پیشنهادهای پژوهش رشته بیوتکنولوژی و به نژادی

 

biotechandbeh 

 

 

 

 home-1صفحه اصلی

 

1392


 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

بررسی مکانیسم  های مولکولی دخیل بر فعال و غیرفعال شدن آفلاتوکسین B1  در سیستم ایمنی انسان در شرایط آزمایشگاهی (برون تن)

 سلول  های مورد بررسی هم شامل سلول  های عمومی  تر مانند لنفوسیت  ها و مونسیت  ها و هم سلول  های کاملاً تخصصی مانند MDDCs و CTLs بود. پیشنهاد می  گردد بر روی هر کدام از این چهار نوع سلول آزمایشاتی بیوشیمیایی جهت اندازه  گیری تغییرات قدرت آنزیم  های درگیر در متابولیسم AFB1 نیز صورت گرفته تا نتایج آن مکمل نتایج قسمت بیان ژن  های درگیر باشد.
2- لازم است با استفاده از مدل  های حیوانی نتایج بدست آمده بصورت درون  تن نیز مورد بررسی قرار گیرد. بویژه در مورد ژن  های فعال و غیر فعال کننده
AFB1 نیز بایستی در این سطح مورد بررسی قرار گیرند.
3-  معادل هر یک از اعضای سوپرفامیلی
CYPs انسانی در موش شناسایی گردیده است. بنابراین با طراحی آزمایشی می  توان نتایج این مطالعه را بر روی سیستم ایمنی موش  هایی که با میزان مشابه در این تحقیق است تغذیه نموده و تاثیرات مورد نظر بر واریانت  های CYPs را بررسی نمود.
4- در این تحقیق تنها دو غلظت 10 و 100 نانوگرم در میلی لیتر
AFB1 بر مونوسیت  ها و لنفوسیت  ها چالش داده شد. تحقیقات صورت پذیرفته قبل از این مطالعه دامنه بسیار وسیع  تری از غلظت  های AFB1 را شامل می  گردید که هر یک از آنها نیز تاثیرات معنی-داری بر ویژگی  های سلول  های هدف خود داشته است. این غلظت  ها از 5/0 پیکوگرم در میلی  لیتر تا 100 میکروگرم در میلی  لیتر متغییر بوده است. غلظت  های مورد استفاده در مطالعه حاضر بدلیل مطالعات قبلی بوده که نشان داده میزان AFB1 در سرم افراد در معرض در مناطق به شدت آلوده بین 100 تا 1000 نانوگرم در میلی لیتر بوده است. بنابراین استفاده از غلظت  های 10 و 100 نانوگرم در میلی لیتر AFB1 برای شرایط ایران منطقی به نظر می  رسد. با اینحال پیشنهاد می  گردد که از دامنه   بزرگتری از غلظت  ها استفاده گردد.
5- همچنین چالش دو ساعت در مورد مونوسیت  ها و لنفوسیت  ها و چالش دو و دوازده ساعت در
MDDCs در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. از آنجاییکه سیستم ایمنی انسان، غلظت  هایی از AFB1 به صورت مستمر از طریق مواد غذایی دریافت می  کند برای درک بهتر تاثیرات آن بر سیستم ایمنی لازم است که آزمایشاتی بصورت داینامیک در زمان  ها و غلظت  های متفاوت AFB1 مورد ارزیابی قرار گیرد.
6- کلیه آزمایشاتی که در سطح بیان ژن در این مطالعه صورت پذیرفت بویژه افزایش بیان برخی از پروتئین  های
CYPs ، AKRs و GSTs بهتر است که در سطح پروتئین با استفاده از فلوسایتومتری یا وسترن بلات کمی نیز تکرار گردد تا ارزیابی بهتری از تاثیرات AFB1 بدست دهد.
7- چالش همزمان
AFB1 به همراه یک پارتیکل باکتریایی یا ویروسی نیز می  تواند در هر یک از چهار سلول مورد بررسی صورت پذیرفته تا اثرات ایمنوساپرسیو AFB1 از این طریق نیز برآورد گردد. مورد اخیر بویژه در مدل  های حیوانی در شرایط درون  تن می-تواند بسیاری از اثرات نهفته AFB1 را مشخص نماید.
8- یکی از مواردی که در چندین مطالعه تیم پژوهشی حاضر به اثبات رسید تاثیرات التهابی
AFB1 از طریق افزایش بیان برخی از گیرنده  های تشخیص الگو و سایتوکاین  های پیش التهابی مانند IL-1β  بود. استفاده از موش  های ناک اوتی که TLR4 را بیان نمی  کنند می-تواند در مطالعات توکسیکولوژی AFB1 بسیار راهگشا باشد.

ارزيابی توده  های مختلف گياه دارويي پنيرباد
Withania coagulans (Stocks) Dunal و بررسی توليد درون شيشه  ای و پتانسيل ضد سرطانی ترکيب دارويي ويتافرين A

 کشت، تجزيه پايداری و بررسی الگوی رشد و همچنين محتوای ترکيبات ويتانوليدی در ساير استان  های کشور و بويژه در مناطق با کمبود منابع آب و ساير نهاده  های کشاورزی که امکان توسعه و بهره  برداری ساير محصولات زراعی و باغی وجود ندارد.
2. بررسی مقادير ويتافرين
A و همچنين ساير ويتانوليدها در اندام  های مختلف گياه و همچنين در طی مراحل مختلف فنولوژيکی به منظور تعيين بهترين زمان برداشت.
3.  با توجه به اهميت دارويي ويتانوليدها، پيشنهاد می  شود که تودهای مختلف گونه پنيرباد از نظر الگوی ويتانوليدهای موجود نيز بررسی شده تا در صورت وجود تيپ  های شيميائی احتمالی، توده مناسب برای ادامه تحقيقات و بهره  برداری مناسب مشخص شود.
4. تاثير استفاده از سويه  های مختلف آگروباکتريوم رايزوژنز بر ميزان تراريختی و مقادير ويتافرين
A مورد بررسی قرار گيرد.
5.  القای ريشه مويين تراريخته و بررسی کلون  های بيشتر از نظر سرعت رشد، محتوا و پايداری توليد ويتافرين
A  و همچنين ساير ويتانوليدها مورد بررسی قرار گيرد.
6.  تاثير غلظت  ها   و دوره  های زمانی مختلف اعمال القاگر بر توليد ويتافرين
A  مد نظر قرار گيرد.
7. بررسی تاثير ساير القاگرهای زيستی و غير زيستی بصورت جداگانه و يا تلفيقی بر محتوای ويتانوليدها در کشت  های درون شيشه  ای
8. شناسايی ژن  های دخيل در مسير بيوسنتزی ويتانوليدهای مختلف و مهندسی متابوليت آنها با دستورزی ژن-های مربوطه
9. بررسی بيوترانسفورماسيون احتمالی ويتانوليدهای مختلف به يکديگر جهت تبديل زيستی فرآورده  های ارزان و قابل دسترس  تر به ترکيبات با ارزش و تجاری
10. انجام مطالعات در خصوص مكانيسم  هاي تاثير عصاره ريشه و ويتافرين
A بر سلول  هاي سرطاني و همچنين در مدل  های حيوان
11. بررسی اثرات تلفيقی عصاره ريشه و ويتافرين
A با داروهای ضد سرطانی رايج
 اخذ مجوز  های لازم برای كار آزمايي باليني در انسان و بررسی اثرات دقيق  تر عصاره ريشه و ويتافرين
A به منظور اثبات اثرات آن در انسان و دستيابی احتمالی به فرمولاسيون  هاي دارويي خاص.

مهندسي ژنتيک ريزجلبک Chlamydomonas reinhardtii به منظور بررسي پتانسيل توليد amorpha-4,11-diene پيش ساز عامل ضد مالاريايي آرتميزنين  

 استفاده از سازه هسته ای تهیه شده در سایر ریز جلبک ها و بررسی میزان بیان ژن ADS و تولید آمورفا دی ان
2- از ناقل های بیانی حاوی ژن گزارشگر به منظور بررسی پایداری بیان ژن در انتقال هسته ای جلبک با آگروباکتریوم استفاده شود.
3- از عناصر تنظیمی جلبک در ساخت سازه بیان هسته ای به منظور پایداری و افزایش بیان ترانسژن استفاده گردد.
4- ژن مارکر به همراه ترانسژن در یک سازه کلروپلاستی قرار گرفته تا میزان کلون های تراریخت افزایش یابد.
5- از پیشبرهای ترکیبی برای افزایش بیان استفاده شود.
6- استرین کلامیدوموناس موتانت ژن
atpA را می توان برای بررسی تغییر میزان بیان ژن های تحت پیشبر atpA استفاده کرد.
7- می توان با قرار دادن کاست بیانی تهیه شده در ناحیه
FR کلروپلاستی سایر ریزجلبک ها این ژن ها را به کلروپلاست سایر ریزجلبک ها منتقل کرد.

بيان ژن کد کننده آنتي ژن VP1 و بررسي امکان زراعت مولكولي آن جهت توليد واکسن نوترکيب تب برفکي در گياه توتون

اگرچه در اين پژوهش، اهداف از پيش تعيين شده (توليد پروتئين نوتركيب در توتون و افزايش سطح بيان ترانسژن) حاصل شدند، اما راهكارهاي متعدد ديگري براي بهبود هر چه بيشتر توليد واكسن نوتركيب تب‌برفكي وجود دارد. لذا موارد زير به عنوان راهكارهايي بالقوه جهت دست‌يابي به يك واكسن نوتركيب موثر عليه بيماري تب‌برفكي پيش‌نهاد مي‌شوند:
1- چالش مصنوعي خرگوش‌هاي تيمار شده با واكسن نوتركيب و بررسي اين كه آيا واكسن مانع از بروز علائم بيماري مي‌شود يا خير
2- استفاده از برچسب‌هايي مانند برچسب هيستيدين  كه فرايند ارزيابي و تخليص پروتئين نوتركيب را تسريع مي‌نمايند.
3- استفاده از ديگر اپي‌توپ‌هاي موجود در پروتئين پوششي
VP1
4- آرايش اپي‌توپ‌ها به صورت تكرارهاي پشت سرهم و بررسي اين كه آيا چنين راهبردي موجب افزايش قدرت ايمني‌زايي واكسن نوتركيب مي‌شود يا خير
5- بررسي توليد واكسن نوتركيب تب‌برفكي در گياهان علوفه‌اي مانند شبدر كه مي‌توانند به صورت خام بعنوان جيره غذايي دام مورد استفاده قرار گيرند
6- توليد واكسن نوتركيب تب برفكي در ميكروارگانيزم‌هايي مانند باكتري هاي اسيد لاكتيك كه بعنوان پروبيوتيك و مكمل جيره غذايي دام قابل استفاده هستند
7- تهيه يك سازه ژني الحاقي شامل اپي‌توپ‌هاي
FMDV و توكسين LT كه قابليت ايمني‌زايي بالايي دارد. پروتئين حاصل از بيان چنين سازه‌اي مي‌تواند قدرت ايمني‌زايي بسيار مناسبي داشته باشد.

بررسی قابلیت آندروژنز با تاکید بر کشت بساک در ارقام مختلف گوجه‌فرنگی

از آنجا که فراوانی القاء کالوس به عوامل متعددی بستگی دارد و ترکیب هر کدام از این عوامل می‌تواند فراوانی القاء کالوس را بالا ببرد، به نظر می‌رسد با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش و بررسی‌های بیشتر بر روی ترکیبات محیط کشت، غلظت تنظیم کننده‌های رشد، بهبود شرایط فیزیولوژیکی گیاه مادری و تقویت آنها بتوان در این ارقام فراوانی القاء کالوس را افزایش داد. همچنین می‌توان با ایجاد محیطی با ترکیبات هورمونی جدید سبب افزایش رشد کالوس‌ها و انجام باززایی در آنها شد. البته برتري بعضي ژنوتيپ‌ها نبايد موجب چشم‌پوشی از ساير ژنوتيپ‌ها شود. بنابراین پيشنهاد مي‌شود تا حد امكان از ژنوتيپ‌هاي ناشناخته در اين تحقيقات استفاده شود تا پتانسيل آندروژنز در آنها نیز مورد ارزيابي قرار گيرد.
بدلیل وجود تحقیقات محدود بر روی کشت میکروسپور گوجه‌فرنگی نیز تاکنون دستورالعمل مشخصی در این زمینه ارائه نشده است. بنابراین با بررسی‌های بیشتر بر روی کشت میکروسپور در گوجه‌فرنگی نیز می‌توان مسیر القاء جنین‌زایی میکروسپور را هموار نمود تا میزان موفقیت در این زمینه بیشتر شود. در این مسیر می‌توان از نتایج موفقیت آمیز القاء جنین‌زایی میکروسپور در سایر گونه‌های سرسخت یا سایر اعضای خانواده سیب‌زمینی استفاده نمود.

بررسی بیان ژن IRT1 (تنظیم کننده  ی انتقال   آهن) تحت اثر فقر و زیاد  بود آهن در ریشه  ی گیاه کلزا (Brassica napus)

 شناسایی و جداسازی ژن  IRT1از ژنوم گیاه کلزا و ثبت توالی آن.
2. مشخص ساختن تعداد نسخه های موجود از ژن
IRT1در گیاه کلزا با استفاده از تکنیک سادرن بلاتینگ.
3. استفاده از این ژن بعنوان نشانگری بیوشیمیایی در تعیین کمبود آهن در اختیار گیاه کلزا و دیگر گیاهان روغنی.
4. بررسی رفتار ژن مورد مطالعه در این تحقیق تحت تأثیر سایر تنش‌های فلزات و همچنین در گیاهان روغنی دیگر.
5. بررسی تغییرات پروتئینی ژن مورد نظر در حضور و عدم حضور آهن و ارتباط آن با الگوی بیان ژن
IRT1.

بررسی امکان تهیه هیبرید با روش تک اسپور در چند ایزوله از قارچ صدفیPleurotus florida

در این مطالعه، ارتقا درون نژادی هیبریدها در مقیاس بسیار کوچکی انجام گرفت و به نظر ارزشمند خواهد بود که این روش در یک مقیاس بزرگتر برای دیگر نژادهای پلئوروتوس که صفات خاصی را دارا هستند انجام گیرد. همچنین آگاهی از تفاوت مورفولوژیکی و ژنتیکی همسو با شکل آمیزشی تک اسپور می تواند پایه ای برای گزینش ایزوله ها برای تهیه و ارتقا هیبرید برای عملکرد بالاتر باشد.
پیشنهاد می شود تا در پژوهش های آتی موارد زیر مورد توجه قرار گیرند:
1. بررسی عملکرد هیبرید های ارتقا یافته
2. بررسی میزان آنزیم های لیگنینوسلولزی در میان هیبریدهای حاصل از این پژوهش
3. تغییرات اپی ژنتیکی حاصل از شرایط کشت بر روی 17 هیبرید بدست آمده

همسانه سازی و بیان ژن کد کننده اگزوسلولاز cel6B باکتری Thermobifidia   fusca در مخمر Pichia pastoris

 بهینهسازی کدونی ژن cel6B برای بیان در باکتری و مخمر
- تولید خارج سلولی سلوبیوهیدرولاز
cel6B در باکتری
- مقایسه میزان بیان و فعالیت آنزیم
cel6B بهینه شده و بهینه نشده در باکتری و مخمر
- بررسی بیشتر سلوبیوهیدرولاز تولید شده از سازه
PSZ143 در باکتری در زمان‌های مختلف بعد از القا و مانیتورینگ احتمال لیز شدن دیواره سلولی باکتری با میکروسکوپ  TEM و کنترل محیط کشت از نظر حضور سلوبیوز و گلوکز
- بررسی سایر سوبستراهای سلولزی جهت هیدرولیز با سلوبیوهیدرولاز
cel6B
- تخلیص آنزیم به منظور بررسی روابط سینرژیستیک آن با سایر سلولازها به منظور دستیابی به یک مخلوط سلولازی موثر در هیدرولیز انواع سوبستراهای با منشای سلولز
- همسانهسازی سایر ژنهای سلولاز (اندوگلوکاناز
cel9A و cel5A، بتاگلوکوزیداز از T. fusca و یک سلوبیوهیدرولاز نوع یک) در مخمر P. pastoris به منظور دستیابی به یک موجود CBP و بهینهسازی‌ این مخمر جهت تولید مستقیم اتانول از بیوماس لیگنوسلولزی

شناسایی و بررسی میکرو RNAهای پاسخ دهنده به سرما در گیاه گوجه فرنگی

 بررسی الگوی بیان سایر میکرو RNA ها در شرایط تنش با استفاده از تکنیک‌های با دقت بالا همچون ریز آرایه، به منظور بدست آوردن الگوی جامعی از کنترل بیان ژن‌ها در شرایط تنش توسط میکرو RNAها.
2- بیش بیان کردن میکرو
RNAهای پاسخ دهنده به سرما با استفاده از پروموتور‌های القاء شونده در تنش سرما به منظور مطالعه دقیق تر مکانیسم عمل این میکروRNA ها در شرایط تنش.
3- بیش بیان کردن ژن‌‌های هدف میکرو
RNA های پاسخ دهنده به سرما مانند CDS و laccase.
4- بررسی مطالعات جامع ترانسکریپتومی با استفاده از روش
RNA-seq به منظور مطالعه دقیق
برهم کنش میکرو
RNAها و ژن ‌های هدف آن‌ها در شرایط تنش سرما.
5- مقایسه پروتئوم گیاهان تحت تنش و گیاهان شاهد با استفاده از تکنیک 2
D-DIGE به منظور بررسی نقش میکروRNA ها در کنترل بیان ژن‌ها در سطح ترجمه.

بررسی بیان ژن FRO2 (کلات فریک ردوکتاز- عامل جذب آهن)
در حضور و عدم حضور آهن در محیط
invitro
در ریشه کلزا (
Brassica napus L.)

 تکمیل توالی یابی ژن Fro2 در گیاه Brassica napus از طریق کلون کردن این ژن.
• استفاده از روش سادرن بلات جهت تعیین تعداد دقیق نسخه  های ژن
FRO2 و شناسایی کانتیگ های( contig) مختلف حاوی این ژن در گیاه کلزا.
• مطالعه ی پروتئومی مربوط به ژن
FRO2 در گیاه کلزا
• بررسی و مقایسه بیان ژن مورد نظر در سایر گیاهان با استراتژی
I

مطالعه  سیتوژنتیکی و مقایسه کاریوتایپی تنوع در میان
اکوتیپ های مختلف موسیر در ایران

پیشنهاد می شود از گونه ها و اکوتیپ های بیشتری جهت تهیه کاریوتایپ استفاده شود تا سیر تکاملی گونه های مختلف موسیر بررسی شود و اکوتیپ های متکامل و ابتدایی شناسایی شوند. و همچنین پیشنهاد می شود با کمک مارکرهای مولکولی و مورفولوژیکی نیز تنوع بررسی شود.

ارزیابی پتانسیل مارکرهای ISSR در پیش بینی کارایی هیبرید ها و بررسی نحوه کنترل ژنتیکی صفات و میزان هتروزیس با استفاده از تلاقی های دای آلل در لاین های گلرنگ  (Carthamus tinctorius L .)

باتوجه به تنوع ارقام موجود در کشور لاین های متنوعی برای بررسی میزان هتروزیس و قابلیت ترکیب پذیری آنها توصیه می شود، از والدین دارای صفات مهم دیگر نیز در تلاقی ها استفاده گردد.
استفاده از سیستم نر عقیمی و شناسایی لاین های نرعقیم برای تلاقی ها ، و تعیین مارکرهای ساده در مرحله گیاهچه ای برای شناسایی گیاهان نر عقیم.
هیبرید های حاصل از این تحقیق به منظور بررسی تاثیر شرایط محیطی مختلف ،در مکانها و زمانهای متفاوت کشت و نتایج با نتایج این مطالعه مقایسه گردد.
در مورد تولید ارقام صد درصد مقاوم به آفات و بیماریها و نحوه کنترل ژنتیکی آنها تحقیقات کاملی صورت گیرد.
جهت بررسی الگوی تنوع ژنوتیپ های والدینی از سایر مارکرهای مولکولی
AFLP، RAPD و ... استفاده شود.

ارزيابی الگوی بيان ژن‌های کاتالاز (CAT) و سوپراکسيد ديسموتاز (Cu/Zn-SOD) تحت تنش خشکی در گياه اطلسی             (Petunia hybrida)

بررسی خصوصيات فيزيولوژيکی و مورفولوژيکی گياه اطلسی تحت تنش خشکی برای انطباق خصوصيات مولکولی با خصوصيات فيزيولوژيکی و مورفولوژيکی

2- بررسی فعاليت آنزيمی دو آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز و کاتالاز در مقايسه با بيان ژن‌های آن‌ها تحت تنش خشکی، زيرا ممکن است سطوح رونوشت گاهی پايين باشد و سيستم ترجمه سلول با قدرت بيشتری برای توليد پروتئين‌های آنزيمی فعاليت نمايد.

3- بررسی بيان ژن‌های ديگر سيستم دفاعی آنتی اکسيدانت مانند آسکوربات پراکسيداز، گلوتاتيون ردوکتاز و ... تحت تنش خشکی در گياه اطلسی، زيرا ممکن است که ساير آنزيم‌های آنتی اکسيدانت و همچنين سيستم دفاعی غيرآنزيمی آنتی اکسيدانت در ايجاد مقابله ی گياه با شرايط تنش اهميت بيشتری داشته باشند، زيرا گياه اطلسی از مقاومت نسبتاً خوبی برای تحمل شرايط خشکی برخوردار است.

بررسی بیان برخی ژن  های مسیر بیوسنتزی آلکالوئید  های تروپانی در کشت های ریشه موئین پلی  پلوئید بذرالبنج مصری (Hyoscyamus muticus) در پاسخ به محرک متیل  جاسمونات

1- انتقال همزمان سازه  های pmt و h6h وبررسی تغییرات الگوی بیان ژن  ها.
2- بررسی متابولیت  های ثانویه در کلون  های برتر تحریک شده با محرک به منظور تجاریسازی تولید آلکالوئیدهای دارویی.

بهينه سازي شرايط باززايي برخي از پايه‌هاي مهم رز در شرايط اين ويترو

 بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های مختلف رز و نحوه پاسخ دهی گروه‌های مختلف به شرایط کشت این ویترو.
2- بررسی سایر عوامل مانند غلظت ساکارز، دما، محیط کشت مایع و نسبت آمونیوم به نیترات بر میزان کامل زرد شدن برگ‌ها در شرایط این ویترو.
3- کاربرد غلظت‌های مختلف سیتوکینین‌هایی نظیر
Kin و 2ip در مرحله شاخه‌زایی در آزمایشات بعدی.
4- کشت نوک مریستم با هدف تولید گیاهان عاری از ویروس.
5- بررسی کشت ‌درون‌شیشه‌ای سایر ارقام بازارپسند رز و مقایسه پاسخ آنها با روش ازدیاد برون‌شیشه‌ای.
6- اقتصادی نمودن کشت‌بافت ارقام بازارپسند رز در جهت تجاری ‌کردن ریزافزایی این گیاه.

اندازه گیری خواص حرارتی لیمو ترش  به روش پروب حرارتی دو سوزنه

 دستگاه ساخته شده با موادی از قبیل گلیسرین و HTF500  دوباره کالیبره شود.
2- برای دماهای بالاتر نیاز به ضرایب کالیبره است بنابراین نیاز است برای دماهای بالاتر از
oC 60 و دماهای پایین تر از oC 25 کالیبره شود.
3- استفاده از ترموکوپل دوم به عنوان ناظر دمایی در آزمایشات مورد استفاده قرار گیرد و نتایج با این داده‌ها مقایسه شود.
4- دستگاه برای فشارهای مختلف آزمایش و ضرایب کالیبراسیون برای هر فشار به دست آید.
5- خواص حرارتی لیمو در فشارهای مختلف بررسی شود.
6- بررسی هدایت و نفوذ حرارتی در دو بعد عمود برهم
7- بررسی رابطه اسیدیته و
PH محصولات با میزان هدایت حرارتی

مطالعه  کاریوتایپی اکوتیپ های زرشک دانه دار و بدون دانه
 بومی استان های خراسان

با توجه به آزمایش های انجام شده و نتایج بدست آمده که نشان دهنده تعداد زیاد کروموزوم و کوچک بودن اندازه کروموزوم ها و نا مشخص بودن مکان سانترومر در این آزمایش می باشد، می توان مکان سانترومر را تنها با انجام آزمایشات C  بندینگ و G بندینگ مشاهده نمود و طول بازو های کوتاه و بلند را مشخص نمود تا سایر شاخص های کاریوتایپی نیز تجزیه و تحلیل شود.
با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق، به نظر می رسد بررسی تنوع بر روی نمونه های بیشتر و دیگر اکوتیپ های موجود در کشور می تواند اطلاعات بیشتری از روابط خویشاوندی بین این اکوتیپ ها را نشان دهد.

شناسایی مولکولی باکتری های اسیدلاکتیک جدا شده خمیرهای ترش محلی استان خراسان

 بررسی خواص پروبیوتیکی جدایه های حاصل و ویژگی های پروبیوتیکی محصول
2. بررسی و مطالعه ویژگی های تکنولوژیکی فلور لاکتیکی ایزوله شده از خمیر ترش

بررسی عملكرد ژن افكتوري Fol-SIX1 روي ارقام استانداردCucumis melo L.

 جمعیت پاتوژن فوزاریوم ایران، از لحاظ ژن  های بیماریزایی مورد بررسی قرار گیرد.
2- مطالعه کشت ارقام استاندارد و مقاومت آن  ها نسبت به جدایه  های فوزاریوم ایران
3- بررسی توارث ژن مقاومت در ارقام استاندارد ملون
4- شرایط جهت انتقال ژن به ارقام استاندارد مهیا شود تا ژن مقاومت به این ارقام منتقل گردد.

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                            bazgasht

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

آناليز پروتئوم گياه گوجه فرنگي براي مطالعه پاسخ زود هنگام گياه به آلودگي با گل جاليز مصری (Orobanche aegyptiaca

بررسی و یافتن سطوح بالاتر مقاومت و حتی مصونیت نسبت به گل جالیز  در بین سایر گونه های وحشی خویشاوند گوجه فرنگی
2- مطالعه تغییرات پروتئوم گوجه فرنگی در پاسخ به گل جالیز در مقاطع زمانی پس از اتصال گل جالیز به میزبان
3- استفاده از روش های ترانسکریپتومیکس مانند
cDNA-AFLP برای شناسایی تغییرات گوجه فرنگی در پاسخ به گل جالیز در سطح mRNA 
4- استفاده از روش های متابولومیکس برای شناسایی تغییرات متابولیتی ایجاد شده در گوجه فرنگی در پاسخ به گل جالیز
5- بررسی جامع تغییرات ایجاد شده در ریشه گیاهان آلوده و ارتباط آن با تغییرات مشاهده شده در اندام هوایی این گیاهان

بررسي  امکان انتقال cDNA ژن منگنز‌پراکسيداز(mnp) از قارچ خوراکي صدفي (Pleurotus ostreatus) به قارچ خوراکي دکمه‌اي سفيد (Agaricus bisporus)

تأييد مولکولي با هر روشي که نشان دهد ژن mnp جداسازي شده از قارچ خوراکي صدفي، فعال مي‌باشد. سنجش آنزيمي، وسترن بلات A5و بررسي بيان ژن (ريل تايم) از جمله روش‌هاي مذکور هستند.
بررسي کارايي قارچ تراريخت در تجزيه ترکيبات ليگنيني و محاسبه راندمان تجزيه واکنش.

بررسی اثر عصاره چند گیاه دارویی ایران بر رشد، تولید فاکتورهای بیماریزایی و بیان ژن‌های مرتبط با سیستم حسگر حدنصاب در باکتری Pseudomonas aeruginosa

با توجه به این که آنغوزه بدون اثر بر رشد باکتری، اثرات ضد QS خوبی از خود نشان داد، پیشنهاد می شود تحقیقات بعدی بر روی این گیاه برای مشخص کردن متابولیت های دخیل در این امر، و استفاده دارویی از آنها، صورت پذیرد. همچنین با توجه به این که آویشن، بهتر از خیلی از آنتی بیوتیک ها، این باکتری را کنترل می‌کند، پیشنهاد می شود، تحقیقات بعدی جهت استفاده دارویی از آن، صورت گیرد

بررسي الگوي بيان ژن هاي P5CS و   CBFدر گياه نخود(Cicer arietinum) تحت دماي يخ زدگي

تکرار آزمايشات با ارقام مقاوم و حساس ديگر
ارزيابي دوره هاي خوسرمايي طولاني تر و بررسي تغييرات بيوشيميايي در دوره خوسرمايي
بررسي تغييرات ساير اسموليت ها از جمله قند هاي محلول و بتائين در طي خوسرمايي
اندازه گيري
LD50 براساس معيارهاي گزينشي مختلف و محاسبه ميزان همبستگي اسموليت هاي مورد استفاده با ميزان تحمل به سرما
بررسي تغييرات الگوهاي الکتروفورزي پروتئين هاي کل محلول به منظور شناسايي پروتئين هاي شوک سرمايي و استفاده از آنها براي به گزيني ارقام حساس و مقاوم
 استفاده از ساير معيارهاي ارزيابي تحمل به سرما از قبيل نشت الکتروليت ها
بررسي تغيير در مقدار پروتئين و هيدرات هاي کربن گياه در طول دوره خوسرمايي و يخ زدگي با آزمايشات مولکولي
 استفاده از تکنيک پروتئوميکس و الکتروفورز دو بعدي جهت شناسايي پروتئين  هاي دخيل در مقاومت به سرما و يخ زدگي.

بررسی پتانسیل ژنتیکی مقاومت به جوانه زنی قبل از برداشت ارقام مختلف گندم با استفاده از مارکرهای مولکولی

 بررسي جنبه‌هاي مختلف زيان اقتصادي ناشي از جوانه زني قبل از برداشت در ارقام مختلف گندم يكي از راهكارهايي است كه لزوم توجه به پژوهش را در اين زمينه توجيه خواهد كرد.

  از آنجا كه ارقام گندم ايراني عمدتا عدد فالينگ پاييني دارند، بررسي ارقام با اعداد فالينگ بالاتر در ارتباط با جوانه زني قبل از برداشت نيز توصيه مي‌شود.

- شناسايي و ارزيابي نشانگرهاي جديد در ارتباط با مقاومت به جوانه زني قبل از برداشت، به طوري كه همبستگي بالايي با عوامل دخيل در بروز پديده داشته باشد، مورد پيشنهاد است چرا كه همان‌طور كه مشاهده شد نشانگرهاي مورد بررسي با يكي از عوامل دخيل در بروز پديده جوانه زني قبل از برداشت ارتباط بالايي دارند.

- در بررسي منابع گفته شد كه رنگ قرمز دانه گندم با مقاومت به جوانه زني قبل از برداشت ارتباط دارد، پيشنهاد مي شود كه از لحاظ ژنتيكي، اين ارتباط مورد بررسي قرار گيرد.

- تلاقي بين ارقام مقاوم و مستعد و  بررسي و ارزيابي نتاج آن ها به منظور درك بهتر و روشن تر از نحوه توارث پذيري و عملكرد نشانگرهاي مرتبط با جوانه زني قبل از برداشت گندم، نيز مورد پيشنهاد است.

- بررسي پروتئين هاي ذخيره اي با وزن ملكولي پايين و پروتئين هاي با وزن ملكولي بالا در ارقام مقاوم و مستعد گندم، به منظور شناسايي تفاوت هاي احتمالي و همچنين پيش‌بيني در مورد كيفيت آرد و كيفيت نان اين ارقام، توصيه مي‌شود.

- بررسي ژنتيكي و محيطي پديده جوانه زني قبل از برداشت در ساير گياهان مانند جو، برنج و ذرت نيز مي‌تواند در راستاي افزايش عملكرد و همچنين افزايش ارزش غذايي اين گياهان موثر باشد.

- بررسي توده‌هاي محلي و بومي و استفاده از آنها به عنوان ذخاير ژنتيكي ارزشمند در طرح هاي به‌نژادي مرتبط با جوانه زني قبل از برداشت يكي از راهكارهايي است كه مي‌تواند منجر به معرفي ارقام با مقاومت بالا شود.

بررسی قابلیت‌های بیوسنتزی ریشه‌های موئین درسنبل الطیب (Valeriana officinalis) و جداسازی ژن‌های مسیر بیوسنتزسسکوئی‌ترپنوئیدها

بیان ژن‌های جداسازی شده در میزبان‌های باکتریایی یا مخمری و بررسی توانایی تبدیل پیش‌ماده‌ها به والرنیک اسید .
 بیش‌بیان ژن‌های سسکوئی‌ترپن سنتاز جداسازی شده در ریشه‌های موئین سنبل‌الطیب و بررسی میزان تولید والرنیک اسید در ریشه‌های تراریخت.
 بررسی تاثیر محرک‌های غیرزیستی مانند نور، درجه حرارت و فلزات بر رشد ریشه‌های موئین و تولید والرنیک اسید.
 باززایی ریشه‌های موئین دارای نسخه‌های اضافی ژن‌های سسکوئی‌ترپن سنتاز به منظور مقایسه توانایی سنتز والرنیک اسید با گیاهان غیر تراریخت.
جداسازی ژن‌های بالادست در مسیر سنتز والرنیک اسید مانند فارنسیل دای‌فسفات سنتاز و بیش‌بیان آن در ریشه‌های موئین.
 خاموش کردن ژن‌های کلیدی مسیر متیل اریتریتول فسفات در پلاستیدها و بررسی تاثیر آن بر مسیر موالونات.

بررسی میزان هتروزیس و قابلیت ترکیب‏پذیری در لاین‏های گوجه‏فرنگی

با توجه به تنوع ارقام بوجود آمده در طی سالهای اخیر در دانشکده کشاورزی، با انجام خودگشنی می‏توان لاین‏های متنوعی درراستای تولید بذر هیبرید بدست آورد و به بررسی قابلیت ترکیب‏پذیری آنها پرداخت.
با توجه به شرایط گرم و خشک اکثر مناطق ایران پیشنهاد می‏شود که برنامه‏های اصلاحی در جهت انتخاب و سلکسیون ارقام با تحمل بالا نسبت به خشکی، شوری و گرما ساماندهی شود. علاوه بر این باید مقاومت به تنش‏های زنده مثل آفات و بیماری هانیز در برنامه‏های اصلاحی مدنظر قرار گیرد.
در برنامه‏های اصلاحی از ارقام دارای گل‏های زیاد و نسبتا درشت به منظور تهیه لاین و استفاده در تلاقی‏ها بهمنظور تهیه بذور هیبرید استفاده شود.
در مورد تولید ارقام صددرصد مقاوم به آفات و بیماری‏ها بخصوص آفت مگس سفید و نحوه کنترل ژنتیکی آن، تحقیقات کاملی صورت گیرد.
هیبریدهای حاصل از این تحقیق به منظور بررسی تاثیر شرایط مختلف محیطی، در مکان‏ها و زمان‏های متفاوتی کشت گردند و نتایج آن با نتایج حاصل از این آزمایش مقایسه گردد .
جهت بررسی بهتر هیبریدها و بدست آوردن بالاترین هتروزیس، از والدین دارای صفات مهم دیگر نیز در تلاقی‏ها استفاده گردد.
استفاده از سیستم نرعقیمی جهت بدست آوردن هیبرید از والدین گوجه‏فرنگی نیز پیشنهاد می‏گردد.

بهینه سازی شرایط ریز ازدیادی گیاه عناب (Ziziphus jujuba)

با توجه به اهميت گونه‌هاي عناب، پيشنهاد مي شود كه مطالعات درون شيشه اي در اکوتیپ‌های دیگر عناب انجام شود و راه را برای انجام تحقیقات بیشتر در زمینه انتقال ژن به این گونه را در جهت بهروری بیشتر هموار سازد.
2- آزمایشات باززایی غیرمستقیم و باززایی شاخساره توسط محيط كشت  هاي مختلف در عناب جهت بررسی شرایط برای انتقال ژن انجام شود.
3- بهینه سازی انتقال ژن به عناب با استفاده از ژن گزارشگر
gus به طریق باززایی مستقیم صورت پذیرد

ساخت سازه‌ی خاموشی ژن سوکروز سنتاز1 (Pasus1) به منظور ارتقاء مقاومت گوجه  فرنگی به گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptica

 انتقال پلاسمید pARTsusmute به گیاه گوجه فرنگی و بررسی کاهش میزان خسارت گل جالیز
2- ارزیابی و تحلیل بیوانفورماتیکی داده  های خام پایگاه
PPGP (http://ppgp.huck.psu.edu/)، به منظور شناسایی و بررسی عملکرد ژن  های کلیدی حائز اهمیت در متابولیسم قند با توجه به اهمیت آن در گل جالیز
3- با توجه به مشخص شدن اهمیت اکسین و نقش تنظیمی این هورمون در متابولیسم ساکارز در گل جالیز، می‌توان مسیر اکسین در میزبان و انگل را بیشتر مورد بررسی قرار داد.

عکس العمل مرفوفیزیولوژیک و آنالیز پروتئومیکس نخود (Cicer arietinum L.) در پاسخ به تنش شوری

 بررسی روند دقیق تر تغییرات پروتئینی در اثر تنش در سطوح مختلف شوری از کم تا زیاد بسته به آستانه تحمل گیاه.
 شوری در محیط خاک معمولاً به صورت ترکیبی از کاتیون و آنیون‌های مختلف بروز می‌نماید که معمولاً رقابت آن عناصر برای جذب توسط گیاه، اختلالات تغذیه‌ای را نیز علاوه بر اثرات سمی نمک بر گیاه به جای می‌گذارد. جهت مطالعه دقیق‌تر اثرات شوری اعم از اثرات فیزیولوژیک، تغذیه‌ای و سمیت نمک، مشابهت بیشتر آزمایشات گلخانه‌ای با شرایط طبیعی و استفاده از مجموعه‌ای از نمک‌های مختلف می‌تواند در این زمینه به کار گرفته شود.
 استفاده از جمعیت‌های نقشه یاب و بررسی الگوی پروتئوم نسل‌های در حال تفرق کمک زیادی به شناسایی ژنتیک صفت مقاومت به شوری،
QTLها و PQLهای موثر در صفت می‌کند. این بررسی‌ها در برنامه‌های آینده انتقال ژن می‌تواند در پیش‌بینی پایداری صفت در نسل‌های بعدی به کار گرفته شود.
 برخی از جنبه‌های پاسخ به تنش با میانجی‌گری هورمون‌های مختلف انجام می‌پذیرد. بررسی همزمان اثرات شوری و اثرات هورمون‌ها بر الگوی بیان پروتئین‌ها می‌تواند مکانیزم‌های مشترک و یا اثرات متقابل آن‌ها را شناسایی کند.
 بررسی اثرات تنش بر الگوی پروتئوم هسته، میتوکندری، کلروپلاست به درک فیزیولوژی تنش در سطح سلولی کمک می‌کند. چرا که تنش‌ها به طور مستقیم این اندام‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند و نیز بسیاری از پروتئین‌های پاسخ‌دهنده به تنش در این اندامک‌ها وجود دارند. علاوه بر آن غشاهای سلولی به عنوان گذرگاه ورود و خروج یون‌ها از طریق پروتئین‌های تشکیل دهند نقش خود را ایفا می‌کنند. بررسی پرتئوم غشاها تحت تنش می‌تواند منجر به شناسایی این پروتئین‌ها و کشف مکانیزم‌های تنظیمی سلولی از طریق غشاها شود.
• با بررسی همزمان الگوی تغییرات ترانسکریپتوم و پروتئوم بافت‌های تحت تنش به نظر می‌رسد که بتوان وقوع تغییرات پس از ترجمه و اثرات احتمالی تنش بر آن و یا عدم ترجمه برخی نسخه‌های
mRNA را بررسی نمود. این مساله کمک زیادی به فهم روابط ترانسکریپتوم-پروتئوم در زمان تنش می‌کند.

همسانه‌سازی ژن dbat و بررسی بیان ژن‌های مسیر بیوسنتزی تاکسول در پاسخ به متیل‌جاسمونات در گیاه سرخدار
Taxus baccata L.

با رفع محدودیت‌های موجود در ‌رشد کالوس‌ها و سلول‌های گیاه سرخدار در شرایط این ویترو و به دست آمدن کشت‌هایی با خصوصیات رشدی و ماندگاری بسیار مناسب، زمینه برای مطالعات تمایزی و باززایی گیاه سرخدار فراهم شد. باززایی گیاه کامل سرخدار از ضروریات مهم برای موفقیت پروژه‌های دستورزی‌های ژنتیکی می‌باشد.
2. بررسی امکان حفظ و ذخیره کشت‌های سلولی به مدت طولانی، می‌تواند کمک شایانی به حفظ کشت‌های سلولی پرتولید بنماید.
3.  از کشت‌های این ویتروی مهم، استفاده از کشت‌های ریشه موئین می‌باشد که می‌تواند به ایجاد کشت‌هایی با قابلیت تولید فراوان منجر شود.
4. از آنجاییکه استفاده از شاخه‌های بریده به عنوان سیستم آزمایشی برای اولین بار در گیاه سرخدار گزارش شده است و همچنین تحریک‌پذیری فوق‌العاده‌ای که در این نمونه‌ها مشاهده شده است، انجام مطالعات گسترده‌تر بر روی این نمونه ها مسلما از اهمیت خاصی می‌تواند برخوردار باشد و از آنجاییکه روشی است که قبلا مورد بررسی قرار نگرفته است می‌توان انتظار نتایجی متفاوت و احتمالا مطلوب از این تحقیقات داشت. استفاده از طیف‌های زمانی گسترده‌تر (شامل زمان‌های کوتاه از قبیل 1، 2 و 4 ساعت پس از الیسیتاسیون، و هم شامل زمان‌های طولانی‌تر شامل 7 روز و 14 روز پس از الیسیتاسیون) و همچنین طراحی آزمایشاتی که اثرات تیمارهایی چون زخم، الیسیتور و همچنین استفاده از شیکر را می‌تواند مشخص نماید می‌تواند به درک بهتر نحوه تنظیم ژن‌های مسیر کمک نماید.
5. استفاده از آنالیزهای متابولیکی گسترده که شامل استفاده از متابولیت‌های مراحل مختلف مسیر می‌باشد (از قبیل تاکسا 4(5)، 11(12)- دین، 10- داستیل باکاتین
III، باکاتین III، تاکسول و سفالومانین و تاکسویونانین C) و مطالعه همزمان آنها با تعداد ژن‌های بسیار می‌تواند به درک بهتر بیوسنتز تاکسان‌ها و شناسایی مراحل محدودکننده آن کمک شایانی بنماید.
6. به دلیل وجود ارتباط بین افزایش تولید تاکسان‌ها و آپوپتوز، بررسی دقیق‌تر ارتباط فرایند آپوپتوز و ارتباط آن با الیسیتاسیون و همچنین تجمع تاکسان‌ها می‌تواند کمک شایانی به درک بهتر فرایند تولید متابولیت‌های ثانویه بنماید؛ از آنجاییکه الیسیتاسیون حتما منجر به مرگ سلول‌ها نمی‌شود و بلکه آپوپتوز بیشتر به دلیل تجمع تاکسان‌ها می‌باشد می‌توان با استفاده از سیستم‌هایی که موجب تراوایی غشاء و افزایش ترشح متابولیت‌ها به محیط می‌شوند موجب افزایش تولید و همچنین زنده‌مانی سلول‌ها گردد و فرایند تخلیص را تسهیل نماید. همچنین مطالعات تغییرات بیان ژن‌های مرتبط با آپوپتوز نیز می تواند بسیار مفید ‌باشد.
7. به دلیل تحریک‌پذیری شاخه‌ها در برابر زخم و الیسیتور می‌توان انتظار داشت که سایر تیمارهای تحریک‌کننده کشت‌های سلولی را نیز بتوان اعمال کرد که می‌توان به استفاده از الیسیتور، تغذیه با قند و تغذیه با پیش‌سازها اشاره نمود. اعمال تیمارهای افزاینده بر روی شاخه‌های سرخدار
8. استفاده از گونه‌های تجاری در کنار گونه بومی ایران برای مطالعه جامع‌تر بیان ژنها و شناسایی تفاوت‌ها و شباهت‌های ترانسکریپتومی و متابولیکی آنها.
9. استفاده از تعداد ژن‌های بیشتر برای بررسی پروفایل ترانسکریپتومی تاکسان‌ها که می‌توان به ژن‌های میانه مسیر از قبیل ژن‌های
t2αh، t7βh و tat اشاره نمود.
10. استفاده از ژن‌هایی که بیانگر سایر فرایندهای مسیر می‌باشند از قبیل ژن‌های دخیل در انرژی، انتقال و ترابری، سنتز پروتئین، تمایز، و تخریب تا درک بهتری از وقایع حاصل شود.
11. از آنجاییکه استفاده از شاخه‌های الیسیت شده روشی جدید برای مطالعه می‌باشد و پتانسیل جدیدی را برای مطالعات متابولیکی و ژنتیکی فراهم آورده است بررسی جامع آن می‌تواند در شناسایی و رفع تنگناهای ژنتیکی مسیر تاکسانی کمک نماید. بررسی مطالعات ترانسکریپتومی جامع چون
RNA-seqاز ضروری‌ترین اقدامات برای آن می‌باشد و مسلما می‌تواند در درک بهتر کمک فراوانی نماید.
12. استفاده از الیسیتورهایی که هریک بر مراحل مختلفی از مسیر تأثیرگذار می‌باشند می‌تواند موجب اثرات سینرژیستی شود و همچنین موجب ایجاد تعادل میان بیان ژن‌های مراحل ابتدایی و انتهایی مسیر گردد.
13. استفاده از الیسیتور کوروناتین که در غلظت بسیار کمتر اثرات افزایش بالاتری دارد می‌تواند راندمان تولید در این روش را به گونه قابل ملاحظه افزایش داد و هزینه‌ها را کاهش داد.
14. علاوه بر ژن
dbat، افزایش بیان ژن‌هایی چون pam و dbtnbt نیز می‌تواند موجب تعادل متابولیکی مسیر گردد.
15. به نظر می‌رسد در بررسی بیان ژن‌ها بهتر است علاوه بر بررسی افزایش بیان نسبی، به بیان مطلق آنها نیز توجه شود. از آنجاییکه بررسی بیان مطلق ژن‌ها می‌تواند مشکل باشد استفاده از مقدار ∆
CT می‌تواند بیانگر بیان نیمه مطلق آن ژن باشد.

مهندسی متابولیک و بررسی الگوی بیان ژن و متابولیت‌های مسیر آلکالوئیدهای تروپانی در گیاهان و کشت  های این ویترو   Hyoscyamus senecionis  و  H. Muticus

 مطالعه فعالیت کاتالیتیک هیوسیامین 6-بتا هیدروکسیلاز و بررسی حضور آنزیم فعال آن در اندام های هوایی H. senecionis.
2- آزمون ایمونوهیستوشیمیایی بافت  های مختلف
H. senecionis جهت یافتن محل اختصاصی فعالیت H6H و سایر آنزیم  های مسیر آلکالوئیدهای تروپانی در آن.
3-  باززایی گیاهان کامل از ریشه مویین، مطالعه کشت  های ریشه مویین سبز، همچنین گیاهان کامپوزیت
H. senecionis به منظور تلفیق پتانسیل ریشه  های مویین و اندام  های هوایی جهت افزایش تولید اسکوپولامین.
4- بررسی تاثیر تتراپلوئیدی بر الگوی رشدی و تولید متابولیت  ها در گیاه و کشت  های ریشه مویین
H. senecionis.
5- بررسی تاثیر الیسیتور متیل جاسمونات بر الگوی بیان ژن اندام  های مختلف مخصوصا برگ گونه
H. senecionis.
6- مطالعه الیسیتورهای مختلف بصورت جداگانه و تلفیقی بر الگوی بیان ژن و متابولیت مسیر در کشت  های ریشه  مویین 
H. senecionis.
7- مطالعه نحوه پاسخ  دهی کشت  های ریشه  مویین تتراپلوئید به الیسیتورهای مختلف در مقایسه با نمونه  های دیپلوئید.
8- بیش بیان ژن  های دیگر مانند
pmt و trI در گیاهان و ریشه  های مویین تتراپلوئید.
9- مهندسی دو مرحله مسیر با بیش بیان همزمان دو ژن در گیاهان و کشت  های ریشه مویین گونه  های بذرالبنج و سایر گیاهان تولید کننده آلکالوئیدهای تروپانی مانند داتوره.
10- بررسی بیش بیان ژن لیتورین موتاز بر افزایش تولید، همچنین بررسی تاثیر خاموشی ژن
trII بر میزان تولید ترکیبات تروپانی و کالستژین  ها.

بهینه‌سازی شرایط تولید ریشه‌مویین درگیاه پروانش (Catharanthus roseus) و تأثیر کاربرد محرک متیل‌جاسمونات در تولید آلکالوئیدهای مهم دارویی آن

از آنجا که هدف اصلی از القای ریشه‌مویین در گیاهان، افزایش متابولیت‌های ثانویه‌ی با ارزش دارویی است، مهندسی متابولیت‌های ثانویه می‌تواند در رسیدن به این هدف کمک کند. دست‌ورزی مسیرهای متابولیکی، انتقال ژن‌های مطلوب به ریشه‌مویین، انجام پلی‌پلوئیدی روش‌هایی هستند که می‌توانند در مسیر تولید ریشه‌مویین منجر به افزایش متابولیت مورد نظر شوند.
2- بهتر است ابتدا گیاهان با ارزش دارویی بالا و مورد تقاضا و ماده موثره آن‌ها از طریق مطالعات و تحقیقات داروشناسی، شناسایی شده و بعد به تولید ریشه‌مویین و افزایش ماده موثره مورد نظر اقدام نمود.
3- با توجه به گونه گیاهی و سویه باکتری مورد استفاده روش‌های همکشتی، استقرار ریشه‌ها و حذف باکتری از ریزنمونه شناسایی شده و مورد استفاده قرار گیرند.
4- بهینه کردن سایر شرایط موثر در تولید ریشه‌مویین مثل اثر دما،
pH محیط کشت و بررسی انواع محیط‌های هم‌کشتی مورد بررسی قرار گیرند.
5- اثر تنش‌های محیطی به ریشه‌های مویین به منظور افزایش متابولیت‌های تولید شده در آن بررسی شود.
6- انجام مطالعات و آزمایشات در زمینه افزایش رشد ریشه‌های تولید شده در شرایط آزمایشگاهی و در نهایت بهینه‌سازی شرایط برای رشد ریشه‌ مورد نظر در بیوراکتورها.
7- بررسی امکان باززایی گیاه از ریشه‌مویین‌های تولید شده و مقایسه میزان تولید متابولیت‌های آن.
8- بررسی اثر سایر محرک‌ها مانند عصاره مخمر،
uv و فلزات سنگین بر افزایش میزان تولید ماده‌ی موثره‌ی گیاهان

 

 


                                                                                                    bazgasht

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء