پیشنهادهای پژوهش رشته مهندسی عمران

omran

 

 


 home-1صفحه اصلی

1391

1392


Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393

 

عنوان پایان نامه

پیشنهادهای پژوهش

بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی بر بستر صاف و زبر
در مجاری مستقیم و تنگ  شونده

 مدل سازی عددی جریان در تبدیل  ها
2- بررسی آزمایشگاهی جریان در تبدیل واگرا
3- بررسی آزمایشگاهی جریان در تبدیل  ها در شیب معکوس
4- بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه همگرایی تبدیل در جریان

بهینه  سازی خرپا  ها با استفاده از روش گروه ذره  ها

 بهينه  سازي سایر سازه  هاي فضاكار از جمله شبکه  ای تخت و كروي شکل.
• بهينه  سازي قاب  هاي دو بعدي و سه بعدي فولادي و بتني.
• بهبود عملكرد روش گروه ذره  ها در طراحی بهینه سازه  ها.

کاربرد روش آشفتگی در هیدرولیک جریان‌های متغیر مکانی

 در این پایان‌نامه مقادیر بهینه m برای هر آزمایش، با استفاده از نتایج آزمایشگاهی، محاسبه شده و تعیین رابطه بین m  با پارامترهای مسأله (دبی جریان ورودی در واحد طول کانال، عرض کانال مستطیلی، سرعت جریان ورودی، شیب طولی کانال و ...) نیازمند انجام یک سری آزمایش‌های گسترده دیگری می‌باشد. لذا پیشنهاد می‌شود با انجام آزمایش‌های دیگری و با استفاده از روش آشفتگی اصلاح شده پیشنهاد شده میزان حساسیت مقدار بی‌بعد m به تمام  پارامترهای مؤثر در مسأله بررسی شود و شاید بتوان در نهایت به یک رابطه کاربردی تجربی برای تعیین پارامتر m نظیر معادله (6-1) دست پیدا نمود که در تمامی کانال‌های جانبی مستطیلی عمومیت داشته باشد:
(6-1) 

که در آن   و   اعداد ثابت هستند.
            در طراحی کانال‌های جانبی به منظور پایین انداختن تراز سطح جریان، معمولاً عرض مقطع را در جهت جریان افزایش می‌دهند و شکل مقطع عموماً ذوزنقه‌ای می‌باشد [33]. در این پایان‌نامه با توجه به مشاهدات آزمایشگاهی موجود، تنها به تعیین معادله تغییرات ضریب تصحیح اندازه حرکت در جریان‌های متغیر مکانی با افزایش دبی برای کانال‌های مستطیلی پرداخته شده است. لذا پیشنهاد می‌شود که معادله تغییرات ضریب تصحیح اندازه حرکت برای کانال‌های کاربردی دیگر از قبیل ذوزنقه‌ای و غیرمنشوری  با استفاده از روش آشفتگی و انجام آزمایش‌های لازم بدست آورده شود. در زمینه کانال‌های غیر منشوری می‌توان از معادله جامع حاکم بر جریان‌های متغیر مکانی برای مقاطع منشوری و غیرمنشوری ارائه شده توسط کوچک‌زاده و وطن‌خواه [38] استفاده نمود.
          این پیشنهادها نیازمند کار ریاضی و آزمایشگاهی فراوانی می‌باشد تا نتایج بدست آمده از روش آشفتگی و نتایج آزمایشگاهی با یکدیگر مقایسه شوند و صحت معادلات بدست آمده مورد آزمون قرار گیرند. امید است که با مطالعه بیشتر در این زمینه به نتایج بهتری برای جریان‌های متغیر مکانی دست پیدا نمود تا شروعی برای استفاده از این روش در زمینه‌های دیگر مهندسی آب و هیدرولیک فراهم گردد.

بررسی رفتار دیوارهای برشی ساخته شده از بتن مقاومت بالا

در پایان خاطر نشان می سازد با توجه به توسعه صنعت سبک سازی در ساختمان و همچنین استفاده روز افزون از بتن سبک با مقاومت بالا، از آنجا که این نوع بتن نیز نسبتاً ناشناخته به شمار می رود و از طرفی به استناد مطالعه صورت گرفته روی دیوار برشی به روش المان محدود و صحت نتایج این روش، لذا می توان جهت تحلیل دقیق رفتار دیوار برشی با بتن سبک مقاومت بالا از روش المان محدود بهره جست و با مقایسه نتایج حاصل با نتایج آزمایشگاهی موجود و نتایج این تحقیق به شناسایی هر چه بهتر رفتار دیوار و عوامل موثر در تعیین ظرفیت آن پرداخت.

اثر کنترل‌کننده‌ی عصبی-فازی بهینه شده‌ی نیمه‌فعال بر رفتار لرزه‌ای پل‌ها

 تنظیم توأم پارامترهای توابع عضویت فازی و پارامترهای توابع نتیجه در شبکه‌های ANFIS داخلی به وسیله‌ی الگوریتم ژنتیک و بررسی اثر آن بر عملکرد کنترل‌کننده‌ی پیشنهادی.
2- استفاده از شتاب‌نگاشت‌هایی متفاوت به منظور بهینه نمودن بیش از پیش عملکرد کنترل‌کننده در زمین‌لرزه‌های میدان‌دور.
3- تعریف معیاری مناسب با استفاده از شاخص‌هایی که تا کنون برای تعیین خسارات وارد بر سازه تعریف شده است، و به دنبال آن بهینه نمودن عملکرد کنترل‌کننده بر مبنای کمینه‌سازی این معیار.

امکان سنجی استقرار مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت

 پژوهش های آتی می تواند به مطالعه موردی استقرار TQM در یک شرکت و سازمان با زمینه کاری ساخت و ساز باشد و چگونگی مراحل استقرار از سازمان اصلی تا درون پروژه های اجرایی آن سازمان مورد مطالعه قرار بگیرد.
- با توجه به اینکه در پروژه های انبوه سازی مانند مسکن مهر معمولا شکل نهایی پروژه ها و نحوه اجرای کار مشابه می باشد و از این حیث اندکی مشابه خطوط تولید در کارخانه است می تواند مورد پژوهشی خوبی برای ارائه یک مدل استقرار سیستم مدیریت کیفیت در صنعت ساخت باشد.
- با توجه به اینکه شناسایی عوامل موثر و موانع استقرار سیستم مدیریت کیفیت جزء اهداف فرعی این پژوهش بود لذا می تواند به عنوان یک سوال اصلی برای پژوهشگران در جهت شناسایی کاملتر و بهتر این عوامل قرار گیرد.
- پس از استقرار این سیستم مدیریتی در یک سازمان عمرانی مطالعه تاثیرات در محصول نهایی و مقایسه با دوره پیش از آن می تواند موضوع پژوهش قرار گیرد.

ارزیابی زیست‌محیطی، اقتصادی، فنی و اجرایی دیوارهای ساختمانی با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره(AHP و TOPSIS)

بر اساس بررسی‌های انجام شده در تحقیق حاضر، در این بخش پیشنهاد‌هایی برای بهبود و یا ادامۀ کار به‌صورت زیر ارائه می‌گردد:
- در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت صنعت ساختمان و نقشی که می‌تواند در تخریب محیط‌زیست ایفا نماید، به بررسی اثرات زیست‌محیطی این صنعت پرداخته شد. پیشنهاد می‌گردد صنایع دیگر نیز از این نظر مورد ارزیابی قرار گیرند. به‌عنوان نمونه «ارزیابی زیست‌محیطی و اقتصادی انتخاب بهترین وسیلۀ سرمایشی از میان کولرهای آبی و گازی»
- علاوه بر فرآیند برپایی ساختمان که در این تحقیق به‌عنوان یکی از بخش‌‌ها و مراحل مهم صنعت ساختمان مورد ارزیابی قرار گرفت. می‌توان سایر بخش‌های وابسته به این صنعت را نیز مورد ارزیابی قرار داد. به‌عنوان نمونه «ارزیابی زیست‌محیطی، اقتصادی، فنی و اجرایی انواع بتن‌های سبک ساختمانی از نظر تولید»
- دیوارهای ساختمانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اجزای ساختمان، مورد توجه تحقیق حاضر قرار گرفتند. در همین راستا سایر اجزای ساختمانی نیز قابلیت بررسی و ارزیابی دارند. به‌عنوان نمونه سقف‌های مختلف ساختمانی، انواع اسکلت ساختمانی، انواع نمای ساختمانی، انواع کف‌پوش ساختمانی و...
- در تحقیق حاضر جهت ارزیابی گزینه‌ها از چهار معیار اصلی و هجده زیرمعیار استفاده گردید. پیشنهاد می‌گردد ارزیابی با زیرمعیارهای دیگری نیز به انجام برسد. به‌عنوان نمونه بررسی عایق‌بندی صوتی در معیار زیست‌محیطی و ایمنی در برابر حریق در معیار فنی و...
- هرچند که در این تحقیق به‌منظور ارزیابی فرآیند انتخاب از دو روش ارزیابی چند معیارۀ «
AHP» و «TOPSIS» استفاده شده است؛ اما پیشنهاد می‌شود ارزیابی با سایر روش‌ها همچون «ANP» و «Fuzzy AHP» نیز به انجام رسیده و نتایج با تحقیق حاضر مقایسه شوند.

تشخیص خسارت سازه‌ای توسط داده‌های مودال

الف- استفاده از روش‌های پیشنهادی توسط داده‌های آزمایشگاهی مودال
روش‌های پیشنهادی برای مکان‌یابی و تعیین شدت خسارت به درستی و به طور دقیق تایید شدند. با توجه به نوآوری‌های رابطه سازی سازه‌ای و ریاضی در این طرح پژوهشی، تنها از الگوهای نظری برای اثبات آن‌ها بهره برده شد. پس از تایید روش‌های پیشنهادی، توصیه می‌شود فرآیندهای مکان‌یابی و تعیین شدت خسارت با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی مودال انجام شوند.
ب-بهبود روش پیشنهادی باقیمانده حداقل کمترین مربعات (
LSMR)
روش باقیمانده حداقل کمترین مربعات (
LSMR) بر اساس رفع مشکلات عمده وارون سازی ماتریس ضرایب (ماتریس حساسیت) پیشنهاد شد. نوآوری این روش در استفاده از فرآیند دو قطری سازی مساله خطی همانند تابع نیوتن با رویکرد استفاده از گام‌های تکرار می‌باشد. در این راستا، بزرگ‌ترین مشکلات استفاده از وارون ماتریس‌های حساسیت رفع می‌شود. با این وجود در شرایط وجود نوفه، این روش توانایی خوبی برای بدست آوردن شدت خسارت ندارد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود، فرآیندهای منظم‌سازی به ساختار این روش افزوده شود.
پ- مکان‌یابی خسارت با روش بروز رسانی تکراری الگوی سازه
در روش بروز رسانی تکراری الگوی سازه، همگرایی میان الگوهای نظری و تجربی در بیش از یک گام تکرار انجام می‌شود. در حقیقت، در این روش از حلقه‌های تکرار برای رسیدن به بهترین سازگاری میان پاسخ الگو‌های نظری با داده‌های آزمایشگاهی بهره برده می‌شود. بر این اساس پیشنهاد می‌شود از قابلیت‌های این روش برای فرآیند مکان‌یابی خسارت استفاده شود.
ج- استفاده از تحلیل حساسیت در مکان‌یابی خسارت
به طور معمول رابطه‌های مکان‌یابی خسارت نسبت به رابطه‌های تعیین شدت خسارت ساده‌تر هستند. با این وجود، در سازه‌های بزرگ با خسارت‌های بی‌شمار، روش تحلیل حساسیت قابلیت بهتری خواهد داشت.
چ- بهبود رابطه سازی‌های تشخیص خسارت با در نظر گرفتن ماتریس میرایی
خسارت در سازه موجب تغییر ویژگی‌های فیزیکی-دینامیکی شده و به دلیل وابستگی آن‌ها به پاسخ دینامیکی سازه، داده‌های مودال به عنوان پاسخ سازه تغییر می‌کنند. در این پژوهش از تاثیرات ماتریس میرایی برای فرآیند تشخیص خسارت صرف‌نظر شد. دلیل آن نامشخص بودن شکل کلی میرایی در سازه بود. از این رو، پیشنهاد می‌شود رابطه سازی‌ها آینده با در نظر گرفتن وجود میرایی در سازه بهبود داده شوند.

ارزیابی خسارت لرزه  ای وارد بر سیستم‌های سازه‌ای بتن مسلح قبل و پس از بهسازی توسط FRP تحت اثر زلزله‌های میدان نزدیک

 استفاده از دیگر مواد و مصالح مدرن برای کاهش خسارت وارده به اعضاء ساختمان‌های بتن مسلح و بررسی تأثیر آن‌ها بر کاهش خسارت
• استفاده از الگوهای دیگر دور پیچ کردن
FRP  برای بهسازی و ترمیم اعضاء ساختمان‌های بتن مسلح
• استفاده از انواع مختلف دیگر کامپوزیت های
FRP از جمله AFRP و GFRP برای بهسازی و ترمیم اعضاء ساختمان‌های بتن مسلح و بررسی تأثیرات آن‌ها در کاهش خسارت وارده به اعضاء ساختمان‌های بتن مسلح
• استفاده از زلزله‌های میدان نزدیک متنوع تر و به‌روزتر برای بررسی آثار مخرب زلزله‌ها بر سازه‌های بتن مسلح و بازنگری روش‌های طراحی ساختمان‌ها با توجه به آثار مخرب این نوع زلزله‌ها
• استفاده از رکورد جابجایی بجای شتاب در تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی

بررسی عوامل مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی
(مطالعه موردی انبوه‌سازی مسکن)

تحقيق حاضر گواه اين مطلب است كه انجام مطالعات مهندسي ارزش در فازهاي مختلف پروژه، به خصوص در مقاطعي كه بايد تصميم اصلی در مورد پروژه گرفته شود (به عنوان مثال انتهاي فازصفر، فاز يك و فاز دو پروژه) مي  تواند به ميزان زيادي در نحوه اجراي بهينه پروژه تاثير گذار باشد به گونه‌اي كه انجام اين مطالعات بسياري از دلايل اصلي تاخير در پروژ ه‌ها را از بين برده يا كاهش مي‌دهد. در مقاطع زير كه تصميم گيري استراتژيك در مورد يك پروژه صورت مي‌گيرد انجام مطالعات ارزش توصيه ميگردد:
1- چگونگي انتخاب پروژه
2- چگونگي نحوه تخصیص اعتبار پروژه
3- چگونگي نحوه تنظيم قرارداد
4- چگونگي انتخاب نوع روش اجراي پروژه(امانی، پیمانی)

آسیب شناسی سیستم قاب فولادی سبک با رویکرد مدیریت ساخت

 بررسی وضعیت و مشکلات مدیریتی کارگاه‌های قاب فولادی سبک از سه جنبه هزینه، زمان و کیفیت
- شناسائی ضعف‌ها و مشکلات موجود در سرمایه‌‌گذاری‌های اقتصادی در سیستم قاب فولادی سبک
- بررسی مزایای جایگزینی بافت‌های فرسوده شهری با سیستم قاب فولادی سبک
- بررسی مدیریت سیستم قاب فولادی سبک در کشور بر مبنای دانش‌های نه گانه مدیریت پروژه
PMBOK
- بررسی تعداد طبقات مجاز و بهینه ساخت با سیستم قاب فولادی سبک از نظر هزینه در ایران و مقایسه با سایر کشورها
-  مقایسه کیفیت ساختمان‌های ساخته شده با سیستم قاب فولادی سبک در ایران و جهان و علل قوت و ضعف
- مقایسه سرعت ساخت سیستم‌ قاب فولادی سبک در ایران و سایر کشورها و بررسی دلایل قوت وضعف
- مقایسه هزینه ساخت سیستم‌ قاب فولادی سبک در ایران و سایر کشورها و بررسی دلایل قوت وضعف
- آسیب‌شناسی سایر فناوری‌های نوین ساختمان با رویکرد مدیریت ساخت
- بررسی تأثیرات زیست مجیطی استفاده از سیستم قاب فولادی سبک
- ارزیابی میزان مصرف انرژی در دوره‌های ساخت و بهره‌برداری از سیستم قاب فولادی سبک و مقایسه با سیستم‌های سنتی

بررسی تاثیر آموزش منابع انسانی بر اساس استانداردهای مهارت بر عملکرد صنعت ساخت

با توجه به نتایج به  دست آمده از این پژوهش پیشنهاد می  گردد تا به منظور دست  یابی به سهم تاثیرگذاری هر حرفه در عملکرد صنعت ساخت و برنامه  ریزی لازم جهت آموزش و توسعه  ی هر حرفه، پژوهشی در این زمینه صورت پذیرد.
همچنین علل پایین بودن سطح مهارتی کارگران در حرفه  ها با توجه به گذراندن دوره  های آموزشی مورد بررسی قرار گیرد و راه  کارهای مناسب حل این معظل ارائه شود.
پیشنهاد می  گردد تا دیدگاه تصمیم  گیرندگان صنعت ساخت و مجریان این صنعت در خصوص مقوله  ی توسعه  منابع انسانی و آموزش به چالش کشیده شود و با توجه به اثبات اثرات مثبت توجه به توسعه  ی منابع انسانی، راه‌کارهای کاربردی اجرای این مهم در صنعت ساخت فراهم گردد.
استانداردهای مهارت در کشور ملاک آموزش افراد در حیطه  ی مهارتی می  باشد. این  که این استانداردها به چه میزان با استانداردهای روز جهان و نیاز بازار کار هماهنگ می  باشد نیز باید مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد.
روش و نوع آموزش  های نیروهای حاضر در صنعت ساخت نیز می  تواند ارزیابی گردد تا نسبت به اصلاح این روند اقدام لازم صورت پذیرد.
دلایل تاثیرپذیری ناچیز هزینه  ها از میزان مهارت کارگران نیز می  تواند به عنوان یک شاخص مهم در عرصه اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا رابطه  ی مهارت – هزینه به خوبی مشخص گردد.
همان  گونه که اشاره شد آموزش مهم  ترین روش افزایش سطح توانایی و مهارت افراد می  باشد. می-توان با بررسی میزان تاثیر مهارت و عملکرد صنعت ساخت قبل و بعد از آموزش افراد، روش و زمان آموزش دوره  ها را برآورد و برنامه  ریزی کرد.
پیشنهاد می  شود عوامل دخیل در عدم توفیق آموزش  های مهارتی از منظر استانداردهای آموزش، کارگران، شیوه  ی اجرا، عوامل انگیزشی نزد کارگر و مسئول بالادست، سیاست  های دولتی و سایر عوامل بررسی گردد و سهم هر کدام مشخص شود تا با شناخت این عوامل، راه  کار اصلاح فرآیند آموزش کارگران در صنعت ساخت تسهیل گردد.
به جز کارگران حاضر در این صنعت، افراد بسیار دیگری در صنعت ساخت دخیل می  باشند. بررسی میزان تاثیرگذاری این افراد نیز می  تواند در برنامه  ریزی  های این صنعت مفید واقع شود. در این راستا میزان توانایی و تخصص و مدیریت مهندسان حاضر در صنعت ساخت می  توانند به عنوان یک موضوع مناسب مورد پژوهش قرار گیرد.
با توجه به تاثیرپذیری عملکرد صنعت ساخت از میزان مهارت افراد حاضر در این صنعت، پیشنهاد می‌گردد تا در سازه  هایی با فناوری  های نوین نظیر
LSF، ICF و 3D Panel این موضوع بررسی گردد تا ضمن روشن شدن سهم مهارت بر عملکرد سازه  هایی با این  گونه فناوری  ها، راه  کارهای لازم جهت افزایش کیفیت، زمان و هزینه اندیشیده شود.
از آنجایی  که تنها افراد حاضر در پروژه  های ساخت کارگران نمی  باشند و مهندسین و متخصصین نیز در این صنعت سهم به  سزایی دارند، پیشنهاد می  گردد تا تاثیر آموزش مهندسین نیز بر عملکرد صنعت ساخت مشخص مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین با توجه به این  که صنعت ساخت دارای سه شاخص مهم عملکردی زمان، هزینه و کیفیت است و این شاخص  ها این صنعت را در عرصه اقتصادی رقابت  پذیر نموده  اند، می  توان در پژوهشی عوامل مهم تاثیرگذار بر هر شاخص را مشخص و سهم هر کدام از عوامل را تعیین نمود، تا راهکارهای لازم جهت بهینه نمودن این صنعت تدبیر شود.
در انتها پیشنهاد می  گردد تا سازمان متولی آموزش مهارت یعنی سازمان آموزش فنی و حرفه  ای کشور، ضمن بررسی استانداردهای آموزش مهارت در بخش صنعت ساخت و همچنین شیوه  های اجرای این آموزش  ها، با استفاده از اهرم    های دولتی و پتانسیل  های بخش خصوصی به ترغیب شرکت  ها و سازمان  های دولتی و غیر دولتی در راستای اجرای آین  گونه آموزش بپردازد تا ضمن افزایش توانایی و مهارت افراد، کیفیت صنعت ساخت و اجرای پروژه  ها مطابق برنامه زمان  بندی تضمین گردد.

بررسي سطح عملکرد سازه‌هاي مجهز به ميراگر سيلندري اصطکاکي تحت بار لرزه‌اي

 در این پژوهش تأثیر این نوع میراگر در قاب‌های خمشی متوسط دارای مهاربند قطری مورد ارزیابی قرار گرفت. می‌توان تأثیر الحاق میراگر اصطکاکی سیلندری را در سایر سیستم‌های مقاوم در برابر نیروهای جانبی بررسی کرد.
- تأثیر این نوع میراگر در سازه های مرتفع‌تر مورد بررسی قرار گیرد.
- تأثیر مود‌های مرتبه دوم و سوم و ... در مدل‌ها در نظر گرفته شود.
- استفاده از تحلیل‌های پوش‌اور مودال و پوش‌اور مودال پیشرفته به جای تحلیل پوش‌اور معمولی.
- در این پژوهش میراگر سیلندری اصطکاکی در تمام طبقه‌های قاب‌های دارای میراگر، به کار گرفته شد، می‌توان به تأثیر وجود این میراگر در بعضی از طبقه‌ها و بهینه کردن تعداد این نوع میراگر در قاب‌ها پرداخت.

تحليل لرزه اي اندرکنش خاک-سازه براي ساختمان بلند مجاور گود عميق 

ستفاده از مدل  هاي رفتاري ديگر مانند مدل خاک سخت   شونده براي مدل  سازي اندرکنش ساختمان-گودبرداري.
• استفاده از ساير نرم  افزارهاي قدرتمند در زمينه اندرکنش خاک-سازه مانند
ABAQUS.
• در نظر گرفتن رفتار غيرارتجاعي براي اعضاي قاب ساختماني.
• بررسي اثرات وقوع روانگرايي بر مجموعه گودبرداري و ساختمان مجاور آن در مناطق با سطح آب زيرزميني بالا.

شناسايي عوامل موثر در بروز ادعا و ارائه راهکارهايي جهت کاهش و مديريت دعاوي در پروژه هاي ساختماني 

باتوجه به محدودیت های ذکر شده، برای اجرا پژوهش های کامل تر و مفید تر در آینده، موارد زیر پیشنهاد میگردد:
- بررسی علل بروز ادعا در انواع پروژه های ساخت مانند خیابان کشی، اجرای شبکه‌های توزیع آب و جمع‌آوری فاضلاب و رواناب‌های سطحی، راهسازی، سدسازی و مقایسه انواع پروژه ها با یکدیگر
- شناسایی عوامل بروز ادعا با استفاده از روش های دیگر مانند مصاحبه، بررسی مستندات و پرونده  های دعاوی رخ داده در پروژه های ساختمانی و...
- اجرای پژوهش های مشابه در شهرهای مختلف و مقایسه آنها با هم و ارایه شمای کلی از دعاوی در سطح کشور
- بررسی تاثیرات علل بروز ادعا در هزینه اجرای پروژه ها
- بررسی تاثیرات علل بروز ادعا در زمان اجرای پروژه ها

ماتریس سختی دقیق تیر و ستون نامنشوری با ماده  ی تابعی درجه  ای

برپايه  ی آنچه آمد، زمينه  هاي زير براي پژوهش  هاي آيندگان پيشنهاد مي  شود:
1-  بررسی اثر تابیدگی مقطع تابعی درجه  ای بر روی بار کمانشی عضو نامنشوری با پیوندهای نیمه  سخت.
2-  ماتریس سختی و تحلیل کمانشی جانبی- پیچشی ستون  های نامنشوری با مقطع تابعی درجه  ای.
3-  به دست آوردن ماتریس سختی مرتبه  ی دوم عضو نامنشوری با استفاده از نگره  ی تیر تیموشنکو. به سخن دیگر، با حل معادله  ی دیفرانسیل حاکم بر جزء نامنشوری تیموشنکو و بهره  گیری از فن جزء محدود، می  توان ماتریس سختی مرتبه  ی دوم عضو نامنشوری با وارد کردن اثر تغییرشکل  های برشی را پیدا کرد. سپس، با استفاده از ماتریس سختی جزء به واکاوی پایداری قاب  های دو بعدی پرداخت.
4-  بررسی رفتار ناخطی پیوندهای نیمه  سخت با بهره  جویی از دیگر الگوهای عددی حاکم بر رفتار پیوند و گونه  ی پیوند نیمه  سخت در سازه  های قابی با عضوهای نامنشوری.
5-  به دست آوردن بار کمانشی ستون نامنشوری با الگوی تابعی درجه  ای در طول عضو و در ارتفاع مقطع به صورت هم  زمان و بررسی اثر هریک بر روی بار کمانشی عضو نامنشوری.   
6-  نوسان آزاد سازه  های قابی صفحه  ای و به دست آوردن بسامد طبیعی آن  ها می  تواند مورد بررسی قرار گیرد. يادآوری می کند، با استفاده از دو راه  کار حل معادله  ی دیفرانسیل پویای حاکم بر جزء تیر اولر-برنولی و حل رابطه  ی مقدار ویژه  ی   و بهره  جویی از ماتریس سختی مرتبه  ی دوم عضو نامنشوری، می  توان بسامد طبیعی سازه  های قابی را به دست آورد.
7-  افزون بر اثر بارهای ایستایی، بررسی رفتار حدی سازه  ها زیر اثر بارهای پویا و چرخه  ای در کشورهایی مانند ایران، که لرزه  خیز می  باشند، بسیار ارزشمند خواهد بود.
8-  اثر کاستی انحنای نخستین عضو می  تواند در برپاسازی ماتریس سختی جزء نامنشوری وارد گردد. سپس  ، با بهره  جویی از ماتریس سختی وابسته، می  توان به تحلیل پیشرفته  ی قاب  های دو بعدی پرداخت.
9-  واکاوی کمانشی خمشی- پیچشی تیرهای نامنشوری با مقطع جدار نازک زیر اثر بارگذاری محوری.
10-  واکاوی پخش موج در عضوهای نامنشوری با مقطع تابعی درجه  ای بر بستر کشسان.
 

ارزیابی نقش پراکندگی مکانی کاربری های مختلف در ترافیک و  اثر زیست محیطی آن با استفاده از GIS

 یکی از بزرگترین مشکلات در مسیر کار های پژوهشی، نقص در داده های موجود و یا همکاری نکردن سازمان ها و ادارات مختلف می باشد بنابراین به پژوهشگرانی که قصد قدم نهادن در این عرصه را دادند، پشتکار و استمرار فراوان برای دست یابی به داده های اولیه و صحیح، پیشنهاد   می شود.
2- بررسی تاثیر کاربری های مختلف بر روی توزیع آلودگی هوای ناشی از منوکسید کربن در هر ماه به صورت مجزا
3- بررسی تاثیر کاربری ها مختلف بر روی آلودگی هوا با آلاینده های دیگر (سایر آلاینده ها بجز
CO) و تعیین میزان همبستگی بین آنها
4- بررسی تاثیر کاربری های مختلف بر روی توزیع مکانی آلودگی هوا با استفاده از مدل های دیگر از جمله مدل
GWR و مقایسه نتایج آنها با یکدیگر
5- بررسی سهم هر یک از کاربری های موجود، بر ترافیک و به تبع آن آلودگی هوا به صورت مجزا و مقایسه آنها با یکدیگر

بررسی آزمایشگاهی استفاده از میلگردهای کلاهک دار نزدیک به هم در اتصال های تیر-ستون بتن مسلح تحت بارگذاری چرخه ای

باتوجه به کاستی‌های فراوان در مورد داده‌های آزمایشگاهی برای اتصال‌های ساخته شده با میلگردهای کلاهک‌دار، به عنوان پژوهش‌های پیشنهادی می‌توان به بررسی ابعاد مختلف این نوع مهار میلگردها پرداخت. از آن جمله می‌توان به موردهای زیر اشاره کرد:
• با توجه به داده‌های محدود آزمایشگاهی، نمی‌توان در مورد محدودیت فاصله آزاد میلگردهای کلاهک‌دار اظهار نظر قطعی کرد. بنابراین با توجه به تاکید منابع مرتبط، نیاز به داده‌های آزمایشگاهی بیشتر در این مورد با تمرکز ویژه بر فاصله آزاد میلگردها به عنوان یک پارامتر مستقل، می‌باشد.
• از آنجا که نگرانی مطرح در میلگردهای کلاهک‌دار نزدیک بهم، تداخل سطوح باربری کلاهک‌ها می‌باشد، بررسی اثر اندازه کلاهک بر میلگردهای کلاهک‌دار با فاصله آزاد کم را می‌توان به عنوان موضوعی قابل بحث مطرح کرد.
• رابطه‌های طول مهار میلگردهای کلاهک‌دار در
ACI 318 و ACI-ASCE 352 هر دو توابعی از قطر میلگرد، مقاومت تسلیم فولاد و مقاومت فشاری بتن می‌باشند. این در حالی است که سطح باربر کلاهک نیز در مهار میلگرد در این روش موثر است. بنابراین می‌توان پژوهش‌های آزمایشگاهی و تئوری گسترده‌ای به منظور اضافه کردن جملاتی در رابطه با اثر سطح باربر کلاهک در رابطه‌های طول مهار این میلگردها انجام داد.
• مهار میلگردها در اتصالهای تراز بام، با توجه به اثر بلندشدگی میلگردها و ضوابط خاص آیین‌نامه از شرایط متفاوتی برخوردارند. از طرفی، کمبود داده‌های آزمایشگاهی در مورد این اتصال‌ها بیشتر احساس می‌گردد. بنابراین شرایط خاص آیین نامه برای مهار میلگردهای کلاهک‌دار در این اتصال‌ها را می‌توان مورد توجه قرار گیرد.

بررسی تأثیر موقعیت و شکل بازشو در رفتار دیوار برشی فولادی مرکب

 محاسبه مقدار درز، طوری‌که بتن‌مسلح بعد از رسیدن ورق فولادی به حد تسلیم، به المان‌های مرزی برخورد کند و بعد از آن سختی و مقاومتش در سیستم لرزه‌ای شرکت کند.
• بررسی اندرکنش دیوارهای فولادی و بتنی با المان‌های مرزی.
• بررسی چسبندگی بین ورق فولادی و دیوار بتنی و تأثیر آن بر رفتار دیوار برشی فولادی مرکب.
• مطالعه آزمایشگاهی رفتار دیوار برشی فولادی مرکب، زمانی‌که از فولاد نرم در ورق فولادی استفاده شود.
• بررسی تأثیر فاصله بین برشگیرها برای حالتی که پوشش بتنی در دو سمت ورق فولادی قرار گرفته باشد.
• مدل‌کردن مقدار دقیق اصطکاک موجود بین پوشش بتنی و ورق فولادی در دیوار برشی فولادی مرکب و تحلیل مدل‌ها با در نظر گرفتن این متغیر.

بررسی اثر طبقه نرم بر سطح عملکرد به روش ضرايب

پ پیشنهاد میشود روشهای دیگر بوجودآمدن طبقه نرم در ساختمانهای بتنی و فولادی از جمله برداشتن میانقابها در طبقات و همچنین ارتفاع زیاد یکی از طبقات مورد بررسی قرارگیرد.
• دراین پایان‌نامه از روش استاتیکی غیرخطی استفاده شده است . می‌توان برای رسیدن به جوابهای به واقعیت نزدیکتر، از روش تحلیل دینامیکی غیرخطی استفاده نمود و نتایج با یکدیگر مقایسه شود.
• در این پایان‌نامه حذف بادبند در طبقات مورد بررسی قرار گرفته ، پیشنهاد میشود تغییر نوع بادبند در طبقات که ممکن است باعث بوجود آمدن طبقه نرم گردد نیز مورد بررسی قرار گیرد.

شناسایی و اولویت‏بندی شایستگی‏های ضروری برای مدیران پروژه‏های عمرانی شهرستان مشهد

نتایج این تحقیق لیست و چارچوب کاملی از شایستگی‏های مدیران پروژه فراهم نموده است. از دیگر یافته‏های این پژوهش رتبه‏بندی و وزن‏دهی شاخص‏ها، مولفه‏ها و بُعدهای شایستگی مدیران بوده است. تمامی محقیقن و پژوهشگران محترم می‏توانند از نتایج این تحقیق در پژوهش‏های خود استفاده نمایند و به وسیله یافته‏های این پیشنهاد می‏گردد پژوهشی در زمینه کارت‏های امتیازی جهت امتیازدهی به شایستگی‏های مدیران پروژه و طراحی مسیر شغلی براساس روش طراحی شده برای شرکت‏های پروژه محور اجرا گردد.
با توجه به اینکه تعداد بُعدها، مولفه‏ها و شاخص‏های شایستگی‏های مدیران پروژه زیاد می‏باشد تحقیقاتی به منظور طراحی و استقرار روش‏های ارتقا و یا آسیب‏شناسی موانع پیش روی جهت ارتقا و عوامل موثر بر ارتقا بُعدها، مولفه‏ها و شاخص‏های شایستگی‏های مدیران پروژه اجرا گردد.

مرمت و بازسازي اعضاي بتني با استفاده از مواد ترميمي حاوي نانو ذرات و میکرو ‌ذرات سیلیس

 بررسی تأثیر جایگزینی سایر نانومواد بر سازگاري و پیوستگی بين بتن اوليه و مصالح ترميم در فرآيند ترميم
ü بررسی آزمایشات انجام شده با نسبت‌های متفاوت آب به سیمان
ü انجام آزمایش جمع‌شدگی بر روی ملات‌های ترمیمی حاوی نانوذرات
ü بررسی تاثیر شرایط محیطی و عمل‌آوری ملات ترمیمی

جایگاه عامل چهارم (مدیریت طرح) در پروژه‌های عمرانی کشور
مطالعه موردی قطار شهری مشهد

با بررسی‌های صورت گرفته در خصوص اطلاعات کارفرمایان ایرانی از روش مدیریت طرح، بنظر میرسد که به منظور آموزش و معرفی صحیح و کامل روش مدیریت طرح در کشور می‌بایست تلاش فراوانی صورت پذیرفته و تحقیقات و آموزشهای مناسبی انجام گردد.
• در زمینه نیاز یا عدم نیاز به مدیریت طرح نتیجه نظر سنجی بیانگر آنست که کارفرمایان عدم نیاز و استفاده از مدیریت طرح را ترجیح می‌دهند که این امر بعضا به علت عدم آشنایی آنها با جایگاه مدیر طرح در پروژه‌های عمرانی می‌باشدو فرهنگ سازی موضوع بکارگیری خدمات مدیریت طرح ضروری است.
مشاوران و پیمانکاران باید از ارتباط مستقیم با کارفرما که باعث اختلال در روابط عوامل چهارگانه پروژه می‌گردد خودداری نمایند و مسائل و مشکلات خود را فقط با مدیریت طرح بیان کنند و کارفرمایان نیز می‌بایست به پیمانکاران و مشاوران در این مورد تذکر دهند که مسائل را فقط با مدیر طرح مطرح نمایند.
• کارفرمایان نباید در اموری که به مدیر طرح محول گردیده دخالت نمایندو ضمانت اجرایی لازم برای اعمال مدیریت ازقبیل مدیریت مالی و نظارت بر آن را به مدیریت طرح واگذار نمایند تا مدیریت طرح علاوه بر دستیابی به اهرم قوی جهت مدیریت، سرعت انجام پروژه را نیز به نحو قابل توجهی افزایش دهد.
• با توجه به اینکه در پروژه‌های ملی از قبیل سازمان‌های قطار شهری نحوه اجرای کار مشابه می‌باشد و همچنین در پروژه‌های بزرگ و پیچیده می‌تواند مورد پژوهشی مناسبی جهت امکان استقرار سیستم مدیریت طرح باشد.
• لازم است مکانیزمی بکار گرفته شود که منافع مدیریت طرح با منافع کارفرما در هم آمیخته شود در اینصورت مدیریت طرح نسبت به کیفیت کار و عملکرد خود حساس خواهد بود.
• مدیریت طرح را نمی توان بعنوان یک راه حل کلی به تمامی پروژه‌ها تجویز نمود لذا باید در مورد نوع و اندازه پروژه و ضرورت بکارگیری مدیریت طرح، تحلیل هزینه و فایده نمود و راه‌کارهایی برای آن پیشنهاد گردد.
• در مواردی مدیریت طرح بدلیل نا آشنایی با صنعت مربوطه توان تجهیز تیم کارشناسی را ندارد و تیم مدیریت طرح توسط کارفرما انتخاب و سازماندهی شده لذا ضرورت دارد کارفرمایان با توجه به تجارب گذشته و نحوه عملکرد مدیریت طرح در پروژه‌های مشابه قبلی نسبت به انتخاب مدیریت طرح اقدام نمایند.

اولویت  بندی فاضلابروها جهت بازسازی شبکه  های فاضلاب شهری با استفاده از ديدگاه  های فازی و روش
مجموع وزنی ساده

تعیین یک سیستم پشتیبان تصمیم  گیری به منظور انتخاب روش مناسب بازسازی شبکه فاضلاب با توجه به نوع عیب فاضلابرو، پس از اولویت  بندی بازسازی فاضلابروها،
2- مقایسه  ی روش استنتاج فازی با دیگر روش  های تصمیم  گیری چند  شاخصه همچون روش میانگین  گیری وزین مرتب شده (
OWA ) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) جهت اولویت  بندی بازسازی فاضلابروها،
3- اولویت  بندی بازسازی فاضلابروها با توجه به معیارهای مدنظر در محیط
GIS،
4- فازی  سازی کدهای معایب سازه  ای و بهره  برداری
WRC و EN 13508 در ارزیابی فاضلابروها،
5- استفاده از روش تعیین میزان آسیب  پذیری فاضلابروها برای بررسی فاضلابروهای مناطق مختلف که دارای خصوصیات یکسان می  باشند، با انتخاب تعداد محدودی فاضلابرو از هر منطقه و تعیین آسیب  پذیری آن  ها، جهت برنامه  ریزی و اولویت  بندی بازرسی ویدئومتری فاضلابروهای مناطق مختلف

بررسی رفتار پی   حلقوی به کمک آزمایش بارگذاری صفحه در محل و آزمایشگاه

 آزمایش بر روی پی   با اندازه  های بزرگ‌تر و در مقیاس واقعی انجام گردد.
• رفتار پی  های حلقوی و دایره  ای بر روی خاک  های رسی مورد بررسی قرار گیرد.
• آزمایش با تراکم  های مختلف خاک صورت پذیرد.
• میزان تنش زیر پی در نقاط مختلف آن اندازه  گیری شود.
• آزمایش برای پی با شکل  های هندسی بیشتری انجام گیرد.
• اثر ایجاد سوراخ با شکل هندسی متفاوت از شکل هندسی پی، بررسی گردد.

تعیین خیز تیرهای بتنآرمهی تقویت شده با ورقهای FRP

با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه‌ی خیز تیرهای بتن‌آرمه‌ی تقویت شده با ورق FRP و تجربیات بدست‌ آمده در این زمینه‌ی تحقیقاتی، پیشنهادات زیر برای ادامه‌ی کار ارائه می‌شوند:
1- در مدل 10 می‌توان ضریب
x1 را همانند رابطه‌ی آیین‌نامه‌ی اروپا (fib-14) به صورت حاصل‌ضرب دو متغیر β1 و β2 در نظر گرفت و با جمع‌آوری داده‌های آزمایشگاهی این ضرایب و حتی توان p را به طور جداگانه برای مشخصات گیرداری متفاوت میلگردها، انواع بارگذاری و سطوح مختلف بار و انواع مختلف ورق‌های تقویتی FRP تعیین نمود. به این ترتیب می‌توان به طور مؤثرتری از این مدل برای محاسبه‌ی لنگر لختی مؤثر انواع تیرهای متفاوت استفاده نمود.
2- به نظر می‌رسد طول ورق تقویتی نسبت به طول تیر یا فاصله‌ی انتهای ورق تقویتی از تکیه‌گاه می‌تواند بر روی خیز تیر مؤثر باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود با دخالت دادن این پارامتر در محاسبه‌ی لنگر لختی مؤثر تیرهای بتن‌آرمه‌ی تقویت شده با ورق
FRP و جمع‌آوری داده‌های متفاوت در این زمینه اثر این پارامتر در محاسبه‌ی خیز این تیرها در نظر گرفته شود.
3- اگر چه محاسبه‌ی خیز یک تیر در محدوده‌ی بار سرویس اهمیت زیاد دارد و در محدوده‌های بالاتر بارگذاری، مقاومت تیرها مهم‌تر از خیز آن‌ها تلقی می‌شود؛ ولی برای کنترل شکل پذیری تیرها لازم است خیز یک تیر در محدوده‌ی بالاتر از سطح سرویس نیز حساب شود. با توجه به ارائه‌ی روابط و مدل‌های این پایان‌نامه در سطح بار سرویس می‌توان برای ادامه‌ی این پژوهش محدوده‌های بالاتر بارگذاری را در نظر گرفت و لنگر لختی مؤثر و خیز تیرهای بتن‌آرمه‌ی تقویت شده با ورق
FRP را برای آن حدود بررسی کرد و روابط مناسبی را با خطای کم ارائه نمود.
4- با توجه به اهمیت مسئله‌ی ترمیم سازه‌های خسارت دیده‌ی موجود، می‌توان محاسبه‌ی لنگر لختی مؤثر را برای حالتی که پس از ترک خوردگی، ورق تقویتی
FRP چسبانده می‌شود، به انجام رساند. در این حالت سطح آسیب دیدگی تیر و میزان رشد ترک‌ها در آن، قبل از چسباندن ورق FRP بایستی در محاسبات در نظر گرفته شود.
5- با توجه به پیشرفت و توسعه‌ی مقاوم‌سازی با ورق
FRP به صورت پیش‌تنیده، می‌توان خیز این نوع تیرها را نیز مورد بررسی قرار داد و رابطه‌ای برای محاسبه‌ی خیز تیرهای بتن‌آرمه‌ی تقویت شده با ورق FRP پیش‌تنیده ارائه نمود.
6- با توجه به این که معمولاً در عمل، قبل از چسباندن ورق
FRP، بار مرده بر روی تیر اعمال می‌شود، می‌توان با انجام آزمایش‌های کافی در این زمینه میزان تفاوت نتایج این حالت را با نتایج مربوط به چسباندن ورق قبل از اعمال بار مرده بررسی کرد.

بررسی برش پانچینگ دال  های ساخته شده از بتن خودتراکم سبک و بتن سبک

 بررسي رفتار دال‌های بتن خودتراکم سبك و بتن سبک تحت اثر بارهاي لرزه‌اي
2- استفاده از الیاف  های مختلف و بررسی تأثیر آن در بتن خودتراکم سبک و بتن سبک

واکاوی تير  های خم  دار

به  کارگیری روش کرنش پنداشتی برای عضوهای خم  دار با لنگر لختی متغیر در طول.
2- گسترش راه  کار  های تحلیل تیرهای خم  دار برای سازه  های پوسته  ای.
3- واکاوی ناخطی سازه  های تیری خم  دار با تابع شکل  های نو.
4- به کارگیری ماده  های هدفمند برای عضوهای خم  دار.
5- برپایی رابطه  های سختی برای عضوهایی که بار برون صفحه  ای دارند.

کاربرد میراگرهای ویسکوز در ساختمان ها و بهینه یابی مکان آن در ساختمان ها

 در مدل های سازه ای این مطالعه اثر دما بر رفتار سازه در نظر نگرفته شده است. می توان با تعریف مدل  های رفتاری جدید برای مصالح ویسکوز، سازه ها را تحت شرایط دمایی متفاوت تحلیل نمود.
2- در این مطالعه عملکرد لرزه ای قاب های فولادی به صورت تحلیلی و با استفاده از برنامه اجزا محدود بررسی شده است. برای پژوهش های آینده بررسی آزمایشگاهی عملکرد لرزه ای قاب های فولادی با میراگر ویسکوز تحت بارگذاری میز لرزه ضروری است.
3- بررسی رفتار میراگر در صورت استفاده در قاب های خمشی برای پژوهش های آتی پیشنهاد می شود.
4- لازم است با انجام تحلیل دینامیکی افزایشی غیر خطی، منحنی شکنندگی سازه های مجهز به میراگر ویسکوز تهیه شود و سطوح عملکردی مختلف برای این سازه ها تعیین شود تا مقایسه ای بین رفتار سازه با و بدون میراگر در حالات حدی مختلف صورت پذیرد.
5- این مطالعه تمرکز خود را بر روی قاب های کوتاه مرتبه گذاشته است. پیشنهاد می شود رفتار سازه های بلند مجهز به میراگر ویسکوز با انجام تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی مورد بررسی قرار گیرد.

پيش بيني نشست پي  هاي سطحي  به کمک ماشين بردار پشتيبان

 همان طور که اشاره گرديد ، دقت روش ماشين بردار پشتيبان وابسته به آموزش صحيح داده  ها مي  باشد، لذا در صورت نداشتن درک مناسب از نحوه اثر اين پارامترها، نتايج مي  تواند گمراه  کننده و ناصحيح باشد . بنابراين توصيه مي  شود که از روش  هاي بهينه  سازي و پيش  پردازش داده  ها  استفاده گردد.
2) تعيين پارامترهاي تخمين نشست در اين پژوهش بر مبناي پارامترهاي ورودي عددي صورت پذيرفت لذا از شاخص هاي توصيفي مانند نوع خاک، چگالي خاک و موقعيت محل نمونه برداري و ... صرف نظر گرديد.که در پژوهش    هاي آينده  تعيين اهميت اين پارامترها در تعيين نشست توصيه مي گردد.
3) در اين پژوهش تخمين نشست بر پايه  ي سيستم داده  کاوي آموزش_ آزمايش بر روي داده  ها صورت پذيرفت ، لذا واقعي بودن نتايج مورد بررسي قرار نگرفت. روش آموزش_ آزمايش _ ارزيابي به تعيين و ارزيابي روش با داده  هاي واقعي و قابليت روش  هاي آماري در جهت دست  يابي به نتايج واقعي صورت مي  پذيرد. بايد توجه داشت يکي از مهمترين دلايل اختلاف بين دو روش داد  ه  کاوي فوق در ناقص بودن  اطلاعات داده  هاي ورودي مي  باشد.(در روش آموزش _آزمايش _ارزيابي دست  يابي به پارامترهاي واقعي و با اطلاعات کامل آماري ضروري است)، لذا توصيه مي  گردد که در پژوهش  هاي آينده راستي  آزمايي روش مورد بررسي قرار گيرد.

مشخصات جریان در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل

 با توجه به شناخت نسبتا کامل جریان زلال در آبگیرهای کف متخلخل و اثبات کارایی آن در مقیاس آزمایشگاهی، با توجه به مشکلات زیاد ناشی از وجود رسوبات در حالت واقعی، پیشنهاد می  شود هرچه سریعتر تحقیقات تکمیلی به منظور شناسایی بیشتر اثر رسوبات در میزان دبی انحرافی و ضریب آبگذری انجام پذیرد. همچنین لازم است تا کارایی روشهایی مانند رسوبشویی با جت آب یا ایجاد جریان معکوس، مورد بررسی قرار گیرند.
2. تحقیقات تکمیلی برای مشخص شدن رژیم جریان درون آبگیر کف متخلخل و محدوده  های مختلف آن انجام پذیرد. علی الخصوص از آنجا که فرضیه وجود مقطع کنترل روزنه ای در سطح آبگیر از اهمیت زیادی برخوردار است، پیشنهاد می شود تا تحقیقات تکمیلی به منظور یافتن رابطه  ای بین دانه بندی مصالح درون آبگیر، مشخصات جریان و حداکثر طولی که فرضیه جریان شبه روزنه در سطح آبگیر در آن برقرار است، انجام گردد.
3. با توجه به تعریف انجام شده در رابطه با حداکثر ظرفیت آبدهی آبگیر و رابطه آن با پارامترهایی چون دانه بندی مصالح محیط متخلخل و مشخصات هندسی آبگیر، در تحقیقات آینده روشی برای محاسبه این ظرفیت ارائه گردد.
4. گردگوشه و تيز گوشه بودن سنگدانه  ها به سبب تغيير در ايجاد افت اصطكاكي در مسير جريان عبوري مي‌تواند به عنوان عامل مهمي در ميزان گذردهي جريان، مورد تحقيق قرار گيرد. در اين پژوهش به دلیل استفاده از مصالح محلی، ذرات گردگوشه رودخانه  ای انتخاب گرديدند، لذا در پژوهش های آینده می  توان اثر استفاده از مصالح تیزگوشه را مورد بررسی قرار داد.
5. تاثیر شیب معکوس در محیط متخلخل می  تواند مورد بررسی قرار گیرد، البته مشکلات این طرح از نظر اثرات رسوبگذاری بر ضریب گذردهی در شرایط واقعی باید مورد توجه قرار گیرد.
6. با توجه به محدودیت های آزمایشگاهی در تحقیق حاضر، جریان انحراف یافته با جریان اصلی هم جهت بوده است. بر این اساس با تعبیه دریچه  ای در پایین دست کانال تحتانی، سعی گردیده است تا مساله پس زدگی در جریان انحراف یافته مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه در کاربردهای عملی جریان انحراف یافته عمود بر جریان اصلی منتقل خواهد شد، در تحقیقات آینده بهتر است این مساله نیز مورد توجه قرار گیرد.
7. در تحقیقات آینده می بایست با توجه به مساله رسوبات در محیط واقعی، روابطی برای انتخاب بهینه مشخصات مصالح درون آبگیر پیشنهاد گردند. همچنین با توجه به دانه بندی انتخابی هندسه و سایر پارامترهای آبگیر کف متخلخل بهینه سازی گردند.
8. پیشنهاد می گردد تا نمونه آبگیر در مقیاس واقعی و شرایط کنترل نشده ساخته شود تا کارایی این آبگیر در شرایط واقعی مورد بررسی قرار گیرد.

ارزيابی روش  های حل معادله روندیابی سيل ماسکینگام غیرخطی و واسنجی پارامترهای آن با استفاده از الگوریتم بهینهیابی ترکیبی ژنتیک-تبرید تدریجی

 بررسی عملکرد روشهای حل صریح و ضمنی، الگوریتمهای بهینهیابی و تعمیمپذیری پارامترهای واسنجی شده در روندیابی هیدروگرافهای میدانی که با نویز همراه میباشند. القای نویز تصادفی به هیدروگرافهای مصنوعی میتواند یک راه حل باشد که نیاز به کار بیشتری دارد.
2. با توجه به اینکه تاکنون تأکید محققین بر استفاده از معادله ذخیره غیرخطی مورد استفاده در این پژوهش بوده است، چرا که آن
ها صرفنظر از جنبههای هیدرولیکی به دنبال معرفی الگوریتم بهینهیابی مؤثر بودهاند، استفاده از سایر معادلات ذخیره غیرخطی نظیر رابطه پیشنهادی Linsley و همکاران توصیه میشود.
3. بررسی موضوع تعمیم
پذیری پارامترهای واسنجی شده میتواند در قالب هیدروگرافهای متعدد و متفاوت بیشتری انجام شود.
4. استفاده از معادلات ماسکینگام غیرخطی با تمام ابعادی که در این تحقیق مورد بحث قرار گرفت، در رودخانه
های

بررسی تأثیر رطوبت و پیش‌بارگذاری در زمان نصب         مصالح FRP بر روی رفتار خمشی تیرهای تقویت شده

 بررسی تأثیر ترک اولیه و رطوبت سطحی بر روی رفتار خمشی تیرهای تقویت شده با استفاده از مصالح FRP به روش NSM
2- بررسی تأثیر مقاومت بتن، جنس
FRP و نوع چسب در رفتار خمشی تیرهای تقویت شده با کامپوزیت‌های FRP در تیرهای دارای ترک اولیه و رطوبت سطحی.
3- بررسی اثر توأم دما و رطوبت سطحی و یا ترک اولیه بر رفتار عضو بتنی تقویت شده با مصالح
FRP
4- ارائه  ی رابطه  ی تئوری و یا ضریبی برای کاهش مقاومت با توجه به کاهش مقاومت نهایی تیر بتنی تقویت شده با ورق
FRP در تیر یا رطوبت سطحی بالا و دارای ترک اولیه.
5- بررسی ضریب کشسانی تیر بتنی تقویت شده با مصالح
FRP در تیر یا رطوبت سطحی بالا و دارای ترک اولیه.
6- مقایسه رفتار برشی تیرهای دارای رطوبت سطحی و ترک اولیه با تیرهای تقویت شده در شرایط معمولی.
7- برسی نصب انواع سیستم‌های مهاری بر روی مصالح
FRP به منظور جلوگیری از جدا شدن FRP در تیرهای دارای رطوبت سطحی و ترک اولیه.

بهبود مدیریت زمان سفرهای شهری با استفاده از مدل  های لوجیت مکان-مبنا، شبکه عصبی و شبکه-های حسگر بی  سیم در محیط GIS

 استفاده از شبکه  ی وب جهت انتقال اطلاعات حاصل از سیستم به کاربران
• تنظیم برنامه  ی سفرهای اتوبوس با در نظر گرفتن نیازهای کاربران
• توسعه  ی مدل لوجیت به صورت فازی و برآورد عملکرد آن در شرایط نامعین و پیچیده
• آزمایش سیستم مذکور در محدوده  ی مطالعاتی دیگر و مقایسه  ی نتایج آن با شهر مشهد
• تعیین محل حسگرهای مورد استفاده در سیستم به کمک
GIS
• تحلیل نتایج حاصله از سایر مدلهای شبکه  ی عصبی و مقایسه آن با نتایج مدل پرسپترون
• نحوه  ی توسعه  ی سیستم مذکور جهت هشداردهی در شرایط بحرانی
• بکارگیری تکنیک  های تصمیم  گیری چندگانه جهت تعریف وزن پارامترها در انتخاب مد بهینه در سفرهای شهری
• انجام آنالیز حساسیت به  منظور تعیین ایمنی سیستم در مقابل خطاهای احتمالی

کاربرد مصالح FRP در بادبندهای کمانش ناپذیر

به منظور ارتقای دانش کاربرد مصالح FRP در بادبندهای کمانش ناپذیر و تشویق به استفاده ی عملی هرچه بیشتر از اینگونه مهاربندها، تحقیقات آتی ذیل می تواند مؤثر باشد.
1- سختی خمشی پوسته های
FRP بادبندهای کمانش ناپذیر، بویژه ممان اینرسی آنها نقشی تعیین کننده در تحمل بار فشاری وارد بر هسته ی بادبند دارند. لذا می توان به جای ورقهای FRP توپر با مقطع مستطیلی، از مقاطع توخالی استفاده نمود تا علاوه بر کاهش وزن، ممان اینرسی آنها نیز افزایش یابد که این موضوع می تواند مبنای تحقیق و پژوهش آینده قرار گیرد؛ البته برای این منظور نیاز به نتایج آزمایش بیشتری خواهد بود. 
2- استفاده از مصالح
FRP ساخته شده با سایر الیافها نظیر الیاف کربن و آرامید به عنوان پوسته در بادبندهای کمانش ناپذیر و انجام آزمایشهای مشابه این پژوهش و در نهایت مقایسه ی نتایج حاصله با یکدیگر جهت انتخاب بهینه ترین گزینه، می تواند مد نظر پژوهشگران و محققان در آینده قرار گیرد.
3- ارائه ی معیارهایی برای تشخیص خرابی و تعویض این نوع پوسته ها در بادبندهای کمانش ناپذیر را می توان به عنوان مبنای کار محققان و پژوهشگران آتی قرار داد.
4- تغییر شکلهای ماندگار بزرگ در بادبندهای کمانش ناپذیر با پوسته
FRP تحت زلزله های بزرگ را می توان به عنوان تحقیق و پژوهش آینده مورد بررسی قرار داد.
5- بررسی رفتار لرزه ای بادبندهای کمانش ناپذیر با پوسته
FRP در صورتی که برای ساختن هسته ی فلزی آنها از فولادهایی با بازه ی مقاومت جاری شدن وسیع استفاده شود، می تواند بسیار مفید باشد و مد نظر محققان در آینده قرار گیرد.                                                                                              

اصلاح خواص قیر با استفاده از پلیمرهای SBS، LDPE و CR
در مناطق گرمسیر

 با توجه به بهبود خواص عملکردی قیر خالص 70/60 با افزودن پلیمرهای SBS و LDPE پیشنهاد می شود تاثیر افزودن توامان این پلیمرها نیز مورد بررسی قرار گیرد.
• افزودن پلیمر‌های مختلف به قیر 50/40 و بررسی عملکرد آن ها در مناطق گرمسیری می تواند به عنوان یک پایان نامه مورد توجه قرار گیرد.
• همچنین با توجه به هدف این پایان نامه و تمرکز آن بر روی آزمایشات قیر، پیشنهاد می گردد پایان نامه ای با موضوع اصلاح خواص قیر و نقش آن در بهبود عملکرد آسفالت انجام گیرد و در آن آزمایش هایی از قبیل مدول برجهندگی، خستگی و ویل تراک بر روی نمونه‌های ساخته شده با قیر‌های پلیمری
SBS، LDPE و پودر لاستیک انجام گیرد.
• ساخت نمونه‌های چسباننده قیری پلیمری به وسیله دستگاه
High Shear در زمان ها و دور‌های مختلف و بررسی میزان تغییرات احتمالی به وجود آمده در خواص و عملکرد نمونه ها،  می تواند به عنوان یک کار پژوهشی در نظر گرفته شود.

شناسایی و ارزیابی ریسک‌های پروژه با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه در محیط فازی
(مطالعه موردی: پروژه‌های شبکه توزیع آب شهر مشهد)

 برای پاسخ‌ ریسک‌ها باید روش مناسبی ارائه شود که مواردی از قبیل هزینه اجرای پاسخ،‌ اثرات اجرای پاسخ بر اهداف پروژه، اثرات متقابل پاسخ‌ها و ریسک‌های ثانویه در اثر اجرای پاسخ را بررسی کند. این موضوع نیازمند بررسی جامع‌تری است که ارائه‌ی یک مدل مناسب برای ارزیابی و انتخاب اقدامات پاسخ به ریسک‌ها به عنوان تحقیقات آتی پیشنهاد می‌گردد.
ü توسعه‌ای مدل در سایر پروژه‌های شرکت‌های آب و فاضلاب را می‌توان به عنوان یک موضوع تحقیقاتی مطرح ساخت
ü استفاده از سایر روش‌های تصمیم‌‌گیری چندمعیاره برای رتبه‌بندی نهایی ریسک‌ها پروژه و مقایسه نتایج با نتایج مدل ارائه شده در این تحقیق
ü ایجاد نرم‌افزاری برای انجام محاسبات در شبکه‌های پیچیده براساس مدل فازی پیشنهادی به عنوان یک موضوع تحقیقی پیشنهاد می‌شود.
ü تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در پروژه‌های شبکه توزیع آب برای مطالعات و تحقیقات بعدی توصیه می‌گردد. و تلفیق این دو رویکرد به روش کاربردی اخیراً مورد توجه قرار گرفته و سبب کاهش هزینه‌های پروژه شده،‌ ابهام‌ها را کاهش داده و تصمیم‌گیری اثر بخش مدیریت ارشد را تسهیل می‌کند ]3[.

واکاوی خطی و ناخطی هندسی صفحه    ها بر پایه  ی پاسخ تحلیلی

يکي از مهم  ترين زمينه  هاي پژوهشي در رابطه با فن اجزای محدود بر پایه  ی حل تحلیلی، بهبود دادن دقت ميدان مرزي مي  باشد. هم  چنين، کاربرد اين راه  کار در حل مسأله  هاي ديگر، مي  تواند مورد توجه قرار گيرد. بنابراين، زمينه  هاي پژوهشي را مي  توان به صورت زير نوشت:
1. تا کنون بيشترين پژوهش  ها در زمينه  ي مسأله  ها  ي مستوي و صفحه بوده است. بهره  جويي از اين فن براي تحليل پوسته  های انحنا دار، مسأله  های سه  بعدي و تقارن محوری سودمند خواهد بود.
2. با توجه به در دسترس بودن معادله  ي کمانش صفحه و پاسخ همگن آن، بهره  جويي از اين فن براي تحليل پايداري و تعيين بار کمانشي آن مي  تواند از دقت زيادي برخوردار باشد.
3. بهره  جويي از راه  کار پيوندي ترفتز براي تحليل تَرَک و ارائه  ي راه  کارهاي مناسب براي افزايش دقت تحليل، براي پژوهش پيشنهاد مي  شود.
4. رابطه  سازی پیوندی ترفتز برای تحلیل مسأله  هایی که معادله  ی حاکم بر آن  ها به صورت معادله    ی لاپلاس می-باشد مانند، انتقال و هدایت گرما، مسأله  ی پتانسیل، پیچش و نشت می  تواند از دقت بسیار بالایی برخوردار باشد.
5. در این رساله بهینه سازی سه جزء سه  پهلوی مرتبه   کامل مورد بررسی قرار گرفت. واکاوی سایر جزءهای سه پهلو با درجه  های آزادی متفاوت و نیز جزءهای چهار پهلو، می  تواند نتیجه  های مفیدی را در مورد جزءهای خمشی به دست دهد.

تحلیل میدانی اثر صدای نوارهای لرزاننده بر سطح هوشیاری رانندگان

با توجه به مطالعات انجام شده بر روی نوارهای لرزاننده فرورفته در این پژوهش و نتایج به دست آمده از آن و با توجه به اینکه استفاده از این نوارها در کشور ما کمتر از یک دهه می‌باشد که مورد توجه مسئولین امر قرار گرفته است موارد مطالعاتی ضروری قابل ذکر می باشد که در ادامه به آنها پرداخته می گردد:
v با توجه به اهمیت استفاده از نوارهای لرزاننده و اینکه بخشی از خاصیت نوارها به منظور هشدار به رانندگان، مربوط به لرزش خودرو ناشی از عبور روی نوارها می باشد پیشنهاد می گردد تحقیق و بررسی پیرامون لرزش ناشی از عبور خودرو بر روی نوارهای لرزاننده مد نظر قرار گیرد تا از این طریق نیز بتوان در جهت رفع کاستی های موجود در زمینه آیین نامه اجرایی در کشور گام موثری برداشته شود.
v امروزه در جهان به منظور افزایش سطح هوشیاری رانندگان در راه‌های یکنواخت و جلوگیری از خواب آلودگی رانندگان از نوارهای لرزاننده موزیکال استفاده می‌گردد. بدین معنی که به دلیل چیدمان خاص نوارها از نظر ابعاد و اندازه و همچنین فاصله و موقعیت قرار گیری نوارها نسبت به یکدیگر روی سطح روسازی در زمان عبور خودرو از روی نوارهای لرزاننده میتوان صداهای موزونی را ایجاد نمود که با عنایت به وسعت کشور ایران و طولانی بودن برخی از مسیرها استفاده از این نوع نوارها می تواند بسیار مفید و موثر واقع گردد.
v تا کنون در جهان تحقیقی در وضعیت بارانی و سطح خیس معبر روی نوارهای لرزاننده صورت نگرفته است. با توجه به اهمیت موضوع در فصول بارندگی می توان با استفاده از این دست تحقیقات و محاسبه ابعاد و اندازه های نوارها در وضعیت مختلف به نتایج مطلوبی دست یافت.
v متاسفانه به دلیل کامل نبودن اطلاعات نقاط حادثه خیز از جهت موقعیت دقیق مکانی و مشخصات جغرافیایی دقیق محل حادثه در راههای کشور نمی توان جانمایی درستی برای نوارهای لرزاننده در نظر گرفت. این امر مستلزم عنایت مسئولین ذیربط به اهمیت جمع آوری و تکمیل بانکهای اطلاعاتی می باشد تا بتوان به کمک نرم افزارهای مربوطه و تحلیلهای دقیق گام مهمی را در جهت کاهش تصادفات ناشی از خستگی و خواب آلودگی و همچنین عدم توجه به جلو که از مهمترین علل حوادث در راهها می باشند برداشت.
v با توجه به عدم اجرای درست نوارهای لرزاننده از سوی پیمانکاران و شرکتهای مرتبط این باور به وجود آمده است که نوارهای لرزاننده سبب آسیب رساندن به سطح روسازی راه می گردد که میتوان تحقیق مفصل طی بازه زمانی مشخصی را روی این گونه موارد انجام نمود تا اثر  نوارهای لرزاننده بر سطح روسازی اثبات گردد.
v استانداردهای موجود در کشور کامل نمی باشد لذا با انجام برداشتهای میدانی در ابعاد مختلف و در سایتهایی با شرایط متفاوت می توان به رفع نقص در این زمینه کمک نمود.
v همچنين تحقيق صورت گرفته مربوط به برداشت صدا در داخل خودرو مي باشد، پيشنهاد ميگردد بررسي هايي نيز در زمينه اثر صداي ايجاد شده ناشي از عبور خودرو بر روي نوارهاي لرزاننده فرورفته در خارج از خودرو و در محيط اطراف، خصوصا در مناطق مسكوني صورت پذيرد تا در صورت وجود مشكل بتوان تمهيداتي را در نظر گرفت.

 واکاوی سازه  ها در فضاي حالت  های کرنشی

کارآ سازي جزء از زمینه‌های پژوهشي شايسته در تحلیل‌های خطي و ناخطي به شمار می‌آید. در اين رساله، کارآسازي جزء در واکاوی  هاي خطي و ناخطي بررسي شد. بر پایه‌ی کارهاي اين گزارش، می‌توان پژوهش  هاي زير را به انجام رسانيد:
1- بهره‌جویی از حالت‌های کرنشی در تحلیل‌های پويا.
2- حالت‌های کرنشی در واکاوی سازه‌های چندلایه  ی هوشمند.
3- آفرینش معیارهای بهینگی در گونه  های مختلف واکاوی.
4- تحلیل کمانش سازه‌ها در فضای حالت‌های کرنش.

بررسی پروژه‌ی قطار شهری مشهد، امکانات و محدودیت‌ها

در این بخش پس از تعیین و تفکیک مشکلات اجرای پروژه‌ی قطار شهری مشهد، پیشنهادهایی برای بهبود روند ادامه‌ی اجرا و پیشگیری از وقوع مشکلات مشابه در پروژه‌های آینده، آورده شده است.
عدم تامین کامل اعتبار از منابع داخلی (سهم شهرداری) در طرح احداث قطار شهری مشهد، یکی دیگر از مشکلات گریبان گیر طرح محسوب می‌شود. براساس ماده‌ی 5 قانون حمايت از سامانه‌‌هاي حمل و نقل ريلي شهري وحومه، به دولت اجازه داده شده است، «حداكثر تا سقف پنجاه درصد از هزينه‌ی مطالعات و سرمايه ‌گذاري ايجاد سامانه‌‌هاي حمل و نقل ريلي درون شهري، با اولويت تامين لوازم و تجهيزات از محل منابع درآمد عمومي را در لوايح بودجه‌ی سنواتي كل كشور پيشنهاد نماید. مابقي اعتبار مورد نياز طرح توسط شهرداري‌های مربوطه از محل منابع داخلي و يا مشاركت با بخش خصوصي تامين مي‌‌شود كه پس از مبادله‌ی موافقت نامه با معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري مصرف خواهد شد.»
مجموع اعتبار هزینه شده در طرح احداث قطار شهری مشهد، تا پایان سال 1392 از محل بودجه‌ی عمومی 8.439 میلیارد ریال و از محل منابع داخلی 5.427 میلیارد ریال است. بدین ترتیب سهم منابع مالی تامین شده توسط شهرداری مشهد حدود 39 درصد کل عملکرد است که با توجه به مشکل مالی طرح، لازم است شورای شهر با همکاری شهرداری مشهد تمهیداتی را برای رفع این مشکل اتخاذ نماید. حال پیشنهاد می‌گردد سازمان قطار شهری برای جلوگیری از توقف اجرای پروژه به دلیل کمبود منابع مالی، سعی در جذب منابع مالی بیشتری از بخش خصوصی داشته باشد.
استفاده‌ی بهينه از امكانات حمل و نقل عمومي درون شهري نيازمند مديريت يكپارچه‌ی انواع سيستم‌‌هاي حمل و نقل است. براساس اين، ماده‌ی 4 قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه، تهيه‌ی دستورالعمل‌‌ها و راهكارهاي لازم براي اصلاح ساختار مديريت حمل و نقل عمومي را بر عهده‌ی سازمان شهرداري‌هاي كشور و معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري قرار داده اما متاسفانه تاكنون نتايج آن مشخص نشده است. از اين رو، ضروري است در روند تهيه‌ی دستورالعمل‌‌هاي مربوطه تسريع گردد، تا شاهد ناهماهنگی بین سیستم‌های حمل و نقل عمومی درون شهری نباشیم.
به روز رساني و به هنگام کردن احجام عمليات و براساس آن تعيين هزينه ‌هاي مورد نياز براي اتمام عمليات اجرايي يك طرح، از جمله وظايف مشاور و دستگاه اجرايي است. با توجه به این امر، در زمان پيشنهاد بودجه و نيز تهيه‌ی پيش‌نويس موافقت نامه‌‌ها از سوي دستگاه‌هاي اجرايي، بايد اطلاعات به هنگام در اختيار معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري قرار گيرد، تا براساس آن امكان برنامه‌ريزي‌‌هاي مناسب فراهم شود. ضروري است شركت ‌هاي قطار شهري نسبت به اين مسئله‌ی مهم توجه خاصي داشته باشند.
نکته‌ی حائز اهمیت دیگر این است که بيش از 10 سال از اجراي طرح‌‌هاي قطارشهري (غير از قطار شهري تهران) در كشور مي‌گذرد، اما ميانگين پيشرفت فيزيكي اين طرح‌‌ها تا پايان سال 1387، معادل 7/32 درصد است.[5] به عبارتي به طور متوسط در هر سال حدود 4 درصد پيشرفت فيزيكي حاصل شده كه با ادامه‌ی همين روند و در صورت عدم افزايش خطوط ديگر، حدود 17 سال ديگر زمان لازم است تا خطوط مصوب مندرج در موافقت نامه‌هاي‌ سال 1387 اين طرح‌‌ها به اتمام برسند. از آنجا كه در طول سال‌‌هاي مختلف خطوط جديدي در داخل هر يك از طرح‌‌هاي قطار شهري تعريف مي‌شود، كه دوره‌ی اجراي اين طرح‌ها را نامشخص مي‌کند، پيشنهاد مي‌شود وضعيت هر يك از طرح‌هاي قطار شهري در كلان شهرها با تعريف طرح مطابقت داده شود و در صورت لزوم، قبل از دوباره کاری، سیستم‌های با توجه به نیاز روز آن شهر، در دستور احداث قرار گیرد.
نکته‌ی قابل توجه دیگر، مسئله‌ی پیچیدگی تکنولوژی، تنوع تخصص‌های مورد نیاز، حجم عظیم فعالیت‌های اجرایی در طرح و غیره هستند که اغلب مجریان طرح در پروژه‌های بزرگ و پیچیده با آن دست به گریبان هستند. توفیق در اداره‌ی پروژه مستلزم تجربه و تخصص مجری طرح در مدیریت طرح‌های مشابه و در اختیار داشتن عوامل فنی مجرب و مطالعات و طراحی کامل است. طرح قطار شهری مشهد در زمره‌ی طرح‌های نسبتا بزرگ و پیچیده است که از قاعده‌ی فوق مستثنی نیست. تجربه‌ی استفاده از خدمات مدیریت طرح در خط یک قطار شهری منجر به تسری تجربه در مطالعات خط دو شد، ولی به نظر می‌رسد ناکافی بودن تعداد عوامل فنی مسلط به کار در سازمان قطار شهری از یک سو و استفاده از پیمانکاری که طی شش سال اخیر، انجام قرارداد طرح و ساخت را با تسلط انجام نمی‌دهد، از سوی دیگر، باعث طولانی شدن مدت زمان اجرای عملیات قرارداد خط 2 گردیده است. طولانی شدن زمان قرارداد خط 2 و ناتوانی پیمانکار در معرفی تامین کننده‌ی مالی مورد نیاز، سبب ایجاد هزینه‌های مالی و اجرایی طرح گردید. برای جلوگیری از افزایش بیشتر هزینه‌های طرح و جلوگیری از طولانی شدن مدت اجرا، پیشنهاد می‌گردد در صورت عدم تحقق برنامه‌ی زمان بندی مصوب شورای عالی فنی، دستگاه اجرایی نسبت به تجدید نظر در قرارداد و اتخاذ روش اجرایی جدید برای قرارداد اقدام نماید.
نکته‌ی دیگر قابل تامل این است که، تونلی با دو خط رفت و برگشت و یک خط عابر پیاده بین دو بیمارستان قائم و امام رضا(ع) در امتداد خیابان احمد آباد و خیابان دانشگاه، در مجاورت طرح قطار شهری مشهد، طراحی و اجرا شده است. این تونل با عرض 4 متر و 6 متر سواره رو و یک متر عابر پیاده به طول 575 متر، اگرچه می‌تواند نقش مهمی در پدافند غیرعامل شهر مشهد داشته باشد، اما دستگاه اجرایی می‌بایست هزینه‌های آن را از هزینه‌های اجرایی طرح، تفکیک نموده و در زمره‌ی پروژه‌های عمرانی شهرداری مشهد محسوب نماید، تا در تامین اعتبارات پروژه‌ی خط 2 قطار شهری مشهد از دولت، دچار مشکل نشود.
عدم استقبال کافی و مناسب از استفاده‌ی خط یک قطار شهری مشهد پس از گذشت 3 سال از شروع بهره برداری، نشان از انتخاب نادرست دستگاه اجرایی در انتخاب کوریدر خط یک و اولویت بندی نادرست خطوط برای اجرا است. در این راستا می‌توان به این نکته اشاره کرد که علیرغم ظرفیت 3 واگن ایستگاه‌ها، به علت نبود مسافر، از دو واگن استفاده می‌شود، با توجه به روان بودن ترافیک و تردد اتوبوس‌های درون شهری در موازات خط یک، پیشنهاد می‌گردد برای استفاده‌ی بهینه از سیستم حمل و نقل درون شهری، شهرداری مشهد در خطوط اتوبوس‌رانی موازی با خط یک قطار شهری بازنگری نماید، و هم‌چنین در اجرای خطوط دیگر و اولویت بندی اجرای آن‌ها مطالعات بازنگری شود. البته نکته‌ی قابل توجه در مورد تعداد واگن‌ها که کاهش یافته، را می‌توان به دلیل عدم تامین تعداد واگن مورد نیاز توسط سازمان قطار شهری دانست، که به سبب آن، برای کاهش سرفاصله‌ی زمانی بین قطارها مجبور به کاهش تعداد واگن در هر قطار شدند.
تنوع سیستم قطار شهری مشهد، خط یک (قطار سبک شهری)، خطوط 2، 3و4 (مترو) و خط 5 به صورت مونوریل، انجام بهره برداری را در آینده برای سازمان قطار شهری مشهد دچار مشکل خواهد نمود. متفاوت بودن هر کدام از این سیستم‌ها (محل دپو، مرکز فرمان، نوع واگن و ریل) از یک سو، تامین هزینه‌های بالاسری (احداث، تهیه‌ی تجهیزات و عوامل بهره برداری) هر کدام از سوی دیگر، باعث افزایش هزینه‌های طرح احداث قطار شهری مشهد می‌گردد. از این رو پیشنهاد می‌شود با توجه به اجرای خط 1 و خط 2 ، و هم سیستم بودن خطوط 2، 3 و 4 دستگاه اجرایی از مطالعات خط 5 صرف‌نظر و یا در نوع سیستم این خط، تجدید نظر کند.
کمبود منابع اعتباری طرح در سال جاری عملیات اجرایی طرح را با رکود مواجه می‌کند. درسال جاری اعتبار مصوب (درآمد عمومی) طرح حدود 980 میلیارد ریال است. این درحالی است که برای تحقق برنامه‌ی زمانی پروژه‌ی خط 2 مطابق برنامه‌ی مالی پیش بینی شده نیاز به 4.132 میلیارد ریال اعتبار است.
میزان حضور سالانه حدود 30 میلیون نفر زائر در شهر مشهد از یک سو و لزوم توجه به حمل و نقل شهری این کلان شهر از سوی دیگر، لزوم تسریع در احداث و بهره برداری از قطار شهری مشهد را تاکید می‌کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود با توجه به محدودیت منابع اعتباری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، دستگاه اجرایی هماهنگ با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، برای ادامه‌ی عملیات اجرایی خط 2 و اجرای سایر خطوط مواردی را بررسی نماید؛ یکی از این موارد که باید مورد توجه قرار گیرد استفاده از راهکارهای روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی در بخش احداث ایستگاه‌هاست. راهکار دیگر فروش اوراق مشارکت برای جذب مشارکت مردمی در تامین منابع مالی پروژه است که خوشبختانه هم اکنون شاهد انجام آن در اجرای خط 2 هستیم، و این نکته‌ی مثبتی در اجرای پروژه است. از موارد دیگر که می‌توان از آن‌ها در تامین منابع مالی کمک گرفت، مشارکت با آستان قدس رضوی و یا استفاده از صندوق ذخیره‌ی ارزی است، که کمک شایانی به پیشرفت پروژه بدون مشکل مالی خواهد کرد. معافیت عوارض گمرکی و حقوقی در بخش تجهیزات خارجی نیز در راستای برداشتن باری از مشکلات مالی پروژه موثر است.

یک نکته‌ی مهم دیگر، توجه به اهمیت بهبود کیفیت خدمات عوامل اجرایی طرح، است که در راستای آن پیشنهاد می‌شود دستگاه اجرایی نسبت به ارزیابی عملکرد تمامی مشاوران و پیمانکاران طرح (بر اساس دستورالعمل‌های پیمانکاران و مشاوران) اقدام‌های لازم را انجام دهد.

در پایان، چند پیشنهاد برای بهبود سیستم‌های حمل و نقل عمومی درون شهری برای شهرهای ایران آورده شده است.
1. توسعه‌ی هماهنگ شبکه‌های حمل و نقل برون شهری و درون شهری
2. توسعه‌ی آزادراه‌ها و بزرگراه‌های ورودی کلان شهرها و در عین حال افزایش هزینه‌ی استفاده از آن‌ها
3. تشکیل سازمان طراحی، نگهداری، احداث و بهره برداری از قطارهای حومه‌ای، متشکل از شهرداری‌های کلان شهرها به عنوان متولی حمل و نقل حومه‌‌ای
4. حمایت دولت از توسعه‌ی قطارهای حومه‌ای
5. انجام تعهدات قانونی دولت در قبال متروی کلان شهرها، با توجه به کارایی مترو از لحاظ هزینه، فضا، انرژی، آلودگی و ...

بکارگیری بتن های معمولی و فوق توانمند حاوی الیاف فولادی به منظور کاهش میلگردهای عرضی ستون در اتصالات تیر- ستون بتن آرمه تحت بارهای چرخه ای

 تحقیقات انجام شده در زمینۀ اتصالات عموما بر روی نمونۀ اتصال جدا شده از قاب خمشی انجام شده است پیشنهاد می شود به عنوان یک زمینۀ تحقیقاتی، مطالعات بر روی یک قاب بتنی با تمرکز بر روی اتصالات انجام گیرد.
2. بررسی تأثیر استفاده از بتن های معمولی و فوق توانمند داراي الیاف فولادي، بر رفتار اتصال هاي با ابعاد واقعی، به منظور روشن شدن تمام ابعاد استفاده از این روش در ساخت اتصال هاي بتن آرمه.
3. بررسی اثر بتن های معمولی و فوق توانمند داراي الیاف فولادي بر توانایی کاهش ابعاد میلگردهاي طولی و عرضی تیر در اتصالات تیر به ستون.
4. بررسی تأثیر استفاده از سایر الیاف ها مانند الیاف پلی پروپیلن در بتن های معمولی و فوق توانمند، در اتصال های تیر به ستون بتنی.
5. مدل سازي عددي رفتار اتصال هاي داراي بتن های معمولی و فوق توانمند الیافی، مطابق نتایج پژوهش های انجام شده و انجام تحلیل حساسیت بر روي رفتار نمونه ها.

ارزیابی روش‌های فاینانس داخلی و PCدر اجرای پروژه‌های فاضلاب از طریق مدل‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه

در این قسمت پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده در این زمینه ارائه شده است:
-  قراردادهای فاینانس به صورت قیمت مقطوع (
Lump Sum) در نظر گرفته شده لذا پیشنهاد می‌گردد تأثیر افزایش نامتعارف قیمت‌ها بر روی قراردادهای فوق بررسی گردد.
- با توجه به ماهیت خودگردان قرارداهای فاینانس و اتکای محدود به منابع سازمان پیشنهاد می‌گردد تأثیر محیط اجرای پروژه و تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده بر مدت زمان انجام قرارداد بررسی شود.
- قرارداد فاینانس از نظر شکلی و حقوقی به صورت
Lump Sum (قیمت مقطوع) و براساس طول شبکه و تعداد انشعابات قابل نصب منعقد گردیده لذا پیشنهاد می‌شود عوامل مؤثر در تأخیر قراردادهای فوق بررسی شود.
- با توجه به ابلاغ فرآیند اجرای پروژه‌های فاضلاب از طریق فاینانس داخلی توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور پیشنهاد می‌گردد بسترهای مورد نیاز جهت اجرای موفقیت آمیز این روش در شرکت‌های آب و فاضلاب شناسایی گردد.

تاثیر آرایش آرماتورهای کششی بر روی جداشدگی ورق  های تقویتی در تیرهای بتن  آرمه تقویت   شده با ورق  های FRP

 تحلیل عددی تیرهای بتنی تقویت شده با ورق  های CFRP در بارگذاری دینامیکی با توجه به اینکه مدل آسیب دیدگی پلاستیک توانایی بسیار بالایی در شبیه  سازی رفتار بتن در بارگذاری دینامیکی دارد.
2. بررسی سایر عوامل موثر در مقاومت و پاسخ تیرهای تقویت شده با ورق  های
CFRP، چه با روش  های آزمایشگاهی و چه با روش  های تحلیلی مانند سرعت بارگذاری، ضخامت پوشش بتن و تاثیر آرماتورهای برشی و غیره.
3. بررسی اثرات آرایش تسلیح داخلی و خارجی تیرهای بتن  آرمه  ی تقویت شده با ورق  های
CFRP با استفاده از روش مکانیک شکست.

شناسایی و ارزیابی شاخص‌های موثر در انتخاب روش‌های بازسازی شبکه‌های فاضلاب

نظر به هزینه‌های زیاد اجرای پروژه‌های عمرانی و از آنجا که این تحقیق بر روی بازسازی پروژه‌های شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب انجام شده است، لذا پیشنهاد می‌گردد، در تحقیقات آتی شاخص‌های موثر در انتخاب سایر روش‌های بازسازی برای پروژه‌های آب، گاز، کانال‌های آب سطحی و ... نیز مدنظر قرار گیرد.

تحلیل دینامیکی سازه‌های استوانه‌ای
 با استفاده از روش بدون شبکه

تحلیل دینامیکی سازه‌های استوانه‌ای چند لایه به روش بدون شبکه.
ب- تحلیل دینامیکی سازه‌های استوانه‌ای با ضخامت متغیر به روش بدون شبکه.
پ- تحلیل دینامیکی سازه‌های استوانه‌ای تقویت شده از مواد مرکب.
ت- تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه‌های استوانه‌ای به روش بدون شبکه.
ث- کاربرد روش بدون شبکه در تحلیل دینامیکی سایر سازه‌ها.

مدلسازی و بررسی رفتار لرزهای و تعیین ضریب رفتار قابهای خمشی بتن مسلح پیشساخته

در ادامه پژوهش انجام شده در قالب این پایان‌نامه، موارد زیر جهت بررسی‌های بیش‌تر رفتار لرزه‌ای اتصالات پیش‌ساخته و قاب‌های خمشی بتن مسلح پیشنهاد می‌شود:
• آنالیز قاب‌های خمشی بتن مسلح پیش‌ساخته متعدد دیگر با دهانه‌های مختلف و ارتفاع متفاوت
• بررسی رفتار مدل ترکیبی قاب بتنی پیش‌ساخته همراه دیوار برشی پیش‌ساخته
• منظور نمودن اثرات پیچش در مدل‌سازی و بررسی رفتار سه‌بعدی سازه‌ها
• بررسی رفتار سازه‌ها با شکل‌های قرارگیری مختلف میراگرها در آن‌ها
• ارائه ضریب رفتار سازه‌های مجهز با انواع مختلف میراگر در خصوص قاب‌های خمشی بتنی و فولادی
• بررسی مودهای غیرالاستیک سازه‌ها با میراگر و اثرات آن در طراحی

نحوه به کارگیری مهندسی ارزش در صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی، مقایسه تجارب ایران و کشورهای پیشرفته

در جمع بندی نهایی مطالب ارائه شده در این پایان نامه، یک برنامه پیاده سازی و نهادینه شدن مهندسی ارزش در کشور پیشنهاد می گردد که  ارکان آن موارد زير مي‌باشد:
1- آموزش مبانی و مفاهیم مهندسی ارزش: مشابه سایر موضوعات آموزشی، دانشگاه ها بستر مناسبی برای رشد دانش مهندسی ارزش می باشند و می توانند با طراحی دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و همچنین برگزاری سمینارهای کاربردی و انجام پروژه های پژوهشی، دانش مهندسی ارزش را در بدنه اجرایی و مدیریتی کشور توسعه داده و آن را نهادینه نمایند. بدیهی است به منظور افزایش اثربخشی آموزش های طراحی شده، لازم است شرایط و واقعیت های حاکم بر نظام اجرایی پروژه ها شناسایی و تغییرات لازم در متون، مطالب و متدولوژی آموزشی اعمال گردد.
2- حمایت از تشکیل تیم های مهندسی ارزش: بیشتر پروژه های عمرانی کشور، از سوی دولت تصویب، بودجه بندی و تامین مالی می شود و بخش خصوصی مشارکت ضعیفی در این گونه پروژه ها دارد. ناکارآمدی بخش دولتی و پایین بودن بهره وری منابع در این بخش به این معنی است که امکان کاهش هزینه ها و افزایش اثربخشی منابع در این بخش بسیار بالا می باشد. در نتیجه می توان گفت که با به کارگیری روش مهندسی ارزش و انجام مطالعات مرتبط با آن می توان صرفه جویی های قابل توجهی را در این بخش ایجاد نمود. در این ارتباط پیشنهاد می نماید، سازمان های کارفرمایی از تشکیل کارگروه های تخصصی مهندسی ارزش حمایت نمایند. به این منظور لازم است انجام مطالعات مهندسی ارزش در فاز تعریف و تصویب پروژه اجباری شود. این بدین معنی است که تصویب و اجرای پروژه ها صرفاً بر مبنای مطالعات و نقطه نظرات کارفرما نخواهد بود و عامل خارجی دیگری تحت عنوان کارگروه مهندسی ارزش فرآیند مطالعات را بررسی و مورد تایید قرار خواهد داد. اجرای این پیشنهاد تضمینی برای اجرای پروژه های درست و استفاده صحیح و کارآمد از منابع و امکانات موجود می باشد.
3- انجام مطالعات مهندسی ارزش بر روی گروه های مشابه از پروژه ها و مستند سازی تجارب: با طبقه بندی پروژه های کشور در مجموعه ای از پروژه های همسان و سازمان دهی تیم های تخصصی مهندسی ارزش، می توان مطالعات مهندسی ارزش را در حد کلان بر روی مفاهیم، مبانی، اصول طراحی و روش های اجرای این نوع از پروژه ها انجام داد. سپس با تعمیم نتایج مطالعات مهندسی ارزش به پروژه های مشابه می توان امکان اعمال اصلاحات کلی و جامعی را در فرآیند طراحی و اجرای پروژه ها ایجاد نمود.

واکاوی پایداری قاب  های نامنشوری فولادی

گستردگی شیوه‌های واکاوی پایداری سازه  های نامنشوری و وارد نمودن دیگر اثرها، کارهای پژوهشی بیشتری را می‌طلبد. از این رو، طرح  های پژوهشی زیر پیشنهاد می  گردند:
1-گسترش رابطه  سازی  ها برای بارگذاری  ها، سازه  ها و عضوهای نامنشوری گوناگون: شیوه  ی پیشنهادی، برای   قاب-های ساده و دروازه  ای با شکل  های گوناگون و بارگذاری  های متفاوت قابل گسترش می  باشد. افزون بر این، عضوهای نامنشوری گوناگونی را می  توان وارد تحلیل نمود.
2- وارد نمودن اثر برش: آن گونه که آمد، راهکار پیشنهادی بر پایه  ی نگره  ی تیر اولر- برنولی در دسترس قرار گرفت. با گسترش این فن و وارد نمودن اثر تغییرشکل  های برشی، می  توان رابطه  سازی  های همانندی را بر پایه  ی نگره  ی            اولر- تیموشنکو به دست آورد.
3- وارد نمودن اثر انحنای نخستین ستون  ها: با بهره  جویی از رابطه  سازی  های پیشنهادی و تعیین ثابت  های تغییرشکل عضوها، می  توان تابع  های تغییرشکل عضوهای سازه را یافت. در این میان، می  توان اثر انحنای نخستین ستون  ها را نیز وارد تحلیل نمود و نمودارهای بار- تغییرمکان قاب را در دسترس قرار داد.
4- تحلیل پس  کمانشی و وارد نمودن اثر برون محوری بار فشاری: با گسترش فن پیشنهادی و دست  یابی به تابع  های تغییرشکل عضوهای قاب  ها می  توان به تحلیل پس  کمانشی سازه با در نظر گرفتن اثرهای برون محوری بار فشاری پرداخت.
5- وارد نمودن اثر ناخطی مواد: با گسترش فن پیشنهادی و بهره  گیری از رابطه  های موجود، می  توان اثر جاری شدن عضوها را در تحلیل پایداری وارد کرد. بر این پایه، بار کمانش سازه با سازوکار فروریختگی و با بهره  جویی از تحلیل خمیری در دسترس قرار خواهد گرفت.

بررسی عملکرد لرزه‌ای قاب‌های فولادی با میانقاب مصالح بنایی دارای بازشو

مطالعه آزمایشگاهی روش‌های حذف مودهای گسیختگی نامطلوب میانقاب‌ها
2 ـ ارائه الگوی قاب معادل برای تحلیل غیرخطی قاب‌های مرکب با بازشوهای خارج از مرکز
3 ـ بررسی آزمایشگاهی و نظری اثر قاب چارچوب بازشو در رفتار و نوع گسیختگی میانقاب‌های دارای بازشو
4 - انجام تحلیل حساسیت با استفاده از الگو‌های تحلیلی برای شناسایی پارامترهای تعیین کننده برای الگو‌سازی میانقاب

محاسبات یک‌بعدی پروفیل‌های سطح آب
در کانال های مرکب با سیلابدشت‌های غیرمنشوری

 با بررسی مطالعات انجام شده بر روی کانال‌های مرکب با سیلابدشت‌های جمع‌شونده و باز-شونده، کمبود مطالعات تجربی خصوصاً در مقیاس‌های بزرگتر مشهود است. یکی از محورهای تحقیقاتی پیشنهادی در کانال‌های مرکب غیرمنشوری، پر کردن این خلا اطلاعاتی می باشد.
2- دراین تحقیق و براساس یک فرض بنیادی پذیرفته شده در هیدرولیک کانال‌های باز، شیب‌های انرژی و اصطکاکی در تحلیل جریان متغیرتدریجی، یکسان و بر پایه مفاهیم تعمیم‌یافته از جریان یکنواخت متناظر، درنظر گرفته شده‌اند. در تکمیل بررسی‌های بعمل آمده، می‌توان تمرکز بر برآورد دقیق این دو عامل و تاثیر آن در اختلاف نتایج رهیافت‌های انرژی و اندازه‌حرکت را پیشنهاد نمود. در این صورت، اندازه‌گیری تنش‌برشی در کانال‌های مرکب آزمایشگاهی و یا استفاده از مدل‌های سه‌بعدی ضرورت می یابد.
3- در این تحقیق، به منظور محاسبه پروفیل‌های سطح آب، از روش‌های تجزیه مقطع قائم و کوهیرنس به منظور برآورد ضریب انتقال مقاطع استفاده شد. طبق نتایج بدست آمده، روش کوهیرنس اثر مطلوبی در محاسبه پروفیل سطح آب کانال‌های مرکب جمع‌شونده دارد. با این وجود، این روش در محاسبه پروفیل سطح آب کانال های مرکب بازشونده، کارایی لازم را نداشته و خطای محاسباتی بیشتری را نسبت به روش تجزیه مقطع قائم ایجاد می‌نماید. از اینرو به منظور اعمال دقیق‌تر اثرات اندرکنشی بین زیرمقاطع کانال‌های مرکب غیرمنشوری و خصوصاً درکانال‌های مرکب بازشونده، پیشنهاد می‌شود کارایی دیگر روش‌های توانمند در برآورد ضریب انتقال نیز مورد بررسی محققین قرار گیرد.
4- در این تحقیق، به منظور محاسبه پروفیل سطح آب از روش‌های یک‌بعدی استفاده گردید. به منظور بررسی دقت این روش‌ها، پیشنهاد می‌شود با استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل دوبعدی و سه‌بعدی، همچون 
Fluentو Flow-3D، جریان درکانال‌های مرکب غیرمنشوری تحلیل شود. با این روش، جریان‌های ثانویه و اندرکنش‌های بین زیرمقاطع نیز قابلیت تحلیل و بررسی دارند.

مدل مکان‌یابی مراکز اورژانس درراه‌های برون‌شهری

برای ارتقاء سطح کیفی سیستم مدیریت امداد رسانی به حوادث جاده‌ای، نکات زیر مورد نظر می‌باشند:
1. لزوم تدوین برنامه مدیریت حوادث جاده‌ای
2. تدوین ضوابط مکانیابی پایگاه‌های امداد رسان، بر اساس توزیع تصادفات جاده‌ای و پهنه ‌بندی حوادث طبیعی. درواقع با دارا بودن سابقه حوادث طبیعی، می‌توان از اطلاعات مذکور به ‌منظور مکانیابی پایگاه‌های اورژانس در کنار حوادث جاده‌ای، نیز بهره جست. پیشنهاد می‌گردند، با توسعه مدل فوق، نسبت به حوادث طبیعی نیز، اقدام به مکانیابی بهینه پایگاه‌های اورژانس نمود.
3. توجه به پتانسیل بروز حوادث در مسیرهای جدید‌ الاحداث به‌ منظور مکانیابی مراکز اورژانس بر روی آن مسیرها، با توجه به اینکه مسیرهای جدید الاحداث فاقد اطلاعات تصادفات می‌باشند، می‌توان در مطالعات آتی، به ‌منظور جانمایی پایگاه‌های اورژانس، مدل توسعه‌ یافته مدل ارائه ‌شده، ایجاد نمود که با استفاده از دیگر محدودیت‌ها، پایگاه‌های اورژانس را بر روی محور جانمایی نماید.
4. دارا بودن بانک اطلاعاتی تصادفات معابر فرعی، مسلماً در جانمایی مناسب‌تر پایگاه‌های اورژانس بر روی محور اصلی، کمک بسیار زیادی خواهد نمود. از این‌ رو پیشنهاد می‌گردند، این اطلاعات جمع‌آوری و با اصلاحاتی در مد ارائه‌شده، بکار گرفته شود.
5. لزوم توجه به موقعیت پایگاه‌های سیار امدادی در طرح‌های زمستانه و نوروزی در تعیین موقعیت پایگاه‌های ثابت امدادی. از آنجا که در زمان‌های خاصی ممکن است تصادفات در یک مقطع بالا می‌رود و این در حالی‌ می‌باشد که لازم به‌ صرف هزینه بالا جهت جانمایی پایگاه نیست، لازم می‌باشد در خصوص زمان‌های وقوع تصادفات و نیز متغیر و ثابت بودن پایگاه‌ها، بررسی بیشتری صورت گیرد. درواقع لازم می‌باشد مدلی شناور نسبت به زمان وقوع تصادفات ایجاد شود که با جانمایی پایگاه‌های متغیر و ثابت، بیشینه پوشش را ارائه دهد.
6. تعیین ضریب کارایی (راندمان) هر یک از پایگاه‌های اورژانس (ثابت و متغیر) در محورهای برون‌شهری
7. لزوم توجه به حمل ‌و نقل هوایی در کنار ترابری جاده‌ای به جهت افزایش سطح کارایی سیستم امداد رسان و در نظر گرفتن این مهم در امر مکانیابی پایگاه‌ها. پیشنهاد می‌گردند، مد حمل ‌و نقل هوایی نیز به‌ عنوان، یکی از وسایل امداد رسان، در کنار حمل ‌و نقل جاده‌ای و میزان اثر گزاری آن با توجه به انواع حوادث جاده‌ای و طبیعی، مورد ارزیابی قرار گیرد.
8. لزوم یکپارچه ‌سازی کانال ارتباطی مردم با مراکز اضطراری برای کنترل جریان اطلاعات و مدیریت واحد. پیشنهاد می‌گردند، مطالعه‌ای تحت عنوان راه‌های کاهش زمان اطلاع‌ رسانی و انجام عملیات امداد انجام گیرد تا با شناسایی، گره‌ها، عملکرد این سیستم افزایش یابد.
9. استفاده از تکنولوژی
ITS در افزایش سطح کارایی امداد رسان. با توجه به اینکه دانش سیستم‌های هوشمند در حمل‌ و نقل، بسیار وسیع می‌باشد، پیشنهاد می‌گردند به‌ منظور افزایش بهره‌وری عملیات امدادرسانی، در خصوص نحوه به‌کارگیری و نیز زیر ساخت‌های لازم هوشمند سازی عملیات امداد جاده‌ای، بررسی لازم صورت گیرد.
10. به‌ منظور مقایسه و همچنین اثر سنجی دیگر روش‌های مکانیابی، می‌توان از الگوریتم‌های فرا ابتکاری در مسئله مکانیابی استفاده نمود. در اینصورت علاوه بر ایجاد ساختاری جدید، مقایسه‌ای نیز با روش‌های بیان‌شده در مکانیابی پایگاه‌های اورژانس برای راه‌های بین‌شهری، می‌توان انجام داد.

تعیین قابلیت رمبندگی خاک  ها (مطالعه موردی: شرق شهر بیرجند)

 تعیین رابطه قابلیت رمبندگی خاک  ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک
• تعیین قابلیت رمبندگی خاک  ها با استفاده از آزمایش  های صحرایی
• بررسی وضعیت تورم خاک  ها در شرق شهر بیرجند
• بررسی قابلیت رمبندگی خاک  ها تحت بارهای ارتعاشی در شرق شهر بیرجند
• بررسی عددی و آزمایشگاهی پی  های سطحی و عمیق در لایه  هایی با خاک رمبنده
• بررسی عددی و آزمایشگاهی دیوارهای حائل در خاک  های رمبنده

دیوارهای برشی بتنی با تیر همبند مرکب

 تاثیر آرماتورهای طولی برای استفاده حداکثر از ظرفیت پلاستیک تیر
2- تاثیر چیدمان گل میخ ها در رفتار تیر همبند کامپوزیت
3-  تاثیر تنش تسلیم ورق بر رفتار تیر

بررسی عددی کاویتاسیون روی تاج سرریز با نرم‌افزارANSYS  و بروش CFX

با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق موارد زیر برای ادامه تحقیقات آینده پیشنهاد می شود:
• بررسی اثر زبری سطح بر رخداد کاویتاسیون روی سرریز لبه تیز و سرریز لبه پهن با دریچه
• بررسی اثر شن و ماسه بر ایجاد پدیده کاویتاسیون و شدت آن روی سرریز لبه تیز و سرریز لبه پهن با دریچه (مدل سه فازی آب – بخار آب – شن و ماسه – هوای آزاد)
• بررسی اثر هوادهی در شدت کاویتاسیون روی سرریز لبه تیز و سرریز لبه پهن با دریچه (مدل سه فازی آب – بخار آب – کربن دی اکسید یا گاز های دیگر- هوای آزاد)
• بررسی انتهای سرریز های اوجی و شوتها از لحاظ ایجاد کاویتاسیون بحرانی و سوپر کاویتاسیون و آستانه تخریب با مدل دو فازی
• بررسی پدیده کاویتاسیون در انواع مختلف سرریز ها و سایر سازه های هیدرولیکی همچون شیر و پروانه پمپ با استفاده از مدل عددی
ANSYS CFX

بررسی ساخت و ساز ناب با رویکرد مدیریتی در موفقیت پروژه های عمرانی(مطالعه موردی : شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی)

 در این تحقیق ارزیابی پروژه‌های عمرانی تنها به بررسی 5 سطح عملکرد موفقیت محدود شده است. با توجه به اهمیت ارزیابی پروژه‌های عمرانی و توجه به این مسئله که شاخص PQR  می‌تواند در برگیرنده چندین سطح عملکرد باشد،لذا در تحقیقات آتی با تحقیق و بررسی سایر معیارها و سطوح عملکرد می‌توان به مدلی جامع جهت ارزیابی پروژه‌ها  دست یافت.
• مقایسه روش‌های اجرای پروژه بر اساس شاخص
PQR
• بررسی جامع فلسفه روش اجرای ناب و ارائه مدلی بر مبنای آن براساس شرایط و قوانین کشور
• بهبود
Last Planner  و اجرای آن در کارهای عمرانی

طراحی و پیاده  سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) و تعیین بلوغ و کارکردهای آن در سازمان  های پروژه محور (مطالعه موردی معاونت فنی و عمران شهرداری مشهد)

با توجه به این  که شهرداری به  عنوان کارفرما پروژه  های عمرانی می  باشد پژوهش  های آتی می  تواند پیاده-سازی دفتر مدیریت پروژه در یک شرکت پیمانکار پروژه  های ساخت را بررسی نماید.
- با توجه به این  که روش  های متعددی برای تعیین بلوغ مدیریت پروژه وجود دارد می  توان از روش  های دیگر برای این موضوع استفاده نمود.
- پس از پیاده  سازی دفتر مدیریت پروژه در شهرداری ارزیابی و توسعه دفتر مدیریت پروژه می  تواند موضوع پژوهش قرار گیرد.
- با توجه به مطالعه موردی در معاونت فنی و عمران شهرداری مشهد، پیاده  سازی دفتر مدیریت پروژه  در سایر سازمان  های دولتی می  تواند موضوع پژوهش قرار گیرد.

بررسی علل تأخیر پروژه‏های عمرانی شهر مشهد
و ارائه راهکارهای برون رفت از آن

 بررسی علل تأخیر به‏صورت اختصاصی در پژوهش‏های مختلف و خروج از بررسی کلی
v بررسی جایگاه دولت در تأخیر پروژه‏های عمرانی شهر مشهد
v بررسی جایگاه مدیریت شهری و سازمان‏های مؤثر در تأخیر پروژه‏های عمرانی شهر
v بررسی پیامدهای تأخیر پروژه‏های عمرانی بر شهر و مسائل آن
v بررسی مقایسه‏ای علل تأخیر بین پروژه‏های خصوصی و عمومی
v بررسی جایگاه اطلاع رسانی و رسانه در حساس سازی تأخیر پروژه‏های عمرانی شهر

بررسی مهاجرت نقاط‌شکست در بستر رودخانه‌ها و راه‌های تثبیت آن‌

در این بخش پیشنهاداتی برای ادامه پژوهش‌ بر مهاجرت نقاط‌شکست و تثبیت آن ارایه می‌شود.
1) به دلیل محدودیت‌های آزمایشگاه، کلیه آزمایش  ها در یک شیب ثابت اجرا شد. لازم است آزمایش‌ها برای شیب‌‌های بالاتر نیز انجام شود و نتایج آن با یکدیگر مقایسه گردد.
2) لازم است برای ذرات ماسه‌ای درشت‌تر و یا شنی، آزمایش‌ها تکرار شود و نتایج با یکدیگر مقایسه شود.
3) دبی جریان در آزمایش‌ها محدودیت داشت. با طراحی مجدد کانال می‌توان آزمایش‌ها را برای دبی بالاتر نیز انجام داد.
4) با ایجاد تمهیداتی می‌توان فلوم را پیش از هر آزمایش مانند یک حوض پر آب کرد و آزمایش  ها را از آن لحظه شروع نمود.
5) کانال در تمام آزمایش‌ها مستطیلی بود. تغییر شکل کانال به ذوزنقه‌ای می‌تواند موضوع جالبی برای ادامه پژوهش در این زمینه باشد.
6) تغییر شیب، شکل و فاصله بین نقاط‌شکست و تاثیر آن بر نتایج آزمایش از جمله مسائل پیشنهادی برای تحقیق است.
7) کانال طراحی شده به صورت مستقیم بود در صورتی‌که رودخانه‌ها اکثراً مستقیم نیستند. بررسی موضوع مهاجرت نقاط‌شکست و تثبیت بستر در کانال‌های غیر مستقیم از دیگر موضوعات پیشنهادی است.
8) عمق آبشستگی یک فاکتور مهم در طراحی سازه‌های کنترل شیب است. برای تعیین عمق آبشستگی در پایین‌دست سازه‌های کنترل شیب روابط متعددی وجود دارد ( رجوع به بخش 3-5-5) ولی برای یک سازه خاص به عنوان مثال خیزآب‌های نیوبری، آبشستگی تئوری و عملی با یکدیگر مقایسه نشده است. می‌توان در این زمینه پژوهش بیشتری انجام داد.
9) سدهای اصلاحی (بندها)، شیب‌شکن‌ها و پوشش‌ها از دیگر سازه‌های کنترل شیب هستند. می‌توان کارایی این نوع سازه‌ها را در تثبیت نقاط‌شکست آزمایش کرد و نتایج آن   را با نتایج کف  بندها و خیزآب  ها پژوهش حاضر مقایسه نمود.
10) برای مدل‌سازی آزمایش از نرم افزارهای قوی‌تر مثل
CCHE3D، SIIMM2 و FLOW3D استفاده شود. این نرم‌افزارها قابلیت تحلیل انتقال رسوب را در حالت سه بعدی دارند.
11) سازه‌های کنترل شیب را می‌توان با نرم‌افزار مدل کرد و نتایج تئوری و عملی را با یکدیگر مقایسه نمود. به عنوان مثال نرم  افزار
FLOW3D دارای قابلیت مذکور است.
12) بستر آبکند‌ها یا گودافتادگی‌ها همواره مسطح و صاف نبوده و گاهی مقعر است. جهت ساخت سازه‌های کنترل شیب در بستر گودافتاده چه مواردی باید رعایت گردد تا کف ناصاف بستر مشکل‌ساز نشود.
13) سازه‌های کنترل شیب پاره  سنگی برای چه اندازه افت تراز بستر یا ارتفاع نقطه  شکست می‌توانند مفید باشند.

وظایف حرفه ای از نگاه مهندسی و مدیریت ساخت در ایران

     با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق، پیشنهاد می شود تا به منظور دست یابی به سهم تاثیرگذاری هر حرفه در عملکرد صنعت ساخت و ساز، برنامه ریزی لازم جهت آموزش و توسعه هر حرفه ، تحقیقی در این زمینه صورت پذیرد.
     همچنین علل پایین بودن سطح مهارتی حرفه ها با توجه به گذراندن دوره های آموزشی، مورد بررسی قرار گیرد و راه کارهای مناسب حل این معضل ارائه شود.
     پیشنهاد می شود تا دیدگاه تصمیم گیرندگان صنعت ساخت و مجریان این صنعت در خصوص مقوله توسعه منابع انسانی و آموزش به چالش کشیده شود و با توجه به اثبات اثرات مثبت توجه به توسعه منابع انسانی، راه کارهای کاربردی اجرای این مهم در صنعت ساخت فراهم شود.
     پیشنهاد می شود تا تاثیر آموزش مهندسان ساختمان نیز بر عملکرد صنعت ساخت مورد بررسی قرار گیرد.    
     در انتها پیشنهاد می شود با توجه به اینکه صنعت ساختمان دارای سه شاخص مهم عملکردی زمان، هزینه و کیفیت است و این شاخص ها این صنعت را در عرصه اقتصادی رقابت پذیر کرده اند، می توانند در تحقیقی عوامل مهم تاثیرگذار بر هر شاخص را مشخص و سهم هر کدام از عوامل را تعیین کرد، تا راهکارهای لازم جهت بهینه کردن این صنعت تدبیر شود.

بررسی مدل  های طول مفصل پلاستیک برای طراحی لرزه  ای مبتنی بر عملکرد ستون  های بتن  آرمه پل  ها

 انجام کار آزمایشگاهی بر روی ستون  های بلند با نسبت ابعاد 8 و بالاتر و ثبت دقیق مشاهدات به منظور افزایش داده  های مورد نیاز برای انجام مطالعات عددی، درحال حاضر اکثر ستون  های آزمایش شده دارای نسبت ابعاد بین 4 تا 6 هستند و برای نسبت ابعاد بالاتر تحقیقات بسیار اندکی صورت پذیرفته است. در حال حاضر تنها نتایج آزمایشگاهی یک ستون با نسبت ابعاد 12 در اختیار است.
2- ارائه تعریفی مشخص و با دقت بالاتر بر مبنای تحقیقات عددی و آزمایشگاهی برای تعریف حالت  های حدی مورد استفاده در طراحی لرزه  ای مبتنی بر عملکرد.
3- بررسی سایر عوامل موثر در پیش  بینی حالت  های حدی چه با روش  های آزمایشگاهی و چه با روش  های تحلیلی همانند باریکی ستون، نوع هندسه ستون، نوع و آرایش تقویت  ها.
4- بررسی مدل مفصل پلاستیک با تغییر پارامتر  های مؤثر در تعریف آن و مطالعه اثرات این تغییرات در پیش  بینی حالت  های حدی.

اولویت بندی شبکه راهها با هدف تخصیص بودجه تعمیر و نگهداری
 به کمک نرم افزار
Arc Gis
(مطالعه موردی: شبکه راههای اصلی استان خراسان شمالی)

هر پژوهشی که انجام می  شود، راه جدیدی را در برابر پژوهشگران گشوده و پیشنهاداتی را ارائه می  دهد که بتوانند در جهت درست حل مشکلات گام بردارند. این پژوهش نیز با محدودیتهایی روبرو بوده است که امید می  رود در پژوهشهای آتی، مورد بحث قرار گرفته و جنبه  های مختلف موضوع بیش از پیش مورد بررسی قرار گیرند.
از جمله محدودیتهای این پژوهش، کمبود اطلاعات تاریخچه  ای و شرایط موجود راهها بود که پیشنهاد می  شود با مستندسازی بهتر در مورد تاریخچه ساخت و تعمیر و نگهداری راهها و استفاده از ابزارهای پیشرفته (نظیر استفاده از سیستمهای مکانیزه جمع  آوری اطلاعات روسازی)، پایگاه داده مناسبتری جهت انجام پژوهش  های متناظر فراهم کرد.
 همچنین پیشنهاد می  شود برای مطالعات بعدی، روشهای دیگر اولویت  بندی با روش موجود در این پایان  نامه مقایسه گردند تا مزایا و معایب هر کدام مشخص شده و روش بهتر انتخاب شود.
پیشنهاد می  گردد این روش در سایر استانها با شرایط آب و هوایی متفاوت نیز مورد ارزیابی قرار گیرد تا تاثیر شرایط آب و هوایی بر اولویت  بندی نیز مشخص شود.
در این پایان  نامه از معیارهای محدودی استفاده شد. لیکن برای مطالعات کاملتر پیشنهاد می-شود از معیارهای دیگری مانند شاخص ناهمواری، وضعیت سازه  ای و ... استفاده شود تا اولویت  بندی کاملتری انجام گیرد.
همچنین بهینه کردن نوع هزینه  کرد سازمان متولی از دیگر پارامترهای اولویت  بندی می  باشد که پیشنهاد می  گردد برای مطالعات بعدی در صورتیکه داده  های بیشتری در این زمینه وجود داشت، از این روش استفاده شود. 

بررسی اثر افزودنی ژل میکروسیلیس بر مقاومت فشاری و جذب آب روسازی بتن غلتکی

در مسیر مطالعات و پژوهش  های کتابخانه  ای و همچنین تحقیقات آزمایشگاهی و انجام آزمایش  ها تا تحلیل و بررسی نتایج حاصل شده این پژوهش، مسائل و نکات جدیدی به ذهن گرد آورنده این پایان نامه القا گشته است که در ادامه این تحقیق و جهت کامل  تر شدن آن، نکاتی چند در ذیل ارائه می-گردد.
1- بررسی اثر ژل میکروسیلیس بر نفوذپذیری روسازی بتن غلتکی
2- طراحی روسازی بتن غلتکی به همراه درصدهای بهینه این ژل و تحلیل کامل اقتصادی یک پروژه روسازی از طراحی و اجرای لایه  های زیرسازی تا اجرای لایه روسازی آن و مقایسه با تحلیل اقتصادی همان پروژه با شرایط یکسان اما بدون ژل میکروسیلیس
3- بررسی اثر ژل میکروسیلیس بر روسازی  های بتن غلتکی که در معرض فرسایش آب قرار دارند جهت دستیابی به مقاومت فرسایشی روسازی بتن غلتکی دارای ژل میکروسیلیس
4- تعیین اثر دقیق این ژل بر روی مقاومت خمشی و مقاومت در برابر خستگی روسازی بتن غلتکی
5- مطالعه اثر ژل میکروسیلیس بر روی مدول الاسیسیته روسازی بتن غلتکی
6- در بحث افزودنی ژل میکروسیلیس در روسازی بتن غلتکی علاوه بر بحث  های مطرح شده در این پژوهش، مباحث تاثیر این ژل بر خرابی  های این روسازی، مقاومت در برابر مواد خورنده بتن و همچنین مقاومت این روسازی در برابر نمک و سولفات  ها می  تواند کمک شایانی به روشن  تر شدن آینده استفاده از این روسازی در کشور نماید.
7- به علت کاهش چشم  گیر نسبت آب به سیمان طرح اختلاط این روسازی، پیشنهاد می  گردد کنترل دقیقی بر میزان رطوبت مصالح سنگی مورد استفاده در یک پروژه آزمایشگاهی انجام گیرد و اثر درصد رطوبت اولیه این مصالح بر مقاومت نهایی روسازی بتن غلتکی که دارای ژل میکروسیلیس می  باشد، تعیین گردد که آیا این میزان رطوبت بر مقاومت نهایی این روسازی تاثیر گذار می  باشد یا خیر و در صورت تاثیر گذار بودن، میزان آن تعیین گردد.

پیش  بینی ظرفیت باربری نهایی پی  های سطحی واقع بر توده  سنگ   درزه  دار
 با استفاده از الگوریتم برنامه  نویسی ژنتیک خطی

 پيش  بيني نشست پی  هاي سطحی واقع بر توده سنگ  های درزه  دار
• پيش  بيني ظرفيت باربري نهایی شمع  هاي درجا
• پیش  بینی نشست شمع  ها تحت اثر بار محوری

مقایسه عملکرد دیوار برشی فولادی موج‌دار با دیوار برشی فولادی صـاف

 بررسي انواع ديگري از ورق‌های موج‌دار با شكل منحنی و زیگزاگی
2- بررسي كارايي ديوارهاي فولادي متقاطع (دوبله)
این ورق‌ها را می  توان به‌صورت دوبله به کار برد و مشخصات سازه  ای آن‌ها را موردبررسی قرارداد.
3- بررسی اثر تغییر قاب بر روی رفتار دیوار برشی فولادی موج  دار
4- بررسي كارايي ديوارهاي موج‌دار مركب فولادي-بتني
براي ايجاد ديوار برشي فولادی موج‌دار با سختی و مقاومت بيشتر امكان اجراي اين ديوارها به‌صورت ديوار برشي موج‌دار مركب به‌سادگی ميسر می‌شود. خود ورق موج  دار به علت دارا بودن سختي خارج از صفحه مناسب می‌تواند نقش قالب بتن را ايفا نمايد. بنابراين با به‌کارگیری دو ورق موج‌دار بافاصله و بتن‌ریزی بين آن‌ها می‌توان يك عنصر مركب مقاوم ايجاد نمود.

تحلیل سامانه  ی پی-شمع به کمک روش  های تحلیلی
 و روش عددی اجزای محدود

 در این مطالعه فرض بر این بود که سطح آب زیرزمینی در عمق بسیار زیادی نسبت به سطح زمین قرار دارد. پیشنهاد می  شود برای مطالعات بیشتر اثر تغییر سطح آب زیرزمینی بر روی منحنی بار-نشست و سهم باربری پی گسترده و شمع  ها بررسی شود.
2. بررسی اثر نوع و نحوه  ی توزیع بار بر روی عملکرد پی-شمع  ها.
3. این مطالعه بر روی پی-شمع  های واقع بر روی خاک  های ماسه  ای بود. توصیه می  شود اثر انواع دیگر خاک  ها مانند خاک  های رسی بر روی عملکرد پی-شمع  ها و همچنین عملکرد پی-شمع  ها در خاک  های لایه  ای بررسی شود.
4. انتظار می  رود در برخی از انواع خاک  ها ازجمله خاک  های رسی، سهم باربری شمع ها و پی گسترده با گذشت زمان تغییر نماید. بنابراین پیشنهاد می  شود اثر زمان  بر روی سهم باربری شمع  ها و پی گسترده بررسی شود.
5. به منظور نشان دادن نحوه  ی انتقال بار بین شمع  ها و پی گسترده، پیشنهاد می  شود آزمایش  های میدانی طراحی شوند.
6. بررسی اثر پی گسترده  ی منعطف و صلب و همچنین بررسی اثر شمع  های منعطف و صلب  بر رفتار پی-شمع  .
7. بررسی اثر هندسه  ی پی گسترده (دایره  ای و مستطیلی با نسبت  های طول به عرض مختلف) بر روی رفتار پی-شمع.
8. بررسی اثر کاربرد شمع  هایی با طول  ها و قطرهای مختلف در پی-شمع به منظور کاهش نشست غیر  یکنواخت.
9. مقایسه  ی عملکرد پی-شمع    ها و پی-ریز شمع  ها.

مدیریت ایمنی ((حریق))

با توجه به اینکه اصل مبحث ایمنی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و عدم رعایت اصول ایمنی باعث وارد آوردن خسارات چشمگیر جانی، مالی و معنوی در سطح جامعه می گردد، لذا بر اساس نتایج ناشی از پژوهش موارد زیر به عنوان پیشنهاد اعلام می گردد:
- تشکیل یک فراکسیون در مجلس محترم شورای اسلامی انحصاراً با موضوع ایمنی
- تصویب قوانین مدون یکپارچه در مجلس محترم شورای اسلامی
- تعریف متولی در قالب یک سازمان مستقل با عنوان سازمان ایمنی برای جلوگیری از موازی کاری ادارات و سازمانهای متعدد ذیربط
- تعریف مدیریت ایمنی و ناظر ذیصلاح و اعمال مدیریت، نظارت، کنترل در محیط کار
- آموزش همگانی اعم از صاحبان کار، سازندگان، ناظرین، مشاورین، دست اندرکاران و عوامل اجرایی همچنین آموزش در حد معقول در سطح اجتماع
- فرهنگ سازی در سطح جامعه از طریق رسانه های عمومی، رادیو و بویژه تلویزیون که می تواند نقش اساسی را در رعایت اصول ایمنی از طرف افراد ایفا نموده و تاثیر مثبت خود را در سطح جامعه بر جا گذارد.
امید بر آن است آثار این نتایج بتواند پشتوانه رشد و اعتلای موضوع بسیار مهم و حساس ایمنی چه در قالب نظری و عملی گردیده و در نهایت با حاکمیت جامع رعایت اصول ایمنی در سطح جامعه همراه گردد.

بررسی آزمایشگاهی تأثیر هندسه بر ظرفیت گذردهی سرریزهای غیرخطی در پلان

پس از بررسی و مطالعه آزمایش‌ها و تحقیقات صورت گرفته بر روی سرریز کنگره‌ای به موضوعاتی برخورد می‌شود که کمتر به آن‌ها پرداخته شده یا اصلاً تحقیق و مطالعه‌ای برروی آن‌ها صورت نگرفته‌است. از این جمله می‌توان به موضوعات زیر اشاره کرد:
•  بررسی عملکرد سرریز کنگره‌ای در هدهای زیاد و پیشنهاد و آزمایش شکلی از سرریزها که تداخل تیغه جریان عبوری از روی سرریز و کاهش کارایی موجب شده از آن را بهبود بخشد.
•  بررسی وضعیت جریان در روی سرریز کنگره‌ای با روش‌های عددی مختلف
•  بررسی همزمان تأثیر پارامترهای مؤثر در عملکرد سرریز کنگره‌ای مانند هد، نسبت عرض دماغه، ضخامت نسبی، شعاع انحنا، زاویه دیواره، شکل لبه تاج، تداخل تیغه جریان عبوری از روی سرریز، هوادهی، جانمایی و جهت گیری و ارائه روابط جامع تری از روابط محدود حاضر
• بررسی سرریزهای با تعداد سیکل زیاد به جهت از بین بردن اثر منفی برخورد لایه های عبوری جریان در محل اتصال سیکل‌ها(سرریزهای نوک اردکی در شوت‌ها)

بررسی رفتار ستونهای باکس فلزی پرشده با بتن(CFST)دردیوار برشی فولادی

 استفاده از بتن ضعیف بجای استفاده ار بتن دارای مقاومت در نمونه که تنها خاصیت پر کنندگی در مقطع را دارد .
2- بررسی تاثیر استفاده از سخت کننده در عین استفاده از بتن در نمونه و بررسی خصوصیات  دینامیکی مدل.
3-   استفاده از بتن الیافی دارای مقاومت کششی 

انتخاب سیستم ساختمانی مناسب در مقایسه
سیستم های نوین(
D3 پانل وICF) و سنتی با رویکرد مدیریت ساخت

سيستم هاي معرفي شده در اين پایان نامه (و سيستم هاي ساختماني بيشتري كه امكان ارائه تمامي آنها در اين پایان نامه وجود ندارد) مي توانند با اصلاحاتي بعنوان روش ها ي مناسب براي اجراي ساختمان و توليد مسكن كه از ويژگي سبك بودن، سهولت نصب، سرعت اجرا، عدم وابستگي به تجهيزات و ماشين آلات متعدد، عدم نياز به تعداد بسياري از نيروهاي انساني متخصص و ماهر برخوردار هستند در جهت كاهش وزن   ساختمان ها، افزايش پايداري، كاهش زمان ساخت، افزايش عمرمفيد و كاهش هزينه اجراي ساختمان و مسكن مورد استفاده قرار گيرند.
- شناسایی و معرفی علل و عوامل عدم استفاده انبوه از سیستم های نوین در کشور و به صورت موردی    سیستم های پانل سه بعدی و قالب عایق ماندگار با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصین مربوطه به بررسی آسیب شناسی عدم استفاده از این سیستم ها پرداخته شود.
- مقایسه سیستم های مختلف نوین با یگدیگر و معرفی سیستم بهینه از لحاظ شرایط گوناگون از دیدگاه مدیریت ساخت جهت ساخت پروژه های انبوه سازی

ارزیابی جایگاه سه حوزه دانش "مدیریت هزینه"، "مدیریت ریسک" و "مدیریت کیفیت" در پیاده‌سازی مهندسی ارزش (بر پایه PMBOK)

مدل‌های تازه‌ای که در این پژوهش پیشنهاد شدند، اگرچه از لحاظ منطق و کلیات به تایید تعدادی از اساتید و متخصصان مهندسی ارزش رسیده‌اند اما به منظور اجرایی کردن آن‌ها می‌بایست جزئیات برنامه کاری تدوین شود و مدل‌ها در یک پروژه واقعی مورد استفاده قرار گیرند و سنجیده شوند. این امر با توجه به محدودیت‌های تحقیق، به تحقیقات آتی موکول شد. به منظور اجرای آزمایشی این سیستم می‌بایست یک توافقنامه میان مشاور و کارفرما منعقد و ضمن مشخص کردن مسئولیت و وظایف طرفین، روند همکاری عوامل اجرایی پروژه تصویب گردد. یکی از موضوعات اصلی چنین قراردادی تضمین‌های ارائه شده از سوی مشاور در خصوص توانایی تشکیل کارگاه در طول چرخه عمر پروژه و تضمین همکاری کامل کارفرما با مشاور می‌باشد.
2. به خدمت گرفتن مهندسی ارزش برای مدیریت کارآمد پروژه‌ها، علاوه بر مدیریت هزینه‌، ریسک و کیفیت، می‌تواند بر هر کدام از سایر حوزه‌های دانش مدیریت پروژه تاثیر بگذارد و از آن‌ها تاثیر بپذیرد که ارزیابی جایگاه آن‌ها، علاوه بر حوزه‌های بررسی شده در این پژوهش، به عنوان زمینه تحقیق تکمیلی پیشنهاد می‌گردد.

ارزيابي اثرات تغییر اقلیم بر رواناب سطحي حوضه آبريز بالخي چاي در استان اردبيل با استفاده از ANN و مدل PRECIS

 بررسی عدم قطعیت پارامترهاي موثر بر شبیه‌سازي دبی با مدل ANN به منظور ارائه محدوده‌اي از پارامترها با بیشترین سطح اطمینان.
• بررسی امکان استفاده از مدل  
ANN در سایر حوضه‌هاي آبریز کشور به منظور تهیه محدوده پارامترهاي این مدل  ها با توجه به تغییرات اقلیمی.
• مقایسه مدل  
ANN با سایر مدل‌هاي هیدرولوژیکی رایج در کشور مانند SWAT، HSPF،....
• استفاده از سایر روش  هاي بهینه  سازي نظیر الگوریتم ژنتیک براي کالیبراسیون پارامترها با پیوند دادن کد الگوریتم ژنتیک به مدل
ANN.

طراحی بهینه دو هدفه شبکههای توزیع آب بر پایه حداقل هزینه اجرا و حداکثر امتیاز عملکرد

در این مطالعه برای مدلسازی شبکه، تقاضا در نقاط برداشت بدون توجه به فشار موجود در آنها، ثابت و تأمین شده، فرض گردید. در واقعیت میزان دبی قابل دسترس در هر گره متناسب با فشار موجود در آن گره تغییر میکند. بهينه‌يابی دو هدفه منطبق بر تحقيق حاضر را میتوان بر روی طراحی بر اساس دبیهای وابسته به فشار در گره‌ها نیز پیاده و نتایج را با نتایج تحقیق حاضر مقایسه نمود.
2- بهینه
سازی دوهدفه شبکه مورد مطالعه در این پژوهش با استفاده از الگوریتمهای بهينه‏يابی چند هدفه، همانند NSGA II و مقایسه آن با نتايج پژوهش حاضر که بر پايه الگوريتم ژنتیک در نرم افزار WaterGEMS V8i انجام شده است.
3- همانطور که اشاره شد شبکه توزیع آب شهر تربت
جام دارای ایستگاه پمپاژ نمیباشد. ایستگاههای پمپاژ حدود 90 تا 95 درصد انرژی برق مصرفی در شبکه توزیع آب را به خود اختصاص میدهند تا آب را به مخازن ذخیره انتقال دهند و در زمان مناسب آب را توسط نیروی ثقل با فشار مناسب در اختیار مصرف کننده قرار دهند. بنابراین استفاده از یک برنامه زمانی مناسب برای فعالیتهای پمپ میتواند باعث صرفهجویی در هزینههای انرژی شود. پیشنهاد میشود شبکهای که دارای ایستگاههای پمپاژ بوده با اهداف کاهش هزینههای پمپاژ (کمینه کردن تعداد پمپها، کاهش ساعت فعالیت آنها و همچنین افزایش راندمان پمپها و ...)، کاهش هزینههای اجرایی شبکه و افزایش امتیاز شبکه بهینهسازی شود.

پایاننامه کارشناسی ارشد ناپیوسته‌ی سازه
کارایی شیوه‌های تابع‌نخستین‌گیری در واکاوی لرزه‌ای سازه‌ها

هم‌شماری زمان واکاوی روش‌های تابع‌نخستین‌گیری پویا برای قاب‌های سه بعدی و پوسته  ها.
2- بررسی دقت و کارایی روش‌های گوناگون تحلیل خطی و نا  خطی  سازه‌های قابی سه بعدی و پوسته  ها.
3- به شمار آوردن رفتار ناخطی هندسی در رابطه  سازی  ها.
4- کارآمد  تر کردن و بهبود دادن پایداری  روش  های برگزیده‌ی این پژوهش.
5- بررسی اثر زمین  لرزه‌های نزدیک و دور از گسل با به  کار  گیری مؤلفه‌ی عمودی آن بر روی کارایی راه‌کارهای تابع‌نخستین‌گیری عددی. 

بررسی خرابی پیشرونده در سازه های بتن آرمه با درنظرگرفتن اثر میانقاب بنایی

الف- موضوعات تکمیلی برای ادامه این پایان نامه
• بررسی ابعاد دیوار میان قاب، تعداد طبقات ساختمان، طول دهانه قاب و نوع جنس مصالح دیوار میان قاب، در حالت حذف ستون گوشه ساختمان.
• بررسی موقیت های مختلف حذف ستون در ارتفاع و در پلان یک ساختمان بتنی با در نظر گرفتن مقاومت دیوار میان قاب بنایی.
• بررسی مقاومت ساختمان های طراحی شده با آیین نامه های مختلف، در مقابل پدیده خرابی پیشرونده و مقایسه این آیین نامه ها با یکدیگر.
• با در نظر گرفتن رفتار قوسی در تیر های بتنی و سخت شوندگی بعد از گسیختگی اولیه در این تیر ها ( رفتار کابلی تیرهای بتنی)، می توان ظرفیت سازه را بعد از حذف ستون وسط دهانه، بیشتر بدست آورد.
• با مدل سازی 3 بعدی و درنظر گرفتن رفتار غشایی دال های تخت بعد از حذف ستون وسط دهانه، می توان ظرفیت سازه را بیشتر تخمین زد.
• شکست دیوارهای میان قاب بنایی بیشتر به علت ضعف این دیوارها در گسیختگی لغزشی برشی و گسیختگی کششی می باشد. با بررسی مقاوم سازی این دیوار ها به وسیله مش بندی فولادی، می توان مقاومت بیشتری در مقابل خرابی پیشرونده بدست آورد.
• با ارائه پیشنهادات طراحی ساده و کم هزینه برای ساختمان های بتنی، می توان سازه را در مقابل این پدیده مقاوم کرد. برای مثال  بررسی طراحی انواع تیرهای عمیق بتنی که به صورت یک دیوار کوتاه تا زیر پنجره ساختمان اجرا می شوند.
ب-موضوعات کلی
• بررسی آزمایشگاهی قاب بتنی برای خرابی پیشرونده با درنظرگرفتن رفتار کابلی تیر بتنی  و طراحی بهینه اعضای بحرانی.
• رابطه سازی ضریب افزایش بار دینامیکی در تحلیل های استاتیکی غیرخطی خرابی پیشرونده و تحلیل مسیر بارجایگزین به روش های اجزای گسسته (
AEM)  و اجزای محدود (FEM).
• بررسی حذف ناگهانی عضوهای سازه بتنی به صورت ناخالص (با درنظرگرفتن خسارت در اتصالات عضو حذف شده) و بررسی حالات مختلف خسارت اولیه.
• رابطه سازی محاسبه تغییرمکان بالای ستون حذف شده توسط روش های تقریبی در ساختمان های بتن آرمه.
• کشف خسارت سازه بعد از اعمال خسارت اولیه به آن و طرح عملی برای کاهش خسارت سازه در مقابل حذف ناگهانی اعضای بحرانی در ساختمان های بتنی موجود.
• مقاوم سازی اعضای سازه ای در ساختمان های بتنی موجود به وسیله روش های مقام سازی
NSM (نصب در نزدیک سطح).

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                            bazgasht

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

عنوان پایان نامه

پیشنهادهای پژوهش

تحلیل جریان غیردائمی ناشی از امواج سیلاب در کانال  های مرکب با در نظر گرفتن اثرات پوشش گیاهی

روندیابی سیلاب در یک کانال مرکب همراه با در نظر گرفتن اثر پوشش گیاهی سیلابدشت‌ها و مقایسه‌ی نتایج به دست آمده با مقادیر اندازه‌گیری شده
میزان اثر پارامترهای مختلف گیاه شامل ابعاد، سختی و تراکم آن را بر ضریب زبری و نتایج حاصل از روندیابی سیلاب

تحليل لرزه‌اي توربين‌هاي بادي با در نظرگرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه

 در این پژوهش از جزء تیر ستون غیرخطی با مقطع فایبر برای مدل‌سازی برج توربین استفاده شده و جزئیات ناسل و بخش گردان نیز در مدل‌سازی نادیده گرفته شده است. در مطالعات آینده می‌توان اثر افزودن جزئیات ناسل و بخش گردان به مدل برج را مورد بررسی قرار داد. همچنین این امکان وجود دارد تا پاسخ‌های حاصل از جزء تیر- ستون غیرخطی با مقطع فایبر را با اصلاح ماتریس جرم برج بهبود بخشید
 در پژوهش انجام گرفته، مدلی ابداعی برای مدل‌سازی پی صلب مکعب‌مستطیل شکل توربین ارائه شده است. در ادامه می‌توان با ارائه جزءهایی جهت مدل‌سازی پی صلب به شکل‌های دیگر و یا حتی برای اشکال نامنظم به بررسی اثر شکل پی بر بسامد‌های طبیعی و پاسخ دینامیکی سازه پرداخت
 در بررسی انجام شده شمع‌های بتنی مورد نظر بوده است. ارزیابی اثر شمع‌های فولادی نیز ممکن است از نقطه نظر طراحی ارزشمند باشد..
 با توجه به در دسترس قرارگرفتن مدل جامع راستی‌آزمایی شده پس از این پژوهش، انجام گونه‌های دیگر تحلیل مانند تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی، به منظور درک بهتر رفتار توربین‌های بادی، پیشنهاد می‌شود
o       در این پژوهش توربین تحت بارگذاری ثقلی و زلزله مورد واکاوی قرار گرفته است. این امکان وجود دارد که اثر اندرکنش خاک و سازه تحت گونه‌های دیگر بار، مانند باد، مورد ارزیابی قرار گیرد.

مدل سازی دال‌های مرکب فولادی- بتنی مسلح شده با میلگرد

 در این پژوهش اثر قطر میلگرد و ضخامت عرشه‌‌ی فولادی بر مقاومت نهایی دال مرکب بررسی شد. توصیه می‌شود برای پژوهش‌های بیشتر اثر ضخامت بتن و دهانه‌ی دال نیز بررسی شود
 در این پژوهش اثر قطر میلگرد و ضخامت عرشه‌ی فولادی بر مقاومت نهایی دال مرکب ساخته شده از عرشه فولادی ذوزنقه‌ای (واگرا) بررسی شد. در ادامه توصیه می‌شود اثر این پارامترها بر مقاوت دال مرکب ساخته شده از عرشه‌های فولادی همگرا نیز بررسی شود
توصیه می‌شود برای پژوهش‌های بیشتر برجستگی‌های روی عرشه فولادی نیز مدل‌سازی شده و شکل پروفیل عرشه‌ی فولادی بهینه شود...

اثر اندازه در پیوستگی و لغزش آرماتور در بتن به کمک نظریه مکانیک شکست

 در شكست سازه‌هاي بتني عوامل متعددي مي‌توانند دخالت داشته باشند كه حتي اگر اثر اندازه يكي از آنها باشد ساير عوامل نيز براي توجيه شكست كافي هستند. اخيرا معلوم شده است كه در بسياري از شكست سازه‌هاي بتني، اثر اندازه مكانيك شكست كه باعث كاهش مقاومت بين 1/3 تا 2/3 مقاومت پيش‌بيني شده طراحي پلاستيك شده، سهم بسزايي داشته است. لذا پیشنهاد می شود بخصوص در سازه های حجیم نظیر سدها از مباحث مکانیک شکست و اثر اندازه آن استفاده شود.
ب) براي كاربرد مباني مكانيك شكست در طراحي بايد راه هايي مشخص و استاندارد شده براي اندازه‌گيري پارامترهاي شكست (مثلاً  و ) وجود داشته باشد. در حاليكه روش هاي زيادي براي اندازه‌گيري اين پارامترها ارائه شده است ليكن روش هاي مختلف به جواب هاي متفاوت مي‌رسند و اين خود باعث عدم كاربرد عملي مكانيك شكست شده است.
ج) برای در نظر گرفتن لغزش و پیوستگی آرماتور و بتن که موجب تغییر شکل های غیرخطی در سازه ها می شود و در ادامه آن در برآورد نیروی واقعی وارد بر سازه اشکال ایجاد می کند، پیشنهاد می شود که ضریب رفتار قاب ها (
R) با در نظر گرفتن این موضوع دوباره محاسبه شوند تا با یک تحلیل استاتیکی ساده بتوان به درک صحیحتری از رفتار سازه دست یافت.

اثر بازشو و سخت کننده بر بسامد اصلي صفحات چندلایه

 در نظر گرفتن تأثیر لایه  چینی  های نامتقارن.
 بررسی اثر تغییر محل قرارگیری بازشو  نسبت به مرکز صفحه.
بررسی حالت  های مختلف قرارگیری سخت  کنند  ها به صورت  های یک   جهته، دو جهته و شبکه.
 در نظر گرفتن شرایط تکیه  گاهی و هندسه مختلف صفحات.

    

اثر بتن فوق توانمند و الياف فولادي بررفتار چرخه‌اي اتصال‌هاي خارجي تير- ستون بتن‌آرمه

  بررسي تأثير استفاده از بتن ‌فوق‌توانمند داراي الياف فولادي، بر رفتار اتصال‌هاي با ابعاد واقعي، به منظور روشن شدن تمام ابعاد استفاده از اين روش در ساخت اتصال‌هاي بتن‌آرمه.
2- ساخت نمونه‌هاي اتصال داراي بتن فوق‌توانمند، با ابعاد و طول اعضاي متغير، به منظور بررسي تأثير ابعاد بر رفتار اين اتصال‌ها.
3- بررسي تأثير بتن فوق‌توانمند به همراه استفاده از گل‌ميخ و يا ميلگردهاي كلاهك‌دار، بر رفتار چرخه‌اي اتصال‌هاي تير-ستون.
4- بررسي اثر بتن فوق‌توانمند داراي الياف فولادي بر توانايي كاهش ابعاد ميلگردهاي طولي و عرضي تير و ستون اتصال‌.
5- مدل‌سازي عددي رفتار اتصال‌هاي داراي بتن فوق‌توانمند اليافي، مطابق نتايج پژوهش حاضر و انجام تحليل حساسيت بر روي رفتار نمونه‌ها.

اثر لغزش گره‌ها در تحلیل دکل‌های انتقال نیرو

با توجه به مطالبی که در این پایان‌نامه بیان شد، می‌توان به اهمیت مدلسازی و تحلیل دقیق دکل‌های انتقال نیرو پی برد. از آنجاییکه این دکل‌ها در آزمایشات مقیاس واقعی و با صرف هزینه و زمان فراوان مورد بررسی قرار می‌گیرند، چاره‌اندیشی و ارائه‌ی راهکارهای مهندسی مبتنی بر مدلسازی و تحلیل دقیق‌تر این نوع از سازه‌ها که بتواند جایگزین آزمایشات مقیاس واقعی گردد، گامی بزرگ در جهت کاهش هزینه‌های توزیع انرژی برق خواهد بود.

ارائه شاخص خسارت جدید برای ارزیابی لرزه‌ای سازه‌های شکل‌پذیر

 در ارایه شاخص خسارت پیشنهادی به پارامترهای ظرفیت استهلاک انرژی و شکل‌پذیری توجه خاص شده است که در سازه‌های دارای شکل‌پذیری مطرح می‌باشند. پیشنهاد می‌شود کارایی شاخص پیشنهادی در خصوص سازه‌های ترد مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز با تغییرات لازم به کاربرد آن برای تمام سازه‌ها عمومیت بخشید.
 مطالعات آزمایشگاهی و تعیین کران‌بندی برای ارتباط دادن مقادیر عددی شاخص‌های خسارت پیشنهادی با وضعیت‌های مختلف کیفی خسارت از ضروریاتی است که پیشنهاد می‌شود در آینده مورد توجه قرار بگیرد.
 با توجه به بارز شدن اثر مودهای بالاتر در تغییرشکل سازه‌های بلند، دغدغه‌ها و وسواس‌های متفاوتی در تحلیل پوش‌اور اینگونه سازه‌ها به چشم می‌خورد. پیشنهاد می‌شود کارایی شاخص خسارت پیشنهادی در خصوص سازه‌های بلند با استفاده از روشهای نوین تحلیل غیرخطی استاتیکی مورد بازبینی قرار بگیرد.
خلأ «شاخص خسارت» به‌عنوان یک ابزار قوی در ارزیابی و آنالیز خسارت سازه‌ها، همچنان در آیین‌نامه‌ها محسوس است. با توجه به پیشرفت نرم‌افزارهای تجاری تحلیل و طراحی سازه‌ها در امر تحلیل‌های غیرخطی – همچون نرم‌افزار
SAP2000– و با توجه به اینکه شاخص خسارت پیشنهادی طبیعتی کاربردی‌تر از شاخص خسارت Park دارد (که علت این ادعا را به طور مثال می‌توان در حذف نیاز به انتخاب ضریب β و کالیبراسیون آن برای انواع سازه‌ها و همچنین حذف کاستی‌های روش میانگین‌گیری وزنی خلاصه کرد)، پیشنهاد می‌گردد زمینه را برای کاربردی کردن استفاده از شاخص‌های خسارت در طراحی سازه‌ها باز کرد.

 ارزيابي رانندگان بر اساس ويژگي‌هاي جمعيتي، رفتاري و شخصيتي با توجه به شاخص‌هاي ايمني ترافيک

با توجه به تحقيق حاضر و محدوديت  هاي آن به نظر مي‌رسد بررسي‌هاي زير ارزشمند باشد:
تشکيل کار گروهي تخصصي از حوزه  هاي ايمني، روانشناسي، علوم تربيتي، جامعه شناسي، علوم سياسي و اقتصادي، آمار، رياضي و بهداشت برای بررسي و تحقيق موضوع   عامل انسان به طور تخصصي در ايمني ترافيک که بتواند در تمام ابعاد جامع باشد. همچنین این امر می  تواند مقایسه صحیح  تری را با توجه به ارزیابی ساير مدل  هاي شخصيتي و رفتاري مانند شخصيت
NEO، اثر درك خطر، هيجان طلبي كه بر ايمني ترافيك مؤثر است، ارائه کند. در این راستا توصيه مي شود تا از ساير مقياس  ها و پرسشنامه  هاي تعيين رفتار و شخصيت رانندگان استفاده شده و نتايج آن با نتايج حاصل از اين تحقيق مقايسه گردد.
بررسي اطلاعات پرسشنامه در مقايسه با مشاهدات ميداني نيز مي  تواند در رسيدن به ميزان واقعي بودن اطلاعات پرسشنامه اثر بخش باشد. به عبارت دیگر نیاز به اعتبار سنجی اطلاعات حاصل از پرسشنامه با توجه به مشاهدات میدانی احساس می  شود به گونه  ای که بتوان یک ضریب اصلاحی بر مبنای آن توسعه داد و جنبه کاربردی اطلاعات پرسشنامه را که می  تواند در بسیاری از موارد راهگشا باشد، افزود.
استفاده از ساير روش  هاي تخمين مدل مانند بيزين، زنجيره مارکوف و ساختارهاي خطاي متفاوت و مقايسه آنها با روش حداکثر درستنمايي با ساختار خطاي دوجمله  اي منفي نیز می  تواند منجر به توسعه مدل  های استوارتر گردد و زمینه  های کاربردی متناسب برای هر نوع روش مدل  سازی در کشور را توسعه دهد. به عنوان مثال از آنجا که رانندگان دارای نوسانات رفتاری بسیار هستند به نظر می  رسد که مدل  های مارکوفی بتوانند به طور مؤثرتری این نوسانات را مدل کند.
استفاده از ساير روش  هاي غربال  سازي در شناسايي رانندگان پرخطر و مقايسه آنها با روش پتانسيل بهبود و یا ترکیب نتایج آنها با استفاده از روش  هاي بررسي عدم قطعيت مانند دمبستر- شفر براي رسيدن به ارزيابي دقيق  تري از خطر راننده در جهت تصمیم  سازی صحیح  تر در شرایط عدم اطمینان. به عبارت دیگر در هر شناسایی میزانی از عدم اطمینان وجود دارد که می  تواند ناشی از عوامل متعددی مانند جمع  آوری اطلاعات، روش به کار گرفته شده و ارزیابی متخصص باشد که این امر با در نظر گرفتن عدم اطمینان هر عامل  و روابط حاکم بر آنها می  تواند منجر به غربال  سازی معتبرتری گردد.
      شاخص خطر و ارزیابی ارائه شده در این تحقیق بر مبنای فراوانی تصادفات قصوری راننده و جرایم آنها بود. به نظر می  رسد بررسي امکان تبیین شاخص   خطر بر اساس شدت رخداد تصادفات رانندگان و بررسی عوامل دخیل در آن و نیز ترکیب آن با شاخص فراوانی محور رانندگان بتواند ارزیابی بسیار دقیق  تری را در اختیار تصمیم  گیران قرار دهد. همچنانکه در هر بررسی، فراوانی تصادفات در کنار شدت آنها معنی و مفهوم بهتری می  یابد.
  از آنجا که این بررسی درباره رانندگان سواری صورت گرفته است، به نظر می  رسد بررسي و تعيين شاخص خطر براي رانندگان حرفه  اي مانند رانندگان وسایل نقلیه سنگین برون   شهری، رانندگان اتوبوس، تاکسی و انواع سرویس  های حمل و نقلی درون یا برون شهری بتوانند اطلاعات جامع  تری را درباره ارزیابی ریسک هر گروه از این رانندگان در اختیار محقق قرار دهد. همچنین این امر می  تواند منجر به شناخت مؤثرتری از عوامل خطر آفرین رانندگان مختلف شده و منظر وسیع  تری را در اختیار مسئولین به منظور تصمیم  گیری قرار دهد تا بتوانند راهکارهای متناسب  تری در خصوص هر گروه از رانندگان برای بهبود ایمنی اتخاذ کنند.

ستفاده از نانوتیوب‌های کربنی عامل‌دار برای افزایش ضربه‌پذیری بتن‌های توانمند

بررسی اثر ابعاد و اشکال مختلف نمونه‌های بتنی بر نتایح آزمون ضربه‌پذیری.
 استفاده از مخروط و سایر اشکال هندسی به جای گوی به عنوان عامل وارد کننده ضربه و بررسی اثر آن بر میزان ضربه‌پذیری بتن.
 مقایسه ظرفیت نهایی بتن زیر اثر خمش و زیر اثر ضربه ناگهانی و مقایسه ضرفیت نهایی بتن در دو حالت مختلف بارگذاری دفعی و بارگذاری استاتیکی.
 یافتن راهکارهای مناسب برای استفاده از نانوتیوب‌های کربنی در ساختار بتن‌های درشت دانه و ملات‌های ماسه سیمان.
5. استفاده از نانوتیوب‌های کربنی و نانوذرات یا میکروذرات در کنار هم، برای بهبود مشخصات مکانیکی و ضربه‌پذیری بتن.
6. بررسی اثر طول نانوتیوب‌ها و سایر مشخصات آنها در میزان ضربه‌پذیری بتن.
7. مقایسه نتایج مدل‌سازی نرم‌افزاری ضربه با نتایج آزمایشگاهی و استخراج ضرایب مناسب برای انطباق نتایج

بازتوزیع لنگر تیرهای سراسری بتن آرمه

 کرنش نهائی بتن یک عامل اصلی در بازتوزیع لنگر مجاز می باشد. آئین نامه بتن ایران (آبا) 0.0035 را به عنوان کرنش نهائی در گسیختگی بتن استفاده می کند. مجموعه کارهای آزمایشگاهی انجام شده کرنش نهائی بتن را بیشتر از 0.0035 نتیجه گیری کرده است. یک نیاز جهت ارزیابی مجدد محدودیت های ecu از میان تحقیقات آزمایشگاهی دیده می شود.
 برسی تاثیر مقدار و نحوه چیدمان میلگردهای کششی و خاموت ها بر بازتوزیع لنگر.
 مطالعات عددی و آزمایشگاهی جهت ارزیابی تاثیر لنگر بازتوزیع شده بر ظرفیت برشی تیرهای بتن آرمه.
مطالعات عددی و آزمایشگاهی جهت ارزیابی معیار خدمت پذیری و بررسی مقدار تاثیر آن بر میزان بازتوزیع لنگر مجاز.
5) یک تکیه گاه لبه تیز در مدل تعیین مقدار ظرفیت چرخشی پلاستیک فرض شده است. تکیه گاه های واقعی همچون ستون ها در محاسبه ظرفیت چرخشی پلاستیک نقش غیر قابل چشم پوشی داشته و شکل پذیری مقطع را افزایش می دهند. فرضیات مربوط به وجود تکیه گاه عریض در محاسبه ظرفیت چرخشی پلاستیک و مقدار لنگر مجاز بازتوزیع شده بررسی شود.

برآورد تغذیه آب زیرزمینی به روش بیلان آب بر پايه حداقل‌سازی مجموع خطاها در معادلات بيلان عمومی و آب زيرزمينی

 پیشنهاد می‌شود که نتایج روش استفاده شده برای برآورد تغذیه در این پایان‌نامه با نتایج سایر روش-های برآورد تغذیه در حوضه‌هایی که امکان استفاده از روش  های مختلف وجود دارد، مقایسه شوند. این مقایسه می‌تواند در حوضه‌هایی با خصوصیات هیدرولوژیکی متفاوت انجام شود.
 پیشنهاد می‌شود که امکان استفاده از روش استفاده شده در این پایان نامه، در مقیاس‌های زمانی و مکانی کوچک‌تر بررسی شود. در این صورت می‌توان به توزیع زمانی و مکانی معتبری از پارامترها دست یافت.

برآورد لرزه‌اي پل‌هاي يكپارچه با استفاده از روش بار افزون سازگار چند مودی

 سنجش توانایی روش پیشنهادی در این پايان نامه براي حالت‌هاي گوناگون هندسه‌ي پل. با تغيير تعداد و طول دهانه‌هاي روسازه، تغییر سختی نسبی روسازه به زیرسازه و تغییر مقدار بيه، پاسخ لرزه‌اي پل می‌تواند به طور قابل توجهي تغيير نماید. بررسی دقت روش پیشنهادی در این حالت‌ها، سبب می‌گردد نقاط ضعف آن بهتر مشخص شود و در جهت بر طرف کردن آنها اقدام گردد.
 مقایسه دقت روش پیشنهادی با سایر روش  های رایج بار افزون. این کار را می  توان از طریق انجام یک تحلیل پارامتری جامع برای حالت  های مختلف هندسه پل، تحت اثر زلزله  های متعدد به منظور یافتن نقاط قوت و ضعف هر یک از این روش  ها انجام داد.
 تغییر نحوه تخمین نیاز لرزه  ای و بررسی چگونگی تغییر پاسخ  های روش پیشنهادی. این کار می-تواند از طریق بهبود نحوه برآورد میرایی معادل سازه، یا استفاده از طیف پاسخ ناکشسان بر پایه شکل پذیری به جای طیف پاسخ کشسان ابرمیرا صورت پذیرد.
 استفاده از روش پیشنهادی برای برای برآورد لرزه  ای سایر انواع پل مانند پل  های قوسی، کابلی، و ... و بررسی توانایی‌ها و کاستی‌های این روش در آن حالت  ها.
 گسترش و بسط روش پیشنهادی برای مطالعه توانایی آن تحت اثر همزمان دو یا سه مولفه زلزله. روش پیشنهادی در این پایان نامه برای حالتی ارائه شده است که زلزله فقط در راستای عرضی پل وارد می‌شود. گسترش رابطه‌های آن برای تحلیل همزمان در دو یا سه راستا کمک می  کند نتایج تحلیل به شرایط واقعی نزدیکتر شود.
 با توجه به توانایی روش پیشنهادی در مدلسازی و وارد کردن اثر اندرکنش خاک و سازه، می  توان از آن برای تحلیل حساسیت پاسخ لرزه  ای پل به اندرکنش خاک و سازه استفاده کرد. در این راه، امکان در نظر گرفتن انواع مختلف خاک (ماسه  ای، رسی، اشباع و ...) و انواع مختلف پی (پی گسترده، پی با شمع، کیسان و ...) در برنامه رایانه  ای روش پیشنهادی وجود دارد.
7- با توجه به توانایی مطلوب روش پیشنهادی در برآورد پاسخ لرزه  ای، می  توان از آن به عنوان ابزاری مناسب در تحلیل قابلیت اطمینان پل  های یکپارچه و ارائه منحنی  های شکنندگی برای آنها استفاده کرد.

بررسی آزمایشگاهی پدیده قوس‌زدگی در مصالح دانه‌ای به کمک دستگاه توسعه یافته در

با توجه به بررسی تجربیات حاصل از آزمون‌های دریچه انجام شده قبلی و تجربه کسب شده در پژوهش صورت گرفته در این پایان نامه، چندین پیشنهاد برای تحقیقات آتی بحث قوس‌زدگی در محیط دانه‌ای ارائه می‌شود. انتظار می‌رود در نظر گرفتن این موارد بتواند سبب شناخت بهتر و جامع‌تر مفهوم قوس‌زدگی در محیط دانه‌ای گردد.
 با ساخت جعبه‌ای با ضخامت بیشتر نسبت به دستگاه توسعه یافته دریچه پایان نامه حاضر، می‌توان مصالح  دانه‌ای مورد استفاده در همین پایان نامه را به جای یک لایه در چند لایه  جایگزین نمود و به ترتیب شرایط کرنش مستوی موجود در این پژوهش را به حالت تنش و کرنش سه بعدی تعمیم داد.
 انجام آزمایش با استفاده از دستگاه توسعه یافته دریچه برای دامنه وسیعی از مقادیر زاویه اصطکاک داخلی مصالح دانه‌ای می‌تواند سبب درک بهتری از تأثیر زاویه اصطکاک داخلی در ابعاد و مقاومت ایستایی قوس تشکیل شده بر روی دریچه گردد.
برای یافتن اثر ابعاد محیط دانه‌ای می‌توان ابعاد یا شکل هندسی جعبه نگهداری مصالح دانه‌ای را تغییر داد. روشن است که تغییر در ابعاد یا شکل هندسی جعبه نقش مؤثری در توزیع تنش‌های وارده بر قوس، اندازه و جهت تغییرمکان‌های ذرات و بسیج‌شدگی تنش‌های برشی برای تشکیل قوس در مصالح دانه‌ای دارد.
 به منظور یافتن رژیم جریان دانه‌ای هنگام لغزش ذرات بر روی یکدیگر و اندازه‌گیری دوران و حرکت انتقالی دانه‌ها برای تشکیل قوس می‌توان از تکنیک پردازش عکس  استفاده نمود. البته اگر دانه  ها دارای رنگ‌های مختلفی، مثلاً ترکیبی از پنج یا هفت رنگ باشند، می‌توان به این هدف دست یافت، اما بدیهی است این کار بسیار دشوار و پر مشقت بوده و نیاز به دقت، حوصله و زمان زیادی دارد.
 می‌توان نحوه نشست سطح فوقانی مصالح دانه‌ای موجود در جعبه آزمایش را با توجه به عرض دریچه و ابعاد قوس ایجاد شده مطالعه نمود.
 برای بررسی اثر اندازه دانه‌ها می‌توان از گوی‌هایی که با اندازه‌های مختلفی توزیع شده‌اند بهره‌گرفت. 
 به منظور یافتن تأثیر شکل مصالح دانه‌ای نظیر تیزگوشه و گردگوشه می‌توان از مجموعه‌ای از ذرات با شکل‌‌های هندسی گوناگون استفاده نمود.
البته ممکن است در نظر گرفتن برخی از موارد پیشنهاد شده در بالا، زیاد در عمل ساده نباشد ولی اگر تا حد امکان مورد استفاده قرار گیرند، کمک شایان توجهی به شناخت عوامل مؤثر در نحوه شکل‌گیری، سازوکار انتقال بار و تأثیر پدیده قوس‌زدگی در مصالح دانه‌ای خواهد نمود.

بررسی اثر اندازه  ی خرده لاستیک بر رفتار مکانیکی مخلوط ماسه و لاستیک به کمک آزمون DST

در این پژوهش، مطالعات بر روی نمونه‌هایی با دانه‌بندی یکنواخت صورت گرفته است. پیشنهاد   می‌شود این پژوهش با مصالح با دانه‌بندی غیر یکنواخت انجام شود.
در این پژوهش، مطالعات با محدودیت شدید اندازه‌ی دانه‌ها بر اساس استاندارد همراه بود. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می‌شود، این پژوهش با دستگاه برش مستقیم بزرگتر و در نتیجه با مصالح با دانه‌های بزرگتر انجام پذیرد.
آزمایش‌ها در حالت اشباع تکرار شوند و تاثیر سرعت بارگذاری روی نمونه‌ها بررسی گردد.

بررسی تاثیر ابعاد، هندسه و فواصل شیار‌ها درروشNSM  ، بر رفتار خمشی تیرهای تقویت شده با میله‌های  FRP

 در مدل‌سازی انجام شده برای تقویت تیرها از میله FRP استفاده شده است، با توجه به اینکه نسبت ابعاد میله در جهت عمود، به طول میله  بسیار کم می‌باشد، رفتار میله ایزوتروپیک فرض شده است. برای بررسی‌های دقیق‌تر می‌توان با ارتوتروپیک فرض کردن رفتار مصالح FRP، توزیع تنش را در این دو حالت مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
- در پژوهش‌های آینده  به منظور بررسی‌های بیشتر در زمینه خیز تیر، می‌توان از بارگذاری‌های دوره‌ای در مدلسازی سازه‌های تقویت شده با این روش استفاده کرد.
- در این پژوهش تیر تحت خمش قرار گرفته هیچگونه پیچشی به آن وارد نشده است، در پژوهش‌های آینده می‌توان اثر پیچش را نیز مورد بررسی قرار داد.
- در این پژوهش ابعاد و هندسه شیار در تیرهای تقویت شده با میله‌ی
FRP  مورد بررسی قرار گرفته است. برای ادامه کار می‌توان از نوارهای FRP و یا میله‌های FRPبا شکل‌های مختلف (دندانه‌دار با تعداد دندانه مختلف) استفاده کرد.
- با توجه به اینکه در این مدلسازی، میله 
FRPداخل چسب اپوکسی بصورت نهفته مدل شده است و چسب اپوکسی به بتن اطراف شیار بصورت کاملا چسبیده در نظر گرفته شده است، نوع شکست تیرها مشخص نمی‌باشد، به منظور تشخیص نوع شکست در تیرهای مدل‌سازی شده و همچنین بررسی تاثیر پارامترهای بررسی شده در این پژوهش بر نوع شکست، در پژوهش‌های آینده می‌توان جداشدگی میله‌ی FRP  را نیز در مدل‌سازی لحاظ نمود.
- تاثیر نوع اپوکسی مصرفی بر ظرفیت خمشی تیرهای تقویت شده به روش
NSM و همچنین نحوه توزیع تنش در اطراف شیار ، از دیگر پارامترهایی است که می‌تواند در آینده مورد بررسی پژوهشگران قرار بگیرد.

بررسی تأثیر روش‌های مختلف آماده‌سازی سطح بر روی پیوستگی بین ورق‌های FRP و بتن

تمرکز آماده‌سازی سطح در نقاط حساس مانند وسط ورق یا دو انتهای ورق.
استفاده توأم از روش ماسه‌پاشی همراه با روش‌های سوراخ‌زنی، شیار طولی و شیار دایره‌ای به منظور پیوستگی بهتر در سطوحی که فاقد آماده‌سازی می‌باشد.
استفاده از روش سوراخ‌زنی به دلیل دارا بودن تغییر مکان زیاد و جذب انرژی بالا همراه با آماده‌سازی‌هایی مانند شیار طولی، شیار دایره‌ای و مکان‌یابی مناسب ایجاد سوراخ‌ها بر روی سطح نمونه.
به دست آوردن بهینه‌ترین میزان تعداد و ابعاد سوراخ‌ها،‌ شیارهای طولی و شیارهای دایره‌ای.
به دلیل شروع جداشدگی ورق از ناحیه لنگر ثابت به وسیله ترک‌های خمشی به نظر می‌رسد با افزایش تراکم انواع آماده‌سازی از قبیل سوراخ‌زنی، شیار طولی و یا شیار دایره‌ای در ناحیه 2/3 میانی ورق
FRP نوع گسیختگی را از جداشدگی زودرس ورق FRP به گسیختگی‌های دیگر تبدیل کرد که می‌توان آن گسیختگی‌ها را نیز با تمهیداتی بهبود بخشید و از مصالح FRP استفاده بهینه و حداکثری نمود.

بررسی جریان متغیر تدریجی در شبکه کانال های روباز

بررسی جریان های متغیر تدریجی غیردائمی در شبکه های کانال روباز
2. محاسبه رسوبات در کانال ها با استفاده از دینامیک جریان
3. بررسی جریان های فوق بحرانی و زیر بحرانی- فوق بحرانی در شبکه های کانال های روباز
4. بررسی جریان های متغیر تدریجی در شبکه های کانال روباز با و جود دراپ در محل مقاطع اتصال            شاخه ها

بررسی خواص بتن پودری واکنشی (RPC)به ‌منظور استفاده در مقاوم‌سازی سازه‌ها

در این پژوهش، ویژگی‌های برتر RPC ازجمله کارایی، مقاومت واثربخشی آن در مقاوم‌سازی تیرهای خمشی مورد بررسی و مطالعه آزمایشگاهی قرار گرفت. پیشنهادهای زیر برای ادامه پژوهش ارایه      می‌شود:
1- در این رساله با توجه به اهداف پژوهش حاضر، برخی از ویژگی  های فیزیکی و مقاومتی
RPC مورد توجه قرارگرفت. بررسی و تحقیق در مورد ویژگی  های دیگری از جمله جمع  شدگی، نفوذپذیری، مقاومت در برابر سایش و ضربه می  تواند بسته به نیاز، موضوع پژوهش  های دیگری واقع شود.
2- پژوهش حاضر بیانگر اثربخشی مناسب
RPC در مقاوم  سازی تیرهای بتن مسلح در خمش است. عملکرد RPC در مقاوم  سازی تیر های بتن مسلح در برش و پیچش نیز می  تواند بر حسب نیاز به عنوان موضوع  های مستقل مورد توجه قرار گیرد.
3- امکان بهره  گیری از ویژگی  های مقاومتی فوق  العاده
RPC که در این رساله بدان پرداخته شد می  تواند در مقاوم  سازی ستون  ها، پیشنهادی برای پژوهش  های آینده باشد.
4- استفاده از
RPC که چسبندگی بسیار مناسبی را با بتن تامین می  کند، می  تواند آن را به ماده  ای مناسب در مقاوم  سازی دال  ها به  خصوص دال  های سقف و عرشه پل  ها تبدیل   کند. مطالعه آزمایشگاهی دال  های تقویت شده با RPC می  تواند عنوان یک پژوهش کاربردی را به خود اختصاص دهد.
5- به  طورکلی، در ساخت و مقاوم  سازی سازه  های بتنی و مرکب می  توان از
RPC به عنوان یک جایگزین توانمند برای بتن و موادی نظیر FRP بهره جست. گسترش این رویه نیازمند تحقیقات گسترده   و جامع آزمایشگاهی است که نظیر آن در این پژوهش انجام گرفت.

بررسی رفتار اندرکنش قلاب  های 180  درجه درکشش

قلاب های 180 درجه دارای پیچیدگی زیادی می باشند و از عوامل گوناگونی تاثیر می پذیرند و رفتار آنها با تغییر عوامل محیطی تغییر می کند . در این پایان نامه به دلیل وسعت زیاد این موضوع امکان بررسی تمامی عامل ها نبوده ، بنابراین برای دانشجویان و علاقمندان در این زمینه موضوع هایی ارائه می شود که این افراد برای ادامه ی تحقیقات از آنها بهره جویند .
الف : رفتارهای قلابهای 180درجه در فشار
ب : تاثیر طول پوشش بتن بر رفتار و باربری قلاب ها
پ : تاثیر خاموت ها بر رفتار و باربری قلاب ها
ت : تاثیر مقاومت بتن بر رفتار و باربری قلاب ها
ث : تاثیر خاموت ها بر رفتار و باربری قلاب ها
ج : تاثیر قطر خم میلگرد بر رفتار و باربری قلاب ها

بررسی رفتار خمشی و برشی تيرهای بتن سبک پر مقاومت

 بررسی پارامترهایی نظیر نسبت دهانه برش به عمق و فواصل خاموت‌ها بر روی رفتار برشی تیرهای بتن مسلح سبک توسط نرم‌افزار اجزای محدود Abaqus
• پژوهش در خصوص کاربرد بتن سبک در سایر اعضای سازه‌ای نظیر ستون و بررسی پارامترهای مربوط به آن
• انجام آزمایش‌هایی در خصوص مکانیزم شکست بتن سبک و تعیین پارامترهای آسیب‌دیدگی مربوط به آن
• مطالعه خواص فیزیکی و مکانیکی بتن سبک، به خصوص درصد جذب آب که تأثیر بسیار زیادی بر روی مقاومت این نوع بتن دارد.
• مطالعه رفتار خمشی و برشی تیرهای بتن مسلح سبک که از بتن‌های سبک با سنگ دانه‌های مختلف ساخته شده‌اند.

بررسي رفتار و اثر الياف فولادي بر تيرهاي عميق بتن مسلح با بازشو به روش STM

 اولين ترک در بار بسيار کمي در نمونه‌هاي بتن مسلح رخ داد. آغاز ترک در سازه در باري کمتر از بار سرويس عيب بسيار بزرگي در طراحي آن است. بررسي اين مطلب در پژوهش‌هاي ديگر و يافتن راه‌هاي جلوگيري از آن توصيه مي‌شود.
• روش بهينه‌سازي همگن کامل در اين پژوهش تنها براي دو تير بررسي شد. مطمئناً براي کاربردي شدن استفاده از آن، نياز به بررسي اين روش روي نمونه‌هايي با هندسه و محل بازشو متفاوت است.
• با قرار دادن بازشو در تيرهاي عميق معمولاً ظرفيت تير کاهش مي‌يابد. بررسي مقدار کاهش ظرفيت در تير هاي عميق در اثر استفاده از بازشو مي‌تواند بسيار مفيد واقع شود.
• با توجه به مطالب فصل 5 ناحيه گسيختگي پيش‌بيني شده طبق روش بست و بند همواره بر ناحيه گسيختگي واقعي منطبق نيست. براي اين پديده علت‌‌هايي مطرح شد. يافتن پاسخ اين مسئله موضوع مناسبي براي پژوهش در زمينه‌ي طراحي به روش بست و بند است.
• روش پيشنهادي براي طراحي سازه‌هاي
SFRC در انواع نواحي ناپيوسته قابليت کاربرد دارد. بررسي اين روش طراحي در سازه‌هاي ديگر مي‌تواند به توسعه استفاده از آن کمک کند.

بررسی عددی استهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی با انواع شکل پله

استفاده ازسرریز پلکانی با شیب رو به پایین و بررسی افت انرژی جریان در این مدل سرریز به کمک نرم افزار Flow 3D
 استفاده همزمان ، شیبدار کردن پله ها و زائده انتهایی برای بررسی افت انرژی جریان و مقایسه آن با سرریز پلکانی معمولی، سرریز پلکانی شیبدار و سرریز پلکانی با زائده انتهایی با روش عددی
انجام پروژه با تغییر در اندازه ارتفاع پله ها (یا کوچک و بزرگ کردن اندازه پله ها به صورت یک درمیان )و بررسی تغییرات افت انرژی جریان روی سرریز با
Flow 3D
 دراین پایان نامه تاج سرریز به صورت اوجی ساخته نشده بود.استفاده از انواع سرریز های اوجی و تاثیر آن در افت انرژی جریان به وسیله مدل
Flow 3D
 استفاده از انواع مدل های آشفتگی موجود در نرم افزار و مقایسه نتایج حاصله در اتلاف انرژی جریان در مدل های مختلف سرریز پلکانی
 بررسی کاویتاسیون در سریزهای پلکانی انتخابی این پروژه به کمک نرم افزار
Flow 3D
 در تحقیقات صورت گرفته، نظریه ای مبنی بر اینکه در شیب عمومی بیشتر از 45 درجه شیبدار کردن پله ها تاثیری در اتلاف انرژی ندارد ارایه شده است. بررسی درستی این نظریه با استفاده از نرم افزار
Flow 3D  میتواند در یک تحقیق پیگیری شود.
 بررسی در مورد تاثیرات مقیاس مدل و یافتن ضرایب تصحیح در سرریزهای پلکانی

بررسی عددی کاویتاسیون در شیر پروانه ای

بررسی اثر زبری سطح بر کاویتاسیون
• بررسی اثرات تغییر هندسه دیسک بر کاویتاسیون جهت تدوین مرجعی برای محاسبه شاخص کاویتاسیون بحرانی و خسارت در شیر آلات با ابعاد بزرگ
• بررسی اثر میزان هستک های موجود در مایع در زمان روی داد کاویتاسیون
• تحقیق بیشتر در خصوص علت تغییر تقعر در نمودار تغییرات ضرایب تخلیه در مقابل افت فشار
• بهینه سازی هندسه دیسک شیر پروانه‌ای جهت افزایش ضریب تخلیه و کاهش شاخص کاویتاسیون
• بررسی کاویتاسیون در سرریز ها و جریان های دارای سطح آزاد
• بررسی اثر هوادهی در شدت کاویتاسیون به روش عددی   

بررسی لرزه ای و تعیین ضریب رفتارقاب های خمشی فولادی مجهزبه میراگرهای لزجی و فلزی

 بررسي سازه‌ها با شكل‌هاي مختلف قرار گيري میراگرها در قاب های بتنی و فولادی
- بررسی بکارگیری ترکیب انواع مختلف میراگرها در سازه ها
- بررسی مودهاي غيرالاستيك سازه  هاي با میراگرها و تأثير آن ها در روش طراحي
- بررسی پارامترهای میراگرها درشرایط مختلف و بررسی تأثیر هندسه و جنس مواد در پاسخ لرزه ای
- توسعه و بررسی تئوری هایی جهت استفاده از تغییرشکل های غیرکشسان اعضای سازه ای در طراحی سازه های مجهز به میراگر
- ارائه ضریب رفتار سازه های مجهز به انواع مختلف میراگر همچون: اصطکاکی،
MRو ... در خصوص قاب های خمشی فولادی و بتنی
- بررسي سازه  ها ی بتنی و فولادی سه بعدی مجهزبه میراگرها و منظورنمودن اثرات پیچش

بررسی و پیش بینی عملکرد تصفیه خانه‌های فاضلاب  با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و بهینه  سازی مدل توسط الگوریتم ژنتیک

 پایش مستمر پارامترهای مؤثر بر عملکرد هر یک از واحدهای تصفیه‌خانه و نیز پایش پارامترهای کیفی پساب خروجی هر یک از واحدهای آن، به منظور ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع، دقیق و به‌روز. این  چنین اطلاعات و داده  هایی برای انجام تحقیقات آتی، از جمله ضروریات اساسی به شمار می  آیند.
 بررسی کارآیی شبکه عصبی در پیش‌بینی عملکرد تصفیه‌خانه‌های نیمه‌مکانیکال در دو حالت: الف) بر اساس داده  های واقعی و موجود، ب) بر اساس جایگزینی داده  های ثبت نشده  با داده  های درونیابی شده توسط نرم  افزارهای آماری.
 بررسی کاربرد سایر ساختارهای شبکه عصبی در مدل  سازی سیستم تصفیه نیمه  مکانیکال.
 بررسی سایر روش  های مختلف پیش  بینی (از ساده تا پیشرفته) برای دستیابی به بهترین ابزار پیش  بینی عملکرد تصفیه  خانه  های نیمه  مکانیکال فاضلاب.
 استفاده از شبکه عصبی در پیش  بینی عملکرد هر یک از واحدهای سیستم تصفیه به طور جداگانه (به خصوص در ارتباط با لاگون  های ته  نشینی و جلادهی و نیز واحد ضدعفونی)، به منظور تعیین دقیق واحد مسأله  ساز و عوامل مؤثر بر عملکرد آن  ها در راستای دستیابی به راه  کارهای بهینه حل مشکلات.
 با توجه به کمبود اطلاعات موجود، جهت افزایش دقت مدل شبکه عصبی در این تحقیق و مشخص شدن درجه اهمیت پارامترهای عمق لجن و تراکم جلبک  ها در لاگون  های هوادهی و ته  نشینی، در آینده ضمن ثبت داده‌های مربوطه و به کارگیری آ‌نها به عنوان پارامترهای ورودی مدل همراه با سایر عوامل مؤثر، به پیش‌بینی پارامترهای کیفی پساب خروجی (مخصوصا غلظت
TSS در پساب خروجی) پرداخته شود. هم‌چنین می‌توان برای این منظور، در تصفیه‌خانه مشابه دیگری که داده‌های مذکور را دارا می  باشد، مدل شبکه عصبی را بررسی نمود.
 در تحقیق حاضر تنها به بررسی عملکرد یک تصفیه‌خانه نیمه‌مکانیکال با سیستم لاگون هوادهی در شهر زیارتی مشهد با اقلیم نیمه‌بیابانی سرد پرداخته شده است. با توجه به کمبود اطلاعات در رابطه با کاربرد شبکه عصبی در تصفیه‌خانه‌های نیمه‌مکانیکال و طبیعی، انجام تحقیقات بیشتر در مورد سایر تصفیه‌خانه‌ها در مناطق مختلف (به خصوص از نظر آب و هوایی و جاذبه  های گردشگری) ضرورری می‌باشد. به منظور دستیابی به نتایج جامع‌تر، دقیق‌تر و مستندتری در رابطه با کاربرد شبکه عصبی در تصفیه‌خانه‌های نیمه‌مکانیکال، لازم است که تحقیقات دیگری در این رابطه بر روی سایر تصفیه‌خانه‌های نیمه  مکانیکال به خصوص در نواحی مختلف آب و هوایی انجام پذیرد.
 با توجه به نتایج کارآیی مناسب مدل  های عصبی در پیش  بینی عملکرد تصفیه  خانه  ها، استفاده از این مدل-ها به منظور افزایش دقت در طراحی و مدول  بندی تصفیه  خانه  ها پیشنهاد می  گردد.
 استفاده تؤامان از ضریب هم  بستگی و درصد خطا به عنوان معیار برازش جواب  ها در الگوریتم ژنتیک.

به‌هنگام‌سازی تنش در جزءهای محدود ناخطی

واکاوی‌های کشسان-مومسان یکی از مهمترین و پرکابردترین شاخه‌های روش جزء محدود ناخطی به شمار می-آیند. این رساله به مساله‌ی به‌هنگام‌سازی تنش در واکاوی‌های کشسان-مومسان نرخ ناوابسته در دامنه‌ی تغییرشکل‌های کوچک پرداخت. در ادامه‌ی پژوهش‌های آن، کارهای زیر

 عملگر مماسی سازگار برای روش‌های ترکیبی نو پیشنهادی 
در فصل پنجم، دو فن تابع‌نخستین‌گیری نو برای مومسانی دراکر-پراگر با سخت‌شوندگی درهم ناخطی پیشنهاد گردید. این روش‌ها را می‌توان به آسانی در برنامه‌های جزء محدود ناخطی صریح به‌کاربرد. با این وجود، پیاده‌سازی آن  ها در برنامه  های ناخطی ضمنی، به عملگرهای مماسی سازگار با این روش  ها نیاز دارد. یادآوری می  کند، بدون داشتن این عملگرها، همگرایی مرتبه دو نیوتن در واکاوی  های جزء محدود ناخطی به  دست نمی  آید. از آن  جا  که فن-های پیشنهادی برپایه  ی روش  های نام  دار اولری و نمایی برپا شدند، می  توان عملگرهای مماسی سازگار با آن  ها را با رویکردی همسان به  دست آورد. از این رو، عملگرهای مماسی سازگار با تابع  نخستین  گیری  های ترکیبی نو، برای پژوهش  های آینده در این زمینه پیشنهاد می  شود.

8-3-2 کاربرد روش  های تابع  نخستین  گیری با وارسی خطا در به  هنگام  سازی زاویه  ای
فصل ششم، چگونگی کاهش رابطه  های بنیادی به  شمار بسیار کمتری از معادله  های دیفرانسیل معمولی را نشان داد. این مهم با به  کارگیری شماری زاویه میان مولفه  های تنش انجام گردید. همچنین، بهره  گیری از روش  های ضمنی بهینه رانگ-کوتا با پایداری بالا برای حل دستگاه معادله  ی بنیادی پیشنهاد شد. پایداری بسیار خوب و پاسخ  های دقیق از ویژگی  های برجسته  ی روش می  باشند. در ادامه  ی این پژوهش، می  توان روش  های رانگ-کوتای صریح با وارسی خودکار خطا، همانند شیوه  های مرتبه سوم بوگاکی-شامپاین و مرتبه پنجم درمند-پرینس، را در به فرمان در آوردن خودکار خطا به  کار برد. با این رابطه  سازی، می  توان دقت مورد نیاز را در آغاز واکاوی کشسان-مومسان وارد کرد. به‌کار‌گیری این روش‌ها در حل معادله‌های بنیادی کاهش‌یافته  برای یک کار پژوهشی دیگر پیشنهاد می‌گردد.

 به  هنگام  سازی تنش در تغییرشکل  های محدود
پژوهش  های این رساله برای واکاوی  های کشسان-مومسان در دامنه  ی تغییرشکل  های کوچک انجام پذیرفتند. با این حال، چنانچه تغییرشکل  ها و دوران  های سازه زیاد باشند، به  گونه  ای که مشخصه  های آن به  ویژه سختی را تغییر دهند، پنداشت کوچک بودن کرنش  ها و بهره  گیری از ساده  سازی  های آن دیگر امکان پذیر نیست. امروزه نگره  ی مومسانی در حال گسترش از دامنه  ی تغییرشکل  های کوچک به تغییرشکل  ها و کرنش  های بزرگ است. از کاربردهای روز افزون این نگره، می  توان مساله  های شکل  دهی فلزها، الگوسازی تصادف  ها و بسیاری از کاربردهای نظامی را نام   برد. رابطه  های بنیادی این الگوها می  توانند بسیار پیچیده  تر از معادله  های الگوی  های مومسانی در تغییرشکل  های کوچک باشند. از این رو، به  هنگام  سازی تنش برای این مساله  ها، موضوع پژوهشی بسیار برجسته می  باشد.

بهبود لرزه ای سیستم های جداساز توسط میراگرهای MR با استفاده از الگوریتم های کنترل نیمه فعال

 استفاده از شبکه های عصبی موجک خود سازمان یافته
 ترکیب شبکه عصبی موجک با دیگر الگوریتم های بهینه سازی مثل الگوریتم های پرندگان ، مورچه گان و جهش قورباغه
ترکیب شبکه عصبی موجک - ژنتیک با فازی
 لحاظ کردن اثر اندرکنش خاک در سیستم جداساز لرزه ای و الگوریتم کنترل
 استفاده از سایر وسایل کنترل به همراه سیستم جداساز لرزه ای

بهینه‌یابی طرح هندسی سازه خرپایی دوبعدی محدود به منحنی های خاص با الگوریتم ژنتیک

بررسی تابع هزینه واقعی با در نظر گرفتن گره‌ها و مسائل اجرایی
 استفاده از روش همگن‌سازی در بهینه سازی پیکره
 به کاربردن دیگر روش‌های ارثی و یا دیگر روش‌های تکاملی از جمله پرندگان و مورچگان
 کاربرد دیگر عملگر‌های ارثی علاوه بر عملگرهای یاد شده به منظور تسریع فرآیند بهینه‌سازی
 مطالعه بر روی سازه‌زمینه‌های درجه بالاتر
 کار بر روی جزء‌های پایدار با هندسه های متفاوت
 تحلیل بهینه یابی سازه‌های فضاکار به صورت سه بعدی
 شرایط بارگذاری مختلف استاتیکی و دینامیکی

بهینه‌سازی چندهدفه در بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی با رویکرد کاهش نشست

 افزایش تعداد گمانه‌ها و وجود اطلاعات حاصل از آزمایش دانه‌بندی لایه‌های مختلف خاک، می‌تواند در افزایش دقت روش درونیابی برای دستیابی به پراکندگی لایه‌های ریزدانه، تأثیر بسزایی داشته باشد. همچنین با توجه به تغییرات Sskv در سطح و عمق آبخوان، دستیابی به نتایج آزمایشات تحکیم در اعماق و نقاط مختلف آبخوان تأثیر مهمی در تدقیق متوسط Sskv برآورد شده، در نواحی مختلف خواهد داشت.
2- در صورت حصول شناخت بیشتر از وضعیت لایه‌بندی آبخوان و مشخصات زمین‌شناختی هرلایه، همچنین وجود داده‌های بیشتر از تغییر مکان‌های ثبت شده (نظیر افزایش تعداد ایستگاه‌های
GPS، و تصاویر ماهواره‌ای نشان‌دهندة نشست در ماه‌ها و سال‌های مختلف)، می‌توان در راستای تدقیق هرچه بیشتر مدل شبیه‌ساز نشست کوشش کرد. پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آتی، با افزایش تعداد تصاویر راداری، نرخ نشست در ماه‌ها و سال‌های مختلف تهیه شود، تا شناسایی رفتار آبخوان در مقابل تغییرات تنش موثر، با دقت بیشتری صورت‌پذیرد. از آنجا که تدقیق تصاویر ماهواره‌ای نیازمند نقاط ثبات زمینی می‌باشد، افزایش تعداد ایستگاه‌های GPS دشت نیشابور، می‌تواند افزایش دقت نتایج حاصل را به‌دنبال داشته باشد.
3- با توجه به اینکه بستة
SUB-WT از اثر زمان در تحکیم لایه‌های ریزدانه صرف‌نظر می‌کند، توسعة مدل شبیه‌ساز نشست در راستای نقش‌آفرینی عامل زمان (t) در محاسبة سری زمانی تحکیم پیشنهاد می‌گردد.
4- استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی منطقه‌ای سری زمانی نشست، ناشی از سری زمانی افت سطح آب توصیه می‌شود.
5- در اين مطالعه ساختار مدل‌های شبیه‌ساز جریان آب زیرزمینی و نشست به صورت قطعي  درنظر گرفته شده‌است. با توجه به تعدد منابع ایجاد خطا در مدل‌های شبیه‌ساز جریان آب زیرزمینی و نشست آبخوان، امكان درنظر گرفتن عدم قطعیت‌ها از طریق فرمول‌بندي مدل به صورت فازی ، احتمالی  و يا برمبناي اعتمادپذيري  مي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد.
6- بررسی راه‌کارهایی برای افزایش بهره‌وری از منابع آب و خاک، در جهت کاستن از دبی پمپاژ و شبیه‌سازی اثرات مثبت آن، به‌ویژه در راستای کاهش نشست و رسیدن به تعادل‌بخشی آبخوان توصیه می‌گردد.
7- با توجه به امکان استفاده از جبهه‌های پارتوی بهینه برای تولید سناریوهای مختلف پمپاژ بهینه، طرح مباحث تصمیم‌گیری چندمعیاره  برای انتخاب ضرایب منطقه‌ای پمپاژ در نواحی مختلف دشت پیشنهاد می‌گردد. در این مسیر پیاده‌سازی یک سیستم پشتیبانی در تصمیم (
DSS)  و معرفی شاخص‌هایی (نظیر کاربری و کیفیت چاه‌های پمپاژ) برای تصمیم‌گیری در راستای رسیدن به توضیع ضرایب منطقه‌ای پمپاژ، گامی مؤثر خواهد بود. همچنین می‌توان اهداف دیگری (مثلاً با رویکرد کیفی یا اقتصادی) در مدل مدیریت بهینه وارد کرد

تأثیر درجه حرارت، زمان ماند و نوع مواد اولیه بر میزان تولید بیوگاز و قلیاییت در هضم بی‌هوازی ضایعات کشتارگاهی

 بررسی تأثیر افزایش pH بر روی میزان تولید بیوگاز از طریق اضافه کردن یک ماده قلیا به محیط هاضم‌ها در زمان شروع بارگذاری و نیز کنترل pH و قلیاییت در طول دوره هضم
 بررسی تأثیر اختلاط بر میزان تولید بیوگاز و متان در زمان بهره‌برداری
 بررسی میزان مواد جامد (میزان رطوبت) بر تولید بیوگاز و متان از محتویات شکمبه
 استفاده از فاضلاب کشتارگاه همراه با محتویات شکمبه و بررسی میزان تولید بیوگاز از آن‌ها در نسبت‌های اختلاط متفاوت
 بررسی تأثیر بازچرخش شیرابه حاصل از هضم به منظور غنی‌سازی میکروبی محیط هاضم و ارزیابی تأثیر آن بر میزان تولید بیوگاز و متان
 بررسی تأثیر فرآوری فیزیکی ماده اولیه مانند خرد کردن بر میزان تولید بیوگاز
 بررسی تولید بیوگاز در شرایط جریان بارگذاری پیوسته یا نیمه‌پیوسته با اعمال نرخ‌های بارگذاری و نیز زمان‌‌های ماند مختلف و مقایسه آن با سیستم ناپیوسته (
Batch) به منظور دست‌یابی به شرایط بهینه بهره‌برداری.
 استفاده از هاضم‌های دومرحله‌ای جهت بررسی تأثیر جداسازی مراحل اسیدوژن و متانوژن بر روی میزان تولید بیوگاز و درصد متان
 بررسی فرآیند هضم بی‌هوازی ضایعات کشتارگاهی از نظر جنبه‌های اقتصادی و زیست‌ محیطی در مقایسه با سایر روش‌های دفع این ضایعات 
  

تحلیل ترک در سدهای بتنی (سد زاوین کلات)

انجام تحلیل حساسیت در تحلیل های سه بعدی جهت پیدا نمودن پارامترهای اصلی موثر در پاسخ های تحلیل های عددی ضروری به نظر می رسد. با مشخص شدن این پارامتر ها می توان روش های عددی موجود را با خطای کمتری ساده سازی کرد .
استفاده از آنالیز مکانیک شکست غیر خطی سه بعدي به کمک نرم افزار زین کرک(که هنوز وارد ایران نشده است)یا سایر نرم افزار های مشابه.
 قرار دادن تركهاي اوليه در نقاط ضعف سازه . يكي از مهم ترين نقاط ضعف سازه، درزهاي انبساط قائم مي باشند كه در حد فاصل بلوكهاي بتن ريزي شده بدنه سد قرار گرفته اند . همچنین قرار دادن ترک به صورت سه بعدی در جسم سد جهت کنترل رشد ترک و پایداری آن ودر نظر گرفتن حالت های بارگذاري عادي و بارگذاري فوق‌العاده (زلزله در حالت مخزن خالي) یا حالت های مشابه در تحلیل سه بعدی می تواند مد نظر قرار گیرد.

تحلیل عددی تیرهای پیوند بتن مسلح در دیوارهای همبسته

تیرهای همبند علاوه بر آرماتورهای قطری به آرماتورهای طولی و عرضی نیز نیاز دارند. افزایش مساحت آرماتورهای طولی می  تواند موجب بالا رفتن ظرفیت خمشی تیر گردد. از سوی دیگر این اضافه مقاومت، با افزایش تغییر مکان به سرعت زایل می  شود و به عبارتی شکل پذیری مقطع کاهش می  یابد. افزایش میزان آرماتورهای عرضی نیز اگر چه تا حدودی باعث افزایش مقاومت برشی و جلوگیری از کمانش آرماتورهای قطری می  گردد ولی صعوبت اجرای آرماتورگذاری را افزایش می  دهد و ممکن است شکست لغزشی-برشی رخ دهد. از این رو مناسب است تا به صورت پارامتری و با توجه به روش تحلیلی ارائه شده در این پژوهش میزان مناسب آرماتورهای طولی و عرضی تعیین گردد.
• با توجه به تاثیر ناچیز تنگ  های محصورکننده قطری در این پژوهش، پیشنهاد می-شود تا در یک برنامه تحلیلی، آرماتورگذاری عرضی حذف و تنها تنگ  های محصورکننده قطری استفاده شود و نتایج به طور صحیح بررسی گردد.
• با توجه به جزئیات پیچیده آرماتورگذاری تیرهای همبند پیشنهاد می  شود در یک برنامه آزمایشی و تحلیلی آرماتورگذاری عرضی و تنگ  های قطری حذف گردد و به جای آن از پوشش
CFRP استفاده شود و نهایتا نتایج کار به صورت پیشنهادات فنی ارائه گردد.

تحلیل عملکرد و برنامه‌ریزی اقدامات ایمن‌سازی راه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها و تصمیم‌گیری در محیط فازی

سیستم پشتیبان تصمیم ارائه شده در این مطالعه به تصمیم‌گیران ایمنی راه کمک می‌کند تا از پیامد تصمیماتی که برای اقدامات مختلف ایمنی راه اتخاذ می‌کنند آگاه شوند. نتایج این سیستم در قالب نرخ ناکارایی با همان ماهیت شاخص ناکارایی برگرفته از تحلیل پوششی داده‌ها بیان می‌شود، به طوری که نیاز به انجام دوباره تحلیل DEA برای هر یک از گزینه‌های مورد نظر نباشد. علاوه بر آن، این سیستم انعطاف‌پذیری را در انتخاب راهبردهای قابل اجرا در چارچوب منابع محدود تامین می‌کند بدان معنا که اگر اولویت‌های تعیین شده توسط فرایند الگوگذاری مبتنی بر DEA نتواند در یک دوره زمانی خاص قابل اجرا باشد، پیامد راهبردهای متعدد جایگزین مورد بررسی قرار می  گیرد. روش تصمیم  گیری در محیط فازی با بهره  گیری از رویکرد استدلالی ما را قادر می  سازد تا مدلی را برای پیش  بینی ایجاد کنیم که با استفاده از روش  های رایج آماری امکان  پذیر نیست.
توابع عضویت 7 حالتی و ذوزنقه  ای معرفی شده در این مطالعه پاسخ  های دقیقی را نتیجه می  دهد که همبستگی خوبی با نتایج اصلی برگرفته از تحلیل
DEA دارند، ولی برای ایجاد یک مدل جامع  تر باید حجم بیشتری از داده  ها را در اختیار داشته باشیم. حجم بیشتر داده  ها منجر به ارتقای بلوک قواعد و در نتیجه افزایش قدرت پیش  بینی استدلالی می  شود. در این صورت، مدل اعتمادپذیرتری به دست می  آید که می  تواند پیامدهای مربوط به هر ترکیبی از شاخص  های عملکردی ایمنی راه را پیش  بینی کند. یک پایگاه داده  های دوساله می  تواند سیستم پشتیبان تصمیم مورد نظر را ایجاد نماید اما امکان پاسخ  گویی به هر ترکیبی از راهکارهای ارتقای ایمنی را تضمین نمی  کند. این امر از عدم پشتیبانی قواعد موثر در بلوک قاعده ناشی می  شود. از اینرو پیشنهاد می-شود از تعداد سال  های بیشتری در تحلیل پوششی داده  ها استفاده شود. مزیت دیگر تعدد سال  ها این است که با انجام تحلیل DEA در چندین سال پیاپی می  توان به یک سری زمانی از روند تغییرات کارایی اقدامات ایمنی راه در سطح استان  های کشور دست یافت.
همچنین باید اذعان کرد که رویکرد ارائه شده در این تحقیق برای برنامه  ریزی کوتاه  مدت مناسب است اما توسعه این مدل با استفاده از ابزارهای تحلیل مرحله  ای مانند برنامه  ریزی پویا می-تواند به ایجاد سیستمی با توان برنامه  ریزی بلندمدت کمک کند. به طور حتم، توسعه رویکردهای ارائه شده در این تحقیق می  تواند به طور چشمگیری راهگشای تنظیم اهداف بهینه ایمن  سازی به عنوان یکی از اصول اساسی توسعه پایدار ایمنی جاده  ای در ایران باشد.

تحلیل کمانشی پوسته‌های استوانه‌ای چندلایه

در بسیاری از کاربردهای صنعتی، نیاز به استفاده از پوسته‌هایی که در بدنه‌ی خود دارای بازشو هستند، وجود دارد. وجود بازشو می‌تواند رفتار کمانشی پوسته چندلایه را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار دهد. از این رو بررسی عامل‌های اثرگذار بر رفتار کمانشی پوسته‌های چندلایه دارای بازشو ضروری  می-باشد.
 یکی از راه‌های تقویت پوسته  ها، استفاده از سخت کننده می‌باشد. بررسی رفتار کمانشی پوسته  های استوانه  ای چندلایه دارای سخت  کننده، تحت اثر ترکیب  های مختلف بارگذاری، از دیگر موضوعات مهم در این زمینه است.
 تحلیل کمانشی پوسته  های چندلایه با در نظر گرفتن شکل  ها، بارگذاری  ها و شرایط مرزی مختلف.

تحلیل کمانشی پوسته‌های استوانه‌ای دارای سخت کننده تحت اثر ترکیب بارهاي محوری و جانبی

 از آن‌جا که شرایط مرزی یکی از عوامل مهم در رفتار کمانشی پوسته  های استوانه  ای می  باشند، بررسی رفتار کمانشی پوسته  های استوانه  ای دارای سخت  کننده با شرایط مرزی متفاوت پیشنهاد می  گردد.
2- ترکیب سخت  کننده  های طولی و حلقوی و ایجاد یک شبکه  بندی متقاطع از سخت  کننده  ها و بررسی میزان تاثیر این شبکه  بندی در افزایش مقاومت کمانشی پوسته  ها تحت اثر بارگذاری-های مختلف.
3- استفاده از سخت  کننده  های طولی و حلقوی با مقاطع هندسی در بارگذاری  های مختلف کمانشی.

تحليل لرزه‌اي توربين‌هاي بادي با در نظرگرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه

 در این پژوهش از جزء تیر- ستون غیرخطی با مقطع فایبر برای مدل‌سازی برج توربین استفاده شده و جزئیات ناسل و بخش گردان نیز در مدل‌سازی نادیده گرفته شده است. در مطالعات آینده می‌توان اثر افزودن جزئیات ناسل و بخش گردان به مدل برج را مورد بررسی قرار داد. همچنین این امکان وجود دارد تا پاسخ‌های حاصل از جزء تیر- ستون غیرخطی با مقطع فایبر را با اصلاح ماتریس جرم برج بهبود بخشید.
o در پژوهش انجام گرفته، مدلی ابداعی برای مدل‌سازی پی صلب مکعب‌مستطیل شکل توربین ارائه شده است. در ادامه می‌توان با ارائه جزءهایی جهت مدل‌سازی پی صلب به شکل‌های دیگر و یا حتی برای اشکال نامنظم به بررسی اثر شکل پی بر بسامد‌های طبیعی و پاسخ دینامیکی سازه پرداخت.
o در بررسی انجام شده شمع‌های بتنی مورد نظر بوده است. ارزیابی اثر شمع‌های فولادی نیز ممکن است از نقطه نظر طراحی ارزشمند باشد.
o با توجه به در دسترس قرارگرفتن مدل جامع راستی‌آزمایی شده پس از این پژوهش، انجام گونه‌های دیگر تحلیل مانند تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی، به منظور درک بهتر رفتار توربین‌های بادی، پیشنهاد می‌شود.
o در این پژوهش توربین تحت بارگذاری ثقلی و زلزله مورد واکاوی قرار گرفته است. این امکان وجود دارد که اثر اندرکنش خاک و سازه تحت گونه‌های دیگر بار، مانند باد، مورد ارزیابی قرار گیرد.

تحلیل و آسیب‌یابی تیرها و صفحه‌های مرکب چندلایه

 تحلیل و آسیب‌یابی لایه‌لایه‌شدگی دارای شکل‌های متفاوت: در جزءهای پیشنهادی لایه‌لایه‌شدگی‌ها شکل هندسی مشخصی دارند. با به‌کار بردن شکلی نامشخص برای لایه‌لایه‌شدگی، می‌توان تابع‌هایی هندسی برای وارد نمودن اثر شکل در رابطه‌سازی‌های تحلیلی به‌کار برد. این تابع‌ها می‌توانند هر گونه لایه‌لایه‌شدگی را وارد مساله نمایند.
 رابطه‌سازی جزء‌های صفحه‌ای خمشی و کمانشی در تحلیل چندلایه‌ها با جاسازی میان‌رویه‌: قراردادن میان‌رویه،‌ سبب کاهش زمان تحلیل و افزایش سرعت همگرایی می‌گردد. با بهره‌جویی از این فن در صفحه‌های مرکب چندلایه و افزايش مرتبه‌ی تابع‌های درون‌یاب، می‌توان صفحه‌های خمشی و کمانشی را در فضای ‌سه‌بعدی‌گونه، با دقت بیش‌تری تحلیل نمود.
 تحلیل و آسیب‌یابی ماده‌های مرکب 
CFRP: یکی از پرکاربردترين سازه‌ها در مهندسی عمران، سازه‌های مرکب CFRP است. بهره‌جویی از جزءها و فن آسیب‌یابی پیشنهادی در این رساله با واردکردن ویژگی‌های این ماده‌ها، پیشنهاد می‌گردد.
 بررسی روی چندلایه‌ها با لبه‌ی آزاد: تنش‌های بین‌لایه‌ای برشی و یا تنش عمودی در لبه‌ها بسیار زیاد است و سبب گونه‌ای از گسیختگی در لبه‌ی آزاد چندلایه‌ها به نام جدایی لایه‌ها در لبه می‌گردد. بنابراین، پژوهش بیش‌تر بر روی جزء پیشنهادی صفحه‌های خمشی با لبه‌ی آزاد و الگوسازی رشد لایه‌لایه‌شدگی با این جزء، پاسخ‌های دقیق‌تری را در اختیار قرار می‌دهد.

تعیین جابجایی‌های نسبی بین طبقه‌ای در سطوح عملکرد مختلف سازه در ساختمان  های فلزی مهاربندی شده مرسوم شهر مشهد

 در این پژوهش به عنوان یک کار جانبی، منحنی‌های دوخطی قاب‌های نمونه پیشنهاد شده‌اند که می‌تواند در ادامه برای انجام تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی مورد استفاده قرار گیرند.
 این تحقیق محدود به قاب‌های ساده ساختمانی فلزی با مهاربندهای همگرا می  باشد که بهتر است برای گونه  های دیگر نیز به انجام برسد.
 برای نیل به نتیجه‌گیری‌های لازم، از نتایج سه نمونه برای هر دسته از ساختمان  های سه، چهار و پنج طبقه میانگین  گیری شده است. بهتر است در ادامه، نمونه  های بیشتری مورد استفاده قرار گیرند. از سوی دیگر بکمک پارامترهای دیگر مانند انحراف معیار و تعیین نحوه توزیع داده  ها و نتایج، عدم قطعیت  های مختلف را در حل مساله در نظر گرفت. 
 اثر گیرداری جزئی اتصالات تیرها و ستون  ها و نیز عملکرد اتصالات مهاربندها در نظر گرفته نشده  اند. لازم است با انجام آزمایشات لازم، سختی و رفتار غیرارتجاعی آنها به   دقت شناسایی شود.
 تاکنون رفتار ستون  های مرکب از چند پروفیل با استفاده از ورق  های تقویتی بخصوص آنگونه که در ایران مرسوم است، بررسی نشده که لازم است بکمک آزمایش  ها و یا مدل  سازی  های نرم  افزاری منحنی رفتاری آنها بدست آید.

تعیین و مقایسه‌ی ظرفیت باربری جانبی شمع‌های با کلاهک و شمع‌های بدون کلاهک در ماسه

 آزمایش  ها در شرایط یکسان و با ماسه با وزن مخصوص بیشتر جهت مقایسه    ی نتایج و بررسی اثر کلاهک انجام شود.
- آزمایش‌ها به طور مشابه در خاک‌های رسی نیز انجام شود که البته نیاز به تغییراتی در دستگاه آزمایش می‌باشد.
- آزمایش به صورت گروه شمع تحت بار جانبی انجام شود. 
- آزمایش‌ها در نرم‌افزار مدلسازی شده و با استفاده از نتایج این تحقیق مدل نرم‌افزاری کالیبره شود. سپس به بررسی حالت‌هایی که مدل کردن آن در آزمایشگاه ممکن نیست و یا بسیار مشکل است، پرداخته شود.

توسعه روش های عددی تحلیل هیدرولیکی شبکه لوله های آبرسانی

تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانی را می توان با در نظر گرفتن نشت در شبکه انجام داد. زیرا در اتصالات میان لوله ها با افزایش فشارهای گرهی، نشت افزایش می یابد. محققین روابط مختلفی بین نشت و فشار گرهی پیشنهاد کرده اند. بنابراین استفاده از روش خطی سازی چند مرحله ای با در نظر گرفتن نشت در شبکه، همچنین بهینه سازی مدل کوکانتنت H با الگوریتم های فراکاوشی و در نظر گرفتن قیود نشت در شبکه می توانند جواب واقع بینانه تری ارائه دهند.
-در این رساله ضریب مقاومت افت هد ثابت در نظر گرفته شد. در صورت استفاده از رابطه کلبروک-وایت این ضریب تابعی از عدد رینولدز خواهد بود. مشتق گیری از این رابطه نسبت به
Q مشکل است بنابراین استفاده از روش های نیوتنی در این گونه مسائل توصیه نمی شود. ولی با توجه به عدم نیاز روش خطی سازی چند مرحله ای به مشتق گیری به راحتی می توان از این معادله نیز جهت محاسبه افت هد در شبکه استفاده کرد.
با بزرگتر شدن شبکه، حل دستگاه معادلات خطی زمان بیشتری را صرف خواهد کرد. استفاده از روش های نوین حل دستگاه معادلات خطی، می تواند زمان تحلیل شبکه های بسیار بزرگ را کاهش دهد.
- در تحلیل غیردائمی جریان در شبکه لوله ها، برای کاهش زمان اجرا و حجم محاسبات می توان از روش خطی سازی چند مرحله ای استفاده نمود. 
-الگوریتم رقابت سرعت و دقت جستجوی مناسبی دارد. استفاده از این روش در بهینه سازی قطر شبکه های آبرسانی جواب های بهتری را ارائه خواهد داد.

رفتار فیزیکی و مکانیکی بتن و ملات حاوی نانوذرات منیزیم و سازگاری آن‌ها در فرآیند ترمیم

 بررسی تأثیر سایر نانومواد (نانوتیوب‌ها) بر سازگاري بين بتن اوليه و مصالح ترميم در فرآيند ترميم بتن
 بررسی آزمایشات انجام شده با عمل‌آوری در محیط‌های اسیدی و خورنده بجای محیط آبی
انجام آزمایشات ضربه، نفوذپذیری، درصد جذب آب و جمع‌شدگی بر روی نمونه‌های حاوی نانوذرات

مدلسازی عملکرد تالاب‌ها در تصفیه فاضلاب با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی مشهد)

 احداث علمی و اصولی واحدهای تصفیه تالابی به‌طوری که بتوان آنها را با اصول ت‍ﺋ‍وری تحلیل کرد و فقط صرف وجود این واحد تصفیه و البته قدرتمند کافی نیست.
2. ایجاد بانک اطلاعاتی و ثبت دقیق مقادیر اندازه‌گیری شده به‌صورت جامع و منظم که عدم وجود اطلاعات بزرگترین مانع در برابر کارهای تحقیقاتی به شمار می‌رود.
3. استفاده از ویژگی‌های تأثیرگذار در فرآیندهای تصفیه فاضلاب در تالاب همچون ویژگی‌های هواشناسی و اقلیم. با توجه به آنکه تالاب‌ها مساحت زیادی دارند و مسقف نیستند لذا به شدت تحت تأثیر عواملی مثل میزان بارندگی، تعداد ساعت‌های آفتابی و شدت آن، نوع، جهت و شدت باد و غیره هستند.
4. استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی دیگر مثل شبکه تابع پایه شعاعی و شبكه‌هاي خودسازمانده و نيز الگوریتم‌های متفاوت از جمله
traincgp، traingda، traingd و غیره برای اطلاعات موجود در این پژوهش.
5. بهره‌گیری از شبکه‌های پسخور و همچنین شبکه‌های دینامیک که بدون شک دقت پیش‌بینی را بالا خواهد برد.
6. یافتن رابطه دقیق بین ورودی‌ها و خروجی‌ها به‌طوریکه واحد تالابی به عنوان جعبه سیاه در نظر گرفته نشود و بتوان فرآیندهای داخلی را مدل‌سازی کرد.

مطالعه تجربي و نظري تغييرات شوري و دما در عمق يك استخر با گرادیان شوری و اعمال حرارت از کف

 انجام آزمایش استخر گرم با اعمال شار ثابت الکتریکی (توسط دیمر الکتریکی)، به‌طور پیوسته و بدون قطع و وصل مدار گرم‌کن الکتریکی توسط ترموستات، تا دمای حد تحمل ورقه کف مخزن (حداکثر 70 درجه سانتی‌گراد).
 انجام آزمایش استخر گرم با تغییر در شرایط آزمایش از قبیل: میزان گرادیان شوری، میزان بازشدگی دریچه قسمت تغذیه کننده نمک، عدم شستشوی سطح، حذف سطح شیب‌دار نمک یا به عبارتی آزمایش بدون سیستم تغذیه کننده نمک و ...
اانجام آزمایش استخر سرد با ایجاد گرادیان شوری اولیه در عمق استخر گرادیانی.
 قطع عملیات حرارت دهی در پایان پروژه حاضر و مشاهده روند کاهش ضخامت لایه همرفت زیرین.
 تثبیت هر چه بیشتر شرایط آزمایش در محیط آزمایشگاه از جمله؛ حفظ ابعاد سطح شیب  دار، جلوگیری از تابش غیر مستقیم نور خورشید در فضای آزمایشگاه توسط پوشش، کنترل تراز نمک در قسمت تغذیه کننده نمک با ریختن مقداری نمک در فواصل کوتاه مدت، کاهش هرچه بیشتر تلفات انرژی گرمایی از طریق گرم‌کن و دیواره‌های مخزن، و ...
 استفاده از تکنیک تصویر برداری از سایه در بررسی فرآیندهای خوردگی و حرکت ترمال  های گرمایی  در مرز مشترک و لایه همرفت زیرین.
 اندازه‌گیری میزان نمک مصرف شده در قسمت تغذیه کننده نمک و میزان نمک خروجی از سطح استخر پس از شستشوی سطح.
 تعمیم طراحی سیستم تغذیه کننده نمک از مطالعات جعفرزاده و اکبرزاده (
Jaefarzadeh and Akbarzadeh, 2002)، برای آزمایش استخر گرم در تحقیق حاضر.
 استفاده از سیستم‌های ثبت اطلاعات توسط کامپیوتر، برای افزایش میزان داده  های کاربردی در آزمایش‌های استخر گرم.
 اندازه‌گیری دقیق پارامتر‌های الکتریکی گرم  کن، در فواصل زمانی مشخص، به منظور اندازه  گیری میزان شار الکتریکی، شار گرمایی و تلفات آن.
 مدل‌سازی مخزن در نرم‌افزارهای کاربردی همانند فلوئنت (
Fluent)
 انجام محاسبات تئوری بیشتر در زمینه‌های مختلفی همچون؛ پایداری لایه گرادیانی، نرخ رشد لایه همرفت زیرین، پارامتر پایداری در مرز مشترک زیرین، پیش‌بینی پروفیل تغییرات دما و غلظت در عمق استخر گرادیانی، تاثیر سطح شیب‌دار نمک در مدل‌های تئوری.
امید است با تحقیقات بیشتر در این زمینه، از استخرهای خورشیدی به عنوان یک گزینه مناسب جهت بهره‌برداری از انرژی خورشیدی در ایران، استفاده شود، و روزی فرا رسد که در این مملکت یک قطره نفت هم برای مصارف گرمایشی به‌هدر نرود.

مطالعه رفتار لرزه ای میراگر اصطکاکی سیلندری با تحلیل دینامیکی

 در این پژوهش تأثیر این نوع میراگر در قاب‌های خمشی متوسط دارای مهاربند قطری مورد ارزیابی قرار گرفت. می‌توان تأثیر الحاق میراگر اصطکاکی سیلندری را در سایر سیستم‌های مقاوم در برابر نیروهای جانبی بررسی کرد.
 تأثیر این نوع میراگر در سازه های مرتفع‌تر مورد بررسی قرار گیرد.
 در این پژوهش میراگر اصطکاکی سیلندری در تمام طبقه‌های قاب‌های دارای میراگر، به کار گرفته شد، می‌توان به تأثیر وجود این میراگر در بعضی از طبقه‌ها و بهینه کردن تعداد این نوع میراگر در قاب‌ها پرداخت.

مطالعه عددی بر روی کنترل نشست سطح زمین در اثر حفر تونل‌های سطحی با استفاده از تزریق جبران کننده

  در روش تزریق جبران کننده به جهت موقعیت و شرایط خاص عملیات تزریق دوغاب، بر خلاف روش‌های تزریق دیگر، امکان نمونه گیری از خاک تزریق شده در عمل وجود ندارد. از طرف دیگر در این پژوهش به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات ژئوتکنیکی قبل و بعد از تزریق دوغاب تمام خاک‌ها با دانه‌بندی مختلف، شبیه سازی  ها در روی خاک ماسه رس‌دار که عملیات تزریق جبران کننده در آزمایشگاه در روی آن صورت گرفته، انجام شده است. پیشنهاد می  گردد محققان بعدی شبیه سازی‌های مطرح شده در این پژوهش را بر روی خاک  های با دانه‌بندی مختلف انجام بدهند و مقادیر حاصل را با مقادیر به دست آمده در این پایان نامه مقایسه کنند.
  با مطالعه و بررسی پروژه‌های مترو در ایران (تهران، مشهد، شیراز و ...) و مشاهده نتایج، نشست زمین در برخی از محل‌های عبوری ( به عنوان مثال خط دو قطار شهری مشهد، برج آلتون و...) بیش از حد مجاز بوده و باید نشست زمین را کاهش داد. یکی از اقدامات کاهشی مهم، تزریق جبران کننده می‌باشد. پیش از انجام عملیات تزریق جبران کننده، نیاز به بررسی بهترین حالت و موقعیت تزریق با توجه به میزان نشست، مسائل اجرایی، ملاحظات اقتصادی و ریسک پذیری می‌باشد. شبیه سازی تزریق جبران کننده مطرح شده در این پژوهش پیش از اجرایی کردن عملیات تزریق دوغاب می‌تواند راهنمای خوبی در جهت یافتن بهترین حالت و موقعیت تزریق باشد.
  شعاع مؤثر تزریق در اطراف نقطه تزریق به عوامل متعددی از قبیل فشار تزریق، دبی تزریق، زمان تزریق، گرانروی دینامیکی دوغاب، تخلخل خاک و نفوذ پذیری خاک بستگی دارد. افرادی نظیر لمباردی، ماگ، کارول، لو، کرافورد و ... در این زمینه روابطی ارائه کرده‌اند. تمام این روابط، با فرض یک مدل ایده‌آل برای زمین به دست آمده‌اند؛ با این حال به سبب پیچیدگی ساختار‌های زمین، مدل‌های مذکور را نمی‌توان بیانگر خصوصیات زمین دانست. می‌توان با انجام تزریق دوغاب در آزمایشگاه در شرایط مختلف شعاع مؤثر تزریق دوغاب و نوع شکل‌گیری دوغاب در خاک محاسبه شده و با روابط نظری مقایسه شود.
5-   در این پژوهش شبیه سازی تزریق جبران کننده در فاز پیش از حفر تونل سطحی به وسیله
TBM در نظر گرفته شده است. پیشنهاد می  گردد که محققان بعدی شبیه سازی انجام شده را در حالتی که تونل به روش NATM حفر گردد، انجام دهند و مقادیر حاصل را با مقادیر به دست آمده مقایسه کنند.
6-   پیشنهاد می  گردد محققان بعدی شبیه سازی انجام شده را تحت تحلیل لرزه  ای و حفر تونل قرار دهند و مقادیر حاصل را با مقادیر به دست آمده مقایسه کنند.

نشت‌یابی در شبکه آبرسانی

 بررسی کارآیی روش فشارسنجی گرهی در حالت وجود بیش از دو نشت همزمان در شبکه.
همانطور که اشاره گردید روش فشارسنجی گرهی که در این تحقیق بدان اشاره شد تنها برای یک و دو نشت پاسخ-های مناسبی را می‌دهد.
 بررسی راهکارهایی جهت کاهش تعداد فشارسنجی‌ها.
مشاهده شد که در روش فشارسنجی گرهی یکی از معایب آن نیاز به تعداد بالا فشارسنجی می باشد. حال بایستی بررسی کرد که آیا می  توان با اقداماتی از تعداد فشارسنجی‌ها به نحوی کاست که سبب کاهش دقت در جواب‌ها نشود.
 نشت‌یابی با استفاده از شبکه‌های عصبی و برای هر مقدار دلخواه نشت در شبکه.
در این تحقیق با فرض اینکه مقدار نشت در شبکه معلوم می باشد، داده  های آموزشی به شبکه همگی به ازای یک مقدار نشت مشخص بود. می  توان کارآیی روش را در حالتی که مقدار نشت نامعلوم باشد مورد بررسی قرار داد.
 بررسی تعداد داده  های آموزشی به شبکه  های عصبی بر میزان دقت و تعداد فشارسنجی
در این تحقیق تعداد داده  های آموزشی به شبکه برابر 975 بود. می  توان بررسی نمود که با افزایش تعداد فشارسنج چه تغییری در میزان تعداد فشارسنجی جهت دستیابی به جواب‌های مناسب حاصل می‌شود.

مدل‌سازی عددی دیوار خاک مسلح به روش محیط دوفازی و مدل رفتاری هایپربولیک

 استفاده از مدل‌های دانکن- چانگ اصلاح شده و مدل‌های رفتاری جدیدتر برای توسعه‌ی الگوی دوفازی و مقایسه‌ی نتایج تحلیل محیط مسلح با استفاده از این الگوها با نتایج ارائه شده در این پایان‌نامه
 تحلیل دیوار خاک مسلح با الگوی ارائه شده، برای شرایط اعمال سربار پس از ساخت دیوار
 بسط و توسعه‌ی الگوی ارائه شده برای شرایط بارگذاری غیر یک‌سویه  (شرایط اعمال بار دینامیکی یا بار زلزله)
 مدل‌سازی دیوار
PWRI برای حالتی که فصول مشترک آن با مقاومت محدود و امکان لغزش یا گسیختگی شبیه‌سازی شده باشند
 مدل‌سازی دیوارهای واقعی با شرایط هندسی و تسلیح پیچیده‌تر (
Hatami and Bathurst, 2005) و در معرض بارهای لرزه‌ای و دینامیکی

کنترل نیمه فعال میراگر جرمی تنظیم شده به روش ژنتیک فازی

 با توجه به میزان کاهش پاسخ سازه توسط این میراگر می‌توان از چند میراگر جرمی در طبقات مختلف و یا در بام سازه استفاده نمود.
 می‌توان میراگرهای جرمی تنظیم شده متفاوتی را با مودهای ارتعاشی مختلف سازه برای کنترل پاسخ بر اساس تأثیر هر مود در نظر گرفت.
 یکی از راه‌ها برای کاهش بهتر پاسخ‌ها با توجه به وجود زلزله‌های با شرایط مختلف استفاده از چند معیار ارزیابی و چند کنترل کننده برای تعیین حداقل پاسخ هاست.
 آموزش کنترل کننده ها با چند زلزله میدان نزدیک و میدان دور و استفاده از چند کنترل کننده برای رفتار بهتر سازه در برابر زلزله های مختلف نیز یکی‌ روش‌های موثر در عملکرد بهتر این میراگر است.

کنترل لرزه‌ای سازه‌ها با استفاده از میراگر‌جرمی فعال با کنترل‌کننده فازی نوع 2 بازه‌ای

 استفاده از سیستم فازی نوع 2 بازه‌ای تطبیق پذیر به عنوان الگوریتم کنترلی برای ایجاد نیروی کنترل در ATMD با در نظر‌گرفتن اندرکنش خاک و سازه
 استفاده از میراگر جرمی فعال با کنترل‌کننده فازی نوع 2 بازه‌ای جهت کاهش پاسخ سازه‌ها با رفتار غیر‌خطی هندسی و مواد
 استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی جهت پیدا نمودن توابع عضویت بهینه‌شده فازی
 استفاده از توابع عضویت‌های متنوع فازی نوع 2 بازه‌ای و بررسی تاثیر آن بر پاسخ کنترل‌کننده
 اثر ارتفاع و سیستم‌های مقاوم سازه‌ای بر رفتار کنترل‌کننده فازی نوع 2 بازه‌ای

کنترل سازه‌های جداسازی شده مجهز به میراگر جرم تنظیم شده چندگانه-دو جانبه در ارتفاع و پلان تحت اثر زلزله‌های میدان نزدیک

 ایجاد یک رابطه به منظور نشان دادن تاثیر میزان خروج از محوری سازه های نامتقارن بر پارامترهای میراگر جرمی تنظیم شده و در نهایت بر پاسخ سازه تحت زلزله های میدان نزدیک
تنظیم فرکانس جرم تنظیمی به فرکانس مد غالب پیچشی-انتقالی
پیدا کردن رابطه‌ای بین پارامترهای موثر جداساز لرزه‌ای و میراگر جرمی تنظیم شده به منظور کنترل پاسخ سازه با سیستم ترکیبی تحت زلزله‌های میدان نزدیک
کنترل سازه جداسازی شده توسط سیستم های کنترل چند میراگر جرمی فعال (
MATMD)
ایجاد یک رابطه برای محاسبه پارامترهای میراگر جرمی تنظیم شده بر اساس محتوای فرکانسی زلزله اعمالی

کنترل پل  های جداسازی شده با جداساز لاستیکی-سربی مجهز به جرم تنظیم شده

 پیشنهاد می‌شود اثر  TMDS (چند جرم تنظیم شده) چند جهته، در کنترل لرزه‌ای پل بررسی شود.
 اثر یک سیستم کنترلی فعال و یا نیمه فعال مورد پژوهش قرار گیرد. همچنین الگوریتم های کنترلی طراحی و بهینه گردند.
 اثر تغییرات در میرایی و نسبت تنظیم جرم تنظیم شده در کنترل لرزه‌ای پل‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
 اثرات جرم تنظیم شده در کنترل لرزه‌ای پل‌های چند دهانه و نامنظم برسی گردد.

 کاربرد روش‌هاي مبتني بر بهینه یابی در شناسايي نشت در شبکه هاي توزيع آب

تحقیقات حاضر نشان داد که روش های نشت یابی مبتنی بر کالیبراسیون این پتانسیل را دارند که به عنوان روشی کمکی در کنار روش های موضعی در جهت کاهش هزینه های نشت یابی و موثرتر شدن این روش ها یاری دهنده باشد. همچنین این چشم انداز وجود دارد که این روش ها به جایی برسند که هر چه دقیق تر موقعیت نشت را شناسایی کنند تا با هزینه ای بسیار اندک بتوان نشت های شبکه را شناسایی و کنترل نمود. از این رو پیشنهاداتی به منظور مطالعات تکمیلی در این مورد ارائه می  گردد:
• تحقیق برای بهبود روش های بهینه یابی با بررسی روش های جدید تر و یا ترکیب روش های مختلف بهینه یابی برای افزایش سرعت و دقت در تحلیل ها
نشان داد که استفاده از فرض های منطقی و روش های بهینه یابی جدید در این تحقیق توانست دقت و سرعت رسیدن به جواب نهایی را به صورت چشمگیری افزایش دهد. با توجه به اینکه تا پیش از این تنها الگوریتم ژنتیک برای این منظور استفاده شده است، روشهای بسیار زیادی در زمینه بهینه یابی وجود دارد که ارزش بررسی شدن در این مساله را دارند.
• اجرای روش بر روی شبکه های واقعی
این روش برای آنکه به صورت تجاری و گسترده مورد استفاده قرار گیرد باید روی چندین شبکه واقعی مورد آزمایش و تحقیق قرار گیرد و این زمینه بسیار خوبی برای تحقیقات بعدی را فراهم می کند.
• تحقیق در زمینه روش هایی برای تعیین هر چه دقیق تر مصارف پایه
همانگونه که در فصل اول بیان شد، یک پایه این روش تعیین مصارف واقعی با کالیبراسیون و پایه دیگر آن تعیین مصارف ثبت شده توسط مشترکین است. در این تحقیق هیچ بررسی در مورد بخش دوم کار نشد و باید در تحقیقات آتی مد نظر قرار گیرد.
• استفاده از
ACO و SSEM در ترکیب با روش های جدیدتر ثبت داده ها و تحلیل شبکه
در مقدمه بیان شد که روش های ثبت داده های
SCADA و تحلیل شبکه در حالت EPS و PDD می تواند روش الگوریتم ژنتیک را موثر تر نماید. قطعا ترکیب این روش ها با ACO و SSEM نیز می تواند بسیار موثر واقع شود.

ظرفيت باربري کششی پي‌هاي مسلح شده با ریزشمع

 افزايش دقت انجام آزمايش‌ها و بررسي عملکرد پي مسلح‌شده با تعداد بيشتر ريزشمع‌ و همچنين افزايش تعداد زاويه‌هاي نصب مورد آزمايش.
 بررسي ساير عوامل موثر بر ظرفيت باربري کششی ريزشمع  ها مانند طول، جنس و زبري جداره ريزشمع  ها و نيز جنس و تراکم خاک زير پي.
 تحقيق بر روي عملکرد ريزشمع  ها و پي  هاي مسلح شده با اين عناصر تحت اثر بارگذاري جانبي.
 تحقيق بر روي عملکرد ريزشمع  ها و پي  هاي مسلح شده با اين عناصر تحت اثر بارگذاري کششی ديناميکي.
 انجام آزمايش  هاي در مقياس بزرگتر و نيز آزمايش  هاي ميداني براي سنجش نتايج حاصله با نتايج آزمايش  هاي  کوچک  مقياس آزمايشگاهي در تقويت با استفاده از گروه ريزشمع.
 مطالعه آزمايشگاهي و ميداني ساير کاربردهاي ريزشمع  ها مانند پايدارسازي شيب  ها و گودها، مقاوم  سازي زمين، کاهش نشست، رفع پتانسيل روانگرايي و ...
 انجام تحليل  هاي عددي در زمينه ساير کاربردهاي ريزشمع  ها.
 تحقیق بر عملکرد گروه‌های ریزشمع در حالت شبکه‌ای.

شیوه‌های نرمی برای واکاوی ناخطی سازه‌های قابی

 بررسی تاثیر الگوهای پیشنهادی بر سرعت واکاوی ناخطی سازه‌ها.
 ساختارسازی به شیوه‌ی هم‌چرخشی برای انتقال ماتریس جرم به مختصه‌های کلی.
 به دست آوردن ماتریس جرم جزء تیری سه بعدی.
 رابطه‌سازی تیرهای خمیده با فن نرمی.
 الگوسازی جزء‌های صفحه و پوسته با روش نیرویی.
 بهره  جویی از رابطه سازی‌های نرمی برای واکاوی پویا ساز‌هها.
 بررسی پایداری سازه ها با روش‌های نرمی و آمیخته.
 به کارگیری فن نرمی برای واکاوی تیرهای نامنشوری.
 به کاربردن راه کار نرمی به همراه الگوهای نرم‌شوندگی گوناگون برای دست‌یابی به پاسخ‌هایی با دقت بيشتر در واکاوی سازه‌های بتن مسلح با بارگذاری‌های چرخه‌ای.
 بررسی حساسیت پاسخ الگوهای نیرویی و مقایسه آن‌ها با روش‌های سختی.

شناسايي نقاط حادثه‌خيز راه‌ها با استفاده از روش‌هاي تحليل پوششی داده‌ها و استدلال شواهدي       

 در تحقیق حاضر به علت تعداد کم نمونه قطعات راه و عدم توانایی نویسنده برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر از مقادیر ذکر شده برای این تحقیق امکان ساخت مدل های رگرسیونی پواسون و دوجمله  ای منفی وجود نداشت و بنابراین امکان مقایسه بین مدل بیزین تجربی و مدل  های پیشنهادی تحلیل پوششی داده  ها وجود نداشت. پیشنهاد می  شود چنین مدل  هایی تهیه شود و مدل-های پیشنهادی تحلیل پوششی داده  ها و استدلال شواهدی با روش  های دیگر خصوصاً بیزین تجربی مقایسه گردد.
 در این تحقیق در مدل تحلیل پوششی داده‌ها تنها برای ضرایب خروجی‌ها (تصادفات فوتی و جرحی) قید محدود کننده اضافه شد. پیشنهاد می‌شود در صورت نیاز تحقیقی به منظور امکان اضافه کردن قیدهایی برای ورودی‌ها نیز انجام شود.
 روش تحلیل پوششی داده‌ها قابلیت تلفیق با دیگر روش‌ها را نیز داراست. به عنوان مثال ترکیب این روش با روش پتانسیل بهبود و -انجام بررسی در این زمینه ممکن است نتایج بهتری در بر داشته باشد.

شبیه‌سازی رفتار مکانیکی خاک‌های دانه‌ای مخلوط با خرده لاستیک به روش اجزای مجزا (DEM)

شبیه‌سازی‌های انجام شده در این پایان‌نامه به وسیله برنامه DISC بوده که در آن دانه‌ها به صورت صلب فرض می‌شوند. صلب بودن دانه‌های خرده لاستیک تا حدی باعث ایجاد تفاوت میان نتایج آزمایشگاهی و مدل‌سازی انجام شده می‌شوند که به عنوان مثال می‌توان به اختلاف بیشینه تنش قابل تحمل نمونه‌های شبیه سازی شده و نمونه‌های آزمایشگاهی اشاره نمود.
بعلاوه فرض دانه‌ها به صورت دیسک‌های دایروی خود باعث ایجاد خطا در نتایج بدست آمده می‌شود. این موضوع در تحقیقات عددی
Bardet در سال 1994 به روش اجزای مجزا، اشاره شده است که چرخش دیسک‌های دایروی باعث افزایش پراکندگی و اتلاف زود هنگام انرژی در مجموعه باعث عدم دستیابی به مقدار بیشینه واقعی در مقایسه با آزمون‌های آزمایشگاهی می‌گردد [34].
به منظور اصلاح موارد مذکور پیشنهادهای زیر توصیه می‌شود:
•  ایجاد تغییراتی در برنامه 
DISCبه منظور شبیه‌سازی دانه‌های لاستیک به صورت کشسان که بتواند حالت ارتجاعی لاستیک را به خود گرفته و دانه‌‌ها تغییر شکل‌های مناسب با جنس لاستیک داشته باشند.
•  استفاده از شکل‌های گوشه دار برای شبیه‌سازی ماسه و خرده لاستیک
• شبیه‌سازی دانه‌بندی‌های متفاوت به منظور مطالعه اثر دانه‌بندی بر روی رفتار مکانیکی مخلوط‌ها
• استفاده از مدل‌های سه بعدی به منظور شبیه‌سازی

بررسی اثرافزودنی هابرخواص مکانیکی بتن سبک ساخته شده با سبک دانه پامیس فاروج

 بررسی ارزیابی مقاومت چسبندگی و خمشی بتن سبک پومیس؛
- مطالعه و بررسی جایگزینی درصدهای مختلف حجمی ماسه ی طبیعی شکسته به جای ریزدانه ی سبک برمقاومت های مکانیکی بتن سبک با عیارهای مختلف سیمان؛
- بررسی تأثیر یخ زدن و ذوب شدن های متوالی بر مقاومت های مکانیکی بتن سبک؛
- بررسی تأثیر افزودن مواد حباب سازی برای افزایش مقاومت بتن سبکدانه در برابر یخ زدن و ذوب شدن های متوالی؛
- مطالعه و بررسی اثر مواد خورنده ی اسیدی بر بتن سبک پومیس؛
- بررسی تأثیرافزودن درصدهای مختلف دوده ی سیلیسی بر مقاومت بتن سبکدانه در برابرخوردگی؛
- بررسی چسبندگی بتن معمولی به بتن سبکدانه؛
- مطالعه و بررسی طول مهاری میلگرد در بتن سبکدانه ی پومیس؛
- بررسی و ازریابی دوام و خستگی بتن سبک در دراز مدت؛

بررسی مشخصه های مکانیکی بتن سبک با سبک دانه پامیس فاروج و طرح اختلاط بهینه

 بررسی ارزیابی مقاومت چسبندگی و خمشی بتن سبک پومیس فاروج؛
- مطالعه و  بررسی در خصوص تاثیر میکروسیلیس بر مشخصه های مکانیکی بتن سبک:
- عوامل موثر بر خزش بتن سبک با سبک دانه فاروج:
- مطالعه و بررسی جایگزینی درصدهای مختلف حجمی ماسه ی طبیعی شکسته به جای ریزدانه ی سبک برمقاومت های مکانیکی بتن سبک با عیارهای مختلف سیمان؛
- بررسی تأثیر یخ زدن و ذوب شدن های متوالی بر مقاومت های مکانیکی بتن سبک؛
- بررسی تأثیر افزودن مواد حباب سازی برای افزایش مقاومت بتن سبکدانه در برابر یخ زدن و ذوب شدن های متوالی؛
- مطالعه و بررسی اثر مواد خورنده ی اسیدی بر بتن سبک پومیس؛
- بررسی تأثیرافزودن درصدهای مختلف دوده ی سیلیسی بر مقاومت بتن سبکدانه در برابرخوردگی؛
- بررسی چسبندگی بتن معمولی به بتن سبکدانه؛
- مطالعه و بررسی طول مهاری میلگرد در بتن سبکدانه ی پومیس؛

بررسی اندرکنش دیافراگم  های بتن مسلح با سیستم  های مقاوم جانبی تحت اثر نیروهای لرزه  ای

بررسی اثر بازشو در دیافراگم بتن مسلح در اثر نیروهای لرزه  ای
ـ بررسی رفتار دیافراگم بتن مسلح در ساختمان  های نامنظم در ارتفاع
ـ بررسی تاثیر دیافراگم غیر الاستیک در ساختمان  های
L و U شکل
ـ بررسی آزمایشگاهی رفتار دیافراگم تحت اثر نیروهای لرزه  های

طراحی مومسان بر پایه کارکرد دیوارهای برشی فولادی همبند

 پایش پارامترهای روش PBPD همچون θ_y، θ_u، در برابر پارامترهایی همچون ارتفاع سازه و دوره تناوب دقیق برای سیستم SPSW-WC و ارائه یک رابطه θ_y برای مکانیزم جاری شدگی سیستم
2. تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی گسترده برای سطوح مختلف خطر و بررسی توزیع تغییر مکان جانبی نسبی، چرخش تیر همبند، شکل‌پذیری صفحه و درجه همبندی نمونه های
SPSW-WC طراحی شده به این روش برای بررسی دقیق‌تر
3. تعیین ضریب رفتار سیستم و پارامترهای موثر در طراحی لرزه‌ای سیستم
4. توسعه روش
PBPD برای دیگر سیستم های تعمیم یافته دیوارهای برشی فولادی
5. بررسی دقیق مکانیزم مومسان سیستم توسط شبیه سازی عددی با مدل‌های اجزای محدود

پیش  بینی نشست شمع  ها تحت اثر بار محوری به کمک ماشین بردار پشتیبان و بر اساس نتایج حاصل از آزمایش نفوذ مخروط

 کارآیی مدل‌های ماشین بردار پشتیبان به داده‌هایی که برای آموزش مورد استفاده قرار می‌گیرند بسیار وابسته است. پیشنهاد می‌گردد برای گسترش مدلی کاراتر که سازگاری بیشتری با نتایج واقعی داشته باشد، مجموعه‌ای شامل تعداد نمونه‌های بیشتری استفاده گردد تا عدم قطعیت‌ها در مدل کاهش یافته و کارآیی مدل افزایش یابد. با افزایش تعداد داده‌ها، ناهمگونی مجموعه داده‌ها نیز می‌بایست به صورت همزمان مورد بررسی قرار گیرد.
2) هرچند عملکرد شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان جهت پیش‌بینی نشست شمع‌های بتنی تحت اثر بارمحوری با تعداد محدودی از داده‌ها مورد بررسی قرار گرفته است ]ذاکرالحسینی و پویانژاد، 1392[، لیکن مناسب است عملکرد سایر روش‌های هوش محاسباتی، جهت مجموعه داده‌های شمع‌های بتنی و فلزی مورد استفاده در این تحقیق نیز مورد بررسی قرار گیرد.

پیش بینی حداکثرکشش در مهارزمینی به کمک  ماشین بردار پشتیبان

 همان‌طور که ملاحظه گردید، کارایی مدل‌های SVM به داده‌هایی که برای آموزش آن مورد استفاده قرار می‌گیرند بسیار وابسته است. پیشنهاد می‌شود که برای گسترش مدلی کاراتر که سازگاری بیشتری با نتایج واقعی داشته باشد، مجموعه‌ای شامل تعداد نمونه‌های بیشتری استفاده شود تا عدم قطعیت‌ها در مدل کاهش یافته و کارایی مدل افزایش یابد.
2-  هر چند پیشنهاد ارائه شده در بند قبل در بهبود کارایی مدل موثر است، اما افزایش تعداد داده‌ها الزاما سبب بهبود کارایی مدل نمی‌شود. زیرا در روش ماشین بردار پشتیبان، تابع رگرسیون نهایی فقط با بردارهای پشتیبان تعریف می‌شود. بنابراین توصیه می‌شود که با توجه به مفهوم ماشین بردار و هم‌چنین تحلیل آماری، ناهمگونی داده‌ها (ضعف داده‌ها) بررسی شده و توصیه‌هایی برای بهبود مجموعه داده، برای پژوهش‌های آینده ارائه گردد.

بررسی رفتار خمشی دال مرکب با عرشه فولادی

با توجه به تغییر ظرفیت خمشی دال مرکب با تغییر عرض آن یا به عبارتی تاثیر عرض موثر بر رفتار دال مرکب، پیشنهاد می‌گردد بر روی این دال‌های مرکب تحلیل صفحه‌ای انجام شود. همچنین در یک طرح تکمیلی، این نمونه‌ها با استفاده از نرم افزارهای تحلیلی اجزای محدود مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن با نتایج به دست آمده از آزمایشگاه مقایسه گردد

شناسایی و ارزیابی اثرات پارامترهای مدیریت ایمنی بر کاهش حوادث
کارگاه های ساختمانی

می توان جهت تحقیقات آینده به بررسی نقش و تاثیر سازمانها و نهاد های قانونی در زمینه الزام مجریان پروزه ها به استفاده از کارگران دارای کارت مهارت کار در زمینه فعالیتهای ساختمانی و نیز تاثیر آموزش الزامی موارد ایمنی از سوی نهاد های مذکور به کارگران دارای کارت مهارت کار، در کاهش حوادث و هزینه های مستقیم و پنهان حوادث کارگاه های ساختمانی پرداخت که تاثیر بسزایی در کاهش هزینه های پرداختی جهت حوادث و مدت اجرای پروژه ها و نیز کاهش تعداد حوادث کارگاهی و اتلاف مصالح و سرمایه ملی در این بخش حادثه خیز کشور دارد و موجب افزایش دوام و کیفیت ساخت پروژه های ساختمانی کشور نیز می گردد.

تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود

 گسترش جزء چسبنده‌ی پیشنهادی در حالت سه بعدی.
2- بهره‌جویی از جزء پیشنهادی در شبیه‌سازی حالت سوم شکست به تنهایی و نیز ترکیب با سایر حالت‌ها.
3- بررسی اثر بار خستگی و ضربه در رفتار ماده‌ی مرکب با استفاده از شیوه‌ی چسبنده.
4- شبیه‌سازی رفتار فشاری ماده‌ی مرکب با استفاده از شیوه‌ی چسبنده.
5- بهكارگيري الگوي رفتاري ترك چسبنده در شبیه‌سازی جداشدگی ماده‌ی مرکب از سطح بتن.

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                                         bazgasht


                                                                                                                         

                                                                                                                          bazgasht

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء