سبک استناد Harvard

header1

سبک استناد Harvard

(برای دانشجویان علوم پایه)

 

از دانشجوی محترم علوم پایه درخواست مي‌شود برای ماخذنویسی پایان‌نامه خود از روش Harvard استفاده نمايد. در اينجا تنها به موارد عمده اين شيوه نامه اشاره مي‌شود و براي جزئيات بيشتر نويسندگان محترم مي‌توانند به فایل کامل مراجعه نمايند.

 

1abu081مقالة مجله

مقاله فارسی

عماد خراسانی، نسريندخت. 1368 "نقش کتابخانه در خدمت به توسعه کشاورزی ايران". زيتون. 88. فروردين 1368: 18-19، 49.

مقاله انگلیسی

Nicolle, L., 1990. Data protection: laying down the law. Management Computing, vol. 13, no. 12, pp. 48-49, 52.

 

 

1abu081مقالة سمينار

نام خانوادگي نويسنده، حرف اول نام نويسنده.، سال انتشار. عنوان مقاله. In: حروف اول نام ويرايشگر مجله. نام خانوادگي، (نوبت چاپ يا ويرايش) عنوان، مكان و زمان سمينار (ايتاليك)، محل نشر: ناشر، شماره صفحه.

حری، عباس. 1366"مصرف و توليد اطلاعات"، در سمينار نقش اطلاعات علمی و فنی در خدمت دفاع مقدس، 8 و 19خرداد 1366، مجموعه مقالات و سخنراني‌های ارائه شده. تهران: وزارت سپاه، معاونت صنايع خودکفايي، مديريت تحقيقات و آموزش، مرکز اطلاعات علمی و فنی.

Silver, K., 1989. Electronic Mail the New Way to Communicate. In: D.I. Raitt, ed. 9th International Information Meeting, London 3-5 December 1988. Oxford: Learned Information, pp. 323-330.

 

1abu081پايان­نامه

نام خانوادگي نويسنده، نام حرف اول كوچك نويسنده. سال انتشار. عنوان تز ( با حروف ايتاليك )، مقطع پايان نامه، دانشگاه مربوطه.

موسوی، شهر­آذر. 1366،"تحليل استنادی مقالات سرگذشتنامه". پايان­نامه کارشناسی­ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم تربيتی، دانشگاه تهران.

Levine, D., 1993. A Parallel Genetic Algorithm for the Set Partitioning Problem. Ph.D. thesis, Illinois Institute of Technology.

 

1abu081كتاب

 نام خانوادگي نویسنده، حروف اول نام نویسنده.، سال انتشار. عنوان كتاب (با حروف ايتاليك). شماره جلد، نوبت چاپ. محل نشر: اسم ناشر.

 

مثال کتاب با یک نویسنده:

 غلامحسین‌زاده، غلامحسین. 1379، راهنمای ویرایش. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

مثال کتاب با بيش از سه نويسنده (چهار يا بيشتر):

فرهودی، ابوالحسن و ديگران. 1365، بيماري‌های نقص ايمنی: تشخيص و درمان. ويرايش2، تهران: علمی.

مثال ترجمه يک اثر:

ويل، يوجين. 1365، فن سناريونويسی. ترجمه پرويز دوائي [تهران]: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل تحقيقات و روابط سينمايي.

کتاب انگلیسی:

Hemingway, E., 2003. Better Reading French: a Reader and Guide to Improving your Understanding of Written French. Chicago: McGraw-Hill.

 کتاب با چهار يا بیش ازچهار نویسنده

Grace, B. et al., 1988. A History of The World. Princeton, NJ: Princeton University Press.

 

در مطالبي كه فقط از يك فصل كتاب ذكر شده باشند

نام خانوادگي نويسنده فصل، نام كوچك نويسنده فصل (مختصر)، سال انتشار. عنوان فصل. كلمه In: حرف اول نام كوچك  مؤلف كتاب. نام خانوادگي مؤلف كتاب، عنوان كتاب (با حروف ايتاليك). شماره جلد، نوبت چاپ. محل نشر: اسم ناشر، شماره صفحات.

Smith, C., 1980. Problems of Information Studies in History. In: S. Stone, ed. Humanities Information Research. Sheffield: CRUS, pp. 27-30.

 

1abu081مجلات الكترونيكي

نام خانوادگي نويسنده، حرف اول نام نويسنده. سال انتشار. عنوان مقاله. نام مجله (با حروف ايتاليك)، [online]. شماره جلد شماره مجله (داخل پرانتز)، شماره صفحه. موجود در سايت: آدرس سايت. ]تاريخ دسترسي [

Baldwin, C.M., et al., 2004. Complementary and Alternative Medicine: a Concept Map. BMC Complementary and Alternative Medicine [online] vol. 2, no. 4 (13 February 2004). Available from: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6882-4-2.pdf [Accessed 5 May 2004].

 

 

1abu081پايگاه اينترنتي

نام نويسنده يا ويرايشگر، آخرين تاريخ به روزرساني يا كپي رايت، عنوان (ايتاليك)، ناشر. نشاني پايگاه اينترنتي و تاريخ دسترسي مطابق نمونه زير:

Reserve Bank of Australia, 2007, Statements on monetary policy, Reserve Bank of Australia. Available from: http://www.rba.gov.au/ Publications and Research/ Statements on Monetary Policy/index. Html [6 February 2007].

 

1abu081 مطالب روی اینترنت

  1. درصورتی که نام نویسنده و تاریخ مشخص باشد، درداخل متن مشابه کتاب یا مقاله است.ولی درانتھای مقاله به یکی از دو شکل زیر تنظیم می‌شود:

Brown, H 1994, citing computer references, viewed 3 April 1995, http://neal.ctstateu.edu/ history/cite.html.

OR

Queensland Pineapple Growers Corporation 1998, ‘Growing pineapples’, Gardened special, viewed 4December 1999, http://www.gardenbed.com/plant/gbd_p_apl1.cfm.

 

در صورتی که نام نویسنده مشخص نباشد ولی اسپانسور و تاریخ مشخص باشد در داخل متن به شکل زیر می آوریم:

US Department of Agriculture (2001) recommends the observing of the ‘five food groups’ diet is important for childhood health.

OR

Adherence to the five food groups (US Department of Agriculture 2001)...

 

و درانت‌های مقاله به شکل زیر تنظیم می‌شود:

US Department of Agriculture n.d., what's in this booklet for me? Viewed 15 June 1999, http://www.pueblo.gsa.gov/cic_text/food/foodp yramid/main.htm.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء