سیاهه وارسی ارزیابی پیشینه پژوهش

سیاهه ارزیابی پیشینه پژوهش

برای اطمینان از کیفیت ”مرور نوشتارها و پیشینه پژوهش“ و جنبه‌های مختلف آن می‌توان پرسش‌هایی به شرح زیر مطرح ساخت.

 

 

آیا ”مرور نوشتارها“ عنوان گویا و مناسبی دارد؟

آیا ”مرور نوشتارها“ با یک مقدمه مناسب که هدف، رویکرد و دامنه آن را بیان دارد آغاز شده است؟

آیا تمامی جنبه‌های آن موضوع خاص مورد توجه و پوشش قرار گرفته است؟

آیا ساختاری واضح و روشن که دارای تقسیم‌بندی مشخصی باشد برای پیشینه پژوهش در نظر گرفته شده است؟

آیا جنبه‌های مورد توجه در یک ساختار و روال منطقی (مثلا موضوعی، تاریخی، یا مکانی، و مانند آن‌ها) ارائه شده؟

آیا متن ”مرور نوشتارها“ از انسجام و یکدستی لازم از نظر سبک ارائه مطالب برخوردار است؟

آیا عبارت‌های به کار رفته در متن روشن است و به طور شفاف مقصود جمله را بیان می‌دارد؟

آیا از نقل قول‌های به کار رفته به صورت صحیح و مناسب استفاده شده است؟

آیا شیوه استناددهی به آثار پژوهشگران و نویسندگان در متن ”مرور نوشتارها“ از یک استاندارد شناخته شده (مثلا شیوه‌نامه شیکاگو و شیوه‌نامه انجمن روان‌شناسان آمریکا ) پیروی می‌کند؟

آیا ”مرور نوشتارها“ توانسته است تا حد ممکن بیشتر نویسندگان و پژوهشگران اصلی حوزه مورد بررسی را شناسایی و آثار آن‌ها را مرور کند؟

آیا آثار مورد بررسی، تا حد ممکن، شامل همه نوع آثار از جمله نوشته‌های پژوهشی (مثل پایان‌نامه‌ها، مقاله‌ها و گزارش‌های پژوهشی ) و نیز کتاب‌ها و مقالات معمولی (توصیفی) است؟

آیا نوشتارهای مورد بررسی، بیشتر از نوع آثار پژوهشی است یا نوشته‌های توصیفی؟

چنانچه بیشتر نوشتارهای مورد بررسی شامل آثار پژوهشی است، آیا در هر مورد از آن‌ها، روش تحقیق، ابزار گردآوری داده‌ها، یافته‌های مهم و نتایج حاصله ذکر شده است؟

آیا ”مرور نوشتارها“ با رویکردی تحلیلی و احتمالا انتقادی به تحلیل نوشته‌ها و پژوهش‌ها پرداخته است؟

آیا در ”مرور نوشتارها“ نقاط قوت و ضعف هر پژوهش با دیدی بی‌طرفانه بیان شده است؟

آیا نظریه‌ها و رویکردهای مخالف نظریه مورد توجه پژوهشگر هم شناسایی شده و مورد تحلیل قرار گرفته است؟

آیا در ”مرور نوشتارها“ تا حد ممکن، جایگاه هر تحقیق و تاثیر آن در حوزه موضوعی مورد بررسی بیان شده است؟

آیا در ”مرور نوشتارها“ پژوهشگر برداشت و نظر (انتقادی، یا تحلیلی) خود را نیز در مورد آثار مطالعه شده افزوده است؟

آیا در پایان ”مرور نوشتارها“ جمع‌بندی و استنتاج کلی از بررسی آثار وجود دارد؟

آیا در این جمع‌بندی و استنتاج، وضعیت کلی حوزه با موضوع مورد بررسی از نظر پژوهش‌ها و آثار موجود بیان شده است؟

آیا در پایان ”مرور نوشتارها“ زمینه‌های خالی تحقیق شناسایی و ارائه شده است؟

آیا در پایان ”مرور نوشتارها“، پیشنهادهای برخی نویسندگان و پژوهشگران برای پژوهش جدید تر ارائه شده است؟

آیا فهرست منابع و مآخذ مورد بررسی به صورتی استاندارد در پایان ”مرور نوشتارها“ اضافه شده است؟

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء