پیشنهادهای پژوهش رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

  بازگشت

 


 home-1صفحه اصلی

1391

1392


Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

 شناسایی و واکاوی روابط کتابشناختی و واژگان نمایانگر این روابط در سازماندهی خانواده‌های کتابشناختی حوزه ادبیات فارسی و توسعه ساختار مارک ایران بر پایه مدل اف آر بی آر

 پیشنهاد می  شود پژوهشی در زمینه بررسی وضعیت روابط کل و جز (با توجه به شمار و تنوع بالای آن  ها) در حوزه ادبیات فارسی انجام گیرد و گونه  های مختلف این رابطه شناسایی و نوع ذخیره‌سازی آن  ها در ساختار مارک و شیوه‌های مناسب نمایش آن‌ها تحلیل گردد.
§ در این پژوهش تنها بر تحلیل چهار خانواده کتابشناختی حوزه ادبیات فارسی پرداخته شد، از این رو، لازم است تا به تحلیل واژگانی روابط کتابشناختی موجود در حوزه  های دین، فلسفه (با توجه به قدمت دیرینه و وجود خانواده  های پر عضو در آن  ها) پرداخته شود.
§ یافته  ها و نتایج این پژوهش را می  توان زیربنا و نقطه شروع پژوهش در زمینه روابط هستی‌شناسانه و معنایی آثار وابسته حوزه ادبیات دانست. از این رو، پیشنهاد می  شود که پژوهشی به بررسی روابط معنایی و هستی‌شناسانه واژگان نمایانگر روابط کتابشناختی بپردازد. انتظار می  رود با انجام چنین پژوهشی؛ انواع واژه-های نمایانگر روابط کتابشناختی را در شبکه‌هاي مرتبط به هم، نمايش داد و ساختار مناسبی براي کاربران و فهرستنویسان (یا نمایه‌سازان) دريافتن معادل‌هاي دقيق‌تر این واژگان فراهم آورد.
§ از آنجایی که این پژوهش تنها بر خانواده  های کتابشناختی پر عضو حوزه ادبیات تأکید داشت، از این رو، می  توان پژوهش  های متفاوتی را در زمینه خانواده  های کتابشناختی کم عضو و یا آثاری که قدمت دیرینه  ای ندارند به انجام رساند. این امر سبب تقویت یافته  های به دست آمده در این پژوهش می  گردد و طراحان نرم افزارها و فهرست  های رایانه  ای با اطمینان بیشتری به پیاده‌سازی مدل اف آر بی آر می  پردازند.
§ با توجه به محدودیت این پژوهش که تنها پیشینه  های کتابشناختی آثار مورد تحلیل قرار گرفت، می  توان به تحلیل واژگان نمایانگر انواع وابستگی در صفحات نخستین و فهرست مندرجات کتاب  های منتشر شده پرداخت تا بتوان واژگان و روابط کتابشناختی بیشتری را شناسایی کرد

بررسی تأثیر پیچیدگی عینی، پیچیدگی ذهنی و نوع محصول  وظایف‌کاری بر رفتار تعاملی جستجوی اطلاعات دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد‌هایی در زمینه‌های مرتبط با پژوهش حاضر، همراه با توجیه ضرورت هر یک ارائه می‌شود:
- از آنجا که درباره تأثیر وظایف‌کاری بر تعامل کاربران با نظام‌های بازیابی پژوهش‌های اندکی صورت گرفته است، پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های بیشتری در این حوزه با موضوع‌های مختلف و در بافت‌های دیگر و گروه‌های مختلف کاربران با زمینه‌های شغلی، تحصیلی، سنی و توانمندی‌های فنی گوناگون در موضوع‌ها و شرایط دیگر انجام گیرد. یافته‌های چنین پژوهش‌هایی نیز می‌تواند در شناسایی تأثیر عوامل و عناصر بافتی و احتمال تعمیم‌پذیر در رویکردهای و مدل‌های تعامل بازیابی اطلاعات سودمند باشد.
- اگر چه تلاش شد تا با استفاده از چارچوب پیشنهادی بورلاند، وظایف‌کاری به‌گونه‌ای طراحی شوند که تأثیر نبود نیاز اطلاعاتی واقعی را کم رنگ کند، پیشنهاد می‌شود که پژوهشی مشابه بر روی کاربرانی که نیاز اطلاعاتی واقعی دارند، انجام گیرد و با نتایج پژوهش حاضر مقایسه گردد.
- در راستای پژوهش حاضر، توصیه می‌شود که علاوه بر تأثیر ویژگی‌های وظیفه‌کاری که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت، سایر ویژگی‌های وظیفه‌کاری نظیر سختی، دانش موضوعی از وظیفه‌کاری، دانش از فرآیند وظیفه‌کاری، زمان و مانند آن نیز با رویکردی مشابه مورد مطالعه قرار گیرد.
- از جمله زمینه‌های تحقیقاتی مطرح در حوزه رفتار اطلاع‌یابی و تعامل کاربران با نظام‌های بازیابی اطلاعات، مطالعه مدل ذهنی کاربران در این نظام‌ها می‌باشد. در همین راستا پیشنهاد می‌شود تأثیر ویژگی‌های وظایف‌کاری بر مدل ذهنی کاربران در نظام‌های بازیابی اطلاعات مورد مطالعه قرار گیرد. این امر ازآن ‌جهت اهمیت دارد که می‌تواند یافته‌های ارزشمندی در ارتباط با تطابق محیط نظام‌های بازیابی اطلاعات با مدل‌های ذهنی کاربران در فرآیند جستجوی اطلاعات انواع مختلف وظایف‌کاری به دست دهد.
- انتخاب نظام بازیابی اطلاعات در پژوهش حاضر آزاد بود. به‌گونه‌ای که آزمودنی‌ها هر نظامی را می‌توانستند برای جستجو انتخاب کنند. در این راستا پیشنهاد می‌شود که مطالعات مشابه در نظام‌های بازیابی اطلاعات خاص صورت گیرد تا نتایج دقیق‌تری از تعامل کاربر با آن نظام بازیابی اطلاعات در وظایف‌کاری متفاوت به دست آید.
- پژوهش‌هایی که در زمینه شخصیت افراد از دیدگاه روان‌شناسی صورت گرفته است نشان داده است که ابعاد شخصیتی می‌تواند برای توضیح تفاوت‌های افراد از جنبه رفتارهای اجتماعی، شناختی و احساسی مرود استفاده قرار گیرد. درک ویژگی‌های کاربر از دیدگاه روان‌شناسی می‌تواند تنوع و الگوهای اطلاع‌یابی افراد را توضیح دهد. به همین منظور و برای به دست آوردن تصویر جامع‌تری از رفتار اطلاع‌یابی افراد پیشنهاد می‌شود تعامل کاربران در فرآیند جستجوی وظایف‌کاری متفاوت با توجه به مدل‌های شخصیتی آن‌ها مورد مطالعه قرار گیرد.
- با توجه به نتایج پژوهش و نیاز به نظام‌های بازیابی اطلاعات اکتشافی و تعامل، پیشنهاد می‌شود با طراحی وظایف‌کاری اکتشافی، میزان اکتشافی بودن نظام‌های بازیابی اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد. انجام این پژوهش‌ها ازآن ‌جهت مورد تأکید است که به شناسایی مشکلات و دشواری‌های مربوط به ‌نظام بازیابی اطلاعات در پاسخ‌گویی به وظایف‌کاری می‌انجامد که نیاز به امکانات جستجوی اکتشافی دارند. افزون بر آن، یافته‌های این پژوهش‌ها می‌تواند به شناسایی حداقل ملزومات نظام‌های بازیابی تعامل منتهی شود.
- پیشنهاد می‌شود پژوهش حاضر بر روی حوزه‌های تحصیلی دیگر انجام شود و با نتایج پژوهش حاضر مقایسه گردد. انجام بررسی‌های این‌چنینی به دلیل تأثیر حوزه دانشی افراد بر رفتار اطلاعاتی بسیار با اهمیت می‌باشد.
- از آنجا که وظیفه‌کاری بر معیارهای دانشجویان برای تعامل با اطلاعات و نظام‌های بازیابی اطلاعات تأثیرگذار بود، بنابراین پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی تأثیر ویژگی‌های وظیفه‌کاری بر معیارهای قضاوت ربط مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی زیرساخت‌ها و سنجش توانمندی‌ها و مهارت‌های کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد برای راه  اندازی خدمات مرجع الکترونیکی

 با توجه به این که تعداد پژوهش‌های انجام شده در مورد سنجش مهارت‌های کتابداران در زمینه مهارت‌های حرفه  ای و فردی لازم برای ارائه خدمات مرجع الکترونیکی در کشور اندک است، توصیه می‌شود پژوهش‌های بیشتری در این مورد در کتابخانه‌های دیگر صورت گیرد.

• با توجه به نقش و اهمیتی که خدمات مرجع الکترونیکی در پیشرفت حرفه دارد توصیه می‌شود پژوهش‌های بیشتری در زمینه مشکلات و کاستی‌های کتابخانه‌ها برای ارائه این خدمات انجام شود.

• پژوهش‌هایی مانند پژوهش حاضر در سایر دانشگاه‌ها صورت پذیرد، تا بتوان وضعیت موجود در کتابخانه‌ها را با هم مقایسه و ارزیابی نمود. این امر می  تواند با آشکارسازی نقاط قوت و ضعف مشترک در کتابخانه  های دانشگاهی ایران، زمینه را برای برنامه ریزی در جهت توسعه فراگیر این خدمات فراهم سازد.

 با توجه به اینکه پژوهش حاضر تنها جامعه کتابداران را مورد بررسی قرار داده است، پیشنهاد می‌گردد پژوهش‌هایی نیز به منظور سنجش آشنایی کاربران با خدمات مرجع الکترونیکی و مهارت‌هایی که برای استفاده از این خدمات مورد نیاز است، و نیز انتظارات آنها در مورد این خدمات انجام پذیرد. این پژوهش کاربرمدار می تواند دانش لازم برای توسعه نظام های خدمات مرجع الکترونیکی و چالش های پیش روی راه اندازی موفق این خدمات را در اختیار کتابداران و برنامه ریزان قرار دهد.

• پژوهش  هایی در رابطه با چگونگی پیاده  سازی خدمات مرجع الکترونیکی و نیز میزان اثربخشی انواع روش ها و نظام ها در دیگر دانشگاه  ها صورت گیرد. یافته  های چنین پژوهشی می  تواند شناخت سیاستگذاران درباره سازوکارهای عملیاتی و چالش های اجرای انواع خدمات در راستای انتخاب بهترین برنامه را افزایش دهد.

• پیشنهادهای فوق برای کتابخانه  های عمومی، آموزشگاهی و تخصصی نیز می  تواند بکار رود و در نتیجه به راه حل  هایی برای گسترش خدمات در آن  ها دست یابد.

• با توجه به اینکه در سال 1392 (بعد از گردآوری داده  های پژوهشی) کلاس  های آموزشی مانند سواد اطلاعاتی، مشاوره اطلاعاتی و آشنایی با برخی نرم  افزارها برای کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شده است، لازم است تأثیر این آموزش  ها نیز سنجیده شود.

شناسایی نیازهای اطلاعاتی بازنشستگان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در راستاي طراحی الگویی به  منظور ارائه خدمات برون  کتابخانه  ای به آنان

 امکان  سنجی ارائه خدمات برون  کتابخانه  ای در تمام ابعاد از سوی کتابخانه  های عمومی برای بازنشستگان.
2. انجام پژوهشی مشابه برای نیازسنجی اطلاعاتی در راستای ارائه الگویی برای ارائه خدمات برون‌کتابخانه‌ای به سایر افراد محروم جامعه مانند معلولان، بيماران، محرومان اقتصادي، آموزشي و فرهنگي، افراد زندانی و غیره.
3. انجام نیازسنجی اطلاعاتی مستمر از بازنشستگان در دوره  های زمانی مختلف؛ زیرا نیازسنجی فرایندی است مستمر و نتایج آن برای کوتاه  مدت مفید است.

بررسی رابطه عزت نفس سازمانی با انگیزش شغلی
کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

 پژوهش‌هایی در زمینه ارتباط بین عزت نفس سازمانی و نیز انگیزش شغلی و متغیرهایی چون عملکرد کارکنان، عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، فرهنگ سازمانی، جو سازمانی و ... در کتابخانه‌ها انجام شود. با توجه به نقش و اهمیتی که عزت نفس سازمانی و انگیزش شغلی در سازمان‌ها دارد نتایج این پژوهش‌ها می‌تواند رهنمودهایی در اختیار مسؤولین قرار دهد تا آنها بتوانند بر اساس آن، نقش و اهمیت عزت نفس و انگیزش شغلی را بهتر بشناسند و فعالیت‌ها و برنامه‌هایی برای ارتقای آنها انجام دهند.
2- پژوهشی مانند پژوهش حاضر در سایر واحدهای دانشگاه صورت پذیرد، تا بتوان وضعیت عزت نفس سازمانی و انگیزش شغلی کتابداران را با سایر نیروهای انسانی شاغل در واحدهای دیگر دانشگاه مقایسه کنند. در صورت تفاوت در میزان عزت نفس و انگیزش شغلی کتابداران با سایر واحدها می‌توان دنبال دلایل آنها بود و راهکارهایی برای رفع آنها جستجو کرد. همچنین نتایج این پژوهش‌ها می‌تواند در مبادله تجربه بین واحدهای مختلف دانشگاه مؤثر باشد.
3- پژوهش‌هایی در این زمینه در جوامع وسیع‌تر و همچنین در سازمان‌ها و کتابخانه‌ها در نقاط مختلف جغرافیایی و با امکانات و شرایط متفاوت صورت گیرد تا ضمن مقایسه، بتوان بر اساس نتایج به‌دست آمده پیشنهادهای لازم را جهت ایجاد عزت نفس سازمانی و انگیزش شغلی در سازمان‌ها و کتابخانه‌ها ارائه نمود.
4- برای بررسی دقیق‌تر رابطه متغیرها و همچنین سنجش دقیق‌تر میزان تأثیر متغیرهای فردی و جمعیت‌شناختی بر عزت نفس سازمانی و انگیزش شغلی از ابزارهایی غیر از پرسشنامه و یا چند پرسش‌نامه‌ که امکان گردآوری دیدگاه‌ها را از ابعاد مختلف فراهم می‌کند، استفاده شود. بر پایه این روش می‌توان به نتایج دقیق‌تر و رهنمودهای بهتری جهت افزایش عزت نفس و انگیزش شغلی دست یافت.
5- برای ایجاد و افزایش عزت نفس سازمانی و انگیزش شغلی کتابداران، بر پایه پژوهشی، عوامل گوناگون مؤثر بر آنها شناسایی و برای استفاده مسؤولین به آنها معرفی گردد.
6- با توجه به این‌که مدیریت نقش بسیار مهمی در ایجاد عزت نفس و انگیزش شغلی کتابداران دارد، پیشنهاد می‌شود تأثیر انواع شیوه‌های مدیریت بر میزان عزت نفس و انگیزش شغلی کتابداران بررسی شود، تا ضمن شناخت انواع شیوه‌ها و سبک‌های مدیریت در کتابخانه، بهترین سبک مدیریت در کتابخانه که به افزایش این ویژگی‌ها کمک می‌کند شناسایی و به مسؤولین معرفی شود

بررسي ميزان خلاقيت كتابداران دانشگاه فردوسي مشهد
 و عوامل سازماني مؤثر بر آن

با توجه به اینکه خلاقیت، مقوله ای بسیار وسیع و گسترده است و در تمامی عرصه‌های زندگی بشری، دارای کاربرد و اهمیت می‌باشد، بنابراین به حوزه و یا رشته ای خاص نیز محدود نمی شود. از همین رو طی سالهای اخیر، دامنه تحقیقات در این حوزه نیز افزایش قابل توجهی داشته است. مرور پژوهشهایی که در این زمینه توسط پژوهشگر انجام شده نیز نشان داد که با توجه به اهمیت این مقوله که پیشتر به آن اشاره شد و البته با توجه به اهمیت زیاد آن در حوزه کتابداری، پژوهش چندانی در این زمینه صورت نگرفته است. بنابراین محققان حوزه کتابداری با توجه به نقشی که خلاقیت در پیشبرد اهداف حرفه ای آنان دارد، فرصتهای بیشتری برای پژوهش و تحقیق در این زمینه در اختیار دارند. از همین رو پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده ارائه‌ می‌گردد.
1. بررسی خلاقیت کتابداران دانشگاه فردوسی و عوامل فردی مؤثر بر آن
پژوهش حاضر نقش عوامل سازمانی مؤثر بر افزایش خلاقیت  کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. در همین زمینه می‌توان نقش عوامل فردی مؤثر بر افزایش خلاقیت  کتابداران از قبیل توانمندی  ها، ویژگی  های شخصیتی و . . . را نیز مورد بررسی قرار داد.
2. شناسایی فنون تقویت خلاقیت در ارائه خدمات در کتابخانه‌ها
برای اینکه خلاقیت و نوآوری در کتابخانه‌ها ایجاد و پرورش یابد، لازم است فنون تقویت خلاقیت نیز بکار گرفته شود. در این زمینه فنون مختلفی وجود دارد، از قبیل طوفان مغزی ، تکنیک گروه تخیلی ، و . . . ، هر کدام از این فنون می‌تواند در ارائه خدمات بهتر در کتابخانه  ها نقش داشته باشد و البته با توجه به تنوع خدمات در کتابخانه‌ها و نیز ارتباط تنگاتنگ کتابداران با مراجعان، شناسایی این فنون و نقش آن‌ها در ارائه انواع خدمات، می‌تواند موضوع پژوهش قرار گیرد. ضروری است نتایج چنین پژوهشی برای اطلاع و استفاده مدیران کتابخانه ها و کتابداران منتشر شود.
3. بررسی تطبیقی میزان خلاقیت کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی و کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد و سایر کتابخانه  ها مانند کتابخانه‌های آستان قدس رضوی)
شاید تصور عمومی این باشد که با توجه به فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و نیز امکانات سخت افزاری و نرم افزاری نوین موجود در دانشگاه  ها، کتابداران دانشگاه از خلاقیت بیشتری نسبت به کتابداران کتابخانه‌های عمومی برخوردار باشند. بررسی این موضوع در کتابخانه های عمومی می‌تواند این تصور را تأیید و یا رد کند. نتایج چنین پژوهشی می تواند نقش دیدگاه های نظری و نیز منابع سخت افزاری و نرم  افزاری را بر ارتقای خلاقیت در سازمان نشان می  دهد.
4. بررسی تطبیقی میزان حضور عوامل سازمانی مؤثر بر افزایش خلاقیت در کتابخانه‌های مرکزی پنج دانشگاه برتر ایران از دیدگاه کتابداران
مهمترین هدف چنین پژوهشی می تواند نشان دهنده وضعیت عوامل سازمانی مؤثر بر افزایش خلاقیت کتابداران در پنج دانشگاه برتر ایران باشد. چنین پژوهشی نقاط ضعف و قوت کتابخانه  های این دانشگاه  ها را از نظر میزان حضور عوامل سازمانی مؤثر بر افزایش خلاقیت نشان خواهد داد. اطلاعات به دست آمده از چنین مطالعه ای می تواند ایجاد تشکلی برای همفکری این دانشگاه  ها در جهت تقویت این عوامل در کتابخانه  ها گردد.

رابطه سبک  های پردازش اطلاعات و ادراک از محیط کلاس با راهبردهای مطالعه خودتنظیم

 در جهت رفع محدودیت  های ذکر شده پیشنهاد می  شود پژوهشگران دیگر قابلیت تعمیم مدل یافته  های پژوهش حاضر را با استفاده از داده  های گروه  های نمونه متنوع  تر به ویژه پایین  تر از دبیرستان بررسی کنند. در این زمینه می توان از ابزار های که برای سنجش همین مفاهیم در سطوح پایین تر تحصیلی طراحی شده اند، استفاده کرد.
2- همچنین به منظور سنجش دقیق  تر و عینی  تر سبک پردازش تجربه  ای، بهتر است دیگر پژوهشگران در کنار استفاده از ابزارهای خود گزارشی از دیگر روش  ها مانند معماهای تصمیم  گیری یا تکالیف سرعت- دقت استفاده کنند.
3- در این پژوهش بعد شناختی و فراشناختی مطالعه خود تنظیم مورد نظر قرار گرفت. پیشنهاد می  شود دیگر پژوهشگران بعد مدیریت منابع را نیز در پژوهش خویش لحاظ کنند.
4- همچنین پیشنهاد می  شود طرح  های آزمایشی در پژوهش  های آینده مورد استفاده قرار گیرد. لازمه این کار تهیه بسته  های آموزشی برای معلمان به منظور مطلوب کردن فعالیت  های کلاسی و همچنین آموزش سبک  های پردازش منطقی به دانش  آموزان است که خود می  تواند موضوع مطالعات گوناگون باشد.

عوامل مؤثر بر پذیرش و به کارگیری فناوری‌های اطلاعاتی بر اساس مدل‌های یکپارچه پذیرش و استفاده فناوری و تناسب وظیفه-فناوری

 سایر الگو‌های آماری آمادگی الکترونیکی در کتابخانه‌های جامعه هدف در راستای کشف سایر ابعاد فناوری‌های اطلاعاتی موجود در این کتابخانه‌ها مورد مطالعه قرار گیرند.
2. تحلیل‌های عاملی اکتشافی و بررسی تطبیقی عوامل حاصل از آن با الگو‌های آماری موجود اجرا شوند.
3. فراتحلیل‌هایی بر الگو‌های آماری موجود و ارائه الگویی با بالاترین میزان برآورد ابعاد استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه مورد مطالعه قرار گیرد.
4. ابعاد مربوط به مسائل فنی افزون بر ابعاد انسانی و فناورانه و شناسایی رابطه میان آن‌ها مورد پژوهش قرار گیرد.
5. پذیرش و کاربرد فناوری‌های اطلاعاتی موجود در کتابخانه بر اساس نظر سایر سطوح علمی نظیر دانشجویان کارشناسی مورد مطالعه قرار گیرد.
6. تفاوت دیدگاه میان سطوح مختلف علمی در پذیرش و کاربرد فناوری‌های اطلاعاتی مورد مطالعه قرار گیرد.
7. تحلیل شکاف میان پذیرش و کاربرد فناوری‌های اطلاعاتی از دیدگاه کتابداران و جامعه استفاده‌کننده در راستای دست‌یابی به الگوی راهبردی تطبیقی مورد مطالعه قرار گیرد.
8. مطالعات دوره‌ای در خصوص پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات در کتابخانه در راستای شناسایی روند حرکتی جامعه استفاده‌کننده در پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و تدوین الگو راهبردی‌تر فناوری اطلاعات انجام شود.
9. میزان موفقیت پیاده‌سازی الگو‌های فناوری اطلاعات در رابطه با فناوری‌های خاص در کتابخانه بر اساس روش‌ها و الگوهای موجود نظیر الگوی کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات  و یکپارچه‌سازی الگوی بلوغ توانمندی  سنجیده شود.
10. میزان درک کاربران و کارکنان از پیاده‌سازی فناوری در کتابخانه در راستای سنجش کیفیت بلوغ فناوری در سازمان سنجیده شود.
11. تحلیل شکاف میان الگوی راهبردی فناوری اطلاعات در کتابخانه با ملزومات اجرایی استانداردهای مدیریت کیفیت  در راستای کسب چشم‌انداز روشن راهبردی فعالیت‌های فناورانه کتابخانه صورت گیرد.

بررسی معیارهای قضاوت ربط تصاویر بازیابی شده در موتور کاوش گوگل از دیدگاه کاربران

با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاداتی در زمینه  های مرتبط با پژوهش حاضر، همراه با توجیه ضرورت هر یک ارائه می  شود:
• پژوهش حاضر به حوزه مطالعات مربوط به قضاوت ربط تصاویر در محیط وب تعلق دارد و زمینه گسترده  تر آن حوزه تعامل انسان با رایانه است. به دلیل محدودیت  های حاکم بر فضای چنین پژوهش  هایی که از ماهیت آنها ناشی می  شود و جهت کسب اطمینان برای تعمیم یافته  های این پژوهش، توصیه می  شود که پژوهش  های مشابه دیگری با گروه  های مختلف کاربران (مثلاً غیر دانشجو) و موضوع  ها (سایر حوزه  های موضوعی) و شرایط دیگر انجام گیرد. چنین پژوهش  هایی می  تواند در شناسایی عناصر و عوامل مشترک مورد توجه گروه  های کاربران و چگونگی جستجو، انتخاب و استفاده از تصاویر در محیط وب سودمند باشد.
• از آنجا که درباره معیارهای قضاوت کاربران درباره مرتبط دانستن تصاویر پژوهش-های اندکی صورت گرفته است، پیشنهاد می  شود پژوهش  های بیشتری در این حوزه با موضوع  های مختلف و در بافت  های دیگر و کاربرانی با زمینه  های شغلی، تحصیلی، سنی و توانمندی  های فنی گوناگون انجام گیرد. یافته  های چنین پژوهش  هایی نیز می  تواند در شناسایی عوامل و عناصر مطرح در قضاوت ربط تصاویر در محیط وب و احتمال تعمیم  پذیری در برخی و ارتقای سطح خدمات ارائه شده توسط موتورهای کاوش تصاویر، سودمند باشد.
• در راستای پژوهش حاضر، توصیه می  شود که علاوه بر مطالعه تأثیر ویژگی  هایی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت، سایر ویژگی  های کاربران نظیر دانش حوزه (یا موضوعی)، حرفه و مانند آن نیز با رویکردی مشابه مورد مطالعه قرار گیرد. احتمال می  رود این پژوهش  ها نشان دهد برخی از ویژگی  های فردی که در این پژوهش به آنها پرداخته نشده است بر قضاوت ربط تصاویر تأثیر دارد.
• پیشنهاد می  شود پژوهش  های مشابهی در محیط وب که به طور خاص به زبان فارسی وجود دارد انجام شود تا بتوان جستجوی تصاویر در محیط وب با زبان فارسی را با پژوهش حاضر که از هر دو زبان فارسی و انگلیسی استفاده شده است، مقایسه کرد و شباهت-ها و تفاوت  های آنها را شناسایی نمود. انجام این پژوهش  ها از آن جهت مورد تأکید است که به شناسایی مشکلات و دشواری  های مربوط به جستجوی تصویر توسط کاربران در محیط وب به زبان فارسی صورت گرفته است، می  انجامد. افزون برآن، یافته  های این پژوهش  ها می  تواند به شناسایی حداقل ملزومات مشترک در زبان  های مختلف در ارتباط با جستجوی تصاویر منتهی شود.
• در پژهش حاضر با توجه به متغیرهای مورد مطالعه، تفاوتی در دیدگاه کاربران نسبت به معیارهای قضاوت ربط مشاهده نشد. از آنجا که این پژوهش فقط یک عمل جستجو با موضوعی آزاد را هدف مطالعه خود قرار داد، توصیه می  شود مطالعات مشابه با موضوعی خاص انجام گیرد تا مشخص شود که آیا عدم تفاوت مشاهده شده به دلیل یکسان نبودن هدف، موضوع و تا حدی بافت جستجو است یا خیر.

رابطه میان سواد اطلاعاتی با خودکارآمدی کتابداران
دانشگاه  های فردوسی مشهد و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

 برای بررسی تأثیر مهارت  های سواد اطلاعاتی بر خودكارآمدي کتابداران، ابتدا سطح
مهارت  های سواد اطلاعاتی آنان سنجش شود و سپس از طریق پیش آزمون و پس آزمون تأثیر آموزش مهارت  های سواد اطلاعاتی در دو گروه شاهد و آزمودنی بررسی شود. سپس نمرات خودكارآمدي هر یک از گروه  ها قبل و بعد از آموزش مهارت  های سواد اطلاعاتی ارزیابی شود.
Ø بررسی وضعیت مهارت  های سواد اطلاعاتی و خودكارآمدي در بین دانشجویان علم اطلاعات و دانش  شناسی توصیه می  شود، زیرا افزون بر بهبود یادگیری مستقل و مداوم، در آينده به عنوان کتابدار رسالت گسترش و آموزش سواد اطلاعاتی را برعهده خواهند داشت.
Ø توصیه می  شود در صورت امکان برای ارزیابی خودکارآمدی از روش  های پژوهش کیفی نظیر مصاحبه  های نیمه ساخت  یافته و ساختارنیافته استفاده شود، تا بتوان به نتایج عمیق  تری دست یافت.
Ø تکرار پژوهش  های مشابه با پژوهش حاضر برای کتابخانه  های مختلف و در سال  های متفاوت و نیز به صورت دوره  ای پیشنهاد می  شود، زیرا سرعت پیشرفت  ها و تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات این ضرورت را تشدید می  کنند.

سنجش سطح خوانایی مقاله‌های دانش‌نامه رشد با هدف تعیین مخاطب با استفاده از شاخص‌های گانینگ/دیانی، فلش/دیانی و فرای/دیانی

امکان‌سنجی مدلی برای سنجش خوانایی خودکار مقاله‌های دانشنامه بعد از ورود مقاله‌ها به دانشنامه بررسی شود. در آن صورت امکان رتبه بندی مقاله‌ها فراهم خواهد آمد.‌
• با توجه به اینکه پژوهشگران عوامل مختلفی را در تعیین سطح دشواری متن معرفی کردند (فنگ وهمکاران،2010؛  پیتلر و ننکوا، 2008) به نظر می‌رسد برای بررسی دقیق این مسأله لازم است در پژوهشی مستقل به بررسی عوامل تأثیرگذار بر دشواری متون از دیدگاه کاربران پرداخت.
• پیشنهاد می‌شود در پژوهشی میزان آشنایی معلمان و نویسندگان متون کودک و نوجوان با شاخص‌های سنجش خوانایی و کاربرد آن‌ها بررسی شود.
• پیشنهاد می‌شود سطح توانایی دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس شاخص‌ها موجود سنجیده شود و با سطح خوانایی مقاله‌های دانشنامه رشد مورد مقایسه قرار گیرد.
• پیشنهاد می‌شود پژوهشی مشابه در سال‌های بعدی انجام شود و نتایج آن با نتایج پژوهش حاضر مقایسه شود تا مشخص گردد آیا طراحان و مسؤولان از نتایج پژوهش‌هایی نظیر این پژوهش استفاده می‌کنند یا خیر؟ انجام مجدد پژوهش در سال  های آینده، کمک می  کند دریابیم با گذشت سال  ها، آیا تغییر مطلوبی در وضعیت مقاله‌ها به وجود می‌آید؟

ارزیابی فراداده‌های "سامانه اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد"
از جنبه قابلیت‌های جستجو، بازیابی و نمایه‌پذیری اطلاعات

 مقایسه میزان نمایه‌پذیری سامانه ساعد با سایر سامانه‌های مشابه داخلی. از آنجا که در سال‌های اخیر دانشگاه‌های ایران اقدام به راه‌اندازی و استفاده از مخزن سازمانی برای ارائه برون دادهای علمی خود کرده‌اند. بدین منظور، برخی از دانشگاه  ها اقدام به استفاده از نرم‌افزارهای متن  باز نموده‌اند و برخی نیز همانند دانشگاه فردوسی مشهد اقدام به طراحی نمونه جدید بر پایه نیازهای خود کرده‌اند. از آنجا که مراجعه بسیاری از افراد از طریق موتورهای جستجو صورت می‌پذیرد، با مقایسه میزان نمایه‌پذیری مخازن سازمانی دانشگاهی ایران، وضعیت و میزان موفقیت آن‌ها در زمینه نمایه‌پذیری مشخص می‌شود.
Ø بررسی الگوی فراداده‌ای مناسب با تحلیل تمام جوانب با توجه به چرخه پژوهشی دانشگاه برای استفاده طولانی‌مدت از تولیدات علمی دانشگاه. هر سامانه اطلاعاتی برای رسیدن به موفقیت بایستی پیرو پروتکل‌های انتقال اطلاعات و استانداردهای فراداده‌ای باشد و قابلیت میانکنش‌پذیری با سایر پایگاه  های اطلاعاتی و موتورهای جستجو را نیز داشته باشد. با بررسی جامع و ارائه یک الگوی فراداده‌ای مطابق با استانداردهای بین‌المللی اطلاعات، سامانه ساعد می‌تواند قابلیت‌های میانکنش‌پذیری خود را بهبود بخشد. در این زمینه، قابلیت پشتیبانی نرم افزار سامانه ساعد، بسیار مهم است که از نظر متخصصان مرکز رایانه دانشگاه استفاده شود.
Ø استفاده از استانداردهای فراداده‌ای در توصیف مخازن سازمانی برای بررسی تأثیر آن‌ها بر میزان نمایه‌پذیری و بهبود رتبه به‌ویژه در زبان انگلیسی. تا کنون در پژوهش‌هایی به بررسی تأثیر استفاده از فرابرچسب‌ها و یا استانداردهای فراداده‌ای بر بهبود بازیابی و رتبه صفحات اینترنتی پرداخته‌اند. چنانچه استانداردهای فراداده‌ای در مخازن سازمانی نیز بررسی شود، می‌توان تأثیر استفاده از استانداردهای فراداده‌ای در این بستر جدید اطلاعاتی را به‌صورت عملی مشخص ساخت.

سنجش هماهنگي راهبرد‌هاي مديريت دانش و زيرنظام‌هاي آن در كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاهي با راهبردهاي دانشگاه‌ها و نقش آن
 در پياده‌سازي مديريت دانش

با توجه به نتایج این پژوهش در رابطه با تأثیر هماهنگی راهبردی بر میزان پیاده‌سازی مدیریت دانش، پیشنهاد می‌شود که کارگاه‌های آموزشی در مورد هماهنگ‌سازی راهبردهای غالب مدیریت دانش و زیر‌نظام‌های آن و نیز چگونگی پیاده‌سازی مدیریت دانش در دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های مرکزی مورد مطالعه برگزاری شود. سپس با نظارت مشاورانی از رشته مدیریت و مدیران کتابخانه‌های مرکزی به هماهنگ‌سازی این راهبردهای غالب بپردازند. در نهایت در پژوهشی دیگر، تأثیر این کارگاه‌ها و هماهنگی‌های راهبردی مورد نظر بر میزان اجرای مدیریت دانش ارزیابی شود.
6. با توجه به اینکه الگوی مفهومی این پژوهش، بر هماهنگی برخی از راهبرد‌های غالب سطوح مختلف در دانشگاه‌های مورد مطالعه و بررسی تاثیر این هماهنگی بر میزان اجرای فعالیت‌های نظام مدیریت دانش در کتابخانه‌های مرکزی آنها متمرکز بود، توصیه می‌گردد در بررسی‌های آتی، این الگو بعنوان چارچوبی برای بررسی تاثیر هماهنگی راهبرد‌های غالب دیگری (مانند راهبرد‌های منابع انسانی، راهبرد‌های ساختار سازمانی و ...) بر میزان اجرای فعالیت‌های مدیریت دانش کتابخانه‌های دانشگاهی در نظر گرفته شود. نتایج چنین بررسی‌هایی می‌تواند کاربرد‌پذیری الگو را نشان دهد و به تکمیل آن کمک کند.
1. با توجه به الگوی مفهومی پژوهش، زیر‌نظام‌های عملیاتی مدیریت دانش به سه زیر‌نظام «کسب و شناسایی دانش»، «خلق و انتقال دانش» و «بکارگیری دانش» تقسیم شده است. پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی، با در نظر گرفتن سایر الگو‌ها و نظریه‌های طرح شده در زمینه مدیریت دانش، زیر‌نظام‌های عملیاتی مدیریت دانش توسعه یابد. این اقدام کمک می‌کند تا با تخصصی‌تر شدن زیر‌نظام‌های مدیریت دانش، فعالیت‌های هر زیر‌نظام به صورت تخصصی‌ و گسترده‌تری تعریف شود و در نهایت بتوان به رهنمود‌هایی برای پیاده‌سازی جامع مدیریت دانش دست یافت.
2. با توجه به اینکه جامعه نمونه پژوهش دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی بود، به سایر پژوهشگران توصیه می‌شود تا بر پایه الگوی این پژوهش و انتخاب جامعه‌های آماری متفاوت از قبیل کتابخانه‌های عمومی یا تخصصی به سنجش وضعیت هماهنگی راهبرد‌های غالب سازمانی بپردازند و نتایج کسب شده در راستای کاربرد‌پذیری این الگو برای سایر کتابخانه‌ها را با نتایج این پژوهش مورد مقایسه قرار دهند. همچنین الگوی طراحی شده می‌تواند در شرکت‌ها و سازمان‌های اقتصادی که نقش و کارکرد متفاوتی از دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های دانشگاهی دارند، مورد استفاده قرار گیرد. این اقدام، می‌تواند کاربرد این چارچوب مفهومی را در آن محیط‌ها نشان دهد و به رفع اشکالات احتمالی بینجامد.
3. تعداد پژوهش‌هایی که از نگاه راهبردی مدیریت دانش را در کتابخانه‌های دانشگاهی یا سایر کتابخانه‌های کشور مورد توجه قرار داده‌اند، اندک است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های بیشتری در این رابطه به انجام رسد. این اقدام نه تنها به رشد ادبیات مربوطه کمک می‌کند و زمینه را برای مطالعه‌های مشابه فراهم می‌آورد، بلکه رهنمود‌های ارائه شده می‌تواند بستر مناسبی برای  پیاده‌سازی مدیریت دانش که در خدمت حرکت راهبردی سازمان و همسو و هماهنگ با مسیر راهبرد اصلی غالب آن باشد، بوجود آورد.

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در
کتابداران کتابخانه  های عمومی استان خراسان رضوی

 در نظر گرفتن نقش ویژگی  های شخصیتی (مانند وظیفه  شناسی و وجدان  کاری کتابداران و غیره) بر بروز رفتار شهروندی سازمانی کتابداران کتابخانه  ها به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر بروز رفتار شهروندی سازمانی؛
2. بررسی وضعیت عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سایر کتابخانه  ها به دلیل اهمیت آن  ها و بهبود عملکرد کتابخانه  ها؛
3. بررسی عوامل مؤثر دیگر در بروز رفتار شهروندی سازمانی به غیر از عدالت سازمانی مانند تعهد سازمانی، رضایت شغلی، نقش رهبری تحول  آفرین و سبک مدیریت در کتابداران کتابخانه  های عمومی استان خراسان رضوی؛
4. بررسی و شناسایی پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی بر عدالت سازمانی در کتابخانه  های عمومی استان خراسان رضوی؛
5. برررسی عوامل تقویت کننده رفتار شهروندی سازمانی در کتابداران کتابخانه  های عمومی استان خراسان رضوی.

ارزیابی کیفی خدمات تحویل مدرک الکترونیکی کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی بر اساس مدل پیشنهادی

با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر، پیشنهادهای زیر به منظور انجام پژوهش‌های بیش  تر در آینده ارائه می‌شود:
- پیشنهاد می‌شود تا در فاصله‌های معین (برای مثال هر دو سال) با استفاده از مدل پیشنهاد شده در این پژوهش، خدمات تحویل مدرک الکترونیکی کتابخانه‌ دیجیتال آستان قدس رضوی مورد ارزیابی قرار گیرد تا نقاط ضعف و چالش‌های آن از دیدگاه کاربران مشخص شود.
- پیشنهاد می‌شود تا مدل پیشنهاد شده در این پژوهش، در پژوهش‌های دیگری برای سایر کتابخانه‌های دیجیتال ارائه  کننده خدمات تحویل مدرک الکترونیکی نیز مورد استفاده و میزان مناسبت آن برای ارزیابی این خدمات در موارد دیگر نیز مورد واکاوی قرار گیرد.
-  پیشنهاد می‌شود تا با توجه به مبانی نظری موجود و به منظور افزایش رضایت کاربران از خدمات کتابخانه‌های دیجیتال، مدل‌های اختصاصی دیگری برای ارزیابی سایر خدمات کتابخانه دیجیتال همانند خدمات جستجو و مرور و خدمات پشتیبانی، همانند خدمات راهنما و کمک، ارائه و به صورت عملی در رابطه با یک یا چند کتابخانه دیجیتال به اجرا گذاشته شود. بدین ترتیب امکان تعیین نقاط ضعف و چالش‌های کتابخانه‌های دیجیتال به صورت مستند و علمی فراهم می‌گردد.

مقایسه تعهد سازمانی در تیپ  های شخصیتی متفاوت (برون‌گرا، درون‌گرا و میانه) کتابداران کتابخانه مرکزی آستان‌قدس رضوی

 شناسایی عوامل مؤثر بر تعهد کارکنان به منظور تقویت عواملی که باعث افزایش تعهد می‌شود و رفع عواملی که باعث کاهش تعهد سازمانی می‌شود.
§ انجام پژوهش مشابه بر روی کتابخانه  های وابسته به سایر سازمان‌ها مانند نهاد کتابخانه‌های عمومی و سایر کتابخانه‌ها. 
§ انجام پژوهش مشابه با در نظر گرفتن سایر ابعاد شخصیتی مانند تیپ‌ پنج‌گانه شخصیتی و بررسی رابطه آن با تعهد سازمانی.
§ انجام پژوهشی با در نظر گرفتن نقش واسطه‌هایی مانند رضایت شغلی در رابطه بین شخصیت و تعهد سازمانی.
§ مقایسه رابطه تیپ  های شخصیتی و تعهد سازمانی در مقیاس‌های وسیع‌تر مانند یک استان و یا استان‌های مختلف.


 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                            bazgasht

 

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

تحلیل توانمندی وب سایت­ها در پرورش مهارت­های سواد اطلاعاتی کودکان

جامعه این پژوهش را وب سایت‌های آموزشی فارسی و انگلیسی تشکیل ‌داد. پیشنهاد می‌شود در پژوهشی دیگر به بررسی وب سایت‌های سرگرمی و یا وب سایت‌های نهادهای تخصصی مانند  مرکز پژوهش‌های ادبیات کودکان، ICDL  برای کودکان و یا مدارس در پرورش مهارت‌های سواد اطلاعاتی پرداخته شود. نتیجه ارزیابی وب سایت‌های انتخاب شده با پژوهش حاضر مقایسه گردد. نتایج این پژوهش‌ها می‌تواند به تکمیل  ماتریس و سیاهه وارسی طراحی شده در این پژوهش کمک کند.
- با توجه به اینکه پژوهش انجام شده گروه سنی "ب" یعنی کودکانی که در سال‌های ابتدایی دبستان می‌باشند را در بر ‌گرفت، پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های دیگر به دیگر گروه‌های سنی توجه شود.  دستاورد این پژوهش‌ها نیز می‌تواند تهيه سیاهه مصداق‌های پرورش مهارت‌های سواد اطلاعاتی در گروه‌های سنی مختلف باشد.
- پیشنهاد می‌شود اینگونه وب سایت‌ها از دیدگاه خود کودکان نيز مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود تا چه اندازه کودکان آن‌ها را در تقویت مهارت‌های سواد اطلاعاتی خود مؤثر و کارآمد می‌دانند. نتایج چنین پژوهشی می‌تواند به تكميل مصداق‌ها و معيارهاي شناسايي شده در اين پژوهش كمك نمايد. اين نتايج می‌تواند براي کتابداران و نيز طراحان در استفاده و نيز طراحي وب سایت‌ها براي كودكان مفيد باشد.
- پیشنهاد می‌شود وب سایت‌هایی که رتبه برتری در این پژوهش به دست آوردند مبنای پژوهش تجربی برای آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی به کودکان قرار گیرند. نتایج می‌تواند در بهبود و تکمیل ماتریس و نیز سیاهه این پژوهش کمک کند.

ارزیابی کمّی و کیفی اجرای طرح «کتاب من» در کتابخانه‌های عمومی منتخب مشهد در محدوده زمانی 1388-1390

 با توجه به اینکه طرح «کتاب من» روشی غیر متمرکز جهت مجموعه‌سازی در کتابخانه های عمومی است و تا قبل از اجرای این طرح، مجموعه سازی به روش متمرکز در کتابخانه  ها صورت می  گرفته است، پیشنهاد می  شود مقایسه ای بین این دو روش در مجموعه کتابخانه های عمومی صورت گیرد.
2- پیشنهاد می  شود بانک کتاب اداره «کتاب من» ارزیابی؛ سیاست‌های این اداره بررسی گردد و راه کارهای مناسب جهت بالا بردن کیفیت اجرایی طرح ارائه شود.
3- انجام یک پژوهش درباره احتمال وجود تفاوت تأثیر طرح «کتاب من» در مناطق مختلف شهری (مناطق برخوردار، نیمه برخوردار و غیر برخوردار).
4- از آنجا که پژوهش حاضر در نمونه محدودی از کتابخانه های عمومی کشور که در شهر مشهد مستقر هستند انجام شده است، باید در تعمیم یافته های پژوهش جانب احتیاط را رعایت نمود؛ و از آنجایی که این طرح به صورت متمرکز و همسان در تمام کشور در حال اجراست، پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های دیگری در شهرها و استان‌های کشور در مورد کیفت اجرایی طرح «کتاب من» انجام شود.

بررسی جایگاه موجود و مورد انتظار بخش کودکان و نوجوانان درکتابخانههای عمومی خراسان رضوی

 پژوهش حاضر به طور کلی بر پایه معیارهای برگرفته شده از متون بخش کودکان و نوجوانان کتابخانههای عمومی را مورد ارزیابی قرار داده است؛ انجام پژوهشهایی که به طور مجزا در كتابخانه‌هاي كشور به هر کدام از این معیارها توجه کنند، مطلوب به نظر میرسد.
- انجام پژوهش
هایی که با در نظر گرفتن علاقه  مندی  ها و پیشنهادات کودکان و نوجوانان، كه استفاده-كنندگان واقعي اين كتابخانه‌ها هستند، به شناسایی راهکارهای عملی برای ارتقای وضعیت بخش کودک و نوجوان کتابخانههای عمومی بپردازد.
- انجام پژوهشي با موضوع برنامه‌ها و خدمات جانبی بخش کودک و نوجوان کتابخانه
های عمومی و تأثیر آن در جذب کودکان و نوجوانان به کتابخانههای عمومی؛ در پژوهش حاضر تنها وجود یا نبود خدمات جانبی سنجیده شده است. از این رو، ضروری است پژوهشی دیگر با عمق بیشتری و در نظر گرفتن دیدگاه‌های کاربران به سنجش میزان کفایت و اثربخشی این خدمات بپردازد.
- انجام پژوهشي با موضوع شناسايي راهكار ها و چالش  هاي ارائه  ی خدمات اینترنتی به کودکان و نوجوانان در کتابخانه
های عمومی
- بررسی مجموعه منابعي كه براي بخش کودک و نوجوان کتابخانه
های توسط نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور ارسال مي  شود و تطابق آن با استانداردهاي موجود در اين زمينه
- بررسی عوامل تأثیر گذار در جذب کودکان و نوجوانان به کتابخانه
های عمومی با بهره گیری از تجارب کتابخانههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
- بررسی میزان سودمندی اجرای خدمات و برنامه
های جانبی بخش کودک و نوجوانان در ارتقای وضعیت تحصیلی دانش آموزان؛ چراكه در اظهارات كتابداران به اين بحث اشاره شده بود و اينكه كودكان و نوجوانان براي انجام تكاليف درسي به توجه به رويكرد نوين آموزش و پرورش به كتابخانه بيش از گذشته مراجعه مي كنند.

بررسی کارآمدی راهنماهای پیوسته بر مبنای مدل ‌یادگیری واک (VAK) در افزایش استفاده‌پذیری سیستم اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد برای اعضاء هیأت علمی

 بر پایه توضیحاتی که ارائه شد، در این پژوهش فقط بر راهنماهای متنی و فیلم‌های آموزشی تأکید شده. می‌توان انواع راهنماهای دیگر را نیز بر اساس سبک‌های یادگیری طراحی کرد و به آزمون گذاشت.
2. به دلیل محدودیت این پژوهش در تعداد نمونه، امکان بررسی تأثیر عواملی از قبیل حوزه تحصیلی، مرتبه علمی و ...وجود نداشت. در همین راستا می‌توان پژوهش‌های متفاوت دیگری با تعداد بیشتری از کاربران را اجرا کرد و تأثیر این معیارها را مورد ارزیابی قرار داد.
3. از آنجایی که ساعد به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می‌باشد، می‌توان راهنماها را بر روی انواع سیستم‌های اطلاعاتی دیگر، همانند: نرم افزارهای کتابخانه‌ای، نرم افزارهای کتابخانه دیجیتال موجود در کشور و ... پیاده  سازی و به آزمون گذاشت. این پیشنهاد از این جهت ارائه می  شود که جامعه پژوهش حاضر فقط اعضای هیأت علمی دانشگاه بودند ولی با انجام پژوهش بر روی نرم افزارهای دیگر، می توان تأثیر راهنماها را بر طیف وسیعی از کاربران ارزیابی کرد.

سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه کتابداران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی براساس مدل تلفیقی لیب کوال، دیجی کوال و ای-اس کوال

با وجود رواج فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در تمامی حوزه  ها و گسترش ارائه خدمات الکترونیکی در کتابخانه  های دانشگاهی ایران، شاهد این هستیم که خدمات الکترونیکی به طور کامل جایگزین خدمات سنتی نشده است و هنوز هم این دو نوع خدمت در کنار یکدیگر در حال ارائه هستند. به عبارتی دیگر، با وجود حرکت کتابخانه  های دانشگاهی ایران به سمت استفاده از فناوری  های نوین در ارائه خدمات، موجودیت فیزیکی کتابخانه اعم از ساختمان کتابخانه، تجهیزات و امکانات کتابخانه، مواد و منابع چاپی و کارکنان و کتابداران هنوز به عنوان بخشی از مفهوم کتابخانه به شمار می  روند. در چنین شرایطی که کتابخانه  ها به صورت دوگانه، یعنی هم از طریق حضور فرد در محل کتابخانه و ارتباط رو در روی کاربر و کتابدار و هم به صورت الکترونیکی و از طریق محیط مجازی، به ارائه خدمات می  پردازند، چالش‌های بسیاری در ارزیابی کیفیت خدمات در کتابخانه  ها به وجود آمده است. بنابراین پرداختن به یک جنبه از خدمات تصویر کاملی از کیفیت خدمات کتابخانه به دست نخواهد داد. به طور حتم پژوهش حاضر که به ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی در کتابخانه  ها می  پردازد و پژوهش  های دیگری که به بررسی کیفیت خدمات سنتی می  پردازند، به روشن شدن وجهی از کیفیت خدمات کتابخانه  ها کمک خواهند کرد. با این حال، برای دست‌یابی به تصویری روشن  تر و جامع  تر از این موضوع، نیاز به ابزاری است که در عین ایجاز بتواند هر دو نوع از خدمات را در برگیرد. بنابراین پژوهش  های دیگری نیاز است که با در نظر گرفتن این مهم، به ارائه مدل و ابزاری بپردازد که هر دو نوع خدمات سنتی و الکترونیکی را پوشش دهد.
در طراحی ابزار ارزیابی در پژوهش حاضر سعی بر آن بود که تمامی جنبه  ها و ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی لحاظ شود. با این حال ممکن است در کتابخانه  های دانشگاه  های دیگر و جوامع آماری مختلف، به دلیل تفاوت در نیازها و انتظارات و نیز تفاوت  های فرهنگی و اجتماعی، نیاز به حذف برخی از ابعاد و اضافه کردن ابعاد دیگری باشد. بنابراین نمی  توان ابزار طراحی شده در این پژوهش را کامل و جامع تلقی کرد و پژوهش  های دیگری می  تواند در جهت اصلاح و تکمیل این ابزار صورت پذیرد.
ابزار طراحی شده تنها در کتابخانه  های دانشگاه فردوسی

محاسبه بار اطلاعاتی واژه در متون علمی فارسی براساس شاخص آنتروپی نظریه اطلاعات

همانطور که در فصل دوم گفته شد، میزان آنتروپی زبان  های مختلف حساب شده است. پیشنهاد مــــی  شود پژوهشی به بررسی میزان آنتروپی حروف در زبان فارسی پرداخته و میزان آنتروپی زبان فارسی را محاسبه نماید.
2. هم  وقوعی واژگان در کلمات مرکب موضوع مهم و قابل  توجهی در نظام  های نمایه  سازی است. به طور مثال برخی اسم  های خاص باید به عنوان یک کلمه به کار روند، یا برخی از اصطلاحات که ترکیبی از دو یا تعداد بیشتری از کلمات هستند، لازم است به عنوان یک واژه در نمایه ظاهر شوند، برای مثال عبارت " آزمون نیکویی برازش" به عنوان یک واژه در نمایه می  تواند به فرایند بازیابی کارامدی منجر شود درحالیکه جداسازی این سه واژه چنین پیامدی نخواهد داشت. شایسته است براساس آنتروپی و احتمال رخداد واژگانی که به صورت همزمان رخ می  دهند ترکیب  های مناسب واژگانی برای نمایه فارسی شناسایی و استخراج گردد.
3. تفکیک سه دسته واژه  های پربار، میان بار و کم  بار اطلاعاتی موضوعی بود که در این پژوهش به آن پرداخته نشد. در صورتی که روش یا شاخصی آماری تعریف شود تا بتوان براساس آنتروپی این سه دسته واژگان به طور دقیق شناسایی شود نمایه  های کارامد و بهینه  تری خواهیم داشت.
4. همانطور که نتایج نشان داد حوزه  های مختلف علمی در میزان اطلاعاتی که منتقل می  نمایند یکسان نیستند. این موضوع می  تواند در مورد بخش  های مختلف یک مقاله نیز مصداق داشته و معنادار باشد. بنابراین بررسی آنتروپی بخش  های مختلف یک مقاله از جمله چکیده، متن اصلی، یافته  ها و نتایج، و مقایسه آن با نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می  شود. موضوع یاد شده به دنبال مطرح کردن این قضیه   بررسی خواهد شد که آیا کلیدواژه  ها در مقالات فارسی در سرتاسر متن به طور یکسان توزیع شده-اند یا بخشی از متن دارای بار اطلاعاتی کمتر و قابل چشم  پوشی در فرایند نمایه  سازی است، یا بالعکس، بخش دیگری از مقاله با وجود واژه  های مهم و پربار می  تواند جایگزین کل متن در تهیه نمایه شود.
5. فراوانی، احتمال رخداد و آنتروپی واژگان تخصصی مقاله در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، اما از آنجا که ملاک انتخاب یک واژه   به عنوان واژه تخصصی، در مجموعه  ای از مدارک و نه صرفاَ در یک مدرک واحد، مورد بررسی قرار می  گیرد بهتر است به منظور شناسایی واژه  نماها در متون فارسی بررسی جامعی بر احتمال رخداد واژه در کل مجموعه انجام پذیرد. به این صورت می-توان نمایه  هایی براساس حوزه  های علمی ساخت و در هر حوزه کلمات پربار اطلاعاتی و واژه  های کلیدی را ارائه داد.

بررسی موانع و عوامل مؤثر بر يادگيری سازمانی
در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد
آستان قدس رضوی

 بررسی رابطه میان دیدگاه‌های کارکنان سازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی وسازمان‌های مشابه در مورد هر کدام از مؤلفه‌های یادگیری سازمانی.
2- بررسی و طراحی الگویی مناسب با ساختار سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی مبتنی بر ابعاد مختلف سازمان یادگیرنده.
3- بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و میزان رضایتمندی کارکنان و استفاده‌کنندگان از کتابخانه‌های آستان قدس رضوی.
4- بررسی میزان تأثیر متقابل یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.
5- بررسی ارتباط بین یادگیری سازمانی با میزان خلاقیت و نوآوری در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                                         bazgasht


      

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

بررسی عناصر و ویژگی های مطرح در طراحی فهرست پیوسته کودکان و ارائه الگوی کاربردی

رفتار اطلاع یابی کودکان از جمله زمینه های پژوهشی است که توجه کمتری در رابطه با آن به عمل آمده است. به همین دلیل، مسائل و زمینه های پژوهشی بسیاری برای انجام مطالعه وجود دارد:
• همراستا با پژوهش حاضر، و بر اساس یافته های آن، توصیه می شود پژوهش ویژه ای در مورد مهمترین عناصر لازم برای نرم افزارهای فهرستهای رایانه ای کودکان و نیز کتابخانه های دیجیتال کودکان انجام گیرد. دستاورد مورد انتظار چنین پژوهشی می تواند به کودکان در زمینه استفاده از فهرست و یافتن کتابهای مورد علاقه کمک بیشتری کند.
• تمرکز پژوهش حاضر بر روی گروه سنی 9 تا 12 سال بود. بر این اساس و با توجه به تفاوت های زیاد میان گروه های سنی مختلف کودکان، پیشنهاد می شود پژوهش های مشابه با گروه های سنی دیگر انجام گیرد. دستاورد احتمالی این پژوهش می تواند جزئیات بیشتری را در زمینه طراحی محیط رابط فهرستهای رایانه ای ارائه دهد.
• با توجه به اینکه طراحی محیط رابط کودکان از دیدگاه های مختلف می تواند مورد بررسی قرار گیرد، پیشنهاد می شود که ویژگی های اینگونه محیط رابط ها از دیدگاه روانشناسی و فن آوری اطلاعات جهت به دست آوردن معیارهای جامع تر نیز مورد بررسی قرار گیرد.
• پیشنهاد می شود پژوهش های مشابهی در سایر محیط ها مانند: کتابخانه های دیجیتال، وب سایت ها انجام و ویژگی های این محیط ها جهت کودکان مورد بررسی قرار گیرد.
• پیشنهاد می شود در خصوص سایر ویژگی های ظاهری و محتوایی فهرست های پیوسته نظیر نوع قلم و اندازه و ... پژوهش هایی با توجه به زبان فارسی و ویژگی های کودکان ایرانی صورت پذیرد.
• پیشنهاد می شود پژوهش مشابهی در زمینه عناصر و ویژگی های فهرست های پیوسته نوجوانان نیز مورد بررسی قرار گیرد.
• انجام پژوهش نشان داد که کودکان در استفاده از نظام های رایانه ای تا حدزیادی به کمک و راهنمایی نیاز دارند. از این رو پیشنهاد می گردد پژوهشی در زمینه کمک و راهنمایی در نرم افزارها و محیط رابط های کودکان انجام پذیرد.

واكاوي و تبيين عوامل عمده مؤثر بر فرهنگ مطالعه در ايران
و ارائه مدلی مناسب براي توسعه آن

همان طور که در یافته‏های این تحقیق آمد فرهنگ مطالعه دارای لایه‏های مختلف و متاثر از عوامل عدیده‏ای است. براي توجه به اين همه مؤلفه تاثيرگذار در فرهنگ مطالعه برنامه ريزي مي طلبد كه نگاه راهبردي داشته باشد. برنامه اي كه بتواند براي تمامي مؤلفه هاي مهم در فرهنگ مطالعه ماموريت و هدفهاي راهبردي را مشخص كتد. اين برنامه اين فرصت را بدست مي‏دهد كه نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهديدهاي متوجه فرهنگ مطالعه در يك برنامه بررسي و تحليل شود و برنامه هاي اجرايي آن تعيين شود. بنابر این با توجه به ماهيت فرهنگ مطالعه كه نيازمند نگاهي همه‏جانبه و بلندمدت است، پیشنهاد می‏شود پژوهشی برای تدوین برنامه راهبردي براي توسعه فرهنگ مطالعه ايران انجام شود تا با بكارگيري آن وضعيت فرهنگ مطالعه به نقطه مطلوب نزديك تر شود.
2. از سوی دیگر حسب گستردگی عوامل مؤثر بر فرهنگ مطالعه لازم است سازمان‏هایی مشخص برای توسعه فرهنگ مطالعه در راستای برنامه راهبردی مشارکت داشته‏باشند. بنابر این برای روشن شدن وظیفه، حیطه اختیارات و جلوگیری از موازی کاری، ضروری است پژوهشی برای بررسي و تبیين ماموريت‏هاي ويژه براي سازمان‏هاي هدف در توسعه فرهنگ مطالعه در راستاي چشم‏انداز سند مطالعه مفيد ايران انجام شود.
3. همانطور که در مبانی نظری تحقیق اشاره رفت لایه قواعد به عنوان تسهیلگر و پشتوانه‏ای برای حفظ و توسعه ارزشها و باورهای فرهنگ مطالعه است، بنابر این مطلوبست تحقیقی در اسناد نهادهاي مؤثر بر فرهنگ مطالعه از جمله وزارت علوم و تحقیقات، فناوری، وزارت آموزش و پروش و وزارت فرهنگ و ا رشاد اسلامي و... صورت گیرد تا ميزان قواعدگذاري آن سازمانها برای حمایت از مطالعه مشخص گردد.
4. یافته ها نشان داد یکی از عوامل عمده مؤثر بر توسعه فرهنگ مطالعه خانواده است. جا دارد با توجه به اهمیت زیاد آن، تحقیقی مستقل درباره وضعیت سواد خانه (وجود کتابخانه، تعداد کتاب‏ها، میزان مطالعه والدین و اعضای خانواده، میزان خرید کتاب و نشریه، میزان گفتگو در باره کتاب و...) در ايران صورت گیرد. در واقع در این تحقیق عوامل برانگیزاننده افراد یک خانواده به مطالعه بررسی می‏شود.
5. به نظر می رسد عوامل و دلایل عدم رغبت به مطالعه در سطوح گوناگون اجتماعی در ایران همچنان نیازمند پژوهش است تا از زبان خود گروههای مختلف اجتماعی بتوان اطلاعات لازم را به دست آورد. اینکه چرا بخش قابل ملاحظه‏ای از مردم مطالعه نمی‏کنند می‏تواند به شکل سیستمی و آمیخته و در چارچوب تعاملات عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و سیاسی مورد تحقیق قرار گیرد

شناسايي و تحليل ابعاد ساختاري و مفهومي فهرست سرعنوان‌هاي موضوعي فارسي در مقايسه با فهرست سرعنوان‌هاي موضوعي كنگره

 در این پژوهش، درستی رابطه‌های معنایی سلسله مراتب و هم‌بسته میان سرعنوان‌های موضوعی مورد بررسی قرار نگرفته است. لازم است پژوهشی در مقایسه با سایر ابزارهای بازنمون دانش مانند اصطلاح‌نامه‌های تخصصی متناسب انجام پذیرد و همچنین شبکه روابط معنایی از دیدگاه متخصصان موضوعی و کاربران مورد بررسی قرار گیرد.
• در پژوهش حاضر برخی از اشکالات موجود در برقراری ارتباط دوسویه میان سرعنوا‌ن‌های هم‌بسته شناسایی شد. پیشنهاد می‌شود در قالب طرح پژوهشی و با همکاری متخصصان حوزه رایانه به شیوه‌ای ماشینی، درستی برقراری ارتباط دوسویه در مورد رابطه هم‌بسته و سلسله مراتبي مورد بررسی قرار گیرد، اشکالات شناسایی و جهت تکمیل شبکه روابط معنایی اقدام شود.
• حجم سرعنوان‌های موضوعی کنگره بالا و نرم‌افزارهای موجود در تشکیل درخت‌های سلسله مراتبی ناتوانند. لذا برای تشکیل درخت‌های سلسله مراتبی در این فهرست نیاز به برنامه‌نویسی است. به همین دلیل، در این پژوهش، امکان مقایسه نظام مفهومی فهرست کنگره با فهرست فارسی فراهم نشد. پیشنهاد می‌شود با فراهم ساختن ساز و کارهای خودکار، نظام مفهومی حاکم بر فهرست سرعنوان‌‌های موضوعی کنگره شناسایی و با نظام مفهومی حاکم بر فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی مورد مقایسه قرار گیرد.
در این پژوهش، حاصل کار مستندسازی در کتابخانه ملی ایران به منزله ابزاری تدوین شده و مستقل از شرایط حاکم بر فرایند مستندسازی در این مرکز مورد بررسی قرار گرفت. به منظور درک بهتر شرایط حاکم بر این فرایند، شناسایی نقاط قوت و ضعف و به‌سازی آن، پیشنهاد می‌شود در پژوهشی مستقل، فرایند مستندسازی در کتابخانه ملی ایران از منظر مستندات و دستورالعمل‌ها، رویه‌ها، تخصص افراد و منابع مورد استفاده، مورد تحلیل قرار گیرد.

تحلیل هزینه- اثربخشی کتاب  های چاپی لاتین و پايگاه  های اطلاعاتی مقالات تمام  متن الکترونیکی لاتین دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه  های موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی در سال 2010

از آنجا که مسیر پیشرفت علم پایان  ناپذیر است و پایان هر پژوهش، آغازی برای پژوهش  های آتی است، بنابراین مبتنی بر یافته  های حاصل از پژوهش حاضر، می  توان پیشنهادهایی جهت انجام پژوهش  های آینده مرتبط با موضوع مورد بررسی ارائه کرد. در این راستا می  توان به پیشنهادهای زیر اشاره نمود:
- با توجه به جامعیت بیشتر ارزشیابی مجموعه با استفاده از رویکردهای ترکیبی (کمّی- کیفی) نسبت به ارزشیابی مجموعه تنها با یکی از رویکردهای کمّی یا کیفی، پیشنهاد می  شود:
― از یک سو، پژوهش  های دیگری در حوزه  های موضوعی بیشتر (همچون علوم انسانی، علوم پایه، پزشکی، دامپزشکی، کشاورزی و مهندسی) و با تحت پوشش قرار دادن محمل  های اطلاعاتی بیشتر (همچون کتاب  های چاپی و الکترونیکی فارسی و لاتین و مجلات چاپی و الکترونیکی فارسی و لاتین و ...) به تقویت بعد کمّی پژوهش  های ارزشیابی مجموعه بپردازند.
― از سوی دیگر پژوهش  های دیگری با استفاده از تحت پوشش قرار دادن انتخاب  کنندگان (کتابداران، اعضای هیأت علمی و دیگر دست  اندرکاران امر انتخاب و سفارش) و کاربران (دانشجویان، اعضای هیأت علمی و دیگر کارکنان) بیشتر و گردآوری نظرات آنها به تقویت بعد کیفی پژوهش  های ارزشیابی مجموعه بپردازند.
- از آنجا که همه ساله کتابخانه  ها با بودجه کمتر و افزایش انتشارات علمی روبه‌رو هستند، اهمیت انتخاب مناسب و ارزشیابی مجموعه با استفاده از روش  های اقتصادی همچون الگوهای هزینه- کارایی، هزینه- اثربخشی و هزینه- سودمندی روز به روز بیشتر خواهد شد. بنابراین پیشنهاد می  شود:
― پژوهش  هایی از نوع پژوهش بنیادی به شناسایی و هنجارسازی معیارهای اقتصادی سنجش مجموعه متناسب با انواع کتابخانه  ها و مراکز اطلاع  رسانی، همچون کتابخانه  های دانشگاهی، کتابخانه  های تخصصی، کتابخانه  های عمومی و ... بپردازند.
― همچنین پژوهش  هایی از نوع کاربردی به پیاده  سازی معیارها و روش  های هنجارسازی شده  سنجش اقتصادی مجموعه متناسب با انواع کتابخانه  ها و مراکز اطلاع  رسانی، همچون کتابخانه  های دانشگاهی، کتابخانه  های تخصصی، کتابخانه  های عمومی و ... بپردازند.
- مجموعه‌سازی در کتابخانه‌ها همچون بسیاری از فرایندهای حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی شامل دو بعد خدمات فنی و خدمات عمومی است. خدمات فنی حوزه مجموعه‌سازی شامل فرایندهای انتخاب، سفارش، آماده‌سازی و ... می‌باشد. خدمات عمومی حوزه مجموعه‌سازی شامل فرایندهای امانت و استفاده از منابع از سوی کاربران می‌باشد. وضعیت مطلوب مجموعه‌سازی وابسته به انجام کارا و اثربخش هر دو بعد فنی و عمومی مجموعه‌سازی است. در نتیجه پیشنهاد می‌شود:
― پژوهش‌هایی جهت شناسایی علل استفاده کم کاربران (دانشجویان، اعضای هیأت علمی و دیگر کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) از منابع اطلاعاتی نظیر کتاب‌های چاپی و پایگاه‌های اطلاعاتی لاتین (که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت) از ابعاد مختلف انجام پذیرد.
― پژوهش‌هایی جهت شناسایی علل نایکدستی خدمات فنی مجموعه‌سازی همچون فرایندهای انتخاب، سفارش، آماده‌سازی و ... (که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت) و تأثیر آن بر وضعیت مطلوب و اثربخش مجموعه‌سازی از ابعاد مختلف انجام پذیرد.
- در هر کتابخانه برخی از منابع و خدمات با صرف هزینه‌های زیاد ارائه می‌گردد و برخی دیگر از خدمات بدون صرف هزینه فراهم می‌گردد. از این رو پیشنهاد می‌شود:
― پژوهش‌هایی جهت سنجش منابع و خدمات هزینه‌بر (همچون خودکارسازی خدمات کتابخانه و ...) با استفاده از بررسی معیارهایی همچون هزینه‌ها، کیفیت، روزآمدی، موجود بودن، دسترس‌پذیری، میزان استفاده، هدف از استفاده و ... با روش‌های اقتصادی مانند هزینه- کارایی، هزینه- اثربخشی و هزینه- سودمندی به ارزشیابی منابع و خدمات کتابخانه‌ها پرداخته شود.
―  پژوهش‌هایی جهت سنجش منابع و خدمات کم هزینه (همچون منابع رایگان و دسترسی آزاد در وب و ...) با استفاده از بررسی معیارهایی همچون کیفیت، روزآمدی، موجود بودن، دسترس‌پذیری، میزان استفاده، هدف از استفاده، صرفه‌جویی در زمان، بهبود یادگیری و ... با روش‌های اقتصادی مانند کارایی، اثربخشی، سودمندی و تأثیر به ارزشیابی منابع و خدمات کتابخانه‌ها پرداخته

تحلیل و آزمون الگوی روابط میان عدم استفاده اجباری از اطلاعات با اجتناب شناختی، جهت  گیری منفی به مشکل و عدم تحمل بلاتکلیفی بر اساس مدل مستخرج از دسته  بندی هیوستن
(با رویکردی شناختی)

 تکرار این پژوهش با استفاده از دیگر متغیرهای شناختی منجر به عدم استفاده اجباری از اطلاعات که در این مطالعه آگاهانه يا ناآگاهانه به آن‌ها توجه نشده است، منجر به ایجاد دیدی جامع‌تر از این پدیده خواهد شد؛
- تکرار این پژوهش در رابطه با سایر نمونه‌های کاربران اطلاعاتی غیر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، باعث می‌شود که تأثیر ویژگی‌های این نمونه‌ها نیز در رفتار عدم استفاده اجباری از اطلاعات مورد سنجش قرار گیرد و با نتایج این پژوهش مقایسه شود؛
- بررسی تأثیر عوامل شناختی اجتماعی (متأثر از بافت اجتماعی و سازمانی) بر عدم استفاده اجباری و ارادی از اطلاعات، به منظور حصول به چشم اندازی جامع از عوامل شناختی در کنار عوامل شناختی فردی که در این رساله مورد بررسی قرار گرفت؛
- بررسی سایر شرایط منجر به عدم استفاده اجباری از اطلاعات مانند شرایط جسمانی، شرایط محیطی و اجتماعی و کنترل‌های اقتدارگرایانه (که صد البته بحثی بسیار فراتر از سانسور است) که در این مطالعه از آن‌ها به عنوان موانع مادی یا ملموس یاد شد و بررسی آن‌ها اگرچه با دشواری‌هایی مخصوصاً در جامعه ما همراه است، ولی می‌تواند در درک جامع از این رفتار اطلاعاتی بسیار تأثیرگذار و تعیین کننده باشد؛
- بررسی شرایط منجر به استفاده اجباری از اطلاعات، که به نظر می‌رسد به عنوان مفهومی مستقل از مفهوم کلی استفاده از اطلاعات بررسی نشده است؛
- بررسی شرایط منجر به عدم استفاده اختیاری و ارادی از اطلاعات که همانند عدم استفاده اجباری از اطلاعات (در معنای مستقل از استفاده از اطلاعات) مفهومی است که برای اولین بار توسط هیوستن (2009) مطرح شده است و می‌تواند چشم انداز پژوهشی جدیدی باشد؛
- به نظر می‌رسد در پژوهش‌های رفتار اطلاعاتی و به ویژه در حیطه مورد نظر این رساله، استفاده از روش‌های پژوهشی کیفی به ویژه مصاحبه عمقی مناسب‌تر از روش‌های کمی است. چرا که درک برخی از شاخص‌های شناختی منجر به عدم استفاده اجباری از اطلاعات برای کاربر دور از ذهن است؛
- همین طور به نظر می‌رسد که بهتر باشد محقق تعداد گویه‌های مربوط به شاخص‌های یک متغیر و همین طور تعداد گویه‌های مربوط به شاخص‌های همه متغیرها را برابر در نظر بگیرد (مثلاً برای هر شاخص در هر متغیر 5 گویه). این کار باعث سهولت گزارش، فهم و تحلیل نتایج خواهد شد. در غیر این صورت حتماً در مرحله گزارش و تحلیل باید مراقب بود که ارزش گذاری نمره شاخص‌ها با توجه به تعداد گویه‌های آن شاخص انجام شود و بزرگی و کوچکی اعداد باعث درک نادرست نتایج در نزد محقق و مخاطب نشود. به عنوان مثال اگر شاخصی دارای 16 سؤال یا گویه در پرسشنامه است و شاخص دیگر دارای 7 گویه، به احتمال زیاد نمره شاخص اول بالاتر از شاخص دوم خواهد شد؛ لیکن مقایسه تنها پس از تقسیم نمره بر تعداد گویه ها در هر شاخص دارای اعتبار است؛
- پژوهش‌های بیشتر در مورد روابط متغیرهای نگرانی و عدم تحمل بلاتکلیفی (با توجه به نقش محوری عدم تحمل بلاتکلیفی) در رفتار اطلاعاتی کاربران؛
- بررسی چینش متفاوتی از متغیرهای این پژوهش با توجه به نتایج این مطالعه که نشان داد عدم تحمل بلاتکلیفی نقش محوری در متغیرهای اجتناب شناختی و جهت گیری منفی به مشکل دارد. به عنوان مثال می‌توان رابطه طولی عدم تحمل بلاتکلیفی به عنوان زمینه ساز اجتناب شناختی و جهت گیری منفی به مشکل را با انواع رفتارهای اطلاعاتی و مثلاً عدم استفاده اجباری از اطلاعات به نحوی که در شکل زیر تصویر شده است، بررسی کرد؛


                                        شکل 5- 4 : مدل پیشنهادی روابط متغیرها به منظور استفاده در پژوهش‌های آینده
بررسی و آزمون ماتریس روابط میان شاخص‌های مدل‌های مختلف رفتار اطلاعاتی (ذکر شده در بخش ارتباط یافته‌های پژوهش با نظریه‌ها و نتایج سایر پژوهش‌ها در همین فصل) با شاخص‌های عدم استفاده اجباری شناختی از اطلاعات، به منظور حصول به یک دید جامع و همه جانبه از این رفتار و زمینه سازی برای نظریه‌های مرتبط

تحلیل میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی از فناوریهای وب2 و شناسایی عوامل بازدارنده بر استفاده از این فناوریها در خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی

 با توجه به اینکه نتایج این پژوهش و سایر پژوهش‌ها نشان می‌دهد که استفاده از فناوریهای وب2 در خدمات کتابخانه‌ها امری ضروری است،  و نیز با توجه به اینکه کارکرد اصلی فناوریهای وب2 تعامل و مشارکت با کاربران و نیز آگاهی رسانی به کاربران از آخرین خدمات و اخبار کتابخانه است،  پیشنهاد می‌شود پژوهشی مشابه با پژوهش حاضر،  به بررسی میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه‌های عمومی‌از فناوریهای وب2،  و میزان استفاده از فناوریهای وب2 در خدمات کتابخانه‌های عمومی‌انجام شود.
• با توجه به محدودیت‌های پژوهش حاضر از نظر زمان،  که امکان بررسی دیدگاه کتابداران سایر کتابخانه‌های دانشگاهی در مورد عوامل بازدارنده بر کاربرد فناوریهای وب2 در کتابخانه‌های دانشگاهی وجود نداشت. از این رو در این پژوهش سعی شد دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های ‌مرکزی ده دانشگاه برتر کشور در رابطه با عوامل بازدارنده بر کاربرد فناوریهای وب بدست آید اما پیشنهاد می‌شود پژوهش دیگری به بررسی دیدگاه کتابداران سایر کتابخانه‌های دانشگاهی در این مورد بپردازد و نتایج آن با یافته‌های این پژوهش مقایسه شود که در این صورت این یافته‌ها می‌تواند برای بسیاری از کتابخانه‌های دانشگاهی نتایج قابل تعمیمی‌ارائه دهد.
• با توجه به اینکه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در کشور در حال پیشرفت است،  و هر روزه فناوریهای جدیدی معرفی می‌شوند و توسط سازمانها مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند و مهارت‌های کاربران نیز در استفاده از این فناوریها افزایش می‌یابد. بنابراین انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک،  میزان استفاده از این فناوریهای نوین در کتابخانه‌ها و نیز در بین دانشجویان افزایش یابد لذا انجام تحقیقی مشابه با تحقیق حاضر در سالهای آینده می‌تواند مشخص کند که تا چه حد مشکلات و موانع استفاده از فناوریهای وب2 در کتابخانه‌های دانشگاهی رفع شده است.
• پیشنهاد می‌شود پژوهشی در جهت تکمیل پژوهش حاضر،  به بررسی مهمترین عوامل مشوق بر استفاده از فناوریهای وب2 در کتابخانه‌های دانشگاهی انجام شود تا از این طریق فهرستی از مهمترین عوامل مؤثر بر بکارگیری فناوریهای وب2 در کتابخانه‌ها،  در جهت توجیه مسئولان کتابخانه‌ها در استفاده از این فناوریها در خدمات کتابخانه‌ها به ویژه کتابخانه‌های دانشگاهی شناسایی شود
• با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش پیشنهاد می‌گردد،  پژوهش‌هایی مستقل در رابطه با دلایل آشنایی و استفاده کم کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی از فناوریهای وب2 و به ویژه فناوریهایی مثل آر.اس.اس،  پادکست ها،  فهرستنویسی اجتماعی و وب‌نوشت‌ها که نقش مهمی‌در ارائه خدمات جدیدتر و متنوع تر به کاربران کتابخانه‌ها دارند انجام شود.
• با توجه به اینکه یافته‌های پژوهش نشان داد که یکی ازمهمترین دلایل عدم استفاده از فناوریهای وب2 در کتابخانه‌های دانشگاهی،  عدم آشنایی کاربران و دانشجویان از فناوریهای وب2 است. پیشنهاد می‌شود تحقیقی به بررسی میزان آشنایی و استفاده دانشجویان به ویژه دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی از فناوریهای وب2 انجام شود.
• یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که مهمترین عامل بازدارنده بر کاربرد فناوریهای وب2 در کتابخانه‌های دانشگاهی از نظر کتابداران عدم آشنایی کاربران و دانشجویان از‌این فناوریها است. از‌این رو پیشنهاد می‌شود پژوهشی مستقل به بررسی سطح سواد اطلاعاتی و رایانه‌ای دانشجویان بپردازد تا مسئولان کتابخانه‌ها و دانشگاهها به‌این امر توجه کرده و راهکارهایی جهت افزایش سطح سواد رایانه‌ای و سواد اطلاعاتی کاربران و دانشجویان ارائه دهند.

بررسي وضعيت مهارت‌هاي ارتباطي كتابداران دانشگاه فردوسي مشهد و تاثير آن بر رضايتمندي دانشجويان دوره كارشناسي

پس از انجام پژوهش حاضر، پژوهشگر مقوله‌ها و موضوعات زير را براي ساير پژوهشگراني كه قصد دارند در اين زمينه به انجام پژوهش بپردازند، پيشنهاد مي‌نمايد:
1- در اين پژوهش مهمترين عوامل رضايتمندي تعامل با كتابدار، از ديدگاه دانشجويان سال سوم و چهارم مقطع كارشناسي (كه براساس اظهارات كتابداران، بيشترين ميزان مراجعه به كتابخانه و كتابدار را دارند) بررسي گرديد. در تحقيقي ديگر مي‌توان عوامل تاثيرگذار بر رضايتمندي انواع ديگر كاربران از جمله دانشجويان تحصيلات تكميلي، كاركنان و استادان را بررسي نموده و با رويكردي مقايسه‌اي با پژوهش حاضر، مهمترين عوامل مؤثر بر رضايتمندي كاربران به طور كلي را مشخص نمود. شناسايي عوامل تاثيرگذار از ديدگاه گروه‌هاي مختلف مراجعان مي‌تواند در آموزش كتابداران و توجه به همه عواملي كه باعث رضايت بيشتر مراجعان شود بسيار سودمند باشد.
2- پيشنهاد مي‌شود مشابه چنين پژوهشي در ديگر دانشگاه‌هاي سطح كشور انجام شده تا وضعيت مهارت‌هاي ارتباطي كتابداران شاغل در ساير دانشگاه‌ها نيز مشخص شده و امكان نظرسنجي از ساير كتابداران در زمينه عوامل مؤثر بر تعامل بين فردي فراهم گردد. به اين ترتيب مي‌توان نتايج دقيق‌تري از وضعيت موجود كسب كرده و پيشنهادات كاربردي موجود در اين زمينه به صورت گسترده‌تري به اجرا درآيد.
3-  در اين پژوهش وضعيت مهارت‌هاي ارتباطي كتابداران و تاثير دو متغير ميزان تحصيلات و تجربه بر آن مورد سنجش و بررسي قرار گرفت. پيشنهاد مي‌شود در پژوهشي ديگر تاثير متغيرهايي چون شخصيت و هوش هيجاني بر مهارت‌هاي ارتباطي كتابداران و با استفاده از آزمون‌هاي روانشناسي موجود در اين زمينه مورد سنجش و بررسي قرار گيرد تا ابعاد ديگر مؤثر بر مهارت‌هاي ارتباطي شناسايي شود.

بررسي الگوي رشد علم ايران در حوزه علوم و مقايسه آن با الگوي جهاني رشد علم

 بررسی ارتباط بین کمیت و کیفیت تولیدات علمی ایران و مشخص شدن نرخ رشد کیفی و کمی تولیدات علمی ایران و ارتباط بین این دو متغیر،
- بررسی ارتباط بین کمیت و کیفیت تولیدات علمی جهان و مشخص شدن نرخ رشد کیفیت و کمیت تولیدات علمی جهان و ارتباط بین این دو متغیر،
- بررسی الگوهای رشد علم جهان در نمایه استنادی علوم اجتماعی و نمایه استنادی علوم انسانی و هنر و مقایسه آن با الگوی رشد نمایه استنادی علوم،
- بررسی علل و عوامل عدم توازن رشد علم ایران در حوزه های مختلف،
- بررسی تاثیر عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر رشد تولیدات علمی در ایران و مقایسه آن با کشورهای دیگر،
- بررسی  تاثیر رویدادهای مهم  مثل جنگ  بر رشد علم ایران،
- مطالعه چرخه یا مراحل چهارگانه تولد، رشد، بلوغ و پیری در عرصه علم.

بررسی نیازهای اطّلاعاتی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد برای زمینه  سازی ایجاد نظام مدیریّت دانش

 انجام پژوهشی مشابه در جهت شناسایی نیازهای اطّلاعات شغلی کارکنان در حوزه  های کاری مختلف. چنین پژوهشی نیازهای دقیق هر حوزة کاری را برای پیش  بینی در نظام مدیریّت دانش تعیین می  کند؛
2. در هر دانشکده   و حوزه  های مختلف کاری عوامل تأثیرگذار در نوع و میزان نیازهای اطّلاعاتی بررسی و شناسایی گردد. این امر در دسته  بندی نیازها و طرّاحی نظام مدیریّت دانش مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛
3. بررسی تأثیر نگرش اعضای هیأت علمی و کارکنان، در میزان احساس نیاز آن  ها به اطّلاعات. در صورتی که سطوح اجتماعی و نگرش افراد در میزان نیازهای آن  ها تأثیر گذار باشد، چه بسا نیازهای پنهانی نیز کشف گردد که مورد توجّه و اظهار جامعة آماری قرار نگرفته است؛
4. بررسی نظام  های موجود مدیریّت دانش، مخصوصاً در دانشگاه  ها، و انتخاب و یا طرّاحی بهترین نظام، با توجّه به نیازها و امکانات موجود؛
5. شناسایی و گردآوری اطّلاعات موجود عینی و ضمنی در دانشگاه؛
6. پژوهش حاضر نشان داد که اعضای هیأت علمی و کارکنان در شش حوزة زندگی روزمره، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مذهبی و فرهنگی، و تفریحی احساس نیاز کاملاً متفاوتی دارند. پیشنهاد می  شود پژوهش  هایی در جهت یافتن دلایل این تفاوت  ها انجام شود. بررسی تأثیر نگرش اعضای هیأت علمی و کارکنان و همچنین نحوة زندگی فردی و اجتماعی آن  ها در این زمینه باید مورد توجّه قرار گیرد؛
7. ممکن است افراد در هر یک حوزه  های زندگی روزمره، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مذهبی و فرهنگی، و تفریحی اصلاً نیازی نداشته باشند و در نتیجه به اطّلاعات در آن حوزه نیز نیاز ندارند. از طرفی ممکن است فرد در یک حوزه نیازهای متعدّد داشته باشد ولی در مورد اطّلاعات در آن حوزه ابراز نیاز نکند که این عدم احساس نیاز به اطّلاعات ممکن است دلایل متعدّد دیگری داشته باشد. از این رو بررسی رابطة میان میزان نیاز اطّلاعاتی در هر یک از حوزه  ها با میزان نیاز در آن حوزه می  تواند موضوع پژوهش مستقلّی قرار گیرد.
8. پژوهش حاضر نشان داد که اعضای هیأت علمی بیشترین اطّلاعات مورد نیاز حرفة خود را از طریق اینترنت بدست می  آورند. پیشنهاد می  شود پژوهشی در زمینة شناسایی وب  سایت  های مورد استفاده توسط این گروه انجام گیرد تا دانشگاه را در جهت تأمین نیازهای اطّلاعاتی یاری رساند. شناسایی این وب  سایت  ها به شناسایی نوع نیازهای این گروه نیز کمک خواهد کرد. بر این اساس، توسعة وب  سایت دانشگاه و شناسایی زمینه-های افزودن اطّلاعات به آن می تواند موضوع یک پژوهش مستقل باشد

بررسی میزان همخوانی عبارت های جستجوی کاربران با اصطلاحات پیشنهادی مقالات پایگاه های اطلاعاتی لاتین و تحلیل ساختار واژگانی این اصطلاحات بر اساس روابط اصطلاحنامه ای

 پژوهشی به منظور بررسی میزان آشنایی کاربران حوزه های مختلف موضوعی با اصطلاحات پیشنهادی مقالات با در نظر داشتن  سطح متفاوت دانشجویان در این حوزه ها می تواند در راستای هدایت کردن آموزش ها در مسیر مناسب، نقش فزاینده ای داشته باشد.
2. مشابه با این پژوهش می تواند با در نظرگرفتن پایگاه های اطلاعاتی مختلف از جمله پایگاه های اطلاعاتی فارسی انجام شود و نتایج آن با این پژوهش مقایسه گردد.
3. پژوهشی چگونگی ترغیب سازی کاربران در استفاده از اصطلاحات پیشنهادی و اصطلاحنامه ها را مورد بررسی قرار دهد

بررسی قضاوت ربط و معیارهای مورد استفاده دانشجویان در فرایند گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی بر پایه نظریه سبک شناختی کل گرا و  تحلیلی رایدینگ

 جامعه این پژوهش را دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی تشکیل می دادند. به منظور کسب اطمینان درباره امکان تعمیم یافته  های این پژوهش، توصیه می  شود که پژوهش  های مشابه با استفاده از گروه  هایی از کاربران مختلف انجام گیرد.
• انتظار می رفت که سبک شناختی بر قضاوت افراد برای مرتبط یا نامرتبط بودن منابع تاثیر گذار باشد؛ ولی نتایج حاصل، خلاف این امر را نشان داد. به زعم پژوهشگر یکی از فرض های احتمالی می تواند تبحر آزمودنیهای این پژوهش، در فرایند ارزیابی منابع اطلاعاتی باشد. این مساله می تواند در پژوهش های آینده مورد بررسی قرار گرفته و با انتخاب گروهی که در ارزیابی و قضاوت ربط تبحر ندارند، انجام شود تا درستی فرض مذکور مورد آزمون قرار گیرد.
• گرچه تلاش شد تا با استفاده از چارچوب پیشنهادی بورلاند، وظایف کاری به گونه ای طراحی شود که تاثیر نبود نیاز اطلاعاتی واقعی را کم رنگ کند، پیشنهاد می شود که پژوهشی مشابه بر روی کاربرانی که نیاز اطلاعاتی واقعی دارند، انجام گیرد و با نتایج پژوهش حاضر مقایسه گردد.
• از ابعاد دیگر پردازش اطلاعات در نظریه تحلیل سبک شناختی رایدینگ ابعاد کلامی – تصویری است. پیشنهاد می شود که پژوهشی مشابه بر روی این دو گروه انجام گرفته و با نتایج پژوهش حاضر مقایسه شود.
• در این پژوهش قضاوت ربط کاربران به کمک گروه ارزیابی کننده مورد مقایسه و سنجش قرار گرفت . در پزوهشهای آتی می توان از سایر روشهای قضاوت ربط و نیز از ملاکهایی نظیر دقت و بازیافت به منظور بررسی دقیق تر سبکهای شناختی بهره جست.
پیشنهاد می شود پژوهش حاضر بر روی جامعه ای از متخصصان موضوعی خاص در یک حوزه موضوعی انجام شود و با نتایج پژوهش حاضر که  با وظایف کاری شبیه سازی شده عام انجام شده است مقایسه گردد. انجام بررسی های اینچنینی به دلیل در نظر گرفتن بافت موضوعی بسیار با اهمیت است

بررسی عوامل  بروز تعارض در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد و شناسایی راهبردهای مدیریت تعارض از دیدگاه کتابداران

 با توجه به این که مدیریت تعارض حوزه وسیعی است، امکان تحقیقات زیادی در رابطه با آن وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می شود تحقیقات بیشتر و وسیعتری در رابطه با مدیریت تعارض و عوامل موثر در آن در کتابخانه های دانشگاهی انجام گردد.
v تحقیقات زیادی در داخل و خارج از کشور انجام شده است که به بررسی رابطه بین متغیرهای مختلف چون، تعهد سازمانی، جو سازمانی، رهبری سازمانی، فرهنگ سازمانی، اشتراک دانش، و ... با مدیریت تعارض پرداخته اند. از این رو، پیشنهاد می گردد پژوهش هایی در این رابطه در کتابخانه ها به ویژه کتابخانه های دانشگاهی انجام شود.
v با توجه به پیشینه نظری مطرح شده در زمینه مدیریت تعارض، تعارض در سازمان می تواند مفید و سازنده و یا مخرب باشد. پیشنهاد می‌شود در کتابخانه‌های دانشگاهی پژوهش هایی در زمینه تعارض مفید و سازنده و مخرب انجام شود، و نقش هر یک در عملکرد کتابخانه های دانشگاهی مورد بررسی قرار گیرد.
v پژوهشی مانند پژوهش حاضر در سایر واحدهای دانشگاههای مورد بررسی در این پژوهش، صورت پذیرد، تا بتوان وضعیت عوامل بروز تعارض و راهبردهای مدیریت تعارض در کتابخانه ها را با سایر واحدهای دانشگاه مقایسه و ارزیابی نمود.
v با توجه به اینکه در برخی از پژوهش ها به تاثیر ابعاد شخصیتی کارکنان بر ایجاد تعارض در سازمان اشاره شده است. از این رو، پیشنهاد می شود پژوهش هایی در زمینه تاثیر ویژگیهای شخصیتی کتابداران (درونگرایی و برونگرایی، ثبات عاطفی و هیجانی، سازگاری، آگاهی و هوشیاری، فرهنگ و ...) بر بروز تعارض و همچنین راهبردهای مدیریت تعارض انجام شود.
v با توجه به اینکه در این پژوهش سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش از نظر کتابداران بیشترین تاثیر را بر بروز تعارض داشت، پژوهشی با هدف بررسی سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش و میزان رضایت کتابداران از سیستم موجود در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد صورت پذیرد تا بتوان با شناسایی متغیرهای موثر بر رضایت از این سیستم، در جهت بهبود آن اقدام نمود.
v با توجه به نظریه تعاملی که معتقد است، تعارض نه تنها یک نیروی مثبت، بلکه یک ضرورت بدیهی برای فعالیت های سازمانی به شمار می آید و اینکه این پدیده مدیران سازمان را وادار می کند که در حفظ سطح معینی از تعارض بکوشند و مقدار تعارض را تا حدی به کار برند که سازمان را زنده، با تحرک، خلاق و منتقد به خود نگه دارند، پیشنهاد می شود پژوهشی برای تعیین و بررسی میزان تعارض مطلوب و مفید برای سازمان صورت گیرد؛ تا مشخص شود وجود تعارض تا چه میزانی برای سازمان مفید است و بیش از آن مضر خواد بود. 
v با توجه به اینکه این پژوهش قبل از اجرای طرح تجمیع در کتابخانه های دانشگاه فردوسی انجام شده است. پیشنهاد می گردد بعد از انجام کامل طرح تجمیع کتابخانه‌ها، در بازه زمانی دیگر نیز پژوهشی با این عنوان انجام شود تا از طریق این مقایسه بتوان تاثیر طرح تجمیع کتابخانه ها بر عوامل بروز تعارض در کتابخانه‌ها را شناسایی نمود

بررسی دیدگاه کاربران درباره تأثير ويژگي‏هاي تعاملي رابط كاربر پايگاه‏هاي اطلاعاتي بر رفتار علمي آنها بر پایه نظریه تجربه خوشایند

روابط بدست آمده بین متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش موضوع مناسبی است تا در تک تک حوزه‏های علمی مورد بررسی قرار گیرد. انجام پژوهش‏های مشابه با این پژوهش در میان جوامع علمی مختلف در آینده سبب تقویت و اصلاح چارچوب نظری ارائه شده در این پژوهش خواهد شد.
چارچوب نظری پژوهش کنونی حاصل مطالعه مبانی نظری در سه حوزه تعامل انسان- رایانه، نظریه تجربه خوشایند از حوزه روان‏شناسی مثبت، و رفتار علمی است. این چارچوب برای اولین بار است که روابط آن پیش‏بینی شده و با استفاده از داده‏های بدست آمده از یک جامعه آزمودنی علمی به روش معادله ساختاری برازش شده است. برازش این مدل نظری با استفاده از داده‏هایی که از دانشمندان و پژوهشگران یک حوزه خاص یا چندین حوزه در مکان یا زمانی متفاوت با شرایط این پژوهش اجرا شود، به اصلاح و پذیرش نهایی یا رد آن کمک شایانی خواهد نمود.
2- شاخص‏های "رفتار علمی" در این پژوهش برپایه مطالعه متون حوزه‏های مختلف (مانند، جامعه شناسی علمی، روان‏شناسی رفتار، روش پژوهش) استخراج، تدوین و روایی سنجی شد. توصیه می‏گردد که به منظور تأیید یا اصلاح این شاخص‏ها از روش تحلیل عامل اکتشافی یا روش دلفی نیز استفاده گردد.
تحلیل عامل اکتشافی کمک خواهد نمود تا بدون سوگیری و اعمال نظر پژوهشگر متغیرهای ملاک کشف گردد و ابزاری برای سنجش رفتار علمی بدست آید که براساس همبستگی واقعی داده‏های گردآمده است. همچنین روش دلفی برای دخالت دادن نظر افراد اندیشمند در زمینه روان‏شناسی رفتار، جامعه شناسی علم، روش‏شناسی پژوهش بسیار مناسب خواهد بود.
3- مقایسه رابط کاربر نرم‏افزارهای کتابخانه‏ای مختلف (مانند مقایسه پایگاه‏های اطلاعاتی فارسی و انگلیسی، شبکه‏های داخلی دانشگاه‏های مختلف با همدیگر)، از نظر وجود ویژگی‏های تعاملی موجود در آنها و نیز آثار این تعامل بر رفتار علمی کاربران موضوع پژوهشی مناسبی به نظر می‏رسد.
نتایج چنین پژوهش‏های کمک خواهد کرد که با در نظر گرفتن هدفی که برای انواع مختلف کتابخانه‏ها و مراکز اطلاع‏رسانی پیش‏بینی شده است، از نرم‏افزار یا پایگاه‏های اطلاعاتی مناسب و مؤثر استفاده شود. همچنین، سبب افزایش سطح انتظار کتابداران از نرم‏افزارها شده و به طراحی محیط‏ رابط کاربرهای تعاملی کمک خواهد نمود.

بررسی تاثیر خطاهای نظام    مند موجود در طبقه  بندی موضوعی ISI  بر حجم  تولیدات علمی و  میزان رؤیت پذیری رشته  ها

 بررسی منشاءِ تولید و مشارکت نویسندگان حوزه  های مختلف در مقالات همپوش بین سه حوزۀ علوم، علوم  اجتماعی، و هنر و علوم انسانی
• بررسی خطاهای نظام  مند در طبقه  بندی موضوعی سایر پایگاه  های استنادی از جمله اسکوپوس و مقایسه آن با نتایج پژوهش حاضر
• مقایسۀ طبقه  بندی موضوعی پایگاه وب آو ساینس با طبقه  بندی  های پذیرفته شده و بررسی میزان انطباق آن  ها با یکدیگر
• ترسیم ساختار رشته  ای و بین  رشته  ای دانش بشری و تعیین میزان صدور دانش بین حوزه  های مختلف
• ترسیم نقشه جهانی علم بر اساس طبقه  بندی موضوعی پایگاه اطّلاعاتی وب آو   ساینس
• بررسی میزان میان  رشته  گرایی بر اساس طبقه  بندی موضوعی پایگاه وب آو   ساینس در سه حوزۀ علوم، علوم  اجتماعی، و هنر و علوم  انسانی
• تعیین میزان آنتروپی و درجۀ انزاوی رشته  ها در طبقه  بندی موضوعی پایگاه وب آو ساینس
• بررسی ریخت  شناسی شبکۀ روابط پژوهشی میان  رشته  ای در رشته  های مختلف علم و فناوری در ایران با تاکید بر 6 حوزۀ راهبردی تعیین شده در نقشه جامع علمی کشور (ریزفناوری، فناوری  های زیستی، اطّلاعات و ارتباطات، زیست محیطی، هوا فضا، و هسته  ای).

                                                                                                                   

 

                                                                                                                          bazgasht

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء