پیشنهادهای پژوهش رشته مدیریت ورزشی

modiriatvarzeshi

 

 


 home-1صفحه اصلی

1391


Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393

 

عنوان

پیشنهاد پژوهش

بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند با تداعیات مشتری
از برند پارک‌های آبی مشهد

 چنین پژوهشی را به صورت میدانی و گسترده در سایر اسـتان‌هـای کشـور برای تقویت قابلیت تعمیم و ایجاد اعتبار برای یافته  ها انجام گیرد.
2. با بررسی گسترده  تر در ادبیات موضوع تداعیات برند، سایر عوامل اثرگذار بر روی تداعیات برند مورد بررسـی قـرار گیرد و در نهایت مدل جامعی از عوامل اثرگذار بر تداعیات برند ارائه شود.
3. هم‌چنین می‌تواند عوامل مؤثر بر تداعیات مشتری‌ها از برند در سایر شهرهای سراسر کشور مورد ارزیابی قرار گیرد و مطالعات تطبیقی لازم صورت پذیرد.
4. برای انجام این تحقیق از مدل کلر استفاده شد. به محققان آتی پیشنهاد می‌شود برای انجام تحقیقات مشابه در پارک‌های آبی از مدل‌های دیگر نیز استفاده نمایند.

بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش  آموزان معلول جسمی شهرستان نیشابور با تأکید بر فعالیت  های بدنی

پیشنهاد می  شود این تحقیق در دیگر شهرهای استان پهناور خراسان رضوی انجام گیرد و مقایسه  ای بین این شهرها انجام پذیرد تا بتوان برنامه  ریزی‌های مناسب در جهت غنی  سازی اوقات فراغت به طور خاص دانش  آموزان معلول وبه طور عام تمامی معلولان از آنها انجام داد.
-پیشنهاد می  شود به منظور برنامه جامع و هماهنگ برای پر کردن اوقات فراغت این قشر این تحقیق در تمام سطح کشور انجام شود تا با تدوین برنامه دقیق و جامع و حتی نگارش دایرة المعارفی کمک به بهبود زندگی وسهیم کردن دانش  آموزان معلول برایاین تحقیق بر روی سایر معلولیت  ها نیز انجام گیرد تا درجهت رفع مشکلات فراغتی دانش  آموزان معلول وفعالیت آنان شود.
-پیشنهاد می  شود این تحقیق بر روی سایرمعلولیت  ها انجام گیرد تا چنانچه برنامه ریزی برای هرچه بهتر کردن فضا برای اوقات فراغت معلولین از طرف مسئولین انجام شود تا نیاز همه اقشار معلولین شهرستان نیشابور برآورده شود.
-پیشنهاد می  شود این تحقیق بر روی دانشجویان معلول انجام گیرد تا تفاوت دیدگاه از لحاظ دسترسی به امکانات با زمان دانش  آموزی آنان شود. در این راستا وزارت آموزش و پرورش می  تواند از تجربیات وزارت علوم در اهمیت دادن به این قشر استفاده نماید.
- پیشنهاد می  شود بین دانش  آموزان قهرمان معلول و سایر دانش  آموزان معلول این تحقیق انجام شود تا باعث تغییر در نگرش دانش  آموزان معلول نسبت به فعالیت ورزشی شده و از این کمبود بتوانند فرصتی سازند برای رسیدن به مراتب بالای قهرمانی.

بررسي مقايسه اي استاندارد هاي ايمني فضاهاي ورزشي مدارس پسرانه نيشابور

پيشنهاد مي شود تحقيقاتي در مورد آسيب ديدگي و صدمات ورزشي ناشي از فعاليت ورزشي دانش آموزان در كلاس تربيت بدني انجام شود تا اهميت موضوع ايمني فضاهاي ورزشي مدارس جدي تر تلقي شوند.
2-چنین پژوهشی را به صورت میدانی و گسترده در سایر بخش ها و فضاهاي آموزشي مدارس برای تقویت قابلیت تعمیم و ایجاد اعتبار برای یافته ها انجام گیرد.
3-با توجه به رعايت نامناسب استاندارد هاي لازم در فضاهاي ورزشي مدارس، تحقيقات بيشتر و وسيع تري در اين زمينه انجام شود. تا زمينه جذب سرمايه و برنامه ريزي براي تهيه امكانات لازم از جانب بخش دولتي و خصوصي صورت گيرد. 
4-پيشنهاد مي شود تحقيقي مشابه ، با مقايسه كلان شهرها با شهرهاي كوچك و روستا ها انجام شود، تا توجه بيشتر مسئولين را درمورد مناطق محروم جلب كنند.

رابطه و تحلیل ابعاد رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره کل  ورزش و جوانان  استان خراسان رضوی

 بررسی تحلیلی دلایل پایین بودن میزان بعد پرداخت منصفانه و کافی کیفیت زندگی کاری در کارکنان اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی
2- بررسی تحلیلی دلایل بالا بودن میزان بعد محیط کاری امن و سالم کیفیت زندگی کاری در کارکنان اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی
3- بررسی تحلیلی دلایل پایین بودن میزان بعد بازخورد عملکرد رهبری معنوی در کارکنان اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی
4- بررسی تحلیلی دلایل بالا بودن میزان بعد نوع دوستی رهبری معنوی در کارکنان اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی
5- بررسی و شناسایی مکانیسم هایی که به صورت میانجی برکیفیت زندگی کاری تاثیر میگذارند. مانند رفتار شهروندی سازمانی یا  عدالت سازمانی

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                                         bazgasht

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

بررس+3:37ی مقایس+3:12ه ای وضعیت مدیریت دانش در باشگاه های منتخب ورزشی کشور

همان گونه که در بخش مطالعه بیشینه ذکر شد متاسفانه اگر چه توجه جدید به پدیده مدیریت دانش ونقش آن ورزش اهمیت برخوردار است،اما تاکنون تحقیق جامعی در این خصوص صورت نگرفته است،بنابراین پیشنهاد می شود مطالعات مربوط به مدیریت دانش وابعاد آن در سازمان های ورزشی مورد پژوهش قرار گیرد.                       
2.ارتباط مدیریت دانش با گذشت زمان وآینده پژوهشی در سازمان های ورزشی مورد مطالعه قرار گیرد.                
3.ارتباط مدیریت دانش با رهبری اثر بخش ،پویایی گروهی،کار تیمی وخلاقیت مورد بررسی قرار گیرد.                     
4.ایجاد تسهیلات جهت دسترسی سریع تر به منابع روزآمددر این حوزه برای مراکز تحقیقی ودانشگاهی

بررسی وضعیت بهداشتی و زیست محیطی اماکن ورزشی و رابطه آن با میزان مشارکت در فعالیت   بدنی شهروندان خراسان بزرگ

پیشنهاد می  شود تحقیقاتی دیگر در مقایسه بخش خصوصی و دولتی، دانشگاه  ها و سایر نهادها انجام گیرد.
2- پیشنهاد می  شود همین تحقیق در کل کشور انجام گرفته و مقایسه بین آن  ها صورت پذیرد .
3- پیشنهاد می شود با توجه به ارتباط وضعیت بهداشتی و زیست محیطی اماکن ورزشی با میزان مشارکت کاربران در فعالیت های بدنی، تحقیقی در مورد شیوه های بهبود وضعیت بهداشتی و زیست محیطی انجام شود.
4- پیشنهاد می  شود با توجه به ارتباط بین میزان علاقه و آگاهی  بهداشتی و زیست محیطی مدیران، مربیان و کاربران با میزان مشارکت در فعالیت بدنی شهروندان، تحقیقی در مورد شیوه  های بالابردن علاقه و آگاهی بهداشتی و زیست محیطی مدیران، مربیان و کاربران انجام و تأثیر آن  ها را در میزان مشارکت شهروندان در فعالیت های بدنی مشخص کند.
5- پیشنهاد می  شود تحقیقاتی در زمینه  ی بررسی عوامل اثر گذار بر بهبود وضعیت بهداشتی و زیست محیطی انجام شود.
6- پيشنهاد مي  شود آينده نگري راجع به فضاهاي ورزشي خراسان بزرگ به لحاظ زيست محيطي و بهداشتي در سال  های آينده انجام شود.
7- پيشنهاد مي  شود آسيب هاي كه ورزش به محيط زيست مي رساند بررسي شود.

بررسی وضعیت مدیریت ریسک در مجموعه های آبی خراسان رضوی
با  استفاده از مدل کلمنت

اجرای تحقیق مشابه در مورد بررسی عملیات مدیریت ریسک در مجموعه‌های ورزشی روباز و سرپوشیده و مقایسه بین آنها
• بررسی عملیات مدیریت ریسک در مجموعه‌های ورزشی خصوصی و دولتی
• بررسی تأثیرات عملیات مدیریت ریسک در جذب گردشگران ورزشی
• اجرای تحقیق مشابه در مورد بررسی عملیات مدیریت ریسک در مجموعه‌های ورزشی و تفریحی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
• این تحقیق می‌تواند در مورد سایر رشته‌های ورزشی نیز انجام گیرد.

ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشت مجموعه های آبی خراسان رضوی
و مقایسه ی آن با برخی استانداردهای بین المللی

پيشنهاد مي‌شود كه تحقيقي مشابه بر روي ساير اماكن ورزشي استان خراسان رضوی و یا شهر مقدس مشهد انجام گيرد.
2- پیشنهاد می شود این پژوهش در کلیه اماکن ورزشی روباز و سرپوشیده انجام گیرد و نتایج آن مقایسه گردد.
3- پيشنهاد مي‌شود كه تحقيقي مشابه، با مقایسه کلان شهرها با شهرهای کوچک انجام شود.
4- پيشنهاد مي‌شود ميزان علم و تخصص مسئولين و مديران مجموعه ها مورد ارزيابي قرار گيرد و سطوح توانايي‌هاي آنها را با سطح پيشرفت مجموعه های آنها از نظر ايمني و بهداشتي مقايسه شود.
5- پيشنهاد مي‌شود بر روي بيماري‌هاي قابل انتقال از طريق آب مجموعه های آبی تحقيقي صورت گيرد.
6- پيشنهاد مي‌شود همين تحقيق با هدف مقايسه مجموعه های آبی خصوصي و دولتي انجام گيرد.
7- پيشنهاد مي‌شود تحقيقي مشابه در ساير استان‌هاي كشور كه تاكنون اين تحقيق در آنجا انجام نگرفته صورت پذيرد و نتايج با هم مقايسه شوند.

بررسـی وضعیت مدیریت کیفیت جـامع(TQM) در ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی

با توجه به اینکه این تحقیق روی کارمندان ادارات ورزش و جوانان در استان خراسان رضوی انجام گرفت پیشنهاد می شود تحقیق مشابهی روی کارمندان ادارات ورزش و جوانان سایر استان ها یا مدیران سایر ارگان ها و سازمان ها صورت گیرد.
- پیشنهاد می شود در اداراتی مانند آموزش و پرورش و دانشگاه های علوم پزشکی کشور که تعداد کارمندان آن بسیار زیادی است، چنین تحقیقی در زمینه رابطه مدیریت کیفیت جامع با میزان مشارکت کارمندان در برنامه های بهبود کیفیت و میزان رضایتمندی مشتریان از خدمات و فعالیت ها انجام شود.
- پیشنهاد می شود تحقیق مشابهی در مورد بکارگیری اصول مدیریت کیفیت جامع و مطاله آمادگی اجرای آن در سایر ادارات، سازمان ها و در استان های مختلف کشور ... انجام شود.
- پیشنهاد می شود ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و متغیرهای دیگر مورد بررسی قرار گیرد.


                                                                                                                         

 

                                                                                                                          bazgasht

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء