پیشنهادهای پژوهش رشته زراعت

zeraat

 

 


 home-1صفحه اصلی

1391

1392


Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393

 

عنوان

پیشنهادات پژوهش

تاثیر پرایمینگ بذر، نشاءکاری و کود بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد هندوانه بذری (Citrullus lanatus)

پیشنهاد می  شود از سایر روش  های پرایمینگ بذر برای دست یابی به بالاترین و سریع  ترین درصد و مدت جوانه  زنی و به دنبال آن کاهش طول مدت پرورش نشاء، استفاده شود.
2) استفاده از بسترهای کشت مختلف برای تعیین بهترین بستر کشت برای تولید نشاء هندوانه  بذری
3) پیشنهاد می  شود در زمینه تولید گلدان  های مخصوص جهت نشاءکاری هندوانه   بذری اقدام گردد چرا که به نظر می  رسد با تولید گلدان  های بزرگ  تر و نیز قابل تجزیه در خاک، بتوان نشاء هندوانه   بذری و سایر گیاهان زراعی قابل نشاء را به مدت بیشتری در خزانه نگهداری نمود.
4) استفاده از تاریخ  های مختلف انتقال نشاء به  منظور یافتن بهترین تاریخ کاشت برای این گیاه توصیه می  شود.
5) استفاده از سایر کودهای بیولوژیک به صورت محلول پاشی و پیش تیمار بذر بر روی هندوانه بذری.

بررسي تأثیر کودهای اوره و آزوکمپوست در چین‌های مختلف بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی مرزنجوش وحشی (Origanum vulgare subsp. virid) تحت دو شرایط اقلیمی یزد و مشهد

 اثر سطوح مختلف کودهای دامی و بیولوژیک بر شاخص‌های کمی و کیفی مرزنجوش وحشی موردمطالعه قرار گیرد.
2- تأثیر تلفیقی کودهای شیمیایی همراه با کودهای آلی و بیولوژیک بر شاخص‌های کمی و کیفی این گیاه بررسی گردد.
3- اثر متقابل کودهای آلی و بیولوژیک و سطوح خشکی بر خصوصیات کمی و کیفی مرزنجوش وحشی به دلیل افزایش مقاومت به خشکی در این گیاه بررسی گردد.
4- سازوکارهای تغذیه‌ای این گیاه در شرایط کمبود عناصر غذایی موردبررسی قرار گیرد.
5- بررسی تأثیر قارچ‌های میکوریزا بر خصوصیات کمی و کیفی این گیاه موردمطالعه واقع شود.
6- به‌منظور مطالعه دقیق  تر اثرات کودهای آلی و زیستی، اجرای آزمایش‌های طولانی‌مدت، ضروری به نظر می  رسد.

بررسی امکان جایگزینی کودهای شیمیایی با آلی در زراعت کلزا (Brassica napus) در شرایط آبیاری کامل و کم آبیاری

آزمایشات طولانی  مدت جهت مطالعه دقیق  تر اثرات کودهای آلی انجام شوند.
2-تأثیر مقادیر دیگر کودهای ورمی  کمپوست، گاوی و کمپوست بر عملکرد کلزا مورد بررسی قرار گیرد.
3-ضروری  است با انجام نوآوری  ها، گام  های مؤثرتری در گسترش هرچه بیشتر کلزا بعنوان یک گیاه روغنی ارزشمند برداشته  شود، به این امید که در آینده  ای نه  چندان دور شاهد پیشرفت کشور عزیزمان ایران در عرصه تولید و حتی صادرات این محصول و همچنین تبدیل ایران بعنوان یکی  از کشورهای قطب   تولید گیاهان روغنی و ازجمله کلزا در جهان باشیم.

بررسی اثر بسترکاذب وکاربرد مقادیر مختلف علفکش تریفلورالین بر جمعیت، تنوع و تراکم علف‌های هرز لوبیا
(
Phaselous vulgaris L.) در شرایط اقلیمی مشهد

اندازه‌گیری حجم آب مصرفی در تیمار پیش‌آبیاری روش‌های تهیه بستر کاذب و کهنه بذر
مطالعه امکان‌سنجی بهینه‌سازی روش بستر تهیه بسترکاذب در شب
استفاده از دیگر علف‌کش‌های پس‌رویشی مهار علف‌های هرز لوبیا در تلفیق با تهیه بسترهای کاذب و بستر کهنه بذر
مطالعه این روش‌های مدیریت علف‌های هرز در محصولات پاییزه
 

ارزيابي اثر روغن‌های گیاهی بر کشش سطحی، مقاومت به باران‌شويي و تجزيه نوري علف‌کش ستوکسيديم در کنترل يولاف‌وحشي (Avena ludoviciana Durieu.)

 بررسی و ارزیابی سمیت ترکیبات حاصل از تجزیه نوری علف‌کش های دیم و بویژه ستوکسیدیم که در ایران مصرف بالایی دارد، چرا که گزارشاتی متناقض در مورد سمیت بیشتر (کمپ بل و پنر، 1985؛ شواف و کارلسون، 1992 ) و یا کمتر (چو و مک گریگور، 1983؛ مکینز و همکاران، 1992) ترکیبات حاصل از تجزیه نوری این علف‌کش منتشر شده است.
2- بررسی میزان تغییر خصوصیات شیمیایی ترکیبات حاصل از تجزیه این علف‌کش ها و افزایش یا کاهش پتانسیل آلوده سازی محیط توسط این ترکیبات
3- ارزیابی اثر روغن‌های گیاهی در تجزیه نوری سایر علف‌کش های سیکلوهگزاندیون
4- ارزیابی اثر سایر مواد افزودنی در تجزیه نوری علف‌کش‌های سیکلوهگزاندیون
5- ارزیابی اثر مواد افزودنی رایج و توصیه شده در تجزیه نوری علف‌کش‌های پرمصرف

تأثیر کم آبیاری و تنش سرما بر صفات آگرو فیزیولوژیکی و اسانس گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)

 مطالعه کارآئی کودهای شیمیایی، آلی و بیولوژیکی بر عملکرد و ترکیبات اسانس در شرایط متفاوت رطوبتی
• تعیین نیاز آبی گیاه در مراحل مختلف رشد با استفاده از لایسیمتر
• بررسی پاسخ
های زراعی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در سطوح مختلف تنش شوری در گلخانه و مزرعه 
• تعیین آرایش مناسب کاشت به منظور حصول به حداکثر عملکرد برگ و بذر
• مطالعه تاریخ
های کاشت و انتقال نشا در فصل پاییز و در شرایط متفاوت آب و هوایی کشور (به ویژه خراسان بزرگ) و ارزیابی تحمل به يخ زدگی این گیاه در شرایط طبیعی
• مقایسه رشد و استقرار گیاه در خاک
های با بافت سبک (شنی) و متوسط 
• مقایسه عملکرد کمی و کیفی اکوتیپ
های مختلف نوروزک در شرایط آبیاری مطلوب و تنش در مزرعه
• مقایسه و تعیین خصوصیات کیفی و کمی روغن بذر در پاسخ به تنش
های خشکی و شوری
• افزایش کارآیی استفاده از منابع با مطالعه کشت مخلوط نوروزک با سایر گیاهان زراعی و دارویی
• بررسی خصوصیات کیفی علوفه در مراحل مختلف فنولوژی و تعیین مناسب ترین زمان چرا
• مطالعه صفات ریخت شناسی، تشریحی و معماری (آرایش ریشه) در اعماق مختلف خاک
• مطالعه آفات بذر خوار و بیماری
های گیاه و تعیین مناسب ترین روش پیشگیری یا مبارزه
• انجام پروژه
های اصلاحی جهت افزایش مقاومت به ریزش بذر و آفات 

تاثير گونه‌هاي گياهي و کودهاي زيستي، شيميايي و آلي بر ميزان تأثير و فعاليت قارچ ميکوريزا در شرايط گلخانه 

پیشنهاد می‌شود که برای حصول نتایجی با قابلیت اطمینان بالاتر در مورد اثر کودهای بیولوژیک بر گیاهان زراعی، این آزمایشات در قالب طرح  های چند ساله اجرا شود.
-اثر سایر کودهای بیولوژیک ( برای مثال باکتری  های تثبیت کننده فسفر و گوگرد) نیز در گیاه سورگوم و ماشک گل‌خوشه‌ای مورد آزمایش قرار گیرد.
-بررسي اثرات گونه  هاي دیگر میکوریزا و باكتري  هاي احیا کننده نیتروژن بر روي گیاه سورگوم و ماشک گل‌خوشه‌ای.
-اندازه‌گیری عناصر غذایی موجود در خاک و تنوع میکروبی خاک پس از کاربرد کودهای بیولوژیک و آلی در انتهای فصل رشد.
-بررسی ترکیبات مختلف کودهای آلی و بیولوژیک با کودهای مذکور.

بررسی اثر پیش تیمار بذور و تنش سرما بر خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و رشد گیاهچه‌های برنج تحت شرایط کنترل شده

 استفاده از غلظت‌های اسپرمیدین بالاتر از 300 میلی‌گرم بر لیتر، به دلیل اثر صعودی بهبود تحمل به سرما در گیاهچه‌های برنج تا این غلظت از اسپرمیدین
2- استفاده از ترکیبات شیمیایی دیگر (جیبرلیک اسید، گلایسین بتائین، پلی آمین‌های دیگر و غیره) در فرآیند پیش تیمار به منظور بررسی اثرشان بر رشد گیاهچه تحت شرایط تنش سرما
3- انجام این آزمایشات در سطح مزرعه به منظور بررسی اثر سرما و پیش تیمار در شرایط طبیعی
4- انجام این آزمایشات در سطح مزرعه به منظور بررسی اثر سرما و پیش تیمار در افزایش عملکرد گیاه
5- بررسی طول مدت پیش تیمار بذور  بر بهبود رشد گیاهچه‌ها تحت شرایط تنش سرما
6- بررسی طول مدت تنش سرما و همچنین درجه حرارت‌های مختلف بر رشد گیاهچه‌ها
7- بررسی پارامترهای فیزولوژیکی و بیوشیمیایی بیشتر در گیاهچه‌های تولیدی از بذور پرایم شده تحت شرایط تنش سرما
8- بررسی اثر پیش تیمار و تنش سرما بر خصوصیات ریشه‌ گیاهچه‌های تولید شده
9- انجام این آزمایشات بر روی ارقام بیشتر به منظور انتخاب بهترین رقم متحمل به سرما از بین تعداد بیشتری از ارقام

ارزیابی شاخص های کشت مخلوط و برخی ویژگی‌های رشدی زیره سبز (Cuminum cyminum) و نخود (Cicer arietinum) در كشت مخلوط تأخیری

 کشت مخلوط تأخیری زیره سبز با گیاهانی که دوره رشدی طولانی  تری دارند یا گیاهان دو ساله صورت گیرد.
• کارایی مصرف آب، نور و نیتروژن بررسی شود.
• کشت مخلوط زیره سبز با نخود به صورت درهم صورت گیرد.
• استفاده از کشت مخلوط زیره سبز و نخود به منظور کنترل آفت اگروتیس.

مطالعه‌ شاخص  های اکوفیزیولوژیکی رشد در مخلوطهای جایگزینی و افزایشی دو گیاه ماریتیغال ((Silybum marianum L. و رازیانهFoeniculum vulgare Mill.) )

 تکرار این آزمایش در سال‌های آتی جهت بررسی رقابت بین گونه‌ای بین دو گیاه.
2- بررسی شاخص  های اکوفیزیولوژیکی گونه‌های دیگر دارویی، در کشت مخلوط با ماریتیغال و رازیانه و مقایسه آن با کشت خالص.
3- ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ماریتیغال در کشت‌مخلوط نواری و درهم با رازیانه و مقایسه این سیستم‌های کشتی با یکدیگر.
4- ارزیابی كارآيي استفاده از منابع بويژه مواد غذایی و آب در سیستم کشت‌مخلوط ماریتیغال و رازیانه در مقايسه با كشت‌هاي خالص.

ارزیابی خصوصیات رشد و عملکرد کمّی گیاه دارویی گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) در پاسخ به مقادیر مختلف آبیاری و تراکم   بوته

 بررسی اثر مقادیر مختلف تراکم و آبیاری بر خصوصیات کیفی گاوزبان اروپایی از جمله مقدار موسیلاژ و عناصری مانند سدیم و پتاسیم در سر شاخه‌ها و برگ و مقدار روغن دانه و اسیدهای چرب از جمله گامالینولنیک اسید در دانه
• محاسبه کارایی مصرف آب، نور و نیتروژن تحت تأثیر مقادیر مختلف آبیاری و تراکم بوته
• بررسی اثر مقادیر مختلف آبیاری و تراکم بوته بر جمعیت علف‌های هرز در کشت گاوزبان اروپایی

بررسی اثر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کدو پوست کاغذی (.Cucurbita pepo L)

گیاه کدو تخم کاغذی یک گیاه رشد نامحدود بوده که رشد رویشی و زایشی در آن به‌طور همزمان انجام می‌گیرد، بنابراین توصیه می‌شود که با در اختیار گذاشتن فضای کافی برای این گیاه، توسعه بیشتر و بهتر برگ‌ها میسر شود تا منجر به بیشترین کمیت و کیفیت شود.
با توجه به اینکه بخش‌های مختلف کدو تخم کاغذی، نظیر گوشت میوه، ساقه و برگ‌ها و دانه، در صنایع غذایی، دامداری و خشکبار کاربرد دارند، پیشنهاد می‌شود تحقیقاتی روی استفاده از آن‌ها صورت پذیرد.
با توجه به اینکه امروزه خواص روغن کدو تخم کاغذی در درمان بیماری‌ها مورد توجه واقع شده و کشت و کار آن رو به افزایش است و این‌که کشور ما با کم آبی و خشکی مواجه است، لذا توصیه می‌شود کارایی مصرف‌ آب در تراکم 5/2 بوته در مترمربع، روی این گیاه دارویی بررسی شود. به هر حال برای دست‌یابی به عملکرد کمی و کیفی مطلوب گیاه کدو تخم کاغذی، بایستی در هر منطقه نسبت به تحقیقات به‌زراعی لازم اقدام نمود.

شبيه سازي اثرات كم آبي، تغيير اقليم و خسارت بيماري ريزومانيا  بر توليد چغندر قند

 مدل رشد چغندرقند تأثیر ژنوتیپ و نوع رقم را در نظر نمی  گیرد چرا که این مدل بر اساس داده-های حاصل از ژنوتیپ  های مختلف چغندرقند توسعه یافته است. با این حال میتوان در بررسی  های آینده تأثیر ژنوتیپ را از طریق واسنجی پارامترهای مدل (احتمالاً پارامتر ضریب تخصیص ماده خشک به شکر) وارد مدل کرد (اسکات و جگارد، 2000). با توجه به تفاوت محسوس ارقام چغندرقند داخلی نسبت به ارقام خارجی، اضافه کردن تأثیر ژنوتیپ به مدل برای استفاده در مناطق مختلف کشور میتواند در افزایش کارایی مدل نقش مهمی داشته باشد.
2. مدل رشد چغندرقند در شرایط این تحقیق بر اساس تنش رطوبتی 50 درصد نیاز آبی گیاه و تنش ثابت در طی دوره رشد واسنجی شده است. با این حال با توجه به اینکه تنش آبی در زراعت چغندرقند ممکن است با انواع دیگری از تنش خشکی مثل تنش ابتدا و انتهای فصل نیز مواجه شود که تأثیر  متفاوتی بر رشد و عملکرد چغندرقند دارند (محمدیان و همکاران، 1388)، پیشنهاد می  گردد برای سایر انواع تنش خشکی نیز واسنجی شود.
3. کشت چغندرقند در پاییز و در مناطقی که دمای زمستان در آنها آنقدر کاهش نمی  یابد که به گیاهچه  های چغندرقند خسارت وارد کند، امکان پذیر می  باشد و این روش کاشت میتواند در برخی از مناطق سبب افزایش عملکرد چغندرقند نیز گردد (وود و اسکات، 1975؛ لانگدن و توماس، 1989). در ایران بویژه در خراسان نیز سال  هاست روی این نوع از کشت تحقیق شده است و از سال 1393 عملاً این نوع کشت به مرحله اجرا در سطح مزارع زارعین نیز رسیده است. بر این اساس پیشنهاد می  گردد مدل رشد چغندرقند در شرایط کشت پاییزه نیز واسنجی گردد.

مطالعه شاخص‌های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد شاهدانه (Cannabis sativa L. ) و ماش( Vigna radiata L. )در كشت  های مخلوط جايگزيني و افزايشي

 کشت تاخیری این مخلوط انجام گیرد به طوری که یا ماش ابتدا در خزانه کشت شود و در مرحله بعد نشاء کاری شود یا ماش بین یک تا دو ماه زودتر در زمین کشت شود.
• کارایی استفاده از منابع (نور، آب و نیتروژن) کشت مخلوط این دو گیاه مورد بررسی قرار گیرد.
• امکان کشت این دو گونه در یک سیستم مخلوط به صورت نواری می  باشد.
• با توجه به حجم بالای کانوپی در شاهدانه پیشنهاد می  شود شاهدانه با لگوم  های دارای شدت رقابتی بیشتر مثل یونجه و شنبلیله در مخلوط مورد ارزیابی قرار گیرد.
• امکان استفاده از شاهدانه به عنوان قیم برای ارقام کاملا رونده گیاهان مختلف در کشت مخلوط و امکان سنجی ایجاد اصل مساعدت.

جذب و کـارايـي مصـرف نـور در گياه دارويي پنيــرک (Malva sylvestris L.) تحت تأثير منابع مختلف کودهاي آلي، زيستي، شيميايي و کشت مخلوط با شنبليله

با توجه به اثر فراوان شرایط اقلیمی بر نتایج آزمایش‌های مزرعه‌ای و وجود منابع مختلف خطا در این آزمایش‌ها، تکرار این پژوهش در زمان و مکان‌های مختلف ضروری به نظر می‌رسد.
2. کاربرد سطوح مختلف کود دامی در ترکیب با کودهای بیولوژیک به جهت تعیین مقدار بهینه مصرف کود آلی.
3. استفاده از سایر منابع کود آلی و مقایسه این منابع در ترکیب با کودهای بیولوژیک.
4. تغییر ترکیب کشت مخلوط و بررسی تطابق گیاه پنیرک با سایر گیاهان مؤثر در کشت مخلوط.
5. مطالعه و بررسی ویژگی‌های میکروارگانیسم‌های خاکزی پس از استفاده از کودهای بیولوژیک و دوام و بقای آن‌ها در خاک پس از سال‌های آزمایش.
6. مطالعه کارایی کودهای بیولوژیک در شرایط تنش‌های مختلف، به خصوص تنش کم آبی و مطالعه اثر کودهای آلی در هماهنگی با کودهای بیولوژیک در این شرایط.
7. مطالعه اثر کودهای بیولوژیک بر کارایی مصرف نیتروژن و کارایی مصرف آب.
8. مطالعه اثر کودهای بیولوژیک و کشت مخلوط بر میزان مواد مؤثره دارویی و سایر اجزای کاربردی گیاه در صنایع.
9. مطالعه اثرات سایر کودهای زیستی به خصوص قارچ میکوریزا بر شاخص‌های رشدی در گیاه پنیرک.

اثرات حاشيه اي گياه هرز تاتوره (Datura  starmonium) بر تراکم آفات کليدي گوجه فرنگي 

با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق، پیشنهاد می‌گردد که تأثیر گیاه هرز تاتوره بر روی جمعیت آفات سایر محصولات زراعی مورد ارزیابی قرار گیرد.
• پیشنهاد می‌شود که کشت حاشیه ای سایر گیاهان خانواده 
Solanaceae مانند بادمجان و تاجریزی بر روی تنوع و تراکم آفات کلیدی گوجه فرنگی مورد بررسی قرار گیرد.
• به منظور بررسی دقیق تر تأثیر فاصله از حاشیه بر روی جمعیت آفات پیشنهاد می‌شود که فواصل بیشتر از
۲۰ متر مورد مطالعه قرار گیرد.
• با توجه به اینکه تمامی تکرارهای این مطالعه در یک مزرعه انجام شده است پیشنهاد می‌شود که هر کدام از تکرارها در مزارع جداگانه و در مناطق مختلف انجام گیرد تا در مکان های مختلف تأثیر آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
• تحقیقاتی در مورد حاشیه های علف هرزی با توجه به علف های هرز خودرو انجام شود.

اثر فناوری‌‌های نوین زراعی بر ویژگی‌‌های رشد، عملکرد، اجزای عملکرد گل و بنه زعفران(Crocus sativus L.)

با توجه به اینکه گیاه زعفران در بعضی از کشورها منجمله ایتالیا به صورت گیاه یکساله کشت می‌گردد و همچنین بعضی زارعین صرفاً به صورت تخصصی بنه تولید می‌کنند لذا لازم است تحقیقات بر اساس اهداف اولویت بندی و انجام شود. در این راستا، پیشنهادات زیر ارائه می‌گردد:
1. اثر بستر کاشت (رس، شن، ورمی کولیت، ورمی کمپوست، کوکوپیت، شلتوک برنج، پشم سنگ و مخلوط آنها تحت شرایط گلخانه  ای و کنترل شده بر عملکرد و اجزاء عملکرد زعفران.
2. بررسی و مقایسه سازگاری کشت نشائی پس از برداشت گل زعفران تحت شرایط کنترل شده و مقایسه آن با شرایط کشت معمول در مزرعه.
3. بررسی اثر تیمار‌های هورمونی به همراه دما‌های مختلف نگهداری بر روی خواب و عملکرد گلدهی زعفران.
4. بررسی اثر کود‌های زیستی در شرایط مزرعه و کنترل شده بر کمیت و کیفیت زعفران.
5. اثر تنش‌های زیستی و غیر زیستی تحت شرایط کنترل شده بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران.
6. بررسی اثر وزن و تراکم بنه در مزارع یک تا چهار ساله بر خصوصیات گلدهی و بنه زعفران.
7. بررسی اثر انواع خاکپوش‌‌های طبیعی و مصنوعی در شرایط مزرعه بر عملکرد گل و بنه زعفران.
8. بررسی اثر ترکیبات شیمیایی  مختلف بر طولانی کردن خواب بنه زعفران (
Crocus sativus) در شرایط کنترل شده و ویژه گی های ترکیبات مؤثره آن.

اثر کودهای آلی و تلقيح ميكوريزايي بر شاخص‌هاي رشدي، عملكرد و ویژگی‌های کیفی گياه دارویی شويد (Anethum graveolens L.)

تاثیر منابع تغذیه‌ای مختلف بر کارایی مصرف منابع (عناصر غذایی، آب و نور) ارزیابی شود.
- اثر کودهای زیستی بر خصوصیات فیزیکی خاک مورد مطالعه قرار گیرد.
- فعالیت بیولوژیک خاک (از جمله زیست  توده و تنوع میکروبی خاک) تحت تاثیر تیمارهای تغذیه‌ای مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد.
- اثر کودهای بیولوژیک بر حجم و طول مخصوص ریشه گیاه دارویی شوید بررسی شود.
- اثر عوامل مدیریتی مختلف بر ترکیبات اسانس و اجزای روغن گیاه دارویی شوید مطالعه شود.
- اثرات دراز مدت استفاد از کودهای بیولوژیک بر خصوصیات خاک، با انجام پژوهشی چندساله بررسی شود.

اثر زمان رسیدگی و شرایط محیطی پس از پراکنش دانه بر خواب و جوانه زنی  سلمه تره
(
Chenopodium album L.)  و تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.)

ارائه پیشنهادات زیر می تواند در جهت تکمیل هر چه بیشتر نتایج حاصله از این پژوهش گام بردارد:
1- بررسی تأثیر سطوح رطوبتی بذر در تنظیم سطح خواب.
در این مطالعه تنها ایجاد یک سطح رطوبتی مورد نظر بوده است، حال آنکه اگر چندین سطح از این فاکتور را در آزمایش بگنجانیم و انتخاب سطوح نیز در محدوده ای حقیقی که در مزرعه امکان وقوع دارد صورت گیرد، بهتر می توان تأثیر دما و رطوبت را به عنوان مهمترین عوامل در تنظیم خواب بذر ارزیابی کرد و البته اثرات متقابل این دو نیز قابل استنباط خواهد بود.  
2- بررسی پاسخ جوانه زنی بذر در مدت زمان های کوتاه طی دوره نگه داری.
بازه زمانی انتخابی در این آزمایش که جهت استخراج و انجام آزمون جوانه زنی در نظر گرفته شده است 40 روز می باشد. حال چنانچه این مدت را کاهش داده و به عنوان مثال 10 یا 20 روز را ملاک عمل خود قرار دهیم تغییرات بیشتری را در الگوی جوانه زنی می توانیم نشان دهیم.
3- بررسی تأثیر دماهای متناوب در تغییرات الگوی خواب.
از این رو که در مزرعه بذرها در معرض نوسانات دمایی قرا می گیرند شبیه سازی چنین شرایط دمایی که طی یک سال دفن، بذر با آن مواجه است می تواند تغییرات مشاهده شده در این شرایط را با شرایط حاکم بر این آزمایش مقایسه نموده و بتوان به نتیجه ای کلی تر در ارتباط با تأثیر دماهای ثابت و متناوب بر فرآیندهای شکست و القای خواب رسید.
4- بررسی پاسخ بذر به شدت ها و زمان های متفاوت قرار داشتن در معرض نور.
با توجه به نتایج مشاهده شد نیاز نوری بذرها به موازات تغییر سطح خواب، تغییر یافته است. با در نظر گرفتن شدت ها و مدت زمان های مختلف بودن در معرض نور می توان نیاز نوری بذرها را با توجه به سطح خواب و زمان نگه داری مشخص نمود و به ارتباط آن با شرایط دمایی و رطوبتی حاکم بر آزمایش پی برد. از طرف دیگر اهمیت نور به عنوان یکی از عوامل برطرف کننده قید نهایی جوانه زنی را به خوبی آشکار می سازد.
5- تأثیر محیط رشدی گیاه مادری بر سطح خواب و تغییرات آن.
در این مطالعه بذرها پس از رسیدگی از بوته مادری جمع آوری شده و مورد آزمایش قرار گرفتند. چنانچه بتوان در محیطی کنترل شده به لحاظ دمایی، رطوبتی و نوری عملیات کاشت علف هرز و سپس جمع آوری بذرهای آن را انجام داد، می توان تأثیر این عوامل که بی شک در بروز تغییرات الگوی خواب نقش دارند را بهتر درک کرد. همچنین می توان با مقایسه نتایج دو مطالعه به اطلاعات جامع تری در این راستا دست یافت.

تأثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر فنولوژی و عملکرد کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط اقلیمی مشهد

بررسی گلخانه‌ای و مزرعه‌ای اثر کودهای زیستی باکتریایی و قارچی بر کنترل بیماری‌های خاکزی کنجد نظیر فوزاریوم.
• بررسی رابطه بین مقدار افزایش عملکرد کنجد با تغییرات حجم ریشه و میزان آلودگی میکروبی ایجاد شده بر روی آن.
• ارزیابی چندساله تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر ویژگی‌های ساختمانی خاک، تنوع زیستی ریزموجودات خاکزی و همچنین عملکرد کنجد، جهت توصیه مناسب‌ترین کود زیستی برای منطقه.
• بررسی اثر روش‌ها و مواد مختلف بهبود (پرایم) بذر در شرایط کاربرد کودهای زیستی.
• آنالیز ضرایب مسیر ارقام و توده‌های بومی تک ساقه و منشعب کنجد جهت تعیین دقیق کلیه اثرات اجزای تاثیرگذار بر عملکرد.
• مقایسه کارایی جذب نور، آب و عناصر توسط گیاه در شرایط کاربرد انواع کودهای زیستی و شیمیایی.
• انجام مجدد آزمایش جهت تهیه مدل فنولوژی کنجد و واسنجی مدل.

بررسی خصوصيات مورفولوژيكي و آناتوميكي ريشه در مرحله سبز شدن و گیاهچه ای و تاثیر تنش اکسیداتیو ناشی از تجمع آلومینیوم در ریشه ی ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله
(
X. Triticosecale  wittmack)

 نتایج حاصل از این چنین آزمایشاتی که در محیط آزمایشگاه و گلخانه محدود شده است با نتایج حاصل از همین آزمایشات در مقیاس وسیع تر مزرعه مقایسه شود تا فرضیات محکم‌تری حاصل آید.
2- انجام مرحله دوم برای این آزمایشات و در این مرحله پس از اعمال تنش های شوری یا خشکی برای ژنوتیپ ها بررسی کنیم که نتایج بدست آمده از این تحقیقات غربالگری تا چه اندازه صحیح است.
3- استفاده از تنش های مختلف از قبیل تنش شوری در شرایط اتاقک ژل.
4- بهتر است برای آزمایشات مراحل آناتومیک دقیقا از بوته های استفاده شده در مرحله مورفولوژیک استفاده گردد تا با بررسی یافته های مورفولوژی مشخص شود که آیا ارتباطی بین تغییرات ساختار درونی و ظاهری گیاه وجود دارد یا خیر.

بررسی تغییرات زمانی و مکانی عملکرد گندم و لوبیا، مطالعه موردی:خراسان رضوی

بهینه سازی روشهای مدیریتی، انتخاب زمان کاشت و برداشت بهینه، استفاده از ارقام مقاوم به آفات وبیماریها، رشد تکنولوژی زراعی، روشهای نوین آبیاری و... میتواند جزو راهکارهای مقابله با اثرات تغییر اقلیم مدنظر قرار گیرند.
با توجه به حصول نتایج متفاوت در زمینه تعیین درصد مشارکت عوامل اقلیمی بر میزان عملکرد محصولات زراعی هر منطقه، پیشنهاد می گردد تحقیقات مشابه در مناطق دیگر برای سایر محصولات نیز انجام گردد.

استفاده از شاخص‌های زیست محیطی در ارزیابی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر محیط‌زیست
مطالعه موردی: استان البرز، شهرستان کرج

ارزیابی سایر شاخص‌های زیست‌محیطی-کشاورزی
2- استفاده از روش‌های نوین در امر ارزیابی اثرات زیست‌محیطی کشاورزی
3- جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات موردنیاز در سطح وسیع به‌صورت یک پایگاه اطلاعاتی برای محاسبه دقیق‌تر و راحت‌تر شاخص‌های زیست‌محیطی
4 – بررسی امکان ضریب دهی به برخی شاخص‌های زیست‌محیطی با توجه به پتانسیل منطقه
5- استفاده از شاخص‌های اگرواکولوژیکی در سایر شرایط آب و هوایی کشور
6- بررسی مزارع زراعی مختلف ازلحاظ اثرات زیست‌محیطی و مقایسه مدیریت‌های مختلف زراعی

ارزیابی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکي  مؤثر در تحمل به تنش کمبود آب در رقم‌های سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)

 بررسی اثر برهم‌کنش تنش آب و گرما بر سیب زمینی
- بررسی اثر تنش آب بر خصوصیات ریشه تحت شرایط مزرعه
- بررسی برهم‌کنش تنش‌های ملایم آب و عناصر غذایی به ویژه نیتروژن و پتاسیم بر سیب زمینی
- بررسی عوامل و صفات موثر بر خوپذیری سیب زمینی به تنش آب
- بررسی عوامل و صفات موثر بر بازیافت و خروج از شرایط تنش در سیب زمینی
- بررسی راه‌کارهای افزایش سهم غده‌ها از مواد فتوسنتزی و کاهش سهم غده‌های ریز تحت شرایط تنش
- بررسی پایداری صفات موثر در تحمل به تنش در سیب زمینی

بررسي تاثيرسطوح مختلف كود نيتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف آب كدو تخم كاغذي (Cucurbita pepo L.)

گیاه کدو تخم کاغذی از گیاهان دارویی تازه  وارد به کشور است که بذر و فراورده های آن در درمان بسیاری از بیماری  ها کاربرد دارد. با توجه به اهمیت این گیاه در صنایع دارویی و نبود اطلاعات کافی درمورد نیاز کودی این گیاه و اینکه این گیاه رشد نامحدود است، لذا توصیه می  شود که در زمینه تعیین بهترین سطح کودی و نیز بهترین زمان مصرف کود برای رسیدن به بیشترین عملکرد کمی و کیفی این گیاه مطالعات بیشتری انجام گیرد.
باتوجه به این‌که پژوهش  های انجام گرفته درخصوص گیاه کدو تخم کاغذی بیشتر بر روی عملکرد و اجزای آن متمرکز شده است، و کارایی استفاده از منابع تولید (آب، نور و مواد غذایی) کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. ضمن این‌که تعیین محدوده مصرف بهینه نیتروژن به  عنوان یکی از عوامل بهبود دهنده کارایی مصرف آب اهمیت ویژه ای در پایداری کشاورزی دارد. لذا توصیه می  گردد که پژوهش‌های گسترده  تری درزمینه تاثیر کود نیتروژن بر کارایی مصرف آب این گیاه انجام شود.
با توجه به این‌که فراورده های بدست آمده از گوشت میوه کدو مانند حلوا، کمپوت و مربا برای تغذیه بسیار لذیذ و مفید است، پیشنهاد می  شود درزمینه صنایع غذایی نیز تحقیقاتی بر روی استفاده از گوشت میوه کدو و ترکیبات آن صورت گیرد.
به  دلیل این‌که در برخی از کشورها از گوشت میوه این گیاه جهت تغذیه دام نیز استفاده می  شود، پیشنهاد می  گردد که آزمایشاتی در این زمینه نیز در بخش دامپروری انجام شود.

بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک  پنبه تحت تنش خشکی
 در شرایط کنترل شده و مزرعه

 با توجه به تنوع ژنوتیپی گیاه پنبه پتانسیل ژنوتیپ  ها و ارقام بومی (دیپلوئید) از نظر تحمل خشکی مورد بررسی قرار گیرد.
2- دوره گلدهی و غوزه  بندی گیاه پنبه به تنش های محیطی و خصوصاً تنش خشکی بسیار حساس است. توجه به سایر فرآیندهای فیزیولوژیک گیاهی چون تعادل هورمونی و غذایی شناخت فرآیند ریزش اندام  های بارده (گل و غوزه) را بهبود خواهد بخشید.
3- مطالعه اثرات توام تنش خشکی تنش و  گرما در ارقام پنبه.
4- مطالعه متمرکز بر روابط آبی در گیاهان پنبه تحت تنش خشکی.
5- استفاده از مارکرهای مولکولی جهت شناسایی سریعتر صفات مرتبط با تحمل خشکی.
6- غشاءهای سلولی از جمله مهمترین جزء سلول در ارتباط با واکنش به تغییرات محیط بیرون سلولی هستند، توجه به پمپ  های غشایی در برنامه  های شناسایی و ارزیابی صفات موثر بر تحمل خشکی بسیار حایز اهمیت می  باشد.
7- تحمل تنش غالباً همراه با کاهش عملکرد محصولات زراعی است، لذا استفاده از روش  های تخفیف تنشِ قابل کاربرد در سطح مزارع مفید خواهد بود.

استفاده از کلروفیل  متر جهت مدیریت نیتروژن
در شرایط کم آبیاریدر ذرت (
Zea maize)رقم S.C602

 در شرايط آبياري كامل و 70 درصد آبياري شاخص 95 درصد با كود سرك 100 كيلوگرم در هكتار جهت دستيابي حداكثر عملكرد دانه در اين منطقه توصيه مي شود.
- نياز به تكرار آزمايشهاي چند ساله وجود دارد.
- بيش بود كود نيترو‍ن توسط اين روش تعيين نمي شود.
- از آنجا كه يكي از اجزاي ساختمان كلروفيل عنصر منيزيم است نياز به آزمايشاتي جهت تأمين نياز گياه به اين عنصر.
- در آزمايش هاي بعدي بهتر است مقادير كلروفيل
a و b نيز اندازه گيري و رگرسیون کلروفیل با قرائت کلروفیل  متر مورد بررسی شوند.

بررسی فعالیت آنتی اکسیدان اسانس و عصاره تام بخش  های هوایی گیاه برازمبل (Perovskia abrotanoides Karel) در مراحل مختلف رشد و نمو و ارزیابی خاصیت آنتی اکسیدان قوی ترین اسانس و عصاره بر سلول  های زنده

 بررسی خواص آنتی اکسیدان اجزای اصلی تشکیل دهنده اسانس گیاه P. abrotanoides با استفاده از آزمون  های مختلف شیمیایی و سلولی
- شناسایی و بررسی خواص آنتی اکسیدان فرکشن های مختلف عصاره
P. abrotanoides با استفاده از آزمون  های مختلف شیمیایی و سلولی
- بررسی اثرات اسانس گیاه
P.abrotanoides  بر سیستم  های مختلف سلولی و سطوح آنزیم  های آنتی اکسیدان در سلول  های فیبروبلاست
- بررسی اثرات عصاره گیاه
P.abrotanoides  بر سیستم  های مختلف سلولی و سطوح آنزیم  های آنتی اکسیدان در سلول  های فیبروبلاست
- بررسی اثرات ضد سرطانی عصاره و اسانس گیاه
P.abrotanoides

مطالعه اثرات تنش شوری بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی اکوتیپ  های سیاهدانه (Nigella sativa L.) در شرایط کنترل شده

به  گزینی برای تحمل به شوری در سیاهدانه با استفاده از سایر اکوتیپ  های موجود در کشور و ارقام خارجی.
بررسی اثر کاربرد مواد ضدتعرق (کائولین، پارافین و غیره) بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک سیاهدانه در شرایط شور.
بررسی تاثیر کاربرد ترکیبات کلسیم و پتاسیم در بهبود تحمل به شوری سیاهدانه در مناطق شور و لب  شور.
بررسی روند تجمع سدیم و کلر در اندام  های مختلف گیاه تحت تاثیر شوری.
بررسی امکان نشاء  کاری سیاهدانه باتوجه به حساسیت مرحله استقرار گیاه به شوری در مناطق با شوری زیاد.
بررسی تحمل به شوری سیاهدانه در شرایط مزرعه جهت بررسی وجود همبستگی احتمالی بین نتایج در شرایط کنترل شده و مزرعه.

ارزیابی جنبه  هاي اهلي سازي کاکوتی چند ساله(Ziziphora Clinopodioides Lam) با تأكيد بر ويژگيهاي بذر در شرایط زراعی کم نهاده

مطالعه تلقیح با کودهای بیولوژیک و مایکوریزا بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و عملکرد کیفی و اجزای اسانس کاکوتی چندساله
- بررسی اثر تراکم  های مختلف بر خصوصیات کمی و کیفی کاکوتی چند ساله
- محاسبه کارایی مصرف آب، نور و نیتروژن گیاه دارویی کاکوتی چندساله تحت تأثیر مقادیر مختلف آبیاری، کود آلی و تراکم بوته
- شناسایی آفات و بیماری  های کاکوتی چند ساله در رویشگاه  های طبیعی
- بررسی اثر تنش  های غير زنده محیطی (شوری و خشکی) در شرایط زراعی بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوزیکی کاکوتی چند ساله
- بررسی تأثیر سطوح مختلف خشکی در شرایط آزمایشگاهی بر خصوصیات جوانه‌زنی کاکوتی چند ساله

مقایسه تنوع زیستی بوم  نظام  های زراعی برنج
تحت مدیریت  های مختلف

مطلوب آنکه مطالعه  ی تنوع زیستی بوم  نظام  های برنج برای حصول نتایج واقعی  تر در سطح منظر، انجام شود.
2-  این گونه بررسی  ها حداقل سه تا پنج سال تکرار گردد، تا بدین ترتیب احتمال اتفاقی بودن نتایج کاهش یافته و نتیجه  ی نسبتاً قابل قبول و دارای قابلیت تعمیم حاصل شود.
3-  حتی  الامکان شناسایی نمونه  های گروه  های مختلف در یک سطح (به عنوان مثال همه-ی گروه  ها در سطح خانواده) انجام شود، تا بدین ترتیب امکان شناخت دقیق  تر گروه  های کارکردی و استفاده از قابلیت  های آن  ها در بوم  نظام  ها فراهم شود.
4-  قدرت بازیافت جوامع ساکن بوم  نظام  های برنج، به ویژه در نظام  های پرنهاده و کم  نهاده (که در آن  ها انواع آفت  کش مصرف می  شود) مورد ارزیابی قرار گیرد. 
5-  ترجیحاً در روند مطالعه  ی تنوع زیستی، بوم  نظام  های ارگانیک در حال گذار، با بوم-نظام  های پرنهاده  ای که بطور همزمان با قِدمَت مشابه مدیریت شده  اند، مقایسه شوند. در این مسیر حتی  الامکان، تشابه نسبی بوم  نظام  های حاشیه  ای (از نظر کمّیت و کیفیت) نیز مد نظر قرار گیرد.
6-  مطلوب آنکه پویایی جمعیت و ارتباطات غذایی موجودات ساکن بوم  نظام  های برنج در راستای مدیریت جمعیت آفات، مورد مطالعه قرار گیرد.
7-  تحقیق بیشتر برای پاسخ به این پرسش که آیا کل اجزای یک بوم  نظام باید تحت نظام ارگانیک مدیریت گردد، یا اینکه انتخاب برخی گزینه  ها تحت عنوان اجزای کلیدی از این مجموعه در داخل نظام  های رایج، برای رسیدن به مدیریت ارگانیک، کافی خواهد بود.

اثرات تراکم گياهی و مقادير مختلف کودهای نيتروژنه
و بيولوژيک بر خصوصيات کمی و کیفی چغندرقند
(
Beta vulgaris L.)

بررسی اثر کود زیستی حاوی میکروارگانیزم‌های آزاد کننده فسفر تثبیت شده در خاک در کشت چغندرقند جهت کاهش مصرف کود شیمیایی فسفره انجام گیرد.
2. لازم است این آزمایش با انواع دیگر کود زیستی و بر روی ارقام مختلف چغندرقند نیز انجام شود تا از نتایج جدید بهره برداری کافی صورت گیرد.
3. پیشنهاد می‌شود این آزمایش در مناطق مختلف صورت گیرد و در ضمن با توجه به تاثير دراز مدت كودهاي زيستي، تاثیر آنها در كشت‌هاي بعدي نيز بررسي شود.
4. در خصوص علت عدم اثر سوء نیتروژن حاصل از فرآیند تثبیت بیولوژیکی بر روی صفات كيفي ریشه چغندر قند تحقیق شود

نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی و تلقیح میکوریزایی برشاخص های رشدی، عملکرد رویشی و دانه کاسني پاكوتاه
(
Cichorium pumilum Jacq.)

به منظور مطالعه دقیق  تر اثرات کودهای آلی و زیستی، اجرای آزمایشات طولانی مدت، ضروری به نظر می  رسد.
- اثر سایر کودهای زیستی از جمله باکتری های آزادزی بر گیاه دارویی کاسنی پاکوتاه مورد تحقیق قرار گیرد.
- تاثیر منابع تغذیه‌ای مختلف بر کارایی مصرف منابع (عناصر غذایی، آب و نور) ارزیابی شود.
- اثر کودهای زیستی بر خصوصیات فیزیکی خاک مورد مطالعه قرار گیرد.
- اثرات دراز مدت استفاد از کودهای آلی  و یا زیستی بر خصوصیات خاک، با انجام پژوهشی چندساله بررسی شود.
- میزان عناصر غذایی موجود در خاک و اندام  های مختلف گیاه پس از تلقیح با کودهای زیستی مورد اندازه  گیری قرار گیرد.

ارزیابی اثر رقابت چندگونه‌ای علف‌های‌هرز بر عملكرد و اجزای عملكرد ‌ارقام نخود
(
Cicer arietinum L.)

در بین ارقام یک محصول، حتی در نخود که بسیاری از مطالعات حاکی از توان رقابتی پایین آن با
علف‌های‌هرز است، ژنوتیپ‌هایی با قابلیت رقابت با علف‌های‌هرز وجود دارد. به نظر می‌رسد ارقام
MCC439 و MCC252، که اولی یک رقم دسی و دومی کابلی است، از قابلیت نسبی برای رقابت با علف‌های‌هرز برخوردار باشند. پیشنهاد می‌گردد مطالعات بیشتری در این باره، و نیز سایر ویژگی‌های این ارقام صورت گیرد.
2- شناسایی و معرفی ارقام نخود دارای قابلیت رقابت با علف‌های‌هرز نیز در اهداف اصلاحی نخود قرار گیرد.
3- رقابت چند‌گونه‌ای علف‌های‌هرز در گیاهان زراعی مختلف، ارقام مختلف، تاریخ کاشت‌های مختلف، تراکم‌های مختلف، آرایش‌های کاشت مختلف و در مکان‌ها و زمان‌های مختلف، مورد بررسی قرار گیرد.
4- عکس‌العمل علف‌های‌هرز به رقابت چندگونه‌ای در میزان فراهمی عناصر غذایی و نور بررسی شود.
5- به نظر می‌رسد مفهوم دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز نیاز به تجدید‌نظر دارد، به این معنی که دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز در مقایسه با آفات و بیماری‌های گیاهی بسیار پیچیده و چند‌بعدی است. بنابراین، دوره بحرانی تداخل علف‌های‌هرز در شرایط مختلف بسیار متغیر است و از طرفی نمی‌توان شرایط زراعی مشابهی را حتی برای دو مزرعه مجاور هم، بوجود آورد.

تاثیر سطوح مختلف کود سولفات پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه جارو (Kochia scoparia) در شرایط کم  آبیاری

 مطالعه بر روی میزان مصرف و تعیین حد آستانه کاربرد کود پتاسیم
2) بررسی قابلیت هضم علوفه در اثر تیمارهای کودی
3) تاثیر انواع و سطوح مختلف کودهای شیمیایی بر کیفیت علوفه در چین  های مختلف
4) اندازه  گیری میزان عناصر موجود در خاک و اندام  های مختلف گیاهی پس از کاربرد کود پتاسیم
5) مدیریت آبیاری کوشیا بر اساس محتوی نسبی آب برگ

بررسی جنبه هایی از اکوفیزیولوژی و مدیریت علف  هرز مهاجم خارشتر
 
Alhaji pseudalhagi

 بررسی جوانه  زنی خارشتر دردامنه گسترده  تری از دماهای متناوب
2- بررسی زیست  شناسی اکوتیپ  های مختلف علف  هرز خارشتر در مناطق مختلف اقلیمی.
3- بررسی ریخت  شناسی و آناتومی مقایسه  ای بیوتیپ  های خارشتر.
4- تهيه مدلي براي پيش بيني نمو فنولوژيك خارشتر در شرايط محيطي گوناگون، مقايسه مدل هاي مختلف پيش بيني نمو فنولوژيك در كمي كردن واكنش سرعت سبز شدن خارشتر به دما در شرايط مزرعه.
5- تهيه نقشه پراكنش بیوتیپ  های خارشتر در باغات و مزارع كشور به وسيله سامانه اطلاعات جغرافيايي(
GIS).
6- بررسي کارايي استفاده از علف  کش  هاي مختلف روي اين علف  هرز.
7- بررسی امکان استفاده  از علف  کش  هاي عمومی و سیستمیک بعد از به دانه نشستن گیاهان زراعی برای کنترل خارشتر.
8- استفاده از روش  های مبارزه بیولوژیکی و بررسی امکان استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک خارشتر بعنوان یک راهبرد کنترلی در آینده.
9- بررسی تولید دانه خارشتر در بوم  نظام  های طبیعی و کشاورزی.
10-  بررسی امکان کشت خارشتر در حاشیه مناطق بیابانی و کویری جهت تثبیت شن    های روان و تولید عسل.
11-  بررسی اثر پایداری دانه  های خارشتر در بلند مدت.
12-  پیش‏بینی پراکنش خارشتر در شرایط تغییر اقلیم.

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                            bazgasht

 

عنوان

پیشنهادات پژوهش

نقش موسيلاژ در ویژگی‌های جوانه‌زنی بذرچهارده گونه گياه دارويي

جهت بررسي بيشتر نقش موسيلاژ در جوانه‌زنی و تأمین رطوبت مورد نياز بذر بهتر است آزمايشات بیشتری در خاك در سطح گلخانه و مزرعه انجام گيرد و نيز بررسي بيشتر در جهت شناسايي تركيبات شيميايي موسيلاژ در گونه‌های مختلف و تاًثير آن بر خواب و جوانه‌زنی بذور صورت گیرد و بررسي تنش با اعمال پتانسیل‌های مختلف اسمزي در خاك روي بذور گونه‌های مورد بررسي انجام شود

مطالعه توارث چند صفت زراعی مهم در پنج رقم گندم نان با استفاده از تلاقی دای آلل

با توجه به در اختیار بودن بذور نسل F1 پیشنهاد می شود تحقیقات کاملی روی نسل F2 حاصل از این تلاقی ها صورت گیرد.
از آن جایی که ممکن است بین اجزای واریانس ژنتیکی و محیط اثر متقابل وجود داشته باشد پیشنهاد می شود هیبرید های حاصل از این تلاقی ها به منظور بررسی تأثیر شرایط مختلف محیطی، در مکان ها و زمان های متفاوتی کشت گردند، و نتایج آن با نتایج حاصل از این آزمایش مقایسه گردد.
جهت بررسی بهتر توارث صفات مورد بررسی در این آزمایش از والدین دارای صفات مهم دیگر نیز در تلاقی ها استفاده گردد.

آناليز کمي تأثير مدیریت های مختلف زراعی بر تخصيص کربن ، رشد، عملکرد و مدلسازی رشد گياه دارويي موسير (Allium altissimum Regel.).

بررسی نیاز سرمایی گیاه موسیر برای گلدهی طی بررسی‏های آزمایشگاهی
2- بررسی واکنش گیاه موسیر به طول روز مورد نیاز برای گلدهی موسیر در شرایط کنترل شده
3- مطالعه بر روی اثرات تیمارهای تغذیه‏ای بر روی ماده موثره و بازارپسندی گیاه موسیر
4- بررسی امکان استفاده از سیستم ریز غده زایی (مینی تیوبر) برای ازدیاد پیاز موسیر با وزن مناسب کشت.
5- بررسی امکان استفاده از کود‏های آلی برای کشت موسیر
6- بررسی چرخه تولید اقتصادی موسیر برای ارزیابی امکان کشت تجاری گیاه موسیر

اثر محلول‌پاشی اوره و تلقیح بذر با باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن روی عملکرد، اجزای عملکرد و پروتئین دانه نخود (Cicer arietinum L.)

 بررسی تاثیر محلول‌پاشی اوره با غلظت‌های 2درصد و کمتر در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی روی گیاهان نخود و عدس و در شرایط فاریاب برای سایر حبوبات
2- بررسی تاثیر محلول‌پاشی توام اوره و سایر مواد غذایی مورد نیاز گیاه در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی روی گیاهان نخود و عدس و در شرایط فاریاب برای سایر حبوبات
3- بررسی تاثیر محلول  پاشی توام اوره و علف‌کش‌ها روی گیاهان زراعی(بکاربردن همزمان علف  کش  ها و محلول کود اوره می  تواند موجب کاهش هزینه  های مزرعه، صرفه جویی درعملیات زراعی، انرژی، نیروی کار و مصرف سوخت وکاهش فشردگی خاک مزرعه شود)
4- بررسی تاثیر محلول  پاشی اوره همراه با مواد خیس  کننده روی نخود و سایر گیاهان زراعی

اختلاط علف‌کش‌هاي گروه سولفونيل اوره با علف‌کش توفوردي + ام  سي  پي  آ در دُزهاي کاهش يافته براي کنترل موثر مهمترين علف  هاي  هرز پهن  برگ در ذرت دانه  اي

 باوجوديکه مطالعات کُنش پيوسته اختلاط علف  کش  هاي گروه سولفونيل اوره با علف  کش توفوردي + ام  سي  پي  آ به عنوان يکي از اعضاي علف  کش  هاي گروه فنوکسي توانست روند اثرات متقابل بين دو گروه علف  کشي را نمايان سازد، ولي انجام مطالعات با ديگر علف  کش  هاي دو گروه بويژه همراه با مطالعات زيست سنجي براي درک عميق  تر اثرات متقابل لازم و ضروري به نظر مي  رسد.
• نتايج آزمايش  هاي محققان نشان مي  دهد که فرمولاسيون  هاي علف  کشي مي  توانند روي درجة تأثير علف  کش  هاي اختلاط يافته موثر باشند، بطوريکه ممکن است فرم استري، نمکي يا آميني علف  کش توفوردي + ام  سي  پي  آ روند تأثيرات متفاوتي را نسبت به هم و نسبت به مادة تکنيکال علف  کش در اختلاط با علف  کش  هاي گروه سولفونيل اوره داشته باشند و يا ممکن است مواد همراه و نوع فرمولاسيون علف  کش  ها روي درجه تأثير و فعاليت علف  کش  هاي اختلاط يافته اثرگذار بوده و فعاليت آنها را کاهش و يا افزايش دهند. بنابراين لازم است فرمولاسيون  هاي مختلف علف  کشي توفوردي + ام  سي  پي  آ با فرمولاسيون  هايي از علف  کش  هاي گروه سولفونيل اوره که داراي مواد همراه نظير مويان  ها بوده و يا بدون آنها مي  باشند نيز مورد مطالعه قرار گيرند.
• آزمايش  هاي انجام شده در اين پژوهش به جهت تقويت خصوصيات پهن برگ  کشي علف  کش-هاي گروه سولفونيل اوره بود که بيشتر خاصيت باريک  کشي داشته و طيف کنترلي علف  هاي  هرز پهن برگ و درجة کنترل هر يک از گونه  هاي علف  هرز در آنها کمتر است. علاوه بر آن، استفادة بيش از حد و مداوم علف  کش  هاي گروه سولفونيل اوره در مزارع موجب بروز مقاومت در علف  هاي  هرز به آنها مي  شود. در مقابل، اختلاط علف  کش  هاي گروه سولفونيل اوره با علف-کش توفوردي + ام  سي  پي  آ و کاهش دُز کاربردي علف  کش  هاي گروه سولفونيل اوره به دليل بخشي از کنترل علف  هاي  هرز بوسيلة علف  کش توفوردي + ام  سي  پي  آ در مخلوط علف  کشي ممکن است موجب کاهش اثرات اين علف  کش  ها روي علف  هاي  هرز باريک برگ شود که لازم است اين اختلاط  ها و تأثيرات آنها روي علف  هاي  هرز باريک برگ نيز مورد ارزيابي قرار گيرد تا درصد کنترلي و تعداد جمعيت کنترلي آنها کاهش نيابد.
• آزمايش  هايي طراحي شود که بر مبناي آن درجة تحمل و مقاومت علف  کش  هاي اختلاط يافته در اين آزمايش نسبت به حالتي که هر يک از علف  کش  ها به تنهايي بکار برده مي  شوند، طي چندين سال بررسي شوند و تغييرات ژنتيکي و فيزيولوژيکي علف  هاي  هرز نسبت به کاربرد مداوم علف  کش  ها بررسي شوند تا مشخص شود اختلاط علف  کش  هاي با جايگاه عمل متفاوت تا چه اندازه مي  تواند بروز مقاومت در علف  هاي  هرز را در مقايسه با کاربرد خالص آنها به تأخير اندازد. اين مقايسه مي  تواند بين علف  کش  هاي اختلاط يافته در اين آزمايش و تناوب در کاربرد آنها نيز انجام گيرد.
• بهتر است آزمايش  هايي بر مبناي استفاده از دُزهاي کاهش يافتة اين علف  کش  ها در مخلوط علف  کشي در قالب برنامه  هاي مديريتي و تلفيقي علف  هاي  هرز در ترکيب با ساير روش  هاي کنترلي علف  هاي  هرز بويژه کنترل زراعي و بيولوژيکي طراحي شود تا بيش از پيش مقدار علف-کش وارده به محيط  هاي کشاورزي کمتر شده و از تهديداتي چون سلامت انسان، حذف و از بين رفتن موجودات مفيد اکوسيستم  هاي کشاورزي نظير پارازيتوئيدها و شکارچيان و در پي آن طغيان آفات، بيماري  ها و علف  هاي  هرز، کاهش تنوع اکوسيستم، تهاجم گونه  هاي علف  هرز، بروز تحمل و مقاومت در علف  هاي  هرز نسبت به علف  کش  ها و هزينه  هاي بالاي کنترلي علف-هاي  هرز کاسته شود.

ارزیابی  تاثیر کود های آلی و زیستی بر پایداری علف کش تریفلورالین در خاک و بررسی حساسیت برخی  از گیاهان به بقایای آن

استفاده از سایر انواع کود های آلی و زیستی برای بررسی تاثیر آن ها بر ماندگاری علف کش تریفلورالین در خاک
2-استفاده از سایر روشهای استخراج و آنالیز دستگاهی همانند
GC و GC/MS برای تعیین بقایای علف کش تریفلورالین در خاک و مقایسه آن
3-بررسی استفاده از سایر گیاهان حساس برای تشخیص باقیمانده علف کش در خاک
4-بررسی سایرعوامل محیطی بخصوص رطوبت، دما و بافت خاک در ماندگاری تریفلورالین
5- تعیین میزان فعالیت ریزجانداران در خاک به عنوان عاملی برای افزایش سرعت تجزیه  تریفلورالین در خاک
7- بررسی سایر روش های زیست سنجی برای تعیین بقایای علف کش ها در خاک
8- انجام مطالعات دقیق آزمایشگاهی در شرایط کنترل شده جهت ارزیابی دقیق فرآیند های تجزیه بیولوژیکی و شیمیایی تریفلورالین در خاک
9- انجام مطالعات مزرعه ای جهت برآورد پتانسیل خسارت بقایای تریفلورالین در محصولات زراعی مختلف در تناوب
10- بررسی تغییرات جمعیتی علف های هرز در کاربرد علف کش تریفلورالین و ارزیابی اجزای  عملکرد در زراعت پنبه
11- انجام آزمایش های مزرعه ای و تکمیلی در مناطق تحت پوشش خراسان رضوی و بافت های مختلف خاک جهت تعیین نیمه عمر

ارزیابی انتشار گازهای گلخانه  ای، بیلان کربن و تولید خالص اولیه در نظام  های زراعی استان خراسان رضوی

 بررسی انتشار دی اکسید کربن حاصل از تنفس هتروتروفی و بیلان کربن در رژیم‌های رطوبتی مختلف و در شرایط دیم
اندازه‌گیری بیوماس میکروارگانیسم‌های خاک تحت تیمارهای مختلف کود شیمیایی و آلی
 بررسی بلند مدت بیلان کربن خاک و تاثیر مدیریت های مختلف بر ماده آلی خاک
 مقایسه میزان تنفس خاک و انتشار گازهای گلخانه ای در شرایط مدیریتی رایج و نظام ارگانیک
 بررسی سرعت تجزیه بقایای گیاهی تحت تاثیر مدیریت  های مختلف و در گیاهان مختلف
 مقایسه شخک رایج و حفاظتی بر میزان انتشار دی اکسید کربن و بیلان کربن خاک
مقایسه بوم نظام  های غیر زراعی با بوم نظام  های زراعی از نظر انتشار گازهای گلخانه  ای
بررسی بیلان و ترسیب کربن در تناوب  های مختلف زراعی

ارزیابی میزان ترسیب کربن در بوم‌نظام‌های زراعی ایران با استفاده از مدل‌های تجربی

مطالعه تجزیه بقایای گیاهی در شرایط مزرعه‌ای به منظور بررسی اثر عوامل مختلف طبیعی بر میزان تجزیه و ترسیب کربن.
2- اضافه کردن کربن آلی خاک به مدل تجزیه بقایای گیاهی جهت ارتباط بین منابع کربن خاک و مقدار تجزیه بقایای گیاهی.
3- بررسی سایر عوامل مؤثر در کیفیت بقایا علاوه بر نسبت کربن به نیتروژن مانند نسبت لینگین به فسفر، غلظت پلی‌فنل‌ها و غیره.
4- بررسی قابلیت ترسیب کربن در بوم‌نظام‌های زراعی کشور برای مدت زمان طولانی‌تر (حداقل 10 سال).
5- استفاده از گونه‌های مختلف گیاهی با گستره‌ وسیع‌تری از نسبت کربن به نیتروژن.

ارزیابی وضعیت موجود الگوی کشت دشت مشهد و بهینه سازی پایداری مزارع بزرگ مقیاس بر مبنای انرژی مصرفی و درآمد خالص

با توجه به اینکه پایداری مزارع کوچک مقیاس دشت مشهد  در این پژوهش بهینه سازی نشد، لذا پیشنهاد می شود مشابه بهینه سازی الگوی کشت مزارع بزرگ مقیاس مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد.
 5-2-2 با توجه به اينكه پايداري از ابعاد مختلف مانند پايداري منابع آب، سيستمهاي توليدي و ساير موارد قابل بررسي است، لذا بسته به اينكه در بحث پايداري، هدف كداميك از مقوله هاي فوق الذكر است، مي‌توان الگوي كشت مناسب را ارائه داد. بنابراين تجويز نسخه واحدي به لحاظ الگوي كشت یک منطقه وسیع غير ممكن مي‌باشد. بنابر اين توصيه مي‌شود بسته به سياستهاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت بخش كشاورزي با بكارگيري شاخص هاي مناسب، الگوهاي متناسب با پايداري با استفاده از برنامه ریزی ریاضی  ارائه گردد.
5-2-3 پیشنهاد مي‌شود در سياستگزاري هاي مربوط به تدوين الگوي زراعي ، علاوه بر كارايي فني (حداكثر توليد حاصل از نهاده هاي معين)، به بعد انرژي مصرفی نظام توليدي به ویژه سهم انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر و کارآیی فنی از منظر انرژی نیز توجه گردد.
5-2-4 با توجه به الگوي كشت حاصل از مدل بهينه سازي انرژي مصرفی توصيه مي‌شود سياست قيمت گذاري بنحوي جهت دار شود كه منجر به خريد محصولات زراعي بر اساس انرژي مصرفی گردد. در اين رابطه توجه به قيمت گذاري چند وجهي مي‌تواند نقش ويژه اي در افزايش بهروري انرژي داشته باشد.
5-2-5 نظر به اينكه توجه صرف به بهينه سازی اقتصادي الگوی کشت مي‌تواند حركت توليد محصولات كشاورزي را در جهت ناپايداري كشاورزي تقويت نمايد، توصيه مي‌شود در بحث مصرف نهاده هاي توليد به بهينه هاي اكولوژيكي و فيزيولوژيكي نيز توجه گردد. به بيان ديگر بايد تلاش شود همگرائي بين بهينه اكولوژيكي، اقتصادي و فيزيولوژيكي حاصل گردد، زيرا اين همگرائي و سازگاري پيش شرط اوليه در كشاورزي پايدار محسوب مي‌شود. بديهي است در صورت وجود چنين همگرائي، بعد توليدي، اقتصادي و اكولوژيكي محصول زراعي بطور همزمان مد نظر قرار گرفته و شرايط با ثباتي براي مقوله كشاورزي پايدار فراهم آورده مي‌شود.
5-2-6 با توجه به نقش كود حيواني در كشاورزي پايدار، بهبود خاك و ايجاد بستر مناسب براي واكنشهاي درون خاك و جذب عناصر مورد نياز محصولات زراعي، توصيه مي‌شود اقدامات لازم از طريق برنامه هاي ترويجي براي افزايش بكارگيري اين نوع كودها در سطح مزرعه فراهم آورده شود. زيرا در شرايط حاضر بهره برداران از اين نهاده بسيار كم استفاده مي‌كنند.
5-2-7 نظر به اينكه مصرف كودها و سموم شيميائي در توليد محصولات زراعی علاوه بر اينكه انرژي هاي ورودي را به طور قابل توجه اي افزايش مي‌دهند، موجب كاهش كيفيت محصول و ويژگيهاي انبارداري آنها نیز مي‌گردد، بنابر اين توصيه مي‌شود از طريق آموزشهاي لازم و ايجاد انگيزه هاي قيمتي (قيمت گذاري چند نرخي محصولات بر اساس کیفیت آنها) زمينه هاي كاهش يا عدم بكارگيري اين مواد شيميائي و جايگزيني آن با كودهاي حيواني فراهم آورده شود . بدين طريق علاوه بر بهبود ساختمان خاك و كاهش انرژي هاي ورودي پایداری تولید افزایش خواهد یافت. 
5-2-8 پیشنهاد می شود همانگونه که در این تحقیق بیشینه نمودن نسبت درآمد خالص به انرژی کل مصرفی مبنای بهینه سازی الگوی کشت قرار گرفته است، از تحقیقات بعدی از سایر مبانی تحت عنوان سناریوهای مجزا شامل نسبت درآمد خالص به نوع انرژی مصرفی، نسبت درآمد خالص به سهم انرژی مربوط به سموم و کودهای شیمیایی، نسبت درآمد خالص به سهم انرژی مصرفی مربوط به کود نیتروژن، نسبت درآمد خالص به سهم انرژی تامین آب آبیاری، نسب درآمد خالص آوری به سهم انرژی آبیاری و سایر شاخص های کاربردی مرتبط با انرژی استفاده شود و پس از طراحی الگوی کشت بهینه بر اساس سناریوهای فوق نسبت به آزمایش مزرعه ای آن ها و مقایسه نتایج با الگوهای طراحی شده اقدام شود.

بررسی اثر کودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی بر عملکرد، اجزاء عملکرد دانه و عملکرد روغن دانه سیاهدانه (Nigella sativa L.)

به منظور مطالعه دقیقتر اثرات کودهای آلی و زیستی، اجرای آزمایشات طولانی مدت، ضروری به نظر
می‌رسد.
 اثر کودهای زیستی و آلی بر ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گیاه سیاهدانه مورد آزمایش و تحقیق
قرار گیرد.
میزان جذب عناصر مورد اهمیت در رشد گیاه سیاهدانه (نیتروژن، پتاسیم، فسفر و گوگرد) از کودهای آلی وزیستی و همچنین میزان کارایی آنها مورد بررسی قرار گیرد.
سطح‌های مختلف ازکودهای هیومیک اسید و فولویک اسید و اثر آنها بر ریشه زایی گیاه سیاهدانه مورد  بررسی قرار گیرد.

بررسی اثر كاربرد نیتروژن بر رقابت علف  های هرز و ذرت و الگوهای سبز شدن علف  های هرز

بررسی تاثیر انواع کودهای نیتروژنی(نیترات آمونیوم، سولفات سدیم، نیترات پتاسیم،کلرات آمونیوم)
بررسی تاثیر زمان های مختلف اعمال کودهای نیتروژنی
اثر متقابل انواع کود و زمان های مختلف اعمال کودهای نیتروژنی
بررسی ویژگی های جوانه زنی بذر علف های هرز در شرایط عدم رقابت یا رقابت چند گونه ای 

بررسی اثرات بقایای جو و کودهای آلی و بیولوژیک بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه همیشه بهار(Calandula officinalis)

 تکرار آزمایش طی چند سال جهت بررسی کامل   تر اثرات کودها و بررسی میزان تطابق نتایج با یکدیگرلازم است.
2. ترکیبات مختلف کودهای آلی و بیولوژیک با کودهای مذکور بررسی شود.
3. اندازه گیری عناصرغذایی موجود درخاک و تنوع میکروبی خاک پس از کاربرد کودهای بیولوژیک و آلی درانتهای فصل رشد
4. میزان عناصرسنگین درتیمار کود کمپوست زباله شهری و تعیین آستانه  ی تحمل همیشه بهار بررسی شود.
5. اثر کودهای بیولوژیک بر جمعیت و تنوع میکروبی خاک و نیز حجم ریشه گیاه دارویی همیشه بهار بررسی شود.
6. انجام تحقیقات گسترده در زمینه بازاریابی محصول و فراهم کردن بستر لازم جهت تولید و صادرات این گیاه صورت گیرد.

بررسی پتانسیل پراکنش جهانی گونه مهاجم آمبروزیا و عامل کنترل بیولوژیک آن (Ophraella communa) در شرایط اقلیمی کنونی و تغییر اقلیم

طبقه بندی مناطق مختلف از نظر درجه اهمیت برای پراکنش جهت مدیریت علف های هرز و گیاهان مهاجم
حمایت از طرح های پیشگیری و قرنطینه ای جهت جلوگیری از ورود گونه های مهاجم
شناسایی مناطق مستعد تهاجم و ارائه برنامه دقیق جهت جلوگیری از ورود به آن
شناسایی عوامل دیگر کنترل بیولوژیک آمبروزیا
مطالعه بیشتر در خصوص اکولوژی و فیزیولوژی آمبروزیا در شرایط شبیه سازی تغییر اقلیم و بررسی پاسخ به آن.

بررسي تاثير بقاياي برخي از علف‌كش‌هاي سولفونيل اوره در خاك، بر رشد، گره زايي و تثبيت نيتروژن در نخود
(
Cicer arietinum L.)

این آزمایش در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. از آنجا که شرایط کشت گلدانی کاملاً قابل تعمیم به شرایط مزرعه نمی‏باشد لذا جهت تایید این نتایج و به منظور بررسی جنبه‏های کاربردی آن پیشنهاد می‏شود که مطالعات در شرایط مزرعه و مکان‏های مختلف تداوم یابد.
2- اثر علف‌کش‌ها بر روی رشد و فعالیت باکتری رایزوبیا بررسی گردد.
3- از آنجا که بقایای علف‌کش ریم‌سولفورون تاثیر چندانی بر ژنوتیپ‏های مورد مطالعه نخود بر جای نگذاشته است. پیشنهاد می‏گردد مطالعات گلخانه‏ایی و مزرعه‏ای جهت معرفی علف‌کش ریم‌سولفورون به عنوان علف‌کش انتخابی احتمالی در مزارع نخود انجام گیرد.
4- در برخی از ژنوتیپ‏های نخود در مقادیر کم علف‌کش فورام‌سولفورون؛ رشد، گره زایی و مقدار نیتروژن تحریک شد. لذا بررسی اثر وجود هورموسیس در سایر ژنوتیپ‏های نخود به مقادیر کم باقیمانده علف‌کش مذکور پیشنهاد می‏گردد.
5- هر چند عوامل مختلفی از جمله ویژگی‏های شیمیایی خاک می‏توانند نقش مهمی در بقای علف‌کش‌های مورد مطالعه ایفا کنند، لزوم رعایت فاصله کاشت پس از برداشت ذرت با محصولی که با علف‌کش‌های مذکور تیمار شده برای کاهش غلظت بقایای آن از آستانه خسارت پیشنهاد می‏شود.
6- تاثیر بقایای علف‌کش‌های مورد مطالعه در این آزمایش بر روی سایر گیاهانی که در تناوب با ذرت قرار می‏گیرند نیز پیشنهاد می‏گردد.

بررسی تاثیر روش  های خاکورزی، مدیریت بقایا و کاربرد کود نیتروژن بر بیلان گازهای گلخانه  ای در کشت ذرت (Zea mays L.) و ارائه رهیافت  های سازگاری به تغییر اقلیم

 ارزیابی تلفیقی از راهبردهای مختلف جهت سازگاری ذرت به شرایط تغییر اقلیم
2.  بررسی تاثیر تغییر تراکم ذرت جهت سازگاری آن به شرایط تغییر اقلیم
3.  بررسی ترسیب کربن در اعماق مختلف خاک
4.  تعیین تغییرات نیتروژن در اعماق مختلف خاک
5.  ارزیابی میزان انتشار گازهای گلخانه ای تحت تاثیر سیستم بدون شخم
6.  اندازه گیری جمعیت میکروبی خاک تحت تاثیر شیستم های مختلف خاکورزی و بقایا
7.  بررسی تاثیر مدیریت طولانی مدت شخم حفاظتی و نگهداری بقایای گیاهی بر بیلان گازهای گلخانه ای
8.  بررسی سرعت تجزیه بقایای گیاهی تحت تاثیر سیستم های مختلف خاکورزی و کوددهی
9.  بررسی میزان دنیتریفیکاسیون تحت تاثیر سیستم های مختلف خاکورزی و کوددهی

بررسي تاثیر كاربرد كود های آلی و بیولوژیک بر عملکرد  و اجزای عملکرد رویشی و زایشی گياه كاسني پاكوتاه  (Cichorium pumilum Jacq.)

به منظور مطالعه دقیقتر اثرات کودهای آلی و زیستی، اجرای آزمایشات طولانی مدت، ضروری به نظر می‌رسد.
• اثر سایر کودهای بیولوژیک در گیاه کاسنی‌پا کوتاه مورد تحقیق قرار گیرد.
• سطوح مختلف کود آلی در کشت کاسنی پا کوتاه مورد بررسی قرار گیرد.
• ميزان عناصر سنگين در خاک پس از کاربرد کودكمپوست زباله شهري، در انتهای فصل رشد گیاه. مورد بررسي قرار گیرد.
• اثر کودهای زیستی و کودهای بیولوژیک بر ترکیبات شیمیایی موجود در پلی‌فنول گیاه مورد آزمایش و تحقیق قرار گیرد.

بررسی جنبههایی از بیولوژی علفهرز مهاجم خربزه وحشی 
(
Cucumis melo)

 برای بررسی اثر دماهای بالا و آتش بر جوانه زنی خربزه وحشی بهتر است آزمایش با بذور از پیش مرطوب شده  انجام شود
 بررسی اثر یخبندان برجوانه زنی بذور خربزه وحشی در شرایطی که بذور در حداکثر جذب رطوبت (فاز اول جوانه زنی اتفاق افتاده باشد) 
 بررسی جوانه  زنی خربزه وحشی در شرایط دماهای متناوب متفاوت همراه با ساعت مختلف روشنایی و تاریکی
 بررسی بیولوژی اکوتیپ  های مختلف علف  هرز خربزه وحشی که در مناطق دیگر از کشور می  رویند
 بررسی توان رقابتی خربزه وحشی در کنار گیاه سویا
ü مقایسه توان رقابتی خربزه وحشی با دیگر علف  های هرز مزارع سویا
ü تهیه نقشه ژنی بیوتیپ  های مختلف خربزه وحشی
ü تعيين سطوح کروموزومي گياه و ارتباط آن با علف  هرز بودن از طریق بررسی ژنوم گونه  های غیر علف هرز خربزه
ü بررسی موفولوژی و آناتومی گیاه خربزه وحشی و مقایسه آن با دیگر بیوتیپ  های آن
ü بررسي کارايي استفاده از علف  کش  هاي مختلف روي اين علف هرز
ü استفاده از علف  کش  هاي پيش کاشت و بررسی تاثیر آنها در میزان سبز شدن و رشد و تولید بذر آن
ü استفاده از روش  های زراعی و مکانیکی برای مدیریت خربزه وحشی (بررسی استفاده از گیاهان پوششی، مالچ، شخم بین ردیف  ها و ....)
ü بررسی استفاده از عوامل احتمالی کنترل بیولوژیکی گیاه هرز خربزه وحشی
ü تهیه نقشه پراکنش خربزه وحشی در نقاط مختلف ایران
ü بررسی تولید بذر خربزه وحشی در کنار سایر گیاهان زراعی
ü بررسی تولید خربزه وحشی در تیمارهای کودی مختلف 
ü بررسی امکان زراعی کردن خربزه وحشی و استفاه از خصوصیات دارویی و غذایی آن

بررسی جنبه هایی از جوانه زنی علف هرز شلمی

بررسي اثر عمق دفن بذرها بر جوانه زني و سبز شدن آن
2- بررسي فنولوژي گياه حاصل از بذر نوع يك و دو
3- بررسي علل اكولوژيكي حضور اين علف هرز در مزارع
4- بررسي اثر نور روي جوانه زني آن
5- بررسي تركيبات مفيد احتمالي در گياه
6- بررسي عوامل بيولوژيكي جهت كنترل آن
7- بررسي كارايي استفاده از علفكشهاي مختلف روي آن
8- بررسي امكان انتقال ژن هاي مفيد اين گياه به گونه هاي زراعي مشابه
9- بررسي اثر آتش و گرما بر روي زيستايي بذرهاي آن
10-  بررسي اثر
PH بر روي جوانه زني آن
11-  بررسي اثر غرقاب بر زيستايي بذرهاي آن
12- بررسي اثر خشك و تر شدن بر زيستايي بذرهاي اين علف هرز

بررسی جنبه‌هایی از اکوفیزیولوژی و مدیریت تلفیقی
علف هرز انگلی گل‌جالیز (
Orobanche aegyptiaca) در گوجه‌فرنگی

 گیاهان بخصوص علف‌های هرز بسته به اقلیمی‌که رشد یافته‌اند دارای خصوصیات جوانه‌زنی و رشدی متفاوتی می‌باشند از ‌این رو بهتر است قبل از شروع هر آزمایش برای توده بذر مورد نظر بررسی‌های مورد نیاز با کمک گرفتن از مطالعات قبلی انجام شود.
2- مهمترین مانع در کاربرد ارقام مقاوم، ظهور جوامع جدید گیاه انگل بیان شده است لذا جستجو برای یافتن ارقام متحمل به گل‌جالیز بایستی طی یکسری آزمایش‌های پیوسته انجام شود تا بتوان گام مؤثری در جهت کاهش خسارت این علف هرز انگلی برداشت. همچنین برای جلوگیری از ظهور چنین جوامعی، کاربرد ارقام مقاوم همیشه بایستی با روشهای دیگر کنترل همراه باشد، تا تولید بذر و پراکنش آن توسط گیاهان انگلی منفردی که از مکانیسم مقاومت عبور کرده اند، جلوگیری شود. لذا پیشنهاد می‌شود که با کاربرد ارقام متحمل در تلفیق با دیگر روشهای مدیریتی به نتایج پایدارتری رسید.
3- بررسی مکانیسم‌های مقاومت ارقام متحمل در مقابل آلودگی گل‌جالیز.
4- بررسی پاسخ گل‌جالیز در مراحل مختلف رشدی  گوجه‌فرنگی نسبت به علف‌کش‌های بکار رفته.
5- بررسی کارایی علف‌کش‌های بکار رفته بصورت تلفیقی در کنترل گل‌جالیز.
6- بررسی اثر عوامل محیطی مختلف مانند درجه‌حرارت، رطوبت و دی اکسید کربن و نوع خاک و میزان و شدت بارندگی در کاربرد علف‌کش‌های بکار رفته.
7- تحمل ارقام متحمل دیگر گوجه‌فرنگی در آزمایش اول نسبت به علف‌کش‌های مورد بررسی.
8- بررسی کارایی تلفیق علف‌کش‌ها با روشهای دیگر زراعی مانند تاریخ کاشت، مالچ و آفتاب‌دهی.
9- بررسی اثر ادجوانتهای مختلف به همراه علف‌کش‌ بر میزان تحمل گوجه‌فرنگی و کنترل گل‌جالیز.
10- بکارگیری نتایج آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه و گلخانه در طراحی یکسری آزمایش‌های مزرعه‌ای برای دستیابی به کنترل جامعی از گل‌جالیز

بررسي خصوصيات تحمل به یخ‏ زدگی و بازیافت چهار اکوتیپ سیر (Allium sativum L.) در شرايط نسبتا كنترل شده

بررسی تحمل به سرمای سایر اکوتیپ‏های سیر
مطالعه اثرات تنش سرما بر کیفیت و عملکرد گیاه سیر
بررسی اثر کاربرد ترکیبات تنظیم کننده رشد بر بهبود تحمل به سرما در گیاه سیر
بررسی تحمل به سرمای سیر در شرایط مزرعه و کنترل شده جهت بررسی همبستگی احتمالی بین نتایج در دو محیط

بررسی رشد و نمو کدو‌پوست‌کاغذی Cucurbita pepo L.))
در واكنش به تاریخ کاشت و تراكم

انجام مطالعاتی در زمینه‌ی دلایل محدودیت تشکیل میوه.  زیرا اولین میوه در گیاهان خانواده کدوئیان به صورت مقصد فیزیولوژیکی قوی برای مواد فتوسنتزی عمل می‌کند و تشکیل میوه‌های بعدی را محدود می‌سازد.
بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم درکشت‌های مخلوط، به دلیل بهره‌برداری بیشتر از عوامل محیطی.
انجام تحقیقاتی در زمینه صنایع غذایی با توجه به اهمیت این گیاه دارویی در زمینه  ی استفاده از گوشت میوه، مانند حلوا، کمپوت و مربا.
انجام مطالعاتی در زمینه دامپروری برای استفاده مفید از گوشت میوه، جهت تغذیه دام.
 

بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و رژیم های آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و رابطه منبع-  مخزن در  نخود (Cicer arietinum L.. )

 بررسی تاثیر برگ زدایی در مراحل مختلف رشدی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود.
2) بررسی تاثیر برگ زدایی در بخش های مختلف گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود.
3) بررسی تاثیر برگ زدایی و غلاف زدایی در ژنوتیپ ها و ارقام دارای تیپ های رشدی مختلف.

تاثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر کارایی جذب و مصرف نور و برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی در گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)

 تكرار آزمايش طي چند سال جهت بررسي كامل‌تر اثرات كودها و بررسي ميزان تطابق نتايج يكديگر، ضروری به‌نظر می‌رسد.
 باتوجه به فقدان اطلاعات کافی در زمینه کارایی مصرف نور گیاهان‌دارویی، ضروری است با انجام تحقيقات بیشتر در این زمينه، گام‌هاي موثري جهت ایجاد سيستم‌های توليد كارآمد این گیاهان، فراهم شود.
3. عناصر غذايي موجود در خاك، و تنوع ميكروبي خاك پس از كاربرد كودهاي بيولوژيك و آلي در انتهاي فصل رشد بررسی شود.
4. اثر مایه تلقیح میکوریزا بر گیاه دارویی مرزه مورد بررسی قرار گیرد.
5. پیشنهاد می‌شود تأثير سایر کودهای آلی بر کارایی جذب و مصرف نور گیاه مرزه بررسی شود.
6- تاثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در گیاه دارویی مرزه مورد تحقیق قرار گیرد.
7- پیشنهاد می‌شود اثرات کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در گیاه دارویی مرزه با یکدیگر مقایسه شوند.

تأثیر کودهای دامی، بیولوژیک و شیمیایی بر خصوصیات رشدی و عملکرد آلوئه‌ورا (Aloe barbadensis Miller.) در استان بوشهر

نتایج بدست آمده نشان داد که منطقه مورد آزمایش از پتانسیل لازم برای تولید آلوئه‌ورا برخوردار است و برای رسیدن به حداکثر تولید لازم است تا مطالعات بیشتری بر این گیاه دارویی صورت پذیرد. با توجه به چندساله بودن گیاه آلوئه‌ورا، پیشنهاد می‌شود برای بدست آوردن نتیجه بهتر، این آزمایش در دوره‌های طولانی‌تری انجام گیرد تا تأثیرپذیری گیاه نسبت به کاربرد کودهای مختلف مشخص گردد. 
- با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد می‌شود کودهای دامی و بیولوژیک برای بهبود عملکرد کمی و کیفی آلوئه‌ورا و کاهش کاربرد کودهای شیمیایی مصرف شود.
- از آن‌جا که آلوئه‌ورا گیاهی است که به میزان آبیاری بسیار حساس می‌باشد و کمبود و بیش‌بود آب می‌تواند اثرات منفی بر رشد گیاه داشته باشد، پیشنهاد می‌شود اثر کودهای بیولوژیک و دامی در ترکیب با آبیاری بر آلوئه‌ورا مورد ارزیابی قرار گیرد.
- پیشنهاد می‌شود اثر ترکیب کود شیمیایی فسفره و کود زیستی میکوریزا بر روی آلوئه‌ورا بررسی شود.
- تولید پاجوش یکی از عملکردهای مهم اقتصادی آلوئه‌ورا می‌باشد  لازم است تأثیر کودهای دامی و زیستی بر تولید پاجوش هم بررسی شود.
- پیشنهاد می‌شود تأثیر سایه‌اندازی بر گیاه آلوئه‌ورا مورد بررسی قرار گیرد و بهتر است این آزمایش به صورت جنگل‌زراعی در بین ردیف‌های نخل مورد آزمایش قرار گیرد.
- به منظور بررسی دقیق‌تر استفاده از کودهای بیولوژیک بر عملکرد آلوئه‌ورا پیشنهاد می‌شود تأثیر تلقیح مستقیم کودهای بیولوژیک در محیط ریشه مورد بررسی قرار گیرد.

تعیین درجه حرارت‌های کاردینال و اثر تنش شوری بر خصوصیات فیزیومورفولوژیک دو رقم کلزا در مراحل مختلف رشدی

 بررسی تحمل به شوری ارقام کلزا در شرایط مزرعه‌ای.
2. بررسی و مطالعه تأثیر پیش تیمار کردن بذور کلزا و تأثیر آن بر میزان تحمل به شوری در این گیاه.
3. با توجه به شرایط کمبود آب آبیاری در ایران بررسی میزان مقاومت به تنش خشکی و برهمکنش خشکی و شوری نیز در این گیاه الزامی به نظر می  رسد.
4. بررسی کاربرد ترکیبات کلسیم و پتاسیم در تحمل به شوری ارقام کلزا در مناطق شور.
5. بررسی کمی و کیفی روغن کلزا در شرایط کشت گیاه در محیط  های شور.

مطالعة تنوع گیاهی و به کارگیری مدل RothC جهت شبیه2سازی ذخیرة کربنی خاک تحت سناریوی‌ وقوع تغییر اقلیم در منطقة اجرای پروژه بینالمللی ترسیب کربن (استان خراسان جنوبی)

 بکارگیری و تعیین اعتبار مدل RothC در اراضی کشاورزی ایران و برای مدیریت  های مختلف کشاورزی پایدار مانند شخم حداقل، کاربرد نهاده  های بوم  سازگار، گیاهان پوششی و برگرداندن بقایا
• بکارگیری و تعیین اعتبار مدل
RothC برای دوره  های زمانی طولانی  تر از دو سال
• استفاده از سایر مدل  های ترسیب کربن در اکوسیستم  های طبیعی و کشاورزی
• بررسی موجودی کربن خاک اکوسیستم مورد مطالعه در عمق بیشتر از 20 سانتیمتر
• انجام تحقیقاتی در خصوص سایر روش  های ترسیب کربن مانند ترسیب ژئولوژیکی و اقیانوسی و نیز اثرات جانبی احتمالی ناشی از به  کارگیری این روش  ها
• بررسی روش  هایی جهت نشت کمتر کربن از نواحی صنعتی
• کمی کردن و برآورد ارزش  های اقتصادی ناشی از ترسیب کربن
• بررسی خدمات اکوسیستمی (شامل خدمات تنطیمی، حمایتی، تدارکاتی و فرهنگی) حاصل از عملیات حفاظت
• تعیین ضرایب تبدیلی برای یکنواخت  سازی میزان تاثیر گونه  های گیاهی یکساله و چند ساله در برآورد شاخص  های تنوع
•  استفاده از مولفه  های درصد پوشش گیاهی و زیست تودة تولیدی در برآورد شاخص  های تنوع
• بررسی تاثیر چرای کنترل شده بر ترکیب و تنوع گیاهی مناطق حفاظت شده
• به کارگیری روش  هایی برای بازسازی سریع  تر پوشش گیاهی مناطق احیاء شده مانند استفاده از سوپرجاذب  ها، مدیریت آفات وامراض، هدایت باران  های رگباری به گودال  های احداث شده و غیره 
• بررسی طولانی مدت اثرات بازسازی و حفاظت بر کمیت و کیفیت آبهای زیرزمینی

مطالعه اثر تنش‏های خشکی و اشعه ماوراء بنفش بر خصوصیات اکوفیزیولوژیک، فعالیت آنتی  اکسیدانی و عملکرد کمّی و کیفی زیره سیاه (Bunium persicum)

با توجه به نتایج به  دست آمده در این آزمایش پیشنهاد می  شود تیمارهای آبیاری در سطوح بالاتر و پایین  تر از سطوح اعمال شده در این آزمایش مورد بررسی قرار گیرد و اثرات آن در بخش خصوصیات کمّی و کیفی ارزیابی گردد.
2- اثرات تیمار
UV-B در این مطالعه قابل توجه بود. به  نظر می  رسد که کاربرد این تیمار در مدت زمان طولانی  تر و نیز در تلفیق با سطوح متنوع  تر تیمارهای آبیاری می  تواند اطلاعات بیشتری را درباره مکانسیم اثر و نتایج کاربرد آن در اختیار بگذارد.
3- پیشنهاد می  شود که اثر تیمارهای خشکی و
UV-B بر ترکیب شیمیایی اسانس به صورت جامع مورد بررسی قرار گیرد. این مسئله به  خصوص با توجه به اثر تیمارهای ذکر شده بر درصد اسانس و نیز خصوصیات آنتی  اکسیدانی ضروری به  نظر می  رسد.
4- از آنجا که کاه زیره سیاه نیز دارای مقادیری اسانس می  باشد،‌ بررسی اثر این تیمارها بر درصد اسانس تولید شده می  تواند منجر به کاربرد آن در صنایع دامپروری گردد.
5- بررسی خصوصیات کیفی کاه و کلش گیاه و امکان سنجی استفاده از آن در کنار علوفه در صنایع دامپروری می  تواند به افزایش سودآوری گیاه و گسترش کشت و کار آن منجر شود.
6- ارزیابی پاسخ گیاه نسبت به سایر تنش‏های محیطی به  خصوص شوری و سرما ضروری به-نظر می  رسد.
7- بررسی خصوصیات اکوفیزیولوژیک گیاه در عرصه  های طبیعی و گسترش مطالعات مرتبط با اهلی  سازی گیاه در راستای استقرار زیره سیاه به عنوان یک گیاه سودآور در نظام  های زراعی ایران با توجه به خطر انقراض آن بسیار ضروری است.  

مطالعه اثرات تداخل انسان بر تنوع گونه‌ای و ساختار جوامع گياهی در شرایط موجود و تغییر اقلیم

 ارزیابی تنوع در زیستگاه‌های ذکر شده در سال‌های با میزان بارش متفاوت برای ارزیابی تاثیر رطوبت بر نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در سال‌های مختلف
• ارزیابی تنوع گونه‌ای در زمان‌های مختلف در طول یک فصل رشد برای ارزیابی کامل تر تنوع گونه‌های مختلف که در زمان‌های مختلف یک فصل رشد ظهور پیدا می کنند
• ارزیابی تنوع گونه‌ای در شیب‌های شمالی و جنوبی پارک ملی گلستان به عنوان یک منطقه کوهستانی برای درک بهتر ابعاد مختلف تنوع گونه‌ای
• استفاده از سایر روش‌های مدلسازی و مقایسه آن با روش رگرسیون لجستیک
• انجام آزمایش مدلسازی در ناحیه با مقیاس مکانی کوچک تر و یکنواخت تر از نظر بارندگی و دما در داخل پارک
• انجام آزمایشات مربوط به اثرات توأم دما، رطوبت و دی اکسید کربن در شرایط موجود و تغییر اقلیم و ارزیابی پاسخ گیاهان مهم منطقه برای درک بهتر پاسخ احتمالی این گونه‌ها در شرایط تغییر اقلیم
 مطالعه اثر تغییر اقلیم بر تولید مرتع

مطالعه بیولوژی دو گونه تازه‌وارد فرفیون خوابیده (Euphorbia maculata) و فرفیون ناجوربرگ (E. heterophylla) به مزارع سویا در استان گلستان

 بررسی عمق‌های مختلف دفن بر پایداری بذر
2- بررسی حساسیت نوری بذور پس از خروج از خاک
3- اثر نظام  های خاک  ورزی کاهش یافته و رایج بر پایداری بذور این دو گونه علف  هرز
4- مطالعه رقابت سویا و فرفیون خوابیده و فرفیون ناجوربرگ در تراکم  های مختلف
5- تهیه نقشه پراکنش این دو علف  هرز در استان گلستان
6- بررسی اثر آللوپاتی بقایای این دو گونه فرفیون بر گیاهان زراعی دیگر
7- بررسی فنولوژی تطبیقی سویا و این دو گونه علف  هرز
8- بررسی تاریخ  های مختلف کاشت دو علف  هرز بر مراحل فنولوژی آنها

مطالعه پتانسیل گیاه پالایی  توسط مریم گلی ( L. Salvia officinalis) و نعنا فلفلی(Mentha piperita L.) در شرایط استفاده از آبهای آلوده به کادمیم و سرب

 بررسی خصوصیات کمی و کیفی مریم گلی و نعنا فلفلی در شرایط مزرعه با استفاده از پساب های صنعتی
2- بررسی اثر سایر فلزات سنگین بر خصوصیات گیاه پالایی مریم گلی و نعنا فلفلی
3- بررسی سایر گیاهان دارویی تولید کننده اسانس تحت شرایط استفاده از آب های آلوده به کادمیم سرب و سایر عناصر سنگین و بررسی کیفیت اسانس آن ها پیشنهاد می شود.
4-بررسی امکان کشت این گیاهان در زمین های آلوده اطراف کارخانجات صنعتی و نیز زمین های زراعی که به طور پیاپی با آب های آلوده  به عناصر سنگین آبیاری شده اند پیشنهاد می شود.
       5-بررسی اثر سایر عناصر سنگین بر روی مریم گلی و نعنا فلفلی در غلظت های مختلف پیشنهاد می شود.

مطالعه خصوصیات اکولوژیکی گل اروانه بزقی  
(
Rech.f. Hymenocrater platystegius) در رویشگاههای طبیعی و امکانسنجی اهلیسازی آن در نظام زراعی کمنهاده

 ادامه مطالعات اکولوژیکی و بیولوژیکی در سایر رویشگاه‌های طبیعی این گونه.
  ادامه مطالعات فیتوشیمیایی ترکیبات گونه گل اروانه بزقی در سایر رویشگاههای طبیعی به منظور شناخت شیمیوتایپ‌های جدید
- شناسایی آفات و بیماری‌های گونه گل اروانه بزقی در رویشگاه‌های طبیعی
- تکرار آزمایشات زراعی و مطالعه اثر تیمارهای مختلف کود بیولوژیک و آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی گل اروانه بزقی
- انجام آزمایشات زراعی برای شناسایی اثر کاربرد مقادیر مختلف نهاده‌های آلی و شیمیایی بر خصوصیات فیتوشیمیایی گل اروانه بزقی
- انجام آزمایشات تعیین کاریوتایپ برای شناسایی دقیق‌تر پلی پلوییدهای این گونه
- انجام آزمایشات ژنتیکی برای شناسایی تفرق درون گونه‌ای گل اروانه بزقی با استفاده از سایر نشانگرهای ریزماهواره‌ای و برای کلیه رویشگاه‌های ممکن
- انجام آزمایشات ریزازدیادی با استفاده از سایر الگوهای هورمونی و محیط های کشت متنوع‌تر
- اجرای روش‌های تکثیرغیرجنسی با دیگر هورمون‌های محرک رشد برای دستیابی به روش تکثیر    اقتصادی

مطالعه روش هاي شکست خواب و اندازه گيري شاخص هاي جوانه زني بذر پونه سای برگه دار
 (
Nepeta bracteata Benth.)

به دلیل پراکنش گونه دارویی پونه سای برگه دار در مناطق کوهستانی نیاز سرمایی بذور در طی زمستان تامین شده و خواب بذرها شکسته شده و به این ترتیب تراکم خوبی را در فصل رویش ایجاد می کند. بنابراین پیشنهاد می شود به منظور کشت گیاه به نیاز سرمایی آن توجه شده و تاریخ کاشت پیش از آغاز فصل زمستان انجام شود و بذر یک دوره سرما را در خاک طی کند.
از آنجایی که سرمادهی مهم ترین تیمار شکست خواب گونه دارویی پونه سای برگه دار است، پیشنهاد می شود به منظور بررسی کامل خصوصیات جوانه زنی آن درجه حرارت های کاردینال این گیاه تعیین شود.
نتيجه اينكه از عوامل محرك جوانه زني مي توان به عنوان عوامل كمكي و مكمل استفاده نمود، زيرا فرايند جوانه  زني در نتيجه اثر متقابل مجموعه  اي از عوامل دروني و بروني هدايت خواهد شد. شرايطي كه مجموعه آنها در طبيعت وجود دارند و با توجه به نياز رويشگاهي گونه  هاي مختلف پس از تأمين آنها شرايط مطلوب جوانه  زني حاصل مي گردد.

مقایسه خصوصیات مورفولوژیکی و آناتومیکی  ریشه ژنوتیپ‌های جو(Hordeum vulgare) در مرحله گیاهچه‌اای و اثر تنش اکسیداتیو ناشی از تجمع آلومینیوم در ریشه این ژنوتیپ  ها

 بهتر است مقایسه خصوصیات مورفولوژیکی و آناتومیکی روی بوته  هایی انجام شود که در یک مکان و یک زمان رشد یافته اند تا بتوان بین خصوصیات آناتومیکی و مورفولوژیکی روابط دقیق  تری را بدست آورد.
ب) پس از غربالگری ژنوتیپ  ها لازم است آنها در یک محیط طبیعی و همراه  با اعمال تنش مقایسه گردند تا هر ژنوتیپ بتواند استعداد ژنتیکی خود را برای مقابله با تنش نشان دهد.
ج) پشنهاد می  شود در آزمایشات تحمل به تنش آلومینیوم علاوه بر بررسی میزان فعالیت آنتی‌اکسیدان‌ها، ویژگی هایی همچون طول ریشه، ضخامت ریشه و میزان تجمع آلومینیوم در بافت ریشه نیز مورد مطالعه قرار بگیرد.

مقایسه شاخص‌های مختلف ارزیابی در کشت‌های مخلوط درهم و ردیفی کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (.Phaseolus vulgaris L)

مقایسه شاخص‌های مختلف ارزیابی در کشت‌های مخلوط درهم و ردیفی کنجد (
Sesamum indicum) و لوبیا (.Phaseolus vulgaris L)

بررسی امکان کشت این دو گونه در یک سیستم مخلوط به صورت نواری.
2-تاثیر تراکم های مختلف در کشت مخلوط بر قدرت رقابت این دو گونه.
3-بررسی کارآیی جذب نیتروژن توسط کنجد در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط کنجد و لوبیا.
4-بررسی تنوع‌زیستی و امکان کنترل علف‌های هرز در هر کدام از ترکیب‌های کشت مخلوط.
5-امکان استفاده از کنجد به عنوان قیم برای ارقام کاملا رونده لوبیا در کشت مخلوط و امکان سنجی ایجاد اصل مساعدت.

مقایسه نسبت  های مختلف کاشت لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و رازیانه (Foenicolum vulgare Mill.) در مخلوط‌های افزایشی و جایگزینی

 کشت تاخیری این مخلوط انجام گیرد به طوری که یا رازیانه ابتدا در خزانه کشت شود و در مرحله بعد نشاء کاری شود یا رازیانه بین یک تا دو ماه زودتر در زمین کشت شود.
• کارایی استفاده از منابع (نور، آب و نیتروژن) کشت مخلوط این دو گیاه مورد بررسی قرار گیرد.
 فاصله ردیف  های کمتر از 50 سانتیمتر در کشت مخلوط این دو گیاه ارزیابی شوند.
• با توجه به حجم بالای کانوپی در لوبیا پیشنهاد می  شود رازیانه با لگوم  های دارای شدت رقابتی کمتر مثل نخود، عدس، ماش و شنبلیله در مخلوط مورد ارزیابی قرار گیرد.

مطالعه زيست  شناسي و بررسي عوامل موثر بر پراکنش علف هرز علف پشمکي (Bromus tectorum) در مزارع گندم و شناسايي عوامل کنترل بيولوژيک آن در ايران

 روش هاي شخم هاي کاهش يافته و شخم در شب مي  توانند جوانه زني اين گياه هرز را با توجه به واکنش بذر آن به نور و دما، کاهش دهند. از کاشت دير هنگام گياه بهاره براي مديريت و کاهش جوانه زني نيز مي توان بهره گرفت.
ü با توجه به نتايج حاصله از اين تحقيق که براي کاهش سبز شدن گياهچه اين علف هرز به عمقي بيش از 2 سانتي متر نياز است، اين نکته مي  تواند در استراتژي  هاي مديريتي مانند شخم عميق مزرعه پيش از کشت محصول اصلي مد نظر قرار گيرد.
ü بي‌شك برنامه‌ريزي و ارائه راهبردهاي مديريتي مناسب براي مديريت علف‌هاي‌هرز نيازمند شناخت دقيق وضعيت علف‌هاي‌هرز است از آنجايي که اجراي مطالعات تعيين فلور به عنوان اطلاعات پايه و زيربنايي  در تعيين راهبرد مناسب براي مديريت علف هاي هرز محسوب مي شود لذا انجام مطالعات مشابه براي ساير گياهان توصيه مي  شود.
ü استفاده گسترده  تر و بيشتر از برنامه  هاي کامپيوتري جهت ترسيم و توصيف مدلهاي پيش  بيني وضعيت پراکنش و نيز تاثير متغيرهاي محيطي بر روي ساير گياهان هرز مهم محصولات زراعي، که در نهايت منجر به تدوين راهبرهاي مديريتي در کاستتن از مشکل گياهان هرز مورد مطالعه مي  شود.
ü بكارگيري تناوب زراعي متناسب با شرايط اقليمي منطقه به منظور جلوگيري از تثبيت علف هاي هرز خاص نظير گرامينه  ها . زيرا به طور معمول برخي علفهاي هرز همراه با گياه زراعي خاصي در مزرعه ظاهر مي  شوند. اين امر ممکن است ناشي از همزماني دوره رشد و يا شباهت نيازها به منابع رشد باشد.
ü استفاده از مديريت تلفيقي علف هاي هرز با تاکيد بر  روش هاي زراعي، استفاده بهينه از علف کش ها منطبق با فلور علف هاي هرز غالب هر منطقه، تناوب در علف کش ها، توجه به افزايش جمعيت و فراواني علف هاي هرز باريک برگ و استفاده منطقي از کودهاي شيميايي در کشت ماقبل از مهمترين مواردي است که با توجه به فراواني نسبي گياهان هرز گرامينه بويژه علف  پشمکي در مزارع گندم مي  بايست در مديريت علف هاي هرز  غلات دانه  ريز مد نظر قرار گيرد.
ü انجام مطالعات بيشتر در جهت کنترل بيولوژيکي علف پشمکي بويژه کار بر روي نحوه و چگونگي تکثير و نگه  داري قارچ عامل زنگ سياه (به عنوان پتانسيل کنترل بيولوژيکي اين گياه هرز) در محيط آزمايشگاه و گلخانه

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                                         bazgasht


    

عنوان

پیشنهادات پژوهش

برر  سی خواب و ویژگیهای جوانه  زنی در بذر سی گونه گیاه دارویی استان لرستان

 با توجه به اینکه خواب بذور آوندول و گل سگ  زبان شکسته نشد توصیه می  شود که اثر تیمارهای دیگر مانند غلظت  های بالاتر جیبرلیک اسید، سرماهی به مدت 3 و 6 ماه، اعمال شوک گرمایی و تیمار ترکیبی سرمادهی به همراه گرمادهی اعمال گردد.
2- بررسی جامعی بر روی خواب بذور گیاهان دارویی ایران انجام شود، و یک طبقه  بندی از خواب بذور این گیاهان تهیه شود.
3- بررسی و شکست خواب بذور بر اساس خانواده  های گیاهی صورت گیرد تا یک روند کلی و مشخص از میزان و نوع خواب و همچنین تیمارهای موثر بر شکست خواب بذور آن خانواده ارائه شود.
4- بررسی خواب بذور در یک گونه یا یک خانواده برای بذرهای تولیدی در سالها و مکانهای (اکوتیپهای) مختلف انجام شود.
5- باتوجه به شکسته شدن خواب بذور این گونه  های گیاهی توصیه می  شود که کشت و اهلی  سازی آنها مورد بررسی قرار گیرد.
6- در شکستن خواب بذور هر گونه از تیمارهای متناسب با رویشگاهای که آن گونه در آن رشد می-کند استفاده شود.
7- تاثیرات تیمارهای شکستن خواب در شرایط گلخانه و مزرعه نیز بررسی شود.
8- لازم است ضمن حفاظت رویشگاههای طبیعی این گونه  ها، تلاش  های جهت بازسازی عرصه  های طبیعی تخریب شده آنها صورت گیرد.

اثر دزهای کاهش‌یافته علف‌كش فورام‌سولفورون(اکوئیپ) و مقادیر مختلف نيترو‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژن بر كنترل علف‌هاي هرز‌ ذرت(Zea mays L.)

 انجام آزمایش‌هایی جهت بررسی تأثیر دز‌های کاهش‌یافته خانواده‌های مختلف علف‌کش(با نحوه اثر متفاوت) بر کنترل علف‌های هرز
2. انجام آزمایش‌هایی جهت بررسی تأثیر کاربرد منابع متفاوت کود بر کارایی دز‌های کاهش‌یافته علف‌کش
3. بررسی واکنش تک‌تک گونه‌های غالب علف‌های هرز مزرعه به کاربرد دز‌های کاهش‌یافته علف‌کش و مقادیر مختلف کود نیتروژن
4. مدیریت تلفیقی دز‌های کاهش‌یافته علف‌کش با سایر روش‌های زراعی(از جمله استفاده از ارقام پرتوان)

اثر مقادير كاهش يافته علف  كش فورام  سولفورون (اكوئيپ) و تراكم  هاي كاشت بر كنترل علف  هاي هرز ذرت (Zea mays L.)

مقادير كاهش  يافته ساير علف  كش  هاي مورد استفاده در ذرت در تركيب با تراكم گياهي (ذرت و علف هرز) مورد مطالعه قرار گيرند.
2- تلفيق مقادير كاهش  يافته علف  كش  ها با ساير عمليات مديريتي نظير خاكورزي، تناوب  هاي زراعي، گياهان زراعي رقابتي  تر، كاهش فواصل رديف كاشت، استفاده از گياهان پوششي و كود سبز بررسي شود.
3- مطالعه متغيرهاي ديگر نظير رژيم  هاي آبياري و نيتروژن در تركيب با مقادير كاهش يافته علف  كش  ها.
4- به جهت اهميت تراكم كاشت در حصول عملكرد مطلوب، قابليت رقابت ذرت و علف  هاي هرز در تراكم هاي مختلف كاشت و در مناطق مختلف بررسي شود.
5- اثر تراكم كاشت بر قابليت رقابت ذرت و ساير گونه  هاي علف هرز بررسي شود.
6- اثر افزايش تراكم ذرت از طريق كاهش فاصله بين رديف  ها يا تغيير الگوي كاشت در مديريت علف-هاي هرز مورد نظر قرار گيرد.
7- اعمال تيمارهاي زمان  هاي مختلف سبز شدن علف  هاي هرز نسبت به گياه زراعي، براي بررسي توان رقابتي علف  هاي هرزي كه ديرتر از گياه زراعي سبز مي  شوند.

اثرات كاربرد ساده و تلفيقي کودهای آلی، بیولوژیک و شيميايي بر خصوصيات کمی كيفي گياه دارويي ماریتیغال
                                    (
Silybum marianum)

 این قبیل آزمایشات برای مقادیر پایین  تر کودهای زیستی و آلی از جمله میکوریزا و کود ورمی-کمپوست در طی دوسال زراعی اجرا شود.
• آزمایشاتی جهت بررسی اثر متقابل تنش خشکی و تغذیه با کودهای زیستی از جمله میکوریزا طراحی شود.
• اثر باکتری  های حل کننده فسفات همراه با کودهای آلی و زیستی و بر خصوصیات کمی و کیفی ماریتیغال مورد آزمایش قرار گیرد.
• آزمایشی در راستای بررسی اثر کاربرد تلفیقی سطوح مختلف کود شیمیایی با کود  های زیستی و آلی صورت پذیرد.
• اثر تنش کمبود عناصر غذایی اصلی و استفاده از باکتری  های تنظیم کننده رشد بر کمیت و کیفیت گیاهان بویژه گیاهان دارویی مورد بررسی قرار گیرد.

ارزیابی اثر محتوی نیتروژن خاک و سختی آب بر کارایی

 بررسی نقش احتمالی نيتروژن خاک بر سرعت جذب و انتقال علف کش ها در گياه با توجه به نقشی که نيروژن در ترکيب و ساختار موم رويي برگ دارد.
2. بررسی زمان کاربرد گلیفوسیت در شرايط مختلف حاصلخیزی خاک و کیفیت آب بر کارایی گلیفوسیت
3. بررسي اثرات منابع مختلف کاربرد نيتروژن بر کارایی گلیفوسیت
4. تاثير عوامل مورد بررسی در اين آزمايش در کارايی سایر علف کش ها ی خاک مصرف و شاخساره ای.
انجام مطالعات مزرعه ای در مکانهای با شرايط مختلف اقليمی در اين ارتباط، جهت تطابق نتايج گلخانه ای با آنها

ارزیابی برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی، ریخت‌شناسی و زراعی مرتبط با تحمل به شوری در گونه‌ی شورزی ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz)

  بررسی نقش سایر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه ارزن پادزهری در تحمل به شوری
- ارزیابی نقش مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی احتمالی ریزوم در رشد و تحمل به شوری
-  بررسی تاثیر برهمکنش‌های احتمالی بین سطوح مختلف عناصر غذایی قابل دسترس گیاه بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد ماده خشک
- مطالعه آستانه تحمل به شوری و خشکی در مرحله جوانه‌زنی و رشد گیاهچه
- ارزیابی وجود اثرهای خودآسیبی و دگرآسیبی گیاه در مرحله جوانه‌زنی بذور
- تعیین دماهای کاردینال گیاه در مرحله جوانه‌زنی
- ارزیابی وضعیت یکنواختی رسیدگی بذر جهت برداشت اقتصادی دانه
- ارزیابی ویژگی‌های کمی و کیفی دانه تولیدی در شرایط مختلف تنش شوری
- ارزیابی جنبه‌های دارویی احتمالی در ترکیبات برگ و دانه و برهمکنش آن با تنش شوری
- مطالعه ویژگی‌های تغذیه‌ای علوفه و خوش  خوراکی آن توسط دام‌های مختلف
- مطالعه نیاز آبی گیاه و پاسخ به سطوح مختلف تنش کمبود آب
- بررسی برهمکنش احتمالی تنش شوری و کمبود آب
- بررسی سایر روش‌های آبیاری به ویژه آبیاری غرقابی
- ارزیابی حد آستانه تحمل به سرما و برهمکنش احتمالی آن با تنش شوری
- ارزیابی تراکم مطلوب و برهمکنش احتمالی آن با تنش شوری
- مطالعه پاسخ گیاه به مقادیر مختلف کودی و برهمکنش احتمالی آن با تنش شوری
- بررسی اثرهای بلند مدت کشت بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک
- ارزیابی امکان تولید علوفه در کشت مخلوط گیاه ارزن پادزهری با سایر پهن برگ‌های متحمل به شوری
- ارزیابی کارآیی انرژی و بهره‌وری اقتصادی تولید در نظام شورزیست گیاه ارزن پادزهری

ارزیابی بنیه بذر در ذرت و رابطه آن با چرخه سلولی

 به دلیل اینکه آزمون متوسط زمان خروج ریشه چه و متوسط زمان جوانه‌زنی سریع تر است و همچنین قابلیت یافتن تفاوت های بیشتری در بین توده های بذر دارد توصیه می شود در تعیین بنیه بذر از این روش استفاده شود.
2-  از درصد گیاهچه‌های نرمال، میانگین طول ساقه چه گیاهچه‌ها و ضریب تغییرات طول ساقه چه گیاهچه‌ها نیز می توان به عنوان مارکر فنوتیپی در تعیین بنیه بذور استفاده کرد.
3- دما عامل بسیار مهمی است که در نتیجه آزمایشات جوانه زنی و مطالعه چرخه سلولی تاثیر می گذارد بنابراین نقش آن درآزمایشات تعیین کننده است.
4- مدت زمان فاز تاخیری تا رسیدن به همانند سازی
DNA و افزایش درصد سلول های 4C در مریستم ریشه چه در توده های با بنیه قوی کوتاه تر از توده های با بنیه ضعیف است بنابراین می توان از آن به عنوان مارکر مولکولی برای تشخیص بنیه توده های بذر حتی قبل از جوانه‌زنی استفاده کرد. که این روش بسیار سریع تر و دقیق تر از روش های موجود درتعیین بنیه بذر است.
ممکن است بنیه بذر حتی از میزان بعضی مواد بیوشیمیایی و
DNA موجود در بذر تشخیص داده شود بنابراین مطالعات بیشتری در این مورد باید صورت گیرد.

ارزیابی تاثیر کاربرد پسماند کمپوست قارچ و نیتروژن به صورت منفرد و تلفیقی بر ویژگی های رشدی سیب زمینی

 با توجه به افزایش تولید قارچ خوراکی در ایران و در نتیجه افزایش پسماند کمپوست قارچ، بررسی اثر این ماده آلی بر روی سایر گیاهان پیشنهاد می گردد.
• با توجه به شوری بالای پسماند کمپوست قارچ به کار رفته و حساسیت گیاه سیب زمینی به شوری، جهت شناسایی بهتر تاثیر این کود آلی بر عملکرد سیب زمینی، کاربرد پسماند کمپوست قارچ شسته شده در تحقیقات آینده پیشنهاد می گردد.

ارزیابی تاثیر مواد آلی مختلف بر ماندگاری متری بیوزین در خاک

مقایسه ماندگاری متری بیوزین در مزارعی که سابقه کاربرد و عدم کاربرد متری بیوزین را دارند.
2- ارزیابی نقش عوامل محیطی مختلف (دما، رطوبت، ویژگی های خاک) در ماندگاری و تجزیه متری بیوزین
3- بررسی فرآیندهایی همچون آبشویی و رواناب متری بیوزین در خاکهایی با ویژگی های متفاوت
4- ارزیابی استفاده از مدل های شبیه سازی در مطالعات مربوط به ماندگاری، آبشویی و رواناب این علف کش.
5- تحقیقات جهت یافتن گیاهان شاخص مطلوب تر و قابل دسترس  برای تعیین باقیمانده علف کش متری بیوزین

ارزیابی تراکم ذرت و سطوح کنترل علف های هرز بر رقابت چند گونه ای علف های هرز و اثرات آن بر روی عملکرد ذرت دانه ای(Zea mays L.) در شرایط مزرعه ای

باتوجه به وجود اثرات مثبت یا تسهیل کنندگی علف های  هرز در اکوسیستم های زراعی، و تاکید بر حفظ تنوع زیستی در کشاورزی ارگانیک، پیشنهاد می  شود به جای بررسی رقابت تک گونه(معمولاً بیان اثرات منفی) علف  هرز،به بررسی های بیشتر و دقیق تری با حضور گونه های مختلف علف  هرز در کنار گیاه زراعی پرداخته شود. از آنجایی که وجود اثرات تسهیل کنندگی به عوامل مختلفی به خصوص تراکم گونه ها وابسته می  باشد، به نظر می  رسد انجام بررسی های رقابت چند گونه ای با تراکم های مشخصی از علف های  هرز، اطلاعات جامع و قابل اطمینان تری از وجود اثرات تسهیل کنندگی را نشان دهد. البته تلفیق آزمایش تراکم مشخص علف  هرز با سایر عوامل مدیریتی مانند مدیریت منابع غذایی، نتایج شفاف تری از وجود اثرات تسهیل کنندگی و منفی آنها در جوامع علف  هرز گیاه زراعی نمایان می  سازد. همچنین بخاطر اهمیت تاریخ کاشت(نقش دما بر جوانه زنی علف های  هرز) بررسی رقابت چند گونه  ای علف  های هرز در تاریخ کاشت های متفاوت توصیه می  شود. بررسی جمع پذیری اثرات رقابتی گونه ها هم توصیه می  شود.

ارزیابی تغییرات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) در پاسخ به کاربرد منفرد و تلفیقی منابع کودی

 به منظور مطالعه دقیق  تر اثرات کودهای آلی و زیستی، اجرای آزمایشات طولانی مدت، ضروری به نظر می  رسد.
- اثر سایر سویه  های میکوریزا در گیاه دارویی گشنیز مورد تحقیق قرار گیرد.
- سطوح مختلف کودهای شیمیایی، آلی و دامی بر میزان ماده موثره گیاه دارویی گشنیز مورد مطالعه قرار گیرد.
- اثر عناصر غذایی کم مصرف بر رشد و نمو گیاه دارویی گشنیز ارزیابی گردد.
.

ارزيابي تحمل به سرماي اكوتيپ‌هاي بارهنگ سرنيزه اي (Plantago lanceolata L.) در شرايط كنترل شده

 بررسی تحمل به سرمای سایر گونه ها و اکوتیپ‌های بارهنگ
•  بررسی تحمل به سرمای بارهنگ در شرایط مزرعه و کنترل شده، به منظور بررسی همبستگی احتمالی بین نتایج در دو محیط آزمایش
• مطالعه عوامل فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی موثر بر بهبود تحمل به سرما در گیاه بارهنگ
• مطالعه اثر کاشت پاییزه بر ميزان مواد موثره گیاه بارهنگ
• بررسی اثر تنش سرما و کاشت پاییزه بر کمیت و كيفيت علوفه‌ي گیاه بارهنگ
• تلاش جهت اهلی سازی گیاه بارهنگ و اتخاذ عملیات زراعی مناسب آن (مانند واکنش گیاه به آبیاری، کود و سایر نهاده‌های زراعی و ...).

ارزيابي تحمل به سرماي دیر رس بهاره در اكوتيپ هاي سیاهدانه(Nigella sativa L.) تحت شرايط كنترل شده

پیشنهاد می شود که در بررسی های آینده، تحمل به سرمای دیر رس بهاره ی اکوتیپ های سیاهدانه  در شرایط واقعی مزرعه مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این بررسی اثرات سرمای دیر رس بهاره بر خصوصیات رشدی، اجزا عملکرد و عملکرد و کیفیت روغن و اسانس سیاهدانه نیز می تواند مورد توجه قرار داشته باشد. همچنین مطالعه اثرات برخی عوامل مدیریت زراعی مانند مصرف کودها، مدیریت آبیاری و کنترل علف های هرز در این شرایط نیز سودمند خواهد بود.

امکان سنجي کاهش مصرف علف کش ها ی گندم (Triticum aestivum) و استفاده از خصوصيات فلورسانس كلروفيل در تعيين فعاليت آنها

 بررسی کارایی رهیافت خرد شده علف کش در جمعیت طبیعی علف های هرز مزرعه گندم.
2. انجام آزمایش هایی جهت بررسی تاثیر خانواده های مختلف علف کش (با نحوه عمل متفاوت) بر فلورسانس کلروفیل علف های هرز مساله ساز و تعیین اثرات آنها بر منحنی کاتسکی و سایر خصوصیات فلورسانس کلروفیل.
3. بررسی و پایش فلورسانس کلروفیل در فواصل زمانی کمتر از یک روز پس از پاشش علف کش.
4. با بررسی و جمع آوری اطلاعات بیشتر، راجع به منحنی کاتسکی و پارامترها ی مختلف مشتق شده از آن، پارامتری را که توسط منحنی های رگرسیونی دز-پاسخ کاملا برازش داده می شود و درنتیجه مقدار
ED50 آن تفاوتی با مقدار ED50 حاصل از وزن تر یا وزن خشک علف هرز در روش کلاسیک نداشته و یا تفاوت آن ناچیز باشد، معرفی شود.
5. مدیریت تلفیقی دزهای کاهش یافته علف کش با سایر روش های زراعی.
6. بررسی امکان کنترل علف های هرز پهن برگ، توسط دز های کاهش یافته گندم.

بررسی اثر روش های مختلف کاربرد عنصر روی بر خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک ذرت در شرایط تنش خشکی

 با توجه به شرایط متفاوت آب و هوایی سالانه و نیز منطقه  ای، برای نتیجه  گیری بهتر وکاربردی  تر، تکرار این آزمایش در مشهد و سایر مناطق پیشنهاد می  گردد.
2- با توجه به اینکه این آزمایش بر روی یک رقم ذرت انجام شده، پیشنهاد می  شود تیمارهای این آزمایش بر روی سایر ارقام ذرت و همچنین گیاهان دیگر نیز اعمال شود.
3- اجرای آزمایشات مختلف با غلظت  های دیگر عنصر روی جهت تعیین بهترین غلظت برای افزایش عملکرد.
4-  طرح  ریزی آزمایشی جهت کاربرد سایر عناصر ریزمغذی نظیر آهن و . . . با غلظت  های مختلف.

بررسی اثر زمان و مقادیر مصرف کود نیتروژن بر رقابت چند گونه ای ذرت
(
Zea mays L.) و علف هاي هرز در شرایط مزرعه  ای

مدیریت مناسب گیاه زراعی از طریق مدیریت منابع، تاریخ کاشت مناسب، استفاده از ارقامی با توان رقابتی بالا، آرایش کاشت مناسب، اطلاع از بیشینه مزرعه (مدیریت تلفیقی علف  های هرز) در جهت افزایش توان رقابتی گیاه زراعی، مناسبترین گزینه برای کاهش اثرات زیانبار علف  های هرز می باشد.
2-  خصوصیات علف  های هرز در شرایط مزرعه  ای متفاوت از خصوصیات آنها در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه  ای است. لذا برای مدیریت علمی علف  های هرز بهتر است مطالعات به صورت مزرعه  ای صورت گیرد.
3-  مطالعه رقابت علف  های هرز در شرایط مختلف روش کوددهی صورت گیرد.
4-  رقابت چند گونه ای در شرایط آب و هوایی متفاوت و بصورت چندساله بررسی گردد.
5-بررسی اثر تقسیط کود ها بر رقابت چند گونه ای
6- بررسی روش کاشت و ارقام مختلف بر رقابت چند گونه ای

بررسی اثر منابع آلی و شیمیایی نیتروژن بر ویژگی  های رشدی، عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در بابونه آلمانی
 (
Matricaria chamomilla L.)

 برای مقایسه اثر کودهای دامی و شیمیایی بر کارایی مصرف نیتروژن، یک آزمایش چند ساله با تناوب  های مختلف در نظر گرفته شود.
- اثر تقسیم نیتروژن مصرفی و استفاده در زمان  های مختلف بر کارایی مصرف نیتروژن مورد ارزیابی قرار گیرد.
- اثر تيمارهاي تلفیقی آلی و شیمیایی بر کارایی مصرف نیتروژن در گیاهان دارویی بررسی شود.
تأثیر تؤام کودهای ماده خشک همراه با کودهای آلی و شیمیایی بر کارایی مصرف نیتروژن مورد تحقیق قرار گیرد

بررسی پويايی وکارايی نيتروژن در ارقام سورگوم دانه ای در شرايط تنش خشکی

 بررسی کارایی دیگر عناصر مورد نیاز گیاه از جمله فسفر در شرایط متفاوت رطوبتی
• بررسی دیگر سطوح تنش خشکی بر خصوصیات رشد و عملکرد سورگوم
• مقایسه کارایی مصرف نیتروژن در شرایط استفاده از منابع دیگر کودی از جمله کودهای آلی و بیولوژیک
• بررسی کارایی استفاده از منابع در کشت مخلوط سورگوم با دیگر گیاهان زراعی
• بررسی کارایی استفاده از نیتروژن در ارقام دیگر سورگوم در شرایط متفاوت رطوبتی و کودی
• بررسی صفات مربوط به ریشه در شرایط مزرعه از جمله حجم و عمق ریشه
• بررسی کیفی دانه سورگوم از نظر میزان تانن در شرایط متفاوت رطوبتی
• اعمال شدت های متفاوت تنش خشکی به همراه تنش شوری و بررسی پاسخ های فیزیولوژیک گیاه
• بررسی نقش سایر ویژگی های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه سورگوم دانه ای در تحمل به خشکی
• بررسی تاثیر برهمکنش های احتمالی بین سطوح مختلف عناصر غذایی قابل دسترس گیاه بر ویژگی های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد دانه
• ارزیابی کارایی انرژی و بهره وری اقتصادی تولید در گیاه سورگوم دانه ای

بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی تحمل به سرما در گیاه کوشیا (Kochia scoparia)

تداوم آزمایشات برای تعیین بهترین تاریخ کاشت این گیاه در مناطقی با سرماهای زمستانه کمتر از 10- درجه سانتی‌گراد.
2. بررسی تاثیر کاربرد ترکیبات تریازولی در زمان‌های مختلف قبل از تنش سرما بر تحمل به سرما در کوشیا.
3.کاربرد سایر ترکیباتی که احتمال بهبود تحمل به سرما در گیاه را موجب می‌شود.
4. بررسی تغییرات گیاه در اثر کاربرد ترکیبات تریازولی در سطح مولکولی.
5. ارزیابی تحمل به سرمای سایر توده‌های کوشیای کشور.

بررسي رابطه هدايت الكتريكي خاك با برخي جنبه  هاي اگرواكولوژیکي ذرت و حاصلخيزي خاك در یک نظام زراعي كم  نهاده

 بررسی همبستگی بین هدایت الکتریکی خاک با عملکرد سایر گیاهان، خصوصاً آن دسته از گیاهان زراعی که برآورد و ارزیابی عملکرد در آن  ها اهمیت زیادی دارد.
2. بررسی رابطه هدایت الکتریکی با خصوصیات فیزیکی خاک مانند وزن مخصوص ظاهری، محتواي رطوبت، تخلخل و هدایت هیدرولیکی.
3. تشخيص و تعيين ميزان عناصر غذايي قابل دسترس در خاک از اهميت بالايي برخوردار است. پيشنهاد ميشود رابطه هدايت الكتريكي با نيتروژن قابل دسترس و ساير عناصر غذايي در مطالعات ديگر بررسي شود. 
4. اجرای آزمایش  هایی با مدت زمان طولانی  تر جهت بررسی اثر کودهای آلی و بیولوژیک بر بهبود ماده آلی خاک و بررسي رابطه ميزان ماده آلي با جمعيت ميكروبي خاك.
5. بررسي اثر كودهاي آلي و بيولوژيك بر خصوصیاتی از خاک که بر جمعیت میکروبی اثر می-گذارند (مانند دما و رطوبت خاک).

بررسی شاخص های رشد و عملکرد در ترکیب های مختلف کشت مخلوط سه گونه رازیانه(Foeniculum vulgar)  ،کنجد   (Sesamum indicum) و لوبیا  (Phaseolus vulgaris)

از آن  جایی  که رازیانه گیاهی چند ساله است، بررسی این گیاه در کشت  های مخلوط و به صورت چند ساله می  تواند مفید واقع گردد.
• بررسی امکان کشت مخلوط رازیانه و لوبیا و یا کنجد و لوبیا در یک سیستم مخلوط به منظور تأمین نیتروژن این گیاهان بوسیله لوبیا جهت افزایش کارایی و کاهش مصرف کودهای شیمیایی.
• بررسی میزان نیتروژن تثبیت شده در لوبیا و میزانی که در اختیار سایر گونه  ها قرار داده و تأثیر نیتروژن تثبیتی بر صفات کیفی گونه  ها مثل اجزا اسانس و اجزا روغن.
• بررسی تنوع زیستی و امکان کنترل علف  های هرز در هر کدام از این ترکیب  های کشت مخلوط.
• بررسی امکان کشت این سه گونه در یک سیستم مخلوط به صورت نواری.

بررسی برخی از خصوصیات اگروفیزيولوژيکی گياه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regal)

دانش اندکی در رابطه با مکانيزم‌های فيزيولوژيک، نمو فنولوژيک و همچنين کنترل دمايی و فتوپريود بر مراحل فنولوژيک وجود دارد به نظر می‌رسد انجام آزمايشات تکميلی در اين زمينه ضروری باشد.
2- دانسته‌های مربوط به فرآيند‌ها و مکانيزم‌های فيزيولوژيک تقسيم پياز بسيار محدود می‌باشد لذا انجام پژوهش در سطوح سلول و بافت برای توسعه دانش فيزيولوژيک تقسيم پياز در موسير ضروری است.
3- بررسی واکنش شاخص های فيزيولوژيک رشد، عملکرد، خصوصيات فيتوشيميايی و مراحل فنولوژيکی به شرايط مختلف آب و هوايی می‌تواند جوابگوی واکنش‌های انعطافی گياه در اين شرايط باشد.
4- لازم است مطالعات مختلفی بر روی خصوصيات فيتوشيميايی، دارويی و اثرات بيولوژيکی اين گياه جهت تعيين پتانسيل‌های اقتصادی آن انجام شود.
5- با توجه به متنوع بودن شکل و رنگ پياز موسير لازم است تا مطالعات و تحقيقات بيشتری در رويشگاه‌های طبيعی اين گونه در ارتباط با خصوصيات اکومورفوفيزيولوژيک، تنوع ژنتيکی، اکوتايپی و کموتايپی و نيز بررسی دقيق ويژگي‌های گياهشناسی آن انجام شود.
6- دانسته‌های مربوط به اثرات تنش خشکی، شوری و گرما بر خصوصيات مورفوفيزيولوژيک و بيوشيميايي موسير بسيار محدود می‌باشد، لذا انجام پژوهش در اين زمينه به منظور امکان‌سنجی کشت آن در نظام‌های زراعی کم‌نهاده و استفاده از گياهان جايگزين ضروری است
7- با توجه به خطر انقراض اين گونه، نياز به طرح‌های حفاظتی در محل ضروری می‌باشد.
8- نتايج اين تحقيق نشان داد که اين گونه قابليت اهلی‌شدن و کشت را در شرايط زراعی دارد، با توجه به اينکه کشت گياهان دارويی در شرايط زراعی يکی از راهکار‌های حفاظت آنها از خطر انقراض می‌باشد، لذا انجام تحقيقات بيشتر بر روی فرآيند‌های اهلی‌کردن و نيز مطالعات زراعی و اقتصادی بر روی آن ضروری می‌باشد.

بهره  گيري از رهيافت مدل  سازي در طراحي تيپ ايده  آل گندم براي شرايط تنش خشکي در شرايط آب و هوايي مشهد

 مدل ارائه شده در اين مطالعه فاقد مکانيزمي براي محاسبة خسارت سرماي زمستانه مي  باشد. بنابراين جهت افزايش دقّت شبيه  سازي پيشنهاد مي  شود که در صورت امکان اين بخش به ساختار مدل اضافه گردد تا برخي تصميمات مديريتي از قبيل تغيير در تاريخ کاشت با موفقيت ارزيابي شود.
- اگرچه در اين مطالعه روش پنمن-مونتيث فائو با دقّت بالايي مقادير تبخير و تعرق و ساير اجزاي موازنة آب خاک را شبيه  سازي کرد، اما پيشنهاد مي  شود که روش  هاي ديگر از قبيل روش پنمن، پريستلي تيلور، رهيافت دارسي و رهيافت ريچاردز نيز جهت محاسبة اجزاي موازنة آب خاک مورد آزمون قرار بگيرند.
- آزمون مدل در مناطقي با عرض  هاي جغرافيايي متفاوت اعتبار نتايج را افزايش خواهد داد. بنابراين پيشنهاد مي  شود که در مطالعات آينده ارزيابي  هاي چند مکانه جهت اطمينان بيشتر از نتايج مدل صورت بگيرد.
- اگرچه در اين مطالعه آزمون تأييد مدل با داده  هاي سه پايان  نامة کارشناسي ارشد، که در سال-هاي ماقبل از اين مطالعه صورت گرفته بود، صورت گرفت، اما پيشنهاد مي  شود که در مطالعات شبيه  سازي آينده آزمون تأييد مدل با تعداد بيشتري از پژوهش  هاي گذشته صورت پذيرد. بديهي است که انجام اين کار هم اعتبار نتايج مدل را افزايش خواهد داد و هم موجب سازماندهي داده  هاي آزمايشي خواهد شد. سازماندهي داده  هاي آزمايشي کمک شاياني به هدفمند شدن مطالعات آينده خواهد نمود.
- آناليز خلاء عملکرد در اين مطالعه براي يک دورة زماني ده ساله صورت گرفت. از آنجايي که فاصلة زماني ده ساله جهت بيان تغييرات اقليمي، کوتاه به نظر مي  رسد لذا پيشنهاد مي  شود که در مطالعات آينده بازة زماني طولاني  تري مورد استفاده قرار بگيرد.
-  استفاده از رهيافت مدل‌سازي در طراحي تيپ  هاي ايده  آل گياهي براي شرايط خاص نيازمند مدلي است که حاوي مهم  ترين مکانيزم  هاي پس  خور مرتبط با پارامترهاي مدل باشد. بنابراين پيشنهاد مي  شود که در مطالعات آينده تعداد مکانيزم  هاي پس خور مدل تا حدي که سبب پيچيدگي زياد مدل و در نتيجه کاهش دقت آن نشود، افزايش يابد. مواردي از قبيل تغييرات غلظت نيتروژن گياه در طول زمان و ارتباط آن با پارامترهاي
SLA و RUE، تغييرات K، اثر متقابل ژنوتيپ و محيط و ... از جملة مهم  ترين عواملي هستند که مي  توانند در مدل گنجانده شوند.

پهنه بندی اگرواکولوژيکی و بررسی خلاء عملکرد سه محصول گندم، چغندرقند و ذرت در استان خراسان

به طور کلی با آنکه پهنه‌بندی اگرواکولوژيکی و شبيه‌سازی‌های انجام شده در اين مطالعه نتايج خوبی در خصوص روند  تغييرات مکانی عملکرد پتانسيل و خلاء عملکرد گندم، چغندرقند و ذرت در استان خراسان نشان داد، موارد زير پيشنهاد می‌شود:
• در اين پژوهش سه عامل اقليم، توپوگرافی و خاک در پهنه‌بندی مورد مطالعه قرار گرفتند. به نظر می‌رسد در نظر گرفتن عواملی مانند دسترسی به منابع آب و يا ميزان ذخيره منابع آب زيرزمينی و همچنين ساير پارامترهای مربوط به خاک مانند شوری،
pH و محتوی عناصر غذايي خاک  در مناطق مختلف، در تعيين دقيق‌تر پهنه‌بندی مناطق مستعد کشت سه گياه مورد مطالعه تاثير قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
• مدل‌های شبيه‌سازی بکار برده شده همانند ساير مدل‌ها نقاط ضعفی دارد که بررسی و رفع اين نواقص می‌توان دقت مدل را در شبيه‌سازی بهبود بخشد.
• بهتر است مدل‌های بکاربرده شده در اين مطالعه با داده‌های آزمايشی بيشتری ارزيابی شوند تا بتوان تغييرات مکانی و زمانی در دقت مدل لحاظ کرد. همچنين نياز به داده‌های بيشتری برای تخمين دقيق‌تر پارامترهای مدل است تا بتوان در بالابردن دقت مدل گام برداشت.
• در اين مطالعه، تنها خلا, عملکرد کل برای هر سه محصول مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. در اين راستا، آزمايش‌های کامل‌تری نياز است تا بتوان عوامل محدود کننده و کاهنده عملکرد را مشخص کرد و در نهايت بتوان سهم نسبی هر يک از آن‌ها را در کاهش عملکرد هر سه گياه در سطح استان خراسان تعيين کرد. تا از اين طريق ارزيابی دقيق‌تری از علل نوسانات مکانی ايجاد کننده خلاء عملکرد را برآورد کرد.
• در اين تحقيق در برآورد عملکرد پتانسيل توسط مدل‌های شبيه‌سازی رشد، عوامل مديريتی مانند تاريخ کاشت و تراکم در هر پهنه ثابت در نظر گرفته شد. از آنجاييکه اين عوامل در تغييرات عملکرد در سال‌ها و مکان‌‌های مختلف تاثير گذار هستند. انجام آناليز ريسک در هر پهنه به منظور تعيين ميزان حساسيت مدل‌ها به اين عوامل و نيز تعيين تغييرات مکانی عملکرد پتانسيل از نظر اين دو عامل بر قدرت نتايج حاصل و برآورد دقيق‌تر عملکرد پتانسيل می‌افزايد.

پي جويي بیوتیپ هاي درنه (Echinochloa colona (L.) Link.) مقاوم و بررسي مبناي مولكولي مقاومت آنها به علف کش های تريازين و تريازينون در مزارع نيشكر (Saccharum officinarum L.) استان خوزستان

 از بین بردن لکه های مقاوم با استفاده از روش هایی مانند کنترل مکانیکی به منظور کانون کوبی مقاومت
2- اجرای مدیریت تلفیقی علف های هرز
3- استفاده از گزینه مقاومت عرضی منفی در بیوتیپ های مقاوم به عنوان یک راه کار مدیریتی
4- استفاده از بیوتیپ مقاوم و حساس استاندارد به منظور مقایسه وضعیت مقاومت بیوتیپ های بومی و استاندارد
5- بررسی مقاومت عرضی و چندگانه بیوتیپ های مقاوم با استفاده از سایر خانواده های علف کش
6- انجام آزمایش های جذب و انتقال علف کش با استفاده از علف کش های نشان دار رادیو اکتیو (14
C) به منظور شناسایی سایر مکانیزم های احتمالی مقاومت در بیوتیپ های مقاوم
7- بررسی نقش دو خانواده آنزیمی سیتوکروم پی – 450 مونو اکسیژناز (
P450s) و گلوتاتیون اس – ترانسفراز (GSTs) در متابولیسم علف کش در بیوتیپ های مقاوم
8- تعیین توالی قطعات بیشتری از ژن
psbA به منظور تشخیص مکان های جهش یافته احتمالی بیشتر و جدیدتر
9- مطالعه شايستگي نسبي گياهان مقاوم و حساس در حضور و عدم حضور علف کش
10- مطالعه بر روی فعل و انفعال بین شرایط محیطی (به عنوان مثال نور، دما، عناصر غذایی و مرحله رشدی گیاهان) و منحنی کاتسکی در زمان تیمار با علف کش

تأثیر رژیم آبیاری و عمق کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گياه دارویی و صنعتی موسير (Allium altissimum Regel. ) در شرايط آب و هوايی مشهد

 آزمایشات طولانی مدت اثرات رژیم‌های مختلف آبیاری و عمق کاشت.
2- بررسی اثر عمق‌های کاشت دیگر ( مثلاً 15 و 20 سانتی متر) بر گیاه موسیر
3- بررسی اثرات رژیم آبیاری و تاریخ کاشت بر رشد و نمو گیاه موسیر
4- آزمایشات مزرعه‌ای جهت مطالعه اثرات سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر رشد و عملکرد موسیر.
5- بررسی اثر کودهای آلی و بیولوژیک بر گیاه دارویی موسیر
6- انجام تحقیقات گسترده در زمینه بازاریابی این گیاه که شرط لازم برای برنامه ریزی تولید و صدور آن می‌باشد، امکان ایجاد بازاری کارا و شفاف، فراهم شود.

تاثیر کودهای بیولوژیک بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم گندم در تناوب با یونجه

 ضروریست که برای حصول نتایجی با قابلیت اطمینان بالاتر در مورد اثر کودهای بیولوژیک بر گیاهان زراعی، این آزمایشات در قالب طرح  های چند ساله اجرا شود.
- اثر سایر کودهای بیولوژیک ( برای مثال باکتری  های تثبیت کننده فسفر و گوگرد) نیز در گیاه گندم مورد آزمایش قرار گیرد.
- بررسي ديگر گونه  هاي مایکوریزا و باكتري  هاي احیا کننده نیتروژن بر روي گندم.
- بررسي كودهاي بيولوژيك بر جمعيت و تنوع ميكروبي خاك و همچنين خصوصیات ريشه گياه گندم.
- پيشنهاد مي  شود با انجام تحقيقات گسترده تاثیر متقابل کودهای آلی، بیولوژیک و نتاوب زراعی بر گندم مورد بررسی قرار گیرد.
- ضروریست با انجام آزمایشات رنگ آمیزی در آزمایشگاه بر روی ریشه گندم، میزان تلقیح کودهای بیولوژیک با ریشه  های گندم تعیین شود.

تاثیر کودهای شیمیایی، آلی و بیولوژیک بر خواص کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه  (Plantago ovata)در یک نظام کم‌ نهاده

تیمارهای ترکیبی مختلف از کودهای بیولوژیک مورد بررسی قرار گیرد.
_ در استفاده از کودهای بیولوژیک تأثیر تاریخ کاشت نیز مد نظر قرار گیرد.
_ از کودهای دامی مختلف در ترکیب با کود بیولوژیک استفاده شود.
_ اثر ترکیب کودهای شیمیایی با بیولوژیک روی اسفرزه بررسی شود.
_ در استفاده از کودهای بیولوژیک فواصل مختلف آبیاری لحاظ گردد.
_ تأثیر سوپر جاذب آب روی فعایت باکتری‌های محرک رشد بررسی شود.
_ اثر کودهای بیولوژیک در ترکیب با آب آبیاری روي اسفرزه مورد ارزيابي قرار گيرد.

دقت پیش بینی عملکرد گندم در شرایط مشهد با استفاده از مدل  Wheat-CERES و تشعشع شبیه سازی شده

در این تحقیق مدل هوشمند ANFIS که یک سیستم کنترلی محسوب میشود در بخش شبیه سازی داده های تابش روزانه خورشید در منطقه مشهد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد هنگامیکه از داده‌هاي مناسب برای آموزش وسپس ارزیابی این سیستم استفاده شد، خروجی های بدست آمده با آن دقت مناسبی را در مقایسه با داده های ثبت شده دارد. این سیستم که بر پایه منطق فازی عملیات خود را انجام می دهد، می تواند راهکار مناسبی در امور کشاورزی در سیستم های تصمیم گیری(Decision Making)  نیز به شمار بیاید و در امور شبیه سازی برای ایجاد راهی مناسب در امر کم کردن هزینه ها و عملیات زمان بر قدم بردارد. عوامل منطقه ای بسیاری می توانند مدلهای شبیه سازی گیاهان زراعی را در مناطق گوناگون تحت تاثیر قرار دهد، لذا ارائه ای مدلی مدون که برای تمامی خاستگاه های منطقه ایران مناسب باشد، می تواند راهکار مناسبی در سطح تحقیقات کشاورزی در منطقه ارائه کند و این عدم اعتماد کشاورزان و محققان درباره کمی اعتبار مدلهای شبیه سازی در منطقه ای غیر از منطقه مولد آن، از بین برود.
فرهنگ سازی در رابطه با، استفاده از مدلهای شبیه سازی گیاهان زراعی برای کاربرد در سطح مزرعه و عدم مواجهه با تخریبات غیر قابل بازگشت، می تواند کشاورزان را متقاعد کند که تکنولوژی در قرن جدید یکی از راهکارهای مناسب در پیشبرد اهداف بزرگ برای تولید بیشتر می باشد.
در حال حاضر مدلهای تصادفی در ایران، در بین محققین کاربرد زیادی دارد که در نتیجه آن دقت بالایی بین مشاهدات و خروجی های شبیه سازی شده مشاهده نمی شود. استفاده از مدلهای دینامیک که در یک زمان با بهره گیری از پارامترهای مختلف موثر بر گیاه زراعی بتواند خروجی مناسبی در اختیارمان قرار دهد، بدون شک می تواند تاثیر گذارتر در بخش تحقیقات کشاورزی به شمار بیاید.
 با توجه به گرمایش زمین و تاثیرات آن بر روی محصولات کشاورزی، بررسی سناریوهای مختلف با استفاده از مدلهای شبیه سازی گیاهان زراعی در سطح کشور، که پیشتر کمتر مورد مطالعه در سطح ایران قرار گرفته است، می تواند تاثیر گذار باشد. اگرچه اقدامات در جهت آهسته‏تر کردن روند تغییر اقلیم در دنیا در حال انجام است اما با این وجود تغییر اقلیم در حال رخ‏دادن است و لزوم سازگاری به این تغییرات در همه بخش‏ها به ویژه در بخش کشاورزی احساس می‏شود. از این‌رو توصیه می‏شود اینگونه مطالعات برای کلیه مناطق و تمامی گیاهان زراعی اصلی انجام شود تا نیازهای گیاهان (چه نیازهای کودی و چه نیازهای آبی) در آینده تعیین و نقشه‏های پتانسیل عملکرد شبیه‏سازی شده تهیه شوند.

شناسایی بذر گونه های گیاهان دارویی با استفاده از روش  های پیشرفته

به منظور استخراج DNA خالص و با کیفیت بالا در کوتاه  ترین زمان ممکن از سه گونه نام برده شده در مطالعه حاضر، برگ-های گیاهچه  های تازه سبز شده مورد استفاده قرار گرفتند که پیشنهاد می  شود در مطالعات بعدی امکان استخراج مستقیمDNA  از بذر به جای نشا مورد مطالعه قرار گیرند.

عملکرد کمی و کیفی انیسون (Pimpinella anisum) در پاسخ به مدیریت های کودی

 به منظور مطالعه دقیق  تر اثرات کودهای آلی و زیستی، اجرای آزمایشات طولانی مدت، ضروری به نظر می  رسد.
- پيشنهاد می  شود از مایه تلقیح میکوریزا در کشت انیسون استفاده شود.
- اثر کودهای زیستی و آلی بر ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گیاه انیسون مورد آزمایش و تحقیق قرار گیرد.
- اثر ساير كودهاي بيولوژيك در گياه  انیسون مورد تحقيق قرار گيرد.
- بررسی میزان تاثیر قارچ های میکوریزا از طریق رنگ  آمیزی ریشه و تاثیر کودهای بیولوژیک بر تنوع و فعالیت میکروبی خاک و همچنین طول مخصوص ریشه انیسون.

مدلسازی جوانه‌زنی‌ و سبز شدن پنج گونه علف هرز در شرایط آزمايشگاه و مزرعه

گیاهان بخصوص علف‌های هرز بسته به اقلیمی‌که رشد یافته‌اند دمای کاردینال متفاوتی دارند از ‌این رو بهتر است قبل از شروع هر آزمایش بخصوص مطالعات مدل سازی ابتدا‌ این دماها برای توده بذر مورد نظر بررسی و تعیین شود. که باید برای جوانه‌زنی‌ و همچنین سبز شدن به صورت توأم انجام شود.
تعیین و مقایسه دمای کاردینال یک گونه از اقلیم‌های مختلف و بدست آوردن یک رابطه ریاضی بین عوامل اقلیمی‌مثل دما، رطوبت، بارندگی و .. با دمای کارینال که بتوان آن را به صورت یک زیر مدل در مدل‌های پیش بینی و سبز شدن علف هرز استفاده کرد. همچنین دمای کاردینال رشد و طویل شدن گیاهچه نیز بررسی شود.
در بیشتر مدل‌هایی که جوانه‌زنی‌ را مورد بررسی قرار می‌دهند کمتر مدلی وجود دارد که خواب بذر را نیز مد نظر داشته باشد. به نظر می‌رسد اگر بتوان خواب بذر را نیز به صورت یک زیر مدل وارد مدل اصلی کرد، مدل برای پیشگویی  جوانه‌زنی‌ و سبز شدن بذرها جامع‌تر عمل می‌کند.
در بیشتر مطالعاتی که در مورد مدل‌های زمان گرمایی و همچنین زمان آبی-گرمایی صورت گرفته است جوانه‌زنی‌ در محیط کنترل شده ابتدا مورد بررسی قرار گرفته و سپس براساس آن مدل مذکور کالیبره شده و در برخی از موارد ‌این مدل برای پیش بینی سبز شدن مزرعه استفاده می‌شود که بهتر است ابتدا مدل بر اساس سبز شدن در محیط کنترل شده و نه جوانه‌زنی،‌ کالیبره شود و سپس برای پیش بینی سبز شدن در مزرعه استفاده شود.
در بیشتر مطالعات از جمله ‌این مطالعه برای‌ ایجاد دما و رطوبت مختلف اقدام به کاشت در زمان‌ها و رژیم‌های مختلف آبیاری می‌کنند که بتوانند مدل زمان آبی-گرمایی را برای گونه مورد آزمایش استفاده و ارزیابی کنند اما بهتر است در شروع فصل رشد با  ثبت دما و رطوبت خاک توسط دستگاهای مربوطه و همچنین ظهور علف‌های هرز به صورت روزانه در یک مزرعه با  فلور طبیعی، اقدام به ازریابی مدل کرد.
در برخی مطالعات بدون اندازه‌گیری دما و رطوبت خاک از مدل‌های که برای محاسبه ‌این پارامترها ارائه شده استفاده می‌شود که بهتر است برای ارزیابی مدل در مزرعه از داده‌های ثبت شده توسط دماسنج و رطوبت‌سنج که در خاک مزرعه قرار گرفته شده است استفاده شود. و یا‌ اینکه یک ارزیابی بین داده‌های ثبت شده با داده‌های که از طریق ‌این نوع مدل‌ها بدست می‌آید انجام شود و اصلاحات لازم در آن صورت گیرد.   
مدل زمان آبی-گرمایی فقط بر اساس دما و رطوبت خاک عمل می‌کند و بافت خاک نقشی در محاسبات و کارکرد ‌این مدل ندارد در صورتی که در برخی موارد ممکن است مدل پیش بینی ظهور گیاهچه را داشته باشد اما بدلیل بافت خاک و بخصوص سله بستن سطح خاک سبز شدن صورت نگیرد. که بررسی بافت خاک و مقاومت مکانیکی آن در رطوبت‌های مختلف ضروری به نظر می‌رسد.  

مطالعه نقش نانو ذرات فلزی(TiO2, Fe2O3)  و میدان مغناطیسی
بر جوانه  زنی، جذب عناصر غذایی، رشد و خصوصیات کمی و کیفی گندم

 انجام آزمایشات بر روی گیاهان دیگر به خصوص گیاهانی که در جوانه  زنی بذر مشکل داشته و دارای سرعت رشد کندی می  باشند.
2. به منظور بررسی نقش تیمارها در جهت کاهش مقدار مصرف کودهای شیمیایی، اجرای آزمایش مشابه همراه با تیمارهای کودی مختلف
3. بکارگیری قابلیت  های ویژه نانو ذرات در جهت تخفیف اثرات تنش  های زنده و غیر زنده بر گیاهان
4. انجام مطالعه روش محلول  پاشی نانو ذرات آهن بر روی گیاهان
5. اعمال میدان مغناطیسی به منظور تحریک سبز شدن بذر و افزایش رشد و نمو گیاهان در شرایط مزرعه
6. به منظور مطالعه دقیق  تر مکانیسم و نحوه عمل و تاثیر تیمارها بر گیاه، اندازه  گیری صفات فیزیولوژیک، فتوسنتز، آنزیم  ها و مقدار عناصر در بافتهای مختلف گیاه ضروری به نظر می  رسد.

مقایسه صفات مورفوفیزیولوژیک ریشه و شاخساره ارقام قدیم و جدید جو(Hordeum vulgare L.)

 انجام طرح مشابه در شرايط مزرعه و تطابق بيشتر با محيط طبيعي و خاك
2- اعمال برخي از تنش  ها مانند خشكي و يا كمبود عناصر غذايي و مقايسه تغييرات در صفات   مورفوفيزيولوژيك ريشه در ارقام قديم و جديد جو
3-  ایجاد فناوریهای پیشرفته جهت گزینش ارقام در محیط  های پرتنش
4- شناخت صفات موثر در ایجاد مقاومت به تنش و ارتباط آنها با عملکرد دانه
5- استفاده از صفات موثر در ایجاد مقاومت در برنامه  های اصلاحی

نشاکاری ذرت (Zea mays L.): رهیافتی برای طولانی نمودن
فصل رشدی

 با توجه به کمبود اطلاعات در مورد نشاکاری ذرت، گردآوری و ارزیابی خصوصیات گیاهان نشایی و به خصوص ذرت در ایران و انجام تحقیقات به منظور شناسایی و گزینش روش‌های نشایی مناسب، ضروری به نظر می‌رسد.
ü با توجه به اینکه در این آزمایش از نشاهای دو هفته ای و سه هفته ای استفاده گردید، به نظر می‌رسد استفاده از نشاهای با سن بالاتر نیز بتواند در بالا بردن عملکرد و سایر شاخص‌های رشدی گیاه ذرت موثر واقع گردد، چرا که یک هفته در افزایش سن نشاء در زمان انتقال نشاء به زمین، به منزله    صرفه جویی یک دور آبیاری در تولید ذرت است.
ü پیشنهاد می‌گردد در زمینه تولید گلدان‌های مخصوص جهت نشاء کاری ذرت اقدام شود چرا که به نظر می‌رسد با تولید گلدان‌های بزرگ‌تر و نیز قابل تجزیه در خاک، بتوان نشاء ذرت و سایر گیاهان زراعی قابل نشاء را به مدت بیشتری در خزانه نگهداری نمود.
ü پیشنهاد می‌گردد نشاکاری ذرت در سایر مناطق کشور به ویژه مناطق گرمسیری که در آن‌ها از کشت مستقیم ذرت استفاده می‌کنند نیز به کار گرفته شود.
ü تولید ذرت دانه ای به عنوان کشت دوم پس از برداشت گندم، با استفاده از نشاکاری آن مورد بررسی قرار گیرد.
ü بهترین ترکیب و مقدار مصرف کود آلی ورمی‌کمپوست در تولید نشاء ذرت مورد مطالعه قرار گیرد.

برر  سی خواب و ویژگیهای جوانه  زنی در بذر سی گونه گیاه دارویی استان لرستان

 با توجه به اینکه خواب بذور آوندول و گل سگ  زبان شکسته نشد توصیه می  شود که اثر تیمارهای دیگر مانند غلظت  های بالاتر جیبرلیک اسید، سرماهی به مدت 3 و 6 ماه، اعمال شوک گرمایی و تیمار ترکیبی سرمادهی به همراه گرمادهی اعمال گردد.
2- بررسی جامعی بر روی خواب بذور گیاهان دارویی ایران انجام شود، و یک طبقه  بندی از خواب بذور این گیاهان تهیه شود.
3- بررسی و شکست خواب بذور بر اساس خانواده  های گیاهی صورت گیرد تا یک روند کلی و مشخص از میزان و نوع خواب و همچنین تیمارهای موثر بر شکست خواب بذور آن خانواده ارائه شود.
4- بررسی خواب بذور در یک گونه یا یک خانواده برای بذرهای تولیدی در سالها و مکانهای (اکوتیپهای) مختلف انجام شود.
5- باتوجه به شکسته شدن خواب بذور این گونه  های گیاهی توصیه می  شود که کشت و اهلی  سازی آنها مورد بررسی قرار گیرد.
6- در شکستن خواب بذور هر گونه از تیمارهای متناسب با رویشگاهای که آن گونه در آن رشد می-کند استفاده شود.
7- تاثیرات تیمارهای شکستن خواب در شرایط گلخانه و مزرعه نیز بررسی شود.
8- لازم است ضمن حفاظت رویشگاههای طبیعی این گونه  ها، تلاش  های جهت بازسازی عرصه  های طبیعی تخریب شده آنها صورت گیرد.

اثر دزهای کاهش‌یافته علف‌كش فورام‌سولفورون(اکوئیپ) و مقادیر مختلف نيترو‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژن بر كنترل علف‌هاي هرز‌ ذرت(Zea mays L.)

 انجام آزمایش‌هایی جهت بررسی تأثیر دز‌های کاهش‌یافته خانواده‌های مختلف علف‌کش(با نحوه اثر متفاوت) بر کنترل علف‌های هرز
2. انجام آزمایش‌هایی جهت بررسی تأثیر کاربرد منابع متفاوت کود بر کارایی دز‌های کاهش‌یافته علف‌کش
3. بررسی واکنش تک‌تک گونه‌های غالب علف‌های هرز مزرعه به کاربرد دز‌های کاهش‌یافته علف‌کش و مقادیر مختلف کود نیتروژن
4. مدیریت تلفیقی دز‌های کاهش‌یافته علف‌کش با سایر روش‌های زراعی(از جمله استفاده از ارقام پرتوان)

اثر مقادير كاهش يافته علف  كش فورام  سولفورون (اكوئيپ) و تراكم  هاي كاشت بر كنترل علف  هاي هرز ذرت (Zea mays L.)

مقادير كاهش  يافته ساير علف  كش  هاي مورد استفاده در ذرت در تركيب با تراكم گياهي (ذرت و علف هرز) مورد مطالعه قرار گيرند.
2- تلفيق مقادير كاهش  يافته علف  كش  ها با ساير عمليات مديريتي نظير خاكورزي، تناوب  هاي زراعي، گياهان زراعي رقابتي  تر، كاهش فواصل رديف كاشت، استفاده از گياهان پوششي و كود سبز بررسي شود.
3- مطالعه متغيرهاي ديگر نظير رژيم  هاي آبياري و نيتروژن در تركيب با مقادير كاهش يافته علف  كش  ها.
4- به جهت اهميت تراكم كاشت در حصول عملكرد مطلوب، قابليت رقابت ذرت و علف  هاي هرز در تراكم هاي مختلف كاشت و در مناطق مختلف بررسي شود.
5- اثر تراكم كاشت بر قابليت رقابت ذرت و ساير گونه  هاي علف هرز بررسي شود.
6- اثر افزايش تراكم ذرت از طريق كاهش فاصله بين رديف  ها يا تغيير الگوي كاشت در مديريت علف-هاي هرز مورد نظر قرار گيرد.
7- اعمال تيمارهاي زمان  هاي مختلف سبز شدن علف  هاي هرز نسبت به گياه زراعي، براي بررسي توان رقابتي علف  هاي هرزي كه ديرتر از گياه زراعي سبز مي  شوند.

اثرات كاربرد ساده و تلفيقي کودهای آلی، بیولوژیک و شيميايي بر خصوصيات کمی كيفي گياه دارويي ماریتیغال
                                    (
Silybum marianum)

 این قبیل آزمایشات برای مقادیر پایین  تر کودهای زیستی و آلی از جمله میکوریزا و کود ورمی-کمپوست در طی دوسال زراعی اجرا شود.
• آزمایشاتی جهت بررسی اثر متقابل تنش خشکی و تغذیه با کودهای زیستی از جمله میکوریزا طراحی شود.
• اثر باکتری  های حل کننده فسفات همراه با کودهای آلی و زیستی و بر خصوصیات کمی و کیفی ماریتیغال مورد آزمایش قرار گیرد.
• آزمایشی در راستای بررسی اثر کاربرد تلفیقی سطوح مختلف کود شیمیایی با کود  های زیستی و آلی صورت پذیرد.
• اثر تنش کمبود عناصر غذایی اصلی و استفاده از باکتری  های تنظیم کننده رشد بر کمیت و کیفیت گیاهان بویژه گیاهان دارویی مورد بررسی قرار گیرد.

ارزیابی اثر محتوی نیتروژن خاک و سختی آب بر کارایی

 بررسی نقش احتمالی نيتروژن خاک بر سرعت جذب و انتقال علف کش ها در گياه با توجه به نقشی که نيروژن در ترکيب و ساختار موم رويي برگ دارد.
2. بررسی زمان کاربرد گلیفوسیت در شرايط مختلف حاصلخیزی خاک و کیفیت آب بر کارایی گلیفوسیت
3. بررسي اثرات منابع مختلف کاربرد نيتروژن بر کارایی گلیفوسیت
4. تاثير عوامل مورد بررسی در اين آزمايش در کارايی سایر علف کش ها ی خاک مصرف و شاخساره ای.
انجام مطالعات مزرعه ای در مکانهای با شرايط مختلف اقليمی در اين ارتباط، جهت تطابق نتايج گلخانه ای با آنها

ارزیابی برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی، ریخت‌شناسی و زراعی مرتبط با تحمل به شوری در گونه‌ی شورزی ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz)

  بررسی نقش سایر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه ارزن پادزهری در تحمل به شوری
- ارزیابی نقش مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی احتمالی ریزوم در رشد و تحمل به شوری
-  بررسی تاثیر برهمکنش‌های احتمالی بین سطوح مختلف عناصر غذایی قابل دسترس گیاه بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد ماده خشک
- مطالعه آستانه تحمل به شوری و خشکی در مرحله جوانه‌زنی و رشد گیاهچه
- ارزیابی وجود اثرهای خودآسیبی و دگرآسیبی گیاه در مرحله جوانه‌زنی بذور
- تعیین دماهای کاردینال گیاه در مرحله جوانه‌زنی
- ارزیابی وضعیت یکنواختی رسیدگی بذر جهت برداشت اقتصادی دانه
- ارزیابی ویژگی‌های کمی و کیفی دانه تولیدی در شرایط مختلف تنش شوری
- ارزیابی جنبه‌های دارویی احتمالی در ترکیبات برگ و دانه و برهمکنش آن با تنش شوری
- مطالعه ویژگی‌های تغذیه‌ای علوفه و خوش  خوراکی آن توسط دام‌های مختلف
- مطالعه نیاز آبی گیاه و پاسخ به سطوح مختلف تنش کمبود آب
- بررسی برهمکنش احتمالی تنش شوری و کمبود آب
- بررسی سایر روش‌های آبیاری به ویژه آبیاری غرقابی
- ارزیابی حد آستانه تحمل به سرما و برهمکنش احتمالی آن با تنش شوری
- ارزیابی تراکم مطلوب و برهمکنش احتمالی آن با تنش شوری
- مطالعه پاسخ گیاه به مقادیر مختلف کودی و برهمکنش احتمالی آن با تنش شوری
- بررسی اثرهای بلند مدت کشت بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک
- ارزیابی امکان تولید علوفه در کشت مخلوط گیاه ارزن پادزهری با سایر پهن برگ‌های متحمل به شوری
- ارزیابی کارآیی انرژی و بهره‌وری اقتصادی تولید در نظام شورزیست گیاه ارزن پادزهری

ارزیابی بنیه بذر در ذرت و رابطه آن با چرخه سلولی

 به دلیل اینکه آزمون متوسط زمان خروج ریشه چه و متوسط زمان جوانه‌زنی سریع تر است و همچنین قابلیت یافتن تفاوت های بیشتری در بین توده های بذر دارد توصیه می شود در تعیین بنیه بذر از این روش استفاده شود.
2-  از درصد گیاهچه‌های نرمال، میانگین طول ساقه چه گیاهچه‌ها و ضریب تغییرات طول ساقه چه گیاهچه‌ها نیز می توان به عنوان مارکر فنوتیپی در تعیین بنیه بذور استفاده کرد.
3- دما عامل بسیار مهمی است که در نتیجه آزمایشات جوانه زنی و مطالعه چرخه سلولی تاثیر می گذارد بنابراین نقش آن درآزمایشات تعیین کننده است.
4- مدت زمان فاز تاخیری تا رسیدن به همانند سازی
DNA و افزایش درصد سلول های 4C در مریستم ریشه چه در توده های با بنیه قوی کوتاه تر از توده های با بنیه ضعیف است بنابراین می توان از آن به عنوان مارکر مولکولی برای تشخیص بنیه توده های بذر حتی قبل از جوانه‌زنی استفاده کرد. که این روش بسیار سریع تر و دقیق تر از روش های موجود درتعیین بنیه بذر است.
ممکن است بنیه بذر حتی از میزان بعضی مواد بیوشیمیایی و
DNA موجود در بذر تشخیص داده شود بنابراین مطالعات بیشتری در این مورد باید صورت گیرد.

ارزیابی تاثیر کاربرد پسماند کمپوست قارچ و نیتروژن به صورت منفرد و تلفیقی بر ویژگی های رشدی سیب زمینی

 با توجه به افزایش تولید قارچ خوراکی در ایران و در نتیجه افزایش پسماند کمپوست قارچ، بررسی اثر این ماده آلی بر روی سایر گیاهان پیشنهاد می گردد.
• با توجه به شوری بالای پسماند کمپوست قارچ به کار رفته و حساسیت گیاه سیب زمینی به شوری، جهت شناسایی بهتر تاثیر این کود آلی بر عملکرد سیب زمینی، کاربرد پسماند کمپوست قارچ شسته شده در تحقیقات آینده پیشنهاد می گردد.

ارزیابی تاثیر مواد آلی مختلف بر ماندگاری متری بیوزین در خاک

مقایسه ماندگاری متری بیوزین در مزارعی که سابقه کاربرد و عدم کاربرد متری بیوزین را دارند.
2- ارزیابی نقش عوامل محیطی مختلف (دما، رطوبت، ویژگی های خاک) در ماندگاری و تجزیه متری بیوزین
3- بررسی فرآیندهایی همچون آبشویی و رواناب متری بیوزین در خاکهایی با ویژگی های متفاوت
4- ارزیابی استفاده از مدل های شبیه سازی در مطالعات مربوط به ماندگاری، آبشویی و رواناب این علف کش.
5- تحقیقات جهت یافتن گیاهان شاخص مطلوب تر و قابل دسترس  برای تعیین باقیمانده علف کش متری بیوزین

ارزیابی تراکم ذرت و سطوح کنترل علف های هرز بر رقابت چند گونه ای علف های هرز و اثرات آن بر روی عملکرد ذرت دانه ای(Zea mays L.) در شرایط مزرعه ای

باتوجه به وجود اثرات مثبت یا تسهیل کنندگی علف های  هرز در اکوسیستم های زراعی، و تاکید بر حفظ تنوع زیستی در کشاورزی ارگانیک، پیشنهاد می  شود به جای بررسی رقابت تک گونه(معمولاً بیان اثرات منفی) علف  هرز،به بررسی های بیشتر و دقیق تری با حضور گونه های مختلف علف  هرز در کنار گیاه زراعی پرداخته شود. از آنجایی که وجود اثرات تسهیل کنندگی به عوامل مختلفی به خصوص تراکم گونه ها وابسته می  باشد، به نظر می  رسد انجام بررسی های رقابت چند گونه ای با تراکم های مشخصی از علف های  هرز، اطلاعات جامع و قابل اطمینان تری از وجود اثرات تسهیل کنندگی را نشان دهد. البته تلفیق آزمایش تراکم مشخص علف  هرز با سایر عوامل مدیریتی مانند مدیریت منابع غذایی، نتایج شفاف تری از وجود اثرات تسهیل کنندگی و منفی آنها در جوامع علف  هرز گیاه زراعی نمایان می  سازد. همچنین بخاطر اهمیت تاریخ کاشت(نقش دما بر جوانه زنی علف های  هرز) بررسی رقابت چند گونه  ای علف  های هرز در تاریخ کاشت های متفاوت توصیه می  شود. بررسی جمع پذیری اثرات رقابتی گونه ها هم توصیه می  شود.

ارزیابی تغییرات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) در پاسخ به کاربرد منفرد و تلفیقی منابع کودی

 به منظور مطالعه دقیق  تر اثرات کودهای آلی و زیستی، اجرای آزمایشات طولانی مدت، ضروری به نظر می  رسد.
- اثر سایر سویه  های میکوریزا در گیاه دارویی گشنیز مورد تحقیق قرار گیرد.
- سطوح مختلف کودهای شیمیایی، آلی و دامی بر میزان ماده موثره گیاه دارویی گشنیز مورد مطالعه قرار گیرد.
- اثر عناصر غذایی کم مصرف بر رشد و نمو گیاه دارویی گشنیز ارزیابی گردد.
.

ارزيابي تحمل به سرماي اكوتيپ‌هاي بارهنگ سرنيزه اي (Plantago lanceolata L.) در شرايط كنترل شده

 بررسی تحمل به سرمای سایر گونه ها و اکوتیپ‌های بارهنگ
•  بررسی تحمل به سرمای بارهنگ در شرایط مزرعه و کنترل شده، به منظور بررسی همبستگی احتمالی بین نتایج در دو محیط آزمایش
• مطالعه عوامل فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی موثر بر بهبود تحمل به سرما در گیاه بارهنگ
• مطالعه اثر کاشت پاییزه بر ميزان مواد موثره گیاه بارهنگ
• بررسی اثر تنش سرما و کاشت پاییزه بر کمیت و كيفيت علوفه‌ي گیاه بارهنگ
• تلاش جهت اهلی سازی گیاه بارهنگ و اتخاذ عملیات زراعی مناسب آن (مانند واکنش گیاه به آبیاری، کود و سایر نهاده‌های زراعی و ...).

ارزيابي تحمل به سرماي دیر رس بهاره در اكوتيپ هاي سیاهدانه(Nigella sativa L.) تحت شرايط كنترل شده

پیشنهاد می شود که در بررسی های آینده، تحمل به سرمای دیر رس بهاره ی اکوتیپ های سیاهدانه  در شرایط واقعی مزرعه مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این بررسی اثرات سرمای دیر رس بهاره بر خصوصیات رشدی، اجزا عملکرد و عملکرد و کیفیت روغن و اسانس سیاهدانه نیز می تواند مورد توجه قرار داشته باشد. همچنین مطالعه اثرات برخی عوامل مدیریت زراعی مانند مصرف کودها، مدیریت آبیاری و کنترل علف های هرز در این شرایط نیز سودمند خواهد بود.

امکان سنجي کاهش مصرف علف کش ها ی گندم (Triticum aestivum) و استفاده از خصوصيات فلورسانس كلروفيل در تعيين فعاليت آنها

 بررسی کارایی رهیافت خرد شده علف کش در جمعیت طبیعی علف های هرز مزرعه گندم.
2. انجام آزمایش هایی جهت بررسی تاثیر خانواده های مختلف علف کش (با نحوه عمل متفاوت) بر فلورسانس کلروفیل علف های هرز مساله ساز و تعیین اثرات آنها بر منحنی کاتسکی و سایر خصوصیات فلورسانس کلروفیل.
3. بررسی و پایش فلورسانس کلروفیل در فواصل زمانی کمتر از یک روز پس از پاشش علف کش.
4. با بررسی و جمع آوری اطلاعات بیشتر، راجع به منحنی کاتسکی و پارامترها ی مختلف مشتق شده از آن، پارامتری را که توسط منحنی های رگرسیونی دز-پاسخ کاملا برازش داده می شود و درنتیجه مقدار
ED50 آن تفاوتی با مقدار ED50 حاصل از وزن تر یا وزن خشک علف هرز در روش کلاسیک نداشته و یا تفاوت آن ناچیز باشد، معرفی شود.
5. مدیریت تلفیقی دزهای کاهش یافته علف کش با سایر روش های زراعی.
6. بررسی امکان کنترل علف های هرز پهن برگ، توسط دز های کاهش یافته گندم.

بررسی اثر روش های مختلف کاربرد عنصر روی بر خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک ذرت در شرایط تنش خشکی

 با توجه به شرایط متفاوت آب و هوایی سالانه و نیز منطقه  ای، برای نتیجه  گیری بهتر وکاربردی  تر، تکرار این آزمایش در مشهد و سایر مناطق پیشنهاد می  گردد.
2- با توجه به اینکه این آزمایش بر روی یک رقم ذرت انجام شده، پیشنهاد می  شود تیمارهای این آزمایش بر روی سایر ارقام ذرت و همچنین گیاهان دیگر نیز اعمال شود.
3- اجرای آزمایشات مختلف با غلظت  های دیگر عنصر روی جهت تعیین بهترین غلظت برای افزایش عملکرد.
4-  طرح  ریزی آزمایشی جهت کاربرد سایر عناصر ریزمغذی نظیر آهن و . . . با غلظت  های مختلف.

بررسی اثر زمان و مقادیر مصرف کود نیتروژن بر رقابت چند گونه ای ذرت
(
Zea mays L.) و علف هاي هرز در شرایط مزرعه  ای

مدیریت مناسب گیاه زراعی از طریق مدیریت منابع، تاریخ کاشت مناسب، استفاده از ارقامی با توان رقابتی بالا، آرایش کاشت مناسب، اطلاع از بیشینه مزرعه (مدیریت تلفیقی علف  های هرز) در جهت افزایش توان رقابتی گیاه زراعی، مناسبترین گزینه برای کاهش اثرات زیانبار علف  های هرز می باشد.
2-  خصوصیات علف  های هرز در شرایط مزرعه  ای متفاوت از خصوصیات آنها در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه  ای است. لذا برای مدیریت علمی علف  های هرز بهتر است مطالعات به صورت مزرعه  ای صورت گیرد.
3-  مطالعه رقابت علف  های هرز در شرایط مختلف روش کوددهی صورت گیرد.
4-  رقابت چند گونه ای در شرایط آب و هوایی متفاوت و بصورت چندساله بررسی گردد.
5-بررسی اثر تقسیط کود ها بر رقابت چند گونه ای
6- بررسی روش کاشت و ارقام مختلف بر رقابت چند گونه ای

بررسی اثر منابع آلی و شیمیایی نیتروژن بر ویژگی  های رشدی، عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در بابونه آلمانی
 (
Matricaria chamomilla L.)

 برای مقایسه اثر کودهای دامی و شیمیایی بر کارایی مصرف نیتروژن، یک آزمایش چند ساله با تناوب  های مختلف در نظر گرفته شود.
- اثر تقسیم نیتروژن مصرفی و استفاده در زمان  های مختلف بر کارایی مصرف نیتروژن مورد ارزیابی قرار گیرد.
- اثر تيمارهاي تلفیقی آلی و شیمیایی بر کارایی مصرف نیتروژن در گیاهان دارویی بررسی شود.
تأثیر تؤام کودهای ماده خشک همراه با کودهای آلی و شیمیایی بر کارایی مصرف نیتروژن مورد تحقیق قرار گیرد

بررسی پويايی وکارايی نيتروژن در ارقام سورگوم دانه ای در شرايط تنش خشکی

 بررسی کارایی دیگر عناصر مورد نیاز گیاه از جمله فسفر در شرایط متفاوت رطوبتی
• بررسی دیگر سطوح تنش خشکی بر خصوصیات رشد و عملکرد سورگوم
• مقایسه کارایی مصرف نیتروژن در شرایط استفاده از منابع دیگر کودی از جمله کودهای آلی و بیولوژیک
• بررسی کارایی استفاده از منابع در کشت مخلوط سورگوم با دیگر گیاهان زراعی
• بررسی کارایی استفاده از نیتروژن در ارقام دیگر سورگوم در شرایط متفاوت رطوبتی و کودی
• بررسی صفات مربوط به ریشه در شرایط مزرعه از جمله حجم و عمق ریشه
• بررسی کیفی دانه سورگوم از نظر میزان تانن در شرایط متفاوت رطوبتی
• اعمال شدت های متفاوت تنش خشکی به همراه تنش شوری و بررسی پاسخ های فیزیولوژیک گیاه
• بررسی نقش سایر ویژگی های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه سورگوم دانه ای در تحمل به خشکی
• بررسی تاثیر برهمکنش های احتمالی بین سطوح مختلف عناصر غذایی قابل دسترس گیاه بر ویژگی های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد دانه
• ارزیابی کارایی انرژی و بهره وری اقتصادی تولید در گیاه سورگوم دانه ای

بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی تحمل به سرما در گیاه کوشیا (Kochia scoparia)

تداوم آزمایشات برای تعیین بهترین تاریخ کاشت این گیاه در مناطقی با سرماهای زمستانه کمتر از 10- درجه سانتی‌گراد.
2. بررسی تاثیر کاربرد ترکیبات تریازولی در زمان‌های مختلف قبل از تنش سرما بر تحمل به سرما در کوشیا.
3.کاربرد سایر ترکیباتی که احتمال بهبود تحمل به سرما در گیاه را موجب می‌شود.
4. بررسی تغییرات گیاه در اثر کاربرد ترکیبات تریازولی در سطح مولکولی.
5. ارزیابی تحمل به سرمای سایر توده‌های کوشیای کشور.

بررسي رابطه هدايت الكتريكي خاك با برخي جنبه  هاي اگرواكولوژیکي ذرت و حاصلخيزي خاك در یک نظام زراعي كم  نهاده

 بررسی همبستگی بین هدایت الکتریکی خاک با عملکرد سایر گیاهان، خصوصاً آن دسته از گیاهان زراعی که برآورد و ارزیابی عملکرد در آن  ها اهمیت زیادی دارد.
2. بررسی رابطه هدایت الکتریکی با خصوصیات فیزیکی خاک مانند وزن مخصوص ظاهری، محتواي رطوبت، تخلخل و هدایت هیدرولیکی.
3. تشخيص و تعيين ميزان عناصر غذايي قابل دسترس در خاک از اهميت بالايي برخوردار است. پيشنهاد ميشود رابطه هدايت الكتريكي با نيتروژن قابل دسترس و ساير عناصر غذايي در مطالعات ديگر بررسي شود. 
4. اجرای آزمایش  هایی با مدت زمان طولانی  تر جهت بررسی اثر کودهای آلی و بیولوژیک بر بهبود ماده آلی خاک و بررسي رابطه ميزان ماده آلي با جمعيت ميكروبي خاك.
5. بررسي اثر كودهاي آلي و بيولوژيك بر خصوصیاتی از خاک که بر جمعیت میکروبی اثر می-گذارند (مانند دما و رطوبت خاک).

بررسی شاخص های رشد و عملکرد در ترکیب های مختلف کشت مخلوط سه گونه رازیانه(Foeniculum vulgar)  ،کنجد   (Sesamum indicum) و لوبیا  (Phaseolus vulgaris)

از آن  جایی  که رازیانه گیاهی چند ساله است، بررسی این گیاه در کشت  های مخلوط و به صورت چند ساله می  تواند مفید واقع گردد.
• بررسی امکان کشت مخلوط رازیانه و لوبیا و یا کنجد و لوبیا در یک سیستم مخلوط به منظور تأمین نیتروژن این گیاهان بوسیله لوبیا جهت افزایش کارایی و کاهش مصرف کودهای شیمیایی.
• بررسی میزان نیتروژن تثبیت شده در لوبیا و میزانی که در اختیار سایر گونه  ها قرار داده و تأثیر نیتروژن تثبیتی بر صفات کیفی گونه  ها مثل اجزا اسانس و اجزا روغن.
• بررسی تنوع زیستی و امکان کنترل علف  های هرز در هر کدام از این ترکیب  های کشت مخلوط.
• بررسی امکان کشت این سه گونه در یک سیستم مخلوط به صورت نواری.

بررسی برخی از خصوصیات اگروفیزيولوژيکی گياه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regal)

دانش اندکی در رابطه با مکانيزم‌های فيزيولوژيک، نمو فنولوژيک و همچنين کنترل دمايی و فتوپريود بر مراحل فنولوژيک وجود دارد به نظر می‌رسد انجام آزمايشات تکميلی در اين زمينه ضروری باشد.
2- دانسته‌های مربوط به فرآيند‌ها و مکانيزم‌های فيزيولوژيک تقسيم پياز بسيار محدود می‌باشد لذا انجام پژوهش در سطوح سلول و بافت برای توسعه دانش فيزيولوژيک تقسيم پياز در موسير ضروری است.
3- بررسی واکنش شاخص های فيزيولوژيک رشد، عملکرد، خصوصيات فيتوشيميايی و مراحل فنولوژيکی به شرايط مختلف آب و هوايی می‌تواند جوابگوی واکنش‌های انعطافی گياه در اين شرايط باشد.
4- لازم است مطالعات مختلفی بر روی خصوصيات فيتوشيميايی، دارويی و اثرات بيولوژيکی اين گياه جهت تعيين پتانسيل‌های اقتصادی آن انجام شود.
5- با توجه به متنوع بودن شکل و رنگ پياز موسير لازم است تا مطالعات و تحقيقات بيشتری در رويشگاه‌های طبيعی اين گونه در ارتباط با خصوصيات اکومورفوفيزيولوژيک، تنوع ژنتيکی، اکوتايپی و کموتايپی و نيز بررسی دقيق ويژگي‌های گياهشناسی آن انجام شود.
6- دانسته‌های مربوط به اثرات تنش خشکی، شوری و گرما بر خصوصيات مورفوفيزيولوژيک و بيوشيميايي موسير بسيار محدود می‌باشد، لذا انجام پژوهش در اين زمينه به منظور امکان‌سنجی کشت آن در نظام‌های زراعی کم‌نهاده و استفاده از گياهان جايگزين ضروری است
7- با توجه به خطر انقراض اين گونه، نياز به طرح‌های حفاظتی در محل ضروری می‌باشد.
8- نتايج اين تحقيق نشان داد که اين گونه قابليت اهلی‌شدن و کشت را در شرايط زراعی دارد، با توجه به اينکه کشت گياهان دارويی در شرايط زراعی يکی از راهکار‌های حفاظت آنها از خطر انقراض می‌باشد، لذا انجام تحقيقات بيشتر بر روی فرآيند‌های اهلی‌کردن و نيز مطالعات زراعی و اقتصادی بر روی آن ضروری می‌باشد.

بهره  گيري از رهيافت مدل  سازي در طراحي تيپ ايده  آل گندم براي شرايط تنش خشکي در شرايط آب و هوايي مشهد

 مدل ارائه شده در اين مطالعه فاقد مکانيزمي براي محاسبة خسارت سرماي زمستانه مي  باشد. بنابراين جهت افزايش دقّت شبيه  سازي پيشنهاد مي  شود که در صورت امکان اين بخش به ساختار مدل اضافه گردد تا برخي تصميمات مديريتي از قبيل تغيير در تاريخ کاشت با موفقيت ارزيابي شود.
- اگرچه در اين مطالعه روش پنمن-مونتيث فائو با دقّت بالايي مقادير تبخير و تعرق و ساير اجزاي موازنة آب خاک را شبيه  سازي کرد، اما پيشنهاد مي  شود که روش  هاي ديگر از قبيل روش پنمن، پريستلي تيلور، رهيافت دارسي و رهيافت ريچاردز نيز جهت محاسبة اجزاي موازنة آب خاک مورد آزمون قرار بگيرند.
- آزمون مدل در مناطقي با عرض  هاي جغرافيايي متفاوت اعتبار نتايج را افزايش خواهد داد. بنابراين پيشنهاد مي  شود که در مطالعات آينده ارزيابي  هاي چند مکانه جهت اطمينان بيشتر از نتايج مدل صورت بگيرد.
- اگرچه در اين مطالعه آزمون تأييد مدل با داده  هاي سه پايان  نامة کارشناسي ارشد، که در سال-هاي ماقبل از اين مطالعه صورت گرفته بود، صورت گرفت، اما پيشنهاد مي  شود که در مطالعات شبيه  سازي آينده آزمون تأييد مدل با تعداد بيشتري از پژوهش  هاي گذشته صورت پذيرد. بديهي است که انجام اين کار هم اعتبار نتايج مدل را افزايش خواهد داد و هم موجب سازماندهي داده  هاي آزمايشي خواهد شد. سازماندهي داده  هاي آزمايشي کمک شاياني به هدفمند شدن مطالعات آينده خواهد نمود.
- آناليز خلاء عملکرد در اين مطالعه براي يک دورة زماني ده ساله صورت گرفت. از آنجايي که فاصلة زماني ده ساله جهت بيان تغييرات اقليمي، کوتاه به نظر مي  رسد لذا پيشنهاد مي  شود که در مطالعات آينده بازة زماني طولاني  تري مورد استفاده قرار بگيرد.
-  استفاده از رهيافت مدل‌سازي در طراحي تيپ  هاي ايده  آل گياهي براي شرايط خاص نيازمند مدلي است که حاوي مهم  ترين مکانيزم  هاي پس  خور مرتبط با پارامترهاي مدل باشد. بنابراين پيشنهاد مي  شود که در مطالعات آينده تعداد مکانيزم  هاي پس خور مدل تا حدي که سبب پيچيدگي زياد مدل و در نتيجه کاهش دقت آن نشود، افزايش يابد. مواردي از قبيل تغييرات غلظت نيتروژن گياه در طول زمان و ارتباط آن با پارامترهاي
SLA و RUE، تغييرات K، اثر متقابل ژنوتيپ و محيط و ... از جملة مهم  ترين عواملي هستند که مي  توانند در مدل گنجانده شوند.

پهنه بندی اگرواکولوژيکی و بررسی خلاء عملکرد سه محصول گندم، چغندرقند و ذرت در استان خراسان

به طور کلی با آنکه پهنه‌بندی اگرواکولوژيکی و شبيه‌سازی‌های انجام شده در اين مطالعه نتايج خوبی در خصوص روند  تغييرات مکانی عملکرد پتانسيل و خلاء عملکرد گندم، چغندرقند و ذرت در استان خراسان نشان داد، موارد زير پيشنهاد می‌شود:
• در اين پژوهش سه عامل اقليم، توپوگرافی و خاک در پهنه‌بندی مورد مطالعه قرار گرفتند. به نظر می‌رسد در نظر گرفتن عواملی مانند دسترسی به منابع آب و يا ميزان ذخيره منابع آب زيرزمينی و همچنين ساير پارامترهای مربوط به خاک مانند شوری،
pH و محتوی عناصر غذايي خاک  در مناطق مختلف، در تعيين دقيق‌تر پهنه‌بندی مناطق مستعد کشت سه گياه مورد مطالعه تاثير قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
• مدل‌های شبيه‌سازی بکار برده شده همانند ساير مدل‌ها نقاط ضعفی دارد که بررسی و رفع اين نواقص می‌توان دقت مدل را در شبيه‌سازی بهبود بخشد.
• بهتر است مدل‌های بکاربرده شده در اين مطالعه با داده‌های آزمايشی بيشتری ارزيابی شوند تا بتوان تغييرات مکانی و زمانی در دقت مدل لحاظ کرد. همچنين نياز به داده‌های بيشتری برای تخمين دقيق‌تر پارامترهای مدل است تا بتوان در بالابردن دقت مدل گام برداشت.
• در اين مطالعه، تنها خلا, عملکرد کل برای هر سه محصول مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. در اين راستا، آزمايش‌های کامل‌تری نياز است تا بتوان عوامل محدود کننده و کاهنده عملکرد را مشخص کرد و در نهايت بتوان سهم نسبی هر يک از آن‌ها را در کاهش عملکرد هر سه گياه در سطح استان خراسان تعيين کرد. تا از اين طريق ارزيابی دقيق‌تری از علل نوسانات مکانی ايجاد کننده خلاء عملکرد را برآورد کرد.
• در اين تحقيق در برآورد عملکرد پتانسيل توسط مدل‌های شبيه‌سازی رشد، عوامل مديريتی مانند تاريخ کاشت و تراکم در هر پهنه ثابت در نظر گرفته شد. از آنجاييکه اين عوامل در تغييرات عملکرد در سال‌ها و مکان‌‌های مختلف تاثير گذار هستند. انجام آناليز ريسک در هر پهنه به منظور تعيين ميزان حساسيت مدل‌ها به اين عوامل و نيز تعيين تغييرات مکانی عملکرد پتانسيل از نظر اين دو عامل بر قدرت نتايج حاصل و برآورد دقيق‌تر عملکرد پتانسيل می‌افزايد.

پي جويي بیوتیپ هاي درنه (Echinochloa colona (L.) Link.) مقاوم و بررسي مبناي مولكولي مقاومت آنها به علف کش های تريازين و تريازينون در مزارع نيشكر (Saccharum officinarum L.) استان خوزستان

 از بین بردن لکه های مقاوم با استفاده از روش هایی مانند کنترل مکانیکی به منظور کانون کوبی مقاومت
2- اجرای مدیریت تلفیقی علف های هرز
3- استفاده از گزینه مقاومت عرضی منفی در بیوتیپ های مقاوم به عنوان یک راه کار مدیریتی
4- استفاده از بیوتیپ مقاوم و حساس استاندارد به منظور مقایسه وضعیت مقاومت بیوتیپ های بومی و استاندارد
5- بررسی مقاومت عرضی و چندگانه بیوتیپ های مقاوم با استفاده از سایر خانواده های علف کش
6- انجام آزمایش های جذب و انتقال علف کش با استفاده از علف کش های نشان دار رادیو اکتیو (14
C) به منظور شناسایی سایر مکانیزم های احتمالی مقاومت در بیوتیپ های مقاوم
7- بررسی نقش دو خانواده آنزیمی سیتوکروم پی – 450 مونو اکسیژناز (
P450s) و گلوتاتیون اس – ترانسفراز (GSTs) در متابولیسم علف کش در بیوتیپ های مقاوم
8- تعیین توالی قطعات بیشتری از ژن
psbA به منظور تشخیص مکان های جهش یافته احتمالی بیشتر و جدیدتر
9- مطالعه شايستگي نسبي گياهان مقاوم و حساس در حضور و عدم حضور علف کش
10- مطالعه بر روی فعل و انفعال بین شرایط محیطی (به عنوان مثال نور، دما، عناصر غذایی و مرحله رشدی گیاهان) و منحنی کاتسکی در زمان تیمار با علف کش

تأثیر رژیم آبیاری و عمق کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گياه دارویی و صنعتی موسير (Allium altissimum Regel. ) در شرايط آب و هوايی مشهد

 آزمایشات طولانی مدت اثرات رژیم‌های مختلف آبیاری و عمق کاشت.
2- بررسی اثر عمق‌های کاشت دیگر ( مثلاً 15 و 20 سانتی متر) بر گیاه موسیر
3- بررسی اثرات رژیم آبیاری و تاریخ کاشت بر رشد و نمو گیاه موسیر
4- آزمایشات مزرعه‌ای جهت مطالعه اثرات سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر رشد و عملکرد موسیر.
5- بررسی اثر کودهای آلی و بیولوژیک بر گیاه دارویی موسیر
6- انجام تحقیقات گسترده در زمینه بازاریابی این گیاه که شرط لازم برای برنامه ریزی تولید و صدور آن می‌باشد، امکان ایجاد بازاری کارا و شفاف، فراهم شود.

تاثیر کودهای بیولوژیک بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم گندم در تناوب با یونجه

 ضروریست که برای حصول نتایجی با قابلیت اطمینان بالاتر در مورد اثر کودهای بیولوژیک بر گیاهان زراعی، این آزمایشات در قالب طرح  های چند ساله اجرا شود.
- اثر سایر کودهای بیولوژیک ( برای مثال باکتری  های تثبیت کننده فسفر و گوگرد) نیز در گیاه گندم مورد آزمایش قرار گیرد.
- بررسي ديگر گونه  هاي مایکوریزا و باكتري  هاي احیا کننده نیتروژن بر روي گندم.
- بررسي كودهاي بيولوژيك بر جمعيت و تنوع ميكروبي خاك و همچنين خصوصیات ريشه گياه گندم.
- پيشنهاد مي  شود با انجام تحقيقات گسترده تاثیر متقابل کودهای آلی، بیولوژیک و نتاوب زراعی بر گندم مورد بررسی قرار گیرد.
- ضروریست با انجام آزمایشات رنگ آمیزی در آزمایشگاه بر روی ریشه گندم، میزان تلقیح کودهای بیولوژیک با ریشه  های گندم تعیین شود.

تاثیر کودهای شیمیایی، آلی و بیولوژیک بر خواص کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه  (Plantago ovata)در یک نظام کم‌ نهاده

تیمارهای ترکیبی مختلف از کودهای بیولوژیک مورد بررسی قرار گیرد.
_ در استفاده از کودهای بیولوژیک تأثیر تاریخ کاشت نیز مد نظر قرار گیرد.
_ از کودهای دامی مختلف در ترکیب با کود بیولوژیک استفاده شود.
_ اثر ترکیب کودهای شیمیایی با بیولوژیک روی اسفرزه بررسی شود.
_ در استفاده از کودهای بیولوژیک فواصل مختلف آبیاری لحاظ گردد.
_ تأثیر سوپر جاذب آب روی فعایت باکتری‌های محرک رشد بررسی شود.
_ اثر کودهای بیولوژیک در ترکیب با آب آبیاری روي اسفرزه مورد ارزيابي قرار گيرد.

دقت پیش بینی عملکرد گندم در شرایط مشهد با استفاده از مدل  Wheat-CERES و تشعشع شبیه سازی شده

در این تحقیق مدل هوشمند ANFIS که یک سیستم کنترلی محسوب میشود در بخش شبیه سازی داده های تابش روزانه خورشید در منطقه مشهد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد هنگامیکه از داده‌هاي مناسب برای آموزش وسپس ارزیابی این سیستم استفاده شد، خروجی های بدست آمده با آن دقت مناسبی را در مقایسه با داده های ثبت شده دارد. این سیستم که بر پایه منطق فازی عملیات خود را انجام می دهد، می تواند راهکار مناسبی در امور کشاورزی در سیستم های تصمیم گیری(Decision Making)  نیز به شمار بیاید و در امور شبیه سازی برای ایجاد راهی مناسب در امر کم کردن هزینه ها و عملیات زمان بر قدم بردارد. عوامل منطقه ای بسیاری می توانند مدلهای شبیه سازی گیاهان زراعی را در مناطق گوناگون تحت تاثیر قرار دهد، لذا ارائه ای مدلی مدون که برای تمامی خاستگاه های منطقه ایران مناسب باشد، می تواند راهکار مناسبی در سطح تحقیقات کشاورزی در منطقه ارائه کند و این عدم اعتماد کشاورزان و محققان درباره کمی اعتبار مدلهای شبیه سازی در منطقه ای غیر از منطقه مولد آن، از بین برود.
فرهنگ سازی در رابطه با، استفاده از مدلهای شبیه سازی گیاهان زراعی برای کاربرد در سطح مزرعه و عدم مواجهه با تخریبات غیر قابل بازگشت، می تواند کشاورزان را متقاعد کند که تکنولوژی در قرن جدید یکی از راهکارهای مناسب در پیشبرد اهداف بزرگ برای تولید بیشتر می باشد.
در حال حاضر مدلهای تصادفی در ایران، در بین محققین کاربرد زیادی دارد که در نتیجه آن دقت بالایی بین مشاهدات و خروجی های شبیه سازی شده مشاهده نمی شود. استفاده از مدلهای دینامیک که در یک زمان با بهره گیری از پارامترهای مختلف موثر بر گیاه زراعی بتواند خروجی مناسبی در اختیارمان قرار دهد، بدون شک می تواند تاثیر گذارتر در بخش تحقیقات کشاورزی به شمار بیاید.
 با توجه به گرمایش زمین و تاثیرات آن بر روی محصولات کشاورزی، بررسی سناریوهای مختلف با استفاده از مدلهای شبیه سازی گیاهان زراعی در سطح کشور، که پیشتر کمتر مورد مطالعه در سطح ایران قرار گرفته است، می تواند تاثیر گذار باشد. اگرچه اقدامات در جهت آهسته‏تر کردن روند تغییر اقلیم در دنیا در حال انجام است اما با این وجود تغییر اقلیم در حال رخ‏دادن است و لزوم سازگاری به این تغییرات در همه بخش‏ها به ویژه در بخش کشاورزی احساس می‏شود. از این‌رو توصیه می‏شود اینگونه مطالعات برای کلیه مناطق و تمامی گیاهان زراعی اصلی انجام شود تا نیازهای گیاهان (چه نیازهای کودی و چه نیازهای آبی) در آینده تعیین و نقشه‏های پتانسیل عملکرد شبیه‏سازی شده تهیه شوند.

شناسایی بذر گونه های گیاهان دارویی با استفاده از روش  های پیشرفته

به منظور استخراج DNA خالص و با کیفیت بالا در کوتاه  ترین زمان ممکن از سه گونه نام برده شده در مطالعه حاضر، برگ-های گیاهچه  های تازه سبز شده مورد استفاده قرار گرفتند که پیشنهاد می  شود در مطالعات بعدی امکان استخراج مستقیمDNA  از بذر به جای نشا مورد مطالعه قرار گیرند.

عملکرد کمی و کیفی انیسون (Pimpinella anisum) در پاسخ به مدیریت های کودی

 به منظور مطالعه دقیق  تر اثرات کودهای آلی و زیستی، اجرای آزمایشات طولانی مدت، ضروری به نظر می  رسد.
- پيشنهاد می  شود از مایه تلقیح میکوریزا در کشت انیسون استفاده شود.
- اثر کودهای زیستی و آلی بر ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گیاه انیسون مورد آزمایش و تحقیق قرار گیرد.
- اثر ساير كودهاي بيولوژيك در گياه  انیسون مورد تحقيق قرار گيرد.
- بررسی میزان تاثیر قارچ های میکوریزا از طریق رنگ  آمیزی ریشه و تاثیر کودهای بیولوژیک بر تنوع و فعالیت میکروبی خاک و همچنین طول مخصوص ریشه انیسون.

مدلسازی جوانه‌زنی‌ و سبز شدن پنج گونه علف هرز در شرایط آزمايشگاه و مزرعه

گیاهان بخصوص علف‌های هرز بسته به اقلیمی‌که رشد یافته‌اند دمای کاردینال متفاوتی دارند از ‌این رو بهتر است قبل از شروع هر آزمایش بخصوص مطالعات مدل سازی ابتدا‌ این دماها برای توده بذر مورد نظر بررسی و تعیین شود. که باید برای جوانه‌زنی‌ و همچنین سبز شدن به صورت توأم انجام شود.
تعیین و مقایسه دمای کاردینال یک گونه از اقلیم‌های مختلف و بدست آوردن یک رابطه ریاضی بین عوامل اقلیمی‌مثل دما، رطوبت، بارندگی و .. با دمای کارینال که بتوان آن را به صورت یک زیر مدل در مدل‌های پیش بینی و سبز شدن علف هرز استفاده کرد. همچنین دمای کاردینال رشد و طویل شدن گیاهچه نیز بررسی شود.
در بیشتر مدل‌هایی که جوانه‌زنی‌ را مورد بررسی قرار می‌دهند کمتر مدلی وجود دارد که خواب بذر را نیز مد نظر داشته باشد. به نظر می‌رسد اگر بتوان خواب بذر را نیز به صورت یک زیر مدل وارد مدل اصلی کرد، مدل برای پیشگویی  جوانه‌زنی‌ و سبز شدن بذرها جامع‌تر عمل می‌کند.
در بیشتر مطالعاتی که در مورد مدل‌های زمان گرمایی و همچنین زمان آبی-گرمایی صورت گرفته است جوانه‌زنی‌ در محیط کنترل شده ابتدا مورد بررسی قرار گرفته و سپس براساس آن مدل مذکور کالیبره شده و در برخی از موارد ‌این مدل برای پیش بینی سبز شدن مزرعه استفاده می‌شود که بهتر است ابتدا مدل بر اساس سبز شدن در محیط کنترل شده و نه جوانه‌زنی،‌ کالیبره شود و سپس برای پیش بینی سبز شدن در مزرعه استفاده شود.
در بیشتر مطالعات از جمله ‌این مطالعه برای‌ ایجاد دما و رطوبت مختلف اقدام به کاشت در زمان‌ها و رژیم‌های مختلف آبیاری می‌کنند که بتوانند مدل زمان آبی-گرمایی را برای گونه مورد آزمایش استفاده و ارزیابی کنند اما بهتر است در شروع فصل رشد با  ثبت دما و رطوبت خاک توسط دستگاهای مربوطه و همچنین ظهور علف‌های هرز به صورت روزانه در یک مزرعه با  فلور طبیعی، اقدام به ازریابی مدل کرد.
در برخی مطالعات بدون اندازه‌گیری دما و رطوبت خاک از مدل‌های که برای محاسبه ‌این پارامترها ارائه شده استفاده می‌شود که بهتر است برای ارزیابی مدل در مزرعه از داده‌های ثبت شده توسط دماسنج و رطوبت‌سنج که در خاک مزرعه قرار گرفته شده است استفاده شود. و یا‌ اینکه یک ارزیابی بین داده‌های ثبت شده با داده‌های که از طریق ‌این نوع مدل‌ها بدست می‌آید انجام شود و اصلاحات لازم در آن صورت گیرد.   
مدل زمان آبی-گرمایی فقط بر اساس دما و رطوبت خاک عمل می‌کند و بافت خاک نقشی در محاسبات و کارکرد ‌این مدل ندارد در صورتی که در برخی موارد ممکن است مدل پیش بینی ظهور گیاهچه را داشته باشد اما بدلیل بافت خاک و بخصوص سله بستن سطح خاک سبز شدن صورت نگیرد. که بررسی بافت خاک و مقاومت مکانیکی آن در رطوبت‌های مختلف ضروری به نظر می‌رسد.  

مطالعه نقش نانو ذرات فلزی(TiO2, Fe2O3)  و میدان مغناطیسی
بر جوانه  زنی، جذب عناصر غذایی، رشد و خصوصیات کمی و کیفی گندم

 انجام آزمایشات بر روی گیاهان دیگر به خصوص گیاهانی که در جوانه  زنی بذر مشکل داشته و دارای سرعت رشد کندی می  باشند.
2. به منظور بررسی نقش تیمارها در جهت کاهش مقدار مصرف کودهای شیمیایی، اجرای آزمایش مشابه همراه با تیمارهای کودی مختلف
3. بکارگیری قابلیت  های ویژه نانو ذرات در جهت تخفیف اثرات تنش  های زنده و غیر زنده بر گیاهان
4. انجام مطالعه روش محلول  پاشی نانو ذرات آهن بر روی گیاهان
5. اعمال میدان مغناطیسی به منظور تحریک سبز شدن بذر و افزایش رشد و نمو گیاهان در شرایط مزرعه
6. به منظور مطالعه دقیق  تر مکانیسم و نحوه عمل و تاثیر تیمارها بر گیاه، اندازه  گیری صفات فیزیولوژیک، فتوسنتز، آنزیم  ها و مقدار عناصر در بافتهای مختلف گیاه ضروری به نظر می  رسد.

مقایسه صفات مورفوفیزیولوژیک ریشه و شاخساره ارقام قدیم و جدید جو(Hordeum vulgare L.)

 انجام طرح مشابه در شرايط مزرعه و تطابق بيشتر با محيط طبيعي و خاك
2- اعمال برخي از تنش  ها مانند خشكي و يا كمبود عناصر غذايي و مقايسه تغييرات در صفات   مورفوفيزيولوژيك ريشه در ارقام قديم و جديد جو
3-  ایجاد فناوریهای پیشرفته جهت گزینش ارقام در محیط  های پرتنش
4- شناخت صفات موثر در ایجاد مقاومت به تنش و ارتباط آنها با عملکرد دانه
5- استفاده از صفات موثر در ایجاد مقاومت در برنامه  های اصلاحی

نشاکاری ذرت (Zea mays L.): رهیافتی برای طولانی نمودن
فصل رشدی

 با توجه به کمبود اطلاعات در مورد نشاکاری ذرت، گردآوری و ارزیابی خصوصیات گیاهان نشایی و به خصوص ذرت در ایران و انجام تحقیقات به منظور شناسایی و گزینش روش‌های نشایی مناسب، ضروری به نظر می‌رسد.
ü با توجه به اینکه در این آزمایش از نشاهای دو هفته ای و سه هفته ای استفاده گردید، به نظر می‌رسد استفاده از نشاهای با سن بالاتر نیز بتواند در بالا بردن عملکرد و سایر شاخص‌های رشدی گیاه ذرت موثر واقع گردد، چرا که یک هفته در افزایش سن نشاء در زمان انتقال نشاء به زمین، به منزله    صرفه جویی یک دور آبیاری در تولید ذرت است.
ü پیشنهاد می‌گردد در زمینه تولید گلدان‌های مخصوص جهت نشاء کاری ذرت اقدام شود چرا که به نظر می‌رسد با تولید گلدان‌های بزرگ‌تر و نیز قابل تجزیه در خاک، بتوان نشاء ذرت و سایر گیاهان زراعی قابل نشاء را به مدت بیشتری در خزانه نگهداری نمود.
ü پیشنهاد می‌گردد نشاکاری ذرت در سایر مناطق کشور به ویژه مناطق گرمسیری که در آن‌ها از کشت مستقیم ذرت استفاده می‌کنند نیز به کار گرفته شود.
ü تولید ذرت دانه ای به عنوان کشت دوم پس از برداشت گندم، با استفاده از نشاکاری آن مورد بررسی قرار گیرد.
ü بهترین ترکیب و مقدار مصرف کود آلی ورمی‌کمپوست در تولید نشاء ذرت مورد مطالعه قرار گیرد.

 

                                                                                                                    

                                                                                                                          bazgasht


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء