پیشنهادهای پژوهش رشته زیست شناسی

zistshenasi 

 


 home-1صفحه اصلی

1391

1392


Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393

 

عنوان پایان نامه

پیشنهادات پژوهش

بررسي اثرات تجويز مادري استرادیول و عصاره آبی الکلی سویا در دوره تمایز جنسیتی مغز بر آستانه و شدت تشنج پذیری در زاده هاي ماده بالغ موش صحرایی

 تحقیق بر روی اثر ترکیبات استروژنی در دوران جنینی،  با بررسی رفتارهای تولیدمثلی و جنسی و یا رفتارهای هیجانی و یادگیری در زاده های ماده.
2- اندازه گیری طول هر یک از مراحل سیکل استروس در موش های ماده ی بالغ برای بررسی  نقش ترکیبات استروژنی در فرایند تمایز جنسیتی مغز.
3- بررسی جداگانه اثرات عصاره آبی و عصاره الکلی دانه سویا روی فرآیند تمایز جنسیتی مغز.
4- اووارکتومی کردن موش های ماده در سن بلوغ برای حذف اثر هورمون های تخمدانی و سپس بررسی آزمون تشنج در آن ها.
5- افزایش طول دوره ی تجویز مادری با ترکیبات استروژنی تا زمان از شیر گرفتن زاده ها و سپس بررسی رفتارهای جنسی و تولید مثلی در سن بلوغ.
6-اندازه گیری سطح هورمون های استرادیول و پروژسترون در دوران بلوغ، پس از تجویز مادری با ترکیبات استروژنی.
        7-بکارگیری روش های تشنج زایی دیگر مثل کیندلینگ در زاده ها و بررسی امواج
EEG مغز.

بررسی اثرات تجویز مادری لتروزول در دوره تمایز جنسیتی مغز بر آستانه و شدت تشنج پذیری در زاده های بالغ نر موش صحرایی

بررسی تاثیر تجویز مادری لتروزول بر فعالیت سلول های لایدیگ، سلول های زاینده و اسپرماتیدها
2- بررسی تاثیر تجویز مادری لتروزول بر بافت شناسی و عملکرد بیضه ها و اپیدیدیم
3- بررسی اثر تجویز مادری داروی لتروزول بر تراکم گیرنده های استروژنی در مناطق دی مورفیسم مغز زاده ها
4- بررسی اثر تجویز مادری داروی لتروزول بر الگوی ترشح گنادوتروپین ها در زاده های بالغ هر دو جنس
5- بررسی اثر تجویز مادری داروی لتروزول بر روی سطوح آندروژن ها در خون زاده های نر بالغ
6- مطالعه تجربی تاثیر مصرف مواد استروژنیک مثل ظروف یکبار مصرف و فیتو استروژن های محیطی بر تمایز جنسیتی مغز زادها
7- بررسی اثر تجویز مادری داروی لتروزول بر حافظه فضایی زاده ها

بررسی تاثیر هارمالین  بر تشنجات ناشی از کیندلینگ الکتریکی آمیگدال در موش صحرایی

مشخص کردن دوز توکسیک هارمالین  و بررسی تاثیرات آن روی کیندلینگ آمیگدال.
2- پیش درمانی با تزریق هارمالین چند روز قبل از  شروع تحریکات کیندلینگ و بررسی تاثیرات آن روی کیندلینگ آمیگدال.
3-مشخص کردن مکانیسم تاثیر هارمالین بر نوروترانسمیترهایی مثل دوپامین ،سرتونین، نورادرنالین و تاثیرات انها روی کیندلینگ امیگدال.
4- تاثیر هارمالین بر تشنجات ناشی از انواع کیندلینگ شیمیایی (با مکانیسم های مرتبط با مهار
GABA تحریک NMDA ، تحریک کولینرژیک و......) برای برقراری ارتباط بین عملکرد هارمالین در تسهیل بروز تشنجات و سیستم های نوروترانسمیتری مختلف
5- بررسی اثرات ضد التهابی هارمالین در تجویز سیستمیک و مرکزی (تجویز نخاعی)
6- بررسی تغییرات بیان ژن های مربوط به گیرنده های مختلف سیستم های نوروترانسمیتری در حضور هارمالین

بررسی اثرات تراتوژنیک داروی زولپیدم بر تکوین تلانسفال جنین موش صحرايي براساس مطالعات آناتومیکی و هیستولوژیکی

انجام بررسی  های هیستو شیمیایی به منظور بررسی اثرات احتمالی زولپیدم بر انواع زیرمجموعه  های گیرنده  ی گابا A و یا عوامل پیام  رسانی سلولی موثر در مهاجرت، تکثیر و تمایز نورون  ها.
2. بررسی  های اختصاصی برای تشخیص آپوپتوز و یا تکثیر سلولی در مغز جنین  های مادران تیمار شده با زولپیدم.
3. بررسی  های
in vitro در مورد اثرات تراتوژنیک احتمالی زولپیدم روی سلول  های جدا شده از جنین موش صحرایی مثلا اپاندیموسیت، ستیغ عصبی، نورون  ها و سلول  های بنیادی تغییر یافته به سمت سلول عصبی.
4. انجام مطالعات رفتاری بر زاده  های حاصل از مادران تحت تزریق زولپیدم به منظور بررسی کیفیت عملکردهای مغزی در این زاده  ها.
5. مطالعه پیرامون اثرات تجویز مادری این دارو بر سایر اندام  های بدن جنین و مادر

بررسی اثرات تراتوژنیک داروی زولپیدم بر تکوین شبکیه جنین موش صحرایی بر اساس مطالعات آناتومیکی و هیستولوژیکی

 بررسی اثر زولپیدم بر رفتار (تکثیر، مهاجرت، تمایز) سلول  های کشف شده از شبکیه جنینی در محیط کشت.
2- بررسی اثر زولپیدم بر الگوهای تکوینی بیان ژنی کوترانسپورتر
K-Cl در شبکیه جنین.
3- بررسی اثر زولپیدم بر فعالیت فاکتور  های نسخه  برداری در شبکیه جنین.
4- بررسی اثر زولپیدم بر ساختار اسکلت سلولی در نورون  های شبکیه جنینی با تکنیک  های ایمنوهیستوشیمی.
5- بررسی دقیق  تر اثر زولپیدم بر ضخامت قسمت  های مختلف کره  ی چشم مثل سنجش ضخامت قرنیه، اتاقک قدامی، اتاقک خلفی، مایع زجاجیه.
6- بررسی اثر زولپیدم در سلول  های شبکیه بالغ.

تهیه داربست سه بعدی پوست انسانی و بررسی بر هم کنش سلول های چسبنده مغز استخوان رت با داربست تهیه شده

 ارزیابی پیوند داربست های تهیه شده ( واجد و فاقد سلول) در زخم های ایجاد شده در مدل های حیوانی.
2- بررسی میزان تغییرات پارامترهای مکانیکی داربست در طی مراحل سلول زدایی.
3- بررسی محتوی پروتئین های غیرکلاژنی
ECM پس از سلول زدایی.
4- استفاده از محاسبات دقیق تر برای تعیین میزان تخلخل داربست.
5- استفاده از میکروسکوپ الکترونی گذاره برای بررسی بر هم کنش بین سلول و داربست در روزهای مختلف.
6- کشت سلول ها بر روی داربست هایی با تخلخل بالاتر، برای مثال داربست حاصل از بافت چربی.
7- بررسی رفتار تمایزی سلول های کشت داده شده بر روی داربست با روش های ایمنوهیستوشیمی.
8- کشت سلول به روش های مختلف بر روی داربست.
9- بررسی اثر افزودن فاکتورهای رشد متفاوت به داربست بر روی رفتار سلول های کشت داده شده.
10-  بررسی رفتارهای سلولی در روزهایی با فواصل زمانی کوتاه تر از یک هفته، به عنوان مثال: 5، 10، 15، 20 و 25.

تهیه داربست سه بعدی پوست انسانی و بررسی بر هم کنش رده ی سلولی L929 با داربست تهیه شده

 بررسی رفتارهای سلولی در کشت همزمان دو یا چند نوع سلول بر روی داربست های تهیه شده.
2- بررسی روش های گوناگون ایجاد تخلخل بر روی داربست پوست.
3- مطالعه ی سلول ها و داربست ها در روزهای مختلف کشت با استفاده از میکروسکوپ الکترونی گذاره.
4- استفاده از محیط کشت تمایزی و بررسی اثر آن بر رفتار سلول های کشت داده شده بر روی داربست.
5- بررسی رفتار سلول ها بر روی داربست هایی با میزان تخلخل بالاتر، به عنوان مثال داربست تهیه شده از بافت چربی یا استخوان اسفنجی.
6- استفاده از آنزیم ها و شوینده های متفاوت دیگر برای سلول زدایی به عنوان مثال دیسپاز.
7- اضافه کردن فاکتورهای رشد متفاوت به داربست و بررسی اثرات متفاوت آن ها بر روی رفتار سلول ها.
8- پیوند داربست های واجد و فاقد سلول در زخم های ایجاد شده در مدل های حیوانی و بررسی اثرات آن ها در ترمیم زخم.
9- تخریب داربست با استفاده از روش های آنزیمی و بررسی تفاوت مقاومت میکروبی آن در مقایسه با داربست سالم.
10- استفاده از غلظت ها و روش های مختلف افزودن
HA به داربست.

طراحی و ساخت سازه ژنی گزارشگر dual promoter بر مبنای پروموترهای اختصاصی Stra8 و c-Kit و بررسی عملکرد آن در مسیر بازبرنامه نویسی سلول های پیش ساز اسپرمی در مدل موشی

استفاده از پروتئین‏های فلورسنت با کیفیت بالاتر جهت بهبود قدرت گزارشگری لحظه‏ای سازه FUM-M در طی شرایط محیطی مختلف؛
• استفاده از رده‏های سلولی دیگر جهت بررسی عملکرد سازه
FUM-M؛
• بررسی کارآیی سازه
FUM-M در دوره زمانی طولانی تر؛
• ارزیابی نقش سایر توالی‏های کمکی مانند توالی‏های عایق و توقف در کیفیت گزارش شرایط سلولی توسط سازه‏ طراحی شده؛
• بررسی عملکرد سازه
FUM-M در مسیر تکوینی سلول‏های بنیادی اسپرم ساز موشی؛
• ارزیابی توان ردیابی سازه
FUM-M در شرایط in vivo؛
• مطالعه عملکرد ژن‏های
Stra8 و c-Kit در سطح پروتئین؛
• بررسی وضعیت عملکرد ژن‏های
Stra8 و c-Kit در روند بازبرنامه نویسی کامل سلول‏ها؛
• مطالعات
in silico جهت مقایسه عناصر تنظیمی موجود در توالی طراحی شده با نوع اندوژنوس آن‏‏ها درون ژنوم.

بررسی مقایسه ای تاثیر فاکتور رنگ محیط بر سه فرآیند: یادگیری، میزان توجه و آستانه درد حاد دمایی، در کودکان کم توان ذهنی سندروم داون و کودکان عادی

جهت تکمیل و ادامه ی این پژوهش، می توان به موارد زیر اشاره نمود:
- در صورت امکان بررسی های مربوط به این پژوهش، به همراه روش های دیگری از جمله عکس برداری از مغز خصوصا نواحی ساقه مغز، هسته های نواحی هیپوکامپ و قشر پیشانی انجام گیرد.
ـ تحقیق بر روی تأثیر متغیرهای مستقل دیگر از قبیل سایر رنگ  ها، بوها، انواع موسیقی و ... بر روی عملکردهای شناختی کودکان عادی و کودکان عقب‌مانده ذهنی از گروه های مختلف مانند سندروم داون، کودکان اوتیستیک، بیش فعال و ...
ـ آزمون های مرتبط با عملکرد های شناختی که در این پژوهش انجام گرفته است، در مورد افراد نوجوان، جوان و میانسال متعلق به هر دوجنس نیز انجام پذیرد،  تا تاثیرات متقابل احتمالی هورمون های جنسی ، نیز مورد بررسی قرار گیرند.

بررسی سطوح مختلف هورمون 2,4-D بر نرخ کالزایی و تولید ترکیبات فنلی در گیاه کلپوره (Teucrium polium L.)

 تعیین محیط کشت بهینه جهت القاء کالزایی گیاه کلپوره با سایر هورمون  های مؤثر در کالزایی مانند NAA، IAA؛
2) بررسی محیط کشت بهینه جهت باززایی گیاه کلپوره در شرایط درون  شیشه  ای؛
3) بررسی تأثیر الیسیتورها در تولید متابولیت  های ثانوی در شرایط درون شیشه  ای؛
4) سنجش توان آنتی  اکسیدانی گیاه کلپوره در مراحل مختلف رشد رویشی و استفاده از آزمون  های دیگر مانند سنجش قدرت احیاکنندگی آهن (
FRAP) و فعالیت مهار پراکسیداسیون لیپید (BCB) و...

نقش آبسیزیک اسید (ABA) بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و بیان ژن سوپر اکسید دیسموتاز در ژنوتیپ های نخود (Cicer arientinum L.) در مواجهه با تنش خشکی

بررسی تاثیر کاربرد هورمون ABA خارجی با افزودن به محیط هوگلند در کشت هیدروپونیک در جهت بررسی صفات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی
2- بررسی نقش
ABA بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و بیان ژن Cu/Zn sod در شرایط مواجهه با تنش های غیر زیستی دیگر از جمله تنش شوری و تنش اکسیداتیو
3- بررسی بیان ژن
Cu/Zn sod در کاربرد خارجی ABA در ساعات اولیه مواجهه با تنش
4- بررسی نقش کاربرد خارجی
ABA بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و بیان ژن Cu/Zn sod در زمان مواجهه با تنش خشکی در گیاهان غیر لگوم
5- بررسی ارتباط بیان ژن
Cu/Zn sod با سایر هورمون های گیاهی
6- تیمار هورمونی بذرها و بررسی تاثیرات آن بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و بیوشیمیایی گیاه
7- بررسی نقش کاربرد خارجی هورمون
ABA بر بیان ژنی سایر آنزیم های آنتی اکسیدانی

جداسازی و شناسایی باکتری های تولید کننده پلیمرهای خارج سلولی(EPS) از لجن فعال تصفیه خانه فاضلاب بجنورد

 یک. ( EPS) تولید شده به صورت خالص استخراج شود و عوامل موثر بر افزایش بازده استخراج آن، بررسی گردد.
 تاثیر
EPS در میزان آبگیری و ته نشین سازی لجن فعال مورد بررسی قرار بگیرد.
3. می توان با شناسایی ژن تولید کننده
EPS و کلونینگ آن، به میکروارگانیسم های نوترکیبی با توانایی بالای EPS دست یافت.
4. سایر ترکیبات تشکیل دهنده
EPS مورد بررسی قرار بگیرند.
5. سویه های جداسازی شده، مورد شناسایی کامل قرار بگیرند.
6. با توجه به کاربرد
EPS در سایر زمینه ها به جز تصفیه فاضلاب، سایر کاربردهای آن نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
7. غلظت بهینه
EPS در فرآیند ته نشینی لجن فعال مورد بررسی قرار بگیرد.

بررسی تاثیر قارچ ویزیکولار آربوسکولار میکوریزا و باکتری‌های محرک رشد و تنش خشکی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی  و بیوشیمیایی گیاه شنبلیله (L. Trigonella foenum-graecum)

بررسی برهم  کنش تلقیح باکتریایی و قارچ های میکوریزی بر میزان کلونیزاسیون ریشه
2- بررسی کاربرد میکروارگانیسم  ها بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و ترکیبات فنولی تحت شرایط تنش  های غیر زیستی
4- کاربرد باکتری رایزوژنز در تحریک تولید ریشه  های موئین و بررسی برهمکنش آن با میکروارگانیسم  های محرک رشد مانند قارچ  های میکوریز و باکتری  های حل کننده فسفات
4- سنجش مقدار ماده دارویی دیوزژنین در بذرهای حاصل از گیاهان تلقیح شده.

امکان القاء تمایززدایی در کراتینوسیت‌های انسانی در شرایط تعدیل شده کشت

بررسی اثرات CM حاصل از تعداد متفاوت حلقه بلاستمایی بر تمایززدایی سلول‌ها، جهت بهینه‌سازی آزمایش
2. بررسی سایر ژن‌هاي مرتبط با خاصیت پرتوانی مانند
SOX2 و NANOG در سلول‌هاي مورد بررسی.
3. انجام مطالعات تکمیلی بررسی بیان پروتئین‌ها به وسیله روش
Western blotting  و بررسی فاکتورهای بنیادینگی درون هسته‌ای.
4. تیمار کردن سلول‌هاي بازبرنامه‌نویسی شده در این طرح با محیط‌هاي مختلف القاء کننده تمایز و بررسی میزان تمایز مجدد این سلول‌ها به سمت رده‌هاي مختلف سلولی.
5. تاثیر
CM حاصل از بافت بلاستمای خرگوش بر روی سایر رده‌هاي سلولی و مقایسه نتایج حاصل از آن.
6. بررسی تغییرات بیان عوامل مختلف به صورت
high throughput در سلول‌هاي تیمار شده، شاهد و سایر سلول‌هاي بنیادی به وسیله micro array و پروتئومیکس جهت ارزیابی همه جانبه تفاوت بیان در سطح mRNA و پروتئین‌ها.
7. جداسازی مواد موجود در
CM از طریق  HPLC
8. بررسی استفاده هم‌زمان از
CM حاصل از بافت بلاستمایی بر روی سلول‌هايي که به روش انتقال فاکتورهای ژنتیکی دچار برنامه‌نویسی مجدد شده‌اند، و ارزیابی میزان افزایش بازده.
9. تزریق سلول‌هاي بازبرنامه‌نویسی شده در این طرح به موش‌هاي 
SCID و بررسی تشکیل تراتوما.
10.  شناسایی سازوکار  ها و مسیر‌هاي پیامرسانی درگیر در تشکیل بافت بلاستما و تولید سلول‌هاي بلاستما.
11. مطالعه و شناسایی سازوکار  ها و مسیر‌هاي پیام‌دهی احتمالی که به واسطه آن‌ها،
CM مذکور باعث بروز تمایززدایی یا برنامه‌نویسی مجدد مي‌شود.

مطالعه بيوسيستماتيكي دورگه  هاي بين دو گونه زردپره سرسياه
 (
Emberiza melanocephala) و زردپره سرسرخ(Emberiza bruniceps)  (گنجشک  سانان: زردپره    ييان) در جنوب شرق درياي خزر

 نمونه  برداري بيشتر از دو رگه  ها
- مطالعات ميداني وسيع در شمال درياي خزر و شرق ايران به منظور شناسايي احتمالي همپوشاني پراكنشي در اين نواحي
- تعيين توالي تعدادي ژن هسته  اي آتوزومي و آناليز داده  ها
- شناسايي آلل  هاي اختصاصي ميکروستلايتي با تعداد نمونه زياد و حداقل 10 پرايمر ميکروستلايتي
- طراحي پرايمرهاي اختصاصي ميکروستلايتي براي دو گونه والد
- آناليز داده  ها با نرم افزارهاي تخصصي  تر مانند
IMa  و NewHybids
- مدل  سازي پردازه اكولوژيك با لايه  هاي اطلاعاتي بيشتر
- مطالعات رفتاري در جهت بررسي قدرت تهاجمي گونه  هاي والد در ناحيه همجا و غيرهمجا
- حلقه  گذاري نمونه  هاي دورگه و گونه  هاي والد در ناحيه همجا و پايش چندساله جهت بررسي الگوي پراكنش و مسيرهاي مهاجرت

بررسی فعالیت ضد میکروبی نانوذرات اکسید روی علیه باکتری  های لومینسانس (گونه  های جنس ویبریو)، جداسازی   شده از استخر پرورش میگو جنوب شرق ایران

 بررسی سمیت سایر نانوذرات با استفاده از سنجش تغییرات نشر نور لومینسانس جدایه  ها
2- بررسی و مقایسه فعالیت ضد میکروبی دیگر نانوذرات، علیه باکتری  های بیماری  زای میگو  ها
3- بررسی شرایط تثبیت نانوذرات بر کانال  ها و دیگر سطوح موجود در استخر  های پرورش میگو، به منظور کاهش تجمع باکتری در این مکان  ها
4- بهینه  سازی شرایط سنجش سمیت، به منظور افزایش دقت سنجش
5- استفاده توأم از نانوذرات اکسید روی با آنتی  بیوتیک  ها به  منظور غلبه بر مقاومت آنتی  بیوتیکی

مطالعه ای بر اثر تجویز نخاعی عصاره ی گل های پایه ماده گیاه شاهدانه (Cannabis sativa ) بر درد حرارتی  و شیمیایی در موش صحرایی نر نژاد ویستار.

بررسی اثر دزهای بسیار پایین عصاره ها بر درد و التهاب.
2- بررسی مکانیسمی اثر کانابینوئیدها بر گیرنده های
TRPV_1 با استفاده از آگونیست این گیرنده ها.
3- بررسی تداخل اثر کانابینوئیدها با سیستم اپیوئیدی.
4- بررسی تأثیر تجویز دراز مدت کانابینوئیدهای گیاهی حرارت دیده و حرارت ندیده بر درد و التهاب.

جداسازی و شناسایی مولکولی  باکتری های سرمادوست و مقاوم به سرما تولید کننده آمیلاز از ارتفاعات بینالود

 خالص سازی آنزیم آمیلاز و بررسی شرایط بهینه برای فعالیت آنزیم
2. بهینه سازی شرایط تولید آنزیم با استفاده از محیط کشت سنتزی و مقایسه آن با  فعالیت بدست آمده در محیط کشت عمومی.
3. تعیین نوع آنزیم آمیلاز به وسیله کروماتوگرافی لایه نازک
4. بررسی ساختار سه بعدی و توالی آمینو اسیدی آنزیم آمیلاز و بررسی ویژگی های جایگاه فعال آنزیم

جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های سرمادوست و مقاوم به سرما تولید کننده پروتئاز از ارتفاعات بینالود

 بررسی تولید پروتئاز جدایه های برتر در مقیاس بزرگتر به منظور فراهم سازی زمینه مورد استفاده در صنعت
2. خالص سازی آنزیم و بررسی شرایط بهینه فعالیت آن
3. بررسی جدایه های سرمادوست و مقاوم به سرما به منظور تولید سایر آنزیم ها
4. بررسی قابلیت این جدایه های سرمادوست و مقاوم به سرما به منظور پاک سازی زیستی
5. بررسی سویه های تولید کننده پیگمان های باکتری های سرمادوست و مقاوم به سرما در صنایع پزشکی و دارو سازی

بررسی امکان تولید تانشینون  ها در کشت ريشه  های نوپديد، ریشه مویین و سوسپانسیون سلولی گیاه برازمبل (Perovskia abrotanoides Karel.) و ارزیابی فعالیت بیولوژیکی آن  ها در مقایسه با گیاه کامل

شناسایی و سنجش ترکیبات تانشینونی دیگر نظیر هیدروکسی  کریپتوتانشینون در کشت ریشه-های نوپدید و سوسپانسیون سلولی گیاه Perovskia abrotanoides و بررسی اثر تازن  ها بر تولید آن  ها.
2-  بررسی تأثیر سایر تازن  ها و تنظیم  کننده های رشد گیاهی و اثر هم  کرداری آن  ها، به ویژه یون نقره و عصاره مخمر، بر تولید ترکیبات تانشینونی در کشت  های ریشه  های نوپدید و سوسپانسیون سلولی گیاه
P. abrotanoides.
3-  بررسی قابلیت کشت  های ریشه مویین به منظور تولید تانشینون  ها در اثر تیمار با تازن  های مختلف.
4-  بررسی تولید ترکیبات تانشینونی در کشت ریشه  های نوپدید در بیوراکتورها.
5- دست  ورزی آنزیم  های کلیدی در مسیر بیوسنتز تانشینون  ها نظیر ژرانیل ژرانیل پیروفسفات سنتاز (
GGPPS) و هیدروکسی متیل گلوتاریل کوآنزیم A ردوکتاز (HMGR)، به منظور افزایش تولید این متابولیت  ها.
6-  بررسی میزان تولید ترکیبات تانشینونی در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه.
7-  بررسی اثر سمیت سلولی و القاکنندگی آپوپتوز عصاره تام ریشه و ترکیبات تانشینونی خالص شده از آن، بر روی رده  های سلولی سرطانی دیگر.
8-  بررسی مکانیسم و نحوه عمل تازن  های موفق نظیر عصاره مخمر و نیترات نقره در افزایش تولید تانشینون  ها.
9-  بررسی بهینه  سازی شرایط تولید تانشینون  ها در کشت سوسپانسیون سلولی از طریق به کارگیری عوامل دیگر نظیر تغییر نوع محیط کشت، نوع قند، منبع ازت و شرایط نوری.

مطالعه رویدادهای بافت شناختی حاصل از اعمال متقابل بین بافت بلاستمای لاله گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی و بافت سلول‌زدایی شده شش قورباغه در شرایط in vitro

 مطالعه دقیق  تر تمایز سلول  های بافت بلاستما، با استفاده از روش  های ایمنوهیستوشیمی.
2. بررسی برهم  کنش سلول  های بنیادی، از جمله سلول  های بنیادی مزانشیمی (
MSCs)، با داربست   شش تهیه شده و مقایسه رفتار این سلول  ها، با سلول  های مهاجرت یافته از حلقه بلاستما.
3. بررسی کشت سلول  های استخراج شده از حلقه بلاستمای حاصل از لاله گوش خرگوش نیوزلندی، با داربست تهیه شده و مقایسه رفتار این سلول  ها با سلول  های مهاجرت یافته از حلقه بلاستما.
4. ارزیابی میزان
DNA موجود در داربست، جهت بررسی دقیق  تر  فرآیند سلول  زدایی.
5. آنالیز آماری و بررسی کمی تراکم و میزان کلاژن و الاستین، در بافت شش طبیعی، شش سلول  زدایی شده (داربست) و ناحیه  ای از داربست که با بافت بلاستما برهم  کنش داده.
6. ارزیابی تست  های مکانیکی مانند تست کشش، از بافت شش طبیعی، شش سلول  زدایی شده (داربست) و ناحیه  ای از داربست که با بافت بلاستما برهم  کنش داده.
7. شناسایی سازوکارهای دخیل در تمایز سلول  های بلاستما، به سلول  های تخصص یافته.
8. بررسی امکان جایگزینی چنین داربست  هایی در بدن جانوران به عنوان پیوند بافتی، برای انجام مطالعات بالینی و بررسی زیست سازگاری و زیست تخریب پذیری آن  ها، در شرایط
in vivo.

بررسی بیوسیستماتیکی جنس گل  جالیز (Orobanche L.) درشمال شرق ایران (استان های خراسان رضوی- شمالی و جنوبی)

 عملیات صحرایی گسترده  تر به منظور نمونه بردار    های دقیق  تر و متعاقباً نتیجه گیری  های جامع  تر، یافتن گونه  های احتمالی جمع آوری نشده از مناطق بکر استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی و بررسی نمونه  های هرباریومی بیشتر از سایر استان  ها جهت مقایسه تغییرات ریخت شناسی.
• مطالعات اکولوژیکی به منظور درک روابط تاکسون  ها با یکدیگر و با شرایط زیستگاهی حاکم بر محیط زندگی آنها.
• مطالعات کاریولوژی جهت یافتن سطوح پلوئیدی و تعیین میزان تنوع در تعداد کروموزوم درگونه-های مختلف این جنس.
• یافتن نشانگر مولکولی قدرتمند برای حل مشکلات فراوان در مرزبندی این تاکسون در سطوح بخشی و حتی گونه ای. همچنین مطالعات ملکولی به منظور ترسیم الگوی فیلوژنتیکی مربوطه.
• مشخص نمودن روابط گونه ای به کمک مطالعات فیتوشیمی، از آنجا که گونه  های این جنس پس از جوانه زدن بذر، انشعاباتی را به صورت ریشه  های نابجا به سمت ریشه گیاهان میزبان می فرستند. این رشته  ها همزمان با فشاری که به سلو  های سطحی ریشه  ی میزبان وارد می  کنند، مواد آنزیمی نیز ترشح کرده که سبب جدایی سلول  های سطحی ریشه شده و پس از این مرحله هوستوریوم ارتباط محکمی با ریشه برقرار می کند. از طرفی برخی گونه  های این جنس برای تعدادی از میزبان  ها اختصاصی  تر عمل می کنند مانند
O. cumana برای گل  های آفتابگردان، که این امر نتیجه  ی نوع مواد آنزیمی مترشحه از ریشه گیاه میزبان است. 
• در بسیاری موارد ترکیبات حاصل از بذر، به عنوان اثر انگشت تاکسونومیکی در تعدادی از تیره-های گیاهی عمل می  کنند (
Gibbs, 1974). در این میان اسید  های چرب نقش گسترده ای دارند (Velasco et al, 2000). بنابراین پیشنهاد می  شود که بذر گونه  های جمع آوری شده از استانهای خراسان برای این جنس مورد مطالعات اسید  های چرب و ترکیبات پروتئینی قرار بگیرد.
• انجام مطالعات جامع گرده شناسی، بذر، تشریحی و ملکولی برای بخش
Orobanche، خصوصا دو گونه O. kotschyi  و O. stocksii

بررسي فيلوجغرافی زیرگونه‌هاي قرقاول معمولی
 (
Phasianus colchicus, Linnaeus, 1758) در ایران

در مورد اعتبار سنجی برخی زیرگونه‌ها و تاریخ جمعیت  شناسی و ردپای ژنتیکی سازش در محیط‌های مختلف این زیرگونه‌ها
- سری ژن‌هاي اخیر برای تهیه نمایی روشن از این موضوع ناکافی است و نشانگرهایی در مقیاس ژنومیک بالقوه می  تواند به درک پرسش‌هایی درباره گونه  زایی و سازگاری قرقاول معمولی کمک   کند.
- نباید از نظر دور داشت که بررسی  های بیشتر ترجیحات زیستگاهی و شاخص‌های پوشش گیاهی در زیستگاه قرقاول به طور حتم در تصمیم  گیری آرایه  شناسی قرقاول‌ها می  تواند موثر باشد. به عبارتی می  بایست مدل  سازی پردازه  ی بوم  شناسی را با لایه  های اطلاعاتی بیشتر انجام داد.
- طراحی پرایمر و اجرای تحقیقات جمعیتی با ماکروستلایت
- مقایسه  ی رفتارشناسی قرقاول بال‌نقره‌اي با ساير قرقاول‌هاي ايران و پاله‌آركتيك
- بارکدینگ قرقاول بال  نقره  ای و مقایسه  ی آن با سایر قرقاول  ها
- بررسي پردازه بوم‌شناختي و جريان ژني بين قرقاول بال‌نقره‌اي با ساير قرقاول‌هاي آسياي مركزي
- بررسي جدايي جمعيت‌هاي قرقاول پاله‌آركتيك با استفاده از صفات ريخت‌سنجي و تهيه كليد شناسايي قرقاول‌ها

بررسی اثرات تجویز مادری داروي لتروزول (مهارکننده آنزیم آروماتاز) بر حافظه فضايي و تراکم سلولی در هسته های AVPV و قوسی در زاده های نر بالغ موش صحرايي

 بررسی تاثیر تجویز مادری لتروزول برسطح هورمون های جنسی و زمان رسیدن به بلوغ جنسی.
2- بررسی اثر تجویز مادری لتروزول بر رفتارهای جنسی در حضور جنس موافق و مخالف.
3- بررسی اثر تجویز مادری داروی لتروزول بر اندام های تناسلی داخلی و خارجی، تغییرات ساختاري و وزن بیضه و تعداد و فيزويولوژي اسپرم.
4- بررسی تاثیر تجویز مادری لتروزول بر بروز اختلالات باروري زاده ها.

اثر عصاره هیدروالکلی گیاه کمای بیابانی (Ferula szowitsiana) بر تشنجات القا شده با تجویز حاد و مزمن PTZ در موش صحرایی نر ژن های مرتبط التهاب مثل NFκB، NOS و ....

 بررسی اثرات ضد تشنجی تجویز سیستمیک عصاره گیاه کمای بیابانی، در مدل های دیگر القا کننده تشنج مانند کیندلینگ الکتریکی و ... برای بررسی های مکانیسمی و عصبی
2. بررسی تاثیر تجویز داخل بطنی عصاره با استفاده از جراحی
I.C.V بر تشنجات شیمیایی و الکتریکی
3. استخراج تک تک عوامل مؤثر گیاه و بررسی تاثیر جداگانه هر یک بر تشنج
4. بررسی اثرات نوروپروتکتیو گیاه کمای بیابانی پس از القا آسیب های ناشی از حملات تشنجی با تکنیک های بافت شناسی در ردیابی مرگ نورونی و آپوپتوزیس.
5. بررسی اثرات عصاره گیاه با مطالعه تغییرات الکتروفیزیولوژیک (ثبت
EEG) در مدل های تشنجی حیوانی.
6. مطالعه اثرات ضد التهاب عصبی پس از آسیب عصبی، با استفاده از تکنیک های سلولی و مولکولی در ردیابی عملکرد سلول های گلیال و بیان ژن های مرتبط التهاب مثل
NFκB، NOS و ....

بررسی اثر ضد دردی و ضد التهابی عصاره هیدروالکلی گیاه کمای بیابانی (Ferula szowitsiana) در موش صحرایی نر

 جداسازی عوامل موثر موجود در عصاره گیاه و بررسی اثرات ضد درد و التهاب هر یک از آنها به تفکیک و مقایسه توانایی هریک در کاهش و تعدیل درد و التهاب.
2- استفاده از آنتاگونیست و آگونیست گیرنده های دخیل در پیام رسانی و تعدیل درد بدن به عنوان پیشنهاد سیستم آدنوزینی، برای بررسی احتمالی دخیل بودن دیگر سیستم ها در مکانیسم عمل ضد دردی و ضد التهابی عصاره گیاه.
3- تجویز
i.c.v. عصاره گیاه برای بررسی امکان اثر عصاره در سطوح بالاتر از نخاع در سیستم اعصاب مرکزی.
4- مطالعه اثرات جانبی هریک از فاکتور های مؤثر بر درد و التهاب جدا شده از عصاره گیاه شامل اثرات سمی، اثرات حرکتی، تعادلی و سایر اثرات روانی مثل اضطراب و ....
5- شناخت تاثیر هریک از عوامل موجود در عصاره در فعال سازی گیرنده های
TRPV1 احشایی و محیطی ضمن مطالعات درد احشایی.

بررسی تنوع زیستی گونه  های گیاهی کوه  های نجفی،
جنوب غرب مشهد

برنامه‌ریزی و مدیریت منطقه مورد مطالعه و مناطق اطراف آن حفظ و افزایش تنوع گونه.‌
- از آن‌جا که ممکن است برخی گونه‌ها به دلایل مختلف از‌جمله کمبود بارندگی، مورد نمونه‌برداری و شناسایی قرار نگرفته باشند و نیز برخی گونه‌های مهاجم و بیگانه وارد منطقه شوند، لذا پایش مجدد منطقه در سال‌های آینده پیشنهاد می‌گردد.
- با توجه به ذخیره مختصات جغرافیایی نقاط نمونه برداری شده در این مطالعه، می‌توان از آن‌ها برای پایش تغییرات پوشش گیاهی در طول زمان و بررسی عوامل مختلف بر تنوع استفاده نمود.
- مطالعه و شناسایی گیاهان دارویی و شرایط رویشگاهی آن‌ها به‌منظور تولید و فراوری آن‌ها در مقیاس وسیع.
- مطالعه اکولوژی فردی گونه‌های اندمیک و در معرض تهدید منطقه برای ایجاد برنامه‌های حفاظتی کامل برای آن‌ها.
- تعیین وضعیت حفاظتی صحیح‌تر گونه‌ها بر اساس معیار‌های
IUCN.
- مطالعه و بررسی اثرات عوامل فیزیوگرافی و خاک شناسی بر تنوع در مقیاس‌های وسیع‌تر، تا نتایج واضح‌تری از اثرات این عوامل بدست آید.
- مطالعه و بررسی اثرات شهرسازی و پیامد‌های آن روی استقرار و تنوع گونه‌های گیاهی منطقه در سا‌ل‌های آتی و مقایسه با نتایج این تحقیق.
- ایجاد مدیریت و کنترل برای جلوگیری از تبدیل اراضی به واحد‌های مسکونی.
- همچنین پیشنهاد می‌شود که تحقیقات مشابه‌ای در مورد اثر کاشت درختان برای ایجاد کمربند سبز در حفظ پوشش گیاهی منطقه انجام شود و نتایج آن‌ها با نتایج این مطالعه مورد مقایسه قرار گیرد.

بررسی و مقایسه  تنوع زیستی گیاهان دو عرصه تحت چرا ژرف و قرق منطقه کلیلاق- استان خراسان رضوی

 با توجه به قرار گرفتن منطقه مورد مطالعه در محدوده‌ی بین دو روستا، بررسی تاثیر کشاورزی روستاییان بر تنوع زیستی مناطق اطراف توصیه می‌شود.
- با توجه به رابطه‌ی متقابل گیاهان با جانوران در طبیعت و وجود دام‌هایی در ارتفاعات مختلف منطقه، بررسی تنوع گونه‌ای جانوران منطقه و تاثیر آنها بر تنوع گونه‌ای گیاهان، امری جالب توجه و مفید خواهد بود.
- با توجه به اختلاف ارتفاع قابل توجه در نقاط مختلف منطقه، بررسی و مقایسه تنوع گونه‌ای در طبقات مختلف ارتفاعی و همچنین بررسی و مقایسه تنوع گونه‌ای در درجات مختلف شیب امری مفید خواهد بود.
- تغییر منطقه قرق به منطقه  ای درون منطقه چرا به منظور حفظ تنوع گونه  ای آن، مفید به نظر می  رسد.
- مطالعه و شناسایی گیاهان دارویی و شرایط رویشگاهی آن‌ها به‌منظور  بهره  برداری صنعتی (در حد استاندارد) توصیه می  شود.

مطالعه فعالیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره بیوسنتز شده با استفاده از برخی عصاره  های گیاهی

با استفاده از سایر عصاره  های گیاهان دارویی که دارای عامل کاهنده قوی برای کاهش یون نقره هستند انجام داد این روش به عنوان منبع پایدار و جایگزین مناسب برای روش  های شیمیایی و فیزیکی مطرح می  گردد.
2- استفاده از عصاره برگ گیاه گشنیز جهت سنتز سایر نانوذرات فلزی مثل طلا.
3- با توجه به خواص ضدباکتری نانوذرات نقره حاصل، می  توان از این نانوذرات به عنوان جزء اصلی و یا تقویت کننده  ی انواع آنتی  بیوتیک  ها استفاده کرد.
4- استفاده از ترکیب دارویی حاصل از این پروژه برای درمان بیماری  های باکتریایی و قارچی مقاوم نسبت به آنتی  بیوتیک  ها (ابتدا بر روی سلول  های یوکاریوتی بررسی شود).
5- با توجه به اثر هم  افزایی خوبی که میان آنتی  بیوتیک تتراسایکلین و نانوذره نقره گیاهی مشاهده شد، می  توان اثر هم  افزایی دیگر آنتی  بیوتیک  ها با نانوذره نقره گیاهی را هم مورد بررسی قرار داد.

بررسی بیوسیستماتیکی سرده Phlomis L.(Lamiaceae) در شمال شرق ایران

 بررسی مورفومتری سایرگونه های این سرده در ایران به منظور کلیدی جامع و کامل تر.
2- بررسی روابط زیرگونه ای در گونه
Phlomis herba-venti با استفاده از نشانگرهای هسته ایی.
3- بررسی فیتوشیمیایی زیرگونه های
Phlomis herba-venti
4- انجام مطالعات کاریولوژی
5- بررسی تعداد نمونه های بیشتر زیرگونه جدید
Ph.herba- venti subsp. urmiensis از لحاظ مطالعات مورفومتریک و آناتومی و گرده و فندقه.
6- بررسی زیرگونه جدید
Phlomis herba-venti subsp. urmiensis با استفاده از نشانگرهای هسته ایی برای اطمینان بیشتر از وجود این زیرگونه بعنوان زیرگونه جدید.

بررسی خاصیت ضدباکتریای اسانس بخش  های هوایی گیاه Perovskia abrotanoides Karel بر باکتری  های دهانی (Streptococcus mutans  و Streptococcus sanguis) و اثر هم  افزایی آن با اسانس گیاه Salvia leriifolia Benth

 بررسی اثر ضد میکروبی اسانس گیاه P. abrotanoides برروی سلول  های زنده در بیوفیلم   باکتریایی(پلاک دندانی) قبل و پس از تیمار و مقایسه آن با سایر مواد ضد میکروبی از قبیل دهان شویه  ها و آنتی  بیوتیک  ها.
2. تعیین اجزا موثر در فعالیت ضد میکروبی، اسانس گیاه
P. abrotanoides.
3. بررسی اثر سیتوتوکسیک و تراتوژن اسانس گیاه
P. abrotanoides بربافت  های سالم دهانی - حلقی.
4. مطالعه بالینی کاربرد اسانس گیاه
P. abrotanoides در فرمولاسیون دهان  شویه  ها، خمیردندان  ها و محلول  های ضدعفونی کننده دهانی .
5. بررسی تاثیرهم  افزایی اسانس گیاه
P. abrotanoides با اسانس گیاهانی که مقدار ترکیباتی مثل تیمول و کارواکرول در آن  ها بیشتر است
6. بررسی تاثیر اسانس گیاه
P. abrotanoides بر ویروس  Herpes simple، عامل مولد تبخال و مقایسه آن با داروهای موضعی موجود.

بررسي شاخص توده بدن و مقايسه تقارن سنجي الگوهاي درماتوگليفيک و مينوتيا در انگشتان شست دست در جمعيتي از دختران نوجوان بلوچ شهرستان زاهدان

 پیشنهاد می‌شود در آینده چنین پژوهشی بر روی جمعیت پسران بلوچ انجام شود تا بتوان یافته های آن را با تحقیق حاضر مقایسه کرد و تفاوت های احتمالی که ممکن است بین دو جنس مرد و زن وجود داشته باشد را شناسایی کرد.
• پیشنهاد می‌شود در آینده چنین پژوهشی بر روی جمعیت دختران فارس انجام شود تا بتوان یافته های آن را با تحقیق حاضر مقایسه کرد و تفاوت های احتمالی که ممکن است بین دو قوم بلوچ و فارس وجود داشته باشد را شناسایی کرد.
• پیشنهاد می شود در آینده این مطالعه بر روی سایر انگشتان نیز انجام گیرد و نتایج بدست آمده از آن با این پژوهش مقایسه گردد.
• پیشنهاد می شود در پژوهش های آینده از دستگاه های اسکنر انگشت دقیق تر و نرم افزارهای پیشرفته تر و دقیق تر جهت مطالعات مینوتیا استفاده گردد.
• پیشنهاد می‌شود در آینده چنین پژوهشی بر روی افراد با بیماری های ژنتیکی متفاوت که در قوم بلوچ شایع است ( کم خونی شدید، کام شکاف دار، تالاسمی مینور و...) نمونه برداری انجام شود و نتایج آن با  افراد سالم بلوچ مقایسه گردد و تفاوت های احتمالی که ممکن است بین دو جمعیت بیمار و سالم وجود داشته باشد شناسایی گردد.

بررسی اکولوژی فردی و فیتوشیمی گونه گیاهی Dorema kopetdaghense Pimenov
در استان خراسان رضوی

از آنجایی که شناخت تمام دانستنی‌های لازم در مورد یک گونه به زمان، مشاهدات و آزمایشات فراوانی نیاز دارد (امیرجانی، 1388)، پیشنهاد می‌شود جنبه‌های اکوفیزیولوژیکی گیاه از جمله زمان حرارتی مورد نیاز گیاه برای مراحل فنولوژی، نیازهای اکوفیزیولوژیک گیاه (نور، درجه حرارت، رطوبت)، نیازهای عمده غذایی و همچنین دماهای کاردینال و سبز شدن در جوانه زنی بذر مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نتایج بدست آمده شاید بتوان از این گونه گیاهی به عنوان منبع طبیعی ترکیبات فنلی یاد کرد که با عمل استخراج، خالص سازی و شناسایی شیمیایی در آزمایشگاه‌ها اقدام به تهیه ماده خام ترکیبات فنل با درصد خلوص‌های متفاوت کرد. همچنین توصیه می‌شود اثرات ضد میکروبی، اثرات آنتی اکسیدانی و فعالیت مهار رادیکال‌های آزاد در عصاره‌های تهیه شده از بخش‌های میوه و برگ گیاه نیز بررسی شود.

مطالعه آرایه  شناختی و تبارشناسی خانواده Bufonidaeدر ایران

 بررسي مکانيزم تولیدمثلي جمعیت‌های 2n/3n وزغ‌های سبز در شمال شرق ايران.
2- بررسي منشاء و تکامل ژنومي وزغ‌های سبز تريپلوئيدي با استفاده از مارکرهاي ريز ماهواره  اي.
3-  استفاده از تعداد بيشتری از مارکرهای ميتوکندريايي و هسته‌ای به‌منظور درک بهتر روابط فيلوژنتيکي بين اعضاي اين خانواده در ايران
4- نمونه  برداري بيشتر از دو گونه
B. luristanicus و B.surdus و تعيين حدود پراکنش اين دو گونه
5- مقايسه دقيق  تر، بين جمعیت‌های مختلف گونه
B.variabilis که پراکنش بسيار وسيعی در ايران دارد.
6- بررسی زمان واگرايي تاکسون  های مطالعه شده با استفاده از نرم  افزار
BEAST
7- بررسی و مقایسه اصوات جفت  گیری در گونه  های جنس
Bufotes

مطالعه‌ي سير تکوين بخش سري (جمجمه) ماهي قزل‌آلاي رنگين کمان بر اساس شاخص‌هاي ريخت شناسي و ريخت سنجي

ماهي قزل‌آلا به جهاتي مدل آزمايشي مناسب و قابل دسترس است و از آنجايي که مي‌توان  در مزرعه نگه داري کرد، نياز به تجهيزات نگه داري در آزمايشگاه نمي‌باشد. همچنين  مطالعات کافي در زمينه‌ي تکوين و ارتباط با بيوسيستماتيک ماهي‌ها در ايران صورت نپذيرفته است و البته مرسوم‌ترين ماهي پرورشي در ايران، ماهي قزل‌آلا بوده که اين مطالعات باعث ايجاد زمينه براي شروع مطالعات بنيادي و کاربردي در آينده‌ مي‌شود. از آنجايي که تغييرات متنوع‌تري در ساختار جمجمه در طول تکوين رخ مي‌دهد، بررسي جمجمه از اهميت بيشتري برخوردار خواهد بود.  علاوه بر اين، جمجمه و آرواره نقش به سزايي در تغذيه دارد پس مي‌توان تغييرات صورت گرفته با تغيير در رژيم غذايي را مشاهده نمود. این روش یک ابزار مفید برای مطالعه تکوین سیستم اسکلتی در گونه‌های مختلف ماهی  بوده و به تشخیص ناهنجاری در تکوین غضروف و استخوان در لاروهای کوچک و در نهایت برای مشخص کردن بهتر اثر عوامل مختلف محیطی و تغذیه در وضعیت استخوان سازی اجزای اسکلتی خاص به شمار می‌رود. همچنين با توجه به مطالعات انجام شده، اهميت ماهي قزل‌آلا در مطالعات تکويني مشخص مي‌گردد و مي‌توان تحقيقات آينده را به سمت بررسي تکوين جمجمه و آرواره برد. و همچنين موارد ذيل که به عنوان پيشنهادات براي تحقيقات آينده مطرح مي گردد:
o بررسي تفاوت ريخت شناسي و ژنتيکي ماهي قزل‌آلاي وحشي و پرورشي با استفاده از تکنيک  differential screen  ( اين تکنيک با روشي ساده‌تر از microarray به مقايسه‌ي ژن‌هاي بين دو نمونه مي‌پردازد و به کمک آن مي‌توان به وجود و عدم وجود ژن‌هاي خاص پي برد)
o بررسي اثر محيط و تغذيه بر رفتار و ريخت شناسي
o انجام مطالعات سلولي-بافتي و مقايسه ي سير تکوين غضروف واستخوان با نتايج حاصل از اين تحقيق
o انجام مطالعات ريخت سنجي هندسي به منظور پي بردن به تغيير شکل بدن ماهي در طول تکوين
o بررسی تکوين سيستم عصبي
o بررسي آلومتري در طول تکوين
o آناليز پراکنش خال‌ها، و پيدا کردن ارتباط معنايي با جنسيت، سن و...

بررسی آشیان بوم‌شناختی و مدل‌سازی مطلوبیت رویشگاه گونه Ferula xylorhachis Rech.f. در استان خراسان رضوی

 مطالعه سناریوهای دیگر پیشنهاد شده (A1T, A1Fl, A2, B1, B2) برای آینده
ü بررسی تاثیر عوامل اقلیمی بر پراکنش گونه  های همراه
ü جمع آوری داده خاک از نواحی عدم پراکنش گونه Ferula xylorhachis و بررسی رابطه خاک آن با ناحیه حضور گونه
ü با توجه به مدل  های پیش  بینی شده حفاظت بیشتر و توجه به تکثیر این گونه در نواحی مساعد فعلی پیشنهاد می  گردد.

شناسایی جلبک‌های سبز کلونی غیر متحرک آب‌های شیرین اطراف مشهد با تأکید بر تعاملات آللوپاتی گونه گیاهی .Ceratophyllum demersum L با گونه‌های کلونی ‌غیرمتحرک Scenedesmus

 باتوجه به اهمیت روز افزون جلبک‌ها، استفاده از صفات و روشهای مولکولی به ‌منظور بررسی سطح واقعی تنوع در جنس‌های شناسایی شده و مشخص کردن پارامترهای اکولوژیکی زیستگاه آن‌ها
v مطالعه بر روی سیکل زندگی بعضی نمونه‌ها به منظور شناسایی دقیق‌تر آنها
v شناخت کامل اجتماعات مختلف جلبک و تکمیل چک لیست جلبکهای آن که نیازمند مطالعه منظم و دامنه‌داری در مناطق مورد نظر و همچنین سایر مناطق است (باتوجه به شرایط اقلیمی و آب و هوای خاص حاکم بر این مناطق و مشاهده افزایش و یا کاهش نزولات در سالهای مختلف، الزاما چنین شرایطی بر بیولوژی اجتماعات مختلف جلبکی بویژه بر ترکیب و فراوانی جلبکها موثر بوده است)
v مقایسه ایستگاه‌های نمونه‌برداری شده
v بررسی رشد همزمان جلبک و گیاه در کشت مشترک و اثر متقابل آنها در آکواریوم
v بررسی بیشتر تعاملات آللوپاتیک تحریکی بین ماکروفیت‌ها و جلبک‌ها تحت شرایط طبیعی
v بررسی تاثیر عصاره استونی بر روی درصد متابولیت‌های جلبک اعم از لیپید، کربوهیدرات و ثانویه
v شناسایی دقیق‌تر ترکیبات آللوپاتیک گیاهان و استفاده از روش‌هایی در جهت استخراج جداگانه ترکیبات آللوپاتیک
v بررسی چگونگی مهاجرت آللوشمیکالها در حوضچه‌های آبی و تغییر شکل و نحوه اثر آن‌ها روی ساختار جوامع ارگانیسم‌های آبزی (از جمله جلبک‌ها)

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                            bazgasht

 

 

عنوان پایان نامه

پیشنهادات پژوهش

تولید فیوژن پروتئین از قطعات ‌اپی‌توپی توکسین بتا و اپسیلون Clostridium perfringens

 بیان فیوژن پروتئین در سایر سیستم‌های بیانی
2. استفاده از فیوژن پروتئین یا آنتی بادی حاصل از آن در کیت‌های تشخیصی مرتبط
3. تزریق فیوژن پروتئین به خرگوش یا حیوانات بزرگ‌تر و بررسی آنتی بادی حاصل از آن
4. بررسی توانایی فیوژن پروتئین در واکسیناسیون حیوانات در برابر دوز مرگ آور اپسیلون و بتا توکسین

جداسازی و شناسایی باکتری های مولد کیتیناز از ناحیه جنوبی دریای خزر

  آنزیم مورد نظر به طور کامل خالص شود و عوامل مختلف بر تولید آن مورد بررسی قرار گیرد.
2- اثرات ضد قارچی آن مورد بررسی قرار گیرد.
3- می توان با شناسایی ژن کیتیناز و کلونینگ آن، به میکروارگانیسم های نوترکیبی با توانایی بالای تولید آنزیمی دست یافت.
4- ساختار سه بعدی و توالی آمینواسیدی آن مورد بررسی قرار گیرد.
5- سویه های بررسی شده، مورد شناسایی کامل قرار گیرند
6- با توجه به کاربرد زیاد
N-استیل دی گلوکز آمین، خصوصا در پزشکی، کاربرد های آن مورد بررسی قرار گیرد.

شناسایي گنجشک سانان حوزه ی آبریز کارده با استفاده از ژن میتوکندریایي

استفاده از سایر ژن های میتوکندریایی و یا ژن های هسته ای در بررسی های مولکولی و مقایسه نتایج حاصل
2- مطالعه و بررسی کامل تر گونه های دارای تغییرات بیش از حد آستانه؛
3- مطالعه و بررسی جامع تر روابط فیلوژنتیکی راسته گنجشک سانان.

بررسی پتانسیل رنگبری بعضی از انواع رنگ  های آزو توسط سویه  هایputida F1 Pseudomonas و  Pseudomonas  fluorescens 101

جداسازی سویه  های سازگار از پساب کارخانجات نساجی و بررسی فعالیت رنگبری آن  ها
2- بررسی فعالیت رنگبری دو سویه
F1  P. putida و101 P.fluorescens  بر سایر رنگ-های آزو
3- بررسی فعالیت رنگبری رنگ  های آزو توسط سویه  های بومی ایران
4- ساخت دستگاه تجزیه زیستی پساب کارخانجات نساجی توسط میکروارگانیسم  ها و استفاده از آن در سیستم تصفیه پساب صنایع
5- استفاده از روش تجزیه زیستی رنگ  های آزو و آلاینده  های محیطی در صنایع به جای روش-های نا امن فیزیکو شیمیایی
6- ارتقاء بخشی قدرت رنگبری سویه های بومی با دستکاری های ژنتیکی

بررسی آرایه شناختی گونه سارگپه پا بلند Buteo rufinus
با استفاده از داده های ژن میتوکندریایی 
COX1 و داده های ریخت شناسی

با توجه به عنوان شدن مربوط بودن تغییرات رنگی به سن در منابع مختلف (Ferguson et al. 2001)، Heinzel et al, 1995)) و(کابلی و همکاران، 1390)، بررسی دقیق دوره زاد آوری این گونه می تواند در روشن شدن ابهامات مربوط به تغییرات محسوس پر آرایی در این گونه سهم به سزایی داشته باشد.
استفاده از ژن های میتوکندریایی و هسته ای دیگر با توانایی تشخیص دقیق تر برای جنس 
Buteoمیتواند در نشان دادن جایگاه تغییرات ظاهری از قبیل پر آرایی (plumage) که در تشخیص گونه های مختلف پرندگان اهمیت کاربردی بالایی دارد، موثر باشد.
دلایل ایجاد مورف های رنگی متفاوت به صورت هم جا و خواستگاه زیستی یا مزیت های زیستی ایجاد این تغییرات و همچنین خواستگاه ژنتیکی این تغییرات می بایست مورد مطالعه و بررسی دقیق تر قرار بگیرد.
با توجه به مشکلات مطرح شده برای جنس
Buteo بررسی مولکولی و ریخت شناسی خانواده قوشیان در ایران و در صورت امکان افغانستان و پاکستان، جهت مقایسه با نمونه های پالئارکتیک و مشخص شدن وضعیت آرایه شناسی گونه ها و جنس های این خانواده مفید فایده خواهد بود.

بررسی اثر بیهوشی مکرردوران نوزادی توسط تیوپنتال بر قابلیت یادگیری قبل و بعد از بلوغ در موش صحرایی ویستار

 استفاده از مدل های حیوانی دیگر برای سنجش یادگیری و حافظه.
2-  با توجه به اینکه جمعیت های نورونی در زمان های متفاوتی تکوین می یابند، با مصرف  تیوپنتال  در دوران بارداری، در زمان های مختلف میتوان دیگر عوارض جانبی تیوپنتال از جمله بی خوابی، اضطراب و بی قراری در جنین و نوزادرا بررسی کرد.
3- تاثیر تیوپنتال بر حافظه را با روش های  دیگر از جمله ماز مرتفع، ماز شعاعی و شاتل باکس بررسی کرد.
4- اثر سایر مواد بی هوشی بر حافظه

بررسی اثر سمیت سلولی و ضد سرطانی ترکیب کومارینی 5-farnesyloxycoumarin به عنوان مهارکننده آنزیم 15-lipoxygenase-1 در سلول  های سرطان پروستات

در این پژوهش از روش  های مختلفی جهت بررسی سمیت سلولی ترکیب 5f استفاده شد. اما از آن-جا که روش  هایی نظیر comet و رنگ آمیزی DAPI برای تایید القاء آپوپتوز کافی نیستند، لذا جهت بهبود فرآیند مطالعه این ترکیب و اثبات مکانیسم عمل آن بر روی سلول  ها، روش  های دیگری نیز مورد نیاز می  باشند. همچنین احتمال خطا در آزمون  های به  کار رفته در این پژوهش همچون آزمون MTT، نیاز به روش  های جدید و دقیق  تر را دوچندان می  کند. بر این اساس، با توجه به کوتاه بودن زمان انجام پژوهش، پیشنهادهایی در  راستای ارتقاء کارهای تحقیقاتی آینده ارائه می  گردد:
1. تغییر ترکیب 5
f به صورتی که قابل انحلال در آب بوده و نیازی به حلال سمی DMSO نداشته باشد.
2. بررسی اثر هم  افزایی ترکیب 5
f با داروهای مورد استفاده در شیمی درمانی نظیر cisplatin، vincristine و ... .
3. بررسی سمیت سلولی ترکیب 5
f بر روی دیگر رده  های سلول  های سرطانی بویژه سرطان  های شایع همچون سرطان پستان، کولون و معده.
4. بررسی تاثیر این ترکیب بر تغییر بیان آنزیم 15-
LOX-1 با روش RT-PCR در سلول  های سرطانی.
5. بررسی اثرات ضد توموری ترکیب 5
f در شرایط in vivo.
6. بررسی تغییر بیان ژن  های دخیل در آپوپتوز  (در سطح رونویسی) نظیر
BCL2، BAX، P53.
7. استفاده از تکنیک
Western blot جهت بررسی پروتئین  های مختلف درگیر در آپوپتوز.
8. بررسی بیان ژن  های دخیل در مسیرهای متابولیسمی آنزیم 15-
LOX-1 نظیر MAPK، PPAR-γ و ... پس از تیمار با 5f بواسطه روش  های Real time-PCR و Western blot.

بررسی اثرات تجویز اینترفرون  های نوع یک (آلفا وبتا) و فاکتور محرک رشد کلونی گرانولوسیت  ها (G-CSF) برسطوح سرمی برخی از شاخص های بیوشیمیایی در خون موش سوری 

به دلیل اینکه تغییرات به وجود آمده در فاکتورهای خونی شدید بودند و احتمالاً اثرات مضر بیولوژیکی در پی خواهند داشت پیشنهاد می  شود برای یافتن دوز مناسب، آزمایش با دوز  های کمتر تکرار شود.
ب) برای بررسی اثر سینرژیک
G-CSF با IFN-α و  IFN-βتحقیقات گسترده  تر انجام شود.
ج) در این گونه آزمایش  ها در بررسی  های هیستولوژیک کبد، درجه بندی التهاب لحاظ شود تا بهتر بتوان میزان التهاب و ارتباط آن با سطوح سرمی آنزیم  های کبدی را مطالعه کرد.

بررسی اثرات سمیت سلولی و ضد سرطانی ترکیب کومارینی umbelliprenin به عنوان مهار کننده آنزیم 15-Lipoxygenase-1 در رده سلولی PC-3

 انجام آزمون MTT بر روی سلول‌های PC-3 و HFF3 پس از تیمار با داروهای رایج ضد سرطان از جمله cisplatin، doxorubicin و paclitaxel و مقایسه نتایج با umbelliprenin.
2- بررسی خاصیت مهار فعالیت آنزیمی ماده
umbelliprenin در دیگر رده‌های سلولی سرطانی پروستات از جمله LNCap.
3- بررسی فعالیت آنزیم 15-
LOX-1 در رده سلولی طبیعی HFF3 و نیز سلول‌های طبیعی پروستات.
4- بررسی سمیت سلولی ماده
umbelliprenin در سلول‌های طبیعی پروستات.
5- بررسی سمیت سلولی ماده
umbelliprenin در دیگر رده‌های سرطانی پروستات از جمله سلول‌های LNCap
6- انجام آزمون
comet در سلول‌های طبیعی HFF3 پس از تاثیر غلظت‌ g/mlµ 13 ماده 4-MMPB (غلظت IC50 ماده 4-MMPB بر روی رده PC-3) و مقایسه آن با umbelliprenin.
7- استفاده همزمان از رنگ‌آمیزی
PI و Annexin V برای تشخیص دقیق سلول‌های آپوپتوزی و نکروزی پس از تیمار با umbelliprenin.
8- بررسی بیان پروتئین‌های آپوپتوزی پس از تیمار با
umbelliprenin با استفاده از وسترن بلات.
9- بررسی آسیب به
DNA سلولی پس از تیمار با ماده به روش DNA Laddering.
10- اندازه گیری مقادیر
ROS با استفاده از رنگ فلورسنت DCF-DA پس از تیمار با ماده در سلول‌های PC-3 و ...
11- بررسی بیان ژن‌های دخیل در مسیر متابولیسمی 15-
LOX-1 مانند PPAR-γ، MAP Kinase ، IGF-1R و ... پس از تیمار با umbelliprenin با استفاده از روش Real time PCR و وسترن بلات.

بررسي اثرات سميت سلولي و ضدسرطاني تركيب کومارینی
6-
farnesyloxycoumarin به  عنوان مهارکننده آنزیم 15-lipoxygenase-1
بر روی سلول  های سرطان پروستات

جام سنجش MTT بر روی سلول‌های PC-3 و HFF3 پس از تیمار با داروی ضد سرطان cisplatin و یا داروهای مشابه.
2- بررسی خاصیت سمیت سلولی و مهار فعالیت آنزیمی ماده 6
fدر دیگر رده‌های سلولی سرطانی پروستات از جمله LNCaP.
3- انجام فلوسیتومتری با استفاده از رنگ‌آمیزی
PI و Annexin V برای تشخیص دقیق سلول‌های آپوپتوزی و نکروزی پس از تیمار با 6f.
4- بررسی مقایسه ای بیان ژن های دخیل در آپوپتوز به روش .
RT-PCR
5- بررسی بیان پروتئین‌های آپوپتوزی پس از تیمار با 6
f با استفاده از وسترن بلات.
6- بررسی فعالیت آنزیمی 15-
LOX-1در سلول  های HFF3 و سلول  های طبیعی بافت پروستات.
7- بررسی اثرات ضد سرطانی ترکیب 6
f بر روی رده  های سلولی دیگر و در شرایط .in vivo
8- بررسی بیان ژن  های دخیل در مسیرهای متابولیسمی آنزیم 15-
LOX-1 نظیر MAPK وPPAR-γ پس از تیمار با 6f با استفاده از روش  های Real time-PCR و Western blot.

بررسی اثرتجویز نخاعی ویتامین K2 (Menaquinone) بر درد حرارتی و شیمیایی در موش صحرایی نژاد ویستار

 اندازه  گیری فعالیت و بیان آنزیم NOS در حضور ویتامین K2
2. بررسی اثر ویتامین
K2 بر کانال  های کلسیمی وابسته به ولتاژ نوع L  و T دخیل بر درد
3. استفاده از آگونیست و آنتاگونیست  های گیرنده  های گلوتاماتی همراه با ویتامین
K2 به منظور بررسی اثر مستقیم ویتامینK2 روی این گیرنده  ها
4. اثرات ویتامین
K2 با دوزهای متفاوت در میزان و شدت رهاسازی میانجی  های دخیل بر درد مانند، گابا، استیل کولین ،CGRP و التهاب همانند هیستامین و نوروکینین در سطح نخاع
5. مطالعه اثر تجویز نخاعی مزمن ویتامین
K2 بر روی درد و مقایسه آن با تجویز حاد

بررسی امکان تشخیص باکتری  های متعلق به گونهSalmonella enterica  زیرگونهenterica  با روش PCR و الکتروفورز با شیب دمایی (TTGE)

جستجو در توالی  های تک کپی دیگر که در بین سروتایپ  های متعلق به زیرگونه enterica دارای تفاوت نوکلئوتیدی بیشتری باشد،
2- تایید اختصاصیت آغازگرهای
salF و salR توسط تعداد بیشتری از باکتری  ها،
3- از تعداد بیشتری باکتری  های استاندارد متعلق به زیرگونه
enterica جهت کامل کردن "diversity ladder" استفاده شود،
4- بررسی تفکیک باکتری  های استاندارد مورد استفاده در این مطالعه با روش
PCR و الکتروفورز با شیب مواد دناتوره کننده شیمیایی (PCR-DGGE
5- استفاده از یک روش استخراج
DNA آسان و ارزان که نیاز به مرحله پیش   غنی  سازی نمونه غذایی را برطرف نماید،
6- بررسی مواد غذایی که احتمال آلودگی بیشتری با باکتری
Salmonella داشته باشند،
7- تلقیح چندین سروتایپ
Salmonella در ماده غذایی و مقایسه الگوی حرکتی PCR-TTGE  حاصل با گونه  های استاندارد،
8- انجام آزمایش  های سروتایپینگ به همراه روش مولکولی
PCR-TTGE،
9- بررسی اثر بازه  های زمانی مختلف در مرحله پیش غنی  سازی،
10- تعیین مقدار دقیق
CFU/ml از باکتری به کمک روش  های کشت،
11- استفاده از روش
TTGE بهینه  سازی شده در این مطالعه جهت بررسی حضور باکتری  های متعلق به زیرگونه enterica در نمونه  های بیمارستانی و محیطی.

بررسی امکان تشخیص حضور گونه  های متعلق به جنس Staphylococcus در مواد غذایی با روش PCR-TTGE

 تایید اختصاصیت آغازگر  های TStaG به وسیله  ی تعداد بیشتری از باکتری  ها.
2- بررسی اثر بازه  های زمانی مختلف در مرحله  ی پیش غنی  سازی مواد غذایی تلقیح شده و انتخاب بازه  ی مناسب جهت دست  یابی به بهترین نتیجه در کم  ترین زمان ممکن.
3- تعیین مقدار دقیق
CFU/ml از باکتری به کمک روش  های کشت جهت تعیین حساسیت PCR.
4- استفاده از
PCR با چرخه  ی کم  تر یا تعداد CFU/ml پایین  تر از باکتری تلقیح شده به ماده  ی غذایی به  منظور مقایسه  ی اثر محیط پیش   غنی  سازی.
5. بررسی طیف وسیع  تر مواد غذایی جهت تایید کارآمد بودن روش
PCR-TTGE در شناسایی گونه-های Staphylococcu
6. تهیه  ی تعداد بیشتری گونه  ی استاندارد
Staphylococcus و کامل  تر کردن مارکر باکتریایی در ژل TTGE جهت تشخیص جمعیت  های باکتریایی مخلوط در مواد غذای..
 
7. مخلوط نمودن
DNA مربوط به گونه  های استاندارد متفاوت Staphylococcus با نسبت  های مختلف و انجام PCR-TTGE
8. تلقیح چندین گونه  ی
Staphylococcus به ماده  ی غذایی، استخراج DNA، تکثیر ژن tuf با PCR و مقایسه  ی الگوی حرکتی TTGE حاصل با گونه  های استاندارد.
9. تشخیص گونه  های
Staphylococcus، بر اساس مقایسه    ی نمونه با الگوی استاندارد در ژل TTGE، استخراج قطعات مورد نظر از ژل، تکثیر مجدد آن  ها و تایید نهایی با توالی  یابی.
10. خریداری گونه  های استاندارد
S. intermedius، S. pseudintermedius و S. delphini از بانک میکروبی و مقایسه  ی الگوی حرکتی آن  ها در TTGE.
11. توالی  یابی دو طرفه  ی ماده  ی غذایی جهت شناسایی مطمئن  تر.
12. مقایسه  ی نتایج مربوط به شناسایی بر اساس روش کشت و شناسایی مستقیم گونه  های باکتریایی در ماده غذایی با روش
PCR-TTGE و تعیین گونه  های غیر قابل کشت و نیز گونه  های جدید احتمالی.
13. مطالعه  ی تنوع جمعیت گونه  ای
Staphylococcus در طول فرایند تخمیر محصولات گوشتی با روش PCR-DGGE/TGGE
14. بررسی توانایی تولید انتروتوکسین توسط گونه  های
Staphylococcus موجود در نمونه    ی مورد نظر با کمک روش  های آنزیمی مانند ELISA ویا روش  های PCR مبتنی بر ژن  های انتروتوکسین.
15. بررسی الگوی مقاومت آنتی  بیوتیکی در نمونه  ی دارای گونه  های
Staphylococcus با استفاده از روش  های کشت و یا روش  های PCR مبتنی بر ژن  های مقاومت آنتی  بیوتیکی.

بررسی امکان ریزازدیادی و کشت سوسپانسیون سلولی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)  و تولید اسیدهای فنولیک در محیط in vitro

شناسایی سایر اسید های فنولیک در عصاره برگ و ریشه گیاه نوروزک؛
2- بررسی تأثیر الیسیتورهای مختلف بر تولید اسید های فنولیک در کشت سوسپانسیون سلول گیاه نوروزک؛
3- بررسی تأثیر الیسیتورهای مختلف بر بیان ژن آنزیم های تنظیم کننده در مسیر بیوسنتز اسید های فنولیک؛
4- بررسی و مقایسه بیان ژن آنزیم های تنظیم کننده در مسیر بیوسنتز اسید های فنولیک و مسیر بیوسنتز لیگنین ها به منظور افزایش شارش مسیر بیوسنتز اسید های فنولیک؛
5- کلونینگ ژن آنزیم های آنزیم های  مسیر فنیل پروپانوئیدی و مسیر مشتق از تیروزین به منظور تعیین عملکرد ژن های مذکور؛

بررسی بافتي و تغييرات سطوح ماركرهاي عملكردي كبد در گوسفندان نر منطقه آلوده به آرسنيك ارغش نیشابور

اگر چه تمامی نمونه های کبدی جمع آوری شده از نظر سلامت ظاهری مورد تأییدکارشناس بهداشت اداره دامپزشکی شهرستان بوده ولی بهتر بود تمامی سرم ها از نظر وجود یا عدم وجود هپاتیت B مورد بررسی قرار می گرفت . استفاده از کیت های آزمایشگاهی  مخصوص گوسفند می تواند میزان خطا را در بررسی های کلینیکی کاهش دهد . آرسنیک ، علاوه بر کبد بطور بالقوه می تواند باعث اختلال در اندامهای دیگر از جمله کلیه ، ریه و ... نیز شود . تأیید این اختلالات در اندامهای دامهای منطقه ، می تواند حساسیت مسئولین ذیربط را نسبت به رفع آلودگی از منطقه بیشتر کند .

بررسی بیان تعدادی از ژن‌های lincRNA مربوط به پلوری‌پوتنسی در
رده سلول‌های تراتوکارسینومای
P19

بررسی ارتباط متقابل LincRNAs با فاکتور‌های مربوط به پلوری‌پوتنسی  با تاکید بر اثر این توالی‌ها بر پروموتر فاکتور‌های رونویسی
2- بررسی ارتباط
LincRNAs‌ با اجسام هسته‌ای به عنوان یکی از اجزای  اصلی شرکت‌کننده در پلوری‌پوتنسی
3- بررسی آرایش کروماتینی
LincRNA  در سلول‌های تمایزیافته و پلوری‌پوتنت
4- بررسی پروتئین‌های متصل به این توالی‌ها
5- بررسی توالی‌های
LincRNA در سلول‌های PGC
6- بررسی دیگر
LincRNAs در سلول‌های زایای رویانی
7- آنالیز‌های بیوانفورماتیکی ژنوم پستانداران جهت یافتن توالی‌های
LincRNA
8- بررسی و مقایسه توالی‌های
LincRNA در سلول‌های سالم و سرطانی انسانی
9- بررسی بیان
LincRNA‌های مربوط به پلوری‌پوتنسی در  سلول‌های P19 تیمار شده با DMSO

بررسی بیش بیان ژن PAX6(5a) انسانی در سلول‌های بنیادی مزانشیمی استحصال شده از بافت چربی انسانی و بررسی چگونگی تمایز آنها به سلول‌های عصبی شبکیه در شرایط in vitro

بررسی سایر روش‌های تمایزی مانند استفاده از فاکتورها، هورمون ها، ریز مولکول‌ها و miRNA
2- پیوند سلول‌های تمایز یافته به مدل حیوانی و بررسی آنها از لحاظ عملکردی بودن در شرایط
in vivo
3- انجام آزمون‌های تکمیلی بر روی سلول‌های تمایز یافته، مانند آزمون فاگوسیتوز برای سلول‌های
RPE و یا پاسخ سلول‌های گیرنده نوری به پیام‌های نوری
4-  بررسی سایر نشانگرهای مربوط به سلول های عصبی شبکیه و سلول های
RPE مانند OTX، CD73، Mitf، brn3 و ..
5-  بررسی تمایز سایر انواع سلول‌های بنیادی مانند سلول‌های
iPS به سلول‌های شبکیه
6- بررسی نشانگرهای سلول های تمایز یافته در سطح بیان پروتئین
7- بررسی روش های جداسازی سلول های تمایز یافته از سلول های بنیادی تمایز نیافته جهت پیوند

بررسی بیوسیستماتیکي خانواده عنکبوت های زمینی در شهرستان سرخس          (Aranei: Gnaphosidae)

از آن جا که تعداد زیادی از نمونه ها در هر نمونه برداری، نابالغ اند و نمی توان از صفات ژنیتالیایی آن ها به منظور شناسایی در سطح گونه استفاده کرد و از طرفی ممکن است بعضی از این صفات شاخص در نمونه های بالغ در حین نمونه برداری از بین رفته باشد و شناسایی این نمونه ها به وسیله مطالعات ریخت شناسی دیگر ممکن نباشد، انجام مطالعات تکمیلی و مولکولی بر پایه ژن CO1 در خانواده عنکبوت های زمینی پیشنهاد میشود.
2- با توجه به تنوع بالای خانواده عنکبوت های زمینی و از آنجا که در ایران تا پیش از مطالعه حاضر مطالعاتی به طور انحصاری بر روی فون این خانواده صورت نگرفته است، پیشنهاد می شود که در سایر نقاط ایران به خصوص نقاط مرزی، مطالعات لازم صورت پذیرد.
3- گردآوری یک کلید شناسایی کامل برای خانواده عنکبوت های زمینی در ایران نیز از موارد ضروری می باشد.

بررسی تاثير تجويز سيستميك و نخاعي عصاره آبي و هيدروالكلي پولپ انار
(
Punica granatum) بر درد حرارتي و شيميايي و ادم التهابي پاي موش صحرايي

 جداسازی ترکیبات مختلف عصاره هیدروالکلی به خصوص ترکیبات فنولیکی و بررسی تاثیرات ضد دردی این ترکیبات

ü اندازه گیری غلظت نوروترانسمیتر هایی مانند SP و CGRP در مرکز(نخاع) و محیط (بافت) پس از القاء درد شیمیایی (5 و 25 دقیقه بعد از تجویز فرمالین به کف پا) در حضور و عدم حضور عصاره هیدروالکلی پولپ و پوست انار

ü اندازه گیری غلظت باقی سیتوکاین ها مانند IL-6 , IL-8 ، میزان NO و ROS در مرکز (نخاع) و محیط (بافت) پس از القاء درد شیمیایی (5 و 25 دقیقه پس از تجویز فرمالین به کف پا ) در حضور و عدم حضور عصاره هیدروالکلی پولپ و پوست انار

ü بررسی تداخل اثر عصاره هیدروالکلی پوست و پولپ با سیستم های نوروترانسمیتری تحریکی و مهاری در مطالعات رفتاری و مطالعات الکتروفیزیولوژیک

بررسي تنوع ژنتيكي ارس (Juniperus polycarpos K.Koch)
در شمال  شرق ایران

مطالعه تک  بوم  شناسی گونه  ی ارس استان خراسان به منظور آشکارسازی استراتژی  های تجدید حیات این گیاه با ارزش و شناسایی بیشتر آن برای معرفی استراتژی  های حفاظتی مناسب.
ü مطالعه فلورستیک منطقه   کردینه
ü مطالعه جامع سیستماتیک همتافت Juniperus excelsa با استفاده از نشانگرهای مختلف در تمامی نقاط ایران.
ü مطالعه تجدید نظر در روابط خویشاوندی و تعداد گونه  های جنس Juniperus در ایران.
ü مطالعه کاریولوژیک و استفاده از نشانگرهایی که توانایی شناخت پلی  پلوئیدی را دارند برای تایید دورگه  گیری در  جمعیت شکراب.
ü مطالعه فیلوژئوگرافی Juniperus excelsa در ایران و با استفاده از نشانگر  های کلروپلاستی.
ü مطالعه جمعیت  های Juniperus excelsa در جنوب  شرقی ایران (منشا آن ها به  نظر نامشخص است).
ü مطالعه تک بوم شناسی، جمعیت  شناسی و تنوع ژنتیکی گونه Juniperus communis در ایران
ü مطالعه سیستماتیک و فیلوژئوگرافی Juniperus communisهای ایران
ü مطالعه سیستماتیکی ارس  های غربی ایران برای شناسایی گونه  های آن منطقه
ü بررسی گونه  های دیگر در فلور ایران توران که از مدیترانه منشا گرفته  اند و شرایط مشابهی را با این گیاه دارند، برای تایید ورود از دو جبهه به درون ایران.
ü آزمایش نشانگر  های ریزماهواره متعدد برای پیدا  کردن نشانگرهایی که در گونه  ی Juniperus excelsa در خراسان می  روید، برای مشخص  شدن وضعیت تنوع ژنتیکی این گیاه.
ü مطالعه  های تنوع ژنتیکی سایر گیاهان در معرض خطر در استان خراسان
ü مطالعه سیستماتیکی و تنوع ژنتیکی بازدانگان ایران

بررسی صفات ریخت شناسی و رفتاری در تشخیص عنکبوت  های بیوه سیاه جنسLatrodectus  ( (Araneae: Theridiidae

 با توجه به گستردگی و پیچیدگی مباحث رفتاری به ویژه رفتار تارتنی در عنکبوت  ها، پیشنهاد می  شود هر یک از رفتارها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
- بررسی تأثیر تغییرات محیطی بر هریک از رفتارهای مورد مطالعه
- انجام مقایسات ریخت  شناسی دستگاه تارتنی گونه  های مورد مطالعه با استفاده از میکروسکوپ الکترونی
- به منظور دستیابی به تصاویر سه بعدی از این نوع تارها به طور همزمان از دو دوربین استفاده شود.
- مطالعه  ی سایر رفتارها از جمله تخم گذاری، پوست  اندازی و ...

بررسي مقايسه اي بيان ژن WDR5 در سلول  هاي بنيادي بالغ مزانشيمي مشتق از چربي انساني پس از القاي تمايز

همانطور که اشاره گرديد WDR5 مي‌تواند هم در کمپلکس هاي هيستون متيل ترانسفراز مختص H3K4 و هم در کمپلکس هاي بازآرايي کننده کروماتين حاوي CHD نقش داشته باشد. بنابراين پيشنهاد مي گردد ارتباط بيان WDR5 و يکي از زيرواحدهاي اصلي کمپلکس هاي بازآرايي کننده کروماتين حاوي CHD از يک طرف و همچنين يکي از زير واحدهاي اصلي کمپلکس هاي هيستون متيل ترانسفراز مختص H3K4 از طرف ديگر، در اثر تيمارهاي مورد استفاده در اين مطالعه در AdMSCs، مورد بررسي قرار گيرد، به گونه اي که مشخص گردد افزايش و کاهش بيان WDR5، که در اين مطالعه مشاهده گرديد در ارتباط با نقش آن در فعاليت هيستون متيل ترانسفرازي بوده يا در اثر مشارکت آن با فعاليت بازآرايي کروماتين مي‌باشد.
2. با توجه به اينکه در مطالعه
Ang و همکاران عنوان شده که ژن Wdr5 يک هدف پايين دست از فاکتور رونويسي Nanog مي‌باشد، مي توان ارتباط بيان WDR5 و آن را در اثر تيمارهاي مورد استفاده در اين مطالعه بررسي نمود و مشخص کرد که ايا در AdMSCs بيان اين دو با يکديگر هماهنگ است يا خير.
3. مي توان با استفاده از تست
Dual Luciferase assay بررسي نمود که آيا در اثر تيمارهاي مورد استفاده در اين مطالعه و در AdMSCs پروتئين HIF-1α به پروموتر ژن WDR5 متصل شده و سبب روشن شدن رونويسي از آن ميگردد يا خير. مي توان اين آزمايش را براي هرکدام از فاکتورهاي رونويسي که نقش احتمالي در بنيادينگي AdMSCs دارند، انجام داد.
4. مي توان بيان
WDR5 را در سطح mRNA و پروتئين در سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از مغز استخوان و ديگر سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي نيز بررسي کرد که مشخص شود آيا با الگوي بيان در AdMSCs مشابه است يا خير و ميزان تشابه مکانيسم خودنوزايي در سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي را بررسي نمود.
5. با توجه به اينکه ژن
WDR5 دو واريانت رونويسي دارد با طراحي آغازگرهاي اختصاصي مي‌توان تفاوت بيان اين دو را مشخص نمود.
6. مي توان بيان
WDR5 را پس از تيمار سلول‌هاي AdMSCs با تيمارهاي شيميايي مورد استفاده در اين مطالعه، در سطح پروتئين، از طريق وسترن بلات مورد بررسي قرار داد.

بررسی میزان ماندگاری و رفتار تمایزی سلول‌های بنیادی مزانشیمی انسان در پیوندهای زنوگرافت به اندام‌های مختلف مدل حیوانی رت

نتايج حاصل از پژوهش حاضر همسو با سایر گزارش‌ها مبین قابلیت بالاي سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی در طب ترمیمی و درمان‌های مبتنی بر سلول می باشد.
از سوی دیگر، توجه به ماندگاری بالای سلول‌های تراریخت حاصل و نیز سرعت رشد بالای آن‌ها، استفاده از این سلول‌ها به عنوان میزبانی مناسب در تولید پروتئین‌های نوترکیب را مطرح می سازد. بر اين اساس پيشنهادهای زير براي ادامه مسير تحقيق در ارتباط با کاربری این سلول‌ها داده مي شوند.
1) بررسی توان درمانی این سلول‌ها در مدل‌های حیوانی مبتلا به بیماری‌های مغزی، چشمی، متابولیکی
2) تجهیز این سلول‌ها به ژن‌های دخیل در بیماری‌های منوژنیک و سایر بیماری‌ها و پیوند آن‌ها به ویژه به پوست و کبد مدل‌های حیوانی آسیب دیده
3) تجهیز این سلول‌ها به ژن‌های خاص نظیر فاکتور 9 و بررسی بیان آن‌ها در شرایط آزمایشگاهی با هدف تولید پروتئین‌های نوترکیب

ب) در این تحقیق سدهای خونی قابلیت تاخیر در مهاجرت سلولی، و داربست سلولی نشان از حبس پذیری بسیار بالای سلول‌های پیوندی دارد. بر اين اساس پيشنهادهای زير براي ادامه مسير تحقيق در ارتباط با سدها خونی و داربست سلولی داده مي شوند.
1) بررسی توان سدهای خونی در ممانعت از مهاجرت سلول‌هایی که توان ترشح سایتوکاین‌های تنظیمی سد خونی را نداشته باشد.
3) تغییر ترکیب‌ داربست مورد استفاده در این تحقیق به منظور دستیابی به داربستی با زیست سازگاری بالا 
2) همراه کردن داربست سلولی با سلول‌های تجهیز شده به ژن‌های خاص با هدف درمان بیماری‌های مختلف، پیوند این سلول‌ها به حیوان‌های مدل و ردیابی پروتئین تولید شده در خون.

پ) با توجه به دستاوردهای حاصل در زمینه رگزایی در این تحقیق، پيشنهادهای زير براي ادامه مسير تحقيق در ارتباط با رگزایی داده مي شوند.
1) پیوند سلول‌های غیر تراریخت به چشم و بررسی نتایج در سطح مولکولی و سلولی
2) انجام بررسی‌های ایمنوهیستوشیمی و ایمنوسیتوشیمی با استفاده از آنتی بادی‌های اختصاصی رگزایی
3) تزریق داروهای انتخابی و یا سنتتیک پیرو پیوند سلول‌های فوق با هدف غربالگری دارویی

ت) با توجه به ردیابی سلول‌های نشاندار توده ای شکل در بافت‌های مغزی و کبدی با گذر زمان، و گزارش‌های مرتبط با دخالت احتمالی سلول‌های بنیادی مزانشیمی در ایجاد سرطان، پيشنهادهای زير براي بررسی دخالت احتمالی این ‌سلول‌های در تومور زایی داده مي شوند.
1) بررسی‌ آنتی ژن‌های سطحی سلول‌های سرطانی در شرایط آزمایشگاهی و پس از پیوند این سلول‌ها در دوره‌های زمانی مختلف مبتنی بر استفاده از آنتی بادی‌های اختصاصی
2) بررسی بیان ژن‌های دخیل در سرطانی شدن سلول‌ها در سطح رونویسی و ترجمه
3) مطالعات سیتوژنتیک سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی در دوره‌های زمانی مختلف   

بررسی و کلونینگ قطعات با آنتی ژنسیته‌ی بالا از آلفا توکسین   Clostridium novyi تیپ A

 قطعات باقیمانده از آلفا توکسین در پلاسمید بیانی کلون شده و پس از بیان پروتئین های نوترکیب و تزریق این قطعات‌، واکنش متقاطع بین آنتی بادی تولیدی با پروتئین آلفا توکسین قرار داده شده و بهترین قطعه با میل ترکیبی بالاتر جهت استفاده در کیت های تشخیصی انتخاب گردد.
ü استفاده از یک میزبان بیانی دیگر که قرابت نزدیکتری با کلستریدیوم نویی دارد مانند باسیلوس مگاتریوم
ü تزریق پروتئین نوترکیب به حیوان هدف و مقایسه ایمونوژنسیته‌ی این نواحی
ü اتصال قطعات تهیه شده به هم و تولید فیوژن پروتئین نوترکیب‌،  بررسی آنتی ژنسیته و ایمنی زایی آن
ü استفاده از روش های بیوانفورماتیک  به عنوان یک الگو برای آنالیز سایر پاتوژن ها مانند باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک و ویروس ها
ü استفاده از  پپتید نوترکیب  یا آنتی بادی تولیدی به عنوان لیگاند برای خالص سازی آنتی بادی ها یا پروتئین ها طبیعی به روش  کروماتوگرافی میل ترکیبی 

بررسی و مقایسه تنوع زیستی گیاهی در منطقه‌ حفاظت شده گلول و سرانی، استان خراسان شمالی

 به دلیل محدود بودن دامنه  ی ارتفاعی نمونه برداری شده در این مطالعه، مقایسه  ی تنوع گونه  ای گیاهی در دامنه  های ارتفاعی مختلف و بالاتر نیز توصیه می  شود.
  با توجه به قرار گیری تعدادی روستا در جوار منطقه و اشتغال روستاییان به کشاورزی و دامپروری، مطالعه  ی اثر کشت و زرع بر تنوع نیز امری مفید خواهد بود.
با عنایت به اهمیت فراوان سیستم
Ellenbergدر مقیاس بندی گیاهان یک منطقه با توجه به پاسخ گیاه به فاکتور  های محیطی و شرایط اقلیمی، به کار  گیری این سیستم در مطالعات منطقه  ی گلول و سرانی حائز اهمیت می  باشد.
     به منظور تعیین اثر خاک و فاکتور  های غیر زنده  ی آن بر تنوع، مطالعه و مقایسه  ی خاک منطقه در بخش  های مختلف و در دو مرحله  ی قبل و بعد از چرای دام می  تواند مفید باشد.
 با توجه به ثبت موقعیت واحد  های نمونه برداری توسط موقعیت یاب جی پی اس ، بررسی مجدد واحد  های نمونه برداری در سال  های آینده می  تواند امکان مقایسه  ی تغییرات پوشش گیاهی را در طول زمان فراهم آورد.
با توجه به رابطه  ی متقابل و غیر قابل انکار گیاهان و جانوران، مطالعه  ی تنوع زیستی جانوری منطقه و تاثیر آن بر تنوع گیاهی نیز مفید خواهد بود.
از آنجایی که منابع اندکی برای بررسی وضعیت حفاظتی گونه  ها وجود دارد، تعیین وضعیت حفاظتی جدید گونه  ها بر اساس معیار  های
IUCN منطقی به نظر می  رسد.
با توجه به اینکه یکی از روش  های پارامتری تنوع، رسم منحنی   های درجه بندی  تنوع می  باشد، ترسیم و بررسی این منحنی  ها اطلاعات بهتری را در مورد تنوع  زیستی گیاهی منطقه در اختیار قرار خواهند داد.
 به منظور یافتن راهکار  هایی برای بهبود وضعیت حفاظتی گونه  های گیاهی در معرض خطر و آسیب پذیر منطقه، مطالعه  ی فنولوژی این گونه  ها پیشنهاد می  شود.

بررسی هیستومورفومتریک و رادیوگرافیک اثر سمّ دیازینون و مکمّل غذایی کلسیم بر تراکم بافت استخوان و پهنای غضروف صفحه‌ی رشد اپی‌فیزی در موش‌ صحرایی نابالغ

بررسی خواصّ مکانیکی استخوان در معرض سمّ دیازینون با استفاده از تست‌های مستقیم بیومکانیکی استخوان، مانند تست استحکام شکنندگی استخوان
2. استفاده از تست خاکستر استخوان در استخوان‌های در معرض سمّ دیازینون برای ارزیابی ارزش مکمّل غذایی کلسیم
3. بررسی اثرات سمّ دیازینون بر تکوین بافت‌های غضروفی و استخوانی در دوران جنینی موش‌های صحرایی 
4. سنجش سطوح سرمی مارکرهای پراکسیداسیون لیپیدی مانند مالون دی آلدئید، تیوباربیتوریک ‌اسید (
TBARS) و کربونیل‌های پروتئینی در حیوان در معرض سمّ دیازینون
5. اندازه‌گیری چگالی موادّ معدنی استخوانِ در معرض سمّ دیازینون با روش
DEXA
6. بررسی اثرات آنتی اکسیدانی ویتامین‌های
E، C و کورکامین در مقابله با اثرات استرس اکسیداتیو ناشی از سمّ دیازینون در بافت استخوان 
7. اندازه‌گیری مارکرهای ساخت استخوان مانند استئوکلسین و آلکالین فسفاتاز و مارکرهای بازجذب استخوان مانند اسید فسفاتاز و
N-telopeptide of type I collagen در استخوان در معرض سمّ دیازینون 
8. اندازه‌گیری میزان بیان آنزیم استیل کولین استراز در حضور سمّ دیازینون در بافت استخوانی و سایر بافت‌هایی که به طور طبیعی این آنزیم را بیان می‌کنند.

بهينه سازي شرايط القاي لانه‌گزینی (homing) هدفمند سلول‌هاي بنیادی مزانشیمی (MSCs) از طريق پيش‌تيمار و استفاده از داربست تزريق شده به صورت زيرجلدي در مدل حیوانی Rat

بررسی بیان گیرنده‌های کموکاینی دیگر و پیدا کردن محورهای گیرنده/لیگاند دیگری که به روش تهاجمی تریپسینه کردن حساس نباشند و استفاده از آن محورها در راهكار افزایش لانه‌گزینی.
2- بررسی قابلیت داربست
CH-GP-HEC از نظر میزان کشسانی، سختی، قدرت مکانیکی و به طور کلی شباهت به ساختار طبیعی غضروف در شرایط in vitro و برای مهندسی بافت غضروف در مدل‌های حیوانی.
3- بررسی قابلیت استفاده از هیدروژل تزریقی
CH-GP-HEC برای مهندسی بافت درجا.
4- نشاندار کردن
MSCs با دانه‌های مغناطیسی و ردیابی لانه‌گزینی یا فرار آن‌ها به سایر اندام‌ها با عکس‌برداری MRI .
5- بررسي اندوسيتوز
CXCR4 با ميكروسكوپ كونفوكال.
6- بررسي ميزان بيان
CXCR4 با وسترن بلات.
7- افزايش غلظت
SDF1 به ازاي هر ml از داربست CH-GP-HEC از ng 100 به ng 1000.
8- بررسی تاثیر راهكار ترکیبی افزایش گیرنده کموکاینی در سطح سلول و استفاده از داربست در مدل‌های حیوانی دارای آسيب‌هايي مانند سکته قلبی، ضایعه نخاعی، پارکینسون و غیره.
9- علاوه بر اندازه‌گیری کمّی تعداد
MSCs لانه‌گزینی کرده، نتیجه و تاثیرات این افزایش مهاجرت از قبیل افزایش رگ‌زایی، کاهش زخم ، کاهش آپوپتوز و غیره نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
10- ادغام
MSCs در هیدروژل تزریقی CH-GP-HEC و مطالعه اثرات پاراکرین این سلول‌ها در بهبود زخم‌ها و سایر آسيب‌ها.

بهینه سازی مسیر خودنوزایی و بقا سلول های بنیادی اسپرماتوگونی جوجه درشرایط invitro با هدف انتقال ژن به اسپرم خروس

استفاده از سلول های CEF در صورت امکان جهت لایه تغذیه کننده
2- استفاده از کشت سلول  ها در ماتریکس سه بعدی
3- بررسی دیگر فاکتورهای موثر در رشد سلول  های بنیادی اسپرماتوگونی
4- بررسی ارتباط و همبستگی غلطت فاکتورها و اسپرم زایی در آزمایشگاه قبل از پیوند
5- غنی سازی سلول  های بنیادی اسپرماتوگونی قبل از تراریخت سازی و پیوند
6- عقیم سازی خروس  ها قبل از جراحی و پیوند
7- بالابردن کیفیت و کمیت ویروس  های تولید شده
8- بهینه سازی تراریخت سازی
9- مطالعه دقیق لوله  های سمینیفروس توسط سیستم  های تصویربرداری پیشرفته

تولید پلیمر پلی هیدروکسی بوتیرات توسط باکتری Ralostonia  eutropha H16  از پساب کارخانجات صنعتی

 استفاده از ترکیب چند نوع پساب صنعتی به عنوان منبع کربن به صورت سوبسترای مخلوط برای تامین  عوامل رشد و تولید PHB
2. بررسی تغییر حاصل از میدان مغناطیس بر روی تولید پلیمر
PHB
3.  تولید پلیمر در فرمانتور به منظور کشت وسیع و تولید نیمه تجاری پلیمر
4. بررسی شرایط بهینه محیط کشت از جمله
pH  ، میزان هوادهی و .... در حضور میدان مغناطیس
5. با توجه به ضریب قیمت سوبستراها به عنوان متغیر برای تعیین شرایط بهینه با کمترین هزینه باید مصرف سوبسترا برای تولید
PHB  مورد بررسی قرار گیرد.
6. تعیین ساز و کار اثر امواج فراصوتی بر رشد سلول و تولید پلیمر
PHB

تولید فیوژن پروتئین از قطعات ‌اپی‌توپی توکسین بتا و اپسیلون Clostridium perfringens

 بیان فیوژن پروتئین در سایر سیستم‌های بیانی
2. استفاده از فیوژن پروتئین یا آنتی بادی حاصل از آن در کیت‌های تشخیصی مرتبط
3. تزریق فیوژن پروتئین به خرگوش یا حیوانات بزرگ‌تر و بررسی آنتی بادی حاصل از آن
4. بررسی توانایی فیوژن پروتئین در واکسیناسیون حیوانات در برابر دوز مرگ آور اپسیلون و بتا توکسین

تهیه بیوفیلم مشتق از بافت مهندسی‌شده تاندون و مطالعه اثر آن بر تکثیر و تمایز
سلول‌های بنیادی مزانشیمی به منظور ایجاد داربست مناسب  

 بررسی تاثیر فرایند سلول‌زدایی بر سایر اجزای ماتریکس و فاکتور های رشد موجود در آن با استفاده از روش‌های ایمنوهیستوشیمی و ELISA.
2. مطالعه بیوفیلم به کمک میکروسکوپ الکترونی نگاره و بررسی بر هم کنش آن با سلول.
3. ایجاد داربست‌های سه بعدی با خاصیت الاستیسیته متفاوت به منظور شبیه‌سازی بیشتر محیط
های طبیعی و بررسی تاثیر آن بر قابلیت تمایزی سلول‌ها.
4. افزودن سایر مواد القا کننده تمایز به محیط کشت و بررسی تاثیر همزمان بیوفیلم و سایر مواد بر قابلیت تمایز سلول‌ها به دودمان‌های استخوانی و چربی.
5. پیوند داربست‌های تهیه شده به موجودات آزمایشگاهی و بررسی زیست‌سازگاری و زیست‌تخریب پذیری آن‌ها در شرایط
in vivo.
6. بررسی مارکرهای بیانی تمایز به دودمان‌های استخوانی و چربی، با استفاده از روش
qRT-PCR.
7. تجاری سازی این فراورده به منظور بهره‌بری از آن در ساخت ظروف کشت.

جداسازی و شناسایی باکتری های مولد کیتیناز از ناحیه جنوبی دریای خزر

آنزیم مورد نظر به طور کامل خالص شود و عوامل مختلف بر تولید آن مورد بررسی قرار گیرد.
2- اثرات ضد قارچی آن مورد بررسی قرار گیرد.
3- می توان با شناسایی ژن کیتیناز و کلونینگ آن، به میکروارگانیسم های نوترکیبی با توانایی بالای تولید آنزیمی دست یافت.
4- ساختار سه بعدی و توالی آمینواسیدی آن مورد بررسی قرار گیرد.
5- سویه های بررسی شده، مورد شناسایی کامل قرار گیرند
6- با توجه به کاربرد زیاد
N-استیل دی گلوکز آمین، خصوصا در پزشکی، کاربرد های آن مورد بررسی قرار گیرد.

جداسازی و شناسایی مولکولی گونه  های قارچ Trichoderma از خاک جنگل  های شمال ایران و بررسی فعالیت اندوگلوکانازی آن‌ها

بهینه  سازی محیط کشت از طریق بررسی منابع کربن، نیتروژن و سایر املاح و افزودنی  های مؤثر به منظور افزایش و فعالیت آنزیم سلولاز
2- بررسی تاثیر عوامل مختلف از قبیل دما،
pH، رطوبت و غلظت سوبسترا بر فعالیت سلولازی و انتخاب بهترین شرایط
3- طراحی آغازگرهای اختصاصی ژن اندوگلوکاناز برای گونه  های قارچی شناسایی شده نهایی و همسانه-سازی آن  ها در وکتور و میزبان مناسب
4- بررسی هم  کشتی این قارچ  ها جهت افزایش فعالیت آنزیمی و کاهش زمان و هزینه فرایند
5- همسانه  سازی این ژن  ها در قارچ  های دیگر با تولید بتاگلوکوزیداز بالاتر مانند گونه  های
Aspergillus  برای تخریب کارآمدتر سوبسترای سلولازی
6- خالص  سازی آنزیم و بررسی ساختار و عملکرد آن جهت مهندسی آنزیم با استفاده از روش طراحی منطقی و سایر روش  های مرسوم
7- شناسایی مولکولی بر اساس نواحی متغیر
ITS
8- افزایش فعالیت سلولازی از طریق ایجاد جهش با استفاده از عوامل جهش  زا مانند
EMS ، امواج میکروویو و تابش UV و ادغام پروتوپلاست
9- بهبود فعالیت سلولازی با بیان هترولوگ ژن بتاگلوکوزیداز در این قارچ  ها
10- بررسی شرایط مختلف برای القا، مهار و تولید کمپلکس سلولازی
11- استخراج پروتئین و اندازه  گیری فعالیت سلولازی
12- افزودن آنزیم بتاگلوکوزیداز به محیط کشت طی فرایند بررسی فعالیت  های آنزیمی
13- بررسی وجود ژن زایلاناز جدایه  ی فعال  تر و بررسی فعالیت زایلانازی آن

جداسازي، تعيين هويت و غني‌سازي سلول‌هاي بنيادي اسپرم‌ساز جوجه و بررسي پتانسيل تمايزي و اسپرم‌زايي اين سلول‌ها در آزمايشگاه

 بررسي دقيقتر اثرات کشت در آزمايشگاه بر روي حفظ خودنوزايي و يا القاء تمايز در سلو‌ل‌هاي بنيادي اسپرم ساز جوجه طي کشت و شناسايي عوامل دخيل در آنها.
— مطالعه راهکارهاي مختلف جهت افزايش حفظ و نگهداري سلول‌هاي بنيادي اسپرم‌ساز جوجه طي کشت در آزمايشگاه.
— مطالعه بيان نشانگرهاي مورد بررسي در اين تحقيق طي دوره‌هاي متفاوت تکويني جوجه و شناختن اهميت آنها در خودنوزايي و تمايز سلول‌هاي بنيادي اسپرم ساز جوجه.
— مطالعه بيان ژن‌هاي
GDNF، Nanog و Stra-8 جهت بررسي و توالي‌يابي رونوشت‌هاي توليد شده از آنها.
— بررسي بيان و اهميت رونوشت‌هاي متفاوت ژن‌هاي
GDNF، Nanog و Stra-8 در سلول‌هاي بنيادي اسپرم‌ساز جوجه طي دوره‌هاي متفاوت تکوين جوجه.
— مطالعه توانايي تمايزي سلول‌هاي بنيادي اسپرم‌ساز جوجه به ساير رده‌هاي سلولي.
— اعمال تغييراتي در ترکيبات و نوع ساختار سه بعدي 
SACS طراحي شده جهت افزايش کارآيي اسپرم‌زايي و توليد اسپرم‌هاي فعال جوجه در آزمايشگاه.
— استفاده از روش
MACS به ويژه بر اساس نشانگرهاي سطحي شناسايي شده در اين تحقيق، جهت خالص‌سازي بهتر سلول‌هاي بنيادي اسپرم‌ساز از کشت‌هاي حاصل از بافت بيضه جوجه.
— مطالعه و استفاده از ترکيبات ژني اختصاصي سلول‌هاي زاينده جنسي جوجه، جهت هدايت سلول‌هاي بنيادي ديگر از قبيل سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي جوجه به سمت توليد سلول‌هاي بنيادي اسپرم‌ساز و استفاده از آنها براي اهداف زيست‌فناوري همانند توليد جوجه‌هاي تراريخت.
— نشاندار کردن سلول‌هاي بنيادي اسپرم‌ساز جوجه با ترکيبات مناسب همانند پروتئين‌هاي فلورسنت از قبيل
GFP جهت رديابي اين سلول‌ها در محيط داخل بدن و کشت‌هاي سلولي در آزمايشگاه.
— بررسي قدرت بنيادينگي و بازگرداندن باروري و توليد اسپرم پس از تزريق و پيوند سلول‌ها بنيادي اسپرم‌ساز جوجه (نشاندار شده) به خروس بالغ عقيم شده.
— در صورت موفقيت‌آميز بودن فرآيند پيوند سلول‌ها بنيادي اسپرم‌ساز جوجه حاوي ژن خارجي (همانند
GFP) و توليد زاده‌هاي تراريخت، مي‌توان مطالعات جهت توليد زاده‌هاي تراريخت براي ژن‌هاي مورد نظر و مهم جهت توليد محصولات زيست‌فناوري صنعتي و دارويي را تداوم داد.

شناسایي گنجشک سانان حوزه ی آبریز کارده با استفاده از ژن میتوکندریایي  COX1

استفاده از سایر ژن های میتوکندریایی و یا ژن های هسته ای در بررسی های مولکولی و مقایسه نتایج حاصل؛
2- مطالعه و بررسی کامل تر گونه های دارای تغییرات بیش از حد آستانه؛
3- مطالعه و بررسی جامع تر روابط فیلوژنتیکی راسته گنجشک سانان.

شناسایی گنجشک سانان زادآور شهرستان سرخس با استفاده از
ژن  میتوکندریایی
COX1 و پروب  های تخصصی

استفاده از سایر ژن  های میتوکندریایی یا ژن  های هسته  ای در بررسی  های مولکولی و مقایسه عملکرد آنها
2. مطالعه و بررسی جامع  تر روابط فیلوژنتیکی راسته گنجشک سانان در شمال شرق کشور
3- طراحی پروب  های تخصصی  برای گونه  های حائز اهمیت و مورد حفاظت.

طراحی بیوراکتور تولید کود بیولوژیک بر اساس مصرف گوگرد به صورت جامد یا مصرف H2S  (با کاربری به عنوان بیوفیلتر در شیرین سازی گاز ترش)

طراحی بیوفیلتر حذف گاز هیدروژن سولفید با سیستم پیوسته(continuos) با استفاده از    باکتری  های باکتری های  A. thiooxidans و A. ferrooxidans و جدایه SOB1
2- شناسایی مولکولی جدایه
SOB3
3- استفاده از جدایه  های
SOB2 و SOB3 در بیوفیلتر حذف گاز هیدروژن سولفید با سیستم بسته(batch) و پیوسته(continuos)  
4- بهینه  سازی رشد جدایه  های
SOB1، SOB2 و SOB3
5- بهینه  سازی فاکتورهای موثر بر بیوفیلتراسیون در بیوفیلتر حذف گاز هیدروژن سولفید با سیستم پیوسته(
continuos)
6- تهیه بستر های جدید و مناسب برای تثبیت باکتریهای مورد آزمایش

مطالعه بافت شناسی تاثیر ماتریکس سه بعدی سلول زدایی شده کلیه موش سوری بر رفتار سلول‌های بنیادی مزانشیمی

بررسی میزان حفظ اجزای ماتریکس خارج سلولی در داربست سلول‌زدایی شده کلیه با استفاده از روش‌های ایمنوهیستوشیمی
2) استفاده از میکروسکوپ الکترونی جهت بررسی حذف کامل اجزای سلولی از داربست سلول زدایی         شده‌ی کلیه
3) استفاده از میکروسکوپ الکترونی گذاره جهت تایید تمایز سلولی و تبدیل سلول‌های مزانشیمی به سلول‌های پوششی دارای پولاریته و ایجاد اتصالات سلولی
4) بررسی برهم‌کنش سلول‌های بنیادی جنینی با داربست‌ کلیه سلول‌زدایی شده
5) استفاده از روش ایمونوهیستوشیمی جهت بررسی تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی چربی انسان در داربست‌ها با استفاده از مارکرهایی مانند
Cytokeratin و PAX2
6) بررسی ایمونوهیستوشیمی تکثیر سلولی با استفاده از مارکر
KI-67
7) بررسی آپوپتوز با استفاده از کیت‌های اختصاصی

مطالعه بافت شناسی رفتار سلول  های بنیادی مزانشیمی انسانی کشت داده شده در ماتریکس سلول  زدایی شده لثه انسان در حضور هیالورونیک اسید در شرایط in vitro

مطالعه میزان حفظ اجزاء ماتریکس خارج سلولی بافت لثه پس از اعمال سلول  زدایی به کمک روش  های ایمنوهیستوشیمی
2- بررسی محتوای
DNA در بافت طبیعی و ماتریکس فاقد سلول لثه
3- مقایسه رفتار  های سلولی در داربست  های با تخریب بیشتر ماتریکس خارج سلولی و داربست  های با میزان تخریب کمتر
1- مطالعه میزان حفظ اجزاء ماتریکس خارج سلولی بافت لثه پس از اعمال سلول  زدایی به کمک روش  های ایمنوهیستوشیمی
2- بررسی محتوای
DNA در بافت طبیعی و ماتریکس فاقد سلول لثه
3- مقایسه رفتار  های سلولی در داربست  های با تخریب بیشتر ماتریکس خارج سلولی و داربست  های با میزان تخریب کمتر

مطالعه توجه (Attention) با نظر به تغییرات هورمون های جنسی قبل و پس از بلوغ و یائسگی در انسان

بررسی نقش هورمون LH در تکوین شبکه ی عصبی توجه در دوران بلوغ :
- در سطح رفتاری و در سطوح مختلف توجه
- در سطح نوروآناتومیکی ( بافت شناسی و سیتوشیمیایی ) در موش صحرایی
- در سطح میانجی های عصبی و گیرنده های آنها در موش صحرایی
2- بررسی نقش هورمون
LH در تکوین شبکه های عصبی هنگام بلوغ در سطوح رفتاری، نوروآناتومیکی و میانجی های عصبی و گیرنده های آنها در موش صحرایی
3- موارد 1و2 برای هورمون های استروژن، پروژسترون و تستوسترون
4- بررسی ارتباط بین سطح هورمون تستوسترون و عملکرد شناختی توجه در جنس نر و ماده

مطالعه رادیوگرافیک و هیستومورفومتریک اثر سم دیازینون و مکمل ویتامین D بر بافت استخوان و پلاک رشد موش صحرایی

 سنجش چگالی معدنی استخوان  (BMD) افرادی همچون کشاورزان و دامداران و افرادی که در معرض این سم هستند.
• مطالعه اثر دیازینون بر رفتارهای سلول و تعامل سلول- ماتریکس.
• مطالعه اثر دیازینون بر سیر تکوین استخوان در مراحل مختلف جنینی.
• استفاده از مدل  های حیوانی مختلف مثل توتیا.
• سنجش سطوح مالون دی الدئید  سرم به عنوان آخرین محصول ناشی از پراکسیداسیون لیپیدی سلول  ها در بافت استخوان.
• سنجش نوسانات کلسیم، فسفر، متابولیت  های ویتامین
D، پاراتورمون، هورمون  های جنسی (FSH_LH_Estradiol_Testosterone).
• سنجش نشانگر  های بیوشیمیایی تغییرات استخوان شامل استئوکلسین، استئوپروتگرین  و آلکالین فسفاتاز بافت استخوان  (مارکرهای ساخت استخوان)، و مارکرهای جذب استخون مثل انتهای
C کلاژن  (CTX) و  sRANKL.
• سنجش میزان استئوئید ساخته شده توسط استئوبلاست  ها با رنگ  آمیزی
Goldner. و اندازه  گیری نرخ رسوب معدنی استخوان  (MAR).
• تخمین مقدار استخوان اسفنجی که در امتداد پلاک رشد ایجاد می  شود توسط نقشه  های رنگی سه بعدی برای مشاهده کاهش یا افزایش ضخامت این ناحیه که مبین میزان کلسیفه شدن پلاک رشد است.
• مصرف آنتی اکسیدان  هایی مثل ویتامین
E و C در پیش  گیری از آسیب اکسیداتیو ناشی از دیازینون در بافت استخوان.
• مصرف بیس فسفونات  ها، کورتیکواستروئیدها، مصرف هورمون  ها و ترکیب عوامل مختلف در بهبود آثار مضر دیازینون.

مطالعه مقدماتی بیوسیستماتیک خانواده Lycosidae در شمال شرق ایران براساس مطالعات ریخت شناسی و آرایه شناسی DNA  ژن COI (Arachnida:Araneae)

انجام بررسی‌های ریخت سنجی و ریخت شناسی کامل تر و رسم درخت مربوط به داده‌های ریخت سنجی و مقایسه نتایج آن با نتایج حاصل از مطالعات مولکولی.
2-  استفاده از تعداد نمونه های بیشتر و کامل تر در مطالعات مولکولی.
3- استفاده از سایر ژن‌های میتوکندریایی و یا ژن‌های هسته ای در بررسی‌های مولکولی و مقایسه نتایج حاصل.
4- بررسی رابطه پراکنش گونه‌ها با شرایط اقلیمی، میزان
UV، نوع خاک، آب و هوا و پوشش گیاهی در منطقه.

مطالعه مقدماتی بیوسیستماتیک راسته رطیل ها(Arachnida: Solifugae)
در شمال شرق ایران

 انجام نمونه  برداری گسترده از تمام نقاط ایران به منظور شناسایی فون رطیل  های ایران و تعیین دقیق محدوده پراکندگی آنها.
2. بررسی بوم شناختی گونه  ها به منظور آشکار ساختن زیستگاه، اقلیم و پوشش گیاهی مناطقی که رطیل  ها در آن زندگی می  کنند.
3. تدوین یک مجموعه از رطیل  ها به منظور دسترسی دیگر دانشجویان به نمونه  های تیپ.
4. انجام بررسی  های مورفومتری و ریخت سنجی هندسی وکروموزومی به منظور یافتن صفات مناسب برای جداسازی گونه  ها از یکدیگر.
5. استفاده از سایر ژن  ها  ی میتوکندریایی از قبیل
cytb و ژن  های هسته  ای در مطالعات مولکولی به منظور تعیین حدود صحیح آرایه های فراگونه  ای و همچنین تقویت بوت استرپ کلاد  های اصلی.
6.  بررسی روابط فیلوژنتیک و تعیین جایگاه آرایه  شناختی با استفاده از تلفیق داده  ها حاصل از مطالعات با رویکرد  های مختلف
7. انجام نمونه  برداری اختصاصی و کامل  تر از دو گونه
Galeodes caspius و Galeodes bacillatus  و بررسی دقیق آنها با استفاده از مطالعات مختلف به منظور تعیین دقیق جایگاه تاکسونومیک این گونه  ها.

مطالعه نشانگرهای بنیادی، سرطانی و بنیادی سرطانی در سلول  های KYSE30 و بررسی اهمیت آن  ها در بیماری زایی سرطان  های گوارشی

تلاش بیشتر جهت استحصال و کشت سلول  های سرطانی مری با استفاده از روش مناسب پیشنهاد شده در این پژوهش
بررسی بیان انواع نشانگر  های بنیادی سرطانی مانند
CD133، CD44 و CD15 در سایر رده  های سلولی ESCC
بررسی بیان سایر انواع نشانگر  های بنیادی سرطانی مانند
ALDH1، IL-8 و BMI-1 در سلول  های KYSE30
بررسی تاثیر رتینوئیک اسید بر بیان تعدادی از پروتئین  های شناخته شده در سلول  های 
KYSE30مانند SPHK1، EGFR و DNMT1
تزریق سلول  های
CD44+ KYSE30 به حیوانات سلب ایمنی شده و بررسی قدرت تومورزایی این سلول  ها در شرایط in vivo
کاهش بیان
CD44 به روش RNA interference و مطالعه اثرات حاصل از آن بر ویژگی  های زیستی سلول  های KYSE30
القای تمایز در سلول  های
KYSE30 با استفاده از سایر عوامل القا کننده مانند والپروئیک اسید و بررسی تغییرات ناشی از آن
مطالعه و مقایسه بیان
CD44 در نمونه  های سالم و توموری بافت مری با استفاده از ایمونوهیستوشیمی و real time RT-PCR
تایید نتایج حاصل از بررسی بیان
SOX2 در بافت  های سالم و سرطانی مری با استفاده از وسترن بلات

تشخيص گونه‌هاي جلبكي Scenedesmus و بررسي اثرات آللوپاتي آن بر جلبك‌هاي سبز تك سلولي حومه‌ي مشهد

 استفاده از صفات مولکولی به‌منظور بررسی سطح واقعی تنوع در جنس Scenedesmus و مشخص کردن پارامترهای اکولوژیکی زیستگاه آن‌ها
§ شناسایی متابولیت‌های تولید شده توسط گونه‌های
Scenedesmus و استفاده از آن‌ها به‌عنوان ترکیبات ضد جلبک در کنترل بلوم‌های جلبکی
§ بررسی اثر متابولیت‌های تولید شده بر حشرات و کاربردهای بالقوه‌ی آن‌ها به‌عنوان آفت‌کش‌های دوستدار طبیعت

بررسی پاتوفیزیولوژی کلیه در گوسفندان نر بومي منطقه آلوده به آرسنیک ارغش نيشابور

 جهت تعیین میزان دقیق آرسنیک موجود دربافتها و وضعیت پاتولوژیکی غشا فیلتراسیون، بهتر است این بررسیهای بافت شناسی با استفاده از تکنولوژی میکروسکوپ الکترونی انجام شود.
• برای مشخص شدن اثرات آرسنیک بر بافتهای کلیوی به صورت مجزا،  لازم است از روشهای رنگ آمیزی تخصصی بافتی استفاده شود.
• برای مشخص شدن تاثیرات آرسنیک بر سایرفاکتورهای خونی و همچنین اندازه گیری میزان آرسنیک خون، بهتر است بررسیهای بیوشیمیایی گسترده تری انجام شود.
• جهت تشخیص رابطه بین میزان فاکتورهای موجود در خون و ادرار و رابطه آن با میزان آرسنیک، بررسی  همزمان نمونه ادرار حیوانات نیز بررسی شود.
• نوع تغذیه حیوانات و تاثیری که احتمالا در کاهش یا افزایش مسمومیت خواهد داشت، مورد بررسی قرار گیرد.
• جهت دست یافتن به نتایج آماری دقیق تر افزایش تعداد نمونه های مورد بررسی ضروری است.

بررسی تغییرات ساختاری کلیه در جنین  های مادران هایپرگلیسمیک و اثرات تجویز مادری عصاره  ی آبی- الکلی گیاه چرخه (Launaea acanthodes) بر آن

 بررسی بیوشیمایی و فارماکولوژیکی عصاره  ی گیاه چرخه و تعیین مکانسیم دقیق تأثیر گذاری گیاه چرخه.
2- ارزیابی توان عملکردی کلیه  های فرزندان به دنیا آمده از مادران هایپرگلیسمیک تیمار شده با عصاره  ی گیاه چرخه از هنگام تولد تا رسیدن به بلوغ.
3- بررسی   آپوپتوز در کلیه جنین  ها با استفاده از کیت
TUNEL assay.
4- بررسی دوزهای بالاتر و پایین  تر تجویز گیاه چرخه بر میزان قند خون مادران و تأثیر آن بر روی کلیه جنین.
5- بررسی اثرات گیاه چرخه بر دیگر اندام  های بدن جنین و همچنین بر اندام  های بدن مادر.

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                                         bazgasht


                                                                                                                         

                                                                                                                          bazgasht

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء