پیشنهادهای پژوهش رشته گیاه پزشکی

giahpezeshki

 

 


 home-1صفحه اصلی

1391

1392


Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393

 

عنوان پایان نامه

پیشنهادهای پژوهش

شناسايي، تعيين پراکنش و بررسي خصوصيات مولکولي ويروس هاي موزاييک خاکزاد غلات در خراسان

پيشنهاد مي گردد به منظور بررسي دقيق تر ويروس هاي خاکزاد غلات، استان هاي داراي آب و هواي مرطوب و خنک نظير استان هاي غربي و شمالي ايران تحت نمونه برداري وسيع تري قرار گيرد.
2- بررسي هاي تکميلي در زمينه تعيين توالي کل ژنوم بر روي جدايه هاي ايراني دو ويروس موزاييک خفيف جو ويروس موزاييک خاکزاد گندم  به منظور تعيين دقيق جايگاه آن در ايران صورت گيرد.
3- به دليل دستيابي به توالي کامل ژنوم جدايه ايراني ويروس موزاييک زرد جو و مشاهده برخي جهش هاي متفاوت از ساير جدايه هاي دنيا در اين تحقيق، پيشنهاد مي شود  بررسي هاي تکميلي بر روي ژنوم و تهيه  همسانه آلوده کننده آن براي بررسي  اثر اين جهش  ها بر روي وظايف پروتئيني صورت گيرد.
4-  با توجه به اهميت ناقل در گسترش و انتقال اين ويروس نياز به انجام يک بررسي جامع در اين مورد ضروري مي باشد.
5- بررسي دامنه ميزباني اين ويروس ها در ايران که علاوه بر گندم وجو چه غلات ديگري را تحت تاثير قرار مي دهد حائز اهميت مي باشد.
6- با توجه به عدم بررسي دقيق در مورد خسارت ناشي از اين ويروس ها در ايران، برآورد خسارت ناشي ازآلودگي آنها در مناطق مختلف کشور و در ميزبان هاي مختلف توصيه مي گردد.
7- با توجه به اينکه تنها راه کنترل اين ويروس ها استفاده از ارقام مقاوم مي باشد، شناسايي ساختار ژنتيکي  ارقام بومي و يا واکنش ارقام متعدد کشت شده در ايران نسبت به جدايه هاي ويروس از اهميت بالايي برخوردار است.

بررسی پاسخ  های دفاعی ارقام مختلف برنج علیه جدایه  های قارچ نکروتروف Alternaria alternata

نقش ایزوفرم  های مختلف آنزیم پراکسیداز به ویژه ایزوفرم  هایی که درگیر در فرایند لیگنینی و سوبریزاسیون هستند، بررسی شود تا بتوان تفسیر دقیق  تری در مورد روابط بین هیدروژن پراکسید، انواع پراکسیدازها و میزان تولید لیگنین داشت.
- ارتباط بین تولید
ROS و مسیرهای انتقال سیگنال  های دفاعی مرتبط با انواع فیتوهورمون  ها نظیر مسیر فنیل پروپانوئید و اکتادکانوئید در پاتوسیستم برنج – Alternaria alternata مورد ارزیابی قرار گیرد و نقش اکسین، سیتوکسین، جیبرلین، سالیسیلیک  اسید، جاسمونیک  اسید، اتیلن و آبسیزیک  اسید در بروز مقاومت پایه بررسی گردد.
- نقش انواع پروتئین کینازها،
G پروتئین  ها و رادیکال  های فعال نیتروژن در تعامل با انواع ROS و سیستم  های آنتی  اکسیدانت در مقاومت پایه برنج علیه قارچ A. alternata ارزیابی گردد.
امروزه بررسی پدیده مقاومت و فعال شدن مکانیسم  های دفاعی گیاه به کمک روش  های بیوشیمیایی، سلولی و مولکولی و بررسی جنبه  های مختلف ماهیت مقاومت، مورد توجه محققان قرار گرفته است.
بررسی دقیق مسیرهای انتقال سیگنال دخیل در بروز مقاومت می  تواند در روشن شدن هر چه بیش  تر مکانیسم  های القاء مقاومت و در نتیجه بهینه  سازی استفاده از این مکانیسم  ها در کنترل بیماری  های گیاهی حائز اهمیت باشد. در بین روش  های جدید، درک مکانیسم مقاومت پایه (پاسخ  های دفاعی اولیه گیاه میزبان بعد از حمله بیمارگر) برای طراحی یک روش کنترلی مناسب جهت تکمیل روش  های مدیریت بیماری  ها حائز اهمیت می  باشد. یکی از مهم  ترین و مؤثرترین مکانیسم  های دفاعی علیه بیمارگرهای مختلف، فعال شدن
ژن  های وابسته به دفاع است که پروتئین  های مرتبط با بیماریزایی را کد می  کنند. نتایج حاصل از بررسی و شناسایی پاسخ  های دفاعی دخیل در مقاومت پایه در پاتوسیستم  های مختلف می  تواند در برنامه تولید ارقام گیاهی با مقاومت بیش  تر، مورد استفاده قرار گیرد.
 

شناسایی و تعیین خصوصیات بیماریزایی عامل بلایت باکتریایی برنج در ایران

بررسی و شناسایی دقیق پراکنش عامل بیماری در تمام مناطق کشت برنج در کشور
2- بررسی میزان تنوع ژنوتیپی باکتری در مناطق مختلف با استفاده از نشانگرهای مولکولی متنوع به منظور شناخت بهتر در ارتباط با میزان تنوع ژنتیکی عامل بیماری در سطح کشور
3- بررسی واکنش ارقام مختلف بومی برنج به باکتری عامل بیماری (بویژه ارقام غالب برای کشت) و شناسایی و انتخاب ارقام مقاوم و متحمل در برابر بیماری به منظور استفاده در فرآیند تولید ارقام مقاوم
4- شناسایی گیاهان هرز میزبان باکتری در کشور
5- استفاده از روش  های نوین همانند
PCR برای شناسایی باکتری موجود در بذور به منظور حذف بذور آلوده به باکتری و از بین بردن بخشی از اینوکولوم مؤثر باکتری
6- جلوگیری از ورود ارقام حساس برنج به کشور بویژه ارقام حساس در کشورهای گرمسیری آسیای میانه مانند هندوستان
7- مطالعه دقیق روش  های کنترل بیماری بویژه روش  های نوین همانند استفاده از عوامل بیوکنترل و یا استفاده از باکتریوفاژها
8- با توجه به مطالعات وسیع در ارتباط با ویژگی  های بیماریزایی باکتری، مطالعات بیشتر و دقیق  تری برای بررسی فاکتورها و ژن  های دخیل در بیماریزایی باکتری
Xoo مورد نیاز است، تا بتوان در گزینش ارقام مقاوم دقیق  تر عمل نمود تا از شکسته شدن مقاومت ارقام جلوگیری شود.

شناسایی شته  های درخت انار و زنبورهای پارازیتوئید آن  ها در استان خراسان رضوی و برآورد پارازیتیسم با استفاده از روش  های سنتی و مولکولی

 به منظور افزایش دقت در مطالعات مربوط به  شناسایی تاکسونومی گونه  ها علاوه  بر مطالعات ریخت شناسی و مولکولی، کاربرد مطالعات رفتارشناسی می  تواند به شناسایی پارازیتوئیدها کمک کند.
2. استفاده از تعداد تاکسون  های بیش  تر در بازسازی روابط تبارشناسی و کاربرد هم  زمان بیش از دو ناحیه  ی ژنی به منظور افزایش دقت در بازسازی روابط تبارشناسی.
3. برآورد پارازیتیسم با تلفیق یا کاربرد هم  زمان دو یا چند روش نظیر آنالیز اطلاعات
DNA و روش سرولوژی.
4. کاربرد بیش از یک آغازگر با دامنه  ی وسیع به منظور ردیابی پارازیتوئیدها و برآورد پارازیتیسم در مطالعات مزرعه  ای.

ارزیابی تاثیر پودر کائولین بر انبوهی جمعیت کنه قرمز پاکوتاه انار و کنه شکارگرTydeus electus  روی درختان انار در شهرستان فردوس

باتوجه به اهمیت انار به  عنوان محصولی استراتژیک و ارزآور برای کشور پیشنهاد می  شود اثرات جانبی این ترکیب روی سایر بندپایان زیان  آور انار و دشمنان طبیعی آن  ها و همچنین سایر ارقام تجاری این محصول در مناطق مختف انار کاری کشور مورد بررسی قرار گیرد. همچنین اثرات سوء این ماده در دراز مدت برای محیط زیست مورد مطالعه واقع شود. در مطالعات بعدی، شناسایی تکمیلی فون کنه  های گیاهخوار و شکارگر مرتبط با درختان انار منطقه، به  علاوه بررسی مطلوبیت غذایی ارقام مختلف انار برای کنه قرمز پاکوتاه انار در ارتباط با ترکیبات آلی و معدنی برگ ارقام تجاری و بررسی رژیم غذایی انواع بندپایان شکارگر یافت شده روی درختان انار پیشنهاد می  شود.

ارزیابی مقاومت ارقام مختلف سیب زمینی به جدایه  های قارچ Alternaria solani و باکتری Pectobacterium carotovorum sub sp. carotovorum و شناسایی برخی مکانیسم های مقاومت

با بررسی بیشتر در مورد مسیرهای سیگنالی که بعد از آلودگی به بیمارگر در گیاه مقاوم فعال می  شوند، می-توان در جهت تهیه مواد محرک این مسیرها و نیز تیمار گیاهان با این مواد به منظور فعال کردن مسیرهای سیگنالی اقدام کرد تا بعد از حمله بیمارگر مکانیسم های دفاعی گیاه فعال باشد. یکی از مهمترین و مؤثرترین مکانیسمهای دفاعی علیه بیمارگرهای مختلف، فعال شدن ژنهای وابسته به دفاع است که پروتئینهای مرتبط با بیماریزایی را کد می کنند. بنابر این پیشنهاد می شود در مطالعات آینده در زمینه برهمکنش گیاه سیب زمینی و قارچ بیمارگر Alternaria solani موارد زیر مورد بررسی قرار گیرند:
1- بررسی نقش انتقال سیگنال فنیل پروپانوئید در مقاومت به
A. solani
2- بررسی نقش انتقال سیگنال اکتادکانوئید در مقاومت سیب زمینی به
A. solani
3- ارزیابی سطوح رادیکالهای فعال نیتروژن در ارقام نسبتا مقاوم و حساس سیب زمینی به
A. solani
4- بررسی سطوح کالوز و ترکیبات فنلی در مراحل مختلف برهمکنش گیاه با قارچ بیمارگر
5- بررسی نقش سایر انواع پروتئین های مرتبط با بیماریزایی در برهمکنش سیب زمینی با
A. solani
6- مقایسه سرعت و شدت بیان ژنهای دفاعی گیاه در ارقام حساس و نسبتا مقاوم
7- تعیین نقش آنتی اکسیدانت های غیر آنزیمی در مقاومت پایه سیب زمینی به
A. solani
8- بررسی مکانیسم های دخیل در مقاومت پایه غده سیب زمینی به
A. solani
9- برای اعمال مدیریت موثر انواع بیماری های سیب زمینی در مزرعه، بهتر است که مکانیسم های مقاومت فوق الذکر و همچنین سایر جنبه های بیوشیمیایی و سلولی دفاع گیاه سیب زمینی ارزیابی شده در این پژوهش نه تنها علیه قارچ
A. solani  ، بلکه علیه سایر گونه های آلترناریای آلوده کننده سیب زمینی و نیز علیه انواعی از سایر بیمارگرهای این محصول مورد بررسی قرار گیرند. داشتن درک صحیحی از پاسخهای دفاعی دخیل در مقاومت پایه جهت تولید ارقام اصلاح شده با سطوح بالای مقاومت به بیمارگرهای مختلف ضروری به نظر می رسد.

شناسايي باکتريهاي ايجاد کننده پژمردگي، پوسيدگي و لکه برگي هندوانه در استان خراسان رضوي

 بررسی امکان القای مقاومت به روش شیمیایی یا بیولوژیکی در گیاهان مختلف خانواده کدوئیان علیه باکتری موجود در منطقه به منظور کاهش خسارت ناشی از بیماری‌های باکتریایی
2- شناسایی ژن‌های دخیل در بیماریزایی باکتری‌های آلوده کننده هندوانه
3- شناسایی باکتریهای بیماریزای هندوانه و انجام تحقیقات در جهت کنترل آنها
4- انجام تحقیقات گسترده تر در کنترل بیولوژیک
5- تعیین میزان تنوع ژنتیکی باکتریها
6- انجام بررسی منطقه ای جهت شناسایی ارقام مقاوم و متحمل به این بیماریهای باکتریایی
7- در باکتری ها، جهش‌های کوچک می‌تواند تاثیرات زیادی بر روی بیماریزایی جدایه‌ها داشته باشد. بنابراین می‌توان با استفاده از روش‌های بیوتکنولوژی اقدامات مؤثر را در کنترل این بیماریها ایجاد نمود.

شناسايي زنبورهاي پارازيتوئيد شته هاي مزارع يونجه شهرستان بجنورد با استناد به روش هاي کلاسيک و مولکولي (توالي چند ناحيه ژني)

برای انسجام و هدفمندتر بودن تحقیقات در زمینه DNA بارکدینگ و تعیین فواصل بین و درون  گونه  ای در آینده از گونه  ها و جمعیت  های بیشتری استفاده شود.
2. با توجه به ابهام در تبارشناسی گونه
A. smithi ایران با گونه  ی مورد انتظار ثبت شده در بانک  ژن، جمعیت های بیشتری از سایر نقاط کشور جمع  آوری شده و روابط تبارشناسی با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد.
3. ظریف و مشکل بودن خصوصیات تشخیصی بین گونه  های مختلف جنس
Praon به ویژه گونه  های P. barbatum و P. pequodorum و همچنین تنوع بالای درون  گونه-ای این جنس سبب بروز مشکلات تاکسونومیکی گردیده است. لذا به  منظور سهولت در شناسایی این تاکسون، گونه  های مختلف این جنس از نقاط مختلف جغرافیایی جمع  آوری شده و با استفاده از تکثیر ژن COI و تکنیک RFLP کلید شناسایی مولکولی برای گونه  های این جنس تهیه شود.

بررسي فون بندپايان گالزاي گياهي با تاکيد بر کنه‌ها و پشه‌هاي گالزا در شهرستان علي‌آباد‌کتول، استان گلستان

تعداد کل پشه‌های گالزا در دنیا 6203 گونه می‌باشد. ایران کشوری پهناور و با اقلیم‌های متفاوت و پوشش گیاهی غنی می‌باشد. از این رو انتظار می رود با تحقیقات بیشتر در نواحی مختلف کشور، تعداد گونه‌های بیشتری را می توان به فون ایران اضافه گردد.
2 - اکثر تحقیقاتی که در ایران صورت گرفته است در ارتباط با مطالعات فونستیک بوده است، ازآنجا که برخی از پشه‌های گالزا شکارگر هستند بنابراین می توان با بررسی های بیشتر گونه‌های شکارگری را که با شرایط آب و هوایی ایران سازگاری بیشتری دارند را شناسایی نمود و با برسی زیست شناسی آن‌ها از این عوامل در کنترل آفات در گلخانه ها، باغات و مزارع استفاده نمود.
3 - برخی از کنه‌های اریوفید از لحاظ ظاهری شباهت زیادی به یکدیگر داشته، به علاوه برخی گونه‌ها نیز دارای دو فرم دئوتوژن و پروتوژن هستند و این دو فرم از لحاظ ظاهری با یکدیگر تفاوت دارند، و گاهی اوقات به عنوان دو گونه مجزا در نظر گرفته می شوند، برای جلوگیری از چنین اشتباهاتی می توان از روش‌های مولکولی که دقیق تر هستند استفاده نمود.
4 - در ارتباط با این کنه‌ها نیز اکثر کارهای انجام گرفته شامل مطالعات فونستیک بوده است. این کنه‌ها از تخصص میزبانی بالایی برخوردار هستند و از آن‌ها به عنوان عوامل موثر کنترل بیولوژیک علف های هرز استفاده می‌شود. بنابراین می توان تحقیقات بیشتری را برای بررسی زیست شناسی گونه‌هایی که در ایران بر روی علف های هرز فعالیت دارند انجام داد.

مطالعه تنوع گونه  ای بال  ریشکداران شهرستان اصفهان و حومه

با تمرکز روی یک تاکسون (خانواده، زیرخانوده، قبیله و جنس) می‏توان مطالعات تاکسونومیک را  منسجم‏تر و هدفمندتر کرد .
- پیشنهاد می‏شود بویژه در شرایطی که امکان شناسایی صحیح و دقیق با روش‏های متداول دشوار، زمان‏بر و گاها غیرممکن است، از ترکیبی از روش‏های مختلف شناسایی از جمله روش‏های مورفومتریک، مولکولی و روش‏های سنتی شناسایی استفاده گردد.
- با توجه به وجود گونه‏های شناخته شده از بال‏ریشکداران با عادت شکارگری و همچنین وجود برخی گونه‏های موثر در کنترل علف‏های هرز (موند و زاپاتر، 2003) در دیگر نقاط دنیا به نظر می‏رسد انجام مطالعات تکمیلی جهت شناسایی این قبیل بال‏ریشکداران مفید خواهد بود.
با توجه به وجود توانایی گرده‏افشانی در حشرات راسته بال‏ریشکداران که بعضا به صورت اختصاصی و به صورت بسیار موثری عمل می‏کنند (تری، 2001)، احتمالا برخی از گونه‏های گزارش شده از ایران نیز در گرده‏افشانی موثر خواهند بود، بررسی و مطالعه به منظور شناسایی این قبیل بال‏ریشکداران مفید خواهد بود.

بررسی پاسخ سلولی و همورال کرم‌مفتولی سیب‌زمینی، Agriotes lineatus به ایزوله‌های بومی نماتودهای بیمارگر حشرات

واکنش  های متفاوت که حشرات آفت در برابر حشره‌کش  های زیستی نشان می  دهند، مطالعه نحوه تقابل را الزامی می  سازد. با توجه به نتایج حاصل شده از این مطالعه، بررسی عوامل مربوط به بیمارگرهای حشرات که باعث دفع یا دوری از واکنش  های ایمنی میزبان می  شود نظیر تأثیر نوع کوتیکول، تولید ترکیباتی که برای حشرات کشنده است (مجموعه توکسین  های باکتریایی و متابولیت-های مربوط به نماتود) که در بهبود ویژگی  های بیمارگری مؤثر است، نقشی اساسی در کاربرد بهینه حشره  کش  های زیستی در حال‌حاضر و در آینده دارد، همین‌طور، شناخت فیزیولوژی آفت همانند بوم‌شناسی و زیست‌شناسی آن، در کنترل مؤثر ضروری است. این امر به پیش  بینی میزان مقاومت آفت در برابر بیمارگر و ارزیابی کارآیی عامل کنترل کمک می  کند.

بررسی ارتباط توانایی آنزیمی چندین جدایه از قارچ تریکودرما با توانایی بیوکنترلی این قارچ علیه نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی

 شناسایی عوامل بیوکنترل با قدرت کنترل کنندگی بیشتر
2- مشخص نمودن دیگر فاکتورهای موثر در قدرت بیوکنترلی جدایه‌های قارچ تریکودرما
3- بررسی مکانیسم تولید آنزیم‌های مذکور توسط قارچ تریکودرما
4- شناسایی عوامل موثر بر میزان تولید و ترشح متابولیت‌های مذکور
5- دستکاری ژنتیکی جدایه‌های برتر به منظور تولید عوامل بیوکنترل قوی‌تر
6- بررسی تاثیر استفاده همزمان سایر عوامل آنتاگونیست به همراه قارچ تریکودرما بر قدرت بیوکنترلی این قارچ

بررسی تنوع گونه‌ای کنه‌های بالا‌خانواده Eriophyoidea  روی گیاهان علفی در شهرستان فردوس

به منظور انجام پژوهش های کنترل بیولوژیک علف‌های هرز در سطح منطقه ابتدا بایستی گونه‌های بیشتری کشف و سپس ارزیابی گیاه میزبان و توانایی آسیب رسانی کنه به گیاه میزبان مورد بررسی قرار گیرد. کاربرد کنه‌های اریوفید‌ در کنترل بیولوژیک علف‌های هرز در سطح منطقه نیز می‌تواند موضوعی برای تحقیقات آینده در سطح شهرستان باشد. البته این تحقیقات مستلزم پیش آگاهی کامل در زمینه‌ی تنوع گونه‌ای کنه‌های اریوفید‌ و میزبان‌های گیاهی آنها می‌باشد. ارزیابی شرایط آب و هوایی مناسب جهت افزایش جمعیت کنه‌ی اریوفید مورد استفاده در کنترل بیولوژیک علف‌هرز هدف در سطح منطقه، نیز می‌تواند موضوعی برای تحقیقات آینده باشد. شناسایی علف‌های هرز غالب در منطقه و ارزیابی گونه‌های کنه‌ی اریوفید شناسایی شده روی این میزبان‌ها نیز می‌تواند مورد بررسی در منطقه قرار گیرد. عوامل کنترل بیولوژیک بندپایان وقتی که در محلی فاقد دشمنان طبیعی استفاده شوند، موثر خواهند بود، در غیر این صورت جمعیت آنها کم خواهد شد (اسمیت و همکاران، 2010). بنابراین بررسی دشمنان طبیعی غالب روی میزبان‌های کنه‌ی اریوفید نیز می‌تواند به کاربرد کنترل بیولوژیکی موفق در منطقه کمک نماید.
همچنین تاریخچه‌ی زندگی، جستجوگری و رفتار پراکنش، مکانیسم‌های کنترل تخصص میزبانی کنه‌های اریوفیئوایدآ می‌تواند موضوعی برای تحقیقات آینده باشد

بررسي بيمارگری دو گونه نماتود بیمارگر حشرات،
Steinernema feltiae و Heterorhabditis bacteriophora روي آلرود گلخانه Trialeurodes vaporariorum در دو گیاه میزبان خیار و فلفل: مطالعه‌ی آزمایشگاهی و گلخانه  ای

نتایج به‌دست‌آمده در این مطالعه مشخص نمود که مبنای شناسايي و طبقه  بندي نماتودهای بیمارگر حشرات بايستی با استفاده از تلفيقي از روش  هاي کلاسيک و داده  هاي مولکولي باشد. هم  چنین داده  های حاصل از ناحیه  ی ITS و 18S می‌تواند برای تعیین روابط تبارشناسی گونه‌های متعلق به جنس Oscheius با ارزش باشد.
در این مطالعه نتایج حاصل، حاکی از اثربخشی دو گونه‌ی
S. feltiae و H. bacteriophora در شرایط آزمایشگاه و گلخانه است. علاوه بر این مشخص شد حساس  ترین مرحله به نماتود  های بیمارگر، پوره‌ی سن دوم است. با توجه به تأثیر بالای نماتودهای بیمارگر در آلوده سازی پوره‌ی سن دوم روی گیاه خیار در مقایسه با فلفل در شرایط گلخانه می  توان به بیمارگری و ماندگاری این عامل بیوکنترل در سطح وسیع امیدوار بود.
در این مطالعه، تنها تأثیر دو گونه نماتود بیمارگر علیه مرحله‌ی پوره‌ی سن دوم و حشره  ی کامل بررسی شد، ازاین‌رو پیشنهاد می‌گردد تا سایر گونه‌های نماتودهای بیمارگر به‌ویژه گونه‌ی
S. carpocapsae در مقابل آلرود گلخانه ارزیابی گردد. پیش از به  کارگیری نماتود  های بیمارگر برای کنترل آلرود گلخانه در سطح وسیع، بایستی میزان ماندگاری و دمای بهینه برای بیماری  زایی اين عامل کنترل زیستی تعیین شود. با توجه به اينکه عوامل غير  زنده ازجمله دما و رطوبت، کارایی نماتودها را در شرایط طبیعی تحت تأثیر قرار می‌دهند، بررسي حساسيت گونه  ها/ جدايه  هاي نماتود در دما و سطوح مختلف رطوبت، براي استفاده  ی کاربردي اين بيمارگر  ها توصيه مي  شود. با توجه به اثربخشی بالای نماتودهای بیمارگر روی گیاه خیار در مقایسه با فلفل، همچنین تأثیر تریکوم  ها در روند راهکار جستجوگری آن‌ها، توصیه می‌گردد تا تأثیر ارقام مختلف گیاهی که مشخصات فیزیکی و حتی مواد شیمیایی آن‌ها با یکدیگر تفاوت قابل‌توجهی دارد، روی بیمارگری نماتود در مقابل این میزبان بررسی گردد. پیشنهاد می  شود برای بقاء و زنده  مانی نماتودهای بیمارگر روی اندام  های هوایی در شرایط گلخانه، مواد کمکی مختلف آزمایش شود. با توجه به مطالعات قبلی که نشان‌دهنده‌ی اثربخشی نماتودهای بیمارگر علیه سایر آفات گلخانه روی گیاه خیار ازجمله مینوز برگی، تریپس غربی گل و سفیدبالک پنبه است، بررسی تأثیر نماتودهای بیمارگر به شکل همزمان روی آفات مذکور پیشنهاد می‌گردد.
با توجه به این‌که زنبور
E. formosa عمده  ترین عامل کنترل زیستی آلرود گلخانه در گلخانه و سایر کشت  های تحت پوشش است، پیشنهاد می  شود تا اثر احتمالی نماتود بیمارگر روی زنبور و نیز نحوه  ی اثر و تعامل زنبور، آلرود و نماتود بررسی شود.
همچنین به  کارگیری گونه  هاي مختلف نماتود  هاي بيمارگر به شکل هم  زمان و يا با ساير عوامل کنترل زیستی نیز از موضوعاتی است که می  تواند در بررسی  های آتی، موردتوجه قرار گیرد.

بررسی تاثیر عصاره  هاي گياهي در کارآیی قارچ بيمارگر حشرات Beauveria bassiana روی مراحل نابالغ بید آرد Ephestia kuehniella (Lepidoptera : Pyralidae) در شرايط آزمايشگاه

در پژوهش حاضر، اثر عصاره‌های گیاهی شاتره، کلپوره، روناس و حنا در کارآیی قارچ بیمارگر bassiana B.  روی مراحل نابالغ بید آرد مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که عصاره  ی شاتره بیش  ترین سازگاری و عصاره  ی حنا کم  ترین سازگاری را با قارچ بیمارگر B. bassiana داشت. عصاره‌ی شاتره در مقایسه با سایر عصاره‌ها کارآمدتر بود و علاوه  بر اثرات کشندگی حاد بالا، بیش  ترین سازگاری را نیز با قارچ بیمارگر مورد مطالعه نشان داد، بنابراین استفاده از عصاره  ی شاتره همراه با قارچ بيمارگر حشرات در کنترل تلفيقي آفات مي  تواند موفقيت  آميز باشد و عصاره  های کلپوره، روناس و حنا اثر بازدارندگي روي قارچ دارند و استفاده از آن  ها در کنترل تلفیقی آفات توصیه نمی  شود.
با در  نظر گرفتن آثار مخرب زیست محیطی سموم شیمیایی و کم خطرتر بودن ترکیبات گیاهی براي انسان و محیط زیست به  نظر می  رسد از این  گونه ترکیبات پس از انجام مطالعات بیش  تر و تعیین غلظت مناسب آن  ها می  توان در کوتاه مدت به  عنوان جایگزین مناسب در کنترل آفات استفاده نمود.
بررسی اثرات زیرکشندگی ترکیبات استفاده  شده در این تحقیق روي مراحل بید آرد و تأثیر آن  ها روي جدول زندگی و پارامتر  هاي رشد جمعیت آن  ها توصیه می  شود.
استخراج ترکیبات فعال گیاهان مورد آزمایش و بررسی خصوصیات شیمیایی و بیولوژیک آن  ها با هدف دستیابی به فرمول تجاري جهت عرضه به  بازار مصرف پیشنهاد می  گردد.
هم  چنین استخراج متابولیت  های ثانویه از محیط  کشت حاوی این قارچ بیمارگر
B. bassiana و شناسایی عواملی که تولید آنزیم  ها و توکسین  ها را آغاز می  کنند و تعیین نقش دقیق آن  ها در فرآیند بیمارگری توصیه می  شود.
با توجه به تأثیر قابل توجه عصاره  ی شاتره روی مراحل نابالغ بید آرد و سازگاری مناسب آن با قارچ بیمارگر مورد مطالعه، پیشنهاد می  گردد که تحقیقات بیش  تر در مورد امکان کاربرد این عصاره روی سایر آفات انباری صورت گیرد.

تحلیل فیلوژنتیکی دو جدایه ایرانی ويروس موزائيك شلغم (TuMV) و آناليز پروتئوم گیاه آلوده به این ویروس با استفاده از الکتروفورز دوبعدی

 بررسي ساير ويروس‌هاي آلوده كننده كلزا در منطقه و تعيين توالي برخي جدايه‌هاي ايراني.
2. شناسايي علف‌هاي هرز مزارع كلزا و بررسي آلودگي آنها به ويروس‌هاي مختلف.
3. بررسی لکه
های پروتئینی بیشتر ژلهای 2DE و دریافت نتایج طیف سنجی جرمی بیشتر، میتواند به شناخت بیشتر تعامل گیاه- ویروس کمک کند.
4. پروتئین کلروپلاست
ها به‌طور اختصاصی استخراج شده و آنالیزهای پروتئومیکی منحصراً روی پروتئین‌های کلروپلاست انجام شود.
5. مطالعه پروتئوم در اندامک‌های مختلف سلولی شامل هسته، میتوکندری، کلروپلاست، گرده، جنین و آندوسپرم و هر اندامی که احتمال حضور ویروس در آن می‌باشد که این امر کمک فراوانی به افزایش اطلاعات سیستم گیاه - ویروس می‌کند.
6. مطالعه تغییرات پروتئوم گیاه آلوده در مقاطع زمانی مختلف پس از مایه زنی ویروس به گیاه.
7. انجام آزمون
Real time PCR در ارتباط با هر یک از لکههای پروتئینی.
8. آلوده
سازی گیاهان غیرآلوده و آلوده به ویروس به قارچ‌های بیماریزا، تا حساسیت گیاهان از نظر آلودگی به قارچ‌ها بررسی شوند. با توجه به اینکه سطح تولید پروتئین‌های مرتبط با بیماری‌زایی در گیاهان آلوده پایین آمده بود لذا گیاه آلوده به ویروس میتواند مستعد آلودگی به سایر بیماریها شود.
9. انجام آناليزهاي پروتئوميكي در ارتباط با ساير بيماري‌هاي مهم ويروسي منطقه. با توجه به اینکه هر گونه تغییر در گیاه آلوده به ویروس در اثر تغییر پروتئین‌ها می
باشند لذا به جای پرداختن به شناسایی ویروس و تعیین توالیهای ژنومی توصیه میشود به واکنشهای تعاملهای گیاه ـ ویروس پرداخته شود. يادآور مي‌شود كه انجام آزمايش‌هاي مربوط به 2DE مستقل از هر نوع ويروس و گياه مي‌باشد.
10. نتایج این تحقیق و سایر تحقیق‌ها نشان می‌دهد که شناسایی ویروس به تنهایی راه‌گشای کنترل بیماری
های ویروسی نمی‌باشد، بلکه با شناخت تعامل‌ها و مجموعه تغییرات پروتئینی می‌توان کمک شایانی به درک و ارائه راه‌کارهای کنترل بیماری کرد. پس از آلودگی، ویروس جزو کوچکی از گیاه محسوب میشود و لذا با شناسايي صرف ويروس نمي‌توان به روش‌هاي پيشنهادي كنترل دست يافت. یادآور می‌شود که اکنون حتی کشاورزان هم از وجود بیماریهای ویروسی در مزرعه و باغ خود آگاهند؛ آن‌ها همچنان منتظر راه درمان این بیماریها از سوی متخصصان ویروسشناسی هستند.

اثر کود ورمی کمپوست و قارچ مایکوریز Glomus intraradices روی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک توت فرنگی Fragaria ananassa Duch و توانایی های زیستی کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae Koch

 انجام تحقیقات تکمیلی جهت بررسی تاثیر کود ورمی کمپوست و قارچ مایکوریزا روی چرخه زندگی دشمنان طبیعی (شکارگرها و پارازیتوئید ها) توصیه می گردد.
2- انجام تحقیقات لازم در زمینه تاثیر کود ورمی کمپوست و قارچ مایکوریزا روی سایر آفات توت فرنگی بویژه آفات جونده توصیه می گردد.
3- انجام تحقیقاتی جهت تولید تجاری نوعی کود زیستی به صورت کمپلکسی از ورمی کمپوست و قارچ مایکوریزا با غلظت های مشخص که از پایداری و کارایی مطلوبی در شرایط گلخانه و مزرعه برخوردار باشد.
4- اندازه گیری ترکیبات بافت برگ و شیره پرورده توت فرنگی تیمار شده با کود ورمی کمپوست و قارچ همزیست مایکوریزا، به منظور استخراج و شناسایی دقیق متابولیت های ثانویه تولید شده.
5- انجام تحقیقات لازم جهت بررسی تاثیر کود زیستی ورمی کمپوست و قارچ همزیست مایکوریزا بر روی سایر گیاهان گلخانه ای از جمله گیاهان زینتی.

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع پنبه در استان خراسان جنوبی

شناسایی گونه  های بیماری زا و گونه غالب در مزارع پنبه در مناطق مختلف کشت این گیاه
2) تعیین تنوع ژنتیکی نماتدهای انگل گیاهی این مزارع
3) انجام تحقیقات بیشتر در زمینه کنترل بیولوژیکی نماتدهای خسارت  زا
4) تعیین روش  های تناوب زراعی و آیش گذاری در مزارع آلوده
5) استفاده از روش  های مولکولی جهت شناسایی گونه  های مشابهی که شناسایی آن  ها با بررسی خصوصیات مرفولوژیکی و مرفومتریک دشوار است
6) بررسی نماتدهای پارازیت گیاهی محصولات در صورت تناوب با غلات

بررسی ساختار جمعیتی، خصوصیات مولکولی و قابلیت رقابت استرین های
غیر مولد افلاتوکسین
Aspergillus flavus و A. parasiticus به منظور
کنترل بیولوژیک افلاتوکسین ها در ایران

در این تحقیق، برهمکنش های قوی تری در تلاقی بین جدایه های متعلق به یک گروه سازگار رویشی مشاهده شد. لذا، مطالعات در زمینه ارتباط بین گروه های سازگار رویشی بر اساس جهش یافته های نیت و تشابه ژنتیکی پیشنهاد می گردد. بررسی اخیر نشان داد که، علیرغم نمونه های آماری کوچک، تعداد گروه های سازگار رویشی A. flavus شناسایی شده بیانگر نشانگر تنوع ژنتیکی بالای جمعیت مورد مطالعه بود. لذا، اگر چه تعداد نمونه در فراوانی گروه های سازگار رویشی موثر است و لیکن، تنوع منابع نمونه برداری از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. برای تأیید روابط بین گروه های سازگار رویشی، ژنوتیپ ها و فنوتیپ ها نظیر تشکیل سختینه (اندازه و تعداد سختینه ها)، باید جدایه های
غیر توکسین زای بیشتری از مناطق جغرافیایی کشت بادام زمینی، ذرت و پسته در کشور مورد بررسی قرار گیرند.
در این تحقیق دو آغازگر
ISSR به منظور انگشت نگاری و تعیین روابط ژنتیکی بین جدایه های غیر مولد افلاتوکسین A. flavus استفاده شدند. لیکن، رابطه ای بین دامنه جغرافیایی یا سوبستره بین جدایه ها نشاهده نشد. اگر چه، عموماً گونه های اندمیک تنوع کمتری نسبت به گونه هایی با انتشار وسیع، دارند و لیکن، عواملی مانند الگوی پراکنش و اندازه نمونه از تاٌثیر معنی داری بر تنوع ژنتیکی جدایه ها برخوردارند. پیشنهاد می شود که، با بکارگیری نشانگرهای ISSR یا نشانگرهای مولکولی دیگر اطلاعات ارزشمندی در زمینه سا ختار ژنتیکی و روابط ژنتیکی بین جدایه های مورد مطالعه و توسعه کاربرد انها به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک، بدست آید.
نتایج این تحقیق، روش بهینه شده مبتنی بر
PCR را بعنوان روش سریع و موثر در شناسایی ژن های بالقوه دخیل در تشکیل افلاتوکسین و تشخیص گونه غیر توکسین زای A. flavus معرفی نمود که، برای مطالعات بیشتر سودمند خواهد بود.
برخی جدایه های غیر مولد افلاتوکسین
A. flavus متعلق به گروه های سازگار رویشی مختلف الگوهای نقص ژنی همسان داشته و از ارتباط نزدیکی برخوردار بودند.
بررسی هایی به منظور توضیح الگوهای نقص ژنی یکسان در بین گروه های سازگار رویشی در زمینه فرایند تکاملی جدایه های غیر مولد افلاتوکسین
A. flavus ضرورت دارد.
بر اساس آنالیز چهارده ژن و یک ناحیه بین ژنی معلوم گردید که، جدایه های غیر مولد افلاتوکسین کشور فاقد حذف های ژنی بزرگ در کلاستر ژن افلاتوکسین بودند. در این ارتباط، بررسی سایر ژن های کلاستر بیوسنتز افلاتوکسین و یا نواحی بین ژنی مختلف اطلاعات مفیدی را بدست خواهد داد.
به دلیل عدم وجود حذف های بزرگ و الگوهای متعدد نقص ژنی در استرین های غیر مولد افلاتوکسین بومی کشور (از یک ژن تا بیشتر) احتمال بازگشت پذیری پتانسیل توکسین زایی بسیار پایین وجود دارد که، به مطالعات بیشتری نیاز دارد.
شناسایی جانشینی های نوکلئوتیدی غیر مترادف (چند شکلی نوکلئوتیدی منجر به تغییر اسید آمینه) در ژن های
omtA و pksA جدایه های غیر مولد افلاتوکسین A. flavus کشور، نشان دهنده عکس العمل جدایهٌ قارچ به فشار انتخاب می باشد. لیکن پیشنهاد می شود که، ژن های بیشتری از کلاستر بیوسنتز افلاتوکسین برای آگاهی بیشتر از ساختار جمعیتی جدایه های مذکور، مد نظر قرار گیرد.
به نظر می رسد که، روش آنالیز حذف ژنی مربوط به سه ژن
aflR ،aflJ و hypA در کلاستر ژن افلاتوکسین به شناسایی سریع وانتخاب استرین های غیر توکسین زای واقعی، ایمن و کار آمد به منظور استفاده از آنها در توسعه عوامل کنترل بیولوژیک کمک خواهد نمود. لیکن پیشنهاد می گردد که، تحقیقات بیشتری در زمینه آنالیز سه ژنaflR ،aflJ و hypA به عنوان معیاری برای تمایز جدایه های مولد و غیر مولد افلاتوکسین A. flavus کشور صورت پذیرد.
در این تحقیق شواهدی مبنی بر دخالت مکانیسم هایی نظیر چند شکلی تک نوکلئوتیدی و حذف و/یا
اضافه شدن نوکلوتیدی در ژن های
omtA و pksAدر عدم توکسین زایی استرین های غیر توکسین زای کشور، بدست آمد. لیکن، بررسی های بیشتری در بارهٌ نقش موثر جهش ها در عدم توکسین زایی استرین های غیر مولد افلاتوکسین لازم می باشد.
آنالیز درخت فیلوژنی بر اساس توالی نوکلئوتیدی ژن های
omtA و pksA نشان داد که، به ترتیب دو استرین
غیر توکسین زای بادام زمینی
IRG129 و IRG75 از نظر ژنتیکی به استرین های تجاری موفق AF70 A. flavus و AF36 A. flavus نزدیک ترند. هیچ گونه تمایز ریخت شناختی و فیزیولوژیک مهم بین جدایه های غیر مولد افلاتوکسین در گروه بندی فیلوژنی مشاهده نشد. همچنین آنالیز های مبتنی بر یک یا دو ژن همیشه روابط خویشاوندی درون گونه ای را مشخص نمی سازد. البته جدایه های غیر مولد افلاتوکسین مورد مطالعه متنوع بوده و تعیین روابط فیلوژنی درون گونه ای A. flavus آسان نمی باشد. لذا، تعیین روابط بین جدایه های غیر مولد افلاتوکسین کشور با جدایه های تجارتی بر اساس ترکیبی از اطلاعات توالی ژن های مختلف ضرورت دارد.
در این مطالعه، جدایه های غیر مولد افلاتوکسین
A. flavus باعث کاهش تولید افلاتوکسین جدایه توکسین زا گردید. بر این اساس می توان اظهار داشت که، جدایه (یا جدایه های) موفق از قابلیت بالقوه در کاهش جمعیت
توکسین زا برخوردارند. لذا، مطالعات بیشتریبه منظوراگاهی از استقرار جدایه های موفق در شرایط مزرعه یا باغ، دز موثر و فرمولاسیون و زمان کاربرد آنها به عنوان یک محصول بیولوژیک لازم است. بعلاوه، پیشنهاد می شود کارایی
جدایه های رقابت کننده از طریق مهندسی ژنتیک و بر اساس اطلاعات حاصل و همچنین درک تنظیم مولکولی سنتز افلاتوکسین، بهبود داده شود.

شناسایی و مقایسه فاکتور های فنوتیپی و ژنوتیپی در باکتری های مولد هسته یخ جدا شده از درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی

 نمونه برداری از مناطق جغرافیایی مختلف با شرایط آب و هوایی متفاوت تر.
2- انجام
PCR با آغازگر های اختصاصی برای باکتری های مولد هسته یخ که شاید بتوان این جدایه ها را سریع تر و دقیق تر شناسایی کرد.
3- مطالعه بیشتر بر روی پروتئین های ضد یخ و تلاش برای استفاده از آن ها در کنترل سرمازدگی.
4- بر روی سیگنال باکتری
P. syringae و سایر باکتری های مولد هسته یخ کار بیشتری صورت پذیرد. می توان با تغییر ژنتیکی در ژن تولید کننده سیگنال ahlI، اثر آن را بر قدرت هسته یخ بررسی نمود.
5- ارتباط فاکتور های مؤثر در بیماری زایی مثل میزان تولید آنزیم کاتالاز، سیدروفور پایووردین، تحرک، تولید
EPS و غیره با قدرت هسته یخ بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد.
6- استفاده از ارقام مقاوم به سرما در مناطقی که در خطر سرمازدگی قرار دارند و انجام راه کار های پیشگیری نظیر انتخاب زمین مناسب، خودداری از عملیات خاک ورزی مثل کود دادن های بیش از اندازه، هرس به موقع درختان، برس زنی و غیره جهت مقابله با سرمازدگی پیشنهاد می شود.
7- ترکیبات ضد یخ گیاهی که یکی از اثرات آن ها جلوگیری از تشکیل هسته یخ است در کاهش سرمازدگی نقش بسزایی دارند. لذا استفاده از آن ها در ماه های خطر توصیه می شود.

بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های توکسین زا و غیر توکسین زای باکتری Pseudomonas syringae جدا شده از درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی

بررسی و تعیین پراکنش عامل بیماری در تمام نقاط عمده کاشت درختان هسته دار در کشور.
2- بررسی میزان تنوع ژنوتیپی باکتری در مناطق جغرافیایی مختلف با استفاده از نشانگر های مولکولی متنوع مانند
AFLP.
3- با افزایش اطلاعات در مورد نحوه عملکرد توکسین ها، می توان از آن ها علیه علف های هرز استفاده کرد.
4- انجام مطالعات بیشتر و دقیق تر برای بررسی ژن های دخیل در بیماری زایی باکتری
Pss و سیستم های تنظیم کننده آن ها.

بررسی اثرات کشندگی و زیر‌کشندگی امواج مایکروویو روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات  Callosobruchus maculatus Fabricius (Coleopthera: Chrysomelidae) و ارزش غذایی لوبیا چشم‌بلبلی Linnaeus Vigna unguiculata

در راستای پژوهش صورت گرفته مواردی همچون انجام تحقیقات تکمیلی به منظور بررسی اثرات زیر‌کشندگی امواج مایکروویو روی مراحل مختلف زیستی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات جهت کنترل جمعیت این آفت در انبارها طی چندین نسل، انجام تحقیقات تکمیلی در مورد تلفیق این روش با سایر روش‌های کنترل نظیر کاربرد انواع اسانس‌ها و عصاره‌های گیاهی جهت شناسایی روش‌های سازگار و سینرژیست با امواج مایکروویو و سرعت بخشیدن به روند کنترل آفت در انبار‌ها، انجام تحقیقات در زمینه‌ی اثرات جانبی امواج مایکروویو روی جوانه زنی بذور انباری به منظور جلوگیری از اثرات سوء احتمالی امواج مایکروویو روی قوه نامیه بذور و ارزیابی کارایی و صرفه اقتصادی به کار گیری تجارتی امواج مایکروویو در کنترل آفات انباری برای مطالعات آتی پیشنهاد می‌گردد.

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                            bazgasht

 

 

عنوان پایان نامه

پیشنهادهای پژوهش

اثر کوددهی نیتروژن وگوگرد در کلزا بر توانایی­های زیستی شته خردل.

با در نظر داشتن این نکته که تحقیق حاضر در شرایط گلخانه انجام گردید، توصیه می‌شود که نتایج حاضر در شرایط مزرعه  آزمون شوند تا در شرایط واقعی‌تر کاربرد نسبت مناسب کوددهی نیتروژن و گوگرد بر عملکرد گیاه و خسارت وابسته به انبوهی شته خردل بیان شود. هم  چنین، با شناسایی دشمنان طبیعی شته خردل در مزرعه کلزا ضمن برآورد کارایی عوامل زیستی در کنترل انبوهی آفت، بایست تاثیر کوددهی نیتروژن و گوگرد در برهم  کنش های گیاه - شته - دشمنان طبیعی در راستای مدیریت پایدار شته خردل ارزیابی گردد.

شناسایی ویروس Y سیب زمینی به روش LAMP و مقایسه این روش با روشهای PCR و ELISA(

با توجه به خسارت زا بودن ویروس Y سیب زمینی به خصوص در استان خراسان رضوی لذا  برای جلوگیری از خسارت این ویروس یکی از عملی و اقتصادی ترین روشها، شناسایی ویروس در منطقه، ارائه راههای جهت کنترل آن و پیشگیری از این ویروس در سالهای زراعی بعد می باشد، از این رو پیشنهاداتی بصورت موردی ارائه شده است:
1- بهینه سازی و بهره گیری از روش
LAMP به عنوان یک روش ساده و سریع و کم هزینه در تشخیص ویروس ها و سایر پاتوژنها
2- مطالعه جهت تهیه کیت آماده
LAMP جهت استفاده در مزرعه
3- بررسی امکان استفاده از روش
LAMP در شناسایی ویروسهای دارای تنوع طبیعی که دارای نرخ موتاسیون و تغییر پذیری ژنوم بالایی هستند.
4- استفاده از روش
LAMP برای شناسایی بیماریهای گیاهی شایع در مناطقی که  فاقد امکانات متداول آزمایشگاهی هستند.
5- مطالعه جهت جایگزین نمودن روش
LAMP  بجای ELISA  در مزارع به عنوان یک روش قطعی شناسایی ویروسها ، به علت زمان بر و هزینه بر بودن روش ELISA و حساسیت کم آن

بررسی بر‌هم‌کنش سلولی و پلاسمایی لارو‌ کرم‌سفید ریشه Polyphylla adspersa Motschulsky (Coleoptera: Melolonthidae) و نماتود‌های بیمارگر حشرات

 پاسخ‌های ایمنی کرم‌سفید ‌ریشه به زهرآگینی دوگونه نماتود، می‌تواند با ایجاد نماتود‌های عاری از باکتری و کلنی خالص باکتری به‌صورت مجزا و مستقل ارزیابی شود تا نقش هر عامل معین شود.
2- پاسخ‌های ایمنی پلاسمایی کرم‌سفید ‌ریشه در برابر نماتود‌های بیمارگر با تأکید بر نقش پپتید‌های ضد میکروبی، ترکیبات اکسیژنه و نیتروژنه و همچنین ایکوزانوئید‌ها بررسی شود.
3- دفاع رفتاری در لارو‌های سنین دوم و سوم کرم‌سفید‌ ریشه نسبت به گونه‌های نماتود ارزیابی شود.
4- نقش متابولیت‌های باکتری همزیست نماتود‌های بیمارگر معین شود.
5- نقش آنزیم‌های سطح جلد بدن نماتود در دفاع احتمالی حشره و تأثیر احتمالی آن روی سیستم‌ آنزیمی دخیل در دفاع مطالعه شود

بررسی بیماریزایی قارچ  های Lecanicillium longisporum و Verticillium epiphytum  روی شته  های Sipha maydis وMetopolophium dirhodum  در شرایط آزمایشگاهی

انجام تحقیقات تكميلي جهت اطمينان از بي‌خطر بودن قارچ L. longisporum براي موجودات غيرهدف، از جمله دشمنان طبيعي (شكارگرها و پارازیتوئیدها) با توجه به دامنه ميزباني گسترده این قارچ توصیه می‌گردد.
2-انجام تحقیقات لازم در زمینه شناسایی دامنه میزبانی قارچ
V. epiphytum و بررسی بیماریزایی آن روی سایر آفات توصیه می  گردد.
3-انجام تحقيقاتي جهت توليد تجاري فرمولاسيون  هايي كه در شرايط مزرعه  ای از پايداري و كارايي مطلوبي برخوردار باشند.
4-ارزیابی کارایی این بیمارگرها در شرایط گلخانه و مزرعه.
5-استخراج متابوليت  هاي ثانويه از محيط كشت حاوي اين قارچ  ها و بررسی تاثیرات آنها.
6-شناسایی عواملی که تولید آنزیم  ها و توکسین  ها را آغاز می  کنند و تعیین نقش دقیق آنها در فرآیند بیماریزایی.

بررسی فونستیک کنه  های مواد غذایی انباری در شهرستان مشهد و حومه

 علیرغم تلاش فراوان برای نمونه برداری از نقاط و انبار های مختلف، در بسیاری موارد عدم رضایت مسئولین کارخانه‌های محصولات غذایی مانع نمونه‌برداری می‌شد. بنابر این تکمیل فون کنه‌های انباری شهرستان مشهد نیازمند تحقیقات گسترده‌تری می‌باشد.
 2- در این بررسی تنوع کنه‌های مرتبط با حبوبات و خشکبار ناچیز و اندک بود و این علیرغم اهمیت اقتصادی این محصولات می‌باشد. بنظر نگارنده بررسی کنه‌های خشکبار می تواند موضوع تحقیقات بعدی باشد.
3-  نقش برخی از کنه‌های مرتبط با موادغذایی انباری جمع‌آوری شده در این بررسی چندان مشخص نیست. لذا بررسی‌های اکولوژیکی این گونه‌ها می تواند زمینه تحقیقات بعدی باشد. در اين خصوص مي  توان به كنه  هاي نهان-استيگمایان اشاره نمود كه بررسي  هاي بيشتر در زمينه رژيم غذايي و نقش آنها در انبارها لازم مي  باشد.
4- زيست  شناسي گونه  هاي شناسايي شده، بخصوص گونه  هاي شكارگر كه در كنترل كنه  هاي خسارت  زاي انباري نقش دارند نیز می تواند زمینه تحقیقات بیشتر باشد.

بهینه سازی ترکیب محیط کشت و فرمولاسیون پودری قارچ تریکودرما علیه بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی در اثر Fusarium oxysporum f.sp. Lycopersici

1- یکی از مهمترین مشکلات مربوط به فرمولاسیون‌های تهیه شده کاهش سریع جمعیت عامل آنتاگونیست در خاک می‌باشد و در نتیجه عامل آنتاگونیست در شرایط مزرعه نمی‌تواند کارائی لازم را داشته باشد. اعتقاد بر این است که فرمولاسیون گرانول آلجینات به همراه سبوس گندم می  تواند در خاک به مدت طولانی بقاء خود را حفظ کند و کارائی لازم را داشته باشد. از اینرو پیشنهاد می  شود تاثیر فرمولاسیون  ها بصورت طولانی مدت بر روی بیماریهای گیاهی مختلف و همچنین میزان جمعیت جدایه  های تریکودرما در خاک در طول فصل زراعی ارزیابی شود
2-  یکی از مهمترین دلایل تولید عوامل بیوکنترل در محیط  های مایع، تولید و استخراج متابولیت  های میکروبی مانند آنتی بیوتیک  ها و آنزیم  های کیتیناز، گلوکاناز و پروتئاز بوسیله جدایه  های تریکودرما می باشد. از اینرو پیشنهاد می  شود که میزان فعالیت متابولیکی جدایه  های مختلف در محیط  های کشت برتر بررسی شود.
3-  اگرچه میسلیوم بهترین فعالیت بیوکنترلی را دارد، اما متاسفانه نمی  تواند در فرآیندهایی مانند خشک شدن دوام بیاورند و از اینرو نمی  توان از آن بعنوان فرآورده بیوکنترل استفاده کرد. در مقابل، مقاومت بالای کنیدی  ها به شرایط محیطی مختلف باعث شده است که کنیدی  ها برای استفاده تجاری عوامل بیوکنترل بیشتر مدنظر باشند. با این حال، تولید دائمی میسلیوم باعث تولید فرآورده  های متابولیکی مانند آنتی-بیوتیک  ها و آنزیم  ها می  شود که فعالیت بیوکنترلی خیلی بالایی دارند. از اینرو تولید همزمان کنیدی و میسلیوم ارزش افزوده عوامل بیوکنترل را افزایش می  دهد و هزینه  های تولید را کاهش می  دهد. مطابق با این اطلاعات، پیشنهاد می  شود که فعالیت آنزیمی و میزان کمیت و کیفیت کنیدی  های تولید شده در محیط  های کشت برتر بررسی شود.
4-   بیشترین بیوماس جدایه  های تریکودرما در محیط شماره 25 تولید شد. از اینرو توصیه می  شود تاثیر ترکیبات موجود در این محیط، خصوصاً عصاره مخمر و همچنین عناصر کم مصرف در محیط  های کشت دیگر نیز بررسی شود.
5- یکی از مهمترین فاکتورهایی که رشد و اسپورزایی جدایه  های تریکودرما را محیط  های کشت تحت تاثیر قرار می  دهد
pH محیط کشت می  باشد. جدایه  های تریکودرما قادر به تغییر pH محیط کشت در طول فاز رشدی می  باشند. پیشنهاد می  شود که تغییرات pH محیط در طول قاز رشدی تریکودرما در محیط  های کشت مایع بررسی شود. علاوه بر این با توجه به تاثیر قابل توجه منابع اولیه و ثانویه نیتروژن بر روی pH محیط پیشنهاد می  شود تاثیر منابع نیتروژن نیز بر روی این تغییرات مطالعه شود.
6-   انتخاب اجزای محیط کشت برای تولید انبوه میکروارگانیسم  ها نباید فقط بر اساس عملکرد بیوماس باشد، بلکه باید بر اساس قابلیت دسترسی و هزینه محیط کشت نیز باشد. با توجه به معنی  دار بودن اثرات متقابل محیط کشت با فرمولاسیون و تاثیر بهتر فرمولاسیون  های پودر تالک و شسته نشدن بیوماس پیشنهاد می  شود که تاثیر غلظت  های بیشتر آب پنیر که بعلت حجم بالای لاکتوز و نمک  های معدنی، بعنوان یک افزودنی برای کشت صنعتی میکروارگانیسم  های مهم، مانند مخمرها، باکتری  ها و قارچ  های خوراکی استفاده شده است، بر روی رشد میسلیومی و کیفیت بیوماس تولید شده و همچنین بقاء فرمولاسیون  ها ارزیابی شود.
7-  با توجه به اینکه عوامل محیطی زیادی رشد و اسپورزایی جدایه  های تریکودرما را تحت تاثیر قرار می-دهند پیشنهاد می  شود که میزان رشد و تولید بیوماس جدایه  های تریکودرما در فرمانتور تحت شرایط کنترل شده بررسی شود.
8-  بقاء فرمولاسیون  ها در طی انبار یکی مهمترین فاکتورهایی است که استفاده از عوامل بیوکنترل را تحت تاثیر قرار می  دهد. از اینرو پیشنهاد می  شود که بقاء فرمولاسیون  ها تحت شرایط مختلف انبار و همچنین تاثیر فاکتوهایی مانند دمای انبار و حجم رطوبتی فرمولاسیون بر روی بقاء فرمولاسیون  ها مطالعه شود.
9-  گونه  های تریکودرما بطور گسترده  ای بصورت فرمولاسیون پودر تالک به بازار عرضه شده  اند. مشکلات مربوط به فرمولاسیون  های پودر تالک شامل از دست دادن آب  و عمر مفید کم و پایین بودن بقاء پروپاگل  ها بعد از سه ماه ذخیره می  باشد، که کارآیی و قابلیت عرضه به بازار فرمولاسیون را تحت تاثیر قرار می  دهد (جیاراج و همکاران، 2006). از اینرو پیشنهاد می  شود تاثیر ترکیباتی مانند گلیسرول و پلی اتیلن گلایکول بر افزایش بقاء فرمولاسیون  ها در شرایط مختلف انبارداری ارزیابی شود.
10-  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در مجموع فرمولاسیون پودر تالک بهتر از فرمولاسیون پودر کائولن می  باشد. با این حال، در بعضی از تیمارهای آزمایشی فرمولاسیون پودر کائولن قابلیت بیوکنترلی بهتری نسبت به فرمولاسیون پودر تالک داشت. پیشنهاد می  شود که از نظر علمی دلیل این اتفاق بررسی شود.
11-  پیشنهاد می  شود که کارائی فرمولاسیون  ها علیه نژادها و استرین  های دیگر بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی و همچنین علیه بیمارگرهای قارچی گیاهان مختلف ارزیابی شوند.

جمع‌آوری و شناسایی کفشدوزک‌های شهرستان مشهد(استان خراسان رضوی)

در مورد گونه‌های یک خانواده یا زیرخانواده و قبیله تحقیقات فونیستیک می‌تواند حداقل به عنوان یک طرح  انجام گردد و کلیدی برای معرفی گونه  ها تنظیم گردد.
- طی بررسی منابع داخلی در مورد گونه  های موجود در استان  های خراسان جنوبی و خراسان شمالی تحقیقی صورت نگرفته است، پیشنهاد می  شود فون این مناطق هم مورد مطالعه قرار گیرد.
- هم  چنین می  توان جهت رفع ابهام در شناسایی، در این خانواده از روش مولکولی استفاده کرد، به  ویژه در مورد گونه  هایی که چندشکلی در میان افراد به چشم  می  خورد.
- با توجه به نقش این حشرات در کنترل طبیعی آفات می  توان تحقیقاتی در رابطه با پرورش و تکثیر گونه-های قابل استفاده در برنامه  های مدیریت آفات انجام داد.
- هم  چنین می  توان تأثیر انواع حشره  کش  های طبیعی را روی تعدادی از گونه  های مهم  تر و قابل پرورش مورد بررسی قرار داد.

شناسايی مولکولی ويروس زردی غربی چغندرقند در مزارع چغندرقند استان خراسان رضوی

در کشور ما چغندرقند در دو فصل بهار و پاییز کشت می‌شود و در تابستان و زمستان برداشت می‌گردد، به همین علت منابع آلودگی طی فصول مختلف سال حفظ شده و به گسترش بعدی علائم کمک ‌می‌کند همچنین به دلیل عدم انتقال BWYV از طریق بذر و دانه‌ی گرده، به نظر می‌رسد این ویروس اولین بار از طریق مواد گیاهی آلوده وارد ایران شده و پس از استقرار به طور مستقل تکامل یافته که البته اثبات این نظریه نیازمند مطالعات بیشتری است. به همین دلیل حذف گیاهان آلوده از مزارع که به عنوان کانون آلودگی برای انتشار ثانویه بیماری عمل می‌کنند و همچنین حذف گیاهان زراعی و علف‌های هرز میزبان BWYV و ناقلین آن در مزرعه و اجتناب از کاشت مخلوط توصیه می‌شود. با توجه به اهمیت ناقل در انتقال ویروس زردی غربی چغندرقند، نیاز به انجام بررسی جامعی است. علاوه بر این، با توجه به عدم انجام بررسی دقیق در خصوص میزان خسارت ناشی از آلودگی به BWYV، برآورد میزان خسارت ویروس زردی غربی چغندرقند در نقاط مختلف کشور و در میزبان‌های مختلف توصیه می‌شود.
 از جمله مطالعاتــی که در ادامه تحقیق حاضر می‌تواند انجام شود، می‌توان به تکثـــــیر ژنوم کامل(
full-length)  جدایه‌های ایرانی BWYV و تهیه همسانـــه‌های عفونـت‌زا (Infectious Clone) و تعیین عملکردهای ناشناخته برخی از نواحی حفاظت شده بر روی ژنوم ویروس، اشاره نمود.
بررسی فرضیه‌ای مبنی بر اینکه جدایه‌های ایرانی همان جدایه‌های ویروسی با نیای مشترک با جدایه‌های چینی و آمریکایی باشند، نیاز به مطالعات دقیق‌تری دارد. ما برای دانش قرار گرفتن ژنها در طول توالی، نیاز به توالی کامل این ویروس داریم تا با بررسی آن صفت‌های هر ژن را بیشتر بشناسیم و توالی دقیق موقعیت یک ژن را در توالی پیدا کنیم.
 در ایزوله‌های چینی
EU636990 BWYV-GS)‌‌EU636991 ,‌BWYV-IM) ژن سوم از نوکلئوتید 3511 شروع و با کدون پایان UAG در نوکلئوتید 4110-4108 به اتمام می‌رسد (زیانگ و همکاران،2010) اما این موضوع در رابطه با جدایه‌ی ایرانی نامعلوم است. اطلاعات در مورد فقط یک یا دو ژن، نمی‌تواند شناخت کاملی برای ما روشن کند. زیرا علاوه بر شناسایی ویروس، باید موقعیت هر ژن در توالی نوکلئوتیدی مشخص شود تا به این صورت بتوانیم از جایگاه دقیق ژن در ژنوم ویروس مطلع شویم

شناسایی و بررسی مولکولی ویروس زردی چغندرقند (Beet yellows virus) در برخی از نقاط ایران

چغندر یک گیاه دوساله است که در سال اول رشد رویشی خود را کامل می کند، و برای تکمیل مرحله زایشی و رسیدن به بذر باید وارد سال دوم شده و یک دوره سرما را تحمل کند. از طرفی در نقاط متعدد این گیاه کشت می شود و تقریبا در آب و هواهای متفاوت قادر به رشد است، از این رو شرایط برای ماندگاری منبع ویروسی و اپیدمی بیماری های این گیاه وجود دارد و چون انتقال بذری این ویروس تا به حال گزارش نشده است لذا احتمال می رود  که منبع اصلی آلودگی خود گیاه آلوده در مزرعه باشد، بنابراین تمامی این موارد کوشش گسترده ای را برای بهداشت زراعی محصول می طلبد. البته از نقش ناقل در آلودگی و نیز تاثیر کنترل آن در مدیریت بیماری نباید غافل ماند.
- از آن جا که چغندر یک گیاه صنعتی است لذا برآورد واقعی خسارت هر یک از عوامل خسارتزای این محصول و نیز این ویروس منطقی و مفید به نظر می رسد.
- توصیه می شود بیماریزایی ویروس
BYV در دیگر میزبان های احتمالی .و یا علف های هرز مورد بررسی قرار گرفته و اهمیت هر یک تعیین گردد.
- از آن جا ناقل نقش بسیار مهمی را در بروز ویروس
BYV دارد، لذا نیاز به مطالعه  ای گسترده و قیق در را بطه با ناقل به شدت احساس می شود.
- از آن جا که مطالعه ژنتیکی و فیلوژنتیکی این ویروس در کشور به مقدار بسیار اندکی انجام شده و این پژوهش به همراه توالی جدایه اصفهان تنها توالی های ایرانی موجود در بانک جهانی هستند، لذا به منظور یافتن روابط فیلوژنتیکی جدایه های ایرانی با سایر جدایه های موجود در بانک جهانی نیاز است که مطالعات بیشتری در نقاط متعدد کشور انجام شده تا در خصوص روابط آن ها بتوان بهتر و دقیق تر اظهار نظر کرد.
- توالی یابی کامل جدایه های ایرانی و نیز تهیه همسانه بیماری زا
Infectious clone)) برای ویروس BYV می تواند در راستای محقق شدن اهداف ویروس شناسان راهگشا باشد.

شناسایی وتعیین مناطق آلوده به پاتوژن های باکتریایی گوجه فرنگی دراستان خراسان رضوی

با توجه به اینکه باکتری Ralstonia solanacearum و باکتری Xanthomonas spp که جزو پاتوژن‌های مهم باکتریایی گوجه فرنگی در دنیامی باشند، لازم است تا بررسی دقیقی در موردپراکنش این بیماری ها و برآورد درصد خسارت احتمالی توسط آنها در استان صورت گیرد. همچنین لازم است تا ارقامی که مقاومت بیش تری نسبت به این باکتری ها دارند شناسایی و در اختیار کشاورزان قرار گیرند. تا از شیوع احتمالی باکتری جلوگیری شود. اگر چه شرایط آب و هوایی مزارع گوجه فرنگی در مشهد و چند شهر دیگر استان خراسان رضوی اجازه به شیوع باکتریها را نمی دهد اما لازم است تا توجه خاصی به حضور این باکتری داشته باشیم تا اگر سالهایی گرم و مرطوب شدن آب و هوا را داشتیم اقدامات پیش گیری از شیوع احتمالی این بیماری ها صورت گیرد.

مطالعه محتوای پلاسمیدی جدایه های Erwinia amylovora  عامل بیماری سوختگی آتشی

جداسازی عامل بیماری از منابع غیر درختان دانه دار به ویژه گیاهان زینتی آسیب پذیر، تمشک و سایر گیاهان مشکوک و بررسی بیماریزایی و تنوع پلاسمیدی
2- ردیابی جدایه های فاقد پلاسمید
pEA29 و بررسی بیماریزایی و تنوع پلاسمیدی در مقایسه با تیپ وحشی
3- بررسی فاکتورهای محیطی، تیمارهای آزمایشگاهی و روشهای کنترلی در ثبات واحدهای
SSR

مطالعه ی فونستیک دوبالان خانواده Cecidomyiidae در شهرستان های جغتای، جوین و اسفراین

باتوجه به تنوع بالای این خانواده در کشور های همسایه و دنیا و تعداد کم گونه های گزارش شده از ایران انتظارمی رود بررسی های بیشتر بویژه در مناطقی که هیچ تحقیقی هنوز صورت نگرفته بر غنای این خانواده در ایران خواهد افزود.
مطالعه زیست شناسی گونه های شکارگر این خانواده و بررسی امکان پرورش ین حشرات در آزمایشگاه  و استفاده از پتانسیل شکارگری آنها درشرایط مزرعه می تواند موضوع مطالعات بعدی باشد.
 با توجه به شکارگر بودن برخی از گونه ها یاین خانواده و نقش یکه در کنترل بیولوژیک و کاهش تعداد آفات دارند، رها ساز یاین پشه هادرحاشیه مزارع و باغات،و عدم سمپاشی مزارع و باغات در زمان اوج جمعیت انها ،می تواند به افزایش تعداد گونه ها یاین خانواده و کاهش جمعیت آفات کمک کند. 
  شناسایی مولکولی گونه های یکه از لحاظ مورفولوژیکی دارای شباهت زیادی هستند چرا که گاهی تشخیص اینگونه ها براساس خصوصی اتمورفولوژیکی دشوار است.

بررسي تنوع زيستي مگس  هاي گل  (Dip.: Syrphidae) اكوسیستم  های زراعي در استان کرمان  و مقايسه كارايي روش  هاي مختلف جمع‌آوری

با توجه به اینکه در چنین مطالعاتی مواردی مانند ضیق  وقت، هزینه  بالا، مسافت  های طولانی، راه  های صعب العبورو ...، در نتایج به دست آمده ﺗثیرگذار می  باشند و نمونه  برداری از کلیه مناطق  امکان پذیر نمی  باشد. در نتیجه فون منطقه محدود به گونه  های شناسایی شده در این بررسی نیست. لذا توصیه می  شود در آینده مطالعات تکمیلی در این زمینه بویژه در مناطق کوهستانی، صعب  العبور و غیر کشاورزی و با استفاده از روشهای مختلف جمع  آوری انجام گیرد.

با فراهم کردن امکانات حفاظتی و حمایتی در منطقه می  توان زمینه را برای فعالیت برخی شکارگرها به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک مساعد ساخت.

مطالعه دینامیک جمعیت گونه  های شته  خوار و کلنی  های شته در اکوسیستم  های کشاورزی با شرایط اقلیمی متفاوت از دیگر زمینه  هایی است که لازم است در شرایط منطقه مورد توجه قرار گیرد.

بررسی میزان تاثیر گذاری گونه  های شته  خوار مگس  های گل در کنترل شته  ها  با کاشت گیاهان منبع شهد و گرده در حاشیه مزارع نیز از مواردی است که از لحاظ کاربردی ارزشمند است.

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                                         bazgasht

 

 

عنوان پایان نامه

پیشنهادهای پژوهش

ارزیابی تأثیر جدایه های باسیلوس ریزوسفر گوجه فرنگی در کنترل نماتد ریشه گرهیMeloidogynejavanica در استان خراسان رضوی

استخراج و خالص سازی ترکیبات کشنده آنتاگونیست و بررسی میزان غلظت مؤثر آن ها در کنترل عوامل بیماریزا.
2- بررسی شرایط محیطی بیولوژیکی که عامل بیوکنترل در این شرایط حداکثر توان آنتاگونیستی خود را علیه بیمارگر بروز می دهد.
3- توانایی های جدایه های موفق آنتاگونیست در کنترل عامل بیمارگر و افزایش محصول در شرایط طبیعی نیز برآورد گردد.
4- با توجه به نتایج حاصل از مزرعه، فرمولاسیون های مناسب از جدایه هایی که عملکرد بالایی را نشان می دهند، تهیه گردد.

بررسی اثر انبوهی تریکوم ارقام گندم بر شکارگری سن Orius albidipennis Reuter (Het.: Anthocoridae) روی شته  ی جوSipha maydis Passerini (Hom.: Aphididae)

 استفاده از ارقام گندم بیشتر جهت سنجش دقیق  تر مقاومت فیزیکی گیاه نسبت به شته  ی جو Sipha maydis
- تعیین نقش تریکوم در مقاومت ارقام گندم نسبت به آفات کلیدی منطقه و برهم  کنش آن  ها با دشمن طبیعی غالب در مزارع گندم
- تعیین اثر سایر عوامل فیزیکی ارقام گندم در برهم  کنش گیاه با گیاه  خوار و دشمن طبیعی مانند ضخامت لایه  ی مومی ولایه  ی پارانشیم برگ
- تعیین عوامل بیوشیمیایی مؤثر در بروز مقاومت ارقام گندم مورد مطاله نسبت به شته  ی جو
- با توجه به اینکه پارامترهای تخمین زده شده در آزمایشگاه قابل تعمیم به شرایط مزرعه نخواهد بود و از طرفی گیاه، آفت، دشمن طبیعی و محیط  چهار جزء به هم  وابسته هستند، بایستی برهم  کنش-های گیاه-گیاه  خوار و دشمن طبیعی در شرایط مزرعه  ای جهت اجرای بک برنامه  ی موفق مدیریت تلفیقی مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی اثر بیوکنترلی فنازین- 1- کربوکسیلیک اسید تولید شده توسط جدایه های Pseudomonas fluorescens ریزوسفر روی بیماری مرگ گیاهچه خیار دراثر قارچ Pythium ultimum دراستان خراسان رضوی

استخراج و خالص سازی ترکیبات بازدارنده که توسط جدایه های برتر تولید می شوند و بررسی میزان اثر هر کدام هم در شرایط آزمایشگاه هم در شرایط گلخانه در کنترل عامل بیمارگر
2) بهبود شرایط ساختاری و شیمیایی خاک در جهت بالاتر بردن راندمان بیوکنترل
3) انجام آزمایشات ژنتیکی وبوجود آوردن استرین های با ژنوم نوترکیب که تمامی خصوصیات برتر را دارا باشند با توجه و دقت در این موضوع که بیان برخی ژنها هر چند مفید اما گاهی باعث عدم بیان برخی ژن های حساس دیگر می شوند.
4) بوجود آوردن گیاهان تراژنیک  ودر صورت امکان انتقال برخی از ژن های موثر سودوموناس ها به آنها در جهت کنترل بهتر
5) فرمولاسیون سودوموناس ها با برخی آنتاگونیست های قوی مانند تریکودرما و گلیوکلادیوم
6) فرمولاسیون سودوموناس ها با میکرواگانیسم های مفیدی چون ازتوباکترها و مایکوریزا
7) بررسی شرایط مختلف خاک در راندمان بیوکنترلی و انتخاب بهترین شرایط وهماهنگ کردن شرایط مزرعه با آن

بررسی الگوی کلنیزاسیون ریشه گندم بوسیله سودوموناس های فلورسنت و ارتباط آن با کنترل بیولوژیکی بیماری پاخوره گندم در اثر
Gaeumannomyces graminis var.tritici

 از آنجایی که سیستم GacS/GacA فعالیت بیوکنترل را علیه Ggt تحت تاثیر قرار می  دهد، لازم است در مطالعات کنترل بیولوژیک تاکید بیشتری روی شناخت این سیستم شود.
• انتخاب یا انتقال ژن  های
col (مانند ژنsss) که بعنوان تنظیم کننده فعالیت سیستم Gac نقش تعین کننده  ای دارد، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
• بررسی اثر شرایط محیطی مختلف روی میزان کلنیزاسیون ریشه به وسیله  ی عوامل بیوکنترل.
• بررسی الگوی کلنیزاسیون در خاک طبیعی(غیر اتوکلاو شده) در حضور میکروفلور داخلی که احتمالا ترشحات ریشه و الگوی کلنیزاسیون را تحت تاثیر قرار می  دهد.
• مقایسه الگوی کلنیزاسیون سودوموناس  های فلورسنت با الگوی کلنیزاسیون قارچ  های پاتوژن که در آن سودوموناس  های فلورسنت به عنوان عوامل بیوکنترل به کار می  روند.
• توسعه روش  های جدید مطالعه  ی اکولوژی رایزوسفر تحت شرایط طبیعی که نیازمند همکاری میان زیست  شناسان گیاهی، اکولوژیست  ها و خاک  شناسان است.
• فرموله کردن و کاربرد مزرعه  ای استرین  های به کار برده شده جهت استفاده کاربردی در شرایط مزرعه

بررسی بیان افتراقی ژن‌های قارچ تریکودرما در طول کلونیزاسیون اسپرموسفر و ريزوسفر گوجه‌فرنگي با ارزیابی پروفیل‌های نسخه‌برداری

بررسی کلونیزاسیون ریشه بوسیله‏ی استرین‏های تریکودرما در بستر‏های خاک غیر سترون اما با تنوع و جمعیت میکروبی مشخص که نمونه‏ای از خاک‏‏های منطقه باشد.
 بررسی تغییرات بیان ژن‏های ردیابی شده در این مطالعه در برهمکنش‏های مختلف گیاه-قارچ با استفاده از واکنش کمی
Real time PCR.
جداسازی، ناک‏اوت کردن و چند‏نسخه‏ای کردن (بیان فوق‏العاده) هر کدام از ژن‏های ردیابی شده‏ی این مطالعه در استرین‏های مدل و استفاده شده در این مطالعه جهت کشف کارکرد هر کدام از آن‏ها در مرحله‏ی کلونیزاسیون و سایر فعالیت‏های فیزیولوژیک

بررسی تنوع ژنتیکی Polymyxa betaeKeskin و دامنه میزبانی آن در علف های هرز غالب مزارع چغندرقند در استان های خراسان  رضوی و شمالی

بررسی تنوع  ژنتیکی P.betae  در سایر مناطق  چغندرقند کاری ایران
2- بررسی دامنه میزبانی  و گیاهان گزینه ای
P.betae در سایر مناطق  چغندرقند کاری کشور
3- بررسی احتمال انتقال ویروس هایی مانند
BNYVV و BSBV از علف های هرز آلوده، به چغندرقند در مناطق مختلف کشور
4- تهیه ارقام مقاوم  و یا متحمل  چغندرقند به
P.betae و یا ویروس های مهم قابل انتقال توسط آن  با توجه با شرایط موجود در مزارع چغندرقند ایران  و استفاده این ارقام در مزارع و  جلوگیری از خرید بذور خارجی .   

بررسی فون زنبورهای خانواده  ی Vespidae در شهرستان مشهد و حومه

مطالعه و تکمیل فون زنبورهای Vespidae در تمام مناطق کشور
 مطالعه  ی ملکولی جمعیّت  های این زنبورها
مطالعه  ی تنوع زیستی در مناطق نمونه  برداری با متدهای مختلف جمع  آوری از جمله تله  ی مالیز و تله  ی زرد

بررسی کاربرد ازن در کنترل آفت انباری شب  پره هندی Hübner  Plodia interpunctella
(
Lepidoptera:

مطالعه غلظت  های بالاتر ازن، زمان  های در معرض مختلف یا ترکیبی از هر دو جهت بررسی تاثیر ازن  علیه میکروفلور و شب  پره هندی در خرما یا پسته  های انباری به طور همزمان   
- بررسی امکان کاربرد ازن محلول در آب در طی فرآیند محصولاتی نظیر پسته به منظور کنترل مراحل مختلف آفات انباری پسته و کنترل جمعیت میکروفلور پسته 

بررسی مکانیسم های سلولی و مولکولی دخیل در مقاومت پایه و القایی گیاه گوجه فرنگی علیه Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه

امروزه بررسی پدیده مقاومت و فعال شدن مکانیسم های دفاعی گیاه به کمک روش های بیوشیمیایی، سلولی و مولکولی و بررسی جنبه های مختلف ماهیت مقاومت مورد توجه محققان قرار گرفته است. مسیر های هدایت سیگنال بعد از تحریک گیاه بوسیله عوامل القاگر وجود دارد. بررسی دقیق این مسیرها می  تواند در روشن شدن هر چه بیشتر مکانیسم های القاء مقاومت و در نتیجه بهینه سازی استفاده از این مکانیسم ها در کنترل بیماری های گیاهی حائز اهمیت باشد. در بین روش های جدید، درک مکانیسم مقاومت پایه برای طراحی یک روش کنترلی مناسب جهت تکمیل روش های حفظ نباتات اهمیت پیدا کرده است. پاسخ های دفاعی اولیه بعد از حمله بیمارگر به عنوان مقاومت پایه شناخته شده که به وسیله ژن های مختلف کنترل می  شوند. یکی از مهمترین و مؤثرترین مکانیسم های دفاعی علیه پاتوژن های مختلف، فعال شدن ژن های وابسته به دفاع است که پروتئین های مرتبط با بیماریزایی را کد می  کند.
با بررسی بیشتر در مورد مسیرهای سیگنالی که بعد از آلودگی به بیمارگر در گیاه مقاوم فعال می  شوند، می  توان در جهت تهیه مواد محرک این مسیرها و نیز تیمار گیاهان با این مواد به منظور فعال کردن مسیرهای سیگنالی اقدام کرد تا بعد از حمله بیمارگر مکانیسم های دفاعی گیاه فعال باشد. گیاهانی که مکانیسم های دفاعی آن ها تقویت شده است، پاسخ های سریع تر و قوی تری به تنش های مختلف که توسط عوامل زنده و غیر زنده ایجاد شده، می  دهند. افزایش سرعت و شدت بروز واکنش های دفاعی از طریق شبکه پیچیده ای از مسیرهای انتقال سیگنال اتفاق می  افتد. بنابراین در مطالعات بعدی باید نقش مسیرهای عمده انتقال سیگنال نظیر مسیر فنیل پروپانوئید و اکتادکانوئید و همچنین تأثیر پروتئین کینازها در مکانیسم های دفاعی گوجه فرنگی علیه این قارچ مورد ارزیابی قرار گیرد. القاء پاسخ های دفاعی به وسیله عوامل زنده به جای مواد شیمیایی، برای بسیاری از پاتوسیستم ها مؤثر واقع شده است که می-تواند در بررسی های بعدی در این پاتوسیستم مورد ارزیابی قرار گیرد. یک گروه از ترکیبات شیمیایی که قادر به القاء مقاومت هستند ویتامین ها می  باشند. استفاده از این ترکیبات علاوه بر اینکه خطر زیست محیطی ندارند به عنوان یک ماده غذایی برای گیاه محسوب شده و در افزایش سطح مقاومت گیاه و کنترل برخی بیماری ها هم مؤثرند. استفاده از فعال کننده های دفاعی قبل از آلودگی توسط پاتوژن منجر به راه اندازی پاسخ های دفاعی نظیر تولید رادیکال های فعال اکسیژن می  شود. در این مطالعه نقش پراکسید هیدروژن به عنوان پایدارترین رادیکال فعال اکسیژن در واکنش های دفاعی گوجه فرنگی علیه رایزوکتونیا مورد ارزیابی قرار گرفت. در بررسی های بعدی باید نقش سایر انواع رادیکال های فعال اکسیژن نظیر آنیون سوپراکساید و رادیکال هیدروکسیل در برهمکنش گوجه فرنگی و قارچ رایزوکتونیا و اهمیت آن ها در در مقاومت گیاه مورد ارزیابی قرار گیرد.

بررسي اثر ضد نماتودي چهار گياه دارويي بر روي نماتود مولد غده گوجه فرنگي (Meloidogyne javanica)

پیشنهاد می‌شود مطالعات بیشتري جهت تولید فرمولاسیون‌هاي مناسب انجام گیرد تا این فرمولاسیون‌ها بتوانند موجب افزایش پایداري و بهبود قابلیت تأثیر ترکیبات گیاهی بر نماتود شوند و هزینه‌ها را نیز کاهش دهند.
2- هم‌چنین کاربرد ترکیبات گیاهی در خاك و شرایط طبیعی نیز مورد بررسی قرار گیرد.  بنابراین لازم است تحقیقات بیشتري جهت شناسایی ویژگی‌هاي هر اسانس و نحوه عمل آن بر نماتود و نیز اثر ترکیبی اسانس‌هاي مختلف انجام گیرد.
3- تحقیقات بیشتری بر روی اثر ترکیبی عصاره‌ها و همچنین اسانس گیاهان دارویی و تأثیر آن بر روی کنترل نماتودها انجام شود.
4- هنوز مشخص نیست که آیا کاربرد مقادیر اضافی این ترکیبات نماتودکش طبیعی، اثر ناسازگار بر روی رشد گیاهان و محصولات آنها خواهند داشت یا خیر؟ بنابراین تحقیقات بیشتر توصیه می‌شود.
5- تحقیقات بیشتر برای آزمایش تأثیر فراورده‌های گیاهان نماتودکش بر روی محصولات مختلف، مدت زمان باقی ماندن و تجزیه شدن این ترکیبات در خاک توصیه می‌شود.
6- تحقیق در زمینه تولید گیاهان اصلاح شده ژنتیکی که حاوی درصد بالاتری از این ترکیبات باشند.
7- انجام مطالعات در زمینه تعیین محل تأثیر و مکانیسم عمل این ترکیبات روی نماتودها تا از این طریق بتوان کارایی این ترکیبات را در کنترل نماتودها افزایش داد.

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی راسته Tylenchida در مزارع سبزیکاری حومه  ی مشهد

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی سبزیجات در سایر شهرهای تولید  کننده عمده  ی سبزی در استان خراسان رضوی از جمله نیشابور
2- بررسی فون نماتدهای انگل گیاهی در مزارع سبزیجات اطراف کشف رود که به وسیله  ی آب فاضلاب آبیاری می  شوند و بررسی تأثیر یا عدم تأثیر آب فاضلاب بر روی جمعیت نماتدها
3- استفاده از روش  های مولکولی به منظور تشخیص گونه  های مشابهی که تشخیص آنها از یکدیگر با استفاده از روش  های مورفولوژیکی دشوار است.
4- انجام تحقیقات در جهت کنترل نماتد های خسارت  زا بخصوص نماتدهای ریشه گرهی و نماتدهای زخم ریشه در سبزیجات

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع حبوبات در استان خراسان شمالی

شناسایی نماتدهای پارازیت گیاهی در حبوباتی که به صورت آبی کشت می شوند.
2) بررسی و مطالعه شرایط اقلیمی موثر در رشد و عملکرد بهتر حبوبات و تاّثیر آن بر نماتدهای پارازیت حبوبات در استان خراسان شمالی
3) بررسی نماتدهای پارازیت گیاهی محصولات در تناوب با حبوبات و تآثیر آن در عملکرد حبوبات

شناسایی و تعیین برخی خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک کلم گل در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و آذربایجان غربی

در کشور ما کلم گل در دو فصل بهار و پاییز کشت می شود و در تابستان و زمستان برداشت می شود، به همین علت منابع آلودگی طی فصول مختلف سال حفظ شده و به گسترش بعدی علائم کمک می کند و همچنین به دلیل عدم انتقال CaMV از طریق بذر و دانه گرده، به نظر می رسد این ویروس اولین بار از طریق مواد گیاهی آلوده وارد ایران شده و پس از استقرار به طور مستقل تکامل یافته که البته اثبات این نظریه نیازمند مطالعات بیشتری است. به همین دلیل حذف گیاهان آلوده از مزارع که به عنوان کانون آلودگی برای انتشار ثانویه بیماری عمل می کنند و همچنین حذف گیاهان زراعی و علف های هرز میزبان CaMV در مزرعه و اجتناب از کاشت مخلوط، توصیه می شود.
- با توجه به اهمیت ناقل در انتقال ویروس موزائیک کلم گل، نیاز به انجام بررسی جامعی را نشان می دهد.
- با توجه به عدم انجام بررسی دقیق در خصوص میزان خسارت ناشی از آلودگی به
CaMV، برآورد میزان خسارت ویروس موزائیک کلم گل در نقاط مختلف کشور و در میزبان های مختلف توصیه می شود.
- از جمله مطالعات آتی که در ادامه تحقیق حاضر می تواند انجام شود، شامل تکثیر ژنوم کامل جدایه های ایرانی
CaMV و تهیه infectious clone و تعیین عملکردهای ناشناخته برخی از نواحی حفاظت شده بر روی ژنوم ویروس، خصوصاً در ناحیه ORF IV مي باشد كه همان طور كه اشاره شد در جدايه هاي ايراني و جدايه چين در درون اين ناحيه ژني يك توالي 39 نوكلئوتيدي قابل مشاهده است كه در ساير جدايه هاي ويروسي ديده نشد و عملكرد آن تا كنون ناشناخته مانده است و بررسی فرضیه ای مبنی بر اینکه شاید جدایه های ایرانی همان جدایه های ویروسی با نیای مشترک با جدایه های چین باشند که در مطالعه چنالت و ملچر به وجود احتمالی این نیا اشاره شده است.
 - معرفی میزبان اختصاصی
CaMV در زمینه شناسایی بیولوژی ویروس، می تواند راهگشا باشد زیرا گیاهان محک این ویروس که تاکنون معرفی شده اند، نسبت به برخی ویروس های دیگر نیز حساس هستند.

شناسایی وتعیین خصوصیات سودوموناس  های ایجاد کننده لکه   قهوه  ای قارچ خوراکی تکمه  ای درمناطق مرکزی و شمال شرق ایران

آشنا نمودن پرورش دهنده  گان و کارکنان سالن  های تولید قارچ خوراکی با علائم بیماری و راه  های انتقال
2- اجرای کنترل دقیق در تامین مواد اولیه مورد نیاز برای کشت و پرورش قارچ خوراکی مانند بذر (اسپاون)، کاه، کودهای دامی و....
3- استفاده از آب آبیاری کُلردار
4- سمپاشی مکرر با فرمالدهید یک در هزار در هر هفته
5- بازرسی مداوم سالن  های پرورش قارچ توسط افراد کارشناس جهت شناسایی و ردیابی آلودگی
6- ایجاد یک فضای ایزوله و اجرای کامل بهداشت زراعی توسط افرادی که در سالن  های پرورش قارچ حضور دارند.
7- انجام تحقیقات بیشتر برای یافتن ارتباط بین تولید سیدروفور و بیماریزایی با توانایی تشکیل بیوفیلم
8- شناسایی ژن  های دخیل در بیماریزایی سودوموناس  های آلوده کننده قارچ خوراکی تکمه  ای

شناسایی، تعیین تنوع ژنتیکی و بررسی بیماری زایی قارچ رایزوکتونیا عامل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه و مرگ گیاهچه گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی

با توجه به کم بودن تعداد جدایه های به دست آمده از سیب زمینی در این پژوهش، لازم است در پژوهش های آینده برای بررسی دقیق نقش عواملی نظیر رقم گیاه میزبان، مکان جغرافیایی و زمان نمونه برداری بر ژنوتایپ جدایه های رایزوکتونیا، تعداد جدایه های بیشتری از گیاه سیب زمینی همراه با جدایه های به دست آمده از سایر گیاهان خانواده Solanaceae مورد ارزیابی قرار گیرند.
2- شناسایی گروه های مختلف تاکسونومیکی جدایه های رایزوکتونیای بیماریزا در سایر گیاهان خانواده
Solanaceae نظیر انواع فلفل و بادنجان در نواحی مختلف کشت این گیاهان در ایران و بررسی قدرت بیماری زایی آن ها بر روی گوجه فرنگی و سیب زمینی.
3- بررسی بر هم کـنش ارقام مختـلف گوجه فرنگی و سیــب زمینی رایـج در منطقه با جدایـه های
R. solani متعلق به گروه های مختلف آناستوموزی.
4- بررسی امکان القای مقاومت به روش شیمیایی یا بیولوژیکی در گیاهان مختلف خانواده
Solanaceae علیه گروه های مختلف تاکسونومیکی قارچ رایزوکتونیای موجود در منطقه به منظور کاهش خسارت ناشی از بیماری های رایزوکتونیایی.
5- بررسی امکان بهینه سازی عملیات زراعی به منظور کاهش خسارت بیماری های رایزوکتونیایی در مزرعه.

کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی رایزوکتونیائی ریشه و طوقه لوبیا بوسیله بعضی جدایه  های باکتریائی و قارچ تریکودرما به تنهائی و همراه یکدیگر

 ترکیب قارچ  های آنتاگونیست با یکدیگر برای کنترل  بیشتر و بهتر بیماری
- ترکیب باکتری  های آنتاگونیست با یکدیگر برای کنترل بیشتر و بهتر بیماری
- استفاده از زمان بیشتر قبل از کشت گیاه برای جدایه های برتر با نتایج ضعیف در گلخانه
- افزودن جداگانه و دیرهنگام باکتری آنتاگونیست بعد از کاربرد قارچ آنتاگونیست تریکودرما برای کنترل بیماری
-  آزمون کاربرد ترکیب آنتاگونیست  ها برای کنترل خسارت چندین بیماری و نماتد روی محصول
-  آزمون کاربرد ترکیب آنتاگونیست  ها در شرایط مزرعه

ارزیابی تأثیر جدایه های باسیلوس ریزوسفر گوجه فرنگی در کنترل نماتد ریشه گرهیMeloidogynejavanica در استان خراسان رضوی

استخراج و خالص سازی ترکیبات کشنده آنتاگونیست و بررسی میزان غلظت مؤثر آن ها در کنترل عوامل بیماریزا.
2- بررسی شرایط محیطی بیولوژیکی که عامل بیوکنترل در این شرایط حداکثر توان آنتاگونیستی خود را علیه بیمارگر بروز می دهد.
3- توانایی های جدایه های موفق آنتاگونیست در کنترل عامل بیمارگر و افزایش محصول در شرایط طبیعی نیز برآورد گردد.
4- با توجه به نتایج حاصل از مزرعه، فرمولاسیون های مناسب از جدایه هایی که عملکرد بالایی را نشان می دهند، تهیه گردد.

بررسی اثر انبوهی تریکوم ارقام گندم بر شکارگری سن Orius albidipennis Reuter (Het.: Anthocoridae) روی شته  ی جوSipha maydis Passerini (Hom.: Aphididae)

 استفاده از ارقام گندم بیشتر جهت سنجش دقیق  تر مقاومت فیزیکی گیاه نسبت به شته  ی جو Sipha maydis
- تعیین نقش تریکوم در مقاومت ارقام گندم نسبت به آفات کلیدی منطقه و برهم  کنش آن  ها با دشمن طبیعی غالب در مزارع گندم
- تعیین اثر سایر عوامل فیزیکی ارقام گندم در برهم  کنش گیاه با گیاه  خوار و دشمن طبیعی مانند ضخامت لایه  ی مومی ولایه  ی پارانشیم برگ
- تعیین عوامل بیوشیمیایی مؤثر در بروز مقاومت ارقام گندم مورد مطاله نسبت به شته  ی جو
- با توجه به اینکه پارامترهای تخمین زده شده در آزمایشگاه قابل تعمیم به شرایط مزرعه نخواهد بود و از طرفی گیاه، آفت، دشمن طبیعی و محیط  چهار جزء به هم  وابسته هستند، بایستی برهم  کنش-های گیاه-گیاه  خوار و دشمن طبیعی در شرایط مزرعه  ای جهت اجرای بک برنامه  ی موفق مدیریت تلفیقی مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی اثر بیوکنترلی فنازین- 1- کربوکسیلیک اسید تولید شده توسط جدایه های Pseudomonas fluorescens ریزوسفر روی بیماری مرگ گیاهچه خیار دراثر قارچ Pythium ultimum دراستان خراسان رضوی

استخراج و خالص سازی ترکیبات بازدارنده که توسط جدایه های برتر تولید می شوند و بررسی میزان اثر هر کدام هم در شرایط آزمایشگاه هم در شرایط گلخانه در کنترل عامل بیمارگر
2) بهبود شرایط ساختاری و شیمیایی خاک در جهت بالاتر بردن راندمان بیوکنترل
3) انجام آزمایشات ژنتیکی وبوجود آوردن استرین های با ژنوم نوترکیب که تمامی خصوصیات برتر را دارا باشند با توجه و دقت در این موضوع که بیان برخی ژنها هر چند مفید اما گاهی باعث عدم بیان برخی ژن های حساس دیگر می شوند.
4) بوجود آوردن گیاهان تراژنیک  ودر صورت امکان انتقال برخی از ژن های موثر سودوموناس ها به آنها در جهت کنترل بهتر
5) فرمولاسیون سودوموناس ها با برخی آنتاگونیست های قوی مانند تریکودرما و گلیوکلادیوم
6) فرمولاسیون سودوموناس ها با میکرواگانیسم های مفیدی چون ازتوباکترها و مایکوریزا
7) بررسی شرایط مختلف خاک در راندمان بیوکنترلی و انتخاب بهترین شرایط وهماهنگ کردن شرایط مزرعه با آن

بررسی الگوی کلنیزاسیون ریشه گندم بوسیله سودوموناس های فلورسنت و ارتباط آن با کنترل بیولوژیکی بیماری پاخوره گندم در اثر
Gaeumannomyces graminis var.tritici

 از آنجایی که سیستم GacS/GacA فعالیت بیوکنترل را علیه Ggt تحت تاثیر قرار می  دهد، لازم است در مطالعات کنترل بیولوژیک تاکید بیشتری روی شناخت این سیستم شود.
• انتخاب یا انتقال ژن  های
col (مانند ژنsss) که بعنوان تنظیم کننده فعالیت سیستم Gac نقش تعین کننده  ای دارد، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
• بررسی اثر شرایط محیطی مختلف روی میزان کلنیزاسیون ریشه به وسیله  ی عوامل بیوکنترل.
• بررسی الگوی کلنیزاسیون در خاک طبیعی(غیر اتوکلاو شده) در حضور میکروفلور داخلی که احتمالا ترشحات ریشه و الگوی کلنیزاسیون را تحت تاثیر قرار می  دهد.
• مقایسه الگوی کلنیزاسیون سودوموناس  های فلورسنت با الگوی کلنیزاسیون قارچ  های پاتوژن که در آن سودوموناس  های فلورسنت به عنوان عوامل بیوکنترل به کار می  روند.
• توسعه روش  های جدید مطالعه  ی اکولوژی رایزوسفر تحت شرایط طبیعی که نیازمند همکاری میان زیست  شناسان گیاهی، اکولوژیست  ها و خاک  شناسان است.
• فرموله کردن و کاربرد مزرعه  ای استرین  های به کار برده شده جهت استفاده کاربردی در شرایط مزرعه

بررسی بیان افتراقی ژن‌های قارچ تریکودرما در طول کلونیزاسیون اسپرموسفر و ريزوسفر گوجه‌فرنگي با ارزیابی پروفیل‌های نسخه‌برداری

بررسی کلونیزاسیون ریشه بوسیله‏ی استرین‏های تریکودرما در بستر‏های خاک غیر سترون اما با تنوع و جمعیت میکروبی مشخص که نمونه‏ای از خاک‏‏های منطقه باشد.
 بررسی تغییرات بیان ژن‏های ردیابی شده در این مطالعه در برهمکنش‏های مختلف گیاه-قارچ با استفاده از واکنش کمی
Real time PCR.
جداسازی، ناک‏اوت کردن و چند‏نسخه‏ای کردن (بیان فوق‏العاده) هر کدام از ژن‏های ردیابی شده‏ی این مطالعه در استرین‏های مدل و استفاده شده در این مطالعه جهت کشف کارکرد هر کدام از آن‏ها در مرحله‏ی کلونیزاسیون و سایر فعالیت‏های فیزیولوژیک

بررسی تنوع ژنتیکی Polymyxa betaeKeskin و دامنه میزبانی آن در علف های هرز غالب مزارع چغندرقند در استان های خراسان  رضوی و شمالی

بررسی تنوع  ژنتیکی P.betae  در سایر مناطق  چغندرقند کاری ایران
2- بررسی دامنه میزبانی  و گیاهان گزینه ای
P.betae در سایر مناطق  چغندرقند کاری کشور
3- بررسی احتمال انتقال ویروس هایی مانند
BNYVV و BSBV از علف های هرز آلوده، به چغندرقند در مناطق مختلف کشور
4- تهیه ارقام مقاوم  و یا متحمل  چغندرقند به
P.betae و یا ویروس های مهم قابل انتقال توسط آن  با توجه با شرایط موجود در مزارع چغندرقند ایران  و استفاده این ارقام در مزارع و  جلوگیری از خرید بذور خارجی .   

بررسی فون زنبورهای خانواده  ی Vespidae در شهرستان مشهد و حومه

مطالعه و تکمیل فون زنبورهای Vespidae در تمام مناطق کشور
 مطالعه  ی ملکولی جمعیّت  های این زنبورها
مطالعه  ی تنوع زیستی در مناطق نمونه  برداری با متدهای مختلف جمع  آوری از جمله تله  ی مالیز و تله  ی زرد

بررسی کاربرد ازن در کنترل آفت انباری شب  پره هندی Hübner  Plodia interpunctella
(
Lepidoptera:

مطالعه غلظت  های بالاتر ازن، زمان  های در معرض مختلف یا ترکیبی از هر دو جهت بررسی تاثیر ازن  علیه میکروفلور و شب  پره هندی در خرما یا پسته  های انباری به طور همزمان   
- بررسی امکان کاربرد ازن محلول در آب در طی فرآیند محصولاتی نظیر پسته به منظور کنترل مراحل مختلف آفات انباری پسته و کنترل جمعیت میکروفلور پسته 

بررسی مکانیسم های سلولی و مولکولی دخیل در مقاومت پایه و القایی گیاه گوجه فرنگی علیه Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه

امروزه بررسی پدیده مقاومت و فعال شدن مکانیسم های دفاعی گیاه به کمک روش های بیوشیمیایی، سلولی و مولکولی و بررسی جنبه های مختلف ماهیت مقاومت مورد توجه محققان قرار گرفته است. مسیر های هدایت سیگنال بعد از تحریک گیاه بوسیله عوامل القاگر وجود دارد. بررسی دقیق این مسیرها می  تواند در روشن شدن هر چه بیشتر مکانیسم های القاء مقاومت و در نتیجه بهینه سازی استفاده از این مکانیسم ها در کنترل بیماری های گیاهی حائز اهمیت باشد. در بین روش های جدید، درک مکانیسم مقاومت پایه برای طراحی یک روش کنترلی مناسب جهت تکمیل روش های حفظ نباتات اهمیت پیدا کرده است. پاسخ های دفاعی اولیه بعد از حمله بیمارگر به عنوان مقاومت پایه شناخته شده که به وسیله ژن های مختلف کنترل می  شوند. یکی از مهمترین و مؤثرترین مکانیسم های دفاعی علیه پاتوژن های مختلف، فعال شدن ژن های وابسته به دفاع است که پروتئین های مرتبط با بیماریزایی را کد می  کند.
با بررسی بیشتر در مورد مسیرهای سیگنالی که بعد از آلودگی به بیمارگر در گیاه مقاوم فعال می  شوند، می  توان در جهت تهیه مواد محرک این مسیرها و نیز تیمار گیاهان با این مواد به منظور فعال کردن مسیرهای سیگنالی اقدام کرد تا بعد از حمله بیمارگر مکانیسم های دفاعی گیاه فعال باشد. گیاهانی که مکانیسم های دفاعی آن ها تقویت شده است، پاسخ های سریع تر و قوی تری به تنش های مختلف که توسط عوامل زنده و غیر زنده ایجاد شده، می  دهند. افزایش سرعت و شدت بروز واکنش های دفاعی از طریق شبکه پیچیده ای از مسیرهای انتقال سیگنال اتفاق می  افتد. بنابراین در مطالعات بعدی باید نقش مسیرهای عمده انتقال سیگنال نظیر مسیر فنیل پروپانوئید و اکتادکانوئید و همچنین تأثیر پروتئین کینازها در مکانیسم های دفاعی گوجه فرنگی علیه این قارچ مورد ارزیابی قرار گیرد. القاء پاسخ های دفاعی به وسیله عوامل زنده به جای مواد شیمیایی، برای بسیاری از پاتوسیستم ها مؤثر واقع شده است که می-تواند در بررسی های بعدی در این پاتوسیستم مورد ارزیابی قرار گیرد. یک گروه از ترکیبات شیمیایی که قادر به القاء مقاومت هستند ویتامین ها می  باشند. استفاده از این ترکیبات علاوه بر اینکه خطر زیست محیطی ندارند به عنوان یک ماده غذایی برای گیاه محسوب شده و در افزایش سطح مقاومت گیاه و کنترل برخی بیماری ها هم مؤثرند. استفاده از فعال کننده های دفاعی قبل از آلودگی توسط پاتوژن منجر به راه اندازی پاسخ های دفاعی نظیر تولید رادیکال های فعال اکسیژن می  شود. در این مطالعه نقش پراکسید هیدروژن به عنوان پایدارترین رادیکال فعال اکسیژن در واکنش های دفاعی گوجه فرنگی علیه رایزوکتونیا مورد ارزیابی قرار گرفت. در بررسی های بعدی باید نقش سایر انواع رادیکال های فعال اکسیژن نظیر آنیون سوپراکساید و رادیکال هیدروکسیل در برهمکنش گوجه فرنگی و قارچ رایزوکتونیا و اهمیت آن ها در در مقاومت گیاه مورد ارزیابی قرار گیرد.

بررسي اثر ضد نماتودي چهار گياه دارويي بر روي نماتود مولد غده گوجه فرنگي (Meloidogyne javanica)

پیشنهاد می‌شود مطالعات بیشتري جهت تولید فرمولاسیون‌هاي مناسب انجام گیرد تا این فرمولاسیون‌ها بتوانند موجب افزایش پایداري و بهبود قابلیت تأثیر ترکیبات گیاهی بر نماتود شوند و هزینه‌ها را نیز کاهش دهند.
2- هم‌چنین کاربرد ترکیبات گیاهی در خاك و شرایط طبیعی نیز مورد بررسی قرار گیرد.  بنابراین لازم است تحقیقات بیشتري جهت شناسایی ویژگی‌هاي هر اسانس و نحوه عمل آن بر نماتود و نیز اثر ترکیبی اسانس‌هاي مختلف انجام گیرد.
3- تحقیقات بیشتری بر روی اثر ترکیبی عصاره‌ها و همچنین اسانس گیاهان دارویی و تأثیر آن بر روی کنترل نماتودها انجام شود.
4- هنوز مشخص نیست که آیا کاربرد مقادیر اضافی این ترکیبات نماتودکش طبیعی، اثر ناسازگار بر روی رشد گیاهان و محصولات آنها خواهند داشت یا خیر؟ بنابراین تحقیقات بیشتر توصیه می‌شود.
5- تحقیقات بیشتر برای آزمایش تأثیر فراورده‌های گیاهان نماتودکش بر روی محصولات مختلف، مدت زمان باقی ماندن و تجزیه شدن این ترکیبات در خاک توصیه می‌شود.
6- تحقیق در زمینه تولید گیاهان اصلاح شده ژنتیکی که حاوی درصد بالاتری از این ترکیبات باشند.
7- انجام مطالعات در زمینه تعیین محل تأثیر و مکانیسم عمل این ترکیبات روی نماتودها تا از این طریق بتوان کارایی این ترکیبات را در کنترل نماتودها افزایش داد.

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی راسته Tylenchida در مزارع سبزیکاری حومه  ی مشهد

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی سبزیجات در سایر شهرهای تولید  کننده عمده  ی سبزی در استان خراسان رضوی از جمله نیشابور
2- بررسی فون نماتدهای انگل گیاهی در مزارع سبزیجات اطراف کشف رود که به وسیله  ی آب فاضلاب آبیاری می  شوند و بررسی تأثیر یا عدم تأثیر آب فاضلاب بر روی جمعیت نماتدها
3- استفاده از روش  های مولکولی به منظور تشخیص گونه  های مشابهی که تشخیص آنها از یکدیگر با استفاده از روش  های مورفولوژیکی دشوار است.
4- انجام تحقیقات در جهت کنترل نماتد های خسارت  زا بخصوص نماتدهای ریشه گرهی و نماتدهای زخم ریشه در سبزیجات

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع حبوبات در استان خراسان شمالی

شناسایی نماتدهای پارازیت گیاهی در حبوباتی که به صورت آبی کشت می شوند.
2) بررسی و مطالعه شرایط اقلیمی موثر در رشد و عملکرد بهتر حبوبات و تاّثیر آن بر نماتدهای پارازیت حبوبات در استان خراسان شمالی
3) بررسی نماتدهای پارازیت گیاهی محصولات در تناوب با حبوبات و تآثیر آن در عملکرد حبوبات

شناسایی و تعیین برخی خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک کلم گل در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و آذربایجان غربی

در کشور ما کلم گل در دو فصل بهار و پاییز کشت می شود و در تابستان و زمستان برداشت می شود، به همین علت منابع آلودگی طی فصول مختلف سال حفظ شده و به گسترش بعدی علائم کمک می کند و همچنین به دلیل عدم انتقال CaMV از طریق بذر و دانه گرده، به نظر می رسد این ویروس اولین بار از طریق مواد گیاهی آلوده وارد ایران شده و پس از استقرار به طور مستقل تکامل یافته که البته اثبات این نظریه نیازمند مطالعات بیشتری است. به همین دلیل حذف گیاهان آلوده از مزارع که به عنوان کانون آلودگی برای انتشار ثانویه بیماری عمل می کنند و همچنین حذف گیاهان زراعی و علف های هرز میزبان CaMV در مزرعه و اجتناب از کاشت مخلوط، توصیه می شود.
- با توجه به اهمیت ناقل در انتقال ویروس موزائیک کلم گل، نیاز به انجام بررسی جامعی را نشان می دهد.
- با توجه به عدم انجام بررسی دقیق در خصوص میزان خسارت ناشی از آلودگی به
CaMV، برآورد میزان خسارت ویروس موزائیک کلم گل در نقاط مختلف کشور و در میزبان های مختلف توصیه می شود.
- از جمله مطالعات آتی که در ادامه تحقیق حاضر می تواند انجام شود، شامل تکثیر ژنوم کامل جدایه های ایرانی
CaMV و تهیه infectious clone و تعیین عملکردهای ناشناخته برخی از نواحی حفاظت شده بر روی ژنوم ویروس، خصوصاً در ناحیه ORF IV مي باشد كه همان طور كه اشاره شد در جدايه هاي ايراني و جدايه چين در درون اين ناحيه ژني يك توالي 39 نوكلئوتيدي قابل مشاهده است كه در ساير جدايه هاي ويروسي ديده نشد و عملكرد آن تا كنون ناشناخته مانده است و بررسی فرضیه ای مبنی بر اینکه شاید جدایه های ایرانی همان جدایه های ویروسی با نیای مشترک با جدایه های چین باشند که در مطالعه چنالت و ملچر به وجود احتمالی این نیا اشاره شده است.
 - معرفی میزبان اختصاصی
CaMV در زمینه شناسایی بیولوژی ویروس، می تواند راهگشا باشد زیرا گیاهان محک این ویروس که تاکنون معرفی شده اند، نسبت به برخی ویروس های دیگر نیز حساس هستند.

شناسایی وتعیین خصوصیات سودوموناس  های ایجاد کننده لکه   قهوه  ای قارچ خوراکی تکمه  ای درمناطق مرکزی و شمال شرق ایران

آشنا نمودن پرورش دهنده  گان و کارکنان سالن  های تولید قارچ خوراکی با علائم بیماری و راه  های انتقال
2- اجرای کنترل دقیق در تامین مواد اولیه مورد نیاز برای کشت و پرورش قارچ خوراکی مانند بذر (اسپاون)، کاه، کودهای دامی و....
3- استفاده از آب آبیاری کُلردار
4- سمپاشی مکرر با فرمالدهید یک در هزار در هر هفته
5- بازرسی مداوم سالن  های پرورش قارچ توسط افراد کارشناس جهت شناسایی و ردیابی آلودگی
6- ایجاد یک فضای ایزوله و اجرای کامل بهداشت زراعی توسط افرادی که در سالن  های پرورش قارچ حضور دارند.
7- انجام تحقیقات بیشتر برای یافتن ارتباط بین تولید سیدروفور و بیماریزایی با توانایی تشکیل بیوفیلم
8- شناسایی ژن  های دخیل در بیماریزایی سودوموناس  های آلوده کننده قارچ خوراکی تکمه  ای

شناسایی، تعیین تنوع ژنتیکی و بررسی بیماری زایی قارچ رایزوکتونیا عامل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه و مرگ گیاهچه گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی

با توجه به کم بودن تعداد جدایه های به دست آمده از سیب زمینی در این پژوهش، لازم است در پژوهش های آینده برای بررسی دقیق نقش عواملی نظیر رقم گیاه میزبان، مکان جغرافیایی و زمان نمونه برداری بر ژنوتایپ جدایه های رایزوکتونیا، تعداد جدایه های بیشتری از گیاه سیب زمینی همراه با جدایه های به دست آمده از سایر گیاهان خانواده Solanaceae مورد ارزیابی قرار گیرند.
2- شناسایی گروه های مختلف تاکسونومیکی جدایه های رایزوکتونیای بیماریزا در سایر گیاهان خانواده
Solanaceae نظیر انواع فلفل و بادنجان در نواحی مختلف کشت این گیاهان در ایران و بررسی قدرت بیماری زایی آن ها بر روی گوجه فرنگی و سیب زمینی.
3- بررسی بر هم کـنش ارقام مختـلف گوجه فرنگی و سیــب زمینی رایـج در منطقه با جدایـه های
R. solani متعلق به گروه های مختلف آناستوموزی.
4- بررسی امکان القای مقاومت به روش شیمیایی یا بیولوژیکی در گیاهان مختلف خانواده
Solanaceae علیه گروه های مختلف تاکسونومیکی قارچ رایزوکتونیای موجود در منطقه به منظور کاهش خسارت ناشی از بیماری های رایزوکتونیایی.
5- بررسی امکان بهینه سازی عملیات زراعی به منظور کاهش خسارت بیماری های رایزوکتونیایی در مزرعه.

کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی رایزوکتونیائی ریشه و طوقه لوبیا بوسیله بعضی جدایه  های باکتریائی و قارچ تریکودرما به تنهائی و همراه یکدیگر

 ترکیب قارچ  های آنتاگونیست با یکدیگر برای کنترل  بیشتر و بهتر بیماری
- ترکیب باکتری  های آنتاگونیست با یکدیگر برای کنترل بیشتر و بهتر بیماری
- استفاده از زمان بیشتر قبل از کشت گیاه برای جدایه های برتر با نتایج ضعیف در گلخانه
- افزودن جداگانه و دیرهنگام باکتری آنتاگونیست بعد از کاربرد قارچ آنتاگونیست تریکودرما برای کنترل بیماری
-  آزمون کاربرد ترکیب آنتاگونیست  ها برای کنترل خسارت چندین بیماری و نماتد روی محصول
-  آزمون کاربرد ترکیب آنتاگونیست  ها در شرایط مزرعه


                                                                                                                         

 

                                                                                                                          bazgasht

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء