پیشنهادهای پژوهش رشته علوم و مهندسی آب

aab

 

 


 home-1صفحه اصلی

1391

1392


Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393

 

عنوان پایان نامه

پیشنهادهای پژوهش

بهینه  سازی بهره  برداری از سیستم  های چند مخزنی منابع آب با استفاده از الگوریتم چند هدفه رقابت استعماری(MOICA)
(مطالعه موردی: سدهای استور و پیرتقی در حوضه آبریز قزل اوزن)

برای این مساله می  توان از الگوریتم  های دیگر بهینه  سازی استفاده نمود و نتایج را با الگوریتم رقابت استعماری مقایسه نمود.
ü با توجه به اینکه الگوریتم رقابت استعماری الگوریتم جدیدی می  باشد می  توان از ترکیب این الگوریتم با سایر الگوریتم  ها (هیبرید) استفاده نمود.
ü افق برنامه  ریزی در این مساله یک سال می  باشد که می  توان با در اختیار داشتن آمار و اطلاعات آن را برای دوره  های طولانی  تر نیز اجرا نمود.
ü با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در مصرف آب، که رتبه اول را در سرانه مصرف آب ایران دارا می  باشد، می  توان با در نظر گرفتن نیاز آب کشاورزی پایین دست به عنوان یکی از اهداف، این موضوع را نیز مورد بررسی و بهینه  سازی نمود.
ü مساله تلفات از مخزن اگر چه در اغلب موارد قابل اغماض در نظر گرفته می  شود اما با توجه به محدودیت آبی منطقه بهتر است اجزای مختلف این تلفات شامل تبخیر، نفوذ از از کناره و جداره  ها، تراوش از بدنه و پی سد مورد توجه و بررسی قرار گیرد. متاسفانه بجز تبخیر که تابعی از پارامترهای اقلیمی و سطح دریاچه می  باشد باقی پارامترها ناشناخته می  باشد.
ü مساله رسوب  گذاری در مخازن به طور قطع بر عملکرد یک مخزن تاثیر می  گذارد و به علت ورود تدریجی مواد رسوبی به داخل مخزن، از حجم قابل تنظیم توسط مخزن کاسته می  شود. لذا لازم است علی رغم دشواری  های خاصی که برآورد میزان رسوب خیزی یک حوضه دارد، تخمین درستی از مقدار و کیفیت رسوب گذاری در مخازن مورد مطالعه انجام گیرد.

مقایسه الگوریتم  های SEBAL  و S-SEBI در برآورد تبخیر – تعرق در دشت نیشابور با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS

 در این تحقیق به دلیل محدودیت زمان تبخیر- تعرق واقعی فقط برای یک سال با استفاده از روش سبال برآورد شد ازاین‌رو توصیه می  شود این روش برای یک دوره طولانی‌تر محاسبه شود تا تغییرات آن و تفاوتش با روش  های دیگری همچون SWAT بیشتر مشخص شود
• برای مقایسه بهتر و واضح‌تر توصیه می  شود در صورت امکان با نصب لایسیمتر در منطقه نیشابور، نتایج به‌دست‌آمده از روش  های بحث شده با مقادیر مشاهداتی از لایسیمتر مقایسه گردد.

پایش، پیش  بینی  و تعیین موثرترین عوامل بر وقوع خشکسالی با استفاده از داده  های پانلی درمحدوده ایستگاه  های سینوپتیک خراسان رضوی

 استفاده از سایر روش  های محاسبه تبخیر- تعرق پتانسیل به  منظور محاسبه شاخص خشکسالیRDI و مقایسه مقادیرRDI بدست  آمده با یکدیگر به  منظور تعیین اثر روش برآورد تبخیر تعرق بر شاخص RDI در استان خراسان رضوی.
• ارائه مدل پانل دیتا برای خشکسالی بر اساس شاخص
RDI در روش  های مختلف برآورد تبخیر تعرق و مقایسه نتایج با یکدیگر به  منظور بررسی تاثیر روش برآورد تبخیر تعرق بر مدل پانلی RDI.
• استفاده از مقیاس  های زمانی دیگر مانند مقیاس  های زمانی زراعی و نیز مقیاس  های زمانی چندماه (مثلا 3ماهه، 6ماهه و ...) که برای تعیین خشکسالی  های مناطق خشک و نیمه خشک می  تواند مناسب  تر باشد.

تحلیل روند پارامترهای هواشناسی با استفاده از تبدیل موجک گسسته

یکی از نکات پیشنهادی برای مطالعات آینده تحلیل داده‌های طولی (سری زمانی) با استفاده از تبدیل موجک گسسته، تغییر گام‌های زمانی از 1 ماه به 5/1 ماه می‌باشد، زیرا با توجه به ساختار دودویی تبدیل موجک گسسته، چنانچه گام‌های زمانی داده‌های اولیه به 5/1 ماه تغییر داده شود، نتایج حاصل به صورت بهتری با ساختارهای زمانی متداول (3 ماه، 6 ماه، 12 ماه و...) مطابقت خواهد داشت. به عنوان مثال، چنانچه در یک تحلیل مولفه D2 به عنوان مولفه تناوبی غالب در یک سری زمانی شناسایی شود، با ضرب مقیاس این مولفه (یعنی 4) در گام زمانی (5/1 ماه) به عدد 6 ماه خواهیم رسید. به این ترتیب می‌توان نتایج را به شکل بهتر و ملموس‌تری مورد تحلیل قرار داد. از طرفی چون در اغلب مطالعات محیطی (مانند هیدرولوژی، منابع آب، کشاورزی و...) دوره‌های زمانی اغلب به صورت 3 ماهه هستند، لذا با تبدیل گام زمانی داده‌های اولیه به 5/1 ماه می‌توان از نتایج حاصل از تحلیل فرکانسی داده‌های جوی با استفاده از تبدیل موجک گسسته در بسیاری از اینگونه مطالعات محیطی استفاده نمود.       
پیشنهاد دیگر در خصوص مطالعات آینده، انجام تحلیل‌های هواشناسی و اقلیم شناسی سینوپتیکی با استفاده از تبدیل موجک برای شناسایی ساختارهای فرکانسی پدیده‌های بزرگ مقیاس و پیوند از دور موثر بر شرایط آب و هوایی کشور است. بدون شک اینگونه مطالعات سینوپتیکی در حوزه فرکانس می‌تواند برای بهبود پیش بینی‌های هواشناسی و شناسایی هر چه بیشتر عوامل موثر بر شرایط آب و هوایی نقاط مختلف کشور مفید و موثر واقع شود

بررسی اثرات کم‌آبیاری و شوری آب بر عملکرد فلفل گلخانه‌ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره‌ای

 از سیستم‌های دقیق آبیاری مانند آبیاری هوشمند می‌تواند به میزان قابل توجهی در مصرف آب آبیاری صرفه‌جویی کرده و از طرف دیگر به دلیل امکان افزایش سطح زیر کشت (در نتیجه آب صرفه‌جویی شده)، میزان کل درآمد خالص زارع تا حد زیادی افزایش یابد.
µ انتخاب گونه‌های مقاوم به خشکی و تخصیص مقدار آب کمتر، بهینه‌سازی الگوی کشت و طراحی بر اساس مراحل بحرانی رشد، باید به‌عنوان الگوهایی جهت استفاده بهینه از آب در طراحی کم‌آبیاری مدنظر قرار گیرد.
µ تعیین نیاز آبی گیاهان مختلف در شرایط گلخانه‌ای و در صورت اعمال تنش (کم‌آبیاری/ شوری) بهتر است بجای ضریب گیاهی تنها (یگانه)، از ضریب گیاهی دوگانه استفاده شود تا دقت برنامه‌ریزی در تعیین نیاز آبی گیاه در گلخانه‌ها و سایر محیط‌های کشت افزایش یابد.
µ دستورالعمل‌های محاسبه نیاز آبشویی کنونی که بر اساس حالت پایدارند مقدار LR و اثرات منفی شوری را بیش از اندازه برآورد می‌کنند. لذا لازم است تا در محاسبه نیاز آبشویی بازبینی لازم صورت گیرد.

ارزیابی،تعمیر و نگهداری سامانه  های آبیاری قطره  ای
(مطالعه موردی: مزرعه نمونه آستان قدس  رضوی)

 قبل از اجرای سامانه‌ها نحوه  ی سرویس، نگهداری و بهره‌برداری از آن را به کشاورزان آموزش دهند.
2- نظارت مستمر بر عملکرد طرح  های اجرا شده هر چند سال توسط یک تیم کارشناسی صورت گیرد، تا در صورت بروز مشکلات اساسی راه حل مناسب در اختیار بهره بردار قرار داده شود.
3- بازدید مرتب از قطره‌چکان ها، اتصالات و مشاهده نحوه‌ی کارکرد آن‌ها، و در صورت لزوم تعویض آن‌ها و هم  چنین شستشوی سامانه و خروج مواد اضافی از لوله‌های جانبی انجام پذیرد.
4- قطعات آبیاری به نحوی انتخاب گردند که آبدهی و فشار در آن‌ها حتی الامکان برابر باشد.
5- شستشوی لوله‌ها قبل از راه‌اندازی و هم  چنین دو تا سه بار در طول فصل زراعی و رعایت ظوابط مربوط به نصب لوله‌ها.
6- فشار در ابتدای لوله نیمه اصلی با شیرفلکه دستی بطور دقیق قابل تنظیم نیست. بنابراین لازم است از شیرهای خودکار یا شیرهای فشارشکن استفاده شود.

مطالعه آزمایشگاهی کنترل آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از آستانه در شرایط بستر زنده

 مطالعه  تاثیر تغییر ارتفاع و شکل آبپایه بر میزان آبشستگی پایه پل در شرایط سیلابی
• مطالعه تغییرات پروفیل سرعت در مجاورت پایه پل در جریان سیلابی با استفاده از سرعت سنج-های سه بعدی
• مطالعه تاثیر آستانه و فونداسیون در گروه پایه در شرایط سیلابی

واسنجی خودکار پارامترهای حساس مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS با استفاده از الگوریتم فراکاوشی بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)
(مطالعه موردی: حوضه آبریز سد کارده)

بررسي عدم  قطعيت  های ناشی از ساختار مدل و داده  ها و اطلاعات اندازه  گيری شده و تأثير آن بر عدم قطعيت پارامترها و تعميم مدل به نسخه بر مبنای عدم  قطعيت با استفاده از تکنيک  های مبتنی بر عدم  قطعيت پارامترها از اهميت ويژه  ای برخوردار است.
- در اين تحقيق، دبي پايه براي مدل درنظر گرفته نشده است. مي  توان در نظر گرفتن دبي پايه و افزايش درجات آزادي مدل را در آينده مورد بررسي قرار داد.
- مدل  هاي مختلفي براي محاسبه تلفات، تبدل بارش به رواناب و رونديابي رودخانه  ها در وجود دارد. مقايسه نتايج مدل هاي مختلف
HMS مي  تواند در آينده مورد بررسي قرار گيرد.
- نحوه دسته  بندي پارامترهاي واسنجی و تأثير آن در جواب  هاي حاصله مي  تواند در سناریوهاي بعدي مورد بررسي قرار گيرد.
- مدل چندهدفه مي  تواند با افزودن معيار حجم هيدروگراف به مجموعه توابع هدف ذکر شده شبيه سازي و بهينه  سازي شود.
 مقايسه الگوريتم
PSO بهبود يافته استفاده شده در اين مطالعه با الگوريتم SCE پيشنهاد شده در سوابق برای واسنجی خودکار مدل  های هيدرولوژيکی می  تواند مورد توجه باشد.
- با توجه به این که روش  های بهینه سازی متفاوتی برای دستیابی به بیشترین مقدار برای تابع هدف
موجود است، پیشنهاد می  گردد که از این روش  ها نیز استفاده و نتایج آن با سایر روش  ها مقایسه
گردد.

بررسي و اصلاح دریچه خودکار فلپ با  مدل سازی آزمایشگاهی

 بررسی عوامل ایجاد پدیده ی کاویتاسیون در دریچه فلپ کلاسیک با مطالعات و ابزار اندازه گیری دقیق
2-آزمایش بر روی زوایای
φ بیشتر از 45 درجه و تعیین دقیق این زاویه در طراحی و اجرا بر روی کانال انتقال آب و همچنین تعیین دقیق پارامترهای طراحی برای دریچه فلپ اصلاح شده
3- ارائه راه حلی جهت کاهش تغییرات رقوم سطح آب در دبی های مختلف برای دریچه فلپ اصلاح شده
4- مطالعه ی بیشتر بر روی دریچه در حالت جریان مستغرق و تعیین قوانین حاکم بر جریان در این حالت
5- شبیه سازی عددی دریچه فلپ اصلاح شده و بررسی پدیده ی کاویتاسیون در آن و مطالعه دقیق بر روی عوامل ایجاد این پدیده

مدل‏سازی سری‏ زمانی داده‏های ماهانه سرعت باد
و تحلیل فراوانی مقادیرحدی سرعت باد سالانه
ایستگاه‏های سینوپتیک شرق ایران

این پژوهش با زحمت فراوان و یکساله انجام شده است، اگرچه که زحمات فراوانی برای این پژوهش صورت گرفته ولی بی‏شک این پژوهش دارای نقص‏هایی است که امید است تحقیقات بعدی مکمل این تحقیق باشند و زمینه‏های کاربردی‏تری در راستای این تحقیق  صورت پذیرد و از این تحقیق به عنوان پژوهش اولیه و مبنا استفاده گردد. در ادامه پیشنهاداتی جهت تکمیل هرچه بیشتر این پژوهش و تعریف پژوهش‏های بیشتر برای سایر دانشجویان ومحققین علاقمند در این زمینه ارائه می‏شود:
1) از روش مدل‏سازی سری زمانی برای مدل‏کردن و پیش‏بینی سایر پارامترها همچون بارش، رطوبت، دما، عملکرد محصولات کشاورزی و میزان تولیدی آنها استفاده کرد.
2) از مدل‏سازی سری زمانی برای پیش‏بینی‏های کوتاه مدت از قبیل ساعتی، روزانه و هفتگی پارامترهای مذکور نیز استفاده شود.
3) از روش‏های سری زمانی برای مدل‏سازی داده‏های سنجش از دور نیز استفاده شود و همزمان نتایج آن با مدل‏های داده‏های ایستگاهی مقایسه شود.
4) پژوهش‏های گروه‏های کشاورزی به سمت تاثیرات و کاربردهای باد در کشاورزی سوق داده شوند و مطالعات موردی در زمینه‏های مختلف مثلا تاثیر باد در رشد گیاهان، کاهش یا افزایش آفات، تغییر در دریافت انرژی خورشیدی، کاربردها در علوم دامی و اثرات باد بر حیوانات و ... مورد بررسی قرار گیرد.
5) مطالعات و پژوهش‏ها به سمت رفتارشناسی سرعت و جهت باد متمایل شود، چرا که این رفتارشناسی در بسیاری از زمینه‏های کشاورزی، علوم مهندسی، برنامه‏ریزی و مدیریت کاربرد دارد.
6) با توجه به کاربرد و اهمیت پیش‏بینی ماکزیمم سرعت باد در مقیاس ماهانه و سالانه پیشنهاد می‏شود از روش‏های سری‏های زمانی نقطه‏ای که مقوله‏‏ای متفاوت از مدل‏های سری زمانی مورد بحث است، استفاده شود و این قبیل پیش‏بینی‏ها صورت پذیرد.
7) نتایج مدل‏های به دست‏آمده از روش‏های سری زمانی برای سرعت باد ماهانه را با نتایج مدل‏های موجود هوش مصنوعی مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی و ... مقایسه کرد.

شبیه‌سازی رواناب حاصله از ذوب برف با استفاده از مدل ذوب برف SRM و داده‌های ماهواره ای MODIS (مطالعه موردی: حوضه آبریز سیمینه رود ارومیه)

با توجه به زمان‌بر بودن کالیبره دستی مدل، امکان کالیبراسون اتوماتیک مدل فراهم گردد.
2- افزایش دقت در برداشت داده‌های مشاهده‌ای تا منجر به افزایش دقت مدلسازی شود.
3- با توجه به تغییر در توزیع زمانی جریان در آینده تغییر در الگوی کشت منطقه با توجه به شرایط جدید پیشنهاد می‌گردد.
4- پیشنهاد می‌شود که با سایر مدل‌های ذوب برف نیز شبیه سازی رواناب حاصل از ذوب برف در حوضه سیمینه‌رود انجام شود و نتایج با نتایج حاصل از مدل
SRM مقایسه گردد تا بتوان با قطعیت کامل بهترین مدل ذوب برف برای منطقه مورد نظر را انتخاب نمود.
5- برای بررسی اثر پدیده تغییر اقلیم بر الگوی ذوب برف حوضه سیمینه‌رود سایر مدل‌ها و سناریوهای اقلیمی نیز برای حوضه مورد نظر بررسی شود و همچنین با توجه به کوتاه بودن طول دوره آماری در مدل
SRM پیشنهاد می‌شود که اثر تغییر اقلیم بر روی رواناب حاصل از ذوب برف با سایر مدل‌های ذوب برف نیز برآورد شود تا بتوان با اطمینان بیشتر راجع به اثرات پدیده تغییر اقلیم بر ذوب برف حوضه در آینده صحبت کرد.

طراحی بهینه سیستم کنترل سیل با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره (مطالعه موردی حوزه آبریز رودخانه کن)

 پیشنهاد می‌شود که هیدروگراف‌های ورودی به هر بازه توسط تحلیل داده‌های بارش در نرم‌افزار HEC-HMS انجام گیرد و مستقیم در روند مدل‌سازی حوضه آبریز مورد استفاده قرار گیرد.
- در تحقیق حاضر، گزینه برتر کنترل سیلاب، تنها بر اساس تحلیل هزینه‌های ساخت و جاری تعیین شد. پیشنهاد می‌شود که در مطالعات دیگری، هزینه‌های ناشی از خسارت سیل و تحلیل ریسک نیز دیده شود.
- پیشنهاد می‌شود که مسأله تحقیق، توسط روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره دیگر نیز حل شده و با جواب‌های تحقیق حاضر مقایسه گردند.
- پیشنهاد می‌شود، با شناسایی منابع قرضه موجود در محل، فاصله از منبع قرضه و شیوه تهیه منبع قرضه نیز در محاسبات و مدل‌سازی‌ها وارد گردد.
- در تحقیق حاضر فرض بر این بود که مخازن سدهای تأخیری در ابتدای وقوع سیلاب خالی می‌باشند. پیشنهاد می‌شود در تحقیق جداگانه دیگری، تأثیر ناشی از شرایط تراز اولیه آب مخزن بر جواب نهایی بررسی گردد.

ارزیابی سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن بر برخی پارامترهای کمی و کیفی چمن تحت آبیاری قطره ای زیرسطحی

 ارزیابی اثر سناریوها مختلف آبیاری بر عملکرد چمن تحت سیستم آبیاری قطره‌ای زیر سطحی
v ارزیابی پاسخ گونه‌های ديگر چمن‌های سردسیری و گرمسیری به اثر تنش خشکی و روش آبیاری قطره‌ای زیرسطحی
v بررسی تأثیر متقابل آبیاری با آب شور و آبیاری قطره‌ای زیرسطحی بر عملکرد گونه‌های مختلف چمن

 

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                            bazgasht

 

عنوان پایان نامه

پیشنهادهای پژوهش

محاسبه ی تبخیر (مرحله ی اول و دوم) از یک خاک شور بدون نیاز به مشخصات خاک

تخمین مدت مرحله ی اول تبخیر، به منظور تخمین شدت متوسط تبخیر مرحله ی اول.
- استفاده از تخمین تبخیر و ترکیب آن با اندازه گیری های ماهواره ای برای اراضی بزرگ تر
- استفاده از تشت تبخیر در کنار تبخیر از سطح خاک بدون پوشش و مقایسه ی مرحله ی اول و دوم تبخیر از خاک با نتایج تشت تبخیر
- استفاده از نمونه های بیشتر خاک برای ارائه ی رابطه ی واجذبی بر اساس اندازه ی ذرات خاک..

ارزيابي بر هم کنش شوری و کم‌آبیاری تنظیم شده بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت علوفه‌اي و تعیین تابع تولیدآب - شوری

با توجه به محدودیت شدید منابع آبی در مناطق خشک و نیمه خشک و افت کیفیت آب در این نواحی پیشنهاد می‌گردد به منظور امکان برنامه‌ریزی مدیریت دقیق تر منابع آب، طرح‌های پژوهشی مشابه با استفاده از روش‌های نوین آبیاری به منظور تعیین توابع برتر سایر محصولات عمده زراعی منطقه در طول سالیان متوالی انجام گردد.
پیشنهاد می‌گردد جهت برنامه‌ریزی مدیریت آبیاری منطقه برای گیاه ذرت علوفه‌ای، از توابع برتر تعیین شده در این پژوهش استفاده شود.
با توجه به کمبود شدید منابع آب در منطقه تحت مطالعه پیشنهاد می‌گردد در برنامه‌ریزی آبیاری محصولات زراعی تنش را در مرحله رشد رویشی اعمال نموده و از حجم آب صرفه جویی شده برای آبیاری زمین‌های تحت تنش شدید آب استفاده کنیم

بررسی خواص هیدرولیکی و کنترل جریان دریچه کشویی با انتهای استوانه ای

استفاده از اشکال مختلف در لبه دریچه کشویی (به طور مثال می­توان از نیم استوانه­های نابرابر در بالادست و پایین­دست دریچه بهره برد) به منظور  بهبود شرایط جریان و بررسی کمی میزان افزایش ضریب فشردگی و ضریب دبی مورد بررسی قرار گیرد.
خطوط سرعت جریان بعد از دریچه­های کشویی استونه­ای کامل در شرایط جریان مستغرق اندازه­گیری شود تا بدین صورت محل دقیق جدایش جریان از نیم استوانه پایین­دست، مشخص و  شرایط حدی برای بیشتر بودن ضریب دبی در شرایط مستغرق از ضریب دبی در شرایط آزاد تعیین گردد.
آزمایشاتی به منظور تعیین عملکرد دریچه­های کشویی لبه تیز و استوانه­ای بر میزان افت انرژی جریان عبوری از دریچه­ها انجام گردد.
تأثیر فشارهای هیدرواستاتیکی بر روی دریچه­های کشویی استوانه ای مورد بررسی قرار گیرد تا بدین شکل از نظر سازه­ای دید بهتری از این نوع دریچه بدست آید.شبیه سازی عددی جریان عبوری از دریچه­های کشویی استوانه ای با مدل­های رایج و مرسوم به منظور بررسی مؤلفه ­هایی که در هنگام آزمایشات قابل اندازه­گیری نمی­باشند

بررسی رفتار جریان آب به/در قنات با استفاده از مدل سازی عددی

 شایسته است که صحت سنجی مدل توسط یک مورد واقعی از قنات نیز صورت گیرد که دارای قرائت های میدانی شامل ارتفاع هیدرولیکی و جریان در قنات و ارتفاع آب زیرزمینی در محیط متخلخل اطراف آن باشد.
2- یکی از مشکلات عمده در مباحث مربوط به شبیه‌سازی‌های عددی، همگرایی آن بوده و بسیار حائز اهمیت می‌باشد. روش‌های عددی که نیاز به شبکه بندی دارند با بزرگ شدن شبکه یا پیچیده شدن هندسه ی منطقه ی مورد مطالعه و یا غیر همگنی شدید در محیط متخلخل، علاوه بر دشواری در ساخت شبکه، ممکن است از نظر همگرایی دچار نواقص و محدودیت هایی شوند که باید با اعمال تدابیری به رفع آن‌ها پرداخت. به همین منظور روش‌های بدون شبکه برای چنین مدل‌سازی‌هایی پیشنهاد می‌گردد.
3- سطح مقطع در نظر گرفته شده برای قنات در مدل عددی پیشنهادی به صورت دایره و کاملاً پر فرض شده است و برای چاه افقی و سیستم زهکش های افقی همواره نرخ پمپاژ و سایر شرایط هیدرولیکی به گونه ای در نظر گرفته شده که ارتفاع هیدرولیکی در آن ها از سقف چاه یا زهکش پایین تر نیاید و آب در آن ها به صورت تحت فشار قرار گیرد. اما اگر آب دارای سطحی آزاد باشد (قنات نیمه پر) یا مقطع قنات دارای اشکالی غیر از دایره باشد، مدل پیشنهادی کارایی ندارد و بایستی از معادلات جریان در مجاری باز (معادله ی مانینگ، معادله ی هیزن ویلیامز) جهت شبیه سازی مولفه ی جریان در قنات استفاده کرد.
4- در مدل پیشنهادی این تحقیق منطقه ی غرقاب (اشباع) قنات مورد شبیه سازی قرار گرفته است. مدل سازی قسمت نیمه غرقاب (غیر اشباع) و خشکه کار (نشت) قنات نیز پیشنهاد می گردد.
5-در مدل عددی پیشنهادی، فقط تونل قنات در منطقه ی غرقاب مورد بررسی قرار گرفته است و میله های قنات در نظر گرفته نشده اند. هرچند میله های قنات جهت لایروبی و تهویه ی هوا تعبیه می شوند، اما پیشنهاد می گردد که تأثیر نفوذ از طریق میله ها به عنوان چاه های عمودی نیمه رسوخ کننده در مدل سازی جریان به قنات مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی گسترش مکانی اقلیم های خشک و نیمه‌خشک با توجّه به سناریوهای مختلف (تغییرات دما، بارش و تبخیرـ تعرق) در استان خراسان‌رضوی

 آمار و اطلاعات جمع‌آوری شده از مراکز مختلف دارای تفاوت‌های بسیار زیادی می‌باشند، توصیه می‌شود برای رفع این مشکل بانک اطلاعاتی جامعی مورد تأیید سازمآن‌های مربوطه ایجاد و به سهولت در دسترس محقق قرار گیرد.
 با توجّه به این که بررسی چگونگی تغییرات پارامترهای اقلیمی در دهه‌های آتی به طور دقیق قابل پیش‌بینی نمی‌باشد و نیز با عنایت به عدم قطعیت مدل‌های
GCM، پیشنهاد می‌شود که تحقیقات مشابهی با استفاده از سایر مدل‌های گردش عمومی جفت شده جوّی- اقیانوسی و تحت سناریوهای مختلف تغییراقلیم در منطقه مورد مطالعه در این تحقیق، صورت گیرد.
 اگرچه توانمندی مدل ریز مقیاس‌کننده
LARS-WG5 برای شبیه‌سازی پارامترهای اقلیمی در مناطق مختلف جهان به اثبات رسیده است، اما بهتر است مطالعات مشابهی با استفاده از سایر مدل‌های ریز مقیاس‌کننده به ویژه مدل‌هایی که از روش ریزمقیاس  نمائی دینامیکی استفاده می‌کنند جهت مقایسه با نتایج این پزوهش و ترسیم هرچه دقیق‌تر شرایط پیش رو انجام شود.
 با توجّه به مشخص بودن مختصات جغرافیایی ایستگاه‌های هواشناسی در کشور، می‌توان بانک جامعی از اطلاعات و خروجی مدل‌های مختلف گردش عمومی جو تهیه و نقشه‌های رقومی براساس پیش‌بینی پارامترهای مربوطه ترسیم شوند.

کاربرد و ارزيابي يک مدل توسعه‌يافته تلفيقي آب‌زيرزميني ـ آب سطحي در حوضه آبريز نيشابور

با توجه به مدل‌هاي مفهومي و رياضي آب سطحي و زيرزميني تهيه شده مي‌توان پيشنهاداتي براي بهبود مدل‌هاي حاضر يا استفاده از آن براي تحقيقات آتي بيان کرد. از جمله‌ی آن‌ها مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
- حوضه آبريز نيشابور يک حوضه‌ي کشاورزيِ آبي است. از اين رو، فرآيندهايي که مؤلفه‌هاي بيلان آب را در يک حوضه‌ی کشاورزي تحت تاثير قرار مي‌دهند به شدت متاثر از مديريت گياه مي‌باشند. توصيه مي‌گردد از مدل
APEX که پارامترهاي مربوط به مديريت گياهي را با جزئيات کامل‌تري درنظر مي‌گيرد استفاده شود. APEX مدل مديرت گياهي است که به SWAT لينک شده و داراي ابزارهاي زيادي براي وارد کردن پارامترهاي مديريت گياهي و مدل‌سازي گياه مي‌باشد.
- در تحقيق حاضر براي مدل‌سازي آب سطحي يک نقشه‌ی کاربري اراضي براي تمام دوره‌ی شبيه‌سازي مورد استفاده قرار گرفت. بديهي است با دست‌کاري‌هاي بشر در سطح حوضه آبريز به ويژه در طي سال‌هاي اخير کاربري اراضي نيز مورد تغيير قرار گرفته است. لذا توصيه مي‌گردد ابتدا با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي نقشه‌هاي با کاربري اراضي مختلف تهيه گردد و در مدل‌سازي آب سطحي چندين نقشه در طول دوره‌ی شبيه‌سازي استفاده شود.
- مدل آب‌زيرزميني موجود به صورت تک لايه توسعه داده شده است. توصيه مي‌گردد با استفاده از لاگ‌هاي حفاري موجود در سطح دشت نسبت به تهيه‌ی مدل آبخوان چند لايه اقدام گردد.
- مي‌دانيم براي تعريف سناريوها بايد تراز پيزومترهاي مرزي از قبل معلوم باشد. بديهي است خود پيزومترهاي مرزي نيز متاثر از سناريوي تعريف شده مي‌باشند. براي اينکه پيزومترهاي مرزي دستخوش تغييرات داخل محدوده‌ی مدل‌سازي قرار نگيرند دو روش عمده وجود دارد. در روش اول پيزومترهاي مرزي بايد به اندازه‌ی کافي از محل پمپاژ دور باشند تا تحت تاثير سناريوهاي مختلف قرار نگيرند. پياده سازي چنين روشي عملا ًامکان‌پذير نمي‌باشد. در روش دوم مي‌توان از شبکه‌هاي غيرمنظم استفاده نمود. روش مذکور در جديدترين نسخه  ی
MODFLOW درنظرگرفته شده است.
- از آنجايي که در اين تحقيق فرض گرديد يک حرکت يکنواخت و پيوسته‌ی آب در منطقه‌ی غيراشباع وجود دارد. توصيه مي‌گردد منطقه  ی غيراشباع زيرريشه در مدل‌سازي آب‌زيرزميني درنظرگرفته شود تا بتوان با قطعيت بيشتري درباره‌ی زمان تاخير آب  زيرزميني و همچنين نحوه‌ی حرکت آب‌زيرزميني در اين لايه اظهارنظر نمود.
- نتايج عملکرد مدل آب‌زيرزميني در تحقيقات جديد همراه با نتايج عدم‌قطعيت آن جهت بررسي کارايي مدل مي‌باشد. توصيه مي‌گردد براي مدل آب‌زيرزميني تهيه شده نيز مفاهيم عدم‌قطعيت درنظرگرفته شود.
- به دليل عدم‌قطعيت فراوان در داده‌ها و اطلاعات ورودي مدل آب‌زيرزميني مي‌توان مصداق‌هاي (
realization) متفاوتي براي هر يک از مؤلفه  هاي ورودي مدل با استفاده از مفاهيم "مدل‌سازي تصادفي" توليد نمود. با توجه به نتايج مختلف بدست آمده از مصداق‌هاي متفاوت مي‌توان بهترين آن را براي اهداف مديريتي مورد استفاده قرار داد.
- با توجه به مدل کمي آب‌زيرزميني تهيه شده مي‌توان از آن براي تهيه‌ی مدل کيفي آب‌زيرزميني و حرکت آلاينده‌ها در سطح دشت استفاده نمود.
مهم‌ترين نکته‌اي که در انتها بايد به آن اشاره گردد اين است که مدل‌سازي بايد به "سامانه‌ی پشتيبان تصميم‌يار" (
Decision Support System) منابع آب ختم گردد در غير اين صورت به تدريج به علت دشواري استفاده و به‌روزرساني، مدل (هاي) توليده شده به فراموشي سپرده شده و کارايي مورد انتظار را از دست خواهد داد. کما اينکه تجارب قبلي مدل‌سازي دلالت بر اين واقعيت تلخ دارد

ارزیابی اثر فاصله و دبی قطره‌چکان بر روی کارآیی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای زیرسطحی در چمن فستوکا بلند

 پيشنهاد مي‌شود از گونه‌هاي ديگر چمن‌های سردسیری و گرمسیری در جهت پاسخ آن‌ها به روش آبیاری قطره‌ای زیرسطحی استفاده گردد.
- اثرات تزریق اسید به منظور جلوگیری از گرفتگی قطره‌چکان بر سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی ارزیابی شود.
- اثرات تزریق علف‌کش از طریق سیستم برای کاهش علف‌های هرز مورد بررسی قرار گیرد.
- اثر کود بر کیفیت چمن و همچنین گرفتگی قطره‌چکان‌های روی خطوط سیسآبیاری قطره‌ای زیرسطحی مورد ارزیابی قرار گیرد.

ارزیابی اثر کودآبیاری تحت سامانه‌های آبياري قطره‌ای سطحی و زیرسطحی بر توسعۀ ریشه، عملکرد و تبخير-تعرق گياه ذرت

تغييرات عمق نصب لوله‌هاي تغذية آب در خاك، عمق آب آبياري و فاصلة بين دو آبياري (دور آبياري) باعث تغييرات قابل توجهي در نحوة توزيع ريشه‌هاي گياه در خاك و ميزان تبخير-تعرق در سطح مزرعه مي‌گردند لذا بررسي اين موارد در پژوهش‌هاي آينده توصيه مي‌گردند.
رشد و نمو ریشه‌های دینامیک گیاه در فواصل مختلف از تاریخ کاشت باعث تغییرات قابل توجه-ای در جذب آب گیاهان می‌گردد لذا بررسی این مورد در تحقیقات آینده پیشنهاد می‌شود.

ارزیابی توابع کاهش جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی در گیاه چمن

 جهت ارزیابی عملی و عینی؛ این بررسی ها در فضای باز با روش لیسیمتری صورت گیرد تا بتوان نتایج را بهتر مورد مطالعه قرار داد.
 در این پژوهش و پژوهش های اخیر صورت گرفته پارامترهایی همچون   یا   ثابت در نظر گرفته شده اند؛ اما از آنجایی که گیاه پویا و در حال رشد می باشد، بنظر می رسد که ثابت در نظر گرفتن این عوامل در تمام فصل رشد با واقعیت سازگاری نداشته باشد؛ بنابراین پیشنهاد می شود چنین عواملی به صورت پارامترهایی وابسته به رشد تعیین گردند.
 به دلیل اهمیت بالای چمن در فضای سبز پیشنهاد می شود از سایر رقم های چمن جهت ارزیابی پاسخ آن ها نسبت به تنش همزمان شوری و خشکی استفاده گردد.
تیمارهای بیشتری برای سطوح خشکی و شوری مورد استفاده قرار گیرد.
 هم چنین تأثیر سایر بافت های خاک بر روی مقدار نگهداشت آب خاک و در اختیار قرار دادن آن برای گیاه مورد بررسی قرار گیرد.

ارزیابی مدل گیاهی AquaCrop در واکنش محصول به سطوح مختلف کم آبیاری درگیاه کوشیا

در صورت واسنجی دقیق مدل AquaCrop برای یک گیاه در یک منطقه، می‌توان از آن برای تعیین بهترین زمان کشت گیاه در آن منطقه استفاده نمود تا  بیشترین عملکرد ممکن حاصل شود.
- می‌توان از مدل مذکور برای ارزیابی سناریوهای مختلف در کوشیا استفاده نمود تا بهترین دور آبیاری و میزان تنش بهینه که باعث تولید حداکثر و هزینه‌های حداقل می‌شود را بدست آورد.
- این مدل برای شرایط مزرعه تعریف شده است، در صورت شرایط و امکانات کافی با استفاده از اطلاعات مزارع مختلف می‌توان صحت مدل را با دقت بیشتری ارزیابی نمود، مشروط بر این که اطلاعات خاک، آبیاری و میزان محصول با استفاده از تجهیزات پیشرفته، به طور دقیق برآورد شده باشد.
- پیشنهاد می‌شود که نتیجه حاصل شده از مدل را مورد آنالیز اقتصادی نیز قرار داد تا بتوان در اجرای بهینه با قاطعیت بیشتری عمل کرد.
- در این تحقیق فقط یک بار در انتهای فصل، علوفه گیاه برداشت شد، در صورتی‌که می‌توان در طول دوره رشد کوشیا دو تا سه چین علوفه از آن برداشت نمود، بنابراین پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آینده به علت اهمیت استفاده از علوفه کوشیا در تغذیه دام، بر روی علوفه گیاه به عنوان محصول کوشیا تمرکز بیشتری انجام شود. 
- توصیه می‌شود در تحقیقات آینده با انجام طرح های آزمایشی حداقل دو ساله، نه تنها مدل ارزیابی شود که مورد واسنجی و اعتباریابی هم قرار گیرد.

بهره وری مصرف آب و انرژی در سیستم های مختلف آبیاری (مطالعه موردی گیاه ذرت در کشت و صنعت جوین)

یشنهاد می شود که با  قیمت گذاری آب و برق مصرفی در تولید هر کیلو گرم ذرت بذری در هکتار و مقایسه با قیمت بذر وارداتی تصمیم گیری صحیح در برنامه ریزی کلان استفاده شود.
v برآورد هزینه های مربوط به تهیه لوازم و اجرای سیستم های آبیاری نوین و  تحت فشار و مقایسه درآمد و هزینه ها در سیستم های مختلف آبیاری تحت فشار جهت تولیدات زراعی  از جمله محصول استراتژیک ذرت ، می تواند کمک شایانی به کشاورزان و دولت دربالا بردن راندمان و صرفه جویی اقتصادی نماید.
v جهت افزایش راندمان و بهره وری آبیاری می توان در ابتدای فصل کشت از نازل های شلنگی در سیستم سنتر پیوت استفاده نمود ، که از تلفات تبخیر و بادبردگی به نحو موثری جلوگیری می کند.
v انرژی های مربوط به کارگری آبیاری را برای سیستم های مختلف محاسبه و مقایسه گردد.
v آبیاری با توجه به نیاز آبی گیاه و تعیین دور آبیاری معین برای سه سیستم مختلف آبیاری انجام گیرد.

تخمین میزان تغذیه‌ی آبهای زیرزمینی ناشی از آبیاری در زمین‌های کشاورزی با روش سطح شار صفر

مقایسه سایر سنسورهای اندازه گیری رطوبت خاک (نوترون متر و TDR) با سنسور REC جهت برآورد دقت سنسورها و انتخاب بهترین سنسور از لحاظ دقت، هزینه، در دسترس بودن و سهولت کاربرد.
• استفاده از قابلیت اندازه‌گیری شوری توسط سنسورهای
REC جهت اندازه‌گیری مقدار آبشویی در زمین‌های کشاورزی.
• ارزیابی روش سطح شار صفر در بافت  های خاک و کشت  های مختلف جهت برآورد مقایسه  ی نتایج این روش با سایر روش  های اندازه  گیری تغذیه.
• استفاده از روش سطح شار صفر برای برآورد تبخیر و تعرق واقعی در مزرعه و مقایسه  ی نتایج آن با سایر روش  های تخمین تبخیر و تعرق واقعی و یا همچنین استفاده از این روش برای محاسبه  ی ضریب گیاهی.
• استفاده از سنسورهای
REC و روش سطح شار صفر برای تعیین راندمان آبیاری در روش  های مختلف آبیاری.
• اجرای پروژه  های مشابه در چندین مزرعه با کشت  ها و مدیریت آبیاری مختلف در طول سال در سطح دشت، جهت محاسبه  ی آب برگشتی به آبخوان.
• با توجه به قابل ملاحظه بودن مقدار تغذیه در زمین  های زراعی، پیشنهاد می  شود که در خصوص آلودگی  های ناشی از کودهای شیمیایی و سمومی که بهمراه تغذیه وارد آب  های زیرزمینی می-شوند تحقیق بیشتری شود.

برآورد ابعاد اصلی کانال‌های پایدار آبرفتی به روش مدل‌های چند متغیره

استفاده از نرم‌افزارهای بیش‌تر و مقایسه‌ی نتایج آن‌ها.
 کاربرد معادلات پیشنهادی در رودخانه‌هایی از مناطق دیگر کشور.
 به دست آوردن اطلاعات مربوط به پوشش گیاهی و تأثیر آن‌ها در معادلات پیشنهادی.
 انجام آزمایشات متفاوت و شرایط مختلف در تعیین صحت الگوها.
 بررسی قسمت‌های پایدار و ناپایدار رودخانه  ها با الگوهای ارائه شده و ترمیم رودخانه‌ها.

بررسي آزمایشگاهی تاثیر صفحات ذوزنقه‌ای متصل به ساحل بر تغییرات توپوگرافی بستر در قوس º90 ملایم

تاثیر دانه بندی غیر یکنواخت بر الگوی فرسایش و رسوب گذاری اطراف سازه ها بررسی شود.
2- در تحقیق حاضرآزمایشات در یک قوس 90 درجه یکنواخت ملایم(
R/Bبرابر با 4) انجام شد ، پیشنهاد می شود تاثیر صفحات ذوزنقه  ای  بر سایر انواع خم - غیر یکنواخت (همگرا ، واگرا )، R/B کمتر و بیشتر ، 120 و 180 درجه – نیز بررسی شود .
3- الگوی جریان همزمان با فرسایش و رسوبگذاری در قوس ها بررسی شود.
4- با توجه به مشکل بودن و وقت گیر بودن کار آزمایشگاهی با استفاده از مدل های عددی نیز اثر صفحات ذوزنقه  ای بر الگوی آبشستگی و رسوب  گذاری بستر در قوس 90 درجه بررسی گردد.
5-از زوایا،فاصله  ها و اعداد فرود مختلف برای بررسی میزان تاثیر صفحات ذوزنقه  ای در قوس 90 درجه استفاده شود.
6- تاثیر مساوی نبودن فاصله نصب سازه ها در ورودی وخروجی قوس خارجی و راس قوس خارجی بر وضعیت فرسایش خم خارجی ، بررسی شود.

ارزیابی استراتژی های مدیریت آبیاری در بهره‌وری آب گیاه ذرت با استفاده از مدل های
CERES-Maize و Aquacrop

هم‌چنین با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهادات زیر در راستای مطالعات جامع‌تر و تحقیقات بیش‌تر و هم‌چنین راهکارهایی جهت افزایش بهره‌وری آب ذرت در استان گیلان ارائه شد:
الف) با توجه به این‌که در تحقیق حاضر از داده  های یک ساله زراعی برای شبیه  سازی پارامتر  های گیاهی ذرت با مدل  های
CERES-Maize و Aquacrop  استفاده شد، پیشنهاد می  شود در مطالعات بعدی به منظور بررسی بیش  تر صحت پیش  بینی مدل  ها، داده  های چند ساله زراعی مورد استفاده قرار گیرد.
ب) از آنجایی که در مناطق شمالی (گیلان) عمده کارهای پژوهشی و تحقیقاتی بر روی گیاه برنج متمرکز می  باشد اما با توجه به کمبود آب و گرایش به کشت  های جایگزین در بعضی از مناطق استان، اجرای تحقیقات گسترده  تری برای گیاهانی هم  چون ذرت پیشنهاد می  شود تا ضمن رسیدن به شرایط بهینه از لحاظ کشت محصولات متنوع، پایداری منابع آبی استان نیز مورد توجه قرار گیرد.
پ) با توجه به این  که عدم قطعیت داده  های ورودی به مدل  ها می  تواند یکی از علل عمده اختلاف بین مقادیر واقعی و شبیه  سازی شده باشد و دقت اندازه  گیری داده  ها تأثیر بسزایی در شبیه  سازی مدل  ها دارد، توجه هر چه بیش  تر در جمع  آوری داده  های مزرعه  ای صورت گیرد.
ت) قبل از کشت ذرت می  توان از مدل  های مذکور برای ارزیابی سناریو  های مختلف از جمله تغییر اقلیم استفاده کرد تا بهترین گزینه مدیریتی یعنی تولید حداکثر محصول توام با بهره  وری مناسب با توجه به شرایط آبی منطقه انتخاب گردد.
ث) از آنجایی  که برای افزایش بهره  وری آب توسط گیاه لازم است همواره تامین نیاز واقعی گیاه به آب و افزایش حداکثر تولید همگام دنبال شود موارد زیر پیشنهاد می  شود:
Ø به کاربردن روش  های آبیاری نوین (قطره  ای) به منظور کاهش تلفات ناشی از رواناب سطحی، نفوذ عمقی و تبخیر.
Ø کاهش تعرق بوسیله از میان بردن علف  های هرز.
Ø کشت واریته  ای از گیاه که محصول آن بالا باشد.
ج) پیشنهاد می  شود که نتایج بدست آمده از مدل  ها مورد آنالیز اقتصادی نیز قرار گیرد تا بتوان در اجرای طرح بهینه با قاطعیت بیش  تری عمل کرد.

ارزیابی تاثیر تغییرات در مدیریت تامین و تقاضا بر منابع آب حوضه آبریز رودخانه اترک  با استفاده از مدل vensim

 بازبینی و ارزیابی مکانیزم‌های اقتصادی حوضه با اعمال قانون هدفمندسازی یارانه‌ها
 گسترش مدل سازی این تحقیق با افزودن زیرمدل کیفیت، که این امر به دلیل نبود داده و اطلاعات کافی در این تحقیق امکان‌پذیر نبود.
 تبیین و ارزیابی مکانیزم‌های اجتماعی حوضه مانند نقش حضور زنان و به  ویژه حضور و عملکرد سازمان‌های مردم نهاد (
NGO) در زیربخش‌های اقتصادی
 ارزش افزوده حوضه از عوامل متعددی اثر می‌پذیرد که در این تحقیق اشتغال و آب مصرفی بررسی شد. پیشنهاد می‌شود جهت تکمیل و تدقیق نتایج، دیگر عوامل موثر شناسایی گشته و وارد مدل گردد.
 طی سالیان اخیر، تالاب آلاگل به عنوان آسیب پذیرترین اکوسیستم درون حوضه‌ای در مباحث فنی بین کارشناسان منابع آب، پیدا نموده است. اما آنچه در این بین ملموس است، فقدان مطالعات علمی در زمینه‌ی کمی سازی این ارزش‌های اکوسیستمی در سطح تالاب آلاگل و محیط زیست حوضه است.

ارزیابی «روش‌های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ» به کمک تبخیر و تعرق برآوردی از روش سبال در دشت نیشابور

 در این تحقیق به دلیل محدودیت زمان و هزینه تبخیر- تعرق واقعی فقط برای سه سال با استفاده از روش سبال برآورد شد از اینرو توصیه می‌شود این روش برای یک دوره طولانی تر محاسبه شود تا تغییرات آن و تفاوتش با روش  های دیگری همچون SWAT بیشتر مشخص شود.   
• با توجه به این که در برخی مناطق نسبت
AET/P بیشتر از یک است که این امر در نتیجه تبخیر- تعرق آب آبیاری می باشد و با در نظر گرفتن این مطلب که روابط تجربی فقط تبخیر- تعرق از بارش را محاسبه می  کنند باید به دنبال اصلاح این روابط بود تا بتوان تبخیر- تعرق از آبیاری را نیز با آن  ها محاسبه کرد. زیرا تبخیر- تعرق از آبیاری در سطح یک حوضه مقدار قابل توجهی بوده که نمی  توان از آن صرف نظر کرد.

استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای ارزیابی و شناسایی واحد های کشاورزی  از نقطه نظر بهره وری آب(مطالعه موردی: مزرعه نمونه آستان قدس رضوی )

روش های مختلف تحلیل کارآیی واحدها برای این سیستم انجام شود و نتایج با هم مقایسه گردد.
 تحلیل حساسیت برای نهاده‏ها و ستاده‏ها انجام شود تا میزان اثرگذاری هر کدام بر نتایج و تعیین کارآیی واحدها مشخص شود.
 اولویت هر کدام از عوامل تاثیر گذار برای رسیدن به بهترین کارآیی تعیین شود.

برآورد پارامترهای شکست سدهای خاکی  با استفاده از توابع چند متغیره و شبیه سازی شکست سد خاکی مطالعه موردی سد تبارک آباد ¬¬

تحقیقات قابل انجام در زمینه شکست سد بسیار وسیع می‌باشد و لازمه این کار آگاهی و بکارگیری علوم مختلف از جمله هیدرولیک، هیدرولوژی و ژئوتکنیک می‌باشد. با توجه به نتایج مدلسازی شکست سد در این پروژه مشخص شد که موضوعات زیادی در تحلیل واقعه شکست سد وجود دارند که در این زمینه‌ها نیاز به تحقیقات بیشتری است. لذا موارد زیر برای ادامه کار پیشنهاد می‌گردد:
 استفاده از روش‌های دیگر آماری در تحلیل شکست سد نظیر شبکه عصبی، رگرسیون تکه‌ای و غیره
 تعیین نحوه شکل‌گیری شکاف در سد و پارامترهای وابسته به آن
 روندیابی و پهنه  بندی سیلاب ناشی از شکست سد با استفاده از تکنیک‌ها و برنامه‌های مختلف از قبیل
FLDWAV و مقایسه با نتایج این تحقیق
 بررسی اثر چسبندگی، زاویه اصطکاک داخلی و متوسط اندازه ذرات با استفاده از مدل فیزیکی در میزان هیدروگراف جریان خروجی و زمان شکست سدهای خاکی

بر رسی خواص هیدرولیکی و کنترل جریان دریچه کشویی با انتهای استوانه ای

استفاده از اشکال مختلف در لبه دریچه کشویی (به طور مثال می‌توان از نیم استوانه‌های نابرابر در بالادست و پایین‌دست دریچه بهره برد) به منظور  بهبود شرایط جریان و بررسی کمی میزان افزایش ضریب فشردگی و ضریب دبی مورد بررسی قرار گیرد.
خطوط سرعت جریان بعد از دریچه  های کشویی استونه  ای کامل در شرایط جریان مستغرق اندازه  گیری شود تا بدین صورت محل دقیق جدایش جریان از نیم استوانه پایین  دست، مشخص و  شرایط حدی برای بیشتر بودن ضریب دبی در شرایط مستغرق از ضریب دبی در شرایط آزاد تعیین گردد.
آزمایشاتی به منظور تعیین عملکرد دریچه  های کشویی لبه تیز و استوانه  ای بر میزان افت انرژی جریان عبوری از دریچه  ها انجام گردد.
تأثیر فشارهای هیدرواستاتیکی بر روی دریچه  های کشویی استوانه ای مورد بررسی قرار گیرد تا بدین شکل از نظر سازه  ای دید بهتری از این نوع دریچه بدست آید.
شبیه سازی عددی جریان عبوری از دریچه  های کشویی استوانه ای با مدل  های رایج و مرسوم به منظور بررسی مؤلفه   هایی که در هنگام آزمایشات قابل اندازه  گیری نمی  باشند.

بررسی آسیب‌پذیری رشد و فنولوژی ارقام ذرت در خراسان رضوی تحت سناریوهای مختلف مدل‌های اقلیمی

علاوه بر مرکز تحقیقات آب و هوای دانشگاه ایست آنجلیا، بسیاری از مراکز اقلیم شناسی در سراسر دنیا داده‌های اقلیمی را که با روش‌های مختلفی درون‌یابی شده است، با رزولیشن‌های مختلف برای کل دنیا روی وب سایت‌شان قرار داده‌اند که می‌توان آن‌ها را با داده‌های CRU مورد مقایسه قرار داد. همچنین با توجه به کاربرد گسترده این داده‌ها، استفاده از آن‌ها در مدل‌سازی‌های هیدرولوژیکی، آب‌های زیرزمینی، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و ... پیشنهاد می‌شود.
با توجه به عملکرد خوب مولدهای
SIMMETEO و WGEN در ریزمقیاس نمایی داده‌های اقلیمی در این تحقیق که به منظور ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بکار برده شد، پیشنهاد می‌شود عملکرد این مولدها با عملکرد سایر مولدها در استان مورد مقایسه قرار گیرد.
باید توجه داشت که در مطالعات اثرات تغییر اقلیم بر سیستم‌های مختلف، منابع مختلف عدم قطعیت وجود دارد که عدم مدیریت این منابع در محاسبات، باعث به وجود آمدن نتایج غیر منطقی می‌شود. از جمله: عدم قطعیت سناریوهای انتشار گازهای گلخانه‌ای، عدم قطعیت در تبدیل میزان گازهای گلخانه‌ای به نیروی تابشی، عدم قطعیت در استفاده از روش‌های ریز مقیاس نمایی و عدم قطعیت در مدل‌سازی و ... که توصیه می‌شود برای تصمیم‌گیری بهتر، این عدم‌قطعیت‌ها در نظر گرفته شود.
برای حصول اطمینان بیشتر از عملکرد مدل
CSM-CERES-MAIZE بهتر است که از چندین دوره داده‌ی مزرعه‌ای برای کالیبراسیون و ارزیابی مدل استفاده شود. همچنین برای محدوده‌ی وسیع مطالعاتی، کالیبراسیون و ارزیابی مدل در چند نقطه صورت بگیرد.
برای مقابله‌ی بهتر با اثرات تغییر اقلیم، بهتر است از ترکیب چندین استراتژی سازگاری استفاده کرد و گزینه‌های عملی‌تر و اقتصادی‌تر مورد شناسایی قرار گیرند. به طور مثال ترکیب سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن می‌تواند در ارائه راهکار بهتر و اقتصادی‌تر کمک کند. همچنین در نظر گرفتن سایر گزینه‌های مدیریتی در مدل
CSM-CERES-MAIZE از جمله آفات و بیماری‌ها، میزان کود، روش‌های آبیاری و ... می‌تواند به دست‌یابی نتایج واقعی‌تر کمک کند.
توجه به امكانات بالقوه كشور از جنبه‌هاي مختلف براي رويارويي مناسب با اثرگذاري‌هاي سوء تغيير اقليم با اتكا به علوم و فناوري‌هاي بوم سازگار و نيز بهره‌گيري از تجربه‌ها و دانش بومي در سطح كشور می‌تواند موثر واقع شود.

بررسی و برآورد رسوب رودخانه با استفاده از مدل HEC-RAS4.0( مطالعه موردی رودخانه چالوس)

پیشنهاد می‌شود برای بررسی مورفولوژی رودخانه و میزان فرسایش و رسوب با استفاده از داده‌های دبی سال‌های قبل و با استفاده از مدل‌های آماری این  مدل برای پیش‌بینی در چند سال آینده نیز شبیه‌سازی گردد.
2 . استفاده از مدل  های سه  بعدی در بررسی فرسایش و رسوب  گذاری رودخانه  ها و مقایسه نتایج با مدل  های دو بعدی و شبه دوبعدی و بررسی میزان تاثیر در نظر گرفتن قوانین سه بعدی حاکم بر جریان آب بر پدیده فرسایش و رسوب  گذاری.
3 . پیشنهاد می  شود در عملیات ساماندهی رودخانه  ها از تحلیل همزمان هیدرولیک جریان و رسوب مدل  هایی چون
HEC-RAS 4.0 که قابلیت  های خوبی در این زمینه دارند استفاده شود تا اقدامات انجام شده با برنامه  ریزی و دقت بیشتری انجام شده و نتایج بهتری داشته باشند.
4 . با توجه به اینکه مدل
HEC-RAS 4.0 قادر به محاسبه و تعیین حجم متوسط رسوب خروجی از مقاطع مختلف در طول دوره شبیه  سازی و حتی به صورت سری زمانی دارد می  توان مقاطعی که دارای پتانسیل فرسایش و رسوب  گذاری بیشتری می  باشند را شناسایی کرده و پس از بررسی علت، اقدامات سازه  ای و یا غیر سازه  ای مناسب را مدنظر قرار داد.

بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چند مخزنی منابع آب با استفاده از الگوریتم چندهدفه PSO
(مطالعه موردی: سدهای استور و پیرتقی در حوضه آبریز قزل اوزن)

 مطالعات انجام شده برروی یک سیستم مخازن و رودخانه صورت گرفته است. پس دقت و اعتبار نتایج حاصل، کاملاً بستگی به دقت داده های آماری دارد. لذا لازم است که در کنار مطالعات بهینه‌سازی،  بررسی  های جامعی برای استخراج داده  های دقیق آماری به خصوص در مواردی که آمار ثبت شده وجود ندارد،  انجام گیرد.
v بدون شک با گذشت زمان، نیاز به توسعه مخازن و یا منابع جدید تامین آب احساس خواهد شد. بنابراین با هرگونه تغییردر یک سیستم منابع آب نیاز به بررسی تاثیر آن درکل سیستم احساس می‌شود. به عبارت دیگر در مطالعات آتی تاثیر احداث مخازن جدید بر نحوه عملکرد و بهره برداری بهینه از مخازن موجود بررسی شود.
v مساله رسوب گذاری در مخازن به طور قطع بر عملکرد یک مخزن تاثیر می  گذارد و به علت ورود تدریجی مواد رسوبی به داخل مخزن، از حجم قابل تنظیم توسط مخزن کاسته خواهد شد. لذا لازم است علیرغم دشواری  های خاصی که برآورد میزان رسوب  خیزی یک حوزه وجود دارد، تخمین درستی از مقدار و کیفیت رسوب گذاری در مخازن مورد مطالعه انجام گیرد.
v مساله تلفات از مخزن اگر چه در اغلب موارد قابل اغماض تشخیص داده می شود، اما با توجه به محدودیت آبی منطقه بهتر است اجزای مختلف این تلفات شامل تبخیر، نفوذ از کناره و جداره  ها، تراوش از بدنه و پی سد مورد توجه و بررسی قرار گیرند. متاسفانه به جز تبخیر که تابعی از سطح دریاچه و پارامترهای اقلیمی منطقه می باشد، سایر پارامترها ناشناخته باقی مانده  اند.
v می  توان با تحلیل ریسک مخزن و ارتباط آن با حجمی از مخزن که در ماه های سیلابی سال خالی نگه داشته می  شوند به جواب  های بهتری ازمدل دست یافت. با این کار می توان به تاثیر میزان حجم خالی مخزن در جواب بهینه کلی پی برد.
v در طرح حاضر به خاطر ناچیز بودن نیاز های کشاورزی در پایین دست مخازن، از آن صرف نظر شده است. بنابراین می  توان با در نظر گرفتن این مورد به عنوان یکی دیگر از اهداف مخازن سیستم را به صورت سه هدفه تحلیل نمود و نتایج را با سیستم دو هدفه مقایسه کرد.
v با تحلیل آمار دراز مدت و استفاده مستقیم از آن و یا آموزش شبکه عصبی و تلفیق آن با الگوریتم چندهدفه ازدحام ذرات (MOPSO) می توان مدل بهینه سازی را توسعه داد.
v افق برنامه ریزی در این مساله یکسال می  باشد، می  توان با افزایش این مقدار مدل را برای دوره  های طولانی  تری حل نمود.
v به کارگیری روش  ها و الگوریتم  های بهینه  سازی دیگر برای ایم مسئله و مقایسه آن با نتایج بدست آمده با الگوریتم MOPSO
v اجرای تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای الگوریتم MOPSO و یافتن میزان بهینه آنها برای مسئله بهره  برداری از مخزن.

بهینه سازی عوامل موثر بر تولید محصولات کشاورزی با مد نظر قرار دادن ارزش اقتصادی آب مطالعه موردی شهرستان های شرق مازندران

 در شرایطی که ارزش اقتصادی آب با روش تابع تولید برآورد می شود و در بهینه سازی و دسترسی به اهداف موردنظر در محاسبات لحاظ می شود امکان دسترسی به اطلاعات دقیق و نزدیک به واقعیت کمک خواهد کرد تا نتایج به دست آمده نیز معتبرتر و قابل استنادتر باشد در نتیجه پیشنهاد می شود ثبت اطلاعات از زمین زراعی با دقت و نظارت بیشتری صورت گیرد.
2- در برآورد ارزش اقتصادی آب به روش تابع تولید بهتر است تا فرم های تابعی متعددی آزمون شود و فرم برتر براساس معیارهای اقتصادسنجی مشخص گردد.
3- افزایش کارایی مصرف آب از طریق یکپارچه سازی اراضی منطقه شرق مازندران و افزایش راندمان آبیاری
4- اصلاح تدریجی آب بهای دریافتی از تولید کنندگان منطقه در طول زمان به تخصیص بهتر این نهاده در بخش های مختلف و استفاده اقتصادی تر آن کمک نموده و موجب بهره وری آب در تولید محصولات کشاورزی در منطقه می شود.
5- وجود ریسک در کشاورزی بر تصمیمات کشاورزان اثر گذاشته و باعث بروز ناکارایی فنی و تخصیصی در به کارگیری عوامل تولید می شود. در نتیجه پیشنهاد می شود در ارائه الگوهای تصمیم گیری به مسئله ریسک نیز پرداخته شود.
6- استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی تا اولویت های مختلف و اهداف مدنظر بخش های مدیریت به طور توامان در روند محاسبات وارد شوند تا علاوه بر در نظر گرفتن نیازهای گروه های تولید کننده، مباحث زیست محیطی مربوط و منابع مورد استفاده در روند تولید نیز مدنظر قرار گیرد همینطور مصرف نهاده ها تا حدامکان بهینه شود تا منطقه با مسائلی از قبیل آلودگی منابع آب زیرزمینی که از اثرات استفاده مفرط و بیش از حد کود و سموم شیمیایی در بخش کشاورزی است، مواجه نشود.

پایش سیستم هیدرولوژیک حوضه آبریز نیشابور با استفاده از تکنیک سنجش از دور

پیشنهادات مورد نظر در دو بخش که مربوط به الگوریتم SEBAL و مدل SWAT است، ارائه می-گردد.

 ارزیابی مدل
SWAT
- واسنجی مدل هیدرولوژیک
SWAT علاوه بر داده  های مورد نیاز مدل، یک هنر است که با افزایش دانش کاربر، احتمال موفقیت در آن نیز افزایش می  یابد. توصیه می  گردد که محققانی که قصد استفاده از این مدل را در شبیه  سازی های مختلف دارند، قبل از ورود به مباحث تخصصی، ابتدا به درک جامعی از ساختارهای مفهومی حاکم بر هیدرولوژی حوضه مورد مطالعه دست یابند. این موضوع نقش بسیار مهمی در دستیابی به نتایج معتبرتر خواهد داشت.
- مدل
SWAT برای بازه  های زمانی طولانی مدت نتایج معتبرتری ارائه خواهد نمود. بهتر است که طول دوره واسنجی و اعتبارسنجی افزایش یابد. البته این امر خود مستلزم وجود داده  های ورودی مدل است. علاوه بر وجود این داده  ها، مدل SWAT به شدت به صحت داده  های ورودی نیز حساسیت نشان می  دهد. بهتر آنست که پایگاه های داده  ای معتبری تولید شده و بصورت رایگان در اختیار محققین قرار گیرد. متاسفانه در این تحقیق زمان زیادی صرف آماده  سازی چنین اطلاعاتی گشت.
- نتایج مطالعات مختلف نشان داده که تفاوت وضعیت کلی اقلیمی بازه  های زمانی شرکت داده شده در مراحل واسنجی و اعتبارسنجی مدل
SWAT می  تواند بر صحت و کیفیت نتایج تاثیرگذار باشد. توصیه می  شود که مرحله واسنجی مدل برای شرایط اقلیمی خشک، نرمال و مرطوب بصورت جداگانه انجام شده و بسته به آنکه دوره شبیه  سازی در چه وضعیت اقلیمی قرار می  گیرد، از نتایج مربوط به همان شرایط استفاده گردد.
- توصیه می  شود که دخالت  های انسانی که در هیدرولوژی حوضه آبریز تاثیرگذار است، از قبیل ساخت جاده  ها، تونل، مخازن ذخیره آب، مخازن تغذیه مصنوعی، ساخت سد  ها و موارد مشابه حتی الامکان مورد بررسی قرار گرفته و در مدل
SWAT اعمال گردند.

تأثیر ویژگی‌های زمین‌شناسی مؤثر بر کیفیت آب چاه‌ها در تحلیل فراوانی وقایع حدی

استفاده از روش‌های دیگر مانند کریجینگ استاندارد جهت تعیین نواحی همگن.
آزمون همگنی نواحی بر اساس گشتاورهای خطی دو متغیره .
استفاده از گشتاورهای خطی اصلاح شده در تحلیل فراوانی سیلاب منطقه  ای، و مقایسه آن با نتایج حاصل از گشتاورهای خطی و وزن  دار احتمالی.

توسعه مدل  شبه توزیعی برای برآورد بیلان، (QDWB) و ارزیابی آن در محدوده مطالعاتی رخ- نیشابور

در جهت تکمیل مدل پیشنهاد می‌شود بحث بهینه‌سازی نیز وارد مدل شود تا مدل با در نظر گرفتن افت سطح آب زیرزمینی و رواناب خروجی حوضه و نیز برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی بطور اتوماتیک در جهت برقراری معادله بیلان و یافتن مقادیر بهینه پارامترهایی مثل درصد آب بازگشتی از آبیاری، ضریب ذخیره آبخوان، خروجی آب زیرزمینی و ...  معادله بیلان را برقرار سازد.
  با توسعه مدل در برقراری بیلان سطحی و زیرزمینی، دور آبیاری را نیز می‌توان با توجه به شرایط منطقه به مدل وارد کرد، تا میزان برداشت  های آبیاری به دست آمده از مدل به مقدار واقعی محدوده مورد نظر نزدیک‌تر شود.
به نظر می‌رسد با تدقیق و تکمیل اطلاعات، مدل نتایج بسیار بهتری را ارائه خواهد داد زیرا  مدل فیزیک حاکم بر مسئله را به خوبی درک کرده است و این داده  های ورودی هستند که تاثیر زیادی بر دقت نتایج دارند.
- برای محاسبه توان نفوذپذیری عمقی (
Geology Permeability) می  بایست یک روش استاندارد پیشنهاد شود. این کار مستلزم این است که پس از تدقیق نقشه بافت خاک و تهیه نقشه زمین شناسی لایه  های زیرین خاک به طور دقیق  تر شناسایی شود.
- نقشه بافت خاک نیز اهمیت زیادی دارد چرا که بسیاری از پارامترها از جمله ظرفیت رطوبتی خاک با توجه به بافت خاک تهیه می  شود که پارامتر بسیار تاثیر گذار بر مدل می  باشد.
- در مورد کاربری نیز بخصوص اراضی دارای پوشش گیاهی نیاز به استفاده از تصاویر ماهواره است تا نتایج دقیق  تر شود.
- یکی از تاثیرگذارترین عوامل بیلان تبخیروتعرق واقعی است که محاسبه آن نیازمند دقت و همچنین  داده  های دقیق است. اگر تبخیروتعرق واقعی با استفاده از  ابزار سنجش از دور و عکس  های ماهواره  ای محاسبه گردد،  برای تعیین دقت مدل   بیلان، می  توان نتایج را با تبخیروتعرقی که از عکس  های ماهواره  ای به دست می  آید، سنحید.

شبيه  سازي نوسانات سطح آب زيرزميني در يک منطقه شهري و بررسي عوامل موثر بر آن(مطالعه موردي:آبخوان بجنورد)

آنچه نتایج اعمال سناریوی حذف چاه‌های جذبی نشان می‌دهد افت شدید سطح آب در طولانی مدت است. بعبارتی با اجرای طرح فاضلاب، سطح آب زیرزمینی بخصوص در مناطق شهری افت قابل توجهی پیدا خواهد کرد. بنابر این باید برای اجرای امثال این سناریوها اولویت‌بندی را لحاظ کرد. مناطقی که ضرورت خاصی برای اجرای سیستم فاضلاب در آنها دیده نمی  شود از این سناریو مستثنی شوند.
از آنجا که منطقه شهری بخش قابل توجهی از آبخوان را فراگرفته و در حال توسعه است لازم است مدل  سازی کیفی نیز در این منطقه انجام شود.
در حین اجرای مدل گاهی مواردی مشاهده می  شد ( مثل بالا زدن سطح آب) که با توجه به اطلاعات مدل مفهومی منطقه قابل توجیه نبود و مرتفع شدن این مسائل، کامل  تر شدن اطلاعات را می  طلبید. لازم است به مسائلی نظیر ارتباط کارست با آبرفت نیز در این منطقه پرداخته شود.
از منابع آب زیرزمینی سالیانه آمار برداری شده و میزان دقیق تخلیه از منابع بهره برداری، شامل چاه‌ها، چشمه‌ها و قنوات ثبت شود. برای بررسی مشخصات این منابع لازم است به صورت چندباره در زمان  های مختلف و توسط افرادی متخصص تحقیقات لازم را انجام دهند و از ثبت اطلاعات نادرست برای این منابع تا حد ممکن جلوگیری شود.
عمليات ژئوفيزيک، حتي المقدور با دقت، عمق و گستردگي کافي جهت تکميل اطلاعات موجود انجام شود.
تخمين مقادير ضرايب هيدروديناميك در كل يك آبخوان با استفاده از آزمايش‌هاي پمپاژ در چاه‌هاي اكتشافي تقريباً امري غير ممكن است (بدین منظور بايد تعداد زيادي از اين نوع چاه‌ها حفر شود که هزينه بسیارزيادي دارد). از طرفي، آزمايش‌هاي مذكور هم جواب صد درصد درستي ارائه نمي‌دهند و هم در بيشتر موارد به مقدار نسبي آنها در آبخوان نياز بيشتري هست تا به مقدار كمي آنها در يك نقطه. لذا استفاده از آزمايش‌هاي پمپاژ در چاههاي بهره برداري از چند جهت ترجيح داده مي‌شود، يكي از آن جهت كه طبيعتاً تعداد اين چاها و توزيع آنها تقريباً مناسب است، و ديگر آنكه با افزودن هزينه كمي به اين آزمايش از هزينه‌هاي بالاي چاه‌هاي اكتشافي جلوگيري می‌شود. تنها مسئله‌اي كه بايد مد نظر باشد اين است كه آزمايش مذكور تاحد ممكن با دقت انجام شود.
آنچه در این پژوهش بعنوان تغذیه به مدل وارد شد نتایج روش
DHB یا  روش بیلان توزیعی بوده است. چه بسا اعمال روش  های دیگر تخمین تغذیه و مقایسه نتایج حاصل از آنها یک اقدام موثر و به  جا در این زمینه باشد.
آنچه که در پایان بسیار ضروری به نظر می رسد تهیه سامانه پشتوانه سیتم برای منطقه بجنورد می  باشد. چراکه با استفاده از این سامانه امکان مدیریت بهتر سیتم برای مدیران محلی و ملی بیشتر فراهم خواهد گردید.

شبیه‌سازی واکنش ارقام مختلف برنج به آبیاری کامل و قطع آبیاری پس از گلدهی با استفاده از مدل ORYZA2000

 تحقیق حاضر در شهر لاهیجان انجام شد پیشنهاد می‌شود کاری مشابه با بافت‌های متفاوت نیز صورت گیرد.
2. پیشنهاد می  شود تحقیقی مشابه روی ارقام دیگر برنج جهت معرفی بهترین رقم از نظر عملکرد، بهره  وری و مقاوت در برابر تنش خشکی به منظور معرفی به کشاورزان در سالهای کم آبی صورت گیرد.
3. پیشنهاد می  شود تحقیقی به صورت مقایسه  ای بین مدل مورد استفاده در این تحقیق و مدل  های گیاهی دیگر جهت معرفی بهترین مدل برای برنج انجام گیرد.

طراحی بهینه دال بتنی حوضچه‌های آرامش بر اساس فشارهای هیدرودینامیکی وارد بر کف (مطالعه موردی: سد سیاه بیشه)

 در نظر گرفتن تاثیر پارامتر زمان در تخمین فشارهای حداکثر و به دست آوردن الگو‌های جدید
ü انجام آزمایش‌هایی با محدوده‌ای وسیع‌تر از اعداد فرود و به دست آوردن الگو  های جدید
ü ارائه الگوی برآورد فشارهای حداکثر در حوضچه  های آرامش تیپ دو و سه و چهار
ü بررسی نوسانات فشار در دیوارهای حوضچه آرامش و تاثیر آن بر نوسانات فشار در کف حوضچه
ü بررسی سرعت  های نوسانی و استفاده از نتایج آن در تحلیل فشارهای هیدرودینامیکی

کارایی و دقت دادههای سنجنده3B42 ماهواره TRMM در برآورد بارش روزانه، ماهانه و فصلی خراسان رضوی

 از داده‌هاي ماهواره می‌توان در مناطق فاقد ايستگاه‌های زمینی استفاده نمود .
• هرچه دوره زمانی مورد نظر طولانی‌تر باشد، اطلاعات حاصل از ماهواره هم‌خوانی بالاتری با داده‌های زمینی نشان می‌دهد واز این موضوع می‌توان جهت پيش بيني ميزان بارش وهشدار در مورد باران‌هاي سيل زا وكاهش خسارات، منابع آبی، مدل‌های پیش‌بینی عددی وضع هوا، تغییر اقلیم استفاده نمود.
• هر چه منطقه مطالعاتی وسیع‌تر و در سطح کلان باشد، کارایی و دقت داده‌های ماهواره بیشتر خواهدبود،  ماهواره
TRMM  قدرت تفکیک مکانی 5 درجه تا 5 درجه را  هم دارد.
• با توجه به اینکه اطلاعات حاصل از ماهواره 
TRMM نتایج قابل قبول در ارتفاعات در اختیار ما قرار دادند، می تواند در مناطق کوهستانی کاربرد بهتری داشته باشند.
• با توجه به اینکه اطلاعات حاصل از ماهواره 
TRMM در فرمت‌های مختلفی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد، واگر در پژوهشی بازه زمانی دراز مدت مدنظر ‌باشد، جهت تسریع در زمان مطالعه بهتر است از داده‌ها با فرمت‌های باینری استفاده گردد، ولی این امر مستلزم داشتن مهارت برنامه‌نویسی است.

مدل  سازی بیلان سطحی توسط مدل WetSpa(مطالعه موردی: حوضه بار اریه)

تمرکز عمده این پایان‌نامه بر روی شبیه‌سازی مولفه‌های بیلان سطحی حوضه بار اریه و هم‌چنین بررسی آنالیز حساسیت پارامترهای ورودی مدل WetSpa بوده است. در ادامه برخی پیشنهادها برای مطالعات آینده آورده شده است:
2- واسنجی مدل  با استفاده از سایر نرم افزارهای موجود و یا با استفاده از سیستم‌های هوشمند مانند منطق فازی و هوش مصنوعی انجام شود.
با توجه به این‌که در بحث مدل‌سازی حوضه آبریز، عدم قطعیت‌ها تاثیر به   سزایی در نتایج خروجی مدل دارند، می  توان با استفاده از نرم افزارهای موجود به بررسی عدم قطیعت در حوضه پرداخت.
3- از آنجا ‌که در نسخه فعلی مدل از تاثیر آبیاری مزارع و باغ  های سطح حوضه صرف‌ نظر شده است به منظور ارتقاء و قابیلت استفاده مدل در حوضه  هایی که سطح زیرکشت مزارع و باغ  ها در آن بالا می‌باشند، تاثیر این بخش در فرآیند شبیه  سازی لحاظ گردد.
4- از آنجایی‌که برای اولین بار از این مدل در حوضه‌ای واقع در منطقه خشک و نیمه  خشک استفاده شده   است، پیشنهاد می  شود این مدل برای حوضه  های مشابه مورد استفاده قرار گیرد و میزان کارایی مدل مورد بررسی قرار گیرد.

مدل سازی تبخیر و تعرق گیاه مرجع با استفاده از داده های روزانه و دو روش متفاوت گاماتست و تحلیل مولفه های اصلی

 پیشنهاد می گردد در مطالعات بعدی به ارزیابی و پایش ایستگاه های هواشناسی استان خراسان رضوی، با استفاده از روش آنالیز مولفه های اصلی پرداخته شود و ایستگاه های اصلی و فرعی برای محاسبه تبخیر و تعرق در این استان تعیین گردد.
 با بررسی نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد می گردد که در مطالعات آینده شرایط این استان با ایستگاه های موجود در استان های دیگر (سایر اقلیم ها) مقایسه شود، در این صورت امکان مقایسه بین اقلیم های مختلف وجود خواهد داشت.
 پیشنهاد می گردد که در مطالعات آینده از روش آنالیز مولفه های اصلی در ترکیب با شبکه عصبی مصنوعی برای بررسی تبخیر و تعرق در ایستگاه های استان خراسان رضوی استفاده گردد.

مدل‌سازی آزمایشگاهی رسوب کف در رودخانه‌های مناطق خشک و نیمه‌خشک

مطالعه و بررسی رفتار رسوب بارکف تحت تاثیر جریان عبوری از روی آن مخصوصا در آزمایشگاه، بدلیل محدودیت در امکانات و ادوات آزمایشگاهی و همچنین کوچک بودن ابعاد کانال، نیاز به تمهیدات و ایجاد شرایط خاصی دارد. در این تحقیق وسیله‌ای ساخته شـد که به کمک آن نمونه‌برداری از رسوبـات بستر در آزمایشگاه را امکان‌پذیر ساخت. پیشنهاداتی که در رابطه با ایـن تحقیق و به منظور ارتقا در دقـت و مقایسه با شرایط مختلف می  توان ارائه داد به شرح زیر می‌باشد:
- استفاده از محدوده دبی و زمان پایه وسیع  تر برای آبنمودهای جریان.
- استفاده از ذرات رسوب با دانه  بندی متنوع  تر.
- از آنجا که در این تحقیق از روش فیلم  برداری برای برداشت عمق جریان نسبت به زمان استفاده گردید لذا توصیه می  شود به منظور افزایش دقت در قرائت عمق جریان، از دستگاه  های الکترونیکی استفاده گردد.
- انجام آزمایشات انتقال بارکف به پایین  دست تحت تاثیر وضعیت جریان ماندگار و مقایسه آن با نتایج حاصل از آزمایشات جریان غیرماندگار.
- استفاده از نمونه  بردار رسوب با تعداد شبکه  های جمع کننده رسوب بیشتر به منظور افزایش در تعداد نقاط منحنی سدیگراف رسوب و افزایش دقت آزمایش.
- مدل  سازی آزمایشگاهی یک رودخانه فصلی و مقایسه نتایج حاصل از آن و صحت  سنجی نمونه  بردار رسوب ساخته شده در این تحقیق.
- استفاده از مدل  های عددی به منظور برآورد رسوب منتقل شده تحت تاثیر آبنمودهای موجود و مقایسه نتایج حاصل از آن با نتایج آزمایشگاهی.

مدل‌سازی عددی جریان زیرسطحی در آبیاری جویچه ای ابزاری برای مدیریت بهتر آبیاری سطحی

استفاده از معادله زیرسطحی در دو بعد (ریچاردز دو بعدی). با استفاده از معادلات نفوذ در دو بعد می‏توان محاسبات مربوط به نفوذ را با دقت بالاتری انجام داد و پارامترهای نفوذ از جمله مقدار نفوذ را در شرایط واقعی‏تری بویژه در آبیاری جویچه‏ای برآورد نمود.
2- تغییر روش حل به منظور همگرایی بهتر. روش‏های تفاضل محدود در شرایط پیچیده شدن محاسبات از نظر  همگرایی با مشکل مواجه می شوند. برای رفع این مشکل می‏توان از روش‏های حجم محدود استفاده کرد.
3-یکی از ایرادات وارد به این مدل حساسیت بالای آن به پارامترهای ورودی است. لذا بایستی در برآورد و اندازه گیری پارامترها دقت زیادی صورت گیرد. استفاده از معادلات نفوذ مقیاس شده ریچاردز می تواند تا حدودی به رفع این مشکل کمک کند.
4-بکارگیری مدل در آبیاری‏هایی با جریان کاهشی و آبیاری موجی به منظور ارزیابی و مدیریت بهتر آنها.
5-استفاده از سایر معادلات نفوذ.
6-استفاده از مدل به منظور تخمین و تصحیح پارامترهای هیدرولیکی خاک توسط داده‏های مشاهده‏ای در یک آبیاری کامل.
7- بررسی اثر شوری و املاح در آبیاری با استفاده از مدل پیشنهادی و اضافه کردن مباحث مربوط به کودآبیاری در ادامه‌ این تحقیق مفید خواهد بود.

مدیریت بهم  پیوسته منابع آب دشت مشهد- چناران با استفاده از مدل WEAP

 یکی از اساسی‌ترین گام‌های موجود در هر مدل‌سازی تهیه اطلاعات ورودی با بالاترین دقت ممکن می‌باشد. دقیق‌تر نمودن پارامترهای حوضه آبریز از دو روش ذیل ممکن می‌باشد:
1. استفاده از تصاویر ماهواره‌ای برای تعیین پارامترهای هیدرولوژیکی حوضه
2. افزایش تعداد سال‌های مربوط به واسنجی و اعتبارسنجی: اهمیت این امر از آنجا ناشی می‌شود که مقادیر کالیبره شده در طی گام  های زمانی طولانی‌تر، در هنگام مدل  سازی و در طی سال  های افق طرح خطای کمتری را تولید خواهند نمود. لازم به ذکر است که این افزایش سال  های واسنجی، از طرفی حجم محاسبات را بالا برده و از طرف دیگر با افزایش دقت مدلسازی به حاصل شدن نتایج دقیق  تر خواهد انجامید.
• بالابردن جامعیت مدل را میتوان در سه بخش مطرح نمود: 1.توسعه محدوده مکانی مدل  سازی، 2.در نظر گرفتن انواع دیگر تقاضاها و 3.بررسی ابعاد دیگر مسئله. یکی از پیشنهادات مهمی که از آن برای بالابردن جامعیت مدل می  توان بهره جست، افزایش محدوده مورد مطالعه می  باشد. این امر می  تواند با در نظرگرفتن کل حوضه آبریز کشف  رود به عنوان حوضه مورد مطالعه محقق گردد. از طرف دیگر در یک مدل  سازی جامع بایستی اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست  محیطی نیز تحت هر سیاست خاص بررسی شوند. به عبارت دیگر، با محاسبه و مدل  سازی سایر تقاضاهای موجود در یک حوضه رودخانه‌ای می  توان نتایج را هر چه بیشتر به واقعیت نزدیک  تر نمود.
• نرم  افزار
WEAP  قابلیت لینک با نرم  افزار  MODFLOWرا دارد و می  توان مدلسازی آب زیرزمینی را به این نرم  افزار واگذار نماید.
• با ارزیابی اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می  توان نتایج را هرچه بیشتر به واقعیت نزدیک-تر و اثرات آنها را تحت هر سیاست خاصی بررسی نمود. هم  چنین با ارزیابی راهبردهای مدیریت تقاضای آب از جنبه  ی اقتصادی می  توان منافع بلند مدت این طرح  ها را به اثبات رساند و مسئولان و زارعین را ترغیب به اجرای آنها نمود.
• در
WEAP این قابلیت وجود دارد که کیفیت آب را با استفاده از مدل QUAL2K مورد بررسی قرار داد و این امکان را برای ما بوجود می  آورد که بتوان از قیدهای کیفیت آب برای مدیریت تخصیص کیفیت تقاضای آب استفاده نمود.
• در مطالعه انجام گرفته، سعی بر آن شده است تا با در نظرگرفتن محدودیت  های موجود در زمینه اطلاعات اولیه، از حداکثر توانایی  های مدل استفاده شود. اما با فرض فراهم شدن اطلاعات کامل  تر در بخش  های مختلف، استفاده از مدل  های کامل  تری که برای شبیه  سازی فرآیندهای مختلف در درون
WEAP گنجانده شده  اند، در رفع خطاهای احتمالی مفید خواهد بود. با فرض در دسترس بودن اطلاعات کامل  تر، می  توان از مدل رطوبت خاک یا MABIA برای شبیه  سازی هرچه بهتر فرآیندهای بارش- رواناب استفاده نمود. مدل‌سازی مسائل هیدرولوژی یک حوضه رودخانه  ای با در نظرگرفتن متغیرهایی مانند داده  های روزانه هواشناسی، شاخص مساحت برگ، مؤلفه نياز آبي گياهان، ظرفيت نگهداشت آب در منطقه ريشه و عميق، هدايت هيدرولوژيكي در منطقه ريشه و عميق، نوع خاک منطقه و... می  تواند کمک شایانی به افزایش دقت مدل و کاهش خطاهای احتمالی بنماید. به  کاربردن مدل شبیه  سازیِ اندرکنش بین آب سطحی و آب‌زیرزمینی، در نظرگرفتن و واردکردن اطلاعات هواشناسی (مانند درصد رطوبت، سرعت باد و زاویه تابش خورشید) از دیگر راهکارهای کاهش خطا و افزایش دقت مدل می-باشند.

مقایسه و ارزیابی الگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات در طراحی بهینه شبکه های توزیع آب شهری

زمينه هاي تحقيقاتي فراواني جهت بهينه سازي شبکه هاي توزيع آب با استفاده از الگوريتم ژنتيک و بهینه سازی جامع ذرات وجود دارد که به طور خلاصه مي توان به آن ها اشاره کرد:
1- استفاده از روش هاي بهينه سازي نوین مانند الگوريتم رقابت استعماری در بهينه سازي شبکه هاي توزيع آب
2- تعيين زمان بهينه تعويض لوله ها در شبکه هاي توزيع آب شهري با استفاده از الگوريتم
PSO
3- کاربرد الگوريتم
PSO در بهينه سازي و جانمايي حجم مخازن ذخيره شبکه های توزيع آب 
4- مديريت نشت در شبکه هاي آبرساني به وسيله بهينه سازي تنظيم شيرهاي فشار شکن با استفاده از الگوريتم
PSO
5- جانمايي جهت نصب شيرهاي فشارشکن و شيرهاي کنترل با استفاده از الگوريتم ژنتيک
6- کاربرد مدل های هیبریدی جدید
PSO و GA در طراحی شبکه های توزیع آب
7- بهینه سازی قطر و آرایش شبکه های آبیاری تحت فشار و فضای سبز با استفاده از
PSO و GA
8- بهینه سازی ایستگاه های پمپاژ در سیستم های انتقال آب با استفاده از مدل های هیبرید
PSO و GA
9- به کارگیری روش های جدید برای بروز کردن پارامترهای الگوریتم
PSO در طی مراحل اجرای الگوریتم

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                                         bazgasht

 

عنوان پایان نامه

پیشنهادهای پژوهش

ارزیابی مزرعه  ای عملکرد مدل  های آبیاری سطحی تحت آبیاری با آب شور

از آنجایی که خروجی   مدل  ها به شدت به پارامترهای ورودی و صحت آن  ها مخصوصا پارامترهای معادله نفوذ وابسته است، لذا باید تکنیک  هایی برای بهبود و دقت این پارامترها در آزمایش  های مزرعه  ای اتخاذ کرد.
2- از آنجا که با انجام این پژوهش و ارزیابی مدل  ها و با توجه به نتایج حاصل از مدل
SIRMOD و کاربر پسند بودن محیط آن و همچنین مناسب بودن برای طراحی و شبیه  سازی در منطقه مورد مطالعه می  توان از این مدل برای مدیریت آبیاری سطحی استفاده کرد و با تغییر در پارامترهای ورودی و بهینه  سازی آنها در مصرف آب صرفه  جویی کرد.
3- از آنجایی که این مدل  ها قادرند مدیریت  های آبیاری سطحی (آبیاری موجی، روش کاهش جریان و شیارهای انتها بسته) را نیز شبیه  سازی کنند می  توان این روش  ها را نیز مورد ارزیابی قرار داد.

ارزیابی نوسانات سطح ایستابی و تخلیه زهکشها از سیستم زهکشی در دو سطح در خاک مطبق

 بررسی تأثیر قطر لوله زهکش بر پروفیل سطح ایستابی از موارد مهمی است که در این تحقیق با توجه به فراهم نبودن شرایط مورد بررسی قرار نگرفت. پیشنهاد می  شود در مطالعات آتی این مسأله مورد توجه قرار بگیرد.
2. لایه  بندی خاک تأثیر بسزایی در جریان خروجی زهکش  ها و تغییرات پروفیل سطح ایستابی دارد. از اینرو پیشنهاد می  گردد در مطالعات بعدی انواع لایه  بندی خاک مورد بررسی قرار بگیرد.
3. در این تحقیق فاصله بین زهکش  های عمیق و کم عمق به علت شرایط موجود ثابت در نظر گرفته شد. بررسی فواصل مختلف برای عمق زهکش  ها در شرایط مختلف می  تواند نتایج بهتری را رغم بزند.
4. از موارد دیگر که در این تحقیق ثابت در نظر گرفته شد، باز شدگی شیر لوله  های زهکش می  باشد؛ بطوریکه شیرها تا انتها باز شده بودند. در تحقیقات بعدی می  توان با تنظیم جریان خروجی و مدیریت سطح ایستابی اجرای زهکشی کنترل شده را مورد بررسی قرار داد.
5. با توجه به محدودیت  های موجود در این تحقیق و کوچک بودن ابعاد مدل نسبت به مزرعه و حالت واقعی پیشنهاد می  گردد آزمایشات در مدل با مقیاس بزرگتر و حتی المقدور در مزرعه صورت بگیرد.
6. آنالیز اقتصادی به منظور تعیین عمق کارگذاری بهینه و فاصله بهینه بین زهکش  ها انجام گردد.

بررسي جامع انتقادي مدل های آبشستگي پايه پل

استفاده بییشتر از نرم افزارها و شبکه عصبی در تعیین عمق آبشستگی
2-آزمایشات بیشتر بر روی استفاده توامان از طوق و شکاف (مانند تحقیق آقای شریعتی و همکاران(1388)) و طوق و صفحات مستغرق (مانند کار خانم شجاعی و همکاران)
3- بررسی دقیق پل های کشور و تعیین میزان عمق آبشستگی در هر سیلاب
4- آزمایشات مختلف بر روی صفحات مستغرق با ترکیبات مختلف.
5-استفاده از یک استاندارد مشخص برای آزمایشات
6-استفاده از فلوم های بزرگ تر برای آزمایشات زیرا در مبحث آبشستگی ترکیب پایه ها از اهمیت زیادی برخوردار است.
7-پرهیز از آزمایشات تکراری و بدست آوردن نتایج تکراری

بررسي روند تغييرات بارش مؤثر در پهنه  هاي اقليمي-کشاورزي
گندم ديم

پهنه  بندي اقليمي کشاورزي براي ديگر محصولات زراعي نيز انجام شود تا تفاوت اقاليم در کشت محصولات کشاورزي به  صورت بارز مشخص شود. و بتوان با تصميمات کاربردي رونق بيشتري در کشاورزي ايجاد کرد.
در ادامة اين پژوهش مناطق مستعد براي کشت گندم شناسايي شده و نقشه  هاي آن ترسيم شود.
پهنه  بندي اقليمي کشاورزي با روش  هاي ديگر و با استفاده از تعداد ايستگاه  هاي بيشتر انجام شود و نتايج آن  ها مقايسه شده و بهترين و کاربردي  ترين روش انتخاب شود.
با بررسي ميزان تأمين رطوبت در ايستگاه  هاي مختلف کشور، کشت گندم( ويا ديگر محصولات) امکان  سنجي شده و مناطق مساعد جهت کشت هر محصول مشخص شود.
با برآورد بارش مؤثر در تمام ايستگاه  هاي هر پهنه و رونديابي بارش مؤثر در هر پهنه شباهت  ها و تفاوت  ها در هر پهنه نيز مشخص شود.
با برآورد بارش مؤثر در تعداد زيادي از ايستگاه  ها، نقشه هم  بارش  مؤثر براي ايران ترسيم شود.
با بررسي کمبود رطوبت در طي فصل رشد محصولات ديم، شرايط کاشت آن  ها به صورت ديم ويا آبي بررسي شود.

بررسی اثرات شوری و سدیمی بودن آب آبیاری بر هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک

پیشنهاد می  شود برای پژوهش  های آینده در رابطه با تاثیر شوری و سدیم بر ویژگی  های هیدرولیکی خاک، تیمار  های بیشتری از کیفیت آب مورد آزمایش قرار بگیرند.
2. تیمار  های کیفیت آب در این مطالعه با حل کردن نمک  های
NaCl ، CaCl2 و MgCl2 در آب مقطر تهیه شدند. می  توان برای بررسی بیشتر تاثیر شوری از نمک  های دیگری برای تهیه محلول  ها استفاده کرد.
3. در این پژوهش تاثیر شوری و سدیم در سه بافت لومی، رسی و شنی بررسی شد. بهتر است در پژوهش  های بعدی خاک  هایی با بافت  های دیگر را مطالعه کرد. پیشنهاد می  شود به دلیل رفتار متفاوت رس  ها، خاک  های رسی با درصد  های مختلف رس مطالعه شوند.
4. خاک  های مورد مطالعه در پژوهش حاضر، خاک  های غیر شور و غیر سدیمی بودند. پیشنهاد می  شود در پژوهش  های بعدی خاک  های شور و سدیمی نیز برای این منظور به کار روند.
5 .آزمایشات انجام شده در این بررسی، در آزمایشگاه انجام شد. بهتر است این پژوهش به صورت میدانی نیز انجام شود و نتایج آن با روش  های آزمایشگاهی مقایسه شود.

تاثیر شوری و کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزای کمی و کیفی عملکرد ارقام پنبه و تعیین توابع برتر تولید

با توجه به محدودیت شدید منابع آبی به همراه افت کیفیت آنها، پیشنهاد می‌شود به منظور امکان برنامه‌ریزی برای مدیریت دقیق‌تراین منابع ، طرح‌های پژوهشی مشابه برای تعیین توابع تولید برتر سایر محصولات عمده زراعی منطقه در طول سالیان متوالی انجام شود.
ü پیشنهاد می‌گردد جهت برنامه‌ریزی مدیریت آبیاری منطقه برای گیاه پنبه، از توابع برتر تعیین شده در این پژوهش استفاده شود.
ü کاربرد عمق بهینه آبیاری و رعایت اعمال این عمق نسبت به آبیاری کامل، در منطقه مورد مطالعه توصیه و پیشنهاد می شود، زیرا می‌تواند به میزان قابل توجهی در مصرف آب آبیاری صرفه‌جویی کرده و از طرف دیگر به دلیل امکان افزایش سطح زیر کشت،  میزان کل درآمد خالص زارع تا حد زیادی افزایش دهد.
ü با توجه به آنالیزهای اقتصادی عمق بهینه، توسعه بیشتر کشت پنبه رقم ورامین نسبت به خرداد در منطقه پیشنهاد می‌شود.

تاثیراعمال اسید هیومیک و رژیم‌های مختلف آبیاری بر عملکرد گندم رقم میهن

استفاده از اسید هیومیک در محدوده مورد استفاده در این تحقیق تاثیر معنی داری بر شاخص برداشت نداشت لذا برای اثر بخشی این کود توصیه می‌شود مقادیر بیشتری استفاده شود.
طرح حاضر در کرت نیز انجام شود تا اثر حرارت وارده بر گلدان‌ها و در نتیجه تبخیر کنترل نشده از آن‌ها در تابستان و سرمای بیش از حد در زمستان حذف شود.
به منظور استفاده از نتایج این تحقیق برای کشاورزانی که آب تحویلی به آن‌ها بر اساس دور آبیاری مشخص است، پیشنهاد می‌شود اثر همزمان اسید هیومیک و دور آبیاری نیز بررسی شود. 
با توجه به اینکه کیفیت گندم تحت تاثیر شرایط تولید تغییر می‌کند توصیه می‌شود اثر اسید هیومیک و رژیم آبیاری بر کیفیت گندم مطالعه شود.
رژیم‌های آبیاری و میزان آب صرفه جویی شده از لحاظ اقتصادی ارزیابی شوند. چنان‌چه مساحت اضافه شده و متعاقباً سود ناشی از آن جبران کاهش محصول را نماید کم آبیاری از نظر اقتصادی نیز توجیه پذیر می‌شود.
جهت افزایش شاخص برداشت (که عبارت است از نسبت وزن دانه به وزن اندام هوایی گیاه)، می‌توان آبیاری را در مرحله رسیدگی دانه، به صورت کامل انجام داد تا صورت کسر که وزن دانه است، عدد بزرگی شود و شاخص برداشت افزایش پیدا کند.
همچنین در مناطقی که با کمبود آب مواجه هستیم می توانیم از ارقام پا کوتاه استفاده کنیم تا مخرج کسر که وزن اندام هوایی گیاه است کاهش و شاخص برداشت افزایش پیدا کند.

تعيين هدايت هيدروليكي و ضريب پخشيدگي خاك به روش
 
out flow به وسيله دستگاه صفحات فشاري

انجام دادن آزمايش براي بافت هاي ديگر خاك.
- انجام آزمايش هاي ديگر براي تعيين ضريب پخشيدگي مانند زهكش داخلي و دبي ثابت براي تعيين مشخصات هيدروليكي خاك، و مقايسه نتايج با نتايج به دست آمده از آزمايش جريان خروجي يك مرحله اي.
- در صورت امكان انجام آزمايش جريان خروجي يك مرحله اي و چند مرحله اي، و مقايسه نتايج حاصل از دو روش.
- اعمال شوري هاي مختلف به نمونه ها  و مقايسه تاثير شوري بر مشخصات هيدروليكي خاك.

تعیین مکان های مستعد برای استحصال آب باران
(مطالعه موردی: حوضه آبخیز دوآبی کلات)

در این بخش به ارائه پیشنهادات به هر دو موضوع فوق پرداخته خواهد شد. پیشنهادات و نکاتی که در زیر ذکر شده است شامل راهکار هایی برای ادامه کار و بهبود کارایی می باشند.
5-2-1- تعیین مکان مناسب جهت جمع آوری رواناب باران
با توجه به تحقیق انجام گرفته در این قسمت می توان پیشنهادات زیر را جهت ادامه کار توصیه نمود:
1- کاربرد روش های درون- مزرعه ای در این گونه مناطق که اراضی زیرکشت بسیار محدودند، قابل توصیه نمی باشد.
2- با استفاده از این روش تنها قادر خواهیم بود که محدوده مناسب جهت جمع آوری رواناب باران را شناسایی کنیم و برای تعیین دقیق محل مورد نظر می بایست، سایر عوامل از جمله خصوصیات زمین شناسی منطقه نیز مدنظر قرار گیرد.
3- باتوجهبهوجوداراضیبیش تردرپایین دستواراضیکم تردربالادست،پیشنهاد می گرددکهبخشبالادستیحوضهبهعنوانسطحآبگیروسطحپایین دستبهعنوانسطحمصرفکنندهلحاظشود.
4- در این مطالعه به دلیل فقدان ایستگاه باران سنجی در حوضه، فقط به تخمین رواناب حاصل از بارش روزانه بهاری در طول دوره آماری با استفاده از ایستگاه های باران سنجی اطراف حوضه پرداخته شد که جهت اتخاذ نتیجه بهتر و دقیق تر پیشنهاد می گردد در حوضه های دارای ایستگاه باران سنجی برای تمام فصول رواناب محاسبه و سپس با مقایسه رواناب اراضی بالادست و نیاز آبی اراضی پایین دست محل خروجی هر زیرحوضه، محل مناسب جهت جمع آوری آب باران تعیین گردد.
5- در حوضه های دارای ایستگاه باران سنجی پیشنهاد می گردد که رواناب ناشی از بارش های رگباری در مطالعه لحاظ گردد.
6- در حوضه های دارای ایستگاه هیدرومتری جهت استفاده از روش شماره منحنی رواناب برای تخمین رواناب بهتر است که ضریب تلفات نگهداشت اولیه برای منطقه، واسنجی گردد. که این امر در پژوهش حاضر به دلیل فقدان ایستگاه هیدرومتری میسر نشد.
5-2-2- شناسایی مناطق مستعد جمع آوری آب باران
جهت انجام بهتر کار در این قسمت نکات زیر توصیه می گردد:
1- در مطالعات آینده جهت بهبود ارزیابی شایستگی بهتر است معیار های بیش تری جهت شناسایی مناطق مستعد جمع آوری آب باران در نظر گرفته شود. از جمله این معیار ها می توان به فاکتور های اجتماعی- اقتصادی اشاره کرد.
2- بنا به گزارشات مختلف سالانه، میلیارد ها مترمکعب آب قابل استفاده به صورت بارندگی وارد حوضه های آبخیز ایران می شود که به نظر می رسد تهیه نقشه مکان یابی عرصه های مناسب برای جمع آوری آب باران در بسیاری از حوضه های مناطق خشک و نیمه خشک لازم و ضروری است. بنابراین پیشنهاد می شود این نقشه به صورت کاربردی تهیه و در اختیار سازمان های مربوطه قرار گیرند.
3- توصیه می گردد که کشاورزان درباره اهمیت تکنولوژی های جمع آوری آب باران و لزوم استفاده از این روش ها در دوره های خشکسالی اطلاع رسانی شوند.
4- به کارگیری این روش با استفاده از
GIS در حوضه های بزرگ علاوه بر بیش تر شدن دقت کار، باعث صرفه جویی در زمان و هزینه می گردد.
5- قسمت اعظم اراضی واقع در اولویت اول و دوم جمع آوری آب باران در کاربری مراتع نیمه متراکم قرار دارند که با استفاده از این روش ها می توان به احیای مراتع کمک شایانی نمود. بنابراین پیشنهاد می گردد که در این مناطق به صورت پایلوت طرح های جمع آوری آب باران اجرا گردد، سپس برای این اولویت برنامه اجرایی انتخاب شود.
6- جهت برآورد وزن هر یک از معیار های شرکت کننده در مکان یابی از روش
AHPاستفاده گردید. این روش قابلیت انعطاف پذیری را دارد و با تغییر در وزن هر یک از زیر معیار ها به راحتی می توان وزن معیار را مجدد تعیین نمود. پیشنهاد می گردد جهت تعیین وزن زیر معیار ها نیز از این روش استفاده گردد.

شبیه سازی گرفتگی قطره چکان با استفاده از نرم افزار FLUENT

بررسی گرفتگی فیزیکی قطره چکان با استفاده از نرم افزار هایی که امکان مدل سازی جریان رسوب را دارند.
v  بررسی گرفتگی شیمیایی قطره چکان با استفاده از نرم افزار Fluent
 بهینه سازی ابعاد مجاری داخلی قطره چکان و بررسی هیدرولیک جریان و گرفتگی آن
v  بررسی تاثیر چسبندگی ذرات به هم و به جداره کانال به وسیله مدل سازی عددی
v  اصلاح روش مدل سازی عددی جریان رسوب در داخل قطره چکان.

شبیه سازی حرکت دو بعدی آب در خاک تحت آبیاری قطره‌ای

با وجود اینکه شکل پیاز رطوبتی و ابعاد واقعی مرطوب شده خاک تحت آبیاری قطره‌ای از عوامل مهم و تاثیر گذار بر راندمان سیستم می‌باشد در حال حاضر پیش از طراحی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای مطالعه‌ی خاصی بر عوامل تاثیر گذار بر این پارامتر مهم نمی‌شود که یکی از دلایل این امر پیچیدگی و گسترش پارامترهای تاثیرگذار بر شکل پیاز رطوبتی است(در بخش 1-5 به طور کامل شرح داده شده است). اطلاعات موجود در منابع مختلف برای طول و عرض خیس شده نیز بسیار کلی است. بنابراین پیشنهادات زیر در این زمینه ارائه می‌گردد:
1- با توجه به نتایج حاصل از مدل
WetUp و کاربر پسند بودن محیط آن، استفاده از این مدل به عنوان تخمین اولیه ابعاد پیاز رطوبتی در طراحی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای پیشنهاد می‌شود. نتایج بدست آمده از این مدل در مقایسه با اطلاعات کلی موجود در منابع فعلی قابل قبول‌تر می‌باشد.
2- به دلیل محدودیت موجود در مدل
WetUp در دبی‌های کاربردی آن و همچنین ساده سازی‌های انجام گرفته در آن، کاربرد این مدل برای کارهای تحقیقاتی پیشنهاد نمی‌شود. در مقایسه با آن، مدل توانمند Hydrus 2D/3D برای تمامی شرایط آب، خاک و گیاه قابل استفاده است و در صورت صحت داده‌های ورودی به مدل و تعریف شرایط مرزی و اولیه مناسب برای آن، مدل قادر به شبیه‌سازی نسبتا دقیق ابعاد پیاز رطوبتی و میزان رطوبت خاک در هر بازه زمانی دلخواه است. بنابراین استفاده از این مدل پیش از طراحی و برنامه ریزی سیستم آبیاری قطره‌ای می‌تواند بسیار مفید و کارامد باشد و باعث افزایش چشم‌گیر راندمان سیستم شود.
3- برای شرایط یکسان بافت خاک، برای گیاهان با ریشه سطحی آبیاری با قطره‌چکان با دبی بالاتر و برای گیاهان با ریشه متوسط و عمیق آبیاری با قطره‌چکان با دبی کمتر توصیه می‌گردد.
در اتمام این پژوهش پیشنهاداتی در راستای ادامه این طرح و تکمیل بررسی اثرات عوامل مختلف بر شکل پیاز رطوبتی ارائه می‌گردد:
à همانطور که قبلا ذکر شد در حال حاضر منبع دقیق و کاملی برای تخمین ابعاد پیاز رطوبتی در دسترس نیست، ادامه این پژوهش بر روی بافت‌های متفاوت خاک به منظور بررسی اثر بافت خاک در شکل و ابعاد پیاز  رطوبتی پیشنهاد می‌گردد.
à بر اساس نتایج این پژوهش دقت مدل Hydrus 2D/3D در شبیه سازی محیط خاک تحت آبیاری قطره‌ای قابل قبول بوده است. یکی از پارامترهای مهم که می‌تواند تاثیر زیادی در روند شبیه سازی مدل داشته باشد وجود گیاه و جذب آب توسط ریشه از محیط خاک است. صحت سنجی مدل Hydrus 2D/3D در توزیع مجدد آب در خاک شرایط وجود گیاه بر کاربرد نتایج می‌افزاید. 

مدل‌سازی عددی همزمان جریان سطحی و زیرسطحی در آبیاری شیاری، ابزاری جهت مدیریت آبیاری سطحی

پیشنهادات مربوط به این تحقیق را به طور کلی می‌توان به صورت زیر ارایه نمود:
1- یکی از مشکلات عمده در مباحث مربوط به شبیه‌سازی‌های عددی، همگرایی آن بوده و بسیار حائز اهمیت می‌باشد. روش‌های تفاضل محدود در بعضی شرایط و با پیچیده‌تر شدن محاسبات از نظر همگرایی دچار مشکلاتی خواهند شد که باید با اعمال تدابیری به رفع آن‌ها پرداخت. به همین منظور روش‌های حجم محدود برای مدل‌سازی‌های پیچیده‌ای از قبیل فرایند آبیاری پیشنهاد می‌گردد و می‌تواند این ضعف را جبران نماید.
2- استفاده از معادلات نفوذ تجربی مانند معادله‌ی کاستیاکوف-لوییس در کد پیشنهادی در این تحقیق، می‌تواند به علت در نظر نگرفتن خصوصیات خاک در زمان‌ها و مکان‌های متفاوت و عواملی مانند رطوبت اولیه خاک، موجب کاهش دقت شبیه‌سازی گردد. به این منظور پیشنهاد می‌شود از معادلاتی مانند معادله‌ی ریچاردز برای تخمین مقدار نفوذ در مدل استفاده شود که این مسأله نیاز به حل عددی معادله‌ی ریچاردز و اتصال آن به کد نوشته شده دارد که خود دارای روش‌های متعددی می‌باشد.
3- به منظور استفاده از معادلات نفوذ با دقت بیشتر نسبت به معادلات نفوذ تجربی و همچنین کاهش زمان شبیه‌سازی در آبیاری سطحی با معادلات نفوذی مانند معادله‌ی ریچاردز، پیشنهاد می‌شود از معادلات نفوذ مقیاس شده بر اساس معادله‌ی ریچاردز استفاده گردد و به بررسی و مقایسه‌ی نتایج آن با معادلات نفوذ تجربی پرداخته شود.
4- بررسی روش‌های جریان کاهشی و آبیاری موجی با استفاده از کد پیشنهادی و ارزیابی آن در مزرعه مناسب می‌باشد، و
5- بررسی اثر شوری و املاح در آبیاری با استفاده از مدل پیشنهادی و اضافه کردن مباحث مربوط به کودآبیاری در ادامه‌ی این تحقیق مفید خواهد بود.

 مقایسه مدل های EPM و CSY در برآورد فرسایش آبی در حوضه های آبریز با استفاده از GIS (مطالعه موردی:  حوضه آبریز شیرین دره)

 تجهیز ایستگاه های آب سنجی جهت افزایش دقت نمونه گیری از بار معلق رسوب و سپردن مسولیت بهره بردای و نگهداری از این ایستگاه ها به افراد مسئولیت پذیر و با سطح سواد بالاتر.
2- ایجاد یک ایستگاه آب سنجی در محل خروجی حوضه آبریز مورد مطالعه جهت اطلاع دقیق از میزان بار رسوبی وارده به سد شیرین دره در محل پایین دست حوضه.
3- با توجه به مشخص شدن نقش پوشش گیاهی در کنترل فرسایش پیشنهاد می شود برای بهبود وضعیت مراتع ضعیف عملیات قرق مراتع اجرا شود. هم چنین از جنگل های طبیعی موجود در منطقه حفظ و حراست به عمل آید.
4- وجود زمین های دیم و شخم زنی در جهت شیب در مناطق شمال و جنوب شرقی حوضه باعث افزایش شدت فرسایش در این مناطق گشته است. بنابراین پیشنهاد می شود که بر نحوه بهره برداری و رعایت صحیح شخم زنی در منطقه توسط سازمان های مسئول نظارت شود.
5- با توجه به زیاد بودن خطر فرسایش در حریم رودخانه های گیفان رود و پیغمبر در حوضه آبریز شیرین دره، پیشنهاد می شود تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرسایش کناره ای در این مناطق اتخاذ گردد.
6- استفاده از مدل های تجربی برآورد فرسایش و رسوب (مانند
EPM,PSIAC,USLE,…) ، بخصوص در حوضه های آبریزی که پایین دست آن ها سد احداث شده یا مطالعات آن در دست اقدام است. با استفاده از روش های تجربی می توان برآورد اولیه ای از میزان فرسایش و رسوب آوری یک حوضه آبریز بدست آورد. همچنین می توان با تولید نقشه مناطق فرسایش پذیر در یک حوضه آبریز راهنمایی برای اجرای عملیات آبخیزداری در دست داشت.
7- واسنجی و صحت سنجی مدل های تجربی در مناطقی که میزان فرسایش و رسوب توسط ایستگاه های هیدرومتری اندازه گیری شده است.
8- با توجه به کاربرد وسیع روش های تصمیم گیری مانند
ANP و AHP، می توان از این روش ها برای اعمال و یا تصحیح هر نوع نظر شخصی در یک فرآیند تحقیقاتی استفاده کرد. در واقع این روش ها قابلیت تبدیل مقادیر با اعمال نظرات شخصی به مقادیر نرمال و قابل استناد را

بررسي جامع و انتقادي مدل های آبشستگي پایین دست سازه های آبی

مطالعه بیشتر در زمینه آبشستگی پایین دست سازه های کالورت و انواع حوضچه های آرامش
-مطالعه بیشتر در زمینه نرم افزارها و شبکه عصبی.
-انجام مطالعات و آزمایشات بیشتر در زمینه روش های پیشگیری آبشستگی پایین دست جت های ریزشی مانند تهویه جت و ساخت حوضچه استغراق.
-مطالعه در زمینه آبشستگی ایجاد شده در پایین دست پرتاب کننده جامی در حالت مستغرق.
-مطالعات بیشتر در زمینه آبشستگی های ایجاد شده در سدها و سازه های ساخته شده در کشور.
-آزمایشات بیشتر در زمینه تأثیر زاویه ورود جت ریزشی به سطح آب.
-استفاده از رسوبات غیر یکنواخت در آزمایش ها.
-استفاده از داده های صحرایی برای محاسبه میزان آبشستگی از طریق رابطه ارائه شده در هر تحقیق.
-انجام آزمایشات و مطالعات بیشتر در زمینه آبشستگی پایین دست سایر سازه های آبی از قبیل سرریز پلکانی، شیب شکن مایل، آبگیر ها و غیره...
-مطالعه در زمینه تأثیر نیروی
Uplift بر آبشستگی ایجاد شده در پایین دست سازه ها.

مطالعه تاثیر تغییر هندسه سرریز و افزایش تعداد سیکل بر ضریب تخلیه سرریزهای جانبی منقاره‌ای و نیم دایره‌ای

با توجه به تأثیر مثبت تغییر در هندسه سرریزهای جانبی در عملکرد این نوع سرریزها و جهت افزایش راندمان و کارائی سرریزهای جانبی، به چند نمونه از مواردی که می توان مورد مطالعه اشاره می شود:
مطالعه بر روی سرریزهای با تاج منحنی که طول مؤثری برابر سرریزهای منقاری با زاویه رأس °45 و °60 دارند (سرریزهای نیمه بیضوی)،
بررسی مجدد بر روی سرریزهایی با تعداد سیکل بالاتر جهت از بین بردن مشکل برخورد جریان در محل اتصال سیکل ها (بطور مثال با ایجاد فاصله در محل اتصال دو سیکل همانند سرریزهای نوک اردکی در شووت ها)،
رفتار این سرریزها در مواجهه با جریان های فوق بحرانی و همچنین تأثیر این توع سرریز ها بر روی جریان حامل رسوب و تخلیه آن،
تأثیر تغییرات در عرض کانال اصلی،
مدل سازی عددی بر روی آزمایشات جهت ارائه معادله برای تعیین هیدرولیک جریان بر روی این نوع سرریزها.

شبیه سازی سه بعدی جریان روی سرریزهای جانبی منقاری (Labyrinth weir) با استفاده از نرم افزار Fluent  و تعیین پارامترهای موثر در ضریب تخلیه سرریز

یافتن بهترین هندسه سرریز، دارای بیشترین ضریب تخلیه، با استفاده از شبیه‌سازی عددی.
• تأثیر محل تشکیل گردابه بر روی ضریب تخلیه سرریز.
یافتن روشی برای از بین بردن جداشدگی جریان، برگشت جریان و ماندابی شدن آن.
• شبیه‌سازی در عددهای فرود بالاتر و جریان‌های فوق بحرانی.
• تأثیر تعداد سرریز منقاری در ضریب تخلیه سرریز با استفاده از شبیه‌سازی عددی.
• بکار بردن روشی برای از بین بردن روند کاهشی ضریب تخلیه سرریز با افزایش عدد فرود مانند استفاده از تیغه‌های هدایت جریان در عمق‌های بالاتر از عمق طراحی برای خروج جریان اضافی و جلوگیری از صدمات احتمالی.
• قرار دادن سرریز جانبی داخل کانال اصلی بجای قرار گیری به سمت خارج کانال اصلی و مشخص نمودن پارامترهای موثر بر ضریب تخلیه سرریز

استفاده از توابع درون  یاب فرکتال برای ریز مقیاس نمایی سری  های زمانی

با توجه به اینکه توابع درون  یاب فرکتال بر اساس وجود ماهیت خودمتشابهی در اجسام فرکتالی عمل می‌کنند و ارتباط میان مقیاس  های مختلف در یک پدیده را مورد توجه قرار می  دهند، پیشنهاد می  شود که از این توابع برای مدل سازی سایر پارامترهای هواشناسی و همچنین برای مدل سازی پارامترهای مؤثر در معادلات بیلان آب و انرژی در حوضه و سپس ریز مقیاس نمایی زمانی و یا مکانی این پارامترها استفاده گردد. در این تحقیق برای کاهش خطای مدل در تولید سری زمانی داده  های دما با مقیاس زمانی سه ساعت، می  توان از الگوریتم تصادفی برای مدل سازی سری زمانی داده  های دمای روزانه استفاده نمود که تحقق کارایی آن برای مدل سازی داده  های دما توصیه می    گردد. همچنین می  توان از روش-های دیگری که توسط محققین برای محاسبه فاکتور مقیاس عمودی در توابع درون  یاب فرکتال ارائه شده  اند برای محاسبه این پارامتر استفاده کرد و نتایج حاصل از این روشها را مورد بررسی قرار داد.
در این تحقیق تأثیر پارامترهایی مانند رطوبت نسبی، روز ژولیوسی و سایر پارامترهای اقلیمی که بر میزان درجه حرارت تأثیرگذارند، مورد توجه قرار نگرفته است و پیشنهاد می  گردد که در مدل توسعه یافته در این تحقیق، اثر این پارامترها بر روی سری زمانی پارامتر دما انعکاس یابد. بدین ترتیب انتظار می  رود که مدل توسعه یافته با تکیه بر نظریه  ی فرکتال، بهتر بتواند به مدل سازی پارامتر دما بپردازد.

برآورد تغذیه آب زیرزمینی به روش های مختلف و مقایسه ی نتایج آنها،( مطالعه ی موردی: دشت نیشابور)

در بکارگیری این روش  ها دو نکته حائز اهمیت می  باشد: یکی اطلاعات ورودی در هر پلیگون و دیگری روش بهینه  سازی.
اطلاعات ورودی همان داده  های اندازه  گیری  شده از قبیل خصوصیات هیدرودینامیک آبخوان، اطلاعات برداشت از آبخوان، تراز آب زیرزمینی و بارندگی هستند که چنانچه با دقت خوبی تهیه شده باشند، صحت و دقت برآورد تغذیه با این روش  ها افزایش می  یابد. از آنجا که بارندگی، ضریب قابلیت انتقال آبخوان و ضریب آبدهی ویژه در نقاط محدودی اندازه  گیری می  شوند و برای تعمیم آنها به سطح (پلیگون) باید درونیابی صورت گیرد، بنابراین نوع روش درون  یابی می  تواند تاثیر قابل توجهی روی نتایج تغذیه داشته باشد. لذا پیشنهاد می  گردد با استفاده از روش  های درونیابی دیگر مانند کریجینگ ، کوکریجینگ برای درونیابی بارندگی، اسپیلاین با مرز داخلی  برای درونیابی تراز آب زیرزمینی و خصوصیات هیدرودینامیک، نتایج مورد بررسی قرار گیرد.
از آنجا که پارامترهای مجهول روش  های
WTF، CRD و RIB  از طریق بهینه  سازی بدست می-آیند، لذا نوع روش   بهینه  سازی نیز در برآورد تغذیه تاثیرگذار است. بنابراین، پیشنهاد می  گردد که از روش  های نوین بهینه  سازی از جمله الگوریتم ژنتیک، الگوریتم PSO، روش  های فراکاوشی  و ... استفاده گردد و با نتایج این پژوهش که در آن روش  های کلاسیک بهینه  سازی بکار برده شده، مورد مقایسه قرار گیرد.
پیشنهاد می  گردد برآوردی از مقادیر رواناب رودخانه  ها در نواحی مجاور بینالود صورت گیرد و بعنوان یک پارامتر مستقل به روش  های
CRD و RIB  افزوده گردد، چرا که در این نواحی مقادیر تغذیه  ی ناشی از برگشت آب برداشت  شده از آبخوان بیش  برآورد گردیده است که احتمال می  رود ناشی از درنظرنگرفتن پارامتر مذکور باشد.
پیشنهاد می  گردد مقادیر برآوردی مولفه  های بیلان با روش  های مذکور با نتایج حاصل از مدلسازی توأم آب زیرزمینی-آب سطحی مورد مقایسه قرار گیرد.

برآورد نفوذ عمقی از دشت و تأثیر آن بر چاه  های پیزومتری
(مطالعه موردي: حوضه آبریز جوین)

پيشنهاد مي‌شود در تحقيقات بعدي اين مدل براي ساير گياهان اصلي دشت جوین  مانند ذرت علوفه‌اي، جو، چغندرقند، پنبه و گوجه‌فرنگي نيز واسنجي و صحت يابي گردد و نتايج حاصله  در اختیار پژوهشگران قرار گيرد. 
 پیشنهاد می شود در مطالعات آینده از  از لایسیمتر برای محاسبه مقدار نفوذ  عمقی و تبخیر- تعرق واقعی استفاده شود، و در نهایت با این مدل نیز مقایسه شود.
- براي تعيين اعتبار مدلهاي شبيه‌سازي مانند مدل کندی 2003 لازم است اين مدل‌ها در مناطق مختلف كشور با شرايط اقليمي متفاوت ارزيابي و مورد استفاده قرار گيرد.
- با توجه به اينكه براي ارزيابي همه مدل‌هاي شبيه‌سازي به داده‌هاي دقيق مزرعه‌اي نياز است پيشنهاد مي‌گردد بدين منظور آزمايش‌هاي تحقيقاتي در سراسر كشور انجام و كليه داده‌هاي زراعي، هواشناسي و خاكشناسي اندازه‌گيري و در بانكهاي اطلاعاتي ذخيره گردد تا براي ارزيابي كليه مدل‌ها قابل استفاده باشد.
- پیشنهاد می شود از سایر روش  های و مدل  های عددی همچون
HYDRUS و SWAP و ... جهت محاسبه نفوذ عمقی استفاده شود و با مدل کندی مقایسه شود.
- پیشنهاد می شود که با استفاده از مواد ردیاب نفوذ عمقی در حوضه آبریز جوین  محاسبه شود.

بررسي اثرات تنش خشکی بر روي برخی از خصوصيات کمی و کيفی چهار گونه گياه پوششي با پتانسيل استفاده در فضاي سبز

پيشنهاد مي‌شود از گونه‌هاي ديگر بومي و يا خارجي نيز جهت ارزيابي پاسخ‌هاي اين گياه نسبت به انواع تنش‌هاي محيطي به ويژه تنش خشکی استفاده گردد.
- اثرات تنش‌هاي شوري، سرما، گرما، آلودگي هوا و فلزات سنگين نيز در ارتباط با اين گونه‌ها در مراحل مختلف رشدي بررسي و مطالعه گردد.
- جهت ارزيابي عملي و عيني اين گياهان در شرايط معمول شهري بخش‌هايي از فضاهاي سبز در حال تأسيس به اين گياهان اختصاص داده شود تا بتوان عملکرد آن‌ها را بهتر ارزيابي کرد.
-  برای انتخاب گونه‌های مناسب و سازگار لازم است ارزيابی اقتصادی نيز انجام گيرد تا بتوان گونه‌های مناسب را به نحوی انتخاب نمود که علاوه بر داشتن سازگاری بالا در مقابل تنش از لحاظ هزينه‌ها نيز در حداقل باشند.

باتوجه به نتايج اين تحقيق پيشنهادات زير درخصوص وضعيت بهره‌برداري از ايستگاه پخش سيلاب جاجرم و عرصه‌هاي مشابه و همچنين فرايند طراحي اينگونه‌ عرصه‌ها ارائه مي‌شود. همچنين پيشنهاداتي در خصوص ادامه‌ي تحقيقات در اين زمينه بيان مي‌شود.
- در طراحي شبكه‌هاي پخش سيلاب حتماً به پارامتر دفعات وقوع سيل در هر سال توجه شود و صرفاً حجم سيلاب و رواناب حوضه در طراحي معيار قرار نگيرد.
- باتوجه به كاهش نفوذپذيري سطحي در نوار شماره‌ي 1 عرصه‌ي پخش سيلاب جاجرم پيشنهاد مي‌شود با اصلاح هندسي سازه‌هاي خاكي و دروازه‌ها مرحله‌ي ذخيره‌سازي سيلاب در اين نوار حذف شود و سيلاب از اين نوار بدون ماندگاري بلند مدت عبور كند.
- با توجه به عمر مفيد باقي مانده در نوار‌هاي پخش شماره‌ي 2 تا 4 طي سالهاي آيند اصلاح هندسي اين نوار‌ها نيز ضروري خواهد بود.
- نوارهاي پخش شماره‌ي 5 تا 9 همچنان ظرفيت تغذيه‌ي آبخوان را دارد ولي به دليل كاهش سطح عرصه‌ي مفيد در نوار‌هاي 1 تا 4 پيشنهاد مي‌شود بخشي از اراضي پايين‌دست عرصه كه شرايط توسعه را دارد با احداث سازه‌هاي جديد به مجموعه افزوده‌شود.
- پيشنهاد مي‌شود در عرصه‌هاي مشابه وضعيت عملكرد نوار اول طي فرايند سيل‌گيري و ترسيب مد نظر قرار گيرد و مساحت مورد نظر كه براساس هيدرومدول طراحي شبكه بدست آمده است متناسب با وسعت نوار اول افزايش يابد.
- پيشنهاد مي‌شود در طراحي عرصه‌هاي مشابه نقش رسوبگيري نوار اول با اهميت بيشتري در نظر گرفته شود و طراحي سازه‌هاي خاكي و دروازه‌هاي مربوطه در اين بخش متناسب با اين هدف انجام شود. اين موارد مي‌تواند شامل عرض نوار، ارتفاع خاكريزها و ارتفاع سرريزها و دروازه‌ها باشد.
درخصوص پيشنهادات پژوهشي در ادامه اين تحقيق به موارد زير اشاره مي‌شود.
- تحقيق مشابه در چند عرصه‌ي پخش سيلاب در شرايط اقليمي و فيزيكي متفاوت انجام و نتايج با يكديگر مقايسه شود. در يك تحقيق چند ساله در عرصه‌هاي متفاوت مي‌توان الگوي جامع‌تري از فرايند تغييرات نفوذپذيري سطحي بدست آورد.
- پيشنهاد مي‌شود درصورت امكان تغييرات نفوذپذيري پس از هر نوبت سيل‌گيري يا حداقل پس از هر سال آبي اندازه‌گيري شود تا روند تغييرات در سالهاي مختلف قابل مقايسه و بررسي باشد.
- دربخش‌هايي از عرصه فرايند رسوبگذاري و برداشت رسوب ناشي از سيل‌هاي مختلف پايش شود تا بتوان عمل‌كرد كلي اين سيستم در يك بستر پويا را تحليل نمود.
- امكان بهبود نفوذ‌پذيري عرصه در نوارهايي كه به حد نفوذپذيري كمي‌آهسته رسيده است مي‌تواند به عنوان يك موضوع پژوهشي مناسب مد نظر قرار گيرد. اين امر از طريق برخي عمليات مكانيكي نظير شخم سطحي و عميق، حذف لايه‌ي رسوب سطحي و يا عمليات بيولوژيك نظير كاشت گونه‌هاي مرتعي با ريشه‌هاي افشان و نظاير آن مي‌تواند موضوع تحقيق قرار گيرد.
- پژوهش‌هاي اقتصادي درخصوص چگونگي بهره‌برداري از عرصه‌هايي كه عملاً از فرايند تغذيه‌ي آبخوان خارج شده‌اند پس از عمر مفيد عرصه نيز يكي ديگر از مباحث قابل طرح خواهد بود.

باتوجه به نتايج اين تحقيق پيشنهادات زير درخصوص وضعيت بهره‌برداري از ايستگاه پخش سيلاب جاجرم و عرصه‌هاي مشابه و همچنين فرايند طراحي اينگونه‌ عرصه‌ها ارائه مي‌شود. همچنين پيشنهاداتي در خصوص ادامه‌ي تحقيقات در اين زمينه بيان مي‌شود.
- در طراحي شبكه‌هاي پخش سيلاب حتماً به پارامتر دفعات وقوع سيل در هر سال توجه شود و صرفاً حجم سيلاب و رواناب حوضه در طراحي معيار قرار نگيرد.
- باتوجه به كاهش نفوذپذيري سطحي در نوار شماره‌ي 1 عرصه‌ي پخش سيلاب جاجرم پيشنهاد مي‌شود با اصلاح هندسي سازه‌هاي خاكي و دروازه‌ها مرحله‌ي ذخيره‌سازي سيلاب در اين نوار حذف شود و سيلاب از اين نوار بدون ماندگاري بلند مدت عبور كند.
- با توجه به عمر مفيد باقي مانده در نوار‌هاي پخش شماره‌ي 2 تا 4 طي سالهاي آيند اصلاح هندسي اين نوار‌ها نيز ضروري خواهد بود.
- نوارهاي پخش شماره‌ي 5 تا 9 همچنان ظرفيت تغذيه‌ي آبخوان را دارد ولي به دليل كاهش سطح عرصه‌ي مفيد در نوار‌هاي 1 تا 4 پيشنهاد مي‌شود بخشي از اراضي پايين‌دست عرصه كه شرايط توسعه را دارد با احداث سازه‌هاي جديد به مجموعه افزوده‌شود.
- پيشنهاد مي‌شود در عرصه‌هاي مشابه وضعيت عملكرد نوار اول طي فرايند سيل‌گيري و ترسيب مد نظر قرار گيرد و مساحت مورد نظر كه براساس هيدرومدول طراحي شبكه بدست آمده است متناسب با وسعت نوار اول افزايش يابد.
- پيشنهاد مي‌شود در طراحي عرصه‌هاي مشابه نقش رسوبگيري نوار اول با اهميت بيشتري در نظر گرفته شود و طراحي سازه‌هاي خاكي و دروازه‌هاي مربوطه در اين بخش متناسب با اين هدف انجام شود. اين موارد مي‌تواند شامل عرض نوار، ارتفاع خاكريزها و ارتفاع سرريزها و دروازه‌ها باشد.
درخصوص پيشنهادات پژوهشي در ادامه اين تحقيق به موارد زير اشاره مي‌شود.
- تحقيق مشابه در چند عرصه‌ي پخش سيلاب در شرايط اقليمي و فيزيكي متفاوت انجام و نتايج با يكديگر مقايسه شود. در يك تحقيق چند ساله در عرصه‌هاي متفاوت مي‌توان الگوي جامع‌تري از فرايند تغييرات نفوذپذيري سطحي بدست آورد.
- پيشنهاد مي‌شود درصورت امكان تغييرات نفوذپذيري پس از هر نوبت سيل‌گيري يا حداقل پس از هر سال آبي اندازه‌گيري شود تا روند تغييرات در سالهاي مختلف قابل مقايسه و بررسي باشد.
- دربخش‌هايي از عرصه فرايند رسوبگذاري و برداشت رسوب ناشي از سيل‌هاي مختلف پايش شود تا بتوان عمل‌كرد كلي اين سيستم در يك بستر پويا را تحليل نمود.
- امكان بهبود نفوذ‌پذيري عرصه در نوارهايي كه به حد نفوذپذيري كمي‌آهسته رسيده است مي‌تواند به عنوان يك موضوع پژوهشي مناسب مد نظر قرار گيرد. اين امر از طريق برخي عمليات مكانيكي نظير شخم سطحي و عميق، حذف لايه‌ي رسوب سطحي و يا عمليات بيولوژيك نظير كاشت گونه‌هاي مرتعي با ريشه‌هاي افشان و نظاير آن مي‌تواند موضوع تحقيق قرار گيرد.
- پژوهش‌هاي اقتصادي درخصوص چگونگي بهره‌برداري از عرصه‌هايي كه عملاً از فرايند تغذيه‌ي آبخوان خارج شده‌اند پس از عمر مفيد عرصه نيز يكي ديگر از مباحث قابل طرح خواهد بود.

بررسی پدیده سیل گیری با استفاده از ویژگی های ژئومورفولوژی و هیدروژئومورفولوژی

عدم قطعیت در خطر های سیل به جای اینکه تصادفی و غیر واقعی فرض شود باید به طور مستقیم ارزیابی گردد.
2. اطلاع رسانی و فراهم آوردن روابط عمومی مطلوب جهت آگاهی دهی به مردم در معرض سیل، با توزیع نقشه های مناطق سیل گیر
3. مدل
FAN برنامه ساده ای است که می تواند احتمال جدا شدگی جریان محاسبه کند ولی در صورت امکان باید این روش بومی سازی شود.

رابطه نشت با محیط تر درکانال های ذوزنقه ای با شیب  جانبی متفاوت

 مدل رياضي براي خط نشت در كانال‌هاي ذوزنقه‌اي به دست آيد
2- بررسي رابطه نشت با محيط تر در كانال‌هاي مثلثي و مقايسه آن با كانال‌هاي ذوزنقه‌اي
3- بررسي ميزان نشت به ازاء سطوح نشت يكسان در كانالها با مقاطع مختلف.
4- بررسی تاثیرپذیری میزان نشت ناشی از مقایسه عمق آب و محیط تر
5- بررسی نفوذپذیری در کانال ها با جنس بدنه متفاوت

شبيه سازي نفوذ با استفاده از مدل HYDRUS-1D مطالعه موردي : دشت جوين سبزوار

در فصول قبل اشاره شد، هم اكنون شيوه اي كه براي محاسبه آب بازگشتي ناشي از كشاورزي و بارندگي براي بيلان بندي حوضه ها استفاده مي شود، به اين صورت است كه  ضريبي بين 25-15 از كل آب بارندگي و كشاورزي،  براي آب بازگشت وضوع است كه هر حوضه مخصوصا حوضه ها با مساحت زياد داراي بافت خاك، خصوصيات هيدروليكي متفاوت مي باشد و كه يك عامل بسيار موثر در تغذيه است.
•  دومين عامل وجود كشتهاي مختلف در هر منطقه مي باشد كه ميزان آب مصرفي از آنها متفاوت است و نتايجا مقدار آب آبياري بازگشتي از هر كشت فرق خواهد داشت.
•  سومين عامل هم مي توان اين موضوع دانست كه روشهاي مختلف آبياري در هر منطقه و برنامه ريزي آبياري باعث تغذيه هاي متفاوت در آن منطقه مي شود.
اگر مجموع اين دلايل را در نظر بگيريم به اين نتيجه مي رسيم كه اين شيوه نمي تواند صحيح باشد و بايد اصلاح گردد. در شيوه محاسباتي با مدل 
HYDRUS-1D تمام موارد فوق در نظر گرفته شده است، بنابراين مي تواند جايگزين مناسبي براي شيوه اي كه ي ناشي از آنها در نظر مي گيرند. اما در اين پژوهش مشخص شد كه اين ضريب براي همه مناطق نمي تواند صحيح باشد، اشكال اين روش را مي توان به اين دلايل دانست.
• اولين عامل اين م
 هم اكنون استفاده مي شود، باشد.
5-4- پيشنهاداتي در جهت بهبود داده هاي مورد نياز و نتايج حاصله از مدل
HYDRUS-1D
• توزيع پيزومترهاي دشت جوين در مناطق مركزي دشت نسبتاً مناسب است ولي در مناطق حاشيه
اي دشت به منظور تعيين چگونگي رفتار سيستم آبخوان با سازندهاي مرزي در شمال و جنوب دشت(تعيين شرايط مرزي) نياز به حفر پيزومترهاي بيشتري مي باشد.
• به دليل دلايلي كه در قبل براي وجود آمار گمشده و اشتباه ذكر شد، ايستگاهها هواشناسي به دستگاههاي ثبات و فرستنده مجهز شوند تا آمار به روز با كمترين اشكال به مركز منتقل شوند، اين فرستنده ها باعث مي‌شوند تا در صورت خرابي فورا مسئولان متوجه اين مشكل شوند.
• از جمله اطلاعات مورد نياز در اين پژوهش و خيلي از كارهاي مشابه نياز به بافت و خصوصيات هيدروليكي خاك مي باشد، در اين پژوهش به دليل عدم دسترسي به اين اطلاعات وقت و هزينه زيادي صرف گرديد. به اين دليل سازمانهاي متولي اين امر بايد بانك اطلاعاتي ايجاد كرده و انتقال اطلاعات آزمايشگاهي منطقه اي از جمله بافت خاك و چگالي ظاهري و هدايت هيدروليكي اشباع و غيرو كه توسط محققين و سازمان هاي مختلف بدست آمده است را به آن منتقل كنند تا براي تحقيقات بعدي از آن استفاده گردد.
• چاههايي كه در مناطق مختلف حفر مي شود، نمونه هايي از آن براي بررسي خصوصيات فيزيكي خاك به آزمايشگاه منتقل شود و نتايج آن در بانك اطلاعاتي قرار داده شود.
• با وجود اطلاعات بافت و خصوصيات هيدروليكي خاك و آمار هواشناسي هر منطقه مي‌توان با استفاده از اين مدل به راحتي تخمين بهتري از تغذيه و آب بازگشتي ناشي از بارندگي وآبياري را براي هر منطقه نسبت به شيوه هايي كه هم اكنون براي برآورد تغذيه در ايران استفاده مي شود به كار برد.
• امكان واسنجي براي مدل هايي كه تغذيه را محاسبه مي كنند وجود ندارد، به دليل اينكه داده اي از ميزان تغذيه آب زيرزميني موجود نيست (جيمز- مارتينز و همكاران،2009؛ لو و همكاران،2010). در پژوهش اخير مقدار تغذيه در سالهاي87-1385محاسبه شده است و داده اي از ميزان رطوبت در مناطق مختلف در سالهاي گذشته موجود نيست. وامكان كارگذاري دستگاههاي ثبات رطوبت نيز براي ما امكان پذير نبوده است. پيشنهاد مي شود در زير حوضه ها ي مختلف دستگاههاي ثبات رطوبت نصب و مقدار آن تا حداقل تا عمق 2 متري ثبت شود و رطوبت حاصل از مدل با آن واسنجي شود سپس به محاسبه تغذيه پرداخته شود و نتايج آن با نتايج حاصله مقايسه شود.

کاربرد مدل SCS_CN در حوضه  های بزرگ و ارائه ضرایب اصلاحی مدل
مطالعه موردی: بخشی از حوضه آبریز مهارلو- بختگان

با توجه به مزایای مدل SCS-CN در برآورد عمق رواناب و در دسترس بودن پارامتر  های مورد نیاز مدل، می  توان این مدل را از مدل  های مقبول جهانی دانست. با توجه به پژوهش انجام شده و مطالعات صورت گرفته در دنیا که همچنان نیز ادامه دارد، می  توان موارد زیر را در مطالعات آینده پیشنهاد نمود.
 از آنجایی که روش شماره منحنی سازمان منابع طبیعی آمریکا، شدت بارش را در نظر نمی‌گیرد؛ پیشنهاد می  شود روشی برای گنجاندن مقدار شدت بارش که پارامتری مهم در ایجاد رواناب می-باشد، در نظر گرفته شود. اگر چه می  توان گفت که مزیت روش در حال حاضر در نظر نگرفتن شدت بارش است ، زیرا اطلاعات شدت بارش در بسیاری از ایستگاه  ها در دسترس نیست و در اکثر ایستگاه  ها نیز اندازه  گیری نمی  شود.
 روش شماره منحنی فاقد بعد زمانی است و فقط عمق بارش ثبت شده را در نظر می  گیرد و در نهایت عمق رواناب حاصل از این عمق بارش را محاسبه و گزارش می  کند. علاوه بر  این در مدل شماره منحنی تنها عمق باران در نظر گرفته می  شود و اشکال دیگر بارش (مانند برف، تگرگ و ...) در نظر گرفته نمی  شود. در این مطالعه وقایع برف در نظر گرفته نشده است. حتی سعی شد رویدادهایی انتخاب شوند که مقدار برف و رواناب ناشی از ذوب برف در آن  ها دخالت نداشته باشد، به این منظور وقایع بارش با فاصله اطمینان از وقایع برف انتخاب شدند. در مناطق کوهستانی که برف در طول فصول پاییز، زمستان و حتی بهار وجود دارد باید راهکاری برای گنجاندن این مورد در مدل شماره منحنی در نظر گرفته شود.
  یکی از راهکارها در منطقه  ای کردن مدل
SCS-CN، شبیه-سازی مدل در منطقه مورد نظر است. به این ترتیب با شبیه  سازی، تمامی ویژگی  های هیدرولوژیک منطقه به طور مستقیم در مدل دخالت کرده؛ و می  توان شدت و مدت بارش را که در مقدار CN به شدت مؤثرند را در نظر گرفت. در واقع شبیه  سازی بارش ابزاری مفید برای برآورد CN رواناب در منطقه است زیرا شدت و مدت و یا حتی عمق بارندگی در طول آزمایش قابل تنظیم می  باشد.
 روش شماره منحنی تا حدودی رطوبت پیشین خاک موجود در حوضه را با استفاده از مقادیر موجود در جدول تعیین می-نماید. اما می  توان برای در نظر گرفتن رطوبت و حداکثر مقدار قابل ذخیره در خاک حوضه از نمایه تبخیر استفاده کرد. نمایه تبخیر خود معرف فصل نیز می  باشد و می‌توان با در نظر گرفتن آن، تغییرات فصلی در
CN را نیز توجیه و مد نظر قرار داد. پیشنهاد می  شود از نمایه  ای P-E (تفاضل بارش و تبخیر) به عنوان شاخص حداکثر رطوبت قابل ذخیره در خاک استفاده شود.
 در روش
SCS-CN رابطه بین جذب اولیه و حداکثر پتانسیل نگهداشت آب در حوضه، رابطه  ای خطی فرض شده است و نسبت این دو مقدار (Ia/S) مقداری برابر 2/0 ارائه شده است؛ ولی در چندین مطالعه در سراسر جهان دامنه  های متفاوتی برای این نسبت ذکر شده است. این موضوع، بیانگر نامناسب بودن این مقدار در نقاط مختلف است. بنابراین مقدار λ (λ =Ia/S) به عنوان یک متغیر حوضه شناخته شده است که نیاز به بررسی  های بیشتر جهت ارائه روشی برای برآورد  آن حس می  شود (NRCS در سال 2010، مقدار 50/0 را برای کاربرد اعلام کرده است (هاوکینز،2010)).
 از آن  جا که در اکثر رویدادهای بارش، ابتدا پدیده نفوذ اتفاق می  افتد و پس از آن رواناب صورت می‌گیرد؛ با توجه به ویژگی-های خاک هر منطقه که میزان نفوذ پذیری مختلفی دارد و سایر ویژگی  های هیدرولوژیکی مناطق، پیشنهاد می  شود. در هر منطقه در ابتدا سعی شود که بارش آستانه یعنی بارشی که بیش از آن رواناب حاصل می  شود شناخته شود و به  گونه  ای در مدل گنجانده شود که بارش  های کمتر از آن در مدل نقشی جهت محاسبه عمق رواناب، نداشته باشند.
 پیشنهاد می  شود؛ در حوضه  هایی با جریان دائمی رودخانه، از جریان  پایه به عنوان شاخص رطوبت پیشین حوضه، به  جای بارش 5 روز قبل استفاده شود.

 مدل  سازی مفهومی بیلان آب در مقیاس حوضه آبریز

پیشنهاد می  شود که فرایند تعیین دامنه پارامترهای این مدل که روال آن قبلاً به طور مفصل مورد بحث واقع شده است به صورت اتوماتیک با استفاده از روش  هایی مانند شبیه  سازی مونت کارلو و بکاگیری تؤام آن با نظر کارشناس خبره در زمینه هیدرولوژی حوضه آبریز نیشابور انجام گردد تا بتوان در آینده در راستای تولید یک مدل تجاری بیلان آب برای حوضه  های آبریز کشور گام برداشت. همچنین می  توان با استفاده از منطق فازی و بکارگیری تکنیک  های کسب تجربه نخبگان که هم  اکنون جزو موضوع  های پژوهشی روز دنیا در زمینه مدل  سازی محیط  زیست می  باشد کمک گرفت تا دقت مدل را افزایش داد. پیشنهاد می شود از اطلاعات با طول آمار بیشتر استفاده گردد تا بتوان عدم قطعیت پارامترها را بررسی کرد. افزایش اطلاعات چه از لحاظ مکانی چه از لحاظ زمانی شدیداً لازم به نظر میرسد.

مدل سازی زمانی- مکانی عملکرد گندم دیم با تدوین مدل هیدرولوژیکی سطح زمین و شاخص تنش گیاهی

در این بخش می توان مواردی را برای بهبود نتایج به عنوان پیشهادات در مطالعات آینده ذکر نمود. در این مطالعه سعی برآن بوده تا از داده هایی استفاده شود که در دسترس همگان باشد. در حالی که استفاده از داده های تکمیلی برای ورودی های مدل، از جمله داده های بارندگی ایستگاه های مختلف، داده های مربوط به آب زیر زمینی و ... می تواند دقت نتایج خروجی را افزایش دهد.
همچنین نتایج بدست آمده می تواند توسط مقادیر عملکرد و یا تبخیر و تعرق واسنجی شده و برای هر منطقه مورد استفاده قرار گیرد. در شرایطی که سعی بر آن بوده تا مدل بتواند بدون واسنجی برای همه مناطق نتایج قابل قبولی را ارائه نماید. همچنین سایر داده های ورودی برای بارندگی از جمله داده های
TRMM می تواند مورد مطالعه قرار گیرد تا بهترین ورودی ها انتخاب گردد.
در مدل
SETS می توان از روابط جایگزین برای تخمین تبخیر و تعرق (از جمله معادلات هارگریوز، پریستلی-تیلور ، تورک، بلانی کریدل) استفاده شود و نتایج مورد مقایسه قرار گیرد. همچنین استفاده از داده های لایسیمتری در صورت وجود می تواند در بهبود نتایج کمک شایان توجهی نماید.
می توان حل معادله انت

مطالعه شدت و مدت خشكسالي در استان خراسان رضوی طی دو دهه آينده

توصیه می  شود که برای به دست آمدن نتایج دقیق  تر در مطالعات آتی در زمینه تغییر اقلیم و تأثیر آن بر وضعیت خشکسالی منطقه مورد مطالعه، پیشنهادهای زیر مدنظر قرار گیرد.
- با توجه به این  که مدل
LARS-WG5 یک مدل ریز مقیاس نمایی آماری می  باشد و در اغلب مطالعات توانمندی خود را برای شبیه  سازی پارامترهای اقلیمی در نقاط مختلف جهان به اثبات رسانده، اما توصیه می  شود که در کنار این مدل، از مدل  های دیگر ریز مقیاس نمایی مخصوصاً مدل  های ریز مقیاس نمایی دینامیکی استفاده شود تا ضمن مقایسه نتایج مدل  ها با یکدیگر، صحت نتایج نیز افزایش یابد.
- چون مدل
LARS-WG5 مدلی است که داده  های هواشناسی را به صورت تصادفی تولید می  کند و در هر مرتبه اجرای مدل نتایج متفاوتی حاصل می  شود، بنابراین تکرار و افزایش اجرای مدل و همچنین اعمال ضریب وزن  دهی به خروجی مدل، پیشنهاد می  گردد.
- از آنجا که مدل  های گردش عمومی جوّ (
GCM)، دارای عدم قطعیت می  باشند، پیشنهاد می  شود که برای حاصل شدن نتایج دقیق  تر، علاوه بر مدل گردش عمومی جفت شده جوّی- اقیانوسی به-کار رفته در این تحقیق (HADCM3)، از سایر مدل  های گردش عمومی جفت شده جوّی- اقیانوسی و همچنین سناریوهای مختلف تغییر اقلیم استفاده شود.
- با استفاده از خروجی  های مدل
LARS-WG5 می  توان تحقیقات مشابهی در زمینه پیش  بینی نیاز آبی محصولات مختلف کشاورزی، شبیه  سازی و بررسی سری  های زمانی طول دوره  های تر و خشک، روزهای داغ و یخبندان در نقاط مختلف کشور صورت گیرد.
- توصیه می  شود که برای پایش خشکسالی طی دوره  های آتی با استفاده از خروجی مدل  های گردش عمومی جوّ، علاوه بر محاسبه شاخص  های دهک (
DI) و بارش استاندارد شده (SPI) از سایر شاخص  های خشکسالی در بازه  های زمانی مختلف استفاده گردد.

مقیاس  سازی معادله ریچاردز برای خاک  های غیرمتشابه

روش  های پیشنهادی را همچنین می  توان به عنوان ابزارهایی برای حل مسائل تغییرپذیری مکانی خاک  ها، مورد نظر قرار داد. مقیاس  سازی کارایی خود را پیشتر در تشریح تغییرپذیری مکانی توابع هیدرولیکی خاک  ها با استفاده از یک (یا دو) عامل مقیاس تصادفی به اثبات رسانده است. از این لحاظ، مقیاس  سازی می  تواند در روش  های تعیین ویژگی-های منطقه  ای جریان بر اساس اطلاعات نقطه  ای (روش  های upscaling) به کار رود. اما آنچه که در این حوزه در نظر مؤلف بسیار جذّاب  تر جلوه می  کند، یافتن پاسخ این سؤال است که آیا مقیاس  سازی می  تواند مستقیماً به عنوان یک روش upscaling به کار رود؟ به بیان دیگر، آیا امکان مقیاس  سازی یک محیط ناهمگن به یک محیط همگن (به جای مقیاس  سازی دو محیط همگن متفاوت، مانند آنچه در این رساله انجام شد)، وجود دارد؟ یافتن پاسخی برای این سؤال نیازمند تحقیقات آینده است. با توجه به حجم عظیم مطالعاتی که امروزه در حوزه مسائل مرتبط با تغییرپذیری خاک  ها انجام می  شود، تحقیق در این راستا به طور مؤکّد پیشنهاد می  شود.


                                                                                                                         

 

                                                                                                                          bazgasht

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء