پیشنهادهای پژوهش رشته خاک شناسی

khakshenasi

 

 home-1صفحه اصلی

1391

1392

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393 

 

عنوان پایان نامه

پیشنهادات پژوهش

کاهش زیستی کانی‌های آهن‌دار و تأثیر آن بر فراهمی آهن در خاک آهکی

آهن فریک در ساختار کانی رسی به چه شکلی گستره کاهش زیستی را کنترل می‌کند؟ درک و پاسخ به این سوال کلیدی امکان پیشگویی یک مدل را برای فرایندهای انتقال الکترون در دیگر کانی‌های رسی فراهم می‌نماید.
2- نتایج به دست آمده در آزمایشگاه و در محیط‌های بسته به چه شکلی با شرایطی با مقیاس مزرعه مرتبط می‌شوند؟
3- آیا نتایج حاصل از این مطالعه به دیگر خاک‌ها و کانی‌ها به ‌ویژه بیوتیت و کلریت که در خاک‌های ما فراوان هستند قابل تعمیم است؟
4- شناخت و درک بهتر از ریزجانداران کاهنده آهن فریک در خاک‌های شالیزار ضروری است.
5- آیا غرقاب کردن خاک پیش از کاشت گیاه می‌تواند فراهمی آهن را بدون اثرات زیان‌آور بر روی گیاهان در وضعیت مزرعه افزایش دهد؟ بررسی‌های بیشتر به منظور تعیین تغییرات اشکال متفاوت آهن حل شده هنگامی‌که خاک مجدداً پس از غرقاب موقت هوادیده می شود، مورد نیاز است.

تاثير مقادير مختلف اسید هومیک، كمپوست زباله شهری و فسفر بر فراهمی آهن و فسفر خاک، خصوصيات رشدی و ترکیب شیمیایی گیاه ریحان

انجام پژوهش‌های مشابه بصورت چند ساله در مقیاس مزرعه  با اندازه  گیری سایر خصوصیات فیزیکی مانند آب قابل استفاده و سرعت نفوذ آب در خاک
 بررسی اثرات باقی  مانده اسید هومیک و کمپوست بر خاک
 بررسی تاثیر اسید هومیک و کمپوست بر فعالیت ریزجانداران خاک و عملکرد گیاهان به  ویژه خانواده بقولات
 بررسی تاثیر کودهای آلی در مقادیر کم همراه با کود شیمیایی بر گیاهان زراعی در شرایط مزرعه
 بررسی تاثیر کودهای آلی بر گیاهان دارویی در شرایط مزرعه
 بررسی اثرات متقابل اسید هومیک و کودهای آلی دیگر در مقایسه با یکدیگر و بررسی سطوح مختلف این کودها و در زمان‌بندی‌های مختلف
7- انجام تحقیقات بیشتر بر نیازهای غذایی و راه  های افزایش عملکرد ریحان

تاثیر ذرات اکسید آهن نانو و میکرو بر گونه بندی فسفر در خاک پس از کشت

بررسی تاثیر تغییرات ماده آلی خاک بر رفتار متقابل فسفر و آهن در خاک.
تاثیر تغییرات
pH بر واکنش‌های متقابل فسفر و آهن.
تاثیر کوددهی فسفر بر این واکنش‌ها.
تاثیر مقادیر متفاوت از کربنات کلسیم در خاک
بافت خاک و اثر زمان
همچنین پیشنهاد می‌شود تحقیقات آتی بر روی خاک‌های دارای مقادیر بیشتر فسفر فراهم صورت بپذیرد تا اندازه‌گیری مقادیر فسفر و تغییرات آن با دقت و سهولت بیشتری انجام بپذیرد.
 با توجه به کاربرد روزافزون ترکیبات نانو در ایراو تحقیقات بر روی جنبه های مثبت این مواد لازم است، مطالعات بر روی اثرات جانبی این مواد در طبیعت نیز به نسبت گسترش یابد تا بدین وسیله از خطرات احتمالی اجتناب نمود.

تأثیر مواد اصلاحی بنتونیت، پرلیت و زئولیت و کود پتاسیم بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در گیاه کاهو

با توجه به انجام این آزمایش در گلخانه، پیشنهاد می‌گردد تا پژوهش‌ در شرایط مزرعه نیز انجام شود.
2- تأثیر مقادیر مختلف زئولیت، بنتونیت و پرلیت در سطوح بالاتر و پائین تر بر خاک مورد بررسی قرار گیرد.
3- روند تأثیر مواد اصلاحی و کود‌های معدنی با گذشت زمان و به صورت چند دوره کشت بر خصوصیات خاک مورد بررسی قرار گیرد.
4- تأثیر مواد اصلاحی دیگر  نیز بر خاک مورد بررسی قرار گیرد.

مدیریت بهینه نیتروژن برای ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم با استفاده از نیتروژن- 15

به منظور افزایش دقت نتایج حاصل و امکان پوشش توصیه‌های به دست آمده از پژوهش حاضر برای اقلیم‌ها و خاک‌های مختلف زیر کشت گندم دیم، پیشنهاد می‌گردد این پژوهش در ایستگاه‌های تحقیقات دیم قاملو (کردستان) و سرارود (کرمانشاه) حداقل به مدت دو سال زراعی اجرا شود.
- به منظور تائید و کاربردی نمودن نتایج به دست آمده از شاخص تنش خشکی گیاه (4/0=
CWSI) پیشنهاد می‌گردد، پژوهشی در دو فاز آبیاری تکمیلی (50 میلی‌متر در زمان کاشت و 30 الی 50 میلی‌متر در اواخر ساقه‌دهی) و دیم با تیمارهای مختلف نیتروژن (کمتر از نیاز نیتروژنی، نیاز نیتروژنی و بیشتر از نیاز نیتروژنی) بر روی لاین‌های در دست معرفی بخش غلات در ایستگاه‌های اصلی دیم به اجرا در آید.
- با توجه به وجود تفاوت بین کرتچه‌ ایزوتوپی و کرت محافظ از لحاظ میزان نیتروژن نیتراتی حاصل از کود مصرفی، پیشنهاد می‌گردد در یک پژوهش تکمیلی با روش مصرف آبی (محلول اوره) و جایگذاری کودهای نیتروژنی (همزمان با کاشت) این فرایند به طور دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرد.
- به منظور توصیه کودهای نیتروژنی برای گندم دیم پیشنهاد می‌گردد، افزون بر در نظر گرفتن عملکرد دانه و عوامل موثر بر آن، از شاخص تنش نیتروژن (
NSI) جهت بررسی وضعیت نیتروژنی گیاه در آزمایش‌های تعیین نیاز نیتروژنی گندم دیم استفاده شود.
- با توجه به تغییرات گسترده نتایج آزمایش‌های واسنجی اشکال نیتروژن خاک با پاسخ گندم دیم در مقایسه با آزمایش‌های ارزیابی پاسخ گیاه به کودهای نیتروژنی پیشنهاد می‌گردد، نتایج به دست آمده برای حد بحرانی نیتروژن معدنی در خاک برای گندم دیم تنها به عنوان مکملی برای توصیه کودهای نیتروژنی استفاده شود.

بررسی رابطه بین شاخص  های کیفیت خاک و عملکرد زعفران در منطقه قاین

 با توجه به اهمیت زعفران در ایران، به ویژه در منطقه خراسان جنوبی، در مهم  ترین شهرهای تولید کننده این محصول مانند قاین و بیرجند مراکزی راه  اندازی شود که هر ساله از خاک مزارع زعفران این مناطق نمونه  برداری کرده و وضعیت کیفی خاک این مزارع به ویژه ویژگی  های به دست آمده از روش PCA، را مورد آنالیز و بررسی قرار دهد.
پیشنهاد می  شود در پژوهش  های آینده تاثیر عوامل مختلف خاکی بر روی هریک از مراحل فیزیولوژیکی گیاه زعفران و همچنین سنین مختلف بنه زعفران مورد بررسی قرار گیرد.
بررسی روند تغییرات ویژگی  های شیمیایی و فیزیکی خاک مزارع زعفران با افزایش سن مزرعه (بنه).
 بررسی رابطه بین ویژگی  های خاک با خصوصیات رشدی بنه زعفران.
 بررسی تاثیر ریزجانداران خاک بر رشد بنه و عملکرد زعفران.
6- تعیین حدود بهینه ویژگی  های فیزیکی و شیمیایی خاک برای دست  یابی به عملکرد مطلوب زعفران.

تأثیر باکتری لاکتوباسیلوس در کلات‌های مختلف بر فراوانی اندازه ذرات تیتانیوم (سنتز بیولوژیکی نانوذرات تیتانیوم) در محیط آبی و در خاک بر روی اسفناج

 با توجه به اینکه محققان تأکید دارند زنده بودن باکتری تأثیری در سنتز نانوذرات توسط آن‌ها ندارد، پیشنهاد می‌گردد تا پژوهش‌هایی بر روی باکتری‌های غیر‌زنده نیز انجام گیرد.
2- با توجه به اینکه شرایط محیطی تأثیر زیادی بر روی شکل و اندازه و خصوصیات نانوذرات تولید شده به روش زیستی دارد، پیشنهاد می‌گردد آزمایشاتی مشابه در شرایط محیطی گوناگون مانند طیف‌های مختلفی از اسیدیته صورت گیرد.
3- با توجه به اینکه تأثیر مثبت محلول‌پاشی تیتانیوم در برخی از پژوهش‌ها مشاهده شده، پیشنهاد می‌گردد در پژوهش‌های آینده تأثیر تیتانیوم محلول (نه به شکل نانوذره) بر روی گیاهان بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد.
4- آزمون‌هایی برای پی‌بردن به فرایند رقابت میان باکتری‌ها و یون‌های مختلف در محلول‌ها صورت گیرد و عوامل تأثیر‌ گذار بر این فرایند‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
5- به منظور بررسی تأثیر تیتانیوم بر ساختار داخل پروتئین‌های گیاه، این آزمایش به صورت هیدروپونیک انجام شود و تیتانیوم در محلول غذایی به گیاه داده شود.

تاثیر اسید هومیک و ‌سوپر‌جاذب A200 بر رشد و برخی عناصر غذایی در خاک و گیاه ذرت تحت تنش رطوبتی

 بررسی تاثیر مقادیر بالاتر سوپرجاذب و اسید هومیک بر خصوصیات خاک و گیاه در شرایط تنش رطوبتی
 2- بررسی اثرات باقی‌مانده طولانی ‌مدت اسید هومیک و سوپرجاذب بر خاک
3- بررسی تاثیر اسید هومیک و سوپرجاذب بر خصوصیات فیزیکی و فعالیت ریزجانداران خاک در شرایط تنش رطوبتی
4- بررسی تاثیر اسید هومیک و سوپرجاذب بر گیاهان زراعی در شرایط مزرعه تحت شرایط تنش رطوبتی
 5- بررسی تاثیر اسید هومیک و سوپرجاذب بر میزان عناصر کم‌مصرف در خاک و گیاه در شرایط تنش رطوبتی
6- بررسی تاثیر کاربرد اسید هومیک و میکوریزا بر خصوصیات خاک و گیاه در شرایط تنش رطوبتی

تاثیر 3 و4 دي متيل پيرازول فسفات (DMPP) بر تغییرات نیترات، آمونیوم و رشدگیاه ذرت در دو بافت خاک

با توجه به انجام این آزمایش در آزمایشگاه و گلخانه پیشنهاد می  شود تا پژوهش  هایی به  صورت طولانی  تر در شرایط مزرعه انجام شود.
-2 تحقیقات گسترده براي تصمیم  گیري در مورد چگونگی مصرف بازدارنده  هاي نیترات  زایی (نوع و مقدار) در محصولات کشاورزي و در خاک  هاي گوناگون کشور انجام شود.
3- تاثیر کاربرد بازدارنده  های نیترات  زایی بر عملکرد، کیفیت و کارایی مصرف نیتروژن در سبزی  ها بررسی شود.
4- تاثیر بازدارنده
DMPP بر غلظت نیترات در گیاهان بخصوص سبزی  ها از نظر کیفیت محصول بررسی شود.
5- تاثیر بازدارنده نیترات  زایی
DMPP در عمق  های مختلف پروفیل خاک بر هدر  رفت نیترات به صورت آبشویی بررسی شود.
6- تحقیقاتی در ارتباط با میزان بررسی تاثیر بازدارنده
DMPP بر غلظت نیترات و آمونیوم آبشویی شده و همچنین انتشار گاز  های گلخانه  ایی (N2O و CH4) از خاک انجام گیرد.
7- تاثیر بازدارنده نیترات  زایی
DMPP بر جمعیت میکروارگانیسم  ها و آنزیم  های موثر بر فرآیند نیترات  زایی در خاک بررسی شود.
8- تاثیربازدارنده نیترات  زایی
DMPP بر دیگر کودهای آمونیومی از جمله اوره بررسی شود.

تأثير قارچ پيريفورموسپورا اينديکا بر رشد و جذب فسفر و نيتروژن در گياه ذرت

 اعمال تيمارهاي فوق در شرايط مزرعه
2- بررسي امکان تهيه مايه تلقيحي قارچ پيريفورموسپورا اينديکا و استفاده اقتصادي از اين قارچ
3- مطالعه استفاده از قارچ پيريفورموسپورا اينديکا براي گياهاني که ميکوريزايي نمي  شوند.
4- بهره  گيري از قارچ پيريفورموسپورا اينديکا در توليد کود زيستي به  منظور مصرف در مناطق شور، خشک و نيمه  خشک کشور در زمينه کشاورزي پايدار
5- شناسايي و جمع  آوري جدايه  هاي بومي قارچ پيريفورموسپورا اينديکا به منظور سرشارتر نمودن بانک ريزجانداران مفيد خاکزي ايران

مطالعه منشأ انسان‌زاد و زمين‌زاد برخي عناصر سنگين منطقه شهرک صنعتي سمنان  و اراضي اطراف آن

پيشنهاد مي‌شود که سنگ‌هاي ارتفاعات منطقه دقيقا شناسايي شود و غلظت عناصر سنگين در آنها اندازه‌گيري شود.
2- در اين پژوهش بر اساس امکانات تعدادي از عناصر مهم مورد بررسي قرار گرفت؛ مناسب‌تر است که بر اساس يک بررسي منطقي، عناصري که احتمال دارد در اثر فعاليت‌هاي صنعتي به خاک اضافه ‌شوند و در مساحت بیشتر مورد بررسي قرار گيرند.
3- در اين مطالعه، غلظت شبه‌کل عناصر سنگين اندازه‌گيري شد. پیشنهاد مي‌شود که با روش عصاره‌گيري متوالي مناسب، قابليت جذب زيستي اين عناصر نيز تعيين شود.
4- پیشنهاد مي‌شود که این عناصر و سایر فلزات سنگین در گیاهان و محصولات کشاورزی خاک‌های منطقه مورد بررسي قرار گيرد.
5- پیشنهاد مي‌شود که در منطقه مورد مطالعه، امکان گياه‌پالايي عناصر سنگيني که غلضت زيادي دارند مورد بررسي قرار گيرد.

تعیین شاخص فرسایندگی باران و شاخص فرسایش‌پذیری خاک در معادله جهانی فرسایش خاک (منطقه سنگانه خراسان رضوی)

 به منظور کاهش عدم قطعیت در مورد فرسایندگی باران و فرسایش  پذیری خاک پیشنهاد می‌شود مطالعات فرسایش خاک، رسوب و رواناب در اراضی کشاورزی و در طیف وسیعی از خاک  ها انجام شود.
2- تأثیر ویژگی  های خاکی بر رواناب، رسوب و فرسایش  پذیری خاک، در کاربری  ها مختلف انجام شده و مهم  ترین ویژگی  ها انتخاب شوند.
3- در منطقه مورد مطالعه و سایر نقاط استان مقادیر شاخص فرسایندگی باران، با استفاده از حداکثر شدت 45 دقیقه‌ای و حتی شدت  های دیگر به ویژه 10 دقیقه تعیین و مقادیر فرسایش به‌دست آمده از این شدت  ها با مقادیر واقعی مقایسه شود و مناسب  ترین شدت برای استان یا حتی نواحی اقلیمی مشابه انتخاب شود.
4- تاثیر شاخص پایدرای ساختمان خاک بر فرسایش  پذیری خاک درخاک  های مناطق خشک و نیمه خشک بررسی شده و در صورت موفقیت آمیز بودن آن، جایگزین پنج ویژگی (درصد شن، درشد شن خیلی ریز و سیلت، ماده آلی، ساختمان خاک و نفوذپذیری) نمودار ویشمایر برای تعیین شاخص فرسایش  پذیری خاک گردد.

تاثیر آرسنیک و کود گاوی بر فعالیت اوره‌آز و فسفاتاز قلیایی یک خاک آهکی

 علاوه بر کود گاوی از مواد آلی دیگر نیز با درصد اسید هومیک و فولویک و درصد کربن آلی متفاوت استفاده شود.
2. علاوه بر آرسنیک اثر سمیت دیگر عناصر سنگین بر فعالیت آنزیم‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
3. علاوه بر این اثر آرسنیک بر آنزیم‌های مهم چرخه‌های دیگر عناصر هم مورد بررسی قرار گیرد.

تاثیر کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی،اسید هومیک و نانو اکسید آهن بر خصوصیات شیمیایی خاک سدیک، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه خردل

با توجه به اینکه در اغلب خاک  های سدیمی، pH زياد و مواد آلی خاک ناچيز می  باشد، درنتيجه کمبود شدید عناصر غذایی و کاهش حاصلخیزی در اين خاک  ها غالب می  باشد. کاربرد کمپوست گرانوله گوگردی باعث افزایش ماده آلی خاک و بهبود ساختمان خاک شده و با توجه به غنی بودن آن از عناصر پر  مصرف و کم  مصرف باعث افزایش معنی  دار غلظت عناصر کم  مصرف نسبت به خاک شاهد شد. کاربرد نانو اکسید آهن موجب افزایش معنی  دار غلظت عناصر کم  مصرف نسبت به شاهد شد، با توجه به اینکه در اغلب خاک  های سدیمی قلیائیت بالا و پایین بودن مواد آلی  باعث کمبود شدید عناصر غذایی و کاهش حاصلخیزی خاک می  شود ، کاربرد نانو اکسید آهن با کاهش pH خاک سبب افزایش فراهمی عناصر کم  مصرف خاک و بهبود ساختمان خاک و در نتیجه افزایش عملکرد گیاهان می  شود. با توجه به این مطالعه پیشنهاد می  شود که کود کمپوست گرانوله گوگردی به دلیل فواید آن و اینکه منبع ارزان  تری برای فراهمی عناصر غذایی در اين خاک  های تخريب شده است، می  تواند به عنوان جایگزین مناسبی در مقايسه با کاربرد کودهای شیمیایی خصوصا در اين خاک  ها باشد. کاربرد بیش از حد کودهای شیمیایی باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی از جمله تخریب فیزیکی خاک و عدم توازن تغذیه  ای خاک شده است. استفاده از انواع کودهای طبیعی از جمله اسید هومیک بدون داشتن اثرات مخرب زیست محیطی جهت بالا بردن عملکرد گیاهان به  خصوص در شرایط متغیر محیطی می  تواند مثمر ثمر واقع شود.
از طرفی کاربرد نانو اکسید آهن به دلیل سطح ویژه  ی خيلی زياد و حلالیت زیاد، می  تواند از طريق تسهيل در ایجاد خاصیت اسیدی بیشتر اين خاک  ها، نقش بسزایی در فراهمی عناصر پرمصرف وکم  مصرف برای گياه و درنتیجه افزایش عملکرد گیاه در خاک  های سدیمی داشته باشد.

تاثير مقادير مختلف نانو دي اكسيد تيتانيوم، كمپوست زباله شهري گرانوله گوگردي و اسيد هوميك بر خصوصيات خاك سديمي، رشد و عملكرد گياه نعناع فلفلي

كاربرد 30 تن بر هكتار كمپوست زباله شهري گرانوله گوگردي همراه با 30 كيلوگرم بر هكتار اسيد هوميك و 6 ميلي‏گرم بر كيلوگرم نانو دي اكسيد تيتانيوم جهت دستيابي به رشد و عملكرد مطلوب گياه دارويي نعناع فلفلي و اصلاح خاك سديمي مزرعه توصيه مي‏شود. براي خاك‏هاي فقير از مواد آلي اين ميزان كمپوست زباله شهري گرانوله گوگردي و حتي ميزان كمپوست بيشتر نيز قابل توصيه است، البته مشروط بر اين كه اين افزايش با تاثير بر خصوصياتي از جمله شوري خاك، براي رشد گياه كشت شده ايجاد محدوديت نكند.
بنابراين با توجه به كمبود مواد آلي و شرايط نا‏مطلوب در اكثر مناطق كشور، در مديريت صحيح استفاده از كمپوست زباله شهري گرانوله گوگردي علاوه بر تامين عناصر غذايي مورد نياز گياه بايد جنبه‏هاي زيست محيطي نيز مورد توجه قرار گيرد و براي جلوگيري از خطر تخريب خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي خاك و آلودگي محيط در اثر استفاده طولاني مدت از كودهاي شيميايي توصيه مي‏شود كه استفاده از كودهاي شيميايي همراه با مكمل‏هاي آلي صورت گيرد.

تاثیر بیوچار و کاتکول بر و ویژگی  های رویشی گیاه ذرت و  اشکال معدنی نیتروژن در دو خاک آهکی و اسیدی

به دلیل پایداری بیوچار در برابر تجزیه در زمان  های کوتاه توصیه می  شود که پژوهش  های بعدی در شرایط مزرعه  ای و در مدت زمان طولانی  تر انجام پذیرد.
2- بررسی تاثیر بیوچار بر میزان عناصر کم مصرف در خاک و گیاه
3- بررسی تاثیر بیوچار بر خصوصیات فیزیکی خاک مانند نفوذ  پذیری و هدایت هیدرولیکی
4- بررسی تاثیر بیوچار بر فعالیت میکروبی
5-بررسی استفاده ترکیبی از بیوچار و سایر مواد آلی مانند کمپوست و ورمی کمپوست

تشکیل خاک، فرآیندهای پدولوژیک و توزیع نیکل و کروم در ذرات معدنی خاک در یک ردیف پستي و بلندي سنگ‌های فوق‌بازی غرب مشهد

در این مطالعه سعی شد تا با حداکثر استفاده از امکانات موجود، این پژوهش به‌نحو مطلوب انجام پذیرد. در ذیل چند پیشنهاد در راستای تکمیل مطالعات انجام گرفته ارائه می‌گردد:
1- در مطالعه حاضر تنها، نوع هورنبلندیت از انواع فوق‌بازی از نظر ژئوشیمی، میکرومورفولوژی و کانی‌شناسی مورد بررسی دقیق قرار گرفت. براي شناسایی و مقایسه انواع فوق‌بازی‌های ایران پیشنهاد می‌شود همین مطالعه در سطح وسیع‌تر و با انواع مختلفی از سنگ‌های فوق‌بازی و خاک‌های حاصل از آن انجام شود.
2- با توجه به این که تعداد سه خاکرخ مورد بررسی قرار گرفته است، پیشنهاد می‌گردد که به‌دلیل تغییرات حاصل از دگرگونی بر این مواد مادری، تعداد خاکرخ‌ها و نمونه‌های بیشتری از محدوده، مورد بررسی قرار گیرد.
3- پیشنهاد می‌شود غلظت عناصر سنگین در گیاهان نواحی فوق‌بازی این منطقه به‌منظور تعیین اثر آلودگی بر گیاهان و شناسایی گونه‌های ابرجاذب بومی، اندازه‌گیری و مطالعه شوند.
4- با توجه به اهميت منطقه به‌دلیل ذخایر آبی و خاک‌های حاصلخیز، نگرانی حاصل از هوادیدگی و انتقال عناصر سنگین به منابع آب و خاک در آینده وجود دارد؛ لذا پيشنهاد مي‌شود به‌منظور کاهش این عناصر در منطقه گونه‌های ابرجاذب بومی، به‌وفور کشت شوند.
5- و سرانجام با توجه به وضعیت استثنایی منطقه از نظر فراوانی عناصر سنگین (
Ni، Cr و Mn)، مطالعاتی با عصاره‌گیرهای مختلف همراه با کشت‌های گلدانی از نظر میزان ورود عناصر سنگین به بافت‌های گیاهی و میزان جذب این عناصر پیشنهاد می‌گردد.

مطالعه سينتيك و  هم دمای جذب سطحی آهن توسط کانی مونتموریلونیت
و بررسی نقش کانی در کاهش مسمومیت ناشی از آهن

بررسی میزان جذب آهن دو ظرفیتی توسط جاذب رسی خالص شده در مقادیر بیش از 1 گرم
2- بررسی میزان جذب آهن دو ظرفیتی توسط جاذب رسی خالص شده در حضور لیگاند‌‌های دیگری نظیر آسکوربیک اسید
3- بررسی میزان جذب آهن دو ظرفیتی توسط کانی‌‌های دیگری مانند ورمی‌‌کولیت وکائولینیت و مقایسه آن با کانی مونتموریلونیت خالص سازی شده در شرایط آزمایشگاهی و حیوانی
4- بررسی اثر وکارایی مونتموریلونیت خالص سازی شده بر کاهش غلظت سرمی آهن در نمونه‌‌های خون در زمان های بیش از 5 دقیقه پس از ایجاد مسمومیت با آهن
5- بررسی اثر بخشی و کارایی زغال فعال و داروهایی نظیر دفروکسامین و مقایسه آن با کارایی و اثر بخشی مونتموریلونیت خالص سازی شده بر کاهش غلظت سرمی آهن در نمونه‌‌های خون

نقش ذرات اکسیدروی نانو و معمولی و میکوریزا بر جوانه زنی، خصوصيات خاک، رشد و عملکرد گياه لوبیا سبز
 (
Phaseolus vulgaris L.)

مطالعه حاضر نخستین مطالعه  ای است که اثرات مستقل و متقابل سطوح مختلف تیمارهای اکسیدروی نانو و معمولی و قارچ گلوموس اینترارادیسس را بر رفتار جوانه  زنی و مراحل پیشرفته رشد (چرخه کامل زندگی) لوبیا سبز مورد بررسی قرار داد. لذا گنجاندن کلیه جنبه  های مطالعات زراعی، اکولوژیکی و تغذیه  ای در قالب یک تحقیق در ابتدای راه خود هستند و مجهولات و نایافته  های بسیاری در این زمینه وجود دارند. بنابراین در این مطالعه سعی شد تا با یک برنامه ریزی جامع جنبه  های مختلف مد نظر قرار گیرند تا نتایج آن به عنوان یافته  ها و اطلاعات پایه، تکیه گاهی برای مطالعات آینده باشد. مسلما فعالیت  های بی  شماری باقی خواهد ماند تا بینش عمیق از مطالعات در این زمینه کسب شود. برای ادامه و تکمیل این راه و ایجاد بستر تحقیقاتی مناسب، بررسی  های بعدی ضروری به نظر می  رسند که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است:
1. به منظور بررسی نقش تیمارها در جهت کاهش مقدار مصرف کودهای شیمیایی، اجرای آزمایش مشابه همراه با اعمال تیمارهای کودی مختلف
2. بکارگیری قابلیت  های ویژه نانوذرات و قارچ برای گیاهانی از جمله فستوکا که یک گیاه دارای رشد سریع، فصل رشد کوتاه و ریشه  های متراکم است و توانایی تجمع مقدار زیادی روی در اندام هوایی را دارد و ریشه  های آن در عمق  های بیشتری از خاک نفوذ می  کنند و توانایی استخراج روی خصوصاً روی قابل دسترس را دارد و آن را به عنوان یک گیاه انباشتگر روی معرفی نمودند. همچنین این گیاه قابلیت کلونیزه شدن با قارچ  های میکوریزا آربسکولار را دارا می  باشد.
3. این توصیه  ها با توجه به خصوصیات بررسی شده در این تحقیق ارایه شده و البته برای بررسی رفتار این مواد در خاک  ها و گیاهانی با ویژگی  های مختلف و شرایط محیطی متفاوت لازم است تا مطالعات تکمیلی بیشتری انجام شود.

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                bazgasht

 

عنوان پایان نامه

پیشنهادات پژوهش

تأثیر اسید اگزالیک بر فراهمی فسفر و آهن در گندم

 آزمایش برای گیاهان زراعی مختلف و همچنین گیاهانی که خود از لحاظ مصرف کود فسفر کارآمد هستند، تکرار گردد
2) پیشنهاد می‌شود؛ آزمایش در خاک‌های آهکی مختلف از لحاظ میزان فسفر قابل استفاده انجام شده و نتایج مقایسه گردد. علاوه بر این خاک‌هایی که سالیان متوالی کود فسفر دریافت کرده‌اند نیز مورد بررسی قرار گیرند
3) به منظور بحث دقیق‌تر در زمینه اثر اسیدهای آلی بر کارایی جذب  فسفر، نیاز است زیست‌توده، غلظت و جذب فسفر ریشه‌های گیاه تعیین گردد.
4) اجزای مختلف فسفر خاک  قبل و بعد از اضافه کردن اسید آلی به خاک و همچنین بعد از برداشت گیاه تعیین گردد؛ تا بتوان به طور دقیق تعیین کرد که اسید آلی بر کدام بخش فسفر خاک تأثیر بیشتری گذاشته است
5) با توجه به تأثیرگذاری اسیدهای آلی بر عناصر کم‌مصرف و از طرفی برهمکنش منفی عنصر فسفر با این عناصر، پیشنهاد می‌گردد، سایر عناصر کم‌مصرف از جمله روی نیز در تحقیقات آینده مورد بررسی قرار گیرند..

تأثیر عنصر روی بر اینفلاکس - ایفلاکس نیترات و انباشت آن در کاهو و اسفناج در شرایط کشت هیدروپونیک

پیشنهاد می­شود که علاوه بر اندازه­گیری فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز، فعالیت سایر آنزیم­های دخیل در چرخه­ی کاهش نیترات شامل: نیتریت ردکتاز، گلوتامین سنتتاز و میزان فتوسنتز گیاهی نیز اندازه­گیری گردد
 برای توصیف دقیق  تر و بهتر مسیرهای جذب و کاهیدگی نیترات در گیاه، اندازه  گیری فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در ریشه  ی گیاه نیز توصیه می  شود
به منظور افزایش دقت، سرعت اجرای آزمایش و مقایسه  ی مقدار ایفلاکس در دو روش مستقیم و غیر مستقیم استفاده از روش  های ایزوتوپ ((_7^13)
Nو  (_7^15)N) پیشنهاد می  شود
 برای انجام آزمایش  های بعدی بهتر است که تعداد زمان  های برداشت افزایش یابد، بدین ترتیب امکان مقایسه  ی اینفلاکس  ها و ایفلاکس  ها در هر بازه  ی زمانی و در هر گیاه فراهم می  شود.
پیشنهاد می  شود که در صورت اجرای آزمایش  های بعدی ارقام مختلف یک گیاه نیز با یکدیگر مورد مقایسه قرار گیرد.
 از آنجا که نیترات انباشته شده در سبزی  های برگی عمدتاً در واکوئل دمبرگ  ها ذخیره می  شود، پیشنهاد می  شود که افزون بر غلظت نیترات در گیاه، اندازه واکوئل  ها و تعداد آنها در هر واحد وزن تر گیاه و ظرفیت سلول  های انتقال دهنده نیترات از واکوئل  ها به پلاسما نیز اندازه  گیری گردد
پیشنهاد می  شود که در صورت اجرای مراحل بعدی آزمایش، علاوه بر غلظت به میزان فعالیت یون هیدراته آزاد عناصر در محلول غذایی، روابط بین غلظت عناصر در محلول و ترشحات ریشه  ی گیاه و همچنین بررسی گونه  های شیمیایی عناصر غذایی در محلول نیز پرداخته شود

اثر اسید هومیک بر صفات کمی و کیفی توت‌فرنگی رقم سلوا در شرایط گلخانه

 این آزمایش بدلیل کمبود وقت و هزینه بر روی یک رقم توت‌فرنگی مورد بررسی قرار گرفت، انتظار می‌رود این آزمایش در دوره‌های طولانی‌تر و بر روی تعداد رقم‌های بیش‌تر مورد بررسی قرار گیرد.
2- با توجه به اینکه در این پژوهش مشخص شد، اسید هومیک عصاره‌گیری شده در بهبود صفات کمی و کیفی موفق عمل کرد، اثر این کود آلی در سایر محصولات گلخانه‌ای نیز مورد بررسی قرار گیرد.
3- بررسی اسیدهای هومیک با منشاهای متفاوت‌تر، اثر بیشتری بر یافتن اسید هومیک بهتر از نظر افزایش وزن تازه و کاربرد بهتر از نظر اقتصادی دارد.
4- این آزمایش در شرایط هیدروپونیک مورد بررسی قرار گرفت و توجه به این نکته که شرایط هیدروپونیک کاملاً خنثی و بی تاثیر نیست، این آزمایش در بسترهای مختلف نیز مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

اثر نانوذرات آهن و كود گاوي بر توزيع بخش  هاي شيميايي سرب در يك خاك آهكي

. با وجود اين  كه آهن ماده موثري در تثبيت و احيا آلاينده‌هاست، لكن در اين مطالعه تاثيري در كاهش فراهمي سرب خاك نداشت، لذا لازم است عوامل موثر بر كارايي آهن در اصلاح آلاينده  هاي خاك (فسفر، مواد آلي و ...) مورد بررسي قرار گيرند.
2. كارايي موادي كه به عنوان تثبيت  كننده نانوذرات براي جلوگيري از تراكم و چسبيدن آن  ها به  كار
مي  روند در محيط خاكي مورد بررسي و مقايسه قرار گيرد. چراكه با توجه به مطالعات انجام شده برخي از اين پوشش  ها علي  رغم كارايي بالا در محيط آبي قادر به تثبيت و جلوگيري از تراكم نانوذرات در خاك نبوده  اند.
3. كارايي نانوذرات آهن در اصلاح خاك آلوده به سرب با ساير نانوذرات نظير فسفات، فسفات آهن و تيتانيوم دي  اكسيد مقايسه شود.
4. تاثير ويژگي  هاي نانوذرات (سطح ويژه،
pH) بر كارايي اين ذرات در عمليات اصلاح خاك مطالعه شود.
5. تاثير شرايط مختلف خاك (
pH، بافت، مواد آلي، شوري و ...) بر كارايي و واكنش  پذيري نانوذرات مورد بررسي قرار گيرد.
6. با توجه به نتايج اين مطالعه عصاره  گيري با
EDTA روش مناسبي براي تعيين فرم فراهم سرب براي گياه نبود، لذا بهتر است از ساير عصاره  گيرها استفاده شود و يا در صورت امكان براي تعيين فرم فراهم گياه آزمايش در حضور گياه انجام گيرد.
7. براي تعيين كارايي نانوذرات در تثبيت آلاينده  ها مقدار آبشويي و زيست فراهمي آلاينده نيز از طريق روش  هاي
TCLP   و  PBET  تعيين شود.

ارزیابی کارآیی مدل های سینتیکی مختلف برای برآورد معدنی شدن نیتروژن برخی از کودهای آلی در شرایط مختلف رطوبتی

 با توجه به اینکه نیتروژن یکی از عناصر مهم برای رشد گیاه محسوب می‌شود و استفاده از مدل  های سینتیکی اطلاعات مفیدی را درباره رهاسازی نیتروژن ارائه می  دهند پیشنهاد می شود که معدنی شدن نیتروژن کودهای آلی دیگر (کمپوست، ورمی کمپوست، کود گوسفندی و غیره) و قابلیت پیش  بینی مدل  های مختلف نیز در آن  ها بررسی شود.
2- در این پژوهش معدنی شدن نیتروژن در شرایط آزمایشگاهی مطالعه شد بهتر است که در شرایط گلخانه‌ای‌ و مزرعه  ای نیز تحقیقات صورت گیرد.
3- مطالعات در زمینه سایر عوامل موثر بر معدنی شدن نیتروژن مثل دما،
EC، بافت خاک، آهک و نوع مدیرت صورت گیرد.
4- به دلیل اهمیت زمان انکوباسیون بهتر است که مدت مطالعه بیشتر از دو ماه باشد و در اوایل دوره انکوباسیون که حداکثر میزان تجزیه میکروبی اتفاق می‌ا‌فتد، به منظور بررسی دقیق فرآیند معدنی شدن نیتروژن، فواصل زمانی کوتاه در نظر گرفته شود. البته در صورتی که مواد آلی با نسبت کربن به نیتروژن بالاتری به خاک اضافه شود مانند کاه و کلش گندم بهتر است فواصل اندازه‌گیری‌ها طولانی باشد.
5- در این پژوهش مدل مرتبه اول دارای ضریب تبیین و کارایی بالایی در تخمین میزان رهاسازی نیتروژن بود، بنابراین این مدل برای تخمین معدنی شدن نیتروژن در شرایط مشابه این پژوهش توصیه می  شود. بدیهی است برای استفاده از مدل  های معدنی شدن نیتروژن در مناطق دیگر، لازم است مطالعات بیشتری صورت گیرد.
6- برای تیمار کاه و کلش گندم به دلیل غیر متحرک شدن نیتروژن بهتر است مدل‌ها به صورت جداگانه برای هر دو فاز متحرک شدن و غیرمتحرک شدن ارزیابی شوند.

بررسی اینفلاکس و جذب فسفر در شرایط تنش رطوبتی برای دوگیاه جو و ذرت

این آزمایش در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. از آنجا که شرایط کشت گلدانی کاملا قابل تعمیم به مزرعه نمی  باشد، لذا به منظور بررسی جنبه  های کاربردی آن پیشنهاد می  شود که مطالعات در شرایط مزرعه تداوم یابد.
2- مطالعه  ی اثر مایکوریزا و میزان همزیستی گیاه با انواع مایکوریزا در شرایط تنش رطوبتی با توجه به نقش این عوامل در جذب فسفر توسط گیاه توصیه می  شود.
3- مطالعه  ی پارامتر  های گیاهی موثر بر جذب نظیر شاخص رشد گیاه می  تواند دید بهتری را برای مطالعه جذب و اینفلاکس عنصر در اختیار محقق قرار دهد.
4-انجام تحقیقات کامل و تخصصی در زمینه تراوشات ریشه  ی گیاه در شرایط تنش رطوبتی و تاثیر آن بر افزایش تحرک شیمیایی عنصر در خاک و در نتیجه افزایش اینفلاکس فسفر.

بررسی تاثیرمواد اصلاحی و مقادیر سوپر جاذب بر خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک و گیاه

تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثير کاربرد همزمان سوپر جاذب همراه با اصلاح‌گرهای (کمپوست زباله شهری و گچ)، معمول خاکهای شور یا شور سدیک جهت افزايش کارايی اصلاح‌گر‌ها و بهبود ويژگیهای فيزيکی شیمیایی خاک و افزایش عملکرد گیاه حائز اهميت است.
  بنابر این پیشنهاد می‌شود روی سطوح مختلف کاربرد مواد اصلاحی بیشتر کار شود و تاثیر این مواد روی خاک بیشتر بررسی شود. با توجه به تحقیقات کم در زمینه کاربرد پلی‌مرهای طبیعی پیشنهاد می‌شود در این زمینه تحقیقات بیشتری انجام شود.
 با توجه به اهمیت کاربرد مواد سوپر جاذب جهت دست یافتن به نتایج بهتر لازم است تا پژوهش‌هایی در مورد تاثیر انواع مختلف سوپر جاذب‌ها، مقایسه انواع مختلف ذرات آن درمقادیر مختلف  و روشهای کاربرد آنها با مواد اصلاح‌گر دیگری همچون گوگرد و یا کمپوست شهری گرانوله گوگردی انجام شود. همچنین بررسی وضعیت عملگرد مواد سوپر جاذب در نوع کشت زمستانه با توجه به شرایط خاص کشت محصولات زمستانی همچون گندم، جو و مقایسه با شرایط کشت تابستان دارای اهمیت می‌باشد.

پراکنش، ويژگي‌هاي رسوب‌شناسي و پدولوژيک لس‌های منطقه سرخس

در مطالعه حاضر به‌صورت کلي، پراکنش رسوبات بادرفتي (شني و لسي) در منطق سرخس تعيين شد. براي تعيين دقيق پراکنش اين رسوبات، لازم است به بررسي تفصيلي‌ و تعداد نقاط مشاهداتي بيشتر، نقشه دقيق‌تري از پراکنش رسوبات بادرفتي تهيه شود.
2- حساسیت بالای رسوبات لسی به فرسایش، باعث‌شده سالانه حجم عظیمی از این رسوبات وارد سد دوستی شده و مخازن سد را پر کند؛ لذا پیشنهاد می‌شود به‌منظور تثبیت این رسوبات و کاهش فرسایش آنها، تدبیری اندیشیده شود.
3- با توجه به اهميت رسوبات لسي از جنبه‌هاي گوناگونِ حفاظت خاک، کشاورزي و مطالعات اقليم گذشته، پيشنهاد مي‌شود که رسوبات لسي در امتداد کپه‌داغ و حتي مناطق ديگر ایران، شناسايي و ويژگي‌هاي آنها تعيين شود.
4- در این تحقیق درباره منشاء رسوبات لسی به‌صورت کلي فرضياتي ارائه شد. پيشنهاد مي‌شود که بر اساس ويژگي‌هاي فيزيکي، کاني‌شناسي، ايزوتوپي و تجزيه عنصري، منشاء دقيق برداشت رسوبات تعيين شود.
5- با توجه به اهميت رسوبات لسي در مطالعات اقليم گذشته، پيشنهاد مي‌شود که با استفاده از روش‌هاي سن‌يابي دقيق، سن رسوبات لسي تعيين شود و جايگاه آن در ارتباط با تغييرات اقليمي شناخته شده جهان مشخص شود.
6- رسوبات لسي محدوده کپه‌داغ در امتدادي به طول بيش از 500 کيلومتر پراکنده شده‌اند. پيشنهاد مي‌شود در قالب يک طرح پژوهشي- اجرايي، پراکنش رسوبات اين منطقه وسيع شناسايي شود و ويژگي‌هاي آنها تعيين شود. شناسايي اوليه اين رسوبات مي‌تواند گام ابتدايي براي مطالعات بعدي منشايابي رسوبات و مطالعات اقليم گذشته باشد که علاوه بر فراهم آوردن اطلاعات قابل توجه و مفيد در سطح جهاني، مي‌تواند جايگاه اين منطقه را در سطح جهان به‌منظور مطالعات رسوبات لسی بياباني معرفي کند.

تأثیر اسید اگزالیک بر فراهمی فسفر و آهن در گندم

 آزمایش برای گیاهان زراعی مختلف و همچنین گیاهانی که خود از لحاظ مصرف کود فسفر کارآمد هستند، تکرار گردد.
2) پیشنهاد می‌شود؛ آزمایش در خاک‌های آهکی مختلف از لحاظ میزان فسفر قابل استفاده انجام شده و نتایج مقایسه گردد. علاوه بر این خاک‌هایی که سالیان متوالی کود فسفر دریافت کرده‌اند نیز مورد بررسی قرار گیرند.
3) به منظور بحث دقیق‌تر در زمینه اثر اسیدهای آلی بر کارایی جذب  فسفر، نیاز است زیست‌توده، غلظت و جذب فسفر ریشه‌های گیاه تعیین گردد.
4) اجزای مختلف فسفر خاک  قبل و بعد از اضافه کردن اسید آلی به خاک و همچنین بعد از برداشت گیاه تعیین گردد؛ تا بتوان به طور دقیق تعیین کرد که اسید آلی بر کدام بخش فسفر خاک تأثیر بیشتری گذاشته است.
5) با توجه به تأثیرگذاری اسیدهای آلی بر عناصر کم‌مصرف و از طرفی برهمکنش منفی عنصر فسفر با این عناصر، پیشنهاد می‌گردد، سایر عناصر کم‌مصرف از جمله روی نیز در تحقیقات آینده مورد بررسی قرار گیرند

تاثير جداگانه كمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب با کلات آهن بر فراهمی آهن در خاک آهکی، خصوصيات رشدی و عملكرد گياه خردل هندی

با توجه به این که این آزمایش در مقیاس گلخانه  ای انجام شد، اجرای این آزمایش در مقیاس مزرعه  با حصول عملکرد گیاه و اندازه  گیری سایر خصوصیات فیزیکی مانند سرعت نفوذ آب در خاک پیشنهاد می‌شود. کاربرد مقادیر کمتر لجن فاضلاب مثل 15 تن بر هکتار نیز می  تواند محققان و کشاورزان را به نتایج قابل قبول برساند، بنابراین با توجه به برخی مشکلات حاصل از کاربرد لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری مانند شوری خاک و آلودگی عناصر سنگین، می  توان مقادیر کمتر کاربرد این کودها را همراه با مقدار کمی کود شیمیایی پیشنهاد کرد. با توجه به اهمیت گیاهان دارویی و معطر در سال  های اخیر، پیشنهاد می  شود مطالعات بیشتری در رابطه با رشد و پرورش این گیاهان صورت بگیرد.

تاثیر ضایعات دباغی و بیوچار بر برخی ویژگی  های فیزیکی و شیمیایی خاک، رشد و عملکرد گیاهان تربچه و هویج

 مقایسه ضایعات دباغی و کودهای شیمیایی مرسوم در میزان افزایش عملکرد گیاه
2- بررسی اثرات باقی  مانده طولانی  مدت ضایعات دباغی و بیوچار بر خاک
3- بررسی تاثیر ضایعات دباغی بر فعالیت ریزجانداران خاک و عملکرد گیاهان به  ویژه خانواده بقولات
4- بررسی تاثیر ضایعات دباغی بر گیاهان زراعی در شرایط مزرعه و گیاهانی که به  صورت مستقیم مورد مصرف انسان نیستند.
5- بررسی تاثیر ضایعات دباغی و بیوچار بر میزان عناصر کم  مصرف در خاک و گیاه
6- بررسی تاثیر بیوچار بر میزان جذب کروم ضایعات دباغی در شرایط مزرعه

تاثیر کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی بر خصوصیات شیمیایی خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه پنبه در استان هرات افغانستان

 با توجه به انجام این آزمایش در مزرعه و بصورت یکساله، پیشنهاد می‌گردد تا پژوهش‌هایی بصورت چند ساله و دوام دار بر تاثیر کاربرد مستقل و تلفیقی مواد آلی بر خاک انجام گیرد.
2- پیشنهاد می‌شود تا علاوه بر بررسی خصوصیات شیمیایی خاک، آزمون‌های فیزیکی و بیولوژیکی نیز انجام گیرد تا دید وسیع و کامل تری نسبت تاثیر مواد آلی بر همه جوانب خصوصیات خاک ایجاد گردد.
3- آزمون‌هایی برای مقایسه اثرات هیومیک اسید و کودهای آلی و ضایعات آلی صورت گیرد تا اثرات مستقل هر یک نیز در مقایسه با یکدیگر مشخص شود.
4-  تاثیر مقادیر مختلف مواد آلی در سطوح بالاتر و پائین تر بر خاک مورد بررسی قرار گیرد.
5- تحقیقاتی در ارتباط با میزان تاثیر کاربرد هیومیک اسید همراه با مواد آلی و به تنهایی بر خصوصیات مختلف خاک  ها انجام پذیرد.
6- روند تاثیر مواد آلی و کود‌های معدنی با گذشت زمان (به عنوان مثال 1، 6، 12 ماه و 1 و 2 سال) بر خصوصیات خاک مورد بررسی قرار گیرد.
7- اهمیت پنبه در ایران و افغانستان نیز نیاز به مطالعات بیشتر را خصوصا در قسمت تغذیه این گیاه ضروری می‌گرداند. لذا پیشنهاد می‌گردد تا مطالعات بیشتری بر این گیاه صورت پذیرد.

تاثیر نوع و مقدار کود نیتروژن بر گیاه خردل و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک  در شرایط شوری و سدیمی خاک    

این آزمایش در شرایط کشت گلدانی مورد بررسی قرار گرفت و توجه به این نکته که شرایط کشت گلدانی کاملاً قابل تعمیم به شرایط مزرعه نمی  باشد این آزمایش می تواند در شرایط مزرعه نیز مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.
در این تحقیق برای تهیه خاک  های شور و سدیمی از روش آبشویی ستون  های خاک استفاده شد که این امر موجب آبشویی بعضی عناصر غذایی و جایگزینی کاتیون  ها و آنیون  های محلول و تبادلی خاک شده، وضعیت حاصلخیزی خاک  های شور و سدیمی را نسبت به خاک شاهد تغییر داده و ممکن است نتایج به درستی قابل مقایسه نباشد، بنابراین پیشنهاد می  شود از خاک  های شور و سدیمی طبیعی استفاده شود.
برای جلوگیری از شورشدن تدریجی خاک  های شور و سدیمی بهتر است بخشی از آب آبیاری به عنوان کسر آبشویی درنظر گرفته شود. 
با توجه به نقش موثر پتاسیم و کلسیم در افزایش مقاومت گیاهان به تنش  های شوری و سدیمی پیشنهاد می  شود مدیریت مصرف کودهای حاوی پتاسیم و کلسیم به ویژه در خاک  های سدیمی(آهکی و غیرآهکی) مورد آزمایش قرار گیرد.
با توجه به این  که تاخیر در کاشت گیاه ممکن است باعث کاهش عملکرد گیاه در اثر شرایط نامساعد محیطی شود بهتر است کاشت گیاه در زمان معین به صورت بهاره یا پاییزه کشت شود.

مقايسه روش‌هاي سلسله‌مراتبي تفکيک سيماي سرزمین و زمين‌آمار در مدل‌سازي رابطه خاک- شکل سرزمین

برای ارزیابی روش‌های سنتی با روش‌های نوین نقشه‌برداری خاک پیشنهاد می  شود که از روش‌های دیگر (مانند رویکردSoLIM ، رگرسیون چند متغیره، شبکه‌های عصبی مصنوعی و منطق فازی) هم استفاده شود و نتايج آن‌ها با روش ژئوپدلوژی و یا سایر روش‌های سنتی مقایسه شوند.
2) براي اظهار نظر و مقايسه بهتر روش‌هاي سنتي و نوين، پيشنهاد مي‌شود که مطالعه حاضر در سطوح مطالعاتي متفاوت (مساحت‌هاي کم تا زياد) و در مناطق با ويژگي‌هاي ژئومورفولوژيکي گوناگون تکرار شود.
3) برای روشن‌تر شدن مقایسات، بهتر است که از انواع دیگر کریجینگ (مانند کریجینگ بلوکی، کريجينگ عمومی و غيره) استفاده شود و با واحدهای ژئوپدولوژی مقایسه گردد.
4) استفاده از ويژگي‌هاي بيروني (مانند شيب) علاوه بر ویژگی‌های درونی که در نقشه‌برداری خاک مهم هستند و بر کاربري اراضی تأثير دارند، برای تکميل مطالعه حاضر و يا پژوهش‌های آتی توصيه می‌گردد

تاثیر جاذب دیاتومیت، انواع اصلاح شده آن و ماده آلی بر فراهمی سرب در خاک

 بررسی تأثیر دیاتومیت و انواع اصلاح‌شده آن بر گونه‌بندی فلزات سنگین در خاک‌های آلوده
- مطالعه رفتار سایر فلزات سنگین تحت تأثیر دیاتومیت در خاک‌های آلوده
- بررسی اثرات دیاتومیت بر خصوصیات رشد گیاه در خاک‌های آلوده
- بررسی کارایی روش هم پالایی با کاربرد دیاتومیت و گیاه پالایی سرب
- مقایسه دیاتومیت با سایر جاذب‌های معدنی در کنترل آلودگی خاک
- مطالعات سینتیکی و ایزوترم‌های جذب بر روی انواع دیاتومیت اصلاح‌شده
- بررسی کارایی دیاتومیت در شرایط خاک‌های رسی در اصلاح و کاهش سمیت فلزات سنگین
- بررسی اثر دیاتومیت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک
- بررسی تغییرات ناشی از کاربرد دیاتومیت در زمان‌های بیشتر و در درازمدت
- کارایی دیاتومیت در تثبیت فلزات سنگین در
pHهای مختلف

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                                  bazgasht

 

عنوان

پیشنهادات پژوهش

اثر جنیستئین بر همزیستی لوبیا و سویا با باکتری ریزوبیوم و بردی ریزوبیوم در تنش شوری

با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش می  توان پیشنهاداتی در خصوص بهتر و کاملتر شدن تحقیقات بعدی ارائه کرد:
1-  با توجه به نتایج شاید بتوان اینگونه بیان کرد که تا موقعی که تنش شوری موجب افت شدید عملکرد و فعالیتهای گیاه نشده است اثر جنیستئین مشهودتر خواهد بود لذا توصیه می  شود اعمال تیمارهای شوری برای انجام آزمایشهای فشرده نباید خیلی شدید باشد.
2- با توجه به اینکه روند تغییرات پارامترهای رشد و همزیستی در اثر جنیستئین کاملاً صعودی یا نزولی نبود لذا توصیه می  شود سطوح جنیستئین اعمال شده در محدوده گسترده  تری از غلظت و با فواصل کمتری از هم در نظر گرفته شود (به عنوان مثال صفر و 5 و 10 و 15 و 20  میکرومولار).
4- دوره کشت طولانی تری برای لوبیا وسویا در نظر گرفته شود به طوری که بتوان تأثیر جنیستئین بر گیاه در تنش شوری را تا آخر دوره رشد گیاه بررسی نمود.

آمايش سرزمين با هدف حفظ کربن آلي خاک، در منطقه روئين استان خراسان شمالي

در راستای کنترل تخریب اراضی و  استفاده پایدار از اراضی، پيشنهاد می‌گردد که مطالعات کیفی تناسب اراضی در جهت کاهش تخریب اراضی، همراه با مطالعات کمی و اقتصادی، برای سایر مناطق مرتعی و تحت کشت دیم استان خراسان شمالی و مناطق مختلف ایران با اقلیم‌ها و ویژگی‌های متفاوت اراضی، صورت بگیرد.
2. در تعیین الگوی بهینه کشت، در مطالعه حاضر فقط محصولات دیم رایج در منطقه مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند. لذا با توجه به اقلیم، وضعیت توپوگرافی و سایر ویژگی‌های منطقه می‌توان محصولات دیم دیگری نیز، با توجه به مسائل اقتصادی، برای منطقه پیشنهاد کرد و آن‌ها را نیز مورد بررسی قرار داد.
3. در ارتباط با مدیریت اراضی دیم در جهت کاهش تخریب اراضی و مطالعه انجام شده، توصیه می‌شود که در منطقه مورد مطالعه، عملیات اجرایی انجام شود تا پس از آن، وضعیت به وجودآمده با اهداف از پیش تعیین شده (کاهش تخریب اراضی، افزایش سود ناخالص)، مورد بررسی قرار گیرند تا در صورت نیاز، اهداف یا روش طرح تعدیل و بازسازی شود.

بررسی فعالیت وخصوصیات جذبی آنزیم اوره‌آز در حضور رس‌های سپیولیت و ورمیکولیت

 استفاده از سایر ترکیبات پروتئینی (آلبومین و غیره) و حتی آنزیم‌های دیگر برای انجام تحقیقات مشابه.
2. تخمین دقیق هزینه‌ها و تهیه دستورالعمل‌ها و روش‌های مورد نیاز در انجام آزمایشات و همچنین حصول اطمینان از امکان دسترسی به تمامی مواد مورد نیاز در اسرع وقت، پیش از آغاز به کار.
3. مطالعه ویژگی‌های دیگر آنزیم در کمپلکس آنزیم با رس‌ها برای مثال مبحث انرژی فعال‌سازی، تعیین پارامترهای معادله آرنیوس جهت تسهیل قضاوت پیرامون پایداری آنزیم جذب شده در دماهای بالا و غیره.
4. بررسی رفتار آنزیم اوره‌آز و یا سایر آنزیم‌ها در کمپلکس با رس‌های دیگر علاوه بر سپیولیت و ورمیکولیت.
5. بررسی تاثیر اندازه ذرات کانی‌های رسی بر جذب و ویژگی‌های آنزیم و یا پروتئین جذب شده بر ذرات، از طریق اعمال تیمارهایی با اندازه ذرات مختلف.
6. انجام مطالعات مقایسه‌ای پیرامون جذب آنزیم یا پروتئین بر سطوح کانی‌های رسی 1:1 و 2:1.
7. مطالعه دیگر عوامل محیطی موثر بر فعالیت آنزیم در حالت آزاد و جذب شده مانند تابش نور خورشید، پرتو ایکس، گاما و غیره.
8. انجام این مطالعه مستقیما بر روی آنزیم‌های موجود در خاک و مقایسه نتایج حاصل با نتایج مربوط به آنزیم خالص.
9. انجام این مطالعه با استفاده از کانی‌های رسی اشباع شده و نشده با یک کاتیون خاص (قبل و بعد از تیمار همگن سازی) و مقایسه نتایج با یکدیگر.
10. افزایش تعداد تیمارها در مطالعات مشابه، به ویژه در بررسی اثر زمان و دما بر جذب و فعالیت آنزیم آزاد و جذب شده.
11. انجام مطالعات مشابه در حضور گیاهان و در مناطق تحت پوشش گونه‌های گیاهی و نیز در عدم حضور گیاهان و بررسی و مقایسه نتایج این دو با یکدیگر.

بررسی نقش سوپر جاذب بر خصوصیات رشدی گیاهچه  های تاغ و آتریپلکس

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر تیمار  های پلی  مر و دور آبیاری به صورت کشت خزانه  ای صورت گرفت. جهت دست یافتن به نتایج واقعی  تر و کاربرد گسترده لازم است طرح در قالب سطوح وسیع و به صورت عملیات میدانی انجام بگیرد و با توجه به این  که در گلدان حجم خاک در دسترس ریشه گیاه کم است، پیشنهاد می  شود برای فراهمی بیشتر رطوبت در شرایط صحرایی و در نتیجه حفظ پوشش گیاهی کاربرد سوپرجاذب در شرایط صحرایی که خاک بیشتری در دسترس گیاهان قرار دارد و امکان نفوذ عمقی ریشه و دسترسی به رطوبت بیشتر است، سطوح کمتر سوپر جاذب و دورهای بشتر آبیاری مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به منطقه و نوع ماده مصرفی باید بررسی اقتصادی کاربرد مواد پلی  مری در افزایش بهره-وری و کاهش نیاز آبی مورد مطالعه قرار گیرد.
توسعه کاربرد هیدروژل  های سوپر جاذب برای کاهش بحران  هایی هم چون فرسایش خاک، خشکسالی  های پیاپی یا تأمین امنیت غذایی نیازمند شناخت رفتار  ها و عملکرد آن  ها در خاک است. با توجه به اهمیت کاربرد سوپر جاذب  ها، لازم است تا پژوهش  هایی در مورد تأثیر انواع مختلف سوپر جاذب  ها، مقایسه اندازه  های مختلف ذرات آن، مقادیر و روش  های کاربرد آن  ها برای گونه  های مختلف گیاهی تحت شرایط اقلیمی و بافت  های مختلف خاک انجام گیرد.
پیشنهاد می  شود که روی سطوح مختلف کاربرد مواد اصلاحی کار شود و تأثیر این مواد روی خاک و محیط ریشه بیشتر بررسی شود.
با توجه به تحقیقات کم در زمینه استفاده از پلی  مر  های طبیعی روی گیاهان مناطق خشک لازم است جهت کاربرد در منابع طبیعی و پروژه  های بیابان  زدایی به صورت میدانی و در سطح وسیع، تحقیقات بیشتری انجام شود.
پیشنهاد می  شود با توجه به اینکه بیشترین تأثیر پلی  مر  ها در خاک شن لومی مشاهده شده است و چون بیشتر اراضی بیابانی کشور دارای بافت سبک و شنی می  باشد، با استفاده از پلی  مر  های مذکور موجبات اتصال ذرات به یکدیگر و افزایش قطر آن  ها را فراهم آورد و از حمل آن  ها توسط نیروی باد جلوگیری کرد و از آلودگی محیط کاست. لذا می  توان در پروژه  های کاهش فرسایش بادی روی افزایش میانگین وزنی قطر خاکدانه  ها کار کرد.
با توجه به شوری خاک در اکثر اراضی مناطق بیابانی، برای عملیات بیولوژیک بیابان زدایی استفاده از مواد اصلاحی پلی  مری نیاز به تحقیقات بیشتری دارد، هرچند خاک مورد استفاده در این تحقیق از نوع کاملاً شور با
dS/m 12EC=  نتایج قابل قبولی را نشان داد.

تأثیر اصلاح کننده  های آلي و شيميايي بر بهسازي خاك شور-  سدیمی و گیاه اسفناج

پیشنهاد می شود از انواع دیگر مواد آلی نظیر بقایای گیاهی یا کود دامی و ورمی کمپوست نیز همزمان با گچ و بدون گچ و با گوگرد نیز استفاده گردد.
2. پیشنهاد می  شود این آزمایش برای یونجه و گیاهان بادوره رشد طولانی تر نیز مورد بررسی قرار گیرد
3.  پیشنهاد می  شود به طور همزمان و مشابه تیمار بدون کشت گیاه نیز بررسی گردد و با تیمار کشت شده مقایسه گردد.
4. پیشنهاد می  شود در هنگاه استفاده از کمپوست گرانوله گوگردی مدت زمان بیشتری را در نظر گرفته یا برای استفاده در زمان کمتر آن را کوبیده، تا تأثیر ان را همزمان با سایر تیمارها مشاهده کنیم.
5. باتوجه به وجود موادغذایی در کمپوست زباله شهری و افزایش میزان کربن الی و خاصیت اصلاح کنندگی گوگرد، پیشنهاد می شود تیمار کمپوست گرانوله گوگردی با غلظت های متفاوت گوگرد نیز بررسی گردد، با توجه به اینکه گوگرد نیز بدون وجود ماده آلی قادر به اکسید شدن نبوده و تأثیر چندانی در اصلاح خاک شور-  سدیمی تحت شرایط نامناسب و فاقد ماده آلی، ندارد.

تاثیر جدایه  های آسپرژیلوس بر هیدرولیز  اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم

این پژوهش در شرایط آزمایشگاهی صورت گرفت بنابراین پیشنهاد می  شود در شرایط گلخانه نیز انجام شود و کارایی قارچ‌ها جهت تامین فسفر گیاه از طریق هیدرولیز ترکیبات آلی (فیتات یا گلیسرو فسفات سدیم) بررسی گردد.
2- از مایه تلقیحی جدایه برتر این مطالعه (
A15) در خاکی که ترکیبات آلی فراوان دارد در کنار گیاه (جهت تامین فسفر گیاه) استفاده شود و عملکرد گیاه بررسی گردد.
3- فعالیت آنزیم فسفاتاز خاک در شرایطی که از قارچ‌ها جهت تامین فسفر گیاه استفاده می  شود نیز مورد بررسی قرار گیرد که آیا رابطه  ای بین فعالیت آنزیم با میزان فسفر قابل استفاده گیاه وجود دارد.
4- در این طرح فعالیت قارچ‌ها بررسی شد بنابراین پیشنهاد می  شود مقایسه  ای بین باکتری  ها و قارچ‌های حل کننده فسفات از لحاظ هیدرولیز ترکیبات آلی فسفر دار در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای صورت گیرد.
5- به  جای استفاده از ترکیبات مصنوعی (فیتات یا گلیسرو فسفات سدیم) از دانه  های غلات که حاوی فیتین هستند در محیط کشت قارچ‌ها استفاده شود و تاثیر قارچ‌ها بر هیدرولیز فسفر آلی آن بررسی گردد.
6- تاثیر قارچ‌ها بر حلالیت فسفر ترکیبات معدنی و آلی فسفردار نیز مورد مقایسه قرار گیرد.
7- غلظت  های متفاوتی از ترکیبات آلی به محیط کشت قارچ‌ها اضافه شود و اثر قارچ‌ها بر هیدرولیز آن‌ها مقایسه گردد.
8- اثر آنزیم فیتاز قارچ‌ها نیز بر هیدرولیز فیتات مورد بررسی قرار گیرد.

تاثیر فاضلاب و بیوچار بر فراهمی کادمیوم خاک  و رشد گیاه ماش

در این آزمایش شوری فاضلاب اثرات زیادی بر نتایج حاصل ایجاد کرد در نتیجه پیشنهاد می  شود به منظور بررسی اثر بیوچار بر فراهمی عناصر سنگین و سایر خصوصیات فاضلاب مثل فراهمی نیتروژن، از فاضلاب با شوری کم و میزان نیتروژن بیشتر استفاده شود.
2. پیشنهاد می  شود اثر بیوچار بر فراهمی سایر عناصر سنگین در خاک نیز مطالعه و مقایسه شود.
به منظور مقایسه   و بررسی اثرات بیوچار در انواع خاک  ها ، در یک مطالعه، بیوچار به  طور همزمان در دو خاک اسیدی و آهکی یا حتی در خاک  هایی با بافت  های متفاوت مورد استفاده قرار گیرد.
3. به منظور بررسی بهتر اثر بیوچار بر حاصلخیزی خاک و رشد گیاه در خاک  های آهکی پیشنهاد می  شود آزمایشاتی با استفاده از گیاهان مختلف و مقادیر مختلف کود  های آلی و شیمیایی انجام شود.
4. با توجه به اثرات متفاوت انواع بیوچار (متفاوت درمیزان حرارت و مدت زمان فرآیند پیرولوسیس و نوع ماده  ی اولیه) در خاک  های اسیدی، مقایسه  ی اثرات آن  ها در خاک  های آهکی نیز پیشنهاد می  شود.

تأثیر کرم  های  خاکی (E. fetida) و کود گاوی بر جذب کادمیوم و مس در ذرت

این آزمایش در شرایط کشت گلدانی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به این نکته که شرایط کشت گلدانی کاملاً قابل تعمیم به شرایط مزرعه نمی  باشد این آزمایش در شرایط مزرعه نیز مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.
در این تحقیق از کرم  خاکی گونه
E. fetida استفاده شد تأثیر گونه  های دیگر نیز بررسی شود.
با توجه به این  که کرم  های  خاکی مورد استفاده، کرم  های بومی خاک نیستند و از نظر سازگاری ممکن است مشکلاتی به  وجود بیاید، پیشنهاد می  شود به  جای استفاده از کرم  خاکی از ورمی  کمپوست استفاده شود.

تاثیر مواد اصلاحی بر شاخص  های فیزیکی کیفیت خاک زیر کشت گیاه ذرت در خاک شور و سدیمی

بررسی سایر شاخص  های موثر بر کیفیت خاک، از جمله بررسی شاخص  های بیولوژیکی و در نتیجه بررسی سلامت خاک پیشنهاد می  گردد.
2- تاثیر مقادیر مختلف مواد آلی (کود دامی و کاه و کلش) و گوگرد در اصلاح خصوصیات خاک-های سدیمی و شاخص  های کیفیت و سلامت خاک مورد بررسی قرار گیرد.
3- تحقیقاتی در ارتباط با میزان تاثیر کاربرد مایه تلقیح تیوباسیلوس همراه با مواد آلی و گوگرد بر خصوصیات مختلف خاک  های شور-سدیمی انجام پذیرد.
4- تاثیر کاربرد انواع و مقادیر مختلف مواد آلی همراه با گچ در خصوصیات مختلف خاک  های شور-سدیمی مورد بررسی قرار گیرد.

تاثير اندازه ذرات، نوع عصاره‌گير و اسيد اگزاليك بر رها‌سازي پتاسيم از كاني‌هاي سيليكاته پتاسيم‌دار

 اندازه ذرات کاني‌هاي استفاده شده در اين مطالعه آزمايشگاهي نسبتا درشت بود. بنابراين، پيشنهاد مي‌گردد كه در مطالعات بعدي از ذراتي در اندازه رس استفاده گردد.
2- در اين پژوهش نشان داده شد كه پتاسيم آزاده شده توسط تيزاب‌سلطاني از کاني‌هايي است که به‌راحتي در خاک هواديده مي‌شوند. با توجه به اين مسئله پيشنهاد مي‌شود که ارتباط اين شکل از پتاسيم هم در کاني‌هاي خالص و هم در خاک، با مقدار پتاسيم جذب شده توسط گياه بررسي شود و امکان معرفي شکل تيزاب‌سلطاني به‌عنوان شاخصي از شکل قابل دسترس پتاسيم مورد مطالعه قرار گيرد.
3- با توجه به مطالب بند 2، مطالعه‌اي براي بررسي امکان مقايسه خاک‌ها از نظر پتاسيم قابل عصاره‌گيري با تيزاب‌سلطاني و ارائه يک حد بحراني پتاسيم در مطالعات آزمايشگاهي و صحرايي پيشنهاد مي‌شود.
4- با توجه نتايج اثر اسيد اگزاليک بر آزادسازي پتاسيم، پيشنهاد مي‌شود که آزمايش در تعداد زمان و غلظت بيشتري از اسيد اگزاليک انجام شود. همچنين، پيشنهاد مي‌گردد كه از ساير اسيدهاي آلي نيز براي اين منظور استفاده گردد.
5- از آن‌جايي‌كه در تمام مطالعات انجام شده در اين پژوهش، كاني بيوتيت داراي بيشترين آزاد‌سازي پتاسيم بود بنابراين پيشنهاد مي‌گردد در اراضي شني كه فاقد هرگونه كاني ميكايي مي‌باشند، از اين كاني به‌عنوان كود كند‌رها استفاده شود تا براي دوره‌هاي طولاني مشكل كمبود پتاسيم در اين اراضي برطرف گردد. البته قبل از اجرايي شدن اين پيشنهاد انجام مطالعات گلخانه‌اي و مزرعه‌اي ضروري است. 

تاثير علف‌كش‌هاي لنتاگران، پرسوييت و ترفلان بر رشد، گره‌زايي و تثبيت نيتروژن سه رقم نخود (Cicer aritinum L.)

این آزمایش در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. از آنجا که شرایط کشت گلدانی کاملاً قابل تعمیم به شرایط مزرعه نمی  باشد لذا جهت تائید این نتایج و به منظور بررسی جنبه  های کاربردی آن پیشنهاد می  شود که مطالعات در شرایط مزرعه تداوم یابد.
2. انجام تحقیقات کامل و تخصصی در زمینه جداسازی اثرات مستقیم و غیر مستقیم این علف‌کش‌ها بر همزیستی نخود-مزوریزوبیوم، راهگشای بسیاری از ابهاماتی خواهد بود که در این تحقیق با آن روبرو شدیم (بررسی دقیق مکانیسم  هایی که موجب تاثیر بر گره  زایی و تثبیت نیتروژن می  شوند).
3. تاثیر این علف  کش  ها بر رشد، بقاء، و فعالیت  های متابولیکی باکتری  های مزوریزوبیوم خاک، بعد از برداشت گیاه مورد بررسی قرار دهد.
4. انجام تحقیقات در زمینه تاثیر علف  کش  ها بر جذب عناصر برداشت شده از خاک و انتقال عناصر صورت گیرد.
5. تحقیقاتی در زمینه نقش فاکتور  های محیطی در ارزیابی عکس  العمل نخود و مزوریزوبیوم به کاربرد‌های علف  کش مورد بررسی قرار گیرد.

تاثير کاربرد مقادير مختلف لجن فاضلاب و کود نیتروژن بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی خاک و عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای

 پیشنهاد می شود در مورد اثرات طولانی مدت کاربرد لجن در اراضی کشاورزی مطالعاتی صورت پذیرد.
2. پیشنهاد می شود که مطالعاتی بر جنبه های بیولوژیکی و میکروبی لجن فاضلاب صورت گیرد زیرا هر چند که لجن فاضلاب حاوی عناصر ضروری پر مصرف و کم مصرف مورد نیاز گیاه می باشد، اما ممکن است وجود ویروس ها و باکتری های خطرناک مشکلاتی را در اراضی زراعی ايجاد نمايد.
3. پیشنهاد می شود که توصیه کودهای آلی با در نظر گرفتن همه جنبه های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی خاک و اثرات زیست محیطی انجام گیرد و تنها جنبه های حاصلخیزی خاک مبنای توصیه کودی نباشد.

تخمین سرعت نفوذ آب در خاک با استفاده از برخی مدل  های تجربی و پارامترهای شکل منحنی رطوبتی خاک

با توجه به سبک بافت بودن خاک  های مورد مطالعه پیشنهاد می  شود استفاده از داده  های توزیع اندازه ذرات خاک برای تخمین پارامتر شکل منحنی رطوبتی و سپس نفوذ آب به خاک در خاک  هایی با بافت سنگین نیز مورد بررسی قرار گیرد.
2- پیشنهاد می  شود برای تخمین پارامتر شکل منحنی رطوبتی و استفاده از آن در تخمین نفوذ در معادله لاساباتری و همکاران (2006) فقط از درصد رس، سیلت و شن استفاده شود.
3- به کاربردن وسیله  ای اتوماتیک که بتواند میزان آب نافذ را در فواصل زمانی معین با دقت یک یا دو رقم اعشار ثبت کند تا خطاهای انسانی در این میان مرتفع گردد.
4- پیشنهاد می  شود از پارامترهای تخمینی منحنی رطوبتی برای پیش  بینی جریان غیر اشباع آب در خاک استفاده شود.

تغییرات كربن آلی، بتا‌گلوکوزیداز و خاکدانه‌ها در توپوسکوئنس‌های مناطق نیمه‌خشک خراسان شمالی با مدیریت و مواد مادری مختلف

 نظر به نقش مدیریت اراضی در اکسایش کربن آلی و ورود دی‌اکسید کربن به اتمسفر، تا حد امکان از تبدیل اراضی بکر به استفاده‌های دیگر جلوگیری شود
2- پیشنهاد می‌شود در مراتع مورد استفاده با انجام عملیات حفاظتی مانند احیای پوشش گیاهی طبیعی یا کاشت مجدد و چرای کنترل شده، کیفیت خاک مراتع در حد مطلوب نگه‌داشته شود.
3- در اراضی زراعی نیز با انجام روش‌های نوین محافظتی خاک، همچون کشت بدون شخم و یا کم خاک‌ورزی، برگرداندن بقایای گیاهی به خاک، مصرف متعادل کود‌های شیمیایی، استفاده از کود‌های زیستی همانند کود سبز و کود دامی، به‌کارگیری روش‌های کنترل بیولوژیک آفات، روند کاهش شاخص‌های کیفیت خاک را تعدیل کرده تا فرصت کافی برای تعادل این اراضی با محیط و امکان کشاورزی پایدار، فراهم گردد.
3- با توجه به اینکه یکی از عوامل اصلی در حفظ کربن در اراضی زراعی، نحوه مدیریت و نوع گیاهان کشت شده در این اراضی می‌باشد، توصیه می‌شود تاثیر کشت انواع گیاهان متعارف در اراضی زراعی، بر حفظ کربن آلی خاک منطقه بررسی گردد.
4- پیشنهاد می‌شود برای بررسی دقیق‌تر تفاوت‌های اقلیمی، به‌ویژه میزان بارندگی و درجه حرارت بر توزیع کربن آلی خاک، این پژوهش در یک ردیف‌ اقلیمی صورت گیرد.
 5- به لحاظ حفظ همسانی شرایط اقلیمی، این بررسی در تعداد محدودی ماده مادری صورت گرفت. پیشنهاد می‌شود همین مطالعه در وسعت بیشتر و با تعداد بیشتری مواد مادری انجام شود تا برآورد بهتری از قدرت تاثیر مواد مادری بر میزان کربن آلی خاک صورت گیرد
6- به علت حضور فراوان انواع کربنات و یا به عبارت دیگر کربناتی بودن این خاک‌ها، باید اثر یون کلسیم به عنوان عامل موثر در ارتباط بین کانی‌های رسی و مواد آلی (به‌عنوان پل کلسیمی) مد نظر و مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد.
7- به‌همین ترتیب بررسی ارتباط بین کربن آلی و انواع کانی‌های رسی خاک، میزان و سهم هریک در مواد مادری متفاوت، جهت‌ها و موقعیت‌های مختلف شیب و نیز مدیریت‌های مختلف اراضی، قابل توجه می‌باشد.
8- پيشنهاد مي‌شود در پژوهش‌هاي بعدي، با تهيه مقاطع نازک از خاک‌هاي دست‌نخورده در مديريت‌ و موقعيت‌هاي ژئومورفيک گوناگون، ارتباط مواد آلي با سایر اجزاي خاک بررسي شود.

اثر جنیستئین بر همزیستی لوبیا و سویا با باکتری ریزوبیوم و بردی ریزوبیوم در تنش شوری

با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش می  توان پیشنهاداتی در خصوص بهتر و کاملتر شدن تحقیقات بعدی ارائه کرد:
1-  با توجه به نتایج شاید بتوان اینگونه بیان کرد که تا موقعی که تنش شوری موجب افت شدید عملکرد و فعالیتهای گیاه نشده است اثر جنیستئین مشهودتر خواهد بود لذا توصیه می  شود اعمال تیمارهای شوری برای انجام آزمایشهای فشرده نباید خیلی شدید باشد.
2- با توجه به اینکه روند تغییرات پارامترهای رشد و همزیستی در اثر جنیستئین کاملاً صعودی یا نزولی نبود لذا توصیه می  شود سطوح جنیستئین اعمال شده در محدوده گسترده  تری از غلظت و با فواصل کمتری از هم در نظر گرفته شود (به عنوان مثال صفر و 5 و 10 و 15 و 20  میکرومولار).
4- دوره کشت طولانی تری برای لوبیا وسویا در نظر گرفته شود به طوری که بتوان تأثیر جنیستئین بر گیاه در تنش شوری را تا آخر دوره رشد گیاه بررسی نمود.

آمايش سرزمين با هدف حفظ کربن آلي خاک، در منطقه روئين استان خراسان شمالي

در راستای کنترل تخریب اراضی و  استفاده پایدار از اراضی، پيشنهاد می‌گردد که مطالعات کیفی تناسب اراضی در جهت کاهش تخریب اراضی، همراه با مطالعات کمی و اقتصادی، برای سایر مناطق مرتعی و تحت کشت دیم استان خراسان شمالی و مناطق مختلف ایران با اقلیم‌ها و ویژگی‌های متفاوت اراضی، صورت بگیرد.
2. در تعیین الگوی بهینه کشت، در مطالعه حاضر فقط محصولات دیم رایج در منطقه مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند. لذا با توجه به اقلیم، وضعیت توپوگرافی و سایر ویژگی‌های منطقه می‌توان محصولات دیم دیگری نیز، با توجه به مسائل اقتصادی، برای منطقه پیشنهاد کرد و آن‌ها را نیز مورد بررسی قرار داد.
3. در ارتباط با مدیریت اراضی دیم در جهت کاهش تخریب اراضی و مطالعه انجام شده، توصیه می‌شود که در منطقه مورد مطالعه، عملیات اجرایی انجام شود تا پس از آن، وضعیت به وجودآمده با اهداف از پیش تعیین شده (کاهش تخریب اراضی، افزایش سود ناخالص)، مورد بررسی قرار گیرند تا در صورت نیاز، اهداف یا روش طرح تعدیل و بازسازی شود.

بررسی فعالیت وخصوصیات جذبی آنزیم اوره‌آز در حضور رس‌های سپیولیت و ورمیکولیت

 استفاده از سایر ترکیبات پروتئینی (آلبومین و غیره) و حتی آنزیم‌های دیگر برای انجام تحقیقات مشابه.
2. تخمین دقیق هزینه‌ها و تهیه دستورالعمل‌ها و روش‌های مورد نیاز در انجام آزمایشات و همچنین حصول اطمینان از امکان دسترسی به تمامی مواد مورد نیاز در اسرع وقت، پیش از آغاز به کار.
3. مطالعه ویژگی‌های دیگر آنزیم در کمپلکس آنزیم با رس‌ها برای مثال مبحث انرژی فعال‌سازی، تعیین پارامترهای معادله آرنیوس جهت تسهیل قضاوت پیرامون پایداری آنزیم جذب شده در دماهای بالا و غیره.
4. بررسی رفتار آنزیم اوره‌آز و یا سایر آنزیم‌ها در کمپلکس با رس‌های دیگر علاوه بر سپیولیت و ورمیکولیت.
5. بررسی تاثیر اندازه ذرات کانی‌های رسی بر جذب و ویژگی‌های آنزیم و یا پروتئین جذب شده بر ذرات، از طریق اعمال تیمارهایی با اندازه ذرات مختلف.
6. انجام مطالعات مقایسه‌ای پیرامون جذب آنزیم یا پروتئین بر سطوح کانی‌های رسی 1:1 و 2:1.
7. مطالعه دیگر عوامل محیطی موثر بر فعالیت آنزیم در حالت آزاد و جذب شده مانند تابش نور خورشید، پرتو ایکس، گاما و غیره.
8. انجام این مطالعه مستقیما بر روی آنزیم‌های موجود در خاک و مقایسه نتایج حاصل با نتایج مربوط به آنزیم خالص.
9. انجام این مطالعه با استفاده از کانی‌های رسی اشباع شده و نشده با یک کاتیون خاص (قبل و بعد از تیمار همگن سازی) و مقایسه نتایج با یکدیگر.
10. افزایش تعداد تیمارها در مطالعات مشابه، به ویژه در بررسی اثر زمان و دما بر جذب و فعالیت آنزیم آزاد و جذب شده.
11. انجام مطالعات مشابه در حضور گیاهان و در مناطق تحت پوشش گونه‌های گیاهی و نیز در عدم حضور گیاهان و بررسی و مقایسه نتایج این دو با یکدیگر.

بررسی نقش سوپر جاذب بر خصوصیات رشدی گیاهچه  های تاغ و آتریپلکس

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر تیمار  های پلی  مر و دور آبیاری به صورت کشت خزانه  ای صورت گرفت. جهت دست یافتن به نتایج واقعی  تر و کاربرد گسترده لازم است طرح در قالب سطوح وسیع و به صورت عملیات میدانی انجام بگیرد و با توجه به این  که در گلدان حجم خاک در دسترس ریشه گیاه کم است، پیشنهاد می  شود برای فراهمی بیشتر رطوبت در شرایط صحرایی و در نتیجه حفظ پوشش گیاهی کاربرد سوپرجاذب در شرایط صحرایی که خاک بیشتری در دسترس گیاهان قرار دارد و امکان نفوذ عمقی ریشه و دسترسی به رطوبت بیشتر است، سطوح کمتر سوپر جاذب و دورهای بشتر آبیاری مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به منطقه و نوع ماده مصرفی باید بررسی اقتصادی کاربرد مواد پلی  مری در افزایش بهره-وری و کاهش نیاز آبی مورد مطالعه قرار گیرد.
توسعه کاربرد هیدروژل  های سوپر جاذب برای کاهش بحران  هایی هم چون فرسایش خاک، خشکسالی  های پیاپی یا تأمین امنیت غذایی نیازمند شناخت رفتار  ها و عملکرد آن  ها در خاک است. با توجه به اهمیت کاربرد سوپر جاذب  ها، لازم است تا پژوهش  هایی در مورد تأثیر انواع مختلف سوپر جاذب  ها، مقایسه اندازه  های مختلف ذرات آن، مقادیر و روش  های کاربرد آن  ها برای گونه  های مختلف گیاهی تحت شرایط اقلیمی و بافت  های مختلف خاک انجام گیرد.
پیشنهاد می  شود که روی سطوح مختلف کاربرد مواد اصلاحی کار شود و تأثیر این مواد روی خاک و محیط ریشه بیشتر بررسی شود.
با توجه به تحقیقات کم در زمینه استفاده از پلی  مر  های طبیعی روی گیاهان مناطق خشک لازم است جهت کاربرد در منابع طبیعی و پروژه  های بیابان  زدایی به صورت میدانی و در سطح وسیع، تحقیقات بیشتری انجام شود.
پیشنهاد می  شود با توجه به اینکه بیشترین تأثیر پلی  مر  ها در خاک شن لومی مشاهده شده است و چون بیشتر اراضی بیابانی کشور دارای بافت سبک و شنی می  باشد، با استفاده از پلی  مر  های مذکور موجبات اتصال ذرات به یکدیگر و افزایش قطر آن  ها را فراهم آورد و از حمل آن  ها توسط نیروی باد جلوگیری کرد و از آلودگی محیط کاست. لذا می  توان در پروژه  های کاهش فرسایش بادی روی افزایش میانگین وزنی قطر خاکدانه  ها کار کرد.
با توجه به شوری خاک در اکثر اراضی مناطق بیابانی، برای عملیات بیولوژیک بیابان زدایی استفاده از مواد اصلاحی پلی  مری نیاز به تحقیقات بیشتری دارد، هرچند خاک مورد استفاده در این تحقیق از نوع کاملاً شور با
dS/m 12EC=  نتایج قابل قبولی را نشان داد.

تأثیر اصلاح کننده  های آلي و شيميايي بر بهسازي خاك شور-  سدیمی و گیاه اسفناج

پیشنهاد می شود از انواع دیگر مواد آلی نظیر بقایای گیاهی یا کود دامی و ورمی کمپوست نیز همزمان با گچ و بدون گچ و با گوگرد نیز استفاده گردد.
2. پیشنهاد می  شود این آزمایش برای یونجه و گیاهان بادوره رشد طولانی تر نیز مورد بررسی قرار گیرد
3.  پیشنهاد می  شود به طور همزمان و مشابه تیمار بدون کشت گیاه نیز بررسی گردد و با تیمار کشت شده مقایسه گردد.
4. پیشنهاد می  شود در هنگاه استفاده از کمپوست گرانوله گوگردی مدت زمان بیشتری را در نظر گرفته یا برای استفاده در زمان کمتر آن را کوبیده، تا تأثیر ان را همزمان با سایر تیمارها مشاهده کنیم.
5. باتوجه به وجود موادغذایی در کمپوست زباله شهری و افزایش میزان کربن الی و خاصیت اصلاح کنندگی گوگرد، پیشنهاد می شود تیمار کمپوست گرانوله گوگردی با غلظت های متفاوت گوگرد نیز بررسی گردد، با توجه به اینکه گوگرد نیز بدون وجود ماده آلی قادر به اکسید شدن نبوده و تأثیر چندانی در اصلاح خاک شور-  سدیمی تحت شرایط نامناسب و فاقد ماده آلی، ندارد.

تاثیر جدایه  های آسپرژیلوس بر هیدرولیز  اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم

این پژوهش در شرایط آزمایشگاهی صورت گرفت بنابراین پیشنهاد می  شود در شرایط گلخانه نیز انجام شود و کارایی قارچ‌ها جهت تامین فسفر گیاه از طریق هیدرولیز ترکیبات آلی (فیتات یا گلیسرو فسفات سدیم) بررسی گردد.
2- از مایه تلقیحی جدایه برتر این مطالعه (
A15) در خاکی که ترکیبات آلی فراوان دارد در کنار گیاه (جهت تامین فسفر گیاه) استفاده شود و عملکرد گیاه بررسی گردد.
3- فعالیت آنزیم فسفاتاز خاک در شرایطی که از قارچ‌ها جهت تامین فسفر گیاه استفاده می  شود نیز مورد بررسی قرار گیرد که آیا رابطه  ای بین فعالیت آنزیم با میزان فسفر قابل استفاده گیاه وجود دارد.
4- در این طرح فعالیت قارچ‌ها بررسی شد بنابراین پیشنهاد می  شود مقایسه  ای بین باکتری  ها و قارچ‌های حل کننده فسفات از لحاظ هیدرولیز ترکیبات آلی فسفر دار در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای صورت گیرد.
5- به  جای استفاده از ترکیبات مصنوعی (فیتات یا گلیسرو فسفات سدیم) از دانه  های غلات که حاوی فیتین هستند در محیط کشت قارچ‌ها استفاده شود و تاثیر قارچ‌ها بر هیدرولیز فسفر آلی آن بررسی گردد.
6- تاثیر قارچ‌ها بر حلالیت فسفر ترکیبات معدنی و آلی فسفردار نیز مورد مقایسه قرار گیرد.
7- غلظت  های متفاوتی از ترکیبات آلی به محیط کشت قارچ‌ها اضافه شود و اثر قارچ‌ها بر هیدرولیز آن‌ها مقایسه گردد.
8- اثر آنزیم فیتاز قارچ‌ها نیز بر هیدرولیز فیتات مورد بررسی قرار گیرد.

تاثیر فاضلاب و بیوچار بر فراهمی کادمیوم خاک  و رشد گیاه ماش

در این آزمایش شوری فاضلاب اثرات زیادی بر نتایج حاصل ایجاد کرد در نتیجه پیشنهاد می  شود به منظور بررسی اثر بیوچار بر فراهمی عناصر سنگین و سایر خصوصیات فاضلاب مثل فراهمی نیتروژن، از فاضلاب با شوری کم و میزان نیتروژن بیشتر استفاده شود.
2. پیشنهاد می  شود اثر بیوچار بر فراهمی سایر عناصر سنگین در خاک نیز مطالعه و مقایسه شود.
به منظور مقایسه   و بررسی اثرات بیوچار در انواع خاک  ها ، در یک مطالعه، بیوچار به  طور همزمان در دو خاک اسیدی و آهکی یا حتی در خاک  هایی با بافت  های متفاوت مورد استفاده قرار گیرد.
3. به منظور بررسی بهتر اثر بیوچار بر حاصلخیزی خاک و رشد گیاه در خاک  های آهکی پیشنهاد می  شود آزمایشاتی با استفاده از گیاهان مختلف و مقادیر مختلف کود  های آلی و شیمیایی انجام شود.
4. با توجه به اثرات متفاوت انواع بیوچار (متفاوت درمیزان حرارت و مدت زمان فرآیند پیرولوسیس و نوع ماده  ی اولیه) در خاک  های اسیدی، مقایسه  ی اثرات آن  ها در خاک  های آهکی نیز پیشنهاد می  شود.

تأثیر کرم  های  خاکی (E. fetida) و کود گاوی بر جذب کادمیوم و مس در ذرت

این آزمایش در شرایط کشت گلدانی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به این نکته که شرایط کشت گلدانی کاملاً قابل تعمیم به شرایط مزرعه نمی  باشد این آزمایش در شرایط مزرعه نیز مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.
در این تحقیق از کرم  خاکی گونه
E. fetida استفاده شد تأثیر گونه  های دیگر نیز بررسی شود.
با توجه به این  که کرم  های  خاکی مورد استفاده، کرم  های بومی خاک نیستند و از نظر سازگاری ممکن است مشکلاتی به  وجود بیاید، پیشنهاد می  شود به  جای استفاده از کرم  خاکی از ورمی  کمپوست استفاده شود.

تاثیر مواد اصلاحی بر شاخص  های فیزیکی کیفیت خاک زیر کشت گیاه ذرت در خاک شور و سدیمی

بررسی سایر شاخص  های موثر بر کیفیت خاک، از جمله بررسی شاخص  های بیولوژیکی و در نتیجه بررسی سلامت خاک پیشنهاد می  گردد.
2- تاثیر مقادیر مختلف مواد آلی (کود دامی و کاه و کلش) و گوگرد در اصلاح خصوصیات خاک-های سدیمی و شاخص  های کیفیت و سلامت خاک مورد بررسی قرار گیرد.
3- تحقیقاتی در ارتباط با میزان تاثیر کاربرد مایه تلقیح تیوباسیلوس همراه با مواد آلی و گوگرد بر خصوصیات مختلف خاک  های شور-سدیمی انجام پذیرد.
4- تاثیر کاربرد انواع و مقادیر مختلف مواد آلی همراه با گچ در خصوصیات مختلف خاک  های شور-سدیمی مورد بررسی قرار گیرد.

تاثير اندازه ذرات، نوع عصاره‌گير و اسيد اگزاليك بر رها‌سازي پتاسيم از كاني‌هاي سيليكاته پتاسيم‌دار

 اندازه ذرات کاني‌هاي استفاده شده در اين مطالعه آزمايشگاهي نسبتا درشت بود. بنابراين، پيشنهاد مي‌گردد كه در مطالعات بعدي از ذراتي در اندازه رس استفاده گردد.
2- در اين پژوهش نشان داده شد كه پتاسيم آزاده شده توسط تيزاب‌سلطاني از کاني‌هايي است که به‌راحتي در خاک هواديده مي‌شوند. با توجه به اين مسئله پيشنهاد مي‌شود که ارتباط اين شکل از پتاسيم هم در کاني‌هاي خالص و هم در خاک، با مقدار پتاسيم جذب شده توسط گياه بررسي شود و امکان معرفي شکل تيزاب‌سلطاني به‌عنوان شاخصي از شکل قابل دسترس پتاسيم مورد مطالعه قرار گيرد.
3- با توجه به مطالب بند 2، مطالعه‌اي براي بررسي امکان مقايسه خاک‌ها از نظر پتاسيم قابل عصاره‌گيري با تيزاب‌سلطاني و ارائه يک حد بحراني پتاسيم در مطالعات آزمايشگاهي و صحرايي پيشنهاد مي‌شود.
4- با توجه نتايج اثر اسيد اگزاليک بر آزادسازي پتاسيم، پيشنهاد مي‌شود که آزمايش در تعداد زمان و غلظت بيشتري از اسيد اگزاليک انجام شود. همچنين، پيشنهاد مي‌گردد كه از ساير اسيدهاي آلي نيز براي اين منظور استفاده گردد.
5- از آن‌جايي‌كه در تمام مطالعات انجام شده در اين پژوهش، كاني بيوتيت داراي بيشترين آزاد‌سازي پتاسيم بود بنابراين پيشنهاد مي‌گردد در اراضي شني كه فاقد هرگونه كاني ميكايي مي‌باشند، از اين كاني به‌عنوان كود كند‌رها استفاده شود تا براي دوره‌هاي طولاني مشكل كمبود پتاسيم در اين اراضي برطرف گردد. البته قبل از اجرايي شدن اين پيشنهاد انجام مطالعات گلخانه‌اي و مزرعه‌اي ضروري است. 

تاثير علف‌كش‌هاي لنتاگران، پرسوييت و ترفلان بر رشد، گره‌زايي و تثبيت نيتروژن سه رقم نخود (Cicer aritinum L.)

این آزمایش در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. از آنجا که شرایط کشت گلدانی کاملاً قابل تعمیم به شرایط مزرعه نمی  باشد لذا جهت تائید این نتایج و به منظور بررسی جنبه  های کاربردی آن پیشنهاد می  شود که مطالعات در شرایط مزرعه تداوم یابد.
2. انجام تحقیقات کامل و تخصصی در زمینه جداسازی اثرات مستقیم و غیر مستقیم این علف‌کش‌ها بر همزیستی نخود-مزوریزوبیوم، راهگشای بسیاری از ابهاماتی خواهد بود که در این تحقیق با آن روبرو شدیم (بررسی دقیق مکانیسم  هایی که موجب تاثیر بر گره  زایی و تثبیت نیتروژن می  شوند).
3. تاثیر این علف  کش  ها بر رشد، بقاء، و فعالیت  های متابولیکی باکتری  های مزوریزوبیوم خاک، بعد از برداشت گیاه مورد بررسی قرار دهد.
4. انجام تحقیقات در زمینه تاثیر علف  کش  ها بر جذب عناصر برداشت شده از خاک و انتقال عناصر صورت گیرد.
5. تحقیقاتی در زمینه نقش فاکتور  های محیطی در ارزیابی عکس  العمل نخود و مزوریزوبیوم به کاربرد‌های علف  کش مورد بررسی قرار گیرد.

تاثير کاربرد مقادير مختلف لجن فاضلاب و کود نیتروژن بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی خاک و عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای

 پیشنهاد می شود در مورد اثرات طولانی مدت کاربرد لجن در اراضی کشاورزی مطالعاتی صورت پذیرد.
2. پیشنهاد می شود که مطالعاتی بر جنبه های بیولوژیکی و میکروبی لجن فاضلاب صورت گیرد زیرا هر چند که لجن فاضلاب حاوی عناصر ضروری پر مصرف و کم مصرف مورد نیاز گیاه می باشد، اما ممکن است وجود ویروس ها و باکتری های خطرناک مشکلاتی را در اراضی زراعی ايجاد نمايد.
3. پیشنهاد می شود که توصیه کودهای آلی با در نظر گرفتن همه جنبه های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی خاک و اثرات زیست محیطی انجام گیرد و تنها جنبه های حاصلخیزی خاک مبنای توصیه کودی نباشد.

تخمین سرعت نفوذ آب در خاک با استفاده از برخی مدل  های تجربی و پارامترهای شکل منحنی رطوبتی خاک

با توجه به سبک بافت بودن خاک  های مورد مطالعه پیشنهاد می  شود استفاده از داده  های توزیع اندازه ذرات خاک برای تخمین پارامتر شکل منحنی رطوبتی و سپس نفوذ آب به خاک در خاک  هایی با بافت سنگین نیز مورد بررسی قرار گیرد.
2- پیشنهاد می  شود برای تخمین پارامتر شکل منحنی رطوبتی و استفاده از آن در تخمین نفوذ در معادله لاساباتری و همکاران (2006) فقط از درصد رس، سیلت و شن استفاده شود.
3- به کاربردن وسیله  ای اتوماتیک که بتواند میزان آب نافذ را در فواصل زمانی معین با دقت یک یا دو رقم اعشار ثبت کند تا خطاهای انسانی در این میان مرتفع گردد.
4- پیشنهاد می  شود از پارامترهای تخمینی منحنی رطوبتی برای پیش  بینی جریان غیر اشباع آب در خاک استفاده شود.

تغییرات كربن آلی، بتا‌گلوکوزیداز و خاکدانه‌ها در توپوسکوئنس‌های مناطق نیمه‌خشک خراسان شمالی با مدیریت و مواد مادری مختلف

 نظر به نقش مدیریت اراضی در اکسایش کربن آلی و ورود دی‌اکسید کربن به اتمسفر، تا حد امکان از تبدیل اراضی بکر به استفاده‌های دیگر جلوگیری شود
2- پیشنهاد می‌شود در مراتع مورد استفاده با انجام عملیات حفاظتی مانند احیای پوشش گیاهی طبیعی یا کاشت مجدد و چرای کنترل شده، کیفیت خاک مراتع در حد مطلوب نگه‌داشته شود.
3- در اراضی زراعی نیز با انجام روش‌های نوین محافظتی خاک، همچون کشت بدون شخم و یا کم خاک‌ورزی، برگرداندن بقایای گیاهی به خاک، مصرف متعادل کود‌های شیمیایی، استفاده از کود‌های زیستی همانند کود سبز و کود دامی، به‌کارگیری روش‌های کنترل بیولوژیک آفات، روند کاهش شاخص‌های کیفیت خاک را تعدیل کرده تا فرصت کافی برای تعادل این اراضی با محیط و امکان کشاورزی پایدار، فراهم گردد.
3- با توجه به اینکه یکی از عوامل اصلی در حفظ کربن در اراضی زراعی، نحوه مدیریت و نوع گیاهان کشت شده در این اراضی می‌باشد، توصیه می‌شود تاثیر کشت انواع گیاهان متعارف در اراضی زراعی، بر حفظ کربن آلی خاک منطقه بررسی گردد.
4- پیشنهاد می‌شود برای بررسی دقیق‌تر تفاوت‌های اقلیمی، به‌ویژه میزان بارندگی و درجه حرارت بر توزیع کربن آلی خاک، این پژوهش در یک ردیف‌ اقلیمی صورت گیرد.
 5- به لحاظ حفظ همسانی شرایط اقلیمی، این بررسی در تعداد محدودی ماده مادری صورت گرفت. پیشنهاد می‌شود همین مطالعه در وسعت بیشتر و با تعداد بیشتری مواد مادری انجام شود تا برآورد بهتری از قدرت تاثیر مواد مادری بر میزان کربن آلی خاک صورت گیرد
6- به علت حضور فراوان انواع کربنات و یا به عبارت دیگر کربناتی بودن این خاک‌ها، باید اثر یون کلسیم به عنوان عامل موثر در ارتباط بین کانی‌های رسی و مواد آلی (به‌عنوان پل کلسیمی) مد نظر و مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد.
7- به‌همین ترتیب بررسی ارتباط بین کربن آلی و انواع کانی‌های رسی خاک، میزان و سهم هریک در مواد مادری متفاوت، جهت‌ها و موقعیت‌های مختلف شیب و نیز مدیریت‌های مختلف اراضی، قابل توجه می‌باشد.
8- پيشنهاد مي‌شود در پژوهش‌هاي بعدي، با تهيه مقاطع نازک از خاک‌هاي دست‌نخورده در مديريت‌ و موقعيت‌هاي ژئومورفيک گوناگون، ارتباط مواد آلي با سایر اجزاي خاک بررسي شود.

                                                                                                                          bazgasht

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء