نرم افزار پیشخوان نور

pishkhan 1396

 

 

امکان استفاده از مجموعه نرم افزارهای نور در سطح دانشگاه فراهم شده است که براساس راهنمای مندرج در لینک زیر می توانید از آنها استفاده کنید:

http://theology.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=550:2016-02-28-04-51-59&catid=88:2014-08-16-07-29-48&lang=en

 

Comments are now closed for this entry