پیشنهادهای پژوهش رشته مدیریت

modiriat

 

 


 home-1صفحه اصلی

1391

1392


Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

تأثیر پیشگیری از تقلب بر وفاداری نگرشی به واسطه  ی کیفیت رابطه بانک- مشتری
 (مورد مطالعه: مشتریان شعب بانک اقتصادنوین مشهد)

 با توجه به اینکه این تحقیق بر تقلب خارجی تمرکز داشته، پیشنهاد می  شود محققان آتی به بررسی تقلب داخلی، علل، اثرات و راه  حل  های آن بپردازند.
v از آنجا که این تحقیق به مبحث پیشگیری پرداخته و همانطور که بیان شد، هرگز نمی  توان انتظار داشت که هیچ  گاه تقلب رخ نخواهد داد، چرا که با وجود تمامی تدابیر بکار گرفته شده و اطلاع  رسانی در زمینه پیشگیری از تقلب باز هم مجرمان راههایی را برای دور زدن این اقدامات پیدا می  کنند و ممکن است تقلب رخ دهد. بنابراین پیشنهاد می  شود تحقیقات آتی به موضوع  روش  ها و راهکارهای شناسایی تقلب در بانکداری و مقایسه آنها با یکدیگر بپردازند

بررسی عوامل موثر بر پذیرش خدمات الكترونيكي دفاتر پيشخوان دولت به عنوان كانال خدمات در مشهد

 از آنجایی که مدل  های متنوعی برای بررسی عوامل مؤثر در پذیرش فناوری اطلاعات و خدمات دولت الکترونیک وجود دارد لذا پیشنهاد می  شود که با استفاده از دیگر مدل  های پذیرش فناوری اطلاعات به شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دفاتر پیشخوان دولت الکترونیکی بپردازند.
• شناسایی راهکارهاي اجرایی براي رسیدن به وضعیت مطلوب در حوزه دولت الکترونیک با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش
• از آنجایی که یکی از مشکلات و موانع در امر پذیرش دولت الکترونیک هم پوشانی برخی از فرایندها و تراکنش  های عملیاتی بین سازمان  ها و دفاتر خدمات پیشخوان می باشد و این خود باعث سردرگمی شهروندان بوده لذا باید به بررسی موانع موجود در امر یکپارچه سازی و سازماندهی خدمات دولت الکترونیک در کلان شهرهای ایران پرداخت.
• بررسی تأثیر دفاتر خدمات پیشخوان دولت الکترونیک بر روی سازمان  ها از طریق تغییر ابعاد مختلف سازمانی مانند تغییر ساختار سازمانی.
• بررسی ابعاد تعاملی شهروندان با دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک و رتبه بندی اثر این ابعاد بر پذیرش خدمات دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک

تبیین مفهوم «ظرفیت مازاد سازمانی»، پیرامون سرمایۀ روانشناختی کارکنان:
 استراتژی نظريه داده بنیاد

همانطور که یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان داد، مفهوم «ظرفیت مازاد سازمانی» می‌تواند در در تبیین بسیاری از پدیده‌های سازمانی، سهم بسزایی داشته باشد. با این وجود این مفهوم کلیدی در ادبیات سازمان و مدیریت، تا حدودی مغفول مانده است؛ به گونه‌ای که جای خالیِ مطالعات بنیادی در خصوص کشف ابعاد جدیدی از این مفهوم، کاملاً مشهود است.
بنابراین به محققان آتی، پیشنهاد می‌شود تا در راستای توسعۀ دانش مدیریت، با انجام پژوهش‌هایی بنیادی، این مفهوم را پیرامون منابع کلیدی سازمان مانند دانش، سرمایۀ انسانی، سرمایۀ اجتماعی و... مورد مطالعه قرار دهند، تا بدین ترتیب، جایگاه ایجاد منابع به ظاهر زائد را در عرصۀ سازمان و مدیریت، به جامعۀ علمی معرفی نموده و به دنبال آن مجریان امور را گامی در جهت توسعه، یاری دهند.
بعلاوه به پژوهشگران آتی پیشنهاد می‌شود تا با انجام این پژوهش در بسترهای دیگر، امکان مقایسات تطبیقی را فراهم آورده و بدین ترتیب، فهم گسترده‌تری را از کارکرد مفهوم ظرفیت مازاد سازمانی، برای خط‌مشی گذاران فراهم آورند.

شناسائي موانع جاری  سازی برنامه استراتژيک در سازمان  های دولتي؛
مورد مطالعه: شرکت توزيع نيروي برق مشهد

با توجه به اينکه نزديک به سه سال از شروع اجرای برنامه استراتژيک در شرکت توزيع نيروی برق مشهد مي  گذرد پيشنهاد ميگردد نتايج حاصل از اجرای برنامه استراتژيک در شرکت مذکور مورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار گرفته تا در صورت نياز نسبت  به انجام بازنگری در برنامه مذکور اقدام گردد.
از آنجا که دو ديدگاه متفاوت درباره ارتباط بين ساختار سازمانی و استراتژي وجود دارد، به طوری که عده ای معتقدند استراتژي بر ساختار مقدم است و گروهی ساختار را بر استراتژي مقدم مي دانند، پيشنهاد می شود اين مقوله در سازمانهای عمومی مورد بررسی قرار گيرد.

بررسی نقش واسط ظرفیّت جذب دانش در رابطه بین سبک  هاي
رهبري و نوآوري سازمانی
مورد مطالعه: (شرکت  های تولیدی متوسّط و بزرگ شهرک  های صنعتی مشهد(

پژوهشگران در پژوهش  های آینده می  توانند رابطۀ بین سایر سبک  های رهبری از جمله رهبری کاریزماتیک و رهبری خدمتگزار را با نوآوری سازمانی - که در این تحقیق مورد استفاده قرار نگرفته-، بررسی نمایند و نتایج حاصل از آن را با یکدیگر مقایسه نموده و دریابند که کدام یک از سبک  های رهبری می  تواند تأثیر بیشتری بر نوآوری سازمانی داشته باشد و از نتایج آن برای بهبود عملکرد سازمانی استفاده نمایند.
2- پژوهشگران در تحقیقات آینده می  توانند اثر واسطه  گری یادگیری سازمانی را در رابطه بین سبک-های رهبری و نوآوری سازمانی بررسی نمایند که می  تواند در توسعه و بهبود نوآوری مثمرثمر باشد.
3- پژوهشگران در تحقیقات بعدی می  توانند اثر تعدیل  گری متغیّر جهت  گیری استراتژیک را بر رابطۀ بین ظرفیّت جذب دانش و نوآوری سازمانی در مدل تحقیق حاضر، بررسی نمایند.
4- از آنجایی که تحقیق حاضر در مقطع زمانی خاص صورت گرفته، پیشنهاد می  شود تا تحقیقات آینده در فواصل زمانی مختلفی انجام  شده تا نتایج بهتری حاصل گردیده و همچنین نتایج آن در زمان-های مختلف با هم مقایسه گردد.
5- مطالعۀ ظرفيّت جذب دانش در سطح يك صنعت، يك استان و در سطح كشور، از جمله حوزه-هايي است كه تحقيق در آن  ها مي  تواند آثار مثبتي بر بهبود فرآيند مديريت راهبردي داشته باشد و با گسترش جامعۀ پژوهش می  توان به نتایج محکم  تری دست یافت.
6- در محیط رقابتی و دانش  محور امروز، نوآوری یکی از برون  دادهای مهم سازمان است - که در این تحقیق مورد توجّه قرار گرفت-. بنابراین پیشنهاد می  شود تا در مطالعات آینده، به دیگر خروجی-های مهم سازمانی چون عملکرد، مزیّت رقابتی و انعطاف  پذیری توجّه شود.
7-با توجه به سایر ابعاد نوآوری سازمانی ازجمله نوآوری پارادایم و موقعیت و... می توان در پژوهش های آینده به بررسی اثر سبکهای رهبری بر این ابعاد از نوآوری پرداخت.
8- موضوع مهم دیگر، سنجش مناسب میزان دانش جذب  شده توسّط کارکنان و در داخل سازمان است. اندازه  گیری دانش به  عنوان یک دارایی نامشهود دشوار است و نیازمند ایجاد تمهیدات خاصّی است. همچنین اگر چه در سطح سازمانی، سنجش ظرفیّت جذب با چهار عاملِ ارتباط بین شرکت و محیط اطراف، سطح دانش و تجربۀ سازمان، تنوّع و هم  پوشانی ساختار دانش و موضع  گیری استراتژیک صورت گرفته، امّا ابعاد دیگری هم وجود دارد که ممکن است بهتر بتواند ظرفیّت جذب دانش را بسنجد. بنابراین پیشنهاد می  گردد تا در تحقیقات آتی، سایر ابعاد ظرفیّت جذب دانش مورد بررسی قرار گیرد.
9. جامعۀ آماری این تحقیق، طیف وسیعی از شرکت  های تولیدی مختلف را در بر داشت که بهتر است مدل تحقیق در یک گروه خاص مورد سنجش قرار گیرد تا به  طور مشخّص برای هر گروه از صنعت، بتوان به  طور مستقل برنامه  ریزی نمود.

بررسی تاثیر کیفیت ارائه خدمات ومحصول بر نیات رفتاری تماشاگران فوتبال
با رویکرد بازاریابی ورزشی به واسطه رضایت مندی

پژوهش حاضر فقط بر روی هواداران فوتبال یک تیم شهرستانی انجام شده است. لذا توصیه می  شود پژوهش جامع تری انجام شود که تمام باشگاه  های ورزشی در سطح کشور را تحت پوشش قرار دهد و مقایسه بین یافته ها امکان پذیر باشد.
2.  از آنجا که نظارت در اجرا یک فرایند اساسی محسوب می گردد، پیشنهاد می شود سيستم ارزيابي عملكرد در باشگاه هاي ورزشي بخصوص در زمینه خدمات به تماشاگران مورد بررسی قرار گیرد.
3. با توجه به نقش مهم تماشاگران در تامین منابع مالی باشگاه ها، از سيستم مديريت ارتباط با هوادار (کانون هوادران) در باشگاه هاي ورزشي مورد ارزیابی قرار گیرد..
4. تاکید سایر پژوهش ها بر ارتباط حاکم بین سایر جوانب رضایت از خدمات و متعاقب آن نیات رفتاری آنها.
5. انجام پژوهشی در جهت بررسی ارتباط بین محصول و خدمات در ورزشگاه ها.

مطالعه امکان  سنجی استقرار مدیریت دانش در مراکز آموزش عالی
(مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)

نتایج پژوهش حاضر در خصوص فرضیه ششم، نشان داد که زیرساخت فناوری اطلاعات که یکی از تواناسازهای مهم جهت استقرار مدیریت دانش می  باشد، آمادگی لازم را ندارد. لذا پیشنهاد می  گردد به منظور شناخت نقاط ضعف دانشگاه در این مورد، پژوهش  های آتی، تنها بر ابزارهای گوناگون فناوری اطلاعات که بر فرآیندهای استقرار مدیریت دانش اثرگذارند، متمرکز گردند.
• با توجه به یافته  های پژوهش در خصوص فرضیه اول که نشان داد دانشگاه از لحاظ استراتژی کسب و کار در وضعیت مطلوبی قرار دارد، می  توان پیشنهاد نمود که اثرگذاری استقرار مدیریت دانش بر افزایش توان مالی، جایگاه رقابتی و نیز هوش تجاری، در پژوهش  های آتی مورد توجه قرار گیرد. چرا که با استقرار مدیریت دانش، دانش افراد و نیز، تجربیات آنها به صورت مکتوب در می  آید که این امر باعث جلوگیری از تکرار اشتباهات انجام شده می  گردد.

اولویت‌بندی استراتژی‌های بازاریابی خدماتی (7P) بر مبنای مدل ترکیبی DEMATELو AHP

 (مورد مطالعه: رستوران رضایی شهر مشهد)

ü این مطالعه با توجه به روش استفاده شده، الگوی نظام‌مندی را برای اولویت‌بندی و انتخاب استراتژی‌های بازاریابی در بخش خدمات از جمله رستوران‌ها ، فست فودها ، موسسات درمانی و مشاوره‌ای، بيمه، بانک ها و سایر موسسات خدماتی در کسب و کار و افزایش عملکرد قرار می دهد. البته باید توجه داشت که معیارهای استفاده شده در این مدل پژوهش براساس صنایع غذایی تدوین شده است و مطالعه در صنایع دیگر نیازمند تدوین معیارهای مختص همان صنعت می باشد.
ü از آنجایی که در این تحقیق تنها به بررسی روابط یکسویه بین معیارها و گزینهها پرداخته شده و از روابط بین گزینهها نیز صرف نظر شده است توصیه میشود که محققین در مطالعات آتی به بررسی روابط معکوس بین گزینه ها و معیارها و همچنین به بررسی روابط بین گزینه ها که در این تحقیق صرف نظر شده است بپردازند.
ü در این مطالعه به دلیل پیچیدگی کمتر روابط و در نظر نگرفتن روابط معکوس بین گزینهها و معیارها از روش فرایند تحلیل شبکه ای بصورت ماتریسی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد پیشنهاد می‌شود محققین در تحقیقات آتی ضمن در نظر گرفتن روابط معکوس بین متغیرها از روش تحلیل شبکه ای سوپرماتریسی برای انجام محاسبات استفاده کنند.

بررسی نقش تعدیل گری هوش بازاریابی در رابطه بین تاثیرکیفیت روابط کاری بر رفتار فروش انطباقی نیروی فروش
(موردمطالعه: دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی سطح شهر مشهد

پیشنهاد می شود به منظور فراهم ساختن پشتوانه تجربی بیشتر برای نقش تعدیل گری هوش بازاریابی این  تحقیق در موسسات مشابه در سایر شهرهای استان و استانهای هم جوار صورت گیرد.
2) از آنجا که در تحقیق حاضر داده‌های گزارش شده توسط نیروی فروش ،مبنای پردازش بوده است. پیشنهاد می شود در تحقیقی مشابه می توان نسبت به رفتار فروش انطباقی نیروی فروش نظر مدیران یا سرپرستان فروش، دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی را  اخذ و نتایج را بااین تحقیق مورد مقایسه قرار داد.
3) با توجه به اینکه متغیرهای تعدیلگر متعددی می  تواند روابط مدل این پژوهش را تحت تاثیر قرار دهد، پیشنهاد می‌شود نقش تعدیل  کنندگی متغیرهای جمعیت  شناختی مانند سن، جنسیت و تحصیلات در روابط این مدل مورد بررسی قرار گیرند.

نقش میانجی گری هوش عاطفی درک شده مدیران در رابطه میان رهبری تحول آفرین و کیفیت زندگی کاری کارکنان(مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب مشهد)

از آنجا که عوامل مختلفی همچون جوّ سازمانی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی و... که در این تحقیق مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفتند، می  توانند رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین مدیران و کیفیت زندگی کاری کارکنان را تعدیل سازند، لذا، پیشنهاد می  شود که در مطالعات آتی به بررسی این عوامل پرداخته شود.
• با توجه به حضور دو بعد از ابعاد سبک رهبری تبادلی (پاداش های مشروط و مدیریت بر  مبنای استثنای فعال) در الگوی رهبری تحول آفرین سازمان های اداری ایران، پیشنهاد می  شود که مطالعات آتی از جنبه های مختلف به بررسی دلایل و عوامل مؤثر بر حضور این دو بعد در سبک رهبری مدیران شرکت آب و فاضلاب مشهد، پرداخته شود.
• در تحقیق حاضر، تأثیر ابعاد اجتماعی هوش عاطفی (آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط) مدیران بر کیفیت زندگی کاری کارکنان بررسی شد. پیشنهاد می  شود در مطالعات آتی، تأثیر ابعاد فردی و اجتماعی هوش عاطفی مدیران بر کیفیت زندگی کاری خودشان، مورد بررسی قرار بگیرد. 

نقش میانجی بدبینی مشتری بین ویژگی‌های شخصیتی و رفتارهای بازار مشتریان با تعدیل‌گری اعتماد به برند

 پژوهش حاضر در مورد محصولی انجام شده است که امکان جایگزینی آن با محصولی دیگر وجود نداشته و یا کم بوده است و این، خود شاید دلیلی برای رد اثر برخی متغیرها بوده است. به‌عبارت دیگر، در این مطالعه بیشتر برند خاص مورد نظر بوده است نه یک کالای به‌خصوص یعنی تلفن همراه، و در بازار ایران صرفاً چند برند محدود عرضه‌کننده گوشی تلفن همراه وجود دارد. پیشنهاد می  شود که مدل مفهومی تحقیق حاضر که برای اولین بار در این تحقیق مطالعه شده است در مورد بازار و محصولاتی که تنوع بالایی داشته و امکان جایگزینی بالا برای آن وجود دارد، مورد بررسی و آزمایش مجدد قرار گیرد.‌

مکان‌یابی شعب فروش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ مورد مطالعه شرکت گندم دشت مشهد

  از آن جا که در پژوهش حاضر، به بررسی امکان استفاده از GIS در بخش توزیع به عنوان یکی از آمیخته‌های بازاریابی پرداخته شد، در پژوهش‌های آتی می‌توان این موضوع را در دیگر عناصر آمیخته بازاریابی همچون ترفیع بررسی نمود. به عنوان مثال، تبلیغات یکی از جنبه‌های استراتژی ترویجی است که در آن اهمیّت آمارگیری با زمان و مکان برابری می‌کند. در کمپین‌های تبلیغاتی یک بازاریاب باید بداند که چه کسانی مشتریان هدف هستند (دامنه‌ی آمارگیری)، چه مکان و زمانی آگهی‌ها باید مستقر (توزیع) شوند و همچنین اینکه چگونه به‌طور مکرر مورد استفاده واقع شوند. بر این اساس، ترکیب آمار، مکان و زمان در کنار یک‌دیگر می‌تواند اهمیّت حضور GIS را در کمپین‌های تبلیغاتی دوچندان ‌کند. تمامی کمپین‌های تبلیغاتی از طریق یک رسانه یا تعداد بیشتری از رسانه‌های مختلف مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه‌‌ها، مجلات، تابلوهای تبلیغاتی یا دیگر رسانه‌های غیرسنتی اداره می‌شوند. برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام یک از انواع مختلف تبلیغات رسانه‌ای باید مورد توجه قرار گیرد، می‌بایست به حد متعادلی میان هدف شرکت در بازاریابی و بازار هدف رسانه دست یافت. از این رو، استفاده از GIS، افزون بر نمایش جغرافیایی، نحوه قرار گرفتن تابلوهای تبلیغاتی، مسیر پیگیری مشتریان و نحوه انتخاب رسانه‌ای تبلیغاتی، بازاریاب را قادر می‌سازد تا بازار هدف را در سطوح بسیار پایینی از اجتماع، همچون سرشماری بلوک‌ها یا خانوار را تجزیه و تحلیل کند. بر این اساس، بررسی امکان استفاده از GIS در طبقه‌بندی مشتریان به منظور تبلیغات هدف‌مند می‌تواند در پژوهش‌های آتی مورد کندوکاو قرار گیرد.

مطالعه تطبيقي ابعاد چابكي در بخش‌های توليدي و خدماتی
(مطالعه موردي: شركت‌هاي توليدي مستقر در شهرك صنعتي طوس و هتل‌هاي سه، چهار و پنج ستاره‌ شهر مشهد)

 بررسی این موضوع که چرا ترکیب متغیرهای آموزش و پرورش مستمر و انعطاف‌پذیری موجب تمایز میان هتل‌ها و شرکت‌های تولیدی از نظر چابکی آن‌ها شده است.
2- با توجه به این که در این تحقیق با استفاده از روش‌های آماری به تعیین میزان توجه هر از متغیرهای چابکی در هتل‌ها پرداخته شد، می‌توان در تحقیقی دیگر، برای اولویت‌بندی این متغیرها در هتل‌ها، از روش‌های ریاضی در این زمینه نظیر
AHP استفاده کرد و متغیرهای این تحقیق را بر اساس نظرات خبرگان این صنعت اولویت  بندی نمود.

ارزيابي موفقيت سامانه برنامه‌ريزي منابع مؤسسه براساس مدل موفقيت چن و سائور

باتوجه به محدودیت‌ها، نواقص احتمالی و تجارب حاصل از این مطالعه و باتوجه به خطوط راهنمایی که این مطالعه برای جهت‌دهی به مطالعات آینده فراهم می‌کند پیشنهاداتی پژوهشی ارائه می‌شود که می‌تواند راهنمای محققان آینده برای عمل قرار گیرد.
v مطالعه حاضر مشخص کرد که رضایت کاربر یک عامل بسیار مهم در ارزش‌آفرینی سامانه ERP و موفقیت آن است. در بعضی از تحقیقات رضایت کاربر بصورت یک هنجار مستقل عمل می‌کند (آذر و جهانیان، 1391) درحالی که از نظر برخی از محققان (هرشایم و کلین ، 1989) رضایت کاربر یک شاخص غیرمستقیم است و زمانی به کار گرفته می‌شود که تعیین شاخص‌های مستقیم و یا تبدیل آنها به ارزش پولی امکان‌پذیر نباشد. بنابراین باید در مطالعه حاضر نیز در استناد به موفقیت سامانه ERP با استفاده از معیار رضایت کاربر احتیاط کرد و درصورت لزوم تحقیقی به روش اقدام پژوهی  انجام داد.
v در این تحقیق از چارچوب موفقیت ERP چن و سائور (2007) استفاده شد، اما برخلاف این مطالعه عوامل کلیدی موفقیت سامانه ERP به صورت متوالی و اثرسنجی مورد مطالعه قرار گرفتند. بنابراین پیشنهاد می‌شود که در هریک از ابعاد این مدل (بعد کیفیت، بعد کاربری و بعد سودمندی) بصورت جداگانه عوامل موجود رتبه بندی شوند تا اثر این عوامل درمقایسه با یکدیگر نیز در شرکت توزیع نیروی برق مشخص شود و ملاک پیشنهادات کاربردی برای تمرکز و بهبود موفقیت سامانه ERP‌ قرار گیرد.

v باتوجه به بحث‌های صورت گرفته درمورد اثر غیرمعنادار متغیر کیفیت سامانه بر تمایل کاربر به استفاده از سامانه، پیشنهاد می‌شود که مطالعه‌ای ترجیحاً کیفی برای شناسایی شاخص‌های کیفیت سامانه و سپس عوامل اثرگذار بر قصد استفاده از سامانه با استفاده از مدل‌های رفتاری انجام شود تا اثر این بعد از کیفیت ERP بر موفقیت پیاده‌سازی آن افزایش یابد.
v در بحث پیرامون اثر متغیر کیفیت خدمات مشخص شد که برخلاف مطالعه چن و سائور (2007) اثر این متغیر بر بعد کاربری سامانه خیلی زیاد نیست و یکی از دلایل احتمالی آن بستر مورد مطالعه دانسته شد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که مطالعات آینده این مدل را در انواع سازمان‌های دیگر مانند سازمان‌های تولیدی و بازرگانی که سامانه ERP‌ را پیاده کرده‌اند نیز آزمون شود و نتایج آن با نتایج این مطالعه مقایسه شود تا اختلافات بیشتر مشخص شده و اهمیت هریک از مؤلفه‌ها در موفقیت سامانه ERP‌ بیشتر مشخص شود.
v همانطور که در بحث در مورد فرضیه‌های نهم و دهم مشخص شد، اختلاف اثر متغیر تمایل به استفاده بر مزایای استفاده با اثر متغیر رضایت کاربر بر مزایای استفاده ممکن است به دلیل میانجی‌گری متغیر رضایت کاربر باشد. بنابراین با درنظر گرفتن این نکته که رضایت کاربر بعد از متغیر تمایل به استفاده اتفاق می‌افتد، پیشنهاد می‌شود که یک مدل جداگانه که در آن نقش میانجی‌گری متغیر رضایت کاربر در رابطه بین متغیر تمایل به استفاده و مزایای استفاده درنظر گرفته شده باشد آزمون شود تا ماهیت این دو متغیر در تعیین موفقیت سامانه ERP‌ بیشتر مشخص شود.

بررسی اثر تعدیلگری موانع فرهنگی سازمان و ارزش رشد شخصی کارکنان بر رابطه بین بافت ذهنی باز و نوآوری درک‌شده سازمانی
(مورد مطالعه: شرکت برق منطقه‌ای خراسان)

v در این تحقیق سعی بر آن بود تا متغیرهای تحقیق که عمدتا وابسته به ادراک کارکنان بودند، با استفاده از پرسشنامه‌های معتبر و مورد تایید سایر محققین بررسی گردد. به سایر محققین پیشنهاد می‌شود میزان و رابطه متغیرهای پژوهش را به صورت کیفی نیز ارزیابی کنند که مکمل این پژوهش بوده و یافته‌های حاصل از دو روش تحقیق مقایسه گردد.
v به سایر پژوهشگران توصیه می‌گردد این تحقیق را در سایر شرکت‌های برق منطقه‌ای در سطح کشور انجام داده و نتایج را با این پژوهش مقایسه کنند.
v از آن‌جا که این پژوهش نشان داد که میانگین بافت ذهنی باز درک شده و نوآوری درک‌شده سازمانی در شرکت برق منطقه‌ای خراسان بالاست، پیشنهاد می‌شود اقداماتی که مدیران اسبق و فعلی سازمان در ایجاد چنین ادراکی در کارکنان انجام داده‌اند، بررسی گردد.
v ارزش رشد شخصی از جمله ارزش‌های فردی مهم محسوب می‌گردد که مطالعات بسیار اندکی در این زمینه انجام شده است. لذا به سایر محققین پیشنهاد می‌گردد در این زمینه و عوامل موثر بر آن تحقیقاتی انجام دهند.

بررسی تاثیر دیدگاه استراتژیک مدیران ارشدو خصوصیات تیم‌های کاری بر نوآوری

هر تحقيقي كه بر پايه اصول علمي نگاشته شود، بايد براساس پيشينه تحقيقات گذشتگان استوار باشد و در ادامه هدايت كننده تحقيقات آتي نيز به شمار آيد، ‌كه اين امر در بخش پيشنهادات جهت تحقيقات آتي تجلي پيدا مي‌كند. چرا كه محقق در پايان تحقيق خود ديدگاه و نتايج جديدي را مي‌يابد كه مي‌تواند راهنماي محققيني كه قصد انجام تحقيقات مشابه را دارند باشد.در اين راستا پيشنهادات براي تحقيقات آتي ارائه مي‌گردد:
ü از آنجا كه در طول مصاحبه با برخي از مديران شركت‌هاي دانش بنيان، به وضوح مشخص گرديد كه اين شركت‌ها نيازمند انجام تحقيقات كاربردي جهت شناسايي و ارائه راه حل در زمينه مشكلات و چالش‌هاي محیطی هستند بنابراين پيشنهاد مي‌گردد، محققين در تحقيقات آتي خود بر اين موارد تمركز يابند.
ü با توجه به نتایج فرضیه اول اهمیت نگرش استراتژيك مديران بیش از پیش روشن شد، بنابراین پيشنهاد مي‌شود كه محققان در تحقيقات خود ميزان تاثيرگذاري اين متغير مهم را بر ديگر جنبه‌هاي موفقيت سازمان مورد آزمون قرار دهند تا میزان اهمیت آن در دیگر حوزه‌های نیز مشخص گردد.
ü با توجه به عدم تایید فرضیات مربوط به متغیرهای تعدیلگر پيشنهاد مي‌گردد در تحقيقات مرتبط با نگرش استراتژيك مديران دیگر جنبه هایی که احتمال می‌رود این تاثیر گذاری را تضعیف یا تقویت می‌کنند مورد توجه قرار گیرند.
ü با توجه به اهمیت فعالیت‌های تیم در شرکت‌های دانش بنیان و نتایج آزمون فرضیات، این احتمال را که تیم‌های کاری در شرکت‌های دانش بنیان دچار پدیده تفکرجمعی هستند تقویت می‌گردد بنابراین، پيشنهاد مي‌شود در مطالعات مربوط به کار تیمی به مسئله تفكرجمعی و میزان آن پرداخته شود، زیرا این عامل به صورت پنهان تاثیری مخرب بر عملکرد تیم و تصمیم‌های آن خواهد گذاشت.
ü به طور کلی با توجه به رد فرضیات مربوط به خصوصیات تیم‌های کاری به محققیق پیشنهاد می‌گردد در تحقیقات آتی خود تاثیر این متغییرها بر دیگر جنبه‌های عملکردی سازمان و همچنین در دیگر جوامع را نیز مورد آزمون قرار دهند.

تاثیر شایستگی های رهبر بر رضایت شغلی کارکنان با نقش واسط سبک رهبری                  مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان امام رضا(ع)

 پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی شایستگی های سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستان باهم مقایسه شود و همین طور رضایت شغلی بین پرستاران بخش های مختلف.
• پیشنهاد دیگر برای تحقیقات آتی می تواند شناسایی اینکه چه شایستگی هایی در سرپرستاران تاثیر بیشتری بر رضایت شغلی پرستاران دارند، باشد.
• شناسایی اینکه چه شایستگی هایی در سرپرستاران موجب سبک رهبری رابطه مدار و چه شایستگی هایی موجب سبک رهبری وظیفه مدار می باشد، نیز مفید می باشد.

بررسی تاثیر عناصر و ابعاد بازاریابی ارتباطی بر وفاداری دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد با میانجیگری متغیر اعتبار

در تحقیقات آتی می توان موضوع تحقیق را در سایر دانشگاه های غیرانتفاعی در مقاطع مختلف تحصیلی گسترش داد یا حتی می توان از این موضوع در دانشگاه های دولتی به منظور مقایسه تفاوت تاثیر بازاریابی ارتباطی در بین دانشگاه های غیرانتفاعی و دولتی نیز استفاده شود . همچنین در تحقیقات آتی، عناصر دیگری که برای دانشجویان ایجاد ارزش می کنند مانند هزینه ها ، تعهد ، اعتماد ، کیفیت تدریس نیز می توان در نظر گرفت .

(شناسایی موقعیت استراتژیک مدیریت بحران دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از مدل ترکیبی SWOT، تحلیل سلسله مراتبی و شبیه سازی مونت کارلو)

 در این پایان نامه از روش تحلیل سلسله مراتبی و روش مکمل شبیه سازی برای محاسبه وزن عوامل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها استفاده شده است. برای تحقیقات آینده پیشنهاد می شود از ترکیب سایر روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند تاپسیس، وزن دهی خطی ساده یا ANP با روش های شبیه سازی برای محاسبه وزن عوامل SWOT استفاده شود و در صورت امکان نتایج مطالعات با یکدیگر مقایسه گردد.
• در این پایان نامه به دلیل زمانبر بودن و در دسترس نبودن اطلاعات، فقط بحران های طبیعی و فنی در نظر گرفته شده است و نقاط ضعف، قوت و فرصت و تهدید مدیریت بحران برای بحران های طبیعی شناسایی شده است. برای تحقیقات آینده پیشنهاد می شود که بحران های دیگر مانند بحران های اجتماعی و سیاسی در نظر گرفته شوند.
• پیشنهاد می شود که ارزیابی جامعی از میزان آمادگی مقابله با بحران دانشگاه فردوسی مشهد در تحقیقات آتی صورت گیرد.

اثر شخصیت خلاق و محیط  های کارسازمانی بر عملکرد خلاق کارکنان
(مورد مطالعه: گروه صنعتی ایران‌خودرو)

در این قسمت نیز با توجه به محدودیت‌ها، نواقص احتمالی و تجارب حاصل از این مطالعه و با توجه به خطوط راهنمایی که این مطالعه برای جهت‌دهی به مطالعات آینده فراهم می‌کند پیشنهاداتی پژوهشی ارائه می‌شود که می‌تواند راهنمای محققان آینده قرار گیرد.
   از آنجا که در این مطالعه اثر محیط کاری فیزیکی بر عملکرد خلاقانه کارکنان مورد تأیید قرار گرفت و اثر محیط سازمانی- اجتماعی بر این متغیر تأیید نشد، محققان دیگر می‌توانند در مطالعات خود اثر تعدیل‌کنندگی محیط سازمانی- اجتماعی بر رابطه بین محیط فیزیکی و عملکرد خلاقانه را نیز مورد بررسی قرار دهند تا نقش متغیر محیط سازمانی- اجتماعی در مدل مفهومی تحقیق شفاف‌تر مشخص شود. به عبارتی، ممکن است متغیر محیط سازمانی-اجتماعی بر عملکرد خلاق کارکنان اثر مستقیم نداشته باشد اما اثر متغیر محیط فیزیکی بر عملکرد خلاقانه را کم یا زیاد کند که پیشنهاد می‌شود مورد بررسی قرار گیرد.
  با مرور پیشینه تجربی مشخص شد که تعدادی از مطالعات داخلی و خارجی، متغیرهای اثرگذار بر خلاقیت را در سه دسته متغیرهای فردی، شغلی و سازمانی مورد مطالعه قرار داده‌اند که در مطالعه حاضر، متغیرهای شغلی و سازمانی باهم و تحت عنوان محیط سازمانی- اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است؛ بنابراین محققان دیگر می‌توانند برای دستیابی به نتایج دقیق‌تر، اثر این متغیرها را به تفکیک مورد مطالعه قرار دهند.
  در مطالعه حاضر تنها متغیر فردی اثرگذار بر خلاقیت که مورد مطالعه قرار گرفت شخصیت خلاق بود؛ بنابراین، مطالعات آتی می‌توانند دیگر متغیرهای فردی اثرگذار بر خلاقیت مانند سبک تفکر را نیز مطالعه کرده و اثر آنها بر خلاقیت و عملکرد خلاق را مقایسه کنند. همچنین، در این مقایسه می‌توان دسته‌بندی‌هایی مانند متغیرهای فردی پایدار و بی‌ثبات را مد نظر قرار داد تا این مقایسه نتایج کارکردی بیشتری در پی داشته باشد.

ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان با استفاده از ادغام تکنیک های تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP)، گسترش کارکرد کیفیت (QFD) و ویکور(VIKOR )
( مطالعه موردی : کارخانه آیدا سرام )

 در نظر گرفتن ارتباطات بین معیارها
از آنجاییکه معیارهای مختلف انتخاب تامین کننده ممکن است به هم وابسته باشند و بین آنها ارتباطاتی وجود داشته باشد،بهتر است محقق ابتدا به بررسی وجود یا عدم وجود چنین ارتباطاتی بپردازد و در صورت وجود ارتباطات از تکنیکهای متناسب با شرایط مساله نظیر
ANP جهت حل مساله انتخاب تامین کننده استفاده نماید .
2.انجام تحقیق به روش اسنادی و بر اساس داده های کمی
یکی از محدودیت های این پژوهش استفاده از امتیازبندی های ذهنی و قضاوتی در ارزیابی تامین کنندگان می باشد،در حالیکه در صورت موجود بودن اطلاعات واقعی می توان از آنها در ارزیابی تامین کننده استفاده نمود.برای مثال به جای اینکه به تامین کنندگان بر اساس قیمت محصولاتشان امتیاز بدهیم می توانیم قیمت واقعی محصول را در ماتریس تصمیم گیری قرار دهیم.

بررسی تأثیر تعلق خاطر کاری بر رفتار نوآورانه  ی کارشناسان فناوری اطلاعات با نقش میانجی رفتار اشتراک دانش

در این پژوهش تأثیر تعلق خاطر کاری بر رفتار نوآورانه  ی کارشناسان فناوری اطلاعات با میانجی‌گری رفتار اشتراک دانش مورد بررسی قرار گرفته است. در این زمینه پیشنهاد می‌شود، محققان اثر میانجی‌گری متغیرهای دیگری نظیر خلق دانش و به‌کارگیری دانش را در رابطه  ی بین تعلق خاطر کاری و رفتار نوآورانه بررسی کنند. زیرا خلق دانش، زمینه را برای ایده‌پردازی و تولید ایده‌های جدید فراهم می‌کند. همچنین به‌کارگیری دانش، به ترویج ایده‌ها و به ویژه پیاده‌سازی ایده‌های نو کمک می‌کند.
در پژوهش حاضر تأثیر متغیر تعلق خاطر کاری بر رفتار نوآورانه و رفتار اشتراک دانش به‌صورت کلی و بدون در نظر گرفتن ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته است. لذا پیشنهاد می‌شود تحقیقات آتی، ابعاد تعلق خاطر کاری را به‌صورت جداگانه نیز بررسی کنند. از یک دیدگاه ابعاد تعلق خاطر کاری عبارت‌اند از: مشغولیت عاطفی، مشغولیت شناختی و مشغولیت فیزیکی، و از دیدگاه دیگر ابعاد تعلق خاطر کاری شامل وقف شدن در کار، غرق شدن در کار و شور و حرارت در کار است. این کار به تشخیص این‌که کدام‌یک از ابعاد تعلق خاطر کاری تأثیر بیش  تری بر رفتار نوآورانه و رفتار اشتراک دانش دارد کمک می‌کند.

طراحی و ارزیابی سناریوهای بهبود فرآیند تدارکات با استفاده از ‏مهندسی‌مجدد، ‏شبیه‌سازی و آنالیز هزینه- منفعت

5-4-2-1 استفاده از روش‌های کنترل سازمان‌های دولتی
در کلیه شرکت‌های خصوصی و دولتی، ماهیت فرآیند تدارکات به گونه است که احتمال هرگونه ‏تخلف مالی و تبانی با پیمانکار می‌رود. در شرکت‌های خصوصی پاسخگویی در برابر سهام‌داران شاید مهمترین عاملی باشد که از بسیاری از این فسادهای بالقوه جلوگیری می‌کند (نئو ، ایورت و رحمان، 2014) چرا که این شرکت‌ها مجبور هستند به طور خودجوش اصول  و اخلاق حرفه‌ای را رعایت کنند ‏در غیر این صورت "بقای کل شرکت" در خطر است. در واقع سود و زیان محرکی برای پایبندی به ‏اصول حرفه‌ای محسوب می‌شود ولی سازمان‌های دولتی برای جلوگیری از فسادها و تخلفات مالی اقدام به گسترش قوانین و مقررات ‏سخت‌گیرانه می‌کنند. در برخی موارد این مقررات تا حدی پیش می‌رود که روند فرآیند تدارکات را ‏بسیار زمانبر می‌کند. (همانگونه که در این پژوهش شاهد آن بودیم قراردادهای عمده و کلان با ‏میانگین 110 و 120 روز به طور می انجامد)‏. راهکارهایی برای کاهش تخلفات دولتی وجود دارد که استفاده‌نکردن از آن روش‌ها، هزینه‌های زیادی ‏بر ساختارهای دولتی تحمیل خواهد شد. نئو و دیگران (2014) به نقش کنترل‌های درون سازمانی جهت ‏کاهش و یا پیشگیری تخلفات اشاره نمودند. تکنیک‌هایی از قبیل "ثبت سوابق" (در مراحل کلیدی فرآیند)، "ممیزی سوابق" از جمله روشهای کنترل درون سازمانی است. که در بخش‌های دولتی ‏قابل پیاده سازی است.‏ این روش‌ها علاوه بر اینکه تخلفات احتمالی را کاهش می‌دهند، موجب شکل‌گیری رفتارهای ‏درست و مناسب مجریان فرآیند می‌شوند. آن‌ها بر اساس نظریه فوکالت  ‏ معتقد بودند که "ثبت سوابق" (ثبت و ضبط رفتار مجریان فرآیند) در حین انجام فعالیت‌ها توسط مجریان فرآیند ‏موجب درونی‌سازی، هدایت و اصلاح رفتارشان می‌گردد. چراکه مجریان فرآیند بایستی در برابر اعمال خود پاسخگو باشند. این درونی‌سازی با پاسخگویی نسبت به رفتار از طریق "ممیزی سوابق" تقویت می‌گرددبنابراین استفاده از تکنیک‌های کنترل درون سازمانی(ثبت سوابق و ممیزی سوابق) جهت کاهش تخلفات احتمالی در ‏سازمانهای دولتی پیشنهاد می‌شود.
5-4-2-2  بررسی سایر معیارهای عملکرد فرآیند مانند انعطاف پذیری و کیفیت.‏
  در مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرآیند باید شاخص‌هایی را در نظر گرفت که برای مدیران شرکت، حائز اهمیت و ‏جذاب می‌باشد. در اکثر مطالعات جنبه‌های مختلف زمان و یا هزینه در نظر گرفته‌ شده‌اند (شارپ و دیگران،1392). در این مطالعه شاخص‌های عملکرد شامل زمان چرخه فرآیند، نیروی انسانی و هزینه اجرایی سناریوهای پیشنهادی بودند. معیارهای کیفیت و انعطاف‌پذیری ‏(والرز و نت‌جس،2006)‏، از دیگر معیارهای عملکردی می‌باشند که می‌توانند در توسعه این پژوهش به کار گرفته شوند. معیارهای کیفیت و انعطاف‌پذیری بیشتر برای فرآیندهای تولیدی کاربرد دارد بنابراین این معیارها برای فرآیند تامین کالا که به عنوان یکی از زیر فرآیندهای تدارکات است، مناسب خواهد بود.
5-4-2-3 انجام داده کاوی برای مدل‌های شبیه سازی.‏
یکی از مسائلی که در این پژوهش، ذهن محقق را به خود درگیر کرد، بحث و بررسی رابطه ‏داده‌های مختلف موجود می‌باشد. به عنوان مثال رابطه بین درآمد شرکت و تعداد معاملات انجام شده(جزئی، متوسط، عمده و کلان) چگونه است؟ و یا افزایش و یا کاهش درآمد، زمان فرآیند را به چه اندازه دست‌خوش تغییر می‌کند؟
تحلیل‌های "داده کاوی" با نگاهی جامع‌تر و سیتماتیک‌تر به فرآیند تدارکات، نقش کلیه عوامل ‏محیطی را (مانند درآمد شرکت) که بر فرآیند تدارکات اثر می‌گذارد، سنجیده و  به بهبود شبیه‌سازی ‏فرآیند کمک خواهد نمود.
5-4-2-4 استفاده از روش "هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت" برای مقایسه و رتبه‌بندی سناریوها.‏
روش هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت (ABC)  ، یک روش هزینه‌یابی در علم حسابداری می‌باشد. در این ‏روش فعالیت‌های یک فرآیند شناسایی می شود و هزینه هر فعالیت از طریق منابع معرفی ‏آن مشخص می‌گردد. در این روش بیشتر هزینه‌های غیرمستقیم به هزینه‌های مستقیم ‏تبدیل می‌شوند از اینرو نگاه دقیق‌تری بر قیمت تمام شده محصولات و کارایی فرآیند خواهد ‏داشت.‏ این روش، راه حلی برای مشکلات رایج در ‏حسابدای به خصوص تحلیل‌های هزینه‌های غیرمستقیم توسعه پیدا کرده است. ‏یکی از بهترین تعاریفی که این روش را توضیح می‌دهد، در کتاب "چالش‌های مدیریت در قرن 21" ‏توسط پیتردراکر(1999) بیان شده است. "حسابداری سنتی بر هزینه‌یابی آنچه که قابل انجام است تمرکز دارد ولی روش هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت، علاوه بر آن، هزینه آنچه را که قابل انجام نیست، مشخص می‌نماید." (ص. 58). به عنوان مثال مدت زمانی که "برگه سفارش کالا" در انتظار خرید می‌ماند، هزینه‌ای را بر سازمان تحمیل می‌کند که با روش هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت، قابل محاسبه است.
 به کمک این روش می‌توان "زمان‌های کاری" و "زمان‌های انتظار" فرآیند را به هزینه تبدیل نمود و بر اساس هزینه‌ بدست آمده از هر سناریو،  کمترین آن‌ها را انتخاب نمود. در واقع، ‏ارزشیابی سناریوها، تنها براساس یک معیار و آن هم معیار هزینه انجام خواهد شد و سایر معیارهای عملکرد فرآیند (مانند نیروی انسانی، تجهیزات و ...) به معیار هزینه تبدیل می‌شوند بنابراین تحلیل ‏دقیق‌تری بر روی عملکرد فرآیند صورت می‌گیرد

به کارگیری داده‌کاوی برای کشف چگونگی روابط مجاورت کالاها (از جهت چیدمان در قفسه‌ها) در افزایش فروش سوپرمارکت‌ها
(مورد مطالعه: فروشگاه‌ پیروزی ارزاق عمومی شهرداری مشهد)

برخی زمینه ها برای اجرای پروژه های داده کاوی آینده بکر و مفید به نظر می رسند، عبارتند از:
• کشف بهترین معیار ارزیابی قوانین انجمنی در صنعت مورد بررسی به وسیله تصمیم گیری چند معیاره
با توجه به معرفی معیارهای ارزیابی قوانین انجمنی، علاوه بر معیار ضریب پشتیبانی و ضریب اطمینان، معیارهایی برای ارزیابی وجود دارند که به تفضیل در فصل سوم آورده شده است. در عمل، معیارهای متعددی برای مجموعه قوانین حاصل شده محاسبه و باید با توجه به تجارب گذشته در مورد مطلوب بودن آنها تصمیم گیری شود.
• استفاده از داده کاوی به عنوان ورودی الگوریتم های چیدمان بهینه
این قوانین می تواند با فرمتی خاص به نمودار های از-به یا نمودار رابطه فعالیت ها تبدیل گردد و به عنوان ورودی الگوریتم های چیدمان استفاده گردد.
• پیش بینی فروش محصولات مختلف در بازه زمانی مشابه در آینده

بررسی نقش تعدیل‌گر پویایی بازار در رابطه‌‌ی بین استراتژی بازاریابی محیطی و عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل کالا دراستان خراسان رضوی

تحقیق پدیدهاي ایستا و ساکن نیست بلکه فرآیندي زنده، پویا و رو به تکامل است. تحقیق ایده‏آل آن است که بر پایه‏ي تحقیقات گذشتگان بنا شده و در ادامه، افق‏هاي جدیدي را براي آیندگان و محقّقین بعدي بگشاید. این معنا، در پیشنهادهاي پژوهشی تجلی پیدا می‏کند. چرا که محقّق در پایان پژوهش خود دیدگاه‏هاي جدیدي را خواهد شناخت که می‏تواند راهنماي پژوهشگرانی که قصد انجام تحقیق مشابه را دارند، باشد؛ بنابراین می‏توان این تحقیق را باب جدیدي براي پاره‏اي از تحقیقات به‏شمار آورد. در این راستا، پیشنهادات پژوهشی این تحقیق مطرح می‏گردد.
• داشتن درك بهتر نسبت به عواملی که منجر به بکارگیری استراتژی بازاریابی محیطی می‏شوند و همچنین بر شدت و جهت رابطه استراتژی بازاریابی محیطی و عملکرد اثرگذار می‏باشد، امری ضروری به‏ نظر می‏رسد، لذا نقش تعدیل‌گر عوامل خارجی (حساسیت عمومی، عوامل قانونگذاری، پیچیدگی محیطی و شدت رقابت) و عوامل داخلی (ویژگی‌های مدیریتی، فرهنگ سازمانی) بر رابطه بین استراتژی بازاریابی محیطی و عملکرد نیز باید بررسی شوند. 
• همچنین با توجه به اینکه پویایی بازار متغیّر جدیدی است و کار کمتری روی آن صورت گرفته و تحقیقات زیادی در این زمینه در منابع فارسی و انگلیسی وجود ندارد، لذا پیشنهاد می‏گردد، اثر پویایی بازار به عنوان یک متغیّر مستقل بر روی مباحثی از قبیل عملکرد،  به‌کارگیری استراتژی‏ بازاریابی و ایجاد مزیت رقابتی مورد بررسی قرار گیرد.
• در قرن جديد چالش اصلي بشر، يافتن روشي منصفانه و پايدار براي توليد، مصرف و زندگي كردن است. در اين ميان دغدغه‌هاي مصر‌ف‌كنندگان در برابر پاسخگويي زيست محيطي، تعداد رو به رشدي از شركت ها را به منظور طراحي و ايجاد برنامه‌هاي محيط‌زيست دوستانه تحت فشار قرار داده است،  لذا پیشنهاد می‏شود تحقیقی بین شرکت‌ها‏ از نظر تأثیر اجرای استراتژی سازگار با محیط زیست بر تصمیم‌گیری خرید مشتری انجام شود.
• با توجه به ادبيات تحقيق استراتژي‌هاي بازاريابي محيطي (آميخته بازاريابي سازگار با محيط زيست) شامل چندين بعد‌ مي‌باشد. در پژوهش حاضر اين متغيّر به صورت كلي و بدون در نظر گرفتن ابعاد، مورد بررسي قرار گرفت. پيشنهاد مي‌شود در تحقيقات آتي، ابعاد مختلف اين متغيّر به صورت جداگانه در نظر گرفته شده و ارتباط جداگانه هر كدام از آن ابعاد با عملكرد سازمان مورد مطالعه قرار گيرد.
• بهتر است مدل مفهومی این تحقیق در سایر کشورها (درحال توسعه و توسعه یافته) انجام شود تا بتوان اثر اقدامات محیطی بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل کالا‌ی کشورمان را با دیگر کشورها مقایسه نمود.
• در این تحقیق تست مدل در یکی از بخش‌های حمل‌ونقل یعنی بخش حمل‌ونقل کالا صورت پذیرفت، لذا تست مدل در دیگر بخش‏های حمل‌ونقل مانند حمل‌ونقل توریسم و حمل‌ونقل شهری، نیز ضروری به نظر می‏رسد. همچنین تست مدل در صنعت توریسم و گردشگری و به طور خاص بخش هتلداری پیشنهاد می‏گردد، یکی از مؤلفه  هایی که با گردشگری در ارتباط مستقیم است، صنعت هتل می  باشد که مسائل محیطی در آن نقش منحصر به فردی ایفا می  کنند، چهار دلیل برای این مسأله وجود دارد. ابتدا، عملیات هتل اغلب شامل مجموعه فعالیت-های کوچک‏تراست که هر یک تأثیر مخرب کوچکی بر محیط دارند، دوم، در بسیاری کشورها قانونگذاریِ محیط‏زیستی که برای هتل  ها قوانینی تدوین کند، نسبتاً کمیاب است و این امر به دلیل تأثیر نسبتا نامرئی هتل‏ها بر محیط می  باشد، سوم، مشتریان مستقیما تحت تأثیر خدماتی هستند که هتل‏ها به آنها ارائه نموده و بنابراین بسیار متأثر از اقدامات دوستدار محیط‏زیست هستند؛ چهارم، محیط‏زیستِ طبیعی خود بخشی از محصول توریسم و گردشگری را تشکیل می‏دهد که بسیاری از خدمات ارائه شده به گردشگران را تعیین می  کند.
• در زمینه روندهای رو به رشد جهانی سازی، بررسی مدل پیشنهادی در محیط بین‏المللی و در نظر گرفتن نقش پارامترهایی مثل استانداردسازی، عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر موفقیت استراتژیک اقتباس استراتژی بازاریابی سبز و تفاوت‏های کشورها در امور قانونگذاری محیطی نیز پیشنهاد می‏شود.

ارائه شده جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل

 می‌توان از متغیرهای موثر دیگری که روی اعتماد تاثیرگذارند به عنوان متغیرهای مستقل استفاده کرد و سپس نقش واسط اعتماد را در رابطه آن‌ها با خرید مجدد مورد بررسی قرار داد؛ به طور مثال می‌توان از عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و مراوده‌ای به عنوان متغیر مستقل استفاده کرد.
 بر مبنای نتایج بدست امده باتوجه به نقش بسیار مهمی که رضایت در حفظ و تعهد مشتریان بر خرید مجدد دارد و با توجه به تحقیقات دیگر و مشخص شدن اینکه متغیر‌های دیگری می‌تواند بر روی رضایت تاثیر گذار باشند می‌توان متغیر هایی چون کیفیت سیستم، کیفیت خدمات و کیفیت اطلاعات به عنوان متغیر مستقل و تاثیر گذاری این متغیر‌ها بر روی رضایت مشتریان، در تحقیقات آتی مورد بررسی قرار داد.

تاثیر رفتار فروش اخلاقی بر وفاداری مشتری به واسطه ی کیفیت رابطه ( مورد مطالعه: مسافران خطوط هوایی داخلی شرکت هواپیمایی تابان در شهر مشهد)

 رضایت فروشندگان از سازمان  به عنوان یکی از ابعاد کیفیت رابطه و ارتباط آن با وفاداری مشتری یکی از شاخص  هایی است که می  تواند در تحقیقات آینده به مدل فوق اضافه شود و بررسی رابطه  ی بین رضایت و رفتار فروش اخلاقی به محققین بعدی پیشنهاد می  شود.
• پیشنهاد می  گردد محققین آتی به بررسی متغیر رفتار فروش اخلاقی با مفهوم سازی و سنجش با استفاده از رویکرد دینی بپردازند.
• بررسی تاثیر رفتار فروش اخلاقی در حیطه  ی کالاهای مصرفی مانند مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و مقایسه  ی آن با تحقیقات صورت گرفته در بخش خدمات نیز می  تواند نتایج مفیدی ارائه کند.

بررسی تاثیر میزان بروز احساسات مدیران بر تمایل کارکنان به کارآفرینی
در آژانسهای مسافرتی شهر مشهد
با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری اعتماد به نفس

 در این تحقیق احساسات منفی بصورت کلی و بدون در نظر ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفت. برای تحقیقات آینده پیشنهاد میگردد 4 بعد احساسات منفی بصورت جداگانه در نظر گرفته شود و ارتباط جداگانه هر کدام از آنها با تمایل به کار آفرینی مورد مطالعه قرار گیرد.
- در مورد تمایل به کار آفرینی نیز پیشنهاد می گردد تا ابعاد آن (ریسک پذیری، پیشگامی و نوآوری) به صورت مجزا در ارتباط با احساسات مورد تحلیل قرار گیرد.
- در مورد نقش تعدیل گر اعتماد به نفس و علی الخصوص انتخاب گویه ها با حساسیت بیشتری برخورد شود.

ارایه مدلی جهت اولویت بندی استراتژی های رقابتی شرکت با استفاده از AHP و TOPSIS در محیط فازی (مورد مطالعه : شرکت صنعتی کویر تایر)

 پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی مطالعات بیشتری در مورد روش های متمایز شدن در صنعت لاستیک انجام شود.
ü پیشنهاد می  گردد در تحقیق مشابهی برای تحلیل، ارزیابی و انتخاب استراتژی،مدل تحلیل سلسله مراتبی با مدل تجزیه و تحلیل SWOT تلفیق شود.

انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات با استفاده از تکنیک های AHP فازی و  TOPSIS
)مطالعه موردی: شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد و حومه(

 پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی تجهیزاتی که در آن صنعت وجود دارند شناسایی و دسته بندی گردند و با توجه به اهمیت آن تجهیز و کاربرد آن اولویت بندی گردند و انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات با توجه به این فرضیات مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.
2- در تحقیقات آتی در این زمینه برای هر یک از تصمیم گیرندگان (خبره ها) می توان وزنی اختصاص داد، چرا که این موضوع کاملا بدیهی است که نظر کلیه تصمیم گیرندگان از اهمیت یکسانی برخوردار نمی باشد و نظر هر یک از تصمیم گیرندگان بنا به موضوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است.

بررسی تاثیر توانمندی های سازمانی هتل‌ها بر مزیت رقابتی آنان با نقش واسط استراتژی‌های بازاریابی محیطی ( مورد مطالعه : هتل‌های مشهد)

 در این تحقیق تاثیر توانمندی‌های سازمانی به واسطه استراتژی‌های بازاریابی محیطی بر مزیت رقابتی مورد آزمون قرار گرفته است. محققان می توانند در پژوهش های آتی تاثیر متغیر های دیگری را جایگزین متغیر میانجی (استراتژی‌های بازاریابی محیطی) نمایند. محققان آینده می توانند بررسی نمایند که آیا متغیر دیگری می تواند نقش واسط را برای تاثیر پذیری توانمندی سازمانی بر مزیت رقابتی را ایفا نماید.
2- این پژوهش در سازمان های خدماتی ( هتل ها) مورد بررسی قرار گرفته است. سایر محققان می توانند در پژوهش های آتی همین مدل را در سازمانهای تولیدی مورد بررسی و آزمون قرار دهند.
3- در این پژوهش استراتژی های بازاریابی محیطی به عنوان یک متغیر اصلی در نظر گرفته شده و مورد بررسی قرار گرفته است، محققین آتی می توانند تک تک ابعاد این متغیر از جمله محصول، قیمت، ترفیع و توزیع را مورد بررسی قرار دهند

طراحی مدل برنامه ریزی خطی چند هدفه فازی در برنامه ریزی تولید(مطالعه موردی: کارخانه گلچکان)

با توجه به گستره مطالب موردبحث و ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش، انجام مطالعات و پژوهش  های آتی متعددی در راستای اهداف این پژوهش توصیه می  گردد.
- تهیه سیستم پشتیبان تصمیم (
DSS) و به کارگیری مدل پیشنهادی در این سیستم: یک نرم افزار بر اساس یکی از زبان های برنامه نویسی تهیه می  شود که در آن برای تصمیم گیری مدل بهینه سازی پیشنهادی فراخوانی می  گردد و نتیجه آن از طریق این سیستم پیشنهاد می  گردد تا کارشناسان و مدیران ارشد بتوانند با عنوان ابزار کمکی در کنار تجربیات خود استفاده نمایند.
- با توجه به داده های بدست آمده از شرکت مورد مطالعه، در این تحقیق پارامتر تقاضا به صورت غیر قطعی در نظر گرفته شده و برای تحقیقات آتی با توجه به شرکت مورد مطالعه می توان دیگر پارامترهای موجود در مسئله را به صورت غیر قطعی در نظر گرفت تا مسئله به دنیای واقعی نزدیک تر شود.
- با توجه به اینکه برخی داده های شرکت مورد مطالعه حالت غیر قطعی و مبهم داشتند، در این تحقیق از رویکرد فازی استفاده شده است. ممکن است در مطالعات دیگر داده ها به صورت احتمالی باشند که در این صورت می توان از رویکردهای دیگری مانند رویکرد استوار، برنامه ریزی احتمالی و غیره استفاده کرد.
- وزن های سه تابع هدف این مسئله به صورت مصاحبه از مدیر مورد نظر استخراج شده است اما با توجه به اهمیت این موضوع می  توان این وزن  ها را با طراحی پرسشنامه و استفاده از روش های
MCDM بدست آورد.
- مدل استفاده شده در این تحقیق را می  توان با در نظر گرفتن فرضیات مختلف بسط داد و به واقعیت نزدیک تر کرد. با توجه به گسترش یافتن مدل می  توان برای کم کرد زمان حل در حالت مسائل بزرگ الگوریتم فرا ابتکاری برای آن ارائه داد.

بررسی تأثیر ارزش دریافتی مشتری و شهرت اخلاقی سازمان بر وفاداری مشتری به واسطه رضایت مشتری
(مورد مطالعه: مشتریان بانک سینا)

 با توجه به نتایج تحقیق، ارزش دریافتی مشتری بر وفاداری مشتری تأثیر  گذار است. همچنین شهرت اخلاقی نیز بر وفاداری مشتری تأثیر دارد.  بنابراین پیشنهاد می  شود تأثیر ارزش دریافتی بر وفاداری مشتری با بررسی نقش تعدیل-گری شهرت اخلاقی مورد بررسی قرار گیرد.
§ با توجه به اینکه ارزش دریافتی مشتری و شهرت اخلاقی سازمان با اعتمادی که در مشتری ایجاد می  کنند، باعث وفاداری مشتری می  شوند، پیشنهاد می  شود در تحقیقات آتی، اعتماد به عنوان متغیر میانجی در تأثیر ارزش دریافتی مشتری و شهرت اخلاقی بر وفاداری مشتری، مورد بررسی قرار گیرد.
§ کارکنان ارائه دهنده خدمت در بانک  ها هستند و نحوه ارتباط آن  ها با مشتری نشان  دهنده تعهد بانک به اصول اخلاقی می  باشد. بررسی شرایطی که باعث می-شود کارکنان با انگیزه بیشتری وظایف خود را اجرا کنند و به جذب مشتری رغبت داشته باشند، پیشنهادی برای تحقیقات آتی می  باشد

بررسی تاثیر تبلیغات بر وفاداری به برند به واسطه تصویر برند و کیفیت درک شده برند
(مورد مطالعه: مشتریان شعب بانک صادرات شهرستان کاشمر)

بررسی تاثیر متغیرهایی نظیر اعتماد برند و ارزش ویژه برند بر وفاداری برند در بخش خدمات
• بررسی تاثیر تبلیغات بر وفاداری برند از طریق نقش واسط تصویر برند و کیفیت درک شده برند در سایر بخش های خدماتی و مقایسه این بخش ها از لحاظ میزان تاثیرگذاری تبلیغات آنها بر وفاداری مشتریان
• بررسی تاثیر جنبه های مختلف تبلیغات همچون نوع تبلیغات و میزان خلاقیت و جذابیت تبلیغات در وفادار ساختن مشتریان به برند
• با توجه به این که بانک صادرات یک بانک با مشتریان متنوع حقیقی و حقوقی است و در این تحقیق تنها به بررسی مشتریان خصوصی بانک پرداخته شده است، پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی به بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان حقوقی بانک نیز پرداخته شود.

بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار به واسطه متغیر خلق ارزش برتر برای مشتری

 با توجه به اینکه نتایج حاصل از این تحقیق را تنها می توان در شرکت های صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد تعمیم داد و همچنین جهت افزایش درک تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار  پیشنهاد می شود این تحقیق در سایر گروه های صنعتی انجام شود.
2- از آنجایی که در این تحقیق، نقش اندازه شرکت در توسعه و استفاده از قابلیت های بازاریابی و تاثیر آن بر عملکرد بازار بررسی نشده است، پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده، اندازه شرکت نیز مورد بررسی قرار گیرد.
3- پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی ابعاد دیگر قابلیت های بازاریابی از جمله قابلیت های قیمت گذاری، فروش، برنامه ریزی بازاریابی و پیاده سازی بازاریابی نیز مورد بررسی قرار گیرد

بررسی نقش واسط اشتیاق شغلی در رابطه بین توانمندسازی روانشناختي و رفتارنوآورانه در کارکنان صنایع داروسازی استان خراسان رضوی

تحقیق پدیده اي ایسنا و ساکن نیست بلکه فرآیندي زنده، پویا و تکامل گونه دارد. تحقیق ایده‏آل آن است که بر پایه‏ي تحقیقات گذشتگان بنا شده و در ادامه، افق‏هاي جدیدي را براي آیندگان و محققین بعدي بگشاید. این معنا، در پیشنهادهاي پژوهشی تجلی پیدا می‏کند. چرا که محقق در پایان پژوهش خود دیدگاه‏هاي جدیدي را خواهد شناخت که می‏تواند راهنماي پژوهشگرانی که قصد انجام تحقیق مشابه را دارند، باشد. بنابراین می‏توان این تحقیق را باب جدیدي براي پاره‏اي از تحقیقات به‏شمار آورد. در این راستا، پیشنهادات پژوهشی این تحقیق مطرح می‏گردد.
- داشتن درک بهتر نسبت به عواملی که منجر به افزایش رفتارهای نوآورانه در کارکنان شده و همچنین بر انگیزه آنان در خلاقیت و نوآوری اثر گذار می‏باشد، امری ضروری به نظر می‏رسد. با توجه به اینکه ویژگی‏های فردی می‏تواند تعیین کننده رفتار فرد در سازمان باشد و همچنین نوآوری زمانی در سازمان بوجود می‏آید که سازمان خود زمینه‏های آن‏را ایجاد و عوامل موثر بر آن را تقویت کند، لذا بررسی عوامل فردی (مهارت وتوانایی‏ها، ویژگی‏های شخصیتی و انگیزش) و عوامل سازمانی (فرهنگ، رهبری، ساختار، استراتژی و اهداف، یادگیری و مشارکت) به عنوان متغیرهاي مستقل می‏تواند ایده‏ي مناسبی برای این منظور باشند.
- همچنین با توجه به اینکه کار کمتری بر روی متغییر اشتیاق شغلی صورت گرفته و تحقیقات زیادی در این زمینه در منابع فارسی و انگلیسی وجود ندارد و با توجه به اینکه اشتیاق شغلی ‏يك رابطه‏ي احساسي است كه فرد با شغل و سازمان دارد و بر روي تلاش‏هاي مضاعف او در كارش تأثيرگذار می‏باشد، لذا پیشنهاد می‏شود در تحقیقات آتی تاثیر اشتیاق شغلی را به عنوان یک متغییر مستقل بر روی مباحثی از قبیل عملکرد ، انگیزه و تعهد کارکنان مورد بررسی قرار گیرد. همچنین به دلیل نقش بارز ویژگی‏های شغلی، منابع شغلی و الزام‏های شغلی در ایجاد حالات انگیزشی در کارکنان پیشنهاد می‏گردد، تاثیر این عوامل بر ایجاد اشتیاق شغلی در کارکنان مورد بررسی قرار گیرد.
- با در نظر گرفتن اهميت و نقش فزاينده‏ي نیروي انساني در مزيت رقابتي سازمان‏ها، شايسته است پژوهشگران، در ادامه‏ي اين پژوهش به شناسايي ساير عوامل موثر در حفظ و نگهداشت سرمایه انسانی متخصص بپردازند. قصد ترک شغل علاوه بر عوامل فردی به سازمان و محيط کار نیز وابسته است. و عدم توجه به فراهم نمودن محیط مناسب برای کارکنان می‏تواند مسائل زیادی را برای سازمان‏ها در برداشته باشد. لذا پیشنهاد می‏گردد تاثیر عواملی از قبیل سبک رهبری، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و سیستم پاداش به عنوان متغییرهای مستقل بر قصد ترک شغل بررسی گردد.
- سرانجام با توجه به اینکه وزارت صنایع و معادن برای ایجاد و توسعه صنایع کشور هفت صنعت را به عنوان صنایع نوین(مبتنی بر دانش) مشخص نموده و در صدد سرمایه گذاری بر روی این صنایع است (جلالی، 1389) و به دلیل اهمیت نوآوری و سرمایه انسانی در این صنایع، لذا پیشنهاد می‏گردد مدل مفهومی این تحقیق در سایر صنایع مبتنی بر دانش (صنایع الکترونیک، صنایع بیوتکنولوژیک، صنایع مواد، صنایع هوا و فضا، صنایع نرم افزار و فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنایع لیزر و صنایع فناوری نانو) نیز بررسی گردد.

تأثیر هوش هیجانی از طریق نقش واسط سازگاری شغلی بر رفتارهای کاری ضدبهره  ورانه پرستاران بیمارستان  های دولتی شهر بجنورد

 از آنجا که یکی از نتایج پژوهش حاضر، وجود تفاوت بین گروه زنان و مردان از لحاظ رفتارهای ضدبهره  ورانه می  باشد. بنابراین پیشنهاد می  شود برای تحقیقات آتی متغیر جنسیت در سازمان  هایی که نسبت مردان به زنان چشمگیر است، مدنظر قرار گیرد. شایان ذکر است که در تحقیق حاضر تعداد مردان نسبت به زنان در اقلیت قرار داشته است.
• از آنجا که یکی از یافته  های تحقیق وجود تأثیر هوش هیجانی برروی رفتارهای کاری ضدبهره  ورانه پرستاران بوده است؛ بنابراین شناسایی عوامل تعدیل کننده این رابطه، می  تواند پیشنهادی برای تحقیقات آتی باشد. از جمله عواملی که می  توان پیشنهاد نمود متغیر رضایت شغلی است که شاخصی مهم از سازگاری شغلی می  باشد.
• نظر به تأیید نقش واسط سازگاری شغلی در این پژوهش پیشنهاد می  شود جهت دستیابی به شواهد تجربی بیشتر، این تحقیق در سایر بیمارستان  ها و حتی در سایر مؤسسات خدماتی مورد بررسی قرار گیرد.

سنجش آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشگاه حکیم سبزواری

به علت اینکه دانشگاه حکیم سبزواری در حال حاضر رشته های مجازی را دایر نموده است ، میتوان بر عوامل موثر بر بهبود عملکرد این نوع تدریس در این دانشگاه کار نمود.
-  توجه به مقاومت روانی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در مقابل این نوع تدریس می‌تواند موضوع پژوهش بعدی باشد.
-  ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشگاه حکیم سبزواری با روش‌های کیفی و آمیخته می‌تواند موضوعی دیگر باشد، زیرا تجارب یادگیری موثر به ندرت سنجش پذیرند و روش‌های کمی نمی‌تواند موارد انسانی (اساتید و دانشجویان) را بسنجد.

بررسی تأثیر نوآوری سبز بر موفقیت محصول جدید سبز به واسطه  ی مزیت رقابتی محصول سبز
(مورد مطالعه: شرکت  های حاضر در نمایشگاه پلاستیک و پلیمر مشهد)

 با توجه به نتایج تحقیق به نظر می  آید که متغیرهای دیگری به غیر از نوآوری سبز و مزیت رقابتی بر موفقیت محصول جدید در صنعت پلاستیک و پلیمر تأثیرگذار است. بهتر است در آینده محققین از متغیرهایی نظیر اخلاق زیست محیطی شرکت  ها، نگرانی های زیست محیطی مدیریتی، عملکرد زیست محیطی شرکت، تأمین کنندگان سبز و تقاضای بازار برای ایجاد مدلی کارآمدتر استفاده کنند.
• یکی دیگر از متغیرهایی که می تواند تأثیر زیادی بر نوآوری سبز داشته باشد، موضوع فرهنگ می باشد. محققین در آینده با اضافه کردن فرهنگ به مدل تحقیق می  توانند به کاربردی کردن این مدل کمک بیشتری کنند.
• با توجه به این که این پژوهش فقط در صنعت پلاستیک و پلیمر صورت گرفته است، پیشنهاد می  شود محققین در آینده این مطالعه را در سایر صنایع مانند الکترونیک انجام دهند.  

بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی و ارزش ادراک شده مشتری بر وفاداری الکترونیکی مشتریان بانک  سپه از طریق رضایت از خدمات الکترونیکی

این مطالعه به وفاداری پرداخته است که می  توان پیشنهاد نمود در مطالعات آتی به دلیل اینکه اغلب مطالعات گذشته بر ابعاد مثبت نیات رفتاری (مانند برگشت مجدد، تبلیغات شفاهی مثبت، افزایش حجم و فراوانی خرید و مراجعه) تمرکز داشته اند، می توان از زاویه ای دیگر، ابعاد نامطلوب آن را نیز برای توضیح و سنجش نیات رفتاری مورد بررسی قرار داد. بعد نامطلوب نیات رفتاری (همچون نیت شکایت) معمولا در مطالعات هنگام ارزیابی و سنجش نیات رفتاری مورد ملاحظه قرار نگرفته است، تحقیقات آتی می  توانند یک سازه چند بعدی متشکل از 4 دسته بندی (مراجعات، حساسیت به قیمت، خرید مجدد و رفتار شکایت) را جهت ارزیابی احتمالات بیان شده مشتری برای پرداختن به یک رفتار معین در نظر بگیرند.
• پیشنهاد می گردد سایر خدمات الکترونیکی(
ATM، تلفن بانک، موبایل بانک و ...) همزمان و درکنار هم مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص گردد کدام روش بیشترین کاربرد را دارد و بیشترین حمایت را از طرف مشتریان دارد تا دست اندرکاران در عرصه بانکداری بتوانند بدین وسیله اولویت بندی را در اختصاص دهی منابع برای هر روش در بانک خود مشخص نمایند

بررسی نقش واسط کیفیت اطلاعات مشتری در رابطه‌ی بین عوامل درون سازمانی و عملکرد روابط با مشتری در شعب بانک‌های غیر دولتی شهر مشهد

 از آنجا که عوامل درون سازمانی (وضعیت منابع انسانی، رویکرد استراتژیک و ساختار سازمانی) در نظام بانکداری دولتی با بانکداری غیردولتی متفاوت است، این مطالعه قادر به معرفی عوامل درون سازمانی در بانک‌های دولتی نمی‌باشد، از این رو مطالعات بعدی می‌توانند با مطالعه‌ی نقش مؤثر این عوامل در بانک‌های دولتی، اطلاعات کامل و دقیق‌تری را در اختیار قرار دهد.
v در این تحقیق برای بررسی روابط، سه متغیر توانایی منابع انسانی، مشتری گرایی و تسهیم داده، جمع و در قالب متغیر عوامل درون سازمانی مورد بررسی قرار گرفت؛ پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آتی متغیرهای انگیزه و فرهنگ درون سازمانی به عنوان بخشی از عوامل درون سازمانی مورد سنجش قرار گیرند.
v پیشنهاد می  شود که در تحقیقات آتی دو متغیر سن سازمان و اندازه سازمان ، با توجه به تأکید تحقیقات گذشته، به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شوند. بام  و دیگران (2000) عنوان کردند که سن سازمان ممکن است به دلیل مزیت پیشگامی در بازار و ثبات عملکرد، بر کیفیت اطلاعات مشتری و عملکرد روابط با مشتری تأثیر گذار باشد. اندازه  ی سازمان که به وسیله  ی تعداد کارکنان سنجیده می  شود، ممکن است بر کیفیت اطلاعات مشتری تأثیرگذار باشد، زیرا سازمان  های بزرگتر به علت دسترسی به منابع بیشتر، ممکن است امکان دستیابی به اطلاعات با کیفیت  تری را داشته باشند (زو و دیگران، 2005).
5-4) محدودیت‌های تحقیق
v در مطالعه‌ی حاضر، نتایج ارزیابی ذهنیِ پاسخگویان را منعکس می‌کند. هر چند سعی گردید که از شاخص‌های متفاوتی برای اندازه‌گیری این عوامل استفاده شود، اما ممکن است این شاخص‌های ذهنی با شاخص‌های عینی متفاوت باشند؛ بنابراین توصیه می‌گردد در پژوهش‌های آتی این عوامل با استفاده از شاخص‌های عینی نیز بررسی شوند و یا سنجه‌های عینی و ذهنی مقایسه گردند.
v محقق در جمع آوری اطلاعات، تلاش در استفاده از روش نمونه  گیری تصادفی نموده بود اما در عمل، به علت اینکه شعب نمونه توسط سرپرستی هر بانک انتخاب گردید، این فرآیند با موانعی رو به رو شد که گرچه نوع استراتژی نمونه گیری را بر هم نزد اما لازم است در هنگام تعمیم نتایج به آن توجه نمود.

بررسی عوامل مؤثر بر تمایل دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به پذیرش تجارت سیار

اگرچه در این تحقیق مدلی برای عوامل مؤثر بر تمایل کاربران به پذیرش تجارت سیار مورد بررسی قرار گرفت، اما عوامل تأثیر گذار دیگری وجود دارند که بررسی آنها می‌تواند نتایج مفیدی را به دنبال داشته باشد، بنابراین پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آینده تأثیر عوامل دیگر مانند هزینه، تنوع خدمات و قابلیت آزمایش، مورد بررسی قرار گیرند.
این تحقیق تنها به بررسی قصد کاربر به پذیرش تجارت سیار پرداخته، تحقیقات آینده می‌توانند به بررسی قصد استفاده مستمر کاربر و مقایسه نتایج، با قصد استفاده تجارت سیار بپردازند.

بررسي تاثير درك مديران هتل هاي ايران ازبازاريابي ارتباطي بر امکان بکارگيري مديريت ارتباط با مشتري از طریق نقش واسط امکان ادامه استفاده از بازاریابی ارتباطی

 از آنجايي که هدف اين تحقيق بررسي درک مديران هتل از بازاريابي رابطه مند و همچنين امکان بکارگيري از مديريت ارتباط با مشتري است که هدف غايي اين تحقيق جذب و نگهداري مشتريان فعلي از طريق ايجاد تعهد واعتماد که منجر به وفاداري مي گردد مي باشد لذا به نظر بايستي بررسي کيفيت ارايه خدمات بر وفاداري (نگهداري) مشتري مورد بررسي قرار گيرد لذا پيشنهاد مي گردد، بررسي رابطه درک مديران از عملکرد بازاريابي رابطه مند و مديريت ارتباط با مشتري با نقش ميانجي گري کيفيت خدمات در هتلداري مد نظر محققين آينده قرار گيرد.
2. بررسي راهکارهاي ارتقاء درک مديران از بازاريابي رابطه مند در جهت تحقق موفقيت آميز سيستم ارتباط با مشتريان در صنعت هتلداري.
3. از آنجايي که به طور واضح و مشخص رابطه بين سن، ميزان تحصيلات، سابقه فعاليت مرتبط در صنعت هتل داري، بزرگ يا کوچک بدون هتل ( به لحاظ تعداد اتاق )، دولتي يا خصوصي بودن هتل، با درک مديران از بازايابي رابطه مند و در نهايت امکان بکارگيري از مديريت ارتباط با مشتري روشن نيست لذا پيشنهاد مي گردد نقش موارد فوق نيز چه به صورت مفرد يا کلي به عنوان متغير ميانجي برروي درک مديران از بازايابي رابطه مند  و امکان بکارگيري مديريت ارتباط با مشتري مورد بررسي واقع گردد. 

بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري به صورت الكترونيكي بر رضايت مشتري با نقش ميانجي کيفيت خدمات الکترونيکي(مورد مطالعه: مشتريان بانک صادرات مشهد)

شناسايي ورتبه بندي عوامل تاثير گذار بر فرايند سيستم مديريت ارتباط با مشتري الکترونيکي در صنعت بانکداري؛
2. بررسي عوامل اثرگذار بر قصد و ترجيح مشتريان بانک در بکارگيري خدمات الکترونيکي مديريت ارتباط با مشتري؛
3. بررسي تاثير ادراک مشتريان از کيفيت خدمات الکترونيکي بر رضايتمندي آن ها؛
4. بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري به صورت الکترونيکي بر وفاداري الکترونيکي از طريق کيفيت خدمات الکترونيکي؛
5. بررسي تاثير کيفيت خدمات الکترونيکي بر نيات رفتاري مشتريان در استفاده از خدمات الکترونيکي بانکداري؛
6. بررسي تاثير کيفيت خدمات الکترونيکي بر سوددهي در صنعت بانکداري از طريق رضايتمندي مشتريان.

بررسی اثر ابعاد کیفیت خدمات آنلاین ادراک شده بر وفاداری الکترونیکی مشتریان به واسطه نقش رضایت الکترونیکی و اعتماد الکترونیکی
(مورد مطالعه: شعب بانک ملت در شهر مشهد)

از آنجا که دو جنس زن و مرد، در مواردی نظیر میزان پردازش عمقی اطلاعات، سرعت و نحوه تصمیم گیری، تمایل به برقراری رابطه با شرکت ارائه دهنده خدمات و سایر موارد با یکدیگر متفاوت می باشند،  و همچنین به لحاظ تعداد ساعات حضور در محل کار یا منزل نیز تفاوت هایی میان دو جنس وجود دارد، بنابراین، وجود تفاوت میان گروه زنان و مردان ممکن است در ادراک آنها از کیفیت خدمات آنلاین تاثیر گذار باشد، و پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی، عامل جنسیت به عنوان یک متغیر تعدیل گر ، در بررسی اثر کیفیت خدمات آنلاین ادراک شده بر وفاداری الکترونیکی مشتریان، مد نظر قرار گیرد.
•      همانگونه که در نتایج تحقیق قابل ملاحظه می باشد، یکی از یافته های تحقیق تاثیر منفی کیفیت اطلاعات بر متغیر های رضایت و اعتماد الکترونیکی ادراک شده می باشد، بنابراین پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی قبل از بررسی اثر این متغیر، دو بعد آن یعنی کفایت اطلاعات و دقت اطلاعات بصورت تفکیک شده مورد بررسی قرار گیرد، تا از ایجاد ابهام برای پاسخ دهندگان در مورد تفاوت میان این دو بعد جلوگیری شود.
•      نظر به مورد تایید قرار گرفتن نقش دو متغیر رضایت الکترونیکی ادراک شده و اعتماد الکترونیکی ادراک شده در مورد بانک ملت، پیشنهاد می شود، این تحقیق با در نظر گرفتن این دو متغیر در سایر موسسات مالی خصوصی و دولتی به منظور دستیابی به شواهد تجربی بیشتر انجام شود

تأثير رهبری نوآورانه و اشـتراک دانش بر عملکرد سـازمان بواسطه
هماهنگی استراتژیک (مورد مطالعه: شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه توانیر)

اشتراک دانش در این تحقیق در سطح مدیران پروژه که در جامعه مورد مطالعه همان مدیران ارشد سازمان هستند بررسی گردید، پیشنهاد می‌شود اثر اشتراک دانش در میان کارکنان بر هماهنگی استراتژیک سازمان بررسی شود.
ب) پیشنهاد می‌شود به جای متغیر اشتراک دانش، کل فرایند مدیریت دانش در مدل بررسی شود.

تاثیر تعامل تیم مدیریت ارشد بر‌ تاب‌آوری آنان بواسطه
تصمیمات جامع استراتژیک تیم مدیریت ارشد
 (مورد مطالعه: شهرک صنعتی توس مشهد)

 به‌منظور غنی‌تر نمودن زمینه‌های مطالعاتی در باب این موضوع، در راستای کشف و بررسی عوامل متعدد در شکل‌گیری تعامل موثر تیم مدیریت ارشد، تاثیر متغیر اعتماد به عنوان یک مکانیزم نسبی که مدیران را تشویق به مشارکت هر چه بیشتر در وظایف روزمره و راهبردی خود نموده و بدینوسیله در تیم مدیریت ارشد موجب تشویق مدیران نسبت به درک بهتر یکدیگر و به تبع آن تمایل آنان به خلاقیت و در نتیجه عبور از موانع در نتیجه وجود این فرهنگ در تیم مدیریت ارشد می‌گردد. از طرف دیگر جنبه‌های ارتباطی رهبری سازمان نیز بمنظور بهبود فضای روانی سازمان و درنتیجه تسهیل فضای یادگیری نیز می‌تواند نقش بسزایی در شکل‌دهی فضای تعاملی درون سازمان داشته باشد، لذا با توجه به اینکه سبک رهبری مدیریت عامل نیز می‌تواند منجر به تشویق و ایجاد یک فضای صمیمانه گردد، بنابراین کندوکاو در تاثیرگذاری سبک رهبری مدیریت عامل بر تعامل تیم مدیریت ارشد، نیز می‌تواند درخور توجه باشد.
• میزان تغییرات و جابجایی‌ها در تیم مدیریت ارشد، میانگین سابقه تیم مدیریت و عملکرد گذشته سازمان نیز می‌تواند به عنوان عوامل تاثیر‌گذار بر میزان تاب‌آوری قلمداد شوند، در نتیجه این امکان وجود دارد با بررسی این متغیرها، به تاثیر آن‌ها بر عملکرد سازمان و انسجام تیم مدیریت ارشد و همچنین میزان تاب‌آوری مدیران در طولانی مدت پی برد.

بررسی نقش واسط خلاقیت در رابطه ی بین توانمندی روانشناختی و تعهد کارکنان

 پیشنهاد می شود پژوهش حاضر در شرکت های گازمشابه در سایر مراکز استان ها به ویژه استان خراسان شمالی و جنوبی انجام شود و نتایج آن با تحقیق حاضر مقایسه شود تا از این طریق بتوان برای هریک از متغیرهای مورد مطالعه به یک شاخص رسید.
• موانع و مشکلات موجود در پیاده سازی  برنامه های توانمندسازی و عوامل تاثیر گذار بر آن در شرکت گاز مرکزی خراسان رضوی و سایر سازمان های صنعت نفت بررسی و مورد تحقیق قرار گیرد.

بررسی نقش واسط تسهیم دانش بربکارگیری دانش عملیاتی
 شرکت پخش فراورده‌های نفتی مناطق مشهد و سبزوار

 بررسی نقش پیش بینی کننده های دیگررفتار تسهیم دانش کارکنان
v بررسی مجدد این تحقیق در جوامع مشابه دیگر و مقایسه نتایج بدست آمده
v بررسی عوامل بازدارنده تسهیم دانش بربکارگیری دانش عملیاتی با رویکرد انجام ایمن کار در شرکت پخش فراورده‌های نفتی
v بررسی علل رابطه معکوس سطح تحصیلات با رفتار تسهیم دانش کارکنان و آسیب شناسی آن از زوایای مختلف
v بررسي وارزيابي تفاوت نگرشهاي كاركنان شركت پخش با كاركنان انتقالي از ساير بخشهاي صنعت نفت به شركت پخش در مقوله تسهيم دانش سازماني
v بررسي نقش تسهيم دانش در بكارگيري دانش عملياتي، از منظر جايگاهداران عرضه فراورده

بررسی تأثیر استرس مخرب (بازدارنده) و استرس سازنده (چالش‌برانگیز)
بر عملکرد شغلی کارکنان بازاریابی و فروش
(مورد مطالعه: نمایندگی‌های بیمه پارسیان مشهد)

 همان  گونه که در سابقه مطالعات انجام شده نیز اشاره شد، تاکنون اثر تعلق خاطر شغلی در رابطه  ی بین استرس مثبت و عملکرد شغلی به طور محدود مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین پیشنهاد می  شود که محققان در مطالعات آتی، این موضوع را در دیگر شرکت  های بیمه در شهر مشهد و نیز سایر شهرهای کشور و در همچنین می  توان در صنایع دیگر به بررسی بیشتر اثر تعلق خاطر شغلی جهت غنای این مبحث بپردازند.
• با توجه به محدودیتی که در ادبیات و پیشینه تحقیق در رابطه با تعلق خاطر شغلی و استرس مثبت وجود داشت، محققان آتی می  توانند با رویکردهای کیفی تحقیق به دنبال شناسایی و استخراج ابعاد و گویه  های مختلف عوامل چالش  برانگیز استرس و نیز عوامل مؤثر بر تعلق خاطر شغلی؛ با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران؛ برای مطالعات کمی باشند.
• در این پژوهش عوامل استرس  زای بازدارنده و چالش  برانگیز، از میان مقالات و تحقیقات خارج از کشور استخراج شده است (رجوع شود به فصل دوم، بخش تبیین مدل مفهومی). اما محققان در آینده می  توانند با انجام مطالعات دقیق و با روش  های کیفی، به بررسی عوامل مختلف استرس  زا (هم بازدارنده و هم چالشی) با توجه به فرهنگ و شرایط جامعه داخل کشور پرداخته و آنها را دسته  بندی نمایند.

بررسی تاثیرمسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار مشتری به واسطه شفافیت در هزینه های خدمات ارائه شده (مورد مطالعه: مشترکین شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در شهر مشهد)

 مقایسه تاثیر متغیرهای مسئولیت اجتماعی و شفافیت هزینه خدمات در شرکت خدمات ارتباطی مختلف به خصوص ارزیابی آن در  بین شرکت های خدمات ارتباطی  خصوصی و دولتی صورت گردد. علاوه بر آن پيشنهاد مي  شود اين مطالعه به صورت مقايسه اي صورت پذيرد؛ به اين صورت که تأثير شفافیت هزینه ها و انجام فعالیت های مسئولانه اجتماعی را برشرکت خدمات ارتباطی که به اين موضوع توجه دارند و توجه ندارند مورد مطالعه قرار گيرد و تفاوت تأثير پايبندي به آن بر روي رفتار مشتريان مورد سنجش قرار گيرد.
ü در جهت گسترش تحقیقات در این حوزه موضوعاتی همچون؛ بررسی رابطه و تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به رضایت ذینفعان و مشتریان در سایر سازمان  های خدماتی به   صورت همزمان در چندین استان کشور پیشنهاد می  گردد.  
ü در مطالعه حاضر مسئولیت اجتماعی بصورتی کلی مورد آزمون قرار گرفت پیشنهاد می گردد در آینده نقش هریک ار ابعاد مسئولیت های اجتماعی بصورتی مستقیم و غیر مستقیم بر نیات رفتاری مشتریان اولویت بندی گردد.
ü از آنجا که دراین تحقیق تاثیر عوامل شناسایی شده بر روی  یک بعد از قیمت  سنجیده شده است، توصیه می گردد که تاثیر این عوامل بر روی دیگر شاخص های قیمت (نظیر تناسب قیمت با کیفیت، اعتماد به قیمت، اعتبار قیمت ، قیمت منصفانه، قیمت نسبی و..) نیز سنجیده شود.
ü در این مطالعه  تاثیر عوامل شناسایی شده بر روی  دو شاخص نیت رفتاری  سنجیده شده است، توصیه می گردد که تاثیر این عوامل بر روی دیگر شاخص های نیت رفتاری(نظیر خرید خدمات اضافی، تست کردن خدمات جدید، جستجو برای جایگزین و رفتار شکایتی و..) نیز سنجیده شود.

بررسی تاثیر معنویت در محیط کار بر تعهد سازمانی با متغیر تعدیل گر کیفیت زندگی کاری
(مورد مطالعه: شعب بانک سازمان در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی)

 با توجه به ذهني بودن و ماهيت کاملاً شخصي ساخت معنويت، پيشنهاد مي گردد در تحقيقات   آتي از روش  هاي چندگانه تحقيقي براي اعتبار سنجي ابعاد معنويت در محيط کار استفاده شود، روش  هايي  همچون: مصاحبه با کارکنان، ارزيابي ناظر   از   کارکنان و مقياس  هاي سازماني  کمي  کارآمدي کارکنان.
2- پيشنهاد مي گردد در تحقيقات آتي جنبه  هاي منفي بالقوۀ معنويت در محيط  کار نيز در نظرگرفته شود؛ مثلاً، امکان دارد عقيده  اي که گمان مي  رود بسيار معنوي باشد، تأثيري منفي بر ديگران داشته باشد. برخي از کاربردهاي منفي بالقوه، شامل پتانسيل قبول   کردن يک مجموعه ارزش  هاي معنوي به عنوان  (تنها راه نجات)مي  باشد، که مي  تواند بذر عدم تحمل را در ميان افراد بيافشاند. هم  چنين امکان دارد که کارکناني که سطح بالايي از معنويت را در کار تجربه مي  کنند، به اعمال فعلي شرکت کاملاً  وابسته شوند و از اين رو در مقابل هرگونه تغيير از خود مقاومت نشان دهند.
3- از آنجايي که اين نگراني وجود دارد که سازمان  ها تلاش کنند تا مفهوم معنويت در   کار را دستکاري کرده و به عنوان ابزاري براي افزايش بهره  وري بکار ببرند. بنابراين، پيشنهاد مي گردد در تحقيقات آتي روش  هاي جديدي  براي بررسي متغيرها به کار برده شود تا تأثيرات منفي و پيامدهاي مستقيم  و غير مستقيم معنويت در محيط کار را دريابيم و آنها را خنثي يا کنترل نماييم.
4- پيشنهاد مي گردد در تحقيقات آتي مدل پژوهش بسط داده شود. مثلا ابعاد کيفيت زندگي کاري همچون پرداخت منصفانه و کافي، محيط کار ايمن و بهداشتي و فضاي کلي زندگي به مدل اضافه گردد.

ارزیابی اقدامات سازمان در مرحله درک کسب و کار جهت پیاده سازی پروژه‌های داده کاوی
 (مطالعه موردی: شرکت عالیس)

در تحقیق حاضر به دلیل محدودیت زمانی و عدم دسترسی به اطلاعات، ارزیابی اقدامات بر اساس وظایف و فعالیت‌های ذکر شده در متدولوژی CRISP DM انجام گرفت. تحقیقات آتی می‌توانند با دخیل نمودن عوامل دیگر جنبه‌های گسترده تری از آمادگی و توان سازمان برای پیاده سازی پروژه‌های داده کاوی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند. برخی از این عوامل می‌توانند شامل موارد ذیل گردند:
• تحقیقات حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی (هیلبرت، 2005) یکی از عوامل تاثیرگذار در پیاده سازی پروژه‌های داده کاوی محسوب می‌گردد، بنابراین شناسایی و بررسی فرهنگ موجود در سازمان و نظرات مشارکت کنندگان در رابطه با آن می‌تواند به عنوان یکی از عوامل جهت ارزیابی آمادگی و اقدامات سازمان برای پیاده سازی داده کاوی مورد تحقیق قرار گیرد.
• علاوه بر این تعیین نوع و میزان ارتباطات و تعاملات افراد (جیسانگ، 2003) نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر آمادگی سازمان جهت پیاده سازی پروژه‌های داده کاوی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.
2. همچنین پیشنهاد می‌گردد طبق آنچه در منابع مربوط به روش شناسی کیو ذکر شده است، در صورت امکان جهت سهولت در ارزیابی و تحلیل ذهنیت‌ها پس از توزیع عبارات کیو مصاحبه‌هایی با هر یک از مشارکت کنندگان ترتیب داده شود.

تاثیر جهت  گیری های استراتژیک بر عملکرد شرکت  های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان به واسطه نوآوری سازمانی

 با توجه به اینکه یکی از دلایل ضعف این شرکت  ها عدم یادگیری جمعی بود، پیشنهاد می  شود در تحقیقات آتی تاثیر هر یک از مولفه  های یادگیری سازمانی (تعهد مدیریت برای یادگیری سازمانی، دید سیستمی، فضای باز و آزمایشگری، انتقال و یکپاچه سازی دانش) بر عملکرد این شرکت  ها بررسی شود
- می  توان در تحقیقات آتی علت موفقیت شرکت  های رشدیافته در پارک علم و فناوری خراسان را بررسی و میزان موثر بودن هر یک از سه جهت  گیری استراتژیک استفاده شده در این تحقیق را در موفقیت این دسته از شرکت  ها مشخص نمود.

بررسي ميزان تاثير عوامل اثر گذار بر پذيرش دورکاري
(مورد مطالعه: کارکنان آستان قدس رضوي)

این تحقیق بر روی عوامل موثر در پذیرش دورکاری و ارائه  ی مدلی مناسب در جهت بهبود این پذیرش، تمرکز کرده  است. با توجه به مرور پیشینه  ی نظری یافته  های پژوهش و محدودیت  های پژوهش حاضر، پیشنهادات پژوهشی به شرح زیر ارائه می  گردد.
1- بررسی دلایل تمایل کمتر کشورهای صنعتی به انجام دورکاری
در پیشینه  ی تحقیقات، در مطالعه  ای که توسط بهرامی زاده سجادی در سال 1385 انجام گرفته  است، مشخص گردید که بر اساس یک پژوهش مشترک خبرگزاری رویترز و مرکز ایپسوس در کشورهای صنعتی از جمله آلمان، سوئد، فرانسه، ایتالیا و کانادا آمار کمی در استفاده از دورکاری و وجود کارکنان دورکار، نسبت به کشورهایی همچون هند و آفریقای جنوبی دارند، البته این مطلب قابل تعمیم به تمامی کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته نیست. به این دلیل پیشنهاد می  گردد تحقیقی در زمینه دلایل این عدم تمایل با وجود مزایای فراوان این شیوه انجام گیرد.
2- بررسی عوامل محیطی بر پذیرش دورکاری
در گروه متغیرهای بیرونی موثر بر پذیرش دورکاری در این تحقیق فقط سه عامل فردی، سازمانی و فناورانه بررسی گردید، در صورتی که عامل محیطی نیز عامل مهمی در پذیرش دورکاری محسوب می  شود ولی به لحاظ ماهیت این تحقیق که این سه عامل بیرونی را در سطح فردی بررسی می  کرد، بررسی عوامل محیطی مقدور نبود. لذا پیشنهاد می  شود پژوهشی در زمینه  ی تاثیر عوامل محیطی بر پذیرش دورکاری انجام گردد.
3- بررسی پذیرش دورکاری در سازمان  های مختلف با توجه به فرهنگ سازمانی
از آنجایی که فرهنگ سازمانی متغیری سازمانی است و از سازمانی به سازمان دیگر بررسی مس  گردد و از آنجایی که این تحقیق فقط در آستان قدس رضوی بررسی گردید، لذا لحاظ کردن متغیر فرهنگ سازمانی در این پژوهش میسر نشد. پیشنهاد می  شود در تحقیقات آتی با در نظر گرفتن چند سازمان با فرهنگ  های متفاوت به بررسی پذیرش دورکاری پرداخته شود.
4- سنجش میزان پذیرش دورکاری در سازمان  های مختلف و تحلیل علل پذیرش بالاتر در برخی سازمان  ها
این تحقیق فقط به بررسی عوامل موثر بر پذیرش دورکاری در آستان قدس رضوی پرداخته  است و میزان پذیرش را در این سازمان بررسی نکرده  است. به عنوان پیشنهادی برای تحقیقات آتی، می  توان میزان پذیرش را در چند سازمان سنجید و سازمانی که دارای پذیرش بالاتری باشد تحلیل گردد که چه فاکتور ها و عواملی سبب بالا رفتن این پذیرش شده  است.
5- بررسی فرصت ها و تهدید های اقتصادی انجام دور کاری برای آستان قدس رضوی
به منظور یافتن مزایای استفاده از دورکاری در سازمان پیشنهاد می  شود، یکی از این مزایا که مزایای اقتصادی است، با توجه به تحلیل  های اقتصاد سنجی مورد بررسی قرار گیرد و تعیین شود که چه مزایای اقتصادی و چه میزان از این مزایا، در صورت استفاده کردن از شیوه  ی دورکاری به جای استفاده نکردن از این شیوه برای سازمان حاصل خواهد شد.
6- بررسی مکان های مناسب جهت ایجاد دفاتر دورکاری برای آستان قدس رضوی با استفاده از نرم افزار
GIS
در صورت وجود شرایط مناسب در زمینه  ی پذیرش دورکاری، برای پیاده سازی آن، چنانچه قرار بر استفاده از دفاتر از راه دور باشد؛ باید با توجه به مکان ارائه خدمات آستان قدس رضوی و مکان زندگی کارکنان، مکان یابی مناسبی انجام گیرد.

شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش
(مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان)

 به منظور وزن دهی و رتبه بندي عوامل بحرانی پیاده سازی موفق مدیریت دانش می توان به جاي روش تحلیل سلسله مراتبی از دیگر تکنیک هاي تصمیم گیري چند معیاره نظیر روش تاپسیس  استفاده نمود.
Ø می توان تحقیق حاضر را با استفاده از تکنیک هایی همچون استدلال مبتنی بر مورد با رویکرد فازي، تحلیل پوششی داده ها، الگوریتم ژنتیک و یا شبکه هاي عصبی انجام داد و نتایج به دست آمده را با نتایج این تحقیق مقایسه کرد.
Ø پیشنهاد می شود پژوهشی در زمینه ارزیابی موانع موجود پیش روي پیاده سازي موفق سیستم مدیریت دانش با هدف ارائه راهکارهایی در این زمینه انجام پذیرد.
Ø همچنین می توان از مدل هاي مفهومي براي سنجش تأثير فرهنگ سازماني و تعهد سازماني بر اثربخشي مديريت دانش استفاده کرد.
Ø و در نهایت می توان تأثير پیاده سازی مديريت دانش بر ساير متغيرهاي مهم مديريتي در سازمان همچون بهره وري مورد بررسی قرار داد.

اثر استراتژی‌های کدگذاری و شخصی‌سازی مدیریت دانش و نوآوری بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی کاویان)

مطالعات بعدی می‌توانند اثر مجزای هریک از استراتژی‌های کدگذاری و شخصی‌سازی مدیریت دانش بر ابعاد مختلف عملکرد را مورد بررسی قرار دهند. بطور خاص، می توان بررسی نمود که هر دو استراتژی کدگذاری و شخصی‌سازی بر عملکرد مالی اثر دارند یا خیر. همین سؤال را می‌توان درمورد عملکرد فرآیندی، عملکرد داخلی، عملکرد استراتژیک و دیگر ابعاد عملکردی موجود در ادبیات نظری نیز پرسید.
  تجزیه و تحلیل شرکت‌ها در دوره های زمانی مختلف به منظور مشاهده پیشرفت آنها در مدیریت دانش و وجود یک چرخه عمر برای بکارگیری مدیریت دانش نیز موضوعی است که می‌تواند مفید بفایده باشد و مطالعات آینده در طول زمان آن را بررسی نمایند.
  از آنجا که در این مطالعه اثر مستقیم استراتژی شخصی‌سازی بر عملکرد سازمانی مورد تأیید قرار گرفت و اثر مستقیم استراتژی کدگذاری رد شد، محققان دیگر می‌توانند در مطالعات خود اثر دیگر متغیرهای میانجی مانند قابلیت‌های سازمانی را نیز بررسی نمایند تا مشخص شود که در حضور دیگر متغیرهای میانجی نیز روابط مستقیم و و غیرمستقیم موجود بین استراتژی‌های مدیریت دانش و عملکرد سازمانی به همین صورت می‌باشد یا خیر.

بررسی تاثیر عوامل کیفی موثر بر وفاداري مشتریان ویژه از طریق رضایتمندي در خدمات بانکداري بانک رفاه مشهد

 پیشنهاد می گردد تحقیقات آتی به دسته بندی مشتریان و اولویت بندی آنها از سایر منظرهای دیگر همچون سابقه آشنایی و سایر مولفه های اثر گذار بر سودآوری بانک را مورد توجه قرار داده و تفاوت سطح انتظارات مشتریان ویژه با سایر مشتریان در رده بندی های دیگر را مورد بررسی قرار دهد.
§ پیشنهاد می گردد مطالعات آتی به خدمات بانکداری اختصاصی که ویژه مشتریان اولویت بندی شده می باشد و هم اکنون به صورت اجرایی در بسیاری کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است ، بپردازد و از طرفی امکان پیاده سازی این نوع خدمات بانکداری و توانمندی ها و امکانات مورد نیاز بانک های داخل کشور جهت ارائه این آن برآورد گردد.
§ این مطالعه تنها شعب مشهد بانک رفاه را در نظر گرفته است که  می توان با در نظر گرفتن سایر استان ها و شهرستان ها تفاوت موجود در کیفیت خدمات، کیفیت محیط خدمات و کیفیت تعاملات که تاحدودی به فرهنگ کارکنان شهرهای دیگر و امکانات آنها بر می گردد و اثر آنها بر رضایت و وفاداری را از این طریق مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي کارآفرينان فرهنگي بر اثر بخشي درک شده دوره‌هاي آموزشي زبان فارسي دانشگاه فردوسي مشهد در لبنان

با توجه به نتایج این تحقیق و مثبت بودن رابطه بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینان فرهنگی با اثربخشی دوره های آموزش زبان فارسی وکارنامه مالی مثبت و روبه افزایش مرکز بین المللی زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد طی فرآیند چهارساله برگزاری دوره های آموزش زبان فارسی در کشور لبنان و همچنین افزایش منابع درآمدی دانشگاه از پذیرش دانشجویان خارجی و فارسی آموزان مشتاق به ادامه تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد، لزوم برنامه ریزی راهبردی در زمینه توسعه کارآفرینی فرهنگی و تأثیر آن بر اقتصاد فرهنگ  از طریق گسترش فضاهای آموزشی و فرهنگی به غیرفارسی زبانان در مراکز و دانشگاه های داخلی و کشورهای دارای پتانسیل یادگیری زبان فارسی.
2. اقتصاد جهاني در حال ايجاد تغييرات بنيادي و اساسي براي سازمان ها و موسسات فرهنگي در سراسر جهان است. اين تغييرات، موسسات فرهنگي و آموزشي را ملزم مي سازد تا به طور دقيق اهداف خود را بررسي نموده و به دنبال راه بردهايي باشند که منتهي به سطوحي از موفقيت براي بسياري از ذينفعان فرهنگي مي شود. ضرورت تدوين ، اجرا و ارزيابي کارآفريني فرهنگي به سمت و سوي اهداف آرماني فعاليت هاي فرهنگي و آموزشي از آن روي احساس مي شود، به توليد ثروت و بهبود شرايط اقتصادي منجر مي گردد. توجه به صنعت گردشگری به عنوان جایگزینی مناسب برای صادرات نفت و همچنین کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفت وگاز از سوی بسیاری از تحلیل گران و صاحب نظران اقتصادی مطرح میگردد. ایجاد و توسعه مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان در داخل کشور بویژه در دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی بین المللی و پذیرش تعداد زیادی از جهانگردان و زائرانی که به قصد سیاحت وزیارت سفرمیکنند می تواند به بسط و توسعه صنعت گردشگری فرهنگی منجرگردد. گردشگرفرهنگی همانند سایر بخش های صنعت گردشگری مثل گردشگری پزشکی و ... قابلیت هم افزایی داشته و به رشد اقتصاد فرهنگ و منابع اقتصادی کشور کمک شایانی می کند. 
3. با عنایت به نتایج این تحقیق و معنادار بودن ویژگی های شخصیتی کارآفرینان فرهنگی براثربخشی دوره های آموزش زبان فارسی، لزوم توجه به دانش، مهارت و توانایی های لازم مدیران سازمان ها وموسساتی که درامر آموزش و توسعه فرهنگی در سایرکشورها فعالیت دارند به مقوله هوش فرهنگی. بکارگیری مدیران و کارکنان کارآفرین فرهنگی با قابلیت هوش فرهنگی بالا تاثیر به سزایی در شناسایی و تشخیص تفاوت های فرهنگی در انجام وظایف سازمانی و موفقیت در مدیریت بین فرهنگی حوزه های آموزش و توسعه فرهنگی دارد.

بررسی اثر عوامل محیطی و شخصیتی بر خلاقیت فردی کارکنان گروه صنعتی الکترواستیل مشهد

با توجه به اینکه عوامل مختلفی در سازمان وجود دارد که خلاقیت کارکنان را افزایش می دهد و این مطالعه تنها به چند مورد پرداخته است بنابراین یکی از مباحثی که می  تواند برای تحقیقات آینده در این زمینه مفید واقع شود، بررسی اثر سایر متغیرها مانند فرهنگ سازمانی، رابطه رهبر- پیرو، ساختار سازمانی، ساختار پاداش دهی بر خلاقیت فردی کارکنان است.
2-در این تحقیق نقش تعدیل گری حمایت سازمانی و کنترل شغلی در رابطه سن و خلاقیت مورد بررسی قرار گرفت اما بدون شک متغیرهایی دیگری مانند توسعه  می توانند این رابطه را تعدیل کنند بنابراین پیشنهاد می گردد تا در تحقیقات آتی این مهم مورد بررسی قرار گیرد.

تأثیر هویت  یابی سازمانی و هویت  یابی کارمند از مشتری بر دلبستگی شغلی
 به واسطه مشتری  مداری
(مورد مطالعه: بانک اقتصاد نوین منطقه شمال شرق کشور)

هویت یابی سازمانی و دلبستگی شغلی مفاهیمی هستند که با توجه به اهمیت سازمانی شان تاکنون بطور نظری در پژوهش های متعددی مدنظر قرار گرفته  اند، با این وجود راه کارهای بهبود وضعیت آنها در سازمان  های ایرانی تاکنون عمیقاً مدنظر قرار نگرفته است. از این رو پیشنهاد می  گردد در پژوهش های نظری و کاربردی مدل  هایی مشتمل بر عوامل پیش بینی کننده این متغیرها برای انواع سازمان ها به دست آید تا با بکارگیری آنها در سازمان ها، رشد و بالندگی فردی و سازمانی و در نتیجه نیل به اهداف سازمانی بیش از پیش فراهم آید.
2.محققان بهتر است به بررسی ویژگی  های خاص در کارکنان و مشتریان که سبب به وجود آمدن هویت یابی کارمند از مشتری می  شود، بپردازند. مانند ویژگی  های جمعیت شناختی، شباهت های شخصیتی.

بررسی تأثیر کیفیت خدمات درک‌شده بر وفاداری مشتری به واسطه‌ی تصویر ذهنی شرکت و رضایت مشتری
(مورد مطالعه: شعب بانک سینا در مشهد)

 تمرکز این تحقیق بیشتر بر مشتریانی است که به صورت سنتی و حضوری به بانک‌ها مراجعه می‌کنند. لذا پیشنهاد می‌گردد تحقیق مشابهی در مورد وفاداری مشتریان در محیط بانکداری الکترونیکی صورت پذیرد، زیرا عوامل تعیین‌کننده در حوزه بانکداری الکترونیکی ممکن است با عوامل بررسی‌شده در این تحقیق متفاوت باشد.
• با نظر به اینکه مشتری و رضایت آن از خدمات بانکی عامل مهمی در ایجاد وفاداری محسوب می‌گردد، پیشنهاد می‌شود عواملی نظیر ویژگی‌های شخصیتی مشتریان به عنوان عاملی تعیین‌کننده در رفتار و گزینه‌ای تأثیرگذار بر رضایت و وفاداری در مدلی جامع سنجیده شوند.
• همچنین پیشنهاد می‌شود در سایر حوزه‌های خدماتی همچون بیمه، هتلداری، حمل و نقل، خدمات عمومی و ... مطالعات مشابهی صورت پذیرد.

بررسی تاثیر نوآوری در خدمات بر نیات رفتاری مشتریان به واسطه بازاریابی حسی
(مورد مطالعه: هتل  های پنج ستاره شهر مشهد)

تحقیق پدیده  ای ایستا و ساکن نیست بلکه فرآیندی زنده، پویا و تکامل  گونه دارد. تحقیق ایده  آل آن است که بر پایه تحقیقات گذشته بنا شده و در ادامه، افق  های جدیدی را برای آیندگان و محققین بعدی بگشاید. این معنا، در پیشنهادهای پژوهشی تجلی پیدا می  کند. چرا که محقق در پایان پژوهش خود، دیدگاه  های جدیدی را خواهد شناخت که می  تواند راهنمای پژوهشگرانی که قصد انجام تحقیق مشابه را دارند، باشد. بنابراین می  توان این تحقیق را باب جدیدی برای پاره  ای از تحقیقات به شمار آورد. در این راستا، پیشنهادات پژوهشی این تحقیق مطرح می  گردد.
Ø همان  گونه که در این تحقیق مشاهده شد متغیر مستقل یعنی «نوآوری در خدمات» از سه بعد محیط خدمت-رسانی، فرآیند خدمت  رسانی و ترکیب محصول و خدمت تشکیل شده است که تاثیر آن بر نیات رفتاری مشتریان به واسطه بازاریابی حسی مورد آزمون قرار گرفت اما با توجه به پیشینه پژوهشی، متغیر «کیفیت خدمات» می  تواند به عنوان متغیر مستقل مطرح شده و تاثیر آن بر نیات رفتاری مشتریان در کسب و کارهای خدماتی مورد بررسی قرار گیرد.
Ø در تحقیق حاضر، متغیر «نیات رفتاری مشتریان» به عنوان متغیر وابسته مورد آزمون قرار گرفت اما متغیرهای دیگری نیز وجود دارد که می  تواند در این مدل به جای متغیر وابسته نیات رفتاری قرار گیرد. یکی از این متغیرها که ارتباط تنگاتنگی با بازاریابی حسی دارد، متغیر «ارزش حسی» است. ارزش حسی در واقع معادل ارزش نهایی تجربه برای مشتری است، همچنین المان مستقیمی برای سنجش لذت مشتری به شمار می  رود. در حقیقت مشتری زمان و پول خود را صرف می  کند تا به تجربه  ای دست یابد که برای وی لذت  بخش است. ارزش نهایی ایجاد شده از طریق تجربه برای مشتری همان ارزش حسی است که بر اساس پیشینه پژوهشی، می  توان تاثیر نوآوری در خدمات را از کانال بازاریابی حسی بر این متغیر سنجید. همچنین متغیرهای «رضایت مشتری» و «وفاداری مشتری» نیز می  تواند به عنوان متغیر وابسته در این پژوهش مورد آزمون قرار گیرد.
Ø در راستای توسعه مدل آزمون شده در این پژوهش، می  توان تاثیر نوآوری در خدمات از کانال بازاریابی حسی را علاوه بر نیات رفتاری مشتریان بر متغیر «تصویر هتل» نیز مورد آزمون قرار داد.

بررسي تاثیر فرهنگ سازماني بركيفيت زندگي كاری
 در کمیته امداد امام خمینی(ره)

 در تحقیق حاضر امکان بررسی تاثیر عواملی همچون جنسیت ، میزان درآمد، سطح تحصیلات و...  بر روی کیفیت زندگی کاری وجود نداشت؛ لذا پیشنهاد می گردد تاثیر این عوامل نیز مورد بررسی قرار گیرد.
• جامعه آماری این پژوهش واحد های سازمانی کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان خراسان رضوی بود؛ پیشنهاد می شود این تحقیق بر روی کلیه ادارات کمیته امداد در سطح کشور نیز بررسی شود.
• این پژوهش در کمیته امداد انجام گردیده است و به دلیل اینکه فرهنگ سازمانی هر سازمان با دیگری تفاوت هایی دارد لذا پیشنهاد می شود این تحقیق در دیگر سازمان ها نیز انجام گیرد.
• بررسی تطبیقی ادارات مختلف نیز می تواند از دیگر پیشنهادات پژوهشی در این زمینه باشد.
• در این پژوهش از مدل دنیسون برای فرهنگ سازمانی و از مدل والتون برای کیفیت زندگی کاری استفاده شده است لذا پیشنهاد می شود از مدل های دیگر نیز استفاده شده و با نتایج حاصل ازاین پژوهش مقایسه شود.

تاثیر خودکارآمدی شغلی از طریق نقش واسط جو توسعه منابع انسانی بر تعلق خاطر کاری پرستاران بیمارستان های تربت حیدریه

 تحقیقات مقطعی درک درست متغیرها را محدود می‌کند. ثبات تعلق‌خاطر در گذر زمان، به واسطة مطالعات طولی و به کمک ابزارهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
• از آنجایی که محیط کسب و کار امروزی بیشتر به سطح تیمی یا واحدی علاقه‌مند هستند. می‌توان تعلق خاطر را در سطح تیمی یا واحد بررسی کرد (چودری و همکاران (2012) هم از بررسی تعلق‌خاطر در سطح تیمی حمایت کردند).
• نظر به تأیید نقش واسط جو توسعه منابع انسانی در این پژوهش، پیشنهاد می  شود جهت دستیابی به شواهد تجربی بیشتر، این تحقیق در سایر بیمارستان‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

 ارزیابی چابکی در ساخت پالایشگاههای گازی پارس جنوبی با استفاده از DEA فازی

استفاده از اطلاعات سالانه مربوط به گویه‌های تعیین شده در پرسشنامه، بررسی تغییرات چابکی در طی زمان ساخت پالایشگاه‌ها را نشان می‌دهد. مدل‌های داینامیک تحلیل پوششی داده‌ها، ارزیابی و تحلیل مناسب‌تری را در این مورد می‌توانند ارائه نمایند. همچنین با وسعت بخشیدن به جامعه مورد مطالعه و افزودن شرکت‌های مشابه و موفق در سطح بین‌المللی به آن، می‌توان چابکی این پالایشگاه‌ها را در سطح و استاندارد بالاتر مورد ارزیابی قرار داد.
علاوه بر این، با توجه به یادداشت‌ها و مطالب ارائه شده از سوی کارشناسان و افراد خبره در رابطه با این تحقیق، به نظر می‌رسد بررسی چابکی در مدیریت پروژه برای شرکت‌های پروژه محوری همچون شرکت نفت و گاز پارس نقش بسیار مهمی در چابکی ساخت پالایشگاه‌ها داشته باشد. لذا بررسی جداگانه "مدیریت پروژه چابک" و یا لحاظ کردن معیارها و گویه‌های مرتبط با این مقوله در ضمن بررسی چابکی در ساخت، ارزیابی مناسب‌تری را از موضوع ارائه خواهد داد.

بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار

این مطالعه بر اساس مطالعات نظری و تجربی قبلی انجام شده است و انتظار می  رود که توسعه نظری و تحقیقات تجربی درباره رابطه میان ساختار زنجیره تامین و استراتژی  های رقابتی از دیدگاه محیط کسب و کار، و نیز تاثیر نهایی بر روی عملکرد شرکت که در این پایان نامه ارائه شده است، بعنوان سکوی پرشی برای مطالعات بیشتر بر روی این مساله حیاتی باشد.
این تحقیق تجزیه و تحلیل روابط را در یک مقطع زمانی مشخص ارائه می  دهد. از آن جا که محیط کسب و کار به طور مداوم در حال تغییر است، برای پیگیری مداوم تحقیقات، باید طرحی اجرا شود که این تغییرات را شناسایی کرده و تغییرات موجود در این روابط و چگونگی آن ها آزموده شود.
در مقایسه با مطالعاتی که در زمینه محیط کسب و کار، اولویت  های رقابتی و عملکرد تجاری بوده و به خوبی گسترش و پرورش یافته  اند، مطالعه ساختار سازمانی زنجیره تامین هنوز در مراحل ابتدایی است. در آینده، باید تلاش بیشتری برای این موضوع اختصاص داد شود. این مطالعات باید تعریفی واضح  تر داشته و چگونگی شناسایی اجزا و توسعه ابزار اندازه گیری پیچیده را توضیح دهد.
مطالعات آینده در مقایسه با ساختار زنجیره تامین داخلی شرکت، می  تواند در راستای ترسیم ساختار کلی زنجیره تامین توسعه یابد؛ که این چشم انداز شرکت و ساختار زنجیره تامین مشتریان و عرضه کنندگان آن را در بر خواهد گرفت. این گسترش، مشکلات متعددی برای تجزیه و تحلیل آماری به وجود می  آورد، اما می  تواند به فهم جامع تری از چگونگی کار زنجیره کلی کمک کند، که یکی از روش های ممکن مطالعه موردی است.
تجزیه و تحلیل این تحقیق در سطح شرکت  های قطعه ساز خودرو در شهرک های صنعتی سمنان صورت گرفته است. در مطالعات آینده، هرکدام از زیر بخش های صنعت از جمله خودرو، نظامی، غذایی، ساخت و ساز، و غیره می تواند بصورت جداگانه بررسی شود.
همچنین با توجه به اینکه تعداد شرکت  ها با عملکرد بالا و شرکت  های با عملکرد پایین پس از تحلیل پرسشنامه  ها مشخص شد، پیشنهاد می  گردد در تحقیقات آتی از جامعه و نمونه آماری بیشتری استفاده شود تا در تحلیل شرکت  ها پس از تقسیم به دو طبقه شرکت  های با عملکرد بالا و شرکت  های با عملکرد پایین مشکلی پدید نیاید.

بررسی تأثير ارزش ويژه  ي برند از ديدگاه مصرف  كننده بر وفاداري به برند به واسطه ی نقش رضایت مصرف کننده
(مورد مطالعه: مجموعه تفریحی- ورزشی سرزمين موجهاي آبي شهر مشهد)

 از آنجا که ابعاد ارزش ویژه ی برند متفاوت است می  توان ابعاد دیگری مانند آگاهی، اعتماد و غیره را برروی رضایت و وفاداری به برند در نظر گرفت.
• کیفیت خدمات دارای ابعاد متفاوتی است مانند کیفیت فیزیکی شامل ( به روز بودن ، متنوع بودن و امنیت وسایل و تجهیزات ، سالم وتمیز بودن محیط ، هزینه  ی پرداختی، زمان استفاده از خدمت) و رفتار کارکنان را می  توان برمتغییرهای رضایت و اعتماد بر وفاداری به برند بررسی کرد. 

بررسی اثر اشتراک منابع بر اثربخشی انتقال دانش با نقش واسط ویژگی‌های دانشگاه و صنعت و عوامل ارتباطی از نگاه دانشگاهیان
(مورد مطالعه : دانشگاه فردوسی مشهد)

  با توجه به این که بررسی اثر اشتراک منابع بر اثربخشی انتقال دانش با در نظر گرفتن نقش دو متغیر عوامل ارتباطی و ویژگی های دانشگاه و صنعت در این پژوهش تنها از نگاه یک سر این طناب ارتباطی یعنی دانشگاهیان بوده است پیشنهاد می گردد این اثر از دیدگاه صاحبان صنایع نیز مورد تحلیل و آزمون قرار گیرد.

ü دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاهی بزرگ و مشهور است که با دامنه ی وسیعی از انواع شرکت ها همکاری دارد. برای تحقیقات آتی پیشنهاد می شود که حوزه ی روابط به حوزه های علوم و فناوری گسترش یافته و نیز این تحقیقات در مورد تعداد بیشتری از دانشگاه ها صورت پذیرد.

ü پیشنهاد می گردد در پژوهش های آتی بررسی گردد که  سایر عوامل کنترل کننده ای که می توانند روی اثربخشی انتقال دانش تاثیر بگذارند، چگونه این نقش را  می توانند اعمال کنند. متغیرهای دیگری از جمله اندازه ی سازمان، انواع شرکای صنعتی، نوع همکاری، ماهیت انتقال اطلاعات و ابتکارات، همچنین شهرت دانشگاه یا صنایع مورد همکاری، طول مدت قراردادهای همکاری، نوع ساختارهای سازمانی دانشگاه و صنعت و ... نیز به عنوان عواملی که می توانند اثربخشی انتقال دانش را تحت تأثیر خود قرار دهند به عنوان متغیرهای میانجی یا مستقل مورد پژوهش قرار داده شوند.

بررسی تأثیر انواع روابط کاری از طریق انگیزش درونی بر خلاقیت کارکنان خط مقدم شرکت سهامی بیمه ایران در استان خراسان شمالی

یکی از یافته  های پژوهش حاضر، وجود رابطه میان روابط کاری و خلاقیت کارکنان می  باشد. این در حالی است که روابط کاری تنها شامل سه مورد از عوامل زمینه  ای مؤثر بر خلاقیت کارکنان می  باشد. بنابراین پیشنهاد می  گردد مطالعاتی برای شناسایی سایر عوامل زمینه  ای موثر بر خلاقیت صورت پذیرد.
• از آنجایی که یکی از یافته  های تحقیق وجود تأثیر روابط کاری بر روی خلاقیت کارکنان خط مقدم است؛ بنابراین پیشنهاد می شود سایر عوامل تعدیل کننده این رابطه، مانند ابهام نقش و تعارض نقش مورد مطالعه قرار گیرند؛ همچنین مطالعاتی برای شناسایی عوامل تعدیل کننده دیگر صورت پذیرد. 
• نظر به تأیید نقش واسط انگیزش درونی در این پژوهش پیشنهاد می  شود جهت دستیابی به شواهد تجربی بیشتر، این تحقیق در سایر استان  ها و همچنین سایر شرکت  های بیمه و یا حتی در سایر مؤسسات خدماتی مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی اثر سیستم  های پاداش، انگیزه، اعتماد به حسن نیت بر خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه: شرکت تولیدی کاشی فیروزه مشهد)

 از آنجایی که در برخی سازمان  های امروزی تعدادی از کارکنان را زنان تشکیل می-دهند و تمامی کارکنان شرکت کاشی فیروزه را مردان تشکیل می  دادند پیشنهاد می  شود در تحقیقات آینده جمعیت زنان مورد بحث و مقایسه قرار گیرد.
• پرسشنامه حاضر توسط خود کارکنان پر شده است و نظر سرپرستان در آن دخیل نبوده است بنابراین ممکن است در برخی موارد نظر شخصی در آن وارد باشد. اگر چه جانسون  (2001) استدلال کرده است که کارکنان بهتر از سرپرستان خود از عملکردشان آگاه هستند. تحقیقات آینده می  توانند علاوه بر آنکه این سوألات را از کارکنان می  پرسند از ناظران آن  ها نیز این کار به عمل آید و مورد مقایسه قرار گیرد.
• به منظور غنی  تر نمودن زمینه  های مطالعاتی در باب این موضوع پیشنهاد می  شود تأثیر عوامل دیگر از جمله نیاز به موفقیت و نیاز به قدرت (به عنوان عوامل روانشناختی) بر روی خلاقیت کارکنان مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی تاثیر عوامل ارتباط موفق با مشتری بر ارزش ویژه برند بواسطه آگاهی و وفاداری به برند
 (مورد مطالعه: بیمارستانهای خصوصی سطح شهر مشهد)

در صورت استفاده از این مدل، تکنیک های تصمیم‌گیری برای وزن دهی به ابعاد برند استفاده شود که اینکار مستلزم بحث و گفتگو میان خبرگان این رشته و رسیدن به یک توافق نظر برای وزن‌دهی به متغیرها می‌باشد.
2- در صورت تمایل به تحقیق مجدد در مورد خدمات بیمارستانی پیشنهاد می‌گردد که تحقیق در گستره جغرافیایی وسیعتری صورت گیرد و تفاوت‌های فرهنگی و درآمدی خانواده ها در آن مورد توجه واقع شود.
3- شاخص‌های مدل به شکل مجزا مورد بررسی قرار گیرند. مطالعه در خصوص برند یک بیمارستان از طریق پرسش از بیماران سایر بیمارستان ها می تواند نتایج جالبی را در پی داشته باشد.
4- ارتباط میان ابعاد ارزش ویژه برند و عملکرد بیمارستان در بازار های دیگر نیز مورد مطالعه قرار گیرد.
5- بررسی تـأثیر ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر عملکرد مالی شرکت از دیگر پیشنهادات برای پژوهش های آتی است.

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان ستادی سازمان اتوبوسرانی مشهد

 با توجه به اینکه یکی از راه  های بهبود عملکرد و بهره  وری کارکنان سازمان اتوبوسرانی توجه به مؤلفه  های مربوط به کیفیت زندگی کاری آن  هاست. لازم است این پژوهش در استان  های دیگر و در نهایت در سطح کشور صورت پذیرد تا بر اساس آن وضع هر استان نسبت به استان  های و در نهایت کل کشور مشخص شود
2) تأثیر مؤلفه  های کیفیت زندگی کاری کارکنان بر پویایی سازمان  های دولتی و خصوصی با هدف تعیین وابستگی هر یک از فاکتورهای مؤثر بر کیفیت زندگی کاری و همچنین مقایسه روابط بین مؤلفه  های کیفیت زندگی کاری و عمکرد کارکنان در دو بخش خصوصی و دولتی به منظور شناسایی فاکتورهای مؤثر بر بهبود عملکرد و سیاست-گذاری در این رابطه
5-4 محدودیت  های محقق
برای انجام هر کار پژوهشی محدودیت  هایی از قبیل کمبود وقت، امکانات، در دسترس نبودن منابع مالی و مشکلاتی از قبیل عدم همکاری     ارگان  ها و سازمان  ها جهت تکمیل پرسشنامه و عدم امکان تعمیم نتایج به بقیه جوامع وجود دارد. لیکن در پژوهش حاضر محدودیت خاصی برای محقق نبوده و همکاری های لازم در جهت انجام هرچه بهتر مطالعه صورت پذیرفت.

بررسی نقش میانجی ریسک درک شده در رابطه بین نوآوری مصرف کننده و اعتماد در استفاده از بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: شعب بانک ملت شهرستان مشهد)

اگر چه در اين مطالعه روابط با استفاده از يك مدل مفهومي بررسي شد و استنتاجات مهم مديريتي ارائه شد، اما محقق در خلال بررسيهاي خود مواردي را يافت كه مي توانند به عنوان موضوعات تحقيقات آتي در اين زمينه مطرح باشند.
 این پژوهش به بررسی تاثیر ریسک ادراک شده در استفاده از بانکداری اینترنتی پرداخت، ولی با توجه به اینکه هریک از انواع ریسک های ادراک شده ممکن است تاثیر متفاوتی در استفاده از بانکداری اینترنتی داشته باشد، پیشنهاد می شود پژوهشی با در نظر گرفتن تاثیر هریک از انواع ریسک های ادراک شده بر روی استفاده مشتریان از بانکداری اینترنتی، انجام شود.
 هم چنین با توجه به اینکه عوامل تاثیر گذار بر روی استفاده از بانکداری اینترنتی، بسیار بیشتر از عوامل در نظر گرفته شده در مدل این پژوهش است، می توان با اضافه نمودن عوامل مهم دیگر ، مدل پژوهش را توسعه داد و نتایج بهتری در زمینه استفاده از بانکداری اینترنتی به دست آورد.
 جامعه مورد بررسی این پژوهش بانک ملت بود، بنابراین پیشنهاد می شود مدل این پژوهش در دیگر بانک های کشور نیز بررسی شود تا از این طریق ثبات مدل سنجیده شود. هم چنین پیشنهاد می شود تاثیر متغیرهای مورد بررسی در پژوهش را بر روی استفاده از خدمات دیگر بانکداری الکترونیک مثل موبایل بانک نیز بررسی شود.
 با توجه به اینکه این تحقیق در سطح شهر مشهد انجام شد، پيشنهاد مي شود كه به منظور آزمون قابليت تعميم نتايج به كليه مصرف كنندگان سيستم بانكي ايران، اين مطالعه در سطحي گسترده تر و در ديگر شهرهاي كشور انجام شود. چرا كه به علت متفاوت بودن فرهنگ افراد در استان هاي مختلف کشور، رفتارهاي مالي مصرف كنندگان نيز متفاوت است و نيازمند انجام مطالعات جداگانه است.
 همانطور که گفته شد زمینه های فرهنگی مصرف کننده  و اوضاع سیاسی و اقتصادی هر کشور یکی از جنبه هایی است که به دلیل شرایط متفاوت آن در کشورهای مختلف بر روی میزان استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی تاثیر گذاشته و در نتیجه نتایج تحقیق را تحت تاثیر قرار دهد. به عنوان پیشنهادی برای تحقیق آینده می توان مدل را در کشورهایی با فرهنگ ها و اوضاع سیاسی و اقتصادی متفاوت بررسی کرده و با مقایسه نتایج ثبات مدل را نیز سنجید.
 

شناسایی و اولویت  بندی عوامل موثر بر موفقیت پیاده  سازی
مهندسی ارزش در شرکت  های تولیدی شهر مشهد
با استفاده از روش دلفی و
AHP

 در تحقیقات پیشین به عوامل موثر، پیاده  سازی آن توجه شده است، درصورتیکه بعد از پیاده  سازی مسئله  مستندسازی، نگهداری و بهبود امری حیاتی است که می  تواند مکمل تحقیق حاضرباشد. بنابراین تحقیق در مورد فرایند  های بهبود، نگهداری و تثبیت مهندسی ارزش در سازمان  ها می  تواند موضوع مناسبی برای علاقمندان این عرصه باشد.
§ مديريت هزينه يك رويكرد است و روش  هاي مختلفي دارد كه مي  تواند يكي از روش  هاي آن مهندسي ارزش باشد. شفاف  سازی عوامل تاثیرگذار بر انتخاب مهندسی ارزش نسبت به روش  های دیگر کمک بزرگی به مدیریت سازمان در رسیدن به هدف می  کند. مقایسه روش  های مختلف مدیریت هزینه با مهندسی ارزش، نقاط قوت و ضعف و عوامل موثر بر ارجحیت هر کدام نسبت به دیگری نیز می  تواند موضوع خوب و مفیدی برای پژوهش باشد.
§ با توجه به این که عوامل سازمانی نیز تاثیر زیادی بر موفقیت پیاده  سازی مهندسی ارزش دارد، پیشنهاد می  شود شرایط سازمانی مناسب از نظر ساختار، نحوه مدیریت و تصمیم  گیری، توزیع قدرت، سازماندهی، کنترل و .... برای پیاده  سازی هرچه بهتر مورد کنکاش قرار بگیرد.

بررسی رابطه میان ابعاد شخصیت و تعهد سازمانی( با توجه به مدل استا و کوهن) افسران پلیس نیروی انتظامی با نقش واسط رضایت شغلی
(مورد مطالعه: افسران پلیس نیروی انتظامی شیروان)

 محیط‌های مختلف باید با یکدیگر مقایسه شوند. خاص بودن یک محیط بدین معناست که اطلاعات آن محیط را نمی‌توان به محیط‌های دیگر تعمیم داد.

• در این مطالعه تنها شش بعد از رضایتمندی شغلی موردتوجه قرارگرفته است. پیشنهاد می‌شود در مطالعات آتی ابعاد دیگری از رضایتمندی شغلی مثلآ رضایت از فعالیتهای منابع انسانی موردبررسی قرار گیرد.
• دراین مطالعه ابعاد شخصیت پنچگانه بررسی شده است پیشنهاد می شود در مطالعات بعدی به تقسیم بندی های دیگر از ویژگی های  شخصیتی مثلآ تیپ شخصیتی
A و B پرداخته شود.
• با توجه به اینکه شخصیت می تواند روی کیفیت کاری موثر بوده و از طرفی کیفیت کاری روی تعهد سازمانی می تواند موثر باشد، پیشنهاد می شود به عنوان متغیر میانجی دوم در مدل پژوهشی در نظر گرفته شود.

کشف نظریه های ضمنی پیروی پیروان و ارائه سنجه ای برای ارزیابی آن

نتایج پژوهش حاضر، چه در مرحله کمی و چه در مرحله کیفی، نشان دهنده تفاوت زیاد و بعضاً متناقض میان نظریه های ضمنی پیروان مختلف بود. یک دامنه تحقیقاتی رو به گسترش، این است که پیشایندهای نظریه های ضمنی پیروان بررسی گردد. چگونه برخی پیروان نظریه های ضمنی پیشگامی و آغاز گری دارند، در حالی که برخی دیگر به جایگاه خود به عنوان کاری یدی، همراه با بی تفاوتی و بی کفایتی در انجام کار می نگرند. گرچه نظریه اثر پیگمالیون (ادن ، 1990) یعنی انتظارات رهبران از پیروان می تواند توضیحاتی در شکل گیری نظریه های ضمنی پیروان ارائه کند، و میندل(1995) نیز در مدل کلی خود، اشاره می کند که تعهد به رهبر بر تعریف پیروان از خودشان اثر دارد، اما باید دید سایر عوامل فردی و شخصیتی، عوامل موجود در رابطه رهبر – پیرو و نیز عوامل سازمانی و حتی فرهنگی، چه اثری بر نظریه های ضمنی پیروی پیروان دارند. تطابق نظریه های پیروی رهبران و پیروان و اثرات آن در رابطه مبادله ای رهبر- پیرو، موضوعی است که می تواند دستمایه تحقیقات آتی محققین قرار گیرد.
در پژوهش حاضر، دو طبقه «رفتارهای مخرب» و «اطاعت کورکورانه» که در بخش کیفی از یکدیگر مجزا در نظر گرفته شده بود، با یکدیگر ادغام گردید. این ممکن است به مشکلات احتمالی داده های تحقیق حاضر مربوط باشد. لذا پیشنهاد می شود که با توجه به اهمیت این دو مفهوم، تحقیقات بعدی با استفاده از روش های تحلیل عاملی بررسی کنند که آیا می توان این دو بعد را مجددا از یکدیگر مجزا نمود.
پژوهش حاضر ادعا نمی کند که حرف اول و آخر در نظریه های ضمنی پیروی در محیط مورد بررسی زده است. همان طور که بارها در تحقیقات مربوط به نظریه های ضمنی رهبری مشاهده شده است(
Epitropaki & Martin; 2004; Offerman et al., 1994)، محققان با یک پرسشنامه اولیه کار خود را آغاز نموده و سپس آن را بسط داده اند. لذا پیشنهاد می شود که هم برای آزمون سنجه حاضر و هم برای افزودن برخی مولفه های احتمالی به آن، محققین بعدی سنجه کنونی را با افزودن متغیرهایی که در این پژوهش مورد تایید قرار نگرفتند، مورد آزمون مجدد قرار دهند.
از سوی دیگر همان طور که ذکر شد، نتایج پژوهش حاضر در برخی موارد که پیشتر مورد بحث قرار گرفت، با نتایج تحقیقات خارج از کشور تفاوت داشت. پیشنهاد می شود تحقیقات آتی این تفاوت ها و تفارق ها را مورد توجه قرار دهند و با استفاده از روش های کیفی که امکان تأمل و تدقیق مسئله را فراهم می کنند، مشخص کنند که چرا برخی ویژگی ها صرفا در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته اند(مانند اهمیت قانونمندی پیروان) یا ویژگی هایی که در تحقیقات پیشین دیده شده اما در این پژوهش عنوان نشده اند(مانند اشتیاق در کار) به کدام ویژگی های فرهنگی یا احیانا سازمانی مرتبط هستند.
پژوهش حاضر کارکنان دفتری و افراد حرفه ای  را از یکدیگر متمایز نمی کند؛ اما فریدسون که در دهه 1970(به نقل از
Brint, 1993) مطالعاتی در خصوص افراد حرفه ای انجام داده است، پیشنهاد می کند که افراد حرفه ای ویژگی های خاصی همچون قدرت بیشتر و کنترل افزون تری بر کارشان دارد که آنان را از افراد غیرحرفه ای مجزا می کند. همچنین، به جز یک مورد(کارستن و همکاران، 2010) عوامل سازمانی موثر درالگوهای پیروی چندان مورد توجه قرار نگرفته اند که می تواند دستمایه پژوهش های آتی قرار گیرند. تحقیقات آتی همچنین می توانند مشخص کنند که کدام ویژگی های سازمانی یا کدام سبک مدیریتی، پیروان را به سوی ویژگی های مثبت یا منفی سوق می دهند. همچنین با توجه به این که این پژوهش صنایع و حرفه های مختلف و نیز نوع سازمان از نظر خصوصی یا دولتی را از یکدیگر تفکیک نمی کند، تحقیقات آتی می توانند تاثیر این عوامل را بر نظریه های ضمنی پیروی مشخص کنند.
تحقیق حاضر به دلیل ماهیت اکتشافی خود، بیشتر در صدد تبیین مفهوم مورد بررسی بود تا توصیف و تبیین رابطه آن با سایر متغیرها. به همین جهت رابطه بین تئوری های ضمنی و ویژگی های جمعیت شناختی را بررسی نکرده است. اما پژوهش های آتی می توانند تمایز نظریه های ضمنی پیروی بین گروه های مختلف از نظر جنسیت، سابقه کاری، ویژگی های شخصیتی، یا تجربیات پیشین را مورد مطالعه قرار دهند که این کار، هم به غنای اطلاعات موجود کمک کرده و هم تعمیم پذیری نظریه های ضمنی پیروی پیروان را مشخص خواهد ساخت.
این پژوهش نظریه های ضمنی پیروان را مورد بررسی قرار می دهد اما همان طور که هاول و مندز(2008، 26) اشاره می کنند، خودمفهومی پیروان (دیدگاه پیروان راجع به خودشان) تنها یکی از مولفه های اثرگذار بر رفتار آنان است و دو مولفه دیگر یعنی انتظارات رهبر و عوامل سازمانی نیز در این زمینه نقش دارند. لذا این عامل به تنهایی نمی تواند پیش بینی کننده رفتار آنان باشد که این امر در حقیقت مشخص کننده حوزه کاربرد این پژوهش است.  
در مطالعه اولبین و همکاران(2013) پیشایندها و نتایج نظریه های ضمنی پیروی پیشنهاد شده اند که با استفاده از سنجه تهیه شده در این پژوهش، می توان صحت آنان را مورد بررسی قرار داد. امروزه مشخص شده است که تطابق و هماهنگی بین شیوه های پیروی و رهبری باعث بهبود شرایط کاری می شود(
Gils et al., 2010). لذا خط تحقیقاتی دیگری که در تحقیقات متعدد دیگر نیز پیشنهاد می شود، تطابق نظریه های ضمنی پیروی پیروان و نظریه های ضمنی پیروی رهبران است که هم از نظر روش شناختی روش های بدیعی می تواند بکار گرفته شود و هم تبیین بهتری از پدیده رابطه رهبر- پیرو بدست می دهد.

بررسي عوامل (درون و برون سازمان) مؤثر بر پذيرش سيستم‌هاي ارتباط با مشتري الکترونيکي
( مورد مطالعه : گروه روشنايي شب‌فروز)

انجام مطالعاتي از اين دست در سازمان (شرکت) هاي مختلف به جهت مقايسه ميزان تاثيرگذاري اين عوامل در سازمان‌هاي مختلف انتخاب سازمان(شرکت) هاي بزرگتر جهت نمونه آماري بيشتر، تا با استناد به نتايج اين تحقيقات، تعميم پذيري قابل اتکاتري صورت پذيرد.
به عبارت ديگر دو پيشنهاد تحقيقاتي مورد طرح است. اول بررسي موضوع در يک سازمان بزرگتر صنعتي و دوم بررسي موضوع در يک سازمان غير صنعتي. هدف مطالعه تغيير عوامل در اثر تغيير سايز و نيز تغيير موضوع فعاليت سازمان است.
با اين توضيح، عنوان تحقيقات پيشنهادي مطرح مي گردد:
تحقيق اول: بررسي عوامل موثر بر پذيرش سيستم هاي ارتباط با مشتري الکترونيک در سازمان هاي صنعتي بزرگ (حجم بالاي 1000 نفر).
تحقيق دوم: بررسي عوامل موثر بر پذيرش سيستم هاي ارتباط با مشتري الکترونيک در سازمان هاي غير صنعتي

طراحی مدل داینامیک بهره  وری صنعت مواد غذایی و آشامیدنی شهر مشهد برای شناسایی عوامل موثر بر بهره  وری در سیر تکاملی

چهار  پیشنهاد برای پژوهش  های آتی توصیه می  شود که حاصل از استخراج نتایج این پژوهش است.
Ø پژوهش حاضر صرفا متغیرهایی را برای تاثیر بر بهره  وری در نظر گرفته است که قابل اندازه  گیری در سطح واحدها بوده است و تاثیر متغیرهایی که یا تحت کنترل سازمان نبوده و یا تبدیل آن  ها به مقادیر کمی بسیار مشکل و زمان  بر بوده است محسوب نشده است، از جمله این متغیرها می  توان به قوانین و محدودیت  های دولتی کشور، رقبا خارجی، تورم و یا  وضعیت کشور از لحاظ اقتصادی و جهانی و متغیرهایی نظیر آن را اشاره کرد. در نظر گرفتن این قبیل متغیرها می  تواند در پژوهش  های آتی صورت پذیرد.
Ø این پژوهش می  تواند برای تمام کارخانه تولیدی در حوزه  های مختلف استفاده شود. صنایع مختلف اهمیت  های بسیار دیگری را برای هر کشوری به همراه دارند که این پژوهش با توجه به کاربردی که برای توسعه بهره  وری به همراه دارد می  تواند در حوزه  های دیگر نیز مورد استفاده قرار بگیرد.
Ø در صورت داشتن زمان در دسترس می  تواند صنعت غذایی و آشامیدنی مورد مطالعه بیشتر قرار گیرد. به این صورت که برای بررسی میزان تاثیر، مدل صنعت برای زمانی مورد نظر باشد، میزان واقعی مقادیر اصلی فاکتورهای موثر بر بهره  وری در بازه  ای   از زمان ثبت شود و با توجه به قابلیت سیستم پویا از آن  ها به عنوان داده-های ورودی استفاده شود. در این صورت می  توان اختلافات میان واقعیت و نتایج شبیه  سازی شده کشف شود و تاثیرات آن در مدل داخل شود.
Ø تعیین روند بلوغ بهره  وری بر اساس امتیازهای 5 فاکتور اصلی در این پژوهش انجام شده است. در این پژوهش بازه امتیازی 5 فاکتور اصلی نیز بر اساس مطابقت مدل با مدل جایزه مالکلم بالدریج تعیین شده است. مدل  های مختلف بازه امتیازی متفاوتی دارند و تقسیم  بندی آن  ها متفاوت است. استفاده از مدل تطابقی برای انطباق و استفاده از بازه آن ممکن است نتایج متفاوتی را شامل شود و در نهایت برای سازمان رویکردهای متفاوتی را پیش رو آن قرار دهد. انتخاب بازه  های دیگر امتیازی در صورت تطابق مدل  ها می  تواند مورد سنجش قرار بگیرد و با نتایج این پژوهش مورد مقایسه قرار گیرد. نقاط ضعف و قوت هر روش و سیاست مورد اریابی قرار بگیرد و بهترین راه برای سازمان انتخاب شود.

بررسی اثر کنترل مدیریت فروش بر عملکرد فروش به‌واسطه نوآوری واحدهای فروش
(مورد مطالعه: شرکت‌های فعال در صنایع غذایی مشهد)

 بیشتر شرکت‌های مورد بررسی در این مطالعه تولیدکننده بودند (بجز شرکت‌های فروشنده مواد اولیه غذایی). بنابراین مطالعات آتی می‌توانند واحدهای فروش شرکت‌های خدماتی را بررسی کنند. جمع‌آوری نمونه‌های آماری از کشورهای مشابه دیگر و مقایسه نتایج آن با نتایج این مطالعه نیز می‌تواند راهگشا باشد.
v کارکرد کنترل مبتنی بر نتیجه در بهبود نوآوری فروش مشخص نیست. اگرچه این مطالعه نشان داد که کنترل مبتنی بر نتیجه نوآوری فروش را افزایش می‌دهد، اما بعلت پائين بودن مقدار اثر آن نمي توان با قوت گفت كه اين كنترل اثر گذاري زيادي دارد و چون مطالعات تجربی گذشته نتایج ناسازگاری را گزارش کرده‌اند (چالاگالا و شروانی، 1996؛ میائو و همکاران، 2007). بنابراین، بررسی‌های تجربی بیشتری درمورد اثر کنترل مبتنی بر نتیجه بر نوآوری فروش مورد نیاز است.

بررسی تأثیر آموزش مهارت ها بر اثر بخشی سازمانی شرکت های تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه شهرستان مشهد با تأکید بر نقش تعدیل گری فرآیندهای مدیریت دانش

تحقیق پدیده ای ایستا و ساکن نیست بلکه فرآیندی زنده ، پویا و تکامل گونه دارد تحقیق ایده آل آن است که بر پایه تحقیقات گذشتگان بنا شده باشد و در ادامه افق های جدیدی را برای آیندگان و محققین بعدی بگشاید . این معنا در پیشنهادهای پژوهشی تجلی پیدا میکند  چرا که محقق در پایان پژوهش خود دیدگاههای جدیدی را خواهد شناخت که می تواند راهنمای پژوهشگرانی که قصد انجام تحقیق مشابه را دارند باشد . بنابراین می توان این تحقیق را باب جدیدی برای پاره ای از تحقیقات به شمار آورد در این راستا پیشنهادات پژوهشی این تحقیق مطرح می گردد:
داشتن درک بهتر نسبت به نقش مدیریت دانش در رابطه آموزش با اثر بخشی سازمان برای افزایش پژوهشهای موجود در  مورد رابطه نقش مدیریت دانش با اثر بخشی سازمانی که کمیاب هم است مهم است .
لذا پژوهشگرانی که علاقمند به تحقیق در این زمینه باشند میتواند با وارد کردن متغیرهای مستقل جدید و بررسی تأثیر آنها بر اثر بخشی سازمانی با نقش تعدیل گر و میانجی مدیریت دانش موضوع را از جنبه های دیگر بررسی نماید چرا که برای کسب دیدگاه جامع نسبت به سازو کارهای زیر بنایی و تأثیر گذار بر اثر بخشی سازمانی متغیرهایی که در این رابطه می توانند تأثیر گذار باشند باید بررسی  گردند.
از جمله این متغیرها : تحقیق و توسعه، پژوهش ، تکنولوژی و ساختار وسازمان به عنوان متغیرهای مستقل می تواند ایده های مناسبی باشند که بر اثر بخشی سازمانی ثمر باشند.
چنانچه محقق فرضیه ها یا سوالات متعددی را مطرح نموده و به هر دلیلی در مورد برخی از آنها نتوانسته تحقیق کند می تواند تحقیق در خصوص این فرضیه ها و سوالات را به آیندگان پیشنهاد نماید . به طوری که بعضی از متغیرهای مستقل پیشنهادی شرایط مطالبه در جامعه آماری این تحقیق را نداشت . و به پژوهشگران آتی پیشنهاد می گردد که در جوامع و سازمان های دیگر آن را سنجیده و با یکدیگر مقایسه نمایند.
این پژوهش در جامعه آماری بخش خصوصی صورت گرفت و به دلیل تفاوت شرایط شرکت های خصوصی با شرکت های دولتی این امکان وجود دارد که اگر این تحقیق در سازمان ها و شرکت های دولتی انجام گیرد ، نتایج متفاوتی داشته باشد لذا به محققان پیشنهاد می شود که به جهت مقایسه دو بخش خصوصی و دولتی فرضیه های این پژوهش را در شرکت های دولتی نیز مورد مطالعه قرار دهند.
نتایج کلی این پژوهش در شکل  5-1 ارایه گردیده است، همانطور که در فصل چهارم بیان گردید در صورتیکه رابطه ای غیر معنادار باشد و فرضیه مربوط به آن مورد تایید قرار نگیرد، در این شکل باید به صورت خط نقطه چین نشان داده شود و اگر رابطه متغیرها معنادار باشد و فرضیه تایید شود در شکل با خطوط کامل نشان داده می شود لذا بر اساس نتایج پژوهش شکل زیر ارایه می گردد.


شکل 5-1) نتیجه نهایی از مدل تحقیق

بررسی اثر هیجانات خودآگاهانه (غرور، شرم و گناه) بر سطح خلاقیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی‌ مشهد

 برای آنکه یک تحقیق به اثر بخش ترین نقطه برسد باید همانند یک جریان پیوسته باشد به این معنا که نقطه پایان یک تحقیق باید منجر به نقاط شروع برای پژوهش های دیگر شود همانند فرایند نوآوری که روندی مستمر دارد. در این پژوهش اثر چهار  هیجانات خود آگاهی اصلی بر خلاقیت مورد بررسی قرار گرفتند پس در پژوهش های آینده محققین می توانند به آزمایش کردن اثرات دیگر عواطف خود آگاه مانند حسادت و خجالت بر خلاقیت باشند .
در مطالعه ای که تریسی و رابینز (2013) انجام داند ، دریافتند انگیزه درونی رابطه معناداری با غرور اصیل دارد و انگیزه بیرونی رابطه معناداری با غرور اصبی دارند. پژوهش گران در مطالعات آتی می توانند نقش انگیزه را به عنوان یک میانجی گر  بین شرم و گناه ، و خلاقیت بررسی نمایند.
همانطور که در بخش محدودیت های این پژوهش به آن اشاره شد سنجش خلاقیت در معرض تعصبات فردی بود پس پژوهش های آینده می توانند از سنجه های متفاوت و متعدد برای اندازه گیری خلاقیت استفاده کنند تا اطمینان کامل از صحت نتایج داشته باشند. راه دیگر آن است که محققین آزمایش های تجربی طراحی کنند به منظور اندازه گیری خلاقیت افراد و از مشکلاتی که ذکر شد اجتناب کنند.

بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر صنعت ساختمان در شهر مشهد

 از آنجاکه شدت ریسک های پروژه برابر نبوده و برخی نیازمند اقدام فوری و اضطراری بوده و برخی دیگر را می توان در بازه زمانی گسترده تری حل و فصل کرد، پیشنهاد می شود محققین ساختاری را برای اولویت بندی ریسک های پروژه ایجاد کنند.
2. به دانشجویان و محققان پیشنهاد می شود زوایای مختلف دانش برنامه ریزی مدیریت ریسک را مورد بررسی قرار داده و تلاش های لازم جهت بیشتر بومی کردن آن را مبذول فرمایند.

بررسی تاثیر نقش واسط تعهد مشتریان در رابطه بین هنجارهاي ذهني و هزينه هاي جابجايي با وفاداری مشتریان بانك ملت

 در تحقیقات آینده تاثیر عوامل دیگری مانند کیفیت خدمات، اعتبار و رضایت مندی بر وفاداری سنجیده شود.
2- می توان این تحقیق را در صنایع دیگر که حفظ رابطه طولانی مدت با مشتریان و ایجاد وفاداری حائز اهمیت است انجام داد.
3- در این تحقیق تاثیر استراتژی های تدافعی بر وفاداری سنجیده شده است. پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی تاثیر استراتژی های تهاجمی بر وفاداری مشتریان بررسی گردد.
4- پیشنهاد می شود تحقیق فوق بر روی بانک های دولتی نیز انجام شود تا بدین وسیله بتوان نتایج این تحقیقات مرتبط را با یکدیگر مقایسه نمود.
5- با توجه به متغیر های مدل تحقیق، از آنجا که اکثریت نمونه این تحقیق را مردان تشکیل می دهند می توان عامل جنسیت و یا بطور عام تر متغیر های جمعیت شناختی را به عنوان عوامل تعدیل گر در تحقیقات آتی برای رسیدن به نتایج دقیق تر در نظر گرفت.

بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل  گر سرمایه  های اجتماعی
(مورد مطالعه: شرکت مهندسی مشاور طوس آب)

تحقیق پدیدهاي ایستا و ساکن نیست بلکه فرآیندي زنده، پویا و تکامل گونه دارد. تحقیق ایده آل آن است که بر پایه تحقیقات گذشتگان بنا شده و در ادامه، افق  هاي جدیدي را براي آیندگان و محققین بعدي بگشاید. این معنا، در پیشنهادهاي پژوهشی تجلی پیدا می  کند. چرا که محقق در پایان پژوهش خود دیدگاههاي جدیدي را خواهد شناخت که می  تواند راهنماي پژوهشگرانی که قصد انجام تحقیق مشابه را دارند، باشد. بنابراین می  توان این تحقیق را باب جدیدي براي پاره  اي از تحقیقات به شمار آورد. در این راستا، پیشنهادات پژوهشی این تحقیق مطرح می  گردد.
1. با توجه به اینکه تنها بعدی از رفتار نوآورانه کارکنان در این تحقیق مورد بحث و بررسی واقع شده است در صورتی که رفتار نوآورانه کارکنان بعدی دیگری شامل اجرای ایده هم دارد که اجرای ایده بیشتر به تلاش  های عملی برای ترجمه و تبدیل ایده جدید به راه حل عملی اشاره دارد (
De Jong & Den Hartog, 2010; Dorenbosch et al., 2005). لذا یکی از پیشنهاداتی که بعنوان موضوع در تحقیقات آینده می  تواند مورد استفاده قرار گیرد اضافه نمودن بعدی دیگر رفتار نوآورانه کارکنان یعنی اجرای ایده به مدل می  باشد.
2. با توجه به اینکه در این پژوهش سرمایه  های اجتماعی در دو بعد ساختاری و رابطه  ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت در صورتی که سرمایه اجتماعی یک عامل چندبعدی (
Koka & Prescott, 2002; Moran, 2005) شامل ابعاد شناختی، رابطه  ای و ساختاری می  باشد (Nahapiet & Ghoshal, 1998). بعد شناختي سرمايه اجتماعي اشاره به منابعي دارد كه فراهم كننده مظاهر، تعبيرها و تفسيرها و سيستم  هاي معاني مشترك در ميان گروه  ها است. مهم  ترين جنبه  هاي اين بعد عبارتند از: زبان و كدهاي مشترك و حكايات مشترك (Cicourel, 1973). لذا در تحقیقات آینده بعد سرمایه اجتماعی شناختی را نیز بعنوان یک عامل تعدیل کننده می  توان وارد کرد و در رابطه بین اشتراک دانش و رفتار نوآورانه کارکنان اثر تعدیل  کننده آن را مورد بررسی قرارداد.
3. جو نوآری سازمانی به جو سازمانی اشاره دارد که نوآوری را پرورش می  دهد. جو شامل رفتارها، نگرش  ها و احساساتی می  شود که خصوصیات زندگی در سازمان می  باشند (
Ekvall, 1996). جو از فرهنگ پایداری اش کمتر است و می‌تواند بعنوان یک ابراز از فرهنگ در یک نقطه مشخص از زمان دیده شود. جو می  تواند اثر مثبت بر خلاقیت در سازمان داشته باشد (Amabile, Conti, Coon, Lazenby, & Herron, 1996; Cooper, Edgett, & Kleinschmidt, 2004). لذا یکی از پیشنهادات در خصوص پژوهش  های آتی اثر تعدیل  گر جو نوآوری سازمانی در رابطه بین اشتراک دانش و رفتار نوآورانه کارکنان می  باشد که انجام این پژوهش در سطح چندین سازمان مشابه می  تواند انجام شود.
4. دانش به دو شکل دانش ضمنی و دانش صریح می  باشد. نوناکا و تاکوچی  (1995) دانش ضمنی را بعنوان یک دانش شخصی محصور در تجربه شخصی تعریف کرده  اند که شامل عوامل ناملموس از قبیل عقیده شخصی، دیدگاه  ها، خصیصه‌های فردی و سیستم مبتنی بر ارزش می‌باشد. در مقابل دانش صریح به دانشی اطلاق مي‌شود كه با زبان قاعده‌مند و رسمي به راحتي قابل انتقال هستند که از قبيل جملات دستوري، عبارات رياضي، علائم، دستورالعمل  ها و غیره است. در فرآیند اشتراک دانش در یک سازمان، دانش ضمنی مشکل  تر به اشتراک گذاشته می  شود در حالیکه دانش صریح می  تواند به راحتی از طریق متن و زبان بیان شده و رد و بدل گردد. بنابراین، کارکنان بیشتر تمایل دارند که دانش صریح را تسهیم کنند. لذا یکی از پیشنهادات در خصوص پژوهش  های آتی ارتباط بین اشتراک دانش در دو بعد دانش صریح و دانش ضمنی و رفتار نوآورانه کارکنان می  باشد.

بررسی تأثیر سبک  های مدیریت تعارض بر رضایت شغلی و
عملکرد نوآورانه  ی کارکنان شرکت  های دانش  بنیان و فناور تحت پوشش پارک علم و فناوری خراسان

در این پژوهش تأثیر مدیریت تعارض بر عملکردنوآورانه و رضایت شغلی کارکنان شرکت  های دانش  بنیان و فناور تحت پوشش پارک علم و فناوری خراسان مورد بررسی قرار گرفته شده است لذا پیشنهاد می  گردد پژوهش  های آتی در سایر پارک  های علم و فناوری جهت رسیدن به نتایج جامع  تر انجام گیرد از طرفی، ازآنجاییکه استراتژی  های مدیریت تعارض در محیط  های گوناگون نتایج گوناگونی را به   همراه خواهد داشت لذا پیشنهاد می  گردد پژوهش  های آتی در سایر محیط  ها وصنایع نیزصورت گیرد.
بررسی عوامل تاثیر گذار بر روی مدیریت تعارض می تواند باعث آگاهی محققین از دلایل شکل گیری آن شود. لذا تحقیقات آتی می  تواند پیرامون عوامل تأثیرگذار بر مدیریت تعارض ازجمله هوش هیجانی (به  دلیل اثرگذاری آن بر خودکنترلی و نحوه کنارآمدن با مشکلات کاری و نوع تصمیم  گیری) و سایر عوامل جهت  دهنده به رفتارهای کارکنان درجهت بهبود مشاغل واگذار شده و تجدید ساختار سازمانی انجام شود.
لازم به توضیح است این پژوهش تنها در سطح فردی صورت گرفته لذا پژوهش  های آتی می  تواند در سطح تیم و گروه  نیز مورد بررسی قرارگیرد.

کشف مولفه  هاي رفتار اخلاقي پرستاران و بررسي تاثيرفعاليتهاي مديريت منابع انساني بر آن
 در شبکه  ي خدمات درماني دولتي شهر مشهد

 پيشنهاد ميگردد مطالعه اي به بررسي تاثير عوامل فردي و عوامل محيطي بر مولفه  هاي احصاء شده در خصوص رفتار اخلاقي پرستاران صورت پذيرد و نتايج آن در کنار نتايج حاصل از مطالعه حاصل مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
• نتايج حاصل از پژوهش حاضر بيانگر آن بود که رفتار اخلاقي پرستاران را مي  توان در سه حوزه رفتار اخلاقي با بيماران، رفتار اخلاقي با همراهان بيمار و رفتار اخلاقي با گروه درمان در نظرگرفت. پژوهش حاضر درصدد بوده است تا جلوه  هاي رفتار اخلاقي پرستاران را در اين سه حوزه از منظر پرستاران مورد واکاوي قراردهد، بررسي تجربه بيماران، همراهان بيمار و اعضاي گروه درمان از رفتار اخلاقي پرستاران مي  تواند موضوع مطالعه  ي ديگري باشد که نتيجه آن مکمل نتيجه پژوهش حاضر بوده و منجر به بکارگيري ديدگاه سيستمي در خصوص ارائه مدل رفتاراخلاقي پرستاران گردد.
• در پژوهش حاضر از پارادايم جهانشمول نسبت به فعاليتهاي مديريت منابع انساني استفاده شده و تاثير آن بر رفتار اخلاقي پرستاران مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به احصاء مولفه  ها و زير مولفه  هاي رفتار اخلاقي پرستاران پيشنهاد مي  گردد در پژوهشهاي آتي از پارادايم اقتضايي نسبت به فعاليتهاي مديريت منابع انساني بهره  گرفته شده و فعاليتهاي مديريت منابع انساني با استفاده از روش کيفي احصاء گردند و سپس تاثير آن بر مولفه  هاي رفتار اخلاقي پرستاران که درپژوهش حاضر به آن اشاره شده است مورد بررسي قرار گرفته و نتايج آن با نتايج مطالعه حاصل مورد مقايسه قرارگيرد.

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                            bazgasht

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                                         bazgasht


                                                                                                                         

                                                                                                                          bazgasht

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء