پیشنهادهای پژوهش رشته مهندسی صنایع

mohandesisana

 

 


 home-1صفحه اصلی

1391

1392


Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

زمان  بندی ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری با هدف حداقل کردن زمان انتظار مسافرین

با درنظر گرفتن فرض متغیر بودن فاصله زمانی بین دو اتوبوس متوالی در هر ایستگاه و در هر دور    کاری، مدل ارائه شده توانست نتایج زمان  بندی را بهبود دهد. از آن جایی که یکی از فاکتورهای اصلی که می  تواند باز هم زمان  بندی را بهبود دهد، تعداد ناوگان تخصیصی به هر خط است، با افزایش ناوگان می  توان فاصله زمانی بین دو اتوبوس متوالی را کاهش داد، تعیین آن از طریق مدل به نحوی که کل زمان انتظار را کمینه شود، مطلوب خواهد بود. این کار می  تواند به عنوان توسعه  ای از کار فعلی در آینده مدنظر قرار گیرد.
علاوه بر پیشنهاد مذکور، مسائل این حوزه، زمان حل بسیار بالایی را طلب می  کنند. لذا، داشتن روش  های حل ابتکاری با کیفیت جواب بسیار بالاتر، به شدت احساس می  شود. بنابراین، ارائه روش حل ابتکاری در این زمینه نیز می  تواند به عنوان توسعه  ای از کار انجام شده، صورت گیرد.  

زمان  بندی یکپارچه تأمین، تولید و توزیع در یک زنجیره تأمین

از جمله پيشنهادات برای تحقيقات آتی مي  توان به موارد زير اشاره کرد:
ü در نظر گرفتن ساير محيط  های توليدی مانند ماشين  های موازی يا محيط  های کارگاهی برای توليدکننده به دليل تطابق بيشتر با شرايط واقعی،
ü لحاظ نمودن اندازه  ی هر سفارش در زمان بسته  بندی، به اين صورت که هر سفارش فضای خاصی را در وسيله حمل اشغال کند،
ü در نظر گرفتن مهلت جهت تحويل سفارش  ها به مشتريان و اعمال جريمه در صورت عدم تحويل به موقع آن  ها،
ü بررسی تابع هدف  های ديگر همچون کمينه کردن تأخيرهای صورت گرفته در تحويل سفارش  ها.

محاسبه ارزش دوره عمر مشتریان در شرایط ریسک و به‌کارگیری آن در بانکداری

 دوره‌های زمانی بیشتری از سودآوری مشتریان مورد بررسی قرار بگیرند تا بدین وسیله دقت روش‌ پیش‌بینی افزایش یابد.
- در صورت امکان سایر روش‌های پیش‌بینی مانند
ARCH/GARCH، شبکه عصبی، درخت تصمیم و ... نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و دقت روش‌های مختلف و تناسب هر یک برای برآورد ارزش دوره عمر مشتریان مورد مقایسه قرار بگیرد.
- نرخ نگهداری مشتریان برای دوره‌های زمانی مورد بررسی قرار گرفته و به صورت پویا در نظر گرفته شود.
- تمام ریسک‌های مربوط به ارتباط با مشتری مانند ریسک عدم پرداخت بدهی، ریسک بستن حساب‌های سپرده‌ای و ... نیز می‌توانند در محاسبه و ارزیابی ارزش اقتصادی مشتریان در نظر گرفته شوند.
- پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آتی ابتدا مشتریان دسته‌بندی شوند و سپس با هدف‌گیری سبد خاصی از مشتریان تحلیل‌های مربوط به ریسک و بازده و محاسبه ارزش دوره عمر مشتری صورت پذیرد تا با بررسی یک نمونه همگن‌تر، دقت و صحت تحلیل‌ها افزایش یابد.
- هزینه‌های تولید شده توسط مشتریان با دقت بیشتری مورد محاسبه قرار بگیرد.
- تأثیر سایر متغیرها، مانند داده‌های دموگرافیک، نوع حساب مشتریان، تعداد خدمات مورد استفاده و ... نیز بر روی ارزش دوره عمر مشتریان مورد بررسی قرار بگیرد.

مدل برنامه  ریزی آرمانی بودجه  بندی سرمایه   در شرایط عدم اطمینان

مسأله را به صورتی مدل  سازی نمود که ویژگی  های ساخت هر پروژه ساختمانی را نیز تعیین کند.
 2-  مسأله را به صورتی مدل  سازی نمود که ویژگی  های اختیاری ساخت را از نظر کیفی به چند گروه تقسیم کرده و کیفیت انجام پروژه را نیز بیشینه سازد.
 3-  می  توان قیمت  های پیش  فروش و هزینه  های ساخت هر پروژه را نیز تصادفی در نظر گرفت.
 4- می  توان از شبیه سازی برای مدل کردن ریسک و عدم قطعیت استفاده نمود.
 5- می  توان کمینه کردن عدم قطعیت و ریسک را به عنوان یک هدف در مدل آرمانی در نظر گرفت و با روش  های ابتکاری و یا فراابتکاری مدل را حل نمود

تحلیل مسأله فروشنده ‌دوره‌گرد مقید به ‌شرط پوشش توسعه‌یافته با چند وسیله نقلیه

 با توجه به اینکه در دنیای واقعی، در نظر گرفتن مقدار قطعی برای پارامتر حداکثر طول مجاز ممکن است محدودیتی سخت‌گیرانه‌ باشد؛ بنابراین، با فازی نمودن این پارامتر می‌توان یک بازه‌ی مجاز برای زمان پیودن مسیرها فرض نمود تا مسأله به واقعیت نزدیک‌تر شود.
­ از آنجایی که ممکن است تقاضای مشتریان با یکدیگر متفاوت باشد یا مقداری قطعی نداشته باشد، در نظر گرفتن مقادیر مختلف تقاضا یا احتمالی نمودن آن می‌تواند مفید باشد.
­ برای حل، به جای روش‌های ابتکاری از روش‌های حل دقیق استفاده شود.

زمان  بندی ماهواره  های تصویربرداری چند جهته با در نظر گرفتن قابلیت قطع تصویربرداری در حین عملیات

 در نظر گرفتن چندین هدف به جای یک هدف در مسأله زمان  بندی تعریف شده مانند بیشینه کردن کیفیت تصاویر علاوه بر سود حاصل از تصویربرداری بر مبنای مساحت خالص تصویربرداری شده و یا کمینه کردن مدت زمان پاسخ به درخواست  های مشتریان،
2) ارائه معیارهای مناسب مانند کمینه شدن تعداد نوارهای متوالی دارای تلاقی به دلیل کافی نبودن زمان آماده سازی جهت تغییر موقعیت ماهواره در عملیات تصویربرداری به منظور تسریع در رسیدن به جواب مطلوب، 
3) تقسیم نواحی مورد درخواست به دو دسته  ی دارای اولویت بالا و عادی با حفظ ارزش اختصاص یافته به آن  ها به منظور حفظ منافع بلند مدت،
4) در نظر گرفتن موعد تحویل برای نواحی مورد درخواست از سوی مشتریان در افق زمان  بندی،
5) ارائه روش  های حل ابتکاری و یا الگوریتم  های ترکیبی که ممکن است باعث ایجاد جواب  های مطلوب در زمان حل کوتاهتر  شود

ارائه   مسأله   درخت فراگیر دو هدفه و رویکرد حل برای آن

از جمله پیشنهادها برای پژوهش  های آتی به شرح زیر است:
• در نظر گرفتن پارامترهای هزینه به صورت فازی: در بسیاری از مسائل واقعی که به وسیله مدل  های برنامه  ریزی خطی فرموله می  شوند ممکن است نوعی عدم قطعیت در برخی پارامترهای مدل موجود باشد و این ابهام می  تواند از نوع احتمالی نباشد. به عبارت دیگر نمی توان با دقت و صراحت در مورد پارامترها، مشخصه ها و رفتار سیستم قضاوت کرد. بنابراین استفاده از مفهوم فازی در این  گونه از موارد مناسب به نظر می  رسد.
• افزودن اهداف دیگر مانند در نظر گرفتن قابلیت اطمینان در هنگام طراحی شبکه: در طراحی شبکه  ها قابلیت اطمینان بین دو گره از شبکه اهمیت ویژه  ای دارد بنابراین هدف دیگری تحت عنوان بیشینه سازی قابلیت اطمینان در شبکه را نیز می  توان تعریف نمود.
• استفاده از روش  های ابتکاری دیگر: برای حل مسأله دو هدفه می  توان از سایر الگوریتم  های حل مسائل دوهدفه استفاده نمود برخی از این الگوریتم  ها عبارتند از: روش برنامه  ریزی آرمانی، الگوریتم ژنتیک مبتنی بر رتبه  بندی نامغلوب  (
NSGA) و ...

بهینه  سازی ترکیب مجموعه ذخیره و استراتژی تعویض در سیستم  های پویا
(مطالعه موردی: ورزش فوتبال)

به عنوان پیشنهادهایی برای تحقیق  های آتی می  توان پژوهشی در خصوص انتخاب ترکیب اصلی تیم با توجه به بازی  های آینده تیم و همچنین تیم پیش  رو و همزمان انتخاب ترکیب ذخیره نمود به گونه  ای که هنگام انتخاب ترکیب اصلی و ذخیره توجه داشت که بازی  های بعدی به چه بازیکنانی و با چه میزان توان نیز نیاز است و آیا پس از این بازی و بازی بعدی بازیکنان مناسبی در اختیار خواهد بود.
در این پژوهش برای مشخص کردن داده  های ورودی از اعداد فازی استفاده شده است، برای افزایش اعتبار مدل و اعداد فازی ذکرشده می  توان با تعیین آزمون  های مناسب برای سنجش سطح توان و خستگی بازیکنان، نحوه  ی تعیین داده  های ورودی مدل را نیز بهبود بخشید.
همچنین می  توان برای انتخاب ترکیب اصلی تحقیقات جامعی انجام داد که ابعاد بیشتری را در برگیرد. می  توان دو مساله و مدل  های آن  ها را با یکدیگر ادغام نمود یا از یک مدل دو سطحی استفاده نمود و برای حل آن یک نرم  افزار جامع طراحی نمود تا پشتیبان تصمیم  گیری مربی در حین بازی باشد.

ارائه یک مدل دوسطحی برای طراحی شبکه لجستیک معکوس با بازگشت  های وابسته به قیمت با در نظر گرفتن مالیات بر کربن

به منظور گسترش و توسعه مدل ارائه شده در این تحقیق می  توان موارد زیر را پیشنهاد داد:
v در نظر گرفتن چند دوره و چند کالا
v در نظر گرفتن هزینه  های مربوط به موجودی
v جمع  آوری محصولات توسط خود شرکت و در نظر گرفتن مساله مسیریابی
v استفاده از سایر توابع احتمال به منظور مدل  سازی تمایلات برگشت مشتریان
v در نظر گرفتن لجستیک مستقیم به  صورت همزمان

ارائه  ی مدل دو سطحی و روش حل برای مسئله حمله به تسهیلات سلسله  مراتبی ظرفیت  دار تحت شرایط حمله در سطوح مختلف

مسئله  ی ممانعت جزئی بر روی تسهیلات سلسله  مراتبی، یک زمینه  ی پژوهشی جدید است و به علت گستردگی کاربری آن در حوزه  های نظامی و غیر نظامی، می  توان توسعه  های متعددی برای آن در نظر گرفت. در ادامه به پیشنهادهایی برای پژوهش  های آتی می  پردازیم.
• در نظر گرفتن امکان ارتباط عرضی و انتقال محصولات و خدمات بین تسهیلات هم سطح و استفاده از سیاست  هایی نظیر امکان انتقال کالا از تسهیلات با ظرفیت مازاد به تسهیلات تخریب شده (
goods sharing [3]) و افزایش ظرفیت تسهیلات (مشابه [3])، به منظور افزایش رضایت مشتریان و حفظ سطح خدمت قبلی بعد از حمله،
• تعیین مکان، ظرفیت و سلسله  مراتب تسهیلات توسط مدافع در مدل،
• تبدیل مسئله به یک مسئله  ی چند هدفه با اهدافی نظیر کمینه کردن هزینه  ها  ی جایابی، افزایش ظرفیت، تأمین تقاضا قبل و بعد از حمله،
• بررسی مسئله با در نظر گرفتن عدم قطعیت در برخی از پارامترهای مدل،
• در نظر گرفتن تابع خرابی تسهیلات به صورت کاهش در احتمال در دسترس  پذیری تسهیلات.
• بررسی مسئله در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی بین مدافع و مهاجم،
• مدل  سازی مجدد مسئله و تبدیل آن به یک مدل تک سطحی.

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                            bazgasht

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

ارائه یک مدل دو سطحی به منظور تعيين قيمت كربن در يك زنجيره تأمین سبز با درنظرگرفتن طرح تجارت انتشار

مبحث تجارت انتشار، مبحثی بسیار نوپا و نیازمند بحث و بررسی‌های بیشتر است. تحلیل مدل با کمک محدوده وسیع‌تری از داده‌های اقتصادی از زنجیره‌ها با مشخصات متفاوت و همچنین وارد نمودن مباحثی نظیر تورم و استهلاک دستگاه‌ها می‌تواند به نتایج اعتبار بیشتری ببخشد.
وارد کردن قیمت کربن به عنوان یک متغیر در مدل، اگرچه ممکن است باعث غیرخطی شدن مدل گردد، اما قیمت دقیقی را که در آن  زنجیره مجبور به کاهش سطح انتشار تا زیرِ سقف مجاز می‌گردد، بدست می‌دهد.
به عنوان آخرین پیشنهاد، محدوده تصمیم‌گیری‌ها در این پایان‌نامه فقط شامل سطوح عملیاتی بود. وارد کردن تصمیمات در سطوح راهبردی و کلان مانند امکان تغییر در زیرساخت‌ها، فناوری و تجهیزات می‌تواند سیاست‌های کاهش انتشار را تا حدود زیادی تحت تأثیر قرار دهد.

ارائه یک مدل دو سطحی به منظور دفاع از تسهیلات حساس سلسله مراتبی

 در نظر گرفتن ظرفیت برای تسهیلات هر سطح
از آن جایی که بسیاری از تسهیلات در حالت عادی توانایی پاسخگویی به حد مشخصی از تقاضا را دارند می  توان مبحث افزایش ظرفیت با صرف هزینه  ای مشخص را به مدل اضافه کرد.
 در نظر گرفتن حمله جزئی در حالت سلسله مراتبی به این معنا که متناسب با نوع حمله، تنها بخشی از ظرفیت تسهیلات از بین برود.
 ایجاد پدافند و تقویت آن‏ها به جای تقویت هر یک از تسهیلات
 اضافه کردن مبحث تأسیس و جا‌یابی تسهیلات جدید در حالت سلسله مراتبی

الگوریتم‌ها و مدل‌ها جهت حل دسته‌ای از مسائل برنامه‌ریزی شبکه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان

 بکارگیری روش‌های حل دقیق در مساله RCMSF
  فازی در نظر گرفتن پارامترهای قابلیت اطمینان و هزینه
 تعریف  دوگان مساله
RCMSF به صورت بیشینه سازی قابلیت اطمینان با محدودیت در هزینه

بهینه‌سازی جانمایی ایستگاه‌های تولیدی با رویکرد گروه‌های محور

 توسعه رویکرد جانمایی ایستگاه‌ها، تحت گروه‌های محور در سایر حوزه‌های مسائل جانمایی و چیدمان ایستگاه‌ها مانند، چیدمان ایستگاه‌ها در راهروهای موازی و محیط‌های گسسته. با توجه به اینکه مسائل جانمایی و چیدمان ایستگاه‌ها با راهروهای موازی و یا مکان‌های گسسته در کارخانه‌ها کاربرد فراوانی دارد پیشنهاد می‌شود مدل‌هایی برای موارد مذکور با رویکرد گروه‌های محور توسعه یابد.
2) توسعه روش ابتکاری مدل جانمایی ایستگاه‌ها در کارخانه‌های تولید گسسته. با توجه به زمان‌بر بودن حل مسائل این مدل، ارائه یک روش ابتکاری می‌تواند به حل مسائل کمک شایانی کند.
3) توسعه روش ابتکاری با در نظر گرفتن فواصل ایمنی بین ایستگاه‌ها. با توجه به آن که در روش ابتکاری ارائه شده حداقل فواصل ایمنی متقابل بین ایستگاه‌ها در نظر گرفته نشده است، لذا توسعه روش ابتکاری، برای پشتیبانی از این قابلیت مناسب به نظر می‌رسد.
4) توسعه روش‌های فرا ابتکاری مانند الگوریتم‌های ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات برای حل مدل‌های ارائه شده.
5) ارائه روش‌های حل دقیق مانند الگوریتم‌های شاخه و کران. با توجه به راهبردی بودن مسائل جانمایی و چیدمان تجهیزات، ارائه الگوریتم‌های حل دقیق با زمان کمتر، کاملا توجیه پذیر بوده و می‌تواند به طراحان چیدمان کارخانه‌ها کمک شایانی کند.

زمانبندی چند هدفه دروس دانشگاهی با دوره تناوب دو هفته‌ای؛ یک مطالعه موردی برای گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد

مسائل زمانبندی دروس دانشگاهی  با در نظر گرفتن یک سری محدودیت‌ها ایجاد می‌شود که اگر ترکیب این محدودیت‌ها را تغییر دهیم یک مسأله جدید ایجاد می  شود. در مسأله حل شده ما محدودیت ظرفیت کلاس  ها را در نظر نگرفتیم که می  تواند به عنوان یک پیشنهاد برای مسائل آتی در نظر گرفته شود و یا دروس آزمایشگاه در گروه مهندسی صنایع به صورت چند کلاس انتخابی ارائه می-شود که مدل این پژوهش این دروس را شامل نمی  شود و می  توان این موضوع را در پژوهش  های آتی در نظر گرفت. روش  های فراابتکاری دیگر نیز برای حل این مسأله می  تواند در نظر گرفته شود

طراحی شبکه زنجیره تامین سبز تصادفي دومرحله‌ای در شرايط تجارت مجوزهاي نشر آلودگی

بررسي تاثير‌گذاري مدلسازي چند‌مرحله‌اي به جاي مدلسازي دومرحله  اي در طراحي شبكه
مدلسازي دو سطحي تصادفي كه در آن دولت به عنوان ليدر و زنجيره به عنوان پيرو باشد، با اين فرض كه مقدار تقاضا غير قطعي باشد و دولت قيمت كربن را تعيين كند (اين مسئله در شرايط ماليات كربن  قابل تعريف است.).

مد‌سازی و حل مسئله‌ی توسعه یافته‌ی حمل و نقل با کاربرد در مواقع بحران

، توسعه روش‌های حل جهت بهبود، مدل‌های احتمالی و فازی، بررسی توابع هدفِ بیشتر یا ترکیب تابع هدفِ ارزش با سایر توابع هدف رایج در مسائل بحران می‌توانند در نظر گرفته شوند.

مسیریابی وسایل نقلیه در حالت چند انباری با در نظر گرفتن پوشش: مدل‌سازی و حل ابتکاری

می‌توان به توسعه‌ی مسئله در قالب 1) مدل‌های احتمالی و فازی با احتمالی و فازی در نظر گرفتن تقاضای نقاط، هزینه‌ی سفر بین نقاط (مسافت و یا زمان سفر) در صورت وجودِ امکان در دسترس‌ناپذیری به دلیل تخریب مسیرها و یا وجود ترافیکِ متغیر در مسیرها، 2) چند هدفه کردن مسئله و 3) جایابی مکان انبارها

مکانیابی خودروهای خدمات اضطراری با در نظر گرفتن ورود گروهی تقاضا‌ها

حذف فرض تخصیص یگانه نواحی تقاضا به ایستگاه‌های امداد.
- در نظر گرفتن نرخ  های خدمت متفاوت با توجه به دور شدن ناحیه تقاضا از ایستگاه امداد مربوطه.
- در نظر گرفتن عواملی همچون ترافیک در تعیین نرخ خدمت.
- در نظر گرفتن خودروهای امدادی متفاوت.

تحلیل ارگونومیکی ایستگاههای کنترل کیفی بر اساس رویکرد فعالیتهای     فیزیکی- فکری همزمان

برای تحقیقات آتی، می  توان این پژوهش را روی سایر مشخصات آنتروپومتریکی افراد یا تعریف کردن عوامل محیطی دیگر که روی کار فرد تاثیر می  گذارند و یا روی فعالیت کارکنان در سایر بخش  های یک واحد تولیدی، بسط داد. همچنین می  توان روی تغییرات عوامل بیولوژیکی مانند ضربان قلب، تنفس و میزان تعریق بدن در هنگام انجام فعالیت و یا استفاده از روش اندازه  گیری نوار عضله  مطالعه کرد.

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                                         bazgasht

 

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

بیشینه سازی سطح خدمت به مشتری در مسأله زمانبندی کار کارگاهی تصادفی

به  عنوان یک زمینه تحقیق پیش روی، توسعه  ی قواعد ارجحیت مؤثرتری پیشنهاد می  گردد که باعث حذف جواب بهینه نشود. همچنین، توسعه  ی کران  های بالا و پایین کارآمدتر می  تواند کارایی الگوریتم B&B را افزایش دهد. در مورد EDA توسعه داده شده نیز می  توان این نکته را یادآور شد که با طراحی مدل احتمالی دقیق  تر و بررسی سایر عوامل و پارامترهای مؤثر بر آن به جواب  های بهتری دست یافت. البته بکارگیری سایر روش  های دقیق، ابتکاری و فرا ابتکاری نظیر الگوریتم تخمین توزیع پیشنهاد شده دامنه تحقیق در زمینه RJSSP را افزایش خواهد داد.

پیش  بینی و کنترل پروفایل  های خطی شکسته

در این پژوهش با هدف پیش  بینی وضعیت کنترلی پروفایل  ها، تلاش شد که مسئله از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. با این حال، همواره برای مدل  سازی و حل مسائل، مجبور به در نظر گرفتن فرض  هایی برای ساده  سازی هستیم، این درحالی است که شاید بسیاری از این مفروضات در واقعیت برقرار نباشند. از سوی دیگر، روش  های حل مسئله متنوع بوده و همواره راه حل  های مختلفی را می  توان برای یک مسئله واحد به کار بست.  بنابراین پیشنهادات ذیل برای ادامه این تحقیق و توسعه کاربردی آن ارائه می  گردد.
1. استفاده از روش  هایی چون هموارسازی نمایی و غیره در پیش  بینی پارامترها و نیز بررسی عملکرد روش  های ارائه شده در ارتباط با داده  های فصلی.
2. ارائه روشی در رابطه با پیش  بینی تابع و نه پیش  بینی متغیر پاسخ.
تا قبل از این پژوهش، روش  های پیش  بینی مختص پیش  بینی متغیر پاسخ به صورت مستقیم بودند. این در حالی است که پیش  بینی تابع، مسیر جدیدی است برای پیش  بینی  های بهتر و جلوگیری از خطرات رایج در پیش  بینی  های کلاسیک چون برون  یابی  و غیره.
3. بررسی چگونگی کاهش خطاهای نوع اول و دوم از طریق تعریف روابط جدید برای پیش  بینی حدود کنترلی در فاز 3.
4. پیش  بینی وضعیت کنترلی پروفایل با در نظر گرفتن روندی غیرخطی برای پارامترهای آن.
5. ارائه فاصله اطمینان پیش  بینی برای پارامترها و حدود کنترلی پیش  بینی شده، البته در حالتی که پیش  بینی خارج از بازه مورد بررسی صورت گرفته باشد.
6.  استفاده از روش  ها و آماره  های دیگر فاز 1 برای تعیین حدود کنترلی و نیز پیش  بینی آنها.
7. پیش  بینی وضعیت کنترلی پروفایل در حالتی که خطاهای مربوط به مجموعه  های شیب و عرض از مبدا، ناهمبسته و یا از درجات بالاتر از یک همبسته هستند.
8. ارائه مدل و روش حل با در نظر گرفتن خطاهای مربوط به تقریب پروفایل غیر  خطی با پروفایل  های خطی شکسته در مدل پیش  بینی.
9. ارائه روش  هایی برای پیش  بینی وضعیت کنترلی پروفایل  های چند متغیره. در بسیاری از موارد می-توان کیفیت فرایند یا محصول را به  وسیله چند پروفایل همزمان توصیف نمود که در آنها، متغیرهای پاسخ وابسته  اند. این  گونه پروفایل  ها را پروفایل  های چند متغیره می  نامند.
10.  استفاده از رگرسیون فازی برای برآورد پارامترهای پروفایل.
11.  از آنجا که در محیط پیرامون، اغلب فرایندها از روابط و پروفایل  های پیچیده  تری چون چندجمله  ای و یا غیرخطی پیروی می  کنند. در ادامه مسیر این پژوهش پیش  بینی این نوع از پروفایل  ها در حالت  های آتی می  تواند موضوع خوبی برای تحقیق باشد کما اینکه کاربرد بیشتری در مسائل بهداشتی و درمانی خواهند داشت.
12.  بررسی اثر خودهمبستگی پارامترها در پروفایل  های خطی یا غیر  خطی بر تکنیک  های ارائه شده در فاز 1 و 2.
13.  بهبود روش  های فاز 1 و فاز 2 پروفایل  ها در زمانی  که متغیرهای مستقل، در نمونه  ها متفاوت و یا تصادفی هستند.
14.  ارتقاء نرم افزارهای آماری به جهت استفاده برای پروفایل  ها و نیز پیش  بینی وضعیت کنترلی آنها.
15. استفاده از روش  های متداول شبیه  سازی سیستم  ها و نرم افزارهای مربوطه.

تحلیل عملکرد وب سرور با استفاده از مفاهیم نظریه صف و اصول شبیه‏سازی

      در این تحقیق، تمام تلاش ما بر این بوده است که بتوانیم عملکرد وب سرورها را از روش‏های تحلیلی مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا، علاوه بر استفاده از تکنیک شبیه‏سازی جهت تفسیر سیستم، تا آنجا که ممکن بود از مدل‏ها و مفاهیم ریاضی صف استفاده کردیم. این پژوهش افق گسترده‏ای را برای انجام پژوهش‏های آتی در برابر ما قرار داد که می تواند بهصورت پروژه تحقیقاتی در مقاطع تحصیلات عالی تعریف شود.
از جمله تحقیقاتی که می‏توان در این زمینه ارائه داد:
• تعمیم مدل برای چندین وب سرور
• ارائه مدل تصمیم  گیری بر اساس منافع و هزینه  های ناشی از عوامل موثر بر سرعت ارائه خدمات الکترونیکی
• بررسی تاثیر الگوریتم‏های زمانبندی بر نحوه ورود درخواست‏های کاربران
• تعادل بار و اولویت بندی درخواست‏ها
• بهکارگیری نوعی از انصراف خدمت (انقضای مهلت) بهصورت عدد متغیر

چیدمان و زمان  بندی ماشین  آلات در تولید کار کارگاهی با اهداف حداقل  کردن هزینه تاخیر، زودکرد و هزینه حمل و نقل در محیط فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

حل مساله مورد نظر در محیط Flow-shop یا Open shop.
2- حل مساله با روش  های رتبه  بندی دیگر.
3- حل مساله با الگوریتم  های فرا ابتکاری دیگر مانند الگوریتم ذرات و یا هر الگوریتم مناسب دیگر.
4- حل با وجود دو انبار (یکی برای مواد اولیه و دیگری برای محصول نهایی) و زمان اتمام هر کار زمانی است که در انبار دوم قرار گیرد.
5- حل مساله با معیارهای مختلف صف مانند طول صف، زمان انتظار یا زمان اشتغال (بیکاری) ماشین-ها.
6- حل مساله با تقریب ماکزیمم بهتر (عملگر ماگزیمم دو عدد فازی به صورت تقریبی محاسبه می  شود، بهتر است از روش  های ماکزیمم بهتر استفاده کرد و مساله مورد نظر را حل کرد).
7- حل مساله در حالت
Anticipatory.
8- وجود
Preemption در کارها.

حل مسئله تور پوشش دهندهدرحالتتعميميافتهباادغامروش  های ابتکاری و فرا ابتکاری

از جمله پیشنهادات برای پژوهش  های آینده می  توان به موارد زیر اشاره کرد:
1) ارائه الگوریتم‌های ابتکاری دیگر در حل مسئله،
2) بسط دادن این مسئله در حالت چند ماشینی و حل آن،
3) ارائه ترکیبی روش حل قطعی و روش فرا ابتکاری برای حل مسئله،
4) ارائه روش  های فرا ابتکاری برای حل این مسئله،
5) ارائه روش  های حل دقیق دیگر نظیر برنامه ریزی پویا، روش صفحات برش و ... .

طراحی شبکه لجستیک معکوس با استفاده از برنامه  ریزی دوسطحی

پژوهش  های آینده می  تواند شامل بررسی رفتارهای متفاوت دیگری از دارندگان محصولات در برابر سیستم  های تشویقی متفاوت و بررسی  کردن سایر روش  های حل و در نظر گرفتن مراحل دیگری از شبکه لجستیک معکوس باشد.

طراحی شبکه   لجستیک معکوس با برگشت  های وابسته به مشوق و فاصله

هدف از این پژوهش تنها پیشنهاد و توسعه گزینه  های جدید در طراحی شبکه برگشت کالا بوده است، بنابراین فرصت  های زیادی برای محققین آینده در این حوزه وجود دارد. به عنوان مثال پارامترها و معادلات قطعی در این مدل برای تطابق بیشتر با واقعیت می  تواند به شکل نامعین بررسی شود. بعلاوه مدیریت موجودی می  تواند به صورت کامل  تری مدنظر قرار گیرد، در کنار مسائلی دیده نشده  ای مانند انتخاب مسیر و وسیله مناسب با توجه به تحمیل هزینه  های مرتبط با آن. نویسندگان همچنین ممکن است برای سهم بازیافت محصولات به فروش رسیده حداقل یا حداکثری قائل شوند و یا محدودیت  های محیطی برای تولید آلاینده در هر مرکز را نیز در نظر بگیرند.
علاوه بر مسائل اقتصادی اهداف ارزشمند دیگری همچون ریسک، انعطاف  پذیری و قوت در کنار اثرات محیطی می  تواند به طور جامع   بررسی شوند و یا مدل  ها می  توانند به شکل بسته با بررسی مراحل مختلف دیگری شامل بازتولید، توزیع و فروش توسعه داده شوند که نهایتا پیچیدگی مسأله را افزایش خواهند داد.
در مدل دوم هزینه و سایر پارامترهای موثر در پیاده  سازی مراکز دیده نشده است. از آنجا که ابعاد مسأله و در نتیجه زمان محاسبات به طور قابل توجهی افزایش می  یابد وقتی تصمیم به احداث مراکز جدید گرفته شود، توسعه روش  های فراابتکاری یک نیاز اصلی در پوشش این مانع است.
در رویکرد حل مطالعه اخیر نیز چندین نکته توسعه داده شده است که می  تواند در مطالعات آینده بررسی جامع  تری نسبت به آن صورت بگیرد. برای مثال صحت و کارایی روش پیشنهاد شده می  تواند بهبود یابد. به علاوه ارائه یک تعداد از راه  های اعتبارسنجی و شناسایی تصدیق ممکن است در تست صحت و سازگاری فرایند کمک کننده باشند.

کمینه سازی تعداد واحدهای کاری دارای دیرکرد در مسئله زمانبندی پردازشگرهای موازی با در نظر گرفتن تأخیرهای ارتباطی

 بهبود کران  های بالا و پایین ارائه شده،
2) بهبود قواعد ارجحیت،
3) در نظر گرفتن زمان  های تأخیر ارتباطی وابسته به پردازنده  ها،
4) ارائه روش  های حل دقیق دیگر نظیر برنامه  ریزی پویا، روش صفحات برش و ...،
5) ارائه روش  های حل ابتکاری و فرا ابتکاری.

مسأله فروشنده دوره  گرد پوشش  دهنده در حالت چندماشینه

استفاده از روش  های فراابتکاری پیچیده  تر برای حل مسأله
2- استفاده از روش  های دقیق مانند شاخه و کران برای حل مسأله
3- استفاده از روش  های دقیق برای پیدا کردن حل بالا برای داده  های بزرگ

 

 

 

                                                                                                                         

 

                                                                                                                          bazgasht

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء