پیشنهادهای پژوهش رشته علوم تربیتی

oloomtarbiati

 

 


 home-1صفحه اصلی

1391

1392


Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

هست  ها و بایدهای تحلیل محتوای کمّی در پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی رشته  های علوم انسانی

 ارزیابی روش  شناختی پایان  نامه  هایی که با استفاده از سایر روش  های پژوهشی انجام گرفته  اند؛ به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها و استفاده از این نتایج در جهت بهبود کیفیت پژوهش  های انجام گرفته در سطح تحصیلات تکمیلی.

بررسی وضعیت بهره‌وری دانش در پژوهشکده‌های مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد

 بررسی وضعیت بهره‌وري دانشی در میان اعضای هیئت علمي‌دانشگاه فردوسی مشهد
2) بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بهره‌وري دانش در پژوهشکده‌های مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد
3) بررسی نقش سرمایه انسانی در پیش بینی بهره‌وري دانش در مراکز پژوهشی

وضعیت ویژگی‌های ادراکی اعضای هیئت علمی در زمینه آموزش الکترونیکی و عوامل موثر بر آن در قالب مدل قابلیت الکترونیکی

این مطالعه در جهت بررسی عوامل موثر بر ویژگی  های ادراکی اعضای هیئت علمی براساس نظریه راجرز و مدل قابلیت الکترونیکی انجام شد. با این حال، بخش  هایی از نظریه راجرز در این پزوهش با توجه به محدودیت زمانی و محدودیت منابع، مورد مطالعه قرار نگرفتند. پژوهشگران در مطالعات آینده می  توانند با توجه به بودجه کافی، زمان و منابع انسانی، متغیرهای فردی، سازمانی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی، منحنی S شکل، فرایند تصمیم-نوآوری، طبقات اتخاذکننده و... را مورد مطالعه قرار دهند.
2. از نظریه  های دیگر پذیرش فناوری مانند نظریه پذیرش فناوری، نظریه یکپارچه پذیرش فناوری و نظریه رفتار برنامه  ریزی شده، و یا ترکیبی از این نظریه  ها می  توان به عنوان مبانی نظری تحقیقات آینده، استفاده کرد.

3. پذیرش هر نوآوری پیامدهایی را با خود به همراه دارد. پذیرش آموزش الکترونیکی ممکن است در طول زمان بر فرایندهای آموزشی اعضای هیئت علمی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر مطلوب و یا نامطلوب داشته باشد. بنابراین پژوهشگران می  توانند در آینده پیامدهای پذیرش یادگیری الکترونیکی توسط اعضای هیئت علمی را مورد بررسی قرار دهند.

شناسایی تمثیل‌های جایگزین (مطلوب) در آیات و روایات برای گنجاندن در محتوای کتاب پیام  های آسمانی سال سوم دوره متوسطه اول

با توجه به عربی بودن منابع استخراجی تمثیلات، پیشنهاد می‌شود محقق مسلط به زبان عربی تمثیلات واضح‌تر و مناسب‌تری را مربوط به مفاهیم تربیت دینی استخراج کند.
پیشنهاد می‌شود پژوهش دیگری مشابه این پژوهش جهت ارائه تمثیلات مربوط به مفاهیم  شهروندی در دروسی مانند تعلیمات اجتماعی انجام شود.

نیم‌رخ کلاس درس از دیدگاه هایدگر با تأکید بر اگزیستانسیال‌های دازاین: بررسی و نقد

با نظر به این که تحلیل هایدگر از ساختارهای وجودی دازاین، تصویر واضحی از هستیِ انسان و چگونگی فهم او ترسیم می‌کند، بکارگیری آراء وی در این خصوص در تحقیقات زیر نیز توصیه می‌گردد:
• هستنِ دازاین در وب و تعلیم و تربیت
• گشتل تکنولوژی و تعلیم و تربیت از منظر هایدگر
• بررسی روایت‌های فراگیران با نظر به یافت‌حال از منظر هایدگر
• بررسی روایت‌های فراگیران با نظر به وجدان از منظر هایدگر

تدوین مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای متناسب با کارآموزان مراکز فنی و حرفه‌ای

انجام پژوهش در زمینه شناسایی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای متناسب با مربیان مراکز فنی و حرفه‌ای
استفاده از جامعه مشتری به منظور تدوین مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای متناسب با کارآموزان مراکز فنی و حرفه‌ای

آسیب‌شناسی تولید دانش در هسته‌های پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد

 بررسی تجربه زیسته مراکز پژوهشی فعال و دلایل موفقیت آن‌ها
2. بررسی ارتباط دانشگاه و مراکز پژوهشی دانشگاه و جامعه و صنعت با نظر به دیدگاه‌های سازمان‌های اجرایی و دانشگاهی
3. پیشنهاد می‌شود بر اساس نتایج این پژوهش، پرسشنامه‌ای تهیه شود و وضعیت عملکرد سایر مراکز پژوهشی ارزیابی گردد. 

 بررسی محتوای کتاب تفکر و پژوهش و تأثیرآن
  بر ارتقای مهارت پژوهشی، روحیه پژوهشگری و گرایش انتقادی
 دانش آموزان ششم ابتدایی

در پژوهش های آینده به بررسی محتوا و تأثیرپذیری کتاب های تفکر و مهارت های زندگی هفتم توجه شود.
2- پژوهشگران می توانند به بررسی جنبه های دیگر این کتاب از منظر روانشناسی، جامعه شناسی و ... بپردازند.
3- می توان این پژوهش را به روش کیفی و با مصاحبه و نظر خواهی از دانش آموزان پایه ششم ابتدایی به منظور تنظیم و تألیف کتاب انجام داد و به نتایج عمیق تری دست یافت.

ارزیابی پروپوزال  های کارشناسی ارشد براساس شیوه‌نامه APA
و بهره‌گیری از آن درپایان‌نامه‌های تحصیلی
رشته‌های علوم تربیتی و علوم اجتماعی

این پژوهش می‌تواند در ارتباط با رشته‌ها و دانشگاه‌های دیگر نیز انجام شود و رشته‌ها و دانشگاه‌های مختلف از جهت نوشتن پروپوزال تحقیق با یکدیگر مقایسه شوند. سیاهه‌ای که در این پژوهش ساخته شد می‌تواند توسط سایر پژوهشگران به این منظور مورد استفاده قرار بگیرد.
این پژوهش بر روی پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد انجام شده است، پیشنهاد می شودکه بر روی پروپوزال‌های دانشجویان کارشناسی و دکتری نیز انجام شود.
سیاهه وارسی جامع بر اساس گروه های مختلف و یکدست سازی آن‌ها در حوزه های موضوعی مختلف و مرتبط تهیه شود.

نیاز سنجی آموزشی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه براساس مدل شایستگی

پژوهشگر با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و به منظور کمک به محققان و پژوهشگران آینده، جهت انجام تحقیقات و پژوهش‌های مربوط به موضوع پژوهش و توسعه به‌کارگیری نیاز سنجی اموزشی در برنامه‌های آموزش مدیران موضوعات پژوهشی زیر را پیشنهاد می‌نماید.
• با توجه به اینکه پژوهش حاضر در دانشگاه فردوسی انجام شده است، انجام پژوهشی در سازمان‌ها و صنایع دیگر و همچنین سازمان‌های صنعتی نیز پیشنهاد می‌گردد.
• با توجه به اینکه مدیران گروه‌ها جهت شرکت در دوره‌ها برگزیده شدند، پیشنهاد می‌گردد که برای سطوح عالی مدیران مخصوصاً مدیران استراتژیک صورت پذیرد.
• پیشنهاد می‌گردد پژوهشی درباره شناسایی روش‌های نیازسنجی اثربخش آموزشی برای مدیران صورت گیرد.
• پیشنهاد می‌گردد پژوهشی با روش تحقیق کیفی در زمینه نیاز سنجی اموزشی مدیران دانشگاه انجام شود.

میزان اشاعه استانداردهای ارزشیابی در گزارش پژوهش‌های ارزشیابی آموزشی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد

 از آنجا که این پژوهش بر روی پایان‌نامه‌های به اتمام رسیده انجام شده است و محقق در حین اجرای پژوهش حضور نداشته است تا میزان رعایت استانداردهای مربوطه را بررسی کند، لذا پیشنهاد می‌شود فرا-ارزشیابی تکوینی بر روی پژوهش‌های ارزشیابی در حال اجرا انجام شود.
• با وجود رشد روز افزون ارزشیابی‌های درونی در آموزش عالی، پیشنهاد می‌شود به فرا-ارزشیابی آن‌ها با توجه به استانداردهای ارزشیابی برنامه در قالب یک پژوهش مستقل پرداخته شود.
• تحلیل کتاب‌های ارزیابی‌های آموزشی به منظور اینکه تا چه حد به استانداردهای ارزشیابی (برنامه، کارکنان و دانش‌آموز) پرداخته شده است و تا چه حد اطلاعات مربوطه به روز است و شناسایی مشکلات مربوطه به منظور تدوین و تألیف کتاب‌های جامع‌تر.
• بررسی نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مقاطع مختلف تحصیلی دانش آموزان (ابتدایی و متوسطه) با استفاده از استانداردهای ارزشیابی دانش آموز.

طراحی و ارزیابی ساختار عاملی مقیاس همکاری‌های علمی پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد

با توجه به اینکه در زمینه همکاری‌های علمی که به ساخت ابزار پرداخته باشد، پژوهشی صورت نگرفته است و یافته‌های این پژوهش در جهت طراحی، ساخت و اعتباریابی مقیاس همکاری‌های علمی به عنوان اولین یافته‌ها در این زمینه است؛ به دیگر پژوهشگران پیشنهاد می‌شود، پژوهش‌های گسترده‌تری در ادامه این پژوهش و ارزیابی و گزارش میزان همکاری‌های علمی انجام شود.
- با توجه به روایی و پایایی مناسب مقیاس همکاری‌های علمی، پیشنهاد می‌شود از این ابزار برای تعیین میزان همکاری‌های علمی پژوهشگران در دانشگاه‌ها یا نمونه‌های دیگری همچون نمونه دانشجویان در مقاطع مختلف، نمونه اعضای هیئت علمی با مراتب علمی مختلف و همچنین برجستگان علمی و تحقیقی استفاده گردد. تا امکان تعمیم نتایج و مقایسه در بین دانشگاه‌ها و نمونه‌های دیگر به وجود آید.

شناسایی نیازهای توسعه  ای اعضای هیأت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد

با توجه به اینکه انواع مختلف نیازسنجی در خصوص نیازهای افراد وجود دارد، پیشنهاد می  گردد دیگر انواع نیازسنجی-ها مورد بررسی قرار گرفته تا نیازهای توسعه اعضای هیأت علمی تکمیل گردد.

تأثیر آموزش تلقینی بر پیشرفت تحصیلی

 بررسی نتایج روش تلقینی با اجرای منظم و طولانی مدت در دوره‌های نوآموزان محتوای جدید (مانند سال اول آموزش زبان دوم).
- بررسی علل، مؤلفه‌ها و نتایج مختلف خوگیری دانش آموزان به عناصر سنتی برنامه درسی و نظام آموزشی، به ویژه در پایه‌های آخر تحصیلی با توجه به اثر گذاری این عامل در شخصیت و هویت افراد آماده‌ی پذیرش نقش‌های اجتماعی.
- کشف سایر علل عدم توفیق در کسب نتایج متفاوت با روش سنتی در پژوهش حاضر و زمینه یابی آن‌ها در موقعیت اجرای پژوهش.
- بررسی تأثیر آموزش تلقینی بر گروه‌های مختلف فراگیران از حیث تفاوت‌های جنسیتی، گروه سنی، سوابق تحصیلی، ویژگی‌های شخصیتی، نظام ارزشی، موقعیت اجتماعی و...
- تبیین مؤلفه‌های فرهنگ بسته‌ی آموزش تلقینی و بومی سازی آن بر مبنای برنامه درسی ملی.  

عوامل پیش بینی کننده تمایل دانشجویان به عنوان آزمودنی در فعالیت‌های پژوهشی

از آنجا که اعضای هیأت علمی هم در بعضی از پژوهش‌ها به عنوان آزمودنی در فعالیت‌های پژوهشی واقع می‌شوند، پژوهشی تحت همین عنوان می‌تواند بر روی آن‌ها انجام گیرد.
3. از آنجا که فعالیت‌های پژوهشی به دو صورت (کمی و کیفی) انجام می‌گیرد، می‌توان به پژوهش در زمینه مقایسه تمایل به مشارکت آزمودنی‌ها در این دو روش پرداخت.
3. با توجه به اینکه پژوهشی در زمینه عوامل موثر بر مشارکت آزمودنی‌ها در فعالیت‌های پژوهشی در ایران صورت نگرفته است، انجام پژوهش حاضر بسترساز پژوهش‌های آتی در همین زمینه در دانشگاه‌ها یا نمونه‌های دیگری همچون نمونه دانشجویان مقاطع مختلف و در دانشگاه‌های دیگر خواهد بود، تا امکان تعمیم نتایج و مقایسه در بین دانشگاه‌ها و نمونه‌های دیگر به وجود آید.

نقش فرصت  های آموزشی-پژوهشی درآمادگی  های شناختی–   عاطفی  خلاقیت پژوهشی
دانشجویان تحصیلات تکمیلی با میانجیگری خودکارآمدی پژوهشی

  اثر سایر متغیرهای موثر بر خلاقیت پژوهشی از جمله عوامل سازمانی، انگیزشی، سبک  های مدیریتی و دیگر عواملی که در این پژوهش به آنها  پرداخته نشده   است،  مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد.
ü پیشنهاد می  شود الگوی یاد شده یا تعدیل یافته آن در سایر سازمانها و موسسه  های پژوهشی، آزمون کرد و به آنها تعمیم داد.
ü پژوهشی در ارتباط خلاقیت پژوهشی با استفاده از روش  های دیگری از جمله پژوهش ترکیبی و کیفی انجام گیرد که از این طریق می  توان به یافته  های عمیق و به نتایج کامل  تری دست یافت.
ü در کنار عوامل موثر بر خلاقیت پژوهشی، موانع و آسیب شناسی خلاقیت پژوهشی هم دارای اهمیت است. لذا پیشنهاد می  شود پژوهشی در راستای آسیب شناسی خلاقیت پژوهشی دانشجویان انجام گردد.
ü ابزار آمادگی شناختی عاطفی خلاقیت پژوهشی در این تحقیق، فقط برخی از جنبه  های شناختی و عاطفی را در نظر گرفته بود. تحقیقات آینده می  تواند به ساخت ابزار کاملتری در این زمینه بپردازد.
 

بازآفريني معيارها و شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد كاركنان بر مبناي مديريت دانش در دانشگاه فردوسي مشهد

 اعتباریابی معیارها و شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان در مقیاس وسیع تر
2. بررسی نقش سیستم پاداش و دستمزد در بهبود رفتار به اشتراک گذاری دانش بین کارکنان
3. بررسی تاثیر مدیریت دانش در بهبود عملکرد کارکنان
4. بررسی سیاست های مدیریت منابع انسانی دانشگاه در حفظ و ماندگاری استعدادها

اکاوی مؤلفه  های اساسی تدوین خط  مشی مجموعه  سازی و مدیریت مجموعه
مرکز اطلاع  رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

 واکاوی مؤلفه  های بررسی شده در این پژوهش در دیگر کتابخانه  های مرکزی دانشگاه  ها و مقایسه نتایج پژوهش  های انجام شده و تدوین الگوی استاندارد برپایه آن پیشنهاد می  شود برای درک بیشتر نیازهای اطلاعاتی جامعه دیگر دانشگاه  ها و تعیین مؤلفه  های بومی  سازی شده برای تدوین خط  مشی هریک از آنها و تشخیص و تعیین مؤلفه  های مشابه و اختلافات احتمالی.
2. بررسی میزان تأثیر مؤلفه  های اساسی تدوین خط  مشی مجموعه  سازی و مدیریت مجموعه در یک بازه زمانی مشخص پس از تدوین خط  مشی پیشنهاد می  شود برای روزآمدسازی خط  مشی تدوین شده و درک نیازهای جدید اطلاعاتی.
3. بررسی دلایل گرایش منفی اعضای هیأت علمی رشته  های آموزشی دانشگاه به برخی مؤلفه  های مجموعه  سازی از جمله بحث منابع اهدایی و مبادله  ای پیشنهاد می  شود برای کشف چرایی آن و ارائه راهکارهایی برای رفع این ابهام.
4. بررسی میزان گرایش اعضای هیأت علمی دانشگاه به همکاری در حوزه مجموعه  سازی و استفاده از سامانه  های سفارش منابع پیشنهاد می  شود برای مشارکت بیشتر اعضای هیأت علمی در امر تأمین منابع و ارائه انتخاب  های مناسبتر و هماهنگ با نیازهای اطلاعاتی موجود.
5. آسیب  شناسی   و میزان تأثیر نمایشگاه  بین  المللی  کتاب  تهران در مجموعه  سازی کتابخانه  های  دانشگاهی پیشنهاد می  شود برای کشف دلایل افول آن و ارائه راهکارهای مناسب و قابل اجرا.
6. امکان  سنجی پیاده  سازی طرح همکاری  های بین کتابخانه  ای و مجموعه  سازی تعاونی منطقه  ای شرق کشور با محوریت مرکز اطلاع  رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در راستای تأمین منابع و مدیریت مجموعه پیشنهاد می  شود برای استفاده از وجود کتابخانه  های بزرگ و دارای مجموعه  ی ارزشمند در منطقه و فراهم  آوری امکان برطرف نمودن نیازهای اطلاعاتی کتابخانه  های کوچکتر.

تأثير طراحي انگيزشي آموزش بر كيفيت زندگي کلاسی و يادگيري در آموزش دانشگاهی

نجام پژوهش‌هایی شبیه پژوهش حاضر در سایر بخش‌های آموزشی انواع سازمان‌ها. مانند آموزش صنعتی.
ü انجام پژوهش‌هایی شبیه پژوهش حاضر با جایگزینی متغیرهای دیگر چون انگیزش فراگیران و یا متناسب با فرهنگ جامعه.
ü انجام پژوهش‌هایی که هر بعد از این چهار مؤلفه توجه، ارتباط، اطمینان و رضایت را بسیار دقیق و جداگانه بسنجد.

کنش های اجرایی در مدرسه:
اثربخشي آموزش راهبردهاي کنش های اجرایی و ترکیب آن با  نوروفیدبک بر
کنش وري اجرايي و عملكرد تحصیلی دانش آموزان بهنجار

 با توجه به اینکه در این پژوهش امکان آموزش با نوروفیدبک به تنهایی برروی کنش های اجرایی وجود نداشت پژوهش های آینده می توانند به تاثیر گذاری آموزش به تنهایی نوروفیدبک بر روی کنش وری اجرایی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان بپرازند و خط پژوهشی جدید را پیش روی پژوهشگران باز نمایند.
2- در پژوهش حاضر تاثیر گذاری آموزش های ارائه شده بر روی امواج مغزی مورد بررسی قرار نگرفت. از این رو پژوهش های آینده می توانند به بررسی تاثیرگذاری این آموزش ها بر روی امواج مغزی بپردازند تا خط پژوهشی جدیدی در رابطه با نقاط مغزی تاثیر پذیر از این آموزش ها شناسایی و در پژوهش های مربوط به عصب شناسی و تحریک عصبی به کار گرفته شود.
3- با توجه به تاثیر گذار بودن آموزش کنش های اجرایی در پیش بینی موفقیت تحصیلی و پیشگیری از اختلالات یادگیری پیشنهاد می گردد که در پژوهش های آینده به آموزش این کنش ها در مراحل   پایین تر سنی و همچنین تاثیر آن بر کاهش تعداد افراد با مشکل یادگیری پرداخته شود تا در این حوزه بتوان به شعار "پیشگیری بهتر از درمان است" نزدیک شد.

مدیریت تعارض در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلام

پژوهش و مطالعه منابع و متون دینی و منابع اسلامی توسط پژوهشگران و اندیشمندان مدیریت به خصوص مدیریت اسلامی.
• بازنگری سرفصل دروس مدیریتی مانند رفتار و روابط انسانی در سازمان‌های آموزشی با رویکرد اسلامی.
• حمایت حوزه و دانشگاه و مراکز مطالعات اسلامی در تعریف و هدایت پژوهش‌های مدیریت اسلامی.

تعیین رابطه بین ارضای نیازهای اساسی خود  تعیین  گری (خودمختاری، شایستگی و ارتباط) و کیفیت زندگی  کاری معلمان مقطع ابتدایی شهرستان خواف

پژوهش حاضر اولین کوشش در جهت بررسی رابطه ارضای نیازهای اساسی خود تعیین  گری و کیفیت  زندگی  کاری بود. لذا پیشنهاد می  شود جهت تعمیم  پذیری یافته  ها این پژوهش  ها تکرار شود.
- جامعه آماری این پژوهش معلمان ابتدایی شهرستان خواف بود، بنابراین پیشنهاد می  شود این پژوهش در مقاطع دیگر تحصیلی تکرار شود.
- جهت افزایش تعمیم  پذیری یافته  ها پیشنهاد می  شود تحقیق با نمونه  های دیگر مانند کارکنان آموزش پرورش یا در سازمان  های دیگر تکرار شود.
- با توجه به این‌که نیازهای اساسی خود تعیین  گری تنها یکی از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی  کاری می-باشد، پژوهش  های دیگری در ارتباط سایر عوامل تأثیر  گذار بر کیفیت زندگی  کاری انجام شود.
- با توجه به نقش نیازهای اساسی خود تعیین  گری در ارتقای کیفیت زندگی کاری معلمان، پژوهش  هایی دیگری در ارتباط با عوامل تأثیرگذار بر ارضای نیازهای اساسی خود تعیین  گری صورت گیرد. 
- نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش سطح تحصیلات، کیفیت زندگی  کاری معلمان کاهش می  یابد. بنابراین لازم است بررسی  هایی در ارتباط با عواملی که باعث کاهش کیفیت زندگی  کاری با افزایش سطح تحصیلات می-شود، انجام گیرد تا عوامل تأثیرگذار شناخته شوند و اقدامات لازم جهت رفع آن  ها صورت گیرد.

شناسایی مؤلفه ها و موضوعات اساسی مورد نیاز در زمینه روابط خانوادگی براساس سبک زندگی اسلامی برای برنامه درسی دوره دوم متوسطه

 با توجه به گسترده بودن قلمرو سبک زندگی اسلامی، پیشنهاد می شود که پژوهش های برای شناسایی ریزمؤلفه ها و موضوعات اساسی مورد نیاز در زمینه دیگر مؤلفه های سبک زندگی اسلامی (مثلاً مؤلفه اجتماعی) مناسب برای مقاطع تحصیلی مختلف، انجام شود.
2- پیشنهاد می شود که تحلیل محتوای کتب درسی براساس پرداختن به مؤلفه ها و موضوعات مرتبط با خانواده در اسلام انجام شود تا وضعیت فعلی محتوا در این خصوص مشخص شود.
3- در این پژوهش به این مسئله پرداخته شد که چه مؤلفه ها و موضوعاتی از سبک زندگی خانوادگی در اسلام، ضرورت دارد که در دوره متوسطه مطرح شود یعنی پاسخ به اینکه چه چیزی در برنامه درسی مطرح شود. لذا پیشنهاد می شود در پژوهش های دیگر به این موضوع پرداخته شود که چگونه و با چه کیفیتی این مباحث ارائه شود تا کاربرد و کارایی بیش تری داشته باشد، یعنی پاسخ به چگونگی ها مثلاً در شیوه های یاددهی و یادگیری.
4- با توجه به اهمیت بررسی دیدگاه دانش آموزان پسر و دختر در موضوعاتی از این دست، پیشنهاد می شود در دیگر پژوهش ها نظر سنجی از پسران و دختران به همراه مقایسه نظرات این دو گروه صورت گیرد.
5- پیشنهاد می شود در پژوهش دیگری مشابه این پژوهش به بررسی دیدگاه برنامه ریزان درسی در خصوص چگونگی طرح مؤلفه های خانواده براساس سبک زندگی اسلامی در محتوای برنامه درسی، انجام شود.

نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی نسبت به رشته تحصیلی خود  و نقش آن در درگیری تحصیلی آنان

قبل از برگزاری آزمون‌های کارشناسی ارشد و قبل از تصمیم‌گیری برای انتخاب رشته توسط داوطلبان ورود به مقطع کارشناسی ارشد‏، برنامه‌های مختلف آگاهی بخشی برای داوطلبان برگزار شود تا در صورت امکان رشته‌هایی را انتخاب کنند که نسبت به آن نگرش و علاقه مثبت داشته و توانایی‌های خود را برای ادامه تحصیل در آن مناسب ارزیابی می‌کنند.
2- با عنایت به این‌که نقش اساتید دوره کارشناسی، خانواده‏، گروه همسالان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، برنامه‌های درسی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و سایر عوامل بر نگرش دانشجویان نسبت به رشته انتخابی در پژوهش‌های مختلف بر کسی پوشیده نیست‏، پیشنهاد می‌شود با برنامه‌ریزی مناسب و ضمن استفاده از توان این عوامل در سطح دانشگاه‌ها به ویژه در سال‌های آخر دوره کارشناسی، برنامه‌هایی برای کمک به داوطلبان ورود به مقطع کارشناسی ارشد طراحی و اجرا شود.
3- به‌علاوه به‌منظور توسعه نگرش مثبت پس از ورود به مقطع کارشناسی ارشد‏ پیشنهاد می‌شود در طراحی، تدوین و اجرای برنامه‌های درسی این مقاطع نیز به این موضوع و به ویژه نیازها و علایق دانشجویان،توجه شود.
4- هم‌چنین در تدوین و اجرای برنامه‌های درسی این مقاطع بر طراحی تکالیف مناسب، استفاده از روش‌های تدریس مناسب که میزان درگیری دانشجویان را با برنامه‌های درسی و تکالیف مرتبط با آن افزایش می‌دهد، تأکید می‌شود. با نگاهی به رابطه متقابل بین درگیری تحصیلی و نگرش، می‌توان چنین نتیجه گرفت که اگر بنا به هر دلیلی دانشجویان رشته مورد علاقه خود را انتخاب نکنند و تحصیل را در رشته‌ای که به آن علاقه و نگرش مثبت ندارند آغاز کنند، درگیر شدن آنان  با برنامه‌های درسی نیز می‌تواند موجب ایجاد نگرش مثبت به رشته و متعاقب آن افزایش درگیری بیشتر با رشته شود و این ارتباط هم  چنان بر یکدیگر  اثر متقابل و افزایشی خواهند داشت.

بررسی وضعیت تطابق محتوای کتاب  های علوم ابتدایی با مبانی ارزش شناختی مربوط به طبیعت در سند برنامه درسی ملی

با توجه به نتایج یافته  ها که حاکی از همپوشانی برخی از مقوله  های مبانی ارزش  شناختی مربوط به طبیعت در سند برنامه درسی ملی مانند مقوله نگاه به طبیعت به عنوان مخلوقات و امانت الهی و کتاب معرفت و مقوله اعتقاد به برخورداری همه مظاهر خلقت از مراتبی از حیات و شعور بود، پیشنهاد می  شود این مقوله  ها و ارزش  ها بازتعریف و بازسازی گردد.

بررسي رابطه بین انتقال دانش ضمني دبيران و عملكرد گروه‌های آموزشي دوره دوم متوسطه نظري شهر مشهد

این پژوهش با رویکرد کمی انجام‌شده است، درزمینه انتقال دانش ضمنی در گروه‌های آموزشی انجام پژوهش کیفی می‌تواند ابعاد گسترده‌تری از روند انتقال دانش ضمنی در گروه‌های آموزشی را آشکار سازد.
2. در جلسات گروه‌های آموزشی برنامه‌های مختلفی برای بهبود عملکرد گروه‌ها تنظیم و اجرا می‌شود تمرکز بر این برنامه‌ها به‌صورت مطالعه موردی و درک تأثیر این برنامه‌ها بر انتقال دانش ضمنی و عملکرد گروه‌ها می-تواند جنبه  های برتری نسبت به مطالعه کلی داشته باشد.
3. انتقال دانش ضمنی در گروه‌های آموزشی می  تواند متأثر از جو گروهی یا ویژگی  های فردی باشد شناسایی ویژگی  های متناسب برای انتقال دانش در گروه‌های آموزشی ضروری است.
4. هدف این پژوهش بررسی وضعیت انتقال دانش ضمنی دبیران گروه  های آموزشی بود انجام تحقیق با هدف بررسی میزان انتقال دانش ضمنی و همچنین میزان برخورداری از دانش ضمنی می  تواند، موثر باشد.

کاربست آموزش    ها در سازمان: مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد

 سیاست  ها و راهبرد  های کلان آموزشی در سازمان باید از ابتدا بر  اساس "کاربست آموزش" بنا شود؛ چراکه این عامل می  تواند در تمام مراحل آموزش متجلی شود و بر سایر عوامل موثر بر کاربست آموزش تاثیر به  سزایی داشته باشد.
• امتیازات و ملاک ارزیابی افراد به  منظور ارتقا، به مرحله  ی بهبود عملکرد اختصاص یابد و امتیازاتی که فقط مربوط به شرکت در دوره  های آموزشی است حذف شود.
• در طراحی و ارایه  ی آموزش  های مهارتی منابع انسانی، ماهیت کاربردی و جنبه  ی مهارت  آموزی آن در تک  تک عناصر برنامه  ی آموزشی شامل: نیازسنجی، انتخاب مربی، محتوا و روش آموزش و پیگیری دوره  ها، به  طور خاص در نظر گرفته شود.
• با توجه به ضرورت پیگیری آموزش  های مهارتی منابع انسانی، باید پس از اتمام دوره  های آموزش رسمی، در بازه  های زمانی معقول تدابیری برای افزایش، حفظ و تمرین آموخته  ها تدارک دیده شود. در این راستا در نظر گرفتن سیر منطقی دوره  ها در قالب دوره  های مقدماتی، متوسط و پیشرفته ضروری است.
• با توجه به تاثیر قابل توجه ویژگی  های فراگیران بر کاربست آموزش، واحد آموزش و بهسازی منابع انسانی به ویژگی  های فردی فراگیران در طراحی و ارایه   دوره  های آموزشی و لحاظ کردن تفاوت  های آن  ها توجه کند.
• به  منظور بسترسازی مناسب، مرحله  ی ارزیابی نیاز  های آموزشی به  طور دقیق با توجه به وظایف شغلی و مشارکت فراگیران انجام شود و پس از برگزاری دوره نیز تغییراتی در شیوه  ی انجام وظایف مطابق با دوره  ی برگزار شده ایجاد نمایند.
• با توجه به نقش عمده  ی مدیران سازمان در کاربست آموزش به  طور مستقیم و ایجاد عوامل محیطی مطلوب به-طور غیر  مستقیم، لازم است توجیه و آگاه  سازی مدیران در همه  ی سطوح سازمانی، نسبت به اهمیت و ضرورت کاربست آموزش برای خود و زیردستان  شان به  عنوان یک اصل تاثیر  گذار دنبال شود.
• در طراحی و ارایه  ی آموزش  ها حداکثر تطبیق با تحولات علم و تکنولوژی و انتظارات جامعه لحاظ شود.

به استناد نتایج به  دست آمده در این پژوهش، می  توان پیشنهاداتی برای پژوهش  های آتی ارایه داد:
• اولویت  بندی عوامل موثر بر کاربست آموزش و سنجش وضعیت موجود دوره  های آموزشی، از نظر نحوه  ی تاثیر-گذاری (مثبت یا منفی) بر کاربست آموزش در دانشگاه فردوسی مشهد
• کاربست آموزش  های نگرشی، به ویژه از منظر شناسایی موانع و عوامل موثر بر آن

ارزیابی میزان موفقیت نظارت و راهنمایی آموزشی قبل و بعد از اجرای طرح مجتمع  های آموزشی و پرورشی شهرستان مشهد از دیدگاه معلمان و مدیران

 پژوهش حاضر به مقایسه میزان موفقیت نظارت در مجتمع  ها و قبل از تشکیل آن از دیدگاه معلمان و مدیران مرد بود. لذا می  توان پژوهشی در این زمینه برای معلمان و مدیران زن نیز انجام داده تا نظر ایشان نیز در این رابطه مشخص شود.
2. با توجه به اینکه یکی از فاکتورهای موفقیت مجتمع  های آموزشی همخوانی آن با شرایط محلی و منطقه  ای است لذا می  توان پژوهش های دیگری در این زمینه در شهرهای مختلف انجام داد تا مشخص شود وضعیت این طرح و همچنین نظارت در مناطق دیگر به چه شکل است.
3. با توجه به نقش معلمان در اجرای طرح  های آموزشی و لزوم همکاری آنها برای موفقیت این طرح   و طرح های مشابه می  توان پژوهشی انجام شود تا نگرش معلمان را درباره انجام این طرح و طرح  های مشابه بررسی کرد.
4. با توجه به نقش معلمان  می  توان پژوهشی انجام گیرد تا مشخص شود آیا برای طراحی و اجرای این طرح و طرح-های مشابه نظر معلمان و مدیران نیز سنجیده می  شود.
5. با توجه به اینکه در بهبود فرآیند نظارت و کیفیت آموزشی علاوه بر معلمان و مدیران، دیگر کارکنان آموزشی مثل ناظران آموزشی، کارشناسان آموزش و پرورش و ... و همچنین دانش آموزان و اولیا آنها نقش موثری دارند می  توان در پژوهش  های آینده جامعه تحقیق را گسترش داد و نظر این افراد را نیز جویا شد.
6. می  توان پژوهشی با استفاده از روش علی مقایسه  ای در باب مقایسه میزان موفقیت نظارت قبل و بعد از اجرای طرح مجتمع  های آموزشی و پرورشی انجام داد.

طراحی برنامه آموزش ضمن خدمت دبیرانِ علوم تجربی پایه هشتم بر اساس مدل دیک و کری

پژوهشگر با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و به منظور کمک به محققان و پژوهشگران آینده، جهت انجام تحقیقات و پژوهش  های مربوط به موضوع پژوهش و توسعه بکارگیری طراحی آموزشی، موضوعات پژوهشی زیر را پیشنهاد می  نماید.
- پژوهش دیگری در این زمینه با مراحل 8 و 9 و 10 الگوی دیک و کری انجام شود.
- از الگوی طراحی آموزشی دیک و کری در سایر دوره  های آموزش ضمن خدمت معلمان استفاده شود.
- توجه و اجرای تمامی سطوح الگوی طراحی آموزشی دیک و کری با استفاده از بازخورد مرحله به مرحله.
- اجرای پژوهش  هایی با بکارگیری الگوی طراحی آموزشی دیک و کری برای سایر پایه  ها
- اجرای پژوهش  هایی با بکارگیری الگوی طراحی آموزشی دیک و کری برای سایر دروس
- اجرای پژوهش  هایی با بکارگیری الگوی طراحی آموزشی دیک و کری برای سایر کتب تازه تالیف

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                            bazgasht

 

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

کار پوشه ‏های حرفه‏ای اعضای هیئت علمی دانشگاه:  بنیادی برای طراحی برنامه درسی به روش هیوریستیک

 در رشته برنامه درسي هر يك از عناصر برنامه نياز به انتخاب‏هاي متنوع و بسيار دارد كه انجام آنها توسط معلم اجتناب ناپذير است هنر به گزینی که شواب (1969) معرفی می‏کند، بیان گر اهمیت این انتخاب‏ها در هنر‏های عملی معلمان است. چگونگي اين انتخاب‏ها، نحوه رويارويي برنامه درسي آموزش عالي با پيچيدگي‏هاي فوق العاده اين برنامه درسي را روشن مي‏سازد. اين پيچيدگي‏ها پيامد تحولات عظيمي است كه زمانه ما با آن رو به روست و انتخاب‏هاي برنامه درسي و تصميم‏گيري‏هاي مربوط به آن را مشكل‏تر نموده است و از اين جهت اهميت بررسي كيفيات اين انتخاب‏ها و تصميم‏گيري‏ها را افزايش داده است. بر این اساس پیشنهاد می‏شود مطالعاتی انجام شود که نشان دهد استادان در این انتخاب ها  و در مواجهه با مسائل برنامه درسی آموزش عالی، جهت ارائه و اجرای راه حل های هیوریستیک با چه چالش هایی روبه روهستند. پیشنهاد می‏شود پژوهش هایی در مورد ویژگی های برنامه درسی آموزش عالی مبتنی بر هیوریستیک انجام شود تا دریابیم چه زمینه ای و کدام شرایط باید فراهم شود تا استادان دانشگاه بیشتر از امکان برخورداری از برنامه درسی به روش هیوریستیک بهره مند شوند.
- يكي از عوامل موثر در نحوه تصميم‏گيري و انتخاب، هيوريستيك‏ها هستند كه در بسياري از حوزه‏هاي دانش آنجا كه تصميم‏گيري و انتخاب در عمل تاملی اهميت شاياني دارد، مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته‏اند. اما در رشته برنامه درسی هیوریستیک‏های عاملان تاملی یا استادان خبره و برجسته  مورد بررسی قرار نگرفته‏اند. پیشنهاد می‏شود پس از شناسایی هیوریستیک‏های برنامه درسی آموزش عالی در کار پوشه‏های استادان برجسته دانشگاه‏های کشور و نیز در خارج از کشور بررسی گردد چگونه می‏توان با تضارب این اندیشه ها منبعی برای تامل در طراحی برنامه درسی آموزش عالی فراهم آورد.
- همچنین می‏توان بررسی کرد در کدام دانشگاه ها و با کدام شیوه های مدیریت و رهبری  برنامه درسی آموزش عالی مبتنی بر هیوریستیک بروز و ظهور یافته است یا می‏تواند بروز و ظهور یابد.

شناسایی فرهنگ تدریس و الزامات تدریس خلاق در دانشگاه

 بررسی تفاوت فرهنگ تدریس خلاق در رشته های کاربردی و محض و دانشگاه های مختلف
- درک و شناسایی باورهای تربیتی موثر استادان در فرهنگ سازی تدریس خلاق
- شناسایی تفاوت میان فرهنگ تدریس بر حسب  فرهنگ و سبک های یادگیری دانشجویان 

طراحی الگوی برنامه درسی هنر دوره راهنمایی تحصیلی

با توجه به این که جامعه ایرانی یک جامعه اسلامی است لازم است پژوهشی صرفا با رویکرد اسلامی ایرانی در حوزه آموزش هنر و برنامه های درسی آن صورت گیرد، زیرا به  این حوزه به درستی توجه نشده و ضرورت دارد در چارچوب مولفه های مختلف، برنامه های درسی مورد بازنگری قرار گیرند.
• این پژوهش در محدوده کتب درسی آموزش هنر دوره راهنمایی صورت گرفته و دربردارنده سایر کتاب های درسی نمی باشد. قطعا این دروس هم در رشد تربیت هنری موثر هستند که می توانند در پژوهش های دیگر مورد بررسی قرار گیرند.
•  با توجه به این که برنامه درسی آموزش هنر  متاثر از مبانی مختلف از جمله مبانی فلسفی، روانشناسی و جامعه شناسی است، پیشنهاد می شود برنامه درسی آموزش هنر با تاکید بر هر یک از این مبانی به طور جداگانه بررسی شود
• با توجه به این که در این پژوهش عناصر هدف، محتوا، سازماندهی محتوا، ویژگی های روش آموزش و ارزشیابی مورد بررسی قرار گرفت ، پیشنهاد می شود سایر عناصر هم  مورد بررسی قرار گیرند.
• در این پژوهش، تنها برنامه درسی قصد شده رسمی آموزش هنر مورد بررسی قرار گرفت، پیشنهاد می شود سایر برنامه های درسی آموزش هنر از جمله برنامه درسی تجربه شده، برنامه درسی پنهان وسایر انواع برنامه های درسی در نظام آموزش و پرورش نیز در پژوهش های جداگانه بررسی شوند، زیرا تربیت هنری مطلوب با در نظر گرفتن انواع دیگر برنامه درسی بهتر محقق می شود.
• با توجه به این که در حوزه برنامه درسی بعد از مرحله طراحی، مراحل تدوین(تولید)، اجرا و ارزشیابی  وجود دارد، لازم است موانع و آسیب های موجود بر سر راه تولید، اجرا و ارزشیابی آموزش هنر در جهت برنامه درسی مطلوب تربیت هنری شناسایی و بررسی شوند.
• لازم است پژوهش های مشابهی در دوره های ابتدایی و راهنمایی به طور یک جا صورت گیرد، زیرا بخش آموزش های عمومی دارای ویژگی های مشترکی هستند که ضرورت دارد در پژوهش های بعدی به آن ها توجه شود.
• با عنایت به این که یکی از خصوصیات برنامه درسی آموزش هنر بخش نیمه تجویزی و اختیاری آن است ضرورت دارد پژوهش هایی در خصوص آموزش رشته های این حوزه متناسب با ویژگی های بومی و محلی صورت گیرد و عناصر برنامه از این حیث مورد مطالعه قرار گیرند.
• رویکرد های آموزش هنر یکی از ارکان اصلی این حوزه از دانش بشری است، لذا لازم است برنامه درسی آموزش هنر متناسب با هر یک از این رویکردها به طور جداگانه بررسی شده و عناصر برنامه با توجه به همین رویکردها مشخص شوند، زیرا با تبیین نظری این رویکردها بهتر می توان به تولید، اجراء و ارزشیابی برنامه درسی هنر کمک کرد.

ارائه الگوی طراحي برنامه درسی بر اساس یادگیری ترکیبی در دانشگاه پیام نور 

گسترش محیط‌های یادگیری ترکیبی بدون توجه به نگرش و نظرات اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها که موثر‌ترین افراد در تصمیم‌گیری‌های برنامه‌درسی به‌خصوص در طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه‌درسی می‌باشد، موفقیت‌آمیز نخواهد بود. درک دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور درباره طراحی برنامه‌درسی مبتنی بر یادگیری ترکیبی می‌تواند به ایجاد فضای آموزشی مطلوب‌تری برای آموزش منجر شود، از این حیث، پیشنهاد می‌شود دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور درباره برنامه‌درسی مبتنی بر یادگیری ترکیبی مورد بررسی قرار گیرد.
- از آن‌جا که عوامل متعددی در موفقیت دانشجویان در برنامه
‌‌درسی یادگیری ترکیبی نقش دارند پیشنهاد می‌شود مجموعه این عوامل شناسایی و مورد مطالعه قرار گیرد.
- نقش‌های مختلف اعضای هیأت علمی در برنامه‌درسی یادگیری ترکیبی و تأثیرآن بر موفقیت دانشجویان در دانشگاه پیام نور مورد بررسی قرار گیرد.
- نظر به این‌که در این پژوهش الگوی طراحی برنامه‌درسی برای رشتۀ علوم تربیتی ارائه گردید، پیشنهاد می‌شود پژوهش‌هایی درباره چگونگی تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه‌درسی مبتنی بر یادگیری ترکیبی برای رشتۀ علوم تربیتی و سایر رشته‌ها نیز انجام شود.

طراحی و ارزشیابی اثربخشی، کاربست مدل طراحی آموزشی کل‌نگر در برنامه درسی فني‌وحرفه‌اي

- انجامپژوهش‌هایی شبیه پژوهش حاضر با روش تمام آزمایشی و محدود کردن متغیرهایمزاحم
 انجام پژوهشی با موضوع پژوهش حاضر وبررسی نظرات فراگیران از طریق مصاحبه
 اقدام پژوهی مربیان و مدرسانآموزشگاه  های آزاد با مدل چهارمولفه ای
 انجام پژوهش‌هایی شبیه پژوهش حاضر کهسطوح بالاتر ارزشیابی در سطح تغییر رفتار و پیامد را بسنجد.
 انجام پژوهش شبیه پژوهش حاضر که سایرعوامل موثر بر اثربخشی آموزش را بررسی کند و بسنجد.
 انجام پژوهشی با این مدل چهارمولفه درسایر رشته های فنی و حرفه ای
 انجام پژوهشی با این مدل در بخش رسمیآموزش فنی و حرفه ای

بررسی برداشت مدیران ،  دانش آموزان و مربیان پرورشی از نقش یک مربی پرورشی مطلوب ومقایسه آن با وضعیت موجود

 بررسی علل عدم وجود انتظارات مشتر ک در میان این سه گروه درمقاطع یا گروههای دانش آموزی دیگر
2- مقایسه بین ادراک مربیان از انتظارات مدیران با انتظارات واقعی آنان
3- مقایسه بین ادراک مربیان از انتظارات دانش آموزان با انتظارات واقعی آنان
4- بررسی علل عدم تمایل مربیان به تدریس در کلاسهای در س با توجه به نتایج به‌دست آمده در این تحقیق که نشان می‌دهد مربیان تمایلی برای حضور در کلاس درس پرورشی ندارند.
5- بررسی میزان حصول به اهداف مسابقات فرهنگی هنری با توجه به انتظارات بالای مدیران ومربیان  و عملکرد مربیان در این خصوص
6- بررسی موفقیت مربیان در ترویج  فرهنگ اقامه ، توسعه و ترویج فرهنگ  نماز و قرآن  با توجه به تلاش زیاد مربیان در این خصوص

بررسی دیدگاه متخصصان در خصوص گنجاندن "مرگ‌اندیشی" در برنامه‌‌‌درسی دوره متوسطه

در خصوص محتوای مناسب مربوط به مرگ‌‌اندیشی، در دوره ابتدایی مطالعاتی صورت گیرد.
2- در خصوص محتوای مناسب مربوط به مرگ‌‌اندیشی، در دوره متوسطه مطالعاتی صورت گیرد.
3- روش‌های زیباشناسانه درباره آموزش مرگ‌اندیشی به ویژه در دوره ابتدایی، مورد بررسی قرار گیرد.
4- روش‌های زیباشناسانه درباره آموزش مرگ‌اندیشی به‌ویژه در دوره متوسطه مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی میزان توجه به قلمروهای موضوعی مختلف و شناسایی موضوعات مغفول در تولیدات علمی حوزه برنامه درسی در ایران

 انجام پژوهش توسط دانشجویان و محققان در خصوص شناسایی علل مغفول ماندن برخی از حوزه  ها در قلمرو برنامه درسی.F7

بررسی نگرش و میزان ارتکاب دانش‌آموزان به تقلب و نقش مؤلفه‌های  برنامه درسی اجرا شده برآن

 رسالت پرورش صداقت و پرهیز از تقلب به عهده نهادهای رسمی و غیر رسمی آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش باید در تربیت معلم، شیوه  های مواجه  ی اصولی با دانش  آموزان را در هریک ازمؤلفه  های ازشیابی و روش  تدریسدنبال نماید و معلمانی اثربخش و متعهد پرورش دهد.
ü کتابهای درسی باید منطبق با نیازها، توانایی  هاواستعدادهای دانش  آموزان باشد . بر اساس رویکردهای برنامه درسی اعم از رویکردهای اجتماعی، شناختی، انسان  گرایانه و ماورای فردی ، نیازهاو استعدادهای دانش  آموزان  نیز بایددر هنگام طراحی و تألیف محتوا مورد توجه قرار بگیرد.
ü ارزشیابی به گونه‌ای صورت بگیرد که بر اساس اصول ارزشیابی تبحری محور طراحی شده باشد و در مدارس جو آمورشی به گونه  ای باشد که دانش  آموزان به اهمیت یادگیری واقف شوند.
ü از آن  جایی که پیوند میان آموزش و پرورش رسمی و غیر رسمی می  تواند در پرورش عواطف و ظرفیت  های فطری مخاطبان یادگیری مهم باشد، تدوین برنامه  های تلویزیونی جذاب با مضامین پرورش جنبه  های فردی و روان  شناختی که باعث توسعه صداقت و وجدان کاری و پرهیز از رفتارهای بزهکارانه از جمله تقلب شود از اهمیت بسزایی برخوردار است.
ü پیوند و همسویی خانواده و مدرسه و آموزش خانواده  ها برای انتقال ارزش  ها می  تواند نقش مهمی را درپیشگیری از نگرش مثبت دانش  آموزان به تقلب داشته باشد. بر این اساس پیشنهاد می  شود در انجمن اولیا و مربیان آگاهی  ها و آموزش  های لازم به خانواده  ها ارائه شود و به لزوم پایبندی فراگیران به رعایت هنجارها و ارزش  ها تأکید شود.

تبیین برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی ایران: خاستگاه، مفروضه ها، تجربه ها و پیامدها

 آسیب شناسی تولید دانش در دانشگاه ها در ارتباط با نیازهای بازار کار از منظر برنامه درسی پنهان،
2. بررسی عوامل موثر در ایجاد فرهنگ همکاری و ارتباط متقابل بین آموزش عمومی و نیز آموزش عالی از منظر برنامه درسی پنهان،
3. آسیب شناسی و تحلیل عملکرد موسسات پژوهشی و واحدهای تحقیقاتی در آموزش عالی از منظر برنامه درسی پنهان،
4. باتوجه به اینکه فارغ التحصیلان نظام آموزش عالی بهترین منبع برای ارزیابی و بررسی برنامه های درسی هستند پیشنهاد می شود در تحقیقی مشابه مصاحبه با دانشجویان فارغ التحصیل و یا حتی شاغل انجام شود تا به صورت واقعی تر برنامه درسی پنهان کسب شده مورد بررسی قرار گیرد،
5. بررسی تاثیر برنامه درسی پنهان ناشی از رفتارهای کارکنان دانشگاه  و طراحی الگوی ویژگی های مطلوب کارکنان جهت کار در دانشگاه،
6. انجام پژوهشی مشابه با تمرکز بر چند دانشگاه خاص (به عنوان مثال دانشگاه های تک جنسیتی الزهراء یا امام صادق) و مقایسه نتایج؛ چرا که برنامه درسی پنهان پدیده ای بافت محور بوده و فضای حاکم برتعاملات افراد با توجه به جنسیت غالب در بافت آموزشی مورد بررسی، در این رابطه تاثیرگذار است.
7. انجام پژوهشی مشابه براساس روش های تحقیق آمیخته(کمی و کیفی)؛ چرا که برخی از افراد توسط پرسشنامه بهتر و واقعی تر می توانند دیدگاه های خود را راجع به برخی از مسائل حساسیت زا بیان کنند.

تبیین جهت‌گیری برنامه درسی معلّمان و کارشناسان دوره پیش و متوسطه حرفه‌ای آموزش و پرورش استثنائی براساس نوع نگرش به دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی

ارزیابی اثربخشی برنامه درسی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی در جهت کفایت فردی، شغلی و اجتماعی فارغ  التحصیلان دوره متوسطه حرفه  ای به اعتبار جهت  گیری  های موجود در برنامه درسی کمک خواهد کرد.
این پژوهش تنها در رابطه با نگرش  های معلمان و دست  اندرکاران نظام آموزش و پرورش استثنائی نسبت به دانش  آموزان کم  توان ذهنی انجام شده است. لذا توصیه می  شود نگرش دیگرگروه  های حاضر در جامعه که به نوعی در ارتباط با زندگی افراد کم  توان ذهنی هستند؛ همچون والدین، کارفرمایان و .. نیز پژوهش  ها صورت گیرد، چرا که جامعه مورد مطالعه تنها نماینده از افراد جامعه و گروه افراد با نیازهای ویژه محسوب می  شوند.
انجام پژوهش  هایی کمی و کیفی در رابطه با تأثیر تفاوت  هایی که بین گروه  های مختلف جامعه در رابطه با نگرش  ها نسبت به دانش  آموزان کم  توان  ذهنی و همچنین در رابطه با جهت-گیری  های برنامه درسی دوره متوسطه دانش  آموزان کم  توان  ذهنی وجود دارد؛ برای ارزیابی نظرات آن  ها در رابطه با ارتباط بین گروه  های مختلف و نقش آن  ها در تصمیم  گیری و سیاست  گذاری در حوره برنامه درسی حرفه  آموزی برای دانش  آموزان کم  توان  ذهنی؛ توصیه می  شود.

تبيين و سنجش جهت‌گيري اسلامي برنامه‌درسی معلّمان و دست‌اندركاران نظام برنامه‌ريزي درسي ايران بر اساس پرسش‌نامه اصلاح شدۀ جهت‌گيري‌های برنامه درسي جنکینز

 توجه به مطالعه نظری عمیق‌تر پیرامون جهت‌گیری‌ کلان ارزشیِ حاکم بر نظام آموزشی به‌طور اعم و برنامه درسی به‌طور اخص در جهت تقویت مبانی و بنیان  های نظری حاکم بر نظام آموزشی که نیازمند مطالعه و پژوهش بیشتر  پیرامون منابع اسلامی (از جمله قران و سنت) است. زیرا می  تواند منجر به استخراج مبانی و باورهای  ارزشی در تمام سطوح نظام آموزشی گردد.
• ساخت یک ابزار کاملاً بومی (چه در سطح کمّی و چه در سطح کیفی) در زمینه جهت  گیری  های برنامه درسی به  گونه  ای که تنها مشتمل بر مبانی نظری تعلیم و تربیت و برنامه درسی در قالب یک الگوی ایرانی و اسلامی باشد. زیرا توجه به انجام پژوهش در بافت ارزشی و فرهنگی و اجتماعی جامعه اسلامی ایران می‌تواند نتایجی کاملاً متفاوت را به همراه داشته باشد. زیرا اکثر پژوهش‌های انجام شده در داخل بر اساس ابزارهای ترجمه شده صورت می  پذیرد که متناسب با بافت فرهنگی و ارزشی آن جامعه می‌باشد. بنابراین انجام پژوهش  ها باید از قالب  های دیکته شدۀ نظام  های آموزشی خارج شود و در چهارچوب فضا و بافت علمی، فرهنگی، اجتماعی و ارزشی جامعه خویش صورت پذیرد.
• توجه به انجام پژوهش  های کیفی درباره مبانی نظری برنامه  درسی با تأکید بر ارزش  ها و باورهای اسلامی و بومی حاکم بر سطح نظام آموزشی، زیرا با توجه به ماهیت فلسفی و هنجاریِ مبانی نظری، استفاده از ابزار  های کمّی نمی  تواند روشنگری کاملی از چهارچوب و بنیان فکری، دیدگاه  ها و باورهای معلّمان و دست  اندرکاران نظام آموزشی ارائه دهد.
• تأکید و توجه بیشتر بر  انجام پژوهش  هایی بر اساس مبانی و نظریه  های اسلامی در حوزۀ مسائل علوم انسانی به  طور خاص و تعلیم و تربیت اسلامی به  طور عام، چرا که در عصر حاضر شده ضرورتِ تحول و بازنگری در حوزه علوم انسانی و  راهکارهایی جهت تدوین برنامه‌های درسی علوم انسانی در قالب الگوی اسلامی مورد تأکید فراوان قرار گرفته است؛ زیرا علوم انسانی نقش آشکاری در تبیین مبادی و مبانی سایر علوم ایفا می  کنند، از این رو نظریه  پردازی در حوزه علوم  انسانی و تعلیم و تربیت در چهارچوب باورها و ارزش  های اسلامی به  عنوان یک ضرورت قابل طرح است.

صلاحیت‌های معلم در برنامه درسی تربیت معلم: شناسایی، میزان تحقق و نقاط قوت و ضعف، از منظر اساتید، دانشجویان وفارغ التحصیلان

 ارزشیابی برنامه‌های درسی به تفکیک رشته‌های خاص
- بررسی تطبیقی برنامه‌های درسی رشته‌های خاص در تربیت معلم کشورهای پیشرفته
- ارزشیابی از میزان کارایی اساتید در تربیت معلم
- طراحی الگوی برنامه درسی صلاحیت محور در تربیت معلم

بررسي روحيه پژوهشي و عوامل درون مدرسه‌اي موثر بر آن در دانش‌آموزان مقطع ابتدايي

اين پژوهش مسئولان امر را به بهينه سازي عوامل درون مدرسه‌ای دعوت مي‏کند. يافته‏هاي اين پژوهش، با همه محدوديت  هاي نهفته در آن، نه به عنوان «آخرين تدبير» بلکه به مثابه «سرآغازي» می  باشد بر اینکه چرا عوامل درون مدرسه  ای با روحیه پژوهشگری   رابطه ندارد. قطعا تداوم پژوهش  ها در اين  باره «راه‏چاره‏هاي» بيشتري را پيش پاي مسؤولان آموزش و پرورش خواهد نهاد.
2-   روابط عوامل درون مدرسه  ای و روحیه پژوهشگری در ميان معلمان و دانش  آموزان در مقاطع مختلف و مدارس مختلف کشور مي  تواند مورد بررسي قرار گيرد، چرا که با بررسی سوال اول محقق به این نتیجه رسید که دانش  آموزان در مقطع دبستان از روحیه پژوهشی بالایی برخوردارند، حال با این پیش  فرض که عوامل درون مدرسه  ای تأثیر چندانی در روحیه پژوهشی نداشته  اند، این سوال می  تواند موضوع پژوهشی جدیدی باشدکه آیا دانش  آموزان در مقاطع بالاتر ویژگی ذاتی خود را حفظ می  کنند یا محیط باعث تقلیل آن می-شود؟
3 -از آن  جايي که رابطه بین عوامل درون مدرسه  ای با روحیه پژوهشگری در مطالعه حاضر  معنادار نبود، به منظور شناخت بهتر نقايص و کمبودهاي موجود، پيشنهاد مي  شود تا پژوهشي به شیوه معادلات ساختاری و تحلیل مسیر که بتواند  ابعاد بیشتری را مورد آزمون قرار دهد، انجام شود.

بررسی ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی شهر مشهد

می توان برای بررسی میزان اعتبار یافته‌های حاصل از مقیاس ظرفیت پژوهشی، این پرسشنامه را در سطح معلمان سایر شهرها نیز اجرا نمود تا قابلیت تعمیم یافته  های پژوهش افزایش یابد و برای برنامه  ریزی در جهت ارتقا ظرفیت پژوهشی معلمان از یافته  های معتبرتری استفاده گردد.
برای بررسی میزان اعتبار یافته  های حاصل از نیازسنجی آموزش پژوهش به معلمان، می  توان این نیاز  ها را از طریق سایر روش  های نیازسنجی و همچنین در بین معلمان شهرهای دیگر نیز بررسی کرد تا میزان همخوانی نیازهای بدست آمده مشخص گردد و بتوان متناسب با نیازهای شناسایی شده برای دوره  های آموزش پژوهش برنامه  ریزی مناسبی انجام داد.
برای بررسی میزان اثرگذاری دوره های آموزش پژوهش به معلمان می توان پژوهشی آزمایشی انجام داد و به مقایسه  ی دانش و مهارت  ها و عملکرد پژوهشی معلمان شرکت کننده در این دوره  ها با معلمانی که در این دوره  ها شرکت نکرده  اند پرداخت تا میزان کارایی و مفید بودن این دوره  ها و همچنین نقاط قوت و ضعف آن  ها مشخص گردد.
با استفاده از پژوهشی، توانمندی پژوهشی معلمان را پس از گذراندن واحدهای روش تحقیق و یا دوره  های آموزشی برای پژوهش، از طریق تدوین یک پیشنهاده  ی پژوهش و یا انجام فرایند یک پژوهش توسط آنان بررسی کرد تا نتایج معتبرتری از توانمندی و نیازهای آنان بدست آید.

بررسي کاربرگ  های موجودِ ارزيابي کيفيت تولیدات علمی (مقالات علمي و پژوهشی) و تدوین کاربرگ مناسب مبتنی بر هنجارهای علم در حوزه علوم انساني

 اين پژوهش را مي‌وان  براي پژوهش‌هايي که در زمينه هنجارهاي علم، شاخص‌ها و ويژگي‌ها و يا حتي نقد آنها پرداخته و به اين هنجارها در جهت بازانديشي در شاخص  هاي ارزيابي کيفي  مقاله‌ها پرداخته، و به پيشبرد دانش و حل مشکلات و نواقص احتمالي در اين زمينه کمک نمايند، به عنوان پيشينه  اي کليدي به شمار آورد. به پژوهشگران پيشنهاد مي  شود که به آسيب  شناسي و علل کم  توجهي به کيفيت پژوهش  ها و کمک به رشد و گسترش هر چه بيشتر آن مبادرت ورزند.
- در زمينه ساخت سياهه ارزيابي مقالات علمي  از نظريه  هاي ديگر در زمينه هنجارهاي علم نيز استفاده شود.
- به عنوان پيشنهاد آخر، از مسئولان و سردبيران مجلات در خواست مي  نمايد، سياهه تدوين شده در اين پژوهش را به عنوان سياهه   ارزيابي خود استفاده نمايند.

بررسی نقش محیط آموزشی پژوهشی با میانجی‌گری باورهای پژوهشی و علاقه‌مندی پژوهشی در تجربه‌ی پژوهشی دانشجویان  تحصیلات تکمیلی

بررسی علل حاکمیت رویکرد اثباتی، در محیط پژوهشی دانشگاه و غفلت از پارادایم‌های تفسیری و انتقادی

بررسی نقش نیاز های خود تعیین گری در نگرش و انگیزش اخلاق پژوهشی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی دانشگاه فردوسی مشهد

از آنجا که هر پژوهشی ادامه دهنده پژوهش‌هاي قبلی و خود مقدمه براي پژوهش‌هاي بعدي است با توجه به هدف و نتایج این پژوهش، در ذیل پیشنهاداتی جهت روشن ساختن راه پژوهشگران آتی ارائه می‌گردد که عبارتند از:
• از آنجا که این پژوهش بر روی دنشجویان دکتری تخصصی (
PHD) دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفته است، لذا پیشنهادمی گردد مبحث نقش نیازهای خودتعیین‌گری در اخلاق پژوهش و انگیزش و نگرش دانشجویان نسبت به رعایت اخلاق پژوهشی در کل جامعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی مورد توجه قرار گیرد.
• با توجه به گستردگی عوامل موثر بر رعایت اخلاق پژوهش و محدودیت در بررسی کامل و تمام عوامل موثر بر رعایت اخلاق پژوهش،‌ انجام پژوهش‌های دیگر برای بررسی نقش دیگر عوامل موثر برعایت اخلاق پژوهش و ارائه مدلی جامع از نقش کلیه عوامل موثر بر رعایت اخلاق پژوهش و تاثیر عوامل بر یکدیگر ضروری به نظر می‌رسد.
• یافته های این پژوهش بر اساس داده های خودگزارش دهی به دست آمده است. پیشنهاد می گردد مطالعات ترکیبی یعنی پژوهش‌هاي کمی در کنار پژوهش‌هاي کیفی در خصوص نقش عوامل موثر بر رعایت اخلاق پژوهش به صورت عمیقتر به منظور شناسایی معضلات رعایت اخلاق پژوهش و دستیابی به مدلی جامع از عوامل موثر بر رعایت اخلاق پژوهشی صورت گیرد. چیرکو و رایان (2001)  بیان می‌نمایند که هر چند یافته‌های خود گزارش دهی در کشف نیازهای روانی و ر ارزیابی بهزیستی افراد به ما آگاهی می دهند، اما این روش ها همراه با مشاهده رفتار وی اعمال و نتایج توضیح کامل تری از این مفهوم و عمل آنها خواهد داد.
• با توجه به تاثیر محیط و بافت های پژوهشی بر انگیزش و نگرش دانشجویان،‌ شناسایی و فهم عوامل تاثیرگذار بر محیط‌های پژوهشی دارای اهمیت زیادی است. شناسایی این عوامل در کشور ما نیازمند انجام پژوهش‌های بیشتری است.
• پژوهش‌های مشابه این کار پژوهشی در دیگر دانشگاه ها نیز انجام گیرد تا امکان تعمیم نتایج و مقایسه در بین دانشگاه های دیگر به وجود بیاید.

نقش ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده و جهت  گیری پژوهشی دانشجویان در انگیزش پژوهشی آنان

 با توجه به اهمیت محیط کلاس و تأثیرات آن بر انگیزش دانشجویان،  پیشنهاد می‌شود دیگر   جنبه‌های کلاس درس مانند روش تدریس معلم، فضای کلاسی ...  و تأثیرات آن بر انگیزش مورد بررسی قرار گیرد.
2- روابط عوامل موثر بر انگيزش و پيامدهاي مورد انتظار با استفاده از همین شیوه، در ميان دانشجويان مقاطع تحصیلی کارشناسی  و کارشناسی ارشد و حتی دانش‌آموزان مدارس می  تواند مورد بررسي قرار گيرد.

نقش میانجیگری پیامدهای موردانتظار پژوهشی در رابطه روحیه پژوهشی و ادراک حمایت استادان از استقلال پژوهشی با انگیزش پژوهشی دانشجویان

 با توجه به اينکه در زمينه پيامدهاي مورد انتظار پژوهشي در ايران به نظر پژوهشي صورت نگرفته است، انجام پژوهش حاضر بستر  ساز پژوهش  هاي آتي در حوزه مسائل مربوط به آموزش عالي خوهد شد، که به گسترش اين حوزه پژوهشي کمک خواهد کرد.
2. روابط عوامل موثر بر انگيزش و پيامدهاي مورد انتظار با استفاده از همین شیوه، در ميان دانشجويان مقاطع تحصیلی کارشناسی و حتی دانش‌آموزان مدارس می  تواند مورد بررسي قرار گيرد.
3. انجام پژوهشی در ارتباط با عوامل موثر بر انگیزش پژوهشی و پیامدهای مورد انتظار، با استفاده از روش‌های جایگزین اندازه‌گیری یا طرح آزمایشی و یا استفاده از روش‌های کیفی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.
4. ممکن است متغیرهای دیگری مانند شیوه تدریس استادان، شغل به عنوان عواملی اثر گذار بر پیامدهای مورد انتظار و انگیزش پژوهشی وجود داشته باشد که در این تحقیق آزمون نشده باشد، بنابراین پیشنهاد می‌شود که در پژوهش‌های آتی تاثیر این متغیرها در نظر گرفته شود.
5. پیشنهاد می‌شود الگوی یاد شده، یا تعدیل یافته آن، در دانشگاه‌ها یا نمونه‌های دیگری همچون دانشجویان کارشناسی و برجستگان علمی و تحقیقی انجام شود.
6. با توجه به مبانی نظری غنی و یافته به دست آمده مبنی بر اهمیت و تاثیر، حمایت اساتید از استقلال دانشجویان بر انگیزش پژوهشی، پیشنهاد می‌شود، پژوهش‌هایی به منظور شناسایی متغیرهایی که موجب رشد یا تضعیف این سازه می‌شود، صورت گیرد.

بررسی رفتار اشتراک دانش معلمان دوره راهنمایی شهر رشتخوار و عوامل موثر بر آن

 بررسی رفتار اشتراک دانش در بین معلمان  دوره ابتدایی و متوسطه و عوامل موثر بر آن
2. آزمون الگوها و مدل  های تاثیرگذار مختلف در مدارس و دانشگاه‌هاي ايران و معرفی بهترين الگو (الگوهای) موثر برای بهبود رفتار اشتراک.
3. بررسی رفتار اشتراک دانش در بین اساتید دانشگاه  های (دولتی، آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی) و عوامل موثر بر آن.

نقش باورهاي غيرمنطقي در پيش‌بيني سبك‌هاي مديريت تعارض مديران دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي مشهد

به علت حجم محدود نمونه مورد بررسي، به منظور افزايش تعميم پذيري يافته ها، لازم است پژوهش‌های ديگري در ساير مؤسسات و مراكز آموزش عالي با نمونه بزرگ  تري انجام پذيرد و نتايج مورد مقايسه قرار گيرد.
- با عنايت به ريشه هاي فرهنگي، تاريخي جامعه ايراني بررسي و مطالعات بیش  تری بر روي تفكرات غير منطقي انجام پذيرد و باورهاي ديگري كه می‌تواند به افراد آسيب برسانند شناسايي شوند.
-انجام پژوهش با استفاده از روش هاي كيفي و استفاده از ساير ابزارهاي سنجش مثل مشاهده، مصاحبه و ...
- ترغيب مديران به شناخت بيش تر نسبت به خويش در كنار آگاه سازي آن ها از پيامدهاي منفي باورهاي غير منطقي، تابتوانند باورهاي غير منطقي و مخرب خود را بهتر شناسايي نمايند و آن ها را با باورهاي منطقي و كارامد جايگزين نمايند.
- آموزش مهارت های مواجهه در شرايط متعارض به منظور آشنا كردن و آمادگی مديران با شرايط و موقعيت هايي كه شيوه رويارويي خاصي را طلب مي كند.

تأثیر مهارت‌های حرفه‌ای معلمان علوم تجربی دوره راهنمایی بر نگرش دانش‌آموزان نسبت به علم

 انجام مطالعه کیفی به جهت شناسایی سایر مولفه‌هایی که بر نگرش دانش‌آموزان نسبت به علم تأثیرگذار است.
§ انجام پژوهشی با همین عنوان در سایر دروس دوره راهنمایی و مقایسه دروس در خصوص اینکه کدام درس تأثیر بیشتری بر نگرش مثبت دانش‌آموزان به علم داشته‌است.

§ بررسی و شناسایی موانعی که منجر به نگرش منفی نسبت به علم در دانش‌آموزان مي‌شوند.
§ با توجه به این  که در مطالعه حاضر بر نقش پنج مؤلفه کلی مهارت‌های معلمین تاکید شده بود. شناسایی دیگر شاخص‌های مهارت‌های حرفه‌ای معلمان و تدوین یک ابزار جامع در این زمینه به عنوان یک فعالیت پژوهشی به علاقه مندان حوزه تدریس پیشنهاد می‌گردد.

§ از آنجا که تعیین سطح نگرش دانش‌آموزان به علم برای برنامه ریزان آموزش علوم دارای اهمیت است لذا برای تعمیم نتیجه حاصل برای دانش‌آموزان کل کشورباید انجام مطالعات مشابه با انتخاب جامعه‌هاي آماري بزرگتر ( استاني و كشوري ) انجام شود.

وضعیت موجود و مطلوب رویکردهای آموزشی پداگوژی، آندراگوژی و هیوتاگوژی در آموزش مدیران دانشگاه فردوسی مشهد

 انجام پژوهشی در زمینه بررسی چالش  های و فرصت  های پیش روی تحقق وضعیت مطلوب آموزش مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد یا سازمان  های دیگر پیشنهاد می  گردد.
• پیشنهاد می  شود پژوهشی با موضوع این پژوهش در سازمان  ها و صنایع دیگر و همچنین سازمان  های صنعتی صورت گیرد.
• از آنجا که این پژوهش دوره  های آموزشی مدیران میانی را مورد توجه قرار داده پیشنهاد می  شود که پژوهشی در زمینه آموزش مدیران با توجه به سطوح مختلف مدیریتی صورت پذیرد.
• پیشنهاد می  شود پژوهشی در زمینه طراحی و ارزیابی اثر بخشی دوره  های آموزش مدیران بر اساس رویکرد هیوتاگوژی انجام شود.

تحلیل و ارزیابی برنامه درسی حرفه  آموزی دانش  آموزان دارای کم توانی ذهنی و طراحی آن مبتنی بر الگوی برنامه تربیتی انفرادی

پیشنهاد می  شود جهت اطلاع از وضعیّت برنامه  های درسی قصد شده در دوره ابتدایی و پیش  حرفه  ای نیز مطالعاتی صورت پذیرد چرا که موفقیت در برنامه  ریزی دوره متوسّطه حرفه  ای بدون توجّه به دوره  های قبل، امکان  پذیر نمی  باشد و از طرفی برنامه  های تربیتی انفرادی از همان ابتدای تشخیص کم  توانی ذهنی در هر فرد باید متناسب با رشد فرد در مراحل مختلف، انجام پذیرد تا بتواند در دوره متوسّطه به درستی دانش  آموز را به گذر موفق از دوره مدرسه به دوره زندگی بزرگسالی رهنمون شود.
از آنجا که این رساله، برنامه درسی قصد شده دوره متوسّطه حرفه  ای دانش  آموزان دارای کم  توانی ذهنی خفیف از حیث قلمرو طراحی الگوسازی شد، پیشنهاد می  شود پژوهشگران علاقمند به موضوع تربیت ویژه و رشته برنامه  ریزی درسی، الگوی پیشنهادی را در سطح تدوین برنامه مورد مطالعه و به تدوین جزییات عناصر بپردازند. همچنین مدل  های مختلف تولید برنامه در راستای الگوی پیشنهادی، در پژوهشی بررسی شود. علاوه بر این، بر اساس الگوی طراحی و تدوین شده در بافتی آزمایشی، الگوی برنامه درسی قصد شده دوره متوسطه حرفه  ای مبتنی بر برنامه تربیتی انفرادی اجرا شود و نقاط قوت و ضعف الگوی طراحی و تدوین شده در سطح برنامه درسی اجرا شده و کسب شده مورد بررسی قرار گیرد.
در تحلیل و ارزیابی  های اسناد در فصل چهارم روشن شد که در اغلب موارد، آموزش و پرورش استثنایی در فلسفه و مبانی از فلسفه آموزش و پرورش عمومی تبعیت می  کند و لذا پژوهشی جهت تبیین فلسفه آموزش و پرورش استثنایی و زیربناهای آن در کشور بر مبنای یافته  های این مطالعه، پیشنهاد می  شود.
همچنین پیشنهاد می  شود اقتضائات نظام برنامه  ریزی درسی کشور برای اجرای الگوی مفهومی پیشنهادی دوره متوسطه حرفه  ای مبتنی بر برنامه تربیتی انفرادی، در پژوهشی به طور دقیق روشن شود.
در راستای شناسایی نیازهای مشترک و پایه دانش  آموزان دارای کم  توان ذهنی در جهت تعیین اهداف و انتخاب محتوا، پیشنهاد می  شود پژوهشی در سطح ملی جهت شناسایی این نیازها، انجام شود.
همانگونه که در کل رساله مشاهده می  شود این مطالعه معطوف به چهار مولفه اهداف، محتوا، روش  های یاددهی- یادگیری و ارزشیابی در برنامه درسی قصد شده بوده و بر این اساس پیشنهاد می  شود پژوهشگران علاقمند به بررسی سایر مولفه  های برنامه درسی قصد شده دوره متوسّطه حرفه  ای دانش  آموزان دارای کم  توانی ذهنی بپردازند.

شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های برون‌سپاری آموزش ضمن‌خدمت کارکنان در شرکت‌های صنعتی شهر مشهد

 شناسایی عوامل ایجاد انگیزه برون‌سپاري آموزش کارکنان در مدیران صنعت؛
2. ارزیابی کاربرد تئوری اقتصاد اطلاعات در برون‌سپاري آموزشی؛
3. انجام پژوهشی با موضوع پژوهش حاضر به شیوه کمی.

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                                         bazgasht


 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

واكاوي برنامه درسي مغفول در تربيت جنسي دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي تحصيلي

با توجه به اينكه تاكنون توجهي آگاهانه به بحث تربيت جنسي در محتواي كتابهاي درسي وجود نداشته است، پيشنهاد مي  شود که كتابهاي درسي متناسب با جنسيت دانش  آموزان در این رابطه تأليف شود و برای دختران و پسران، به صورتی مجزا پرداخته شود. ضمناً به شيوه سازماندهي چندرشته  اي در كتابهاي ديني، بحثهاي مربوط به تربيت جنسي در اثنای درسهايي كه به تقويت ايمان مي  پردازد، ارائه گردد و از كتابهاي فارسي، اجتماعي و پرورشي و ... براي بيان مباحث مربوط استفاده شود. آموزش و پرورش با وارد نمودن اين قلمروهاي موضوعي در برنامه‌هاي درسي و فعاليت‌هاي فوق برنامه، به رسالت خود در اين زمينه عمل نمايد.
2-از آنجايي كه‌یافته‌ها بيانگر عدم تخصص مربيان تربيتي و معلمان در زمينه‌ی تربيت جنسي        دانش آموزان بود، لازم است دوره  هاي ضمن خدمت براي معلمان در اين زمينه برگزار گردد در همين زمينه  رؤوف(1371) تربيت معلم را روند آماده سازي انسان در حركت زمان دانست و بيان نمود اين روند هرگز كامل نمی‌شود و به پايان نمی‌رسد( ص 74)؛ صافي (1376)به نقل از ، ژان پياژه اشاره كرده كه زيباترين طرح اصلاح و بازسازي آموزش و پرورش در صورتي كه معلم به تعداد كافي و با كيفيت مطلوب در اختيار نباشد، با شكست روبرو خواهد شد (ص17) ؛ داودي(1384) شخصيت معلم را بيش از كتابهاي ديني و آموزش‌هاي شفاهي مؤثر دانست(ص207)، همچنين به نقل از سادئي بيان نمود كه توصيه‌ی معلمان به عبادت نقش مهمی‌در گرايش دانش آموزان به رفتارهاي عبادي دارد(ص211)؛ ميلر، روح پرورش يافته‌ی معلم را لازم براي پرورش روح كودك می‌داند (ترجمه قورچيان 1380،ص187)، كه همه‌ی اين موارد مؤيد اهميت اين راهكار می‌باشد

ارزيابي كيفيت فرايند توليد محتواي الكترونيكي در برنامه درسي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 بررسي ابعاد، خط مشي ها ، الزامات و ديگر پيش نياز هاي آموزش الكترونيكي  به منظور دستيابي  به رشد و توسعه آموزش الكترونيكي در برنامه درسي آموزش پزشكي؛
• بررسي چالش ها و مشكلات عملي فرا روي اجراي آموزش الكترونيكي به منظور بهبود كيفيت تدوين و توليد محتواي الكترونيكي؛
• ارزيابي مستمر كيفيت محتواي الكترونيكي در برنامه درسي آموزش پزشكي از دیدگاه کاربران،  آموزش دهندگان، تولید كنندگان و آموزش گیرندگان؛
• استفاده از تجارب دانشگاه  های برخوردار از آموزش الکترونیکی درسطح ایران و جهان از طریق انجام بررسی  های تطبیقی در زمینه آموزش الکترونیکی ؛
• استفاده از رویکرد های نوین تولید محتوای الکترونیکی سریع به منظورصرفه جویی در زمان و هزینه؛

بررسی میزان همسویی معلمان ابتدایی با اهداف پرورشی و تاثیر آن بر   تدریس‌اثربخش آن‌ها

 سنجش میزان آگاهی و شناخت معلمان از اهداف هر دوره‌ی تحصیلی.
• بررسی این‌که اهداف آموزش و پرورش به چه میزان در مدارس اجرایی می‌شود.
• بررسی اینکه اولویت آموزش و پرورش در اجرای اهدافش در مدارس به چه صورت است.

بررسي درگیری تحصیلی  دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان بر اساس ترجیح سبک تدریس آنان

جام تحقیقات مشابه و پرداختن به هر یک از عوامل مدرسه ای به طور مجزا به عنوان یک متغیر مؤثر در کاهش نرخ افت تحصیلی
2- انجام تحقیقات در زمینه ی بررسی تاثیر هر یک از عوامل خانوادگی مؤثر بر در گیری تحصیلی به طور مجزا
3- انجام پژوهش‌‌های مشابه در پایه‌‌های تحصیلی دیگر.
4- در نظر گرفتن متغیر جمعیت شناختی جنسیت در تحقیقات آتی

پیش‌بینی نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به تغییر برنامه‌درسی به سمت میان‌رشته‌ای از طریق ابعادکارآمدی موثربر آن

بررسی ابعاد، خط‌مشی‌ها و همچنین الزامات و دیگر پیش‌نیازهای تدوین و تغییر برنامه‌های درسی به سمت میان‌رشته‌ای شدن و عوامل موثر بر بهینه‌سازی و دستیابی به رشد و توسعه فعالیت‌های میان‌رشته‌ای در نظام آموزش عالی ایران. 
ارزیابی از موفقیت رشته‌های موجود میان‌رشته‌ای در مقاطع مختلف تحصیلی در نهاد  های آموزش عالی ایران. زیرا کلید موفقیت رشته‌های میان‌رشته‌ای، اطلاعات جمع‌آوری‌شده از طریق فرایندهای ارزیابی است. با داشتن اطلاعات غنی، مسئولین دوره‌های آموزشی به منظور طراحی کردن واحدها یا ایجاد شرایطی که کارایی این رشته‌ها را بالا ببرد، تجدیدنظر می‌نمایند.
پیشنهاد می‌شود در مطالعات آتی به‌جای روش‌های کمی پژوهش، از روش‌های کیفی مانند مصاحبه از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و همچنین  مشاهده کلاس‌های درس آنان به منظور افزايش اعتبار يافته  هاي مطالعه استفاده شود.
بررسی چالش ها و مشکلات عملی فرا روی تغییر و تدوین برنامه‌درسی میان‌رشته‌ای در آموزش عالی ایران و ارائه راهکارهایی برای حل آنها.

تحلیل محتوای تمرین‏های کتاب‏های علوم دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به فرایند حل مسأله

 تحلیل محتوای سایر کتاب‌های درسی دوره ابتدایی در ارتباط با فرایند حل مسأله
2- تحلیل محتوای کتاب‌های راهنمای تدریس معلمان و هم‌چنین اهداف آموزشی کتاب‌ها از لحاظ میزان توجه به فرایند حل مسأله
3- انجام پژوهشی در زمینه نقش و جایگاه فرایند حل مسأله در نظام‌های آموزشی کشورهای پیشرفته و مقایسه آن با نظام آموزشی ایران

جايگاه دانش مردم سالاري  دینی   در  محتوای کتابهای علوم اجتماعی و شناسایی سلسه مراتب سطوح شناختی آن در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

با توجه به اینکه  محتوا و روش ارزشیابی در مورد مردم  سالاری دینی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است، پیشنهاد می گردد سایر مولفه های برنامه درسی تربیت مردم  سالار دینی نیزمورد پژوهش قرار گیرد.
- پیشنهاد می  گردد پژوهشی در مورد عوامل عدم اشتیاق معلمان در استفاده از روش  های ارزشیابی فعال صورت پذیرفته و چرایی آن مورد پژوهش و آسیب شناسی قرار گیرد.
- پيشنهاد مي  شود پژوهشي در زمينه بررسي تاثير جو اجتماعي مدارس در تربيت شهروند مردم سالار ديني،  در قالب رفتار معلمان، دانش آموزان، و مسئولين مدارس با يكديگر و روشهايي كه مي  توان فرهنگ مردم-سالاري ديني را در دانش آموزان مقاطع گوناگون تحصيلي  نهادينه ساخت صورت پذیرد

رابطه توليدات پژوهشي با نمرات ارزشيابي تدريس اعضاي هیأت علمي دانشگاه حکیم سبزواری

انجام تحقیقاتی با این عنوان در دانشگاه‌های مختلف دولتی، آزاد، پیام‌نور، غیرانتفاعی و در سرتاسر نظام آموزش عالي ايران به صورت يك طرح ملي،‌تا اين رابطه با توجه به محيط‌هاي آموزشي- پژوهشي متفاوت بررسي شود.
- انجام تحقيقي با اين عنوان با روش علي مقايسه‌اي كه در آن گروه‌ها از لحاظ سابقه تدريس، جنسيت و سن همتا شوند.

- با توجه به این که در تبیین عدم رابطه بین عملکرد پژوهشی و ارزشیابی تدریس اساتید بیان شد که پرسشنامه به خوبی نتوانسته است تمایز بین کیفیت تدریس اساتید را مشخص سازد، بنابراین پیشنهاد می  شود ابزاری مناسبی برای ارزشیابی تدریس اساتید ساخته شود.

عنوان : شناسایی و اولویت بندی شایستگی‌های حرفه‌ای مورد نیاز هنرآموزان فنی و حرفه‌ای از منظر هنرآموزان، کادر مدیریتی و هنرجویان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای شهر همدان (با استفاده از مدل بوریچ و تحلیل کوآدرانت)

یافته‌ها، نتایج، پیشنهادات، و کاربردهای عملی این پژوهش توصیفی  موضوعات و عناوین پژوهشی زیر را که نیاز است به منظور بهبود وضعیت آموزش فنی و حرفه‌ای در آینده نزدیک مطالعه و بررسی شود، پیشنهاد می‌کند.
1. بررسی علل و عوامل موثر بر عدم توانایی و توانایی کم هنرآموزان فنی و حرفه‌ای در اجرای شایستگی‌های حرفه‌ای (علی رغم اینکه این شایستگی‌ها برای حرفه و شغلشان ضروری می‌باشد)، نيازمند انجام پژوهش های کمی و کیفی مي باشد.
2. باید پژوهشی انجام شود تا وجود تفاوت‌های معنادار آماری، در مورد شایستگی‌های حرفه‌ای را در دیدگاه هنرآموزان، کادر مدیریتی و هنرجویان توضیح داده و آن را تبیین کند. به عبارت ديگر، در مورد چرايي و علل و عوامل موثر بر تفاوت ادراكات ايشان از شايستگي هاي حرفه اي تحقيق و بررسي شود.
3. تحقيق و بررسي دقيق تر و همه جانبه تر در مورد شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان فنی و حرفه‌ای نيازمند انجام پژوهش های کیفی مانند مشاهده شايستگي هاي حرفه اي در رفتار هنرآموزان و در موقعيت طبيعي محيط آموزشي و كلاس درس است.

کیفیت تدریس مجازي استادان بر اساس جهت  گیری‌های برنامه درسي آنان در نظام آموزش عالی ایران و ارائه الگوی تدریس مجازی مطلوب

از آنجا که این پژوهش به شیوه توصیفی انجام شده و محقق در کنترل متغیرهای تأثیرگذار با محدودیت مواجه بوده است به لحاظ روش، این پژوهش می  تواند به صورت آزمایشی اجرا گردد تا از طریق آن تأثیر هر یک از جهت  گیری  های برنامه درسی بر کیفیت تدریس مجازی مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
این پژوهش صرفاً در ارتباط با استادانی بود که به ارائه آموزش مجازی می  پرداختند. توصیه می  گردد که در آموزش حضوری و متداول نیز نقش جهت  گیری  ها بر کیفیت تدریس استادان مورد بررسی قرار گرفته و با نتایج پژوهش حاضر مقایسه گردد.
دانشجویان مجازی از این که وارد سیستم مجازی شده بودند ناراضی بوده و حتی در مواردی از اینکه دانشجوی مجازی بودند، احساس شرم داشتند، پیشنهاد می  گردد در پژوهشی مستقل دلایل این نارضایتی و راه  های رفع آن مورد مطالعه شود.
از آنجا که عوامل متعددی در موفقیت دانشجویان مجازی نقش دارند که یکی از این موارد استاد و رفتار کلاسی وی می  باشد، پیشنهاد می  شود عوامل تأثیر گذار بر موفقیت دانشجویان مجازی با تأکید بر نقش استاد مورد بررسی قرار گیرد.
مطالعه جهت  گیری  های برنامه درسی در ارتباط با سیاست  گذاران و طراحان اصلی آموزش-مجازی در ایران نیز ضرورت پژوهش دیگری است. در این ارتباط لازم است تا جهت  گیری  های برنامه درسی آنان با جهت‌گیری‌های استادان مقایسه گردد.
استفاده از ابزارهای متفاوت جهت جمع  آوری اطلاعات باعث افزایش اعتبار پژوهش شده و یافته‌های متقن  تر و کامل  تری حاصل می  آید پیشنهاد می‌شود این پژوهش با ابزارهایی متفاوت از ابزار به کار رفته در این پژوهش انجام گرفته و نتایج به همدیگر مقایسه گردد.
با توجه به نتایج این پژوهش و تأثیر حوزه موضوعی بر افراد، پیشنهاد می  شود این پژوهش در سایر دانشگاه  ها و عرصه  های آموزشی نیز اجرا گردد.
از آنجا که الگوی تدریس مجازی جایگزین طراحی شده در این پژوهش از نوع الگوی مفهومی می  باشد، پیشنهاد می  شود الگوهای رویه  ای و عملی نیز بر اساس این الگو در ارتباط با دروس خاص تدوین گردد

ساخت و اعتباريابي مقياس روحيه  ي پژوهشي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهد

این پژوهش تنها در جامعه دختران مقطع متوسطه انجام شد، لذا توصیه می  شود پژوهشی نیز به منظور برآورد میزان و چگونگی روحیه پژوهشی پسران دانش  آموز شهر مشهد و سایر شهرها و ترسیم نیمرخ روحیه  ی  پژوهشی آنان و بررسی پایایی و روایی این ابزار در جامعه دانش  آموزی پسران در مدارس (دولتی، غیر انتفاعی، کار و دانش و فنی حرفه ای)، پایه  های تحصیلی و رشته  های تحصیلی نیز صورت گیرد.
 همچنین پيشنهاد مي  شود به منظور برآورد و تحليل يافته  هاي اين مقياس در پژوهش  هاي آينده از نظریه  های نوین روان  سنجی مانند
IRT نيز استفاده شود.
به منظور احراز روايي افتراقي براي اين مقياس پيشنهاد مي  شود كه نمونه مورد بررسي از جامعه  دانش  آموزان دانش  آموزان مبتکر و عادی انتخاب شوند و مقياس روحيه  ي پژوهشي بين اين دو گروه مورد مقايسه قرار گيرد

بررسی میزان رعایت اخلاق پژوهش در رساله های دکتری گروه علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در طی سالهای  1386 تا 1390

از آنجا که هر پژوهشی ادامه دهنده پژوهش  های قبلی و خود مقدمه برای پژوهش  های بعدی است با توجه به هدف و نتایج این پژوهش، در ذیل پیشنهاداتی جهت روشن ساختن راه پژوهشگران آتی ارائه می  گردد که عبارتند از:
§ از آنجا که این پژوهش بر روی رساله  های به اتمام رسیده انجام گرفته است، انجام پژوهش  های کیفی در خصوص شناسایی و درک و تجربه زیسته دانشجویان از اصول اخلاقی پژوهش و چالش  هاي موجود در اين حوزه و همچنین بررسی میزان رعایت اخلاق پژوهش در فرایند انجام رساله  ها پيشنهاد مي  گردد.
§ انجام مطالعات تركيبي يعني پژوهش  هاي كمي در كنار پژوهش  هاي كيفي در خصوص میزان رعایت اصول اخلاقی در پژوهش  های کیفی و مطالعات توصیفی به صورت عمیق  تر به منظور شناسایی معضلات مربوط به این امر.
§ از آنجا که پیشینه نشان می  دهد که اصول اخلاقی پژوهش مبتنی بر متون چاپ شده در کشورهای غربی است، به منظور بومی سازی این اصول، لازم است نسبت به اين موضوع نگاه بومي داشته باشيم و پژوهش  های مربوط به  اصول اخلاقی از منظر اسلامی مورد توجه قرار گيرد.
§ این پژوهش بر روی رساله  های دانشجویان دکتری گروه علوم انسانی انجام شده، لذا پیشنهاد می  گردد مبحث اخلاق پ‍ژوهش و ضعف  هاي موجود در اين حوزه در پژوهش  های مشابه و همچنين در پایان  نامه  های دانشجویان کارشناسی ارشد ساير رشته  ها مورد عنايت قرار گيرد.
§ تحلیل کتاب  های روش تحقیق منتشر شده موجود از این حیث که تا چه میزان کدهای اخلاقی در آنها توضیح داده شده و شناسایی مشکلات مربوط به این امر به منظور تدوین و تألیف کامل  تر این کتاب  ها.

تحلیل محتوای ده ساله مجلات علوم تربیتی از جهت بررسی میزان هماهنگی با نیازهای پژوهشی آموزش و پرورش و شناسایی علل فاصله احتمالی این دو

در بررسی و تحلیل این پژوهش در سؤال سوم به بررسی دلایل احتمالی عدم انطباق میان مقالات به چاپ رسیده در  فصلنامه ها و اولویت های پژوهشی وزارت آموزش و پرورش پرداخته شد. این عدم انطباق ممکن است اختصاصاً در حوزه آموزش و پرورش و علوم تربیتی باشد و شايد در سایر نهاد ها و همچنین در سایر علوم به چشم نخورد؛ لذا به پژوهشگران متخصص در سایر حوزه های علوم انسانی از قبیل روانشناسی، جامعه شناسی و ... توصیه می شود تا در زمینه انطباق نیاز های پژوهشی وزارت خانه مربوطه و مجلات به چاپ رسیده در آن حوزه هاي مطالعاتی به پژوهش هاي مشابه بپردازند و در صورت مشاهده انطباق یا عدم انطباق، دلایل آن را بررسی نمایند.
2- ماحصل پژوهش هایی که با هزینه و حمایت ادارات و وزارت آموزش و پرورش انجام می شوند، به دلایل زیادی چاپ نمی شوند از این دلایل می توان به عدم قابلیت چاپ در فصلنامه ها، عدم تمایل وزارت آموزش و پرورش برای چاپ، عدم پی گیری لازم و ... را نام برد. لذا به پژوهشگران توصیه می شود به آسیب شناسی دلایل عدم انتشار این مقالات در فصلنامه های علوم تربیتی بپردازند و اینکه بررسی شود آیا این پژوهش ها در سازمان ها فقط با انگیزه رفع تکلیف و گزارش به مقامات بالاتر انجام می شود یا اینکه در نهایت این مقالات و یافته های آن ها در عرصه عمل به کار برده می شود و نيز آيا انتشارات داخلی در مجموعه های خود ادارات در قالب پژوهشهای انجام شده در سایت در اختیار فرهنگیان همان مجموعه قرار می گیرد يا خير.
3- با توجه به اينكه كميته اي كه اولويت هاي پژوهشي را در پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش و ساير ادارات و سازمان هاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش انجام مي دهد شامل تركيبي از مسئولين آموزش و پرورش و اساتيد دانشگاه در حوزه علوم تربيتي مي باشد، به پژوهشگران پيشنهاد مي شود بررسي كنند كه آيا اين نسبت وجود دارد؟ آيا اين نسبت به درستي انتخاب شده است يا خير.
4- در حوزه تحقیقات در وزارت آموزش و پرورش و سازمان ها و ادارات آموزش و پرورش روند مشخص و معینی برای تعیین اولویت های پژوهشی وجود دارد. این روند با نظر خواهی از کارشناسان و پژوهشگران در حوزه علوم تربیتی و فعالان پژوهشی در وزارتخانه و مراكز استاني مورد نظر آغاز شده و بعد از جمع آوری و بررسی عناوین و نیاز های پژوهشی ارسالی توسط کمیته تخصصی که پیرامون همین مسئله تشکیل شده است، اين كميته به برگزاری جلسه مبادرت می ورزند و بعد از ویرایش و بررسی موضوعات در نهایت موضوعات مورد نظر تأیید یا رد می شود و موضوعات تایید شده در قالب اولویت های پژوهشی منتشر می گردند. این طریقه اولویت یابی خالی از اشکال نیست و به طور ضمنی چند مورد از آنها را می توان نبود نیرو های متخصص، دغدغه های اختصاصی کارشناسان و ... را نام برد. لذا به پژوهشگران توصیه می شود تا پیرامون درستی یا نادرستی و مزایا و معایب این روند اولویت یابی به پژوهش بپردازند همچنین در صورت امکان طرح و روش مناسب تری جهت تعیین اولویت های پژوهشی در وزارت آموزش و پرورش و سایر ادارات و سازمان های وابسته به وزارت آموزش و پرورش توصیه شده است.
5- همانطور كه در نتايج بررسي سؤال هاي 1 و 2 به دست آمد، حوزه هاي مطالعاتي از قبيل تاريخ آموزش و پرورش و فلسفه آموزش و پرورش كمتر توسط متخصصين و پژوهشگران مورد اقبال قرار گرفته اند. با توجه به اهميتي كه اين حوزه هاي مطالعاتي در مورد مفاهيم و مباني بنيادي آموزش و پرورش مي توانند داشته باشند، پيشنهاد مي شود پژوهشگران نسبت به پژوهش در اين حوزه هاي مطالعاتي اهتمام بيشتري ورزند

راهبردهای راهنمایي رساله  ها و پايان‌نامه‌هاي دانشجويان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه فردوسی مشهد: تحلیلی بر وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب

پس از بررسي متون و انجام پژوهش حاضر، پژوهشگر مقوله  ها و موضوعات زير را براي محققان و پژوهشگراني که قصد دارند در اين زمينه کار پژوهشی انجام بدهند، پيشنهاد مي  کند:
1. صلاحيت‌ها و شايستگي‌هاي استادان راهنماي موفق و تأثیرگذار در فرآیند راهنمايي شناخته شود و برنامه‌ی آموزشي براي آن‌ها تدوين شود.
2. فرآیندها و سبك‌هاي نظارت و راهنماييِ غالب در دانشگاه‌هاي ايران بررسي شود و بهترين سبك (سبک‌های) راهنمايي برای بهبود كيفيت راهنمايي‌ها و در نهايت، ارتقاي كيفيت پايان نامه‌ها و رساله‌ها معرفي شود.

بررسی رابطه بين سبک‌های تفکر و گرایش‌های پژوهشی با رشد حرفه‌ای اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌های فردوسي و علوم  پزشکی مشهد

با توجه به اینکه در زمینه گرایش‌های پژوهشی در ایران تحقیقی صورت نگرفته است، انجام پژوهش حاضر بسترساز پژوهش‌ها و تحقیقات آتی در حوزه مسائل مربوط به آموزش عالی و روش شناسی پژوهش خواهد شد، که به گسترش این حوزه تحقیقی کمک خواهد کرد. تحقیقات آینده می‌تواند به کشف مولفه های گرایش‌های پژوهشی در حیطه‌های دیگری چون معلمان مدارس، دانش آموزان و کشف مولفه های رشد حرفه‌ای در حیطه‌های دیگری چون مدیران، کارکنان، معلمان و سایر رشته‌هایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار نگرفت، بپردازد.
- ابزار سبک‌های تفکر، تحقیق کمی و کیفی را با هم در نظر گرفته بود. تحقیقات آینده می‌تواند به ساخت ابزار ویژه تحقیق کیفی و ویژه تحقیق کمی بپردازد.
- ممکن است متغیرهای دیگری مانند نوع و مواد تدریس، جنسیت و شغل، به عنوان عامل اثرگذار بر گرایش‌های پژوهشی و رشد حرفه‌ای وجود داشته باشد که در این تحقیق آزمون نشد. 
- پیشنهاد می‌شود الگوی یادشده، يا تعدیل یافته‌ی آن، در دانشگاه‌های دیگر و یا نمونه‌های دیگری همچون معلمان و برجست‌گان علمی و تحقیقی انجام شود.
- روابط سبک‌های تفکر و گرایش‌های پژوهشی دانشجویان مقاطع مختلف در دانشکده‌ها و دانشگاه‌های مختلف می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.
- پیشنهاد می‌شود که روابط سبک‌های تفکر و رشد حرفه‌ای اساتید و دانشجویان با میزان بروندادهای تحقیقی دانشگاه‌ها مانند تعداد کتاب‌های منتشر شده، تعداد مقالات چاپ شده بین المللی و داخلی و غیره مورد بررسی قرار گیرد.

نقش عوامل اجتماعي و محيط آموزشي- پژوهشي دانشگاه بر خودکارآمدي پژوهشي و عملکرد آموزشيپژوهشي دانشجويان تحصيلات تکميلي در دانشگاه فردوسي و علوم پزشکي

پس از بررسي متون و انجام پژوهش حاضر، پژوهشگر مقوله  ها و موضوعات زير را براي محققين و پژوهشگراني که قصد دارند در اين زمينه به انجام پژوهش بپردازند، پيشنهاد مي  نمايد:
1. با توجه به اينکه در زمينه خودکارآمدي پژوهشي در ايران پژوهش  هاي بسيار اندکي صورت گرفته است، انجام پژوهش حاضر بستر  ساز پژوهش  هاي آتي در حوزه مسائل مربوط به آموزش عالي خوهد شد، که به گسترش اين حوزه پژوهشي کمک خواهد کرد.
2. روابط عوامل موثر بر خودکارآمدي و عملکرد آموزشي- پژوهشي در ميان اساتيد و دانشجويان مقاطع مختلف در دانشکده  ها و دانشگاه  هاي مختلف مي  تواند مورد بررسي قرار گيرد.
3. هر يک از عوامل اجتماعي، محيط آموزشي- پژوهشي و خودکارآمدي پژوهشي در قالب پژوهشي جداگانه و به صورت مفصل مورد بررسي قرار گيرد تا تمامي جزئيات مورد توجه و دقت نظر قرار گيرد.
4. انجام پژوهشي با همين شيوه در ساير موسسات آموزشي عالي و مقايسه نتايج آن با پژوهش حاضر مي  تواند مورد بررسي قرار گيرد.
5. از آنجايي که رابطه بين محيط آموزشي- پژوهشي و عملکرد دانشجويان منفي بود، به منظور شناخت بهتر نقايص و کمبودهاي موجود، پژوهشي در اين زمينه صورت پذيرد

نیازسنجی  و اولویّت‌یابی نیازهای پژوهشی معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد، و ارزیابی از پیشنهادات کاربردی طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته و اولویت‌های پژوهشی مصوب در آموزش و پرورش خراسان

پژوهش کلید و رمز موفقیت سازمان‌های مختلف اعمّ از آموزشی و غیرآموزشی است و در هر حوزه و زمینه‌ای که انجام پذیرد، کاربست نتایج حاصل از آن نتایج پایدار و مفیدی به‌جای خواهد گذاشت. بنابراین با توجه به نقش‌آفرینی پژوهش در تمامی حوزه‌های دانشی و  متأثر از نتایج پژوهش حاضر و غیریکنواخت بودن نمونه در پژوهش حاضر، توصیه می‌شود پژوهش‌هایی با هدف نیازسنجی پژوهشی از معلمان مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، پیش‌دانشگاهی) و مدارس دیگر (شبانه‌روزی، غیرانتفاعی، کارودانش، فنی‌حرفه‌ای) با در نظر گرفتن ویژگی‌هایی چون رشته‌‌تحصیلی، سابقه‌خدمت، سن و جنسیت معلمان انجام گیرد. علاوه بر این به منظور افزایش اعتبار و سهولت تعمیم‌دهی نتایج پژوهش حاضر مطلوب است که پژوهشی با همین عنوان در جامعه معلمان مقطع متوسطه سایر شهرها نیز انجام گیرد. ضمناً از آنجایی‌که پژوهش حاضر به صورت پیمایشی و پرسشنامه‌ای صورت گرفته است، احتمال این‌که نتایج حاصل از آن متأثّر از سوء‌گیری، باور و برداشت ذهنی آزمودنی‌ها باشد، وجود دارد؛ بنابراین به منظور افزایش دقت و اعتماد‌پذیری نتایج حاصل از پژوهش حاضر توصیه می‌شود که پژوهشی مشابه در جامعه معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد و در مقیاس کوچک با بهره‌گیری از تکنیک‌های نیازسنجی (دلفی، فیش پاول، تل استار و غیره) نیز صورت گیرد و بررسی مقایسه‌ای بین نتایج حاصل از آن با نتایج حاصل از پژوهش کنونی انجام گیرد. چرا که علی‌رغم گستردگی دامنه نیازهای انسان‌ها، در پژوهش حاضر نیازهای پژوهشی معلمان محدود به سه نیازِ روانشناختیِ خودمختاری، ارتباط و شایستگی شد، اما با توجه به اثرگذاری هر یک از انواع نیازها بر عملکرد افراد توصیه می‌شود که در پژوهش‌های آتی به شناسایی نیازهای پژوهشی معلمان در زمینه‌هایی چون نیازهای فیزیولوژیکی، امنیت، احترام و منزلت اجتماعی، خودشکوفایی، نیاز به پیشرفت و سایر نیازهای روانشناختی مطرح در نظریات روانشناختی و همچنین نیازهای غیر روانشناختی همچون نیازهای اقتصادی، رفاهی، خدماتی، آموزشی، اطلاعاتی نیز پرداخته شود. لازم به ذکر است که در جامعه کنونی صِرفِ مسأله‌یابی و انجام پژوهش حول مسائل شناسایی شده نمی‌تواند به تنهایی اثربخش باشد بلکه باید فرایند پژوهش و مسأله‌یابی پژوهشی نیز به مانند سایر فعالیت‌های آموزشی و غیرآموزشی همواره به طور دقیق نظارت و ارزیابی شود. بر این اساس با توجه به نتایج حاصل از پژوهش توصیه می‌شود که به منظور ارتقاء کیفیت نیازسنجی پژوهشی و پژوهش‌های انجام شده، پژوهش یا پژوهش‌هایی با هدف ارزیابی از فرایند نیازسنجی پژوهشی موجود در واحد پژوهش آموزش و پرورش خراسان رضوی با تمرکز بر هر یک از مراحل نیازسنجی (دعوت از گروه‌ها و صاحبنظران در جلسات بحث و مذاکره در خصوص شناسایی اولویت‌های پژوهشی، کیفیت اطلاع‌رسانی در خصوص فراخوان اولویت‌های پژوهشیِ هر ‌ساله، کیفیت فرایند داوری و تصویب پیشنهاده‌های پژوهشی ارسال شده به پژوهشکده، کیفیت فرایند نظارت و پیگیری بر اجرای طرح‌های پژوهشی مصوب و در دست اجرا توسط پژوهشگران، کیفیت ارزیابی و داوریِ نهاییِ طرح‌های پژوهشی خاتمه‌یافته) انجام گیرد چرا که عملکرد ضعیف کارشناسان پژوهش و سایر مسئولین امر پژوهش و نیازسنجی پژوهشی در آموزش و پرورش خراسان رضوی منجر به استخراج اولویت‌های پژوهشی و نتایج پژوهشی نه‌چندان اثربخش خواهد شد.

آزمون مدل علّی نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی در پیش بینی تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی دخترانه دولتی شهر سبزوار

نظر به اهمیت و جایگاه تعهد سازمانی در آموزش و پرورش و نقش عوامل و متغیرهای بسیاری که در تحقق تعهد سازمانی موثرند در این پژوهش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی به عنوان دو عامل از متغیرهای موثر، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بی‌شک، عوامل دیگری وجود دارند که بر توسعه تعهد سازمانی تأثیر می‌گذارند و زوایای نگاه به تعهد سازمانی را توسعه می‌دهند. لکن، در این پژوهش فرصت مطالعه و بررسی تمامی آن‌ها ممکن نبوده است. بنابراین نکات مهمی که می‌توانند موضوع تحقیقات آینده قرار بگیرند عبارت‌اند از:
- بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی در پیش‌بینی تعهد سازمانی معلمان با استناد به سایر نظریه‌ها و مدل‌های موجود در این زمینه و نیز با استفاده از روش‌های کیفی (مشاهده و مصاحبه).
- بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی در پیش‌بینی تعهد سازمانی معلمان با هدف مقایسه هم‌زمان تعهد سازمانی در مدارس دولتی و غیردولتی.
- بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی در پیش‌بینی تعهد سازمانی معلمان در جامعه معلمان مرد با توجه به اینکه در تحقیقات دیگر رابطه   معناداری میان جنسیت معلمان و تعهد سازمانی آنان دیده می‌شود.
- بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی در پیش‌بینی تعهد سازمانی معلمان در سایر مقاطع تحصیلی.

بررسی رابطه رشد حرفه ای،فرسودگی ورضایت شغلی در معلمان مقطع ابتدایی مدارس عادی واستثنایی شهرستان‌های شرق استان گلستان

با توجه به اینکه پرسشنامه رشد حرفه ای بیشتر بر جنبه سازمانی و کلی تاکید دارد، پیشنهاد می‌شود که پرسشنامه ای مختص رشد حرفه ای در معلّمان به صورت فردی تهیه گردد.
2-با توجه به اینکه در رابطه با رشد حرفه ای معلّمان پژوهش‌های کمی صورت گرفته است (مخصوصاً در زمینه الگوها و تکنیک‌های که در این پژوهش ذکر شده‌اند) پیشنهاد می‌شود مطالعات بیشتری در این زمینه صورت پذیرد.
3-همان گونه که می‌دانیم آموزش و پرورش در حال تحول بنیادین می‌باشد، و این امر زمانی میسر می‌شود که این تحول در نگرش‌ها، دانش‌ها و باورهای معلّمان ایجاد شود و یکی از راه های که باعث این تحول می‌گردد، رشد حرفه ای است؛ لذا پیشنهاد می‌شود در زمینه یافتن مؤثرترین شیوه های رشد حرفه ای که با فرهنگ جامعه معلّمان سازگاری بیشتری داشته باشد، پژوهش‌های صورت گیرد.
4-نتایج این پژوهش نشان داد که در زمینه فرسودگی شغلی بین معلّمان مدارس عادی و استثنایی تفاوت معنا داری وجود ندارد؛ و با توجه به این که کار در مدارس استثنایی دشوار تر می‌باشد لذا دلایل این امر می‌تواند موضوع، ‌انجام پژوهش‌های جدیدی باشد.
5-با توجه به پاسخ‌های تشریحی داده شده به دو سؤال باز پاسخ موجود در پرسشنامه، به نظر می‌رسد که جنبه های معنوی کار در معلّمان مدارس استثنایی یکی از دلایل فرسودگی شغلی پایین باشد، که پژوهشی در این زمینه نیز می‌تواند مفید باشد.
6-نتایج نشان داد که رضایت شغلی معلّمان در هر دو جامعه معلّمان مدارس عادی و استثنایی در حد مطلوب می‌باشد. پیشنهاد می‌شود در رابطه با عللی که باعث ایجاد چنین رضایت شغلی شده‌اند، پژوهشی صورت گیرد تا این عوامل بیشتر تقویت شوند.
7- با توجه به اینکه رابطه معلّمان و دانش آموزان در مقطع ابتدایی بسیار عمیق و نزدیک می‌باشد، لذا این پژوهش اگر در مقاطع بالاتر صورت می‌گرفت شاید نتایج متفاوت به دست می‌آمد، چون خیلی از معلّمان انگیزه بالای خود را بیشتر منتسب به دانش آموزان و دنیای پاک و معصوم آنان و نیز لذت یاد دادن به آنان ذکر می‌کنند؛ لذا پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های مشابه این در مقاطع راهنمایی و دبیرستان نیز انجام گیرد.

بررسی رابطه ی بین کیفیت زندگی کاری و کارایی کارکنان آموزش و پرورش

انجام تحقیق به روش کیفی جهت بررسی دقیق و تمام ابعاد کیفیت زندگی کاری.
- بررسی اثرات مثبت و تأثیرگذار کیفیت زندگی کاری  بر عملکرد سازمان و کارکنان
-با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در مورد ضرورت تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ،محققان و دانشگاهیان در جهت روشن ساختن وجوه گوناگون کیفیت زندگی کاری، بومی سازی و گسترش آن در نظام سازمانی و سایر موسسات تلاش وافر نمایند.
- بررسی نقش و ارتباط سایر متغیر  های تأثیرگذار بر کیفیت زندگی کاری در سازمان  ها و تلاش در جهت تولید ابزار کارآمد و دقیق در مورد آن.
-بررسی موانع و مشکلات موجود در مسیر پیاده  سازی کیفیت زندگی کاری متناسب با ویژگی  های کارایی در سازمان ها و همچنین سایر موقعیت  های کشور.
- انجام تحقیقات مداخله  ای و تمرکز روی فاکتورهای تأثیرگذار و پیش  بینی  کننده در ارتباط با کیفیت زندگی کاری  و نهایتاً سنجش اثرات و پیامدهای آن.
- بررسی دیدگاه  ها و راهکارهای ارائه شده از سوی صاحبنظران و اساتید دانشگاه در رشته  های مرتبط با کیفیت زندگی کارایی و کارایی در  جهت از بین بردن شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب

بررسی میزان و رابطۀ جوّ سازماني و سازمان يادگيرنده از دیدگاه مدیران و اعضاء هیئت علمیدانشگاه مازندران

انجام تحقيقاتی مربوط به بررسی عوامل زيربنايي مؤثر بر سازمان یادگیرنده که به نظر می‌رسد تا به حال انجام نشده است؛
- پیشنهاد می
گردد از ابزارهای دیگر اندازهگیری هم جو سازمانی و هم سازمان یادگیرنده در کنار پرسشنامهها برای بدست آوردن نتایج دقیقتر استفاده گردد؛
- پیشنهاد می
گردد در دورههای زمانی مختلف که میتواند سالانه نیز باشد جهت پایش و سنجش جو و یادگیری در سازمان جهت ارائۀ علامت هشداري در مواقع افت جو و یادگیري سازمانی و تاثیر آنها بر یکدیگر و استمرار وضع مطلوب این دو اقدام گردد؛
- پیشنهاد می
گردد در سازمانهای مختلف این سنجش و بررسی انجام گرفته و با هم مقایسه شود.

بررسی نقش انتقال دانش ضمنی مدیران در توانمندسازی کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

 طراحي الگوي بهينه استقرار انتقال دانش ضمنی مدیران در نظام آموزش و پرورش.
2. بررسي تنگناها و موانع استقرار دانش ضمنی در سازمان آموزش و پرورش.
3. انجام یک تحقیق میدانی بصورت مصاحبه حضوری با مدیران.

بررسي وضعيت موجود و طرح مدل نظارت بر مدیران گروه  های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

از آنجايي كه زيربناي اساسي نظارت و ارزيابي اشاعه  ی فرهنگ كيفيت در دانشگاه است توصيه مي-شود در پژوهشي به بررسي عوامل موثر در فرهنگ سازي در خصوص نظارت بر مبنای بهبود کیفیت در دانشگاه از منظر گروه  هاي مختلف پرداخته شود.
یافته  های پژوهش حاکی از عدم پذیرش اکثریت اعضای هیئت علمی در ارتباط با معیار و شاخص-های ارزیابی بود. پیشنهاد می  شود در این زمینه و برای پیدا کردن دلایل این عدم پذیرش صورت گیرد. همچنین پژوهش پیشنهادی می  تواند در زمینه معیار و شاخص نظارت با خصوصیاتی که در این پژوهش ارائه گردید انجام شود.
 معمولاً نظارت به  صورت فرآیند درک می  شود، در ادامه این پژوهش، مطالعه  ای در زمینه فرآیند و چگونگی روند آن در دانشگاه ضرورت می  یابد.
 
با توجه به اینکه زیر نظام  های مختلف آموزش عالی (دانشگاه  های سراسری، پیام نور، غیرانتفاعی، علمی – کاربردی، آزاد اسلامی) دارای رسالت  هایی متفاوت در آموزش عالی هستند، پیشنهاد می  گردد مطالعاتی مشابه در این نظام  ها انجام شود

تأثیر ویژگی  های کارآموز، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری در سازمان  های صنعتی (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو خراسان)

پژوهشگر با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و به منظور کمک به پژوهشگران آینده، جهت انجام تحقیقات و پژوهش‌های مربوط به موضوع پژوهش، موضوعات پژوهشی زیر را پیشنهاد می‌نماید:
•  با توجه به اینکه پژوهش حاضر در صنعت ایران خودرو انجام شده است انجام پژوهش در صنایع دیگر و همچنین سازمان‌های غیر صنعتی نیز پیشنهاد می‌گردد.
• در مرور پیشینه و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که به جز تأثیر این عوامل بر انتقال یادگیری، عوامل دیگری نیز می‌تواند تأثیر گذار باشد، مانند حمایت فرهنگ سازمانی، مداخلات آموزشی و شرایط انتقال.
• پژوهشی با این عنوان با روش پژوهش آزمایشی اجرا شود.

شناسایی و ارزیابی شایستگی  های مدیران واحدآموزش شرکت  های دولتی شهرمشهد براساس مدل بازخورد 360 درجه: مطالعه موردی

توصیه می  شود پژوهشگران علاوه بر ارزیابی شایستگی  های عمومی به اعتبار بخشی سایر شایستگی  ها بپردارند و از آن  ها جهت ارزیابی استفاده کنند.
در بازخورد 360 درجه فرض بر این است که از اغلب افرادی که با ارزیابی شونده در تماس هستند و رابطه کاری دارند، نظر سنجی صورت پذیرد؛ لذا پیشنهاد می  گردد:
• تعداد بیشتری از نیروهای تحت  سرپرستی و همکاران ومشتریان سازمان در ارزیابی شرکت نمایند.
• مدیران مافوق تا دو رده بالاتر از ارزیابی شونده در ارزیابی شرکت نمایند.
• بازخورد 360 درجه در سطح کارشناسان وافراد غیرمدیر بررسی شده ونتایج آن  ها با ارزیابی مدیران مقایسه گردد.
امروزه با توجه به تحولات تکنولوژیکی و استفاده از فن  آوری رایانه درمحیط  کار، ارزیابی  های مبتنی بر بازخورد 360 درجه به کمک رایانه و تحت حمایت شبکه  های رایانه  ای صورت می  پذیرد  که در راستای افزایش سهولت و دقت پیشنهاد می  گردد از نرم افزارهای مرتبط برای طراحی و اجرای بازخورد 360 درجه استفاده شود

طراحی، اجرا و سنجش اثربخشي آموزش مداوم مبتني بر وب بر اساس نظریه  ی سازنده  گرايي در جامعه پزشکان

شناسایی روش  های اثربخش آموزش، پیاده  سازی و ارزیابی آموزش مداوم پزشکان با استفاده از ابزار وب.
- سنجش اثربخشی دوره  های آموزشی در سطح تغییر رفتار و پیامد.
- سنجش اثربخشی دوره  های مبتنی بر وب کارکنان و دانشجویان.
- انجام پژوهش با موضوع  پژوهش حاضر به شيوه كيفي.
- بررسي ساير عوامل موثر بر اثربخشي آموزش مداوم مبتني بر وب پزشكان غير از طراحي آموزشي.
- انجام پژوهش فوق در ساير عرصه  هاي آموزش پزشكي

کاربست و ارزیابی اثربخشی مدل آندراگوژی نولز در دوره‌های آموزش مدیران (مطالعه موردی: مدیران گروه  های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد)

پژوهشگر با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و به منظور کمک به محققان و پژوهشگران آینده، جهت انجام تحقیقات و پژوهش  های مربوط به موضوع پژوهش و توسعه به‌کارگیری مدل آندراگوژی در برنامه  های آموزش مدیران موضوعات پژوهشی زیر را پیشنهاد می  نماید.
• با توجه به اینکه پژوهش حاضر در دانشگاه فردوسی انجام شده است، انجام پژوهشی در سازمان  ها و صنایع دیگر و همچنین سازمان  های صنعتی نیز پیشنهاد می  گردد.
• با توجه به اینکه مدیران گروه‌ها جهت شرکت در دوره  ها برگزیده شدند، پیشنهاد می  گردد که برای سطوح مختلف مدیران دوره  ای جداگانه برگزار و ارزیابی اثربخشی صورت پذیرد.
• با توجه که در این پژوهش از مدل آندراگوژی برای آموزش مدیران استفاده شد پیشنهاد می‌شود پژوهشی در زمینه آموزش مدیران بر اساس سایر الگوهای آموزشی صورت گیرد.
• پیشنهاد می  گردد پژوهشی درباره شناسایی روش‌های اثربخش آموزشی برای مدیران صورت گیرد.
• پیشنهاد می‌گردد پژوهشی با روش تحقیق کیفی در زمینه کار بست مدل آندراگوژی نولز در آموزش مدیران انجام شود.

                                                                                                                        

 

                                                                                                                          bazgasht

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء