منابع مرجع رایگان

FREE ONLINE REFERENCE SOURCES:

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA (general)

ENCYCLOPAEDIA IRANICA (general)

ENCYCLOPEDIA OF AMERICAN STUDIES

ANCIENT HISTORY ENCYCLOPEDIA

WORLD DIGITAL LIBRARY (countries)

STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY

INTERNET ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY

ENCYCLOPEDIA OF LIFE (biology)

WEBOPEDIA (computer)

WIKIART (illustrated art encyclopedia)

Q-FILES (ILLUSTATED EMCYCLOPEDIA)

MEDLINEPLUS (MEDIACAL ENCYCLOPEDIA)

DIRACDELAT (SCIENCE AND ENGINEERING ENCYCLOPEDIA)

NIST Digital Library of Mathematical Functions (math)

SYMBOLS (symbols, signs and flags)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء