پیشنهادهای پژوهش رشته مهندسی شیمی

mohandesishimi

 


 home-1صفحه اصلی

1391

1392


Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393

 

عنوان پایان نامه

پیشنهادهای پژوهش

سنتز نانوکامپوزیت های فوتوکاتالیستی- مغناطیسی بر روی بستر کربنی جهت تخریب آلاینده‌ی آلی

 در این پژوهش به دلیل هزینه و زمان بر بودن ساخت نانوکامپوزیت  ها به تأثیر پارامترهایی مانند زمان و غلظت کاتالیست روی راندمان فرایند فوتوکاتالیستی بسنده شد. پیشنهاد می  شود تأثیر پارامترهایی از قبیل pH، دما، سرعت هم  زدن و غلظت آلاینده نیز روی راندمان فرایند بررسی شود.
• در این پژوهش با توجه به زمان  بر بودن سنتز اکسید گرافن و نیز تولید آن در مقیاس کم، تنها به بررسی یک درصد وزنی معین از اکسید گرافن در ساختار نانوکامپوزیت اکتفا شد. پیشنهاد می  شود با تغییر درصد وزنی اکسید گرافن در نانوکامپوزیت تأثیرآن‌ بر میزان حذف آلاینده بررسی شود تا بتوان به یک مقدار بیشینه برای حذف آلاینده دست یافت.
• در پژوهش  های آتی حذف آلاینده  های دیگری از قبیل دارو، روغن و غیره مورد بررسی قرار گیرد.
• نانوذرات غیرمغناطیسی بر روی بستر کربنی اکسید گرافن نهش داده شود تا نانوکامپوزیت گرافن- نانوذره  ی غیرمغناطیسی تولید شود و راندمان حذف آلاینده نسبت به حالتی که نانوکامپوزیت گرافن- نانوذره  ی مغناطیسی به کار می  رود، مقایسه گردد.
• در این پژوهش تمام آزمایش  ها به صورت ناپیوسته صورت پذیرفت. بنابراین با طراحی یک فرآیند پیوسته‌ و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی آن می‌توان به یک روش نیمه صنعتی یا صنعتی برای حذف انواع آلاینده  ها از محیط آبی نزدیک شد.

بررسي جامع تاثير حل شدن دي اکسيد کربن از هوا بر اکوسيستم دريايي

در اين مدل سازي چنين فرض شده است که دي اکسيد کربن به صورت بسته هايي شاملH_2 CO_3 ، HCO_3^- و CO_3^(2-) که به DIC تعبير مي شود، در عمق حرکت کند.دومين فرض اين است که براي نفوذ DICدر عمق، واکنش شيميايي در نظر گرفته نشود که اين دو فرض براي ساده سازي مسئله انجام شده است. اگراين دو فرض در قانون دوم فيک اعمال شود در نهايت به يک معادله يPDE منجر خواهد شد که حل آن نيز با توجه به شرايط مرزي،  با روش هاي تئوري امکان پذير مي باشد و جواب هاي به دست آمده نيز تا حد زيادي با واقعيت هم خواني دارد. اما مي توان مسئله را به صورت دقيقتري نيز مورد بررسي قرارداد. به اين صورت که هر يک از اجزاي تشکيل دهنده يDIC در داخل آب،  به تنهايي، با توجه به قانون دوم فيک ، نفوذ کرده و با انجام واکنش همراه باشند. در اين صورت سه معادله يPDE به دست خواهد آمد که هريک شرايط مرزي خاص خود را دارند و بايد به صورت همزمان اين سه معادله را حل کرد. از حل اين معادلات مقادير هر يک از اجزا به دست مي آيد که از جمع اين مقادير ميزان DIC به دست خواهدآمد.
چنين به نظر مي رسد که ميزان
pHبه دست آمده در اين روش داراي تطابق بيشتري با واقعيت باشد.
آنچه در اينجا مورد بحث قرار گرفت، تغييرات اسيديته درون اقيانوس ها بود و کمتر به تاثير اين تغيرات بر اکوسيستم پرداخته شد. يکي ديگر از مسائلي که مي تواند بيشتر مورد بحث قرار گيرد، تاثير اين تغييرات بر اکوسيستم دريايي، از جمله مرجان ها، ماهي ها و ساير آبزيان مي باشد که خود تحقيق جامعي را مي طلبد.

بهینه سازی آماری عملکرد پیل  های سوختی میکروبی پیوسته و ناپیوسته با توجه به فاکتورهای نرخ جریان و میزان درصد پساب آنولیت و مقاومت خارجی

 با توجه به اهمیت فاکتور  های میزان پساب ورودی و مقاومت خارجی بر روی میزان توان تولیدی در سیستم ناپیوسته، پیشنهاد می  شود در کار  های بعدی با محدود کردن بازه  های انتخابی برای این دو فاکتور، بهینه  سازی و پیش  بینی دقیق  تر رفتار سیستم با استفاده از روش پاسخ صورت گیرد.
•  ازآنجایی که وجود بافر در سیستم ناپیوسته اهمیت بسیاری دارد می  توان انواع دیگر بافر را که از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه   باشند را بر روی عملکرد سیستم مورد بررسی قرار داد.
• بررسی فاکتور  های انتخابی در این تحقیق بر روی عملکرد مجموعه  ای از پیل  ها که از نظر الکتریکی و هیدرولیکی به صورت سری و موازی می  باشند و استفاده از روش  های بهینه سازی آماری برای آن  ها.
• هنگامی  که در آزمایشات، ساختار بایوفیلم آند در شرایط گوناگون و تحت فاکتور  های مختلف (بخصوص مقاومت خارجی) شکل می  گیرد، شناخت جوامع میکروبی موجود در آن می  تواند در تحلیل رفتار سیستم و عملکرد آن مفید واقع شود.

بررسی انتقال حرارت بین ذرات جامد و گاز در سیکلون كارخانه سيمان بجنورد و اثر پارامترهای مختلف بر روي راندمان آن

 در این پژوهش انتقال حرارت بین دو فاز گاز-جامد تنها در یک سیکلون (سیکلون شماره 5) مورد بررسی قرار گرفته است. البته بحث انتقال حرارت در لوله  های ارتباط دهنده بین سیکلون  ها (داکت  ها)  نیز دارای اهمیت می  باشد، بنابراین پیشنهاد شبیه  سازی حرارتی این قسمت  ها از سیستم پیش  گرمکن، در مطالعات آتی می گردد.
• با توجه به اینکه علاوه بر پارامترهای عملیاتی، پارامترهای غیر عملیاتی نظیر قطر سیلندر (بدنه سیکلون)، ارتفاع سیلندر، زاویه دهانه ورودی سیکلون، قطر و ارتفاع مجرای خروجی گاز، اندازه مخروط سیکلون و غیره بر روی میزان انتقال حرارت و راندمان سیکلون موثر می  باشند، پیشنهاد می  گردد در مطالعات آینده تاثیر این قبیل پارامترها، شبیه  سازی و مورد بررسی قرار گیرد.
• پیشنهاد می  شود علاوه بر پارامترهای بررسی شده در این پژوهش، تاثیر پارامتر دبي ذرات جامد ورودي نیز بر روی انتقال حرارت بین دو فاز گاز- جامد و بحث راندمان حرارتی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
• با توجه به اهمیت اقتصادی موضوع کاهش منطقه کلسیناسیون کوره پخت سیمان در اثر واکنش کلسیناسیون بیشتر در سیستم پیش  گرمکن (مجموعه سیکلون  ها و کلساینر) به واسطه بازیابی حرارتی گازهای گرم خروجی از کوره و کولر و به تبع آن کاهش طول کوره پیشنهاد می  شود در مطالعات آتی این میزان کاهش طول کوره مورد بررسی قرار گیرد.
•  با توجه به اهمیت دو سیکلون شماره یک و شماره پنج به ترتیب از نظر سازوکار جداسازی و سازوکار حرارتی در سیستم پیش  گرمکن کارخانه سیمان، پیشنهاد شبیه  سازی به هر دو صورت جداسازی و حرارتی این دو سیکلون در مطالعات آتی مطرح می  گردد.

کاربرد دی سولفید اویل (پارس جنوبی) در لاستیک و بررسی خواص آن

بررسی تاثیر مقدار روغن فرآیند و نیروی برشی اعمال شده روی دی‌ولکانیزاسیون مکانیکی-شیمیایی پودرهای ضایعاتی.
2) مخلوط کردن لاستیک دی  ولکانیزه شده در نسبت  های مختلف با لاستیک اصلی، پخت مجدد و بررسی خواص مکانیکی لاستیک تولیدی.
3) بررسی دی‌ولکانیزاسیون مکانیکی-شیمیایی
NR با توجه به نیاز صنعت با دستگاه‌های دیگر مثل اکسترودر دومارپیچی.
4) از آن‌جایی که در کشور ما حجم وسیعی از ضایعات لاستیک به ضایعات تایر مربوط می  شود پیشنهاد می-شود که روش  های دی‌ولکانیزاسیون مکانیکی-شیمیایی روی ضایعات تایر انجام شود.
5) بررسی اثر دی  سولفید اویل به عنوان عامل احیا روی ضایعات تایر یا لاستیک  های دیگر مثل
NR.

بررسی تغییرات خواص حرارتی ، میزان پایداری و گرانروی نانوسیال حاوی نانولوله های کربنی اصلاح شده با نانوذرات TiO2

 بررسی تأثیر میزان pH بر روی هدایت حرارتی نانوسیال
• بررسی تأثیر میزان ته  نشینی نانولوله  های کربنی (خام، اسیدشویی و آرایش یافته) بر روی هدایت حرارتی نانوسیال 
• اتصال نانوذرات مختلف بر روی سطح نانولوله  های کربنی و مقایسه میزان هدایت حرارتی، رفتارهای رئولوژیکی و پایداری نانوسیال
• تهیه نانوسیال حاوی نانولوله  های کربنی و نانوذرات مجزا با نسبت  های مختلف و بررسی خواص نانوسیال

حذف کروم شش ظرفیتی از پساب های صنعتی به وسیله روش جذب با مواد معدنی ترکیبی (زئولیت و زغال سنگ قهوه ای)

 از سورفکتانت های کاتیونی دیگر جهت اصلاح سطح زئولیت استفاده گردد.
§ با استفاده از تغییر
pH  محیط، جاذب های به کار رفته جهت حذف کروم (VI) بازیابی شده و کارایی آن ها برای فرایند های جذبی مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
§ از ستون های جذبی جهت کاربرد جاذب ها در قالب فرایند های پیوسته استفاده گردد.
§ نقش پارامتر های دیگری همچون دما، اندازه ذرات جاذب و سرعت اختلاط محلول در فرایند های جذبی بررسی گردد.
§ از مواد طبیعی و معدنی دیگری مانند سنگ های خارا و سنگ های مرجانی  نیز به عنوان جاذب در فرایند های جذبی استفاده گردد.

بهینه سازی فرآیند حذف بیولوژیکی دی بنزوتیوفن با میکروارگانیسمRhodococcus erythropolis(IGTS8) به کمک روش طراحی آزمایش

آنچه در این پروژه مورد بررسی قرار گرفت اثر چهار متغیر غلظت گلیسرول، آمونیوم، توئین 80 و نرخ هوادهی بر پنج پاسخ میزان تولید 2-HBP ، میزان دانسیته سلولی، شدت گوگردزدایی، مقدار تولید 2-HBPبه ازای گرم بر لیتر دانسیته سلولی و نرخ ویژه تولید2-HBP بود. هدف اصلی این پروژه بهینه سازی متغیرها در پاسخ میزان تولید 2-HBP بود. بنابراین پاسخ‌های دیگر را نیز می‌توان با اهداف مختلف به طور دقیق‌تر بررسی کرد. پیشنهاداتی مربوط به ادامه مطالعات و آزمایشات در راستای این پروژه ارائه می‌شود، امید است که بتواند دریچه‌های جدیدی در حوزه‌ی گوگردزدایی بیولوژیکی به روی علاقه مندان و دانشجویان باز کند.
• از آنجایی که میکروارگانیسم رودوکوکوس اریتروپولیس
IGTS8 هوازی بوده، مسلما فاکتور هوادهی اثرات زیادی بر فعالیت این میکروارگانیسم دارد. بررسی مکانیسم گوگردزدایی در حالت هوازی میکروارگانیسم دید بهتری از اثر هوادهی بر فعالیت این میکروارگانیسم می‌دهد.
• بررسی دقیق اثر اکسیژن تامین شده از طریق هوادهی بر رشد میکروارگانیسم و فعالیت آنزیم‌های
DszA، DszC و DszB
• بررسی اثر غلظت مواد فعال‌کننده سطحی دیگر که مناسب با این میکروارگانیسم باشد، بر رشد و گوگردزدایی میکروارگانیسم
• بهتر است گاهی برای مطمئن شدن از حذف دی‌بنزوتیوفن، در کناراندازه گیری میزان تولید 2-
HBP ، میزان دی‌بنزوتیوفن حذف شده را نیز اندازه گرفت.
• منابع کربنی و نیتروژنی موجود در آزمایشگاه گلیسرول و امونیوم کلرید بود. پیشنهاد می‌شود از منابع کربنی و نیتروژنی دیگر نیز استفاده شود و اثرات آن‌ها بر رشد و قابلیت گوگردزدایی میکروارگانیسم بررسی شود
• از روش‌های دقیق‌تری برای آنالیز میزان 2-
HBP تولید شده، مانند GC و HPLC استفاده کرد(به دلیل عدم دسترسی به دستگاه های ذکر شده از روش‌های تجربی ساده‌تر برای تعیین میزان 2-HBP تولید شده استفاده شد).
• بررسی فرآیند گوگردزدایی بیولوژیکی و بهینه سازی متغیرها در حالت دو فازی
• بررسی اثر اکسیژن بر فعالیت میکروارگانیسم و آنزیم‌هایواکنش‌های گوگردزدایی در حالت دو فازی

بهینه سازی شرایط عملیاتی و ساختار واحد شیرین سازی گاز طبیعی

 بهینه سازی ساختار درونی برج احیاء از لحاظ نوع و ضخامت سینی، قطر منافذ، فواصل سینی‌ها، طول بند و سطح اشغال شده توسط مجاری ریزش
• بررسی همزمان تغییرات صورت گرفته در بخش بهینه سازی ساختاری به منظور تعیین تاثیر احتمالی پارامترهای عملیاتی بر یکدیگر
• انجام محاسبات اقتصادی به منظور امکان سنجی اصلاحات پیشنهادی
• شبیه‌سازی دینامیکی واحدهای پیشنهادی جهت تعیین وضعیت کنترل پذیری

شبیه سازی دینامیکی انتقال حرارت جریان فوق بحرانی در یک لوله

 چندین تحقیق دیگر در حالات شار جرمی کم و شار حرارتی بالا در شرایط ناپایدار انجام شود.
• انجام شبیه سازی در دماهای ورودی متفاوت که تأثیر دمای ورودی بر پدیده کاملاً" شناخته شود.
•  در این حالت دیوار با شار حرارتی ثابت بررسی شد ولی بررسی دیوار با دمای ثابت نیز می  تواند جالب و مفید باشد.
• مطالعه‌ی تکمیلی به منظور تعیین شار جرمی که پس از آن برگشت جریان رخ نمی  دهد، به طور مستقل از شار حرارتی انجام شود.
• انجام آزمایشات تجربی برای اطمینان از نتایج شبیه سازی نیز مفید می  باشد.

شبیه سازی دینامیک مولکولی فرآیند نفوذ یون لیتیوم در ماده‌ی کاتدی لیتیوم-نیکل-کبالت-اکسید

در راستای ادامه‌ی مطالعات جهت محاسبه‌ی شرایط بهینه برای ساخت مواد کاتدیِ لیتیوم-نیکل-کبالت-اکسید پیشنهاد می‌شود:
•  به منظور بررسی پدیده‌های سطحی در سطح الکترود-الکترولیت، شبیه‌سازی مواد کاتدی در مجاورت الکترولیت انجام شود.
•  تأثیر دما در فرآیند نفوذ یون لیتیوم مورد بررسی قرار گیرد.
• شبیه‌سازی برای افزودنی‌هایی دیگر از قبیل منگنز و آلومینیوم انجام شود و تأثیر آن‌ها در مقادیر ضریب نفوذ مورد ارزیابی قرار گیرد.
•  با در نظر گرفتن ساختار‌های کریستالی با ابعاد بزرگتر، تأثیر بی‌نظمی‌های ساختاری بر مقادیر نفوذ بررسی گردد.

بررسی و مدل سازی اثر هدایت الکتریکی بر فرایند نمک زدایی نفت خام

   در کارهای آینده می توان با استفاده ازداده های تجربی نفت خام سنگین ایران رابطه ای که طاها اشاکا و ال-شیواش [71] برای محاسبه ی تنش بین سطحی نفت خام و آب معرفی کردند را با ضرایب مخصوص نفت خام سنگین ایران  تعریف کرد.
   رابطه ی هدایت الکتریکی نفت خام در اینجا به صورت تحلیلی و با در نظر گرفتن حالت های ممکن برای رابطه ی بین دما و هدایت الکتریکی بررسی شد اما می توان این رابطه را با استفاده از داده های تجربی نفت خام سنگین ایران بدست آورد و تأثیر آن را با اطمینان بیشتری در محاسبات وارد نمود.
    از آنجا که رابطه ی بین متغیر های رابطه ی سرعت ته نشینی استوکس با دما در دسترس است می توان رابطه ی سرعت ته نشینی را با جایگزینی این روابط بر حسب دما نوشت و با در نظر گرفتن و محاسبه ی اقتصادی دمای بهینه فرایند را با دقت بالایی بدست آورد. البته نیاز به داده های تجربی نفت خام سنگین ایران می باشد. همچنین می توان با استفاده از نرم افزار های برنامه نویسی این محاسبات را دقیق تر و انجام داد.

تولید بیودیزل از ریزجلبک‌های قابل رشد در فاضلاب

بررسی اصلاح جلبک‌های فاضلاب با کشت مکرر یک رسته از جلبک خاص با درصد لیپید بالا
بررسی تولید بیودیزل از جلبک فاضلاب در فصول مختلف و اختلاف میزان تبدیل آن
بررسی روش تولید پیوسته تولید بیودیزلو مقایسه با روش بسته
بررسی شرایط مختلف محیطی بر رشد جلبک‌ها و تاثیر آن بر میزان تولید بیودیزل
بررسی تاثیر سایر کاتالیست‌ها و مقایسه میزان تولید بیو دیزل در این روش در مقایسه با روش کاتالیست همگن بازی
بررسی استفاده از منابع انرژی دیگر نظیر ماکروویو،اولتراسونیک و ... برای تولید بیو دیزل از جلبک‌های فاضلاب و مقایسه با روش حرارت مستقیم
بررسی تولید بیودیزل از جلبک‌های قابل رشد در فاضلاب در شرایط فشار و دما بالا و مقایسه با میزان تبدیل در شرایط فشار اتمسفر و دمای جوش الکل

ساخت نانوساختارهای شبه یک  بعدی اکسید تیتانیوم برای کاربرد آنها در سلولهای  خورشیدی حساس شده به رنگ

 پیشنهاد می  شود در مرحله سنتز نانو ذرات دی اکسیدتیتانیوم از پلی وینیل پیرولیدن (PVP) که هم پلیمری با مولکول  های بلند است و هم خود کاهنده خوبی می  باشد  به جای اولئین آمین و دی متیل فرمامیداستفاده گردد تا نانو ذراتی با اندازهایی یکنواخت به دست آید.
- پیشنهاد می  شود در سنتز نانو ذرات هسته-پوسته، نانوذرات نقره سنتز نشود و محلول تیتانیوم ایزوپرو-پکساید و محلول نیترات نقره با هم مخلوط شده و درون مایکروویو قرار گیرند.
- می  توان در سنتز نانوذرات هسته -پوسته از سدیم هیدروکسید به عنوان کاتالیزور و از هیدرازین برای هیدرولیز کردن تیتانیوم ایزوپروپکساید استفاده کرد تا سرعت سنتز افزایش یابد. 

بررسی اثر نانولوله‌های کربنی عامل‌دار شده با گروه‌های آمینو اسید بر عملکرد انتقال حرارت در کانال با شار حرارتی دیواره ثابت

 استفاده از روغن‌های صنعتی پرکاربرد در صنعت به عنوان سیال پایه انتقال حرارت
• تغییر رژیم جریان جاری در لوله از آرام به آشفته و محاسبه شاخص عملکرد حرارتی سیستم با توجه به افزایش شدید افت فشار سیستم
• تغییر شرط فلاکس حرارتی ثابت به دمای ثابت دیواره و بررسی عملکرد نانوسیال نانولوله‌های کربنی عامل‌دار شده کوالانسی و غیر کوالانسی در این حالت
• مقایسه اثر انواع مختلف نانوسیال‌های نانولوله‌های کربنی شامل نانولوله های تک، دو و چند جداره
• استفاده از نانوسیال نانولوله‌های کربنی عامل‌دار شده کوالانسی و غیر کوالانسی در لوله های مارپیچی
• تغییر سطح مقطع لوله از مدور به چند گوشه و مقایسه نتایج آن با پژوهش حاضر
• استفاده از نانوسیال نانولوله‌های کربنی عامل‌دار شده کوالانسی و غیر کوالانسی در ترموسیفون بسته دو فازی

ساخت و بررسي مخصات کامپوزيت CNT/ILs 

 برای تولید ترکیب پایدارتری از نانولوله کربنی و مایع یونی و پیوند قویتر مایع یونی با سطح نانولولهها میتوان از روش شیمیایی به جای روش فیزیکی باکی ژل برای اصلاح سطح نانولولهها استفاده کرد.
2- برای پایداری بیشتر نانولوله
ها نسبت به حالت باکی ژل و همچنین عدم تخریب سطح نانولولهها میتوان به جای روش شیمیایی و روش باکیژل از پلیمریزاسیون مایع یونی در حضور نانولولههای کربنی  برای اصلاح سطح نانولولهها استفاده کرد.
3- به دلیل تاثیر مایع یونی بر شبکه نانولوله
ها و همچنین رسانایی حرارتی بالای مایعات یونی میتوان تاثیر مایع یونی بر رسانایی حرارتی کامپوزیتهای اپوکسی/ نانولوله را نیز مورد بررسی قرار داد.
4- به دلیل متفاوت بودن خواص مایعات یونی مختلف پایه کولین
کلراید تاثیر آنها در پراکندگی نانولولهها میتواند متفاوت باشد. بنابر این تاثیر نوع آنیون مایعات یونی پایه کولین کلراید بر میزان پراکندگی نانولولهها در کامپوزیتهای CNT/ILs را نیز میتوان مورد بررسی قرار داد

ساخت و تعيين مشخصات غشا نانوکامپوزيت CA/MOF-5 و مطالعه خواص گاز تراوايي آن 

به منظور بهبود انتخاب پذیری می توان از نانوذرات با اندازه حفرات کوچکتر مانند IRMOF-3 [Zn4O(NH2BDC)] و IRMOF-6 [Zn4O(C2H4BDC)] استفاده کرد.
2- با توجه به اینکه غشا سلولز استات به صورت صنعتی در جداسازی دی اکسید کربن استفاده می شود، می توان از نانوذرات با توانایی بالای جداسازی دی اکسید کربن مانند
MOF-74 و MOF-177 در ساخت غشا نانوکامپوزیت استفاده کرد.
3- به منظور افزایش پایداری حرارتی غشا نانوکامپوزیت
CA/MOF-5، می توان با عامل دار کردن لیگاند آلی به وسیله گروه های عاملی آمینی زمینه ایجاد پیوند شیمیایی بین MOF-5 و پلیمر را فراهم کرد.
4- بررسی رفتار غشا نانوکامپوزیت
CA/MOF-5 در جداسازی مخلوط های گازی.
5- بررسی تغییرات دما در آزمون تراوایی گازها.

بررسی تبلور و تولید پودر آسپرین از مخلوط  های حاوی سیالات فوق  بحرانی با استفاده از حلال  های آلی

 می توان مواد و اجزای موجود در سیستم را تغییر داد و نتایج را برای سیستم های جدیدتر بدست آورد و با مقادیر این تحقیق مقایسه کرد .
2- با انتخاب حلال های دیگر نظیر اتانول , متانول , دی متیل سولفوکسید و ... می توان به اطلاعاتی جدید دست پیدا کرد .
3- با تغییر فشار عملیاتی می  توان انحلال پذیری سیستم را بررسی کرد  .
4- تغییر در زمان خشک شدن باعث می شود تا بتوانیم به شکلی صحیح از ماده تولید شده برسیم.
5- تغییر در حجم واکنشگاه و انتخاب فیلتری مناسب تر می تواند ما را به اطلاعاتی دقیق تر برساند و همچنین بهینه سازی در زمینه ی مصرف حلال و ضد حلال شود.
6- می توان با افزایش بازه ی دمایی تغییرات دما را به طور دقیق تر بررسی کرد .
7- استفاده از شیرهای برقی در سیستم باعث بالا بردن دقت آزمایش می شود .
8- با اضافه کردن پمپ فشار قوی دیگر می توان فرآیند گازی فوق بحرانی را به روش های دیگر تبلور نظیر ضدحلال فوق بحرانی تغییر داد .


مدل سازي و شبيه سازي تجزيه حرارتي هيدرات اطراف لوله هاي استخراج گاز اعماق اقيانوس ها به روش اورتوگونال کولوکيشن

 در نظر گرفتن خروج انرژي از حجم کنترل توسط مرزهاي بالا و پايين لايه هيدرات.
• مدل سازي و شبيه سازي لوله افقي گذرنده از روي لايه هاي هيدرات.
• بررسي مسئله براي حالتي که تمام چاه هاي موجود در مخزن و اثرات متقابل آن ها در نظر گرفته شوند.
• تقسيم لايه رسوبات به دو منطقه تجزيه شده و نشده و در نظر گرفتن انتقال حرارت جابجايي توسط گاز و آب حاصل از تجزيه هيدرات متان در منطقه تجزيه شده.
 محاسبه ميزان اشباع گاز، آب و هيدرات بصورت تابعي از زمان.
• تکرار شبيه سازي براي ساير هيدرات هاي موجود در کف اقيانوس ها مانند هيدرات دي اکسيد کربن، و يا حالتي که ترکيبي از هيدرات هاي مختلف در لايه رسوبات وجود دارد.
• تکرار شبيه سازي براي هيدرات هاي گازي موجود در مناطق يخبندان هاي دائمي.

سنتز سیلیکا آئروژل  جهت حذف نفتالن از محیط آبی

با توجه به اینکه امکان بررسی همه عوامل مؤثر در فرآیند سنتز و همچنین در طراحی آزمایش های جذب فراهم نبود، در ادامه برای بهبود عملکرد و نتایج، پیشنهادهایی ارائه می گردد.
• پارامتر های گوناگونی در فرآیند جذب مؤثر می باشند که در این پژوهش بعضی از آنها بررسی شد. در ادامه پیشنهاد می شود پارامتر های دیگر از قبیل سرعت همزدن، دما و غلظت اولیه محلول بررسی شود.
• یکی دیگر از  عوامل مهم در فرآیند های جداسازی، طراحی راکتور شیمیایی می باشد. استفاده از یک راکتور پیوسته به شرایط واقعی نزدیک تر می باشد. همچنین طراحی چند مرحله ای برای جذب نفتالن پیشنهاد میشود، زیرا پیش بینی می شود که با افزایش نیروی محرکه در هر مرحله، میزان جذب و سرعت فرآیند جذب بیشتر شده و مقدار جاذب مصرفی در مجموع کمتر می گردد.
• در صورت امکان و وجود دستگاه های دقیق آنالیز غلظت مثل کروماتوگرافی گازی از روش های دقیق تر برای آنالیز غلظت نفتالن استفاده شود.
• با توجه به نتایج به دست آمده از تعیین مشخصات سیلیکا آئروژلِ سنتز شده، موفقیت سنتز این ماده و ویژگی های منحصر به فرد آن  مشخص گردید. زمان تهیه سیلیکا آئروژل و هزینه تمام شده برای تولید این ماده در مقیاس صنعتی بسیار مهم می باشند. بنابراین و با توجه به کاربرد وسیع این مواد در صنایع گوناگون، پژوهش در این زمینه به صورت جدی پیشنهاد می شود.

نحوه طراحی مقاوم کنترل‌کننده  های PID با دو درجه آزادی

 بهینه  سازی پارامتر  های کنترل  کننده  ها برای هر مدل
 مقایسه روش  های تنظیم صورت گرفته شده در این پایان  نامه با سایر روش  های تنظیم کنترل  کننده

بررسی پارامترهای مهم در مطالعه ریسک و مخاطرات راهبردی (HAZOP) تانک فارم و بارگیری مایعات نفتی در پالایشگاه گاز شهید هاشمی  نژاد

 تشکیل گره  های بیشتردر این واحد جهت شناسایی دقیق  تر مخاطرات
§ استفاده ازمطالعه مخاطرات و راهبردی برای سایر واحدهای مربوط به محصولات جانبی دیگر پالایشگاه که نزدیک به واحد تانک فارم و بارگیری قرار دارند.
§ مدل  سازی مخاطرات برای سایرمایعات نفتی برای رسیدن به نتایج مخصوص به آنها
§ استفاده از روش  های کمی شناسایی مخاطرات درکنار یا امتداد روش کیفی
§ استفاده ازسایر روش  های کیفی شناسایی مخاطرات و سایرنرم  افزارهای شبیه  سازی مخاطرات و مقایسه با نتایج حاصل از این تحقیق برای حداقل رساندن خطاها احتمالی موجود

مدل سازي سينتيکي و شبيه سازي راکتور سه فازي هيدروژناسيون در فرايند توليد 2- اتيل هگزانول

با توجه به اينکه مطالعات دقيق و کاملي در اين پايان نامه در رابطه با فرآيند توليد 2- اتيل هگزانول انجام شده، لذا جهت سهولت وکمک به انجام مطالعات آتي، پيشنهاد  هاي زير ارائه مي  شود:
1- مدلسازي و شبيه سازي فرآيند توليد 2- اتيل هگزانول در فاز گاز.
2- مقايسه  ي نتايج شبيه سازي راکتور درحالت دوفازي و سه فازي در شرايط عملياتي يکسان.
3- مدلسازي در حالت ناپايا و بررسي الگوريتم  هاي کنترلي و ارائه مدل در رابطه با کنترل متغير  هاي خروجي.
4- انجام فرآيند در مقياس آزمايشگاهي در راکتور   با کاتاليست يکپارچه و مقايسه نتايج با راکتور بستر چکه  اي

تهیه کامپوزیت آئروژل رزورسینول-فرمالدئید/ نانولوله کربنی به روش خشک کردن فوق بحرانی و بررسی اثر فعال کننده‌های سطحی مختلف بر آن

 می‌توان تاثیر استفاده از نانولوله‌های با گروه‌های عاملی مختلف و مقادیر مختلف این گروه‌های عاملی را روی خواص کامپوزیت آئروژل/نانولوله بررسی کرد.
2- میتوان تاثیر استفاده از آئروژل‌های با پایه پلیمرهای هادی الکتریسیته را روی خواص کامپوزیت آئروژل/نانولوله بررسی کرد.
3- میتوان به جای نانولوله تاثیر استفاده از نانوذرات فلزی، روی خواص کامپوزیت آئروژل رزورسینول-فرمالدئید/ نانوذرات فلزی را بررسی کرد

سنتز و تعیین مشخصات جاذب نانوساختار α-Fe2O3/MCM-41  به منظور حذف آرسنیک از محلول های آبی

 در این پژوهش سیستم   ناپیوسته جذب آرسنیک از محلول  های آبی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. همانطور که مشاهده شد فرایند جذب مطلوب و ظرفیت جذب قابل ملاحظه بود. پیشنهاد می  شود سیستم پیوسته با یک دبی و غلظت مشخص از یک جریان خوراک ورودی به وسیله  ی یک برج پرشده انجام گیرد و بازده و پارامترهای موثر در جذب پیوسته مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.
§ در این پژوهش از
MCM-41 به عنوان پایه جاذب و برای بالا بردن سطح ویژه جاذب استفاده شد. با توجه به تمایل فراوان نانو ذرات اکسید آهن برای جذب آرسنیک، پیشنهاد می شود این نانوذرات در داخل ساختار انواع کربن فعال یا زئولیت نیز قرار داده شود و از آن ها به عنوان جاذب جدید برای حذف آرسنیک از محلول های آبی استفاده گردد. 
§ در این پروژه، فرآیند کلسیناسیون در دمای
Cº550 انجام گرفت و اکسید آهن به فرم α-Fe2O3 تشکیل گردید. با کاهش دمای کلسیناسیون تا حدود Cº 300 می توان شاهد حضور ذرات اکسید آهن، در فازγ-Fe2O3 بود. پیشنهاد می شود اثر حضور این گونه از ذرات اکسید آهن، بر میزان حذف آرسنیک بررسی گردد.
§ پیشنهاد می شود با تغییر میزان نمک آهن در سنتز جاذب، اثر حضور مقادیر مختلف آهن بر روی ساختار جاذب و نیز بر میزان حذف آرسنیک بررسی گردد.
§ پیشنهاد می شود اثر اکسیداسیون 
As(ш) و تبدیل آن به As(v) بر روی میزان حذف آرسنیت، توسط جاذب α-Fe2O3/MCM-41 بررسی گردد.
§ در بررسی اثر حضور یون های مزاحم مشاهده شد که جاذب
α-Fe2O3/MCM-41 تمایل زیادی به جذب آنیون فسفات نیز دارد. لذا پیشنهاد می شود که از این جاذب به تنهایی برای حذف فسفات از محلول های آبی نیز استفاده گردد

اقتصادی کردن تولید الکتریسیته از پساب در پیل های سوختی میکروبی تجمیع شده در حالت پیوسته

یکی از پیشنهاداتی که بهتر است در کارهای بعدی لحاظ گردد راه اندازی اولیه پیل ها با مقادیر بهینه تعیین شده برای غلظت بافر و سابستریت می  باشد. حاصل شدن نتایج مشابه با این تحقیق نوید بخش صرفه جویی بیشتر در هزینه ها خواهد بود. توصیه می  شود با انتخاب انواع سابستریت و بافر ارزان تر به منظور کاهش بیشتر هزینه، تاثیر آن بر عملکرد پیل ها مورد تحقیق قرار گیرد. به عنوان مثال سابستریت بی کربنات سدیم و یا شربت قند همچنین بافر بی کربنات از جمله مواد ارزان تر و قابل کاربرد پیل های سوختی میکروبی می  باشند. افزون بر این اضافه کردن فاکتور های بیشتر برای اقتصادی کردن از جمله دبی جریان آنولایت و دما بی اثر نخواهد بود. در این بررسی آنالیز اقتصادی تنها در سمت آند انجام شد. بهتر است این مطالعه برای سمت کاتد با انتخاب غلظت های متفاوتی از فریک سیانید پتاسیم و مقادیر دبی متفاوت انجام و مقدار مناسب انتخاب گردد. انتخاب نقاط بیشتری برای آزمایش در محدوده آزمایش شده از غلظت سابستریت و بافر شاید در پیش بینی مدلی دقیق تر موثر باشد. همچنین ممکن است برگرداندن بخشی از فاضلاب خروجی به ظرف ورودی با هدف حذف بیشتر بار آلی و مصرف سابستریت باقی مانده احتمالی در خروجی باعث کاهش بیشتر هزینه ها گردد.

مطالعه اثر نانوذرات مغناطیسی بر عملکرد حرارتی ترموسیفون در مجاورت میدان مغناطیسی

 بررسی سایر پارامترهای مؤثر بر عملکرد حرارتی ترموسیفون بسته دوفازی نظیر نسبت پرشدن، زاویه شیب، گازهای غیر کندانس و نسبت ابعاد
2-تغییر میدان مغناطیسی اعمال‌شده روی ترموسیفون و بررسی تغییر میدان بر روی بازده ترموسیفون
3-اعمال میدان مغناطیسی هم‌راستا با جهت حرکت سیال در ترموسیفون
4-بررسی تأثیر سایر نانوذره‌های مغناطیسی بر روی عملکرد حرارتی ترموسیفون
5- بررسی اثر سایر نانولوله‌های عامل‌دار شده با گروه‌های دیگر و همچنین اندازه و شکل نانولوله‌های مورداستفاده روی عملکرد حرارتی ترموسیفون
6- تغییر جنس سیال پایه
7- استفاده از يک منبع حرارتي دما ثابت سيال به‌جای منبع تغذيه الکتريکي به‌منظور بررسي شرايط عملي  تر.
8- بررسی عملیاتی استفاده از نانوسیال‌ها در سایر تجهیزات حرارتی و بررسی عملکرد حرارتی آن‌ها

مدل‌سازی و بهینه‌سازی شرایط عملکردی لوله‌های گرمایی ترموسیفونی با استفاده از سیستم هوش مصنوعی جهت خنک کردن یک پنل فتوولتائیک

 انجام آزمایش‌های روزانه در مدت زمان بیشتر یا کاهش دوره نمونه‌گیری باعث افزایش تعداد نقاط نمونه‌گیری خواهد شد که این مسئله می‌تواند دقت شبکه عصبی مصنوعی در آموزش دیدن را افزایش دهد.
2. انجام آزمایش‌هایی برای تایید کردن شرایط عملیاتی بهینه شده توسط الگوریتم رقابت استعماری و مقایسه با نتایج واقعی
3. مقایسه الگوريتم رقابت استعماري با ساير روش‌هاي مدل‌سازي مثل روش منطق فازي براي پيش‌بيني رفتار لوله‌هاي گرمايي.

بررسی پارامترهای عملیاتی و کارآیی رآکتور ناپیوسته متوالی (SBR) در تصفیه پساب حاوی نشاسته

 بررسی اثرات طولانی مدت متغیرها و بررسی میزان حذف و پایداری عملیاتی رآکتور در حذف نشاسته از پساب انجام شود.
2- انواع دیگر نشاسته به غیر از نشاسته گندم، مانند نشاسته سیب زمینی یا ذرت استفاده شود.
3- پیش بینی های اقتصادی انجام گرفته شود و بهینه سازی هزینه عملیاتی صورت گیرد.
4- مقایسه عملکرد رآکتور ناپیوسته متوالی با انواع دیگر رآکتورهای زیستی در حذف نشاسته از پساب می تواند مفید باشد.
5- اثر متغیرهای دیگر ورودی و خروجی مانند
MLSS، زمان ماند لجن، تعداد خوراک دهی در هر سیکل، تعداد همزن و... به درک جامع تر کمک می کند.
6- استفاده از باکتری های به دست آمده از تأسیسات تصفیه پساب و یا باکتری های خاص که در شرایط معین رشد پیدا می کنند و سپس مقایسه با لجن به دست آمده از این روش سومند است.
7- از این رآکتور می توان برای حذف نیتروژن، فسفر، مواد رنگی و ... به روش بی هوازی استفاده کرد.
8- استفاده از غشاء، جذب سطحی، فیلم زیستی و موارد مشابه در رآکتور ناپیوسته متوالی امکان پذیر است.
9- استفاده از دیگر منابع آلی و یا مخلوطی از چند ماده به عنوان سوبسترا و مقایسه آن با نشاسته به عنوان تنها منبع کربن انجام گیرد.
10- بررسی عملکرد این رآکتور در تصفیه پساب واقعی نیز می تواند مورد مطالعه قرار گیرد.

بهينه‌سازي کلي پارامترهاي مؤثر در ضريب انتقال حرارت جابه‌جايي نانوسيال به روش ژنتیک الگوریتم

مسلماً بهترین روندی که برای ادامة این تحقیق می‌توان پیشنهاد کرد، گسترش محدودة داده‌های آزمایشگاهی و به خصوص محدودة درصد حجمی نانوذره می‌باشد. هنگامی که وجود یک ماکزیمم درافزایش نسبی ضریب انتقال حرارت نانوسیال مشاهده می‌شود، حتماً آنچه که با افزایش درصد نانوذره اتفاق می‌افتد، قابل توجه خواهد بود. چه بسا نقطه‌ای باشد که از آن به بعد دیگر با افزایش غلظت شاهد افزایش ناسلت نبوده و یا شاید حتی عکس این اتفاق صورت پذیرد.
پس از این موضوع تعدادی از زمینه‌های دیگری که مستعد تحقیق می‌باشند به صورت خلاصه به شرح زیر می‌باشند:
ü انجام مدلسازی و بهینه‌سازی برای نانوسیالات دیگر (نانوذرات متفاوت، سیالات پایة متفاوت)
ü انجام مدلسازی و بهینه‌سازی برای مجاری جریان‌های مختلف
ü انجام مدلسازی و بهینه‌سازی برای رژیم‌های متفاوت جریان
ü انجام مدلسازی و بهینه‌سازی برای اندازه ذرات مختلف برای نانوسیالات متفاوت
ü انجام مدلسازی و بهینه‌سازی ضریب هدایت حرارتی نانوسیال‌های مختلف
ü انجام مدلسازی و بهینه‌سازی برای نانوسیالات با نانولوله‌های کربنی
ü انجام مدلسازی و بهینه‌سازی برای مخلوط نانوسیالات با درصد حجمی‌های مختلف
ü انجام مدلسازی و بهینه‌سازی برای معادلات تئوری

شبیه  سازی و بررسی تجربی عوامل فرآیندی موثر در تولید اسید کلریدریک به روش مانهایم پیوسته در مقیاس صنعتی

 شبیه  سازی فرآیند با در نظر گرفتن تاثیرات دما بر چگالی و گرمای ویژه .
2. ساخت نمونه آزمایشگاهی فرآیند و مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از شبیه سازی.
3. بررسی تعداد بسترهای جذب بر روی عملکرد فرآیند.
4. بهبود نرم افزار شبیه‌سازی با استفاده از الگوریتم‌های دقیق‌تر.

طراحی و ساختزیست حسگر تشخیص پنی‌سیلین‌جی در صنایع غذایی

 مقدار مواد اولیه کم بود. بنابراین بهتر است در مطالعات بعدی آزمایشات با نسبت های دیگر از مواد، تکرار شود. هم چنین تهیه تصاویری از سطح نوار، قبل و بعد از پوشش دهی با محلول آنزیم و پیرول نیز قابل بررسی است.
• تعیین مقدار بهینه آنزیم نیز می تواند بررسی شود.
• می توان از فلزات مختلف به عنوان ماده رسانا استفاده کرد و نتایج را با هم مقایسه نمود.
• ما دستگاه مورد استفاده را تنها برای آنزیم پنی‌سیلیناز جهت تشخیص پنی‌سیلین به کار بردیم. می‌توان سیستم‌های دیگر برهم‌کنش آنزیم و سوبسترا را نیز بررسی کرد؛ به عنوان مثال برای تشخیص میزان اوره که کاربرد گسترده‌ای در رشته پزشکی دارد.
• می‌توان دستگاه را طوری طراحی کرد که صفحه نمایش جزئی از خود سیستم باشد. بنابراین طبق یکی از ویژگی‌های مهم زیست حسگرها، می‌توان از این دستگاه برای تشخیص وجود مواد مورد نظر در محل نمونه گیری استفاده کرد بدون اینکه احتیاج باشد نمونه به آزمایشگاه انتقال یابد.
• محلول‌های ما، همگی در آب مقطر تهیه شدند. می‌توان مواد غذایی دیگر را نیز با آماده‌سازی اولیه با این سیستم مورد بررسی قرار داد. به عنوان مثال می‌توان شیر را به عنوان  یکی از مواد غذایی مهم، با این روش آنالیز کرد و حضور پنی‌سیلین را در آن مورد بررسی قرار داد.   
• در طراحی فاکتوریل با جزء یک‌دوم، آلایسس  دو تایی فاکتورها قابل بررسی نیست. بنابراین اگر بتوان تمام آزمایشات را انجام داد، داده‌های بیشتری برای بررسی سیستم در اختیار خواهیم داشت.

• یکی دیگر از مواردی که می‌توان در طراحی در نظر گرفت، نقاط مرکزی است. زیرا در طراحی فاکتوریل، رابطه خروجی با ورودی‌ها خطی فرض می‌شود در حالی‌که ممکن است این‌گونه نباشد. به دلیل خطاهای آزمایشگاهی ما نتوانستیم در این نقطه، داده قابل اعتمادی داشته‌باشیم. بنابراین لازم است در این نقطه نیز آزمایشاتی صورت گیرد تا انحنای پاسخ نیز  بررسی شود.
• زمان آزمایشاتی که ما انجام می‌دادیم محدود به 12 ثانیه بود. اگر بتوان در زمان‌های بالاتر نیز واکنش را بررسی کرد می‌توان به اطلاعات بهتری دست یافت. به عنوان مثال آیا این امکان وجود دارد که ولتاژ به مقدار ابتدایی برگردد یا نه.
• مهم‌ترین مسئله‌ای که پیشرفت کار ما را به تأخیر می‌انداخت و حتی تعداد آزمایشات را محدود می‌کرد، نبود یک بانک آنزیمی در داخل کشور بود که اگر اساتید و دانشجویان این زمینه توجه لازم را مبذول دارند، می‌توان این مشکل بسیار کلیدی را حل کرد.

مطالعه آزمایشگاهی و شبیه سازی شیرین سازی میعانات گازی پالایشگاه شهید هاشمی نژاد به روش جذب سطحی

آزمایش دستگاه ساخته شده با جاذبهای مختلف و ثبت نتایج حاصل شده
2. آزمایش دستگاه ساخته در دماهای مختلف بستر و حمام
3. آزمایش دستگاه ساخته شده در دبی های مختلف برای فراورده عبوری از بستر
4.  تعیین پارامترهای ایزوترم بصورت آزمایشگاهی بر اساس نوع جاذب انتخاب شده و میعانات گازی موجود
5. انجام محاسبات اقتصادی جزئی و دقیق در خصوص کلیه هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری مورد نیاز برای نصب در مقیاس صنعتی پایلوت تهیه شده
6. بررسی روشهای مناسب فعال سازی جاذب قبل از استفاده در بستر جذب سطحی برای مصارف
شیرین سازی

شبیه سازی فرآیند جذب داروی ضد سرطان داکسوروبیسین بر روی نانولوله‌های کربنی عاملدار

 بررسی اثر پارامترهای فیزیکی موثر نانولوله کربنی مانند قطر و کایرالیتی روی میزان جذب دارو
• بررسی اثر تغییر نوع گروه‌های عاملی روی میزان جذب دارو
• بررسی جذب دارو روی نانولوله‌های کربنی عاملدار با گروه کربوکسیل و نیز گروه‌های پلیمری مانند پلی‌اتیلن‌گلایکل
• بررسی تاثیر گروه‌های عاملی در سطح خارجی نانولوله در محل نقص‌ها
• بررسی رهایش داروهای جذب شده با کاهش
PH و یا افزایش دما

بررسی بازیابی عناصر با ارزش از لجن کاتالیستی واحد HD پتروشیمی امیرکبیر

بهتر است لجن کاتاليستي حاضر قبل از انجام هرگونه فرآيند بازيابي با دستگاه پرس آبگيري گردد.
- اين نوع لجن ممکن است در اثر ماندن در محيط به مرور زمان از خود ترکيباتي را ايجاد نمايد، بنابراين جهت بررسي‏هاي آزمايشگاهي در جهت حصول نتايج دقيق تر لازم است که از نمونه‏هايي با ماندگاري يکسان استفاده گردد.
- با توجه به اهميت و ارزش عنصر
TiO2 و همچنين در راستاي بازار پسندي مناسب‏تر است که TiO2 استخراج شده با مش ريز و درصد خلوص بالاتر استحصال گردد.
-  بهتر است که در طي آزمايشات از قرار دادن نمونه در محيط هاي آزاد که امکان بروز واکنش‏هاي شيميايي دارد خودداري نمود.
- براي جلوگيري از تغيير رنگ و پایین آمدن کيفيت 
TiO2 استخراج شده مي‏توان پس از مراحل اسيد شويي نمونه را مورد شستشو قرار داده و در ضمن در مرحله قرارگيري در کوره الکتريکي زمان و حرارت لازم را به گونه اي بهينه تنطيم نمود تا از تغيير رنگ و افت کيفي محصول جلوگيري گردد.
- انجام آزمایش در مقیاس پایلوت و ادامه آن تا تجاری سازی فرآیند با توجه به وجود سالیانه 50 تن لجن کاتالیست در مجتمع پتروشیمی امیرکبیر.

شبیه سازی جریان دوغابی در شرایط غیر همدما و بررسی اثرات مختلف انتقال حرارت در آن 

 استفاده از مدل های دیگر ضریب درگ موجود در نرم افزار
• استفاده از ضریب درگ مقادیر تجربی
• استفاده از مدل اولرین به جای مدل مخلوط
• بررسی انتقال حرارت جریان دوغابی در حالت آشفته
• بررسی انتقال حرارت جریان دوغابی در کانال در حالت سه بعدی
• بررسی انتقال حرارت جریان دوغابی در کانال هایی با سطح مقطع دایره ای
• طراحی پایلوت آزمایشگاهی جهت محاسبه دقیق میزان انتقال حرارت و مشاهده رفتار جریان

مدل سازی ریاضی جذب شیمیایی دی‌اکسید‌کربن با استفاده از تماس‌دهنده غشایی الیاف توخالی

بررسی دقیق و عددی تاثیر غلظت آمونیاک بر بازده جذب دی‌اکسید‌کربن در سیستم‌های تماس‌دهنده ی غشایی الیاف تو خالی
2- بررسی تاثیر شرایط دمایی و فشار روی میزان و بازده جذب آمونیاک به منظور دستیابی به یک بازده جذب بهینه
3- بررسی میزان تاثیر تبخیر و فشار بخار آمونیاک بر بازده جذب
4- شناسایی سایر جاذب‌های احتمالی با عملکرد بهتر و با صرفه ی اقتصادی بیشتر نسبت به جاذب‌های شناسایی شده
5- بررسی پارامترها و صرفه ی اقتصادی جهت صنعتی سازی جاذب‌های جدید

ارزيابي فني و اقتصادي فناوري MVR به منظور احياي محلول آمين در پالايشگاه‌هاي گاز کشور

 سيستم غشايي MVR که براي ارزيابي اقتصادي در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفت، فاقد فرآيندهاي پيش‌تصفيه و پس‌تصفيه بود. با توجه به اين‌که اين موارد موجب افزايش هزينه سيستم MVR نسبت به آن‌چه در اين مطالعه محاسبه شد، خواهد گرديد؛ بنابراين پيشنهاد مي‌شود در مطالعات بعدي اين فرآيندها در هزينه‌هاي سيستم غشايي محاسبه شوند و منظور گردند. البته لازم به ذکر است، به همان صورت که سيستم غشايي در اين مطالعه ساده در نظر گرفته شد، سيستم احياي متداول آمين نيز فقط شامل دستگاه‌هاي اصلي بود. بنابراين مقايسه هزينه‌هاي آن‌ها در اين شرايط دور از واقعيت نبود.
• مي‌توان کار تجربي فرآيند
MVR را براي احياي آمين غني از گاز اسيدي در پالايشگاه‌هاي گاز کشور انجام داد. اين کار را مي‌توان با جنس‌هاي مختلف غشاهاي الياف توخالي مورد آزمايش قرار داد.
• مي‌توان براي کاهش هزينه غشاي
PTFE، از لايه‌گذاري PTFE بر روي PP استفاده کرد. چرا که PTFE کمتري مصرف مي‌شود، در نتيجه هزينه آن کمتر مي‌شود در حالي که مقاومت حرارتي آن افزايش مي‌يابد.
• پس از مطالعه ديگر روش‌هاي نوين احياي آمين و بررسي امکان سنجي آن فرآيند‌ها با انجام تست‌هاي آزمايشگاهي، مي‌توان بررسي فني و اقتصادي بين آن روش‌ها و فرآيند
MVR صورت پذيرد.
• استفاده از اين روش مدل‌سازي و شبيه‌سازي براي حذف آلاينده‌ها از ديگر محلول‌هاي جاذب پيشنهاد مي‌گردد.

سنتز آزمایشگاهی پلی سولفون با روش بسپارش تراکمی

با توجه به پیشرو بودن این پروژه در ایران در زمینه سنتز پلی سولفون، می توان اقدامات گوناگونی به منظور دستیابی به خواص مطلوب تر انجام داد  و همچنین با توجه به هدف گذاری این پروژه برای تولید صنعتی این ماده می توان شرایط بهینه را در جهت تولید پلی سولفون مورد بررسی قرار داد. لذا بدین منظور نیازمند بررسی جنبه های مختلف پلی سولفون به منظور دستیابی به راهکارهای عملی تر و اقتصادی تر می باشد و برای این امر راه کارهای زیر در جهت ادامه این پروژه پیشنهاد می گردد.
1- بررسی روش های مختلف کنترل وزن مولکولی پلیمر به روش های گوناگون اختتام همانند استفاده نابرابر از مونومرهای اولیه یا انتخاب عوامل اختتام گوناگون در واکنش بسپارش  و بدست آوردن یک روش اختتام مطلوب در جهت دستیابی به وزن مولکولی و خواص فیزیکی مطلوب.
2- بررسی استفاده از حلال های متفاوت همانند متیل پرولیدون و سولفولان و مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از سنتز پلی سولفون با دی متیل سولفوکساید و انجام آزمایش با تقطیر آزئوتروپیک بین آب و کلروبنزن به جای آب و تولوئن و بررسی نتایج آنبه منظور دستیابی به یک سیستم  با شرایط مطلوب تر .
3- بررسی شرایط حرارت دهی متفاوت اعمالی به سیستم به منظور دستیابی حالت بهینه در میزان نرخ دما.
4- عامل دار کردن پلی سولفون به وسیله قرار دادن گروه های عاملی بر روی زنجیر ه پلی سولفون به منظور دستیابی به خواص مطلوب مورد نظر در صنایع مختلف.
5- انجام آزمایش سنتز بین مونومر
BPA  و فلئورو فنیل سولفون به جای BPA و DCDPS و بررسی خواص و ویژگی های این دو مونومر و شناخت مونومر مناسب تر جهت انجام فرآیند بسپارش پلی سولفون و استفاده از سدیم هیدروکساید به جای پتاسیم کربنات به منظور ایجاد یک محیط بازی و تشکیل نمک BPA و بررسی نتایج بدست آمده به منظور به دست آوردن خواص مطلوب تر.
6- انجام تغییرات در فرآیند شستشو و جایگزین کردن حلال های گوناگون و همچنین بررسی میزان دما و زمان در طی فرآیند خشک کردن به منظور دستیابی به شرایط بهینه دما و مدت زمان فرآیند خشک کردن.
7- شبیه سازی کامپیوتری واکنش ها و فرآیندهای انجام شده در طی فرآیند بسپارش به منظور دستیابی به میزان شرایط بهینه مواد اولیه ، دما ، حلال وغیره در طی واکنش و تولید پلی سولفون با شرایط مناسب صنایع خاص و صنایع رو به رشد در زمینه مصرف پلی سولفون همانند پزشکی ، برق و الکترونیک و آب و فاضلاب وغیره بوسیله تقویت خواص مطلوب مورد نظر در این صنایع.
8- انجام آزمایشات و آنالیز های گوناگون همانند تست شعله، تست رئومتری، تست رزونانس مغناطیسی هسته (
NMR)، تفرق اشعه ایکس (XRD)، کروماتوگرافی گازی (GC) وغیره به منظور شناخت هر چه بیشتر خواص پلیمر سنتز شده و دستیابی به راه حل های مناسب در جهت تقویت این خواص.
9- انجام آزمایش در مقیاس بزرگتر و با ضریب یکسان نسبت به شرایط واقعی به منظور شبیه سازی سنتز پلی سولفون به صورت نیمه صنعتی و صنعتی و به دست آوردن راه کارهای تجاری سازی سنتز پلی سولفون

دارو رسانی هدفمند سیس پلاتین با استفاده از نانولوله های کربنی عاملدارشده برای درمان سرطان

 با توجه به بررسی های مقدماتی انجام گرفته بر روی نانوهورن ها که به عنوان یک نانوساختار کربنی جدید مطرح هستند و قابلیت انحلال پذیری و توزیع بهتری را در سیالات پایه و به ویژه آب نشان می دهند، به نظر می رسد که می توان به عنوان یک نانوسکوی جدید کارامدتر بر روی آن حساب کرده و به بررسی قابلیت های آن پرداخت.
2. گستره وسیع آمینواسیدهای موجود که به لحاظ زیستی با محیط بدن انسان بسیار سازگار می باشند نشان می دهد که می توان از آنها به عنوان یک اتصال دهنده  موثر بین دارو و نانوسکو استفاده کرد.
3. با توجه به اینکه سیس پلاتین به عنوان عضو اول داروهای ضد سرطان حاوی پلاتین مطرح می باشد، می توان تحقیقات مشابهی بر روی عضوهای دیگر خانواده پلاتین از جمله کربوپلاتین  و اکسوپلاتین  نیز صورت گرفته و اثرات مثبت و منفی در مقایسه با نوع تجاری آن مورد ارزیابی جامع قرار گیرد.
4. از آنجایی که با افزایش زنجیره کربنی روی آمینواسید می توان امکان دسترسی بهتری را بر روی گروههای عاملی واکنش دهنده به وجود آورد و حجم بیشتری از دارو را به کمپلکس متصل کرد، پیشنهاد می شود که که آمینواسیدهای مشابه آمینواسید سنتزی در این پروژه با زنجیره کربنی بلندتر مورد آزمایش جامع قرار گیرند.
5. سیس پلاتین همواره به عنوان یک ملکول سخت در اتصال ملکولی و واکنش های شیمیایی مطرح است. از اینرو می توان انتظار داشت که تحقیقات مشابهی با نتایج بهتر بر روی سایر داروی ضد سرطان دیگر مانند دوکسوروبیسین  و دانوروبیسین  که امکان اتصال شیمیایی بهتری با نانوساختارها دارند، انجام داد و نتایج آنرا با با داروی تجاری آن مقایسه کرد.
6. با توجه به اینکه بسیاری از داروهای ضدسرطان در روند بهبود عملکرد آنها به صورت لیپوزمی ارائه می شوند مانند داکسيل  و دانوزوم ، و همچنین با توجه به مزایای فوق العاده نانولوله های کربنی که نتایج آن در این پروژه ارائه گردید، توصیه می شود بر روی ترکیب این دو حامل به جهت استفاده همزمان از مزایای بالقوه هردو تمرکز گردیده و اثربخشی آن بر روی تاثیرداروی سیس پلاتین مورد بررسی جامع قرار گیرد.

مقایسه روش های میان بر طراحی برج های تقطیر با دیواره تقسیم شده جهت جداسازی مخلوط های زئوتروپیک سه جزئی

با توجه به اطلاعات دریافتی پس از انجام این تحقیق و بررسی مزایا و شناخت نقاط کلیدی در طراحی و شبیه‌سازی برج دیواره تقسیم‌شده موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
1- بهینه‌سازی پارامتر نسبت تقسیم مایع برگشتی در دو طرف دیواره‌ی برج دیواره تقسیم‌شده
2- بهینه‌سازی پارامتر نسبت تقسیم بخار برگشتی در دو طرف دیواره‌ی برج دیواره تقسیم‌شده
3- بررسی شرایط و روابط به‌منظور استفاده از روش چهار برج در طراحی میانبر برج دیواره تقسیم‌شده
4- بررسی محل جانمایی دیواره و تأثیر این پارامتر در خلوص محصولات و مابقی پارامترها

عاملدار کردن الکتروشیمیایی نانولولههای کربنی

 ترکیب روش الکتروشیمیایی ارائه شده در این پژوهش با روش‌های دیگر مانند همزدن مکانیکی، مایکروویو و ...
2- عامل‌دار کردن نانولوله‌ها با گروه‌های عاملی دیگر با استفاده از روش الکتروشیمیایی
3- بهینه‌سازی مواد و شرایط عملیاتی برای افزایش بازده عامل‌دار کردن
4- عامل‌دار کردن نانومواد دیگر مانند گرافن با استفاده از روش الکتروشیمیایی

"ساخت و تعيين مشخصات كامپوزیت نانولوله‌های‌کربنی و نانو‌سلولز

بررسی پارامترهای فرآیندی دیگر مانند نوع فیلتر، شرایط خشک کردن
2- بهینه کردن مقدار مواد مورد استفاده از جمله نسبت وزنی نانوسلولز به نانولوله کربنی
3- استفاده از عامل‌هایی به منظور کراس‌لینک بین نانولوله و نانوسلولز
4- استفاده از نانولوله‌های عامل دار با گروه‌های عاملی مختلف
5- استفاده از روش غوطه وری برای تولید فیلم نازک

بررسي اثرات تخليه الکتريکي پلاسماي سرد بر محصولات غذايي
(افزايش ماندگاري پسته با استفاده از پلاسماي سرد)

 تکرار آزمایش با گاز دیگر.
• طراحی دستگاه تولید پلاسما.
• تکرار آزمایش با شرایط دیگر.
• تکرار آزمایش بر انواع پسته ها.
• اعمال هم زمان اشعه و پلاسما بر محصول.
• سنجش مواد مغذی محصول پس از تابش.
• تکرار آزمایش با محصولات و دیگر خشکبار.
• سنجش میزان زهرآبه قارچ آسپرژیلووس  فلاووس پس از تابش.

بهینه سازی فاکتورهای موثر بر رشد و محتوای لیپید ریزجلبک Chlorella sp. جداسازی شده از فاضلاب با استفاده از روش طراحی آزمایش

 پیشنهاد می گردد ریز جلبک های دیگر موجود در نمونه فاضلاب شناسایی و خالص سازی شوند.
• از هر کدام از این ریز جلبک ها کشت جامد و سپس بانک مایع تلقیح و کشت مایع تهیه گردد و میزان زیست توده و لیپید آن ها مقایسه شود.
• از روش های حذف کلروفیل برای نمونه لیپید حاصل استفاده شود.
• پیشنهاد می شود زیست توده های بدست آمده از مرحله طراحی آزمایش جهت تولید بیودیزل استفاده شود.
• با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی ترکیبات بیودیزل و لیپید حاصل تعیین شود.

بررسي جامع و مدلسازي توليد، استحصال، ذخيره سازي و اثرات زيست محيطي دي اکسيد کربن

بديهي است به دليل محدوديت زماني (و بعضا امکانات)، فرصت پژوهش هاي تکميلي و انجام برخي از زمينه ها بوجود نيامد که در اين قسمت با بيان موارد مذکور راه براي تحقيقات بعدي باز مي شود. در قسمت هاي زيرين به طور خلاصه به برخي از مهمترين اين کارها اشاره خواهد شد.

فصل دوم
ü استفاده از روش هايي مانند منحني هاي يو، ال و همچنين منحني هاي تعديل شده يو و ال براي محاسبه پارامتر برازش ستيغي (بجاي استفاده از روش LOOCV و بصري)
ü مقايسه نتايج با ماشين برداري پشتيباني (SVM)
ü استفاده از روش هاي مدلسازي تجربي ديگري مانند مدل جمعي تعميم يافته (Generalized Additive Model) و برازش تصويري تعقيبي (Projection Pursuit Regression)
ü استفاده از روش نورون کمتر  (Fewer Neuron)

فصل سوم
Ø استفاده از مواد افزودني ديگر مانند تري اتانول آمين (TEA) و يا حتي درصد کم DEA به حلال MDEA جهت بررسي افزايش ميزان غني سازي گاز اسيدي
Ø استفاده از نسخه جديد نرم افزار Promax
Ø انجام آزمايشات لازم جهت بررسي پارامترهاي مختلف بر ميزان جذب و يا دفع دي اکسيد کربن
 
فصل چهارم
v استفاده از بهينه ساز (Optimizer) نرم افزار Aspen HYSYS
v استفاده از يک تابع هدف اقتصادي با توجه به پارامترهاي متغير در هر سناريو و بهينه سازي آن با استفاده از روش هاي مختلف مانند ژنتيک الگوريتم، کلوني مورچگان و غيره
v بررسي سناريوي اضافه کردن سيني به انتهاي برج دفع و استخراج جريان بسيار رقيق آمين
 
فصل پنجم
• بررسي تاثير شکاف ها در پوسته زمين بر توزيع غلظت دي اکسيد کربن
• تاثير ضخامت هاي گوناگون پوسته زمين با تخلخل هاي مختلف
• ساخت واحد آزمايشي جهت بررسي تشکيل هيدرات در زير بستر اقيانوس
• ساخت واحد آزمايشي مربوط به فرآيند جايگزيني و پايش پارامترهاي مختلف ديگر مانند دما
• تعيين دقيق تابع پارامتر
α (نسبت قفس‌هاي اشغال‌شده توسط CH4 به قفس‌هاي اشغال‌شده توسط CO2)

تعیین  ژنهایی با بیان متفاوت بر اساس تحلیل داده های میکرو آر ان آ

 مطالعه  گسترده تر در مورد روشهای نوین سنجش میزان بیان و مقایسه روشهای موجود با روشهای نوظهور
× آشنایی با روشهای متنوع پیش پردازش داده و از جمله نرمالسازی و بررسی چگونگی اعمال آنها بر روی داده ها
 استفاده از داده های با مقادیر گم شده  و تجزیه و تحلیل آنها
× معرفی  لیست کاملی از نرم افزارهای به روز و اختصاصی در زمینه بیوانفورماتیک
× ایجاد بسته های نرم افزاری جامعتر و کاربردی تر در
R برای آنالیز داده های ریزآرایهmiRNA 
× کاملتر کردن الگوی کلی با وارد کردن روشهای پیش پردازش بیشتر و استراتژی های مقایسه ای  متنوعتر

بررسی حذف آمونیاک به کمک راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) از پساب سنتزی

 بکارگیری استراتژی تغذیه مرحله  ای و بررسی اثر تعداد دفعات خوراک  دهی(ورود فاضلاب به راکتور) بر راندمان سیستم
2. استفاده از پساب  های واقعی حاوی نیتروژن آمونیومی و مواد آلی و ارزیابی کارایی سیستم
3. بررسی اثر میزان غلظت توده بیولوژیکی و باکتری  های با کشت خالص بر میزان حذف ترکیبات نیتروژنی
4. استفاده از راکتور
SBR بستر ثابت و دیگر منابع لجن جهت حذف مواد آلی و نیتروژن آمونیومی و مقایسه نتایج

برای انجام پژوهش های آتی، پیشنهادات زیر می تواند مفید باشد:
• انجام فرآیند در شرایط
pH مختلف و مدل سازی آن: همانطور که در فصل اول نیز به آن اشاره شد، یکی از پارامترهای مهم بر رشد میکروارگانیسم ها، pH محیط رشد است. بسته به pH محیط، نرخ رشد و به تبع نرخ واکنش ممکن است افزایش و یا کاهش پیدا کند.
• انجام فرآیند در دماهای متفاوت و مدل سازی آن: پارامتر دیگری که بر رشد میکروارگانیسم ها تاثیر گذار است، دمای محیط فرآیند است. معمولا هرچه دما افزایش پیداکند، رشد اجزاء سلولی نیز افزایش می یابد. اما افزایش بیش از حد دما، سبب مرگ میکروارگانیسم ها می شود. بنابراین دمای بهینه برای محیط رشد بایستی انتخاب شود، ضمن اینکه دما بر نرخ رشد ماکزیمم تاثیر گذار بوده و از رابطه آرنیوس پیروی می کند.
• استفاده از دیگرحلال های آلی: دیگر پارامتری که بر بازدهی حذف فنل تاثیر گذار است، ضریب توزیع فنل در محلول ها است. هرچه این ضریب با توجه به نوع حلال انتخابی بزرگتر باشد، سطح تماس کمتری برای انتقال جرم لازم است. سطح کمتر باعث کاهش اندازه تماس دهنده شده که این امر موجب صرفه جویی اقتصادی می شود. البته لازم به ذکر است که بالابودن این ضریب، مشکلات ممانعت کنندگی را افزایش می دهد.

برای انجام پژوهش های آتی، پیشنهادات زیر می تواند مفید باشد:
• انجام فرآیند در شرایط
pH مختلف و مدل سازی آن: همانطور که در فصل اول نیز به آن اشاره شد، یکی از پارامترهای مهم بر رشد میکروارگانیسم ها، pH محیط رشد است. بسته به pH محیط، نرخ رشد و به تبع نرخ واکنش ممکن است افزایش و یا کاهش پیدا کند.
• انجام فرآیند در دماهای متفاوت و مدل سازی آن: پارامتر دیگری که بر رشد میکروارگانیسم ها تاثیر گذار است، دمای محیط فرآیند است. معمولا هرچه دما افزایش پیداکند، رشد اجزاء سلولی نیز افزایش می یابد. اما افزایش بیش از حد دما، سبب مرگ میکروارگانیسم ها می شود. بنابراین دمای بهینه برای محیط رشد بایستی انتخاب شود، ضمن اینکه دما بر نرخ رشد ماکزیمم تاثیر گذار بوده و از رابطه آرنیوس پیروی می کند.
• استفاده از دیگرحلال های آلی: دیگر پارامتری که بر بازدهی حذف فنل تاثیر گذار است، ضریب توزیع فنل در محلول ها است. هرچه این ضریب با توجه به نوع حلال انتخابی بزرگتر باشد، سطح تماس کمتری برای انتقال جرم لازم است. سطح کمتر باعث کاهش اندازه تماس دهنده شده که این امر موجب صرفه جویی اقتصادی می شود. البته لازم به ذکر است که بالابودن این ضریب، مشکلات ممانعت کنندگی را افزایش می دهد.

حذف آلاینده آنتی بیوتیکی «تتراسایکلین» با استفاده از فرآیند نوین فتوکاتالیستی نانوذرات TiO2 و میکروذرات ZnO در حضور نور خورشید

 توصيه مي گردد در آزمايش هاي بعدي ساير انواع آنتی بیوتیک های چندحلقه اي از جمله پینیسیلین و ترکيب هاي ديگر مورد بررسي قرار گيرد.
2- با توجه به متغیر بودن شدت تابش خورشید در ماه ها و فصول مختلف سال، پیشنهاد می شود در فصول هم تابش تر نیز آزمایش مشابهی صورت گرفته و تاثیر تفاوت در شدت تابش خورشید بر راندمان حذف تتراسایکلین مورد بررسی قرار گیرد.
3- از فتوکاتاليست هاي ديگر مانند
SnO2، WO3، ZnO، CdS و خصوصا آن ها که در نور مریی امکان انجام فعالیت فوتوکاتالیستی دارند نيز استفاده شود. هم چنين مي توان از نسبت هاي مختلف از فتوکاتاليست ها در واکنش فتوکاتاليستي استفاده و بازده فرآيند را در حالت هاي مختلف با هم مقايسه کرد.
4- تاثیر اشکال متفاوت تری از نانوفوتوکاتالیست ها مانند نانوتیوب ها و یا نانوفیبرها بر روی راندمان حذف مورد مطالعه قرار گیرد.
5- به کمک يون هاي فلزي مانند نقره ذرات کاتاليست را عامل دار کرده و نتايج، با حالتي که کاتاليست ساده استفاده شده است مقايسه شود.

بهینه سازی بلادرنگ و کنترل خودبهینه در لایه های کنترل گسترده سیستمهای فرایندی

در این تحقیق در تمامی فرایندهای مورد بررسی قیدهای فعال یکسانی برای تمام شرایط عملیاتی صادق بودند. در مواردیکه مجموعه قیدهای فعال تغییر می‌کند، شناسایی منطقه ای که فرایند در آن عملیات می‌کند و طراحی کنترل خودبهینه برای هر منطقه برای نصب آن از موارد چالشی این الگوریتم است. این در شرایطی است که با افزایش خطای نصب و نیز عدم قطعیتها این چالش بزرگتر می‌شود. البته، همانگونه که ذکر شد، تاکنون دو روش برای این مسئله ارائه شده است که برای فرایندهای کوچک و در شرایط محدود قابل استفاده هستند. استفاده از منطق فازی در طراحی و سوئیچ کردن این متغیر‌ها موضوعی باز است و می‌تواند در آینده مورد بررسی قرار گیرد. به عبارت کلی تر ارائه راهکاری که منجر به ارائه کنترل خودبهینه برای تمامی مجموعه های قیدهای فعال مسئله باشد، می‌تواند پاسخی کلی و بدون محدودیتهایی باشد که در شناسایی مناطق مختلف عملیاتی و اجرای کنترل های خودبهینه متفاوت برای آن مناطق مطرح می‌شود.
در طراحی تمامی ساختارهای کنترلی خود بهینه ارائه شده تاکنون اغتشاشات از قبل قابل پیش بینی در نظر گرفته می‌شوند. اما درعمل اغتشاشات دیگری نیز ممکن است به فرایند وارد شوند. بنابراین گسترش این الگوریتم ها به مواردی که اغتشاشات پیش بینی نشده را شامل شوند و تعیین اینکه کدام اغتشاش در کدام لایه از ساختار کنترلی حذف شود، می‌تواند به ارتقاء عملکرد ساختار کنترلی منجر شود.
در کنترل خودبهینه فازی ارائه شده در فصل4 از روش فضای تهی استفاده شد که خطای اندازه‌گیری در آن درنظر گرفته نمی‌شود. در تحقیقات آینده می‌توان از روش محلی دقیق در روشی که در این تحقیق ارائه شده، استفاده کرد تا خطای نصب به‌صورت صریح در محاسبات درنظر گرفته شود.

اصلاح و بهینه  سازی غشاهای لایه نازک RO به منظور بهبود مقاومت در
برابر گرفتگی بیولوژیکی با استفاده از نانو  ذرات

بررسی اثر دمای حمام انعقاد  بر ساختار زیرلایه  ی پلی  سولفونی و عملکرد نهایی غشای اسمز معکوس
2- بررسی روش  های موجود به منظور رفع مشکل افزایش غلظت آلاینده در جریان خروجی از روی غشاء
3- استفاده از عوامل فعال سطحی به منظور اصلاح لایه  ی پلی  آمید و مقایسه آن با روش انجام شده در این پایان  نامه
4- استفاده از نانولوله  های کربنی عامل دار شده در لایه  ی پلی  آمید
5- بررسی عملکرد غشای اسمز معکوس با استفاده از زئولیت مورد استفاده در غشاهای گازی
6- بررسی روش  های دیگر سنتز نانوذرات نقره

طراحی و بهینه سازی رآکتور ناپیوسته متوالی (SBR) با بستر تثبیت شده به منظور حذف نشاسته

 تصفیه پساب صنعتی و بررسی متغیر ها در مقیاس های بزرگتر با استفاده از این روش انجام شود .
2- مقایسه این دو نوع لجن در مورد پساب های دیگر می  تواند انجام شود.
3- بررسی متغیر های دیگری که می توانند بر عملکرد سیستم تأثیر بگذارند، از جمله ارتفاع بستر، انواع پرکن ها، شوک های آلی و هیدرولیکی
4- استفاده از موادی که بتواند در تسریع تشکیل و تثبیت بیوفیلم موثر واقع شود.
5- ارزیابی و بهینه سازی اقتصادی سیستم صورت گیرد.
6- استفاده از این رآکتور در جهت حذف سایر مواد از آب مورد بررسی قرار گیرد.

مقایسه عملکرد پیل های سوختی میکروبی رسوبی درحالت های منفرد، سری وموازی دریک کانال روباز

 مقدار مواد اولیه کم بود. بنابراین بهتر است در مطالعات بعدی آزمایشات با نسبت های دیگر از مواد، تکرار شود. هم چنین تهیه تصاویری از سطح نوار، قبل و بعد از پوشش دهی با محلول آنزیم و پیرول نیز قابل بررسی است.
• تعیین مقدار بهینه آنزیم نیز می تواند بررسی شود.
• می توان از فلزات مختلف به عنوان ماده رسانا استفاده کرد و نتایج را با هم مقایسه نمود.
• ما دستگاه مورد استفاده را تنها برای آنزیم پنی‌سیلیناز جهت تشخیص پنی‌سیلین به کار بردیم. می‌توان سیستم‌های دیگر برهم‌کنش آنزیم و سوبسترا را نیز بررسی کرد؛ به عنوان مثال برای تشخیص میزان اوره که کاربرد گسترده‌ای در رشته پزشکی دارد.
• می‌توان دستگاه را طوری طراحی کرد که صفحه نمایش جزئی از خود سیستم باشد. بنابراین طبق یکی از ویژگی‌های مهم زیست حسگرها، می‌توان از این دستگاه برای تشخیص وجود مواد مورد نظر در محل نمونه گیری استفاده کرد بدون اینکه احتیاج باشد نمونه به آزمایشگاه انتقال یابد.
• محلول‌های ما، همگی در آب مقطر تهیه شدند. می‌توان مواد غذایی دیگر را نیز با آماده‌سازی اولیه با این سیستم مورد بررسی قرار داد. به عنوان مثال می‌توان شیر را به عنوان  یکی از مواد غذایی مهم، با این روش آنالیز کرد و حضور پنی‌سیلین را در آن مورد بررسی قرار داد.   
• در طراحی فاکتوریل با جزء یک‌دوم، آلایسس  دو تایی فاکتورها قابل بررسی نیست. بنابراین اگر بتوان تمام آزمایشات را انجام داد، داده‌های بیشتری برای بررسی سیستم در اختیار خواهیم داشت.

• یکی دیگر از مواردی که می‌توان در طراحی در نظر گرفت، نقاط مرکزی است. زیرا در طراحی فاکتوریل، رابطه خروجی با ورودی‌ها خطی فرض می‌شود در حالی‌که ممکن است این‌گونه نباشد. به دلیل خطاهای آزمایشگاهی ما نتوانستیم در این نقطه، داده قابل اعتمادی داشته‌باشیم. بنابراین لازم است در این نقطه نیز آزمایشاتی صورت گیرد تا انحنای پاسخ نیز  بررسی شود.
• زمان آزمایشاتی که ما انجام می‌دادیم محدود به 12 ثانیه بود. اگر بتوان در زمان‌های بالاتر نیز واکنش را بررسی کرد می‌توان به اطلاعات بهتری دست یافت. به عنوان مثال آیا این امکان وجود دارد که ولتاژ به مقدار ابتدایی برگردد یا نه.
• مهم‌ترین مسئله‌ای که پیشرفت کار ما را به تأخیر می‌انداخت و حتی تعداد آزمایشات را محدود می‌کرد، نبود یک بانک آنزیمی در داخل کشور بود که اگر اساتید و دانشجویان این زمینه توجه لازم را مبذول دارند، می‌توان این مشکل بسیار کلیدی را حل کرد.

مدل‌سازی و شبيه‌سازی فرآيند جايگزينی گاز دی‌اکسيدکربن در هيدرات متان برای بازيابی گاز متان

 انجام آزمایش‌های تجربی برای وجود داده‌های بیشتر در بازه‌های گسترده‌تر دما و فشار جهت اعتبارسنجی به نتایج شبیه‌سازی
• انجام آزمایش‌های تجربی برای روش‌های بیشتر کردن ضریب نفوذ متان در لایه‌های هیدرات و بررسی حد افزایش ضریب نفوذ
• در نظر گرفتن نرخ هسته‌زایی در واکنش تجزیه و تشکیل هیدرات‌ها و استفاده از معادله موازنه جمعیت برای شبیه‌سازی سینتیک واکنش جایگزینی
• بررسی اثر تغییر تخلخل رسوبات با زمان به علت واکنش تجزیه و تشکیل هیدرات‌ها بر واکنش جایگزینی
• بررسی امکان شبیه‌سازی مخزن هیدرات واقعی با سایر نرم‌افزارهای تخصصی شبیه‌سازی مخازن و بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر بازیابی گاز از درون مخزن ومشخص نمودن مقادیر بهینه با توجه به مشخصات فیزیکی مخزن (از جمله ارتفاع چاه و نرخ تزریق گاز)
• بررسی فنی و اقتصادی برای مقایسه 4 روش مختلف بازیابی گاز متان از هیدرات و معرفی روش بهینه نسبت به روش‌های دیگر

شبیه سازی دینامیکی و بررسی سیستم کنترل واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه گازی

 شبیه‌سازی دینامیکی همه‌ی تجهیزات واحد کلاوس به‌صورت یکپارچه و طراحی کامل سیستم کنترل واحد کلاوس
2. تغییر روش عددی مورداستفاده در حل معادلات و بهره‌گیری از روش‌های سریع‌تر جهت کاهش زمان انجام محاسبات
3. استفاده از روش برنامه‌نویسی ژنتیک  برای پیدا کردن توابع مناسبی که پارامترهای خروجی کوره را برحسب متغیرهای ورودی به دست می‌دهد.
4. استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی برای شبیه‌سازی کوره‌ی واکنش
5. انجام آزمایشات جدید برای به دست آوردن سینتیک دقیق کلیه‌ی واکنش‌های کوره
6. مقایسه‌ی روش‌های مختلف افزایش دمای کوره‌ی واکنش و بررسی امکان‌سنجی و محاسبات اقتصادی هر روش برای به دست آوردن بهترین و مؤثرترین روش افزایش دمای کوره‌ی واکنش واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه خانگیران
7. آنالیز گاز ورودی به واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه خانگیران و در نظر گرفتن تأثیر نوسانات غلظت در تعیین نسبت مناسب دبی هوا به گاز (مشابه ساختار کنترل پیشرفته‌ی مشعل)
8. استفاده از ساختار کنترل آبشاری برای افزایش سرعت در سیستم کنترلی

ارزیابی پتانسیل فاضلاب خام شهری برای تولید بایومس ریزجلبک و لیپید

از آنجا که گونه های مختلف ریزجلبک در ترکیب پساب شهری وجود دارند، پیشنهاد می شود که با تلقیح یک نمونه حاوی محتوای لیپید بالا به محیط کشت بعنوان گونه غالب بازده تولید لیپید افزایش پیدا کند.
   -با تغییر پارامترهای محیطی کشت می توان شرایط کشت ریزجلبک را بهینه سازی کرده و افزایش تولید بایومس و لیپید را بررسی نمود.
   -با مانیتور کردن میزان فسفر و نیتروژن به صورت روزانه می توان تغییرات میزان مواد مغذی با تغییرات رشد ریزجلبک را بررسی کرد.
   -کشت ریزجلبک در محیط کشت پساب با سیستم های مداوم انجام شود و زمان ماندهای مختلف از نظر حذف مواد مغذی و رشد مورد بررسی قرار گیرد.

مطالعه و توسعه يک معادله حالت در پيش بيني ضريب تراکم پذيري گاز طبيعي

 قبل از انجام پروژه منابع موثق بيشتري را براي حصول داده هاي تجربي تهيه شود.
Ø تعداد داده  هاي بيشتري مورد مطالعه قرار گيرد.
Ø از روابط تکرار پذير براي مقايسه با رابطه جديد به  دست آمده استفاده شود.
Ø براي گسترش کارآئي معادله، نرم  افزار مربوطه  همراه برنامه نويسي مربوطه ارائه شود.
Ø براي بهتر شدن مدل رياضي مي  توان از ترم  هاي مرتبه بالاتر سري  هاي تابعي ولترا استفاده کرد.

مطالعه اثر افزودن نانولولهی کربنی عامل دار شده به غشای اولترافیلتراسیون ترکیبی PVDF/PVC به منظور جداسازی دکستران از محلول آبی

 استفاده از حل شونده‌ای با ساختار غیر خطی به منظور بررسی بهتر عملکرد جداسازی غشاهای ساخته شده.
ü مطالعه‌ی تاثیر وجود پروتئین و هیومیک اسید در محلول دکستران
ü بررسی تاثیر تغییرات فشار و سرعت جریان بر عملکرد غشا


ü عامل دار کردن نانولوله‌های کربنی با عامل‌های آمینی و مقایسه ی نتایج حاصل با نتایج این پروژه.
ü بررسی اثر افزودن نانولوله‌ی کربنی بر نسبت‌های مختلف PVDF/PVC.
ü بررسی اثر افزودنی‌های مختلف مانند PVP و PEG بر غشاهای ترکیبی و نانوکامپوزیت ساخته شده.
ü بررسی اثر پارامترهایی نظیر دمای حمام انعقاد و ضدحلال‌های مختلف بر ساختار و عملکرد غشاهای ترکیبی و نانوکامپوزیت.

ارزيابي فني- اقتصادي تماس‌دهنده‌ي غشايي به منظور شيرين  سازي گازهاي طبيعي ورودي به پالايشگاه‌هاي گاز کشور

 بررسي آزمايشگاهي براي به دست آوردن تمام ضرايب نفوذ و واکنش براي آلکانول‌آمين  هاي بررسي نشده
2-  بررسي تأثير وجود اجزاي ديگر در گاز طبيعي (مانند هيدروکربن  هاي سنگين) روي اين ضرايب  و به طور کلي روي اين فرآيند
3- بررسي واحد ترکيبي آمين و تماس  دهنده  ي غشايي و همچنين غشا و تماس  دهنده  ي غشايي
4- بررسي تاثير نحوه چيدمان مدول  هاي غشايي (به صورت سري و موازي) بر عملکرد و هزينه  هاي  واحد جذب غشايي

لایه‌نشانی الکتروفورتیکی نانولوله‌های کربنی آرایش یافته با نانوذرات فلزی

استفاده از روش‌های دیگر تولید فیلم مانند پوشش دادن بوسیله چرخش و مقایسه نتایج بدست آمده با روش ته‌نشینی الکتروفورتیکی
2- بررسی تأثیر استفاده از غلظت‌های متفاوت نیترات نقره و غلظت سوسپانسیون بر خواص فیلم و مقدار ته‌نشینی
3- بررسی تأثیر زمان همزدن محلول نیترات نقره-نانولوله کربنی بر اندازه نانوذرات نقره و نقش آن در پایداری سوسپانسیون و میزان ته‌نشینی و همچنین تأثیر زمان فرآیند بر خواص فیلم نانولوله کربنی
4- بررسی تأثیر جنس الکترود بر ساختار فیلم و مقدار ته‌نشینی

ساخت غشاء پلی اتر بلاک آمید (PEBA) / گرافن برای استفاده در فرآیند تراوش تبخیری

 استفاده از غشاهای ساخته شده در جداسازی دیگر ترکیبات آلی از محلول‌های آبی
• تغییر شرایط عملیاتی نظیر دما و غلظت خوراک و پیدا کردن شرایط عملیاتی بهینه برای عملکرد تراوش تبخیری
• افزودن نانوذرات آبگریز گرافن به پلیمرهای دیگر جهت افزایش آبگریزی و ساخت غشاهای ترکیبی جدید برای استفاده در تراوش تبخیری
• اصلاح سطح ذرات گرافن و افزایش آبگریزی آن‌ها به منظور عمکرد بهتر در تراوش تبخیری

مطالعات آزمایشگاهی در تبدیل روغن پسماند خوراکی با استفاده از نانو ذرات شامل زیرکونیوم به بیودیزل

بررسی سایر عوامل تاثیرگذار روی ویژگی نانوذرات ازجمله pH ، نوع پیش ماده و..
2) بررسی میزان اثر بارگذاری زیرکونیوم، تیتانیوم برای تولید کاتالیست بهینه
3) بررسی اثر استفاده از سایر فلزات قلیایی (
Mg,Sr,Ba) در ترکیب با زیرکونیوم و تیتانیوم
4) بررسی اثرات روش های مختلف تولید کاتالیست سنتزشده (هم رسوبی،اشباع،سنتز احتراقی و..) روی فعالیت کاتالیستی آن
5) تحقیق روی سایر اکسیدهای تقویت کننده با وجود زیرکونیوم و تیتانیوم با حفظ ساختار پروسکیتی
6) مطالعه بر روی قدرت تکرارپذیری کاتالیست سنتز شده
7) بهینه سازی تولید بیودیزل با استفاده از روغن پسماند خوراکی
8) مطالعه بر روی قدرت کاتالیست سنتز شده با استفاده از خوراکهای دیگر(روغن های غیر خوراکی و جلبک ها)
9) مطالعه و بررسی قدرت فتوکاتالیستی کاتالیست سنتز شده

امکان استفاده از لوله های گرمایی در قسمت های مختلف پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد

استفاده از هوای خنک (و هر سیال تبریدی دیگر) که بوسیله سیستم های تبریدی تأمین شده است در قسمت چگالنده لوله های گرمایی به جای آب و هوای محیط.
2. اعتبار سنجی کار انجام شده با ساخت یک نمونه کوچک صنعتی یا آزمایشگاهی.
3. مدل سازی دقیق لوله های گرمایی و طراحی حرارتی بر اساس آن ها.
4. استفاده از انواع دیگر مبادله کن های گرمایی از جمله پوسته-لوله، صفحه ای و ... .
5. بررسی و امکان سنجی استفاده از انرژی نو جهت تأمین انرژی های سرمایش.
6. ایجاد تغییر در برج جذب و استفاده از جاذب های مقاوم در برابر حرارت و با بازدهی بالا.
7. استفاده از همین سیستم طراحی شده برای خنک سازی گاز ترش برای قسمت های دیگر پالایشگاه از جمله خنک سازی گازهای اسیدی و دیگر صنایع.

ارزیابی عملکرد فرایند اولترافیلتراسیون ارتقاء یافته با مایسل برای حذف آلاینده دارویی از پساب با استفاده از روش سطح پاسخ

 این روش می تواند برای سایر آلاینده های دارویی با توجه به انتخاب عامل فعال سطحی مناسب به کار رود.
• می توان از مدول های حلزونی یا الیاف توخالی به منظور انجام فرایند جداسازی استفاده نمود. همچنین می توان از دیگر غشاء های اولترافیلتراسیون پلیمری جهت جداسازی پساب مورد نظر استفاده کرد.
• استفاده از ترکیب عوامل فعال سطحی برای جداسازی آلاینده دارویی با استفاده از فرآیند
MEUF می تواند راهکار قابل تاملی باشد

‌حذف و تخریب استامینوفن ‌از ‌محیط آبی با نانوفوتوکاتالیست بیسموت فریت

 در این پژوهش بدلیل بالا بودن هزینه‌ی تولید نانو ذرات، فقط تاثیر و عملکرد یک نانوذره به عنوان فوتوکاتالیست بررسی شده است. پیشنهاد می‌شود که این بررسی با سایر نانوذرات از این دسته نیز انجام شود و با بررسی نتایج مناسب‌ترین نانوذره به عنوان فوتوکاتالیست انتخاب شود.
• می‌دانیم که تولید نانوذرات پیچیدگی و شرایط خاص خود را دارد. در این پژوهش فقط فرآیند فوتوکاتالیستی قادر به حذف داروی استامینوفن از محیط بود و همچنین هیچگونه جذب سطحی در محیط دیده نمی‌شد. لذا پیشنهاد می‌شود که از بسترها و شرایطی استفاده شود که در حضور مقادیر کمتری از نانوذره، ساختار استامینوفن شکسته شود و از محیط آبی حذف شود. قابل ذکر است که در در طول انجام این پژوهش، این کار در حضور نانوذرات سیلیکاتی انجام شد، به این صورت که سعی بر این بود تا نانوذره بیسموت فریت روی نانوذرات سیلیکاتی نهش داده شود و سپس حذف دارو در حضور نانوکامپوزیت مغناطیسی-سیلیکاتی انجام گیرد، اما نتایج بدست آمده هیچگونه بهبودی در وضعیت و بازده را نشان نداد. نانوذره سیلیکاتی مورد بررسی
MCM-41 بود.
• معمولا در بین گروه‌های دارویی، داروهای تسکین‌دهنده ساده‌ترین ساختارها را دارا هستند، اما پیشنهاد می‌شود که داروهای دیگری بخصوص داروهای آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای هورمونی که بسیار مورد استفاده نیز هستند، بررسی شوند و مورد مطالعه قرار گیرند.
برای بدست آمدن نتایجی کاملا دقیق بهتر است که شرایط آرمایش از هر حیث بهینه و ثابت باشد، در فرآیندهای فوتوکاتالیستی حتی زاویه تابش فوتو خورشید بر ظرف محتوی نمونه و همچنین دمای محیط می‌تواند تاثیر گذار باشد، پیشنهاد می‌شود که برای آزمایشات و پژوهش‌های مشابه تمام این شرایط مد نظر قرار گیرد.

مدلسازی و شبیه سازی برج تقطیر واکنشی تولید بیودیزل

 در مدل سازی، دبی مولی جریان های گاز و مایع متغیر در نظر گرفته شوند. بنابراین علاوه بر موازنه جرم کلی و جزئی، موازنه انرژی نیز باید در مدل سازی در نظر گرفته شود.
2. شرایط بهینه واحد بر اساس یک تابع هدف اقتصادی تعیین شود.
3. ساخت یک پایلوت نیمه صنعتی تولید بیودیزل به منظور بررسی صحت مدل در شرایط مختلف.

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                            bazgasht

عنوان پایان نامه

پیشنهادهای پژوهش

تهیه آزمایشگاهی غشای نانوکامپوزیت PEI/TiO2 به منظور استفاده در جداسازی رنگ­های مستقیم از آب

با توجه به نیمه‌هادی بودن TiO2، انجام عمل پس پردازش با لامپ UV برای این دسته از غشاها و مقایسه نتایج حاصل از آن با غشاهای حاوی TiO2  پیشنهاد می شود
- استفاده از یک پساب صنعتی به جای محلول سنتزی برای عملکرد دینامیکی غشاهای ساخته شده.
- بررسی عوامل دیگر مانند نوع حلال و حفر‌ه‌ساز روی ساختار و عملکرد غشاهای پایه و نیز غشاهای دارای نانوذرات.
ساخت غشاهای نانوکامپوزیت به روش پلیمریزاسیون درجا و سل-ژل به جای روش مورد استفاده در این پروژه و مقایسه‌ی نتایج حاصله با هم
اصلاح شیمیایی نانوذرات
TiO2 به وسیله گروههای آمینی جهت پیوند برقرارکردن با زنجیره های پلیمری و مقایسه نتایج باهم.

ساخت غشاء پلی سولفون/ سلولز استات فتالات

امروزه نانوذرات به منظور بهبود ساختار مواد از جمله غشاها به کار می روند. بر این اساس از نانوذراتی مانند سیلیکا[1]، اکسید آهن و نقره، اکسید تیتانیم[2] ودیگر نانوذرات می‌توان در ساختار غشاء استفاده کرد
• برای ایجاد محلول پلیمری می توان از حلال های دیگری نظیر
DMAC، DMF و یا ترکیب DMF/NMP استفاده کرد. همچنین می توان از ضد حلال های ایزوپروپیل الکل و اتانول محلول در آب جهت شکل گیری غشاء بهره برد و تاثیر آن ها را بر روی ساختار و عملکرد غشاء بررسی نمود.

مدل سازی و شبیه سازی رنگ زدایی از پساب رنگی با استفاده از تماس دهنده غشایی

از آنجاییکه دامنه وسیعی از رنگها در پساب صنایع مختلف و بخصوص صنایع نساجی وجود دارد لذا می توان در پژوهش های دیگر انجام شبیه سازی برای سایر مواد رنگی یا سایر پسابها نیز مد نظر قرار گیرد
چنانکه در فصل دوم نیز اشاره شد روشهای متعددی برای اکسیداسیون پیشرفته وجود دارد که اوزوناسیون یکی از آنهاست و پژوهش حاضر بر اساس آن انجام شده است. ولی در پژوهشهای دیگر می توان رنگ زدایی و اکسیداسیون را با روشهای دیگر انجام داده و شبیه سازی بر اساس آن صورت گیرد
در پژوهش حاضر میزان رنگ زدایی و تغییرات فلاکس اوزون، تنها با تغییراتی در سرعت سیال و نیز دما بررسی شده است ولی تاثیر سایر پارامترها مانند تغییرات
pH محیط یا افزودن برخی مواد به پساب و بررسی فلاکس اوزون در آن موارد نیز می تواند در پژوهشهای دیگر مد نظر قرار گیرد.
داده های تجربی متعددی در مورد زمان اوزوناسیون (که معیار آن محو شدن رنگ در عبور چند باره از غشاء است) برای غشاء
PTFE وجود دارد، که با توجه به محدودیتهای شبیه سازی پارامتر زمان انجام فرآیندها در نرم افزار COMSOL، مورد نظر قرار نگرفت لیکن موجود بودن داده های آزمایشگاهی  و یا استفاده از سایر نرم افزارهای شبیه سازی مانند MATLAB و… می تواند در آینده و در پژوهشی دیگر مورد توجه قرار گیرد.
چنانچه پیش از این نیز گفته شد، برای محاسبه دقیق تر
m  می توان از رابطه                                   ×10^(αc_(0,dye) )  H_O3=H_(O3,w) استفاده نمود که متاسفانه در منابع مختلف پارامترهای مذکور برای اوزون یافت نشد و لذا به همان روابط 4-10 و 4-11 بسنده گردید. ولیکن چنانچه در آینده در این خصوص نیز پژوهشهایی صورت گیرد، می توان نتایج دقیق تری را حاصل نمود.

طراحی کنترل کننده ی پیشخور استاتیکی با حضور کنترل کننده ی پسخور در فرآیندهای تک ورودی- تک خروجی

علاوه بر کنترل کننده پیشخوری که برای از بین بردن اثر اغتشاش در نظر گرفته می شود می توان یک کنترل پیشخور نیز برای تنظیم مقدار مقرر در نظر گرفت. به عنوان زمینه کاری آینده می توان این نوع کنترل کننده را با هم ترکیب کرد و مجموعاً یک قانون کنترل برای آنها ارائه نمود
در این پژوهش تمرکز به طراحی کنترل کننده استاتیکی بود که می‌توان ترم دینامیکی را نیز برای بهبود رفتار به آن اضافه کرد.
تنظیم کنترل‌کننده برای فرآیندهایی با چند ورودی و چند خروجی می‌تواند پیشنهاد جهت پژوهش‌های آینده مطرح باشد

مقایسه مدل دینامیکی ایزوترم و غیرایزوترم در خطوط دو فازی انتقال گازطبیعی

کدنویسی رایانه ای شبیه سازی انجام شده با استفاده از نرم افزار متلب.
2- مقایسه پاسخ دینامیک خط لوله شبیه سازی شده به کمک نرم افزار الگا با کد نوشته شده با نرم افزار متلب
3- ادامه شبیه سازی و گسترش خط لوله با ایجاد ایستگاه های تقویت فشار، دستگاههای جداسازی میعانات و برج های جذب.
4- انجام شبیه سازی دینامیک با سایر نرم افزارهای موجود مانند
Aspen dynamic، Pipesim و مقایسه نتایج با شبیه سازی انجام شده در این پروژه.
5- طراحی ساختار کنترلی مناسب برای خط لوله انتقال گاز دوفازی

بررسي تعدادي از عوامل مؤثر در تشديد ناپايداري فون-کارمن

 با توجه به پايداري مشاهده شده  در رينولدز 100، پيشنهاد مي‌شود شبيه‌سازي‌ها بار ديگر با دقت بيشتر براي اين مورد انجام شود.
2. پيشنهاد مي‌شود تحقيقي جامع به منظور تعيين دقيق رينولدز بحراني براي سيستم‌هاي دو استوانه‌اي صورت گيرد.
3 پيشنهاد مي‌شود که با بررسي‌هاي تحليلي بيشتر و ساده‌سازي‌هاي ممکن و همچنين ساخت يک مدل آزمايشگاهي، بررسي‌هاي بيشتر و جامع‌تري در مورد صحت نتايج شبيه‌سازي انجام شود.
4. با توجه به اين‌که در پژوهش حاضر تمرکز بر روي تأثير قطر و عدد رينولدز بر تشديد ناپايداري‌هاي فون کارمن بوده است، پيشنهاد مي‌شود در تحقيقات آتي  تأثير هندسه و آرايش اشکال مورد نظر و همچنين تأثير فاصله بين دو استوانه بر تشديد اين پديده بررسي شود.
5.  با توجه به کمبود وقت، تجهيزات و امکانات، پيشنهاد می‌شود که جهت استفاده از نتايج تحقيق حاضر، مرور جامع‌تری بر منابع موجود و پژوهش‌های صورت گرفته، انجام شود.

اصلاح غشاء پلی­وینیلیدن­فلوراید(PVDF) برای استفاده در فرآیند تراوش تبخیری

  استفاده از فرآیند وارونگی فاز خشک برای ساخت غشاها جهت تشکیل مؤثر لایه­ی پوسته­ای متراکم
  اصلاح سطح نانوذرات کربن بلک برای افزایش آب­گریزی و کاهش قطبیت سطح در قالب روش­هایی همچون حذف آب با استفاده از آون خلاء، حذف نفت خام از روی سطح با استفاده از تولوئن به عنوان استخراج کننده و عامل­دار کردن سطح
  استفاده از غشاهای اصلاح شده در جداسازی دیگر ترکیبات آلی از آب توسط فرآیند تراوش تبخیری
استفاده از پرکننده­ی کربن­بلک در ساخت غشاهای نانوکامپوزیت با استفاده از پلیمرهای دیگر

ساخت و تعیین مشخصات غشای سلولزاستات/ OMMT بمنظور جداسازی هیومیک اسید از آب

1. استفاده از پیش تصفیه ای مانند فرایند انعقاد و ته‌نشینی پیش از فرایند غشایی به منظور افزایش بازده‌ی دفع هیومیک اسید و کاهش گرفتگی در غشا.
2. بررسی اثر pH محلول هیومیک اسید بر میزان گرفتگی غشا و بازده‌ی حذف هیومیک اسید.
3. استفاده از پلیمرهایی مانند PVC به جای سلولز استات با این نانوذره و بررسی خواص جداسازی.
4. بررسی دو اثر زمان اختلاط فراصوت و زمان همزدن بر میزان پراکندگی نانورس‌ها در فاز پلیمری.
5. بررسی تاثیر نانورس‌های دیگر بر روی عملکرد جداسازی غشایی هیومیک اسید.

تولید همزمان برق و حرارت به صورت غیر متمرکز برای ساختمان­های مسکونی با استفاده از گاز طبیعی

 استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر دما پایین همچون انرژی خورشیدی، انرژی زیست توده و انرژی زمین گرمایی به عنوان منبع تأمین انرژی اولیه سیستم
 شناسایی منابع ایجاد بازگشت ناپذیری در داخل منبسط کننده و اقدام در جهت کاهش آنها
 استفاده از تجهیزات با بازده بالاتر به ویژه منبسط کننده و مولد برق
کاهش تلفات حرارتی و افت فشار در داخل سیستم

استفاده از نانو ذرات متخلخل سیلیکای اصلاح   شده آمینه جهت حذف فلزات سنگین از پساب صنعتی

 علاوه بر روش مستقیم که در این پایان‌نامه برای سنتز جاذب‌ها صورت گرفت، از روش غیرمستقیم یعنی افزودن پیش‌ساز آمین پس از سنتز MCM-41 نیز برای سنتز جاذب‌ها استفاده گردد و نتایج جذب با هم مقایسه شود.
• از سایر گروه‌ها نیز به‌جای گروه‌های آمین برای اصلاح سطح
MCM-41 استفاده گردد.
• نقش پارامتر دما نیز برای بررسی ترمودینامیک جذب سطحی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
• در این پژوهش تمام آزمایش‌های جذب در قالب فرآیند ناپیوسته صورت پذیرفت. بنابراین طراحی یک فرآیند پیوسته جذب نیز پیشنهاد می‌گردد.
• بررسی حذف فلزات سنگین دیگر از محیط آبی گزینه دیگری است که برای کارهای آینده پیشنهاد می‌گردد.

اصلاح و بهبود ایزوترم‌های تعادلی فرایند جذب سطحی تک جزئی و چند جزئی

 با توجه به کاربرد محدود مدل‌های موجود برای سیستم‌های مختلف، ارائه روش‌هایی مبتنی بر داده‌های جذب تک جزئی، جهت تشخیص مناسب‌ترین مدل جذب چند جزئی ضروری می‌باشد.
 با توجه به اهمیت حالت
PP و PN در نتایج حاصل شده از مدل‌های مختلف، به ویژه در مورد مخلوط‌های آزئوتروپ، انجام تحقیقات گسترده جهت تشخیص صحیح نوع SMC ضروری به نظر می‌رسد. البته به این منظور می‌بایست تاثیر تمام عوامل فیزیکی همانند فشار سیستم، ترکیب درصد اجزاء در فاز گاز، ثابت‌های جذب، غلظت‌های اشباع و... مورد بررسی قرار گیرد.
 کاربرد توابع مختلف توزیع انرژی در روابط مربوط به مدل‌های
HEL و HIAST جهت بررسی تفاوت نتایج ارائه شده در هر یک از این دو مدل.
 اضافه شدن ترم اختلاف اندازه ذرات جذب شونده به مدل‌هایی همانند
MDPL به شرط حفظ فرم تحلیلی مدل، جهت ارائه نتایج دقیق‌تر.
 تعریف ضرایب فعالیت جدید برای فاز جذب شده با در نظر گرفتن پارامتر فشار توزیع یافته (
z).

افزايش عوامل هيدروکربني اشباع نشده به نانولوله‌هاي کربني با استفاده از مايکروويو

 عامل‌دار کردن نانولوله‌هاي کربني با چندين هيدروکربن غير اشباع بلند متفاوت و مقايسه درصد عامل‌دار شدن و پايداري آنها در محلول‌هاي غيرقطبي
 انجام آزمايشات بيشتر براييافتن مکانيزم جديد در عامل‌دار کردن نانولوله‌ها با بيکسين درون مايکروويو
 استفاده از نانولوله عامل دار شده با بيکسين جهت ساخت نانوسنسورهاي گازي بر پايه نانولوله کربني
 آزمايش ميزان اثربخشي نانولوله عامل دارشده با بيکسين در افزايش ميزان مقاومت کامپوزيتها

بررسی ، مدلسازی و شبیه سازی ذخیره سازی دی اکسید کربن در مخازن زیر اقیانوسی

لازم به ذکر است سناریو شبیه سازی شده در این پژوهش بدون وجود شکستگی در پوسته و وبصورت تک لایه در نظر گرفته شده است که اضافه شدن شکستگی و لایه های متعدد با تخلخل های متفاوت در شبیه سازی پوسته مخزن می تواند نتایج را به واقعیت نزدیکتر نماید لذا جهت کار های آتی در نظر گرفتن وجود شکستگی و لا یه های متعدد در شبیه سازی پوسته مخزن توصیه می گردد.همچنین در شبیه سازی انجام شده در این پژوهش نفوذ دی اکسید کربن پس از حل شدن در آب در نظر گرفته شده و نفوذ رو به بالای دی اکسید کربن از طریق پس زدن مولکول های آب به علت فشار بالای گاز در نظر گرفته نشده است. این پدیده می تواند در میزان انتشار دی اکسید کربن در لایه های پوسته تاثیر گذارد

بررسی آزمايشگاهی و تحليل آماری جهت سنتز بهينه جاذب سيليکاژل و مقایسه عملکرد آن با نمونه‌های مورد استفاده در پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد برای نم زدایی

 در این پژوهش تنها پارامترهای موثر بر ظرفیت جذب بخار آب مورد مطالعه قرار گرفتند. اما خواص میکانیکی جاذب یکی از پارامتر‌های مهم دیگری است که به منظور استفاده در فرآیند نم زدایی باید مد نظر قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد آزمایشات تکمیلی از قبیل مقاومت مکانیکی به منظور بررسی استحکام جاذب  های سنتز شده انجام شود.
2.  در این پژوهش مسیر کلوئیدی برای سنتز نمونه  ها انتخاب شد. با توجه مشابه بودن مسیر پلیمری، پیشنهاد می  گردد تا نمونه  ها از مسیر پلیمری یعنی در جضور ماده  فعال سطحی و پیش  ماده اولیه سدیم سیلیکات سنتز شوند و نتایج با یکدیگر مقایسه گردند.
3.  با توجه به حضور گروه  های هیدروکسیل در ساختار جاذب و توانای برقراری پیوند هیدروژنی با ملکول
CO2، بررسی جذب گاز CO2 بر روی این ساختارها پیشنهاد می  گردد.
4. محلول شستشو علاوه بر حذف نمک  های تشکیل شده، ویژگی  های ساختاری محصول نهایی را تحت تاثیر قرار می  دهد. بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع پیشنهاد می  شود، تاثیر این پارامتر بر روی خواص فیزیکی جاذب نهایی از جمله اندازه حفرات، سطح ویژه و دانسیته بررسی شود.
5. اگرچه جاذب  های سنتز شده تمایل زیادی به جذب بخار آب (به دلیل گروه سیلانول بر روی سطح آن) دارند اما به نظر می  رسد با آب دوست کردن بیشتر سطح جاذب، بتوان ظرفیت جذب بخار آب را  ارتقاء داد. این کار از طریق اضافه کردن
cacl2 به جاذب پایه سیلیکاژل امکان  پذیر است (لازم به توضیح است ظرفیت جذب  cacl29/0گرم بخار آب به ازای یک گرم در دما و فشار محیط است ).
6. جاذب  های سیلیکاتی به دلیل سطح ویژه نسبتا پایین (کمتر از 1000متر مربع بر گرم) در ایده آل ترین شرایط سنتز تا یک میزان مشخصی می  توان ظرفیت جذب بخار آب را افزایش داد. همانگونه که در فصل سوم نیز اشاره گردید، براي افزايش ظرفيت جذب بخارآب باید سیلیس به جاذب پایه که خواص ساختاری مناسبی دارد اضافه شود تا از طریق هم آب دوستی جاذب و هم خواص فیزیکی مناسب مورد نظرتامین گردد.

بررسی اثر اصلاح سطح نانولوله‌های کربنی بر خواص فوم نانوکاپوزیت پلی‌یورتان/نانولوله کربنی چند جداره

 فرآوری سطح نانو‌لوله‌های کربنی با گروه‌های عاملی دیگر مانند زنجیره‌های پلی‌ال و استفاده از آن برای ساخت فوم نانوکامپوزیت پلی‌یورتان
 استفاده از پلیمرهای دیگر به منظور تقویت خواص فوم پلی‌یورتان (به عنوان مثال استفاده از پلی‌آنیلین برای تقویت رسانایی الکتریکی)
 بررسی اثر اصلاح سطح بر خاصیت جذب صوت فوم نانوکامپوزیت پلی‌یورتان/نانولوله کربنی
 بررسی اثر اصلاح سطح نانولوله‌های کربنی بر خواص گرمایی فوم نانو‌کامپوزیت پلی‌یورتان/نانو‌لوله کربنی چند جداره

بررسی اثرات دما و غلظت بر هدایت یونی غشاء اکسید فلز جامد "NdGdZr2O7" با استفاده از شبیهسازی دینامیک مولکولی

 بررسی اثر اندازة دوپنت‌ها بر هدایت یونی الکترولیت‌های با پایة زیرکونیا
 بررسی اثر میدان الکتریکی بر هدایت یونی الکترولیت‌های با پایة زیرکونیا
 بررسی اثر مرزهای دانه  ای بر هدایت یونی الکترولیت‌های با پایة زیرکونیا
 بررسی اثر ترکیب دوپنت  های کوچک و بزرگ بر هدایت یونی الکترولیت‌های با پایة زیرکونیا
 بررسی نقش فضاهای خالی بر هدایت یونی الکترولیت‌های با پایة زیرکونیا

بررسی استحکام و رسانش الکتریکی دو بعدی در کامپوزیت‌های اپوکسی– نانولوله کربنی

 استفاده از روش‌های دیگر ساخت کامپوزیت از جمله مخلوط سازی مستقیم و فراوری محلول به جای روش پلیمریزاسیون درجا
 انجام آزمایش با نانولوله‌های عاملدار شده توسط گروه‌های دیگر عاملی
 استفاده از رزین‌های دیگری از جمله پلی‌اتیلن، پلی‌یورتان و به جای اپوکسی
 بررسی خواص رسانایی گرمایی نمونه‌های کامپوزیت ساخته شده
5- بررسی تاثیر روش‌های دیگر همراستاسازی نانولوله‌ها بر خواص مکانیکی کامپوزیت‌ها

بررسی پارامترهای فشار، نسبت اندازه ذرات و سرعت ورودی گاز در بستر گاز-جامد لیتیم-تیتانیم با استفاده ازMFIX

 انجام مدلسازی با مدل‌های چند سیال و ذرات منفرد در فشار‌های بالا و بررسی پدیده جدایش
 مطالعه بر روی  رفتار هیدرودینامیکی حباب‌های بستر در فشار‌های بالا
 مطالعه پدیده جدایش و اختلاط در بستر سیال گاز-جامد در فشار‌های بالاتر از 60 بار
. انجام شبیه‌سازی‌ها در رنج گسترده‌ای از سرعت‌های گاز ورودی و نسبت اندازه ذرات
 بررسی تاثیر پارامتر‌های از قبیل ابعاد بستر و شکل ذرات در فشار‌های بالا بر روی پدیده جدایش و اختلاط ذرات در بستر
 انجام شبیه‌سازی‌های برای انواع ذرات (نوع 
Geldart A و B Geldart) در فشار‌های بالا جهت بسط داده‌های بدست آمده و بررسی نحوه تغییر میزان جدایش و اختلاط با تغییر در نوع ذرات تشکیل‌دهنده

بررسی پارامترهای مؤثر بر خالص سازی نانولوله‌های کربنی با استفاده از پتاسیم پرمنگنات در حضور امواج مایکروویو

 خالص سازی نانولوله‌های کربنی با استفاده از اکسیدکننده‌هایی مانند نیتریک اسید و پتاسیم دی کرومات
 بررسی اثر تغییرات دما و فشار بر خالص سازی نانولوله‌های کربنی
 افزایش بازه توانی دستگاه مایکروویو و بررسی تأثیرات آن بر خالص سازی نانولوله‌های کربنی
 استفاده از روش فرآوری نانولوله‌های کربنی در زمینه‌هایی مانند ساخت کامپوزیت

بررسی تاثیر دانسیته ذرات روی هیدرودینامیک بستر سیال گاز-جامد با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

 انجام آزمایشهای تجربی دقیق به منظور تعیین دقیق مشخصات جریانهای حبابی در بسترهای سیال
 انجام آزمایشهای تجربی در سایر رژیمهای جریانی بسترهای سیال
 انجام آزمایشهای تجربی دقیق به منظور تعیین دقیق مشخصات جریانهای حبابی در بستر سیال حاوی مخلوطی از ذرات بیوماس با اندازههای مختلف و بررسی پدیدههای اختلاط و جدایش در ذرات
 انجام شبیهسازی و بررسی ماهیت سیالیت بستر سیال حاوی مخلوطی از ذرات بیوماس با اندازههای مختلف و بررسی پدیدههای اختلاط و جدایش در ذرات
انجام شبیهسازی بسترهای سیال و بررسی تاثیر استفاده از میدان الکتریکی یا جریان تناوبی گاز در بهبود سیالیت ذرات بیوماس
انجام شبیهسازی بسترهای سیال با در نظر گرفتن انجام واکنش شیمیایی گازسازی
 انجام شبیهسازی و بررسی ماهیت سیالیت بستر سیال حاوی ذرات گروه
Geldart A,D
 انجام شبیهسازی و بررسی ماهیت سیالیت در سایر رژیمهای جریانی بسترهای سیال
 انجام شبیهسازی بستر  های سیال، در فشارهای مختلف عملیاتی
 انجام شبیهسازی بستر  های سیال، در هندسههای مختلف و بررسی اثر هندسه و قطر راکتور در ماهیت سیالیت

بررسي تجربي اثر افزودن پسماند صنايع مختلف به خوراک و کلينکر سيمان

اگرچه آزمايش‌هاي متعددي در اين پروژه انجام شده است ليکن محدوديت  هايي از حيث زمان و امکانات وجود داشت. در فاز اول پروژه نتايج حاصل از آزمايش‌ها از حيث تکرارپذيري مورد بررسي قرار نگرفت. به منظور جلوگيري از پراش مذاب و کاهش حجم نمونه، کاتاليست مستعمل کلاوس پس از آسياب طي
يک مرحله به صورت مجزا حرارت داده شود تا دي اکسيد گوگرد و ترکيبات
BTEX از آن خارج شود. باتوجه به اتلاف حرارتي بالاي کوره  هاي ريخته  گري و عدم کنترل دقيق تمامي شرايط آزمايش، تعيين شرايط بهينه پخت به صورت مطلوب صورت نپذيرفت. لذا براي پروژه‌هاي مشابه نياز به يک طراحي صنعتي يا نيمه صنعتي با مقياس‌هاي مناسب مي‌باشد.
مي‌توان فاز اول پروژه را با پسماند جامد ميکروکريستالي يا ترکيب آن با کاتاليست مستعمل کلاوس، يا فاز سوم را با کاتاليست هم انجام داده و نتايج آن با اين پروژه مقايسه شود.

بررسی تجربی افت فشار جریان نانوسیال در مبدل‌های صفحه‌ای صنایع شیر

با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیقات انجام گرفته در این پایان نامه و محدودیت‌های دستگاه آزمایش، پیشنهادات زیر ارائه می‌گردد.
 استفاده از نانوسیالات ترکیبی (ترکیب دو سیال پایه مختلف و نانوذرات گوناگون با یکدیگر)
 استفاده از نانوذرات دیگر
 انجام آزمایش با سیال پایه گوناگون و بررسی تأثیر سیال پایه
 استفاده از روش‌های گوناگون پایدارسازی و مقایسه نتایج حاصل با یکدیگر
 استفاده از نانوذرات با قطر متفاوت و تأثیر آن روی خواص حرارتی و هیدرودینامیکی جریان
 استفاده از مبدل حرارتی صفحه  ای با موج  دهی متفاوت صفحات و مقایسه نتایج با یکدیگر
 انجام آزمایشاتی با تغییر اندازه مبدل و بررسی تأثیر هندسه بر روی عملکرد حرارتی و افت فشار نانوسیال

بررسي تجربي کاربرد نانوسيال در مبدل صفحه‌اي کارخانجات صنايع شير

 استفاده از نانوذرات دیگر مانند Al2O3 ، CuO و... در سیال پایه آب و یا تغییر سیال پایه با روغن و یا اتیلن گلایکول جهت بررسی تاثیر نوع نانوذره یا نوع سیال پایه در عملکرد حرارتی سیستم آزمایشگاهی ساخته شده.
 انجام آزمایشاتی با تغییر اندازه مبدل و یا نوع شیار صفحات و بررسی تاثیر هندسه و زوایای شیارها بر روی عملکرد حرارتی نانوسیال.
 بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی حول مبدل صفحه  ای بر عملکرد حرارتی با بکارگیری نانوذراتی که دارای خاصیت مغناطیسی هستند.
 انجام آزمایشاتی که با استفاده از دو مبدل دمای شیر را به دمای پاستوریزاسیون رسانید یعنی هر مبدل اختلاف دمای کمتری را نسبت به یک مبدل به تنهایی، ایجاد نماید لذا احتمالا بتوان با دبی  های بالاتر شیر و حتی برابر با دبی سیال گرم نیز به نتایج خوبی دست یافت.

بررسی تجربی و عددی انتقال   حرارت جابجایی اجباری نانوسیالات در لوله  های مارپیچی

 مقایسه اثر انواع مختلف نانوسیال‌های نانولوله‌های کربنی شامل نانولوله‌های تک، دو و چند جداره.
 ساخت یک میکرو لوله مارپیچی و بررسی نقش حرارتی جریان نانوسیال‌ها درآن
 استفاده از روغن‌های مختلف صنعتی به عنوان سیال پایه که کاربرد بیشتری در صنعت دارند.
 تغییر رژیم جریان جاری در لوله مارپیچی از آرام به آشفته و محاسبه شاخص عملکرد حرارتی سیستم با توجه به افزایش شدید افت فشار سیستم
 تغییر سطح مقطع لوله مارپیچی از مدور به چند گوشه و مقایسه نتایج آن با پژوهش حاضر
 پره دار کردن سطح داخلی لوله مارپیچی و بررسی عملکرد حرارتی جریان نانوسیال‌ها در این حالت
 تغییر مشخصات هندسی لوله مارپیچی به طوری که در طول یک لوله طول‌گام یا نسبت ابعاد متغیر باشد.
 بررسی عملکرد حرارتی نانوسیال‌های غیر نیوتنی در سیستم لوله‌های مارپیچی
 استفاده از مدل دوفازی در مدل‌سازی سیستم لوله‌های مارپیچی

تصفیه‏ پساب دارویی به وسیله تماس دهنده‏ غشایی    

 این روش می‏تواند برای سایرآلاینده‏های دارویی که انحلال‏پذیری مناسبی در 1-اکتانول دارند به کار رود.
 نوع مدول غشایی را در این فرایند می‏توان تغییر داد و نتایج جدید به دست آمده را با نتایج فعلی مقایسه نمود.
 این فرایند را می‏توان با حلال‏های دیگر انجام داد و اثر آن‏ها را بررسی کرد.
 اثر اندازه‏ی حفرات و جنس غشا نیز می‏تواند در پژوهش‏های بعدی بررسی شود.

توليد و ارزيابي عملکرد نانو کامپوزيت پليمري- مغناطيسي عامل دار شده در حذف ترکيبات آلي از محيط‌ آبي

 توليد تک مرحله‌اي جاذب‌هاي پلي‌استايرن حاوي گروه‌هاي عاملي
 بهبود توليد جاذب‌هاي عامل‌دار شده با استفاده از روش‌هاي پربازده و سريع مانند انرژي مايکروويو
 بررسي گروه‌هاي عاملي ديگر مانند گروه‌هاي دي‌آمين، سولفونيک و غيره در بهبود خواص جذب جاذب‌هاي پلي‌استايرن
 بررسي جاذب‌هاي عامل‌دار شده در حذف ساير ترکيبات آلي
 توليد جاذب‌هاي عامل‌دار شده با خاصيت ضد ميکروبي به عنوان راهکاري براي تصفيه بيولوژيکي آب و پساب
 بررسي ساير خواص جاذب مانند مقاومت گرمايي و مکانيکي و همچنين سنجش عملکرد آن‌ها در ستون‌هاي جذب
 استفاده از پايه‌هاي پليمري عامل‌دار شده در مصارف کاتاليستي

تهيه آزمايشگاهي غشاء زيست تجزيه‌پذير با کمک پليمر پلی (بوتيلن‌ساکسينات)

استفاده از مشخصات غشا‌های حاصل از این رساله جهت تهیه غشاها در محدوده‌های جداسازی متفاوت به منظور کاربری در اهداف مختلف به ویژه فرآیندهایی که با گرفتگی‌های کمتر مواجه می‌باشند. در این حالت، طول عمر غشاء افزایش می‌یابد.. استفاده از نانوذرات در ساختار غشا‌های مخلوط و تهیه نانوکامپوزیت‌های زیست تجزیه‌پذیر با هدف ارتقاء خواص مکانیکی، آب‌دوستی و غیره. در این حالت می‌توان از نانوذرات سازگار با محیط زیست نظیر مونت‌موریلونیت و یا نانوذرات با خاصیت آنتی‌باکتریال نظیر TiO2 بهره برد.
 بررسی سایر عوامل در ساخت غشا‌های
PBS نظیر تغییر در نوع حلال، ضخامت فیلم ریخته‌گری و یا ترکیب حمام انعقاد.
 استفاده از سایر مواد افزودنی برای تقویت غشا‌های مخلوط.
. مطالعات و تحقیقات بیشتر در جهت یافتن میکروارگانیسم‌های تجزیه کننده
PBS و CA. به این منظور می‌توان از خاک‌های مختلف، لجن‌های فعال و یا انواع محیط‌های آبی به عنوان منابع غنی از میکروارگانیسم استفاده نمود.

تهیه  ی نانو پوشش  های تأخیر اندازنده  ی آتش برای سطوح اتمسفریک پالایشگاه‌های گازی

 بررسی نقش آب به عنوان عامل خورنده در پوشش‌های اتمسفریک
 تعیین رفتار پوشش  ها در دستگاه گرما سنج مخروطی
3- سنتز پوشش  ها و انجام آزمایشات با دیگر عوامل هم  افزایی از قبیل گرافیت متورم شونده و نانوذرات دیگر
4- اعمال پوشش  های متورم شونده ضد حریق برای دیگر فلزات و همچنین بسترهای آتش گیر مانند چوب
5- شبیه سازی آزمایش توسط نرم افزار و پیش بینی ضخامت زغال در هر فرمولاسیون
6- افزودن فرمولاسیون پوشش  های متورم شونده به رنگ تحت عنوان رنگ  های متورم شونده ضد حریق و آنجام آزمایش  های متداول

جمع آوری ریزجلبک با استفاده از روش شناورسازی توسط هوای محلول

   افزایش مقیاس هر دو واحد اشباع ساز و مخزن شناوری، و بررسی عملکرد آن، جهت نزدیک شدن به فرایند صنعتی.
 استفاده از جریان برگشتی، به خاطر بهبود بازدهی و عدم استفاده از آب تازه که در مقیاس صنعتی معقول نیست.
 تغییر در هندسه‌ی سیستم: مثلاً قرار دادن موانع فیزیکی در محل ورود محلول جلبک به مخزن شناوری جهت از دست ندادن ذراتی که بدون برخورد با حباب‌ها از مخزن خارج می‌شوند.
استفاده از پیش مرحله جهت ته نشینی جلبک‌ها و افزایش غلظت آن. هم چنین می‌توان با کمک به روش‌های انعقاد خود به خودی، این امر را تسهیل و تسریع کرد.
 استفاده از یک بیوراکتور برای کشت حجم بیشتر جلبک

حذف رنگهای فنول از پساب صنعتی به کمک راکتور فتوکاتالیستی

 پیشنهاد می‌شود در کارهای آینده به جای نانواکسید قلع، از نانواکسیدهای دیگری همچون اکسید تیتانیوم و ... استفاده گردیده و نتایج با نتایج به دست آمده در این پروژه مقایسه گردد.
- پیشنهاد می  گردد نانواکسید قلع نشانده شده روی نانواکسید آهن توسط فلزات مختلف مثل نقره و ... عامل دار گردیده و اثرات این عمل بر میزان حذف آلاینده موردنظر بررسی شود.
- پیشنهاد می  شود عملیات تصفیه دیگر همچون تصفیه بیولوژیکی به همراه تصفیه فتوکاتالیتیکی بصورت جداگانه و نیز همراه باهم انجام گردیده و نتایج با هم مقایسه شوند.
- پیشنهاد می  گردد از آنجایی  که نانوذرات اکسید آهن دارای خاصیت جذب بالایی هستند عمل تصفیه رنگ قرمز فنول به روش جذب توسط این نانوذرات انجام گردیده و نتایج با نتایج فرایند جذب-فتوکاتالیستی که در این پروژه با کمک نانوذرات
SnO2/Fe3O4 انجام شد مقایسه گردد.

حذف ‌روغن ‌صنعتی ‌از ‌پساب ‌با ‌استفاده ‌از ‌نانوکامپوزیت ‌مغناطیسی

• با توجه به چند مرحله‌ای بودن مراحل سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی، نیاز به بهینه‌سازی پارامترهای موثر در ساختار نانوکامپوزیت است. به این ترتیب می‌توان با تغییر عواملی همچون دمای فرآیند پوشش دهی، نسبت مواد اولیه‌ی مورد استفاده در مراحل مختلف سنتز (TEOS، آب، اتانول)، میزان عامل‌دار نمودن و بررسی تأثیر آن‌ها بر میزان جذب روغن، به یک مقدار بیشینه برای جذب روغن دست یافت.
• طولانی بودن فرآیند آماده سازی جاذب باعث شد تا تنها به بررسی تأثیر دو عامل زمان جذب و غلظت اولیه روغن بر فرآیند جذب پرداخته شود؛ لذا پیشنهاد می‌گردد که نقش شرایط عملیاتی دیگر از قبیل مقدار جاذب، دما،
pH محیط، سرعت همزن و غیره نیز مورد بررسی قرار گیرد.
• بررسی حذف روغن‌های دیگری مانند روغن‌های خوراکی، روغن‌های خنک کننده، روانکارها و غیره گزینه‌ی دیگری است که برای کارهای آینده پیشنهاد می‌گردد.
• در این پژوهش تمام آزمایش‌های جذب در قالب فرآیند ناپیوسته صورت پذیرفت. بنابراین طراحی یک فرآیند پیوسته‌ی جذب و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی آن می‌تواند گام بلندی در نزدیک شدن به یک روش صنعتی برای حذف انواع روغن‌ها از محیط آبی باشد.

ساخت سوسپانسيون پايدار نانوذرات نقره بر روي نانولوله  هاي کربني و    اندازه-گيري خواص گرمايي آن به وسيله ترموسيفون

 بررسي اثر استفاده از ترموسيفون با سيال عامل نانوسيال نانولوله  کربني عامل  دار شده با نانوذرات نقره و مس در کاربردهاي ديگري مانند سيستم  هاي تهويه  ي مطبوع، آب  گرم  کن  هاي خورشيدي، خنک-سازي قطعات الکترونيکي و ...
 استفاده از نانوساختارهاي کربني مختلف (تک ديواره، دو ديواره، نانوذرات گرافيت، نانوذرات الماس) در تهيه  ي نانوسيال نانولوله کربني در ترموسيفون و مقايسه  ي آن با نانولوله  کربني چند ديواره 
 استفاده از سيال  هاي پايه گوناگون (اتيلن گلايکول، گليسرول، اتانول و متانول) در تهيه نانوسيال نانولوله کربني در ترموسيفون و مقايسه آن با نانوسيال نانولوله کربني در آب
 اندازه  گيري خواص گرمايي (هدايت گرمايي، ويسکوزيته و ...) نانوسيال نانولوله کربني عامل  دار شده با نانوذرات نقره و مس و پيدا نمودن رابطه تجربي براي بازده ترموسيفون بر حسب خواص گرمايي
 مقايسه استفاده از نانوسيال نانولوله کربني عامل  دار شده با نانوذرات نقره و مس در ترموسيفون با استفاده از این نانوسيالات در لوله گرمايي با شيار و يا با فتيله توري
 استفاده از نانوسيال نانولوله کربني عامل‌دار شده با نانوذرات نقره و مس به عنوان سيال خنک  کننده در موتورها و قطعات الکترونيکي
 استفاده از نانولوله  هاي کربني عامل  دار شده با نانوذرات نقره و مس در ساير کاربردها مانند سنسورها (برای اندازه گیری غلظت گازهایی مانند 
H2Sو موادی مانند گلوکز) و کاتاليست  ها (برای واکنشهایی مانند اپوکسیده کردن اولفین ها و اکسیداسیون مونوکسیدکربن)

ساخت صفحات شفاف، رسانا و مقاوم در برابر UV جهت استفاده در فتوولتاییک

 استفاده از چابگرهایی با قابلیت‌های بالاتر مانند چاپ بر روی سطوح قطور، استفاده از جوهرهای غلیظ و نازل‌های قطورتر برای چاپ نانولوله‌های بلندتر
 استفاده ا زگروه‌های عاملی یا حلال‌های قطبی برای شناورسازی نانولوله‌ها و در نتیجه کاستن از میزان ماده فعال سطحی
SDS برای کاهش کافی رینگ
 بررسی تاثیر سرعت خشک کردن و دمای تبخیر بر روی الگوی چاپ
 استفاده از نانولوله‌های دی‌کریت شده با ذرات رسانا و همراستاسازی آن‌ها با میدان های مغناطیسی برای افزایش رسانایی
 دوپینگ نمونه های چاپ شده با مواد دیگر مخصوص این کار مانند نانو ذرات فلزی نقره و طلا
 استفاده از مواد دیگر مانند نانولوله‌های فلزی یا گرافن و ترکیب آن‌ها با نانولوله‌های کربنی برای چاپ
 استفاده از همین جوهرها در روش‌هایی دیگر مانند فرونشانی چرخشی، اسپری کردن یا فرونشانی شناوری
 خارج سازی مواد فعال سطحی با استفاده از حرارت و بررسی تاثیر فشرده سازی نمونه‌ها بر روی رسانایی و شفافیت
 بررسی کاملتر تشکیل کافی رینگ درختی و پیدا نمودن عوامل موثر دیگر بر تشکیل آن‌ها

ساخت غشاء ترکيبي نانواليافي PAN-Chitosan

 بررسي تاثير ديگر متغيرهاي الکتروريسندگي مانند دما، رطوبت و سرعت چرخشي درام بر روي قطر الياف، مورفولوژي لايه  هاي اليافي و عملکرد غشا.
 افزودن نانوذره به محلول پليمري به منظور افزايش آبدوستي، مقاومت مکانيکي و کاهش قطر الياف و حفرات.
 بهينه سازي غشاي نانواليافي از نظر ضخامت، انعطاف پذيري و عملکرد به منظور بهبود کارايي غشا.
 بررسي افزودن لايه فيلمي نازک به غشاي نانواليافي به منظور افزايش بازده جداسازي.
 بررسي تاثير دما و فشار بر روي عملکرد غشاهاي نانواليافي

ساخت و بررسی خواص فیلم نانوکامپوزیت گرافنی با تراوش پذیری پایین

 می توان از پلیمرهای پلی پروپیلن، پلی وینیل الکل و... در ماتریکس نانوکامپوزیت های پلیمری استفاده کرد تا خواص نفوذپذیری و مکانیکی بهبود بیشتری یابد.
 پیشنهاد می شود از احیا کننده های هیدرات هیدرازین یا سدیم برومات برای احیاء اکسید گرافن استفاده شود و نتایج با احیاء کننده هیدرو یدیک اسید مقایسه شود.
 به جای روش شیمیایی می توان از روشهای دیگری مثل رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار، هیدروترمال و فوق بحرانی برای تولید گرافن استفاده کرد.
 در روش محلولی تجمع ذرات پر کننده در جریان اختلاط نمونه ها، باعث عدم یکنواختی محصول و تمرکز تنش و در نهایت افت استحکام خواهد شد. بنابراین مهم ترین مسئله در ساخت، کمک به پراکندگی هرچه بیشتر ذرات پرکننده (اکسید گرافن و گرافن) در زمینه پلیمری است. به همین دلیل پیشنهاد می شود به خاطر پراکندگی ذرات پرکننده از روش پليمريزاسيون درجا استفاده شود.

ساخت و تعیین مشخصات کامپوزیت انعطاف پذیر پلی آنیلین/ نانو لوله کربنی چند دیواره

بررسی اثر حضور و عدم حضور میدان الکتریکی در هنگام اختلاط فراصوت بر روی مورفولوژی و خواص الکتریکی فیلم و نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین.
 بررسی اثر امواج فراصوت بر کيفيت و کميت فیلم ته نشین شده پلیآنیلین و بررسی آنالیزهای مربوط به تغییرات دانسیته، تعداد ترک، رسانایی الکتریکی فیلم و نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین.
 فرآوری سطح نانو‌لوله‌های کربنی با گروه‌های عاملی دیگر و استفاده از آن برای ساخت نانو کامپوزیت
پلی‌آنیلین برای بهبود خواص الکتریکی

ساخت، تست و بهبود عملکرد غشاهای پلیمری به منظور حذف رطوبت از گاز طبیعی

 استفاده از پليمرهاي با تراوايي ذاتي کمتر براي گاز متان و انتخاب  گري بيشتر براي سيستم H2O/CH4. يک مثال مناسب در اين مورد مي  تواند پليمر پلي  اترسولفون باشد که براساس مقالات منتشر شده، داراي تراوايي بيشتري نسبت به پليمر PSf براي بخار آب مي  باشد. بعلاوه، اين پليمر داراي تراوايي متان به مراتب کمتر از پليمر PSf مي  باشد (حدود نصف). اين مطلب نشان مي  دهد که اتلاف متان براي غشاهاي ساخته شده از اين پليمر کمتر مي  باشد.
2- استفاده از زئوليت 13
X به جاي زئوليت نوع A. زئوليت مذکور داراي اندازه  ي حفرات بزرگتري (Å 10) نسبت به انواع زئوليت A مي  باشد که منجر به اعمال مقاومت نفوذي کمتري به مولکول  هاي تراوش‌کننده مي  شود. اين زئوليت همچنان به شدت آب‌دوست بوده و مي  تواند براي اهداف نم  زدايي گزينه  ي مناسبي باشد. اگرچه اندازه  ي حفرات زئوليت مذکور نمي  تواند خاصيت غربال  گري خوبي براي سيستم CO2/CH4 ارائه کند، با اين وجود مسدود شدن حفرات زئوليت توسط مولکول  ها آب مي-تواند آن را به گزينه  ي خوبي براي ساخت غشاهاي ماتريس مخلوط با هدف نم  زدايي تبديل کند.
3- بررسي ميزان بار ذرات زئوليت در ساخت غشاهاي ماتريس مخلوط.
4- استفاده از روش  هاي اصلاح سطح زئوليت  ها مي  تواند تا حدي از مسدود شدن حفرات توسط زنجيره-هاي پليمر ممانعت به عمل آورد. با اين حال، معمولاً پس از اصلاح سطح از ميزان آب‌دوستي زئوليت  ها کاسته مي  شود. به همين خاطر پيشنهاد مي  شود اثر روش  هاي اصلاح سطح زئوليت بر عملکرد جداسازي غشاهاي ماتريس مخلوط با هدف نم  زدايي از جريان  هاي گازي بررسي شود.
5- استفاده از روش  هاي ايجاد اتصالات عرضي در پليمر به منظور افزايش مقاومت آن  ها در برابر پلاستيکي و متورم شدن در حضور بخار آب.
6- استفاده از سيستم مجهز به جريان گاز حامل براي اندازه  گيري تراوايي گازهاي پايدار در حضور رطوبت. در اين حالت غشاء تنها از سمت بالا دست متورم مي  شود و بنابراين اثر جذب رقابتي بخار آب بر اثر پلاستيکي‌کنندگي آن غلبه مي  کند. انتظار مي  رود که تراوايي  هاي اندازه  گيري شده به اين روش به مقادير ذاتي تراوايي نزديک  تر باشد.

سنتز نانو کریستال چارچوب آلی-فلزی 5  (MOF-5) و به کارگیری آن در ساخت غشای نانو کامپوزیت MOF-5 و پلی اتر ایمید       (MOF-5/PEI) و مطالعه خواص گاز تراوایی آن

غشا‌های شبکه مختلط را مي‌توان از جنبه‌هاي مختلفي مورد بررسي قرار داد. هنوز مطالعات بسياري براي درک بهتر رفتار اين نوع از غشا‌ها و بکارگيري آن‌ها در زمينه جدا  سازي گاز  ها مورد نياز است که مي‌بايست مورد بحث و بررسي قرار گيرد. انتخاب پلیمر و پرکن مناسب نیز موضوعی است که نقش اساسی و کلیدی را در ساخت این غشاها بر عهده دارد. با توجه به مطالعات انجام شده در خلال انجام این پژوهش، و با توجه به تجربیات به دست آمده، در پايان پيشنهاداتي براي مطالعات گسترده  تر بيان مي‌گردد.
ü بررسی جامع تاثیر شستشو MOF-5 با حلال‌های مختلف (بیش از 10 حلال) بر روی ساختار کریستالی و همچنین تحلیل تغییر اندازه سطح مساحت و اندازه حفرات.
ü انجام آزمون جذب گازهای مختلف، مخصوصا هیدروژن، بر روی نانوکریستال‌های MOF-5 مکعبی و چهاروجهی.
ü با توجه به این که یکی از نکات مثبت چارچوب‌های آلی-فلزی، امکان تغییر اندازه حفرات آن‌ها می‌باشد، پیشنهاد می‌شود به منظور افزایش بیشتر انتخاب‌پذیری، در سنتز MOF-5 از لیگاند‌های دیگری، غیر از 1و4 - بنزی دی‌کربوکسیلیک اسید استفاده شود. این کار می‌تواند با لیگاند‌هایی مانند 2- آمینو 1و4 - بنزی دی‌کربوکسیلیک اسید و لیگاندهایی از این دست انجام شود.
ü با توجه به این که در میان چارچوب‌های آلی-فلزی، MOF-5 در مقابل رطوبت مقاومت بالایی ندارد، و با توجه به حضور رطوبت در مخلوط گازهای صنعتی (مخصوصا در فرآیند رطوبت زدایی گاز)، پیشنهاد می‌شود از چارچوب‌های آلی-فلزی دیگر، مانند MOF-199، MOF-177، MOF-235 و غیره نیز در ساخت غشاهای شبکه مختلط به عنوان پرکن استفاده شود.
ü پس از انتخاب پلیمر و MOF مورد نظر به منظور ساخت غشای شبکه مختلط، می‌توان از موادی به عنوان اتصال به لیگاند آلی استفاده کرد که زمینه لازم برای ایجاد پیوند شیمیایی میان ماده اتصال یافته به چارچوب آلی-فلزی و پلیمر مورد نظر فراهم شود. از جمله این اتصالات می‌توان به اتصالات آمینی اشاره کرد.
انجام آزمون‌های تراوایی گازها در دماهای مختلف جهت بررسی تاثیر دما بر تراوایی.

سنتز نانوپوشش هاي فوق آب گريز ايجاد شده بر روي لعاب سراميكي و بررسي رفتار خراش آنها

در ادامه اين پژوهش مي توان روش هاي متفاوت پوشش دهي مانند روش غوطه وري و پاششي را بر روي خواص پوشش نهائي بررسي نمود.
هم چنين مي توان رفتار پوشش هاي نانوسيليکا را در معرض پرتو هاي گوناگون نوري و يا در دماهاي مختلف مورد آزمايش قرار داد.
 به عنوان پيشنهادي ديگر مي توان اثر دما و زمان پخت بر روي خواص پوشش نهائي را  مورد بررسي قرار داد.   

 به عنوان پيشنهاد جهت ادامه اين تحقيق، بررسي  اثر درصد سيليکات زيرکونيوم بر ميزان کدر شدن سطح لعاب و هم چنين خاصيت گذردهي نور توصيه مي گردد.
هم چنين مي توان بر روي موادي مانند سولفات کبالت تحقيق کرد که با افزودن درصد بسيار کمي ازآن ها  مي توان تا حدي شفافيت لعاب را حفظ نمود.
 در برخي از مقالات سيليکات زيرکونيوم به صورت نانوذره  و به روش سل _ژل توليد و سپس بر روي سطح پوشش داده شده است که مي توان اثر چنين روشي را با روش ذکر شده در اين پروژه بر روي مقاومت سطح مقايسه نمود.
  هم چنين استفاده از مواد افزودني ديگر جهت افزايش سختي سطح نيز مي تواند زمينه ديگري براي ادامه تحقيقات فراهم نمايد.
 در ادامه اين پژوهش مي توان روش هاي متفاوت پوشش دهي مانند روش غوطه وري و پاششي را بر روي خواص پوشش نهائي بررسي نمود.
 هم چنين مي توان رفتار پوشش هاي نانوسيليکا را در معرض پرتو هاي گوناگون نوري و يا در دماهاي مختلف مورد آزمايش قرار داد.
 به عنوان پيشنهادي ديگر مي توان اثر دما و زمان پخت بر روي خواص پوشش نهائي را  مورد بررسي قرار داد.   

 به عنوان پيشنهاد جهت ادامه اين تحقيق، بررسي  اثر درصد سيليکات زيرکونيوم بر ميزان کدر شدن سطح لعاب و هم چنين خاصيت گذردهي نور توصيه مي گردد.
 هم چنين مي توان بر روي موادي مانند سولفات کبالت تحقيق کرد که با افزودن درصد بسيار کمي ازآن ها  مي توان تا حدي شفافيت لعاب را حفظ نمود.
 در برخي از مقالات سيليکات زيرکونيوم به صورت نانوذره  و به روش سل _ژل توليد و سپس بر روي سطح پوشش داده شده است که مي توان اثر چنين روشي را با روش ذکر شده در اين پروژه بر روي مقاومت سطح مقايسه نمود.
  هم چنين استفاده از مواد افزودني ديگر جهت افزايش سختي سطح نيز مي تواند زمينه ديگري براي ادامه تحقيقات فراهم نمايد.

 در ادامه اين پژوهش مي توان روش هاي متفاوت پوشش دهي مانند روش غوطه وري و پاششي را بر روي خواص پوشش نهائي بررسي نمود.
 هم چنين مي توان رفتار پوشش هاي نانوسيليکا را در معرض پرتو هاي گوناگون نوري و يا در دماهاي مختلف مورد آزمايش قرار داد.
• به عنوان پيشنهادي ديگر مي توان اثر دما و زمان پخت بر روي خواص پوشش نهائي را  مورد بررسي قرار داد.   

• به عنوان پيشنهاد جهت ادامه اين تحقيق، بررسي  اثر درصد سيليکات زيرکونيوم بر ميزان کدر شدن سطح لعاب و هم چنين خاصيت گذردهي نور توصيه مي گردد.
• هم چنين مي توان بر روي موادي مانند سولفات کبالت تحقيق کرد که با افزودن درصد بسيار کمي ازآن ها  مي توان تا حدي شفافيت لعاب را حفظ نمود.
• در برخي از مقالات سيليکات زيرکونيوم به صورت نانوذره  و به روش سل _ژل توليد و سپس بر روي سطح پوشش داده شده است که مي توان اثر چنين روشي را با روش ذکر شده در اين پروژه بر روي مقاومت سطح مقايسه نمود.
•  هم چنين استفاده از مواد افزودني ديگر جهت افزايش سختي سطح نيز مي تواند زمينه ديگري براي ادامه تحقيقات فراهم نمايد.

سنتز نانوذرات پلاتین با استفاده از پلی  اکسومتالات  ها و آرایش نانولوله  های کربنی با این نانوذرات

 در این پایان‌نامه از روش خارج از محل جهت آرایش نانولوله‌ی کربنی استفاده گردید که در نهایت این هدف با نشستن نانوذراتی در حد nm 13 بر روی نانولوله محقق گردید. پیشنهاد می-شود که از روش در محل نیز برای این کار استفاده شود و نتیجه‌ی آن با روش به کار گرفته شده مقایسه گردد.
 پیشنهاد می  شود قابلیت نانوذرات پلاتین که با پرایسلر تولید شده  اند در فرآیند اکسیداسیون ایزوپروپانول و تولید استون بررسی شود.
 پیشنهاد می  شود از نانوذرات پلاتین و کامپوزیت آنها با نانولوله در بسته  بندی موادغذایی جهت آشکار ساختن تغییرات
pH استفاده شود.
 پیشنهاد می  شود برهمکنش بین نانوذرات پلاتین و باکتری  هایی چون استافیلوکوکوس  اورئوس و اشرشیاکلی بررسی گردد. اگر نانوذرات بتوانند بدون آسیب رساندن به باکتری بر روی آن سوار شوند،  در زمینه  ی دارورسانی می  توان از آنها استفاده نمود. ولی اگر به باکتری آسیب برسانند، می  توانند برای دفع باکتری  ها از مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرند.

سنتز و تبلور مفناميک اسيد به شيوه ضد حلال در مقياس آزمايشگاهي و بررسي اثر عوامل عملياتي مختلف بر خواص بلور نهايي

 از آنجا که در فرايند تبلور به شيوه ضد حلال تنظيم دقيق دبي منجر به بدست آوردن ذراتي با اندازه کمتر و حتي شکل  هاي مختلف يک بلور مي  شود استفاده از پمپ پريستالتيک بدين منظور مي  تواند در بهبود انجام فرايند نقش بسزايي را ايفا کند.
 استفاده از مبدل هاي حرارتي جهت ثابت کردن دماي عملياتي مي  تواند خطاهاي آزمايش را کاهش دهد.
 بررسي ساير پارامترهاي تاثيرگذار بر خواص بلور نهايي مانند افزودن دبي ضد حلال به صورت مرحله اي، تغيير دماي انجام فرايند ، افزودن ذرات ماده در ابتداي فرايند تبلور، گرم کردن ضدحلال ، اسپري نمودن ضدحلال با استفاده از نازل مناسب و....
 استفاده مواد فعال سطحي و همينطور ساير سيستم هاي حلال  وضدحلال مي  تواند نتايج قابل توجهي را در بهبود خواص بلورهاي بدست آمده داشته باشد.
 بررسي ساير فرايند هاي تبلور جهت مقايسه با فرايند ضد حلال و بدست آوردن روشي بهينه در توليد صنعتي دارو
اانجام مطالعات توزيع اندازه ذرات در طول فرايند تبلور به شيوه هاي مختلف بيان شده جهت بررسي دقيقتر سنتيک هاي هسته زايي اوليه و ثانويه و همچنين رشد بلورها
 انجام دادن آناليز هاي کاملتر بر روي نمونه هاي بدست آمده به منظور تعيين مشخصات دقيق بلورها

سنتز و تعيين مشخصات نانوساختارهاي اکسيد روي در حضور پلي اکسومتالات ها وحلال مغناطيسي و بررسی رفتار فتوکاتاليزوری آنها

تاثیر سایر هتروپلی اکسومتالات ها در مورفولوژی ذرات اکسید روی در هر دو روش هیدروترمال و رسوب شیمیایی مورد بررسی قرار گیرد.
• تاثیر استفاده از حلال های دیگر به جای دی متیل سولفوکساید در روش رسوب شیمیایی مورد بررسی قرار گیرد.
• بررسی های انجام شده در مورد سایر اکسید های فلزی از قبیل اکسید آهن نیز تکرار شوند.
• تاثیر میدان مغناطیسی به تفضیل در مورد تغییر خواص اتانول و سایر الکل ها به طور جداگانه در غالب یک تحقیق جامع بررسی شود.
• استفاده از هتروپلی اسیدها در روش رسوب شیمیایی در ابتدای راه بوده و باید تحقیقات دیگری در رابطه با مکانیزم رشد ذرات در حضور پلی اکسومتالات ها به انجام برسد.
• در این رساله از استات روی به عنوان پیش ماده اولیه در تهیه ساختارهای مختلف استفاده شد. تاثیر استفاده از سایر پیش ماده مانند نیترات روی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

سنتز SBA-15 و نانوکامپوزیت آن با پلی پیرول به منظور جذب آلاینده های رنگ زای اسیدی آبی 62 و فلز جیوه

در این تحقیق از رنگ زای اسیدی آبی62 و یون جیوه(II) در محیط آبی به عنوان عوامل آلوده کننده منابع آبی نام برده شد که توسط جاذب Ppy-SBA-15 جذب و مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین می توان از موارد زیر، برای توسعه در این زمینه  سود جست:
 از سایر آلاینده های رنگ و یون های فلزی برای جذب توسط
Ppy-SBA-15 استفاده گردد و رفتار جاذب، در برابر این آلاینده ها مورد بررسی قرار گیرد.
 همان طور که قبلا بیان شد در فرایند سنتز
SBA-15 کلسینه کردن یکی از مراحل پایانی است و روشی برای حذف قالب آلی از داخل حفرات SBA-15 است که در دماهای بالا صورت می پذیرد؛ ممکن است دمای بالا باعث از بین رفتن برخی از مکان های فعال گردد. لذا بهتر است از روش های دیگر حذف قالب نظیر استخراج با حلال استفاده گردد.
از سایر مواد مانند گروه های آمینی، -
NH2 و نیز ترکیبات فلزی به جای پلی پیرول برای اصلاح سطح SBA-15 استفاده گردد

شبیه سازی الگوی جریان دوغابی در لوله های افقی با استفاده از CFX

 استفاده از مدل های دیگر ضریب درگ موجود در نرم افزار CFX
• استفاده از ضریب درگ مقادیر تجربی.
• انجام شبیه سازی جریان دوغابی در شرایط غیر هم دما و با در نظر گرفت اثرات مختلف انتقال حرارت.
• انجام شبیه سازی جریان دوغابی با در نظر گرفتن واکنش شیمیایی.
• انجام شبیه سازی با در نظر گرفتن برخورد بین ذرات.
• انجام شبیه سازی با در نظر گرفتن انتقال جرم بین فازها.
• طراحی پایلوت آزمایشگاهی جهت محاسبه دقیق سرعت و افت فشار و مشاهده الگوهای جریان ایجاد شده.

شبيه سازی جداکننده مافوق صوت برای سيالات تک فاز، دو فاز و چند فاز

همان گونه که در فصل اول بيان گرديد، ميعان يک جزء می تواند تاثير قابل توجهی بر انرژی آزاد گيبس سيستم و ميعان اجزای ديگر در جداسازی چند جزئی در نازل همگرا- واگرا داشته باشد. مدل ارائه شده برای رشد قطرات قادر به در نظر گرفتن اين برهمکنش می باشد زيرا انرژی آزاد گيبس سيستم تاثيری بر عبارات موجود در مدل ندارد. ولی از آن جايی که معادلات هسته زايي وابسته به انرژی آزاد گيبس سيستم می باشند، معادلات شرح داده شده برای هسته زايي قطرات، قادر به در نظر گرفتن اين تاثيرات نيست. با در نظر گرفتن اين برهمکنش بين ميعان اجزا در معادلات هسته زايي، می توان شبيه سازی جداکننده مافوق صوت در حالت های چند جزئی را نيز از طريق معادلات هسته زايي و رشد قطرات انجام داد.    
همچنين همان گونه که در فصل اول ذکر شد، به طور کلی، نحوه عمل جداکننده مافوق صوت برای جداسازی ناخالصی ها از گاز طبيعی، بر اساس دو پديده مافوق صوت شدن جريان از طريق نازل همگرا- واگرا و همچنين حرکت چرخشی ايجاد شده از طريق پره های ساکن ابتدايی جداکننده استوار است. در پژوهش حاضر تنها بخش اول يعنی مافوق صوت شدن جريان و به طبع آن ميعان ناخالصی ها در نازل بدون در نظر گرفتن بخش دوم يعنی حرکت چرخشی القا شده به جريان، مورد توجه قرار گرفت. با در نظر گرفتن حرکت چرخشی گاز و ترکيب آن با معادلات کلی جريان و محاسبه نرخ مايع توليدی، می توان شبيه سازی کامل جداکننده مافوق صوت را انجام داد. همچنين با در نظرگرفتن حرکت چرخشی گاز می توان به بررسی زاويه مناسب برای اين پره ها و تعيين محل مناسب برای قرار دادن آن ها(در ابتدای جداکننده يا پس از گلوگاه) نيز پرداخت

شبیه سازی عملکرد آبگرمکن خورشیدی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی همراه با الگوریتم توسعه استعماری

 استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و تکنیک الگوریتم رقابت استعماری برای پیش بینی عملکرد سایر فرایندهای مهندسی بویژه مهندسی شیمی.
 مقایسه روش عصبی مصنوعی (
ANN) و الگوریتم رقابت استعماری (ICA)با روشهای دیگر بهینه سازی مانند حدس و خطا، الگوریتم ژنتیک و ... در کارهای آینده.
 استفاده از الگوریتم رقابت استعماری در ترکیب با سایر روشهای مدلسازی مثل روش فازی برای پیش بینی رفتار لوله های گرمایی و آبگرمکن خورشیدی

شبیه سازی فرآیند ذخیره سازی گاز طبیعی در مخزن شوریجه ی B

 بررسي اقتصادي فرآيند ذخيره سازي زيرزميني گاز طبيعي در مخازن تخليه شده ي نفت و گاز با در نظر گرفتن کليه ي هزينه ها شامل هزينه ي گاز کاري و گاز بالشتک، هزينه ي تقويت فشار گاز جهت تزريق آن، هزينه ي حفاري چاه هاي جديد براي تزريق و توليد گاز و... موضوعي بسيار کاربردي است.
2- بررسي اثر آبده در مخازن داراي آبده فعال بر فرآيند ذخيره سازي زيرزميني گاز طبيعي مي تواند پيشنهاد خوبي براييک تحقيق جامع باشد.
3- بررسي تغييرات درصد ترکيب سيال مخزن در اثر تزريق يک گاز خارجي و اثر آن بر روي عملکرد فرآيند ذخيره سازي مي تواند به کمک شبيه ساز ترکيبي مورد بررسي قرار گيرد.
4- امکان سنجي تعويض گاز پايه با يک گاز خنثي مانند نيتروژن به منظور کاهش هزينه هاي فرآيند مي تواند مورد بررسي قرار گيرد.
5- مقايسه ي عملکرد انواع مخازن گازي شامل مخازن گاز خشک، گاز تر و گاز ميعاني در پارامترهاي مختلف فرآيند ذخيره سازي زير زميني گاز طبيعي مي تواند موضوع يک تحقيق باشد.
6- شبيه سازي فرآيند ذخيره سازي گاز طبيعي در مخازن گاز تخليه شده ي نفت و گاز با استفاده از مدل ترکيبي و مقايسه ي آن با مدل نفت سياه موضوعي کاربردي براييک تحقيق است.

شبیه سازی و کنترل برج های تقطیر آزئوتروپیک ناپیوسته

 بررسی روش های مختلف برای تنظیم کنترلرها و مقایسه ی بین نتایج حاصل
 بکارگیری روشهای کنترلی دیگر نظیر کنترل پیش خور، دستیابی به محصولات با بکارگیری کنترل دما و استفاده از ارزیاب ها
 بررسی روشی مناسب برای شبیه سازی فرایند تقطیر ناپیوسته ی استخراجی و کنترل مناسب آن در مواجهه با نامعینی های خوراک اولیه
 بررسی فرایند تقطیر ناپیوسته آزئوتروپیک ناهمگن با در نظر گرفتن ساختارهای مختلف جداسازی نظیر یک برجه و یک برجه با مخزن میانی
 شبیه سازی فرایند در قالب بهینه سازی
 بررسی فرایند تقطیر آزئوتروپیک برای جداسازی مخلوطهایی با رفتار ترمودینامیک پیچیده تر

شبیه  سازی عددی جوشش هسته  زایی جریان سیال مادون سرد درون لوله عمودی

بررسی قابلیت نرم  افزار فلوئنت در پیش  بینی آزمایشات مشابه جوشش جریانی مادون سرد و جوشش جریانی اشباع.
• انجام شبیه  سازی توسط نرم  افزار
CFX . این نرم افزار نیز قابلیت شبیه  سازی جوشش دیواره را دارا می  باشد.
• اجرای شبیه  سازی بدون در نظر گرفتن نیروی لیفت.
• اجرای شبیه  سازی با مدل  های مختلف ضریب پراکندگی توربولنت.
• اجرای شبیه  سازی با مدل  های مختلف فرکانس جدایش حباب.
• اجرای شبیه  سازی با مدل  های مختلف قطر جدایش حباب.
• اجرای شبیه  سازی با مدل  های مختلف تمرکز مکان هسته  زایی.
• اجرای شبیه  سازی با مدل  های مختلف پارامترهای تمرکز سطح بین  فازی.
• اجرای سه  بعدی شبیه  سازی و بررسی اختلاف با مدل دوبعدی.
• بررسی اثر نانوسیال بر انتقال حرارت

شبیه‌سازی و بررسی تجربی عملکرد یک کلکتور خورشیدی لوله گرمایی پرشده با نانو سیال و بهینه‌سازی غلظت نانو ذرات جهت افزایش بازده

 انجام آزمایش‌های روزانه در مدت زمان بیشتر یا کاهش دوره نمونه‌گیری باعث افزایش تعداد نقاط نمونه‌گیری  خواهد شد که این مسئله می‌تواند دقت شبکه عصبی مصنوعی را افزایش دهد.
 انجام آزمایش‌ها در بیش از سه غلظت برای نانو ذرات اکسید آلومینیوم و مس در سیال پایه آب، علاوه بر افزایش دقت شبکه عصبی، می‌تواند فضای جستجوی الگوریتم ژنتیک جهت یافتن غلظت بهینه را افزایش دهد.
 استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت آموزش و اصلاح وزن‌ها و بایاس‌های شبکه عصبی مصنوعی

طراحی برج  های تقطیر آزئوتروپی به روش میانبر

مدل‌سازی برای مخلوط‌های چند جزئی (بیشتر از سه جزء) بسط داده شود. به عنوان مثال بررسی مخلوط-های چهار جزئی در نمودارهای هرمی
 مدل‌سازی برای دیگر روش‌های جداسازی مخلوط‌های آزئوتروپ مانند تقطیر آزئوتروپی ناهمگن، تقطیر واکنشی، تقطیر تراوش تبخیری و غیره بسط داده شود
 با درنظر گرفتن معادلات موازنه‌ی انرژی سعی در تعیین نقاط پینچ نمود.
 با استفاده از اطلاعات به‌دست آمده از روش  های درنظر گرفته شده در این پروژه، روش‌های نوین دیگر مانند روش
FPM ، FAM و کوتاهترین خط بازیابی و غیره را که ترکیبی از  نقاط پینچ و روش مقدار مرزی (یا المان هایی از روش مقدار مرزی را شامل می‌شوند) می‌باشند، حل نمود.
 مدل‌سازی برای برج‌های چند خوراکه بسط داده شود. همچنین روش مقدار مرزی را جهت طراحی برج  های تقطیر دو خوراکه با در نظر گرفتن خوراک  های چهار جزیی مورد بررسی قرار داد.
 در انجام مدل‌سازی برای برج‌های دو خوراکه و چند خوراکه تاثیر گرما و در نتیجه  ی آن متغیر بودن جریان مولی در سراسر برج در نظر گرفته شود.
 با استفاده از روش مقدار مرزی برج  های یک خوراکه و چند خوراکه همراه با جریان جانبی مورد مطالعه و مدل  سازی قرار گیرد.
 به دلیل سمی بودن اتیلن گلایکول استفاده از آن در بیشتر موارد ممنوع می  باشد. تترا اتیلن گلایکول می  تواند به عنوان یک حلال جایگزین مناسب در فرآیند جداسازی اتانول به  کار رود. اما طی بررسی  هایی که انجام شده است با انجام این فرایند با در نظر گرفتن تترا اتیلن گلایکول بارحرارتی بیشتر می  شود. از پیشنهادات در این زمینه، انجام فرایند دی  هیدراسیون اتانول با استفاده از حلال  های مختلف مناسب و در نهایت تعیین مناسب  ترین حلال، به طوریکه بار حرارتی انجام فرآیند بهینه شود، می  باشد.

کاربرد غشاهاي نانوفيلتراسيون و اولترافيلتراسيون (MEUF) به منظور جداسازي آنيلين و نيکل از فاز آبي

 ساخت و استفاده از مواد فعال سطحي سازگار با محيط زيست به منظور جداسازي آلودگي‌ها.
• بررسي روش‌هاي مختلف طراحي آزمايش از جمله روش‌هاي پاسخ سطح و باکس- بهنکن در يافتن شرايط بهينه‌ي آزمايش.
• جداسازي انواع ترکيبات آلي ديگر در کنار يون‌هاي فلزي.
• استفاده از مايسل‌هاي معکوس در فرآيند
MEUF به منظور جداسازي ترکيبات آلي و غيرآلي.
• بررسی و مطالعه‌ی مکانيزم‌های انحلال اجزاء مختلف در سيستم‌های مايسلی

کنترل پیش بین نحوه تزریق گاز در شبکه‌های انتقال گاز طبیعی

 مقایسه پاسخ دینامیک خط لوله شبیه سازی شده با مدل بکار رفته با دینامیک در دسترس یک خط لوله واقعی
 ادامه شبیه سازی و گسترش خط لوله با چند ایستگاه تقویت فشار و مقایسه عملکرد یک کنترل مرکزی (پیش بین) با ساختارهای
PI ساده و ساختار ترجیحی که کنترل محلی دارند
 بررسی امکان استفاده از ساختارهای فوق در خط لوله واقعی خانگیران- رامسر بجای کنترل دستی مرسوم

محلول سازی نانولوله های کربنی به روش اکسیداسیون و اثرات آن بر عملکرد حرارتی ترموسیفون

 سطح کندانسور طوری طراحی شود که جدا شدن حباب ها از روی آن آسان تر باشد و یا سطح داخلی TPCT کمی زبرتر باشد تا هم سطح انتقال حرارت افزایش یابد و هم در شکستن حباب ها کمک کند.
2- بررسی تأثیر عملکرد حرارتی نانوسیال در انواع دیگر لوله حرارتی
3- شرایط آزمایشگاهی بیشتر به حالت عملی و کاربردی نزدیک شود. به عنوان مثال از يک منبع حرارتي دما ثابت سيال به جاي منبع تغذيه الکتريکي استفاده شود.
4- بررسی تأثیر سایر پارامتر ها از قبیل زاویه شیب، نسبت پر شدن سیال، دبی سیال کندانسور و نسبت ابعاد در عملکرد حرارتی ترموسیفون بسته دو فازی
5- سیالات پایه دیگری در ساخت نانو سیال استفاده شود.

مدل سازی ترمودینامیکی حلالیت نانو ذرات در سیال فوق بحرانی

 در مدل سازی با روابط تجربی و نیمه تجربی، برای مقایسه بهتر دقت مدل پیشنهادی، می توان نتایج حاصل از مدل های تجربی بیشتری را بدست آورد و با مدل جدید مورد مقایسه قرار داد اما در این پایان نامه با دلیل حجم بالای کار، تنها به مقایسه دو مدل اکتفا شد.
 برای مدل سازی به کمک معادله حالت، می توان از معادلات حالت و قوانین اختلاط بیشتری استفاده کرد.
 در حالتی که از قوانین اختلاط درجه دوم استفاده شد، می توان پارامتر
b را بجای رابطه خطی از فرم مورد استفاده در قانون اختلاط VdW2 [24] به کار برد و نتیجه را مشاهده نمود هر چند با این کار به تعداد پارامترهای قابل تنظیم اضافه می شود.

مدل سازی و شبیه سازی تجزیه هیدرات های متان بستر اقیانوس ها در اثر عبور خطوط لوله نفت و گاز

 ارائه مدلی برای نشست رسوبات و بررسی میزان نشست و فروریختگی رسوبات
  تقسیم لایه رسوبات به دو منطقه تجزیه شده و نشده و در نظر گرفتن انتقال حرارت جابجایی توسط گاز و آب حاصل از تجزیه هیدرات متان در منطقه تجزیه شده.
محاسبه میزان اشباع آب، گاز و هیدارت با زمان
 تکرار شبیه سازی برای سایر هیدراتهای موجود در کف اقیانوسها و یا برای حالتی که ترکیبی از هیدراتهای مختلف در لایه رسوبات وجود دارد
 تکرار شبیه سازی برای هیدراتهای گازی موجود در 
Permafrost ها.
 تکرار شبیه سازی برای مخازن دیگر برای مثال لوله انتقال دهنده نفت بجای گاز و با شرایط متفاوت از مخزن دالان  بررسی اثر شرایط لوله در نتایج.
 در نظر گرفتن خروج انرژی از حجم کنترل توسط مرز های بالا و پایین لایه هیدرات.
  تکرار شبیه سازی برای هیدرات هایی با دما ،فشار،تخلخل و در صد اشباع متفاوت و بررسی اثر گذاری این عوامل .
 تکرار شبیه سازی برای تعداد لوله های بیشتر و تکرار همه مراحل بررسی شده.
 مدل سازی و  شبیه سازی  لوله افقی گذرنده از روی لایه های هیدارت برای حالت های مختلف مانند دمای ثابت یا متغیر دیواره لوله و همین طور برای حالتی که لوله در هر 2 انتها ثابت شده باشد و یا در یک انتها ثابت و در انتهای دیگر رها باشد. در این زمینه می توان به بحث تشکیل مجدد هیدرات بر روی لوله ها پس از تغییر دمای آب درون چاله ایجاد شده در اثر تجزیه هیدرات با گذشت زمان و همین طور به بحث فرورفتگی لوله و شکستن احتمالی لوله در اثر فرور فتن در لایه رسوبات در اثر تجزیه هیدرات، عبور از نقطه تسلیم و ایجاد شکستگی پرداخت.

مدل سازی و شبیه سازی جذب کربن دی اکسید توسط حلال در تماس دهنده غشایی صفحه ای

همان طور که می دانیم فرآیند جذب گاز با استفاده از تماس دهنده های غشایی توجه زیادی را در سال های اخیر به خود جلب کرده است، اما بیش تر تحقیقات هنوز در مرحله آزمایشگاهی هستند و باید تلاش های زیادی صورت گیرد تا جنبه های مختلف این تکنولوژی مطالعه و از نظر تجاری قابل اجرا گردد. به منظور  تحقق این اهداف برخی پیشنهادات می تواند مورد توجه قرار گیرد:
• انجام این پروژه برای جذب 2
CO توسط جاذب های دیگر. البته در انتخاب جاذب باید عواملی نظیر غیر فرار بودن آن، سازگار بودن جاذب با مواد غشاء و احیا پذیری راحت آن مد نظر قرار گیرد زیرا پایداری بلند مدت عملیات جذب غشایی گاز از نقطه نظر اقتصادی بسیار مهم است.
• در نظر گرفتن مرطوب شدن غشاء در مدل سازی و شبیه سازی
• اگرچه غشاء و نوع جاذب مایع جزء پارامترهای بسیار مهم در سیستم های تماس دهنده غشایی می باشند، اما ترکیب بندی مدول می تواند نقش اساسی در بهبود انتقال جرم بین فاز گاز و مایع داشته باشد. بنابراین ایجاد مدول های جدید (نظیر مدول الیاف تو خالی) برای بهبود انتقال جرم، با در نظر گرفتن نظم الیاف، دانسیته الیاف در مدول و جهت جریان ها می تواند موضوع مهمی برای تحقیقات آینده باشد.
• در نهایت می توان در کارهای آتی این پروژه را برای جذب دیگر گازها نیز انجام داد.

مدل سازی و شبیه سازی رنگ زدایی از پساب رنگی با استفاده از تماس دهنده غشایی

 از آنجاییکه دامنه وسیعی از رنگها در پساب صنایع مختلف و بخصوص صنایع نساجی وجود دارد لذا می توان در پژوهش های دیگر انجام شبیه سازی برای سایر مواد رنگی یا سایر پسابها نیز مد نظر قرار گیرد.
2- چنانکه در فصل دوم نیز اشاره شد روشهای متعددی برای اکسیداسیون پیشرفته وجود دارد که اوزوناسیون یکی از آنهاست و پژوهش حاضر بر اساس آن انجام شده است. ولی در پژوهشهای دیگر می توان رنگ زدایی و اکسیداسیون را با روشهای دیگر انجام داده و شبیه سازی بر اساس آن صورت گیرد.
3- در پژوهش حاضر میزان رنگ زدایی و تغییرات فلاکس اوزون، تنها با تغییراتی در سرعت سیال و نیز دما بررسی شده است ولی تاثیر سایر پارامترها مانند تغییرات
pH محیط یا افزودن برخی مواد به پساب و بررسی فلاکس اوزون در آن موارد نیز می تواند در پژوهشهای دیگر مد نظر قرار گیرد.
4- داده های تجربی متعددی در مورد زمان اوزوناسیون (که معیار آن محو شدن رنگ در عبور چند باره از غشاء است) برای غشاء
PTFE وجود دارد، که با توجه به محدودیتهای شبیه سازی پارامتر زمان انجام فرآیندها در نرم افزار COMSOL، مورد نظر قرار نگرفت لیکن موجود بودن داده های آزمایشگاهی  و یا استفاده از سایر نرم افزارهای شبیه سازی مانند MATLAB و… می تواند در آینده و در پژوهشی دیگر مورد توجه قرار گیرد.
5- چنانچه پیش از این نیز گفته شد، برای محاسبه دقیق تر
m  می توان از رابطه                                   ×10^(αc_(0,dye) )  H_O3=H_(O3,w) استفاده نمود که متاسفانه در منابع مختلف پارامترهای مذکور برای اوزون یافت نشد و لذا به همان روابط 4-10 و 4-11 بسنده گردید. ولیکن چنانچه در آینده در این خصوص نیز پژوهشهایی صورت گیرد، می توان نتایج دقیق تری را حاصل نمود.

مدل سازی و شبیه‌سازی جذب دی اکسید گوگرد با استفاده از غشای الیاف توخالی در یک تماس دهنده گاز- مایع

 استفاده از این روش مدل سازی و شبیه سازی برای بررسی حذف دیگر آلاینده ها.
 مدلسازی و شبیه سازی برای حالت استفاده از جاذب های دیگر نظیر
Ca(OH)2، Na2 , SO3 و ... . 
 استفاده از نرم افزار های دیگر در مکانیک سیالات در جهت تسهیل و رفع مشکل واگرایی جوابها.

مدل‌سازی دینامیکی و بهینه‌سازی سیستم هیبرید پیل‌سوختی اکسید جامد و توربین گازی

با توجه به اين‌كه مدل سيستم پيل‌سوختي به كار رفته در اين مطالعه، يك مدل نيمه‌تجربي است و نياز به ورود اطلاعات مختلفي از جمله عملكرد الكتروشيميايي پيل‌سوختي است، بنابراين ارائه يك مدل دقيق‌تر براي بررسي عملكرد استك پيل‌سوختي و افزايش بازده انرژي لازم است. البته استفاده از چنين مدل‌هايي زمان اجرا و به‌دست آوردن نتايج را طولاني مي‌كند.
 ساخت و ارائه نمونه‌هاي تجربي براي معتبرسازي نتايج تحليلي و عددي و همچنين بررسي تأثير كميت‌هاي مختلف.
 مطالعه در زمينه توليد و ذخيره‌سازي هيدروژن و همچنين تأثير استفاده از  آن بر بازده سیستم هیبریدی و توليد آلاينده‌ها.
 توسعه استراتژي كنترل به منظور عملکرد بهينه سیستم هیبریدی.
 بررسی تاثیر نوع سوخت مصرفی برنحوه عملکرد سیستم.
 بررسی تاثیر جریان برگشتی بر میزان تولید کربن در پیل سوختی اکسید جامد همراه با ریفورمی داخلی.

مدلسازی سینتیکی و شبیه سازی پایای راکتور بستر ثابت واحد هیدروکراکینگ

 تغییر تابع توزیع: نوع تابع توزیع p(k,K) چه از نظر شکل رابطه ریاضی و چه افزودن پارامترهای بیشتر جهت افزایش تعداد پیکهای تابع می تواند در بهبود دقت مدل و افزایش کارایی زیربرنامه های مربوط به بهینه سازی مدل لامپ پیوسته موثر باشد. در این زمینه مقاله سانچز و همکاران [69] می تواند مبنای مناسبی  برای انتخاب توابع مختلف باشد.
 در کار حاضر شبیه سازی پایا در شرایط ایزوترمال انجام گردید که با توجه به شرایط آدیاباتیک راکتورها و تغییرات دمایی، پیشنهاد می شود تاثیر دما بر مدلسازی بررسی و مقادیر پارامترهای مدل بصورت تابع توزیع دمایی بدست آید.
 استفاده از مدل سینتیکی لامپ پیوسته، جهت بررسی اعتبار داده های شبیه سازی حاصل با داده های موازنه جرم  و انرژی فرایند صنعتی هیدروکراکینگ (
PFD فرایند)  از جمله مواردی است که می تواند بعنوان یک مطالعه موردی در مورد تک تک واحدهای هیدروکراکینگ پالایشگاههای کشور انجام گردد

مدلسازی و شبیه سازی یک سامانه ریژنراتور بستر ثابت

 توسعه مدل ریاضی با در نظر گرفتن هدایت طولی در سیال جهت حرکت سیال
2) توسعه ی مدل ریاضی با در نظر گرفتن تغییر خواص ترموفیزیکی با دما در گستره ی دمایی بالا
3)  بررسی دیگر اشکال هندسی از آکنه های موجود در بستر
4)  بررسی نوعی از این دستگاه جهت کارکرد در گستره ی دمایی پایین با استفاده از مواد تغییر فاز
5)  بررسی عملکرد پیوسته این دستگاه با استفاده از دو بستر
6) بررسی رفتار این دستگاه در حالت های نامتقارن-نامتقارن و نامتعادل-متقارن
7) انجام آزمایش ها در گستره ی دمای عملیاتی بالاتر

مطالعات آزمایشگاهی پوششهای ضدچسبنده روی سطح فلزی

با توجه به نتایج بدست آمده امکان استفاده از این پوشش‌ها در صنایع مختلف برای کاهش رسوبات ناشی از سیالات در تماس با سطح و نیز افزایش لغزندگی مایع بر روی سطح وجود دارد.
 استفاده از این پوشش‌ها همچنین می‌تواند از افت دبی جریان به طور قابل توجهی جلوگیری کند.
 این پوشش‌ها بدلیل کاهش شدید مرطوب شوندگی سطح در محیط‌های مرطوب می‌توانند مانع خوردگی سطح شوند لذا بدین منظور مناسب می‌باشند.
 با توجه به مجموع نتایج و خصوصیات بدست آمده برای پوشش‌های تولیدی، این پوشش‌ها می‌توانند باعث طول عمر سطوح صنعتی، ساختمانی و مانند آنها شوند.
 با توجه به نتایج مثبتی که در این رساله حاصل شد و نیز با توجه به سادگی روش پوشش‌دهی پاششی، این روش برای تولید پوشش‌های مشابه پیشنهاد می‌شود.
 این پوشش‌ها می‌توانند بر روی بسترهایی از جنس‌ها و شکل‌های دیگر ( با توجه به سادگی روش پوشش‌دهی) برای کاربردهای مختلف تولید شوند.
 استفاده از ذرات دیگر از جمله
Al2O3، TiO2، ZnO، WS2، MoS2 و مانند آنها جهت تولید ساختار سطح چند لایه می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ترکیب ذرات مختلف برای این هدف نیز جای بررسی بیشتری دارد.
 اگر بخواهیم سطوحی یکنواخت‌تر و به مراتب مقاوم‌تر داشته باشیم پیشنهاد می شود از تکنیک‌هایی مانند رسوب بخارات فیزیکی یا رسوب بخارات شیمیایی استفاده شود که البته محدودیت‌های خاص خود را دارند و به لحاظ اقتصادی در مقیاس وسیع مقرون به صرفه نمی‌باشند.

مطالعه تجربي پساب نيروگاه برق مشهد جهت بازيابي اين پساب و استفاده مجدد از آن با افزودن واحد اولترافيلتراسيون به
 سيستم پيش تصفيه واحد اسمز معكوس موجود

 استفاده از سامانه‌ی پیش‌تصفیه اولترافیلتراسیون (UF)
با توجه به افزایش شار غشای تجاری و ساختگی
RO، که در نتایج عملکردی مشاهده شد، استفاده از سامانه‌ی پیش‌تصفیه‌ی غشایی، پیشنهاد می‌شود، اما با توجه به نتایج بررسی‌های اقتصادی، استفاده از سامانه‌ی پیش‌تصفیه‌ی غشایی برای سامانه‌های کوچک و در حال کار چندان مناسب به نظر نمی‌رسد. از نظر نگارنده، با وجود تاکیدات فراوان بر کارایی و صرفه‌ی اقتصادی سامانه‌های UF در مقالات مختلف، در همه‌ی موارد ظرفیتی اقتصادی برای استفاده از این سامانه‌ها وجود دارد که مقدار آن با توجه به مشخصات سامانه تغییر می‌کند. همچنین هرچه ظرفیت سامانه افزایش یابد، صرفه‌ی اقتصادی استفاده از سامانه‌ی پیش‌تصفیه‌ی UF نیز بیشتر می‌شود.
 استفاده از سامانه‌ی پیش‌تصفیه نانو فیلتراسیون
غشاهای نانوفیلتراسیون نیز ‌‌می توان به عنوان پیش‌تصفیه‌ی غشایی استفاده کرد. اگر چه ممکن است در این حالت هزینه‌ی انرژی به دلیل افزایش فشار عملکردی بیشتر شود ، اما از طرف دیگر استفاده از این نوع غشاها به عنوان پیش‌تصفیه، سبب کاهش دفعات شستشوی غشای
RO و کاهش مدت زمان از کار افتادن سامانه می‌شود که در پی آن میزان هزینه‌ی شستشو کاهش ‌‌می یابد.

مطالعه تجربي و شبيه‌سازي تسريع‌کننده‌هاي سينتيکي هيدرات گاز دي‌اکسيد کربن

 مطالعه تأثير سديم دودسيل سولفونات بر ظرفيت ذخيره سازي گاز CO2.
 مطالعه تأثير مخلوط دو ماده
SDS و سديم دودسيل سولفونات با ترکيب درصدهاي مختلف، بر روي سينتيک تشکيل هيدرات و ظرفيت ذخيره  سازي آن.
 مقايسه قدرت تسريع کنندگي اين ماده با تسريع کننده  هاي ديگر از قبيل سديم دودسيل بنزن سولفونات و گروههاي سولفوناتي مشابه ديگر.
 تأثير سديم دودسيل سولفونات بر تشکيل هيدرات
CO2 در حضور همزن با دورهاي مختلف.
 آزمايش تشکيل هيدرات در غلظت بهينه بدست آمده توسط شبيه  سازي و غلظت  هاي ديگر از اين ماده براي پيدا کردن نقطه بهينه با استفاده از نتايج تجربي.
 تأثير سديم دودسيل سولفونات بر تشکيل هيدرات گازهاي ديگر از قبيل متان و اتان و مقايسه با
SDS و LABSA، و همچنين تأثير آن برظرفيت ذخيره  سازي گاز.
 جداسازي گاز
CO  2 از گاز خروجي از دودکش و گاز پيش از احتراق توسط اين ماده.
 افزودن همزمان اين ماده با يک تسريع کننده ترموديناميکي مانند
THF به سيستم و مشاهده تأثير آن بر ظرفيت ذخيره سازي و سرعت تشکيل هيدرات گازي.

نشت یابی در خطوط لوله انتقال گاز طبیعی

 درنظر گرفتن تغییرات دما در طول خط لوله به جای دمای ثابت که در این صورت، دما در گره‌های مختلف به بردار حالت‌های مدل فرآیند اضافه خواهد شد.
 استفاده از فیلتر کالمن دارای مرتبه‌ی بالاتر از 2 (بسط سری تیلور مرتبه 2 به بالا که در این صورت بدیهی است که محاسبات طراحی فیلتر کالمن افزایش خواهد یافت. اما دقت پاسخ بیشتر می‌گردد و زمان محاسبات نیز افزایش خواهد یافت).
 استفاده از روش‌های دیگر تخمین حالت غیر خطی و مقایسه آن با روش فیلتر کالمن توسعه یافته.

طراحی بهینه برجهای تقطیر با دیواره تقسیم شده جهت جداسازی مخلوط  های زئوتروپیک سه جزئی

شبیه سازی برج با دیواره تقسیم شده به صورت پایا انجام شده است،در حالی که برای بررسی کنترلی این برج ها ،پیشنهاد می شودکه شبیه سازی در حالت دینامیک انجام شود.
• ساخت نمونه پایلوت این برج می تواند کمک شایانی به بررسی دقیق تراز چگونگی عملکرد و همچنین تاثیر پارامتر های مختلف بر بازدهی بیشتر برج را به همراه داشته باشد.
• طراحی و کنترل برج با دیوار تقسیم شده همراه با واکنش که هزینه های سرمایه گذاری و انرژی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

اصلاح سطح غشای الیاف توخالی پلی  اکریلونیتریل به منظور کاهش گرفتگی در فرایند اولترافیلتراسیون

بررسی اثر نوع تماس باز با غشا و هم  چنین بررسی اثر دمای هیدرولیز روی عملکرد غشای پلی-اکریلونیتریل
2- بررسی تاثیری که سایر بازهای آلی و غیرآلی می  توانند روی عملکرد غشای پلی  اکریلونیتریل داشته باشند
3- ارزیابی توانایی غشای دارای گروه آمیدوکسیم در جذب فلزات سنگین نظیر سرب و نیکل
4- استفاده از از سایر پلیمرهای آب  دوست نظیر پلی  وینیل  الکل جهت اتصال به سطح غشای پلی-اکریلونیتریل
5- استفاده از بار منفی روی سطح غشا پس از هیدرولیز جهت جذب ذرات با بار مثبت یا دفع ذرات با بار منفی

بررسی انتقال حرارت در پره های متخلخل بر اساس روش های تحلیلی و عددی

از داده های بدست آمده در این تحقیق می توان برای بهینه سازی شرایط ساخت پره متخلخل مناسب استفاده نمود. یکی از آزمون های مناسب آنالیز حساسیت  می باشد که میتوان چگونگی تاثیر پارامتر های مختلف را بر روی گرمای منتقل شده از پره بررسی نمود.
با استفاده از الگوریتم
PSO  میتوان شرایط بهینه را برای پره متخلخل محاسبه نمود و با استفاده از اطلاعات بدست آمده و تغییر مشخصات یک معادله برای پارامترهای بهینه ارائه نمود. میتوان انتقال حرارت در پروفایل های مختلف را نیز بررسی نمود .

مطالعه تجربی پارامترهای موثر بر گرمایش کامپوزیت‌های نانولوله‌های کربنی در اثر تابش الکترومغناطیس

 استفاده از نانولوله‌های عامل‌دار شده با گروه‌های عاملی دیگری مانند کلر، فلوئور و ....
2- استفاده از ماتریس با رسانایی بالاتری مانند پلی استایرن، پلی اتیلن، پلی تری اتیلن ترفتالات و ... به جای رزین اپوکسی.
3- استفاده از گرافن یا گرافیت به جای نانولوله کربنی در ساخت کامپوزیت‌های پلیمری.
4- استفاده از نانولوله‌های هم راستا به کمک میدان مغناطیسی جریان متناوب.
5- خالص سازی نانولوله کربنی قبل از افزودن به کامپوزیت یا عامل‌دار کردن.

انتگراسیون حرارتی شبکه مبدل  های حرارتی واحد آمونیاک و ارائه راهکار جهت بهینه سازی مصرف انرژی

 طراحی جدید مبدل  های حرارتی با کاهش تعداد لوله  های موجود در پوسته جهت بررسی میزان انتقال حرارت و محاسبه سطح انتقال حرارت
 تغییر در فاکتورهای موثر در طراحی مبدل های حرارتی مانند تغییر فاصله بافل  ها، چیدمان لوله  ها و تعداد گذر لوله  ها جهت تغییر ضریب انتقال حرارت کلی سیالات عبور کننده از مبدل  ها و بررسی تغییرات مربوط به سطح انتقال حرارت مورد نیاز
 محاسبه هزینه  های لوله  کشی مجدد در شبکه جدید طراحی شده و تصحیح مقادیر هزینه  های محاسبه شده
 تغییر مقدار   و طراحی جدید شبکه و برآورد اصلاحات مورد نیاز
 انتخاب
T_min های محلی برای سیالات متفاوت تبادل کننده انرژی و طراحی مجدد شبکه
 بررسی شرایط عملیاتی پمپ یا کمپرسور موجود در مسیر جریان به جهت جلوگیری از افت فشار جریان در هنگام قراردادن مبدل جدید در اصلاح شبکه


Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                                         bazgasht


                                                                                                                         

                                                                                                                          bazgasht

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء