پیشنهادهای پژوهش رشته مهندسی مکانیک

mekanic

 

 


 home-1صفحه اصلی

1391

1392


Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393

 

عنوان  پایان نامه

پیشنهادات پژوهش

بررسی آزمایشگاهی جریان نانوسیال در جابجایی آزاد صفحه ی تخت قائم و افقی با شار حرارتی ثابت به روش سرعت سنجی تصویر ذرات (PIV)

 استفاده از دوربین های با فریم بالا که علاوه بر افزایش دقت کار امکان استفاده در جریان های توربولنس را نیز فراهم می آورند.
2- جریان را می توان بر روی سطوحی دیگر مانند سطح دایره ای،استوانه ای و یا در تونل باد با استفاده از این روش سرعت سنجی بررسی کرد.
3- گرمکن را می توان در زوایای مختلف قرار داده و تاثیر آن را بر داده های خروجی بررسی کرد.
4- شکل هندسی محفظه می تواند متفاوت با این پژوهش باشد، مانند محفظه ی گرد.
5- می توان این پژوهش را با ذرات ردیاب مختلف و لیزرهای دیگر انجام داد و تاثیر آنها را در نتایج بررسی کرد.
6- ذرات نانو مختلف، با کسر حجمی های مختلف را می توان مورد ارزیابی قرار داد.
7-  با توجه به عدم دسترسی مستقیم به سیال از محیط بیرون در سیستم هایی نظیر توربو ماشین ها، این روش می تواند روش موثری برای اندازه گیری در آنها باشد.
8- برای ساخت هیتر با حداکثر یکنواختی شار حرارتی می توان از هیتر های فیبر کربنی که در شکل (5-1) نشان داده شده است استفاده کرد.

بهینه  سازی مسیر بار توپی شیر به روش سطح پاسخ در فرآیند هیدروفرمینگ لوله با استفاده از معیارهای چروکیدگی و FLSC در واماندگی

 انجام فرآیند هیدروفرمینگ به صورت عملی و مقایسه  ی آن با نتایج مدل اجزا محدود
2. بررسی روش  های دیگر بهینه  سازی برای ساخت قطعه و مقایسه  ی آن با روش سطح پاسخ
3. انجام روش به کار رفته در این پایان  نامه برای سایر فرآیندهای هیدروفرمینگ لوله و با مواد مهندسی متفاوت
4. تعیین دقیق خواص ماده لوله با آزمون بادکردگی آزاد و انجام مراحل این پایان  نامه با نتایج بدست آمده از این آزمون

بررسی پارامترهای لغزشی تایر اتوموبیل  های سواری

 از دیگر مشخصه  های تایر استهلاک انرژی در آن است. در حدود 10 تا 13 درصد انرژی خودرو در تایر تلف می  شود. این تلفات انرژی مربوط به گشتاور مقاومت غلتشی تایر است که موجب بالارفتن مصرف سوخت و هزینه مصرفی می  شود. همچنین بخشی دیگری از وظیفه تایر مستهلک کردن ضربات جاده است که بهبود این ویژگی به نوعی در تقابل با بهبود مقاومت غلتشی است. لذا بررسی اثر هندسه تایر بر مقاومت غلتشی و پاسخ تایر به ضربات جاده به عبارتی پاسخ حالت گذرای تایر می  تواند جالب و قابل توجه باشد.

تحلیل تلرانسی مجموعههای مکانیکی با در نظر گرفتن خطاهای هندسی
به روشهای خطیسازی مستقیم و مدلسازی

مدلسازی بیش از یک پروفیل با منحنی نربز: در این رساله تنها تلرانس هندسی یک پروفیل با منحنی نربز مدلسازی شد. استفاده از منحنی‌ها‌ی نربز برای مدلسازی پروفیل‌ها در مسائلی که بیش از یک پروفیل موثر در ویژگی کلیدی در مجموعه وجود دارد، مساله‌ای است که در تحقیقات بعدی می‌توان به آن پرداخت.
2- حل سه بعدی: در این رساله از منحنی‌های نربز برای تحلیل دو بعدی مسائل استفاده نمود. در بسیاری از موارد خطا در سطح قطعات و پروفیل ها به صورت سه بعدی توزیع شده است. این مسائل را لزوما می‌بایست به صورت سه بعدی در نظر گرفت. در ادامه‌‌ی کار پیشنهاد می‌شود به جای منحنی‌های نربز از سطوح نربز استفاده نموده و مساله با روش خطی‌سازی مستقیم سه بعدی نیز حل شود.
3- ارائه‌ی مستقیم اطلاعات ساخت همچون روش مدلسازی: اگر شکل کلی خطای پروفیل برای یک شرایط خاص تولید به صورت تحلیلی یا تجربی در دسترس باشد، می‌توان خطای پروفیل را همچون روش مدلسازی برای حالت‌ها‌ی مختلف خطا، در معادلات خطی‌سازی مستقیم وارد نمود. با این کار، اطلاعات شرایط ساخت پروفیل به گونه‌ای که شرایط ویژگی کلیدی را ارضا نماید، به طور مستقیم ارائه می‌شود.
4- بررسی‌های بیشتر در زمینهی اعمال خطاهای نقاط داده به نقاط کنترل برای منحنی‌های بی‌اسپیلاین و نربز: فرآیند محاسبه‌ی کواریانس نقاط کنترل از واریانس توزیع خطای نقاط داده، در حال حاضر فقط برای منحنی بزیر معتبر است. می‌توان در کارهای بعدی، این کواریانس را برای نقاط کنترل منحنی‌های بی‌اسپیلاین و نربز نیز بررسی کرد.

تحليل تلرانسي غیرخطی سازه‌هاي ورقي فلزي انعطاف‌پذير

 تعمیم متدلوژی ارائه شده در تحلیل تلرانسی غیرخطی به درنظرگرفتن تلرانس‌های فیکسچرها؛
• تعمیم متدلوژی ارائه شده در تحلیل تلرانسی غیرخطی به فرآیندهای مونتاژ چند ایستگاهه                 (
Multi-satiation Assembly Process)  ؛
• بهینه  سازی تلرانس‌های تولیدی قطعات؛
• بهینه  سازی موقعیت فیکسچرها و کلمپا؛
• بهینه  سازی موقعیت و ترتیب نقاط جوش؛
• استفاده از
Isogeometric Analysis برای استفاده از قابلیت‌های منحنی‌ها و سطوح پارامتری NURBS در تحلیل‌های اجزای محدود.
 

کنترل عددی میز سه محورx، y، θ  با قابلیت حرکت سریع

 پیاده سازی پروتکل EtherCAT جهت ارتباط مابین کارت کنترل حرکت و رایانه هدف.
2. تعیین مدل جدید جهت پیاده سازی کنترل  کننده  های پیشرفته  ی مقاوم و تطبیق  پذیر.
3. تعیین صفر میز سه محور به منظور رفرنس در شروع مجدد.
4. شناسایی خطاهای سینماتیک و حجمی میز و جبران خطا برروی مسیر اولیه.
5. تعریف منحنی پارامتری در مختصات قطبی جهت کاهش تبدیلات.
6. استفاده از روش  های میانیابی مبتنی بر برازش منحنی و روش  های انتگرال  گیری صریح.
7. مدل  سازی و وارد کردن اثر نیرو  های ماشینکاری در شبیه  ساز سیستم.
8. مدل کردن اصطکاک در شبیه  ساز سیستم.
9. پیدا کردن رابطه  ای میان خطای هندسی و پارامتر  های دینامیکی سیستم.
10. بکارگیری انواع کارت های کنترلی و مقایسه آن  ها در
xPC target به منظور یافتن بهترین عملکرد.

شبیه سازی عددی تاثیر غیرنیوتونی بودن خون و ضربانی بودن آن در تصلب سرخرگ کاروتید مغزی

 در نظر گرفتن لایه  هایی از سرخرگ که در این مطالعه از آن  ها صرف نظر شده است نظیر لایه گلای  کوکالیکس.
2- بررسی جنبه  های حرارتی پدیده انتقال جرم به طور همزمان با حل معادلات جریان و انتقال جرم و انتقال حرارت.
3- در نظر گرفتن لایه  ها به صورت یک جسم غیر صلب با قابلیت تغییر شکل.
4- بررسی مدل مذکور در هندسه  های غیر متقارن مانند قسمت دو شاخگی سرخرگ کاروتید و خم  های موجود در سرخرگ  های مختلف به ویژه سرخرگ کرونر.
5- بررسی جریان و انتقال جرم در حالت وجود پلاک  های آتروسکلروتیک با اعمال خواص واقعی آن  ها و شرایط غیر صلب.
6- بررسی همزمان انتقال جرم اکسیژن و ذرات چربی و بر هم کنش  های این دو بر یکدیگر.
7- شبیه سازی جریان و انتقال جرم ذرات لیپوپروتئین با در نظر گرفتن سایر خواص فیزیولوژیکی خون از جمله خاصیت ریز قطبی  بودن آن.

کاربرد روش  های آماری در تعیین و بهینه  سازی ضخامت لایه سفید
فولادهای قالب  سازی در ماشین  کاری
EDM

 بکارگیری رویکرد مورد استفاده در این تحقیق جهت مدل  سازی، تحلیل آماری و بهینه  سازی سایر مواد و نیز فرآیندهای ماشین  کاری
- بررسی تاثیر پارامترهای ورودی فرآیند بر ترک  های میکروسکوپی و سختی قطعات ماشین  کاری شده
- استفاده از سایر روش  های مدل  سازی (منطق فازی و شبکه عصبی و...) و بهینه  سازی (ژنتیک، جستجوگر ممنوعه و...)
- بررسی تاثیر نوع و فشار پاشش دی  الکتریک بر ضخامت لایه سفید
- مطالعه و بررسی تاثیر حرکت ارتعاشی الکترود ابزار بر ضخامت لایه سفید
- بهینه  سازی هم  زمان مشخصه  های خروجی مهم در کیفیت و طول عمر قطعات ماشین  کاری شده مانند ضخامت لایه سفید و چگالی ترک  های سطحی

آنالیز عددی جریان جابه‌جایی مرکب سیال غیر قابل تراکم سه بعدی بین استوانه‌های چرخان هم مرکز و غیر هم مرکز در حضور میدان مغناطیسی 

مطالعه این مساله در اعداد رایلی و رینولدزهای بالا که منجر به استفاده از مدل‌های توربولانسی                  
          می گردد.
     2-  حل عددی جریان و انتقال حرارت در حضور میدان مغناطیسی متغیر.
     3- استفاده از  سیال‌های غیر نیوتنی به جای سیالات نیوتنی که باعث تغییرات خواص آن در میدان  
     حل می‌گردد.
      4- حل تشابهی جریان و انتقال حرارت بین دو استوانه‌ی هم‌مرکز و یا غیر هم‌مرکز چرخان همراه با
       سرعت زاویه‌ای ثابت و یا تابع زمان.

مطالعه آزمایشگاهی و شبیه  سازی عددی اثر افزودنیهای جامد و مایع زغال سنگ آنتراسیت و نفت سفید بر زردسوزی، انتقال حرارت تابشی و تولید آلاینده  ها در شعله  های دیفیوژن گاز طبیعی

 بررسی تاثیر زوایای مختلف تزریق بر خصوصیات حرارتی شعله
• بررسی تاثیر قطر ذرات تزریقی بر خصوصیات حرارتی شعله
• اندازه  گیری کمی غلظت ذرات دوده در شعله
• بررسی نقش سایر افزودنی  های جامد و مایع بر خصوصیات حرارتی شعله
• بررسی تاثیر مکان قرار گیری نازل تزریق
• ترکیب همزمان تزریق و بازخورانی گازهای خروجی دودکش
FGR  بر رفتار شعله و انتشار آلاینده  ها

دینامیک و ارتعاشات ربات موازی 3-PSP

 حل دینامیک مستقیم ربات  های ارائه شده در این تحقیق
2- کنترل فعال ارتعاشات ربات  های موازی 3-
PRP و 3-PSP
3- کنترل مسیر برای ربات  های موازی 3-
PRP و 3-PSP
4- محاسبه مسیرهای حرکت نوسان- آزاد (
Swing-Free) برای ربات  های موازی 3-PRP و 3-PSP
5- بررسی امکان استفاده از توابعی ساده  تر از مودهای
free-free  مثل سری فوریه به منظور افزایش سرعت محاسبات
6- بررسی بیشتر قیدهای مورد استفاده برای توابع مودشیپ پیوسته در نقاط تکیه  گاهی میانی
7- اعمال روش مودهای فرضی مقید روی مکانیزم  ها و ربات  های میله  ای دیگر
8- اعمال روش مودهای فرضی مقید روی سازه  های مادی دو بعدی و سه بعدی مثل سازه  های ورق
9- استفاده از روش ماتریس انتقال برای بهبود روش مودهای فرضی مقید
10- در نظر گرفتن ارتعاش داخل صفحه و ارتعاش پیچشی برای ربات 3-
PSP
11- در نظر گرفتن ارتعاش عرضی برای لینک  های قائم ربات 3-
PSP
12- در نظر گرفتن ارتعاش عرضی در دو بعد و ارتعاش پیچشی برای لینک  های انعطاف  پذیر ربات سری
PPP در یک مکانیزم سه بعدی از ربات
13-  بی بعد کردن معادلات حرکت و مقایسه اهمیت ترم  های موجود در معادلات حرکت
14- بررسی اثر نقاط ویژه (تکینی) در ارتعاشات ربات  های موازی

بررسی شدت اثر پارامترهای مؤثر بر عملکرد غير  کاويتاسيونی اينديوسر گام-ثابت در پمپ  های سرعت  بالای گريز از مرکز

بررسی آزمایشگاهی عملکرد غیر کاویتاسیونی ایندیوسر
2. بررسی عددی و آزمایشگاهی عملکرد کاویتاسیونی ایندیوسر
3. بررسی عملکرد ایندیوسر به  همراه پره  های اصلی پمپ
4. بررسی اثر تعداد تیغه در عملکرد ایندیوسر
5. بررسی عملکرد ایندیوسر گام متغیر و مقایسه آن با ایندیوسر گام ثابت
6. بررسی عملکرد ایندیوسر با شکل نیم  رخ  های محور گوناگون
7. بررسی عملکرد ایندیوسر با پوسته  های غیر استوانه  ای مانند پوسته  های مخروطی
8. بررسی عملکرد ایندیوسر با سیال  های عامل مختلف از جمله سوخت  های مایع
9. تکرار همین پژوهش با رویکرد مطالعات ارتعاشاتی

بهینه  سازی شکل ایرفویل  های ناکا در حالت دو بعدی

 بهینه  سازی ماکزیمم ضخامت ایرفویل
2- بهینه‌سازی ایرفویل  ها با روش معکوس
3- بهینه‌سازی با روش  های عددی دیگر
4- بهینه‌سازی در حالت قابل تراکم
5- بهینه‌سازی در ماخ مختلف
6- بهینه‌سازی توپولوژی ایرفویل
7 - بهینه‌سازی ایرفویل با روش الحاقی پیوسته
8- تأثیر شدت توربولانس در بهینه‌سازی شکل                        

شبیه  سازی جریان انتقال حرارت جابجایی لایه  ای در حفره مستطیلی در حضور مانع و مطالعه پارامترهای مؤثر بر آن به کمک روش لتیس بولتزمن

 تغییر شبکه دوبعدی D2Q9 به سایر شبکه  های دوبعدی نظیر D2Q4 ، D2Q5 و... به منظور بررسی تأثیرپذیری جوابها از نوع شبکه
-  اضافه کردن بعد سوم به شبکه با تغییر مدل دوبعدی
D2Q9 به مدل  های سه  بعدی نظیر D3Q15 ، D3Q19 و ...
- انتخاب تابع توزیع تعادلی حرارتی متفاوت با قرین هیدرودینامیکی آن و بررسی تغییرات احتمالی بر جوابها (همان  گونه که در ابتدای رساله ذکر گردید تابع توزیع تعادلی در بخش حرارتی می  تواند مشابه قرین هیدرودینامیکی  اش باشد یا نباشد، که در این  جا به صورت مشابه انتخاب گردید.)
در ادامه در رابطه با حل حفره به روش لتیس بولتزمن به شرح زیر نیز می  توان پژوهش را گسترش داد:
شرایط مرزی بدون لغزش را به شرایط مرزی لغزشی ارتقا داده تا بتوان الگوهای جریان و دما را در داخل حفره  های کوچک شبیه  سازی و بررسی نمود. تغییر دادن جابجایی طبیعی به جابجایی اجباری یا هر نیروی حجمی دلخواه دیگر. تغییر شکل مانع از مستطیل به هندسه  های پیچیده  تری چون دایره و یا استفاده از مانع با گوشه  های مدور. جابجایی مانع درون حفره به ازای اعداد رینولدز بالاتر از 1000 و مطالعه الگوهای جریانی حاصله. هم  چنین به علت وجود پارامترهای تأثیرگذار دیگری که در این  جا مجال پرداختن به آنها مهیا نشد به تفکیک زیر به محققان در این بخش پیشنهاد ادامه مطالعات داده می  شود:
- بررسی الگوهای دمایی و جریانی برای موانع از جنس  های مختلف به ازای اعداد پرانتل آن  ها
- بررسی الگوهای دمایی و جریانی برای اعداد رایلی بزرگ مربوط به جریان آشفته (
Ra>106)
- بررسی الگوهای دمایی و جریانی در شرایط پیچیده  تر برای حفره مایل؛ مثلاً جابجایی مانع، تغییر اعداد رایلی و پرانتل و ...
- بررسی الگوهای دمایی و جریانی در حالت اشغال شدن حفره توسط چندین مانع از جنس  های مختلف
- بررسی عدد ناسلت برای 0.8<
LR<1 از طریق شکستن این بازه به زیربازه  های کوچکتر و    پرده  برداری از پیوسته یا ناپیوسته بودن عدد ناسلت در آن بازه

تجزیه و تحلیل فرآیند خشک کردن به شیوه‌ی همرفت با استفاده از روش تابع گرین

 استفاده از الگوهای به دست آمده از مطالعات پیشین، برای به دست آوردن توزیع ضریب انتقال حرارت همرفت و ضریب انتقال جرم همرفت در اضلاع و سطوح مختلف جسم مرطوب و یا استفاده از روابط تحلیلی موجود، برای به دست آوردن این ضرایب، به منظور جلوگیری از حل عددی معادلات بقا، در خارج از جسم مرطوب.
ü استفاده از روشی مشابه روش تابع گرین و یا روش دوهامل و تبدیل لاپلاس، اما این بار برای شرایط مرزی متغیر با مکان، به منظور حل معادلات انتقال حرارت و انتقال جرم، با استفاده از ضرایب انتقال حرارت و انتقال جرم همرفت محلی.
ü استفاده از روش تابع گرین، به منظور استفاده‌ی مستقیم از آن، برای در نظر گرفتن ضریب نفوذ رطوبت متغیر با زمان و مکان، بدون استفاده از تقریب‌ها.
ü در نظر گرفتن تأثیر تغییر شکل‌ها و انقباض اجسام مرطوب در روند خشک کردن و به دست آوردن الگویی برای مطالعات آینده، به منظور جلوگیری از حل عددی معادلات تنش و کرنش که با معادلات انتقال حرارت و انتقال جرم کوپل هستند.

ü در نظر گرفتن تخلخل و اثرات آن بر روی فرآیند خشک کردن و به دست آوردن الگویی برای مطالعات آینده.

تحلیل شبه  ایستایی تیر متخلخل هوشمند اشباع شده

حرکت سیال درون زمینه جامد به راحتی می تواند ساز و کار قوی برای کنترل رفتار تیر باشد. بنابراین می‌توان با استفاده از تغییر گران  روی سیال با استفاده از میدان مغناطیسی اعمالی صدمه وارد به سامانه، که ناشی از بارگذاری و نیروهای ناگهانی است را کاهش داد و پاسخ سامانه را کنترل نمود. این ساز و کار می‌تواند برای کنترل ارتعاشات نیز به‌کار گرفته شود. با توجه به مساله تیر متخلخل هوشمند می  توان مکانیزمی طراحی کرد که بتوان آن را به عنوان عملگر، برای کنترل ارتعاشات سازه به وسیله

شناسایی وضعیت سوزن شکسته در ماشین  های گردباف صنعتی با استفاده از شبکه عصبی

برای تحقیقات آینده پیشنهاد می  شود:
1. تشخیص عیب تنظیم نبودن کشیدگی نخ که باعث به وجود آمدن اعوجاج در پارچه بافته  شده می  شود.
2. تشخیص قرار گرفتن نخ با ضخامت متفاوت که باعث به وجود آمدن اعوجاج در پارچه بافته  شده می  شود.
3. تشخیص عیب میزیان نبودن سیلندر ماشین گردباف.
4. بررسی الگوریتم  های مناسب دیگر برای طبقه  بندی عیوب در زمان کوتاه  تر و بار پردازشی کمتر.

تحليل کمانش الاستیک-پلاستیک صفحات نازك و ضخيم همسانگرد با هندسه مستطيل و لوزي شكل به روش GDQ

با استفاده از معادلات استخراج شده و روش مربعات ديفرانسيلي تعميم‏يافته در اين رساله موارد ذيل براي كارهاي بعدي پيشنهاد مي گردد:
  تحليل غير خطي كمانش الاستيك-پلاستيك صفحات با اثر تقويت كننده‏ها
• تحليل غير خطي كمانش الاستيك-پلاستيك صفحات با ضخامت متغير
• تحليل غير خطي كمانش الاستيك-پلاستيك صفحات با داشتن بستر الاستيك
• تحليل غير خطي كمانش الاستيك-پلاستيك صفحات سوراخدار
• تحليل غير خطي كمانش الاستيك-پلاستيك صفحات با هندسه متفاوت دايروي و قطاع دايره
• تحليل غير خطي كمانش الاستيك-پلاستيك صفحات با جنسهاي متفاوت و بارگذاري مكانيكي و حرارتي
• استفاده از ساير مدلها بجاي مدل رامبرگ-اسگود در تحليل غير خطي كمانش الاستيك-پلاستيك

بررسی عددی فرایند تبلور ضدحلال دی   اکسیدکربن فوق بحرانی جهت تولید ذرات جامد کوچک با در نظر گرفتن نیروی پسا بین سیال-ذره جامد

موارد زیر جهت ادامه کار در پژوهش  های آینده در دو حوزه مدل  سازی فرایند و حوزه عملیاتی فرایند پیشنهاد می  گردد:
الف) حوزه مدلسازی
1) در پژوهش حاضر مسئله به صورت تقارن محوری و دوبعدی در نظر گرفته شده  است. می  توان برای ادامه کار و تعیین دقیق نحوه پسا سیال-ذره مسئله به صورت سه  بعدی بررسی شود.
2) مدل  سازی صورت گرفته در حالت پایدار می  باشد، پیشنهاد می  گردد برای مشخص کردن بهتر پارامتر  های سینتیک، فرایند در حالت گذرا بررسی گردد و تغییرات فوق  اشباعیت، نرخ هسته-زایی و رشد نسبت به زمان بررسی گردد.
3) بررسی ساز و کار  های شکست و انباشتگی در فرایند تولید ذرات و افزودن این عبارات به معادله موازنه جمعیت جهت پیش بینی بهتر قطر میانگین ذرات.
4) استفاده از مدل جریان دو فازی اولرین که یک مدل دو-سیالی می  باشد و برای هر فاز به طور جداگانه معادلات پیوستگی و مومنتوم را در نظر می  گیرد و مقایسه نتایج حاصل از این مدل با مدل دو فازی مخلوط. البته این نوع تحلیل نیاز به زمان محاسبه بیشتر دارد.
5) به دلیل آن  که آشفتگی پدیده  ای مهم و تاثیر گذرا در این فرایند است پیشنهاد می  گردد تا از مدل  های دقیق  تر آشفتگی همانند شبیه  سازی گردابه  های بزرگ استفاده گردد و تاثیر آن بر پارامتر  های سینتیک بررسی شود.
6) استفاده از روش مربع  سازی مستقیم ممان  ها  روشی نسبتا جدید برای حل معادله موازنه جمعیت می  باشد. در این روش در مقایسه با روش
QMoM سه فاز باید مشخص شود: یک فاز اولیه و سه فاز ثانویه. روش DQMoM فقط سه معادله اضافی برای طول موثر ذره حل می-کند و عبارات چشمه اضافی برای معادله کسر حجمی برای هر فاز DQMoM حل می  شود.
7) با توجه به این  که در شرایط واقعی دمای محفظه ثابت نخواهد بود، پیشنهاد می  شود معادله انرژی نیز به معادلات افزوده شود و توزیع دما در محفظه به  دست آید. ذرات جامد در سیال نیروی در خلاف جهت گرادیان دمایی متحمل می  شوند که به این نیرو نیروی ترموفرز می-گویند. می  توان با حل معادله انرژی اثر این نیرو را نیز بر نحوه توزیع قطر ذرات نیز بررسی کرد.
8) بررسی مدل  های ارائه شده برای محاسبه ویسکوزیته مخلوط  های سوسپانسون و مقایسه آن  ها با یکدیگر.
ب) حوزه عملیاتی
1) بعضی از مقالات [69] به  اثر عدد رینولدز جریان بر قطر ذره در فرایند سنتز نانوذرات در واکنش  های شیمیایی اشاره کرده  اند. نتایج نشان می  دهد که افزایش عدد رینولدز منجر به کاهش قطر ذره می  گردد. بررسی پارامتری ثابت سینتیک نشان می  دهد که برای واکنش  های سریع تر    رفتار اندازه ذرات با عدد رینولدز تغییر کرده و با افزایش عدد رینولدز، اندازه ذره نیز افزایش می  یابد. پیشنهاد می  گردد با انجام چند آزمایش مختلف این معیار برای این فرایند مشخص شود و اثر عدد رینولدز جریان بر قطر ذره در حالت مختلف بررسی گردد.

ارزیابی پروفیل مناسب در آزمایش بادکردگی آزاد لوله جهت تعیین خواص مواد لوله  ای

علاوه بر نتایج آزمایش بادکردگی آزاد لوله، که در این پایان  نامه مورد استفاده قرار گرفت، با استفاده از پروفیل داخلی و خارجی در راستای طول لوله، که مبین تغییرات ضخامت است، می  توان پژوهش جدیدی انجام داد. به این صورت که با استفاده  ی ترکیبی از پروفیل ضخامت لوله و روش انرژی می  توان تنش جاری در مواد لوله  ای را به دست آورد. همانطور که در شکل 3-11 مشاهده می  شود، این پروفیل با استفاده از دستگاه دیجیتایزر، از روی لوله  ی برش خورده با وایرکات، اندازه  گیری شد و این پژوهش در دست انجام است

بررسی تجربی اثر نسبت ابعادی موانع مستطیلی بر ضریب پسای صفحهی تخت

 بررسی ساختار دینامیکی لایه  مرزی صفحه  ی تخت و ساختار جریان با قرارگیری موانع مستطیلی با نسبت‌های ابعادی مختلف و تغییر در ضخامت مانع در فواصل بهینه و بحرانی نزدیک دیواره با روشهای عددی دقیق.
• بررسی تجربی اثر تغییرات ضخامت موانع مستطیلی با نسبت‌های ابعادی ذکر شده در این پژوهش بر ضریب پسای صفحه‌ی تخت.
• کاهش و یا افزایش طول اولیه صفحه تخت قبل از مانع و بررسی میزان تاثیر آن بر ضریب پسای متوسط.
• بررسی عدم تشابه بین ضریب انتقال حرارت و ضریب پسای صفحه  ی تخت با قرارگیری موانع مستطیلی در نزدیکی دیواره.

مدلسازی بازیافت توان از دودکش هیترهای ایستگاه های تقلیل فشار گاز طبیعی با استفاده از سلول های ترموالکتریک

 استفاده از سلول با بازدهی بالاتر و مناسب برای تولید توان، جهت استحصال توان خروجی بیشتر.
- ساخت سلول ترموالکتریک با مشخصه های بهبود یافته و طراحی شده جهت تولید توان.
- ساخت دستگاه با تعداد سلول بیشتر که تمام سطح دودکش را پوشش دهد و بررسی تاثیر فاصله هر سلول از ورودی دودکش بر توان خروجی سلول در حالتی که سطح دودکش در معرض هوای محیط نمی باشد.
- طراحی و ساخت مبدل حرارتی برای انتقال بهتر دما از دودکش به سطح سلول ها
- به کار بردن بخشی از توان تولیدی از دستگاه جهت طراحی سیستم خنک کننده و کاهش بیشتر دمای سمت سرد سلول.

مطالعه جریان سیال و انتقال گرما در محفظه های بسته (Enclosure) در شرایط سیال تک  فاز

با توجه به گستردگی حوزه نفوذ اینگونه وسایل و همچنین وجود اشکال متفاوت، می توان برای ادامه این پژوهش به هندسه های متنوع تری -از قبیل وجوه خمیده، چند وجهی و ... بسته به نوع استفاده از آن ها  چشم دوخت.
توسعه دادن کدنویسی در هندسه سه بعدی که مسلما" پیچیدگی های بسیاری به همراه خواهد داشت نیز از دیگر نکات برجسته ایست که می توان به عنوان پیشنهاد مطرح کرد.
بهینه سازی به گونه ای که بتوان به زمان رسیدن به حالت شبه پایا در شبیه سازی های حالت ناپایا دست یافتن که این امر به علت جلوگیری از اتلاف انرژی و استفاده کمتر
CPU امری قابل توجه است.

: بررسی ارتعاشات پره مارپیچ توربین‌های بادی محور عمودی

محاسبه ماتریس سفتی تیر مارپیچ برای سطح مقطع‌های غیر متقارن.
محاسبه ماتریس سفتی تیر مارپیچ برای مواد غیر همسانگرد.
استخراج ماتریس سفتی تیر جدارنازک کامپوزیتی برای سطح مقطع‌های پیچیده.
بررسی تقویت‌کننده‌های مختلف و یافتن هندسه‌ای بهینه برای آن‌ها.
طرح‌های هیبریدی برای بهبود عملکرد توربین‌های محور عمودی اخیراً مورد توجه محققان قرارگرفته‌اند و لزوم بررسی تحلیل ارتعاشات این نوع توربین ها را قابل توجه می نماید.

بهینه  سازی عددی پمپ گریز از مرکز پمپیران مدل 32-200

ساخت و آزمایش پمپ بهینه شده  ی این پایان  نامه و مقایسه   با نتایج عددی.
2- اصلاح لوله  ی رانش حلزونی پمپ گریز از مرکز 200-32 بطوریکه کمترین جریان برگشتی در این قسمت رخ دهد.
3- بررسی اثر شکل زبانه  ی حلزونی بر الگوی جریان خروجی از حلزونی
4- انجام بهینه  سازی بر روی پمپ  های گریز از مرکز با سرعت مخصوص بالا و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد آن‌ها
5- بررسی اثر پیش چرخش آب در لوله  ی ورودی بر عملکرد پمپ
6- بررسی عملکرد و بهینه  سازی پمپ  های گریز از مرکز با سیال لزج

بررسی عددی نقش ضریب استحکام(Solidity) بر توان تولیدی توربین بادی محور عمودی نوع داریوس با تیغه‏های مستقیم

 با توجه به اينکه توربين‏هاي عمودي به دلیل نیروهای گریز از مرکز تا فاصله کمي از سطح زمین نصب می‏گردند،یشنهاد می گردد نقش پروفیل سرعت بر روی عملکرد توربین مورد بررسی قرار گیرد.
ü از آن جایی که استفاده از ایرفویل های غیر متقارن، عملکرد توربین را در ناحیه سرعت نوک های پایین و راه اندازی توربین تقویت می کند، لذا پیشنهاد می گردد که عملکرد آن بر روی منحنی عملکرد توربین مورد بررسی قرار گیرد.
ü در هر دور چرخش روتور توربين بادي در صورت تنظيم زاويه گام به ازاي هر زاويه چرخش، قدرت بهتري را مي‏توان از توربين بادي استخراج نمود. در نتیجه در سرعت نوک های پایین امکان حصول بیشتر گشتاور توسط پره ها مهیا می باشد. لذا پيشنهاد مي‏شود تحليل انجام شده با زاويه گام متغير نيز مورد بررسي قرار گيرد.
ü استفاده از پروفيل‏هاي "J-Shaped" مشکل خود راه اندازي را مرتفع مي نمايد. به همین منظور پیشنهاد می گردد که انواع ایرفویل های نوع J مورد بررسی قرار گیرد.

شبیه  سازی عددی یک چیلر جذب سطحی تک بستره به منظور بررسی تاثیر افزودن ذرات فلزی به بستر جاذب بر عملکرد سیستم

از آن  جا که به کار بردن سیکل  های ترمودینامیکی پیچیده نظیر بازیابی حرارتی و جرم در سیستم جذب سطحی بسیار مورد توجه قرار گرفته است بنابراین مدل کردن این سیکل  ها می  تواند موضوع خوبی برای کارهای بعدی باشد.
نقش جفت  های جاذب و جذب شونده در کارایی سیستم  های جذب سطحی انکار ناپذیر است. در نتیجه می  توان با مقایسه مواد جاذب جدید نظیر 
MOF ها با سایر جاذب  های متداول مثل خانواده سیلیکاژل  ها به نتایج خوبی رسید.
پایین بودن ضریب هدایت حرارتی بستر جاذب یکی از مشکلات اساسی سیستم  های جذب سطحی به شمار می  آید. در نتیجه یافتن راهی برای بهبود انتقال حرارت در بستر جاذب بسیار حیاتی می  باشد. یکی از این روش  ها استفاده از امواج مایکرویو است. که می    توان تاثیر استفاده از این روش را در سیستم جذب سطحی بررسی نمود.
در اکثر سیستم  های جذب سطحی از مدت زمان مشخصی برای معیار خروج از مراحل مختلف سیکل استفاده می  گردد. چگونگی تعیین این معیار می  تواند موضوع مورد بحث باشد.
در این مطالعه کندانسور و اواپراتور ایده  آل فرض شده  اند که این موضوع در عمل واقعیت ندارد در نتیجه با مدل کردن آن  ها می  توان تحلیل دقیق  تری از سیستم جذب سطحی داشت. 

تخمین موقعیت نقاط تزریق و میزان تلفات بهینه در هایپرترمی به کمک نانوذرات مغناطیسی به منظور درمان سرطان

هایپرترمی مغناطیسی به  کمک نانوذرات مغناطیسی، روش نوپایی است که تا کنون به  صورت عمده مورد استفاده قرار نگرفته  است. ارائه  ی راهکارهای نو، می  تواند به رشد این روش کمک کند.
روش   معکوس، تنها راهکار یافتن علت برای معلول هدف می  باشد. ارائه  ی فکرهای جدید در این رابطه نیز بسیار مفید خواهد بود. در ذیل پیشنهاداتی ذکر می  شود که در صورت عملی  شدن این پیشنهادات، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهند بود.
• بافت  های بدن انسان از لحاظ ساختاری، دارای شکل  های بسیار پیچیده می  باشند. شبیه  سازی دو بعدی بافت، که در اکثر مقالات حوزه  ی بیومکانیک مورد استفاده قرار می  گیرد، نمی  تواند الگوی جامعی برای تطابق با واقعیت باشد. شبیه  سازی سه  بعدی گام بسیار مهمی است برای نیل به تطابق با واقعیت.
• با کمک  گیری از معادله  ی انتقال ، می  توان کد عددی جامعی را برای حل مسائل به روش معکوس، نوشت.
• نانوذرات بسیاری برای استفاده در هایپرترمی مغناطیسی پیشنهاد شده  اند. می  توان از انواع گوناگونی از نانوذرات برای افزایش دمای بافت استفاده  کرد.

مطالعه تجربی فرآیند کشش  عمیق گرم ورق  های دو لایه آلومینیوم1050-فولاد304 و آلومینیوم 5052-فولاد 304

 شبیه سازی فرآیند کشش  عمیق گرم ورق‌های دو لایه
(2) بررسی اثر سرعت در فرآیند
(3) بررسی اثر روان  کارها در فرآیند
(4) بررسی اثر جهت دانه  بندی در فرآیند
(5) گرم کردن ورق به صورت ناهمدما و بررسی فرآیند
(6) تغییر جنس نمونه

مدل‌سازی و وضعیت سنجی موتور اشتعال جرقه ای با استفاده از معادلات قیاسی

 مدل‌سازی و بررسی تغییرات دمایی در مانیفولد ورودی
- گسترش مدل‌سازی با مدل کردن سیستم انتقال قدرت که شامل جعبه دنده، کلاچ و چرخ‌ها باشد
- گسترش مدل موتور دارای
EGR
- مدل‌سازی سیلندر به سیلندر موتور برای تشخیص عیوبی مانند جرقه ناقص
- عیب‌یابی و وضعیت سنجی مدل موتور بر اساس معادلات قیاسی غیر خطی
- ارایه روشی که نیاز به بررسی تمام 15 باقیمانده را نداشته باشد
- تدوین راهکار تشخیص سه عیب همزمان یا بیشتر با استفاده از سایر روشها منجمله شناسایی الگوی‌های سیگنال باقیمانده.

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای هندسی بر عملکرد
و میزان
NOx در مشعل های پیش آمیخته پیچشی

 تغییر سایر پارامترهای هندسی مشعل کم پیچش از جمله زاویه پره و درصد انسداد و ساخت یک پیچنده جدید و مقایسه نتایج بدست آمده از تغییر فاصله درنگ در این مطالعه با نتایج در یک پیچنده با زاویه پره و درصد انسداد متفاوت
2. بررسی اثر پارامترهای هندسی بر بازده اگزرژی شعله کم پیچش و مقایسه آنها با هم، مانند:
ü تغییر درصد انسداد صفحه مشبک میانی
ü تغییر زاویه انحنای پره ها
ü تغییر نسبت قطر کانال مرکزی به قطر کلی چرخاننده
3. انجام آزمون  ها به نحوی که تغییر نسبت سوخت و هوا با تغییر سرعت و دبی جریان همراه نبوده و بتوان در یک دبی ثابت و سرعت ثابت مخلوط، نسبت هم ارزی را تغییر داد.

شبیه سازی دینامیکی فرایند فرزکاری انگشتی قطعات قابل انعطاف

با توجه به مشکلات پدید آمده در زمان آزمایشات، تحقیقات ذیل می توانند به منظور ادامه این پایان نامه مد نظر قرار بگیرند:
- تعيين شرايط ماشينکاری برای دستيابی به کيفيت سطح مطلوب با استفاده از الگوريتمهای بهينه سازی کلاسيک
- با توجه به تاثیر قابل ملاحظه دینامیک ابزار در فرزکاری ابزارهای با قطر کم، ایجاد مدل المان محدود ابزار و ترکیب این مدل با مدل المان محدود قطعه کار ایجاد شده در این پایان نامه
- با توجه به تغییر دمپینگ سیستم در زمان برش در سرعت های برشی کم، تعیین و استفاده از دمپینگ معادل ایجاد شده در زمان برش در شبیه سازی نیروهای برشی و ارتعاشات قطعه کار
- با توجه به وجود اصطکاک در سطح تماس ابزار و قطعه کار، بررسی اثرات مایع خنک کننده در تغییرات احتمالی نیروها

پایداری دینامیکی صفحه های چند لایه کامپوزیتی با میراکننده های هوشمند تحت بار داخل صفحه

با توجه به این که تاکنون در مطالعات صورت گرفته توسط محققین، تاثیر میراگر خارجی و یا لایه میرای هوشمند ER/MR روی پاسخ دینامیکی پوسته  های استوانه  ای بررسی نشده است، می  توان روابط ارائه شده برای المان محدود سازه هوشمند را برای استفاده در پوسته  های استوانه  ای تعمیم داد. همچنین، با توجه به عدم وجود مدل  های پیش از تسلیم و پس از تسلیم مواد هوشمند در نرم افزارهای تجاری مانند ABAQUS، می  توان المان معادل میراگر خارجی هوشمند و یا المان  های ساندویچی هوشمند را مطابق محیط این نرم افزارهای تجاری المان محدود مدل  سازی نمود. البته، با توجه به قابلیت  های فروان مواد هوشمند، کاربردهای متنوع این مواد در صنایع مختلف نیز مورد توجه بسیاری از محققان می  باشد.

مدل‌سازی آلیاژهای حافظه‌دار با استفاده از کد UMAT

   با افزایش تعداد المان‌ها و همچنین پیچیده‌تر شدن شکل قطعه، زمان تحلیل به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته و کد نیاز به تکرارهای بیشتری برای همگرایی دارد. ازاین‌رو تحلیل‌های دوبعدی تنش صفحه‌ای و کرنش صفحه‌ای از اهمیت بیشتری برخوردار خواهند شد. تبدیل کد سه‌بعدی به کدهای دوبعدی تنش صفحه‌ای و کرنش صفحه‌ای امری لازم و ضروری است. این نوع تحلیل‌ها مسلما نیاز به زمان کمتری نسبت به تحلیل‌های سه‌بعدی دارند.
    با توجه به گنجانده شدن مدل‌های لیانگ و راجرز و همچنین مدل تاناکا در کد نوشته‌شده، تحلیل‌های انجام‌شده را می‌توان با استفاده از این مدل‌ها نیز انجام داد. همچنین اضافه کردن مدل‌های برینسون  و آئوریکیو می‌تواند قیاس بهتری برای تحلیل‌ها به عمل آورد.

تحلیل اثر میرایی ترموالاستیک در سیستم  های میکرو الکترومکانیکی بر پایه تئوری لرد- شلمن

بنا بر مباحثی که در این پایان  نامه مطرح گردید و نقاط ضعفی که در تحقیقات مرتبط وجود دارد می‌توان سر فصل  های زیر را برای مطالعات بعدی پیشنهاد داد:
1- بررسی میرایی ترموالاستیک در ارتعاشات القایی توسط لیزر به روش تحلیلی: از آنجایی که پالس  های لیزر در سیستم  های میکروالکترومکانیکی در زمان  های بسیار کوتاه در گستره  ی فمتوثانیه هستند، باعث ایجاد گرادیان  های دمایی و امواج تنش حرارتی در جسم می  شوند. لذا برای بررسی میرایی ترموالاستیک در این شرایط باید از تئوری  های غیرکلاسیک مانند لرد-شلمن و یا گرین-نقدی نوع
III بهره برد. در این زمینه می  توان به تحقیقات سان [68, 70]مراجعه نمود.
2- بررسی رفتار میرایی ترموالاستیک تحت بارگذاری حرارتی به روش تحلیلی بر اساس تئوری گرین- نقدی نوع  : با توجه به توانایی بالای روش حل ارائه شده در فصل چهارم و کاربرد این روش در حل معادلات ترموالاستیسیته کوپل از یک سو و دقت بالای تئوری گرین-نقدی نوع  در ابعاد میکرون از سوی دیگر، یافتن یک حل تحلیلی برای بررسی میرایی ترموالاستیک برمبنای این تئوری توصیه می  گردد. تئوری گرین-نقدی نوع  در تحقیقات بسیاری از جمله [94] مورد استفاده قرار گرفته است.
3- میرایی ترموالاستیک در دیگر اشکال سیستم  های میکروالکترومکانیکی: می  توان از حل تحلیلی ارائه شده و تئوری لرد-شلمن با توجه به دقت مناسبش در دیگر کاربردهای سیستم  ها میکروالکترومکانیکی بهره برد. برخی از پیشنهادات در این زمینه به شرح زیر می  باشد:
× در مورد دیسک، سیلندر و رینگ در حالت ثابت و متحرک و مقایسه نتایج با تئوری کلاسیک به کار گرفته شده توسط لو  [59]، یی  [57] و پای [95]. کاربرد این مدل  ها در ساخت میکروژیروسکوپ  ها است که در صنایع خودروسازی، دوربین  های دیجیتال، تلفن  های همراه و کنسول  های بازی ویدئویی ذکر شده است.
× استفاده از این روش برای صفحات دایروی که در میکروسویچ  ها و حسگر  های فشار کاربرد دارند. برای نمونه می  توان به تحقیقات سان[69] و لی [96] اشاره نمود.
4- اکسترمم کردن میرایی ترموالاستیک: میرایی در سیستم  های میکروالکترومکانیکی گاه پدیده-ای مخرب و گاه پدیده  ای مطلوب است. بنابراین یافتن شرایطی که میرایی بیشترین و یا کمترین مقدار خود را داراست می  تواند به طراحی بهینه سیستم کمک کند. از آنجایی که میرایی ترموالاستیک یک میرای ذاتی است می  توان با تغییر سطح مقطع مقادیر کمینه و بیشینه آن را محاسبه نمود. تونویر [41] و دوول و همکاران [97]در این زمینه پژوهش  هایی انجام داده  اند.
5- تاثیر همزمان دیگر پدیده  ها در ابعاد میکرون بر میرایی ترموالاستیک: با کاهش ابعاد سیستم، بسیاری از نیروهای ذاتی دیگر نیز در کنار میرایی ترموالاستیک برای مثال نیروی-واندروالس، نیرو  های ناشی از پدیده فونون و ... اهمیت پیدا می  کنند. برای دانستن این موضوع که در کدام ابعادی، چه نیروهایی اهمیت دارند توصیه می  شود از مقاله ژوئو  [98] استفاده شود.
6- تحلیل میرایی ترموالاستیک با در نظر گرفتن کوپل الکتریکی: از آنجایی که محرک  های الکتریکی وحرارتی  در بیومکانیک، میکروسوییچ  ها و ... کاربرد بسیاری دارند، بررسی پدیده  های مختلف از جمله میرایی ترموالاستیک در آنها از اهمیت بالایی برخردار است. در این زمینه می  توان به پژوهش بینیون  [99]مراجعه نمود.
7- حل میرایی ترموالاستیک در سه بعد: به کمک روش تحلیلی ارائه شده در فصل سوم می  توان برای دست  یابی به دقت بالاتر و توزیع دمایی در تمامی جهات معادلات حاکم را در سه بعد نیز حل نمود ونتایج را با نتایج باساک [100]که از تئوری کلاسیک و روش اجزاء محدود استفاده کرده است، مقایسه نمود.

بررسی سینماتیک، تکینگی و دینامیک معکوس کامل ربات گوف-استوارت 3-6 با استفاده از روش لاگرانژ

برای ادامه کار حاضر می  توان مسئله کنترل ربات را مورد بررسی قرار داد. همچنین موضوع طراحی مسیر حرکت ربات با در نظر گرفتن اطلاعات حاصل از این تحقیق در زمینه تکینگی ربات مورد توجه است. با توجه به نیاز روز افزون به ربات  های شبیه  ساز و همچنین با استفاده از تحقیقات انجام شده در این پایان  نامه، زمینه سرمایه  گذاری جهت ساخت ربات گوف-استوارت نیز فراهم است. استفاده از روش  های نیمه دقیق حل دستگاه معادلات غیرخطی مانند روش HCM  جهت حل دستگاه معادلات حاصل از سینماتیک مستقیم ربات نیز موضوعی جدید در زمینه علم رباتیک می  باشد.

مدل  سازی میکرومکانیکی رفتار تغییرشکل لغزشی فلزات کریستالی با استفاده از تئوری کریستال پلاستیسیته

روش پیشنهاد شده در این پایان  نامه جهت مطالعه رفتار تغییرشکل پلاستیک فلزات کریتسالی و بطور خاص فولاد ضد زنگ 316L می  تواند به عنوان نقطه شروعی برای تحقیقات کامل  تر و گسترده  تر در زمینه  های شکلدهی میکرو، شناسایی ترک  های میکرو و همچنین مدل  سازی رفتار آلیاژهای دوفازی از قبیل آلیاژهای تیتانیوم و نیکل و همچنین فولادهای دوفازی فریت-مارتنزیت یا فریت-آستنیت که از خانواده فولادهای ضدزنگ می  باشند خورد استفاده قرار گیرد. پیشنهاداتی که برای تحقیقات آینده مطرح می  شود به قرار زیر است:
• استفاده از روش ارائه شده برای مدل  سازی و پیش  بینی فرآیند  های میکرو-فرمینگ از قبیل میکرو-هیدروفرمینگ، میکرو-اکستروژن، میکرو-آپستینگ و کشش عمیق میکرو
• استفاده از متدولوژی ارائه شده جهت شناسایی حد پایین برای تعداد دانه به نحوی که با آن تعداد دانه ماده رفتار تغییرشکل همگنی و یکنواختی از خود نشان دهد. این پیشنهاد برای مثال می  تواند در طراحی قطعات اولیه برای انجام فرایند  های میکرو-فرمینگ بسیار مفید واقع شود. مثلا در هیدروفرمینگ میکرو-لوله  ها  تعداد دانه  ی مورد نیاز در راستای ضخامت به نحوی که تغییرشکل یکنواختی در راستای ضخامت حاصل شود، می  تواند با بکار گرفتن از روش استفاده شده در این پایان  نامه تعیین شود.
• در این تحقیق شرایط مرزدانه  ها و تاثیر آنها بر روی تغییرشکل وارد محاسبات نشده بود. برای انجام این کار می  توان المان  ها و گره  هایی را که در نزدیکی نقاط مرزدانه  ای در
RVE قرار دارند را از یکدیگر جدا نمود و در فاصله بین آنها از المان  های با خواص چسبنده   استفاده نمود. این المان  ها می  توانند نقش مرزدانه  ها را در فلزات ایفا نمایند.
• طراحی حساس به میکروساختار از موضوعات جدید در زمینه مشترک بین مهندسی مکانیک و مهندسی مواد می  باشد. متدولوژی ارائه شده را می  توان د راین زمینه بکار گرفت.. برای مثال می  توان برای یک بارگذاری معین ساختار کریستالوگرافی مناسب را طراحی نمود. با استفاده از فرآیندهای عملیات حرارتی میکروساختار مورد نظر را بدست آورد. یا بلعکس می  توان برای یک ساختار کریستالوگرافی معین بارگذاری مناسب را تعیین نمود به نحوی که بتوان از حداکثر ظرفیت ماده استفاده کرد به نحوی که کمترین خرابی در سیستم رخ دهد.
• از روش ارائه شده در این پایان  نامه می  توان در زمینه مدل  سازی رشد ترک  ها در زمینه میکروساختار نیز بهره جست. شایان ذکر است که مدل  سازی آماری ترک در زمینه میکروساختار توسط آقای دکتر فرهنگ  دوست و دانشجوی دکتری ایشان آقای دکتر رهنما بدون استفاده از تئوری کریستال پلاستیسیته انجام شده است[69].
• مشاهده شده که ترک  های ناشی از خوردگی تنشی اغلب در مرزدانه  های بین دانه  هایی که کمتر تغییرشکل داده  اند و دانه  هایی که دچار تغییرشکل شدید شده  اند اتفاق می-افتند. که تاثیر جهات کریستالوگرافی دانه  ها روی تنش  های مرزدانه  ای از دیگر پیشنهاداتی است که در این زمینه می تواند مطرح شود.
• اخیرا مطالعه تاثیرات اندازه دانه بر روی شکل  پذیری در فرایند  های شکل  دهی و بخصوص فرایند  های شکل دهی گرم بسیار مورد توجه قرار گرفته است، و روند کار به این صورت است که محققان به کمک آنیل کردن ورق در شرایط دمایی مختلف اندازه   دانه  های مختلفی بدست می  آورند و سپس تاثیر اندازه دانه را برروی فرآیند مطالعه می-کنند. با بکار گیری روش ارائه شده در این پایان نامه می توان بخش اعظمی از نیاز به انجام این عملیات آزمایشگاهی هزینه بر را با تولید میکروساختارها با تعداد و اندازه   دانه  های متفاوت و بررسی تاثیر این پارامترها، کاهش داد.

پیش‌بینی و افزایش دقت مدل‌سازی تغییر شکل گرم نانو مواد مرکب‌
آلومینیوم آلومینا با استفاده از نقشه فرآیندی و شبکه عصبي مصنوعی

 بررسی تأثیر اندازه ذرات بر روی خواص ماده
• مقایسه نقشه‌های فرآیندی مواد مرکب با نانو مواد مرکب
• ترسیم نقشه‌های فرآیندی برای نرخ کرنش‌های پایین‌تر
• بررسی خواص مکانیکی و ریزساختار ماده بررسی‌شده در این پژوهش
• بررسی توابع دیگر شبکه عصبی مصنوعی جهت به دست آوردن جواب دقیق‌تر
• تهیه نقشه فرآیندی برای تغییر شکل گرم نانو مواد مرکب زمینه فلزی دیگر
• بررسی بازه‌های دمایی بالاتر از دماهای این پژوهش

شبیهسازی جریان گاز رقیق  شده در میکرو/نانو نازل با استفاده از روش شبیه‌سازی مستقیم مونت کارلو (DSMC)

باتوجه به جریان‌شناسی انجام گرفته و همچنین در ادامه‌ی مسیر کاهش هزینه‌ی محاسباتی حل جریان درون میکرو/نانونازل‌ها پیشنهادات زیر ارائه می‌گردد:
(1) اعمال روش کمکی زیرسلول‌های تطبیقی گذرا (
TAS) به طرح برخوردی برنولی ساده شده (SBT) به منظور کاهش هزینه‌ی محاسباتی از طریق درشت‌نمودن شبکه‌ی مورد استفاده:
اگرچه طرح برخورد برنولی ساده شده (
SBT) به تنهایی کاهش خوبی در هزینه‌های محاسباتی همراه داشت اما استفاده از شبکه‌های ریز همچنان یکی از مشکلات این روش به حساب می‌آید. روش TAS این امکان را به مدل برخوردی SBT می‌دهد که بتواند در شبکه‌های محاسباتی نسبتاً درشت نیز از ثبت برخوردهای ناصحیح جلوگیری به عمل آورد. درنتیجه درصورت اعمال چنین روشی می‌توان استفاده از یک شبکه‌ی درشت و تعداد ذرات پایین را توأماً در اختیار داشت.  
(2) درنظرگرفتن واکنش‌های شیمیایی موجود در جریان میکرو/نانونازل
اغلب در مطالعات انجام گرفته درون میکرو/نانونازل‌ها از گاز تک‌اتمی، دواتمی و یا هوا برای شبیه‌سازی استفاده شده است. در حالیکه می‌توان با وارد ساختن گونه‌های مختلف و در نظرگرفتن واکنش‌های شیمیایی بین آن‌ها افزایش انرژی درونی و درپی آن کسب انرژی جنبشی بیشتر را به همراه داشت. لذا این مطلب به عنوان یکی از مهمترین پتانسیل‌های موجود در شبیه‌سازی میکرونازل‌ها به حساب می‌آید.
(3) اِعمال تزریق/مکش گاز به درون میکرو/نانونازل در جهت افزایش کارایی آن
از آنجا که در مطالعه‌ی جریان درون ریزسامانه‌ها از جمله میکرونازل، لایه‌مرزی نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند و موجب کاهش کارایی آن‌ها می‌گردد می‌توان با اِعمال فرایند تزریق/مکش در نواحی مشخص اثر لایه‌ی مرزی را کاهش و کارایی میکرونازل را افزایش داد.
(4) حل جریان‌های سه‌بعدی میکرو/نانونازل‌ها
همواره حل جریان‌های سه‌بعدی به عنوان یکی از چالش‌های جریان‌های ریزسامانه‌ها مثل میکرونازل بوده است. لذا می‌توان با درنظرگرفتن یک راهکار مناسب ساختار جریان سه بعدی را در مقابل دوبعدی بررسی نمود. 


(5)   درنظرگرفتن جریان‌های چندفازی
از ایده‌های نوین دیگر برای حل جریان درون میکرونازل‌ها می‌توان به پیاده‌سازی جریان‌های چندفازی درون آن‌ها اشاره کرد.

بررسی آزمایشگاهی اثر ویسکوزیته سیال در میزان فرسایش حاصل از کاویتاسیون تک حباب

 تحلیل اثر تغییرات ولتاژ در ایجاد حباب و جت جریانی
• تحلیل اثر تغیرات رینولدز در قدرت خورندگی حباب
• تحلیل اثر سیالات غیر نیوتنی در مکانیسم خوردگی
• تحلیل اثر دو حباب بر سطح یا بیشتر
• چگونگی بهره برداری مثبت و مفید از نیروی میکرو جت حاصل از کاویتاسیون

تحلیل تیرهای کامپوزیت سه  بعدی به روش کاهش ابعاد

روش حاضر با امکان حل تیر کامپوزیتی با هندسه مقطع و ماده ناهمسانگرد و ناهمگن دلخواه، امکان انجام انواع تحلیل   موبوط به تیرها را با سرعتی بالا فراهم می  سازد. با توجه به این ویژگی می  توان به بهینه-سازی سازه کامپوزیت با تغییر چیدمان لایه  های کامپوزیتی و دستیابی به رفتاری خاص از سازه پرداخت. با توجه به شیوه حل مقطع می  توان لایه  هایی از مواد هوشمند در مقطع استفاده کرد و به وسیله آن کنترل فعال و یا غیرفعال تیر در حل  ها و شرایط مختلف را مورد بررسی قرار داد. همچنین می  توان از سرعت و دقت بالای روش در تحلیل  های آئروالاستیسیته و بررسی انواع پایداری  های مرتبط بهره برد.

بررسی عددی پارامترهای موثر درمیزان انتقال حرارت یک برج خنک کن خشک کوتاه با مکش طبیعی از طریق نصب بادشکن پره ای

از آنجا که همواره مقداری از جریان باد در همه فصول و در تمام نواحی وجود دارد و ذکر این مطلب که مجتمع های پالایشگاهی، پتروشیمی، نیروگاهی و صنایع مشابه در مناطقی باز  احداث می گردند ( که پیرامون آنها فضای آزاد زیاد می باشد ) و از اینرو مانعی برای جلوگیری از وزش باد به سمت برجهای خنک کن وجود ندارد، لذا جلوگیری یا منحرف کردن جریان باد برای کاهش اثرات مخرب آن بر روی برجها، صحیح به نظر نمی رسد و چه بهتر است که با نصب باد شکن پره ای، از این انرژی طبیعی در حد مطلوب استفاده کنیم. در این راستا و با توجه به نتایج ذکر شده می توان با مطالعه وضعیت هواشناسی هر اقلیم و همچنین بررسی رژیم وزش، در فصول مختلف هر منطقه و میانگین گیری سرعت باد برای طول سال و رسیدن به یک نقطه بهینه، از یکی از روشهای مذکور استفاده نمود. همچنین در صورتیکه هزینه های اولیه مربوط به ساخت برج خنک کن، از قبیل سازه، تاسیسات مربوطه، بتن ریزی، سطح اشغال و .....

بهینه‌سازی چندهدفه پارامترهای میراگر جرمی تنظیم شده به کمک شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات

 بهینه  سازی چندهدفه پارامترهای میراگر جرمی تنظیم شده برای بارگذاری باد در سازه  ها و بررسی اثرات اندرکنش بین سازه و خاک.
• بهینه  سازی پارامترهای میراگر جرمی تنظیم شده برای سازه نامتقارن سه بعدی با در نظرگیری اثرات اندرکنش بین سازه و خاک برای بارگذاری باد.
• بررسی به‌کارگیری میراگر جرمی غیرخطی برای این نوع مدل‌سازی سازه (مدل ساختمان برشی) و تحت اثرات خاک و بهینه  سازی آن برای باد و زلزله.
• بهینه  سازی پارامترهای میراگر جرمی تنظیم شده با در نظرگیری تغییرات خواص خاک نسبت به فرکانس بارگذاری اعمالی.
• بررسی استفاده از قابلیت  های شبکه عصبی در پیش  بینی رفتار سیستم سازه- میراگر جرمی غیرخطی- خاک در بارگذاری باد و زلزله.

واکاوی معادله  های مستقل و وابسته به زمان در نگره  ی مومسان
با بهره  جویی از راه  کار جزء محدود ناخطی

بررسی رفتار ماده های ناهمسانگرد که دارای رفتار متفاوت در کشش و فشار هستند. (تسلیم آن ها وابسته به فشار آب ایستا است) پیشنهادهایی برای ادامه  ی رساله به قرار زیر می  آیند:
1- برای ماده های ناهمسانگرد، معیارها بر پایه  ی نامتغیرهای تنش به دست آیند. باید افزود، برای مشتق  گیری مرتبه  های یکم و دوم می  توان از راه  کارهای پیشنهادی این رساله برای به هنگام کردن تنش استفاده کرد.
2- الگوسازی مومسانی ماده های پلیمری و مرکب با وارد کردن قانون جریان ناوابسته.
3- واکاوی گونه  های مختلف الگو  های سخت  شوندگی مانند الگوهای سخت  شوندگی چند سطحی.
4- انجام آزمایش  های نوینی برای دست  یابی به ویژگی  های مکانیکی ماده. از میان آن  ها، می  توان تنش  های تسلیم، عامل-های لنکفورد در کشش و فشار و در جهت  های گوناگون نسبت به راستای نورد را نام برد. همچنین، رفتار ماده  هایی گوناگونی را می  توان با این آزمایش  ها بررسی کرد.

مدل‌سازی خواص مکانیکی کامپوزیت‌ها و نانوکامپوزیت‌های Al-Al2O3 با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

 از روش های عددی دیگر مانند منطق فازی، تاگوچی، انفیس و ... می  توان برای پیش بینی نتایج استفاده کرد.
2- از الگوریتم دیگر مانند آموزش دسته ای کاهش شیب، ضریب یادگیری متغیر، پس انتشار ارتجاعی و ... برای مدل  سازی می  توان استفاده کرد.
3- می  توان از کامپوزیت  ها و نانوکامپوزیت  ها با درصد های متنوع  تری استفاده کرد. همان  طور که در قسمت نتایج بیان شد نانو کامپوزیت با درصد وزنی 7-8 بیشترین استحکام را داراست. با تولید این کامپوزیت می  توان صحت این نتیجه را سنجید.
4- میتوان به تولید نانو کامپوزیت های زمینه فلزی  با ذرات تقویت کننده متفاوت مانند
SiC, TiB2, B4C, C پرداخت.
5- با تولید
FGM ها خواص مکانیکی آن  ها را مورد بررسی قرار داد.
6- از کاستی   های این پژوهش میتوان به عدم استفاده از
DOE اشاره کرد. آزمایشات اولیه بر اساس DOE نبوده پس سایر آزمایشات هم بدون توجه به DOE انجام شده است. اما بهتر است در آینده از DOE برای طراحی آزمایش استفاده کرد.
7- برای صحه گذاری بیشتر بر نتایج 5 و 6 احتیاج به آزمایشات بیشتری می  باشد که در آینده با آزمایشات بیشتر می  توان به صحت نتایج فوق پی برد

شبیه سازی عددی تاثیر پارامترهای موثر بر تولید و انتشار حرارت
در آتش سوزی ساختمان  ها

     در شبیه سازی آتش می  توان پارامترهای مختلفی را مورد بررسی قرار داد. یکی از این موارد میزان اکسیژن مورد نیاز برای مواد مختلف در آتش سوزی و همچنین اثرات آن در شدت آتش سوزی یا تحقیق درباره میزان هوای ورودی و خروجی از دریچه  ها بر اساس مقدار ماده قابل احتراق و اندازه دریچه‌ها است. پژوهش در این دو موضوع می  تواند به شناخت در مورد آتش به خصوص درباره دو پدیده شعله‌وری و باز افروختگی که در هنگام اطفاء حریق بسیار پیچیده و خطرناک است و ارتباط مستقیمی با میزان هوای ورودی و خروجی دارد کمک نماید.

رابطه ضریب هدایت گرمایی موثر و مقاومت مخصوص الکتریکی در عایق های گرمایی مرطوب به روش آزمایشگاهی

 در مواد متخلخل مرطوب، خواص اندازه گیری شده به روش مرطوب کردن و آزمایش بستگی دارد. اما در بسیاری از مقالات جزئیات روش ها ذکر نشده است. از این رو داده های به دست آمده از این مراجع قابل استناد و استفاده نیستند. تعریف یک روش استاندارد برای مرطوب کردن و اندازه گیری خواصی مانند ضریب هدایت حرارتی یا الکتریکی می تواند اطلاعات به دست آمده از آزمایش ها را برای همگان قابل استفاده کند.
• بسیاری از مصالح ساختمانی مانند آجر، گچ، سیمان و ... گرچه در نقاط مختلف دنیا با یک نام شناخته می شوند اما با توجه استفاده از خاک هر منطقه در تولید آنها، ترکیب و خواصی متفاوت دارند. از این رو اندازه گیری خواص این مصالح از جمله ضریب هدایت حرارتی آنها در هر منطقه امری ضروری است.
• یافتن رابطه بین ضریب هدایت حرارتی ظاهری و مقاومت ویژه الکتریکی برای سایر مواد متخلخل مرطوب می تواند بسیار مفید باشد.
• بررسی توزیع رطوبت با روش های عکسبرداری هسته ای در هنگام اندازه گیری خواص می تواند به توسعه مدل های دقیق تر تئوری و عملی برای تعیین خواص مواد متخلخل مرطوب کمک کند.

شبیه  سازی تئوری و تجربی دینامیک دو درجه آزادی ایرفویل  های توربین‏بادی

آنچه که در این پایان  نامه انجام شده است، اولین گام در طراحی بهینه پره  های توربین بادی است. اما طراحی وتحلیل پره  های توربین بادی با پیچیدگی فراوانی همراه است. این پیچیدگی به حدی است که می  توان تحلیل پره  های توربین بادی را بسیار مشکل  تر از سایر سازه  ها و حتی بال هواپیما دانست. بنابراین برای پیدا کردن مدلی که شامل تمام پیچیدگی  های سازه – سیال باشد، باید مطالعات و آزمون‏های متفاوتی طراحی و پیاده  سازی شود. به عنوان یکی از مناسب  ترین روش  های مطالعه در این سازه  ها، پیشنهاد می  شود که مدلی کوچک شده از پره توربین بادی ساخته شود و رفتار دینامیکی آن توسط مدل   واگنر پیش  بینی و به کمک آزمون تونل باد، اعتبار سنجی شود. سازه پره توربین بادی به دلیل داشتن بینهایت درجه آزادی، از معادلات حرکت سیستم  های پیوسته پیروی می  نماید، اما با این حال می  توان برای شناسایی سازه و مدل  سازی سازه  ی پره، از آنالیز مودال تجربی کمک گرفت.

تحلیل عددی خستگی و آسیب پیش‌رونده در کامپوزیت‌ها

 بررسی سایر لایه گذاری‌ها و الیاف خصوصاً الیاف شیشه
- بررسی پارامترهای گوناگون مؤثر در تمرکز تنش مثل شکل بریدگی، جهت و شعاع انحنای     بریدگی، زاویه بار، زاویه الیاف
- پیش‌بینی عمر مواد کامپوزیتی دارای اثر تمرکز تنش
- انجام تحلیل خستگی بر روی تمامی محدوده‌های بحرانی
- انجام مطالعات در بارگذاری‌های دامنه متغیر
- با توجه به گستردگی روش‌های پیش‌بینی عمر، بررسی سایر رابطه‌های عمر و مقایسه رابطه‌های موجود جهت جمع‌بندی و استفاده از بهینه‌ترین روش
- بررسی بارگذاری‌های چندجهته و پیش‌بینی شکست و عمر مواد کامپوزیتی

مدلسازی پدیده ارتعاشات القایی گردابه ها و روش های کنترل آن

پیشنهادات زیر را می توان جهت ادامه کار و تکمیل تر نمودن مباحث ارتعاشات VIV به کار بست:
 در اکثر مطالعات انجام شده سیلندر صلب فرض شده است، برای استوانه های با طول زیاد(
L/D > 100) بهتر است استوانه به صورت الاستیک در نظر گرفته شود.
 حل مسئله برای سازه های غیرصلب و با شرایط مرزی متفاوت برای هندسه های مختلف.
 در این مدل، پارامتر غیر خطی معادله ون در پل(
ɛ) از مرتبه یک در نظر گرفته شده است که می توان حل برای مرتبه بالاتر را در آینده انجام داد.
 مطالعه تاثیر زبری سطح در محدوده وسیع جهت افزایش و کاهش دامنه نوسانات.
 بررسی استوانه در حالت چند فازی به عنوان مثال استوانه معلق در آب.  
 از آن جایی که
VIVACE کاربردی از سیستم VIV با میرایی بالا می باشد، بهینه سازی محدوده همگاه سازی و دامنه VIV تحت میرایی زیاد می تواند در پژوهش های آینده مورد بررسی قرار گیرد.
کاهش نسبت جرمی استوانه به کمتر از نسبت جرمی بحرانی(
m^*=0.54) و بررسی محدوده همگاه سازی در این حالت.

بررسی عددی اثر نسبت منظری (Aspect Ratio) بر عملکرد توربین بادی نوع داریوس با پره‌های مستقیم

 به منظور مشاهده دقیق  تر تأثیرات گردابه  های ایجاد شده توسط پره  ها بر روی عملکرد توربین، پیشنهاد می‌شود حل عددی بصورت سه بعدی انجام شود.
  با استفاده از توربین‌هایی با زاویه گام متغیر، می‌توان پره را در هر زمان در بهترین زاویه حمله قرار داد. لذا گشتاور راه انداز توربین بهبود پیدا می‌کند، بنابراین پیشنهاد می‌شود تحلیلی با زاویه گام متغیر انجام شود.
• استفاده از بهبود دهنده‌های آیرودینامیکی نظیر وینگلت گردابه‌های ایجاد شده در ابتدا و انتهای پره را کاهش می‌دهد، لذا پیشنهاد می‌شود مشخصه‌های عملکردی توربین نظیر ضریب توان با به کاربردن این بهبود   دهنده  ها بررسی شود. 
• استفاده از ایرفویل‌های با پروفیل "
J" مشکل راه اندازی توربین را تا اندازه‌ای برطرف می‌کند. به همین منظور پیشنهاد می‌گردد که این نوع ایرفویل‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
• پیشنهاد می‌گردد که عملکرد توربین با تغییر نسبت منظری برای ایرفویل‌های متقارن بررسی شود.
• طرح ترکیبی ساوینیوس + داریوس مشکل خود راه‌اندازی نخواهد داشت و پیشنهاد می‌شود که مورد بررسی قرار گیرند.
• پیشنهاد می‌شود نگه‌دارنده پره‌ها، خود دارای سطح مقطع ایرفویل گونه باشد به طوری که کمترین مقاومت را در برابر جریان ایجاد کند.
• برای اینکه پره‌ها در معرض گردابه ناشی از دیگر پره‌ها قرار نگیرند، پیشنهاد می‌شود پره‌ها با اختلاف ارتفاع از یکدیگر نصب گردند تا بیشترین سرعت باد را دریافت نمایند و توان تولیدی قابل توجهی را تولید کنند. 

بررسی میکروساختاری رفتار فولاد دوفازی فریت-مارتنزیت با استفاده از تئوری کریستال پلاستیسیته و تولید مورفولوژی میکروساختار

به منظور دست  یابی به اهداف کاربردی  تر می  توان موضوعات زیر را برای کار بر این اساس پیشنهاد داد:
1) پژوهش انجام گرفته در این پایان  نامه، تاثیرات مرز دانه را بر تغییر شکل در نظر نگرفته است. در کارهای آینده پیشنهاد می  شود که مرز دانه نیز وارد محاسبات گردد. با جداسازی نقاط نزدیک مرز دانه و تعریف خصوصیات برای آن  ها می  توان به این مهم دست یافت.
2) در این پژوهش، هرچند از یک میکروساختار سه بعدی استفاده شد، اما توزیع دانه  ها در فولاد دو فازی به صورت تصادفی انتخاب گردید. ارائه الگویی برای مکان هندسی فازها که با واقعیت تطابق بیشتری داشته باشد، می  تواند مورد توجه قرار گیرد.
3) به کارگیری روش ارائه شده و کد حاضر برای مدل  سازی و پیش  بینی فرایندهای میکروفرمینگ، نظیر میکرو کشش عمیق ، میکرو اکستروژن ، میکرو بندینگ  و ... از دیگر کارهای پیشنهادی است. با این روش اثرات اندازه در مقیاس میکرو فرایندهای شکل  دهی در نظر گرفته می  شوند. البته شایان ذکر است که، از آنجایی که فرایندهای شکل  دهی در نرم  افزار اجزا محدود آباکوس به صورت دینامیکی تحلیل می  شوند، نیاز به تغییراتی در کد
UMAT به منظور تحلیل آن  ها وجود دارد.
4)کد
UMAT به کار گرفته شده، تنها جوابگوی ساختارهای مکعبی است. اما همانطور که می-دانیم فلزات دارای ساختار کریستالی BCC، FCC و HCP هستند. در نتیجه استخراج روابط و معادلات برای ساختار HCP و اعمال آن بر کد UMAT، دامنه   وسیع  تری را به وجود خواهد آورد. با توجه به این مورد می  توان تمام ساختارهای موجود در فلزات را تحلیل نمود.

بررسی تجربی و شبیه  سازی عددی نرخ کرنش در فرایند کشش  عمیق قطعات بسیار کوچک

انجام فرایند کشش  عمیق قطعات بسیار کوچک در سرعت  های مختلف بوسیله  ی سنبه  های با قطر کوچکتر (1 و 2 میلی  متر)
(2) انجام فرایند کشش  عمیق قطعات بسیار کوچک با ورق  های با ضخامت متفاوت در سرعت  های شکل  دهی مختلف
(3) بررسی اثر استفاده از روانکار در در فرایند کشش  عمیق قطعات بسیار کوچک در سرعت  های مختلف
(4) انجام فرایند کشش  عمیق قطعات بسیار کوچک در سرعت  های مختلف با استفاده از ورق  هایی که حساسیت زیادی به نرخ کرنش دارند مانند آلیاژهای مختلف منیزیم
(5) بررسی اثر نرخ کرنش در کشش  عمیق قطعات بسیار کوچک با ورق  هایی با اندازه دانه  های متفاوت بوسیله  ی آنیل کردن در دماهای مختلف
(6) بررسی اثر نرخ کرنش در کشش  عمیق گرم قطعات بسیار کوچک

بررسی تأثیر الگوی جریان بر عوامل مؤثر در ایجاد گرفتگی عروق کاروتید داخلی

برخلاف مطالعات زیادی که بر روی جریان خون در عروق انجام‌شده است، هنوز مطالب قابل‌توجهی جهت مطالعه باقی‌مانده است که ازجمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-بررسی جریان سیال در قسمت فوقانی سیفون کاروتید ازجمله دایره ویلز .
2- بررسی انتقال جرم در مدل  های چندلایه سیفون کاروتید داخلی با در نظر گرفتن هندسه ایده  ال و واقعی آن.
3-بررسی اثر تغییرات هماتوکریت در افزایش احتمال گرفتگی سیفون کاروتید
4-  با توجه به تغییر شکل کاروتید گردنی، با حرکت دادن سرو گردن٬ می‌توان در هرکدام از حالت-های معمول قرارگیری سر گردن تغییرات جریان در این هندسه  ها را بررسی کرد.
5- با توجه به تأثیر ضربان قلب بر روی عروق و همچنین جداره منعطف آن‌ها می‌توان، از مدل  هایی که امکان بررسی تأثیر همزمان سیال بر روی جامد و بالعکس  را فراهم می  کنند جهت مطالعه جریان سیال در سیفون و علاوه بران میزان افزایش یا کاهش رسوب پذیری دیواره  ها را نیز بررسی کرد.
6-با استفاده از مدل بدون دیواره می‌توان میزان انتقال اکسیژن را نیز به دیواره عروق بررسی کرد که در هندسه  های پیچیده این عروق٬ این پدیده مطالعه نشده  است

تحلیل رفتار جریان قطره در میکروکانال‌ با استفاده از روش حجم‌سیال در
نرم افزار اپن فم

     با توجه به گسترش روزافزون کاربرد میکروکانال در رشته‌های مختلف، زمینه‌های تحقیقاتی بسیار وسیعی در این مقوله فراهم است که به برخی از آن‌ها به‌عنوان پیشنهاد جهت آغاز پژوهش، ادامه‌ی کارهای تحقیقاتی و یا گسترده‌سازی این مهم که به علت محدودیت زمانی و گستردگی بحث‌ها فرصت انجام آن‌ها پیش نیامده است، اشاره خواهد شد، تا علاقه‌مندان با داشتن ایده‌ای مناسب به این زمینه‌ی تحقیقاتی وارد شوند.
1. بررسی نقش زاویه‌ی تماس دینامیکی  و اعمال آن توسط نرم‌افزار اپن‌فم و مقایسه‌ی نتایج حاصل از آن با پژوهش‌های پیشین، لذا در این زمینه‌ی تحقیقاتی، تاکنون مطالعه‌ای مشاهده نشده است.
2. استفاده از هندسه‌های با ورودی  های بیشتر (مثلا دو کانال عمودی) و بررسی نقش هندسه‌ی میکروکانال بر رژیم‌های جریان دو فاز داخل میکروکانال جهت شناسایی اهمیت پارامتر موردنظر و کشف رژیم‌های جدیدتر در این هندسه  ها.
3. شبیه‌سازی سه‌بعدی میکروکانال و مقایسه‌‍‌ی آن با هندسه‌ی دوبعدی جهت مشاهده‌ی تنوع رژیم‌های مختلف جریان داخل هندسه‌های تی-شکل، وی-شکل، یو-شکل و دیگر هندسه‌های ابداعی.
4. بررسی نرخ انتقال حرارت در رژیم‌های مختلف میکروکانال‌.
5. اعمال تغییرشکل در گلویی میکروکانال جهت رسیدن به رژیم‌های مختلف جریان.
6. بررسی رفتار جریان دوفاز و مشخصه‌های آن در میکروکانال‌هایی با سطح مقطع دایروی شکل جهت شناسایی رژیم‌های جدید جریان.

بررسی عددی و آزمایشگاهی اثر شکل هندسی مقطع نازل بر انتقال حرارت جت برخوردی به یک صفحه تخت

به دلیل اهمیت و کاربرد وسیع جت‌های برخوردی در صنعت، بررسی و بهینه‌سازی فرایند انتقال حرارت در این دسته جت‌ها همواره موردتوجه محققین بوده است. تاکنون تحقیقات بسیاری برای افزایش ضریب انتقال حرارت و بررسی تأثیر پارامترهای مختلف توسط حل‌های عددی، تحلیلی و آزمایشگاهی صورت گرفته است. در پژوهش حاضر نشان داده شد که می‌توان به‌منظور افزایش ضریب انتقال حرارت، به‌جای استفاده از نازل‌های متداول در شرایط مختلف از نازل مثلثی بهره جست.
     در پژوهش حاضر صفحه برخورد، یک صفحه تخت شار ثابت است. در تحقیقات آینده می  توان به‌جای استفاده از صفحه تخت، از صفحه فین دار استفاده کرد. پیش  بینی می  شود با استفاده از صفحه فین دار به دلیل افزایش سطح انتقال حرارت، ضریب انتقال حرارت افزایش یابد.
     در اکثر تحقیقات انجام‌شده سیال مورداستفاده هوا بوده است. در تحقیقات آینده به‌جای استفاده از سیال متداول هوا، می  توان از آب و یا ترکیب آب و نانو سیال استفاده کرد و اثرات استفاده از انواع نانو سیالات را موردبررسی قرارداد. پیش  بینی می  شود با استفاده از نانو سیال، به دلیل افزايش سطح انتقال حرارت، ضریب انتقال حرارت افزایش یابد. حضور ذرات با ابعاد نانومتري در سيال باعث افزايش مقادير جرم حجمي و ضريب هدايتي و از طرفي كاهش ظرفيت حرارتي مخصوص فشارثابت (
c_p) نانو سیال مربوطه مي  شود.
     با اعمال تغییرات پیشنهادشده و همچنین استفاده از دسته جت به‌جای یک جت تنها درحالی‌که نازل مورداستفاده دارای مقطع مثلثی باشد انتظار می‌رود که ضریب انتقال حرارت تا حد زیادی بهبود یابد.

مدل‌سازی و بهینه  سازی سیکلون‌های جداسازی گاز-جامد با استفاده از سه نوع شبکه عصبی مصنوعی، ژنتیک الگوریتم و روش عددی برای دست‌یابی به افت فشار کمینه

با توجه به تحقیقات جانبی که ضمن انجام این پروژه صورت گرفته شد، مشخص شد که برخلاف پژوهش  های زیادی که در زمینه سیکلون  ها صورت گرفته است، روش  های جدید تحلیل و بهینه  سازی،   همانند شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیک و رویه پاسخ، تاکنون در زمینه هیدروسیکلون  ها به  کار گرفته نشده است. از این رو یکی از زمینه  های پیش  رو برای محققین بررسی هیدروسیکلون  ها به منظور ارائه ابعاد بهینه برای  افزایش راندمان و کاهش افت فشار هیدروسیکلون  ها می  باشد.
از دیگر مسائل قابل بررسی، افزایش راندمان سیکلون می  باشد که با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک چند هدفه می  توان سیکلون را بهینه  سازی چند هدفه کرد.
همچنین می  توان علاوه بر هشت پارامتر هندسی، متغیرهای دیگری مانند دبی ورودی، چگالی ذرات، قطر ذرات را نیز به ورودی  های شبکه عصبی اضافه کرده و بررسی دقیق  تری انجام داد.
طی سال  های اخیر سیکلون  هایی با ساختار تغییر یافته معرفی شده  اند، به طوری  که سعی در بهینه  تر کردن پارامترهای عملکردی داشته  اند. با توجه به اینکه انداز  ه  گیری  های تجربی نیز بر روی این نوع سیکلون  ها انجام شده،   می  توان میزان دقت و عملکرد این سیکلون  ها را با کمک روش  های جدید اشاره شده، بررسی کرد.

مدل‌سازی، تحلیل و بهينه‌سازي سازه‌ي لبه حمله‌ي بال هواپیما در برابر برخورد پرنده

در ادامه‌ي اين پژوهش مي‌توان به بررسي امكان و تأثیر استفاده از موادي نظير كامپوزيت‌ها، سازه‌ي لانه‌زنبوري ، فوم‌هاي فلزي، سازه‌ي چندلايه‌ي مركب با لايه‌هاي فلزي و كامپوزيتي  و غيره به منظور جذب بيشتر انرژي در سازه‌ي بال هواپيما پرداخته و مناسب‌ترين ساختار را ا ز نقطه‌نظر وزن و مقاومت در برابر برخورد تعيين نمود.
علاوه بر اين مي‌توان اثر برخورد در زواياي مختلف و هم‌چنين محل‌هاي مختلف را به سازه‌ي بال مورد بررسي قرار داد.
هم‌چنين مي‌توان اثر برخورد پرنده به سازه‌ي بال را در توانايي تحمل نيروهاي خارجي وارده به آن در حين پرواز مورد مطالعه قرار داد.
تأثیر برخورد پرنده بر عملکرد مكانيزم‌هاي بال پيشنهاد ديگري به‌منظور ادامه‌ي اين پژوهش است.
تحليل برخورد پرنده به ساير اجزاي هواپيما نظير شيشه، دماغه، ورودي موتورها، دم‌ها و بدنه و انجام بهينه‌سازي نيز مي‌تواند در پژوهش‌هاي بعدي مورد بررسي قرار بگيرد.

تخمین هدایت حرارتی جامدات به روش لیزر فلش و گرادیان مزدوج

پیشنهاد می  شود در ادامه این اندازه  گیری دما در آزمایشگاه انجام گیرد و با استفاده از نتایج آزمایشگاهی مقدار ضریب هدایت حرارتی تخمین زده شود.
    هم چنین از روش الگوریتم ژنتیک برای کمینه کردن تابع هدف در حالت ضریب هدایت حرارتی متغیر با دما استفاده شود.
    هم چنین این روش برای مایعات نیز مورد بررسی قرار گیرد.

تحلیل تنش و بررسی تأثیرساختار نواحی جوش در اتصال هیبریدی تسمه فلزی

در تحلیل و بررسی انجام شده در این پایان نامه تاثیر ابعاد نقطه جوش هیبریدی و جنس مصالح و چسب بر بیشینه تنش و به پیروی از آن استحکام جوش مشاهده شد. بدلیل کاربرد صنعتی و اهمیت روزمره آن، دامنه این مطالعه را می‌توان به حوزه وسیعتری توسعه داد. بطور مثال مطالعه عناوین زیر توصیه می‌شود.
بررسی جوش نقطه ای هیبریدی بر پایه نظریه مکانیک شکست و تعیین استحکام شکست این نوع جوش همراه با سنجش‌های پارامتریک
با توجه به رفتار ویسکوالاستیک چسب‌ها مطالعه تاثیر زمان بر واکنش چسب در جوش هیبریدی
مطالعه استحکام جوش بر مبنای انرژی جذب شده هنگام شکست.
تجزیه وتحلیل استحکام نقطه جوش هیبریدی در اثر اعمال بارهای دینامیکی
بررسی رشد ترک خستگی در نقطه جوش هیبریدی در اثر بارهای متناوب و ارتعاشات
بهینه سازی وتاثیر متقابل پارامترهای نقطه جوش هیبریدی از جمله عمق فرو رفتگی الکترود به کمک
DOE و شبکه عصبی

شبیه‌سازی پرخورانی موتور نیسان با بررسی نسبت تراکم و تغییر زمان‌بندی سوپاپ به وسیله نرم‌افزار GT-POWER

 مدل‌سازی کامل سیستم خنک کاری موتور و مشاهده تأثیر آن بر عملکرد موتور.
2- استفاده از پرخوران دیگری با نسبت
A/R کمی بزرگتر و یا TRIM کمی بیشتر نسبت به پرخوران GT2052 و نتایج را مورد بررسی قرار داد.
3- انجام تغییرات بیان‌شده در این پروژه به‌صورت عملی بر روی موتور و مقایسه آن با نتایج نرم‌افزاری.
4- استفاده از سوخت‌های ترکیبی و متفاوت جهت ایجاد شرایط بهینه برای افزایش بیشتر توان خروجی و تست آن بر روی موتور.
5- با توجه به بررسی‌های انجام شده، به‌کارگیری سیستم زمان‌بندی سوپاپ متغیر و تغییر نسبت تراکم، برای بهبود عملکرد موتور در تمامی سرعت‌ها.

بررسی عددی پدیده تزریق جت مایع در جریان متقاطع مافوق صوت به کمک رویکرد اویلر-لاگرانژ در نرم  افزار فلوئنت

 به عنوان مهم  ترین پیشنهاد، با توجه به اینکه قطرات از ابتدا به صورت گسسته از دهانه نازل خارج می  شوند سریع مورد فروپاشی قرار گرفته و در فاصله کوتاه تری در مقایسه با نتایج تجربی، به اندازه ثابت می  رسند. در صورتی که بتوان به نوعی به نرم  افزار تفهیم کرد که قطرات تا فاصله معینی، دچار فروپاشی نشوند انتظار می  رود نتایج در خصوص محل رسیدن به اندازه ثابت قطرات بهبود قابل توجهی یابد. این کار می  تواند با نوشتن یک کد و الحاق آن به نرم  افزار فلوئنت صورت گیرد.
• اثراتی چون تغییر زاویه جت، تغییر قطر دهانه جت و تغییر نوع سیال می  تواند مورد بررسی قرار بگیرد.
• مدل فروپاشی
SSD به عنوان یک مدل فروپاشی تصادفی، برای جریان  های با سرعت بالا بسیار مناسب است. می  توان این مدل را مورد بررسی قرار داد و نتایج حاصل از آن را با نتایج موجود مقایسه کرد.
• بسیاری از مدل  های به کار گرفته شده در نرم  افزار فلوئنت، صرفا مدل  های مطمئنی هستند نه جدیدترین. بسیاری از این مدل  ها می  تواند از طریق کدهای الحاقی به نرم-افزار جایگزین شده و نتایج آن  ها با نتایج موجود مورد مقایسه قرار گیرد.

ارائه مدل خرابی دیسک کمپرسور موتور جت با استفاده از روش های انرژی

 با توجه به اینکه در کار حاضر تجزیه تحلیل المان محدود برای ناحیه ی اتصال پره به دیسک به صورت مستقیم (بدون زاویه مورب) انجام  شده است، می توان در پژوهش های آینده به بررسی اثر اتصال با زاویه مورب در پیش بینی عمر و مقایسه ی آن با نتایج فوق پرداخت.
2- می توان به بررسی اثرات ویژگی های مهم هندسی ناحیه ی اتصال پره به دیسک مثل : شعاع پخ  پره و دیسک در ناحیه ی اتصال، طول پهلوی اتصال ،  زاویه ی پهلو  بر توزیع تنش و تخمین عمر پرداخت.
3- از آنجایی که در کار حاظر تخمین عمر دیسک کمپرسور با ناحیه ی اتصال (
Dovetail joint) انجام گرفته است، می توان پژوهش فوق را برای دیسک توربین با ناحیه ی اتصال (Fir-tree) انجام داد.

مدل سازی جابه  جایی طبیعی سیالات غیرنیوتنی و نانوسیالات نیوتنی به روش شبکه بولتزمن

یکی از مشکلات اصلی روش شبکه بولتزمن در مدلسازی جریان  های همراه با انتقال حرارت این است که دقت نتایج در پرانتل  های بزرگ‌تر از 10 و یا کوچک‌تر از 1/0، کم شده و حتی حل مسئله واگرا می  شود. در جهت رفع این مشکل روش  هایی بازمان آرامش دو و یا چندگانه معرفی‌شده است که علاوه بر پایداری بیشتر در گستره بزرگ‌تر از پرانتل، پاسخ  های قابل‌اعتمادی ارائه خواهند داد. به همین دلیل پیشنهاد می  شود که جهت مدلسازی جریانات جابه  جایی نانوسیالات و همین‌طور سیالات غیرنیوتنی، از مدل  های شبکه با توابع توزیع چندگانه استفاده شود.
با توجه به پیشرفت روش شبکه بولتزمن در مدلسازی مرزهای منحنی شکل و همچنین کاربرد فراوان جابه‏جایی طبیعی در محفظه‌هایی با سطح مقطع منحنی نظیر بیضی و دایره پیشنهاد می‌شود جابه‌جایی طبیعی سیالات غیرنیوتنی و نانوسیالات نیوتنی در این محفظه‌ها با روش شبکه بولتزمن مدلسازی شود.
در سال‌های اخیر مدلسازی دوفازی جریان نانوسیالات به روش شبکه بولتزمن بسیار مورد استقبال قرارگرفته است، بنابراین پیشنهاد می‌شود که این روش در مدلسازی جابه‌جایی طبیعی نانوسیالات به کارگرفته شود. 
با توجه به پایین بودن ضریب رسانش حرارتی سیالات غیرنیوتنی متداول در صنایع به نظر می‌رسد که استفاده از نانوذرات در این‌گونه سیالات نیز مفید واقع شود، درنتیجه مدلسازی جریان نانوسیالات با سیال پایه غیرنیوتنی می‏تواند مطالعه‌ای جالب‌توجه باشد.

مدل  سازی و تحلیل دینامیکی ربات مارمانند سه بعدی

هدف از کار حاضر، بدست آوردن معادلات حرکت ربات مارمانند سه بعدی برای کنترل و بهینه ساختن اشکال حرکت آن است. حال که این معادلات به صورت تحلیلی بدست آمدند، می  توان از روش  های مختلف کنترل، ربات را هدایت و تغییر مسیر داد. همچنین با استفاده از نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر، می  توان گشتاور  های بدست آمده از ربات سه بعدی پایتون را مورد آزمون قرار داد.
کار حاضر پیشرفت قابل توجهی در زمینه حل دینامیک ربات  های مارمانند توسط روش  های انرژی کرده است. این پیشرفت می  تواند با انجام حل این مسئله توسط دیگر روش  های انرژی تکمیل  تر و جامع  تر گردد.
مدل انتخابی برای زمین در این پژوهش، یکی از ساده  ترین مدل  های موجود به شمار می  رود. وارد شدن در این مسئله نیز خود نیازمند مطالعات گسترده و مجزاست. این زمینه نیز می  تواند بهانه خوبی برای تحقیقات آتی باشد.
مدل  سازی برخورد با موانع محیطی در مطالعه دینامیک نیز جایگاه ویژه  ای دارد. حال که معادلات حرکت از کار حاضر بدست آمده، تنها با انجام چند گام ساده می  توان رفتار ربات را در محیط  های با مانع پیش  بینی کرد.
بدست آوردن دینامیک ربات مارمانند در سیالی همچون آب و ایجاد الگوهای حرکتی مناسب به تقلید از آبزیان در این مرحله کار نو و ارزشمندی محسوب می  شود.
پیاده سازی انواع حرکات سه بعدی و ترکیب آن‌ها برای ایجاد اشکال حرکتی جدید به منظور انجام اهداف خاص.

تعیین شکل مودهای دقیق قاب مسطح به روش حل تحلیلی 

 بررسی تاثیر تَرک موجود در تیر تشکیل دهنده قاب، بر روی فرکانس‌های طبیعی و شکل مودهای سازه و استفاده از نتایج حاصله برای تشخیص سالم بودن سازه.
- تحلیل دینامیکی سیستم تحت اثر اعمال بار (ثابت یا متحرک).
- پیدا کردن فرکانس‌های طبیعی و شکل مودهای سازه‌هایی با اشکال پیچیده‌تر به شیوه بیان شده در این پژوهش.
- تائید نتایج بدست آمده به کمک روش‌های مختلف، مانند المان محدود

طراحی و بهینه‌سازی مکانیزم کنترل سطوح هواپیمای دوسرنشین پرداد براساس استاندارد کیفیت فرمان‌پذیری هواپیما

بررسی استانداردهای سازه‌ای مربوط به طراحی قطعات سیستم کنترل پرواز.
(توضیح آن‌که، در استاندارد طراحی هواپیماهای آموزشی تفریحی
LSA، نوع بارهایی که قطعات مکانیزم باید براساس آن‌ها طراحی شود و همچنین ضریب اطمینان قطعات آورده شده است. همچنین در برخی موارد چند معیار برای طراحی هر قطعه باید لحاظ گردد.)
• اعمال بارهای پیشنهادی استاندارد که با توجه به ضرایب آیرودینامیکی تعیین می‌گردند، به سطوح کنترلی و محاسبه نیروها و گشتاورهای وارد بر تک‌تک قطعات مکانیزم با استفاده از روابط سینماتیکی و دینامیکی مکانیزم.
• تعیین ابعاد قطعات، با انجام تحلیل استقامتی، با توجه به نیروها و گشتاورهای وارد و همچنین در نظر گرفتن ضریب اطمینان مربوطه (در مورد مکانیزم‌هایی که استاندارد، چند معیار برای طراحی ذکر نموده، باید آن‌که بحرانی‌تر است انتخاب گردد).
پس از طراحی قطعات، باید نمونه آزمایشگاهی سیستم پرواز که به پرنده آهنی معروف است ساخته شده و مورد آزمایش و بارگذاری قرار گیرد

ارزیابی و پایش پایداری قوس الکتریکی در فرآیند جوشکاری با گاز محافظ به  کمک سیگنال صوتی قوس جوشکاری

پایش اکثر پدیده  ها را می  توان از روی سیگنال  های به  دست آمده و یا وابسته به آن  ها انجام داد. بنابراین می  توان در تحقیقات آینده پدیده  های دیگری را مورد بررسی قرار داد، مثلا انواع دیگر روش  های جوشکاری را مورد بحث و پایش به  کمک سیگنال  های صوتی قرار داد.
2. از جمله پیشنهادات دیگر برای تحقیقات آینده می  توان به  کمک گرفتن از سایر سیگنال  های موجود اشاره کرد. مثلا در این تحقیق از سیگنال  های صوتی استفاده شد در تحقیقات آتی می  توان از سایر سیگنال  های موجود از جمله سیگنال  های جریان و سیگنال  های ولتاژ استفاده نمود.
3. در این تحقیق پایداری قوس جوشکاری مورد پایش قرار گرفت در تحقیقات آتی می  توان پارامترهای دیگری همچون هندسه جوش، مقدار نفوذ جوش در فلز و وجود انواع عیوب جوشکاری که از جمله پارامترهای مهم و تاثیرگذار برکیفیت جوش می  باشند را مورد بحث و بررسی قرار داد.
4. با پایش همه پارامترهای موثر بر کیفیت یک جوش خوب و مناسب، کیفیت جوش را بوسیله معیارهای به  دست آمده از سیگنال  های موجود، کمی  سازی نمود و آن را به شکل یک استاندارد ارائه کرد.

بررسی تجربی اثر الکترود و نوع کانال بر تشکیل حباب درون میکروکانال در پمپ الکترواسموتیک

در این پروژه اثر پارامترهای مختلف مانند اثر میدان الکتریکی، الکترودها، نوع هندسه کانال و پارامترهای دیگر بر تشکیل حباب در داخل میکروکانال بررسی گردید. در راستای تکمیل پژوهش حاضر، می  توان قطرهای مختلف الکترودها را نیز بررسی نمود. همچنین می  توان جنس  های دیگر الکترود مانند طلا، پلاتین و سایر الکترودها را مورد بررسی قرار داد. علاوه بر موارد بالا می  توان اثر عرض میکروکانال را مورد بررسی قرار داد. عرض  های کوچکتر یا حتی بزرگتر از کانال مورد بررسی در این پایان  نامه را ساخت و تاثیرات آن بر روی جریان را بررسی کرد.
همچنین در پژوهش  های بعدی می  توان اثرات دیگری مانند اثر تغییر
PH را در کانال بررسی نمود. این اثر چون بر روی مقدار زتاپتانسیل تاثیرگذار است می  تواند در برقراری و بررسی جریان موثر باشد. همچنین اثرات هدایت  پذیری محلول نیز از دیگر پارامترهایی است که می  تواند مورد توجه برای سایر پژوهش  ها قرار گیرد. این پارامتر می  تواند مقدار میدان الکتریکی و ولتاژ اولیه برقراری جریان را تحت تاثیر قرار دهد.
 برای پروژه    های آتی می  توان پروفیل  های سرعت و دما را به دست آورد. برای به دست آوردن این اطلاعات نیاز به داشتن ماده  ی فلوئورسنتی است تا با ردیابی ذره  در داخل میکروکانال بتوان از آن دو عکس متوالی با فاصله زمانی مشخص گرفت سپس با وارد نمودن این دو عکس به نرم  افزارهای پردازش تصویر پروفیل  های سرعت را به دست آورد. با محاسبه مسافت حرکت ذره در  فاصله زمانی مشخص می  توان محاسبه سرعت را با تقسیم مسافت بر زمان به دست آورد و پروفیل و بردارهای سرعت را ترسیم نمود. از جمله این ذرات که خاصیت فلوئورسنتی دارد می  توان به ماده  ای به نام ردامین  اشاره نمود. این ذره دارای انواع مختلفی می  باشد به طور مثال برخی از آن  ها محلول در آب می  باشند و برای تعیین دما به کار گرفته می  شوند. اما در این مورد نیاز به گونه  ای است که در آب حل نشود تا بتوان به کمک آن ذره را ردیابی نمود. از نرم  افزارهای پردازش تصویر در این زمینه نیز می  توان به نرم  افزار نمایش سرعت تصویری ذرات  اشاره نمود.

بررسی و بهینه  سازی تأثیر پارامترهای کنترلی بر مشخصات هندسی و متالورژیکی اتصالات در روش جوشکاری الکترود تنگستن با گاز محافظ آلیاژ آلومینیوم 5052

با انجام تحقیق در مورد یک مسئله زوایای پنهان دیگری از آن مسئله پدیدار می  گردد که نیاز به مطالعه در مورد آن‌ها را سودمند و راهگشا جلوه می  دهد. همچنین با کسب تجربه در مطالعه یک مسئله می  توان برای تحقیقاتی در زمینه  های مشابه نظراتی به منظور کاهش زمان تحقیق و پرهیز از انجام فعالیت-های ناکارا ارائه نمود که محققین را در انجام تحقیقات خود یاری نماید. با توجه به تجربیات به دست آمده در طی روند انجام این تحقیق عمل به پیشنهادات زیر می  تواند متضمن یک تحقیق سودمند و کارا باشد.
• تحقیق در زمینه جوشکاری آلیاژ آلومینیم 5052 با استفاده از لیزر یا جوشکاری فراصوت مقاطع نازک این آلیاژ یا آلیاژهای پرکاربرد دیگر آلومینیوم
• مدل‌سازی فرآیند جوش با تعداد بیشتر نمونه آزمایش و استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه مدل  های ایجاد شده با مدل  های به دست آمده در این تحقیق
• بررسی تأثیر مستقیم عامل  های قابل‌کنترل در جوشکاری تیگ بر مقاومت به خوردگی اتصالات آلومینیوم 5052 با استفاده از آزمایش خوردگی حمام نمک
• بررسی نحوه تأثیر عوامل و پارامترهای جوشکاری بر روی اعوجاج ورق نازک آلومینیوم
• شبیه  سازی المان محدود شکل  گیری گرده جوش در این فرآیند و مقایسه نتایج آن با نتایج آزمایشات صورت گرفته در این تحقیق
• بررسی نحوه تأثیر عوامل و پارامترهای جوشکاری بر روی تشکیل ترک گرم در جوش آلومینیوم

طراحی و ساخت ربات اگزواسکلتون زانو

در این اگزواسکلتون می توان از انواع کنترل های مختلف استفاده و بر روی آن پیاده سازی کرد.
• ساخت اگزواسکلتون با عملگر  های پیچشی
• ساخت اگزواسکلتون پایین تنه با اضافه کردن همین سیستم عملگری برای مچ پا
• اعمال بهینه سازی وزنی در ساخت ورژن های بعدی
• استفاده از این نوع از عملگر در دیگر ربات ها مانند ربات استوارت و امکان تست ضربه عملی در این ربات های شبیه ساز

تحلیل جریان دو بُعدی در اطراف بالواره نوسانی با استفاده از روش انطباق مش ترکیبی¬

همانطور که قبلاً اشاره شد، روش ترکیبی نیز مانند هر روش دیگر محدودیت  هایی دارد و اگر جابجایی-های مرزی و یا جابجایی  های رخ داده در هر نقطه از مش از حد مجاز تجاوز کند، واگرایی رخ می  دهد. به همین دلیل پیشنهاد اینجانب برای پژوهش  های آینده یافتن روش  های انطباقی جدیدی است که بتوانند جابجایی  های بزرگتری را تحمل کنند.

بررسی بازیابی و کاهش مصرف انرژی واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد با استفاده از تحلیل قانون دوم ترمودینامیک

 تحلیل اگزرژی واحد بازیافت گوگرد با خوراک پیش گرم شده از طریق بازیافت حرارت از زباله سوز.
2- تحلیل اگزرژی واحد بازیافت گوگرد با خوراک پیش گرم شده از طریق مصرف بخار
LP مازاد پالایشگاه.
3- تحلیل اگزرژی واحد بازیافت گوگرد در حالت بای پاس بخشی از گاز اسیدی در کوره واکنش.
4- تحلیل اگزرژی واحد بازیافت گوگرد در صورت استفاده از مبدل حرارتی بجای کوره های کمکی.
5- تحلیل اگزرژی واحد بازیافت گوگرد در صورت استفاده از جداکننده ترکیبات گوگرددار قبل از زباله سوز جهت کاهش مصرف گاز سوخت.
6- تحلیل اگزرژی همزمان واحد بازیافت گوگرد و واحد تصفیه گاز در صورت استفاده از گازهای خروجی برجک فلاش درام بعنوان گاز سوخت مصرفی زباله سوز.
7- تحلیل اقتصادی تمامی پیشنهادهای ارائه شده.
8- امکان سنجی استفاده از کاستیک با هدف جذب آلودگی های زیست محیطی گازهای خروجی از زباله سوز.

بررسی تأثير تعمیر و تعویض  اجزاء سیستم‌های زوال پذیر در قابلیت اطمینان و عمر نهایی سیستم مکانیکی

استفاده از سایر روش  های بهینه  سازی و یا حتی روش full-factorial برای تخمین حالت بهینه که به بیشترین سود منجر می  شود
2- بسط روش به سیستم  های موازی با نرخ خرابی متغیر
3- بسط روش به سیستم های آماده به کار (
Stand by)
4- بسط روش به سیستم  های دارای اجزای سری و موازی و بهینه  سازی تعویض قطعات

بررسی انتگرال J روی ترک  های سطحی غیر محوری در جداره مخزن
 استوانه  ای شکل

با توجه به تجارب کسب شده در انجام این پایان نامه به نظر می‌رسد این پژوهش در راستاهای مختلف به شرح زیر قابل توسعه می‌باشد.
• بررسی تاثیر پارامترهای مشخصه مخزن و پارامترهای هندسی ترک بر مقدار بیشینه انتگرال
J در مخازن استوانه  ای شکل که علاوه بر فشار داخلی بار محوری ثابت با مقادیر مختلف به سطح مقطع آن  ها اعمال می  شود. لازم به توضیح است که در هندسه تحلیل شده در این پایان‌نامه مخزنی با طول متوسط و در شرایط انتهایی بصورت گیردار بررسی شد. در این حالت قمست عمده گوشته مخزن در شرایط کرنش صفحه‌ای قرار می‌گیرد. البته در نواحی مجاور ترک وضعیت تنش و کرنش بصورت عمومی خواهد بود. با وجودی که در این شرایط ترک‌ها اندکی تحت کشیدگی محوری قرار دارند، این میزان کشیدگی  در حضور بار محوری خارجی می‌تواند بسیار بیشتر باشد. انتظار می‌رود در حضور چنین بار‌هایی، هندسه ترک خطرناک تفاوت نماید. این نوع بار‌گذاری ممکن است در اثر کاهش دمای مخزن اتفاق افتاده باشد.

• بررسی تاثیر پارامترهای مشخصه مخزن و پارامترهای هندسی ترک بر مقدار بیشینه انتگرال
J در مخازن استوانه  ای شکل که علاوه بر فشارداخلی، فشار خارجی متغیر با مکان و زمان نیز بر سطح خارجی آن اعمال می  شود. نمونه کاربرد این مسئله در مطالعه وضعیت خطرناک زیردریایی‌ها قابل استفاده خواهد بود.
• بررسی تاثیر پارامترهای مشخصه مخزن و پارامترهای هندسی ترک بر مقدار بیشینه انتگرال
J در مخازن استوانه  ای شکل تحت فشار داخلی که داری دو یا سه ترک سطحی هستند و مقایسه با حالتی که دارای یک ترک سطحی است.

• بررسی تاثیر پارامترهای مشخصه مخزن و پارامترهای هندسی ترک بر مقدار بیشینه انتگرال
J در مخازن کره  ای شکل تحت فشار داخلی
به این مجموعه پیشنهادات می‌توان مطالعه ویژگی‌های مادی مصالح را نیز اضافه کرد. اقسام رفتار‌های الاستوپلاستیک یک محوری، انواع معیارهای تسلیم و قوانین جریانی، نوع سخت‌شوندگی و حتی رفتارهای خزشی و ویسکوالاستیک از آن جمله است.

مطالعه عددی هایپرترمیا جهت بهینه  سازی توزیع نانوذرات مغناطیسی پایه آهنی در بافت سرطانی با روش طراحی آزمایش

می  توان این روش و نتایج بدست آمده از آن  را با روش  های بهینه سازی دیگر مثل روش تاگوچی، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک ترکیب و مقایسه نمود.
• در این مطالعه از اثرات رگ شاخص حرارتی در مدل  سازی انتقال حرارت زیستی پنس صرف  نظر شده است. با توجه به اینکه این رگ  ها می  توانند اثر سرمایشی قابل توجهی در ناحیه   تحت تاثیر داشته باشند، بنابراین لازم است که اثر رگ نیز به این مدل عددی اضافه گردد.
• در شرایطی که دمای   بافت بیش از  100 می  شود، جوشش صورت گرفته و اثرات کاویتاسیون نقش بسیار مهمی را در توزیع فشار ایفا می  کند. بنابراین در چنین شرایطی پیشنهاد می  شود که مدل  سازی کاویتاسیون نیز انجام شود.
• قطر نانوذرات در این مطالعه، بیان کننده میزان
SLP برای بررسی شدت میدان مغناطیسی بودند. می  توان بجای استفاده از SLP از مقدار SAR نیز استفاده نمود و نتایج را بررسی کرد.
  نتایج ارائه شده، صرفا مطالعاتی بر مبنای محاسبات ریاضی هستند. اما با توجه به اینکه هنوز در علم پزشکی، روش هایپرترمیا نیاز به روش تکمیلی شیمی درمانی دارد، لذا با توجه به درصد تخریب بافت  های سالم و معیوب، انتخاب روش بهینه از نظر پزشکی ممکن است با نتیجه ارائه در این پایان نامه تفاوت داشته باشد که این می  تواند به  دلیل تفاوت در دیدگاه  های پزشکی و بررسی آناتومی بدن بیمار باشد.

طراحی ساختار بریس با کاربرد توانبخشی و اگزواسکلتون

 طراحی و ساخت بریس برای دیگر عضوهای بدن ازجمله مچ پا، لگن و ...
- طراحی مفصل  های مختلف برای شبیه  سازی بهتر حرکت مفصل زانو
- تحلیل نیرویی بریس ربات اگزواسکلتون با توجه به نیرو  هایی وارده در یک سیکل حرکتی
- بهینه  سازی ضخامت لینک  های ربات اگزواسکلتون برای کاهش وزن، با وجود تحمل نیرو  های وارده و تأمین آسایش بیشتر برای فرد استفاده‌کننده
- بررسی طرح  های دیگر گیرنده  های ناحیه ماهیچه ران و ساق پا با هدف بهبود عملکرد بریس
- دخیل  کردن سایر پارامتر  های مؤثر در عملکرد ربات اگزواسکلتون و استفاده از دیگر ابزارهای بهینه  سازی مانند الگوریتم ژنتیک و ... .

بهینه‌سازی پارامترهای میراگر جرمی تنظیم‌شده برای ساختمان‌های بلند با در نظر گرفتن اندرکنش خاک، سازه و باد

 بهینه  سازی چندهدفه پارامترهای میراگر جرمی تنظیم‌شده برای چندین سازه مختلف و در چند منطقه مختلف ازنظر وزش باد و با چندین طیف توانی باد به‌منظور به دست آوردن روابطی برای پارامترهای بهینه میراگر جرمی تنظیم‌شده.
• بهینه  سازی پارامترهای میراگر جرمی تنظیم‌شده برای سازه نامتقارن سه‌بعدی با در نظرگیری اثرات اندرکنش بین سازه و خاک برای بارگذاری باد.
• بررسی به‌کارگیری میراگر جرمی غیرخطی برای این نوع مدل‌سازی سازه (مدل ساختمان برشی) و تحت اثرات خاک و بهینه  سازی آن برای باد و زلزله.
• انجام آزمون تونل باد برای بررسی تجربی کارایی میراگر بهینه به‌دست‌آمده از این پژوهش.
• اندازه‌گیری سرعت باد در ارتفاع‌های مختلف یک سازه واقعی و اندازه‌گیری جابجایی و شتاب آن و انجام شبیه‌سازی باد و مقایسه نتایج اندازه‌گیری شده و شبیه‌سازی شده. نتایج این کار می  تواند به افزایش دقت روش شبیه‌سازی کمک کند.
• طراحی میراگر جرمی برای پل‌های معلق و سکو‌های دریایی از طریق شبیه‌سازی نیروی باد وارد بر آن  ها.
• طراحی نرم‌افزار کامپیوتری به‌منظور شبیه‌سازی نیروی باد بر سازه‌های مختلف و اضافه کردن آن به نرم‌افزار‌های تحلیل سازه‌ها.

بررسي پديده تورق در كامپوزيت‌هاي لايه‌اي مورد استفاده در
 پره توربين بادي

 طراحي يک المان محدود با قابليت لحاظ کردن فروسايي خواص ، که نشان دهنده وجود لايه  لايه  شدگي در داخل المان نيز باشد
• بررسي تحليل و تجربي مکانيزم  هاي لايه  لايه  شدگي در مودهاي مختلف بارگذاري
• شبيه  سازي پديده تورق براي مودهاي مختلف شکست تحت بارگذاري  هاي ديناميکي و مقايسه با نتايج تجربي
• بهينه  يابي موقعيت لايه  هاي كربني در كامپوزيت  هايي با تعداد لايه كربن متفاوت در موقعيت  هاي مختلف

تحلیل تنش و تغییر شکل در دیسک دوار دارای ناهمسانگردی دکارتی

 بهينه‌سازي ديسک دوار ساخته شده از مواد ناهمسانگرد دکارتی.
2. مطالعه دیسک با راستگردی دکارتی با شرایط تغییر ضخامت دیسک در راستای شعاع
3. رفع راستگردی دکارتی دیسک جهت داشتن جابجایی های متقارن با کاهش مواد دیسک در راستای مستحکم تر دیسک.
4. افزودن متغیر‌های دیگر و مطالعه تغییر موازی متغییرها مانند تغییر همزمان سرعت و خواص.
5. تحلیل دیسک راستگرد دکارتی با وجود ترک در راستای شعاع.
6. تغییر نوع همسانگردی دیسک بصورت قطبی و در راستای ضخامت و لایه‌ای.
7. حل معادلات دیفرانسیلی میدان تنش و کرنش به روش های معکوس و مستقیم.

مکان یابی خطا در سطح شبکه به کمک واحدهای اندازه گیری فازوری

 بررسی دقیق و جامع بر روی خطاهای احتمالی ناشی از واحدهای اندازه گیری فازوری و کاهش تاثیر این دسته خطاها بر روی نتایج حاصل
v سعی در ساده سازی درایه های ماتریس امپدانس شبکه با در نظر گرفتن خازن در محل باس فرضی جهت کاهش خطای محاسبات
v ارائه روشی جهت جایابی واحدهای اندازه گیری فازوری با در نظر خروج حداقل یک خط در شبکه و تغییر در ساختار شبکه

شبیه‌سازی دوبعدی توربین داریوس تیغه مستقیم با استفاده از مدل 6DOF

استفاده از حل سه‌بعدی و بررسی اثر عوامل زیر در دقت نتایج:
I. اتلافات نوک پره
II. جریان سه بعدی
III. اتلافات بازوی نگه دارنده
IV. استفاده از مدل عددی دوبعدی (مانند ایزوتروپیک فرض کردن گردابه ها)
2) بررسی اثر ایجاد گردابه در میانه توربین در راندمان
3) برسی نحوه تولید گردابه‌هایی که موجب افزایش نیروی لیفت شده‌اند
4) با توجه به اینکه در ناحیه اولیه زاویه حمله بیش از حد بالا و در ناحیه ثانویه بیش از حد کم است، گام زاویه‌ای ثابت در توربین می‌تواند مورد تحقیق قرار گیرد.
5) در یک دوران کامل در سرعت کاری مورد استفاده هم می‌تواند گام زاویه‌ای متغیر بر حسب مکان قرارگیری مورد تحقیق قرار بگیرد.

تحلیل سینماتیک و دینامیک ربات موازی استوارت

به منظور بسط دادن موضوعات مطرح شده در این پایان  نامه، پیشنهاداتی در زیر ارائه شده است که با استفاده از آن ديگران می‌توانند دیگر جنبه  هاي آن را ادامه داده و تکميل نمايند.
1. در نظر گرفتن قیود تداخل لینک  ها
2. تحلیل لقی و تلرانس و همچنین اثر آن در معادلات حرکت ربات
3. بررسی دقیق  تر تکینگی و دایره  های جهت  پذیری
4. بررسی زوایای دوران مفاصل یونیورسال و کروی
5. بررسی استاتیکی مفاصل و اعضای ربات با استفاده از نرم  افزار اجزا محدود (
Ansys or Abaquse) و همچنین انجام آزمایشات مربوط به مدل‌سازی اصطکاک
6. در نظر گرفتن لینک  های ربات به صورت انعطاف  پذیر و بالانس کردن بارگذاری  های خارجی از جمله نیرو و ممان  های اعمال شده به مجری نهایی ربات
7. بهینه  سازی ربات به صورت چندهدفه و رسم جبهه  ی پارتو
8. ارائه مدل دینامیکی ربات با استفاده از روش  های دیگر مانند
NOC و پیاده  سازی روش لاگرانژ
9. در نظر گرفتن اصطکاک و اینرسی مفاصل در مدل دینامیکی
10. کنترل ربات با استفاده از روش  های مرسوم مانند کنترل  های خطی، غیرخطی و هوشمند (
PID و PD)
11. محاسبه  ی سفتی ربات
12. استفاده از طراحی آزمایشات  برای طراحی بهینه  ی ربات و دیگر روش  های مرسوم
13. بررسی ارتعاشات آزاد و اجباری ربات
14. تحلیل همزمان سینماتیک و استاتیک  ربات

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                            bazgasht

 

 

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                                         bazgasht


عنوان پایان نامه

پیشنهادات پژوهش

آنالیز عددی جریان جابجایی مرکب گذرای دو بعدی و سه بعدی بین استوانه های چرخان هم مرکز و غیر هم مرکز

 مطالعه این مسأله در اعداد رایلی و رینولدزهای بالا که منجر به استفاده از مدل های توربولانسی می گردد.
2- استفاده از سیال های غیر نیونتی به جای سیالات نیوتنی که باعث تغییرات خواص آن در میدان حل می گردد.
3- به کارگیری نانو سیال و مدلسازی اثر آن در این هندسه 
4- مطالعه تجربی این مسأله با استفاده از روش اندازه گیری
PIV

بررسی رشد ترک نرم و تأثیر حضور تنش های پسماند روی آن در لوله های انتقال گاز

بهتر است اثر عمق ترک برای لوله با ابعاد واقعی مدل سازی و نتایج آن برای وجود ترک های محیطی در شرایط وجود فشار داخلی بررسی گردد.
• بدلیل عدم دسترسی به فولادهای لوله امکان انجام تست های آزمایشگاهی در این تحقیق فراهم نگردید. می توان با انجام تست های آزمایشگاهی برای رشد ترک در این فولادها توانایی مدل
CGM در پیش بینی رشد ترک نرم و محاسبه منحنی های مقاومت ترک بیشتر بررسی نمود.
می توان اثر تنش های پسماند برای لوله با ابعاد واقعی و وجود ترک های محیطی در جهت های مختلف در کنار فشار داخلی و بارگذاری خارجی را بررسی نمود. به این زمینه در کارهای تحقیقاتی تا کنون کمتر پرداخته شده است

شبیه  سازی عددی هواگرمکن خورشیدی تخت به روش تفاضل محدود و معرفی طرح بهینه

 سعی گردد یک نمونه ساده از کلکتور ساخته شده و سپس نتایج بدست آمده بر روی کلکتور مورد نظر بررسی گردد.
2- نتایج حاصل از کدنویسی با شبیه سازی عملکرد کلکتور در نرم افزارهایی مانند فلوئنت مقایسه گردد.
3- در این پژوهش ارزیابی بر روی حالتی انجام شده است که جریان هوا اجباری و به وسیله فن به وجود آید. در پژوهش  های آتی جابجایی طبیعی در این نوع کلکتورها نیز بررسی گردد.
4- بهینه سازی با توجه به ارزیابی اقتصادی انجام گیرد.
5- نتایج حاصل برای طراحی یک سیستم گرمایشی برای یک ساختمان مشخص مورد استفاده قرار گیرد.
6- سهم گرمایش خورشیدی در خانه  های با مصرف انرژی صفر بررسی گردد.

مدلسازی و بهینه  سازی هندسه و کيفيت اتصالات در فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه  ای با استفاده از روش اجزاء محدود و تحليل  های آماری

در اين پژوهش، به بررسی استحکام کششی- برشی اتصال در جوشكاري مقاومتي نقطه  اي دو ورق فولادی کم  کربن و بهینه  سازی پارامترهای جوشکاری جهت رسیدن به حداکثر استحکام پرداخته شد. در این فرآيند به علت اعمال نيرو از سوي الکترودها و ايجاد کرنش پلاستيک در قطعات و همچنين انبساط و انقباض در اثر تغييرات شديد دمايي، تنش پسماند در منطقه دکمه جوش و اطراف آن به  وجود مي  آيد. وجود این تنش  ها بر عمر خستگی اتصالات تأثیرگذار است. لذا موضوعات زیر براي پژوهش  هاي آینده  مي  تواند مورد بررسي قرار بگيرد:
1. شبیه  سازی عددی فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه  ای برای اتصال بیش از دو ورق با جنس  های مختلف
2. بررسی توزیع تنش  های پسماند ناشي از جوشكاري در منطقه دکمه جوش و اطراف آن توسط دو رویکرد شبیه  سازی عددی و آزمایشات عملی
3. بررسي استحکام خستگي قطعات جوشکاري شده از طریق شبیه  سازی عددی و آزمایشات عملی
4. بررسي اثر تنش  هاي پسماند بر رفتار خوردگي قطعات جوشکاري شده به روش مقاومتی نقطه  ای
5. تحقيق در مورد تأثیر پارامترهاي مختلف جوشکاري بر پديده بيرون زدگي مذاب در فرآيند جوشكاري مقاومتي نقطه  اي
6. بررسی تأثير پارامترهاي مختلف جوشکاري بر ميزان تنش  های پسماند و استحکام خستگی قطعات و بهینه-سازی آنها به   منظور دستیابی به حداکثر استحکام

اثر امتداد راستگردی بر الگوی چینخوردگی غشاء ناهمسانگرد

 مطالعه تاثیر گرما بر الگوی و دامنه چینخوردگی
• تاثیر رطوبت برالگوی و دامنه چین
خوردگی
 بررسی غشاء مستطیلی ناهمسانگرد تحت بار برشی و مطالعه روی پارامتر چی
خوردگی
• بررسی تاثیر چین
خوردگی بر ارتعاشات غشاء
• مطالعه آزمایشگاهی غشاء مستطیلی تحت کشش و زاویه دوران مختلف محور ناهمسانگردی بر الگو و دامنه چین
خوردگی
• بررسی تاثیر شکل و زاویه بریدگی بر پارامتر های چین
خوردگی غشاء

استفاده از روش CESE در مدل  سازی عددی
 انتقال حرارت غیرفوریه  ای

با تلاش  های مضاعفی که در راستای این رساله صورت پذیرفت، الگوریتم روش عددی مکان-زمانی المان بقاء و المان حل در مسائل مختلف مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات مرتبط با این روش تجزیه و تحلیل شد. با توجه به اینکه این روش مزیت  های فوق العاده  ای نسبت به دیگر روش  های عددی دارد که به طور کامل در مورد آن  ها بحث شد، پیشنهاد می  شود استفاده از این روش در حل مسائل هایپربولیک در سرلوحه مطالعات محققان کشورمان قرار گیرد. از روش CESE در حل مسائل مختلف بهره برده شده است اما متأسفانه در کشور ما فعالیتی با استفاده از روش فوق صورت نپذیرفته است.
حل مسائل هایپربولیک معمولاً پیچیدگی  های خاصی دارد، به ویژه در حالت  هایی که ناپیوستگی  های شدید در محدوده حل وجود دارد، شرایط مشکل  تر می  شود. حال اگر معادلات حاکم با یکدیگر کاملاً کوپل باشند شرایط نیز پیچیده  تر می  گردد. روش
CESE قابلیت حل همزمان معادلات را به صورت نیمه صریح دارا می  باشد و با استفاده از این روش دیگر نوسانات عددی در محدوده ناپیوستگی  ها مشاهده نمی  شوند. با توجه به اینکه از این روش جامع تنها در مختصات دکارتی استفاده شده است پیشنهاد می  شود مطالعات بعدی به منظور دستیابی به الگوریتم حل روش CESE در دستگاه  های مختصاتی کروی و استوانه  ای چند بعدی صورت پذیرد.
در بخشی از این مطالعه از روش
CESE در حل مسائل هدایت غیرفوریه ناشی از اعمال لیزر پالس کوتاه روی فیلم  های نازک در حالت  های یک بعدی و دو بعدی استفاده شده است. در فرآیندهای گرمایش لیزری نانوفیلم  ها، پیش  بینی صحیح توزیع دما از اهمیت ویژه  ای برخوردار می  باشد. در فرآیندهایی نظیر سوراخکاری، برشکاری، طراحی، میکروماشینکاری  های لیزری و ... دما به حدی بالا می  رود که ذوب و تبخیر نیز صورت می  گیرد. پیشنهاد می  گردد توزیع دما و شار حرارتی در چنین مواردی که فرآیندهای ذوب و تبخیر نیز در حین گرمایش لیزری به وقوع می  پیوندد، مورد مطالعه قرار گیرد.
در برخی موارد نظیر سوراخکاری زاویه  دار لازم است که پرتوهای لیزر به صورت مایل به سطح فیلم برخورد کنند. مسلماً شرایط با زمانی که لیزر بصورت عمود به سطح فیلم تابیده می  شود متفاوت است. می  توان مطالعات موجود را در زمینه لیزرهای مایل نیز مورد بررسی قرار داد.
معمولاً در مطالعات عددی فرضیاتی در جهت ساده نمودن فرآیند مدل  سازی و شرایط حل و کم کردن حجم محاسبات صورت می  گیرد. برای رسیدن به نتایج مطلوب  تر باید فرضیات را نادیده گرفته و شرایط را به شرایط واقعی نزدیک نمود. ثابت فرض نمودن مشخصات حرارتی و یک یا دو بعدی فرض نمودن مسئله در پیش  بینی  ها تأثیر گذار است.
فیلم  های فلزی تک لایه تمامی خواص حرارتی و مکانیکی مورد نیاز را برآورده نمی  سازند. بنابراین معمولاً از فیلم  های فلزی چند لایه در سیستم  های میکروالکترومکانیکی، آیینه  های لیزری و موارد دیگر استفاده می  شود. بررسی نحوه توزیع دما در فیلم  های چند لایه  ای در اثر گرمایش لیزری در حالت  های چند بعدی فوق  العاده حائز اهمیت بوده و مطالعه در این زمینه  ها توصیه می  شود. بررسی اثر جنس زیرلایه، مقاومت تماسی بین لایه  های مختلف، تأخیر زمانی گرادیان دما و شار حرارتی از مواردی است که در پیش  بینی مؤثر می  باشد.

بررسی اثر فاکتورهای برشی و قطر ابزار برارتفاع و ضخامت پلیسه در فرآیند میکروسوراخکاری روی
آلیاژ 
Ti-6AL-4V

بررسی اثرات هندسه ابزار ‍‌(قطر ابزار، زواياي آزاد، گوه و براده) بر کیفیت سطح سوراخ حاصل از میکرو ابزار در فرآیند میکرو سوراخ‌کاریTi-6AL-4V
2) بررسی اثرات فاکتور های برشی(سرعت برشي، نرخ پيشروي) بر کیفیت سطح سوراخ حاصل از میکرو ابزار در فرآیند میکرو سوراخ‌کاری
Ti-6AL-4V
3) مدل سازی نیروهای فرآیند میکرو سوراخ‌کاری
4) تحلیل المان محدود استاتیکی و دینامیکی فرآیند میکرو سوراخ‌کاری
5) بهینه سازی فرآیند برای بدست آوردن شرایط برشی مطلوب (سرعت برشي، نرخ پيشروي)  برای کاهش پلیسه

بررسی آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت صفحه تخت در حضور مانع مربعی ومانع چهارگوش بهینه در مجاورت دیواره

با توجه به مطالعات صورت گرفته در خصوص تحريك لايه مرزي وپروژه حاضر موارد زير جهت تحقيق بيشتر پيشنهاد مي گردد:

Ø برررسي چگونگي كاربردي كردن استفاده از موانع در مبدل ها، توربين هاي گازي و ...
Ø تحقيق در خصوص دليل ومكانيزم عدم تشابه بوجود آمده بين ضريب انتقال حرارت و ضريب اصطكاك پس از مانع گذاري در لايه مرزي و نقض آنالوژي رينولدز
Ø بررسي آزمايشگاهي بر روي ساختار جريان و آشكار سازي گرداب هاي بوجود آمده پس از مانع
Ø بررسي آزمايشگاهي به كار گيري چندين مانع در آرايش هاي مختلف در لايه مرزي و با هندسه هاي متفاوت
 

بررسی پارامترهای فرزکاری درپره های کمپرسور و بکارگیری روش ابتکاری در ساخت پره ها با استفاده از فرز 4 محور

  با استفاده از توسعه آنچه که در مرحله طراحی و ساخت فیکسچر نگهدارنده آمد، می توان جهت ساخت محور پنجم فرزهای کنترل کامپیوتری استفاده کرد.
  بررسی اثر ارتعاش بر روی پره های کمپرسور
  بررسی نحوه عملکرد فرز 4 محور در مقایسه با فرز 5 محور در ساخت پره های کمپرسور
  بررسی آئرودینامیکی اثرات ارتعاش بر روی پره های کمپرسور
  بررسی معایب استفاده از چند نرم افزار
CAD در طی مراحل ماشین کاری

بررسی تجربی و شبیه  سازی عددی فرآیند اسپینینگ
 قطعه شلجمی شکل

 بررسي تاثير پارامترهاي بررسي شده بر ديگر خروجي  هاي فرآيند، همچون تنش، برگشت فنری، صافي سطح داخل و خارج قطعه و
2- بهينه سازي فرآيند با توجه به مشخصه
هاي مهم حداقل برگشت فنري و ضخامت مطلوب مورد نظر و يا صافي سطح حداكثر  و دقت ابعادی
3- بررسی تأثیر پارامترهایی همچون شعاع دماغه غلتک بر خروجی  های فرآیند
4- بررسی تأثیر پارامترهای مختلف فرآیند اسپینینگ بر خروجی  های فرآیند برای ورق  های غیر آلومینیومی
5- بررسی خروجی  های فرآیند با بکارگیری بیش از یک پاس برای فرم  دهی ورق

بررسی تجربی و عددی پدیده اختلاط در میکرومیکسرها

بررسی  های تجربی صورت گرفته درون کانال T شکل ساده نشان داد که رژیم  های جریان آرام درون میکرومیکسرها تنها تابع عدد رینولدز ورودی جریان نیستند و پارامترهای هندسی نیز نقش بسیار مؤثری در شکل  گیری این نواحی از جریان دارند. در این راستا، یک پروژه تحت عنوان" بررسی تئوری و عددی پدیده انگلفمنت در میکرومیکسرها" برای یکی از دانشجویان کارشناسی تعریف شد. نتایج حاصله نشان داد ارتفاع کانال و تغییر زاویه ورودی، پارامترهای مؤثری در شکل  گیری ناحیه انگلفمنت هستند؛ به این صورت که با افزایش ارتفاع کانال، وقوع ناحیه انگلفمنت به تأخیر می  افتد؛ همچنین افزایش زاویه ورودی از 90 درجه به 105 درجه، باعث افزایش شدت ناحیه انگلفمنت شده ولی افزایش بیشتر زاویه ورودی باعث کاهش شدت این ناحیه خواهد شد.به عنوان مثال در زاویه 130 درجه به ازای یک سرعت یکسان، جریان تبدیل به حالت گردابه  ای خواهد شد. بنابراین یکی از پیشنهادهای مهم در این زمینه، بررسی تجربی پدیده انگلفمنت درون میکرومیکسرها و شناسایی پارامترهای مؤثر در وقوع این ناحیه از جریان می  باشد.
در فصل چهارم اشاره شد که بررسی  های تجربی صورت گرفته در این پژوهش و نتایج اخیر محققان نشان می  دهد که عدد بدون بعدِ مشخصه  ی جریان، که توسط سلیمانی و همکاران [57] ارائه شده است، برای هنگامی   که ارتفاع (عمق) کانال از عرض آن بیشتر باشد نمی  تواند به  خوبی شروع ناحیه انگلفمنت را پیش  بینی نماید. بنابراین یکی از کارهای مهم در این زمینه، می  تواند ارائه یک عدد بدون بعد   باشد به نحوی که ضمن اصلاح رابطه ارائه شده [57]، تاثیر زاویه ورودی و همچنین ارتفاع کانال نیز در آن لحاظ شده باشد. با توجه به اقدامات صورت گرفته در این پژوهش، امکان بررسی تجربی در این زمینه وجود دارد.
یکی از نتایج مهم تجربی به دست آمده در این پژوهش که در شکل ‏4 7 نیز قابل مشاهده است، افزایش قابل ملاحظه  ای است که در راندمان اختلاط در اعداد رینولدز بالا به   وجود می  آید. در یکی از جدیدترین مقالات ارائه شده در سال 2012، گالتی و همکاران [61] از نواحی جریان بعد از ناحیه انگلفمنت نام برده  اند که جریان از حالت پایدار خارج شده و به صورت تناوبی ترکیبی از ناحیه جریان گردابه  ای و جریان انگلفمنت در بازه  های زمانی کوچک ایجاد می  شود. راندمان اختلاط در این ناحیه حتی بیش از دو برابر ناحیه انگلفمنت گزارش شده است [61]. بنابراین بررسی رفتارِ جریان بعد از گذار از رژیم جریانی انگلفمنت، یکی دیگر از پیشنهادات ارائه شده به منظور پژوهش  های آینده می  باشد که با توجه به جدید بودن موضوع، همچنان نیاز به مطالعه و بررسی بیشتر در این زمینه وجود دارد.
با توجه به در اختیار داشتن ابزار مناسب جهت انجامِ آزمایش، کد عددی موجود جهت پردازش تصاویر و همچنین امکان ساخت مدل  های متنوع میکرومیکسر با استفاده از برش لیزر، بستر مناسبی جهت بررسی تجربی اختلاط در طرح  های متنوع و پیچیده به خصوص طرح  هایی که در رینولدزهای خیلی پایین نیز دارای راندمان اختلاط بالایی باشند، ایجاد شده است. حتی آزمایش  ها روی مدل  هایی می  تواند بررسی شود که امکان شبیه  سازی عددی آن به   راحتی وجود ندارد.
در زمینه  ی عددی، توسعه کد دوبعدی موجود به حالت سه بعدی نیز یکی دیگر از کارهایی است که در آینده می  تواند صورت پذیرد.
یکی از مدل  های عددی ارائه شده در این پژوهش، میکرومیکسر تقارن محوری است که در انتهای فصل چهارم مورد بررسی قرار گرفت. همچنین توسط کد دوبعدی موجود، در یک میکرومیکسر دو فازی، اثر تزریق قطرات مایع روی مخلوط گازی (مطابق شکل ‏5 1)  مورد بررسی اولیه قرار گرفته است. یکی از اهداف این پژوهش، مقایسه اولیه نتایج اختلاط در دو مدل عددی ذکر شده با نتایج اختلاط درون میکرومیکسر
T شکل ساده بود.
 
شکل ‏5 1 بررسی عددی اثر تزریق قطرات مایع به مخلوط گازی
مطابق نمودار نشان داده شده در شکل ‏5 2، نتایج شبیه  سازی عددی بیان  گر آن است که هر دو مدل ارائه شده یعنی میکرومیکسر دو فازی و میکرومیکسر متقارن محوری، دارای راندمان اختلاط بالاتری نسبت به مدل
T شکل ساده هستند.
 
شکل ‏5 2 مقایسه کمی نتایج راندمان اختلاط برحسب طول کانال در دو مدل عددی ارائه شده به منظور افزایش راندمان اختلاط در میکرومیکسر
T شکل ساده
از جمله کارهای عددی که در زمینه میکرومیکسر دوفازی در آینده می  توان انجام داد، بررسی اثر تغییر قطر ذرات و تغییر زمان پاشش قطره روی اختلاط می  باشد. حتی اثر برخورد قطرات باهم را نیز می  توان روی اختلاطِ دو سیال بررسی نمود. همچنین به صورت تجربی نیز می  توان اثر تزریق حباب  های هوا به مخلوط دو مایع را بررسی نمود. بررسی تجربی اختلاط درون میکرومیکسر متقارن محوری نیز یکی از اهداف مهم در پژوهش  های آینده به  شمار می  رود.

بررسی تجربی و عددی تکنولوژی خنک  کاری نقاط داغ
 با استفاده از قطرات مایع در ابعاد میکرولیتر

با وجود مطالعاتی که در این پژوهش بر روی سیستم خنک  کاری با استفاده از قطرات مایع انجام شد، برای استفاده از یک چنین سیستمی در مدارهای مجتمع و به منظور خنک  کاری ریزپردازنده  ها، هنوز راه درازی در پیش است. با توجه به استفاده از پدیده  ی الکترووتینگ برای تغییر شکل قطرات، لازم است که پژوهش  های بیشتری بر روی این پدیده و افزایش ضریب اطمینان آن در سیستم خنک  کاری انجام شود. همچنین، با پوشش دادن سطوح توسط یک لایه  ی نازک از ماده  ای آب  گریز (مانند تفلونِ AF و یا سایتوپ) و استفاده از مواد دی  الکتریک با خواص مناسب  تر، می  توان کمک زیادی به کاهش اندازه  ی ولتاژ در پدیده  ی الکترووتینگ و بازگشت  پذیری فرآیند قطع و وصل ولتاژ نمود.
به علاوه، با توجه به مقادیر شار حرارتی خروجی از ریزپردازنده  های کنونی، لازم است که ضریب رسانش گرمایی معادل در داخل سلول  ها به مراتب افزایش یابد. برای این کار لازم است تا از مایعاتی با خواص گرمایی مناسب  تر برای قطرات استفاده شود. همچنین می  توان با تغییر سیال اطراف قطره، به افزایش ضریب رسانش معادل کمک شایانی نمود. در این پژوهش، تنها از هوا در داخل سلول استفاده شد. بنابراین، پیشنهاد می  شود که از سیالات مخلوط  نشدنی دیگر مانند روغن سیلیکون نیز استفاده شود که ضریب رسانش حرارتی بالاتری دارند. همچنین، استفاده از روغن سیلیکون این مزیت را به همراه دارد که برگشت  پذیری فرآیند تغییر زاویه در پدیده  ی الکترووتینگ را افزایش داده و وقوع پدیده  ی اشباع زاویه  ی تماس را به تعویق می  اندازد. از طرف دیگر، با اصلاح کردن هندسه  ی سلول  ها، می  توان نقاطی را که قطره با آنها در تماس نیست، کاهش داد. این کار باعث می  شود تا توزیع دمای یکنواخت  تری بر روی سطح تشکیل شود. به علاوه  ی این که، لازم است تا اندازه  ی سلول  های مورد استفاده در طرح لایه  ی واسطه کاهش یافته و تعداد آنها افزایش یابد. به این صورت می  توان به نیازهای صنعت ریزپردازنده  ها و کاهش اندازه  ی ترانزیستورها، توجه بیشتری نمود.
طرح مورد استفاده در این پژوهش و روش استفاده از قطرات برای خنک  کاری نقاط داغ، تنها یکی از روش  های ممکن برای به کارگیری قطرات در خنک  کاری است. در فصل دوم، روش دیگری نیز معرفی شد که در آن برای انتقال حرارت به منبع سرد، قطرات با استفاده از پدیده  ی الکترووتینگ به طرف آن حرکت داده می  شدند [41, 43]. آزمایش  هایی برای حرکت دادن یک قطره  ی جیوه با اعمال ولتاژ به آن، در آزمایشگاه میکرو-نانوفلوئیدیک در دانشگاه فردوسی مشهد با موفقیت انجام شدند (شکل ‏6 1).
 
شکل ‏6 1  عکس  های گرفته شده از حرکت یک قطره  ی جیوه در اثر اعمال ولتاژ به الکترودهای کناری به صورت پی  درپی. جهت حرکت قطره با یک فِلِش در شکل نشان داده شده است (آزمایشگاه میکرو-نانوفلوئیدیک، دانشگاه فردوسی مشهد).
بنابراین، پیشنهاد می  شود که برای استفاده از این طرح برای مصارف خنک  کاری، مطالعات بیشتری، چه به صورت عددی و چه به صورت تجربی انجام شود. در مورد مطالعات عددی باید اضافه کرد که به دلیل حرکت قطره بر روی صفحه و ماهیت نامتقارن مسئله، لازم است که از یک طرح سه  بعدی استفاده شود.
در نهایت، با توجه به این که یک سیستم خنک  کاری باید به صورت خودکار عمل کند، پیشنهاد می-شود که یک سیستم برای کنترل قطع و وصل قطرات طراحی شود. این سیستم باید به گونه  ای باشد که با بازخوردهایی که از دمای سطح مورد خنک  کاری دریافت می  کند، بتواند در صورت لزوم، با قطع و یا وصل ولتاژ، وضعیت قطره  ها   را تغییر دهد. بنابراین، به روش  های اندازه  گیری دما با دقت بسیار بالا در داخل سلول  ها نیاز است. برای این کار، می  توان مشابه آن چه که در این پژوهش انجام شد، از
RTDها استفاده نمود که دارای حساسیت بسیار بالایی هستند و می  توان آنها را در ابعاد بسیار کوچک ساخت.

بررسی تجربی و عددی نمودارهای حد شکل  دهی در ورق  های چند لایه

 استفاده از مدل‌های تئوری نظیرM-K، انشعاب، عیوب میکرو و GJ ‏ در تعیین FLD ‏ ورق دو لایه فلزی و مقایسه نتایج حاصله با نتایج تجربی.
2) مقایسه روش لایه  های جدا از هم با روش لایه معادل.
3) ‏ بررسی اثر مسیر بارگذاری بر روی شکل‌پذیری ورق دو لایه.
4) انجام تحلیل تئوری، با در نظر گرفتن معیارهای تسلیم گوناگون نظیر معیارهای بارلات،
BBC 2000، BBC 2002 و BBC 2003 به منظور بررسی اثر معیارهای تسلیم مختلف بر روی شکل‌پذیری ورق دو لایه.
5) ‏انجام تحلیل تئوری، با در نظر گرفتن مدل‌های مختلف رفتار کار سختی نظیر ووس و براگر به منظور بررسی اثر این مدل‌ها بر روی شکل‌پذیری ورق دو لایه.
6) ‏بررسی تئوری، تجربی و عددی شکل‌پذیری ورق‌های ساندویچی با در نظر گرفتن یک لایه نازک پلیمری انعطاف پذیر بین دو لایه فلزی.

بررسی تجربی اثر نانو سیال سیلیکا در سیستم‌های فتوولتائیک حرارتی

با توجه به گسترش روزافزون کاربرد انرژی  های نو و نانو سیالات در زمینه  های مختلف، زمینه  ی تحقیقات بسیار وسیعی در این زمینه فراهم است که به برخی از آنها به عنوان پیشنهاد برای شروع، ادامه و یا گسترده سازی که به علت محدودیت   زمانی و  گستردگی بحث  ها فرصت انجام آنها پیش نیامده است، اشاره خواهد شد، تا علاقه‌مندان با داشتن ایده  ای مناسب به این زمینه  ی تحقیقی وارد شوند.
• اعمال تغییراتی در سیستم موجود، به عنوان مثال استفاده از نانو سیالات مختلف با درصدهای حجمی متفاوت در سیستم آزمایشگاهی موجود، تغییر در طرح کلکتور حرارتی موجود، استفاده از پوشش شیشه  ای در واحد فتوولتائیک به منظور جلوگیری از هدر رفت حرارت به طریق جابجایی با محیط، ... و توسعه  ی نتایج ارائه شده و یافتن نتیجه  ای جامع  تر برای تحقیق حاضر.
• توسعه  ی مدلی عددی و شبیه  سازی قسمت‌های مختلف سیستم به منظور کاهش هزینه  های آزمایشگاهی، پیش  بینی رفتار سیستم در شرایط مختلف و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی. در این قسمت می‌توان به نرم افزار
TRNSYS، اشاره کرد که جهت شبیه سازی سیستم‌های مختلف فتوولتائیک و فتوولتائیک حرارتی کاربرد دارد که نمونه  ی نتایج آن نیز در این تحقیق اشاره شده است.
• بررسی پارامترهای مؤثر جهت یافتن سیستم بهینه  ی فتوولتائیک- حرارتی از لحاظ مصرف و تولید انرژی: به منظور دستیابی به یک سیستم بهینه می  بایست تمامی اجزای موجود در سیستم از لحاظ میزان انرژی و اگزرژی ورودی و خروجی مورد بررسی قرار گیرند، تا بتوان پیش بینی کرد که میزان بازگشت  ناپذیری  ها از کدام قسمت‌ها بیشتر می  باشد و با کنترل آن به میزان بیشتری از بازدهی دست یافت.
• گسترش تحقیق  ها در زمینه  ی ترکیب واحدهای فتوولتائیک با دیگر واحدهای تولید انرژی از جمله پیل  های سوختی و سیستم تولید هیدروژن به طور مستقیم.
 

بررسی تغییر شکل  های الاستیک-پلاستیک ورق  های گرد مدرج تابعی تحت بارگذاری  های مکانیکی و حرارتی

 بررسی تغییر شکل  های الاستیک-پلاستیک و ترموالاستیک-پلاستیک در هندسه  های مختلف مانند دیسک  ها.
2- بررسی تغییر شکل  های ترموالاستیک-پلاستیک پوسته  های تحت فشار مدرج تابعی با در نظر اثر سخت شوندگی.
3- تعریف یک المان تابعی (
UEL) در نرم افزار Abaqus به منظور اعمال بهتر خواص تابعی.
4- بررسی توزیع تنش  های و جابجایی  ها تحت بارگذاری  های کوپل حرارتی و مکانیکی سیکلی.
5- بررسی بازگشت فنری در خمش و یا کمانش ترموپلاستیک ورق  های مدرج تابعی.
6- بررسی رفتار ویسکوپلاستیک ورق  ها و پوسته  های مدرج تابعی تحت بارگذاری  های مختلف.
7- تاثیر ناهمسانگردی در توزیع تنش  ها و کرنش  های پلاستیک ورق  های مدرج تابعی.
8- بررسی رفتار الاستیک-پلاستیک مواد متخلخل مدرج تابعی با در نظر گرفتن نرخ کرنش.
9- تاثیر سخت شوندگی  های پیچیده  تر در توزیع کرنش  های پلاستیک.
10- رفتار الاستیک-پلاستیک ورق  های ارتوتروپیک مدرج تابعی تحت بارگذاری  های مختلف.
11- مطالعه رفتار کمانشی پوسته  های مدرج تابعی تحت بارگذاری  های مختلف.
12- مطالعه رفتار کمانشی الاستیک-پلاستیک ورق  های مدرج تابعی تحت بارگذاریهای متفاوت.
و ...

بررسی جریان چگالشی بخار و محاسبه تلفات ترمودینامیکی در شیپوره مادون صوت

 اضافه نمودن انتقال حرارت به کد محاسباتی
• بازنگری در حل معادلات جریان دوفازی مادون صوت با تمرکز بر روابط موجود در کتاب جداول بخار
ASME

بررسی عددی اثر هندسه استنت و خاصیت غیرنیوتنی خون بر همودینامیک جریان خون در رگ کرونری

 مقایسه سایر پروفیل  های جانبی استنت از جمله ذوزنقه  ای و چند  ضلعی  های دیگر.
• استفاده از سایر مدل  های غیرنیوتنی و مقایسه آن با مدل کارئو استفاده شده در این رساله.
• بررسی اثر پروفیل  های استنت بر مقاومت آن در مقابل تغییر شکل  های ناخواسته پس از قرار گرفتن در داخل رگ.
• در نظر گرفتن سایر مشخصات هندسی رگ از جمله انشعابات داخل رگ و همچنین داشتن خم در داخل رگ.

بررسی مدل  های موضعی شکست نرم و ترد در پیش  بینی رفتار شکست آلیاژ آلومینیوم 7075

با توجه به اینکه مدل پیشنهادی یک مدل ابتکاری و جدید است، می  توان در آینده اصلاحات بیشتری بر روی آن انجام داد. استفاده از مدل  هایی که در آنها اثر متقابل کسر حجمی حفره با تنش یا کرنش در نظر گرفته شده، استفاده از کسر حجمی حفره وایبول (مانند آنچه در مورد تنش وایبول یا کرنش وایبول داشتیم) به جای کسر حجمی حفره ماکزیمم مثال  هایی از این دست هستند.

بررسی نظری، آزمایشگاهی و عددی مشخصه‌های انتقال حرارتی و هیدرودینامیکی نانوسیالات در جریان های مختلف

با توجه به تجربه بدست آمده در زمینه نانوسیالات، پیشنهادات زیر برای پژوهش‌های بعدی ارایه می‌گردد:
• بررسی آزمایشگاهی اثر شکل نانوذرات بر ضریب هدایت حرارتی و انتقال حرارت جابجایی نانوسیالات.
• بررسی اثر کایرالیتی نانولوله‌کربن بر ضریب هدایت حرارتی و انتقال حرارت جابجایی نانوسیال
CNT/آب.
• مطالعه نحوه ساخت نانوسیال
TiO2/آب با لزجت کم به منظور کاهش افت فشار جریان این نانوسیال.
• مطالعه نحوه ساخت نانوسیال
CNT/آب با لزجت کم، به کمک عامل‌دار کردن سطح نانوذره و بدون استفاده از مواد فعال کننده سطحی، همچنین بررسی مشخصه‌های انتقال حرارتی آن.
• بررسی نحوه ساخت نانوسیالات پایدار، با ضریب هدایت حرارتی بیشتر از سیال پایه و در عین حال لزجت دینامیکی کمتر از سیال پایه.
• مدل‌سازی ضریب هدایت حرارتی
CNT از نوع کایرال.
• اندازه‌گیری ظرفیت حرارتی ویژه نانوسیالات به منظور ارزیابی مدل کلاسیک موجود.
• افزایش کارایی دستگاه اندازه‌گیری ضریب هدایت حرارتی با تغییرات در اجزای الکتریکی آن.
• بررسی آزمایشگاهی جریان و انتقال حرارت نانوسیالات در هندسه‌های خمیده.
• بررسی آزمایشگاهی جریان و انتقال حرارت نانوسیالات در جریان آزاد حول مانع.

بررسی و  مدلسازی پدیده  gear rattle در گیربکس دستی اتومبیل

در این پژوهش ابتدا سعی شد مفهوم درست پدیده‌ی gear rattle  به خوبی شناخته شود. سپس سعی شد تا مدلی برای تحلیل این پدیده ارائه گردد. در این مرحله این نتیجه بدست آمد که برای تحلیل درست این پدیده در گیربکس خودرو باید کل سیستم انتقال قدرت مورد تحلیل ارتعاشی قرار گیرد. در ادامه کار سعی شد راه‌هایی برای حل معادلات ارائه شود.
اما با توجه به نوع مدلسازی و برخی فرضیات پاره ای مشکلات در حل معادلات بوجود آمد که با بررسی بیشتر می‌توان آنها را رفع کرد. پیشنهادات برای ادامه کار این پژوهش به صورت زیر است:

v فرکانسهای ساب هارمونیک و سوپرهارمونیک در نظر گرفته نشدند که باعث نادیده گرفتن برخی فرکانس‌های تشدید شد. در کارهای آینده با در نظر گرفتن ضریب‌های دیگری از فرکانس تحریک می‌توان دقت تحلیل را بالا برد.
v در موارد معادلات شدیداً غیر خطی که در این پایان نامه بحث شد چون اکثراً جواب‌ها ناپایدار بوده و به حل درستی نمی‌رسیم روش‌های آماری و تصادفی می‌توانند بسیار کارساز باشند. بنابر این می‌توان بر روی این روش‌ها نیز تحقیق کرد.
v در این پژوهش به دلیل نبودن امکانات از روشهای تجربی و آزمایش استفاده نشد. در حالی که در چنین مسائلی مقایسه جواب‌های تئوری با آزمایش‌های عملی می‌تواند بسیار مفید باشد. از این رو در آینده به دنبال آن هستیم تا با استفاده از یک گیربکس دستی شرایط آزمایش را آماده کنیم. در این قسمت با استفاده از شرایط آزمایشگاهی بر روی چرخ  دنده هرزگرد میکروفونی حساس قرار داده و زمانهای برخورد را با تغییر دادن شرایط که شامل تغییر ویسکوزیته، فرکانس و گشتاور پیچشی تحریک می  باشد را محاسبه نموده و سپس با استفاده از حل معادلات جوابها را با هم مقایسه می  کنیم تا ملاحظه گردد مدلسازی انجام گرفته تا چه حد قابل اطمینان بوده است.
v در این پژوهش تنها به مدلسازی و بررسی پدیده  ی gear rattle پرداختیم و در آینده به بررسی محیطهای آشوبناک بیشتر خواهیم پرداخت. هم اکنون محققان در اینکه آیا سیستم به صورت آشوبناک بهتر است یا سیستم بصورت پریودیک هم عقیده نیستند هرچند کاملا مشهود است که تحلیل یک سیستم بصورت آشوبناک بسیار سختر از یک سیستم پریودیک می  باشد اما اینکه به سیستم و چرخ دنده  ها در کدام حالت ضربات کمتری وارد می  گردد مورد بحث قرار نگرفته است لذا در آینده با استفاده از روشهای آزمایشگاهی و گیربکس آزمایشی با تغییراتی سیستم را در دو حالت پریودیک و آشوبناک مورد بررسی قرار خواهیم داد سپس با استفاده از آزمایشات خستگی به این مطلب پی خواهیم برد که کدام محیط برای کارکرد سیستم مطلوبتر است تا با تغییرات لازم شرایط کارکرد سیستم در آن محیط خاص را برای خودروساز فراهم نماییم.    

بررسی و مقایسه تأثیر فرایندهای اتوفرتاژ و شرینک  فیت بر بهبود عملکرد مخازن جدار ضخیم تحت فشار دارای ترک

 بررسی ترکیب دو فرایند اتوفرتاژ و شرینک  فیت در مخازن دارای انواع ترک و بهینه  سازی ترکیب دو فرایند برای تعیین پارامترهای بهینه
2- تعیین پارامترهای بهینه فرایند شرینک  فیت، در روش  های عملی انجام فرایند، نظیر جازدن حرارتی و محوری
3- بررسی فرایند شرینک  فیت در حضور ترک در روش  های عملی انجام فرایند، نظیر جازدن حرارتی و محوری و بهینه  سازی آنها
4- گسترش نمودار مشخصه در ترک  ها و مواد مختلف دیگر و تعیین یک نمودار مرجع برای مواد با خصوصیات رفتاری یکسان
5- استفاده از نمودار مشخصه برای یافتن ارتباط بین معیار تسلیم شعاعی و معیار شکست برای تعیین رابطه  ی بین پارامترهای شکست و رفتار الاستیک-پلاستیک ماده
6- تعیین انتگرال
J در حضور تنش  های پسماند و مقایسه آن در فرایندهای اتوفرتاژ و شرینک  فیت
7- بررسی فرایند شرینک  فیت در سیلندرهای با جنس  های مختلف

بررسي اجزا محدود نوسازي استخوان در اطراف پيچ

همان گونه که در بالا ذکر شد، این مطالعه شامل فرضیاتی اساسی می  باشد؛ رفتار مواد الاستیک خطی، همگن و ایزوتروپیک فرض شده است. سطح تماس استخوان و ایمپلنت متصل در نظر گرفته شده است. هندسه به صورت دو بعدی و تنش صفحه  ای مدل شده است.
لذا پیشنهاد می  شود در مطالعات بعدی هندسه  ای سه بعدی و دقیق  تر که علاوه بر ماهیت مارپیچ رزوه  های پیچ، خواص ایزوتروپیک استخوان را نیز شامل شود، به کار گرفته شود. در نظر گرفتن المان تماسی در مرز استخوان و ایمپلنت درک دقیق  تری از انتقال نیرو بین پیچ و استخوان را به دست می  دهد. همچنین استفاده از تئوری  های نوسازی نوین، علاوه بر اینکه درک ماهیت نوسازی را افزایش می  دهد، پیش بینی دقیق  تری از فرآیند انطباقی استخوان در مجاورت ایمپلنت به دست می-دهد. مشابه هر مطالعه بیولوژیک، اعتبارسنجی یافته  های اجزاء محدود با مطالعات بالینی و آزمایشگاهی امری ضروری می-باشد.

 

بررسي تأثير ميدان مغناطيسي متغير بر جريان و انتقال حرارت سيال در فضاي بين دو استوانه چرخان در خلاف جهت

 بررسی تاثیر میدان مغناطیسی متغیر در فضای بین دو استوانه خارج از مرکز
ü استفاده از تابع جریان و ورتیسیته در حل مسئله حاضر
بررسی تاثیر میدان مغناطیسی متغیر با در نظر گرفتن سرعت های تابع زمان

بهبود مشخصات ساختاری- عملکردی و تحلیل اکسرژی بستر جاذب در چیلرهای جذب سطحی

در این مطالعه کندانسور و اواپراتور به صورت ایده‌آل فرض شده‌اند. چنانچه ویژگی‌های هندسی مناسب این اجزا با توجه به توان تبرید بستر جاذب در دسترس باشد، می‌توان تاثیر افزودن مدلسازی کندانسور و اواپراتور را بر پارامترهای عملکردی بستر و همچنین میزان تاثیر این اجزا را نیز در تخریب اکسرژی کل سیستم تعیین نمود.
2. افزودن سیکل‌های بازیابی حرارت و بازیابی جرم مستلزم مدل سازی کل بستر جاذب بوده که در مورد سیکل بازیابی حرارت می‌بایست دو بستر جاذب به صورت همزمان تحلیل شوند. در این شرایط با توجه به حجم بالای محاسبات استفاده از روش‌های حل موازی  سودمند است.
3. در این مطالعه فرض شده است که تعادل حرارتی محلی بین ذرات جاذب و سیال جذب شده با بخار احیا شده وجود دارد. می‌توان با فرض عدم تعادل حرارتی، معادلات انرژی را برای فاز گاز و جامد به صورت مستقل در نظر گرفت و نتایج حاصل را به ازای شرایط هندسی و عملکردی مختلف بستر با مطالعه حاضر مقایسه نمود [87]. 
4. از آن‌جا که تاثیر پارامترهای هندسی و شرایط عملکردی بر
SCP و  COPسیستم به جفت جاذب و جذب شونده انتخابی نیز وابسته است، لذا این پژوهش را می توان برای جفت‌های جاذب و جذب شونده دیگر تکرار کرد و تاثیر پارامترهای مختلف بر عملکرد بستر را با نتایج مطالعه حاضر مقایسه نمود. البته واضح است که مدل جذب مورد استفاده، معادلات مربوط به رسانندگی بستر جاذب، مقاومت تماسی، گرمای جذب و ... نیز می‌بایست متناسب با مواد جدید تغییر کند.
5. معیار توقف و خروج از مراحل گرمایش و سرمایش فشار ثابت در این مطالعه بر اساس حداکثر میزان جذب در بستر تنظیم شده است. گرچه در چیلرهای تک بستره با استفاده از این معیار دیگر نیازی به تکرار محاسبات برای دستیابی به زمان خروج بهینه در ازای تغییر هریک از پارامتر های سیستم نیست و با هزینه محاسباتی اندک می‌توان به پارامتر های عملکردی قابل قبولی دست یافت، اما ضرایب مورد استفاده در این معیار لزوما عملکرد بهینه را در تمام شرایط عملکردی و هندسی چیلر نتیجه نمی‌دهد؛ لذا مطالعه جامعی در خصوص طراحی معیاری مناسب بر اساس میزان جذب برای مراحل فشار ثابت بستر در حال انجام است تا بتوان از معیار واحدی در شرایط عملکردی و هندسی مختلف بستر با اطمینان استفاده کرد و همچنین در چیلر های دو بستره نیز قابلیت کاربرد داشته باشد.
6. از آن‌جا که رسانندگی پایین ذرات جاذب یکی از عوامل بسیار مهم در کاهش پارامترهای عملکردی سیستم جذب سطحی است، لذا یافتن روش های موثر و کم هزینه برای افزایش این رسانندگی کمک بسیار زیادی به افزایش توان تبرید سیستم خواهد کرد. از جمله روش های جدید در این زمینه می توان به استفاده از ذرات فلزی در میان ذرات جاذب، چسباندن لایه اول ذرات جاذب در تماس با سطوح فلزی و استفاده از امواج مایکرویو  در مرحله گرمایش بستر اشاره کرد[88 و 89]. این روش ها به سادگی در کد عددی حاضر قابل پیاده سازی است.

بهینه سازی فرآیند فرزکاری انگشتی برای رسیدن به
 زبری سطح مینیمم با ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

 بررسي تاثير دیگر پارامترهاي فرآیند فرزکاری انگشتی بر زبری سطح نهایی قطعه.
2. بررسی تاثیر پارامترهای ورودی فرآیند فرزکاری انگشتی بر دیگر خروجی‌های فرآیند مانند نرخ برداشت ماده.
3. کاربرد رويکرد ارائه شده در اين تحقيق براي ساير روش  هاي توليد و مواد مهندسي.
4. استفاده از دیگر روشهای مدلسازی مانند رگرسیون.
5. بررسی تاثیر سایر استراتژی‌های مسیر‌ابزار بر خروجی‌های فرآیند.

بهینه  سازی مبدل فشرده پره-صفحه  ای  با استفاده از روش ساختاری

 در مطالعه حاضر برای جلوگیری از افزایش درجات آزادی ابعاد مبدل کوچک در نظر گرفته شده است و برای مطابقت بیشتر با مبدل  های موجود در صنعت، بهتر است این مطالعه به مبدل  های با ابعاد بزرگتر نیز تعمیم داده شود.
•  در مطالعه حاضر از روش ترکیب ریزمبدل  ها استفاده شده است که در آن فرض  های ساده کننده برای استفاده از روابط تحلیلی و تجربی به کار رفته است. می  توان با استفاده از شبیه سازی عددی نتایج با دقت بالاتری به دست آورد که البته زمان  بر می  باشد.
• می  توان استفاده از تعداد بیشتری پره ثانوی را در کانال اولیه بررسی کرد.
• می  توان با استفاده از روش المان  گیری نتایج این مطالعه را به مبدل  های پره  صفحه  ای با پره  های جابجا  شده تعمیم داد.

بهینه‌سازی سازه‌های پیوسته با استفاده از روش الگوریتم تبرید تدریجی کارآمد

 بررسی شرط حذف المان  های مختلف برای حذف المان  های کاندید از سازه
• تحلیل المان محدود سازه بعد از آنیلینگ عمومی و یا آنیلینگ محلی
• بررسی نتایج حاصل از پیاده‌سازی الگوریتم تبرید تدریجی کارآمد با استفاده از معیارهای حذف مختلف بر روی یک ساختار اولیه یکسان
• بررسی نتایج حاصل از پیاده‌سازی الگوریتم تبرید تدریجی کارآمد تحت بارگذاری‌های مختلف بر روی یک ساختار اولیه یکسان
• بررسی نتایج حاصل از پیاده‌سازی الگوریتم تبرید تدریجی کارآمد تحت بارگذاری‌های یکسان بر روی یک ساختار اولیه متفاوت
• بررسی بیشتر در زمینه کاربرد الگوریتم تبرید تدریجی کارآمد به منظور بهینه‌سازی سازه‌ها و هدفمندتر کردن انتخاب‌های تصادفی به منظور افزایش سرعت حل و کاهش میزان محاسبات به منظور دستیابی به ساختارهایی مطلوب‌تر

بیشینه سازی سختی سازه های دو بعدی با استفاده از روش تبرید تدریجی (SA)

 استفاده هم زمان از نرم افزار Matlab و یک نرم افزار اجزای محدود مانند Ansys. می‌توان با نوشتن یک برنامه در Matlab و اتصال آن با یک نرم افزار اجزای محدود (Ansys)، جواب‌های حاصل از Matlab را در Ansys اجرا کرده و بعد از تحلیل تنش و غیره مجدداً به Matlab باز گردند تا به جواب مطلوب رسید.
2- ترکیب برنامه
SA با یک برنامه بهینه سازی دیگر مانند ESO یا BESO. روش ESO بر اساس روابط ریاضی و یا اجزای محدود کار می‌کند. ترکیب آن با روش SA می‌تواند به جواب بهتری برسد یا زمان رسیدن به جواب را کاهش دهد.
3- هر روز شاهد روش‌ها و الگوریتم‌های جدیدی در علم هستیم. در آینده با تکامل الگوریتم
SA شاهد جواب‌های بهتر خواهیم بود. می‌تواند ضریب کاهش دما را به صورت متغیر تغییر داد. یعنی در ابتدا که سیستم دمای بالایی دارد و جواب‌ها مطلوب نیست دما با سرعت بیشتری کاهش پیدا کند و سپس که احتمال رسیدن به جواب‌های بهینه افزایش پیدا کرد، دما با سرعت کمتری کاهش پیدا کند.
4- انتخاب تصادفی جواب‌ها را بتوان به نحوی کنترل کرد که موارد غیر مطلوب از سبد انتخاب حذف شوند.

پیاده سازی سیستم کنترل موقعیت میز سروو XY به صورت بلادرنگ (realtime) با استفاده از کامپیوتر

 برنامه  نویسی سیستم برای منحنی  های مسیر سه  بعدی
2-   استفاده از کنترل  کننده  های پیشرفته  ی مقاوم و تطبیق  پذیر
3-  استفاده از روش  های میانیابی مبتنی بر برازش منحنی و روش  های انتگرال  گیری صریح
4-  مدل  سازی و وارد کردن اثر نیرو  های ماشینکاری در شبیه  ساز سیستم
5-  مدل کردن اصطکاک در شبیه  ساز سیستم
6-  پیدا کردن رابطه  ای میان خطای هندسی و پارامتر  های دینامیکی سیستم
7-  استفاده از مدول
RealTime در نرم  افزارهای MATLAB یا LABVIEW

تحلیل ارتعاشات آزاد مسایل مرکب تابعی با استفاده از روش ایزوژئومتریک

 در این پژوهش تنها به بررسی ارتعاشات آزاد سازه‌ها با استفاده از ماتریس جرمی سازگار پرداخته شد. به عنوان پژوهش بیشتر می‌توان تحلیل‌های فوق را با استفاده از ماتریس جرمی متمرکز، و تأثیر آن بر دقت جوابهای حاصل انجام داد.
- به عنوان مهمترین کاربرد راهکار ایزوپارامتریک توسعه یافته، می‌توان به طراحی و یا بهینه-سازی نحوه توزیع مصالح در مواد مرکب تابعی، به منظور دستیابی به پاسخ دینامیکی مطلوب پرداخت. به عنوان نمونه در این زمینه می  توان به مسئله پیدا کردن توزیع بهینه مصالح به نحوی که فرکانس طبیعی اساسی یا هر یک از دیگر فرکانسهای طبیعی به حداکثر مقدار ممکن برسند، اشاره کرد.
 همچنین می‌توان کارهای صورت گرفته را برای تحلیل سازه  های متقارن محوری و نیز سازه  های سه بعدی گسترش داد.
- کلیه مثالهای مورد بررسی به وسیله یک وصله مدل‌سازی شده‌اند. در ادامه می‌توان به بررسی مسایلی با هندسه پیچیده  تر که به منظور مدل‌سازی آنها نیاز به استفاده از چند وصله داریم پرداخته شود. قابل ذکر است که در این مورد، ایجاد پیوستگی بین وصله  های مختلف از مباحث مطرح در روش ایزوژئومتریک می‌باشد که نیاز به پژوهش بیشتری دارد.
- در نهایت، گسترش فرمولبندی فوق برای تحلیل ارتعاشات اجباری این سازه  ها و یافتن پاسخهای زمانی و یا فرکانسی این مسایل به عنوان یکی دیگر از مسایل مهم و کاربردی در این زمینه پیشنهاد می  شود.

تحلیل ارتعاشات و کنترل ربات موازی صفحه  ای2-PRRRP
با لینک‌های انعطاف  پذیر

 تحلیل ربات موازی 2-PRRRP به صورت عمودی و اعمال اثرات وزن به سازه لینک ربات
• اعمال کردن گشتاور موتورها و اصطکاک بال اسکروها و لغزنده  ها در معادلات دینامیک ربات
• استفاده از عملگرهای پنیومانیکی در ربات موازی 2-
PRRRP هم با لینک‌های صلب هم انعطاف  پذیر
• اجرای کنترلر فعال ارتعاشات با استفاده از مواد پیزو الکتریک بر روی ربات با لینک انعطاف  پذیر
• تحلیل لینک انعطاف  پذیر با استفاده از مدل سازی اجزا محدود
FEM

تحلیل استاتیکی و دینامیکی نانو/میکروتیرهای تحریک   شده
با اختلاف پتانسیل  
DC در حضور نیروی وندروالس

با توجه به اینکه پژوهش در مورد نانو/میکروسیستمهای الکترومکانیکی، زمینه  ای نوپا می  باشد، موضوعات و نکات بسیاری وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد تا با استفاده از آنها محصولاتی با کارایی و کیفیت بالاتر در مدت زمان کوتاهتر ارائه شود. با توجه به گستردگی این زمینه پژوهشی، تعدادی از کارهایی که در راستای پژوهش   پیش  رو قرار دارند، برای ادامه تحقیقات در این زمینه به  شرح زیر دسته  بندی می  شوند:
v پژوهش پیش  رو اثر نیروی وندروالس را بر رفتار استاتیکی و دینامیکی نانو/میکروتیرها مدنظر قرار داده بود. با توجه به رویکرد جدید این پژوهش، بررسی اثر نیروی کسیمیر نیز، حائز اهمیت می  باشد. بنابراین بررسی اثر نیروی کسیمیر بر پاسخ استاتیکی و دینامیکی نانو/میکروتیرهای الکترومکانیکی با رویکردی مشابه پژوهش پیش  رو پیشنهاد می  گردد.
v در این پژوهش رفتار استاتیکی و دینامیکی تیرهای دوسرگیردار بررسی شد. با توجه به اینکه در واقعیت شرایط دوسرگیردار دقیقا اتفاق نمی  افتد، بررسی شرایط مرزی واقعی (شرایط مرزی الاستیک) نیز در این قسمت پیشنهاد می  گردد.
v بررسی رفتار استاتیکی و دینامیکی سایر اجزاء مکانیکی مانند صفحات مستطیلی، مثلثی، دایروی و نیز صفحات حلقوی تحریک شده با اختلاف پتانسیل DC تحت نیروهای کسیمیر و وندروالس نیز با توجه به کاربردهایشان در برخی نانو/میکروابزارها پیشنهاد می  گردد.
v بررسی اثر ضخامت متغیر اجزاء مکانیکی به  جای ضخامت ثابت به منظور ارائه طراحی بهینه برای ابزارهای مورد استفاده در صنعت مخابرات نیز یکی دیگر از زمینه  های پیشنهادی برای ادامه پژوهش پیش  رو می  باشد.
v نانو/میکروسیستمهای مرتعش دسته  ای پر اهمیت در صنعت سیستمهای نانو/میکروالکترومکانیکی می-باشند. از آنجایی که در این دسته تحریکهای AC نیز با اهمیت است، بررسی نانو/میکروسیستمها تحت ترکیب اختلاف پتانسیل AC و DC به منظور مطالعه تشدید اولیه و تشدیدهای داخلی برای ادامه پژوهش پیش  رو پیشنهاد می  گردد.
v یکی دیگر از نیروهای مهم در ابعاد سیستمهای میکروالکترومکانیکی نیروی موئینگی می  باشد. این نیرو به دلیل وجود سیال باقی  مانده از فرایند تولید به سیستم اعمال می  شود. بررسی اثر این نیرو بر رفتار استاتیکی و دینامیکی نانو/میکروسیستمها نیز به  عنوان یکی دیگر از موضوعات پر اهمیت برای ادامه پژوهش در این زمینه پیشنهاد می  گردد.
v برخی سیستمها با الکترودثابت ناقص به  جای الکترودی هم اندازه با الکترود متحرک، تحریک می  شوند. این سیستمها می  توانند دارای الکترودهای متقارن و یا نامتقارن باشند. بررسی تاثیر موقعیت و ابعاد الکترود ثابت بر رفتار استاتیکی و دینامیکی نانو/میکروسیستمها نیز یکی دیگر از زمینه  هایی است که پژوهشهای کمی در مورد آن صورت گرفته است. به  عنوان مثال اثر متقابل تحریک با الکترود ناقص و نیروهای موثر در ابعاد نانو/میکروسیستم  ها یکی از زمینه  هایی است که هیچ داده  ای در مورد آن منتشر نگردیده است. لذا بررسی جامع و دقیقتر این زمینه نیز پیشنهاد می  گردد.
v میرایی یکی از پارامترهای مهم در زمینه نانو/میکروسیستمها است که اثر آن در طراحی نانو/میکروسیستمهای مرتعش تحریک شده با اختلاف پتانسیل AC باید در نظر گرفته شود. میرایی در ابعاد نانو/میکروسیستمها انواع مختلفی دارد که می  توان به میراییهای لایه فشرده سیال، اکوستیک و ترموالاستیک به  عنوان شناخته شده  ترین نوع آنها اشاره نمود. یکی از رویکردهای تحلیل نانو/میکروسیستمها استفاده از میرایی لزج معادل در تحلیل  ها است. با توجه به کمبود نتایج گزارش شده برای ارتعاشات اجباری نانو/میکروسیستم  ها، بررسی اثر میرایی لزج بر تشدید اولیه و تشدیدهای داخلی نیز به  عنوان یکی دیگر از زمینه  های مهم و پرکاربرد پیشنهاد می  گردد.
v بررسی انواع میرایی بدون در نظر گرفتن رویکرد استفاده از میرایی لزج معادل با حل معادلات مزدوج حاکم بر سیستم و مقایسه نتایج آن با نتایج حالت قبل نیز به  عنوان یکی دیگر از زمینه  هایی که نتایج منتشر شده در آن بسیار کم می  باشد، پیشنهاد می  گردد.

تحلیل حرارت سیالاتی جریان سیال در یک کسکید از پره  های توربین

در این پروژه اثر متقابل جریان غیرلزج و لایه مرزی مورد بررسی قرار نگرفت. برای دقیق  تر شدن حل می  توان این اثر را نیز در نظر گرفت. همچنین در آینده می  توان به تحلیل سیالاتی و حرارتی جریان سه بعدی در کسکید پرداخت. یکی از کارهایی که قابل انجام است، بدست آوردن انتقال حرارت  با استفاده از معادلات ناویراستوکس و انرژی به  طور همزمان است

تحلیل دینامیکی غیرخطی تیرها و صفحات نسبتا ضخیم
از جنس عملگرهای پلیمری سه لایه سریع (
PPy) با استفاده از روش GDQ

با توجه به اینکه تحلیل‌های انجام شده برای عملگرهای سه لایه کماکان در فازهای اولیه و ابتدایی خود بسر می‌برد، تحلیل‌های بسیاری را می‌توان پیرامون این دسته از عملگرها به انجام رسانید. تعداد محدودی از پژوهش‌ها و تحقیقات قابل بررسی در ذیل آمده است:
• ارائه مدل‌هایی جامع برای تخمین فرکانس‌های طبیعی و شکل مود‌ها برای تیر و صفحات عملگر،
• استفاده از شبیه‌سازی‌های دمایی برای مدل‌سازی رفتار دینامیکی عملگر‌ها با ابعاد و اندازه‌های مختلف در نرم‌افزارهای المان محدود،
• بررسی اثر وجود تلفات انرژی در راستای طول در خیز حاصله برای عملگرهایی با طول‌های زیاد،
• منظور کردن اثرات اندازه  نظیر تئوری الاستیسیته غیرموضعی ، گرادیان کرنش  و غیره در راستای ارائه مدل‌هایی دقیق‌تر برای میکرو عملگرهای سه لایه،
• ارائه مدل‌های ارتعاشی برای شبیه‌سازی رفتار ارتعاشی عملگرهای پلیمری با خیزهای بزرگ،
• بررسی و تحلیل اثر شوک و ضربه در رفتار عملگرهای سه لایه،
• منظور کردن لایه فلزی پوشش داده شده در دو طرف لایه وسط، در تحلیل‌ها برای عملگرهایی که در آن‌ها برای بالابردن رسانایی نیاز به ساخت لایه فلزی ضخیم وجود دارد [41و42]،
• در نظر گرفتن لایه‌های غیرایزوتروپیک برای پلیمرهای هادی بخصوص در تحلیل‌های صفحات عملگر به علت وجود نقایص و عیب در روند ساخت و ساختار مولکولی این دسته از پلیمرها و
• تحلیل صفحات دایروی پلیمری هوشمند که کاربردهای متعددی در میکروپمپ‌ها دارند.

تحلیل رفتار بیو نانو ساختار پریفولدین 1β،با اعمال نیروهای مکانیکی خارجی و قیود حرکتی و پیشنهاد آن بعنوان المان فیزیکی در ساخت بیو نانو رباتها

 در زیر چند نمونه از مواردی که در ادامه پژوهش انجام شده در این پایان نامه قابل پی گیری است پیشنهاد می گردد اما همان طور که اشاره گردید اصل تحقیقات در این زمینه بسیار گسترده و غیر قابل شمارش خواهد بود.
1-کنترل نیروی مکانیکی اعمال به سیستم با جدول بندی کردن مقادیر نیرو در زمانهای مختلف برای سیستم شامل پریفولدین 1
β
2- تعریف سیستم کنترلی یک ورودی- یک خروجی و در مرحله بعد چند ورودی –چند خروجی با ورودی های نیرو و خروجی های متفاوت برای سیستم شامل درشت مولکول پریفولدین 1
β
3- پیاده سازی الگوریتم های کنترلی رایج بر روی هر کدام از سیستم های شبیه سازی شده در این پایان نامه 4-بررسی رفتار دینامیکی پریفولدین 1
β در محیط های غیر آبی
5- بررسی تغییرات ساختاری پریفولدین 1
β با تغییر PH محیط
6- بررسی تغییرات ساختاری پریفولدین 1
β با تغییر دمای محیط
7- بررسی تغییرات ساختاری پریفولدین 1
β با تغییر توأمان دما و PH
8- بررسی تغییرات ساختاری پریفولدین 1
β با اعمال نیروی خارجی در حضور تغییرات شرایط محیطی از قبیل دما و PH
9- شبیه سازی پریفولدین 1
β در بازه های زمانی بیشتر و بزرگتر و بررسی تغییرات پارامتر های ساختاری
10- تعریف مکانیزم های اعمال نیروی مکانیکی خارجی با مقادیر نیروی متفاوت از فنر خطی
11-شبیه سازی گرفتن و رها کردن یک نانو محموله توسط پریفولدین 1
β با تحریک آن با نیروی مکانیکی خارجی و کنترل این سیستم پیچیده.
12- بررسی مرزهای تعادل ساختاری پریفولدین 1
β  بعلت اعمال مکانیزم های نیروی متفاوت به آن
13- انجام شبیه سازی های غیر تعادلی بر روی پریفولدین 1
β
14-شناسائی المان های اولیه جدید از طریق شبیه سازی و بررسی خواص دینامیکی ساختاری
15-انجام شبیه سازی بر روی پروتئین های دیگری مانند
DNA

تحلیل میدان تنش در اطراف شیار لبه‌ای دیسک دوار

با توجه به اینکه در این پژوهش تنها از یکی از جواب‌های خصوصی استفاده شده بود، می‌توان میزان همگرایی جواب‌ها را در صورت استفاده از جواب‌های خصوصی دیگر بررسی کرد. بخصوص روش ارائه شده در بخش ٣-٣  که حالت کلی از روش ٣-١ می‌باشد از اهمیت بیشتری برخوردار است. در واقع در صورتی که مقدار A در بخش ٣-٣ برابر با دو قرار داده شود، همان معادلات روش تابع پتانسیل در بخش٣-١ حاصل می‌شود.
• به کمک روابط ارائه شده توسط لازاریان[٢٢] از راه‌حل ارائه شده در این پایان نامه می‌توان برای محاسبه ضریب شدت تنش در شیاری که تیز نباشد (انحنا نوک آن محدود باشد) در دیسک دوار نیز استفاده کرد. لازاریان میدان تنش در اطراف شیار انحنا دار را به کمک توابع وسترگارد به دست آورده است.
• از روش‌های ارائه شده در فصل سوم می‌توان جهت بررسی میدان تنش در دیسک دارای ترک و شیار نوک تیز و یا انحنادار(به کمک روابط لازاریان) با چیدمان متقارن در شعاع داخلی دیسک‌های توخالی استفاده نمود.
• با توجه به اینکه جواب‌های خصوصی و راه‌حل‌های ارائه شده در فصل سوم مختص به ترک نبوده‌اند، می‌توان از راه‌حل‌های معرفی شده در بخش ٣-١ تا ٣-٣ برای بررسی مسائل تحلیل تنش در محیط‌های دوار متفاوت استفاده نمود. بدیهی است هنگام استفاده از این روابط لازم است معادلات تعادل و سازگاری حاکم بر مسئله، به صورت روابط ٣-١ تا ٣-٣ باشد.
• روش بسط جمله اول را می‌توان در حالت تنش سه بعدی و برای هر هندسه ترک وشیاری تعمیم داد. جهت استفاده از ایده این روش، برای بررسی هر ترک و شیاری تحت هر نوع بارگذاری، می‌توان میدان تنش در اطراف نوک شیار و ترک را بر حسب ضرایب شکست سه مد اول، دوم و سوم نوشت. البته مدل‌سازی اجسام سه بعدی در آباکوس و مش زدن این قطعات دارای پیچیدگی‌های خاصی می‌باشد.
• در این پژوهش میدان تنش در اطراف شیار با دقت بیشتری به کمک جملات دوم به بعد موجود در رابطه ٢-٥٠ به دست آمده است. به کمک این میدان تنش می‌توان میدان تنش پلاستیک در اطراف نوک ترک وشیار در دیسک دوار را به کمک مفهوم انتگرال جی به دست آورد.
• بررسی دیسک دوار شیاردار تحت بارهای چرخه‌ای و اثر خستگی در رشد ترک و شیار نیز از جمله کارهایی بعدی قابل انجام در ادامه می‌باشد.

تحلیل و بهینه سازی اتصال چسبی لوله های کامپوزیتی به روش عددی و مقایسه با نتایج تجربی

تحلیل و بهینه  سازی اتصالات چسبی لوله  های کامپوزیتی تحت بارگذاری فشارداخلی، فشار خارجی، پیچشی و یا ترکیبی از بارگذاری  های ارائه شده در این پایان نامه و مقایسه آن  ها با نتایج تجربی
• تحلیل و بررسی تجربی اتصالات چسبی لوله  های کامپوزیتی دارای عیب (ترک در لایه چسب یا لوله کامپوزیتی)
• تحلیل و بهینه سازی اتصالات چسبی نر و مادگی لوله  های کامپوزیتی و مقایسه آن با نتایج تجربی
• تحلیل تأثیر بارگذاری حرارتی بر استحکام اتصال چسبی کامپوزیتی و مقایسه آن با نتایج تجربی

تغییر شکل بزرگ تیرها تحت بار حرارتی و مکانیکی

 بررسی پس کمانش تیرهای دو ماده‌ای یا کامپوزیت تحت بارهای ترکیبی حرارتی و مکانیکی
• تحلیل پس کمانش در شرایط توزیع غیر یکنواخت دما در عرض تیر
• تحلیل پس کمانش در شرایط توزیع یکنواخت دما در تیر‌هائی با ضخامت متغیر
• مرتبط نمودن پارامترهائی چون ضریب انبساط حرارتی و ضریب ارتجاعی به دما
• انجام تحلیل روی صفحات خیلی پهن و مقایسه نتایج آن با تیرها
• به حساب آوردن اثر تغییر شکل برشی در تحلیل پس کمانش تیرهای باریک و پهن 
• بررسی امکان تعمیم نتایج تحلیل به پدیده کمانش صفحات مدور
• بررسی پس‌کمانش تحت مودهای کمانش دیگر

توسعه مدل آماري رشد ترك خستگي در زمينه ريزساختاری آلياژ Ti-6Al-4V

توسعه اين روش در حالت سه بعدي جهت بررسي دقيق و نزديک به واقعيت رفتار ماده در مقابل رشد ترک در صفحات لغزش در حالت سه بعدي
2- استفاده از شبيه سازي هندسي ريزساختار براي انواع مختلف مسائل از جمله خزش و بررسي اينگونه موضوعات در ابعاد ريزساختاري
3- توسعه و استفاده از رابطه پريس و يا روابطي مشابه با آن که بيان کننده نرخ رشد ترک است، در ابعاد ريزساختاري و در نتيجه تعيين دقيق  تر عمر قطعه
4- استفاده از روش ارائه شده جهت آزمايش انواع ريزساختارها قبل از توليد که فرآيندي پرهزينه و پيچيده است و تخمين اوليه از خواص مکانيکي قطعه قبل از توليد
5- توليد بهينه آلياژهاي مختلف براي کاربردهاي گوناگون و تست آنها قبل از توليد
در ادامه اين فصل به اختصار به يکي از چشم  اندازهاي ترسيم شده بالا که بيشتر جلب توجه مي  کند، پرداخته شده است. در تحقيق ياماموتو و همکارانش به تفاوت نرخ رشد ترک در مرز دانه و درون دانه براي آلياژ نيکل اشاره شده است [37]. مي-توان با بررسي دقيق  تر اين مسير در نواحي مختلف ضرايب گوناگوني براي
m و c در رابطه پريس استخراج کرد. حتي براي رشد ترک درون دانه نيز مي  توان در صفحات مختلف  mو c متفاوت تعريف کرد. بدليل اينکه در اين پايان  نامه معياري جهت مسير صحيح رشد ترک پيشنهاد شده، مي  توان آنرا گامي اوليه براي تحقق اين چشم  انداز دانست. با داشتن m و cهاي مختلف در جهات گوناگون درون دانه و همچنين مقادير اين ضرايب در مرز دانه مي  توان با انتگرال  گيري از رابطه پريس يا هر رابطه مشابه با آن، عمر دقيق قطعه استخراج شود.

حل تحلیلی اتصالات چسبی کامپوزیتی تحت بارگذاری استاتیکی (مکانیکی، حرارتی و الکتریکی) با استفاده از تئوری لایه  ای

 بررسی چندمقیاسی  نقطه  ای در ناحیه  ی اتصال یافته و مدلسازی ریزناحیه  ی پیوندی با فرم لایه  ای به منظور تحلیل دقیق  تر رفتار ناحیه  ی اتصال و نزدیک شدن به نتایج آزمایشگاهی،
- مدلسازی فیزیکی ناحیه  ی اتصال (اعم از پدیده  ی نفوذ سطحی چسب و قطعات متصل  شونده، ناپیوستگی  ها و ترک  های احتمالی حین ساخت و وجود حفره در چسب) به منظور نزدیک شدن به شرایط واقعی و بررسی استحکام ناحیه  ی پیوند،
- تعمیم روند حل ارائه شده برای مدلسازی رفتار غیرالاستیک غیرخطی لایه  ی چسب و بررسی تنش  های پسماند و رفتار کرنش  سختی لایه  ی چسب در بارگذاری تناوبی،
- تحلیل تنش اتصال چسبی دارای عیب (ترک عمودی یا طولی یا حفره) تحت آزمون  های برشی چندمحوره و بررسی چگونگی رشد ترک و اثر آن بر استحکام اتصال،
- بررسی بارگذاری دینامیکی و ارتعاشات آزاد و اجباری اتصال چسبی کامپوزیتی و محاسبه  ی فرکانس  ها و مودهای ارتعاشی،
- تحلیل تنش اتصالات چسبی تیرهای ساخته شده از مواد هدفمند،
- تعمیم روند تحلیل ارائه شده به دستگاه مختصات منحنی  الخط برای تحلیل اتصالات خمیده،

حل تشابهی جریان و انتقال حرارت سکون سه بعدی مورب ناپایای سیال لزج بر روی صفحه     ی تخت همراه با نفوذ یکنواخت

بررسی همین مسأله با در نظر گرفتن شرایط گوناگون، در زیر تعدادی از شرایط مختلف بیان شده اند.
• با در نظر گرفتن  میدان مغناطیسی در اطراف صفحه و تحقیق در مورد اثرات مغناطیس بر روی میدان های دما و سرعت سیال
• با در نظر گرفتن سیال به شکل غیر نیوتنی
• با در نظر گرفتن سیال در یک محیط متخلخل و تحقیق در مورد اثرات تخلخل بر روی میدان های دما و سرعت
• با در نظر گرفتن صفحه متحرک که نوع حرکت صفحه می تواند از توابع گوناگونی پیروی کند.
• با در نظر گرفتن فرض شرط لغزش لایه مرزی
• با در نظر گرفتن نرخ های کرنش سیال متفاوت
• با در نظر گرفتن نرخ نفوذ وابسته به زمان متفاوت

شبیه  سازی حرکت فرازو فرود یک بالواره  ی نوسانی با استفاده از شبکه های دینامیکی

استفاده از فنرهای کششی ثانویه برای دینامیکی کردن شبکه  برای مدلسازی حرکتهای پیچشی
2- استفاده از روش چند بلوکی کردن شبکه و نوسان تنها بخشی از شبکه که گرادیانهای شدید در آن قسمت ایجاد می  شود.
3- بررسی تسخیر شوک و تغییر محل شوک در حرکت فرازوفرود با تغییر فرکانس کاهیده و عدد ماخ ورودی
4- بهینه سازی حرکت فرازوفرود بالواره نوسانی و بدست آوردن فرکانس کاهیده و دامنه  ی نوسان مناسب برای داشتن بهترین عملکرد
5- شبیه سازی حرکت فرازوفرود در اعداد رینولدز پایین در جریانهای غیرقابل تراکم
6- شبیه سازی حرکت پیچش بالواره در هر دو رژیم جریان تراکم  پذیر و تراکم  ناپذیر

شبیه  سازی عددی اختلاط در جریان  های میکرو با استفاده از الکتروکینتیک

با اعمال ضریب لغزش اثر لغزش ناشی از سطوح آب  گریز بر میدان جریان و غلظت مورد بررسی قرار گیرد و نتایج برای مدل کامل و مدل تقریبی مورد مقایسه صورت گیرد.
2- اثر صفحات میانی درون ریزمجرا بر میدان جریان و نحوه اختلاط مورد مطالعه قرار گیرد. آرایش  های متعدی برای تعبیه این صفحات قابل تصور است و به نظر می  رسد که وجود این صفحات تاثیر قابل توجهی بر میدان جریان و اختلاط داشته باشند.
3- معادله غلظت به نحو فیزیکی  تری مورد بررسی قرار گیرد. به صورتی که خواص دو سیال مورد مطالعه به صورت متمایز در نظر گرفته شود. یک مساله نسبتا کاربردی، بررسی اختلاط سیال حاوی نانو ذرات و بررسی فرآیند اختلاط آنها توام با اثر آنها بر میدان الکتریکی است.
4- مساله اختلاط به صورت گذرا بررسی شود و با استفاده از نتایج آن طراحی فرآیندهای متنوع اختلاطی شامل مراحل متوالی از پمپاژ و اختلاط مورد بررسی قرار گیرد. در تحقیق حاضر زمان اختلاط کاملا نادیده گرفته شده است.
5- معیار اختلاط مناسب تعریف شود که در آن زمان و کیفیت اختلاط و میزان دبی اختلاطی را مورد ارزیابی هم  زمان قرار دهد.
6- ریزمخلوط  گرهای الکترواسموتیکی به دلیل برخورداری از مزایای اختلاط فعال و غیرفعال می  توانند برای ایجاد مخلوط همگن از نانوسیال  ها استفاده شوند. مدل  سازی عددی این فرآیند می  تواند گام بزرگی برای امکان  سنجی این کاربرد باشد.
7- سایر هندسه  ها مانند مقاطع ذوزنقه  ای یا دایروی برای ریزمجرا در نظر گرفته شود و عملکرد اختلاطی آنها بررسی شود.

شبیه  سازی عددی سه بعدی اسپری تبخیری و غیرتبخیری ایزواکتان به روش پالایش شبکه

 شبیه  سازی و حل جریان سوخت درون نازل و بررسی اثر آن بر شکست  های اولیه و ثانویه
 بهتر است اثر همزمان تغییرات چند پارامتر با هم دیده شود. این کار با روش طراحی آزمایشات  قابل انجام است.
 در نظر گرفتن اثرات کاویتاسیون و آشفتگی درون مجرای نازل
 پیاده  سازی و اجرای مدل  های جدیدتر آشفتگی مانند
LES و مقایسه با مدل  های قدیمی مانند k-ε
 تئوری  های دیگری علاوه بر پالایش شبکه در هر گام زمانی برای از بین بردن وابستگی به مش رویکرد اویلری – لاگرانژی وجود دارند که پیشنهاد می  شود در کد پیاده سازی شوند
 اضافه کردن احتراق به کد و بررسی شرایط مختلف پاشش بر نشر و تولید آلاینده  ها
 بررسی روش  هایی برای کاهش تولید انتروپی در محفظه
 مدل  سازی روش  های جدیدتر پاشش مثل
cross flow و مقایسه با روش  های رایج

طراحی مسیر و کنترل بهینه ربات دوپا با استفاده از رویکرد زیستی

با توجه به مطالب ارائه شده در این پایان  نامه و استفاده از دیدگاه الهام گرفته شده از طبیعت برای طراحی مسیر ربات دوپا، مواردی برای ادامه تحقیقات در این زمینه و تکمیل پژوهش حاضر ارائه می  شود.
- استفاده از کنترل فعال بالاتنه جهت پایدار  سازی دوران کلی ربات
- در  نظر گرفتن چرخش در فاز تک  تکیه  گاهی برای افزایش سرعت و نزدیک  تر شدن به حرکت انسان
- طراحی گام برای عبور از مانع
- ارتباط برقرار نمودن بین ابعاد مانع و پارامترهای طراحی مسیر با استفاده از سیستم فازی مورد استفاده در این پایان  نامه
- اعمال اثرات فیدبک از محیط به شبکه
CPG
- ارتباط برقرار نمودن مابین محیط اطراف، دینامیک ربات و شبکه
CPG
- طراحی مسیر با رویکرد کم  شدن مصرف انرژی
- استفاده از معیارهای پایداری دیگر همانند
FRI
- تعویض توپولوژی کوپلینگ بین نوسانگرها و بررسی تاثیرات آن روی حرکت
- ایجاد مدل کامل  تری از کف  پا که توانایی حرکت در محیط  های ناهموار را نیز داشته باشد
- افزایش درجات آزادی بالاتنه جهت رسیدن به حرکتی واقعی  تر
- حل معادلات دینامیکی ربات با فرض انعطاف  پذیر بودن لینک  ها
- افزودن دینامیک به صورت هماهنگ در حرکت دست  ها با حرکت پاها و بررسی تاثیر آن در کارایی حرکت ربات
- استفاده از دینامیک طبیعی بدن و ایده  های حرکت غیرفعال برای طراحی مسیر و کنترل فعال ربات دوپا
- اعمال روش  های طراحی مسیر پیشنهاد شده به ربات سه  بعدی
- استفاده از روش
GEM و روش فازی برای حرکت ربات با گام  های متفاوت در یک نیم سیکل
- بهبود روش طراحی مسیر با موج  های فوریه با اعمال روش  های بهینه  سازی ساده و موثر
- استفاده از روش
GEM جهت یافتن سیکل  حدی نوسانگرهای غیرخطی پیچیده
- استفاده از سیستم فازی پیشنهادی بر پایه
DOE به  جای روش  های مرسوم DOE به  منظور پیش  بینی رفتار فرآیند  های صنعتی

طـراحی نامتقارن مسیـر حـرکت ربـات دو پـا  با قابلیت عبور از مانع

با توجه به مطالب ارائه شده در این پایان‌نامه، موارد زیر برای ادامه تحقیقات در این زمینه پیشنهاد می‌گردد:
• اعمال اثرات فیدبک از محیط به معادلات شبکه
CPG.
• استفاده از
CPG برای تولید حرکت ربات دوپا.
• در نظر گرفتن چرخش کف پا در تحلیل‌های دینامیکی حرکت ربات.
• استفاده از کنترلر برای پایدارسازی هرچه بیشتر ربات.
• استفاده از درجات آزادی بیشتر برای پایدارسازی حرکت ربات (برای مثال افزودن دست به ربات).

طراحی، ساخت و کنترل ربات اسکرا

 بررسی قابلیت اطمینان سیستم
• تصحیح ایراداتی که در طراحی مکانیکی سیستم مشاهده شده است در تولید نمونه‌های بعدی
• بررسی پایداری کنترلر ارائه شده و همچنین بهبود عملکرد آن با کاربرد سطح‌های لغزشی پیشرفته‌تر در کنترلر
SMC
• حذف اثرات لقی در حرکت ربات با استفاده از الگوریتمهای کنترلی
• پیاده‌سازی کنترلرهای دیگر به منظور کاهش خطای مفاصل

طرح بهینه شکل کاویتاتور برای پرتابه‌های زیرسطحی در جریان همراه با کاویتاسیون طبیعی و گازدهی‌شده به کمک روشهای عددی و تجربی

 توسعه‌ی برنامه‌ی المان مرزی از متقارن محوری به سه‌بعدی برای مدل‌سازی دقیق‌تر پدیده کاویتاسیون.
ü مطالعات تجربی و عددی کامل‌تر برای بررسی اثر زاویه کاویتاتور و زاویه بدنه اژدر با جریان بر روی ضرائب هیدرودینامیکی.
ü در نظر گرفتن اثرات دیواره در روش المان مرزی با محدود کردن مرز محیط اطراف جسم.
ü مطالعه تجربی و عددی دمش بخار آب بجای هوا برای بررسی اثر چگالش بخار آب.
ü مطالعه عددی جریان تراکم پذیر داخل محفظه احتراق که مولد بخار آب برای دمش بر روی سطح اژدرهای سوپرکاویتی می‌باشد.
ü بهینه سازی کاویتاتور با درنظرگرفتن ضریب برا به همراه معیارهای بیان شده در این تحقیق.
ü بهینه سازی بدنه اژدر در شرایط عملکردی مختلف.

عیب‌یابی و تشخیص عیب در سیستم‌های تهویه مطبوع

اضافه کردن سنسور بر روی چیلرهای جذبی (در نقاطی که امکانپذیر است) و ساختن مدل فیزیکی از آن و اعمال روش عیب‌یابی مدل محور
• استفاده از اندیس های عملکردی برای مدلسازی و تشخیص عیب سیستم تهویه مطبوع
•  بررسی سیتم‌های تهویه مطبوع در حالت عیوب همزمان
•  در صورت امکان اضافه کردن سایر عیوب به سیستم تهویه مطبوع و بررسی آنها
•  بررسی تاثیر کنترلر بر روی عیب‌یابی سیستم‌های تهویه مطبوع
• استفاده از روش‌های دیگر عیب‌یابی مخصوصا روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی و نیز روش‌های ابداعی
•  طراحی یک کنترلر بر اساس کنترل هوشمند عیب یاب، برای چیلرهای جذبی و هواسازها
• عیب‌یابی سیستم‌های تهویه مطبوع تحت شدت‌های مختلف عیب
•  بررسی عیب اجزا دیگر سیستم‌های تهویه مطبوع از قبیل چیلرهای تراکمی، بویلرها و مبدل‌های حرارتی
•  بررسی تغییرات راندمان چیلرهای جذبی در حالت وجود عیب‌های رایج در آنها
•  بررسی اثرات شرایط محیطی بر روی عیب‌یابی سیستم  ها و بدست آوردن بهترین روشی که تحت شرایط محیطی مختلف مقاوم بوده و بدرستی عمل کند.

مدل  سازي عددي دو بعدي/ با تقارن محوري تعامل یک جسم جامد تغییر شکل‌پذیر با یک سیال تراکم  ناپذیر با استفاده از روش نسبت حجمی سیال

با توجه به این‌که روش مورد استفاده در این پژوهش به تازگی مطرح و مورد استفاده قرار گرفته شده، می‌توان بسیاری از کاربردهایی که تاکنون با روش‌های قبلی صورت پذیرفته‌اند، با این روش انجام داد. موارد زير به منظور ادامه پژوهش در زمينه مدل  سازي حركت جسم جامد تغییر شکل  پذیر در محيط سيال پيشنهاد مي‌گردند:
 در این پروژه اجسام جامد به  صورت اجسام متراکم  در نظر گرفته شده‌اند. اما در بسیاری از موارد، اجسام جامد به صورت غشا بوده و دارای ضخامت کمی می‌باشند ]28[. در مدل  سازی عددی، ضخامت غشا ناچیز فرض می‌شود؛ اما تنش الاستیک در غشا باعث ایجاد پرش  و لذا ناپیوستگی در مؤلفه‌ی تنش می‌شود ]29[. به منظور مدل  سازی عددی این نوع از اجسام، جمله نیرویی به صورت صریح به معادله مومنتومِ اجسام الاستیکِ متراکم، افزوده می‌شود. محاسبه این نیرو با توجه به انحنای سطح و بردار عمود بر سطح جسم امکان  پذیر می‌باشد. نحوه محاسبه این مقادیر مشابه با مدل نیروی سطحی پیوسته  می‌باشد ]28[. در کاربردهای معمول، ضرایبِ موجود در معادله مشخصه این اجسام بزرگ می  باشند. با توجه به اين  كه روش گسسته‌سازيِ جمله الاستیک در مطالعه حاضر به  صورت شبه‌ضمني نیز ارائه شده، افزايش ضرایب الاستیک موجود در معادله مشخصه جسم جامد در حوزه حل، بدون كاهش گام زماني در هنگام مدلسازي امكان  پذير شده است. شکل 5-1 نمونه‌ای از توزیع اجسام الاستیکِ متراکم و اجسام الاستیکِ غشایی را در یک لوله الاستیکی در زمان‌های متفاوت نشان می‌دهد که به منظور شبیه‌سازی جریان خون در رگ انجام شده است ]29[.
  
t=0.5 ms t=0 s
  
t=2 ms t=1 ms
      شکل 5-1 توزیع اجسام غشایی و متراکم الاستیک در لوله‌ی الاستیک ]29[.

 در این پروژه، حرکت جسم جامد درون یک سیال شبیه‌سازی شده است. مدل  سازي حركت جسم جامد، تنها به وجود يك سيال در حوزه حل محدود نمي‌گردد. در مسایل برهمکنش سیال-جامد، برخورد جسم جامد صلب با سطح آزاد بين دو سيال كه از پيچيدگي بيشتري برخوردار است، نيز مورد توجه محققين بوده است. در واقع سه فاز مجزا، یعنی جسم جامد، مایع و هوا وجود دارند. در برنامه عددی موجود نیز قبلاً به کمک روش حوزه حل مجازی، برخورد اجسام صلب با هندسه دو بعدی/ متقارن  محوری با سطح آزاد سیال مدل  سازی شده است (شکل 5-2). از همین ایده می‌توان برای جسم جامد تغییر شکل‌پذیر استفاده نموده و برخورد یک جسم جامد تغییر شکل‌پذیر با سطح آزاد سیال را مدل  سازی کرد.
  
t=42.7 ms                t=3.7 ms            
  
 
t=68.7 ms              t=62.2 ms           
شکل 5-2 مدل  سازی عددی برخورد یک جسم جامد صلب با سطح آزاد یک سیال با استفاده از روش حوزه   حل مجازی و روش نسبت حجمی سیال ]45[.

 مدل ارائه شده در اين پژوهش براي حالت دو بعدي/ متقارن  محوري است. توسعه دادن اين مدل براي حالت سه بعدي يكي از مواردي است كه امكانِ مدل  سازي‌هاي متنوعِ واقعی را به پروژه انجام گرفته مي‌افزايد. در طول مطالعات انجام گرفته به  خصوص در زمينه سیستم‌های بیولوژیکی، با موارد متعددي از حركت سه بعدي اجسام جامد تغییر شکل‌پذیر مواجه مي‌شويم. بسیاری از مواد موجود در خون نظیر گلبول‌های قرمز و سفید، پروتئین‌ها، پلاسما و پلاکت‌ها و همچنین بسیاری از سیستم‌های عروقی با توجه به هندسه پیچیده سه بعدی، امکان مدل  سازی دو بعدی ندارند. نمونه‌ای از شبیه‌سازی سه بعدیِ گلبول‌های قرمز خون در شکل 5-3 نشان داده شده است ]23[.
 
شکل 5-3 شبیه‌سازی سه بعدی گلبول‌های قرمز خون ]23[.

 برخورد مایل اجسام الاستیک با سطح صلب از نمونه  هایی است که می  توان برای ادامه پژوهش ذکر نمود.
 برخورد قطره با سطح الاستیک نیز از موضوعاتی است که می  توان نتایج آن را با نتایج برخورد قطره با یک سطح صلب مقایسه نمود.

مدل‌سازی استاتیکی و دینامیکی نیرویی فرآیند رزوه‌زنی با فرز توسط ابزارهای اینسرتی

در راستای کارهای انجام‌شده در این پایان‌نامه می  توان کارهای زیر را به عنوان امتدادی هدفمند برای ادامه کار معرفی نمود:
مدل‌سازی لنگی ابزار
مدل‌سازی رزوه‌زنی چند پاسه جهت رزوه‌هایی با گام‌های بالا
مدل‌سازی کیفیت سطح رزوه با توجه به ارتعاشات ابزار
بهینه‌سازی پارامتر  های برش برای بدست آوردن عمر بهینه ابزار با توجه به قیمت بالای ابزار
مدل‌سازی نیروهای وارد به ابزار در هنگام رزوه  زنی سطوح مخروطی
مدل‌سازی و بررسی سایش ابزار
مدل‌سازی فرزکاری رزوه روی قطعات جدار نازک

مدل‌سازی دینامیکی و سینماتیکی ربات انسان‌نما با اعمال معیار پایداری جدید و وجود دوران کف پا

 بررسی حرکت دوره ای ربات دوپا با احتساب فاز دو تکیه گاهی غیر آنی و احتساب ضربه در حین تغییر گام از حالت تک تکیه گاهی به دو تکیه گاهی که حالات متعددی را به وجود می‌آورند.
2. بررسی حرکت دوره ای ربات هفت لینکی صفحه ای با احتساب زیرفاز دوران پا بر روی سطوح ناهموار، شیب‌دار و پلکانی
3. اعمال کنترلر های مختلف بر روی ربات جهت ایجاد کنترل هم زمان برای حرکت ربات در صورت حرکت بر روی سطوح ناهموار و احتساب دوران پا
4. بررسی حرکت تک تکیه گاهی با زیرفازهای پا- صاف و دوران پا در حالت سه بعدی (فضایی)

مدلسازي و تحليل غيرخطي ارتعاشات نانولوله کربني حامل جریان سیال

مدلسازي ديناميک مولکولي حرکت انواع مختلف سيال از درون منافذ دايره  اي شکل با قطر نانومتر:
هرچند مطالعات چندي روي حرکت سيال از درون منافذي با قطر نانو، صورت پذيرفته  است، اما هر مطالعه بصورت مجزا به مورد مشخص و خاصي اشاره دارد. مطالعه جامع روي مدلسازي ديناميک مولکولي جريان سيال و ارائه مدل  هاي عمومي و کاربردي جريان  هاي ريزمقياس هنوز صورت نپذيرفته  است.
• اصلاح دقيقتر معادله ناوير-استوکس براي جريان سيال در مقياس نانو بر مبناي مدلسازي مولکولي:
بر مبناي حرکت جريان سيال در مقياس نانو، معادله ناوير- استوکس که اثر متقابل جريان سيال روي مجراي نانومقياس را شبيه  سازي مي  نمايد قابل اصلاح خواهد بود. تعيين شکل کلي تغييرات فشار، سرعت سيال و خصوصا ماهيت لايه لغزش سيال در تماس با جداره مجراي نانومقياس، و در نهايت اصلاح معادله فوق بر حسب اثر مقياس ، گام مهمي در راستاس شناسايي ماهيت جريان سيال در اندازه  هاي نانو خواهد بود.
• بررسي آزمايشگاهي حرکت جريان سيال از درون نانولوله کربني و مطالعه آزمايشگاهي حرکت ديناميکي نانولوله.
در صورت وجود امکانات آزمايشگاهي، بررسي رفتار سيال در عبور از مجراهاي نانومقياس و مقايسه نتايج آزمايشگاهي با مدل  هاي تئوري ارائه شده، شناخت رفتار جريان سيال نانومقياس را تسهيل خواهد نمود و امکان ارائه مدل  هاي تئوري با دقت مناسب را فراهم خواهد آورد.
• بررسي تاثير ميدان الکتريکي و اختلاف پتانسيل روي ايجاد جريان سيال درون نانولوله کربني.
همانطور که در متن تحقيق اشاره گرديد، يکي از روش  هاي ايجاد شارش سيال درون نانولوله کربني، اعمال اختلاف پتانسيل در دو انتهاي آن مي  باشد. تاکنون تحقيق مستقلي روي مدلسازي رياضي اين روش و بررسي عوامل تاثير گذار روي آن صورت نپذيرفته  است.
• بررسي تاثير شار حرارتي متمرکز روي ايجاد جريان سيال درون نانولوله کربني.
روش ديگري که براي ايجاد شارش سيال درون نانولوله استفاده مي      شود، استفاده از يک منبع متمرکز نوري ( مانند ليزرهاي با قطر چند نانومتر) روي نانولوله مي  باشد. ايجاد اختلاف دما در نانولوله کربني، عامل شارش و خصوصا تخليه نانولوله از سيال مي  باشد. ارائه مدل رياضي از اين پديده، امکان طراحي ابزارهاي جديد ريز مقياس را فراهم خواهد آورد.

• مطالعه و بررسي مکانيزم پرشدن و تخليه انواع مختلف سيال درون نانولوله کربني با هدف طراحي سيستم  هاي هوشمند دارورساني در مقياس نانو.
بررسي و شبيه سازي مولکولي مکانيزم پرشدن و خالي شدن نانولوله کربني از داروهاي خاص ( مثلا داروهاي ضد سرطان)، امکان ساخت نانوداروها نوين را فراهم مي  آورد.

مطالعه پدیده رشد ترک در اتصالات چسبی با استفاده از روش المان محدود گسترش یافته به کمک نرم افزار Abaqus

آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت،  مدل سازی مسیر رشد ترک در یک اتصال چسبی برای دو مکان مختلف ترک، به روش XFE و با استفاده از تکنیک ترک بسته شده مجازی، بود. این پژوهش را می‌توان به صورت‌های مختلف گسترش داده و از جنبه های گوناگون به بررسی اتصالات چسبی و پدیده رشد ترک در آن‌ها پرداخت. در ادامه برخی از پیشنهاد های موجود برای پژوهش‌های آینده به صورت تیتر وار ذکر می‌گردد.
1- تعیین روشی برای بالا بردن مقاومت مکانیکی چسب‌های موجود از طریق برخی تکنیک‌ها نظیر افزودن نانو مواد به ساختار چسب‌ها.
2- بررسی نحوه ایجاد یک اتصال بسیار قوی از طریق ایجاد تغییرات بر روی سطوح فلزاتی که تشکل اتصال می‌دهند.
3- بررسی رفتار مواد غیر فلزی و کامپوزیت‌ها در صورت تشکیل یک اتصال چسبی.
4- بررسی چگونگی ایجاد و همچنین خصوصیات و مقاومت اتصال بین مواد فلزی و غیر فلزی( در شرایطی که دو قطعه تشکیل دهنده اتصال غیر همجنس باشند)
5- بررسی پدیده رشد ترک در اتصالات چسبی با بهره گیری از معیار های مختلف رشد ترک و تعیین یک معیار اختصاصی برای پدیده رشد ترک در این اتصالات.
6- بررسی اثر اندازه (طول لایه چسبیده شده،ضخامت قطعات، ضخامت لایه چسب و ...) بر روی مقاومت اتصالات و تعیین بهترین حالت ممکن برای آن‌ها.
7- بررسی صحت عملکرد روش‌های عددی دیگر نظیر
ISO Geometry در مدل سازی شکست اتصالات چسبی.
8- بهبود بخشیدن نحوه عملکرد روش
XFE در برخورد با رفتارهای مختلف مواد و بارگذاری‌های مختلف در نرم افزار Abaqus از طریق نوشتن زیر برنامه در این نرم افزار.
موارد ذکر شده فوق تنها بخشی از زمینه های کاری مختلفی می‌باشد که می‌تواند به عنوان ایده پژوهش‌های آینده در حوزه اتصالات چسبی و یا روش‌های عددی، مورد استفاده قرار گیرد

مطالعه تجربی اثر دمای هوا بر میزان تبخیر از سطح آزاد آب در رژیم‌های مختلف جریان هوا

 بررسی آهنگ تبخیر در رژیم جابجایی آزاد
- بررسی آهنگ تبخیر در بازه‌های دمایی گسترده
- بررسی آهنگ تبخیر در سرعت‌های بیشتر هوا
 امکان کنترل دقیق رطوبت نسبی در شرایط مختلف هوا
- بررسی آهنگ تبخیر با تغییرات رطوبت نسبی
- بررسی آهنگ تبخیر با پوشش‌های سطحی مختلف
- بررسی اثر املاح آب بر نرخ تبخیر در دماهای مختلف هوا
- بررسی اثر امواج سطحی بر نرخ تبخیر در دماهای مختلف هوا

مطالعه تجربی اثرات پارامتری نانوسیال بر بازده حرارتی ترموسیفون بسته دوفازی و تحلیل نتایج بوسیله شبکه عصبی

بعضی از پارامترهای فیزیکی از قبیل قطر، زاویه ترموسیفون جنس بدنه ترموسیفون که در عملکرد حرارتی سیستم مؤثر هستند، می توانند مورد مطالعه قرار گیرند. تنوع در نانوسیال های مورد استفاده می تواند در درک بهتر رفتار ترموسیفون ها به ما کمک کند.
2) در نظر گرفتن  روش های مختلف تهیّه و پایدارسازی نانوسیال ها و بررسی و تاٌثیر آن بر عملکرد حرارتی سیستم.
3) استفاده از انواع دیگر شبکه های عصبی از قبیل شبکه های کوهونن  و مقایسه نتایج آنها با هم برای رسیدن به معایب و مزایای هریک و افزايش سرعت الگوريتم های گرادیان در آموزش شبكه هاي عصبي چندلايه پيشرو با استفاده از روش های مبتني بر گراديان مرتبه دوم مانند ماتریس هسين و روش گراديان توام 
4) در نظر گرفتن ورودی های دیگر همچون جنس، قطر و زاویه ترموسیفون، مقاومت حرارتی ترموسیفون برای تربیت شبکه عصبی و بررسی راهکارهایی همچون کاهش ضرایب درون شبکه، کاهش نرون های لایه پنهان وتکنیک توقف سریع برای جلوگیری از مسئله بیش برازش یا کم برازش در حین آموزش شبکه عصبی  

مطالعه تجربی ارتعاشات القایی گردابه  ای بر روی سیلندر استوانه  ای

 مطالعه تاثیر ضریب منظر (L/D)، بر روی پاسخ ارتعاشات القایی گردابه  ای
• مطالعه تأثیر حفره روی سطح استوانه بر ماکزیمم دامنه نوسانات
• بررسی ارتعاشات القایی گردابه  ای بر روی سیلندر استوانه  ای تغییر شکل یافته
• طراحی سیستم جذب انرژی از استوانه تحت ارتعاشات القایی گردابه  ای
• کاهش نسبت جرمی استوانه به کمتر از نسبت جرمی بحرانی (
m*=0/54) و بررسی محدوده همگاه سازی در این حالت
• مطالعه و بررسی بیشتر ارتعاشات القایی گردابه  ای در رژیم
TrSL3 از اعداد رینولدز
• اندازه  گیری ضریب نیروی لیفت و درگ در اعداد رینولدز بالا، برای استوانه در ارتعاشات القایی گردابه  ای
• مطالعه تاثیر زبری سطح در محدوده وسیع، جهت بررسی افزایش و کاهش دامنه نوسان
• بررسی اعتبار طبقه بندی نوع جریان بر حسب عدد رینولدز در استوانه ثابت در استوانه تحت ارتعاشات القایی گردابه  ای

مطالعه‌ی ارتعاشات آزاد نانولوله  های کربنی تک  دیواره‌ی حامل سیال

 از آنجا که در تئوری تیر تیموشنکو (تئوری تیر تغییر شکل مرتبه‌ی اول)، برای اعمال تغییرات تنش برشی در جهت ضخامت تیر از یک ضریب تصحیح برشی استفاده می‌شود، برای دستیابی به نتایج دقیق‌تر، استفاده از تئوری‌های تیر مرتبه‌ی بالاتر مانند تئوری تیر تغییر شکل برشی سهمی‌وار ردی  و تئوری تیر تغییر شکل برشی نمایی آیدگدو ، که تغییرات تنش برشی را در جهت ضخامت تیر در نظر می‌گیرند، پیشنهاد می‌شود.
2- از آنجا که رفتار پدیده‌های طبیعی در حقیقت به صورت غیر خطی است، استفاده از تئوری‌های پیوسته‌ی مرتبه‌ی بالاتر غیر خطی برای پیش‌بینی دقیق‌تر رفتار دینامیکی و ارتعاشی نانولوله‌های کربنی حامل سیال پیشنهاد می‌شود.
3- به منظور در نظر گرفتن رابطه‌ی مشخصه‌ی بین تنش‌ها و کرنش‌های مرتبه‌ی بالاتر در تئوری‌های غیر محلی انتگرالی، استفاده از مدل غیر محلی انرژی که علاوه بر پارامتر مقیاس طولی مرزی المان حجم نمایشگر شامل پارامتر مقیاس طولی ذاتی ماده است، پیشنهاد می‌شود.

مطالعۀ ارتعاشات آزاد و پایداری نانولوله  های کربنی حامل سیال با استفاده از مدل پوستۀ استوانه  ای و مدل تیر و بر اساس تئوری اصلاح شدۀ تنش  کوپل و روش مربعات تفاضلی (DQM)

 يک مطالعۀ جديد در موسسه علوم زيستي ايتاليا نشان داده است که افزودن نانولوله‌هاي بور- نيتريد (BNNT) به سطح سلول‌هاي سرطاني مي‌تواند تأثير الکتروپوريشن برگشت‌ناپذير را، که يک نوع درمان براي تومورهاي بافت نرم مانند کبد، شش، پروستات، سر و گردن، کليه و پانکراس با کمترين آسيب رساني است، دو برابر کند. اگرچه اين پژوهش هنوز در مراحل بسيار اوليه قرار دارد ولي مي‌تواند روزي منجر به درمان بهتر براي سرطان شود. از این رو پیشنهاد می  شود که مطالعه رفتار مکانیکی این نوع از نانولوله  های کربنی می  توانند به عنوان چالشی جدید مورد توجه قرار گیرد.
2- اگرچه استفاده از مدل  های پیوسته به عنوان روشی مناسب، در سال  های اخیر مورد توجه قرار گرفته ولی هیچ کدام از این روش  ها به میزان شبیه  سازی
MD دقیق نبوده و مطالعات بسیار محدودی هستند که رفتار مکانیکی نانولوله  های کربنی را با استفاده از این روش در دستور کار خود قرار داده  اند. بنابراین روش MD به عنوان یک ابزار قدرتمند می  تواند بیشتر مورد توجه محققان قرار گیرد.
3- در تمام مطالعات صورت گرفته فرض شده است که جریان سیال از معادلات مومنتوم ناویر-استوکس پیوسته پیروی می‌کند و اثرات اندازه بر روی جریان سیال در نظر گرفته نشده است. بنابراین در نظر گرفتن اثر اندازه برای سیال داخلی می  تواند پر اهمیت باشد.
4- در بسیاری از مدل‌سازی‌ها و روش  هایی که در نظر گرفته شده است فرض شده نانولولۀ کربنی صاف و مستقیم است ولی مطالعات آزمایشگاهی نشان داده است که این سازه  ها می-توانند انحنا داشته و یا دچار چین خوردگی شوند. از این رو مطالعۀ رفتار دینامیکی این دسته از نانولوله  ها می  تواند از اهمیت ویژه  ای برخوردار باشد.
5- در این پژوهش تنها اثر اندازه با استفاده از روش اصلاح شدۀ تنش  کوپل مورد مطالعه قرار گرفته است بنابراین استفاده از دیگر تئوری  های برای در نظر داشتن اثر اندازه می  تواند مورد توجه قرار گیرد.
6- بررسی رفتار ارتعاشات غیرخطی نانولوله  های کربنی از دیگر زمینه  هایی است که به ندرت مورد توجه واقع شده است.
7- در مطالعاتی که تاکنون بر روی رفتار مکانیکی نانولوله  های کربنی حامل سیال انجام گرفته از تراکم پذیری سیال داخل نانولوله صرف‌نظر شده است. بنابراین این ویژگی می  تواند به عنوان
یک چالش جدید مورد توجه محققان قرار گیرد.

مطالعۀ خواص و رفتار دینامیکی نانولوله  های کربنی تحت بارگذاری  های مکانیکی و حرارتی

 بررسی رفتار دینامیکی میکروسکوپ نیروی اتمی به روش حل تحلیلی: نوک میکروسکوپ نیروی اتمی به شکل تقریباً مخروطی می  باشد که از نانولوله   کربنی با لایه  های با طول متفاوت تشکیل می  شود. مشاهدات میکروسکوپ نیروی اتمی توسط حرکات این نانولوله کربنی چند   لایه در تماس با سطح انجام می  پذیرد. لذا، استفاده از مدل و نتایج ارائه شده در این رساله جهت بررسی رفتار دینامیکی میکروسکوپ نیروی اتمی سودمند است.
2- بررسی شرایط مرزی مختلف در رفتار دینامیکی نانولوله‌های کربنی چند لایه به روش حل تحلیلی: حل تحلیلی ارائه شده در بخش سوم از فصل سوم این رساله قابلیت بررسی رفتار دینامیکی نانولوله با شرایط مرزی دلخواه را داراست. لذا انجام ادامه بررسی  ها با شرایط مرزی دلخواه در نانولوله  های کربنی چند لایه را تسهیل می  نماید.
3- بررسی رفتار دینامیکی نانولوله‌های کربنی چند لایه  ی با ضخامت متغیر: اخیراً نانولوله  های کربنی با اتم  های الحاقی به صورت شعاعی به عنوان نانولوله  های کربنی چند لایه با ضخامت متغیر مورد توجه قرار گرفته است. تعمیم روش مدل اجزاء محدود ارائه شده در فصل دوم این رساله جهت بررسی رفتار دینامیکی این نوع از نانولوله  ها مفید است.
4- بررسی رفتار دینامیکی و طراحی نانو روبات  هایی که از نانولوله‌های کربنی چند لایه تشکیل شده  اند: در نانو روبات  ها از حرکات محوری و چرخشی نانولوله  های کربنی هم محور استفاده می  گردد. لذا مدل و نتایج ارائه شده در این رساله جهت بررسی رفتار دینامیکی و طراحی نانو روبات  ها سودمند می  باشد.
5- بررسی رفتار دینامیکی نانولوله‌های برن-نیتراد: اخیراً نانولوله  های برن-نیتراد گسترش و کاربرد زیادی داشته  اند. شکل هندسی این نوع از نانولوله  ها مشابه نانولوله  های کربنی می  باشد. بنابراین مدل و روش حل ارائه شده در این رساله می  تواند جهت بررسی رفتار دینامیکی نانولوله‌های برن-نیتراد نیز قابل تعمیم باشد.
6- بررسی رفتار دینامیکی نانولوله‌های کربنی چند لایه محصور شده در محیط کشسان به روش حل تحلیلی: بررسی رفتار نانولوله  های کربنی چند لایه محصور شده در محیط کشسان جهت طراحی نانوکامپوزیت  ها بسیار سودمند است. تا کنون ارتعاشات این حالت از نانولوله  ها به روش  های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. اما بررسی پاسخ زمانی نانولوله  های محصور شده با استفاده از تعمیم روش حل تحلیلی توصیف شده در فصل سوم این رساله به سادگی امکان پذیر است.
7- اعمال شوک حرارتی به صورت شار حرارتی آنی: اعمال شار حرارتی آنی یکی از حالت  های رایج بارگذاری حرارتی است. در اینجا نیز می  توان با استفاده از مدل انتقال حرارت غیرفوریه که در این رساله ارائه شده است انواع شوک حرارتی با اعمال شار حرارتی به سطوح مختلف نانولوله  های کربنی چند لایه را در نظر گرفت و رفتار دینامیکی نانولوله آن را مورد بررسی قرار دارد. به طورمثال یک حال جالب و کاربردی آن است که در بارگذاری شوک حرارتی اعمال شار حرارتی در لایه  ی خارجی در نظر گرفته شود.

مقایسه انواع زائده های تولید گردابه در مبدل حرارتی پره لوله ای با استفاده از تحلیل     بازگشت ناپذیری

بررسی تاثیر پارامترهای مختلف زائده ها مانند ارتفاع زائده ، جهت زائده ها ،محل قرار گرفتن زائده ها  و غیره روی پره های مبدل حرارتی.
2- استفاده از زائده هایی با اشکال دیگر ( مانند زائده های بلوکی با برش زدن چهار گوشه ی آن ) و بررسی تاثیرات انرژی و اگزرژی آن.

وضعیت سنجی توربین گازی  SULZER Gas Turbine Type3 D4 و امکان طراحی سیستم عیب یابی برای آن

 افزایش داده های مورد نیاز
برای رسیدن به الگوهای بهتر، افزایش تعداد آزمایش ها اجتناب ناپذیر می نماید. البته در این راستا استفاده از روشهای نوین ثبت داده ی به منظور افزایش تعداد داده و همچنین کاهش زمان در اختیار داشتن اطلاعات مدنظر قرار گیرد که همانا افزایش تعداد داده ها باعث می شود تأثیرات داده‌های اشتباه کاهش یابد.
2. بررسی تحلیل غیر خطی
با توجه به اینکه در این پژوهش سیستم در حالت پایدار خطی فرض شده است پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت اثرات غیرخطی بودن بخصوص در حالت تغییرات بار ، از روش 
KPCA به منظور  تحلیل شرایط تحت بار سیستم استفاده شود.
3. اعمال مرزبندی  در حالت غیرخطی
اثرات غیرخطی تغییرات بار در سیستم را با بکارگیری روش های
adaptive به منظور تغییر مقدار threshold در روش PCA اعمال نمود.
4. بررسی امکان اضافه نمودن داده‌های کنترلی به متغیرهای تحت بررسی سیستم
 سیستم کنترلی به عنوان بخشی از سیستم که شناخت زیادی از آن وجود ندارد و بر روی متغیرهای سیستم تأثیرگذار می باشد، از اهمیت خاصی برخوردار است.

5. بررسی امکان مدل سازی دینامیکی سیستم:
مدل سازی دینامیکی سیستم استفاده از تکنیک های معمول عیب‌یابی (مانند رؤیت گرها) را در این سیستم فراهم می سازد. همچنین این قابلیت را فراهم می سازد پس از اعتبارسنجی مدل و صحه گذاری آن سایر عیوب را بدون نیاز به تغییر در سیستم در مدل ایجاد نموده و بررسی نمود.
6. تکمیل فرآیند تشخیص عیب:
در پژوهش صورت گرفته با توجه به امکانات موجود، تنها به شناسایی عیوب از قبل شناخته شده پرداخته شد. نظر به این که عیوب پیش آمده در واقعیت از پیش شناخته شده نیستند، به منظور کارا تر کردن فرآیند تشخیص عیب، نیاز به عیب یابی  نیز می باشد. البته انجام این مقوله ی تکمیلی مستلزم افزایش تعداد آزمایش ها و مدل دقیق دینامیکی سیستم می باشد.

همرفت طبيعي انتقال گرما و جرم درون محفظه بسته مستطيلي متخلخل

با توجه به شکل های هندسی که تا کنون در زمینه پدیده همرفت طبیعی انتقال گرما و جرم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند، تعریف شرایط مرزی و اولیه مناسب برای محفظه های در نظر گرفته شده، همواره از اهمیت ویژه ای از نظر میزان نرخ انتقال گرما و جرم برخوردار بوده است. به طور مثال در مورد محفظه مورد بررسی قرار گرفته شده در پروژه حاضر اين سؤال مي تواند مطرح شود كه آیا شرايط در نظر گرفته شده مناسب ترين حالت از لحاظ نرخ انتقال گرما و جرم خواهد بود و يا می‌ توان با تغییر موقعیت و طول مناطق گرمایی و عایق تعریف شده و همچنين به عنوان مثال قرار گرفتن غلظت كمتر بر روي ديواره گرم به شرايط مناسب تري از لحاظ نرخ انتقال گرما و جرم درون محفظه دست یافت كه این مستلزم کار بیشتر در تعریف شرایط مرزي و اوليه مناسب برای مساله حاضر می‌ باشد!
2- پدیده همرفت طبیعی تا کنون در محفظه های هندسی متفاوت با شرایط مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است.یکی‌ از شکل های هندسی که تا کنون کمتر مورد تجزیه و تحلیل این پدیده قرار گرفته است، محفظه متوازي الاضلاع شکل می‌ باشد. محفظه ذوزنقه ای شکل نیز با توجه به هندسه خاصی‌ که دارد مي تواند در بر دارنده نتایج خوبی‌ از انتقال گرما و جرم در پدیده همرفت طبیعی باشد. اما همین محفظه مورد بررسی قرار گرفته در پروژه حاضر اگر نسبت به افق زاویه داشته باشد، این تغییرات هندسی، اثرات خود را در معادلات حاکم به ویژه معادله ممنتوم در عبارت نیروی شناوری در هر دو راستای افقی و عمودی نشان خواهد داد كه بر ميزان نرخ انتقال گرما و جرم مؤثر خواهد بود.

3- همانطور که می‌ دانیم، در پدیده همرفت طبیعی انتقال گرما و جرم، نیروی شناوری، ناشی‌ از گرادیان دما و گرادیان غلظت می‌ باشد، به طوریکه تغییرات چگالی‌ در تقریب بوزینسکی متاثر از اختلاف دما و اختلاف غلظت می‌ باشد، لذا مي توان نتيجه گرفت، تغییرات غلظت درون محفظه و همچنین جهت این تغییرات تاثیر قابل توجهی‌ بر میزان انتقال گرما و جرم خواهد داشت. لذا با توجه به علامت ضريب انبساط جرمي و همچنين نيروي شناوري گرمايي و غلظتي كه می‌ تواند موافق يا مخالف يكديگر با توجه به مقدار غلظت آلاينده بر روي ديواره گرم و يا سرد عمل كنند،، چهار حالت متفاوت را از جریانات موافق و مخالف می‌ توان تصور نمود كه مي تواند اثرات قابل توجهي بر ميزان نرخ انتقال گرما و جرم داخل محفظه داشته باشد.

                                                                                                                 

 

                                                                                                                          bazgasht

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء