پیشنهادهای پژوهش رشته علوم و صنایع غذایی

sanaey

 

 


 home-1صفحه اصلی

1391

1392


Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393

 

عنوان پایان نامه

پیشنهادات پژوهش

تولید و ارزیابی برخی ویژگی­های فیزیکی و مکانیکی ورقه­خوراکی بر پایه پوره کدومسمایی به کمک روش سطح پاسخ

بررسی خصوصیات حرارتی ورقه‏های خوراکی بر پایه کدو و بررسی رابطه آن با خواص انتقال جرم.
2. بررسی امکان تولید ورقه‏های خوراکی بر پایه کدومسمایی حاوی طعم ‏دهنده‏های طبیعی.
3. بررسی امکان غنی‏سازی ورقه‏های خوراکی بر پایه کدو با استفاده از ریزمغذی‏ها.
4. بررسی امکان کاربرد ورقه‏های خوراکی کدو به‏عنوان جزیی از غذاهای اریگامی
5. بررسی اثر شرایط نگهداری بر ویژگی‏های کیفی ورقه‏های خوراکی بر پایه کدومسمایی.
6. بررسی امکان تولید ورقه‏های خوراکی بر پایه کدومسمایی حاوی ترکیبات ضدمیکروبی

بررسی و مدل سازی  رفتار جذب و دفع آب در نان و بهینه سازی جذب آب در بازسازی نان خشک

استفاده از روش‌های مختلف مانند مادون‌قرمز، ریزموج و تلفیق آنان در تولید نان خشک به‌منظور افزایش کیفیت و ممانعت از اثرات ناخواسته خشک‌کردن.
2.‏بررسی و مطالعه پارامترهاي متغیر در خشک‌کردن
4.‏ارزیابی و بررسی فاکتورهاي مؤثر از جمله دما و رطوبت محیط، روش‌های متفاوت نگهداري و بسته‌بندی و غیره در ماندگاري نان خشک و پیدا کردن روشی مناسب براي افزایش مدت نگهداري
5.‏تولید پودر نان خشک و آرد سوخاری و بهینه‌سازی تولید آنها
7.‏استفاده از سایر روش‌های مدل‌سازی و بهینه‌سازی مانند شبكه عصبي مصنوعي، الگوريتم ژنتيك و منطق فازي و مقایسه قابليت پيشگويي آن‌ها
8.‏ارزيابي ميزان مصرف انرژي طي فرايند خشک‌کردن متداول و مقايسه آن با ساير روش‌های خشک‌کردن
10.‏بررسی اثر روش‌های مختلف خشک‌کردن بر خواص رئولوژیکی و ساختار شبکه گلوتنی
11.‏بررسی استفاده از پودر نان خشک در فرآورده های گوشتی و سایر محصولات

تولید میکروکپسول‌های کلوئیدوزمی حامل دی‌استیل و مدل‌سازی رهایش آن در شرایط دهانی با استفاده از سیستم چند عاملی

 مطالعه پتانسیل استفاده از میکروکپسول‌های آلژینات-پروتئین آب پنیر به عنوان وسیله برای انکپسولاسیون چند لایه‌ای طعم‌های مختلف.
Ø بررسی امکان استفاده از میکروکپسول  های کلوئیدوزومی و آلژینات-پروتئین آب پنیر برای انکپسولاسیون مواد داروئی به منظور رهایش کنترل شده آنها.  
Ø مطالعه و بررسی نحوه رهایش میکروکپسول  های کلوئیدوزومی و آلژینات-پروتئین آب پنیر در شرایط روده  ای به عنوان حاملی برای داروها و مواد مغذی.
Ø مطالعه امکان استفاده از مدل چند عاملی شبیه  سازی شده برای کپسول  های مختلف و نیز شرایط رهایش متفاوت.
Ø ارتقاء مدل چند عامله شبیه  سازی شده به منظور افزودن تاثیر عوامل محیطی رهایش به صورت مستقیم به مدل برای بررسی اثر مستقیم آن بر نمایه رهایش.
Ø بررسی امکان کاربرد سیستم  های چند عاملی در مدل  سازی پدیده  های انتقال جرم طی فرآیندهایی نظیر خشک کردن، سرخ کردن و پخت.

تولید و ارزیابی برخی ویژگی  های فیزیکی و مکانیکی ورقه-خوراکی بر پایه پوره کدومسمایی به کمک روش سطح پاسخ

 بررسی خصوصیات حرارتی ورقه‏های خوراکی بر پایه کدو و بررسی رابطه آن با خواص انتقال جرم.
2. بررسی امکان تولید ورقه‏های خوراکی بر پایه کدومسمایی حاوی طعم ‏دهنده‏های طبیعی.
3. بررسی امکان غنی‏سازی ورقه‏های خوراکی بر پایه کدو با استفاده از ریزمغذی‏ها.
4. بررسی امکان کاربرد ورقه‏های خوراکی کدو به‏عنوان جزیی از غذاهای اریگامی
5. بررسی اثر شرایط نگهداری بر ویژگی‏های کیفی ورقه‏های خوراکی بر پایه کدومسمایی.
6. بررسی امکان تولید ورقه‏های خوراکی بر پایه کدومسمایی حاوی ترکیبات ضدمیکروبی

استخراج و خالص سازی فروکتان های سریش (Eremurus spectabilis) و بررسی برهم کنش آنها با بیوپلیمرهای آرد گندم با استفاده از روش اسپکتروسکوپی مادون قرمز

استفاده از فروکتان سریش برای غنی سازی مواد غذایی مختلف.
2- استفاده از فروکتان سریش در کپسوله کردن ترکیبات مختلف غذایی و دارویی.
3- استفاده از سایر روش‌های طیف سنجی در بررسی بر هم کنش بین فروکتان و بیوپلیمرهای آرد گندم.
4- استفاده از روش طیف سنجی مادون قرمز در بررسی تأثیر افزودنی‌های صنعت آرد و نان بر کاهش اثرات نامطلوب فروکتان بر کیفیت نان.
5- استفاده از روش طیف سنجی مادون قرمز در بررسی بر هم کنش بین بیوپلیمرهای آرد گندم و افزودنی‌های صنعت آرد و نان.
6- شناسایی ساختار دقیق قندی فروکتان سریش با استفاده از روش رزونانس مغناطیسی هسته‌ای.
7- استخراج و شناسایی پروتئین‌های سریش.
8- استخراج و شناسایی چربی‌های سریش.

تاثیر سیکل  های انجمادی بر خصوصیات عملکردی صمغ دانه بالنگوی شیرازی

مطالعه تاثیر تیمارهای حرارتی از قبیل پاستوریزاسیون، استریلیزاسیون و مایکرویو بر خصوصیات عملکردی صمغ دانه بالنگو.
2- تاثیر سرعت انجماد بر خصوصیات رئولوژیکی و عملکردی صمغ دانه بالنگو.
3- بررسی اثر غلظت  های مختلف صمغ بر خصوصیات حرارتی از قبیل ذوب، بلورینگی، انجماد و انتقال شیشه  ای.
4- بررسی تاثیر کمپلکس نشاسته  های مختلف با صمغ دانه بالنگو جهت مطالعه سینرسیس نشاسته و رتروگرادیاسیون آنها به دلیل خاصیت ژل دهندگی و همچنین وجود مقادیر قابل توجه پنتوزان-های آرابینوز و گزیلوز در ساختار آن.
5- مطالعه کاربرد صمغ دانه بالنگو در محصولات منجمد مختلف جهت مطالعه تاثیر جایگزینی صمغ و سیکل  های انجمادی بر ویژگی  های این محصولات.
6- بررسی اثر متقابل نمک  ها، قندها و اسید با شرایط انجمادی و شرایط حرارتی بر ویژگی  های عملکردی صمغ دانه بالنگو تحت این شرایط.
7- مطالعه کاربرد صمغ دانه بالنگو به همراه پروتئین  های کف زا از قبیل آلبومین به منظور بهبود خواص امولسیونی و کف زائی آنها خصوصاً جهت افزایش پایداری امولسیونی و کف به دلیل وجود عوامل فعال سطحی در ترکیب این صمغ.
8- استفاده صمغ دانه بالنگو به همراه دیگر ژل  های هیدروکلوئیدی به منظور پایداری سینرسیسی و افزایش نگهدارندگی آب توسط ژل طی عملیات انجمادی و عملیات حرارتی.
9- مطالعه رفتار ژلی صمغ دانه بالنگو در غلظت  های بالا و تاثیر تیمار حرارتی و انجمادی بر روی آن.

ارزيابي خصوصيات كيفي پسته برشته با استفاده از روش هاي تحلیل فرایند: مطالعات تجربي و مدل سازي

 استفاده از طیف سنجی مادون قرمز و تصویربرداری ابرطیفی مادون قرمز جهت پیشگویی ترکیبات شیمیایی (چربی، پروتئین، ویتامین ها، مواد معدنی و...) پسته.
2-  استفاده از طیف سنجی مادون قرمز و تصویربرداری ابرطیفی مادون قرمز جهت پیشگویی میزان آفلاتوکسین پسته؛
3- بررسی کاربرد سایر روش های غیرمخرب مانند طیف سنجی ماوراء بنفش – مرئی، تصویربرداری و طیف سنجی فلوئورسنس و اشعه ایکس،تصویر برداری با تشدید مغناطیسی ، اسپکتروسکوپی دی الکتریک  و... جهت پیشگویی خصوصیات شیمیایی، میکروبی و بافتی پسته.

بررسی اثر پروتئین  های سدیم کازئینات ، کنسانتره آب پنیر، آلبومین و ژلاتین بر ویژگی‏های حسی و فیزیکوشیمیایی موس شکلاتی

 استفاده از سایر پروتئین‏ها و بررسی اثر ترکیبی این اجزا در فرمولاسیون موس شکلاتی.
2- بررسی اثر سرعت‏های مختلف همزدن و زمان‏های زدن مختلف بر ریز ساختار موس شکلاتی.
3- بررسی تاثیر
pH و دما بر خصوصیات کیفی موس شکلاتی.
4-  بررسی امکان استفاده از گازهای خنثی جهت تولید کف در موس شکلاتی و تاثیر آن بر خصوصیات کیفی موس شکلاتی.

بررسی تاثیر فیبر رژیمی گندم وچغندر قند بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی سوسیس کوکتل گوشت گاو

 بهینه سازی فرمولاسیون سوسیس کوکتل حاوی فیبر رژیمی جهت دستیابی به مناسب ترین ویژگی های فیزیکو شیمیایی، حسی و تکنولوژیکی.
2- استفاده از فیبر رژیمی گندم و چغندر قند به عنوان جایگزین چربی در سایر فراوردهای صنایع غذایی.
3- بهینه سازی و استخراج فیبرهای گیاهی از ضایعات محصولات کشاورزی جهت استفاده به عنوان ترکیبی ارزشمند در فرمولاسیون مواد غذایی.
4- استفاده از صمغ های گیاهی جهت اصلاح و بهبود فرمولاسیون سوسیس کوکتل حاوی فیبر گیاهی.
5- بررسی نقش فیبر های گیاهی بر مقدار نیتریت موجود در فرآورده های گوشتی.
6- استفاده از آنتی اکسیدان ها به ویژه آنتی اکسیدان های طبیعی در فرمولاسیون به منظور کاهش اکسیداسیون طی نگهداری و افزایش زمان ماندگاری فرآورده.

بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی مشتقات متوکسی استر و اورتومتوکسی اسید پاراهیدروکسی بنزوییک در روغن ماهی و امولسیون روغن در آب آن

قبل از ارائه هر گونه پیشنهاد در خصوص پایدارسازی اکسایشی روغن ماهی، پیشنهاد می  شود مطالعات جامعی در زمینه یافتن شیوه  های صحیح، علمی، عملی و اقتصادی، روغن  کشی و تصفیه روغنهای دریایی  صورت پذیرد. در راستای پژوهش حاضر نیز توصیه می  شود (1) ترکیبات آنتی-اکسیدانی گیاهان بومی ایران شناسایی و به منظور پایدارسازی روغن ماهی و امولسیونهای آن به کار گرفته   شوند؛ (2) شیوه  های مختلف تهیه امولسیون و انواع امولسیفایرهای مختلف در پایدارسازی روغن ماهی مورد مطالعه قرار  گیرند؛ زیرا نتایج این تحقیق نشان داد عملیات تهیه امولسیون و امولسیفایر می-تواند نقشی بیش از آنتی  اکسیدان داشته باشد. (3) مطالعات سینتیکی گسترده  تر و دقیق  تری روی اکسایش روغن تجاری و تری  گلیسریدهای تفکیک شده ماهی صورت پذیرد؛ و (4) پایدارسازی اکسایشی تری  گلیسریدهای روغنهای دریایی با شیوه  های فیزیکی و غیر  آنتی  اکسیدانی بخصوص در سیستمهای میسلی مورد مطالعه قرار  گیرد.

رد یابی منشاء  باکتریوفاژ Male specific(F+)RNA  در کاهو ، بعنوان نماینده ای از ویروس های روده ای با
 استفاده از روش 
RT-PCR

توسعه و بهینه سازی  روش های شستشو - تغلیظ باکتریوفاژ ها و ویروس های روده ای از سطح سبزیجات مختلف
2. ارزیابی کمی باکتریوفاژهای مورد شناسایی در روش ملکولی و ارتباط آن با روش مبتنی بر کشت( شمارش پلاک)
3. آزمون قابلیت کاربرد باکتریوفاژهای
F+DNA  به منظور رد یابی میکروبی
4. کاربرد ارزیابی  توالی اسید نوکلئیک  در دو نوع باکتریوفاژ 
F+DNA  و F+RNA،   حاصل از منابع مختلف مدفوعی انسانی و حیوانی
توسعه و بهینه سازی  روش های شستشو - تغلیظ باکتریوفاژ ها و ویروس های روده ای از سطح سبزیجات مختلف
2. ارزیابی کمی باکتریوفاژهای مورد شناسایی در روش ملکولی و ارتباط آن با روش مبتنی بر کشت( شمارش پلاک)
3. آزمون قابلیت کاربرد باکتریوفاژهای
F+DNA  به منظور رد یابی میکروبی
4. کاربرد ارزیابی  توالی اسید نوکلئیک  در دو نوع باکتریوفاژ 
F+DNA  و F+RNA،   حاصل از منابع مختلف مدفوعی انسانی و حیوانی

سينتيک اکسايش روغن ماهي کيلکا در حضور فراکسيونهاي فعال آنتي  اکسيداني روغنهاي مغز و پوست بنه

 روشهاي نوين و غير  حرارتي در توليد روغن خالص ماهي کيلکا براي مصارف انساني مورد بررسي قرار گيرد؛
2) اثر افزودن فراکسيونهاي فعال آنتي  اکسيداني اجزاء صابوني  ناشونده روغنهاي مغز و پوست بنه بر پايداري اکسايشي روغن تخليص شده ماهي کيلکا بررسي شود؛
3) عطر و طعم روغن تخليص شده ماهي کيلکا با استفاده از مخلوط آنتي  اکسيدان  هاي طبيعي يا اختلاط با روغنهاي مفيد و پايدار بدون انجام فرآيندهاي تصفيه يا بوگيري بهينه گردد؛ و
4) پايدارسازي روغن خالص ماهي کيلکا براي مصارف انساني با استفاده از روغنهاي گياهي پايدار و مغذي نظير روغنهاي زيتون، هسته انگور، کنجد و سبوس برنج بررسي شود؛

مقایسه استفاده از روش  های خیساندن و اولتراسوند در عصاره  گیری از چغندر قرمز(Beta vulgaris L.) و ارزیابی تاثیر این عصاره  ها بر خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و پتانسیل سین بیوتیکی در ماست

 بررسی دقیق  تر رنگدانه  های موجود در چغندر قرمز و چگونگی تاًثیر آن  ها بر باکتری  های پروبیوتیک
2- تجزیه و بررسی رنگدانه  ها و سایر ترکیبات مغذی موجود در چغندر قرمز به روش
HPLC
3- تعیین روند تغییرات رنگدانه  های موجود در ماست دارای عصاره چغندر قرمز در طول دوره نگهداری
4- بررسی نسبت  های مختلف تلقیح آغازگر ماست و پروبیوتیک در ماست طعم  دار
5- بررسی امکان استفاده از عصاره چغندر قرمز در تولید سایر فرآورده  های پروبیوتیکی
6- بررسی تاًثیر عصاره چغندر قرمز بر سایر باکتری  های پروبیوتیک
7- بهینه  سازی فرمولاسیون ماست پروبیوتیک دارای چغندر قرمز

اثر جو جوانه زده به عنوان محرک تولید آلفا آمیلاز توسط آسپرژیلوس اوریزه

 بررسی اثر افزودن جو جوانه زده بر فعالیت آلفا آمیلاز تولید شده در بستره های کشت جامد و غوطه وری سایر دانه های غلات نظیر بلغور برنج و گندم، و همچینین سبوس آنها
• جداسازی و خالص سازی آنزیم استخراج شده توسط روش های کروماتوگرافی و
HPLC ، و اندازه گیری میزان تولید آنزیم آلفا آمیلاز توسط آسپرژیلوس اوریزه
• اندازه گیری میزان بیومس تولید شده توسط کپک اسپرژیلوس اوریزه، در خلال کشت و اندازه گیری میزان رشد کپک، در طول کشت
• بکارگیری سایر کپک های تولید کننده آلفا آمیلاز، همچنین استفاده از باکتری های  مولد آلفا آمیلاز در کشت های جامد و غوطه وری و بررسی اثر جوجوانه زده به عنوان محرک تولی آنزیم در آنها

بررسی اثر ضد  میکروبی عصاره  های آبی و اتانولی میوه سپستان علیه تعدادی از میکروارگانیسم  های عامل عفونت و مسمومیت مواد  غذایی و مدل  سازی سنتیکی رشد Bacillus cereus تحت تاثیر دما و غلظت

 کاربرد سایر تکنیک  های نوین غیر  حرارتی در عصاره  گیری
2- بررسی اثر کاربرد تکنیک  های ترکیبی در عصاره  گیری
3- استفاده از عصاره ها در شرایط"
in situ" یا در یک سیستم مدل غذایی
4- شناسایی ترکیبات موثره عصاره و استفاده از آن در سیستم ریز  پوشانی جهت حفظ و کاربرد ترکیبات موثر

امکان  سنجی جداسازی مخمرهای لیپولیتیک از کنجاله کنجد و بررسی بهینه سازی شرایط تولید آنزیم لیپاز در یک سیستم کشت غوطه  وری

با توجه به بررسی  های صورت گرفته پیشنهاد می  شود:
مخمرهای لیپولیتیک بومی جداسازی شده از کنجاله کنجد به صورت مولکولی شناسایی شوند.
فاکتورهای تاثیرگذار دیگر در تولید لیپاز توسط مخمر
Cryptococcus albidus به عنوان مثال تاثیر منابع نیتروژنی و کربنی بررسی گردد.
آنالیز عصاره کنجاله کنجد با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی که تاثیر زیادی بر توجیه اثرگذاری این عصاره در تولید بیشتر آنزیم لیپاز توسط مخمر
Cryptococcus albidus دارد.
خالص  سازی آنزیم و بررسی خصوصیات آن از جمله مقاومت در برابر
pH و دماهای مختلف
فاکتورهای تاثیرگذار بر تولید آنزیم لیپاز توسط سه مخمر دیگر به خصوص مخمر یاروویالیپولیتیکا بررسی گردد.
ایجاد شرایط بهینه نیمه صنعتی و به دنبال آن صنعتی برای تولید آنزیم لیپاز در مقیاس صنعتی و استفاده از آن در صنایع مختلف

مدل  سازی و اندازه  گیری خواص حرارتی – فیزیکی عصاره مالت تحت تاثیر دما و غلظت

اندازه  گیری و مدل  سازی پارامتر  های حرارتی در پودر عصاره مالت.
2- بررسی ارتباط احتمالی بین پارامتر  های حرارتی و سایر خواص( فیزیکی،مکانیکی و .....) در عصاره مالت.
3- اندازه  گیری و مدل  سازی پارامتر  های حرارتی سایر مواد غذایی سیال.
4- مقایسه روش  های مختلف اندازه  گیری پارامتر  های حرارتی.
5- پیشنهاد می  شود دستگاه استوانه هم  محور برای اندازه  گیری گرمای ویژه و ضریب هدایت حرارتی مواد غذایی سیال ساخته شده و مورد ارزیابی قرار گیرد.

بررسی عملکرد WPC در ایجاد و پایداری کف پنیر و بهینه  سازی تولید پودر پنیر با استفاده از خشک  کردن کف  پوشی

استفاده از روش خشک کردن کف پوشی به منظور تولید پودر سایر فراورده  های لبنی و بررسی
ویژگی  های پودر.
2- بررسي ویژگی  های عملكردي (شامل حلالیت و ویژگی کف  زایی و تشکیل امولسیون) پودر پنیر تولید شده به روش کف پوشی و مقایسه آنها با سایر روش  ها.
3- بررسی تأثیر فرایند خشک کردن کف پوشی بر ویژگی  های بازسازی (خیس شوندگی، پخش شوندگی، جریانی و...)، فیزیکی (دانسیته توده ای، تخلخل و...)، پودر پنیر.
4- استفاده از سایر عوامل کف  زا در خشک کردن کف پوشی مواد غذایی پنیر.
5- استفاده از پردازش تصویر به منظور بررسی ساختار کف پنیر.
6- ارزیابی منحنی جذب رطوبت و خصوصیات حرارتی پودر تولید شده به روش کف پوشی.
7- مطالعه تاثیر دما، زمان، رطوبت نسبی و سایر شرایط نگهداری بر ویژگی  های پودر پنیر.
8- مقایسه ویژگی  های پودر پنیر تولید شده به روش کف پوشی با سایر روش  ها از جمله انجمادی و پاششی.
9- استفاده از پودر پنیر تولید شده به روش خشک کردن کف پوشی به عنوان جزء عملگر در مواد غذایی.

ارزيابي تاثير صمغ قدومه شهري و ايزوله پروتئين سويا برخصوصيات رئولوژيکي سيستم خميرآبه و کينتيک انتقال جرم ناگت مرغ سرخ شده به روش عميق

 مطالعهي ريزساختار موادغذايي سرخشده و اثر پوشش دهی بر آن در طی فرآیند سرخ کردن عمیق
• بررسي اثر فرمول پوشش بر تشکيل آکريل
آميد در موادغذايي سرخشده طی شرایط حرارتی مختلف؛
• بررسی اثر سینرژیستی صمغ قدومه شهری با دیگر صمغ  ها بر ویيگی های رئولوزیکی خمیرابه، و کیفی محصولات سرخ شده
• بررسی اثر صمغ قدومه شهری به عنوان پوشش بر سطح محصول

بررسي خصوصيات و بهينه سازي استخراج بيو امو لسيفاير مانان از مخمر کلويورومايسس مارکسيانوس و کاربرد آن در يک سيستم امولسيوني مدل

 استخراج مانان/ مانوپروتئین از گونه  های    مخمري متفاوت من جمله کاندیدا اوتیلیس و تعیین شاخص –های کیفی و پایداری امولسیون آن
ب- به کارگیري انواع محیط کشت  های صنعتی و روش  های متفاوت فیزیکی به منظور افزایش راندمان استخراج و خالص سازی مانان/ مانوپروتئین
ج- به کارگیری مانان/ مانوپروتئین به عنوان امولسیفایر طبیعی موثر در انواع محصولا ت غذایی و دارویی
د- بررسی کاربردهای دیگرمانان مانند اثرات بازدارنده بر مایکوتوکسین ها (آفلاتوکسین و آکراتوکسین)
 و- بررسی خصوصیات آنتي اكسيدان، آنتي موتاژن و پروبیوتیکی مانان/ مانوپروتئین در مواد غذایی
ز- نظر به ناچيز بودن تحقيقات در زمينه توليد مانان/ مانوپروتئین و با توجه به ارزش اقتصادي این ماده امید است تحقيق حاضر گامي به سوي توليد نیمه صنعتی و یا صنعتی این ماده ارزشمند در کشور باشد.

استفاده از خمیرترش، پودر هسته خرما و مخلوط آن دو در فرمولاسیون نان باگت و بررسی خصوصیات کیفی نان و چگونگی تأثیر تیمارها بر اندیس گلایسمی

 بهينه‏يابي سطوح مصرف خميرترش و پودر هسته خرما در فرمولاسيون نان باگت.
• بررسي كاربرد پودر هسته خرما در ساير محصولات نانوايي نظير كيك، كلوچه و دونات.
• بررسي  مقايسه ساير روش‏هاي تخمير نظير روش اسفنج و خمير و روش مستقيم در تهيه نان باگت.
• بررسي و مقايسه استفاده از خميرترش خشك و مرطوب بر خصوصيات كمي و كيفي نان باگت.
• بررسي تأثير متقابل باكتري‏هاي اسيد لاكتيك و مخمر ساكارومايسس سرويزيه در تخمير خميرترش و اثر آن بر ويژگي‏هاي تكنولوژيكي و حسي نان باگت.
• كاربرد ساير ضايعات كشاورزي نظير گياهك يا جنين گندم در فرمولاسيون نان باگت.
• بررسي اثر ساير منابع فيبري در مقايسه با پودر هسته خرما بر انديس گلايسمي.

بهینه سازی فرمولاسیون و شرایط فرآیند تولید پروتئین بافت داده شده سویا بر اساس افزایش چربی با دانه کامل سویا و بررسی خصوصیات عملکردی آن  به روش سطح-  پاسخ

 بررسی اثر افزودن ترکیباتی با فیبر بیشتر و خصوصیات تغذیه ای مطلوب از جمله سبوس برنج یا    سبوس گندم و غیره به فرمولاسیون TSP و بررسی خصوصیات حسی ، تغذیه ای و عملکردی محصول  بدست آمده
2- بررسی کاربرد
TSP بدست آمده با چربی بیشتر در فرآورده های گوشتی ازجمله سوسیس ، کالباس و همبرگر
3-  تولید یک ترکیب تلفیقی بر پایه سویا و ذرت  مشابه اسنک ها ، به منظور افزایش درصد پروتئین اسنک ها و بهبود خصوصیات تغذیه ای اسنک ها
4- بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی محصول بدست آمده .

بهینه سازی شرایط اکستروژن  کره حاوی آلفالینولنیک اسید

 بهینه سازی بافت کره هایی که برای مدت طولانی ذخیره شده اند و نیاز به بازسازی دارند از قبیل کره های هلندی و ... توسط عملیات مکانیکی.
2- اثر میزان چربی کره و عملیات مکانیکی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی آن.
3- اثر زمان انجام فرایند اکستروژن پس از تولید کره.
4- بهینه سازی بافت کره های گیاهی توسط فراینداکستروژن.
5- بررسی سایر اثرات فرایند اکستروژن مانند اندازه قطر سوراخ خروجی اکسترودر در فرایند بهینه سازی بافت کره.
6- اثر دمای نگهداری زیر صفر کره اکسترود شده بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی آن.

مقایسه میزان استخراج عصارههای آبی و اتانولی میوه درخت کاج تهران(Pinus elderica ) توسط دو روش خیساندن واولتراسوند و بررسی اثرضدمیکروبی آن‌ها بر میکروارگانیسمهای شاخص عفونت و مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهی

 تهیه عصاره میوه درخت کاج بااستفاده از سایر روشهای عصاره گیری نظیر جوشاندن، سوکسله، استخراج با امواج مایکروویو و... و مقایسه اثر ضد میکروبی آن ها;
2- استفاده از حلال
های مختلف جهت عصاره گیری ونیز استفاده از سوشهای متفاوت باکتریایی وهمچنین سوشهای متفاوت قارچی;
3- بررسی اثر ضد باکتریایی و قارچی این گیاه در مدل
های حیوانی ;
4- تعیین فراکسیون
های تشکیل دهنده میوه درخت کاج به وسیله HPLC و بررسی اثر ضد میکروبی هریک از این اجزا و مقایسه با آنتی‌بیوتیکهای استاندارد;
5- کاربرد عصاره در یک سیستم مدل غذایی و بررسی اثر ضد میکروبی آن در مقایسه با مواد نگه دارنده موجود;
6- بررسی اثر اسانس گیاه روی میکروارگانیسم
های عامل عفونت و مسمومیت غذایی و آنالیز آن;
7- بررسی خواص فارماکولوژیک گیاه با توجه به خواص درمانی آن;
8- تولید پوشش خوراکی حاوی عصاره میوه کاج برای افزایش مدت زمان نگه داری مواد غذایی.

اثر اندازه ذرات و تیمار هیدروژن پراکسید قلیایی بر خصوصیات فیزیکی و پخت فیبر رژیمی هسته     خرما و مقایسه   آن با فایبرکس

بررسی مقدار و ویژگی  های فیبر رژیمی هسته  ی خرما در سایر واریته  ها  ی بومی ایران
2- بهینه  سازی تیمار هیدروژن پراکسید قلیایی برای بهبود ویژگی  های فیبر رژیمی هسته  ی خرما با در نظر گرفتن پارامترهایی نظیر زمان، غلظت هیدروژن پراکسید قلیایی، نسبت هیدروژن پراکسید به فیبر، دما، دور همزن و اندازه ذرات فیبر
3- تولید نانو ذرات فیبری از هسته  ی خرما و بررسی ویژگی  های آن
4- استفاده از آسیاب  هایی نظیر آسیاب صفحه  ای به منظور افزایش سطح فیبر هسته  ی خرما و بررسی ویژگی  های فیبر حاصله
5- بررسی اثر تیمارهایی نظیر اولتراسونیک و اکستروژن بر ویژگی  های فیبر رژیمی هسته  ی خرما
6- بررسی اثر پیش  تیمارهایی مانند جوشاندن و جوانه  زنی بر ویژگی  های فیبر رژیمی هسته  ی خرما
7- بررسی استفاده از هسته  ی خرما در فرمولاسیون فرآورده  هایی مانند کیک، بیسکوئیت، شکلات و فرآورده  های گوشتی
8- مقایسه  ی نان حاوی فیبر هسته  ی خرما با نان حاوی سبوس
9- تولید لیگنین از پوسته  ی هسته  ی خرما
10- تولید سلولز و مشتقات آن از هسته  ی خرما
11- بررسی امکان استفاده از پودر و یا فیبر هسته  ی خرما در محیط کشت میکروارگانیسم  ها

تأثیر امولسیفایرها (لستین، PGE و DMG) و امواج فراصوت بر خصوصیات کیک بدون تخم مرغ

 استفاده ازPGE، DMG و لستین برای بهینه سازی کیک بدون تخم مرغ بر پایه پروتئین سویا
- بررسی تأثیر
PGE، DMG و لستین بر خصوصیات کیک بدون تخم مرغ با پخت میکروویو
- بررسی تأثیر قطر پروب سیستم فراصوت بر خصوصیات کیک بدون تخم مرغ
- بررسی تأثیر سیستم حمام فراصوت بر خصوصیات کیک بدون تخم مرغ
- محاسبه ضریب نفوذ رطوبت طی فرایند پخت با در نظر گرفتن تخلخل

بررسی اثر آنزیم لیپاز در فرآیند تولید نان بربری به روش مستقیم و خمیر اسفنجی

با توجه به نتایج بدست آمده دراین پژوهش موارد ذیل جهت تکمیل  در راستای این تحقیق پیشنهاد می گردد.
1- بررسی اثر انواع دیگر روش های تخمیر؛
2- برسی اثر ترکیب آنزیم های بهبود دهنده کیفیت نان (آمیلاز، پروتئاز) با انواع روش های تخمیر؛
3- بررسی اثر ترکیبی دیگر بهبود دهنده های نان با انواع روش های تخمیر؛
4- بررسی انواع روش های تخمیر در زمان های متفاوت ساعات تخمیر

بهینه سازی شرایط  تولید کف و خشک کردن ماهی کیلکا به روش کف پوشی

بررسی تغییرات مواد مغذی در طی فرآیند خشک کردن کف پوشی؛
2 . مقایسه پودر تولید شده به روش کف پوشی با پودر تولید شده با سایر روش ها ؛
3 . ارزیابی ساختار کف به روش تحلیل تصاویر رقمی وبررسی تاثیر اندازه و توزیع حفرات بر پایه کف ؛
4 . استفاده از سایر پایدار کننده ها و عوامل کف زا جهت خشک کردن به روش کف پوشی .

بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی ، اتانولی و هیدروالکلی گیاه Salvia chorassanica  بر برخی از ميكروارگانيسم‌های بیماری زا با منشأ غذايي در شرایط آزمایشگاهی

 تهیه عصاره از دیگر بخش  های گیاه Salvia chorassanica نظیر بذر گیاه.
2. تهيه عصاره گياه
Salvia chorassanica توسط ساير روش  هاي عصاره  گيري نظير هضم، جوشاندن، پرکولاسیون و سوکسله و مقايسه درصد بازدهی و اثر ضد ميکروبي آن  ها  .
3. استفاده از حلال  هاي مختلف جهت عصاره  گيري و بررسي اثر ضد ميکروبي عصاره  هاي حاصل از آن  ها در سيستم  هاي غذايي.
4. بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه
Salvia chorassanica بر دیگر باکتری  ها و قارچ  های عامل فساد و مسمومیّت در مواد غذایی.
5. تعيين فراکسيون  هاي تشکيل دهنده عصاره گیاه
Salvia chorassanica به وسيله HPLC و بررسي اثر ضد ميکروبي هريک از اين اجزاء.
6. بررسی اثر ضد میکروبی  عصاره گیاه
Salvia chorassanica  در مواد غذایی "in situe".

بررسی فرایند هضم نشاسته هاي طبیعی و اصلاح شده گندم در سیستم مدل و مدلسازی رهایش گلوکز با استفاده از منطق فازی

 اثر درجات مختلف جانشین سازی با گروه های هیدروکسی پروپیل و ایجاد اتصالات عرضی بر خصوصیات رئولوژیکی و میزان رهایش گلوکز در شرایط هضم معدوی-رودوی مطاله شود
Ø اثر حضور برخی از فیبر های بومی غذایی مانند مرو، قدومه شیرازی و غیره بر میزان رهایش گلوکز در شرایط هضم معدوی-رودوی مورد مطالعه قرار گیرد
Ø نتایج بدست آمده از این تحقیق با نتایج بدست آمده در شرایط درون سلولی (in vivo) به وسیله موش های آزمایشگاهی و دادن تیمار های مختلف نشاسته و نمونه برداری خونی مقایسه گردد
Ø بررسی اثر مرحله هر چند کوتاه هضم دهانی بر میزان رهایش نهایی گلوکز در شرایط روده کوچک
Ø بررسی اثر حذف مرحله هضم معدوی (اهمیت این مرحله از هضم) بر ساختار و میزان رهایش گلوکز از انواع نشاسته
Ø بررسی اثر ویسکوزیته بر میزان جذب گلوکز رهایش یافته از انواع نشاسته در شرایط روده شبیه سازی شده

بررسی فرایند هضم نشاسته هاي طبیعی و اصلاح شده گندم در سیستم مدل و مدلسازی رهایش گلوکز با استفاده از منطق فازی

 اثر درجات مختلف جانشین سازی با گروه های هیدروکسی پروپیل و ایجاد اتصالات عرضی بر خصوصیات رئولوژیکی و میزان رهایش گلوکز در شرایط هضم معدوی-رودوی مطاله شود
Ø اثر حضور برخی از فیبر های بومی غذایی مانند مرو، قدومه شیرازی و غیره بر میزان رهایش گلوکز در شرایط هضم معدوی-رودوی مورد مطالعه قرار گیرد
Ø نتایج بدست آمده از این تحقیق با نتایج بدست آمده در شرایط درون سلولی (in vivo) به وسیله موش های آزمایشگاهی و دادن تیمار های مختلف نشاسته و نمونه برداری خونی مقایسه گردد
Ø بررسی اثر مرحله هر چند کوتاه هضم دهانی بر میزان رهایش نهایی گلوکز در شرایط روده کوچک
Ø بررسی اثر حذف مرحله هضم معدوی (اهمیت این مرحله از هضم) بر ساختار و میزان رهایش گلوکز از انواع نشاسته
Ø بررسی اثر ویسکوزیته بر میزان جذب گلوکز رهایش یافته از انواع نشاسته در شرایط روده شبیه سازی شده

بررسی ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و بازدارندگی فیلم زیست تخریب پذیر صمغ دانه قدومه شهری-ایزوله پروتئین خلر

 بررسی امکان استفاده از فیلم ترکیبی صمغ دانه قدومه شهری-پروتئین خلر برای انواع پوشش محصولات غذایی و افزایش مدت زمان ماندگاری و کیفیت آن ها؛
2- استفاده از اتصال دهنده های عرضی به منظور بهبود ویژگی های مکانیکی و تراوش پذیری به بخار آب فیلم ترکیبی صمغ دانه قدومه شهری-ایزوله پروتئین خلر؛
3- تولید فیلم ترکیبی دولایه از صمغ دانه قدومه شهری-ایزوله پروتئین خلر و یک جزء آبگریز مانند لیپید یا موم به منظور بهبود ویژگی های بازدارندگی به بخار آب؛
4- کاربرد نانوذرات در تولید فیلم ترکیبی به منظور بهبود ویژگی های مکانیکی و بازدارندگی؛
5- تهیه فیلم ترکیبی با استفاده از پلیمرهای حامل مواد ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی و بررسی نحوه رهایش آن ها؛
6- بررسی امکان تولید فیلم ترکیبی از کنژوگه صمغ و پروتئین خلر؛
7- تعیین ایزوترم جذب آب فیلم ترکیبی صمغ دانه قدومه شهری-ایزوله پروتئین خلر خشک شده در شرایط مختلف (دما،
pH و غلظت پلاستی سایزر).

به گزینی شرایط بسته بندی، کیفیت و زمان ماندگاری دانه های انار رقم بجستانی

 بررسی تأثیر سایر ترکیب های گازی در بسته بندی اتمسفر اصلاح شده بر کیفیت و ماندگاری دانه های انار؛
- استفاده از پوشش هایی با ضخامت و نفوذ پذیري مختلف یا پوشش های زیست تخریب پذیر در بسته بندي با اتمسفر اصلاح شده؛
- بررسی تغییرات تنفسی دانه های انار بسته بندي شده طی مدّت زمان نگهداری؛
- به کارگیري سایر روش هاي نگهداري مانند پوشش های خوراکی به تنهایی یا در ترکیب با  بسته بندي اتمسفر اصلاح شده؛
- امکان سنجی بسته بندي تجاری و بررسی اقتصادی دانه های انار تحت شرایط اتمسفر اصلاح شده .

بررسی برخي خصوصیات فيزيكوشيميايي  نانو ذره صمغ دانه شاهی (ليپديوم ساتيوم)

 تاثیر فرایند خالص سازی بر خصوصیات نانو ذره صمغ دانه شاهی
2. تاثیر پیش تیمارها در تکنیک نامحلول کردن بر روی تولید نانو ذره به عنوان مثال تاثیر هموژنیزاسیون، فرایندهای حرارتی و فراصوت بر روی تولید نانو ذرات 
3. بررسی خواص عمل کنندگی نانو ذره صمغ دانه شاهی شامل:
3-1. بررسی امکان استفاده از نانو ذرات صمغ دانه شاهی در تولید نانو کامپوزیتهای زیست تخریب پذیر
3-2. بررسی امکان استفاده از نانو ذرات صمغ دانه شاهی در ریز پوشانی مواد دارویی و غذایی
3-3. تولید نانو کمپلکس های پروتئینی و صمغ دانه شاهی با استفاده از پروتئین آب پنیر و یا پروتئین سویا
3-4. استفاده از پلیمر کیتوزان در ترکیب با صمغ دانه شاهی در تولید نانو ذرات به روش
PEC
4. تحقیقات بنیادی در مورد اثر دما و نمک ها بر رئولوژی نانو سیال صمغ دانه شاهی
5. استفاده از روشهای فیزیکی تولید نانو ذرات صمغ دانه شاهی و مقایسه خصوصیات نانو ذره مورد نظر با روشهای شیمیایی

بررسی اثر ضد میکروبی جدایه های باکتری های اسید لاکتیک پنیر لیقوان بر شاخص های مولد فساد آبمیوه در سطح محیط کشت

 شناسایی ، استخراج و بررسی ساختار شیمیایی مواد ضد کپکی تولید شده توسط باکتری های لاکتوباسیلوس پلانتاروم دارای قابلیت بازدارندگی با استفاده از NMR و fTIR
2. بررسی قابلیت پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس پلانتاروم های دارای خاصیت ضد قارچی
3. بررسی قابلیت ضد باکتریایی جدایه های دارای خاصیت ضد قارچی
4. ارزیابی دیگر باکتری های خانواده باکتری های اسید لاکتیک مانند بیفیدوباکتر بر قارچ های مورد بررسی در این پژوهش
5. استفاده از لاکتوباسیلوس پلانتاروم های با خاصیت بازدارندگی در سیستم هاردل
6. بررسی اثر ضد کپکی  لاکتوباسیلوس پلانتاروم های با خاصیت بازدارندگی در مدل غذایی (انواع آبمیوه جات)

تولید، استخراج، خالص  سازی و شناسایی رنگ  دانه حاصل از کپک   Penicillium aculeatum ATCC 10409
 و کاربرد آن در سیستم مدل غذایی: بستنی نرم

پیشنهادهای ذیل جهت انجام پژوهش  های آتی ارائه می گردد:
- بررسی امکان تولید رنگ  دانه در محیط کشت با بستر جامد به خصوص ضایعات کارخانه  های صنایع غذایی؛
- بررسی تولید رنگ  دانه در شرایط نیمه صنعتی به صورت کشت غوطه ور و کشت با بستر جامد؛
- بررسی ایمنی رنگ  دانه جهت دریافت مجوزهای ایمنی و بهداشتی از سازمان  های بین المللی جهت کاربرد در مواد غذایی؛
- استفاده از پساب  های صنعتی دیگر، و بررسی اثر آن بر تولید رنگ  دانه در کشت غوطه ور؛
-  بررسی و مطالعه جنس  های دیگر کپک پنیسیلیوم که قابلیت تولید رنگ  دانه را دارند مانند،
Penicillium funiculosum  وPenicillium pinophilum و بهینه  سازی شرایط تولید رنگ  دانه ؛
- معرفی روش  هایی برای افزایش پایداری رنگ  دانه در برابر شرایط مختلف تولید مواد غذایی؛
- بررسی امکان کاربرد رنگ  دانه حاصل در پوشش  های مواد غذایی و دارویی؛
- بررسی خصوصیات کاربردی رنگ  دانه بدست آمده در این پژوهش مانند اثرات آنتی-اکسیدانی،اثرات ضد  میکروبی، اثر بر روی کاهش کلسترول و...

اثر کنسانتره پروتئین آب پنیر و صمغ قدومه شهری بر خصوصیات فیزیکی و حسی سس مایونز کم چرب و کم کلسترول

 استفاده از کنسانتره پروتئین آب پنیر به عنوان جایگزین تخم مرغ در مقیاس صنعتی
2- استفاده از کنسانتره پروتئین آب پنیر به عنوان امولسیفایر در محصولات غذایی مختلف با توجه به ویژگی های عملکردی و ارزش تغذیه ای بالا
3- بررسی امکان استفاده از صمغ قدومه شهری در دیگر امولسیون های غذایی به عنوان جایگزین چربی
4- بررسی امکان استفاده از صمغ قدومه شهری در دیگر محصولات غذایی به عنوان جایگزین صمغ های تجاری
5- بررسی امکان استفاده از فراکسیون های صمغ قدومه شهری در پایداری امولسیون

بررسي اثر pH، غلظت نمک و دمای پاستوریزاسیون بر پدیده دوفاز شدن دوغ

بهینه سازی هیدروکلوئیدهای مختلف با توجه سطح بهینه بدست آمده جهت پایدارسازی دوغ
ب- بررسی اثر فشار و دمای هموژنیزاسیون بر پایداری دوغ
ج- استفاده نانو لوله  های پروتئینی آب پنیر در پایدارسازی دوغ
د- بررسی اثر پتاسیم کلرید به صورت تنها و ترکیبی با سدیم کلرید بر پایدارسازی دوغ

ریز پوشانی روغن نعناع (Mentha Spicata)
 به روش خشک کردن پاششی

با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق موارد زیر جهت تحقیق در طرح‌های آینده پیشنهاد         می‌گردد:
* استفاده از روش‌های ریزپوشانی غیر حرارتی جهت حفظ بهتر مواد مؤثره.
* بررسی اثر امولسیفایرها و مواد دیواره‌ای دیگر و ترکیبات آنها در ریزپوشانی روغن نعناع و بررسی کیفی ریزکپسول‌های حاصل.
* بررسی امکان استفاده از ریزکپسول‌های تهیه شده در این پژوهش در فرمولاسیون‌های غذایی مختلف که از طعم نعناع در آنها استفاده می‌گردد.
* بررسی امکان رهایش روغن نعناع ریزپوشانی شده با روش‌ها و مواد دیواره مختلف در دهان و سایر اندام‌های دستگاه گوارشی. 

بررسی اثرپوشش خوراکی و بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شده در بهبود کیفیت و افزایش زمان ماندگاری فلفل دلمه‌ای رقم تارانت

استفاده از اسانس‌های طبیعی مختلف برای بسته‌بندی ضد میکروبی فلفل دلمه‌ای سبز.
2-تعیین بهترین تکنیک بسته‌بندی برای حفظ کیفیت و افزایش زمان ماندگاری فلفل دلمه‌ای سبز.
3-استفاده از فیلم های خوراکی با استفاده از سایر ترکیبات از قبیل پروتئین‌ها و پلی ساکاریدها برای افزایش زمان مانگاری فلفل دلمه‌ای سبز .
4-استفاده از سایر روشهای آنالیز آماری از قبیل شبکه‌های عصبی، مصنوعی و مقایسه آن با نتایج این تحقیق.

بهینه سازی فرمولاسیون مخلوط آرد کامل آنزیمه و غیر آنزیمه سویا و آرد مالت جو به منظور بهبود کیفیت نان بربری سبوس دار

تولید سایر فراورده های نانوایی سبوس دار و بررسی ویژگی های تغذیه ای و کیفی محصول حاصل از آن؛
-توجه بیشتر به تولید محصولات غنی شده برای جبران مواد غذایی مورد نیاز بدن و اثر سلامت بخشی آن؛
-استفاده ار سایر مواد افزودنی جهت بهبود کیفیت نان بربری سبوس دار؛
-استفاده از سبوس سایر غلات در فرمولاسیون نان بربری و مقایسه اثر آن با سبوس گندم از نظر ویژگی‌های کیفی محصول تولیدی؛
-بررسی تاثیر اندازه ذرات سبوس گندم بر ویژگی های کیفی نان بربری سبوس دار؛
-بهینه سازی فرایند پخت به منظور بررسی تولید آکریل آمید در نان بربری سبوس دار؛

بهینه سازی  فرایند حرارتی گندم و بررسی اثر آن بر ویژگی های  آرد کیک

بررسی تأثیر فرایند حرارتی گندم بر زمان و دمای پخت کیک
• مطالعه   اثر حرارت دادن گندم بر مدت نم  زنی و خواباندن گندم و همچنین بر میزان مدت رساندن آرد طی ذخیره  سازی آن
• تأثیر حرارت  دهی گندم بر کاهش مصرف مواد افزودنی مورد استفاده در فرمولاسیون کیک
• تأثیر حرارت دادن گندم بر میزان استفاده از مواد اولیه اصلی مانند تخم  مرغ
• تأثیر افزودن هیدروژن پراکسید به همراه پراکسیداز در فرمول کیک حاوی آرد گندم گرما  دیده و بررسی خواص کیک حاصل از آن

غنی‌سازی ماست با منابع گوناگون امگا 3 و بررسی تأثیر آن بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی طی مدت نگهداری

  با توجه به این‌که ماست‌های غنی‌شده با روغن بزرک و مخلوط روغن بزرک و روغن ماهی دارای ویژگی‌های حسی، فيزيکو شيميايی و پایداری اکسیداتیو خوبی بودند، لذا به‌منظور بهبود ویژگی‌های بافتی آن‌ها به‌ویژه ماست‌های غنی‌شده با روغن بزرک که دارای پایین‌ترین قوام و بالاترین آب انداختگی هستند، توصیه می‌شود از قوام دهنده‌ها و پرکننده‌ها در تهیه ماست‌های غنی‌شده بهره گرفته شود.
  ازآنجایی‌که با افزایش مقدار امگا3 افزوده‌شده میزان امتیازهای طعم و مزه کاهش می‌یابد، لذا به‌منظور به‌کارگیری از مقادیر بالاتر امگا3، می‌توان از طعم‌دهنده‌هایی جهت پوشش طعم نامطلوب بهره گرفت. به نظر می‌رسد تولید ماست‌های میوه‌ای غنی‌شده با امگا3 می‌تواند مفید باشد.
  با توجه به بالاتر بودن تغییرات رنگ و پایین‌تر بودن پایداری اکسیداتیو ماست‌های غنی‌شده با روغن ماهی ریزپوشانی شده، استفاده از آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی پیشنهاد می‌شود، به‌گونه‌ای که در این مطالعه مشاهده شد ماست‌های غنی‌شده با مخلوط روغن ماهی و روغن بزرک از این جهات دارای ویژگی‌های مطلوب‌تری بودند.
  برنامه‌های غنی‌سازی ماست و سایر غذاها در کشور يا منطقه، برای به حداقل رسانيدن هزينه بايد آن‌چنان طراحی شوند که با سيستم توزيع و تولید موجود کاملاً منطبق شوند. به جهت امکان دستیابی بیشتر به منابع اسید چرب ایکوزاپنتانوئیک اسید و دوکوزاهگزانوئیک اسید در ماست‌های غنی‌شده، توصیه می‌شود که ریز پوشانی روغن‌های ماهی حاوی این اسیدهای چرب با توجه به منابع دریایی موجود در کشور به‌گونه‌ای اصلاح شود که امکان استفاده بهینه آن در ماست و سایر فراورده‌های لبنی با
pH مشخص فراهم شود.
  به دليل اهميت نقش امگا3 در سلامت بدن پیشنهاد می‌شود برنامه غنی‌سازی ساير غذاهايی که روزانه مصرف می‌شوند از قبيل نان، غلات صبحانه، پنیر، دسرها و ... موردمطالعه قرار گیرند.

توليد بسته  بندي فعال ضدميکروبي بر پايه سيستم سوئيچ بيولوژيک و بررسي کارايي آن در برابر ميکروارگانيسم  هاي منتخب

 بررسي ويژگي  هاي ضدميکروبي و اثرات سينرژيستي کورکومين و بيکسين بر روي ساير ميکروارگانيسم  هاي مولد مسموميت و بيماري  زا.
- بررسي سينتيک انتشار ترکيبات ضدميکروب از ساختار فيلم سوئيچ بيولوژيک.
- بررسي امکان توليد ميکروکپسول  هاي سوئيچ بيولوژيک با استفاده از فرمولاسيون کامپوزيت پيشنهادي.
- بررسي جايگزيني ساير   ترکيبات داراي   خاصيت ضدميکروبي در فرمولاسيون توليد سوئيچ  بيولوژيک با هدف افزايش کارايي در برابر طيف گسترده  تري از ميکروارگانيسم  ها.
- بررسي امکان فرمولاسيون بسته  بندي سويئچ بيولوژيک با ديگر پليمرها و ترکيبات طبيعي.
- بررسي کارايي فيلم سوئيچ بيولوژيک و فيلم  هاي نهايي
LDPE/Mix توليد شده، بر روي محصولات غذايي مختلف به ويژه محصولات گوشتي.

اثر پایدارکننده‌ها بر خصوصیات فیزیکی خامه قنادی و پیش‌بینی این خواص با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

 بررسی اثر مواد افزودنی و شرایط مختلف تولید بر ریز ساختار خامه قنادی.
2- بررسی تاثیر نوع و شدت عملیات هوادهی بر خواص فیزیکی و بافتی خامه قنادی
3- بررسی امکان استفاده از شیرین‌کننده‌های مصنوعی و تاثیر متقابل آن‌ها با سایر اجزای خامه قنادی
4- بررسی تاثیر استفاده از گازهای خنثی جهت عملیات هوادهی و تاثیرات آنها
5- استفاده از سایر روش‌های مدل سازی جهت تعیین و بهینه سازی فرمولاسیون و فرایند تولید

توليد نانوحامل‏هاي حاوي ليكوپن و ارزيابي ويژگي‏هاي فيزيكوشيميايي آن

 ارزيابي پايداري نانوحامل‏هاي توليدي، در سيستم‏هاي غذايي با شرايط توليد و نگهداري مختلف و مقايسه‏ي پايداري آن‏ها با ليكوپن آزاد.
- مطالعه‏ي فعاليت آنتي‏اكسيداني نانوحامل‏هاي توليدي در مقايسه با ليكوپن آزاد در طي بازه‏ي زماني مختلف.
- بررسي رهايش ليكوپن از ساختار نانوحامل‏ها با استفاده از ساير روش‏ها.
- طراحي محيط‏ رهايش مناسب براي تركيبات ليپوفيل با در نظر گرفتن شرايط سيستم گوارشي
- بهبود پايداري نانوحامل‏هاي گليسرول مونو استئارات از طريق افزودن ليپيدهاي جامدِ مختلف به فرمولاسيون و بهبود ويژگي‏هاي كريستالي اين نانوحامل‏ها، يا پوشش‏دهي نانوحامل‏ها با پلي‏ساكاريدها و پروتئين‏ها
- مطالعه‏ي پارامترهاي رئولوژيكي سوسپانسيونِ حاوي نانوحامل‏ها و  بررسي رابطه‏ي اين پارامترها با ساير ويژگي‏هاي نانوحامل‏ها از قبيل اندازه‏ي ذرات و پراكندگي آن.
- بررسي فعاليت ضد سرطاني نانوحامل‏هاي توليدي در شرايط برون‏تني
- بررسي امكان توليد حامل‏هاي ليپيدي نانوساختار با استفاده از روغن‏هاي گياهي و روغن‏ حاصل از بذرهاي بومي

استخراج عصاره برگ به لیمو به دو روش تقطیر با بخار و مایکروویو و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی آن

 بالا بردن آگاهی و شناخت مصرف کنندگان نسبت به اثرات نامطلوب مواد افزودنی مصنوعی
v توجه بیشتر به کشت و توسعه گیاهانی که پتانسیل نگهداری مواد غذایی را دارا می باشند.
v بررسی تاثیر شرایط رشد گیاه در مناطق مختلف بر ترکیبات و میزان بازده اسانس و عصاره حاصل از این گیاه
v حمایت تولید کنندگان مواد غذایی به منظور جایگزین کردن افزودنی های مصنوعی با افزودنی های طبیعی
v استفاده از روش های دیگر استخراج اسانس و عصاره مانند سیستم حلال بحرانی ، پرکولاسیون، امواج ماورای صوت، خشک کردن با خشک کن سرمایشی و مقایسه  ویژگی های مختلف اسانس یا عصاره
v رونق بخشیدن و پیشبرد صنعت غذا به سمت تولید مواد غذایی ارگانیک با توجه به پتانسیل داخلی کشور و تامین مواد اولیه
v بررسی بیشتر خواص درمانی گیاه به لیمو و استفاده از آن در محصولات غذایی به منظور بالا بردن زمان نگهداری آن ها و افزایش سطح ایمنی محصولات

بهینه يابی و مدلسازی فرآیند نانوفیلتراسیون پساب کارخانه رب گوجه فرنگی

ستفاده از تلفیق سیستم های هوشمند RSM, GA, ANN, ANFIS)) و مدل های فیزیکی انتقال (DSPM-DE model،  Pore model ،Friction model) برای توسعه قدرت برون یابی سیستم های هوشمند در پیشگویی کارایی غشاء نسبت به شرایط های متفاوت عملیاتی.
2. استفاده از روش های محاسباتی جدید مانند دینامیک سیالات محاسباتی ((
CFD برای حل معادلات دیفرانسیل حاکم برسیال پشت غشاء نانوفیلتراسیون و محاسبه  میزان شار با استفاده از مدل دارسی و مقایسه با مقادیر تجربی.
3. اضافه کردن سورفاکتانت به تانک شستشو برای بزرگ شدن آلودگی ها و سپس تصفیه کردن محلول با استفاده از سیستم اولترا فیلتراسیون به جای استفاده از سیستم نانو فیلتراسیون (باعث سطح غشاء کمتر و مصرف انرژی کمتر) و مقایسه کردن نتایج حاصل با عملیات نانو فیلتراسیون از نظر شاخص های کارایی فرایند(شار تراوه، ضریب دفع
COD، گرفتگی)
4. محاسبات اقتصادي مربوط به هزينه سرمايه گذاري اوليه، هزينه عمليات و تعمير و نگهداري سيستم غشايي و بررسي توجيه اقتصادي آن.

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                            bazgasht

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

عنوان پایان نامه

پیشنهادات پژوهش

بررسی فعالیت آنتی­اکسیدانی اسید گالیک  و متیل گالات در روغن ماهی و امولسیون روغن درآب آن

با توجه به آثار سلامتی‌بخش روغن ماهی و توان بالای کشورمان در صید ماهی کیلکا، انجام پروژه های تکمیلی در ادامه پروژه فعلی را به منظور شناخت راههای مختلف پایدارسازی این روغن می‌توان توصیه کرد. موارد ذیل در ادامه تحقیق حاضر پیشنهاد می‌شوند:
1) بررسی و شناسایی انواع آنتی‌اکسیدانهای طبیعی به منظور افزایش ماندگاری روغنهای دریایی و امولسیونهای مربوطه
2) پایش اکسایش روغن ماهی بر حسب سایر کمیتهای اکسایشی بخصوص انواعی که میزان اکسایش ثانویه را نمایان می‌سازند
3) مطالعات سینتیکی فرایند اکسایش در روغن ماهی و اثر آنتی‌اکسیدانها در به تاخیر انداختن این فرایند
4) بررسی پایداری اکسایشی سیستمهای لیپیدی به تبعیت از اثر ترکیبی آنتی‌اکسیدانهای مختلف طبیعی

ارزیابی بقای حرارتی انتروباکتریوفاژ  MS2 به عنوان شاخص ویروس های روده ای  طی فرایند حرارتی شیر خام

بررسی مقاومت حرارتی ویروس های روده ای در سایر فراورده های لبنی صنعتی( ماست، کره)؛
ب- بررسی  حضور و زنده مانی ویروس های روده ای در فراورده های لبنی سنتی(بستنی، پنیر لیقوان)؛
پ- بررسی مقاومت حرارتی ویروس های روده ای در آب­میوه ها؛

تولید فیلم­های خوراکی ضد میکروبی برپایه موسیلاژ دانه بِه حاوی اسانس پونه کوهی و آویشن و کاربرد آن­ها در افزایش ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان

تركيب این هیدروکلوئید با ساير پلي‌ساكاريدها، پروتئين‌ها، چربي‌ها و واكس‌ها جهت بدست آوردن فيلم‌هاي تركيبي با ويژگي‌هاي مكانيكي مناسب تر
 بررسي استفاده از اين فيلم‌ها در نگهداري ديگر مواد‌غذايي و افزايش زمان ماندگاري آن‌ها
انجام مطالعات بيشتر در زمينه ارزيابي فعاليت آنتي‌اكسيداني و آنتي باكتريايي ساير اسانس‌هاي گياهي و استفاده از اين اسانس‌ها در دیگر پلیمرهای زیستی
پژوهش در جهت یافتن منابع بومی و ارزان در جهت تولید و گسترش بسته‌بندی های زیستی در راستای سلامت عمومی جامعه
استفاده از روش‌های ریز پوشانی ترکیبات فراسودمند، آنتی‌اکسیدان و ضد میکروبی در جهت افزایش کیفیت محصولات غذایی
 بررسی و امکان سنجی تولید صنعتی بسته‌بندی‌های زیستی به روش‌های قابل اجرا در صنایع
بررسی و امکان‌سنجی تولید پوشش‌دهی‌های جدید فراسودمند در پوشش‌دهی مواد دارویی
اجرای پژوهشات بیشتر در ارتباط با صمغ‌ها و هیدروکلوئید‌های گیاهی و ارتقاء پژوهشات در راستای بومی‌سازی تکنولوژی بسته‌بندی‌های زیستی در کشور

جداسازي و شناسايي باکتري­هاي اسيد لاکتيک "ترخينه­" با روش­هاي مبتني بر کشت و مولکولي و افتراق آنها با کمک تکنيک rep-PCR

  بررسي خواص تکنولوژيکي جدايه­هايي که در اين پژوهش شناسايي شده­اند.
2-    طبقه­بندي جدايه­ها با کمک روش مولکولي
ARDRA و مقايسه آن با طبقه­بندي منتج از آزمون­هاي بيوشيميايي و تخمير کربوهيدرات.
3-    بررسي خواص ضد باکتريايي سويه­هاي جدايه­ شده از ترخينه .
4-    شناسايي ژن­هاي ساختاري کد­کننده­ي باکتريوسين در جدايه­هاي ترخينه و بررسي خواص مقاومت به آنتي بيوتيک و هموليتيکي آنها.
5-    شناسايي ژن­ها و فاکتور­هاي بيماري­زايي جدايه­هاي ترخينه.
6-استفاده از تکنيک­هاي مستقل از کشت مانند
DGGE-PCR جهت شناسايي ميکروارگانيسم­هاي اندک و غيرقابل کشت.

جداسازي و شناسايي  فلور لاکتیکی  سالاد زمستانه (شوری) بر پایه روش‌های کلاسیک و مولکولی

 بررسی ویژگی‌های تکنولوژیکی جدایه‌های حاصل؛
2- تشخیص ترکیبات حاصل از تخمیر با استفاده از روش‌هایی همچون
HPLC؛
3- بررسی استفاده از جدایه‌ها به عنوان کشت آغازگر برای فراورده‌های مختلف؛
4- بررسی تولید اگزوپلی‌ساکاریدها و قابلیت چسبندگی به سلول‌های اپیتلیال روده؛
5- بررسی فلور لاکتیکی در مراحل مختلف تخمیر فراورده به کمک سایر روش‌های مبتنی بر
PCR از جمله DGGE-PCR؛
6- استفاده از روش‌هایی همچون
RAPD،  ARDRA، rep-PCR و genus-specific-PCR جهت بررسي تنوع ژنتيكي جدايه  ها در داخل گونه، مقایسه  ی قرابت جدایه  ها و تفکیک سویه‌های مشابه.

ارزیابی بقای ویروس های روده ای در فرآیند تولید ماست با استفاده ازMale-specific coliphage  (MS2)

به دنبال انجام این پژوهش، ارائه طرح های تحقیقاتی تکمیلی در جهت دستیابی به اهداف زیر ضروری به نظر می رسد:
الف- تاثیر سایر فرایندهای حرارتی مورد استفاده در صنایع لبنی روی بقای ویروس های روده ای
ب- ارزیابی بقای ویروس های روده ای در سایر محصولات لبنی (پنیر، بستنی و ...)
پ- ارزیابی بقای ویروس های روده ای در فراورده های لبنی فراسودمند (پروبیوتیک)
ت- ارزیابی تغییرات ساختاری در نوکلئوکپسید و پتانسیل الکتریکی سطحی ویروس های روده ای تحت فرایند های مختلف مورد استفاده در فراورده ای لبنی (حرارتی، شیمیایی و زمان نگهداری)

بهینه  سازی برخی روش  های استخراج و بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل و ثبات امولسیون روغن زنجبیل در عصاره چای سبز

تولید پودر نوشیدنی امولسیونی حاصل و بررسی خواص  و رهاسازی طعم آن
ریزپوشانی روغن زنجبیل و استفاده از آن در تولید نوشیدنی و سایر محصولات غذایی
گازدار کردن نوشیدنی امولسیونی چای سبز و روغن زنجبیل و بررسی پایداری آن
استفاده از سایر هیدروکلوئیدها همراه با صمغ عربی و اثر آن بر پایداری امولسیون
استفاده از سایر ترکیبات طعم دهنده در تولید نوشیدنی امولسیونی چای سبز جهت تغییر عطر و طعم آن و بررسی رهایش طعم در آن  ها

بررسی اثر شرایط خشک کردن، پوشش خوراکی و شرایط نگهداری بر ویژگی  های کیفی و ماندگاری کشمش سبز

 از آنجا که عوامل دیگری نظیر رطوبت نسبی هوا، زمان تماس، نوع، واریته و اندازه ماده غذایی، مقدار رطوبت نهایی مورد نظر، مقدار رطوبت اولیه و ضخامت بستر ماده غذایی نیز بر فرایند خشک شدن محصول تاثیرگذار می  باشند پیشنهاد می  شود که در پژوهش  های آتی اثر این فاکتورها در تلفیق با نتایج حاصل از این پژوهش بر فرایند خشک کردن انگور مورد بررسی قرار گیرد.
- به منظور اصلاح خصوصیات پوشش  های خوراکی به ویژه ویژگی  های مکانیکی و نفوذپذیری این پوشش  ها نسبت به رطوبت و گازها، بررسی امکان استفاده ازپوشش  های مرکب یا چندترکیبی جهت افزایش پایداری کشمش پیشنهاد می  گردد.
- از آنجا که چسبندگی یکی از ویژگی  های حائز اهمیت در کشمش می  باشد پیشنهاد می  شود در پژوهش  های آتی اثر تیمارهای پژوهش بر این ویژگی نیز بررسی شود.
- با توجه به این که نگهداری فرآورده  های غذایی در دمای بالاتر از  دمای گذار شیشه  ای آنها، افزایش سیالیت داخلی واکنشگرها و نفوذپذیری اکسیژن و تسریع واکنش  های مختلف عامل فساد را به دنبال دارد، مطالعه دقیق  تر ویژگی  های گذار شیشه  ای محصولاتی نظیر کشمش به منظور  تعیین شرایط بهینه نگهداری و افزایش زمان پایداری این محصولات پیشنهاد می  شود.
- با درنظر گرفتن سایر روش  های تعیین زمان ماندگاری محصولات غذایی، بهره  گیری از آزمون  های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی و روش سنتیکی برای ارزیابی فاکتورهای اتلاف کیفیت و تعیین زمان ماندگاری کشمش نیز در مطالعات بعدی پیشنهاد می  گردد.

مدل‌سازی فرایند سرخ کردن عمیق در شرایط اتمسفری و تحت خلأ و مقایسه این دو فرایند در شیرینی رشته

  مطالعه و بررسی سایر ویژگی‌های رشته خوشکار سرخ شده تحت خلأ نظیر بافت فرآورده
  مطالعه میزان آکریل آمید تولید شده طی فرایند سرخ کردن تحت خلأ رشته خوشکار و مقایسه آن با شرایط اتمسفری
  اصلاح مدل با دخالت عوامل بیشتر در مدل نظیر تخلخل فرآورده برای دقیق‌تر سازی مدل در پیش‌بینی انتقال جرم و حرارت
  استفاده از ساير روش
هاي مدلسازي به ویژه مدل‌های هوشمند مانند شبکههاي عصبي مصنوعي براي پيشگويي روند انتقال جرم و حرارت
  استفاده از فرایندهای پس از فرایند به ویژه در زمینه کاهش روغن چسبیده به سطح فرآورده و بررسی تأثیر آن‌ها در محتوای روغن نمونه‌ها

 شناسایی احتمال تقلب روغن ارقام رایج زیتون کشور با روغنهای پالم اولئین و آفتابگردان به روش رنسیمت

رقام روغن زیتون بیشتری مبنی بر روش پیشنهادی این تحقیق مورد بررسی قرار گیرند؛
2) روغنهای تقلبی بیشتری انتخاب شده، کمیتهای سینتیکی مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند؛
3) آزمونها به طور همزمان در دماهای پایین و بالا به اجرا در آمده، نتایج مقایسه شوند؛
4) ارقام روغن زیتون داخلی و خارجی از منظر کمیتهای سینتیکی اندازه گیری شده در این تحقیق بررسی و با یکدیگر مقایسه شوند.

جداسازي و شناسايي باکتري‌هاي اسيد لاکتيک "ترخينه‌" با روش‌هاي مبتني بر کشت و مولکولي و افتراق آنها با کمک تکنيک rep-PCR

 بررسي خواص تکنولوژيکي جدايه‌هايي که در اين پژوهش شناسايي شده‌اند.
2- طبقه  بندي جدايه  ها با کمک روش مولکولي
ARDRA و مقايسه آن با طبقه  بندي منتج از آزمون  هاي بيوشيميايي و تخمير کربوهيدرات.
3- بررسي خواص ضد باکتريايي سويه  هاي جدايه   شده از ترخينه .
4- شناسايي ژن  هاي ساختاري کد  کننده  ي باکتريوسين در جدايه  هاي ترخينه و بررسي خواص مقاومت به آنتي بيوتيک و هموليتيکي آنها.
5- شناسايي ژن  ها و فاکتور  هاي بيماري  زايي جدايه  هاي ترخينه.
6- استفاده از تکنيک  هاي مستقل از کشت مانند
DGGE-PCR جهت شناسايي ميکروارگانيسم  هاي اندک و غيرقابل کشت.

جداسازي و شناسايي  فلور لاکتیکی  سالاد زمستانه (شوری) بر پایه روش‌های کلاسیک و مولکولی

 بررسی ویژگی‌های تکنولوژیکی جدایه‌های حاصل؛
2- تشخیص ترکیبات حاصل از تخمیر با استفاده از روش‌هایی همچون
HPLC؛
3- بررسی استفاده از جدایه‌ها به عنوان کشت آغازگر برای فراورده‌های مختلف؛
4- بررسی تولید اگزوپلی‌ساکاریدها و قابلیت چسبندگی به سلول‌های اپیتلیال روده؛
5- بررسی فلور لاکتیکی در مراحل مختلف تخمیر فراورده به کمک سایر روش‌های مبتنی بر
PCR از جمله DGGE-PCR؛
6- استفاده از روش‌هایی همچون
RAPD،  ARDRA، rep-PCR و genus-specific-PCR جهت بررسي تنوع ژنتيكي جدايه  ها در داخل گونه، مقایسه  ی قرابت جدایه  ها و تفکیک سویه‌های مشابه.

تولید ماده غذایی پروبیوتیک با قابلیت ایمونوتراپی

 مشخص نمودن مقدار دقیق پروتئین بیان شده توسط باکتری نوترکیب
§ بررسی اثر درمانی باکتری نوترکیب تولید شده بر روی موش های آزمایشگاهی حساس شده به آلرژن
Che a 2
§ بهینه سازی میزان باکتری مصرفی جهت درمان با توجه به میزان بیان پروتئین
§ بررسی تاثیر کپسولاسیون در فرایند درمان با تست های 
in vivo
§ بررسی نقش غذای حامل و اتنقال دهنده باکتری در کیفیت درمان با تست های
in vivo
§ امکان برچسب گذاری مواد غذایی نوترکیب با ایجاد و توسعه روش های استاندارد بررسی ایمنی مواد غذایی توسط ارگان های مسئول نظارتی.
§ استفاده از سایر باکتری های اسید لاکتیک به عنوان حامل ژن و مقایسه اثرات درمانی آنها بر روی موش های آزمایشگاهی

تعیین ترکیبات شیمیایی و بررسی اثر جنس و شرایط کشتار بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی گوشت شترمرغ طی دوره ترد شدن

 بررسی اثر ولتاژ و زمان‌های مختلف آن بر نحوه پروتئولیز و کیفیت گوشت شترمرغ
2. بهینه یابی بهترین شدت شوک الکتریکی مناسب برای میانگین اوزان شترمرغ های نر و ماده کشور
3. ارزیابی استفاده از سایر روش های بیهوشی بر پارامترهای کیفی گوشت شترمرغ
4. بررسی پروتئولیز و کیفیت گوشت شترمرغ در 24 ساعت ابتدایی پس از کشتار
5. ارزیابی شدت و نحوه فعالیت آنزیم های پروتئولتیکی مؤثر طی فرایند ترد شدن گوشت شترمرغ
6. مطالعه تاثیر رژیم های غذایی مختلف یا شرایط پرورشی متفاوت بر بهبود خواص حسی (به‌ویژه رنگ) و ارتقای بیشتر ارزش تغذیه‌ای گوشت شترمرغ
7. بررسی امکان به کارگیری گوشت شترمرغ در فرمولاسیون های مختلف فراورده های گوشتی

تصفیه و رنگبری شکر خام به وسیله فرآیند فرآپالایش ارتقاء یافته با مواد فعال سطحی

 از آنجایی که هنگام استفاده از مواد فعال سطحی کف شدیدی در مخزن خوراک به واسطه همزن و برگشت جریان ناتراوه ایجاد می شود لذا استفاده از ضدکف های مناسبی که بر روی خصوصیات غشاء تاثیر نگذارد می تواند مفید باشد.
• در ادامه این تحقیقات می توان از غشاء های دیگر با اندازه منافذ مختلف و جنس های دیگر و همچنین با مادول های دیگر استفاده کرد و به مقایسه کارایی آن ها در حذف ناخالصی ها پرداخت.
• هم چنین می توان از مواد فعال سطحی به صورت مخلوط و ترکیب شده با هم استفاده کرد و تاثیر آن ها را در حالت مخلوط نسبت به حالت منفرد بررسی نمود.
• در تحقیقات مشابه می توان پارامترهای دیگری را در دامنه های وسیع تر بر کاهش ناخالصی ها و عملکرد مواد فعال سطحی بررسی نمود. البته بایستی به حساسیت خوراک نسبت به برخی از پارامترها مانند
pH توجه داشت.
• تحقیق و بررسی در مورد مواد فعال سطحی دیگر که با توجه به غیرسمی بودن، دارار بودن درجه خوراکی و  همچنین محلول بودن در خوراک بتواند در حذف ناخالصی ها موثر باشد.
• برای رسیدن به حداکثر جداسازی ناخالصی ها و بهبود هر چه بیشتر صفات مورد بررسی می توان از سایر فرآیندها و پیش تیمارها به صورت ترکیبی با فرآیند
MEUF استفاده نمود که می توان به فیلتراسیون اولیه خوراک و یا استفاده از کربن فعال اشاره نمود.

تعيين برخي خصوصيات کيفي ليموترش با استفاده از روش‌هاي مرسوم و روش غير مخرب طيف سنجي مرئي/مادون قرمز نزديک

 استفاده از سامانه تصوير برداري روي خط با استفاده از سرعت‌هاي متفاوت حرکتي نمونه و زواياي متفاوت تصوير برداري به منظور تخمين جرم و حجم نمونه با استفاده از روش پردازش تصوير.
2- ارزيابي خصوصيات مکانيکي در سرعت  هاي متفاوت حرکتي پروب و مقايسه تاثير سرعت حرکت پروب بر روي خصوصيات مکانيکي نمونه.
3- استفاده از ساير روش  هاي پيش پردازش داده  هاي طيفي مانند روش موجک و ارزيابي مدل تبيين شده در پيش بيني خصوصيات کيفي نمونه.
4- استفاده از ساير روش  هاي مدل سازي مانند شبکه عصبي و منطق فازي و همچنين ترکيب روش تحليل مولفه اصلي و روش  هاي مذکور در مدل سازي داده  هاي حاصل از طيف سنجي.
5- ارزيابي ساير روش  هاي طيف گيري از ليموترش مانند عبوري و بازتابش دروني و مقايسه آن با مد انعکاسي در پيش بيني خصوصيات کيفي.
6- کاربرد روش طيف سنجي در محدوده طول موجي بالاتر (بالاي 1000 نانومتر) براي دستيابي به داده‌هاي دقيق تر و استخراج اطلاعات موجود در طيف مذبور

تاثیر مراحل برشته نمودن، خیساندن و بلانچینگ بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی شیر کنجد

 بررسی اثر پایدارکننده ها و امولسیفایرهای مختلف بر میزان پایداری و ویسکوزیته شیر کنجد.
2- تاثیر خیساندن کنجد در محلول کلسیم کربنات، کلسیم سیترات، تری کلسیم فسفات، کلسیم گلوکونات و کلسیم لاکتات بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی شیر تهیه شده از آن.
3- اثر دماها و زمان های مختلف برشته نمودن کنجد بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و کیفیت حسی شیرکنجد تولیدی.
4- بررسی اثر تیمار فشار بالا روی پروتئین های شیرکنجد.
5- اثر واریته های مختلف کنجد و روش های حرارتی بر ویسکوزیته شیر کنجد.
6- بررسی اثر جوانه زدن کنجد بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، کیفیت تغذیه ای و حسی شیر تهیه شده از آن.

بهینه‌سازی استخراج پروتئین دانه شنبلیله (Trigonella foenum graecum) و بررسی خواص عملکردی ایزوله حاصل

تعیین و بررسی فراکسیون‌های پروتئین ایزوله پروتئین شنبلیله و بررسی ترکیب اسید آمینه، خواص حرارتی، الگوی الکتروفورز و خواص عملکردی هر فراکسیون به  منظور درک بهتر تأثیر هر فراکسیون پروتئین بر شرایط فرآیند و خواص ایزوله پروتئین؛ در نتیجه کمک به بهبود هدفمند خواص عملکردی در راستای کاربردی نمودن آنها.
2- استفاده از ایزوله پروتئین شنبلیله بهینه در موادغذایی نظیر نوشیدنی  های فراسودمند، بستنی، خامه زده شده و سوسیس با توجه به برخورداری آن از حلالیت، قابلیت کف  کنندگی و پایداری کف، پایداری امولسیون و همچنین جذب روغن بالا.
3- بهینه  سازی هدفمند تولید ایزوله پروتئین بر اساس پاسخ  هایی مبتنی بر خواص عملکردی مختلف نظیر قابلیت کف  کنندگی، حلالیت و ظرفیت جذب روغن.
4- بررسی اثر تغییر شرایط فرآیند نظیر حلال چربی  گیری آرد، مدت زمان چربی  گیری و روش خشک کردن بر خواص عملکردی.
5- استفاده از ترکیب ایزوله پروتئین بقولات و غلات با نسبت  های مختلف در فرمولاسیون مواد غذایی و بررسی ارزش غذایی فرآورده حاصل از نظر ترکیب اسید آمینه و قابلیت هضم؛ ویژگی  های بافتی و ظاهری محصول.

بهینه  سازی شرایط استخراج رنگدانه آناتو به روش خیساندن و بررسی اثرات ضد‌میکروبی آن در شرایط in vitro و در سیستم غذایی (سس)

 تهیه رنگ آناتو توسط سایر روش‌های عصاره‌گیری و بررسی و مقایسه اثر ضد میکروبی آنها.
2- بررسی قدرت آنتی‌اکسیدانی رنگ آناتو در سس.
3- بررسی اثر ضد میکروبی دو یا چند عصاره گیاهی بطور همزان در سس مایونز به منظور دست یابی به اثر ضد میکروبی بیشتر و جلوگیری ازایجاد اثرات نامطلوب حسی در اثر کاربرد یک ترکیب در غلظت بالا.
4- استفاده از حلال  های مختلف جهت رنگ و مقایسه اثرات ضد ميکروبی عصاره  های حاصل از هر یک در شرایط
in vitro و سیستم مدل.
5- بهینه  سازی استخراج رنگ آناتو توسط دیگر روش  های آماری، مثل شبکه عصبی و... .

بررسي قابليت ضد میکروبی جدايه هاي انتروکوکوس از پنير سنتي کردي

 شناسایی ، استخراج و تعيين توالي آمينواسيدي باکتریوسین‌های تولیدی توسط انتروكوكوس هاي داراي قابليت بازدارندگي موجود در پنیر سنتی کردی و همچنین بررسی ساختار شیمیایی آن ها.
2- بهبود تولید و اثر باکتریوسینی با استفاده از مهندسی ژنتیک بر روی باکتری های انتروكوكوس با قابليت بازدارندگي در پنیر سنتی کردی
3- بررسی قابلیت پروبیوتیکی انتروكوكوس هاي داراي قابليت بازدارندگي پنیر سنتی کردی
4- کاربرد جدایه های انتروکوکوس بازدارنده به عنوان کشت آغازگر و بررسی خواص ضد میکروبی آن در پنیر
5- بررسی عوامل مختلف مانند نوع محیط کشت، دمای رشد جهت تولید بیشینه باکتریوسین
6- استفاده از انتروكوكوس ها با خاصيت بازدارندگي در سيستم هاي هاردل

بررسی خواص فیزیکوشیمیایی سه گونه زرشک بومی ایران و ارزیابی سینتیک تخریب آنتوسیانین‌های عصاره آنها

بررسی ساختار انتوسیانین‌های گونه‌های زرشک
2-بررسی نوع اسیدها و قندهای موجود در سه گونه زرشک
3- بررسی پایداری آنتوسیانین‌های سه گونه زرشک در سیستم های مدل غذایی
4-بررسی پایداری آنتوسیانین‌های سه گونه زرشک در حضور عوامل کوپیگمنت کننده
5-شناسایی پروفایل اسیدهای چرب موجود در هسته زرشک‌های وحشی

بررسی تأثیر برهم‌کنش‌های بین مولکولی بر ویژگی‌های امولسیون و ریزکپسول روغن هل

 بررسی امکان استفاده از چندین ماده با ویژگی‌های مختلف در دیواره ریزکپسول‌ها به شکل مخلوط در جهت افزایش راندمان ریزپوشانی و قدرت محافظت‌کنندگی می‌تواند مورد نظر باشد.
2. استفاده از ترکیبات جدید مخصوصاً صمغ‌هایی که از گونه‌های گیاهی داخل کشور تولید می‌شوند در فرآیند ریزپوشانی و مقایسه آن‌ها با موادی که هم اکنون در مطالعات مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید مورد توجه جدی در تحقیقات آینده باشد.
3. تهیه امولسیون‌های چندگانه و مقایسه با امولسیون‌های ساده متداول با هدف بهبود فرآیند ریزپوشانی از دیگر تحقیقاتی است که باید مورد توجه باشد.
4. با توجه به مناسب‌تر بودن خشک کردن پاششی، یافتن شرایط بهینه خشک کردن می‌تواند از دیگر تحقیقاتی باشد که به افزایش راندمان ریزپوشانی کمک نماید.
5. استفاده از سایر تکنیک‌های ریزپوشانی و مقایسه آن با روش متداول خشک کردن پاششی می‌تواند به عنوان روشی جدید در ریزپوشانی روغن هل مورد توجه قرار گیرد.
6. استفاده از ترکیبات ساده مولد عطر و طعم با خصوصیات مختلف و مقادر متفاوت در فرآیند ریزپوشانی در جهت مدلسازی وقایع رهایش آن‌ها می تواند به حل کردن گوشه‌ای از ابهامات موجود در این فرآیند پیچیده کمک نماید.
7. عوامل موثر در خشک کردن پاششی پودر نهایی از قبیل دمای ورودی، سرعت پمپ، پارامترهای اتمیزه و خواص ویسکوالاستیک ماده دیواره و نظایر آن در تحقیقات بعدی بررسی شوند.

بررسي تاثير افزودن ايزوله پروتئين سويا به دونات بر کينتيک انتقال جرم، ويژگي هاي فيزيکي و روند بياتي آن

بررسي شرايط سرخ کردن و تخمير بر بياتي دونات؛
2- آناليز بافت تصوير و به دست آوردن همبستگي آن با ويژگي  هاي کيفي دونات؛
3- بررسي تغيير پروفايل رطوبت در مقطع عرضي دونات طي مدت نگهداري؛
4- بررسي تاثير افزودن ايزوله  ي پروتئين سويا بر ويژگي  هاي تغذيه  اي دونات؛
5- تعيين مقدار مطلوب روغن دونات و بهينه سازي شرايط فراوري جهت رسيدن به آن.

بررسی امکان تولید و پایداری حامل‌های نانوساختار لیپیدی حاوی روغن دانه مرو

 بررسی امکان استفاده از روغن دانه مرو جهت اصلاح پروفیل اسید چربی سایر روغن ها
- استفاده از حامل های نانوساختار طراحی شده جهت انکپسولاسیون سایر ترکیبات زیست فعال
- استفاده از نانوحامل های طراحی شده در محصولات غذایی مختلف و بررسی تأثیر آن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی آن ها بررسی تأثیر نوع و شرایط خشک کردن بر خصوصیات نانوحامل ها
- بررسی فرآیند رهایش و مدلسازی انتقال جرم در سیستم های غذایی و دستگاه گوارش با استفاده از روش های تحلیلی، عددی و سیستم های هوشمند
- بررسی اثر تیمارهای مختلف بر نانوحامل های طراحی شده طی فرآیندهای غذایی

بررسی اثر هیدروکلوئید‌های آگار و پکتین و شرایط خشک کردن بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی پاستیل بادام

استفاده از سایر شیرین‌کننده‌های طبیعی از جمله قند مایع خرما، عسل و استاکیوز (قند گیاه استیویا) در فرمولاسیون پاستیل بادام و بررسی تأثیر آن‌ها بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی محصول نهایی.
2- بررسی امکان تولید پاستیل میوه  ای بر پایه شیر سایر آجیل  ها نظیر فندق و گردو و دانه  های روغنی نظیر کنجد.
3- بررسی امکان استفاده از انواع هیدروکلوئیدهای بومی در فرمولاسیون پاستیل میوه  ای و مقایسه آن  ها به لحاظ ایجاد ویژگی  های بافتی و حسی در فراورده نهایی با هیدروکلوئیدهای تجاری.
4- طراحی خشک کن مناسب، بهینه  سازی سایر پارامترهای دخیل در خشک کردن.
5- مدل  سازی کینتیک انتقال رطوبت، تغییرات رنگ و بافت طی فرایند خشک کردن پاستیل میوه  ای.
6- تعیین زمان ماندگاری محصول و بررسی فاکتورهای مؤثر در این رابطه.
7- بررسی رابطه ترکیبات موجود در فرمولاسیون و ریز ساختار پاستیل (
SEM).
8- بررسی تغییرات ویژگی  های فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیک محصول در طی دوره نگهداری.
9- بهینه  سازی خصوصیات بافتی و حسی انواع پاستیل میوه  ای مطابق ذائقه مصرف  کنندگان.

بررسي اثر گليسرول و اسيداستئاريک بر ويژگي‌هاي فيزيکي و بازدارندگی فيلم زیست  تخریب ‌پذیر تهيه شده از صمغ دانه قدومه شهري

استفاده از سایر ترکیبات نرم کننده در فیلم حاصل از صمغ قدومه شهری و مقایسه اثرات آن‌ها؛
2- كاربرد فيلم  هاي امولسيوني توليد شده براي انواع فراورده  هاي غذايي و ارزيابي قابليت نگهدارندگي آن‌ها؛
3-  بررسي ويژگي  هاي فيلم  هاي امولسيوني و غیر  امولسیونی در شرايط مختلف دما، رطوبت و 
pH های مختلف؛
4- توليد فيلم  هاي دولايه با اسيد چرب و صمغ قدومه شهری و مقايسه آن با فيلم  هاي امولسيوني؛
5- استفاده از انواع تركيبات آب گريز (ليپيدها) در فرمولاسيون فيلم و توليد انواع فيلم  هاي مركب؛
6- تهيه فيلم  هاي مركب با تركيب كردن پروتئین  ها و پلی ساکارید صمغ قدومه شهری؛
7- بهبود خواص مكانيكي فيلم  هاي امولسيوني و غیر  امولسیونی با استفاده از انواع اتصال  دهنده  هاي عرضي؛
8- افزودن تركيبات عملگرا مانند تركيبات ضدميكروبي، آنتي  اكسيدان  ها، ريزمغذي  ها و غيره به فيلم خوراكي صمغ قدومه شهری و بررسي نحوه رهايش و عملكرد آن  ها.

بهینه سازی شرایط تولید پودر ریزجلبگ Spirulina platensis با استفاده از  روش خشک کردن کف پوشی

 بررسی تغییرات مواد مغذی (مواد زیست فعال) ریزجلبک طی فرایند خشک کردن کف پوشی؛
2- استفاده از پایدار کننده های و عوامل کف زای بومی جهت خشک کردن کف پوشی؛
3- مقایسه اثرات خشک کردن کف پوشی با سایر روش‌های خشک کردن ریزجلبک؛
4- بررسی اثر تیمار فراصوت بر ویژگی های کف اسپیرولینا؛
5- تاثیر روش‌های مختلف خشک کردن بر تغییرات مواد زیست توده.
6- تاثیر تیمارهای حرارتی بر تخریب، تجزیه و تبدیل کلروفیل.
7- استفاده از روش های ترکیبی همانند مایکروویو و فراصوت بر خشک کردن.

بررسی اثر ضد میکروبی عصارههای آبی و اتانولی برگ گیاه حرا  (Avicennia marina) در شرایط "in vitro" و پرتقال روکش شده با کربوکسی متیل سلولز در شرایط "in situ"

 تهيه عصاره گياه حرا توسط ساير روش‌هاي عصاره‌گيري نظير داي جسشن ، جوشاندن و سوکسله و مقايسه اثر ضد ميکروبي آن‌ها.
2- تعيين فراکسيون‌هاي تشکيل دهنده برگ گياه حرا به وسيله
HPLC و بررسي اثر ضد ميکروبي هريک از اين اجزاء..
3- استفاده از ساير گياهان دارويي با اثر ضد ميکروبي و بررسي اثر ضد ميکروبي آن  ها در پرتقال يا ساير مواد غذايي.
4- استفاده از حلال  هاي مختلف جهت عصاره  گيري و بررسي اثر ضد ميکروبي عصاره  هاي حاصل از آن  ها در سيستم  هاي غذايي.
5- کاربرد پوشش توليد شده حاوي عصاره برگ گياه حرا براي ساير مواد غذايي.
6- بررسي اثر ضد ميکروبي پوشش توليد شده نسبت به ساير ميکروارگانيسم  ها.

بررسی اثر ضد میکروبی عصاره‌های آبی و اتانولی برگ کرفس کوهی (Kelussia odoratissima)  بر میکروارگانیسم  های شاخص عفونت و مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهی "in vitro"

 تهیه عصاره از دیگر بخش‌های گیاه کرفس کوهی نظیر ریشه و بذر گیاه.
2. مقایسه اثر ضد باکتریایی روش‌های عصاره‌گیری به کار رفته در پژوهش حاضر.
3. تهيه عصاره گياه کرفس کوهی توسط ساير روش‌هاي عصاره‌گيري نظير پرکولاسیون و سوکسله و مقايسه درصد بازدهی و اثر ضد ميکروبي آن‌ها.
4. استفاده از حلال‌هاي مختلف جهت عصاره‌گيري و بررسي اثر ضد ميکروبي عصاره‌هاي حاصل از آن‌ها در سيستم‌هاي غذايي.
5. بررسی اثر ضد میکروبی عصاره برگ گیاه کرفس کوهی بر دیگر باکتری  ها و قارچ  های عامل فساد و مسمومیّت در مواد غذایی.
6. تعيين فراکسيون  هاي تشکيل دهنده برگ گياه کرفس کوهی به وسيله
HPLC و بررسي اثر ضد ميکروبي هريک از اين اجزاء.
7. بررسی اثر ضد میکروبی  عصاره برگ گیاه کرفس کوهی در مواد غذایی"
in situe".

بررسي اثر ضد ميکروبي عصاره‌هاي آبي و اتانولي هويج فرنگي (Brassica oleracea) و کلم برگ قرمز (Daucus carota)  برStaphylococcus aureus PTCC 1337  و Escherichia coli PTCC 1330 در شرايط آزمايشگاهي

 تهيه عصاره از ضايعات هويج فرنگي.
2- مقايسه اثر ضد باکتريايي روش‌هاي عصاره‌گيري به کار رفته در پژوهش حاضر.
3- تهيه عصاره هويج فرنگي و کلم برگ قرمز توسط ساير روش  هاي عصاره  گيري نظير پرکولاسيون و سوکسله و مقايسه درصد بازدهي و اثر ضد ميکروبي آن  ها  .
4- بررسي اثر ضد ميکروبي عصاره هويج فرنگي و کلم برگ قرمز بر ديگر باکتري  ها و قارچ  هاي عامل فساد و مسموميت در مواد غذايي.
5- تعيين فراکسيون  هاي تشکيل دهنده هويج فرنگي و کلم برگ قرمز به وسيله
HPLC و بررسي اثر ضدميکروبي هريک از اين اجزا.
6- استفاده از حلال  هاي مختلف جهت عصاره  گيري و بررسي اثر ضد ميکروبي عصاره  هاي حاصل از آن  ها در سيستم  هاي غذايي.
7- بررسي اثر ضد ميکروبي  عصاره برگ گياه هويج فرنگي و کلم برگ قرمز در مواد غذايي"
in situ".

بررسي اثر صمغ های قدومه شهری و زانتان بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان تهیه شده از آرد ترکیبی گندم-سورگوم

بررسی امکان تولید نان های ترکیبی از مخلوط چند نوع آرد مختلف
مطالعه اثر صمغ کتیرای بومی در تولید نان های ترکیبی
مقایسه اثر سینرژیستی صمغ های به کار رفته در این تحقیق با سایر ترکیبات هیدروکلوئیدی
بررسی رابطه تاثیر بین تخلخل بر ضریب نفوذ رطوبت در نان حین پخت
بررسی شرایط مختلف پخت بر انتقال جرم و کیفیت نان ترکیبی

بررسی اثر سطوح مختلف شلغم فرنگی در فرمولاسیون سالاد زمستانی(شوری) برتنوع زیستی فراورده و تعیین برخی ویژگی های پروبیوتیکی جدایه های لاکتیکی

 بررسی ویژگی‌های تکنولوژیکی جدایه‌ها
- بررسی ویژگی‌های مقاومتی جدایه‌های پروبیوتیکی بالقوه در شرایط بازسازی شده دستگاه گوارش
 بررسی قابلیت مقاومت جدایه  ها به آنتی  بیوتیک  ها
- بررسی ژن  های کد کننده باکتریوسین در جدایه  های پروبیوتیکی بالقوه
- بهبود اصلاح و توسعه شرایط ایمنی و بهداشتی تولید سالاد زمستانی
- بررسی امکان حمل جدایه  های با قابلیّت پروبیوتیکی توسط سایر فراورده  های غذایی

بررسی اثر ژلاتین، آنتیاکسیدان و نوع بستهبندی در بهبود کیفیت پسته برشته واریته اوحدی

ستفاده از اسانس‌ و الئورزین‌های گیاهی با خواص آنتی‌اکسیدانی در قالب پوشش و کاربرد آن بر روی دانه‌های آجیلی؛
- استفاده از پوشش‌های خوراکی نانوکامپوزیتی و چند لایه‌ بر روی دانه‌های آجیلی خام؛
- استفاده از پوشش‌های مرکب هیدروکلوئیدی (پروتئینی و کربوهیدراتی) به منظور بهبود خواص ممانعت‌کنندگی پوشش‌ها؛
- همراهی پوشش‌های خوراکی با مواد طعم‌دهنده و رنگ‌دهنده در کنار مواد آنتی‌اکسیدانی به منظور افزایش کیفیت و ماندگاری در کنار افزایش بازارپسندی محصول؛
- پیش بینی میزان افزایش ماندگاری دانه‌های آجیلی پوشش داده شده با ژلاتین یا دیگر پوشش‌‌های خوراکی
- مقایسه عملکرد پوشش خوراکی ژلاتین با سایر پوشش‌های خوراکی تجاری دیگر (مانند کیتوزان، کربوکسی‌متیل‌سلولز، پروتئین‌آب‌پنیر و ...)
- استفاده از مواد جدید با قابلیت ایجاد فیلم و پوشش خوراکی – برای مثال انواع صمغ‌های بومی- بر روی دانه‌های آجیلی.

بررسی اثر بسته‌بندی تحت خلأ و اسانس آویشن در پوشش‌های موم کارنوبا و مونوگلیسرول استئارات بر کیفیت کشمش صادراتی

 بررسی اثر بسته بندی‌های مختلف مانند گاز ازت و اتمسفرهای اصلاح شده در دماها و انواع پوشش‌های خوراکی مطرح شده در این مطالعه.
• استفاده از سایر ترکیبات ضد میکروبی و اسانس های گیاهی و مقایسه آن  ها با نتایج حاصل از این پژوهش.
• استفاده از سایر پوشش  های خوراکی مانند فیلم  های پروتئینی و پلی  ساکاریدی و مقایسه آن  ها با نتایج حاصل از پوشش  دهی با پوشش  های لیپیدی به کار گرفته شده در این مطالعه.
• مقایسه مقایسه یکنواختی سطح کشمش پوشش داده شده به روش غوطه  وری و سایر روش  ها (اسپری کردن، برس زدن و ...) با کمک تصویر  برداری با میکروسکوپ الکترونی و انتخاب بهترین روش برای پوشش  دهی کشمش.

بررسی اثر ايزوله پروتئين خلر (Lathyrus sativus) بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي امولسيون روغن در آب تثبیت شده با صمغ گزانتان

 بررسی اثر الکترولیت ها و فرآیندهای دمایی بر پایداری امولسیون تثبیت شده با ایزوله پروتئین خلر.
2. مقایسه اثر ایزوله پروتئین خلر و چند امولسیفایر سنتزی در پایداری فیزیکی و شیمیایی امولسیون.
3. بررسی اثر ایزوله پروتئین خلر در فرمولاسیون سسهای امولسیونی.
4. بررسی امکان استفاده از ایزوله پروتئین خلر در فرآیند ریزپوشانی ترکیبات مولد عطر و طعم.

ارزیابی تاثیر فراصوت بر ویژگی‌های عملکردی ایزوله پروتئینی عدس

 بررسی تاثیر دامنه وسیعی از شدت، فرکانس، نوع سیسنم صوت‌دهی و زمان اعمال فراصوت به همراه دما بر ویژگی‌های عملکردی ایزوله پروتئینی عدس.
2. بررسی افزودن پروتئین در یک ماده غذایی و اعمال تیمار فراصوت به منظور بررسی تاثیر فراصوت در شرایط واقعی.
3. بهینه  یابی خصوصیات اصلاح شده ایزوله پروتئین عدس و به کار بردن آن در یک ماده غذایی بر اساس اهمیت ویژگی عملکردی در آن محصول.
4. اصلاح و بهبود خصوصیات عملکردی ایزوله پروتئینی عدس و سایر پروتئین  های گیاهی با استفاده از سایر روش  های فیزیکی و شیمیایی.

  

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                                         bazgasht

 

عنوان پایان نامه

پیشنهادات پژوهش

بهینه سازی فرمولاسیون و تولید شکلات شیری پروبایوتیک غنی شده با پروتئین سویا

 بررسی ترکیب و ساختار چربی مهاجرت کرده به سطح و شکوفه چربی تشکیل شده در سطح؛
2- بررسی اثر یوتکتیک چربی شیر و روغن سویا با
CBS به طور همزمان و جداگانه در محصول شکلات؛
3- بررسی زنده مانی باکتری پروبایوتیک در مدت زمان بیشتر تا مدت یکسال؛
4- بررسی خواص حسی، رئولوژیکی و بافتی نمونه های حاوی باکتری پروبایوتیک طی زمان نگهداری؛
5- بررسی اثرات بالینی شکلات پروبایوتیک در مصرف کنندگان؛
6- بررسی امکان اضافه کردن باکتری های انکپسوله شده به نمونه های شکلات و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و  حسی آن.

بررسی وجود عوامل بیماریزا و مقاومت به آنتی بیوتیک در انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر لیقوان

بررسی وجود ژن  های مقاومت به آنتی  بیوتیک در سویه  های انتروکوکوس موجود در پنیر لیقوان
ب) بررسی امکان انتقال ژن  ها وخواص بیماریزایی از سویه  های مشکوک به سویه  های ایمن
پ) بکارگیری سویه  های ایمن در فراورده  های لبنی و بررسی اثرات و خواص تکنولوژیکی آن  ها
ت) مطالعات بین گونه  ای بمنظور دستیابی  به یک الگوی دقیق و ثابت برای شناسایی سویه  های پاتوژنیک و غیرپاتوژنیک
ث)  ارزیابی تشابه ژنتیکی انتروکوکوس  های ایزوله شده از فراورده  های لبنی، بیماران(نمونه  های کلینیکی) و افراد سالم (مصرف کنندگان فراورده  های لبنی) در یک منطقه

تاثير برخي نمك ها و قندها بر خصوصيات رئولوژيكي صمغ دانه  ي شاهي در محلول  هاي رقيق و غليظ

 بررسی قابلیت کاربرد آن در فرآورده  هایی همچون سس   ، بستنی و شربت،   به علت پایداری در برابر pH های اسیدی و قلیایی و بهبود رفتار رئولوژیکی   آن در محلول  های قندی.
2) کاربرد صمغ دانه  ی شاهی در فرآورده  های لبنی شور و اسیدی همچون دوغ و مطالعه  ی بر هم کنش   پلی  ساکاریدهای این صمغ با پروتئین  های شیر.
3) بررسی امولسیون  کنندگی و پایدار کنندگی صمغ دانه  ی شاهی در محیط  های نمکی و اسیدی.
4) بررسی خصوصیات رئولوژیکی محلول  های غلیظ صمغ دانه  ی شاهی در محلول  های قندی همچون ژله  ها.
5) بررسی تأثیر صمغ دانه  ی شاهی در پایداری اسیدی و نمکی سایر صمغ  های تجاری و مطالعه  ی برهم کنش آنها.

تأثیر صمغ های گوار و دانه ریحان به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های رئولوژیکی، فیزیکی و حسی بستنی کم چرب و نیم چرب

انجام مطالعات بیشتر در رابطه با اثرات هم افزایی مخلوط صمغ های بومی با یکدیگر و مخلوط آن ها با سایر صمغ های تجاری، با توجه به مشاهده هم افزایی صمغ های گوار و دانه ریحان در برخی ویژگی های بستنی.
2. تولید فراورده هایی متنوع با خصوصیات بسیار متفاوت از نظر مقدار چربی، ویژگی های بافتی و حسی متناظر با سلیقه و تقاضای افراد جامعه، با توجه به نتایج این تحقیق در رابطه با توانایی اثرگذاری بیشتر صمغ های گوار و دانه ریحان به ترتیب در راستای افزایش ویژگی های رئولوژیکی و کاهش سرعت ذوب بستنی.   
3. کاهش همزمان چربی و ساکارز فرمولاسیون بستنی و مطالعه پیرامون تهیه فراورده کم کالری با خصوصیات مشابه نمونه پرچرب، با تأکید بر کاربرد صمغ های بومی برای جایگزینی چربی.
4. تولید پودر فرمولاسیون بهینه با روش هایی مانند خشک کن های پاششی و بررسی خصوصیات رئولوژیکی، فیزیکی و حسی بستنی تهیه شده از آن.
5. بررسی افزودن آرومای چربی به بستنی کم چرب و نیم چرب، به دلیل عدم توانایی صمغ های مورد استفاده در این تحقیق برای شبیه سازی عطر و طعم (وانیلی و شیری) بستنی.
6. استفاده از سایر مواد طعم دهنده در بستنی کم چرب و نیم چرب مانند اسانس توت فرنگی و بررسی شدت عطر و طعم نمونه ها.
7. تعیین بسته بندی مناسب با توجه به کاهش چربی فراورده و در نتیجه فراریت بیشتر مواد معطر.
8. ارائه راهکارهایی برای افزایش زمان ماندگاری بستنی های نیم چرب وکم چرب، با توجه به افزایش مقدار آب این نوع فراورده ها و احتمال بروز سریعتر خصوصیات نامطلوب بافتی طی زمان و تحت تأثیر نوسانات دمایی.
9. انجام مطالعات بیشتر در زمینه ارتباط بین بافت و رئولوژی با رهایش عطر و طعم، به دلیل اهمیت تأثیرگذاری آن ها بر فرایند تولید و نیز پذیرش مصرف کننده.
10. ارزیابی احساس دهانی بستنی کم چرب و نیم چرب توسط روش های دستگاهی که رفتار نمونه را در دهان ( تماس با زبان و اختلاط با بزاق ) شبیه سازی می کنند، با توجه به خطای روش های ارزیابی حسی توسط داوران چشایی.
11. تولید فرمولاسیون بهینه حاوی صمغ دانه ریحان در سطح تجاری با توجه به کاهش 32 درصدی کالری آن نسبت به نمونه پرچرب و خودکفایی در زمینه کاربرد صمغ ها.
12. بررسی صرفه اقتصادی در نتیجه کاهش چربی بستنی و استفاده از صمغ های بومی، به دلیل قیمت زیاد چربی شیر و هزینه بالای صمغ های وارداتی.

ارزیابی اثر صمغهای دانه ریحان، متیل  سلولز و گزانتان بر میزان جذب روغن خلالهای سیب  زمینی طی سرخ کردن عمیق

به منظور اجرایی کردن و همچنین جایگزینی این صمغ با سایر صمغهای تجاری انجام تحقیقات ذیل در پژوهشهای آتی پیشنهاد می‌شود:
1) ایجاد ارتباط بین ضخامت پوشش و نوع صمغهای هیدروکلوئیدی و مشخص کردن سطح بهینه ضخامت برای هریک از صمغها با برررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی،
2) مطالعه سینرژی صمغ دانه ریحان با سایر هیدروکلوئیدهای تجاری،
3) بررسی رفتار صمغ دانه ریحان در سرخ کردن تحت خلا و تاثیر آن بر انتقال جرم و میزان جذب روغن در فراورده‌های سرخ شده و نیز مقایسه آن با سرخ کردن تحت شرایط اتمسفری،
4) استفاده از تیمارهای مختلف در مرحله سرد کردن و بررسی فراکسیونهای مختلف روغن و ضریب تفکیک روغن،
5) بررسی کاربرد صمغ دانه ریحان در محصولات خمیری و مطالعه سینتیک انتقال جرم طی فرایند سرخ کردن،
6) مطالعه اثر صمغ دانه شاهی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی (میزان جذب روغن، خروج رطوبت، حجم، رنگ و بافت) و سينتيک انتقال جرم خلالهای سیب‌زمینی سرخ شده به روش عمیق،
7) ارزیابی سینرژی صمغ دانه ریحان با سایر هیدروکلوئیدهای تجاری در سطح مولکولی، و
8) بررسی میزان آکریل‌آمید محصول سرخ شده به تبعیت از فرایند پوشش  دهی.

ارزيابي تاثير پلاسميد بر خصوصيات ضد باکتريايي آغازگرهاي لاکتوباسيل موجود در خميرترش‌ سنّتي ايران بر اساس روش‌هاي مولکولي

پيشنهاد می  گردد با توجه به تاييد خاصيت ضد ميکروبی Lb. plantarum جدا شده از يک نمونه خميرترش سنّتي در مقابل عوامل مولّد مهم‌ترين فساد باکتريايي نان (روپينس)، از اين باکتري به منظور تامين بخشی از آغازگرهاي بومي مورد نياز در صنايع فرآوري مواد غذايي استفاده به عمل آيد.
همچنين از آنجا که در اين پژوهش، شرايط مطلوب تخمير برای اين آغازگر جهت بروز ويژگی ضد ميکروبی آن نيز تعيين گرديده است می  توان از باکتری مذکور که نزديکي و هماهنگي بيشتري با فلور ميکروبي آرد گندم ايران دارد به صورت ترکيبی با ساير آغازگرهای لاکتوباسيلوس شناسايي شده به عنوان کشت آغازگر اختصاصي خميرترش در صنعت نانوايي کشور جهت فرآوري محصولاتي با قابليت‌هاي ويژه نظير نان‌هاي داراي زمان ماندگاري بالاتر استفاده نمود.
علاوه بر اين پيشنهاد می  گردد از تکنيک‌هاي مولکولي طراحی شده در اين پژوهش به منظور افزايش حساسيت و اختصاصيت آزمون‌هاي رايج ارزيابي آلودگی به عوامل مولّد روپينس استفاده به عمل آيد.
همچنين شناسايي ساير آغازگرهاي موجود در خميرترش‌هاي سنتّي به منظور استفاده از قابليت‌هاي بالقوه اين ميکروارگانيسم‌ها نيز می  تواند در پژوهش  های آتی مد نظر قرار گيرد.

ارزيابي تنوع زيستي پنير سنتي کردي، گزينش سویه پروبيوتیک و تعيين پروفايل اسيدهاي چرب و اسيد هاي آمينه آزاد در طول دوره رسيدگي

 بررسي توانايي پادياري فلور لاکتيکي جدايه شده بر عليه باکتري هاي بيماريزا
- بررسي توانايي فلور لاکتيکي در کاهش ميزان کلسترول در سيستم مدل و فراورده غذايي
- بررسي خواص باکتريوسيني باکتري هاي
Enterococcus بر پايه روش مولکولي
- ارزيابي عدم وجود عوامل بيماريزاو واگير در جدايه هاي
Enterococcus با هدف کاربرد در کشت کمک آغازگر
- بررسي توليد پلي ساکاريد خارج سلولي و قابليت چسبندگي به سلول هاي اپي تليال روده
- بررسي ويژگي هاي تکنولوژيکي فلور لاکتيکي جدايه شده از پنيرهاي سنتي ايران
- بهبود و اصلاح و توسعه شرايط ايمني و بهداشتي توليد پنير سنتي
- توليد پنير کردي از شير پاستوريزه بر پايه کشت آغاز گر بومي

بررسی اثر اینولین استخراجی از گیاهان دارویی (کاسنی و سیب زمینی ترشی) بر تولید ترکیبات ضد میکروبی و رشد دو گونه باکتری پروبیوتیک در حضور اسید و نمک  های صفراوی

 شناسایی و پرورش واریته های مختلف بومی سیب زمینی ترشی و کاسنی و سایر منابع گیاهی اینولین (گیاه بابا آدم، شنگ، قاصدک و.....)  و بررسی شرایط کاشت، داشت و برداشت به منظور رسیدن به بازده بالایی از اینولین با خواص تکنولوژیکی مورد نیاز.
- بررسی سایر روش های استخراجی اینولین و همچنین بررسی اثر پیش تیمار های مختلف بر ماده اولیه به منظور قابلیت انبار مانی بیشتر محصول(به طور مثال ماده اولیه تازه، خشک شده و پودری).
- بررسی اثرات پری بیوتیک اینولین در شرایطی که قابلیت بررسی اثرات متقابل باکتری های مختلف پروبیوتیک و یا پاتوژن امکان پذیر باشد، به طور مثال استفاده از کشت های مدفوعی و یا کشت های مخلوط.
- بررسی سینتیک رشد پروبیوتیک ها در حضور اینولین.
- بررسی اثرات پری بیوتیکی فروکتان های اینولین در ماتریکس مواد غذایی، به طور مثال بررسی تقابل با استارتر ها در فراورده های لبنی، و یا اثر بر پاتوژن های حاضر در محصول غذایی، مقاومت به اسید و صفرا، و بررسی خصوصیات تکنولوژیکی محصول مورد نظر.
- بررسی اثر املاح مختلف همراه با اینولین بر ویژگی های پری بیوتیکی آن.
مقایسه اثرات پری بیوتیکی اینولین با الیگوساکارید  های پری بیوتیک دیگر مثل گالاکتوالیگوساکاریدها، گزیلو الیگوساکاریدها

بررسی اثر روش های مختلف استخراج بر روی راندمان،
درجه استری شدن، درصد گالاکتورونیک اسید، وزن مولکولی و خصوصیات رئولوژیک پکتین استخراج شده از تفاله شاه توت

اندازه گیری مقدار و تعیین نوع قندهای خنثی(مونوساکاریدها) با استفاده از کروماتوگرافی گازی، HPLC و یا دیگر روش های موجود، همچنین اندازه گیری خاکستر و پروتئین پکتین استخراج شده از تفاله شاه توت
2- تعیین درصد و نوع زنجیره های (هموگالاکتورونان، رامنوگالاکتورونان-1 و رامنوگالاکتورونان-2 ) تشکیل دهنده پکتین تفاله شاه توت با استفاده از طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای و مادون قرمز
3- اندازه گیری درجه استری شدن پکتین استخراج شده با استفاده از روش های دقیق تری از جمله طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (
FTIR)
4- اندازه گیری توزیع وزن مولکولی با استفاده از کروماتوگرافی ژل تراوا (در صورت وجود داشتن) و نیز بررسی اثر شرایط استخراج با روش های مختلف بر روی وزن مولکولی پکتین استخراج شده. در این پروژه با توجه به عدم دسترسی به کروماتوگرافی ژل تراوا (
GPC) با ستون آبی، صرفا" وزن مولکولی متوسط پکتین از طریق اندازه گیری ویسکوزیته ذاتی و برای تعداد محدودی از تیمارها تعیین شد.
5- استخراج ترتیبی پکتین با استفاده از حلال های آب، محلول های حاوی عامل شلاته کننده، محلول اسیدی داغ و محلول قلیایی سرد و تعیین پکتین کل از مجموع آنها زیرا همه پکتین موجود در دیواره سلولی با محلول اسیدی که در این پروژه از آن استفاده شد، قابل استخراج نیست.          
6- تحقیق بر روی روش های بالا بردن خلوص پکتین های استخراج شده و نیز حذف ترکیبات رنگی نامطلوب آنها
7- تهیه ژل از پکتین های استخراج شده از تفاله شاه توت و اندازه گیری خواص رئولوژیکی ژل های بدست آمده از جمله آزمون روبش فرکانس، روبش درجه حرارت، اندازه گیری درجه حرارت ژله ای شدن و نیز مقایسه با ژل های پکتین های تجاری سیب و مرکبات

بررسی اثر ریزجلبک Spirulina platensis ، آگار و گوار بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی پاستیل کیوی

یافتن روش های کاربردی به منظور استفاده از اسپیرولینا در صنعت غذا.
2- استفاده از سایر ریزجلبک ها در فراورده های غذایی و مقایسه آن ها به لحاظ ویژگی های تکنولوژیکی، حسی و تغذیه ای با اسپیرولینا پلاتنسیس.
3- بررسی امکان تولید پاستیل میوه ای از سایر میوه ها و سبزیجات و غنی سازی آنها با ریزجلبک های دیگر.
4- استفاده از سایر هیدروکلوئیدها (بخصوص هیدروکلوئیدهای بومی) در فرمولاسیون فراورده های ژله ای و بررسی تأثیر آنها بر ویژگی های کیفی محصول.
5- طراحی خشک کن مناسب، بهینه سازی شرایط خشک کردن و بررسی فاکتورهای مؤثر در این رابطه.
6- مدلسازی کنتیک انتقال رطوبت، تغییرات رنگ و بافت طی فرایند خشک کردن پاستیل.
7- بررسی ریزساختارهای محصول نهایی و تأثیر آنها بر ویژگی های بافتی محصول.
8- تعین زمان ماندگاری فراورده، بررسی فاکتورهای تأثیرگذار و تغییرات محصول در طی دوره نگهداری.
9- بررسی انواع بسته بندی جهت عرضه پاستیل در مقیاس انبوه

بررسی اثر صمغ های زانتان و قدومه شهری بر ویژگی   های رئولوژیکی،فیزیکی و ساختاری کیک شیفون کم چرب

بررسی  اثر اجزای و دما بر ویسکوزیته دینامیک خمیرابه
2- بررسی اثر ویسکوزیته خمیرابه بر پدیده    های انتقال 
3- استفاده از آنالیز تصویر سه بعدی جهت ارزیابی بافت کیک
4- نحوه واکنش صمغ با پروتنین و نشاسته آرد گندم
5- ارزیابی ویژگی های مکانیکی کیک و  ارتباط آن با ویژگی    های مورفولوژیکی بافت
6- استفاده از آنالیز تصویر سه بعدی برای ارزیابی بافت کیک

بررسی اثر کونژوگه پروتئین آب پنیر و صمغ قدومه شیرازیبر ویژگی های فیزیکوشیمیایی امولسیونروغن ذرت در آب

بررسي ویژگی های عملکردی صمغ-پروتئین کونژوگه شده به روش حرارتی خشك با ویژگی های عملکردی صمغ قدومه شیرازی پروتئین آب پنیرکونژوگه شده با سایر روش ها مانند روش های آنزیمی و  حرارتی مرطوب
2. بررسی امکان استفاده از پروتئین و پلی‌ساکاریدکونژوگه شده در پایداری فیلم های خوراکی، پایداری کف ها، تثبیت آنزیم و در فر آیند ریز پوشانی
3. بررسی امکان استفاده از کونژوگه پروتئین-پلی‌ساکاریددر محصولات غذایی به عنوان جانشین امولسیفایر های تجاری
4. جداکردن صمغ ها و پروتئین‌های آزاد از صمغ – پروتئین کونژوگه شده با روش کروماتوگرافی و بررسی خواص عملکردی آن 
5. بررسی نحوه برهمکنش کووالانسی و بر همکنش های الکترواستاتیک بین صمغ-پروتئین
6. استفاده از روش های شیمیایی برای تعیین  پیشرفت واکنش میلارد و تعیین شدت رنگ و مقدار رنگدانه های تشکیل شده
7. بررسی  کونژوگاسیون پروتئین با سایر ترکیبات مانند پپتیدها ،  لیپید ها، اسید های چرب و رنگدانه ها و تشکیل لیپو پروتئین، فسفو پروتئین، کروموپروتئین
8. مقایسه کونژوگاسیون مونوساکارید ها و الیگو ساکارید ها با پلی‌ساکاریدها و بررسی ویژگی های  فیزیکو شیمیایی امولسیون پایدار شده با  آنها

بررسی امکان تخمین عمرماندگاری روغن زیتون بر اساس روش رنسیمت

رابطه بین رنسیمت و سایر تکنیکهای سریع اندازه گیری پایداری در روغن بررسی شود؛
2) امکان تخمین عمر ماندگاری بر اساس روش رنسیمت برای سایر روغنها نیز بررسی شود؛
3) رابطه بین شاخصهای اکسایشی روغن در چندین دمای پایین بررسی شود؛
4) با شبیه سازی شرایط دما، نور و اکسیژن قفسه  های نگهداری روغنها در بازار، پایداری در طول زمان بررسی و با دماهای بالای رنسیمت گذاری مقایسه شود؛
6) قدرت آنتی  اکسیدانی روغن در دماهای پایین آون و بالای رنسیمت گذاری طی زمان بررسی شود؛ و
7) در مورد مواد غذایی که در قران آمده است تحقیق و کار شود.

بررسی امکان تولید کیک بدون گلوتن با استفاده از سورگوم، شیر سویا و صمغ های گوار و گزانتان

 مطالعه اثر صمغ های بومی در تولید کیک روغنی بدون گلوتن
2- مقایسه اثرات صمغ های گزانتان و گوار با سایر صمغ های تجاری
3- مقایسه اثر سینرژیستی صمغ های تجاری به کار رفته در تحقیق با سایر ترکیبات هیدروکلوئیدی
4- بهینه یابی سطوح صمغ های به کار رفته در تحقیق
5- مقایسه اثر آرد سورگوم با سایر آرد های بدون گلوتن یا مخلوطی از آن ها
6- استفاده از قندهای رژیمی در کیک بدون گلوتن
7- بررسی امکان حذف تخم مرغ در کیک بدون گلوتن
8- تولید سایر محصولات بدون گلوتن حاوی آرد سورگوم نظیر کلوچه، کراکر، بیسکوئیت و ...

بهینه سازی فرمولاسیون و تولید شکلات شیری پروبایوتیک غنی شده با پروتئین سویا

 بررسی ترکیب و ساختار چربی مهاجرت کرده به سطح و شکوفه چربی تشکیل شده در سطح؛
2- بررسی اثر یوتکتیک چربی شیر و روغن سویا با
CBS به طور همزمان و جداگانه در محصول شکلات؛
3- بررسی زنده مانی باکتری پروبایوتیک در مدت زمان بیشتر تا مدت یکسال؛
4- بررسی خواص حسی، رئولوژیکی و بافتی نمونه های حاوی باکتری پروبایوتیک طی زمان نگهداری؛
5- بررسی اثرات بالینی شکلات پروبایوتیک در مصرف کنندگان؛
6- بررسی امکان اضافه کردن باکتری های انکپسوله شده به نمونه های شکلات و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و  حسی آن.

بررسی وجود عوامل بیماریزا و مقاومت به آنتی بیوتیک در انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر لیقوان

بررسی وجود ژن  های مقاومت به آنتی  بیوتیک در سویه  های انتروکوکوس موجود در پنیر لیقوان
ب) بررسی امکان انتقال ژن  ها وخواص بیماریزایی از سویه  های مشکوک به سویه  های ایمن
پ) بکارگیری سویه  های ایمن در فراورده  های لبنی و بررسی اثرات و خواص تکنولوژیکی آن  ها
ت) مطالعات بین گونه  ای بمنظور دستیابی  به یک الگوی دقیق و ثابت برای شناسایی سویه  های پاتوژنیک و غیرپاتوژنیک
ث)  ارزیابی تشابه ژنتیکی انتروکوکوس  های ایزوله شده از فراورده  های لبنی، بیماران(نمونه  های کلینیکی) و افراد سالم (مصرف کنندگان فراورده  های لبنی) در یک منطقه

تاثير برخي نمك ها و قندها بر خصوصيات رئولوژيكي صمغ دانه  ي شاهي در محلول  هاي رقيق و غليظ

 بررسی قابلیت کاربرد آن در فرآورده  هایی همچون سس   ، بستنی و شربت،   به علت پایداری در برابر pH های اسیدی و قلیایی و بهبود رفتار رئولوژیکی   آن در محلول  های قندی.
2) کاربرد صمغ دانه  ی شاهی در فرآورده  های لبنی شور و اسیدی همچون دوغ و مطالعه  ی بر هم کنش   پلی  ساکاریدهای این صمغ با پروتئین  های شیر.
3) بررسی امولسیون  کنندگی و پایدار کنندگی صمغ دانه  ی شاهی در محیط  های نمکی و اسیدی.
4) بررسی خصوصیات رئولوژیکی محلول  های غلیظ صمغ دانه  ی شاهی در محلول  های قندی همچون ژله  ها.
5) بررسی تأثیر صمغ دانه  ی شاهی در پایداری اسیدی و نمکی سایر صمغ  های تجاری و مطالعه  ی برهم کنش آنها.

تأثیر صمغ های گوار و دانه ریحان به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های رئولوژیکی، فیزیکی و حسی بستنی کم چرب و نیم چرب

انجام مطالعات بیشتر در رابطه با اثرات هم افزایی مخلوط صمغ های بومی با یکدیگر و مخلوط آن ها با سایر صمغ های تجاری، با توجه به مشاهده هم افزایی صمغ های گوار و دانه ریحان در برخی ویژگی های بستنی.
2. تولید فراورده هایی متنوع با خصوصیات بسیار متفاوت از نظر مقدار چربی، ویژگی های بافتی و حسی متناظر با سلیقه و تقاضای افراد جامعه، با توجه به نتایج این تحقیق در رابطه با توانایی اثرگذاری بیشتر صمغ های گوار و دانه ریحان به ترتیب در راستای افزایش ویژگی های رئولوژیکی و کاهش سرعت ذوب بستنی.   
3. کاهش همزمان چربی و ساکارز فرمولاسیون بستنی و مطالعه پیرامون تهیه فراورده کم کالری با خصوصیات مشابه نمونه پرچرب، با تأکید بر کاربرد صمغ های بومی برای جایگزینی چربی.
4. تولید پودر فرمولاسیون بهینه با روش هایی مانند خشک کن های پاششی و بررسی خصوصیات رئولوژیکی، فیزیکی و حسی بستنی تهیه شده از آن.
5. بررسی افزودن آرومای چربی به بستنی کم چرب و نیم چرب، به دلیل عدم توانایی صمغ های مورد استفاده در این تحقیق برای شبیه سازی عطر و طعم (وانیلی و شیری) بستنی.
6. استفاده از سایر مواد طعم دهنده در بستنی کم چرب و نیم چرب مانند اسانس توت فرنگی و بررسی شدت عطر و طعم نمونه ها.
7. تعیین بسته بندی مناسب با توجه به کاهش چربی فراورده و در نتیجه فراریت بیشتر مواد معطر.
8. ارائه راهکارهایی برای افزایش زمان ماندگاری بستنی های نیم چرب وکم چرب، با توجه به افزایش مقدار آب این نوع فراورده ها و احتمال بروز سریعتر خصوصیات نامطلوب بافتی طی زمان و تحت تأثیر نوسانات دمایی.
9. انجام مطالعات بیشتر در زمینه ارتباط بین بافت و رئولوژی با رهایش عطر و طعم، به دلیل اهمیت تأثیرگذاری آن ها بر فرایند تولید و نیز پذیرش مصرف کننده.
10. ارزیابی احساس دهانی بستنی کم چرب و نیم چرب توسط روش های دستگاهی که رفتار نمونه را در دهان ( تماس با زبان و اختلاط با بزاق ) شبیه سازی می کنند، با توجه به خطای روش های ارزیابی حسی توسط داوران چشایی.
11. تولید فرمولاسیون بهینه حاوی صمغ دانه ریحان در سطح تجاری با توجه به کاهش 32 درصدی کالری آن نسبت به نمونه پرچرب و خودکفایی در زمینه کاربرد صمغ ها.
12. بررسی صرفه اقتصادی در نتیجه کاهش چربی بستنی و استفاده از صمغ های بومی، به دلیل قیمت زیاد چربی شیر و هزینه بالای صمغ های وارداتی.

ارزیابی اثر صمغهای دانه ریحان، متیل  سلولز و گزانتان بر میزان جذب روغن خلالهای سیب  زمینی طی سرخ کردن عمیق

به منظور اجرایی کردن و همچنین جایگزینی این صمغ با سایر صمغهای تجاری انجام تحقیقات ذیل در پژوهشهای آتی پیشنهاد می‌شود:
1) ایجاد ارتباط بین ضخامت پوشش و نوع صمغهای هیدروکلوئیدی و مشخص کردن سطح بهینه ضخامت برای هریک از صمغها با برررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی،
2) مطالعه سینرژی صمغ دانه ریحان با سایر هیدروکلوئیدهای تجاری،
3) بررسی رفتار صمغ دانه ریحان در سرخ کردن تحت خلا و تاثیر آن بر انتقال جرم و میزان جذب روغن در فراورده‌های سرخ شده و نیز مقایسه آن با سرخ کردن تحت شرایط اتمسفری،
4) استفاده از تیمارهای مختلف در مرحله سرد کردن و بررسی فراکسیونهای مختلف روغن و ضریب تفکیک روغن،
5) بررسی کاربرد صمغ دانه ریحان در محصولات خمیری و مطالعه سینتیک انتقال جرم طی فرایند سرخ کردن،
6) مطالعه اثر صمغ دانه شاهی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی (میزان جذب روغن، خروج رطوبت، حجم، رنگ و بافت) و سينتيک انتقال جرم خلالهای سیب‌زمینی سرخ شده به روش عمیق،
7) ارزیابی سینرژی صمغ دانه ریحان با سایر هیدروکلوئیدهای تجاری در سطح مولکولی، و
8) بررسی میزان آکریل‌آمید محصول سرخ شده به تبعیت از فرایند پوشش  دهی.

ارزيابي تاثير پلاسميد بر خصوصيات ضد باکتريايي آغازگرهاي لاکتوباسيل موجود در خميرترش‌ سنّتي ايران بر اساس روش‌هاي مولکولي

پيشنهاد می  گردد با توجه به تاييد خاصيت ضد ميکروبی Lb. plantarum جدا شده از يک نمونه خميرترش سنّتي در مقابل عوامل مولّد مهم‌ترين فساد باکتريايي نان (روپينس)، از اين باکتري به منظور تامين بخشی از آغازگرهاي بومي مورد نياز در صنايع فرآوري مواد غذايي استفاده به عمل آيد.
همچنين از آنجا که در اين پژوهش، شرايط مطلوب تخمير برای اين آغازگر جهت بروز ويژگی ضد ميکروبی آن نيز تعيين گرديده است می  توان از باکتری مذکور که نزديکي و هماهنگي بيشتري با فلور ميکروبي آرد گندم ايران دارد به صورت ترکيبی با ساير آغازگرهای لاکتوباسيلوس شناسايي شده به عنوان کشت آغازگر اختصاصي خميرترش در صنعت نانوايي کشور جهت فرآوري محصولاتي با قابليت‌هاي ويژه نظير نان‌هاي داراي زمان ماندگاري بالاتر استفاده نمود.
علاوه بر اين پيشنهاد می  گردد از تکنيک‌هاي مولکولي طراحی شده در اين پژوهش به منظور افزايش حساسيت و اختصاصيت آزمون‌هاي رايج ارزيابي آلودگی به عوامل مولّد روپينس استفاده به عمل آيد.
همچنين شناسايي ساير آغازگرهاي موجود در خميرترش‌هاي سنتّي به منظور استفاده از قابليت‌هاي بالقوه اين ميکروارگانيسم‌ها نيز می  تواند در پژوهش  های آتی مد نظر قرار گيرد.

ارزيابي تنوع زيستي پنير سنتي کردي، گزينش سویه پروبيوتیک و تعيين پروفايل اسيدهاي چرب و اسيد هاي آمينه آزاد در طول دوره رسيدگي

 بررسي توانايي پادياري فلور لاکتيکي جدايه شده بر عليه باکتري هاي بيماريزا
- بررسي توانايي فلور لاکتيکي در کاهش ميزان کلسترول در سيستم مدل و فراورده غذايي
- بررسي خواص باکتريوسيني باکتري هاي
Enterococcus بر پايه روش مولکولي
- ارزيابي عدم وجود عوامل بيماريزاو واگير در جدايه هاي
Enterococcus با هدف کاربرد در کشت کمک آغازگر
- بررسي توليد پلي ساکاريد خارج سلولي و قابليت چسبندگي به سلول هاي اپي تليال روده
- بررسي ويژگي هاي تکنولوژيکي فلور لاکتيکي جدايه شده از پنيرهاي سنتي ايران
- بهبود و اصلاح و توسعه شرايط ايمني و بهداشتي توليد پنير سنتي
- توليد پنير کردي از شير پاستوريزه بر پايه کشت آغاز گر بومي

بررسی اثر اینولین استخراجی از گیاهان دارویی (کاسنی و سیب زمینی ترشی) بر تولید ترکیبات ضد میکروبی و رشد دو گونه باکتری پروبیوتیک در حضور اسید و نمک  های صفراوی

 شناسایی و پرورش واریته های مختلف بومی سیب زمینی ترشی و کاسنی و سایر منابع گیاهی اینولین (گیاه بابا آدم، شنگ، قاصدک و.....)  و بررسی شرایط کاشت، داشت و برداشت به منظور رسیدن به بازده بالایی از اینولین با خواص تکنولوژیکی مورد نیاز.
- بررسی سایر روش های استخراجی اینولین و همچنین بررسی اثر پیش تیمار های مختلف بر ماده اولیه به منظور قابلیت انبار مانی بیشتر محصول(به طور مثال ماده اولیه تازه، خشک شده و پودری).
- بررسی اثرات پری بیوتیک اینولین در شرایطی که قابلیت بررسی اثرات متقابل باکتری های مختلف پروبیوتیک و یا پاتوژن امکان پذیر باشد، به طور مثال استفاده از کشت های مدفوعی و یا کشت های مخلوط.
- بررسی سینتیک رشد پروبیوتیک ها در حضور اینولین.
- بررسی اثرات پری بیوتیکی فروکتان های اینولین در ماتریکس مواد غذایی، به طور مثال بررسی تقابل با استارتر ها در فراورده های لبنی، و یا اثر بر پاتوژن های حاضر در محصول غذایی، مقاومت به اسید و صفرا، و بررسی خصوصیات تکنولوژیکی محصول مورد نظر.
- بررسی اثر املاح مختلف همراه با اینولین بر ویژگی های پری بیوتیکی آن.
مقایسه اثرات پری بیوتیکی اینولین با الیگوساکارید  های پری بیوتیک دیگر مثل گالاکتوالیگوساکاریدها، گزیلو الیگوساکاریدها

بررسی اثر روش های مختلف استخراج بر روی راندمان،
درجه استری شدن، درصد گالاکتورونیک اسید، وزن مولکولی و خصوصیات رئولوژیک پکتین استخراج شده از تفاله شاه توت

اندازه گیری مقدار و تعیین نوع قندهای خنثی(مونوساکاریدها) با استفاده از کروماتوگرافی گازی، HPLC و یا دیگر روش های موجود، همچنین اندازه گیری خاکستر و پروتئین پکتین استخراج شده از تفاله شاه توت
2- تعیین درصد و نوع زنجیره های (هموگالاکتورونان، رامنوگالاکتورونان-1 و رامنوگالاکتورونان-2 ) تشکیل دهنده پکتین تفاله شاه توت با استفاده از طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای و مادون قرمز
3- اندازه گیری درجه استری شدن پکتین استخراج شده با استفاده از روش های دقیق تری از جمله طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (
FTIR)
4- اندازه گیری توزیع وزن مولکولی با استفاده از کروماتوگرافی ژل تراوا (در صورت وجود داشتن) و نیز بررسی اثر شرایط استخراج با روش های مختلف بر روی وزن مولکولی پکتین استخراج شده. در این پروژه با توجه به عدم دسترسی به کروماتوگرافی ژل تراوا (
GPC) با ستون آبی، صرفا" وزن مولکولی متوسط پکتین از طریق اندازه گیری ویسکوزیته ذاتی و برای تعداد محدودی از تیمارها تعیین شد.
5- استخراج ترتیبی پکتین با استفاده از حلال های آب، محلول های حاوی عامل شلاته کننده، محلول اسیدی داغ و محلول قلیایی سرد و تعیین پکتین کل از مجموع آنها زیرا همه پکتین موجود در دیواره سلولی با محلول اسیدی که در این پروژه از آن استفاده شد، قابل استخراج نیست.          
6- تحقیق بر روی روش های بالا بردن خلوص پکتین های استخراج شده و نیز حذف ترکیبات رنگی نامطلوب آنها
7- تهیه ژل از پکتین های استخراج شده از تفاله شاه توت و اندازه گیری خواص رئولوژیکی ژل های بدست آمده از جمله آزمون روبش فرکانس، روبش درجه حرارت، اندازه گیری درجه حرارت ژله ای شدن و نیز مقایسه با ژل های پکتین های تجاری سیب و مرکبات

بررسی اثر ریزجلبک Spirulina platensis ، آگار و گوار بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی پاستیل کیوی

یافتن روش های کاربردی به منظور استفاده از اسپیرولینا در صنعت غذا.
2- استفاده از سایر ریزجلبک ها در فراورده های غذایی و مقایسه آن ها به لحاظ ویژگی های تکنولوژیکی، حسی و تغذیه ای با اسپیرولینا پلاتنسیس.
3- بررسی امکان تولید پاستیل میوه ای از سایر میوه ها و سبزیجات و غنی سازی آنها با ریزجلبک های دیگر.
4- استفاده از سایر هیدروکلوئیدها (بخصوص هیدروکلوئیدهای بومی) در فرمولاسیون فراورده های ژله ای و بررسی تأثیر آنها بر ویژگی های کیفی محصول.
5- طراحی خشک کن مناسب، بهینه سازی شرایط خشک کردن و بررسی فاکتورهای مؤثر در این رابطه.
6- مدلسازی کنتیک انتقال رطوبت، تغییرات رنگ و بافت طی فرایند خشک کردن پاستیل.
7- بررسی ریزساختارهای محصول نهایی و تأثیر آنها بر ویژگی های بافتی محصول.
8- تعین زمان ماندگاری فراورده، بررسی فاکتورهای تأثیرگذار و تغییرات محصول در طی دوره نگهداری.
9- بررسی انواع بسته بندی جهت عرضه پاستیل در مقیاس انبوه

بررسی اثر صمغ های زانتان و قدومه شهری بر ویژگی   های رئولوژیکی،فیزیکی و ساختاری کیک شیفون کم چرب

بررسی  اثر اجزای و دما بر ویسکوزیته دینامیک خمیرابه
2- بررسی اثر ویسکوزیته خمیرابه بر پدیده    های انتقال 
3- استفاده از آنالیز تصویر سه بعدی جهت ارزیابی بافت کیک
4- نحوه واکنش صمغ با پروتنین و نشاسته آرد گندم
5- ارزیابی ویژگی های مکانیکی کیک و  ارتباط آن با ویژگی    های مورفولوژیکی بافت
6- استفاده از آنالیز تصویر سه بعدی برای ارزیابی بافت کیک

بررسی اثر کونژوگه پروتئین آب پنیر و صمغ قدومه شیرازیبر ویژگی های فیزیکوشیمیایی امولسیونروغن ذرت در آب

بررسي ویژگی های عملکردی صمغ-پروتئین کونژوگه شده به روش حرارتی خشك با ویژگی های عملکردی صمغ قدومه شیرازی پروتئین آب پنیرکونژوگه شده با سایر روش ها مانند روش های آنزیمی و  حرارتی مرطوب
2. بررسی امکان استفاده از پروتئین و پلی‌ساکاریدکونژوگه شده در پایداری فیلم های خوراکی، پایداری کف ها، تثبیت آنزیم و در فر آیند ریز پوشانی
3. بررسی امکان استفاده از کونژوگه پروتئین-پلی‌ساکاریددر محصولات غذایی به عنوان جانشین امولسیفایر های تجاری
4. جداکردن صمغ ها و پروتئین‌های آزاد از صمغ – پروتئین کونژوگه شده با روش کروماتوگرافی و بررسی خواص عملکردی آن 
5. بررسی نحوه برهمکنش کووالانسی و بر همکنش های الکترواستاتیک بین صمغ-پروتئین
6. استفاده از روش های شیمیایی برای تعیین  پیشرفت واکنش میلارد و تعیین شدت رنگ و مقدار رنگدانه های تشکیل شده
7. بررسی  کونژوگاسیون پروتئین با سایر ترکیبات مانند پپتیدها ،  لیپید ها، اسید های چرب و رنگدانه ها و تشکیل لیپو پروتئین، فسفو پروتئین، کروموپروتئین
8. مقایسه کونژوگاسیون مونوساکارید ها و الیگو ساکارید ها با پلی‌ساکاریدها و بررسی ویژگی های  فیزیکو شیمیایی امولسیون پایدار شده با  آنها

بررسی امکان تخمین عمرماندگاری روغن زیتون بر اساس روش رنسیمت

رابطه بین رنسیمت و سایر تکنیکهای سریع اندازه گیری پایداری در روغن بررسی شود؛
2) امکان تخمین عمر ماندگاری بر اساس روش رنسیمت برای سایر روغنها نیز بررسی شود؛
3) رابطه بین شاخصهای اکسایشی روغن در چندین دمای پایین بررسی شود؛
4) با شبیه سازی شرایط دما، نور و اکسیژن قفسه  های نگهداری روغنها در بازار، پایداری در طول زمان بررسی و با دماهای بالای رنسیمت گذاری مقایسه شود؛
6) قدرت آنتی  اکسیدانی روغن در دماهای پایین آون و بالای رنسیمت گذاری طی زمان بررسی شود؛ و
7) در مورد مواد غذایی که در قران آمده است تحقیق و کار شود.

بررسی امکان تولید کیک بدون گلوتن با استفاده از سورگوم، شیر سویا و صمغ های گوار و گزانتان

 مطالعه اثر صمغ های بومی در تولید کیک روغنی بدون گلوتن
2- مقایسه اثرات صمغ های گزانتان و گوار با سایر صمغ های تجاری
3- مقایسه اثر سینرژیستی صمغ های تجاری به کار رفته در تحقیق با سایر ترکیبات هیدروکلوئیدی
4- بهینه یابی سطوح صمغ های به کار رفته در تحقیق
5- مقایسه اثر آرد سورگوم با سایر آرد های بدون گلوتن یا مخلوطی از آن ها
6- استفاده از قندهای رژیمی در کیک بدون گلوتن
7- بررسی امکان حذف تخم مرغ در کیک بدون گلوتن
8- تولید سایر محصولات بدون گلوتن حاوی آرد سورگوم نظیر کلوچه، کراکر، بیسکوئیت و ...


                                                                                                                         

 

                                                                                                                          bazgasht

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء