پیشنهادهای پژوهش رشته زمین شناسی

zamin

 


 home-1صفحه اصلی

1391

1392


Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

پتروگرافی ، دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعات زیر سطحی منطقه اکتشافی صفی  آباد جنوب شرق خراسان شمالی

 با توجه به مطالعات انجام شده در این پایان  نامه و شواهد موجود منطقه دارای ارزش اقتصادی می  باشد. با توجه به اینکه مطالعات علمی دقیقی هنوز در این منطقه صورت نگرفته است، مطالعات بیشتر بر روی این منطقه پیشنهاد می  شود.
v به دلیل شدت عملکرد تکتونیک در منطقه و ارتباط آن با کانی  سازی، پیشنهاد می  شود برای ارتباط بین فرایندهای تکتونیکی با نواحی دگرسانی و ساز وکار گسل  های منطقه در سطح و عمق مطالعات جامع  تری توسط متخصصین تکتونیک انجام گیرد.
v جهت بررسی  های کامل  تر انجام روش  های ژئوفیزیکی از قبیل مغناطیس  سنجی هوایی و زمینی، IP برای تشخیص محل  های فراوانی کانی  های سولفیدی در عمق و رادیومتری زمینی و هوایی به منظور اطمینان از وجود توده معدنی در عمق توصیه می  شود.
v حفاری با عمق بیشتر در محل  های زون هماتیتی و لیمونیتی و گسل خورده پیشنهاد می  شود.
v استفاده از روش Wofe)) وزن  های نشانگر پیشنهاد می  شود. با توجه به این امر که این روش معیاری آماری ، تکنیک موثری جهت ارزیابی در اکتشافات ناحیه  ای بر حسب اندیس  های کانی  سازی شده با توجه به فاکتورهای ساختاری، دگرسانی، زمین  شناسی، ژئوفیزیک و ژئوشیمی است و می  توان مناطق با کانی  سازی پراکنده و غیر اقتصادی را از مناطق با کانی  سازی رگه  ای و اقتصادی تفکیک نمود.

ارزیابی تاثیرات زیست  محیطی کروم در منطقه گرماب – آبدارو (شمال  شرق تربت  حیدریه) و امکان  سنجی حذف طبیعی آن از محیط

منطقه مورد مطالعه در سطح گسترده  تر مورد بررسی آلایندگی کروم و سایر فلزات سنگین قرار گیرد.
2) كروم
VI از کروم III در منابع آب و خاک منطقه تفکیک شود.
3) مطالعات زمین پزشکی در ارتباط با بیماری  های کروم و سایر فلزات سنگین بر روی ساکنین، دام  ها و گیاهان منطقه مورد مطالعه انجام شود.
4) استفاده از ایزوتوپ  های پایدار کروم و عناصر اصلی جهت تعیین منشاء آلودگی و شوری منابع آب منطقه مورد  مطالعه.
5) انجام استخراج ترتیبی برای کروم و سایر فلزات در عمق  های مختلف خاک منطقه.
6) برداشت گیاهان مختلف از منطقه و تعیین غلظت کروم و سایر فلزات  سنگین در آنها به  منظور تعیین گیاهان انباشته گر و پیشنهاد‌هایی برای کاشت آنها در منطقه به  منظور حذف فلزات از محیط.
7) با توجه به اینکه پساب  های معادن کرومیت (به  ویژه در قسمت غربی منطقه) بدون ایجاد سد باطله وارد رودخانه رود شور می  شوند، جهت کاهش ورود این پساب  ها تمهیداتی صورت گیرد.
8) بهره  گیری از منابع قرضه طبیعی شامل خاک  های رسی (مونتموریلونیت)، تشکیلات دارای مقادیر بالای اکسیدهای آهن ( شیل  ها و مگنتیت) و مواد ارگانیکی و هوموسی (جهت ایجاد شرایط کاهشی در تبدیل کروم
VI به کروم III) به  منظور حذف کروم از آب  های آلوده.

بايواستراتي گرافي و پالئواکولوژي گذر سازندهاي کرتاسه
 بر مبناي نانوپلانکتون هاي آهکي در غرب کپه داغ

 بررسی نانوفسیل های آهکی گذر سازندهای کرتاسه در برش های دیگر غرب کپه داغ مانند برش تکل کوه
2. بررسی علل وجود یا عدم وجود سازندهای مذکور در برش های مطالعه شده
3. بررسی شواهد صحرایی در تماس های دارای نبودهای چینه ای
4. مطالعات پالئوجغرافیا
5. مطالعات سکانس استراتیگرافی

 بررسی پسلرزه های زلزله 21 مرداد 1391 اهر-ورزقان و معرفی گسل مسبب آن

 با توجه به اینکه دو زلزله اصلی در عمق های کم ( km 4 و km 9 ) رخ داده اند، می توان نتیجه گرفت  که  حداکثر تنش ها در قسمت فوقانی پوسته زمین تجمع یافته اند، مطالعات بعدی می  تواند علت آن و وقوع دو زلزله به فاصله 11 دقیقه پشت سر هم (زوج-زلزله) را بیابد.
 یکی دیگر از راه های تشخیص مکانیزم گسل، استفاده از داده های حاصل از مکانیزم کانونی پسلرزه های متعدد در مکان های مختلف روی صفحه گسلی می باشد. بنابراین مطالعه مکانیزم کانونی پسلرزه ها می تواند دقت تعیین نوع گسل را بالا ببرد.
- با توجه به تعداد زیاد پسلرزه های ثبت شده (1827 رخداد و بیش از 19000 فاز مختلف) از داده های به دست آمده، می توانیم با استفاده از روش های توموگرافی معکوس، ساختمان سرعتی سه بعدی و دقیق منطقه را به دست آوریم.
- با استفاده از داده های به دست آمده و روش های تحلیل خطر لرزه ای و محاسبه جنبش نیرومند زمین، می توان حداکثر شتاب ناشی از رویداد زلزله های بعدی با احتمال وقوع مشخص را ارائه نمود که از آن در طراحی و مقاوم سازی سازه ها استفاده می شود.

پالينواستراتيگرافي و پالينوفاسيس سازند دليچاي در پهنه‌ي ساختاري بينالود

مطالعات و بررسي‌هاي فسيل‌شناسي و چينه‌شناسي رديف‌هاي رسوبي ژوراسيك مياني – فوقاني در ايران به لحاظ اهميت در اكتشافات نفت و گاز، همواره مورد توجه بوده است. با توجه به نتايج اين پژوهش بر آن شديم تا با ذكر چند نكته و ارائه‌ي پيشنهادات مشخص ضمن استفاده از كيفيت كاربردي مطالعات پالينولوژيكي، به حل مسائل مختلف زمين‌شناسي ايران نيز اهتمام و توجه ويژه‌اي گردد.
1) در مطالعات كاربردي و استفاده‌ي هر چه بهتر از دستاورد‌هاي تحقيقات پالينولوژيكي، تعيين كيفيت سنگ منشأ در اكتشاف منابع هيدروكربوري از اهميت زيادي برخوردار مي‌باشد. انجام اين مهم با آناليز
Rock eval  بر روي نمونه‌هاي اوليه امكان پذير است. مقايسه نتايج مطالعات كيفي و كمي (استفاده از پالينوفاسيس‌ها) شناخت هر چه بهتر وضعيت سنگ منشأ را در بر دارد.
2) انجام تحقيق و مطالعات پالينولوژيكي بر روي سازند چمن‌بيد در چند برش در حوضه‌ي رسوبي كپه‌داغ ضمن شناخت هر چه بهتر رديف ‌هاي رسوبي ژوراسيك مياني تا بالايي، امكان مقايسه زون‌بندي‌هاي ايجاد شده را با زون‌هاي استاندارد جهاني ميسر مي‌سازد و راهكار‌‌هاي مناسب را در شناخت موقعيت ايالت زمين‌ساختي كپه‌داغ فراهم مي‌نمايد.
3) در ايالت ساختاري ايران مركزي رديف‌هاي رسوبي ژوراسيك مياني – فوقاني (سازند بغمشاه) از نظر مطالعات پالينولوژيكي و كاربرد آن در اكتشافات نفت و گاز مي‌تواند به عنوان پتانسيل با اهميت مورد توجه قرار گيرد. از طرفي مطالعه و ارائه‌ي زون‌بندي‌هاي استاندارد در چند برش سازند مذكور و مقايسه‌ي آن با ديگر نواحي ايران، سيماي جغرافيايي سرزمين ايران‌ را در اين زمان بهتر مشخص مي‌سازد.

چينه شناسي و بوم شناسي ديرينه تواليهاي پرمين بالايي تا مرز پرمين ـ ترياس درشمال باختري ايران بر اساس داده  هاي زيست چينه  اي كنودونتها و براكيوپودها

نمونه  برداری بیشتر از توالیهای سازند خاچیک جهت مطالعه و تعیین محل دقیق مرز گوادالوپین ـ لوپینگین.
2ـ ردیابی شواهد مربوط به فعالیت آتشفشانی امیشان چین در توالیهای انتهای گوادالوپین سازند خاچیک.
3ـ مطالعه چرتهاي نواري و ندولهاي چرتي سازند خاچيک و بررسي ارتباط زايشي آنها با رويدادهاي چرت زايي گوادالوپين.
4ـ ردیابی دقیق رویداد کامورا در توالیهای انتهای گوادالوپین سازند خاچیک.
5ـ ردیابی آثار احتمالی مرتبط با فعالیت عظیم آتشفشانی سپر سیبری در توالیهای عضو ارس.
6 ـ ردیابی آثار احتمالی خرده  های چوب یا زغال حمل شده از خشکیها، مرتبط با آتش سوزیهای گسترده انتهای پرمین.
7 ـ انجام مطالعات فسیل شناسی بر روی بقایای فراوان ماهیهای موجود در سازندهای جلفا و علی باشی.
8 ـ بررسی سازوکار و عوامل مؤثر در بازیابی حیات در زیست بومهای دریایی ابتدای تریاس سازند الیکا.
9ـ انجام مطالعات ژئوشيميايي جهت تعيين برخاستگاه تکتونيکي شيلهاي عضو زال و عضو ارس.
10ـ زیست چینه نگاری طبقات جوانترسازند الیکا و جست  وجوی بیوزونهای کنودونتی جدیدتر از بیوزن
Isarcicella isarcica.

مطالعات کانی  شناختی، سیالات درگیر و ژئوشیمی منطقه اکتشافی کوه  سربی، باخرز استان خراسان رضوی

   با توجه به نتايج مطالعات صورت گرفته در اين پايان  نامه و جهت انجام مطالعات بيشتر و دقيق  تر بر روي زون  هاي كانی  سازي در منطقه اكتشافي پيشنهاد مي  گردد:
1- انجام آنالیزهای ایزوتوپ  های
Pb ,H, O, Sr, S برای مشخص کردن منشا قطعی سیال کانه  ساز، منشا فلزات، منشا سولفور و  منشا باریم.
2- انجام آنالیز عناصر
REE در باریت برای شناخت بیشتر هم منشا و هم شناخت شرایط فیزیکی و شیمیایی حاکم بر سیستم کانی  سازی.
3- به علت کنترل شدید زمین شناسی ساختمانی بر روی پراکندگی و توزیع کانی  سازی در منطقه، انجام مطالعات زمین  شناسی ساختمانی و تکتونیک در محدوده اکتشافی و شناخت کامل سیستم گسلی و درزه و شکاف حاکم بر منطقه ضروری به نظر می  رسد.
4-  با توجه به چگالی قابل توجه هر دو کانی باریت و گالن و نیز حضور چندین اندیس باریت – گالن در نواحی اطراف که در روی نقشه   زمین  شناسی کاریزنو مشخص شده است، می  توان با برداشت ژئوفیزیکی گرانی  سنجی در مقیاس ناحیه  ای دیگر ذخایر احتمالی این دو کانی را در صورت وجود در منطقه شناسایی و مورد ارزیابی قرار داد.

تحلیل ساختاری گسل آبقوی (شمال نیشابور)

با توجه به مشاهده نشدن صفحه‏ی گسلی بررسی های ژئوفیزیکی می‏توانند هندسه‏ی دقیق گسل را اشکار کنند.
توده‏ی آندزیتی آبقوی (کوه باله‏سو) به صورت یک کلیپ افقی در تمام نقشه‏های موجود رسم شده اما با توجه به سن تعیین شده برای آن (ائوسن) و زمین‏شناسی منطقه غیر عادی به نظر می‏رسد. وجود یک نوار ژیپسی گچی که دور تا دور میانه‏ی کوه را در بر گرفته است؛ می‏تواند نشانه‏ی وجود گسل باشد (شکل5-7). اما افقی بودن گسل زیرین با درنظرگرفتن حرکت توده توسط گسل‏های شمالی‏تر، فرسایش و وقوع جدایش با توجه به جوان بودن توده غیرعادی است و وقوع چنین رخدادهایی نیاز به زمان بیشتر دارد. نبود هیچ توده‏ی دیگری با چنین جنس و سنی نیز می‏تواند دلیلی برای اشتباه بودن سن تعیین‏شده باشد. شاید این توده همانند توده ی فیض‏آباد (کوه تیغه‏گرو) که قبلا کلیپ در نظر گرفته شده بود و اکنون مرز آن با دیگر واحدها عادی و جزئی از ناودیس فیض‏آباد می‏باشد؛ یک کلیپ نباشد. برای مشخص شدن وضعیت ساختمانی این توده مطالعات ژئوفیزیکی و زمین‏شناسی پیشنهاد می‏شود.

بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و تحليل پايداري تونل انحراف آب سد حاجيلرچاي

عوامل مهم ناپایدار کننده تونل بایستی مورد شناسایی قرار گرفته و با دقتی بیشتر مورد بحث قرار داده شود. این عوامل شامل: ساخت زمین شناسی سنگ، جنس سنگ و آب زیرزمینی و وضعیت تنش در سنگ بوده که در احداث تونل تاثیرگذار می  باشند. لذا پیشنهاد می  شود که این عوامل در تحلیل پایداری تونل مورد بررسی قرار گیرند. علاوه بر موارد ذکر شده برخی عوامل فرعی نیز وجود دارند که از کارایی تونل می  کاهند. از این میان می  توان دمای محیط، وجود گازهای مزاحم، و آثار زیست محیطی ناشی از احداث تونل را نام برد. بنابراین پیشنهاد می  گردد که این عوامل نیز در طرح تونل انحراف مورد بحث قرار گیرند. همچنین پیشنهادات زیر برای ادامه تحقیق حاضر ارائه می  شود:
- انجام آزمایشات برجا در طول مسیر تونل مثل برش سنگ و بارگذاری یا جکینگ برای تعیین دقیق پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ
- بررسی فاکتورهای ساختار توده سنگ و شرایط سطح درزه جهت تخمین دقیق  تر مقدار
GSI
- تحلیل سه بعدی گوه  ها و تعیین روشی برای تثیبت آنها با توجه به ناپیوستگی  ها در هر مقطع از تونل با استفاده از برنامه سه بعدی 3
DEC
- تحلیل پایداری تونل در هر مقطع از تونل و طراحی سیستم نگهداری مناسب با استفاده از روش عددی اجزای مشخص و نرم افزار دو بعدی
UDEC

 بهینه سازی قالب جزء محدود درشبیه  سازی   انتشارموج

در راستای این پایان  نامه، انجام پژوهش  های زیر پیشنهاد می  شود:
1- بهینه یابی ضرایب آزاد در این پایان  نامه با توجه به هزینه  بر و زمان  بر بودن حل ریاضی تابع  های هدف با مقایسه چشمی نمودارهای مربوط به بسامد  های عددی و تحلیلی صورت پذیرفت و نتایج نسبتا قابل قبول حاصل شد. اما بهینه  یابی ضرایب آزاد با استفاده از روش  های تحلیلی ریاضی، اگر در مدت زمان مناسب صورت گیرد، می  تواند نتایج دقیق  تری به دنبال داشته باشد.
2- حل مسئله انتشار موج با استفاده از روش قالب جزء محدود در دو و یا سه بعد کاربردی تر خواهد بود.
3- بررسی دقیق و مفهومی مدهای نرمال در شبیه  سازی عددی
4- استفاده از ویژگی  های نمودارهای پاشیدگی در طراحی کنترل  کننده  های لرزه  ای و زلزله

ژنز گارنت  های موجود  در توده  ی گرانیتوئیدی  دهنو  با نگرشی بر گارنت  های موجود  در اسکارن  های دره کاکوتی، شمال غرب مشهد، استان خراسان رضوی

 انجام مطالعات ژئوفیزیکی جهت تعیین باتولیت و حواشی آن.
q مطالعات عناصر فرعی و عناصر نادر خاکی گارنت  های پرتکتیک موجود در توده  ی نفوذی.
q مطالعات ایزوتوپی زیرکن  های موجود در گارنت  های پرتکتیک، زیرکن  های موجود در پلاژیوکلازهای توده  ی نفوذی، زیرکن  های موجود در آنکلاوهای میکروگرانولار مافیک و زیرکن  های موجود در پلاژیوکلازهای حاشیه  ی اطراف گارنت برای تعیین دقیق تر ژنز و نقش آلایش ماگمایی.
q مطالعات عناصر اصلی، فرعی و عناصر نادر خاکی و مطالعات ایزوتوپی آنکلاوهای میکروگرانولار مافیک و توده  ی نفوذی جهت تعیین اختلافات ژئوشیمیایی و ژنز آنها.
q مطالعات عناصر اصلی، فرعی و عناصر نادر خاکی و مطالعات ایزوتوپی گارنت های موجود در آنکلاوهای میکروگرانولار مافیک و مقایسه ی آن با گارنت های موجود در توده  ی نفوذی و هورنفلس ها جهت تعیین اختلافات ژئوشیمیایی و ژنز آنها.
q تعیین ترکیب شیمیایی گارنت  های ایزوتروپ موجود در اسکارن  های دره کاکوتی جهت مقایسه آنها با گارنت  های انیزوتروپ موجود در این اسکارن ها و مطالعه ی دقیق تر و  بیشتر این دسته از گارنت ها.

پهنه  بندي پارامترهاي ژئوتکنيکي خاک در منطقه ثامن مشهد به روش زمين آمار

با توجه به بررسي  هاي انجام شده در مورد زمين  آمار و ژئوتکنيک و نتايج حاصله، براي ادامه اين کار تحقيقاتي، پيشنهاد مي  شود بانک اطلاعاتي کامل و جامعي تهيه و تنظيم، و براي افزايش دقت گمانه  هايي با توزيع مناسب  انتخاب گردد. همچنين از روش  هاي زمين  آماري دو متغير(کواريوگرام و کوکريجينگ) در تهيه نقشه  ها استفاده نموده و مدل  هاي دو بعدي و سه بعدي ژئوتکنيکي تهيه گردد گردد که مي  تواند در مديريت و برنامه  ريزي عمراني شهر بسيار مفيد واقع شود.

بررسی کمی و کیفی منابع آب و رسوبات حوضه آبریز سد شیرین دره (خراسان شمالی)

 اندازه  گیری دراز مدت دبی رسوب (بار معلق و بار کف) در ایستگاه  های هیدرومتری حوضه، برآورد بارکل با روش  های مختلف و ارائه مناسب  ترین روش برآورد بار کل در حوضه آبریز شیرین دره.
- نمونه  برداری از پروفیل  های عمقی به منظور بررسی دقیق  تر تغییر ویژگی  های فیزیکوشیمیایی در رسوب منطقه.
- نمونه  برداری در فصول تر جهت بررسی تغییرات غلظت کاتیون  ها و آنیون  های اصلی.
- اندازه  گیری متناوب دبی و پارامترهای کیفی رودخانه و بررسی رابطه دبی با کیفیت رودخانه.
-  بررسی وضعیت تغذیه  گرایی مخزن سد شیرین دره.
- تعیین تعداد چشمه  های موجود در هر سازند و بررسی آبدهی سازندهای حوضه آبریز شیرین دره.
- اندازه  گیری غلظت فلزات سنگین در منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز شیرین دره.

ارائه شاخص زمين شناسي تزريق در توده سنگ

توسعه و تکميل GGI براي اينکه بتوان در طراحي مهندسي سنگ و ارزيابي تزريق پذيري توده سنگ مورد استفاده قرار گيرد بسيار مهم است. کارهاي زيادي درباره جمع آوري داده‌هايي در مورد شرايط زمين و تجربيات بدست آمده از مطالعه موردي براي اصلاح روش‌ها باقي مانده است. از آنجائيکه امکان اخذ بسياري از داده هاي زمين شناسي و بسياري از جنبه هاي ديگر که در اين کار امکان تعريف و توسعه دقيق آن‌ها ممکن نبوده وجود دارد. همچنين روش‌ها و تجربيات که کاربردهاي عملي را پوشش مي‌دهند از جمله عبارات، دياگرام‌ها و جداول توسعه يافته ممکن است زماني که تجربيات و داده هاي بيشتري از ساختارها با ويژگي‌هاي توده سنگ موجود هستند، تصحيح شوند. همچنين توصيفات مي‌توانند توسعه و گسترش داده شود.

مطالعات کانی شناسی، ژئوشیمیایی و بررسی الگوهای ساختاری  منطقه اکتشافی معدن فلوئوریت کوه سفید، شمال غربی تربت جام، خراسان رضوی با نگرشی بر کاربردهای صنعتی ماده معدنی

با توجه به فعالیت های معدن کاری زیاد در معدن مورد مطالعه پیشنهاد می شود، مسائل زیست محیطی ناشی از استخراج فلوئوریت بررسی شود.

به منظور تعیین ژنز دقیق تر معدن، بر روی توده نفوذی که به عنوان منشا احتمالی این معدن در نظر گرفته شده، مطالعات سیالات درگیر و آنالیز شیمیایی
ICP-MS انجام شود و همچنین مگنتومتری برای تعیین سری گرانیتوئیدی آن نیز پیشنهاد می گردد.
مطالعات ایزوتوپی دقیق بر روی معدن مورد مطالعه با روش هیدروژن- اکسیژن و همچنین روش اورانیوم - سرب به منظور یافتن روند تکاملی کانسار پیشنهاد می گردد.
پیشنهاد انجام مطالعات دقیق تر تکتونیکی بر روی گسل خوردگی های معدن مورد مطالعه به خصوص گسل  بزرگی که در شمال معدن روند کانی سازی را متوقف کرده است می تواند کمک شایان توجهی برای یافتن ارتباط دقیق تر این گسل خوردگی ها با کانی ساز در معدن کوه سفید  باشد.

بررسي امكان حذف فلزات سمي كادميوم، كروم، نيكل و سرب از آب‌هاي آلوده توسط منيزيا به ‌عنوان جاذب

با توجه محدوديت‌هايي كه از نظر زماني و مالي براي انجام دقيق‌تر آزمايش‌هاي وجود داشت، چند پيشنهاد ارائه مي‌شود:
1- پارامترهايي ديگري مانند اثر دما، اندازه ذرات، تاثير يون‌هاي رقيب در محلول بر فرآيند جذب عناصر توسط منيزيا بررسي شود.
2- در اين پروژه براي انجام آزمايش‌ها از محلول‌هاي سنتزي تهيه شده در آزمايشگاه و با شرايط كنترل شده استفاده شده بود، بنابراين پيشنهاد مي‌شود جاذب منيزيا براي حذف فلزات ‌سنگين از نمونه‌هاي واقعي نيز آزمايش شود.
3- آزمايش‌ها در اين پروژه به صورت ناپيوسته (
Batch) و در مقياس كوچكي انجام‌شده بود، پيشنهاد مي‌شود براي كاربردي كردن بهتر اين جاذب در استفاده براي صنعت و مقياس هاي بزرگ‌تر، آزمايش‌هاي جذب ستوني انجام شود.
4- جذب فلزات‌سنگين كادميوم، سرب، كروم شش ظرفيتي و نيكل در اين پروژه بررسي شده است، بهتر است قابليت منيزيا براي حذف ساير فلزات ‌سنگين و حتي عناصر و مواد آلاينده ديگر مانند آرسنيك، فلوئور، بور، نيترات و مواد رنگي محلول در آب نيز آزمايش و بررسي شود.

پتانسيل يابي شيرين سازي آب هاي زيرزميني شور و  لب شور با استفاده از انرژي خورشيدي به روش PV-RO ( مطالعه موردي استان خراسان رضوي) 

 علاوه بر شرایط محیطی، موقعیت جغرافیایی از لحاظ نزدیکی به مراکز جمعیتی و راه  ها در انتخاب مکان مناسب برای واحد  های شیرین سازی آب موثر است. در نتیجه پیشنهاد می-شود با استفاده از روش  های تحلیل چند معیاره با ترکیب نقشه  های عوامل تاثیرگذار، نقشه اولویت بندی مکانی از نظر احداث واحد  های آب شیرین کن تهیه گردد.
- نقشه پتانسیل تابش خورشیدی بر سطح با شیب بهینه برای کل استان به صورت مستقل و بر اساس عرض جغرافیایی و شرایط تابش تهیه شود.
- هزینه آب تولیدی به صورت جزئی و براساس قیمت  های داخلی محاسبه شود.
- با توجه به آلودگی نیترات و فلزات سنگین در برخی آبخوان  های استان و امکان حذف آن به روش اسمز معکوس، تهیه نقشه پتانسیل اسمز فتوولتایی برای حذف این آلودگی  ها مورد بررسی قرار گیرد.
- رودخانه  های شور منابعی قابل توجه هستند که امکان  سنجی استفاده از آن  ها به روش اسمز معکوس فتوولتایی باید مورد بررسی قرار گیرد.

مطالعه هيدروژئوشيميايي، علت دمای بالای آب و ارائه مدل مفهومی از شرایط زیرسطحی «چشمه   آب  گرم ايوب پيغمبر»

جهت شناخت بهتر وضعیت چشمه  های آب  گرم ایوب و شفا و بهره  برداری مفید و بهینه از آب چشمه، اقدامات زیر پیشنهاد می  گردد:
1- بررسی وجود انواع کلی فرم  های بیماری  زا و تغییرات غلظتی نیترات در چشمه آب  سرد ایوب.
2- اندازه گیری  پیوسته و دائمی دما و دبی چشمه  های آب  گرم و آب  سرد ایوب.
3- شناسایی مسیرهای احتمالی دیگر اختلاط آب چشمه  های آب  گرم و آب  سرد سطحی و جلوگیری  از اختلاط آن  ها به منظور استفاده بهتر از گرمای ژئوترمال منطقه.
4- بررسی بیشتر و گسترده تر شرایط زیرسطحی چشمه آب  گرم ایوب و شفا توسط روش  های مختلف ژئوالکتریک.
5- بررسی دقیق  تر منشاء سولفات و گازهای موجود در چشمه  های آب  گرم ایوب و شفا
6- توصیه و آموزش کشاورزان منطقه جهت کشت گیاهانی (یونجه، جو و..) که از شوری خاک زمین  های آبیاری شده با آب چشمه  های آب  گرم ایوب و شفا جلوگیری می  کنند.
7- پایش دقیق غلظت و محتوای ایزوتوپی ترکیبات گوگردی از قبیل: گاز هیدروژن سولفوره، سولفات، سولفید موجود در آب استخرهای شنا چشمه آب  گرم ایوب.
8- بررسی تغییرات زمانی محتوای کربن معدنی و کربن آلی (
DIC و DOC) و ترکیب ایزوتوپی آن  ها (13C-DICδ و 13C-DOCδ) در یک پروفیل عمقی در چشمه  های آب  گرم ایوب و شفا.
9- با توجه کاربردهای مطرح شده در نمودار لیندال از نظردما، شرایط محیطی، زمین شناسی و هیدروژئوشیمیایی چشمه  ها، اقدام به طراحی سیستم کاپتاژ از چشمه  های آب  گرم ایوب و شفا گردد.
10- از انجام معدن کاری برای بهره برداری از تراورتن  های زیرسطحی تا شعاع چند کیلومتری چشمه آبگرم ایوب و شفا جلوگیری شود.
11- برنامه ریزی جامعی برای جلوگیری از آلوده ساختن چشمه و چشم انداز چشمه توسط توریست  های منطقه صورت گیرد.

ارزیابی آلودگی ناشی از فلزات سنگین در آبرفت منطقه تاریک‌دره (تربت‌جام) با تأکید بر حذف زیستی عنصر سرب

بنابراین با توجه به نتایج بدست  آمده از این پژوهش، پیشنهادهای زیر جهت انجام تحقیقات تکمیلی-تر ارائه می  شود:
• انجام سیکل  های جذب و واجذب، بهینه‌سازی شرایط واجذب سرب از بیومس
• بهینه‌سازی جذب سرب توسط مواد پلیمری خارج  سلولی در سویه
AS2
• بهینه‌سازی جذب سرب توسط بیومس غیرفعال از نظر متابولیسمی
• ساختن بیورآکتورهایی با استفاده از دو سویه 
AS2و  AS10و قرار دادن بیورآکتور در محل خروج پساب  های صنعتی حاوی سرب و سایر فلزات سنگین
• تعیین توانایی دو سویه برتر، در تصفیه سایر فلزات سنگین موجود در پساب  های صنعتی و آب و خاک   آلوده
• ساختن بیوفیلترهایی از جنس دو سویه مورد نظر و نصب در محل اگزوز اتومبیل  ها برای حذف سرب  ناشی از سوخت بنزین
• ساختن سدهای بیولوژیکی بوسیله این دو سویه، در زمین  های آلوده به سرب و سایر فلزات سنگین جهت جلوگیری از آلودگی منابع آب   زیر  زمینی
• اجرای حذف زیستی در مقیاس صنعتی و به صورت
In Situ و Ex Situ در مکان  های آلوده

کانی‌شناسی اسکارن، ژئوشیمی اکتشافی، مگنتومتری، سن سنجی، مطالعات ایزوتوپی Rb-Sr، Sm-Nd توده‌های نفوذی
 محدوده کانی‌سازی آهن بیشه، بیرجند

 مطالعات زمین شناسی ساختمانی و تکتونیکی به منظور شناسایی گسل‌های منطقه و  نقش آنها در کانی‌سازی می تواند در پیش‌بینی محل‌های تمرکز آهن مهم باشد.
ü در پژوهش‌های آینده همچنین می  توان از نتایج داده  های ایزوتوپ پایدار مانند گوگرد (در سولفیدها) و اکسیژن (در مگنتیت) استفاده نمود.
ü برای استفاده از داده‌های ایزوتوپی بخصوص در مورد ایزوتوپ اکسیژن ابتدا لازم به انجام دماسنجی دقیق کانسار می‌باشد. لذا در این صورت انجام مطالعات سیال درگیر نیز ضرورت پیدا می‌کند.
ü از آنجا که کانی سازی مزبور در ارتباط با ماگماتیسم ائوسن می‌باشد، لذا بررسی مناطقی با حضور سنگ‌های عمیق و نیمه عمیق با این سن و بخصوص در مناطق کنتاکت با سنگ آهک می‌تواند راهگشای اکتشافات جدیدی در بلوک لوت باشد.  

ارزیابی خصوصیات مهندسی خاک های گچ دار جنوب مشهد

در پایان لازم است به دانش پژوهانی که علاقمند به ادامه این تحقیق هستند، نکاتی را یاد آوری کرده و به عناوینی که با توجه به تجربیات بدست آمده حائز اهمیت است، اشاره گردد.
1. در صورت استفاده از همان خاک مورد بررسی در این تحقیق، استفاده از درصد های گچ بالاتر از 5 درصد و پایین تر ار 40 درصد پیشنهاد می شود.
2. از آنجایی که در این تحقیق دوره آبشویی نمونه های مورد مطالعه 5 روز بود برای برسی تغییرات ترکیب شیمیایی و خصوصیات مهندسی این خاک ها بعد از مدت 5 روز پیشنهاد می گردد زمان آبشویی به 15-30 افزایش یابد.
3. براساس مشاهدات این تحقیق گچ موجود در نمونه های که به صورت بلورهای درشت و به مقدار زیاد وجود داشتند نسبت به گچ موجود در نمونه های که به صورت پخش شده در آن ها وجود داشت داشتند، انحلال پذیری کمتری  نشان دادند. بر این اساس یکی از کارهایی که می توان انجام داد برسی میزان انحلال پذیری اشکال مختلف گچ در خاک هاست.

مطالعه اثرات زیست محیطی لندفیل مشهد و ارزیابی چگونگی افزایش تولید وخالص سازی بیوگاز نسبت به متان

 اجرای مانیتورینگ دقیق برای ردیابی اثرات ناشی از نفوذ شیرابه و بیوگاز به منابع آب های زیرزمینی مجاور لندفیل.
ü مکان یابی چاهک های تزریق شیرابه جهت اجرای عملیات بازچرخش شیرابه و اجرای فرآیند بازچرخش شیرابه جهت کاهش مخاطرات زیست محیطی ناشی از تجمع این ماده.
ü تفکیک کامل زباله های آلی و استفاده بیشتر از هاضم های بی هوازی جهت تجزیه زباله و تولید گاز.
ü انجام نمونه برداری و آنالیز دقیق نمونه های گاز به روش کروماتوگرافی گازی (GC) برای تعیین مقدار و نوع هیدروکربن های هالوژنی و تعیین نوع و مقدار ترکیبات سایلوکسان‌ها در ترکیب بیوگاز تولیدی در لندفیل مشهد.
ü استفاده از روش مالچ پاشی برای جلوگیری از فرار بیوگاز از سطح لندفیل و جا نمایی محل احداث چاه های جدید برداشت گاز با استفاده از تلفیق روش های ژئوالکتریک و تکنیک حلقه ثابت.
ü حذف ناخالصیهای موجود در بیوگاز لندفیل مشهد:
  حذف دی اکسیدکربن با استفاده از هیدروکسیدپتاسیم، حذف سولفیدهیدروژن با استفاده از خاصیت جذب سطحی براده‌های زنگ زده آهن یا گل قرمز حاصل از فرآیند استحصال آلومینیوم از بوکسیت، حذف رطوبت با استفاده از ژل سیلیکا و حذف ترکیبات سایلوکسان با استفاده از کربن فعال

پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای گرانیتوئیدی منطقه غرب و شمال غرب تربت جام (شمال‌شر ق ایران)

 نتایج ارائه شده در این پژوهش، براساس مطالعات سنگ نگاری و ژئوشیمیایی بخش جنوبی نوار گرانیتوئیدی فریمان– تربت جام بوده است. یقیناً برای نتیجه گیری دقیق تر باید تمامی این نوار، که در نقشه کاریزنو با مقیاس 100000/1 دیده می شود، مورد بررسی قرار گیرد.
سن سنجی به روش
U-Pb از توده‌های گرانیتوئیدی و نیز توده دیوریت– گابرو می تواند به حل بسیاری مسایل کمک نماید، زیرا سن سنجی‌های پیشین در برگیرنده تنوع سنگ‌های گرانیتوئیدی منطقه نبوده است.
افزون بر‌این برای شناسایی انواع گرانیتوئیدهای منطقه فریمان- تربت جام، مطالعات بیشتر و دقیق تری باید انجام شود. پیشنهاد می شود ضمن نمونه برداری سیتماتیک از تمامی رخنمون‌ها، برای سنجش عناصر نادر خاکی آنالیز به روش
NA (Neutron Activation) انجام گردد.
آزمایشات ایزوتوپی و مطالعه سیالات درگیر نیز به یافتن پاسخ‌های درست کمک شایان توجهی خواهند نمود.
با توجه به تکتونیزه بودن منطقه و تاثیر آن در جایگیری توده مورد بحث این پژوهش، ارائه یک مدل پتروژنتیکی و الگوی تکتونیکی مناسب، همکاری متخصصین رشته‌های مختلف علوم زمین به ویژه تکتونیک و پترولوژی را می‌طلبد

نقش پارامترهای زمین شناسی زیست محیطی در توسعه سکونتگاههای کهن و مدرن سیستان

          پیشنهاداتی كه بتواند براساس اطلاعات پايه گسترش پيدا كند مي‌تواند به امر توسعه دشت سیستان بر اساس تقویت و تغییرات مناسب کمک نماید.. موارد ويژه‌اي كه شايسته توجه هستند عبارتند از شناخت و محاسبه ارزشهاي زیست محیطی دشت، وضعیت مخاطرات و الویت بندی مخاطرات به صورت كمي، پايداري استفاده از انرژی های نو در کل دشت سیستان، كاركرد و اصلاح چشم انداز توسعه آینده سیستان و سکونتگاههایی با قابلیت تغییر و توسعه مناسب.
† ژرفانگری در این زمینه را با هدف برقراری نوعی تعادل مناسب زیست محیطی را الزامی می نماید.
† در دشت سیستان با وجود بادهای فراوان، انرژي باد نه تنها قادر به تامين استقلال انرژي  و كمك در جهت رسيدن به اهداف زيست محيطي است، بلكه مي تواند مشكل جدي تهيه انرژي را به فرصتي براي  دستيابي به منافع تجاري، تحقيقاتی وتكنولوژي ، صادرات و اشتغال زائي، تبديل كند.
†   نیاز مبرم به انرژی، احداث تأسیسات زیربنائی مصرف کننده پرقدرت برق و درخواست روزافزون به برق کشورهای همجوار، دلایل مجاب کننده جهت احداث نیروگاههای بادی دشت سیستان مینماید. با توجه به عملکرد  ایده آل و ضریب ظرفیت  بالای 40% اولین توربین بادی پایلوت منصوبه در سیستان، و لایزال بودن انرژی باد و وزش در تمام مدت طول سال در دشت سیستان، موقعیت خاص جغرافیائی، سیاسی و ژئوپلتیک منطقه، وجود قاچاق مواد سوختی، نبود لوله کشی گاز و مشکلات حمل ونقل سوخت بوسیله تانکر از نقاط دور به نیروگاههای استان، هزینه تمام شده بالای محصولات سوختی، تأمین نیازهای زیربنائی انرژی استان و منطقه و نیز همجوار بودن با کشورهای  متقاضی انتقال برق از ایران در مرزهای شرقی، نصب توربین های بادی در محدوده های مناسب دشت سیستان بویژه در محدوده مشخص شده کریدورهای باد با سرعت باد بالای 80% می توان در آینده شاهد وضعیت مناسب سکونتی، توسعه اقتصادی و بهره برداری مناسب از منابع محیطی و طبیعی در دشت سیستان باشیم.
† به طور معمول نقاطی برای استفاده از نیروگاه خورشیدی مناسب هستند که آب و هوا، گیاهان منطقه، رطوبت، گرد وغبار زیادی در اتمسفر ایجاد نمی کنند؛ مانند استپها، بوته زار، صحراهای نیمه خشک و صحراها که به طور معمول در عرض جغرافیایی شمال یا جنوب کمتر از 40 درجه قرار دارند. از این لحاظ دشت سیستان با توجه به عرض جغرافیایی، شرایط اقلیمی و آب و هوای گرم و خشک یکی از مساعدترین نقاط برای بهره گیری از انرژی خورشید است. قرار گرفتن سیستان در کمربند آفتاب، آن را به محل ایده آلی برای استفاده از منافع و مزایای انرژی خورشیدی و استفاده از فن آوری های مرتبط با آن تبدیل نموده است.
†  با توجه به آنکه در دشت سیستان اثرات فرسایشی آب و باد به راحتی قابل مشاهده می باشند، می توان با تمرکز بر زمین شناسی و باستانشناسی منطقه به بررسی امکان حضور گردشگران تخصصی در حوزه های زمین شناسی، باستانشناسی،  معماری، انرژی ها نو و اکوتوریست پرداخت .

پتروگرافی و تاریخچه ی رسوبگذاری افق  های ماسه سنگی آسماری زیرین در میدان نفتی مارون

استفاده از داده  های لرزه  ای به منظور دقت در مطالعات چینه  نگاری سکانسی و تعیین محیط رسوبی
2- تهیه   نقشه  های هم  سنگی (
Isolith map) برای کلیه   لیتولوژی  های موجود (شیل، سنگ آهک، ماسه سنگ، دولومیت و تبخیری  ها) و بررسی ارتباط آنها با تغییرات سطح آب دریا (چینه  نگاری سکانسی) و بررسی روند آنها که مطمئناً در حفر چاه  های جدید و قسمت  هایی که باید حفاری صورت گیرد کمک مؤثری می  کنند.
3- از آنجا  یی که ماسه  سنگ  های میدان نفتی مارون سست بوده (مشکل بودن برای تهیه مقطع نازک میکروسکوپی) و رخنمون سطحی ندارند و در مطالعه صورت گرفته ثابت شده که ساخت  های رسوبی و ایکنو فسیل به وفور (مخصوصاً) یافت می  شود، پیشنهاد می  شود برای تعیین دقیق محیط رسوبی، از مغزه  های موجود (برش خورده) مطالعه جامعی صورت گیرد.
4- استفاده از داده  های پتروفیزیکی (تعیین نرخ
TH/K) و تکنیک  های آزمایشگاهی (SEM و XRD) برای تفکیک و شناسایی کانی  های رسی و بررسی تأثیر آنها بر کیفیت مخزنی زون  های مورد مطالعه
5- از آنجایی که در بعضی مقاطع نازک میکروسکوپی کانی  های سنگین به صورت تجمعی مشاهده شده، پیشنهاد می  شود که برای بررسی برخاستگاه و  منشأ رسوبات از آنالیز  های ژئوشیمیایی مربوط به این کانی مطالعه صورت گیرد.

مطالعه ژئومیکروبیولوژی منطقه معدنی کوه زر با تاکید بر حذف زیستی سیانید

 بررسي دقيق مسيرهاي حذف سيانيد از طريق فعاليت  هاي آنزيمي در سويه  هاي مورد نظر
- تعيين ميزان كاربردي بودن باكتري  هاي موردنظر در صنعت  هايي مانند طلاسازي، عكاسي، آبكاري فلزات
- بررسي ميزان حذف كمپلكس  هاي فلزي سيانيد در حوضچه باطله و تعيين روش حذف
- بررسي مكانيسم هوازدگي زيستي در رهاسازي فلزات سنگين در معادن
- بررسي حذف زيستي فلزات سنگين موجود در نمونه  هاي آب

مطالعات ژئوشیمیایی  و پترولوژیکی توده  های نیمه عمیق  و  ولکانیک پالئوژن شمال روستای جهان آباد (شمال غرب شهرستان تربت جام)

به منظور تعیین دقیق تر منشأ و سن سنگ های منطقه، انجام مطالعات ایزوتوپی پیشنهاد می گردد.
2- مطالعه دقیق زمین شناسی ساختمانی و بررسی استرس ها و نیروهای کششی و فشارشی حاکم بر منطقه.
3- بررسی پتانسیل اقتصادی منطقه توسط متخصصین رشته زمین شناسی اقتصادی.

مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی سنگ  های آذرین شرق قاسم آباد دهنه (جنوب غرب نیشابور)

 بررسی  های سن سنجی دقیق بر اساس ایزوتوپ  های ناپایدار در منطقه پیشنهاد می  گردد.
v با توجه به این که شدت آلتراسیون در منطقه بالا بوده و کلریت وکانی  های مس دار به وفور دیده می شود همچنین وجود طلای ارغش در منطقه و آنومالی بالای انتیموان نشان از کانی  سازی بالای منطقه دارد لذا بهتر است دانشجویان گروه زمین  شناسی اقتصادی به مطالعه منطقه با دید اقتصادی منطقه را بیشتر و دقیقتر مورد مطالعه قرار دهند.
v انجام مطالعات سیالات درگیر و بررسی  های ایزوتوپی به ویژه ایزوتو  های پایدار بر روی سنگ  های منطقه می  تواند اطلاعات دقیق  تری از منطقه در اختیار قرار دهد.
v از آنجای که ابهامات و ارتباط واحد  های متنوع منطقه عمدتاً ناشی از اطلاعات بسیار محدود تکتونیکی است، مطالعات دقیق ساختمانی و تکتونیکی بی شک حلال بسیاری از معما  ها خواهد بود. لذا بررسی  های دقیق تکتونیکی از منطقه پیشنهاد می  گردد

 بررسي تأثیرات سد آغ چاي بر چشمه  هاي پایین‌دست

در این پژوهش با توجه به این که اطلاعات زیرسطحی تنها به داده  های بدست آمده از گمانه  های اکتشافی مربوط است، لذا پیشنهاد می  گردد به منظور بررسی زون  ها و مناطق نفوذپذیر احتمالی موجود در تکیه  گاه  ها و محل بستر رودخانه، آزمایشات ژئوفیزیکی اجرا گردند. انجام این آزمایشات می  توانند اطلاعات با ارزشی از محل  های فرار آب را ارائه دهند

ارزیابی اثرات ساختگاهی منطقه ویژه  ی اقتصادی انرژی پارس با استفاده از میکروترمور

با توجه بالا بودن شاخص آسیب پذیری لرزه ای در شهر عسلویه و نخل تقی و همچنین زمین های استحصال شده از دریا که تاسیسات نفتی بر روی آن قرار دارد، و نظر به اینکه سازه های منطقه از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار می باشند منطقه نیازمند مطالعات لرزه خیزی دقیق تر و انجام ریز پهنه بندی لرزه ای می باشد.
- پتانسیل روانگرایی در منطقه و به ویژه در نواحی استحصال شده بالا می باشد. و با توجه به اینکه حجم عظیمی از صنایع پتروشیمی بر روی این نواحی قرار گرفته اند توصیه می شود که مطالعات دقیق تری با استفاده از تعداد گمانه های بیشتر در منطقه انجام شود.

تحلیل ساختاری سنگهای دگرگونی جنوب تا جنوب غرب ملایر

 بررسی تاثیر تزریق توده گرانودیوریتی سامن بر روی فیلت های ژوراسیک میزبان.
2. بررسی گسترش و طبقه بندی شکستگی ها در فیلیت ها و ارتباط آنها با تزریق توده گرانودیوریتی سامن.
3. بررسی های پترولوژیکی و ساختاری در جهت عمود بر زون سنندج- سیرجان و منطقه مطالعاتی به طوری که پروفیل حاصل شامل سنگ های دگرگونی، رسوبی و آذرین باشد در جهت بررسی دقیق تر زمان های شروع دگرگونی، تغییر شکل و ماگماتیسم در منطقه.
4. بررسی های ساختاری و پترولوژیکی در امتداد زون سنندج-سیرجان در جهت تکمیل تاریخ تکوین این زون.

تحلیل ساختاری و فراکتالی سیستمهای شکستگی سنگهاي آهكي ژوراسيك منطقه اخلمد ، شمال غرب بینالود، با استفاده از داده های سنجش از دور و مطالعات صحرایی

 ساختار تکتونیک منطقه موردمطالعه با تکتونیک بینالود مورد ارزیابی و تحلیل قرارگیرد.
Ø تکوین و تکامل گسل  های نرمال با توجه به تنش های فشارشی حاکم بر منطقه موضوعی است که می  باید در تحقیقات آینده به تفصیل بررسی گردد.
Ø با توجه به اینکه برخی دستجات شکستگی آلتراسیون ضعیفی را نشان می  دهند، بهتر است الگوی شکستگی  ها در این پهنه از نگاه زمین  شناسی اقتصادی نیز مورد بررسی دقیق قرارگیرند.

اثرات احداث سد های مخزنی در حوضه آبریز دشت مشهد بر کمیت و کیفیت آبخوان دشت

 در این پایان نامه فقط به سه سد از مجموع سد های ساخته شده در دشت مشهد پرداخته شد. برای بدست آوردن اطلاعات جامع تر و دقیق تر می توان تاثیر سد های دیگر احداث شده مشرف بر دشت مشهد  بر آبخوان دشت را بررسی نمود.
2. به علت اتمام احداث و آبگیری سد ارداک در سال های اخیر امکان سنجش تغییرات پیزومترهای دشت و رسم منحنی های هم تراز در دوره های زمانی طولانی وجود نداشته است. در سال های آینده پس از جمع آوری داده های مورد نیاز می توان تاثیرات سد ارداک را بررسی نمود و نقشه های منحنی های هم تراز آب زیرزمینی در سال های اخیر دشت را رسم نمود.

بررسی ژئوشیمی، پترولوژی وکانی  شناسی توده نیمه عمیق کاکل  کوه شمال  شرق سفیدسنگ (شرق شهرستان فریمان)

 انجام مطالعات ژئوترموبارومتری جهت تعیین دما و فشار توده مورد نظر.
2) به منظور تعیین دقیقتر منشاء و سن مطلق سنگ  های مورد مطالعه انجام مطالعات ایزوتوپی (هم رادیوژنیک و هم ایزوتوپ  های پایدار) پیشنهاد می  گردد.
3) بررسی پتانسیل اقتصادی منطقه توسط متخصصین زمین شناسی اقتصادی بررسی   گردد.

مطالعات رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبات خلیج گرگان با تأكید بر ژنز و آلودگی‌های احتمالی

 مطالعه ایزوتوپی آب خلیج گرگان جهت درک بهتر و دقیق تر فرآیند‌های مختلف آورد رسوب و ارتباط ژئوشیمیایی آب خلیج با رودخانه‌ها و یا دریای خزر.
2- بررسی فصلی و یا ماهیانه شیمی آب برای بدست آوردن درک جامع تری از چگونگی تغییرات شیمی آب.
3- تعیین مواد آلی تشکیل دهنده محتوای آلی رسوبات بستر خلیج گرگان، خصوصاً در بخش‌های غربی آن و نیز مواد آلی موجود در آب برای تعیین دلایل احتمالی ایجاد یوتروفیکیشن و افزایش رشد گیاهان تالابی در بخش‌های غربی خلیج.
4- آنالیز
XRF رسوبات خلیج و تعیین منشأ دقیق رسوبات با استفاده از روش‌های تحلیل اکسید‌های اصلی و فرعی موجود در رسوبات.
5- مطالعات دقیق آلودگی رودخانه قره سو بعنوان مهم ترین رودخانه اثر گذار بر شیمی آب خلیج گرگان.
6- تعیین و مطالعه تغییرات یون‌های نیترات (چرخه نیتروژن) و چرخه گوگرد در خلیج گرگان با توجه به بالا بودن فعالیت‌های کشاورزی و نیز بالابودن میزان سولفات خلیج.
7- کنترل دقیق تر و سختگیرانه تر به همراه مدیریت مناسب در مقابله با ورود فاضلاب‌ها و پساب‌های مختلف به رودخانه‌های حوضه آبریز خلیج گرگان و جلوگیری از افزایش تجمع انواع آلاینده‌ها در محتوای آب و رسوب.

رسوب شناسی و ژئومورفولوژی رودخانه صدخرو در غرب سبزوار

 با توجه به اینکه سازندهای زمین شناسی نقش زیادی در رسوبدهی حوضه دارند بررسی دقیق تر زمین شناسی حوضه آبریز صدخرو جهت شناسایی دقیق تر سازندها، گسل‌ها و تعیین موقعیت دقیق آنها در زونهای ساختاری-زمین شناسی به عمل آید و نیز با توجه به حساسیت سازندهای حوضه به فرسایش (مخصوصا واحدهای افیولیتی و مارنی) بهترین راه جهت کنترل فرسایش احیا و تقویت پوشش گیاهی است.                                                                                                                    
2-  نظر به شرایط اقلیمی حوضه ایستگاههای رسوب سنجی و هیدرومتری در نقاط مختلف حوضه احداث گردد تا در زمان سیلاب با نمونه برداری میزان تولید رسوب در زیر حوضه‌های مختلف تعیین گردد تا اقدامات مناسب برای کاهش آن به عمل آید. 3-  تمهیدات مدیریت سیلاب در حوضه‌های آبریز کوهستانی  همچون حوضه صدخرو باید دو جنبه کاهش رواناب از طریق ازدیاد نفوذ و کاهش سرعت جریان در رودخانه از طریق ایجاد موانع در مقابل جریان را مدنظر قرار دهد.                                    
4-  براساس اینکه درجه حرارت روزانه و فصلی در یک منطقه می‌تواند در تخریب فیزیکی سنگ‌ها از طریق ذوب و انجماد آب تاثیرگذار باشد، پیشنهاد می‌شود عامل دما نیز در مدل تجربی مذکور لحاظ شود.                                                         

بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد گمبیری افغانستان

 با توجه به این که جنس پی سنگ آهک دگرگونه می باشد و در منطقه به وفور حفرات کارستی موجود در این سنگ های دگرگونی دیده می شود در نتیجه پیشنهاد می شود که وضعیت سنگ پی از نظر وجود حفرات کارستی بررسی شده و تاثیر آن بر روی سد پس از آبگیری مورد مطالعه قرار گیرد.

روش‌های استفاده بهینه از رواناب سطحی در غرب شهر مشهد

 در این پایان نامه روشهای استفاده بهینه از رواناب سطحی غرب شهر مشهد بررسی شده و مورد مطالعه قرار گرفته است. پیشنهاد می‌شود که مطالعات با دقت بیشتر در این منطقه و در دیگر مناطق شهر انجام گردد.
• آموزش شهروندان و اجرای برنامه اطلاع رسانی عمومی (از طریق صدا و سیما، مطبوعات، همایش ها، چاپ بروشور و پوسترها و ...)

زمین  شناسی، کانی  سازی و ژئوشیمی منطقه  ی اکتشافی خانلق،
شمال  غرب نیشابور، استان خراسان رضوی

 مطالعات ایزوتوپ رادیوژنیک برای تعیین سن دقیق توده  های نفوذی نیمه  عمیق میزبان کانی  سازی
• برداشت  های مغناطیس  سنجی به طور دقیق  تر انجام شود. به طوری که فاصله  ی بین پروفیل  ها کاهش یافته و امتداد آن  ها به سمت شمال و جنوب منطقه ادامه یابد.
• براساس نتایج مغناطیس  سنجی به منظور دستیابی به اطلاعات زیر سطحی و همچنین تخمین ذخیره   و پی بردن به ابعاد کانی  سازی در عمق، حفاری در منطقه انجام شود.
• برنامه ریزی دقیق برای اکتشاف ذخایر
IOCG و IOA در کمربند آتشفشانی – نفوذی قوچان - سبزوار

تهيه مدل ديناميکي آبرفت شهر مشهد و ارزيابي اثرات ساختگاهي زمين‌لرزه‌ها به روش يک بعدي و دو بعدي

 يکي از کمبودهاي اين مطالعه نبود داده عميقي تا سنگ کف در بخشهايي که سنگ کف در عمق زياد قرار گرفته است مي باشد. از اينرو پيشنهاد مي‌گردد براي ارزيابي اثرات ساختگاهي در شهرهايي بزرگي همانند مشهد که از اهميت بالايي برخوردار مي‌باشند گمانه‌هاي ژئوتکنيکي عميقي تا رسيدن به سنگ کف زمين شناسي حفر گردد.
• جهت مدل سه بعدي واقعي از شهر مشهد با توجه به اهميت ويژه آن بايستي يک تيم زمين شناسي از گرايشهاي مختلف بر روي آبرفتهاي اين شهر بصورت هماهنگ به مطالعه بپردازند.
• در اين مطالعه براي دست يابي به سرعت موج برشي در اعماق زياد از روش برون يابي استفاده شد، پيشنهاد مي‌گردد سرعت موج برشي تا اعماق زياد در حداقل ده نقطه از شهر بصورت مستقيم ارزيابي گردد و اطلاعات آن در اختيار محققين قرار گيرد.

بررسي زمين  شناسي، آلتراسيون، کاني  سازي، ژئوشيمي، ژنز و منشاء سيالات در کانه  زايي مس-طلاي کوه  شاه، خراسان

چهارچوب مطالعاتی در این پژوهش می  تواند به عنوان مبنا و پایه براي مطالعات بعدي  قرار گیرد. مواردي که می  تواند در مطالعات بعدي به آنها توجه شود به شرح زیر است:

11-2-1). پژوهشی (در مقیاس ناحیه  ای)
• مطالعات تکتونوماگمایی و پتروژنز بلوک لوت با هدف شناسایی دقیق دوره  های فلززایی در شرق کشور و توجه به فرآیند ماگماتیسم در منطقه و تعیین سن توده  های نفوذی نیمه  عمق در گستره بلوک لوت.
• مطالعات هدفمند تکتونیکی و ساختاری به منظور یافتن محل  های مناسب پیدایش کانه  زایی  تیپ  های ماگمایی نظیر ساختارهای حلقوی.
• با توجه به اینکه شرق کشور پتانسیل کانسارهای مرتبط با سیستم  های ماگمایی بزرگ را نظیر کمربند ارومیه-بزمان دارد، ضروری است تا تکمیل مطالعات ژئودینامیک شرق کشور با گروهی از زمین  شناسان دارای تخصص  های مختلف (نظیر تکتونیک، اقتصادی، پترولوژی و غیره) در برنامه کاری کلان کشور قرار گیرد.
• دریافت و پردازش اطلاعات ماهواره ای
Hyperspectral و Multispectral با هدف توسعه نقشه  برداری کانی  های (Mineral mapping) مرتبط با آلتراسیون  های سیستم  پورفیری و       کانه  زایی  های وابسته.
• تکمیل اطلاعات ژئوفیزیک هوایی با روش  های مگنتومتری، رادیومتری و الکترومغناطیس. لازم به ذکر است با توجه به اهمیت و توسعه آلتراسیون  های سیلیسی مرتبط با سیستم  های پورفیری و کانه  زایی  های مرتبط در برنامه قرار دادن برداشت داده  های الکترومغناطیس اهمیت اساسی دارد.

11-2-2). اجرایی (در مقیاس کانسار)
• با توجه به اینکه سیستم  های پورفیری و کانسارهای همراه از جمله ذخایر بزرگ محسوب می  شوند، نیاز دارد تا شرکت  های بزرگ با سرمایه مالی و انسانی متناسب با حجم عملیات لازم در این کانسار و کانسارهای مشابه سرمایه گذاری نمایند.
• تکمیل برداشت  های لیتوژئوشیمیایی سیستماتیک با هدف افزایش تراکم نمونه  ها و بالابردن ضریب اطمینان جهت سرمایه  گذاری برای توسعه عملیات اکتشافی.
• برداشت  های ژئوفیزیک زمینی به روش IP/RS با تمرکز بر نقشه  های آلتراسیون و کانه-زایی تهیه شده به منظور تعیین دقیق حد و مرز کانی  سازی و عمق احتمالی آن.
• اقدام به حفاری شناسایی، بر مبنای مطالعات صورت  گرفته و تائید اطلاعات ژئوفیزیک زمینی با هدف دستیابی به داده  های کانه  زایی عمقی.
• تولید اطلاعات عیار عمقی با استفاده از داده  های کانه  زایی اولیه حاصل از حفاری.
• بررسی  های پیش امکان  سنجی با اطلاعات عمقی.
• تکمیل اطلاعات ایزوتوپی پایدار روی کانه  های اولیه  ای که از حفاری بدست خواهد آمد

زمين   شناسي، كاني  سازي، آلتراسيون، ژئوشيمي، ميكروترمومتري، مطالعات ايزوتوپي و تعيين ژنز كاني   سازي در منطقه اکتشافي کجه، استان خراسان جنوبی

ساختار مطالعاتی در این تحقیق می  تواند به عنوان الگو و پایه براي مطالعات بعدي  قرار گیرد. مواردي که می  تواند در مطالعات بعدي به آنها توجه شود به شرح زیر است:

11-2-1). پژوهشی (در مقیاس ناحیه)
• تکمیل اطلاعات ژئوفیزیک هوایی با روش  های مگنتومتری، رادیومتری و الکترومغناطیس. با توجه ویژه به داده  های الکترومغناطیس.
• دریافت و پردازش اطلاعات ماهواره ای
Hyperspectral و Multispectral با هدف توسعه نقشه  برداری کانی  های (Mineral mapping).
• با توجه به ارتباط تنگاتنگ ماگماتیسم و کانه  زایی در بلوک لوت، تعیین سن مطلق ماگماتیسم گسنره بلوک لوت، با هدف شناسایی دقیق دوره  های ماگماتیسم و انطباق و ارتباط آن با ژئودینامیک لوت و فلززایی بسیار راهگشا خواهد بود.
• مطالعات هدفمند تکتونیکی و ساختاری به منظور یافتن محل  های مناسب جهت تشکیل کانسارها.
• استفاده از مجموعه تخصص  های زمین شناسی (نظیر تکتونیک، اقتصادی، پترولوژی و غیره) در جهت تکمیل مطالعات ژئودینامیکی و معرفی هرچه بهتر پتانسیل  های این بخش از کشور به سرمایه  گذاران معدنی.
• با توجه به عدم شناخت دقیق و کافی از انواع و نحوه تشکیل سیستم  های کانه  زایی مس-طلای تیپ
IOCG از یک سو و پتانسیل بالای تشکیل این تیپ در کشور نیاز است تا توجه ویژه به شناسایی این گروه از مواد معدنی در کشور در برنامه کاری قرار گیرد.

11-2-2). اجرایی (در مقیاس کانسار)
• جلب سرمایه  گذاری مالی توسط شرکت  های توانمند معدنی، متناسب با حجم عملیاتی لازم درجهت اکتشاف سیستم  های ماگمایی.
• برداشت  های ژئوفیزیک زمینی به روش IP/RS با طراحی مناسب و متمایز برای هرتیپ و با توجه به نقشه  های آلتراسیون و کانه  زایی تهیه شده به منظور تعیین دقیق حد و مرز کانی-سازی  ها و عمق احتمالی آن.
• توسعه حفاری شناسایی، با طراحی صحیح و بر مبنای مطالعات صورت  گرفته و تائید اطلاعات ژئوفیزیک زمینی با هدف دستیابی به داده  های کانه  زایی عمقی در هر تیپ.
• تولید اطلاعات عیار عمقی با استفاده از داده  های حاصل از حفاری.
• بررسی  های پیش امکان  سنجی با اطلاعات عمقی.

بررسی ژئوشیمی، پترولوژی وکانی  شناسی سنگ های آذرین منطقه صلح آباد بجستان

 تهيه نقشه زمين شناسي- معدني با مقياس 5000/1 با هدف جدا کردن دقيق واحدهاي سنگي بويژه رخنمون هاي آلکالي گرانيتي و داسيتي حاوي فلدسپار بالا
2- نمونه برداري از رخنمون هاي سطحي
3- حفر چند ترانشه اکتشافي بر روي رخنمون هاي حاوي فلدسپار و نمونه برداري از آنها
4- آناليز شيميايي و کاني شناسي (
XRF و XRD ) جهت شناسايي ترکيب کاني شناسي و شيميايي عناصر مهم و مزاحم جهت فلدسپار
5- برای ابراز نظر قطعی راجع به منشاء و نحوه تشکیل توده گرانیتوئیدی صلح آباد بجستان مستلزم آن است که داده های موجود با اطلاعات تکمیلی همچون داده های ایزوتوپی تلفیق و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

ارزيابي غلظت فلزات سنگين در آب‌هاي آلوده به آرسنيك منطقه كته‌تلخ (شمال‌غرب تربت‌حيدريه) و امكان‌سنجي جذب و حذف آرسنيك از منابع آبي توسط سازند‌هاي زمين‌شناسي منطقه موردمطالعه

تهیه نقشه پهنه‌بندی آلایندگی عناصر سنگین به‌خصوص آرسنیک در منطقه.
2) مطالعه آلایندگی عناصر سنگین در سطح گسترده‌تری انجام شود.
3) مطالعات زمین‌پزشکی مرتبط با بیماری‌های عناصر سنگین به‌خصوص آرسنیک در منطقه انجام گیرد.
4) تفکیک گونه‌های مختلف آرسنیک از یکدیگر.
5) بررسی بیشتر و دقیق‌تر بر روی سنگ‌های لیستونیتی.
6) کاشت و پرورش گیاهانی که قابلیت جذب و نگهداشت عناصر سنگین را در خود دارند.
7) بهره  گیری از منابع قرضه طبیعی شامل خاک‌های رسی (مونتموریلونیت)، تشکیلات دارای مقادیر بالای اکسیدهای آهن (شیل  ها و مگنتیت) و اکسیدهای منگنز و همچنین استفاده از مواد ارگانیکی به-منظور حذف آرسنیک از آب  های آلوده.

سرشت نمایی مخزنی ماسه  های گازی سفت (کم تراوا) میدان ویچررنج در حوضه پرت واقع در  استرالیای غربی

زون  بندی توالی مخزنی ماسه سنگهای میدان ویچررنج براساس مشخصه های لاگ و اطلاعات مغزه می  تواند ناهمگونی درونی مخزن را بهتر آشکار سازد. مدل  سازی مشخصه  های رخساره  ای و پتروفیزیکی هر زون بصورت مجزا کمک موثری در شناسایی دقیق  تر زون  های تولید و بررسی گسترش آنها در میدان خواهد نمود.
ü  بررسی رخساره  های ماسه سنگی میدان در قالب چینه  نگاری سکانسی به منظور بررسی ارتباط جانبی رخساره  ها و نحوه توزیع آنها در میدان امری ضروری است.
ü  بررسی و مقایسه مشخصه  های ماسه سنگهای کم تراوای میدان ویچررنج با ماسه سنگهای کم تراوای میادین دیگر حوضه پرت بویژه معادل سنی آن یعنی سازند واگینا (Wagina) در بخش شمالی این حوضه، کمک موثری به درک بهتری از ارتباط
مشخصه  های مخزنی ماسه سنگهای دو میدان با پارامترهای رخسا  ره  ای، دیاژنزی و تکتونیکی آنها می  نماید.

زمین  شناسی، کانی  سازی، ژئوشیمی و تفسیر داده  های مغناطیس  سنجی زمینی درمنطقه اکتشافی آهن مزار انجیری، جنوب قائن

  به دلیل وجود اکسیداسیون بالا و زون گوسان در منطقه و  وجود اثراتی از  کانی  سازی سولفیدی در سطح و به احتمال قوی در عمق، پیشنهاد می  شود برای یافتن گسترش و محل دقیق کانی  سازی سولفیدی برداشت  های ژئوفیزیکی IP/RS در زون گوسان منطقه صورت پذیرد.
  پس از برداشت  های ژئوفیزیکی و بررسی نتایج ژئوشیمیایی حفاری در محل ناهنجاری  های حاصل از برداشت ژئوفیزیکی که رخنمون هماتیت در سطح نیز مشاهده شد در اعماق بیشتر (بیشتر از 20متر) صورت پذیرد.
  مطالعات دقیق مغزه  های حاصل از حفاری و نمونه  برداری ژئوشیمیایی از آنها
  مطالعات ایزوتوپ پایدار بر روی رگچه  ها به منظور تعیین منشا محلول کانه  دار
  انجام مطالعات دقیق تکتونیکی به منظور درک بهتر منطقه از نظر ارتباط کانی  سازی با گسل  های موجود در منطقه به دلیل تکتونیزه بودن شدید و  وجود گسل  های فراوان در منطقه
  از آنجائیکه که در برخی نقشه  های مغناطیسی ناهنجاری کوچکی در شمال غرب منطقه منطبق بر واحد آهک حاوی رگچه  های هماتیت مشاهده شد بدلیل اینکه احتمال دارد در عمق کانی  سازی مگنتیت تشکیل شده باشد حفاری در آن قسمت پیشنهاد می  شود.

زمین شناسی، کانی سازی، مغناطیس سنجی و ژئوشیمی سنجدک III، آنومالی شرقی معدن آهن سنگان

بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی توده  های نفوذی کمک بسزایی در جهت شناخت بهتر جایگاه تکتونیکی این سنگ  ها خواهد داشت. با توجه با اینکه توده  های نفوذی مرتبط با هر یک از انواع اسکارن  ها خصوصیات ژئوشیمیایی مخصوص به خود را دارند و از این خصوصیات جهت پتانسیل یابی توده  ها در تشکیل کانسارهای اسکارنی استفاده می  شود، مطالعات ژئوشیمیایی در توده  های نفوذی شمال غرب منطقه توصیه می  گردد.
• بطور کلی کانی  سازی آهن در معدن سنگان مخصوصاً در قسمت  های مرکزی و غربی به شدت تحت تأثیر گسل  های انشعابی گسل درونه واقع شده است. از جمله این تأثیرات گسل دردوی است که منجر به جابجایی حدود 1 کیلومتری رخنمون مگنتیت در محدوده  های دردوی و باغک در آنومالی مرکزی شده است. از طرفی طبق مطالعات این تحقیق کانی  سازی مگنتیت ارتباط مستقیم با زون  های گسلی با روند شمال شرقی دارد. همچنین در مقیاس ناحیه  ای آنومالی سُم آهنی در قسمت  های شمال شرقی سنجدک
III قرار گرفته است. در مجموع مطالعات تکتونیکی در آینده نتایج ارزشمندی در رابطه با شناخت بهتر وضعیت کانی  سازی در بخش شرقی معدن سنگان در پی خواهد داشت.
• با توجه به اینکه کانی  سازی سولفیدی در زون  های اسکارنی اتفاق افتاده است مطالعات سیالات درگیر و همچنین ایزوتوپ  های پایدار می  تواند بطور واضح  تری شرایط تشکیل کانی  سازی سولفیدی را شرح دهد.
• حضور طلا همراه با کانسارهای اسکارنی آهن گزارش شده است (
Einaudi et al., 1981). همچنین از جمله ویژگی-های ژئوشیمیایی کانسارهای طلای همراه با کانسارهای نوع Iron-Oxide وجود آنومالی  هایی از Cu, Au, Ag, Ce, La, ±U, Co, ±P, ±F, ±Ba می  باشد (کریم  پور و سعادت، 1389). با توجه به سیستم اسکارنی معدن سنگان و قرار گیری این معدن در کمربند Iron-Oxide (کریم  پور و همکاران، 1381؛ کریم پور، 1381) و همچنین نتایج آنالیزها در این تحقیق که روند افزایشی برخی عناصر همراه طلا (وانادیم، سرب، روی، نقره، آرسنیک، لانتانیم و سریم) را از آنومالی  های غربی به طرف آنومالی  های شرقی نشان می  دهد و نیز کانی  سازی اسپکیولاریت در محدوده فرزنه (سیاحی، 1392) و محدوده سنجدک II (شاکردپور و همکاران، 1393)، مطالعات و آنالیزهای بیشتری جهت طلا در گستره آنومالی شرقی پیشنهاد می  گردد. البته با توجه به عدم وجود اطلاعات دقیق زمین  شناسی و کانی  سازی و نیز عدم حفاری اکتشافی در گستره آنومالی شرقی این مسئله با ابهاماتی روبروست و مستلزم بررسی  های علمی و دقیق ژئوشیمیایی سطحی و زیر سطحی در آینده خواهد بود.
• در این تحقیق بخشی از محدوده سنجدک
III مورد مغناطیس  سنجی قرار گرفته است. با توجه به اینکه کانی  سازی در امتداد گسل اصلی منطقه با روند شمال شرق- جنوب غرب اتفاق افتاده است و نقشه  های ژئوفیزیکی، زمین  شناسی و کانی  سازی نیز این امر را تأیید می  کنند، پیمایش  های مغناطیس سنجی بعدی در راستای شمال شرق- جنوب غرب و عمود بر روند کانی  سازی با هدف پی  جویی مگنتیت پیشنهاد می  گردد.
• براساس نتایج بدست آمده از داده  های مغناطیس  سنجی در منطقه مورد مطالعه منبع ناهنجاری  ها سطحی بوده و تا عمق ادامه دارد و از طرفی ناهنجاری  های
A و B در عمق به یکدیگر مرتبط می  شوند، بنابر این حفاری  های اکتشافی به منظور دست-یابی به اطلاعات زیر سطحی در خصوص وضعیت کانی  سازی در عمق در محل ناهنجاری  ها و مدل  سازی در مراحل بعدی در کمر بالای کانی  سازی و با مشخصات زیر در منطقه پیشنهاد می  گردد (در محل ناهنجاری C علی  رقم حضور رخنمون مگنتیت و با تکیه بر تفسیر نقشه  های فراسو حفاری پیشنهاد نمی  شود):

بررسی و مقایسه  ی کیفیت مخزنی زون D سازند سروک با زون C3 سازند ایلام در بخش شرقی میدان نفتی اهواز

 تهیه  ی داده  های تخلخل و تراوایی مغزه به منظور تعیین گونه  های سنگی (Rock Types) زون  های مورد مطالعه
• تعیین واحدهای جریانی هیدرولیکی به منظور شناخت هر چه بهتر خواص مخزنی و هتروژنی زون  های مورد مطالعه
• با توجه به کیفیت مخزنی بهتر زون  های
C2  و C3  سازند ایلام نسبت به زون D سازند سروک پیشنهاد می  شود اقدامات بنیادی و توسعه  ای بیشتری بر روی زون  های مورد مطالعه  ی سازند ایلام از مخزن بنگستان صورت گیرد.

مطالعه زمین شناسی، ژئوشیمی و کانی سازی طلا در منطقه شلگرد (جنوب مشهد)

با توجه به وجود کانی  های سولفید و رگچه  های سولفید که به اکسید آهن تبدیل شده  اند پیشنهاد می  شود برداشت  های ژئوفیزیکی IP/RS انجام شود.
2. جهت مطالعات دقیق ژئوشیمی نمونه  های بیشتری جهت آنالیز رگه های کانی سازی برداشت شود.
3. مطالعات ایزوتوپ پایدار بر روی رگه  ها به منظور تعیین منشاء محلول کانه  دار.
4. اکتشافات چکشی با تاکید بر کانی سازی سرب و نقره انجام شود.

حذف کروم و نیکل از پساب های آبکاری فلزات با استفاده از منیزیا (MgO)

 با توجه به اینکه کارایی جاذب جهت جذب عناصر نیکل و کروم در این تحقیق مشخص گردید، پیشنهاد می  شود تا از جاذب مورد نظر به منظور حذف سایر فلزات خطرناک نیز استفاده شود.
2. سایر پارامترهای تاثیر گذار بر جذب و از جمله تاثیر دما به عنوان یک پارامتر اساسی بر فرآیند جذب مورد بررسی قرار گیرد.
3. استفاده از ذرات جاذب در حد نانومتری برای دستیابی به جذب بیش  تر مورد آزمایش قرار گیرد.
4. در این تحقیق آزمایشات به صورت محدود و ناپیوسته (
Batch) انجام شده است. می  توان از روش ستونی نیز برای حذف فلزات توسط جاذب منیزیا استفاده کرد.
5. از جاذب مورد نظر برای حذف فلزات از پساب سایر صنایع، فاضلاب خانگی و شیرابه زباله استفاده شود.

پتروگرافی، دیاژنز و محیط رسوبی سازند آسماری در میدان نفتی رامین
 با استفاده از داده  های چاه  پیمایی و مغزه

 تهیه مقاطع نازک از مغزه  های در دسترس از چاه   شماره 3 میدان نفتی رامین به منظور بررسی جامع  تر و کامل  تر سازند آسماری (شامل مطالعه رخساره  ها و محیط رسوبی و دیاژنز) و مطالعه ویژگی  های مخزنی آن
2- برداشت و مطالعه  ی داده  های لرزه  ای سه بعدی و چهار بعدی از میدان نفتی رامین به  منظور دستیابی به دید جامع  تر از کل توالی رسوبی سازند آسماری و هم  چنین مطالعه  ی چینه  نگاری سکانسی، دیاژنز و کیفیت مخزنی از طریق داده  های لرزه  ای
3- انجام آنالیز ویژه مغزه (
Special Core Analysis Laboratory: SCAL) به  منظور دستیابی به اختصاصات دینامیک مخزن (فشار مویینگی، تراوایی نسبی، قابلیت ترشوندگی و ...) برای شناخت بهتر ویژگی  های سیستم  های مختلف تخلخل و در نتیجه شناخت بهتر خصوصیات پتروفیزیکی و مخزنی سازند آسماری در میدان مورد مطالعه

بررسی چینه  ای و خصوصیات مخزنی سازند ایلام ( خصوصاً زون 2) در میدان نفتی آب تیمور

 تهیه مقاطع نازک با کیفیت بالا از مغزه  های در دسترس از چاه  های مورد مطالعه به منظور بررسی دقیق  تر و بهتر رخساره  های رسوبی و سایر مطالعات پتروگرافی
2- برداشت داده  های لرزه  ای از میدان مورد مطالعه برای تعبیر و تفسیر چینه  شناسی سازند ایلام
3- مقایسه توالی کربناته سازند ایلام با یک یا چند مقطع سطحی از این سازند به   منظور بررسی دقیق  تر ویژگی-های رسوب  شناسی و چینه  شناسی
4- انجام آنالیز  های ژئوشیمیایی (عنصری و ایزوتوپی) بر روی نمونه  های سازند مورد مطالعه برای تفسیر دقیق تر محیط  های دیاژنتیکی

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                            bazgasht

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

پتروگرافي، كاني‌سازی، ژئوشيمي و مغناطيس سنجي محدوده تپه قرمز، معدن سنگ آهن سنگان خواف

انجام مطالعات ژئوشیمیایی برای عناصر Cu, Pb, Zn, Au, Ag,... بر روی بخش‌های حاوی کانی‌سازی سولفیدی و زون‌های آلتراسیون.
2. تغییر جهت حفاری گمانه‌های
TP-24 در راستای شرق و BH-55 در راستای غرب
3. ادامه حفاری برای گمانه‌ی
TP-18 و حفاری جدید با فواصل منظم 25 متر در راستای جنوب تا فاصله‌ی 300 متر.
4. مطالعه دقیق تمامی گمانه‌های حفاری شده در محدوده مورد مطالعه و مدلسازی زمین-شناسی- کانی‌سازی.
5. مدلسازی سه‌بعدی داده‌های ژئوفیزیک و مقایسه با تمامی گمانه‌های حفاری شده و به دست آوردن مدل مفهومی زمین‌شناسی- مغناطیسی کانسار.
6.ترسیم ذخیره سه بعدی و تعیین میزان ذخیره قطعی با استفاده از اطلاعات حفاری.

آناليز رخساره ها، برخاستگاه تکتونيکی، ژئوشيمی، دياژنز و چينه نگاری سکانسی سازند پادها در ايران مرکزی

 مهمترین چالش در این تحقیق به سن سازند پادها مربوط می شود (به فصل های اول و دوم رجوع شود). همانطور که در پیش ذکر شد، اختلاف نظرهای متفاوتی در مورد سن سازند پادها وجود دارد به طوری که سه فاصله سنی دونین زیرین، دونین زیرین- میانی و دونین بالایی برای این نهشته ها گزارش شده است. همچنین در برخی موارد شروع سازند پادها را به اواخر سیلورین بالایی نسبت می دهند. این مورد، اشکالات متعددی بالاخص در تفسیر چینه نگاری سکانسی و متعاقباً بازسازی جغرافیای دیرینه ایجاد می کند. بنابراین پیشنهاد می شود که جهت تعیین سن این سازند از نانوفسیل ها و یا استراکدها استفاده شود و حتی الامکان با داده های فسیلی (بالاخص کنودونت) حاصله از نهشته های محصور کننده (سازندهای نیور و بهرام) مطابقت داده شوند.
2) چرخش مختلف بلوکهای ایران مرکزی (به فصل دوم رجوع شود) سبب ایحاد الگوی متفاوتی از پراکندگی رخساره های پالئوزوئیک و بالاخص سازند پادها شده است. مطالعه منظم و هدفمند مغناطیس سنجی دیرینه سنگهای آذرین هر بلوک و تعین سن دقیق آنها می تواند پاسخگوی چرخش و میزان آن در بلوکهای مختلف باشد. بدیهی است که پاسخ به این سوال در بازسازی جغرافیای دیرینه نقش بسزایی ایفا می کند.
3) برداشتهای منظم و با فواصل نزدیک به یکدیگر از سازند پادها در بلوکهای مختلف شرق ایران مرکزی در جهت شرقی- غربی و شمالی- جنوبی سبب تفسیر و شناسایی بهتر محیط رسوبی و آنالیز چینه نگاری سکانسی می شود. این برداشتها می تواند با نقاط دیگر ایران، بالاخص در بینالود و البرز و همچنین در منطقه سنندج- سیرجان و زاگرس، انطباق داده شوند که تصویر بهتری از جغرافیای دیرینه زمان دونین ارائه می کند.
4) شناسایی دقیق اجزاء تشکیل دهنده رسوبات دانه ریز گلسنگی، بالاخص کانیهای رسی، می تواند در شناسایی تغییرات رخساره ای، تعیین شرایط
Eh و Ph محیط رسوبگذاری، عمق رسوبگذاری و زیرمحیطهای رسوبگذاری کمک شایانی کند.
5) نهشته های تبخیری می توانند تحت مطالعات ژئوشیمیایی قرار گرفته که درک بهتری از منشاء شورابه ها و مدل رسوبگذاری نهشته های تبخیری سازند پادها را فراهم می کند.
6) تعیین منشاء سیلیس و ساز و کار تشکیل چرت در چرتهای لایه ای و ندولی واقع در برش شمس آباد می تواند در تفسیر محیط رسوبگذاری و جغرافیای دیرینه حائز اهمیت باشد.
7) بررسی دقیق فرایندهای دیاژنتیکی در ماسه سنگها و استفاده از ابزارهای ژئوشیمیایی در شناسایی آنها می تواند سبب ایجاد الگویی مناسب از تاریخچه پس از رسوبگذاری نهشته های سازند پادها شود. همچنین ارتباط این فرایندها با تغییرات سطح دریا (چینه نگاری سکانسی) می تواند مکمل داده های موجود شود.
8)  از آنجایی که نمونه برداری از دولومیتهای نوع
VD جهت مطالعات عنصری فراهم نبود، لذا مطالعات عنصری این دولومیتها می تواند مکمل داده های ایزوتوپی شده و تفسیر بهتری از مدل دولومیتی شدن ارائه کند. همچنین نسل های مختلف رگه ها و ساز و کار تشکیل انواع کانیهای پرکننده آنها می توان سبب تفسیر دقیق توالی پاراژنتیکی این سنگها و حرکات تکتونیکی همزمان با رسوبگذاری شود.
9) مطالعات ژئوشیمیایی خاکهای قدیمه و تفکیک دقیق انواع آنها می تواند در بررسی نوع پوشش گیاهی دیرینه، میانگین درجه حرارت سالیانه و ارتفاع نسبی منطقه از سطح دریا در زمان رسوبگذاری، مفید واقع شوند.
10)  جهت بررسی برخاستگاه رسوبات سازند پادها می توان از نمونه های بیشتر و مناسب تری نسبت به این تحقیق استفاده کرد. به طوری که می توان ماسه سنگهای ولکانیک آرنایتی و چرت آرنایتی همراه با رسوبات دانه ریز گلسنگی را مورد آنالیز ژئوشیمیایی قرار داد و داده های آنها را با ماسه سنگهای مورد مطالعه (آنالیز شده در این تحقیق) مقایسه کرده که همگی سبب شناسایی دقیق تر از برخاستگاه می شود.

ارزيابي اثرات ساختگاهي در شهر خليل آباد با استفاده از ميکروترمورها

 با توجه به توسعه روزافزون شهر خليل آباد و افزايش روند ساخت و سازها در اين شهر، پيشنهاد مي گردد که ارزيابي اثرات ساختگاهي با استفاده از شبکه‌هاي متراکم تر ديگر (نظير شبکه‌هاي 250 متري) نيز بررسي گردد.
- با حفر چند گمانه عميق تا بستر لرزه‌اي، اثرات ساختگاهي به صورت تئوري تعيين و نتايج با روش ميکروترمورها مقايسه شود.

ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی رخنمون های اولترابازیک در جنوب شهر مشهد

منطقه مورد مطالعه از لحاظ زمین شناسی مهندسی دارای پتانسیل مطالعاتی بیش تر در این زمینه می باشد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می گردد:
- به منظور انجام بررسی های بیشتر فرآیند هوازدگی در منطقه پیشنهاد می گردد تعداد ترانشه های مورد مطالعه افزایش یابد و ترانشه های انتخاب شده با ارتفاع های مختلف بررسی گردد و به منظور رسم پروفیل هوازدگی پیشنهاد می شود نمونه برداری از ارتفاع های مختلف ترانشه ها انجام شود تا بدینوسیله بتوان در عمق های مختلف درجات مختلف هوازدگی را علاوه بر به کارگیری بازدیدهای میدانی و رسم الگوی درزه ها با استفاده از آزمایشات آزمایشگاهی و مطالعات پتروگرافی بیشتر و آنالیزهای شیمیایی مشخص نمود.
- برای انجام بهترمطالعات پتروگرافی از دستگاه شمارشگر نقطه ای و میکروسکوپ الکترونی استفاده شود تا بتوان به طور دقیق تر درصد هوازدگی سنگ و شاخص جایگزینی را مشخص نمود.
- علاوه بر سیستم های طبقه بندی به کار گرفته شده در این پژوهش می توان از سایر سیستم برای طبقه بندی توده سنگ و تعیین نوع ساپورت استفاده کرد.

ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و پارامترهای ژئوتکنیکی  تصفیه خانه فاضلاب شماره چهار مشهد (التیمور)

 پیشنهاد می شود که با بررسی فلزات سنگین و سایر منابع آلاینده خاک در اطراف تصفیه خانه اولنگ اسدی، تاثیرات پساب این تصفیه خانه بر روی خاک منطقه بررسی شود. همچنین جهت شناخت سهم تخلیه غیر قانونی فاضلاب صنایع و پساب تصفیه  خانه ها در آلودگی آب و خاک منطقه و تاثیرات آنها بر محیط زیست و سلامت، تحقیقات لازم انجام گیرد.
ü پیشنهاد می شود برای بررسی واگرائی خاک، آزمایش های تکمیلی انجام گیرد تا در صورت تائید واگرائی، هنگام ساخت سیستم روباز انتقال فاضلاب به تصفیه خانه، پتانسیل واگرائی خاک منطقه مد نظر قرار گیرد.

استفاده از روش   لرزه  ای انکساری  دربررسی لایه  های اشباع و اکتشاف آب  های زیرزمینی

ما در این پروژه از روش  های لرزه  نگاری انکساری برای بررسی لایه  های اشباع و شناسایی سطح آب زیرزمینی استفاده نمودیم. با توجه به نتایجی که در این مطالعه بدست آوردیم و اینکه در ایران کمتر از روش لرزه  نگاری انکساری برای مطالعات آب  های زیرزمینی استفاده می  شود، موارد زیر را برای مطالعات آینده پیشنهاد می  کنیم:
-به دلیل دقت بالای روش لرزه  نگاری انکساری، بهتر است که از این روش برای شناسایی سفره  های
عمیق آب زیرزمینی، استفاده شود.
-در مناطقي که انتظار وجود آب  هاي زيرزميني با شوری نسبتا بالا را داریم(مثل کوير مرکزي ايران)
بهتر است از روش لرزه  اي بجای روش معمول ژئوالکتریک در تعیین عمق سطح آب استفاده شود.
-بررسی کارایی روش لرزه  ای در کیفیت منابع و شناسایی مسیر آب   زیرزمینی.
-تأثیر عمق بر نوع منبع لرزه  ای در شناسایی لیتولوژی و بررسی لایه  های اشباع.
-بررسی اختلاف نسبت
VP/VS با عمق، کیفیت آب، لیتولوژی و میزان تخلخل.
-بررسی نوع چشمه و تأثیر آن بر نسبت
VP/VS برای لایه  های اشباع و غیر اشباع.

بررسی امکان سنجی جذب آلاینده های هیدروکربنی توسط ارگانوکلی های تعدیل شده

باتوجه به اینکه میزان جذب مواد آلی در ارگانوکلی  ها علاوه بر شرایط آزمایشگاهی(دما، زمان و غیره) بستگی به نوع کانی اولیه، نوع سورفاکتانت و نوع ماده آلی نیز دارد، پیشنهاد می  گردد که:
1) برای ساختن ارگانوکلی از سایر کانی  ها مانند زئولیت  ها و غیره استفاده شود.
2) در بهبود و اصلاح ساختاری کانی  های رسی از سایر سورفاکتانت  ها مانند اکتادیسیل  تری  متیل  آمونیوم برومید (
ODTMA)، دودسیل  دی متیل آمونیوم (DDDMA)، دی  دی متیل آمونیوم  کلرید، بنزیل دی متیل تترا دیسیل آمونیوم (BDTDA)، هیامین، بنزیل تری متیل آمونیوم (BTMA) می توان استفاده نمود.
3) آزمایشات بیشتر بر روی جذب سایر مواد آلی توسط ارگانوکلی  ها صورت پذیرد.
4) روش  های بازیابی مجدد ماده آلی از ساختار جاذب و استفاده دوباره از جاذب آزمایش گردد.

امکان  سنجی استفاده از خردلرزه  ها در شناسایی و مطالعه مخازن هیدروکربنی (مطالعه موردی: مخزن گورزین در جزیره قشم)

مطالعه در خصوص استفاده از خردلرزه  ها برای شناسایی مخازن هیدروکربنی، با عدم قطعیت های فراوانی روبرو است. علی  رغم مطالعات متعددی که انجام شده است هنوز تئوری محکمی در این خصوص وجود نداشته و شواهد حاصل از برداشت خردلرزه ها نیز از استواری کافی برای اظهار نظر قطعی در مورد میزان کارایی این روش برخوردار نیستند. یکی از مهمترین مطالعاتی که جای خالی آن در سابقه تحقیق مشاهده می  شود مدلسازی فیزیکی است. پیشنهاد می  شود طی مطالعه  ای حفرات مخزن به صورت فیزیکی مدلسازی شده و با تغییر اندازه ذرات، اشباع شدگی،  نوع سیال، فرکانس امواج محرک ورودی و سایر عواملی که ممکن است در این پدیده نقش داشته باشند، توانایی مدل در تولید خردلرزه های هیدروکربنی مورد ارزیابی قرار گیرد.
پیشنهاد می شود برای یک مخزن مشخص که اطلاعات نسبتا کاملی از شرایط زمین شناسی آن در دسترس است، مدل ساری عددی براساس شرایط واقعی زمین شناسی مخزن صورت پذیرفته و با  داده های خردلرزه مقایسه شوند.
پیشنهاد می شود با روش و معیارهای مذکور، چند مخزن دیگر مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج به دست آمده در این تحقیق مورد آزمون قرار گیرد. در صورتی که نتایج مشابهی به دست آید، می توان این روش را در صنعت نفت به کار گرفت.

برآورد ویژگی‌های لرزه‌ای و ساختارهای زیرسطحی شمال شهر مشهد با بهره‌گیری از نوفه‌های محیطی

استفاده از روش نسبت طیفی تک ایستگاهی و نیز آرایه طیف جهت شناسایی ساختارهای زیر سطحی در سایر نقاط شهر توسعه یابد 
- با توجه به اینکه گسل توس، گسلی فعال می‌باشد و با توجه به مجاورت با کلان شهر مشهد، بنابراین مطالعات دقیق ژئوفیزیکی و ژئوتکنیکی جهت تعیین دقیق روند و هندسه گسل پیشنهاد می  گردد.
- پیشنهاد می  گردد شبکه متراکم  تری جهت بررسی دقیق  تر شمال شرق منطقه برداشت شود و نتایج بدست آمده از این مطالعه با حفر تعدادی گمانه مورد ارزیابی قرار گیرد.

بررسی آلودگی آرسنیک و فلزات سنگین در محدوده معدن مرمریت نیزه آب (درح)

 بررسی غلظت آرسنیک و سایر فلزات سنگین در  گیاهان و محصولات کشاورزی خاک های آلوده و ارزیابی آلودگی آن ها.
• بررسی تاثیرات آرسنیک و سایر فلزات سنگین در منابع آب و خاک مناطق پایین دست خارج از محدوده ی مطالعاتی.
• بررسی تاثیرات آرسنیک و دیگر فلزات سنگین بر سلامت انسان و دام در محدوده ی مطالعاتی.
• بررسی گیاه پالایی محدوده ی مطالعاتی.
• بررسی تحرک آرسنیک و سایر فلزات سنگین در خاک ها و رسوبات محدوده ی مورد مطالعه.

بررسی آماری داده‌های ژئوتکنیک غرب مشهد

 لازم است که بانک اطلاعات ژئوتکنیکی غرب مشهد کاملتر شود. لذا با جمع‌آوری اطلاعات بیشتر از گمانه  ها و روزآمد کردن بانک اطلاعات مشهد ضمن به هدر نرفتن سرمایه ملی می‌توان ویژگی های ژئوتکنیکی شهر مشهد را بهتر شناسایی نمود.
. برای تعیین و پیش بینی دقیق پارامترهای مهمی چون مقاومت برشی خاک، از شبکه های عصبی استفاده شود به طوری که از آن در بانک اطلاعات برای پیش بینی این پارامتر ها به ویژه مناطقی که اطلاعات موجود نیست استفاده شود.

بررسی امکان حذف فلزات سمی کروم و سرب از آب  های آلوده توسط ترکیبات اکسید آهن  دار

پیشنهاد می  شود که ایرادات احتمالی جاذب  ها از جمله تأثیر روی pH، EC، عناصر سمی دیگر و غیره تعیین و برای رفع این ایرادات تلاش شود.
2- به طور دقیق نوع و مکانیسم جذب برای هر کدام از جاذب  ها و عناصر تعیین شود.
3- پس از تست  های جذب به صورت ناپیوسته (
Batch) پیشنهاد می  شود که برای کاربرد بهتر این جاذب  ها در صنعت، ستون مناسب ساخته شده و آزمایشات جذب به صورت ستونی (Column) انجام شود.
4- پیشنهاد می  شود که تأثیر یون  ها و فلزات سنگین موجود در محلول بر میزان جذب سطحی عناصر سمی سرب و کروم توسط این جاذب  ها بررسی شود.

بررسی پترولوژی و ژئوشیمی توده های پلوتونیک اسیدی معین آباد (جنوب شرق قائن)

 مطالعات ايزوتوپي (هم راديوژنيك و هم ايزوتوپ‌هاي پايدار)
2- سن‌سنجی دقیق توده‌های منطقه مورد مطالعه
3- بررسي سازوكار جايگيري و ارتباط توده نفوذي با سنگ‌هاي اطراف توسط روش‌هاي ژئوفيزيكي.

بررسی چگونگی تشکیـل و کیفیت آب چشمه  های گـرو

جهت تبدیل این منطقه به یک منطقه گردشگری پیشنهاد می شود، ابتدا از طریق برداشت  های ژئوفیزیک موارد زیر با دقت زیاد مورد بررسی قرارگیرد.
- حجم مخزن چشمه  ها.
- هیدررولیک آب و شیوه زهکشی آب به سمت چشمه  ها.
- جهت حرکت آب.
- عمق گسل  های موجود در منطقه. 
- شناسایی خلل و فرج موجود در توده  های سنگی محدوده  ی چشمه  های گرو.
- انجام آنالیز  های ایزوتوپی متناوب زمانی از آب جوی در ارتفاعات بینالود و در مسیر گسل
سنگ  بست- شاندیز به جهت تعیین دقیق منشأ آب چشمه  ها و عوامل تأثیرگذار در مسیر منشأ تا خروج آب از چشمه  های گرو.
- مطالعه و بررسی کربن محلول غیر ارگانیکی (
DIC)، کربن محلول ارگانیکی (DOC) و ایزوتوپ  های       -DIC 13C و 13C-DOC در منبع آبی مسیر گسل سنگ  بست - شاندیز برای پی بردن به منشأ کربن در آب چشمه  ها.
- جلوگیری از تبدیل منطقه به یک منطقه اقتصادی- معدنی و برداشت بی  رویه تراورتن  های منطقه که این عمل باعث تغییر مسیرهای زهکشی و آب چشمه  ها می  شود.
- انجام آزمایش  های دقیق بیولوژیکی و بالینی جهت تعیین اثرات مستقیم و غیر مستقیم آب بر روی   نسوج و بافت  ها و سیستم  های مختلف بدن.  
- پس از مراحل مقدماتی فوق و در صورت ذخیره مناسب آبی و اثر مفید بر روی بدن انسان با نصب آبگرمکن  های خورشیدی جهت بالابردن دمای آب جهت استفاده گسترده برای آب درمانی در منطقه با  ساخت استخر و حمام  های آب  گرم.

بررسی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی سنگ‌های آهکی مارنی سازند آبدراز

با توجه به اینکه بسیاری از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی سنگ های مارنی تابع ترکیب کانی شناسی (بخصوص میزان کربنات کلسیم) می باشد. توصیه می شود که که بررسی ترکیب کانی شناسی به عنوان آزمایشات شاخص در این سنگ ها در نظر گرفته شود.
3- پیشنهاد می گردد که عناوین ذیل به دلیل اهمیت در سنگ های مارنی به طور مجزا مورد بررسی دقیق تر قرار گیرند.
الف-اثر ترکیب شیمیایی و کانی شناسی سنگ های مارنی بر ویژگی های ژئوتکنیکی آن ها در برش هاي ديگر سازند آبدراز.
ب- اثر درصد رطوبت بر خصوصیات فیزیکی سنگ های مارنی.
ج- تعیین ومعرفی شاخص های ویژه در سنگ های مارنی واستفاده از آن ها در طبقه بندی های مهندسی.

4- از آنجا که بعضی از رفتارهای سنگ های مارنی تابع شرایط محیطی می باشد لذا لازم است از نتایج بررسی هایی که به نحوی به شرایط محیطی آن ها مغایرت داشته با احتیاط استفاده شود.

بررسی ژئوشیمیایی و پترولوژی سنگ  های گرانیتی منطقه فرشه (جنوب غرب کاشمر)

بررسی مطالعات ژئوشیمیایی متنوع بر روی سنگ    های منطقه برای تعیین عمق و درجه حرارت تشکیل ماگما
2- انجام مطالعات ژئوشیمیایی متنوع   بر روی آنکلاوهای موجود در سنگ  های منطقه
3- بررسی ایزوتوپی جهت تعیین منشا و همچنین تعیین سن دقیق ماگمای تشکیل  دهنده سنگ  های پلوتونیکی موجود
4- مطالعه بر روی سیالات درگیر جهت تعیین منشا
5- بررسی منطقه از دید زمین  شناس اقتصادی جهت مطالعات کانی  سازی، آلتراسیون و پتانسیل  یابی عناصر کانه زا 
6- مطالعات تکتونیکی بر روی سنگ  های منطقه جهت تعیین نیروهای تاثیرگذار بر منطقه فرشه

بررسی عناصر آلاینده در خاک شهری و غبارهای ترافیکی شهر مشهد

 درجهت رفع آلودگی های موجود در خاک شهر میتوان از روش های جذب آلاینده های خاک مانند به کار گیری ترکیبات فسفر و یا کلوئیدهای طبیعی و همچنین زغال فعال استفاده نمود.
v بررسی مکان انتقال و دفع  غبار خاک های شهری که بوسیله جاروب های جمع آوری از سطح شهر پاک شده و از بین می رود.
v استفاده از سوخت های فسیلی که استاندارد های زیست محیطی در آن ها رعایت شده است.
v گازسوز کردن خودروها جهت کاهش آلاینده های آلی حاصل از سوخت های فسیلی
v اسفاده از بنزین بدون سرب در سوخت خودروها
v ایجاد و استفاده از حوضچه های نگهداری رواناب های شهری جهت افزایش کیفیت رواناب ها
v جلوگیری از اختلاط رواناب های داخل کانل های انتقال آب سطحی با فاضلاب های صنعتی و خانگی
v نمونه برداری از گیاهان نواحی شهری و بررسی میزان جذب فلزات سنگین حاصل از سوخت وسایل نقلیه در آن ها

  بررسی مدل سرعتی پوسته در منطقه مشهد

نتایج مطالعات لرزه خیزی و مدل سازی ساختار سرعتی پوسته با استفاده از داده های زمین لرزه های محلی در ابعاد مختلف، ضمن نشان دادن کارایی شبکه های محلی در شناسایی نقاط لرزه خیز و لزوم گسترش این شبکه ها در منطقه و سایر نقاط ایران، از کافی نبودن تعداد ایستگاه های منطقه شمال شرق ایران برای پوشش کامل و بهتر منطقه، چه از لحاظ مطالعات لرزه خیزی و چه از لحاظ مطالعات ساختار پوسته حکایت می کنند. لذا افزایش تعداد ایستگاه های لرزه نگاری در منطقه پیشنهاد می گردد.
همچنین با درگیر کردن فازهای دیگری به جز اولین فاز های رسیده از امواج زمین لرزه در تعیین محل آنها  ،می توان دقت تعیین محل ونیز عمق زمین لرزه ها را افزایش داد که این مسئله تاثیر زیادی بر دقت مطالعات پوسته خواهد داشت .
استفاده از چشمه هاي لرزه اي مصنوعي نسبتا پر قدرت براي اين منطقه و ساير مناطق، براي تکميل و مقايسه نتايج در اعماق کمتر پيشنهاد مي گردد، همچنین استفاده از مقاطع زمين شناسي و مقايسه با مدل هاي سرعتي در تفسير هر چه بهتر نتايج بسيار تاثير گذار خواهد بود.

بررسی و تحلیل پارامترهای لرزه‌خیزی a و b و بعد فرکتال درکپه‌داغ مرکزی

با توجه به افزایش ایستگاه‌های لرزه‌نگاری که موجب ثبت بیشتر و دقیق‌تر داده‌های لرزه‌ای در آینده خواهد شد لذا بررسی تغییرات مکانی و زمانی b-value و بعد فرکتال این گستره در پژوهش‌های آینده، می‌تواند مجددا به منظور تفسیر دقیق‌تر و جزئی‌تر  زمینساخت و تغییرات تنش آن انجام شود.

2- به دلیل توان جنبشی بالای این بخش از کپه‌داغ، نصب ایستگاه‌های لرزه‌نگاری جدید در این گستره و نواحی مجاور آن و بخصوص در شمال باختری گستره، ضروری به‌نظر می‌رسد.  

 3- نتایج این پژوهش نشان داد بررسی تغییرات توزیع مکانی تنش، که منجر به دوره‌های بازگشت متفاوت می‌شود می‌تواند به محققین، در یافتن محدوده تنشگاه‌ها که زمین‌لرزه‌های آینده در آنها به‌وقوع خواهد پیوست، کمک فراوانی نماید.  همچنین این تحقیق نیز، بروز ناهنجاری‌هایی را در b-value قبل از وقوع زمین‌لرزه‌های بزرگ نشان داد بنابراین، بررسی تغییرات زمانی- مکانی b-value و تلفیق اطلاعات به‌دست آمده با اطلاعات حاصل از بررسی سایر پیش‌نشانگرها، جهت دستیابی به شواهدی درباره مکان و زمان وقوع زمین‌لرزه‌های آینده‌ی این گستره و نواحی دیگر ایران، پیشنهاد می‌شود. 

بررسی  های پترولوژیکی، ژئوشیميایی و ژنز سنگهاي مافيك و اولترامافيك منطقه سورند (جنوب شرق قائن)

 مطالعات ژئوشیمیایی دقیقتر گابروهای منطقه مورد مطالعه (با انجام آنالیزهای الکترون مایکروپروپ) می  تواند اطلاعات خوبی در رابطه با دمای تشکیل و در نتیجه حرکت ماگما و عمق تشکیل هر یک از این سنگ  ها را در اختیار قرار دهد.
Ø برای تکمیل مطالعات پترولوژی و به  منظور تعیین منشا و پتروژنز پیشنهاد می  گردد که مطالعات ایزوتوپی صورت گیرد.
Ø تحقیقات گسترده  تری در زمینه پتانسیل معدنی موجود در منطقه (لیستوینیت و منیزیت)، می-تواند صورت گیرد.

 بررسی های کانی شناسی، ژئوشیمیایی و پترولوژیکی سنگ های آذرین  منطقه  نای- جنوب غربی کاشمر

 به منظور تعیین دقیق  تر منشأ و سن سنگ‌هاي مورد مطالعه، انجام مطالعات ایزوتوپی(هم راديوژنيك و هم ايزوتوپ‌هاي پايدار)  پیشنهاد می  گردد.
   2 - مطالعات زمین  شناسی ساختمانی دقیق و بررسی استرس  ها و نیروهای کششی و فشارشی حاکم بر منطقه.

بررسی  های کانی شناسی، ژئوشیمیایی و پترولوژیکی سنگ های آذرین  محدوده اطراف روستای چنار (جنوب غربی کاشمر)

 مطالعه ایزوتوپی ویژه رادیوژنیک می  تواند سن سنجی دقیق بسیاری از ابهامات را نیز بر طرف سازد.
2- بررسی ساز وکار جایگیری و ارتباط توده نفوذی با سنگ  های اطراف توسط روش های ژئوفیزیکی آشکارتر خواهد شد.
3- بررسی پتانسیل اقتصادی منطقه توسط متخصصین زمین شناسی اقتصادی توجیه می  گردد.

پتروگرافي، كاني‌سازی، ژئوشيمي و مغناطيس سنجي محدوده تپه قرمز، معدن سنگ آهن سنگان خواف

انجام مطالعات ژئوشیمیایی برای عناصر Cu, Pb, Zn, Au, Ag,... بر روی بخش  های حاوی کانی  سازی سولفیدی و زون  های آلتراسیون.
2. تغییر جهت حفاری گمانه  های
TP-24 در راستای شرق و BH-55 در راستای غرب
3. ادامه حفاری برای گمانه  ی
TP-18 و حفاری جدید با فواصل منظم 25 متر در راستای جنوب تا فاصله  ی 300 متر.
4. مطالعه دقیق تمامی گمانه  های حفاری شده در محدوده مورد مطالعه و مدلسازی زمین-شناسی- کانی  سازی.
5. مدلسازی سه  بعدی داده  های ژئوفیزیک و مقایسه با تمامی گمانه  های حفاری شده و به دست آوردن مدل مفهومی زمین  شناسی- مغناطیسی کانسار.
6.ترسیم ذخیره سه بعدی و تعیین میزان ذخیره قطعی با استفاده از اطلاعات حفاری.

پهنه بندی اولیه پتانسیل آلودگی خاک در استان مازندران

- بدلیل ریسک بالای آلودگی خاک استان مازندران و موقعیت ویژه ایناستان از منظر اقتصادی و جمعیتی، نمونه برداری از مناطقی که پتانسیل بالاتریبرای آلودگی خاک دارند انجام شود تا وضعیت این بخش ها بطور دقیقتری نسبت بهفلزات آلاینده مورد بررسی قرار
- نمونه برداری از مناطق بکر و دست نخورده جهت تعیین زمینه ژئوشیمیایی دراستان.
- بررسی تعداد بیشتری از پارامترهای موثر بر آلودگی خاک به فلزات سنگین در سطحاستان.
- در بخش‌هایی از استان که پتانسیل بالایی برای آلودگی نشان می‌دهند تا حدامکان با تغییر کاربری و یا لحاظ کردن قوانین زیست محیطی از بار آلودگی کاستهشود.
- وضعیت دفن زباله در استان با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد، زیرا با توجهبه بالا بودن سطح آب‌های زیرزمینی این امر بسیار نگران کننده است.
- بخش کشاورزی در استان بویژه توزیع و مصرف کودهای شیمیایی و سموم با توجه بهبالا بودن سطح زیر کشت محصولات آبی و دیم، با نظارت بیشتری از طرف نهادهای زیربطصورت گیرد.
- نمونه برداری از پسماندهای مناطق صنعتی انجام شود تا ماهیت آلاینده اینپسماندها از نظر عناصر سنگین مشخص شود و روش مناسبی برای کاهش آلودگی در این بخششناسایی گردد.

پیش بینی تأثیر احداث سد روداب سبزوار بر منابع آب زیرزمینی پایین دست با استفاده از کدMODFLOW

از مهمترین مسائل در مطالعات مدل سازی جریان آب زیرزمینی، کاهش عدم قطعیت‌ها می‌باشد که در مدل واسنجی شده وجود دارد. از اینرو پیشنهاد می‌گردد، تعداد چاه‌هاي مشاهده‌اي با پراکنش مناسب، به طور خاص در نقاطي كه تراكم شبكه چاه‌های مشاهده‌ای كم است افزایش یابد؛ با انجام آزمايشات پمپاژ در نواحي مختلف آبخوان، ضرايب هیدرودینامیکی(S و T) برآورد گردد؛ با احداث ايستگاه هيدرومتري در پايين دست رودخانه روداب سبزوار، تبادلات آبي بين رودخانه و آبخوان آبرفتي مورد بررسی قرار گیرد و با انجام مطالعات ژئوفیزیکی با دقت، عمق و گستردگی کافی شکل هندسی آبخوان به دقت بررسی شود. روند افزایش افت سطح ایستابی مشکلاتی از جمله نشست زمین در بر خواهد داشت که بهتر است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و با تغییر الگوي کشت و روش آبیاري و رویکرد به محصولات با نیاز آبی پایین و روش‌هاي آبیاري موثر و همچنین تغذیه آبخوان از افت بیشتر سطح ایستابی جلوگیری خواهد شد. با توجه به تأثیر احداث سد بر کاهش تغذیه منابع آبی پایین دست توصیه می‌شود رويكردي محافظه كارانه در بهره‌برداری از سد روداب از جمله تعیین میزان دبی رهایی مناسب از سد جهت حفظ منابع آبي پايين‌دست در دستور کار قرار گیرد و تأثیر احداث سد بر منابع آب سطحی به طور خاص رودخانه روداب نیز مورد بررسی قرار گیرد.

تاثیر حوضه رسوبی بر خصوصیات مهندسی نهشته های ریزدانه شهر کرمان

پیشنهاد می شود که تحقیقی در رابطه با ایجاد بانك اطلاعات ژئوتکنیکی در شهر کرمان تعریف شود. زیرا امروزه توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و بانك اطلاعات در بسياري از زمينه ها گسترش يافته است. اين فناوري ابزار مناسب و موثري را جهت مديريت و تفسير داده ها و اطلاعات پيچيده فراهم مي نمايد . شهر کرمان بر روي نهشته هاي آبرفتي ریزدانه بنا شده است که گزارشات مختلفي از حفاري و گمانه زني از نقاط مختلف شهر در دسترس ميباشد، به طوري كه تا به امروز بيش از صدها گمانه در سطح شهرکرمان حفاري و اطلاعات ژئوتکنیکی آنها تهیه شده است. از آنجا كه آزمايشات ژئوتكنيكي پرهزينه و وقت گير هستند، لذا استفاده از اطلاعات بدست آمده از گمانه هاي قبلي و حفر حداقل گمانه های جدید سبب صرفه جويي در هزينه و وقت گردیده و  اطلاعات اين گمانه ها ميتواند براي ديگر پروژه هاي عمراني و كارهاي ژئوتكنيكي در سطح شهر کرمان مورد استفاده قرار گیرند.
             2-پیشنهاد می شود پژوهشی علمی و تحقیقی در رابطه با نرخ خشک اندازی (افت دادن سطح آبهای زیر سطحی) در شهر کرمان انجام شود. زیرا یکی مشکلات مهم این شهر صعود سطح آب های زیرزمینی است. به گونه ای که در بعضی نقاط شهر آب های زیرزمینی در سطح زمین نمایان شده و موجب خسارت شده اند( مسجد جامع و محله مشتاقیه و ...). به همین دلیل در حال حاضر طرحی در دست بررسی است که با انجام عملیات پمپاژ از فضای زیر سطحی شهر اقدام به افت مصنوعی و خشک اندازی سطح آب زیرزمینی گردد. از آنجایی که افت سطح آب نیز همچون صعود سطح آب می تواند باعث خسارت به سازه ها و تاسیسات زیربنایی شهر شود، لذا پیشنهاد این است که پژوهشی در رابطه با نرخ افت دادن آبهای زیرسطحی تعریف شود.
             3-پیشنهاد می شود فعالیت های تحقیقی و تکمیلی در رابطه مدل حوضه رسوبی شهر کرمان انجام شوند. زیرا در پژوهش حاضر برای مشخص کردن مدل رسوبی شهر از مطالعات انجام شده قبلی استفاده شده است ولی برای توسعه و تدقیق موضوع کارهای علمی بیشتری نیاز است. لازم است که در چند نقطه از شهر جهت اطلاع دقیق از شرایط زیرسطحی گمانه های عمیق حفاری شود تا امکان انطباق نتایج سطحی و عمیق فراهم آید و نقش مدل رسوبی در عمق های بیشتر از 30 متر نیز روشن شود.
             4-پیشنهاد می شود که تحقیقاتی در رابطه با پتانسیل کارستی بودن سنگ کف شهر کرمان انجام شود. زیرا در محدوده شهر کرمان و شهرک های اطراف و در نواحی دور تر از محدوده شهر و در دشت کرمان گزارشات زیادی از پدیده فروریزش و ایجاد دولین ها وجود دارد که بعضی از محققین وجود کارست در سنگ کف شهر کرمان را دلیل وقوع ساختارهای فوق دانسته اند.     
      5-پیشناد می شود تحقیقی در خصوص پتانسیل رمبندگی خاک در سطح شهر کرمان انجام شود زیرا گزارش های وجود دارد که بخشهایی از شهر کرمان درگیر این پدیده می باشند(به عنوان نمونه شهرک مطهری).
           6- پیشنهاد می شود در رابطه با عمق سنگ کف، شکل و توپوگرافی آن در شهر کرمان تحقیقات بیشتری صورت گیرد.

تأثير خصوصيات كاني‌شناسي بر روي ضريب سايش سرشار (CAI)

 برای انجام آزمایش Cerchar، حتماً روش ها و تجربیات یاد شده مورد استفاده کامل قرار گیرد.
2- بررسی تأثیر متالوژی سوزنهای مورد استفاده شده در مقدار
CAI نیز می تواند مورد ارزیابی و پژوهش قرار گیرد.
3- بررسی بافت های قفل شونده به صورت آماری و تأثیر آن بر مقدار
CAI و مقاومت سنگها نیز مورد تحقیق قرار گیرد.
4- اثرات مقدار بار وارده شده در هنگام آزمایش سرشار بر روی مقدار
CAI نیز می تواند مورد پژوهش قرار گیرد.
5- تاثیر میانگین انداره دانه ها و درجه هوازدگی سنگ ها نیز می تواند مورد تحقیق قرار گیرد.

تجزیه و تحلیل تکامل چین خوردگی وابسته به گسل در یکی از میدان های نفتی  با استفاده از داده های لرزه نگاری

با توجه با عدم تطابق موجود بین سازند گچساران و سنگ مخزن آسماری پیشنهاد می  گردد با استفاده از داده  های موجود و نیز داده  های مربوط به این دو سازند در میدان کوپال، بررسی بیشتری برای یافتن ارتباطی منطقی در جهت مدل کردن این ناهماهنگی، انجام پذیرد تا به این وسیله مناطق فاقد صلاحیت برای بررسی سطح الارضی مشخص گردند.
2- با توجه به مفید بودن روش  های عددی در شبیه  سازی پدیده  های طبیعی و همچنین کارهای انجام شده در این زمینه، پیشنهاد می  گردد برروی روش  های عددی برای مدل کردن چین  خوردگی اصلی، ساختارهای درون آن نظیر گسل  ها و نیز ساختارهای رویشی، بررسی  های بیشتری انجام پذیرد تا بتوان این پدیده  ها را با هزینه  های کمتر در مقیاس  های وسیع  تر، بخوبی مورد بررسی قرار داد.
3- وجود مخازن نفتی علاوه بر شکل هندسی و نوع چین  خوردگی موجود در منطقه و نیز جنس  لایه  های منطقه، غالباً تحت تأثیر گسل  های منطقه است پس بهتر است تمرکز بیشتری بر روی مطالعات مربوط به شکستگی  ها و گسل  های موجود در منطقه انجام گیرد.
4- سعی شود در مطالعات مخازن برای بررسی  های اولیه، چاه  های اکتشافی با پراکندگی مناسب حفر گردند تا بتوان از کل منطقه دیدی صحیح بدست آورد.
5- پیشنهاد می  شود با توجه به شکل ساختارهای موجود در محدوده  ی فروبار دزفول شمالی مدلی تخصصی برای چین  خوردگی  های تهیه گردد که در آن حداقل، تغییر شیب راندگی و یکی نبودن شیب یال پشتی و گسل تراستی اعمال شود و فقط راندگی را بصورت یک خط مستقیم تصور ننماید.
6- پیشنهاد می  شود مناطقی از چین  خوردگی  های تحت تأثیر گسلش، که تأثیر گسل بر آنها کمترین مقدار است مشخص گردند تا بتوان براساس آنها بهترین مناطق را برای مدل  سازی داده  ها، با فرض عدم وجود گسل، مشخص نمود.
7- با توجه به شباهت نتایج بدست آمده از دو روش مشتق  گیری و روش دوایر محاطی پیشنهاد    می  گردد در تحقیق  های بعدی پژوهشگران یا بطور ساده از روش مشتق  گیری مراتب بالا استفاده نمایند یا در حالت بسیار ایده آل و دقیق از تلفیق دو روش مشتقات مراتب بالا و دوایر محاطی استفاده نمایند زیرا روش مشتق  گیری مراتب بالا این مزیت را دارا می  باشد که در آن همه سطح سازند از نظر میزان خمش مورد بررسی واقع می  شود و روش دوایر محاطی دارای مزیت تعیین عمق شکستگی  ها می  باشد. ولی هر دو روش دارای نقص  هایی هستند مثلاً روش مشتق  گیری تحت تأثیر تغییرات راستای محور خطا می  دهد و روش دوایر محاطی فقط محدوده  ی لولای چین را مورد بررسی قرار می  دهد. ولی برای انجام یک کار اصولی ابتدا لازم است میزان خمش استاندارد برای سازند مورد نظر در حالت معمولی و نیز ساختمان سرعتی منطقه برای تلفیق داده  های لرزه  نگاری و حفاری در دسترس قرار گیرد.
8- برای تفسیر دقیق ارتباط بین شکستگی  های مشخص شده با روند گسل  های منطقه، پیشنهاد   می  شود حتماً یا از داده  های سه بعدی استفاده گردد یا چاه  های بیشتری حفر شود و یا ساختمان سرعتی منطقه جهت تلفیق عمقی داده  های لرزه نگاری با داده  های چاه پیمایی، تهیه گردد.
9- با توجه به هزینه  های بسیار سنگین در استفاده از روش  ها و دستگاه  های اکتشافی و خصوصاً   لرزه  نگاری پیشنهاد می  شود از سایر داده  ای که بسیار ارزان  تر قابل استحصال هستند و نتایج بسیار مفیدی را در بر دارند استفاده گردد. و بطور مثال از استعداد طبیعی ریزلرزه  های منطقه استفاده گردد، زیرا با استفاده از این داده  ها و تلفیق آنها با برخی داده  های برداشت شده، بصورت بسیار کم هزینه  تر می  توان به مطالعه  ی ساختارهای موجود در منطقه و تهیه ساختمان سرعتی و حتی مطالعه مناطق دارای شکستگی پرداخت.

تحقيق پترولوژيكي سنگ‌هاي دگرگوني ناحيه كوه‌هاي چاه يوسف در شمال روستاي گيسور

 تعیین سن مجموعه دگرگونی گیسوربا بکارگیری رادیوایزوتوپ ها
Ø تعیین سن دقیق توده‌های گرانیتوئیدی داخل مجموعه دگرگونی وهمچنین توده‌های گرانیتوئیدی حاشیه این مجموعه و بررسی ارتباط بین این دوگرانیتوئید وبررسی دقیق وجداگانه هردو نوع گرانیتوئید برمجموعه دگرگونی.
Ø انجام بررسی‌های ساختاری دقیق تر با برداشت‌های بیشتر به منظورزون بندی کامل ترمنطقه.
Ø بررسی منطقه ازنظرآلتراسیون و پتانسیل تشکیل نهشته‌های فلزی.

تحلیل لرزه ای لوله های مدفون گاز

 استفاده از لوله هایی با ضخامت بیشتر
• جایگزینی خطوط لوله و اتصالات شکننده با سیستم خطوط لوله ی انعطاف پذیر
• دفن لوله در عمق مناسب
• استفاده از لوله های کوتاه در سیستم خط لوله
• هدایت خسارت به نقاط آسیب پذیر مشخص

 تضعیف نوفه  ی زمین غلت به روش زمان- فرکانس (TFDN)

برنامه  نویسی الگوریتم روش TFDN در این پایان  نامه توسط برنامه متلب و زبان برنامه  نویسی C صورت گرفت. با توجه به اینکه روش TFDN نتایج قابل قبولی در تضعیف نوفه  های swell و زمین  غلت داشته است می  توان با تهیه  ی نسخه  ی صنعتی این روش از کارایی آن در مراکز پردازش استفاده نمود. با توجه به اینکه مقادیر پارامترهای الگوریتم با استفاده از روشهای تجربی حاصل می  شود، می  توان روشهای ریاضی برای به دست آوردن مقادیر این پارامتر  ها را به کار بست.در پایان با توجه به اینکه زمان اجرای برنامه در مورد داده  های لرزه  ای با ابعاد بالا می تواند زمان زیادی باشد، می  توان از روشهای موازی سازی برای برنامه  های نوشته شده، بهره جست

تعیین پارامترهای مخزنی سازند جهرم در میادین ماهشهر،  هندیجان و بهرگانسر با استفاده از داده  های پتروفیزیکی و لرزه  ای

از آنجایی که اطلاعات مربوط به چاه  ها دارای دقت و قطعیت بالایی می  باشد، افزایش تعداد چاه  های قائم حفاری شده در مکان  های مناسب می  توانند دقت عملکرد را در این روش و نیز در سایر پژوهش  ها در میادین نفتی افزایش دهد. به ویژه در میدان نفتی ماهشهر با توجه به در دسترس بودن تنها یک حلقه چاه، در صورت تکرار این تحقیق با تعداد چاههای بیشتر میتوان نتایج دقیق  تری به دست آورد.
• هدف کلی لرزه  نگاری سه بعدی بدست آوردن قدرت تفکیک بهتر زمین  شناسی منطقه نسبت به لرزه  نگاری دوبعدی است. در لرزه  نگاری سه بعدی برداشت داده  ها منحصر به یک صفحه عمودی شامل چشمه و گیرنده نیست بلکه گیرنده  ها در سطح زمین (یا دریا) به صورت یک صفحه مشبک قرار دارند. بنابراین در این روش یک حجم از داده  های لرزه  ای بدست می  آید که اطلاعات به مراتب بیشتری را در اختیار ژئوفیزیست قرار می  دهد. لرزه  نگاری سه بعدی با مشخص کردن موقعیت چاهها و کاهش حفاریهای بی ثمر بخصوص در مناطقی که ساختارهای زیرسطحی پیچیده دارند، به میزان قابل توجهی از هزینههای حفاری می  کاهد، پیشنهاد می  شود که وارون  سازی با استفاده از لرزه  نگاری سه بعدی انجام شود، این امر می  تواند نتایج بسیار دقیقتری از امپدانس صوتی در اختیار ما قرار دهد و حجم لرزه  ای حاصل تبدیل به حجم اطلاعات کاملی از امپدانس صوتی و به دنبال آن تخلخل در منطقه مورد بررسی شود.
• پیشنهاد می  گردد که در ادامه این مطالعه ی گسترده اقدام به بازسازی سایر نگاره  ها در کل منطقه با استفاده از نتایج وارون  سازی لرزه  ای پرداخته شود به طوری که چگالی ، لاگ نوترون و سایر خصوصیات مخزنی را میتوان در کل میدان مورد نظر تعمیم داده و تخمین زد.
• همچنین ساخت مدل زمین  شناسی میدان نفتی و نیز نقشه زمانی سازند مورد نظر و نیز تهیه نقشه سرعت در سازند مربوطه می  تواند به عنوان موضوع تحقیقات دیگری در این زمینه تعریف شود.
• آنالیز نشانگرهای چندگانه با استفاده از روش  های دیگری همچون زمین آمار و دیگر روش  های شبکه عصبی و نیز وارون  سازی نشانگرهای تغییرات دامنه با دورافت جهت به دست آوردن خواص الاستیک و استفاده از آن یه عنوان نشانگر جدید در تخمین نگارهای چاه می  تواند موضوع تحقیقات آینده باشد.
• جهت بالابردن قطعیت در تعیین مرز بین لیتولوژی  های مختلف، مناسب  تر است علاوه بر داده  های چاه  پیمایی از اطلاعات مغزه نیز استفاده گردد، تا ابهامات موجود برطرف شود.

تعیین پارامترهای مخزنی سازند کژدمی در میادین ماهشهر، هندیجان و بهرگانسر با استفاده از داده های پتروفیزیکی و لرزه ای

از آنجایی که اطلاعات مربوط به چاهها دارای دقت و قطعیت بالایی می باشد افزایش تعداد چاه  های قائم حفاری شده در مکان  های مناسب می  توانند دقت عملکرد را در این روش و نیز در سایر پژوهش  ها در میادین نفتی افزایش دهد. به ویژه در میدان نفتی ماهشهر با توجه به اینکه تنها اطلاعات یک حلقه چاه در اختیار ما قرار گرفته است، در صورت تکرار این تحقیق با تعداد چاه  های بیشتر، می  توان نتایج دقیق تری به دست آورد.
• هدف کلی لرزه نگاری سه بعدی بدست آوردن قدرت تفکیک بهتر زمین شناسی منطقه نسبت به لرزه نگاری دوبعدی است. در لرزه نگاری سه بعدی برداشت داده ها منحصر به یک صفحه عمودی شامل چشمه و گیرنده نیست بلکه گیرنده ها در سطح زمین (یا دریا) به صورت یک صفحه مشبک قرار دارند. بنابراین در این روش یک حجم از داده های لرزه ای بدست می آید که اطلاعات به مراتب بیشتری را در اختیار ژئوفیزیست قرار می  دهد. لرزه نگاری سه بعدی با مشخص کردن موقعیت چاه  ها و کاهش حفاریهای بی ثمر بخصوص در مناطقی که ساختارهای زیرسطحی پیچیده دارند، به میزان قابل توجهی از هزینههای حفاری می  کاهد، پیشنهاد می  شود که لرزه  نگاری سه بعدی در منطقه صورت گیرد و وارون  سازی با استفاده از داده های لرزه ای جدید انجام پذیرد، این امر می  تواند نتایج بسیار دقیق  تری از امپدانس صوتی در اختیار ما قرار دهد و حجم لرزه ای حاصل تبدیل به حجم اطلاعات کاملی از امپدانس صوتی و به دنبال آن تخلخل، در میادین مورد بررسی شود.
• پیشنهاد می  گردد که در ادامه این مطالعه گسترده، اقدام به بازسازی سایر نگاره ها در کل منطقه با استفاده از نتایج وارون  سازی لرزه  ای پرداخته شود. لاگهایی نظیر چگالی، لاگ نوترون و سایر خصوصیات مخزنی را می  توان در کل میدان مورد نظر تعمیم داده و تخمین زد.
• همچنین ساخت مدل زمین شناسی میدان نفتی و نیز نقشه زمانی سازند مورد نظر و نیز تهیه نقشه سرعت در سازند مربوطه می  تواند به عنوان موضوع تحقیقات دیگری در این زمینه تعریف شود.
• آنالیز نشانگرهای چندگانه با استفاده از روش  های دیگری همچون زمین آمار و دیگر روش  های شبکه عصبی و نیز وارون  سازی، نشانگرهای تغییرات دامنه با دورافت جهت به دست آوردن خواص الاستیک و استفاده از آن به عنوان نشانگر جدید در تخمین نگارهای چاه می  تواند موضوع تحقیقات آینده باشد.
• جهت بالابردن قطعیت در تعیین مرز بین لیتولوژی  های مختلف، مناسب  تر است علاوه بر داده  های چاه  پیمایی از اطلاعات مغزه نیز استفاده گردد تا ابهامات موجود برطرف گردد.
• روش  های خوشه  بندی، زمان انجام تعیین مرز را تا حد چشمگیری کاهش می  دهند. هرچند این روش  ها در مطالعه حاضر بسیار کارآمد عمل کرده  اند ولی با توجه به جدید بودن این روش، لازم است بررسی  های بیشتری جهت استفاده از آنها انجام گیرد.

تعیین حریم کیفی آبخوان آبرفتی دشت بجنورد با استفاده از مدل DRASTIC ، AHP و  Fuzzy-AHPبراساس غلظت یون نیترات

با توجه به نقشه کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه می  توان دریافت که بیشتر آلودگی نیترات موجود در منطقه از کودهای مصرفی در کشاورزی و فاضلاب شهری ایجاد می  شود. از اینرو، راهکارهای زیر جهت کنترل آلودگی نیترات ارائه می  گردد:
- افزایش راندمان آبیاری به منظور کاهش برگشت پساب  های کشاورزی به آبخوان (این پساب  ها به  علت آغشته بودن به کودهای شیمیایی، سموم دفع آفات و علف  کش  ها به  عنوان منبع آلاینده آبخوان به  شمار می  روند)
-  کنترل مقادیر مصرفی کودها و سموم شیمیایی
- توسعه هرچه سریع  تر شبکه فاضلاب شهری
- توسعه تصفیه  خانه فاضلاب
- گندزدایی پساب
- انجام مطالعات ارتقا کیفیت پساب و بهره  گیری از آن
2- به  دلیل مشکلاتی که غلظت بیش از حد نیترات برای سلامتی انسان ایجاد می  کند، و این که آب  زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه به  عنوان یکی از منابع اصلی آشامیدن نیز استفاده می  شود، کنترل کیفیت آن از نظر مقادیر غلظت نیترات ضروری است. از اینرو، با توجه به این که میزان غلظت یون نیترات در اکثر نمونه  های آب  زیرزمینی منطقه مورد مطالعه نسبتا زیاد است پیشنهاد می  شود که مسئله آلودگی آبخوان به صورت یک پژوهش جداگانه و مفصل انجام گردد.
3- با توجه به اهمیت آلودگی نیترات به عنوان یکی از مشکلات مهم زیست  محیطی و کشاورزی پایدار و نیز ارزش منابع آب  زیرزمینی، به  خصوص در مناطق خشک و نیمه  خشک و جلوگیری از آلودگی آن  ها به نیترات، پیشنهاد می  شود غلظت نیترات در آب  های زیرزمینی این منطقه به  طور مداوم و در تمام طول سال بررسی شود. هم  چنین نقشه پهنه  بندی آسیب  پذیری دشت برای فصول تر و خشک تهیه، و تاثیر پارامتر عمق سطح ایستابی و تغذیه خالص بر میزان خطر آلودگی آبخوان نسبت به آلاینده نیترات مورد ارزیابی قرار گیرد.
4- در این تحقیق غلظت نیترات به عنوان معیاری جهت انتخاب بهترین روش جهت تعیین حریم کیفی آبخوان درنظرگرفته شده  است. از آنجا که تعداد نمونه  ها محدود و توزیع آن  ها در سطح آبخوان یکسان نبوده  است، از این جهت بایستی با احتیاط آن را به عنوان یک معیار درنظرگرفت و ممکن است اگر آلاینده دیگری درنظرگرفته می  شد، نتایج تفاوت می  نمود. از اینرو پیشنهاد می  شود نقشه پهنه  بندی آسیب  پذیری آبخوان نسبت به آلاینده یا آلاینده  های دیگر نیز تهیه گردد و نتایج آن با نتایج تحقیق حاضر مقایسه گردد.
5- هر چند که اندازه  گیری و بررسی دیگر آلاینده  ها (به ویژه فلزات سنگین) و تهیه نقشه پهنه-بندی آسیب  پذیری آبخوان نسبت به آلاینده  های مختلف بسیار مفید است، استفاده از تکنیک  های مدل    سازی کامپیوتری، به منظور تهیه مدل ریاضی جریان و مدل انتقال آلاینده برای آبخوان آبرفتی دشت بجنورد کاربردی و به فهم کیفی آبخوان کمک شایانی خواهد کرد.

تهیه اطلس مقدماتی آلودگی خاک استان خراسان شمالی

در این مطالعه سعی شد تا با استفاده از منابع و اطلاعات موجود و همینطور استفاده از روش‌های جدید و کارامد، به نحو مطلوبی پهنه بندی آلودگی خاک در استان صورت بگیرد، اما با توجه به محدودیت و کمبود اطلاعات در ذیل چند پیشنهاد در راستای تکمیل مطالعات انجام گرفته ارائه می‌گردد:
- بررسی تعداد بیشتری از پارامترهای موثر بر آلودگی خاک به فلزات سنگین در سطح استان مانند استفاده از
PH خاک در قسمتهای مختلف که اثر زیادی بر تحرک فلزات سنگین دارد.
- انجام عملیات نمونه برداری در اعماق مختلف نیمرخ خاک با توجه به نقشه‌های پهنه بندی ارائه شده در سطح استان.
- نمونه برداری از مناطق بکر و دست نخورده جهت تعیین زمینه ژئوشیمیایی در استان.
- تغییر کاربری یا اصلاح اراضی در مناطق با پتانسیل بالای آلودگی .
- تصحیح روش دفن زباله در استان، زیرا با توجه به روش غیر اصولی دفن و تولید شیرابه این امر بسیار نگران کننده است.
- بخش کشاورزی در استان بویژه توزیع و مصرف کودهای شیمیایی و سموم با توجه به بالا بودن سطح زیر کشت محصولات آبی و دیم، با نظارت بیشتری از طرف نهادهای زیربط صورت گیرد.
- با توجه به گزارش تهیه شده از پسماندهای ویژه استان و میزان و نحوه تولید آن، تمهیدات لازم برای کاهش خطرات ناشی
- از این آلاینده  ها در سطح استان فراهم شود.

تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی شهر شاهرود

 پراکندگی نامناسب گمانه‌ها به دلایل مختلف باعث کمبود و یا نبود اطلاعات در برخی مناطق گردیده است. از این رو با حفر گمانه‌های جدید می  توان از وضعیت رسوبات اطلاعات کامل و دقیقی بدست آورد. 
* با توجه به این امرکه قسمت اعظم شهر در دشت سیلابی قرار گرفته است. بدیهی است در این گستره کانال‌های رسوبی فراوانی در گذشته وجود داشته است که امروزه با توسعه شهری اثری از آنها باقی نمانده است. از آنجایی که حتمال پر کردن این کانال‌های رودخانه‌ای با خاک‌های دست ریز و نخاله‌های ساختمانی دور از ذهن نیست. لذا پیشنهاد می  گردد با حفر گمانه و گودبرداری این کانال‌ها شناسایی شده و نسبت به بهسازی خاک در این مناطق اقدام شود.
* به منظور بررسی گسل‌های پنهان، عمق سنگ بستر، بررسی جنس طبقات زیری و عمق رسوبات واریزه‌ای پیشنهاد می  گردد از عملیات ژئوفیزیکی استفاده شود.
* قرارگیری رخنمون‌های شیلی- مارنی گچ دار سازند قرمز فوقانی با توجه به محیط رسوبی تشکیل آن(پلایایی) در بخش‌های شرق تا جنوب شرق گستره مورد مطالعه، پتانسیل وجود خاک‌های مساله دار را در این بخش‌ها بوجود آورده است.  گرچه نهشته‌های آبرفتی که از این رخنمون‌ها منشا می‌گیرند خارج از محدوده ی شهری قرار گرفته اند اما با توجه به نرخ سریع توسعه شهری، بعید نیست در آینده نزدیک در گستره شهری قرار گیرند. از اینرو پیشنهاد می‌شود با انجام مطالعات ژئوتکنیک ارزیابی کاملی از خواص مهندسی خاک در این بخش‌ها صورت گیرد.
* به منظور تشریح کامل شرایط زمین شناسی مهندسی ساختگاه شهر شاهرود پیشنهاد می‌گردد طبقه بندی مهندسی توده سنگ در رخنمون‌های حاشیه شهر صورت گیرد.

تهیه نقشه زمینشناسی مهندسی منطقه ویژه پارس جنوبی

با توجه به وسعت منطقه لازم است؛ اطلاعات ژئوتکنیکی بیشتری از منابع دیگر جمع‌آوری گردد. و با حفاری گمانه‌ها و انجام عملیات ژئوفیزیک داده‌های بیشتری بدست آورد.
با توجه به اهمیت منطقه و پتانسیل وقوع مخاطرات زمین‌شناسی شناسایی شده، لازم است هر یک از مخاطرات یاد شده بخصوص خورندگی و روانگرایی در قالب یک تحقیق مورد بررسی قرار گیرند.
با انجام مطالعات مشابه در خصوص تهیه نقشه زمین‌شناسی مهندسی در سایر مناطق کشور، می‌توان یک برآورد کلی از خصوصیات ژئوتکنیکی و زمین‌شناسی مهندسی و مخاطرات زمین‌شناسی برای اجرای پروژه‌ها بدست آورد.

رسوب شناسي نهشته هاي هولوسن در سواحل جنوب شرق خزر: دلتاي گرگان‌رود- تالاب گمیشان

با توجه به عدم امکان ثبت پایین‌ایستایی‌های خزر، پيشنهاد مي‌شود براي بررسي این پايين ايستايي‌ها و ثبت ارتفاع مطلق آن‌ها تحقيقات بيش از آن‌که بر روي خشكي استوار باشد در منطقه نزديك كرانه متمركز گردد. براي اين منظور استفاده از امواج آكوستيك زير بستر و مغزه گيري پيشنهاد مي‌گردد.
2- با توجه به اينكه تصور عمومي بر اين بوده است كه شهر آبسكون اكنون در زير دريا مدفون است، پيشنهاد مي‌شود بررسي يافته‌هاي باستاني مربوط به اين بخش از تاريخ كشور در خشكي ادامه يابد.
3- تهیه‌ی یک پایگاه داده برای واسنجی نتایج سن‌یابی رادیوکربن فسیل‌های جانوری خزر از اولویت‌های پژوهشی خزر است.
4- اندازه‌گیری جهت جریان‌های ساحلی و رژیم موج منطقه در پاسخگویی به بسیاری از سؤالات مربوط به نحوه‌ی انتقال رسوب و پاسخ ساحل به نوسانات تراز دریا از اولویت‌های پژوهشی این ناحیه در آینده است.
5- سن‌سنجی‌های بیشتری در این ناحیه برای تطابق دقیقتر مغزه‌های رسوبی مورد نیاز است.
6- با توجه به شواهد محكم اين تحقيق مبني بر ارتباط نوسانات خزر با تابش خورشيدي و اينكه تابش خورشيدي قابل اندازه‌گيري است، پيشنهاد می‌شود مدل‌هاي آب و هوايي و مدل‌هاي پيش‌بيني نوسانات خزر با تكيه‌ي بيشتري بر اين شواهد ارائه گردند.

زمین شناسی، آلتراسیون و ژئوشیمی منطقه اکتشافی شمال روستای ازغند (40 کیلومتری غرب تربت حیدریه)

با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعه منطقه اکتشافی ازغند- که در بالا به آن اشاره شد- در راستای ارزیابی و بررسی های دقیق تر و تفصیلی تر منطقه مذکور، می توان پیشنهادات ذیل را مد نظر قرار داد :
افزایش تعداد نمونه های خرده سنگی، و تجزیه آنها به روش ICP-MS به منظور مطالعات دقیقتر ژئوشیمیایی.
سن سنجی و مطالعه ایزوتپ های ناپایدار، به منظور تعیین سن توده های نفوذی منطقه، و مقایسه آن با سن توده گرانیتوئیدی ازغند، برای پی بردن به منشاء و ژنز دقیق این توده های نفوذی.
  مطالعه سیالات دگیر درکوارتزهای منطقه ، برای تعیین درجه شوری و دمای محلول های گرمابی حاوی فلزات.

زمین  شناسی، آلتراسیون، کانی  سازی و ژئوشیمی محدوده اکتشافی کولی، شمال  شرق قائن، استان خراسان جنوبی

 به  دلیل وجود اکسیداسیون بالا در منطقه و به احتمال قوی وجود کانی  سازی سولفیدی در عمق، پیشنهاد می  شود برای یافتن گسترش و محل دقیق کانی  سازی سولفیدی برداشت  های ژئوفیزیکی IP/RS در منطقه صورت پذیرد.
ü بعد از انجام برداشت  های ژئوفیزیکی و با توجه به ناهنجاری  های ژئوشیمیایی، حفاری صورت پذیرد.
ü مطالعه دقیق مغزه  های حاصل حفاری و نمونه  برداری ژئوشیمیایی از آن  ها.
ü تعیین دما و شوری محلول  های کانه دار با استفاده از مطالعات سیال درگیر در منطقه.
ü مطالعات ایزوتوپ پایدار بر روی رگچه  ها به منظور تعیین منشأ محلول کانه  دار.

زمين  شناسي، آلتراسيون، كاني  سازي و اكتشافات ژئوشيميايي انديس آهن و انتيموان- طلا نيگنان، شمال بشرويه، خراسان جنوبي

در نقاط با آنومالي بالاي آهن و آنتيموان و نيز در مناطق داراي تراكم رگچه اكسيد آهن و كربنات بالا، حفاري صورت گرفته و مطالعه مغزه  ها و برداشت ژئوشيميايي در دستور كار قرار گيرد.
2- با  توجه به  وجود كاني  هاي سولفيدي و رگچه  هاي سولفيدي كه به اكسيد آهن تبديل شده  اند، پيشنهاد مي  گردد برداشت  هاي ژئوفيزيكي
IP/RS انجام گيرد.
3- تعيين دما و شوري محلول  هاي كانه  دار با استفاده از مطالعه سيالات درگير در منطقه اكتشافي انديس آنتيموان  – طلا.
4- مطالعات ايزوتوپ پايدار بر روي رگچه  ها به  منظور تعيين منشا محلول  هاي كانه  دار.
5- با در  نظر گرفتن تراكم رگچه  هاي كربنات و اكسيد آهن بالا حتي در خارج از پنجره كاري انديس آهن، منطقه مورد مطالعه مي  تواند در وسعت بيشتري مورد   بررسي قرار گيرد.

زمین  شناسی، کانی  سازی، ژئوشیمی وتفسیر اطلاعات ژئوفیزیکی در منطقه اکتشافی سرنخواب ، شمال غرب بردسکن

با توجه به نتايج مطالعات صورت گرفته در اين پايان  نامه و جهت انجام مطالعات بيش  تر و دقيق  تر بر روی زون  های کانی  سازی در منطقه پيشنهاد مي  گردد:
1) با توجه به کنترل گسلی کانی  سازی، پیشنهاد مطالعات تفضیلی تکتونیک در منطقه داده می  شود.
1) ادامه عملیات ژئوفیزیکی به روش
IP/RSدر ناحیه سرنخواب2 تا بسته شدن تمامی ناهنجاری  ها
2) حفر نقاط حفاری پیشنهادی که بر اساس تلفیق داده  های ژئوشیمیایی، زمین  شناسی، آلتراسیون، ساختاری و ژئوقیزیکی داده شده است.
3) مطالعات ژئوشیمی از مغزه  ها
4) تهیه نقشه  ی زیر سطحی از دو منطقه

زمین‌شناسی، آلتراسیون، کانی‌سازی و ژئوشیمی محدوده اکتشافی جلمبادان، شمال‌غرب سبزوار، استان خراسان رضوی

به‌منظور تعیین نوع دقیق سیستم پورفیری، میزان مولیبدن نیز به  طور دقیق آنالیز گردد.
ü از آنجا که بررسی‌های ژئوفیزیکی IR/RS و مغناطیس سنجی زمینی در اکتشاف کانی‌سازی‌های مس پورفیری کاربرد زیادی دارد (رنجبر و همکاران، 2001؛ رنجبر و هنرمند، 2004؛ فورد و همکاران، 2004؛ توماسو و روبینستین،2007) و با توجّه به وجود کانی  های سولفیدی فراوان در منطقه (زون گوسان وسیع در سطح گویای وجود آنهاست)، پیشنهاد می  شود برداشت  های ژئوفیزیکی IP/RS انجام شود. هم  چنین به  منظور تعیین محل آلتراسیون پتاسیک، مگنتومتری نیز انجام گردد.
ü طراحی و حفر گمانه  های اکتشافی بر روی آنومالی  های IP/RS.
ü با توجّه به زون گوسان وسیع در منطقه و احتمال وجود زون سوپرژن در عمق، در نقاط با آنومالی بالای طلا و مس و نیز در مناطقی که اکسید آهن و تراکم رگچه بالاست، حفاری صورت گرفته و مطالعه مغزه    ها و برداشت ژئوشیمیایی از آنها در دستور کار قرار گیرد.
 
ü با در نظر گرفتن ماهیّت کانسارهای مس پورفیری و وسعت آنها، منطقه اکتشافی به‌منظور کشف توده  های نفوذی، باید در وسعت بیش  تری مورد مطالعه قرار گیرد.
ü تعیین دما و شوری محلول  های کانه  دار با استفاده از مطالعه سیالات درگیر در منطقه.
ü مطالعات ایزوتوپ پایدار بر روی رگچه  ها به  منظور تعیین منشأ محلول کانه  دار.
ü اندازه گیری مقادیر 87Rb/87Sr و Sm/Nd در توده  های نفوذی کمتر آلتره، جهت تعیین منشأ ماگما.
ü انجام مطالعات پترولوژیکی در توده  های نفوذی کمتر آلتره، به  منظور رسم نمودارهای پترولوژیکی و استفاده از نتایج آنها.

سنگ  شناسی، کانی  سازی و ژئوشیمی محدوده بین باغک وC شمالی، معدن سنگ آهن سنگان خواف

مطالعه دقیق تمامی گمانه  های حفاری شده در محدوده مورد مطالعه و تعیین دقیق عمق بخش  های حاوی کانی  سازی مگنتیت به منظور تعیین تناژ ذخیره.
2. ترسیم ذخیره سه بعدی و تعیین میزان ذخیره قطعی با استفاده از اطلاعات حفاری توسط نرم  افزار
Data Mine.
3. انجام مطالعات ژئوشیمیایی برای عناصر
Cu, Pb, Zn, Au, Ag,... بر روی بخش  های حاوی کانی  سازی سولفیدی.

 شبیه سازی انتشار موج لرزه ای با روش موازی سازی تفاوت محدود

 استفاده از روش تفاوت محدود مودال در توموگرافی لرزه  ای
2. پیاده سازی نسخه موازی
FD معمولی و مودال در سیستم  های محاسباتی CELL
3. محاسبه مقادیر و بردارهای ویژه ماتریس
A به کمک روش  های تقریبی و تکراری ( برای تعداد مُدهای دلخواه)
4. استفاده از نمایشهای قطری برای ماتریس
Aq با بهره  گیری از الگوریتم  های PCA
5. بهره  جویی از الگوریتم گرام – اشمیت برای یافتن مقادیر و بردارهای ویژه ماتریس
A
6. بهره  جویی از روابط صریح مربوط به مقادیر و بردارهای ویژه برای حالت  های خاص تحلیلی
7. ترکیب موازی  سازی برنامه  های یافتن مقادیر و بردارهای ویژه با برنامه تحلیلی
FD مودال (بر-پایه MPI یا CUDA)

شبیه  سازی تأثیر کمی انتقال آب سد دوستی بر آبخوان محدوده شهر مشهد با استفاده از کد MODFLOW

 بیشتر مطالعات آب  های زیرزمینی توسط سازمان  ها و ارگان  های مربوطه در مقیاس دشت صورت می    پذیرد، بنابراین انجام تحقیق در محدوده  ای کوچکتر و در سطح شهر نیازمند تصحیح و تکمیل داده  ها می  باشد به طوریکه:
الف: با توجه به بالا آمدگی آب در نواحی مرکزی و شرقی محدوده مدل و نامشخص بودن وضعیت سطح آب در برخی از نقاط شهر، نشان دهنده نقص شبکه پیزومتری به لحاظ موقعیت و تعداد می  باشد. حفر تعدادی چاه   مشاهده  اي جهت مطالعه دقيق  تر وضعیت سطح آب زیرزمینی در این مناطق پیشنهاد می  گردد.
ب: با توجه به اهمیت بررسی آبخوان محدوده شهر مشهد و عدم کفایت آزمایشات پمپاژ به لحاظ کمی و کیفی در تعیین قابلیت انتقال و ضریب ذخیره آبخوان، پیشنهاد می  شود تا چند آزمایش پمپاژ بخصوص در مرزهای ورودی و خروجی آبخوان جهت تهیه بیلان دقیق آب زیرزمینی منطقه انجام شود. همچنین چند چاه اکتشافی که تا سنگ کف حفر شده باشند در نقاط مختلف آبخوان مورد نیاز است.
ج: تاکنون در منطقه چندین بار مطالعات ژئوفیزیک جهت مطالعه لایه  های آبخوان توسط شرکت-های مشاوره  ای مختلف در سطح دشت صورت گرفته است که متاسفانه محدوده شهر مشهد را به خوبی پوشش نمی  دهد. به  همین دلیل توصیه می  گردد به منظور تعیین موقعیت دقیق سنگ  کف و تهیه مدل مفهومی جامع و کامل  تر، مطالعات ژئوفیزیک تکمیلی با دقت بالا در محدوده شهر مشهد انجام شود.
2- از آنجایی که تمرکز جمعیتی در نواحی حرم مطهر رضوی و مناطق شمالی آن نسبت به سایر نقاط شهر بیشتر است (سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی، 1386)، با توجه به نتایج حاصل از مدل که نشان دهنده روند افزایشی سطح آب در این مناطق می  باشد و همچنین با کاهش نفوذ در این مناطق بیشترین نوسانات مشاهده می  شود، می  بایست به ایجاد زیرساخت  های لازم و توسعه شبکه جمع  آوری فاضلاب در این مناطق اقدام نمود.
3- با توجه به روند بالا آمدگی سطح آب زیرزمینی و وجود منابع آلاینده که از طریق چاه  های جذبی می  تواند آینده آبخوان را به خطر اندازد، پیشنهاد می  شود مطالعاتی جهت بررسی کیفیت و نحوه انتشار آلودگی در آبخوان محدوده شهر مشهد انجام شود.
4- در نواحی که دارای بالاآمدکی سطح آب زیرزمینی می  باشند، می  توان با حفر چاه و استخراج آب جهت مصارف آبیاری و فضای سبز علاوه بر کاهش سطح آب از ایجاد خسارات احتمالی نیز پیشگیری نمود.
5- در مناطق شهری سازمان  های متعددی متولی امور مربوط به منابع آبی می  باشند. بدین جهت جمع آوری داده  های مورد نیاز جهت انجام مطالعات با مشقت  های فراوانی همراه است. بنابراین ایجاد یک بانک داده جهت انسجام بخشیدن به اطلاعات موجود پیشنهاد می  گردد. اجرای این امر خود به شناخت نواقص موجود و درک اطلاعات و مطالعات مورد نیاز کمک شایانی می  نماید.

شبیه  سازی نوسانات سطح آب  زیرزمینی با استفاده از کد MODFLOW و پیش  بینی فرونشست در دشت کاشمر

 جهت مطالعه دقيق  تر تغییرات سطح تراز آب  زیرزمینی، تعدادی چاه مشاهده  ای جدید در نقاطي كه تراكم شبكه پيزومتري كم مي  باشد حفاری و همچنین میزان تاثیر چاه  های بهره  برداری برروی از چاه  های مشاهده  ای به دقت مطالعه شود.
v انجام دقيق آزمايشات پمپاژ در نواحي مختلف آبخوان، به  منظور دستيابي به ضرايب هيدرودینامیکی نقاط مختلف دشت.
v بررسی دقیق  تر لایه  های زیرسطحی، عمق سطح آب و سنگ  کف و مشخصات رسوبات عمق با انجام عملیات ژئوالکتریک گسترده  تر و انجام حفاری  های ژئوتکنیکی تا زیر سطح آب  زیرزمینی.
v مطالعه دقیق  تر تغییرات ارتفاعی سطح زمین با استقرار ایستگاه  های GPS ثابت و استفاده از اطلاعات دقیق سنجش از دور.

عوامل مؤثر بر میزان کربن معدنی و آلی محلول (DIC و DOC) در منابع آب و ترکیب ایزوتوپی آن‌ها δ13C-DIC) و δ13C-DOC)

پیشنهاد می‌شود در صورت تأمین منابع مالی، نمونه برداری و اندازه گیری ایزوتوپی به تعداد بیشتری و در سطح وسیع‌تری از منابع آبی صورت پذیرد که امکان تحلیل‌های آماری وجود داشته باشد. همچنین نمونه گیری به صورت فصلی و حتی ماهیانه انجام شود که بتوان نتایج دقیق‌تری بدست آورد. همچنین پیشنهاد می‌شود که غلظت کربن آلی محلول که در واقع به عنوان یکی از شاخص‌های آلاینده آلی در منابع آبی محسوب می‌شود، در تمام منابع آبی موجود در حوضه های ایران، بررسی شود تا بتوان با اندازه گیری و بررسی غلظت کربن محلول و ترکیب ایزوتوپی آن در نمونه های آب، به میزان آلودگی آب به مواد ارگانیکی پی برد.

مطالعات GIS و RS، کاني سازي، تعيين سن و منشا توده  هاي نفوذی منطقه هلاک آباد سبزوار

با توجه به مطالعات ناحیه  ای سن سنجی و تعیین منشا سنگهای آتشفشانی در جهت تکمیل مدل ژئودینامیک ناحیه ضرورت دارد. در همین راستا مطالعات پترولوژی و سن سنجی واحدهای افیولیتی ضرورت دارد و لازم است در آینده مورد توجه قرار گیرد.
مطالعات زمین ساختاری و تکتونیکی در خصوص رفع ابهامات و بررسی دقیق مکانیسم گسلها موثر خواهد بود.
در این رساله جهت شناسایی نواحی مستعد کانی  سازی و پیشنهاد نقاط جدید برای حفاری از روشهای مختلف وزن دهی و تلفیق استفاده گردید. لایه  های مورد استفاده شامل واحدهاى زمين  شناسى، دگرسانی، گسلها، ژئوشیمی رسوبات رودخانه  ای و خرده  سنگی، پراکندگى معادن و انديسهاى معدنى هستند. نتایج نشان می  دهد در بین روشهای مختلف، نتایج روش منطق فازي و
AHP كه هم وابسته به مدل‌هاي مفهومي كاني‌سازي و هم وابسته به اطلاعات مورد تفسير مي‌باشند، مناسب‌ترين روش جهت مکان یابی نقاط جدید حفاری در اين پروژه هستند. در تمام مدلهای ارائه شده، منطقه جنوب روستای هلاک  آباد و شرق آن دارای اولویت بالاتری بدست آمد.
به علت آنکه هزینه  های حفاری بالا است پیشنهاد می  شود مناطق مذکور ابتدا با روشهای ژئوفیزیک بررسی شوند. در منطقه مورد مطالعه کانیهای سولفیدی از جمله پیریت به مقدار فراوان حضور دارد که می  تواند باعث تشکیل ناهنجاری در روش پلاریزاسیون القایی شوند. همچنین تمرکز کانیهای سولفیدی هادی برای استفاده از روش الکترومغناطیسی ایده  ال است. لذا جهت بررسیهای ژئوفیزیکی استفاده از دو روش اخیر می  تواند در شناسایی زونهای کانه  دار عمقی احتمالی موثر واقع شود. با توجه به نتایج بدست آمده جهت حفاریهای قبلی در آزیموت مناسب نبوده است و پیشنهاد می  شود حداقل در سه گمانه قائم بطول حداقل 250 متر حفاری انجام شود.
در پژوهشهای آینده همچنین می  توان از نتایج داده  های ایزوتوپ پایدار استفاده نمود. تغییرات ایزوتوپ سولفور در برخی نهشته  های کانساری مشخص شده است. با تعیین منشا سولفید، سیلیس و کربنات می  توان رخداد کانی  سازی منطقه را با جزئیات بیشتری تفسیر نمود.

مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی سنگ  های آذرین شرق قاسم آباد دهنه (جنوب غرب نیشابور)

 بررسی  های سن سنجی دقیق بر اساس ایزوتوپ  های ناپایدار در منطقه پیشنهاد می  گردد.
v انجام مطالعات سیالات درگیر (تعیین شرایط ترمودینامیکی سیالات کانی ساز) و بررسی   ایزوتو  پ های پایدار بر روی سنگ  های منطقه تا اطلاعات دقیق  تری از منطقه در اختیار قرار دهد.
v به علت مشاهده شدن آثار ماده معدنی در توده  های مورد مطالعه وشواهد کانی سازی مس و قرار گیری معدن طلای ارغش با فاصله کمی از منطقه مورد مطالعه و مطالعات آلتراسیون  ها و کانی شناسی این احتمال را می  دهد که منطقه از لحاظ مس دارای ارزش اقتصادی باشد، پس مطالعات زمین شناسی اقتصادی ضروری به نظر می رسد.
v از آنجای که ابهامات و ارتباط واحد  های متنوع منطقه عمدتاً ناشی از اطلاعات بسیار محدود تکتونیکی است، مطالعات ساختمانی و تکتونیکی بی شک حلال بسیاری از معما  ها خواهد بود. لذا بررسی  های دقیق تکتونیکی از منطقه پیشنهاد می  گردد.

مطالعات پترولوژي و ژئوشیمیایی سنگ  های آتشفشانی منطقه شهوار، تربت حيدريه (با نگرشي بر كاربرد آن  ها درصنعت سيمان)

 به منظور تعیین دقیق  تر منشأ و سن سنگ‌هاي ولکانیکی منطقه مورد مطالعه، انجام مطالعات ایزوتوپی پیشنهاد می  گردد.
Ø انجام مطالعات اقتصادی توسط متخصصین رشته زمین شناسی اقتصادی در منطقه مورد مطالعه پیشنهاد می  شود.
Ø با توجه به این  که منطقه از نظر تکتونیکی بسیار تکتونیزه می  باشد. لذا پیشنهاد می  شود که مطالعات تکتونیکی توسط دانشجویان تکتونیک در این منطقه صورت گیرد

مطالعات پترولوژی و ژئوشیمی ناحیه کوه کمر زرد و سنگ  های اطراف آن، خراسان رضوی

 آناليزهاي  ICP-MSجهت بررسي  هاي بيشتر ژئوشيميايي در اين منطقه پیشنهاد می  شود.
v با توجه به این  که منطقه از نظر تکتونیکی بسیار تکتونیزه می  باشد، لذا پیشنهاد می  شود که مطالعات تکمیلی  تر تکتونیکی توسط دانشجویان تکتونیک در این منطقه صورت گیرد.
v به منظور تعیین دقیق  تر منشأ و سن سنگ  های منطقه، انجام مطالعات ایزوتوپی پیشنهاد می  گردد.
v هم  چنین انجام مطالعات سیالات درگیر بر روی سنگ  های منطقه می  تواند اطلاعات دقیق  تری از منطقه در اختیار قرار دهد.

مطالعه کانی شناختی، ژئوشیمیایی و پترولوژیکی توده  های آذرین رودگز بالا (جنوب شرقی بجستان)

 انجام مطالعات ژئوترموبارومتری جهت تعیین دما و فشار توده نفوذی
ü انجام مطالعات ایزوتوپی به منظور تعیین منشاء
ü انجام مطالعات زمین شناسی تکتونیکی دقیق براساس استرس  ها و نیروهای کششی و فشارشی حاکم بر منطقه
ü با توجه به وجود سنگ  های اسیدی در منطقه و حضور پرلیت در این واحدهای سنگی استخراج و فرآوری این ماده معدنی ارزشمند می  تواند باعث رونق اقتصاد مردم منطقه شده و اثرات ناشی از خشکسالی  ها را تا حدود زیادی کاهش داده و مانع مهاجرت مردم روستاها به شهرهای دیگر گردد. همچنین انجام آنالیز ایزوتوپی جهت تعیین آب ثانویه پرلیت  های منطقه و انجام تست  های صنعتی روی این سنگ  ها نیز جهت مطالعات در آینده پیشنهاد می  گردد.

مقایسه خصوصیات کمی وکیفی چشمه‌های اندرخ، مزار و چشمه گیلاس (شمال و شمال غرب مشهد)

نصب تجهیزات اندازه‌گیری و ثبت میزان دبی لحظه‌ای در چشمه‌های منطقه و نمونه‌برداری و سنجش خصوصیات کیفی آن‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر.
* انجام مطالعات ژئوفیزیکی از جمله برداشت‌های ژئوالکتریک جهت تعیین دقیق‌ موقعیت آبخوان وعمق مخزن کارستی.
* نمونه‌برداری و مطالعه مقادیر 13
C (DIC & DOC)، در چشمه‌های کارستی منطقه جهت تفسیر دقیق‌تر منشاء آب و شناخت سیستم کارستی منطقه .
* انجام آزمون  های ردیابی به‌منظور تعیین دقیق  تر حوضه آبگیر هر چشمه. 
* مطالعه‌ی آسیب  پذیری آبخوان کارستی در چشمه  های پرآب منطقه مانند چشمه   اندرخ، به منظور ارائه روش  های مدیریتی لازم جهت حفاظت از این منابع.
* انجام آنالیز شیمیایی
XRD و XRF بر روی نمونه‌های سنگی منطقه و مقایسه آن با ترکیب شیمیایی آب چشمه‌ها.

مقایسه نشست تئوری و نشست واقعی تونل های عمیق متروی شیراز با استفاده از نرم افزار PLAXIS 2D

 در این پژوهش، روند بررسی نشست توسط نرم افزاز PLAXIS D2 که یک نرم افزار اجزاء محدود می باشد انجام گرفته است. پیشنهاد میگردد جهت دقت بیشتر از نرم افزار هایی که نتایج آنها بر پایه طراحی شبکه مصنوعی می باشد استفاده گردد.
- پژوهش صورت گرفته تنها بر روی بخشی از مسیر عبوری تونل های متروی شیراز انجام شده است. پیشنهاد میگردد جهت رسیدن به نتایج دقیق تر، این مطالعه بر روی سایر مسیر ها نیز انجام پذیرد.
- پارامتر های زیادی بر میزان نشست پذیری تونل ها موجود می باشد که در این پژوهش تنها به اثر فراسنج های فیزیکی- مکانیکی و عمق تونل بر نشست پرداخته شده است. پیشنهاد میگردد عوامل دیگری همچون مشخصات مکانیکی لاینینگ، قطر تونل، بار های وارده نیز در تحقیقات مورد استفاده قرار گیرد.
- پیشنهاد برای ارائه معادلات تجربی پیش بینی نشست که در آن ها جنس زمین، لایه های خاک، روش حفاری و سطح آب زیرزمینی و ... لحاظ گردد.

مکان یابی لندفیل شهری شهر رامهرمز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و تحلیل سلسله مراتبی(  (AHP

 تعدای جمعیت عشایر در نزدیکی محل احداث لندفیل جدید ساکن هستند که باید قبل از احداث لندفیل در خصوص انتقال آنها، تملک اراضی و حصارکشی محل دفن اقدامات لازم صورت گیرد.
Ø در این تحقیق بافت خاک عمقی محل جدید احداث لندفیل به دلیل عدم زمان کافی تعیین نشده وبرداشت های میدانی سطحی بوده است، لذا پیشنهاد می شود با حفر چاه دستی ویا گمانه بافت خاک در عمق تعیین گردد.
Ø جهت تجزیه و تحلیل دقیقتر GIS،  ورود لایه های اطلاعاتی بیشتر سبب جواب های دقیق تر خواهد شد. پیشنهاد می شود که با استفاده از مطالعات ژئوفیزیکی و حفر چاه و گمانه های اکتشافی از وضعیت لایه های زیرسطحی، از عمق سطح آب زیرزمینی، کیفیت آبها، جنس طبقات زیری، گسلهای پنهان، سنگ بستر و ضخامت آبرفت اطلاعات کافی بدست آید و در تجزیه و تحلیل نهایی شرکت داده شود تا تجزیه و تحلیل با دقت بیشتری صورت گیرد.

مطالعات زمین شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار سنگ آهن فرزنه تایباد (خراسان رضوی)

 طی مطالعات صورت گرفته در منطقه، درجه حرارت تشکیل اسکارن، بر اساس کانی های اسکارنی،
کانه های اکسیدی و سولفیدی موجود در منطقه با استفاده از دیاگرام های مربوطه انجام گرفت، پروژه های بعدی
در زمینه مطالعات سیالات درگیر قادر خواهد بود دمای دقیق تری از تشکیل اسکارن و زون های آلتراسیونی
منطقه را در اختیار قرار دهد.
ü مطالعات ایزوتوپی پایدار بر روی زون های کانی سازی به منظور تعیین منشأ محلول کانه دار.
ü مطالعات ایزوتوپی Sr 87 /Sr 86  بر روی توده های نفوذی منطقه به منظور تعیین منشأ و پتروژنز.
ü تعیین سن دقیق توده های نفوذی منطقه.
ü با توجه به وجود هماتیت و گوتیت به عنوان کانه اصلی و همچنین مقادیر جزئی مگنتیت در منطقه، پیشنهاد می شود مطالعات ژئوفیزیکی به صورت مغناطیس سنجی و گرانی سنجی در منطقه و نواحی اطراف
انجام شود.
ü انجام مطالعات تکتونیکی به منظور درک بهتر منطقه از نظر ارتباط کانی سازی با گسل های موجود در منطقه.
ü بر اساس نتایج به دست آمده، با توجه به این که احتمال می رود منشأ کانی سازی در فرزنه، توده گرانیتوئیدی برمانی (واقع در قسمت شرقی منطقه) باشد، بنابراین پیشنهاد می شود مطالعات پترولوژیکی و ژئوشیمیایی دقیقی جهت بررسی دقیق ارتباط آن با کانی سازی موجود در منطقه انجام شود.

مطالعات زمین  شناسی، کانی  سازی (طلا- مس)، آلتراسیون، سن  سنجی و منشا توده‏های نفوذی ارغش- قاسم  آباد (شمال شرق ایران)

جهت تایید فرضیه ارتباط لامپروفیرها با کانی  زایی طلا پیشنهاد می  گردد:
1- همزمان مطالعات سیال درگیر از دو نمونه لامپروفیر و رگه کوارتز مرتبط با آن انجام گیرد.
2- سن  سنجی آرگون- آرگون بر روی سرسیت یا مسکویت  های هیدروترمالی و نیز روی بیوتیت یا آمفیبول حاشیه دایک لامپروفیر انجام شود.
3- به کمک تجزیه
ICP-MS روی سولفیدهای ماگمایی موجود در بیوتیت یا آمفیبول لامپروفیرها و همچنین سولفیدهای موجود در رگه  های طلادار  می  توان ارتباط آنها را بررسی کرد.
4- مطالعات ژئوفیزیک جهت شناسایی گسترش عمقی لامپروفیرها انجام گیرد.

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                                         bazgasht

  

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

پالئواکولوژي، پالینوفاسیس و چینه نگاری سکانسی سازند خانگیران در شرق کپه داغ (برش ناودیس چهل کمان)

پیشنهاد می شود نظیر همین پژوهش با کمک دو گروه فسیلی دیگر، در سایر برش های ائوسن کپه داغ و به خصوص برش تیپ سازند خانگیران در درگز، انجام گردد.
لازم است داده های هر سه گروه فسیلی (فرامینیفریده ها، نانوپلانکتون های آهکی و داینوسیست ها) به صورت همزمان با استفاده از داده های آماری دسته بندی تحلیل و نتایج آن در مفهوم پالئواکولوژی تفسیر گردد. برای بازسازی بهتر رژیم های رسوبی - جریانی حاکم بر دریای ائوسن کپه داغ نیز می توان به صورت توأمان از داده های میکروفاسیس و پالینوفاسیس بهره برد.

مطالعه پتانسيل آلایندگی عناصر سنگين در آبرفت‌هاي منطقه غرب كوهسرخ و اثرات زيست‌محيطي آن

 امکان گیاه  پالایی سایر عناصر مثل Ni, Co و Mn توسط نمونه  های گیاهی منطقه مورد بررسی قرار گیرد.
• نمونه  برداری گسترده  تری از گیاهان منطقه به منظور بررسی توانایی جذب فلزات سنگین روی آن  ها انجام گیرد
• به منظور بررسی دقیق  تر تغییر ویژگی  های فیزیکوشیمیایی در خاک  های منطقه نمونه  برداری از پروفیل  های عمقی صورت گیرد.
• جهت بررسی تغییرات غلظت آنیون  ها و کاتیون  های اصلی نمونه  برداری در فصول تر نیز انجام گیرد.

ارزیابی اثرات خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی دشت فسا در استان فارس

 مطالعه سوابق خشکسالی در کشور برای کمک به شناسایی دوره خشکسالی و شدت و مدت آن در مناطق مختلف
- توجه بیشتر به دانش بومی در ارتباط با اقدامات پیشینیان در مورد خشکسالی، جمع آوری، آنالیز و امکان استفاده مجدد
- از آنجا که استان فارس دارای تنوع اقلیمی می  باشد و اکثر مناطق استان در معرض خطر خشکسالی می  باشند  ، پیشنهاد می  شود برنامه  ریزی صحیح و بهینه بر اساس ریسک وقوع خشکسالی برای استفاده از منابع آبی موجود انجام شود. به این منظور لازم است به طور مستقل و مجزا برای محدوده هر ایستگاهی یک برنامه  ریزی مناسب صورت گیرد  .
- یکی از مشکلات عمده  ای که در اکثر اقلیم  ها و مناطق استان وجود دارد فقدان و یا نقص داده-های هواشناسی برای مدت طولانی می  باشد  . بنا بر این، توصیه می  گردد با تجهیز و یا تأسیس ایستگاه  های هواشناسی در تمام مناطق و اقلیم  های استان  ، بانک اطلاعاتی کامل و جامعی برای استفاده توسط محققین  ، مدیران  ، برنامه  ریزان و مسئولین ذیربط ایجاد گردد  .
- با توجه به این که قبل از بررسی خشکسالی و پیش  بینی آن در منطقه و تعیین مناطق تحت ریسک این پدیده، نیاز به کمی نمودن این پدیده می  باشد و این امر با استفاده از نمایه  های خشکسالی انجام  پذیر است، از این  رو توصیه می  شود قبل از بررسی خشکسالی مناسب  ترین نمایه در منطقه تعیین شود و بررسی  های لازم بر اساس آن انجام گردد  .
- پیشنهاد می  شود که با توجه به مزایای شاخص
SPI از این شاخص برای پایش خشکسالی  کشاورزی  ، هواشناسی و منابع آبی با توجه به خصوصیات شاخص استفاده شود و مقادیر این شاخص با شاخص  های دیگر پایش خشکسالی مانند شاخص پالمر و درصد نرمال بارندگی و ... مقایسه و برتری این روش  ها نسبت به یکدیگر در زمینه  های مختلف مشخص گردد.
-   از جمله مواردي که در شاخص
SPI کمتر مورد توجه قرار گرفته است، DM يا بزرگي خشکسالي است. اين معيار سنجش خشکسالي به نوعي رابطه مستقيمي با تعداد ماه  هاي مواجه با خشکسالي و هم  چنين شدت خشکسالي در هر ماه (  مقدار SPI) دارد. به دليل جامع  تر بودن اين ويژگي پيشنهاد مي  شود که براي ارزيابي ميزان آسيب  پذيري يک منطقه به خشکسالي هواشناسی از اين معیار هم در کنار پارامترهایی هم  چون تداوم خشکسالي و يا تعداد دوره  های مواجه با خشکسالي استفاده گردد.
- در این تحقیق از روابط رگرسیونی به منظور تعیین میزان تأثیرپذیری کمی و کیفی آب  های زیرزمینی از شاخص خشکسالی استفاده گردید  ، که بکارگیری این روابط در این  گونه مطالعات در مناطق مختلف نیز پیشنهاد می  گردد  .
- پیشنهاد می  شود به منظور تبدیل اطلاعات نقطه  ای به منطقه  ای در حوضه آبریز فسا و نواحی مجاور آن از روش 
IDW با درجه دو به منظور پهنه  بندی خشکسالی و از روش کریجینگ معمولی با پیروی از مدل نمایی به منظور پهنه  بندی بارندگی استفاده گردد.
- برآورد آبدهی ویژه با روش ارائه شده در این تحقیق برای دشت  هایی که فاقد شبکه چاه پیزومتری هستند، بدلیل عدم دقت در اندازه  گیری تغییرات سطح ایستابی از دقت بالایی برخوردار نبوده و از این  رو پیشنهاد می  گردد در دشتهای دارای شبکه پیزومتری بکار گرفته شود  .
-   نظر به این که برآورد آبدهی ویژه با روش پیشنهاد شده در این تحقیق به دقت پارامتر  های بیلان بستگی خواهد داشت، بنابراین نصب کنتور در محل  های بهره  برداری در سطح کشور، به منظور افزایش دقت برآورد میزان تخلیه، پیشنهاد می  گردد.
- از آنجا که منابع آب زيرزميني تنها منبع تأمين کننده آب براي مصارف مختلف در حوضه آبریز فسا مي  باشد و متأسفانه اين منطقه تحت تأثير خشکسالي  های متوالی نيز قرار گرفته  است  ، بنا  بر  اين انجام اقدامات مديريتي به منظور کاهش اثرات منفی اين پديده در اين منطقه  ، الزامي است.

علاوه بر موارد فوق موارد زیر نیز با توجه به مشکلات و تنگناهایی که در این پایان  نامه موجود بود (از جمله محدویت زمانی) و بر اساس تجربیات بدست آمده از انجام این پایان نامه پیشنهاد می شوند:
- پیشنهاد می  شود که روش  های متفاوت پهنه  بندی برای کل کشور در قالب یک طرح مطالعاتی صورت پذیرد تا بتوان از آن  ها برای مدیریت بهتر خشکسالی  ، تبدیل مدیریت بحران به مدیریت ریسک، بیمه محصولات کشاورزی و... استفاده کرد  .
- پیشنهاد می  شود که پهنه  بندی و بررسی خشکسالی بر اساس شاخص منبع آب زیرزمینی (GRI) به منظور مدیریت بهتر منابع آب زیرزمینی در کلیه مناطق کشور (با آمار کافی) انجام گردد  .
- در راستای افزایش توان و منابع علمی  ، پروژه  های تحقیقاتی بیشتری جهت تعیین مدل  های درون  یابی برای عرصه  های مختلف در کشور انجام شود  . تکرار تحقیق مشابه با توجه به شرایط اقلیمی مختلف موجود در کشور به جهت دستیابی به دستورالعمل جامع در سطح کشوری توصیه می  گردد  .
- با توجه به تأثیر  پذیری شدید منابع آبی از نحوه توزیع زمانی و مکانی بارندگی پیشنهاد می  شود که تحقیقاتی در رابطه با چگونگی ارتباط خشکسالی هواشناسی و خشکسالی هیدرولوژیکی در استان فارس بعمل آید  . بخصوص با توجه به این که در دوره  های خشکسالی منابع آب زیرزمینی بیشتر مورد استفاده قرار می  گیرند  ، پیشنهاد می  شود که تحقیقاتی در رابطه با تأثیر خشکسالی هواشناسی بر منابع آب زیرزمینی در مناطق مختلف استان بعمل آید¬

ارزیابی پارامتر های موثر سنگ شناسی در میزان سایش خاک به کمک دستگاه LCPC

 انجام تحلیل رگرسیون چندگانه بین پارامترهای موثر بر سایش (متغیرهای مستقل) و ضریب LAC که سایر محققین آنها را ارائه کرده اند و مقایسه آن با رابطه ارائه شده در این پایان نامه
2- مقایسه نتایج حاصل از رابطه ارائه شده در این تحقیق با نتایج حاصل از آزمون  های مشابه آزمایشگاهی انجام شده توسط سایر محققین و تصحیح احتمالی این رابطه.
3-  توسعه و تکمیل بانک داده  های ارائه شده در این تحقیق و اصلاح ضرایب رابطه معرفی شده
4- انجام تحلیل بر روی بانک داده های ارائه شده در این تحقیق بوسیله روش  های دیگری مانند شبکه عصبی و ...
5- ادغام نتایج حاصل شده از این مطالعه با روش های دیگر اندازه گیری سایش برای رسیدن به یک مدل منسجم و بهبود رابطه ارائه شده
6- افزایش کمی تعداد پارامتر های مورد بررسی بر روی سایش همچون میزان هوازدگی نمونه، مقاومت تراکمی تک محوری نمونه و ...

ارزیابی پریود غالب خاک در حاشیه گسل جنوب مشهد

استفاده از روش نسبت طیفی تک ایستگاهی و نیز آرایه ای، جهت شناسایی ساختارهای زیر سطحی بخصوص گسل ها در سایر بخش های شهر مشهد توسعه یابد.
- با توجه به جایگاه ویژه شهر مقدس مشهد در کشور، پیشنهاد می گردد شبکه متراکم تری جهت شناسایی دقیق تر پهنه گسلی برداشت شود و نتایج بدست آمده از این مطالعه، با حفر ترانشه یا حفر تعدادی گمانه عمیق مورد ارزیابی قرار گیرد؛ این امر با توجه به افزایش طرح های عمرانی خرد و کلان در حاشیه جنوبی شهر و عدم رعایت حریم گسل فوق در ساخت و ساز حائز اهمیت می باشد

ارزیابی زیست  محیطی و مکانیابی محل دفن زباله  های شهری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS ( مطالعه موردی شهر نیشابور)

این تحقیق می  تواند به عنوان مطالعات مرحله اول پروژه مکان  یابی و احداث مجتمع کارخانجات کمپوست و بازیافت مواد زائد شهر نیشابور و شهرهای اقماری آن قابل ارائه و مطالعات مرحله دوم این پروژه با استناد به آن قابل اجرا و طراحی می  باشد. لذا پیشنهاد می-شود در ادامه این پروژه با شهرداری شهر نیشابور رایزنی و مطالعات مرحله دوم این طرح در دستور کار قرار گیرد.
در مطالعه حاضر از بیش از 4 معیار و 10 زیر معیار استفاده شده است لذا پیشنهاد می-شود معیارهای بیشتری را همچون اراضی ناپایدار، پوشش گیاهی و دیگر مسائل و عوامل تاثیرگذار بر محل  های دفن زباله در نظر گرفته شود.
در مطالعه حاضر بر اساس اطلاعات موجود بوده است لذا توصیه می  شود جهت بررسی  های تکمیلی، مطالعات ژئوتکنیکی در محل  های پیشنهادی صورت گیرد.

ارزیابی کمی و کیفی آب  های زیرزمینی دشت درگز

با توجه به بیلان منفی محدوده درگز، امکان توسعه بهره  برداری از منابع آب محدود است. بنابراین به منظور کاهش کسری مخزن، لازم است اقداماتی مانند اصلاح شبکه آبرسانی شهری و روستایی، حذف چاه  های بهره  برداری غیر مجاز، اجرای سیستم جمع آوری فاضلاب شهری، کاهش زمان کارکرد سالیانه چاه  های بهره  برداری در بخش کشاورزی (با توجه به مصرف 2/81% آب در بخش کشاورزی که در جدول 4-22 ارائه شده است)، اجرای طرح  های تغذیه مصنوعی جهت تقویت آبدهی قنوات آبخوان جنوبی، پیشنهاد می  گردد. همچنین راهکارهای اجرایی زیر برای نیل به اهداف فوق  الذکر پیشنهاد می  شود:
- جلوگیری از افزایش سطح زیر کشت
- نصب کنتورهای هوشمند
- تقویت اکیپ  های بازرسی
- استفاده از روش  های بهینه آبیاری و ایجاد سیستم آبیاری مکانیزه (مانند آبیاری تحت فشار، قطره  ای و ...) و تعیین الگوی کشت مناسب
- افزایش آگاهی عمومی
- ارائه الگوی کشت مناسب با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی
بررسی وضعیت شبکه آبراهه  ها در بخش جنوبی درگز، نشان می  دهد مسیل  های متعددی از ارتفاعات الله اکبر به گستره دشت وارد می  شود که با توجه به امتداد قنوات و انطباق آن  ها با جهت شبکه آبراهه سطحی (شمال شرق- جنوب غرب)، احداث بندهای خاکی کوتاه به منظور تأخیر در جریانات سیلابی نقش مؤثری در افزایش نفوذ آب و تغذیه آبخوان و تقویت آبدهی قنوات ایفا می-کند.
با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، برای پیش  بینی شرایط آبخوان در سال  های آتی (با فرض ادامه وضع موجود)، پیشنهاد می  شود مدل ریاضی دشت درگز تهیه شود.

برای بهبود کیفیت آب زیرزمینی نیز پیشنهاد می  شود:
- به منظور مطالعه تغییرات کیفیت آب زیرزمینی در طول زمان، از منابع آبی مشخص و ثابت نمونه  برداری انجام شود
-  اجرای پروژه  های تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب
-  تغییر کاربری اراضی
- کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و استفاده کمتر از کودهای شیمیایی
- بررسی چگونگی دفع فاضلاب  های شهری و روستایی و اصلاح آنها (در صورت نیاز)

ارزیابی مناطق مستعد پتانسیل منابع آب زیرزمینی ارتفاعات هزار مسجد -  در محدوده کلات نادری  تا زنگلانلو - به کمک فنآوری های GIS و RS

نقشه نهایی پتانسیل آب زیرزمینی از طریق نقشه‌های معیار مختلف تهیه شده و منابع اطلاعاتی می‌توانند در طی زمان با اضافه کردن اطلاعات جدید به روز شوند. پتانسیل یابی آب زیرزمینی، به علت هزینه کم و همچنین زمان بر نبودن، در هر منطقه قبل از انجام مطالعات ژئوفیزیک گسترده و حفاری توصیه می‌شود. 
- بهترین مناطق پتانسیل یابی مشترک در سه مدل پتانسیل یابی شده شامل مناطقی از شمال روستای سررود، جنوب لائین نو در محدوده روستاهای خاکستر و چهارراه و همچنین بخش‌هایی از مناطق جنوبی روستای زنگلانلو می‌باشد. لذا این مناطق به عنوان مناسب‌ترین محل جهت انجام مطالعات تکمیلی ژئوالکتریک و تعیین محل حفاری چاه‌های آهکی به سازمان‌های زیربط پیشنهاد داده می‌شود. حفر پیزومتر و بررسی ژئوفیزیکی صحرایی در آهک‌های منطقه از ضروریات می‌باشد که در صورت وجود می‌توان از اطلاعات آن‌ها جهت اعتبار بخشی بیشتر، استفاده کرده و به تمام منطقه تعمیم داد.
- با توجه به بازدید از موقعیت برخی چشمه‌ها و عدم انطباق کامل با داده‌های موجود توصیه می‌شود تا جهت اطمینان از اطلاعات و موقعیت چشمه‌های منطقه، برداشت موقعیت چشمه‌های مهم با
GPS و همچنین نمونه برداری از آب این چشمه جهت آنالیز پارامترهای کیفی به صورت دقیق‌تر و با دقتی بهتر انجام شود.
- به علت وسعت زیاد محدوده مورد مطالعه و عدم امکان توجه کافی به جزئیات معیارهای مختلف، پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آتی هر یک از تاقدیس‌ها به تنهایی مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین با وجود کم آبی در دشت‌های منطقه به خصوص دشت مشهد و درگز و با توجه به پتانسیل بالای کارست در منطقه، مطالعه بیشتر پتانسیل آب زیرزمینی سازندهای کارستی و سخت زون کپه داغ طی تحقیقات آتی پیشنهاد می‌شود.
- استفاده از منطق فازی در وزن دهی به روش
AHP جهت رفع کاستی‌های موجود در اختصاص اعداد به مقایسه زوجی، اعمال نظر بهتر کارشناسان و همچنین در نظر گرفتن محدوده برای وزن‌های نسبی پیشنهاد می‌گردد. با توجه پاسخ مناسب استفاده از منطق فازی در پتانسیل‌یابی آب زیرزمینی، کاربرد این نظریه در سایر مسائل مربوط به آب زیرزمینی توصیه می‌گردد

ارزيابي آسيب‌پذيري کیفی سفره آب‌های زيرزميني با استفاده از مدل DRASTIC و تکنیک‌های  GIS
(مطالعه موردی: آبخوان دشت امامزاده جعفر گچساران)

انجام بررسی‌های اکتشافی تکمیلی برای شناسایی دقیق خصوصیات محیط آبخوان و منطقه غیراشباع و هدایت هیدرولیکی
2- مطالعه تکتونیک و زمین ساخت منطقه جهت بررسی وضعیت و شناسایی درزه‌ها، گسل‌ها و شکستگی‌ها در منطقه و تاثیر آنها در انتقال آلودگی
3-  با توجه به اینکه کاربری غالب در دشت کشاورزی می‌باشد، نمونه‌برداری با پراکندگی مناسب و گسترده در سطح دشت از منابع آب‌زیرزمینی و تهیه نقشه پهنه‌بندی غلظت نیترات
4- تهیه نقشه کاربری اراضی منطقه به صورت کامل و جامع
5- در مواردی که برخی از پارامترها دارای عدم قطعیت هستند، پیشنهاد می‌گردد ابتدا مدل
DRASTIC با عدم قطعیت موجود اجرا شده و سپس تحلیل حساسیت صورت پذیرد. اگر حساسیت مدل به پارامتر دارای عدم قطعیت زیاد نباشد می‌توان از نتایج مدل استفاده کرد در غیر این صورت یا بایستی اطلاعات مورد نیاز فراهم گردد یا روش دیگری انتخاب شود. یکی از معایب روش این است که رتبه‌بندی و ارزش‌گذاری پارامترها تا حدودی کارشناسی است، بنابراین همین مسئله خود باعث بروز عدم قطعیت در نتایج می‌شود. برای رفع این ایراد پیشنهاد می‌گردد تحقیقات در خصوص آسیب‌پذیری ویژه آبخوان نسبت به آلاینده‌های معمول مانند نیترات، آفت کش‌ها و سایر آلاینده‌ها انجام گردد

بایواستراتیگرافی و محیط رسوبی نهشته  های کرتاسه تحتانی امان آباد و نواحی اطراف
(جنوب مشهد)

 با توجه به فراوانی و تنوع بالای جلبک  های آهکی در برش  های مورد مطالعه و نبود وقت کافی برای مطالعه کامل این میکروفسیل  ها، در این مطالعه تعدادی از این میکروفسیل  ها شناسایی گردید بنابراین پیشهاد می  شود جلبک  های آهکی نهشته  های کرتاسه تحتانی منطقه به صورت سیستماتیک و در قالب یک پایان نامه کارشناسی ارشد یا تز دکتری مورد بررسی بیشتر قرار گیرند.
2. همانگونه که در بخش لیتواستراتیگرافی ذکر شد نهشته  های کرتاسه تحتانی منطقه از یک بخش آواری در قاعده و یک بخش کربناته در بالا تشکیل شده  اند اما در نقشه زمین شناسی مشهد بخش آواری این نهشته  ها نمایش داده نشده است بنابراین پیشنهاد می  شود نقشه زمین شناسی چهار گوش مشهد بازنگری شده و این بخش اصلاح گردد.
3. پیشنهاد می شود نهشته های کرتاسه تحتانی منطقه به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته و با نهشته های این سن در سایر زون ها تطابق داده شود،این کار به مشخص شدن موقعیت زون بینالود در بین زونهای ساختاری ایران کمک شایانی می کند.

بایواستراتیگرافی سازند سرچشمه بر مبنای آمونیت ها در برش چینه شناسی پیغو
(غرب حوضه رسوبی کپه داغ)

 با توجه به فراوانی اربیتولین ها (فرامینیفرا) در مارن ها و سنگ آهک های این سازند پیشنهاد می شود که مطالعات فسیل شناسی بر اساس این گروه فسیلی انجام پذیرد.
• وجود سایر گروه های ماکروفسیلی مانند خارپوستان، پلسی پودا و . . . می تواند بسترساز مطالعات فسیلی مناسبی در آینده باشد

بایواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس ماله کوه(جنوب باختری استان لرستان)

پیشنهاد می شود با استفاده از روش آنالیز ایزوتوپ استرانسیوم سن دقیق مرز آسماری – شهبازان  تعیین گردد.
2-مطالعه جامع و فراگیری در مورد دیاژنز سازند آسماری در برش مذکور انجام گیرد.
3-در مورد بایوزون مربوط به رسوبات آکیتانین در مناطقی که فسیل های شاخص آن کم است، مطالعات بیشتری صورت گیرد.
4-از آنجا که تاکنون مطالعات خاصی بر روی استراکد های سازند آسماری صورت نگرفته ، پیشنهاد می شود بر روی این گروه فسیلی مطالعاتی انجام شود.
5-پیشنهاد می شود بر روی  چینه نگاری سکانسی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس ماله کوه مطالعات دقیقی انجام پذیرد.

بررسی  خصوصیات  ژئوتكنيكي و تحليل رفتار خاك در مسير تونل انرژي رضايي- عباسپور شهر مشهد

به جاي استفاده از قطعات بتني پيش ساخته  در بدنه  ي تونل از مواد اپوكسي  و فايبرگلاس جهت بدنه استفاده شود.
- حفر گمانه هاي بيشتر به منظور ارزيابي دقيق تر پروفيل خاك به جهت طراحي تونل و جلوگيري از وقوع پديده هاي پيش بيني نشده
- انجام عمليات تزريق قبل از حفر تونل به منظور پايدارسازي سقف و يا نصب قاب هاي فولادي همزمان با انجام عمليات حفاري به منظور سرعت بخشيدن به پروژه و كاهش هزينه هاي مربوط به تزريق
- مطالعه  ي دقيق محل چاه هاي جذبي، تأسيسات گذشته و قنات هاي از قبل موجود در منطقه، به ويژه در مسير رضوي – شهدا و انجام تمهيدات لازم جهت پايداري اين تونل به جهت تحمل سربار وارده از جانب هتل ها و مراكز تجاري در دست احداث در محدوده


بررسی اثرات خشکسالی و برداشت بر منابع آب زیرزمینی دشت
تربت  جام- فریمان

 نوین سازی شبکه سنجش ایستگاه  های باران  سنجی و هیدرومتری دشت تربت  جام – فریمان.
- از آنجایی که کمی  سازی پدیده خشکسالی توسط یکی از نمایه  های خشکسالی انجام  پذیر است. از اینرو پیشنهاد می  شود، قبل از بررسی خشکسالی مناسبترین شاخص در دشت تعیین شود تا بررسی  های لازم بر اساس آن انجام گیرد.
- جلوگیري از برداشت و پمپاژ غیرمجاز آب در بالادست سد فریمان از اقداماتی است که به مدیریت منابع آب زیرزمینی کمک می  کند.
- پیشنهاد می  شود که پهنه  بندی خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص
SDI به منظور اجرای راهکارهای مدیریتی مناسب در بخش منابع آب سطحی و همچنین بررسی خشکسالی با استفاده از شاخص منابع آب زیرزمینی GRI به منظور مدیریت منابع آب زیرزمینی در دشت مذکور انجام گیرد.
- به منظور بررسی دقیق  تر تاثیرات خشکسالی هواشناسی بر کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی، هدایت الکتریکی در ایستگاه  های هیدرومتری و در چاه  های کیفی دشت تربت  جام - فریمان به صورت ماهانه و مرتب (یک مرتبه در ماه در یک روز معین و در هر چاه) اندازه  گیری شود تا بتوان به نتایج  دقیق  تری دست یافت.
- به منظور بررسی دقیق  تر تاثیرات خشکسالی هواشناسی بر کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی، سایر پارامترهای کیفی از قبیل
TDS، کلر، سدیم و ... در چاه  های کیفی دشت به صورت منظم اندازه-گیری شود تا امکان بررسی تاثیرات خشکسالی برآن  ها در دشت مذکور وجود داشته باشد.
-   با توجه به وجود دو كارخانه قند فريمان و قند تربت  جام که مهمترین فعالیت  های صنعتی در دشت محسوب می  شود و با توجه به اینکه چغندرقند بدليل مصرف بالاي آب و نيز كمبود آب در منطقه توجيه علمي و اقتصادي ندارد، پیشنهاد می  شود نسبت به کشت محصولاتی از قبیل چغندرقند و فعالیت  های صنعتی مربوط به آن در منطقه تجدید نظر به عمل آید.

بررسی آلودگی و اثرات زيست‌محيطی ناشی از آرسنیک در آبرفت‌های منطقه کلاته‌چوبک  واقع در شمال کاشمر،
زمينه‌ای برای پژوهش‌های ايمنی‌شناسی سلولی-‌مولکولی در گوسفندان منطقه

• بررسی تحرک آرسنیک و سایر عناصر سمی در محیط
• پايش دائم و دوره‌اي آرسنيك و آنتیموان در منابع آب و خاک منطقه
• ارزیابی روش‌های جدید بیولوژیکی جهت حذف آرسنیک و آنتیموان از محیط
• تعیین و بررسی دقیق‌تر مقدار آرسنیک و آنتیموان در خون، مو و ادرار ساکنین منطقه مورد مطالعه
• تعیین مقدار آرسنیک و آنتیموان در خون و بافت‌و محصولات دام‌های منطقه
• تعیین مقدار آرسنیک و آنتیموان در گیاهان و محصولات کشاورزی منطقه
• بررسی‌های سلولی-مولکولی بیشتر و دقیق‌تر در ارتباط با اثرات آرسنیک و همچنین آنتیموان بر روی سیستم ايمنی حیوانات و انسانها

بررسی و پهنه بندی پتانسیل خطر زمین‌لغزش در حوضه آبریز سد شیرین دره

با توجه به اهمیت در دسترس بودن نقشه زمین‌لغزش‌های موجود به منظور شناسایی دقیق عوامل موثر در حرکات توده‌ای و میزان تاثیر هر یک از این عوامل، تهیه نقشه نقاط و پهنه‌های لغزشی منطقه با دقت بالا ضروری و حتی المقدور بیشتر لغزش‌های منطقه با پیمایش صحرایی مورد شناسایی قرار گیرند.
از آنجایی که شرایط وقوع و عوامل موثر در وقوع هر یک از انواع زمین‌لغزش‌ها متفاوت می‌باشد لذا پیشنهاد می‌شود تا در مطالعات بعدی انواع زمین‌لغزش‌ها به صورت جداگانه و با شرایط خاص خود مورد مطالعه قرار گرفته و این مهم در تهیه نقشه پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش لحاظ شود.
با توجه به حجم بالای رسوبات ورودی به مخازن سدها به منظور کاهش نسبی اثرات وقوع لغزش‌ها در این منطقه پیشنهاد می‌شود طرح‌ها و عملیات‌های آبخیزداری با دقت بالا در این حوضه مورد توجه قرار گیرد

بررسی توزیع و تأثیرات زیست محیطی تابش رادیونوکلوئیدهای طبیعی
در بعضی از نمونه های رسوبات، سنگ های رسوبی و سنگ های آذرین ایران

بالا بودن رادیواکتیویته نمونه  های بوکسیتی بیانگر این امر است که برای اکتشاف و شناسایی این نهشته‌ها می‌توان از روش  های پرتوسنجی استفاده نمود.
به دلیل مشاهده تغییر رادیواکتیویته رادیونوکلوئیدهای مختلف (به خصوص توریم و پتاسیم) با تغییر جنس بوکسیت-ها از روش طیف سنجی می‌توان برای مراحل اکتشافی و تفکیک انواع بوکسیت استفاده بشود.
با توجه به بالا بودن رادیواکتیویته نمونه  های گل قرمز توصیه می  شود موارد استفاده آن با ملاحظات بیشتری صورت بپذیرد.
با توجه به بالا بودن رادیواکتیویته اورانیوم در زغال سنگ چشمه گل تربت جام پیشنهاد می‌شود که تحقیقات رادون متری بر روی منابع آب و هوای داخل خانه  های روستای فیروزکوه که در نزدیکی معدن می‌باشد صورت بپذیرد.
به دلیل بالا بودن اکتیویته 238
U نمونه برداشته شده از زغال سنگ چشمه گل می‌توان از این زغال جهت استحصال اورانیوم استفاده بشود و موارد استفاده غیر از این مورد نیز باید محدود بشود.

 در راستای دست یابی به نتایج بهتر پیشنهاد می  شود:
به دلیل قدرت تفکیک (رزولوشن) پایین سیستم آشکارسازی NaI(Tl) بهتر است از سیستم  های با رزولوشن انرژی بالا مانند آشکارساز ژرمانیوم استفاده بشود.
از آنجایی که افزایش تعداد نمونه  های مورد طیف سنجی گاما دقت محاسبات را بیشتر و خطا را کاهش می  دهد بنابراین بهتر است که در مطالعات بعدی تعداد بیشتری از نمونه برداشته بشود.
از آنجایی که یک مقطع تهیه شده از یک نمونه نمی‌تواند به درستی بیان کننده کانی شناسی و نوع سنگ باشد پیشنهاد می  شود از لیتولوژی  های برداشته شده مقاطع بیشتری تهیه شده و مورد بررسی قرار بگیرند.
برای بدست آوردن نتایج بهتر در کنار طیف سنجی گاما و بدست آوردن اکتیویته نمونه  ها، آنالیزهای دیگری همچون
ICP و XRD جهت اندازه  گیری غلظت رادیوایزوتوپ  ها و شناسایی فاز کانی شناسی قرار گیرند این رادیوایزوتوپ  ها انجام بشود

بررسي خصوصيات زمين  شناسي مهندسي و ژئوتکنيکي
ساختگاه سد کيار شرقي (سورک)

با توجه به پتانسيل بالاي يخبندان در منطقه ساختگاه، براي جلوگيري از فرسايش خاک  ، ايجاد پوشش گياهي متراکم توصيه مي  شود. همچنين براي جلوگيری از ريزش  هاي سنگي، بر روی سطوح سنگي خرد شده ترانشه حفر شده جهت سر ريز بتن پاشي انجام گردد.
- انجام آزمايشات رديابي به منظور تعيين هر گونه نشت احتمالي ناشي از حفرات انحلالي کارستي, قبل از احداث بدنه سد ضروري است.
- مقاطعي که نتايج
RQD و لوژن معکوس دارند، يعني با وجود درجه درزه  داري پايين, نفوذپذيري بالايي مشاهده مي  شود, جهت آب  بندي بايستي از دوغاب غليظ استفاده شود.
- در مقاطعي که در اثر اعمال پله  هاي فشار در آزمايش لوژن, رفتار آبشستگي و پرشدگي نشان مي  دهند, حتماً قبل از تزريق دوغاب بايد گمانه را شستشو داد تا عمل آب  بندي به بهترين نحو انجام پذيرد. بهتر است آب شستشوي گمانه  ها, تميز باشد.
- به منظور آب بندی پی آبرفتی از ديوار آب  بند استفاده گردد.
- به منظور کنترل نفوذ آب به پانل  های حفر شده جهت ديوار آب  بند و بهبود کيفيت بتن مورد استفاده، از چاه  های زهکشی استفاده شود.
- به منظور تعيين تأثير شيميايي آب منطقه بر بتن ديوار آب  بند، نمونه آب مورد بررسی شيميايي قرار گيرد.
- با توجـه به ضخـامت زياد بخـش آبرفتي، وزن زياد سد و ارتفاع ديوار آب  بند، توصيه مي  گردد ديوار آب-بند از جنس بتن پلاستـيک ساخته شود.
- با توجه به نتايج تزريق آزمايشي، پيشـنهاد مي-گردد پرده تزريق در دو رديف اجرا گردد و گمانه  های رديف دوم در بين گمانه  های رديف اول و با فاصله 6 متری از گمانه  های رديف اول قرار گيرند.
- عمق پرده تزريق در تکيه  گاه چپ حداکثر 100 متر بايد باشد، تا با لايه نفوذناپذير شيلي برخورد داشته باشد

بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی تونل سرریز سد مخزنی هراز

از آنجایی که بررسی ژئوتکنیکی و زمین شناسی مهندسی پروژه  های بزرگی همچون تونل  هاو  سدها همیشه نیاز به بررسی  ها و مطالعات دقیق کارشناسی دارد. لذا این تحقیقات همیشه زمان بر بوده و هزینه  های زیادی را متحمل می  شود. از این رو در این مجال اندک و با توجه به وسع دانشجویی به بررسی برخی از   مشکلات ژئوتکنیکی مربوط به تونل سرریز،در این پژوهش  پرداخته نشده است و به دانشجویانی که قصد مطالعه در مورد دیگر تونل  های این پروژه (تونل آبرسان نیروگاه،تونل انحراف، تونل دسترسی به اتاقک دریچه  ها) و یا مناطق مشابه را دارند پیشنهاد می  شود در بررسی های خود به آنها بپردازند.
در این تحقیق برای بررسی وضعیت توده  های سنگی بیشتر از روش  های تجربی استفاده شده است که پیشنهاد می  گردد برای بررسی دقیق  تر از روش  های عددی و نرم  افزار  های تحلیل پایداری نظیر3
DEC استفاده شود.
همچنین به علت وجود شیل در توده سنگ  های مسیر تونل سرریز پیشنهادمی  گردد بررسی هایی در مورد احتمال وقوع پدیده  های شکفتگی (
Slaking) و لهیدگی (Squeezing) انجام گیرد.

بررسي خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد صفا با تاکید بر خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگهای مارنی

با توجه به این که بسیاری از ویژگی  های فیزیکی و مکانیکی سنگ  های مارنی تابع ترکیب کانیشناسی میباشد پیشنهاد می  شود که بررسی ترکیب کانی شناسی به عنوان آزمایشات شاخص در این سنگها در نظر گرفته شود.
2-  پیشنهاد می  شود مواردی همچون بررسی پتانسیل تورم پذیری (که در این پژوهش با شاخص خمیری رابطه عکس نشان داده)، دوام پذیری و اثر ترکیب شیمیایی بر ویژگی  های ژئوتکنیکی این نوع از سنگ  ها به طور کاملتر و جامع  تر مورد مطالعه قرار گیرد.
3-  در سدهای واقع شده روی پی سنگهای مارنی نمی توان فقط با توجه به رفتار نمونه های تیپ مارن روی ویژگی های ژئومکانیکی آنها قضاوت کرد. در چنین شرایطی پیشنهاد می  شود آزمایشهای بار نقطه ای، دوام و حدود خمیری انجام شود و نتایج آنها با انجام آزمایشهای
XRD وXRF تکمیل گردد. به این ترتیب فراوانی کانی های رسی و نیز اکسید های موجود در ترکیب کانی شناسی مارنها معین شده و قضاوت روی رفتار سنگ در مرحله آبگیری و سپس بهره برداری اطمینان بخش خواهد بود. در این شرایط بهتر می توان نسبت به انتخاب روش آبندی اقدام کرد زیرا با توجه به میزان تراوش مجاز آب از پی ممکن است سنگهای دارای دوام کم و شاخص خمیری بالا به علت وارفتگی زیاد کارائی دیواره آبند اجرا شده را کاهش دهند.
4-  بعضی از پارامترهایی که در طبقه بندیهای مهندسی سنگ  ها ارائه شده است در مورد سنگ  های مارنی کاربرد نداشته و یا نقش آنها ناچیز می  باشد (مانند
RQD) بنابراین توصیه می  شود که پارامترهای دیگری نظیر ترکیب شیمیایی، خواص خمیری، شاخص  های دوام و تورم در طبقه بندی  های مهندسی مارن  ها بکارگرفته شود.
5-  گسترش سازند  های مارنی و وجود گچ بر روی کیفیت آب سد تاثیر گذار خواهد بود این مسئله به نیاز به بررسی بیشتر دارد 
6-  با توجه به این که حدود نیمی از درزه  ها از ژیپس پر شده است و احتمال انحلال وجود دارد پیشنهاد می  گردد این مسئله بیشتر مورد توجه قرار گیرد

بررسی ژئوشیمیایی آلودگی ناشی از آرسنیک زمین  زاد در منطقه  ی کوهسرخ کاشمر (چلپو) و اثرات زیست  محیطی آن با اشاره بر سیستم ایمنی و سلامت انسان

با توجه به کانی  سازی موجود در منطقه و حضور دیگر عناصر سمی مانند آنتیموان و بور پیشنهاد می-گردد رفتار این دو عنصر در منابع آب و خاک و تأثیرات این دو عنصر بر سلامتی مورد بررسی قرار گیرد.
2- برای بررسی دقیق  تر تجمع فلزات سمی مانند آرسنیک و آنتیموان علاوه بر اندازه  گیری پارامترها و ویژگی  های مورد بررسی در این رساله، پیشنهاد می  گردد از روش استخراج ترتیبی به  منظور اندازه  گیری آرسنیک در فازهای مختلف خاک (اکسیدها و هیدروکسیدها، مواد آلی و کربنات و غیره) استفاده شود. 
3- با توجه به چند منشأیی بودن سولفات در منابع آب منطقه پیشنهاد می  گردد از مطالعات ایزوتوپ  های سولفور به  منظور تعیین منشأ دقیق سولفات در آب و درک بهتر از مسائل و روابط ژئوشیمیایی حاکم بر منابع آب  استفاده گردد.
4- با توجه به اینکه آلودگی منطقه از نوع زمین  زاد بوده و منابع خاک به  طور طبیعی آلوده به آرسنیک هستند پیشنهاد می  گردد آن دسته از محصولات کشاورزی مورد کشت قرار داده شود که انباشت  گر عنصر سمی آرسنیک نباشند.
5- منابع آب مورد استفاده جمعیت مورد بررسی شدیدا آلوده به آرسنیک بوده و باید تمهیداتی برای رساندن آب سالم به منطقه از سوی سازمان  های ذی  ربط صورت بپذیرد.
6- با توجه به گزارش  های شفاهی و اطلاعات به  دست آمده از سوی مراکز بهداشت منطقه، مردم منطقه از انواعی از بیماری  های پوستی، گوارشی، قلبی و عروقی رنج می  برند که می  تواند متأثر از سمیت آرسنیک باشد بنابراین پیشنهاد می  گردد در مطالعه  ای دیگر جمعیت مورد مطالعه و حجم نمونه  ی وسیع  تری انتخاب شده و به بررسی دقیق  تر،  اپیدومیولوژی و سلولی - مولکولی پرداخته شود.
7- مطالعات اپیدمیولوژیک تخصصی  تری در مورد آرسنیک صورت بپذیرد به  طور مثال جمعیتی در ارتفاعات که در معرض آرسنیک نیستند و همچنین جمعیتی که در سطح دریا زندگی می  کنند با افراد مورد بررسی در این جمعیت مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند.

بررسی علل فرونشست زمين در دشت مهيار جنوبی

انجام مطالعات دقیق‌تر ژئوفیزیک، ژئوتکنیک و آب زمین شناختی به منظور مشخص کردن محدوده خطر فرونشست و برآورد میزان تأثیر ترک و شکاف‌های ناشی از فرونشست بر روی سازه‌ها و شریان‌های حیاتی در منطقه مورد مطالعه.
2- حفر گمانه‌های بیشتر و عمیق در نزدیکی شکاف‌ها و ترک‌ها برای انجام مطالعات ژئوتکنیکی و تعیین دقیق رفتار لایه‌های تحکیم پذیر.
3- حفر گمانه  هايي در نزديکي محل شکاف  ها و اندازه  گيري سطح ایستابی در نزديکي شکاف‌ها و کل دشت، جهت اثبات قطعي تأثير گسل‌ها به عنوان عامل کنترل کننده  ي محل و گسترش شکاف  ها و ترک  ها در منطقه. طبيعتاً حضور گسل مي  تواند یا به صورت يک مانع برابر عبور جريان آب زيرزميني باشد يا به صورت محلي نفوذپذيري عمودي آبخوان را افزايش دهد. به همين دليل در هر دو حالت اختلاف سطح ایستابی در دو طرف صفحه گسلی در منطقه ايجاد مي  شود.
4- نصب دستگاه  هاي موقعيت  ياب جهاني در منطقه جهت پايش فرونشست به صورت محلی در منطقه و مقايسه  ي نتايج حاصله از آنها با نتايج تداخل  سنجي راداري

بررسی کروم سنگها، رسوبات و منابع آب زیرزمینی جنوبشرق بیرجند و آسیبهای کلیوی (پروتئینوری) ناشی از آن

در این تحقیق سعی شده تا غلظت کروم، سایر فلزات سنگین و تحرک پذیری کروم در منابع آب و رسوب منطقه تعیین شود. همچنین به بررسی پروتئینوری ناشی از مصرف آب آلوده به کروم در بین ساکنان شهر بیرجند پرداخته شده است. پیشنهاد میشود به منظور نتیجهگیری بهتر مطالعات زیر نیز در منطقه صورت بگیرد. 
- انجام مطالعات زمین
شناسی پزشکی دقیقتر در مورد سایر بیماری‌هایی که کروم ممکن است ایجاد کند. همچنین مطالعه بروی دامها و گیاهان منطقه و بررسی عوارض احتمالی فلزات سنگین بر روی آن‌ها.
- مطالعه دقیق تر در ارتباط با دستگاه
های تصفیه آب و میزان کروم دریافتی توسط افراد.
- برداشت خاک و رسوب از عمق‌های مختلف و تعیین فاکتور تحرک سایر فلزات سنگین. 
- تعیین غلظت کروم (
III) و ((VI در منابع خاک و رسوب و آب.
- برداشت گیاهان مختلف از منطقه و تعیین غلظت کروم و سایر فلزات سنگین در آن‌ها به منظور تعیین گیاهان انباشته گر و پیشنهاداتی برای کاشت آن‌ها در منطقه به منظور حذف فلزات از محیط خاک و رسوب.
- حذف کروم با استفاده از روش‌های پالایش گیاهی و کانی
های رسی

بررسی میکروبیواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند جمال در برش علی بیگ (شمال غرب بردسکن

با توجه به عدم حضور فرامینیفرهای شاخص و سایر فسیلهای دیگر ، پیشنهاد می گردد که فونای کنودونت موجود در این برش مورد بررسی قرار گیرد تا شاید بتوان با دقت و قطعیت بیشتر در مورد سن واحدهای میانی وفوقانی سازند جمال در برش علی بیگ اظهار نظر نمود.

2- بر اساس فونای فرامینیفری و بریوزوئری موجود در این مطالعه، سن یاختاشین تا جلفین برای سازند جمال در برش علی بیگ در نظر گرفته شده است که با سن ارائه شده برای سازند جمال در ناحیه بردسکن در نقشه زمین شناسی 1/100,000 بردسکن (سن پرمین فوقانی گزارش شده است)، مغایرت داشته و اطلاعات مربوط به سن سازند جمال در این نقشه نیاز به باز نگری و اصلاح دارد.

بررسی نفوذپذیری در ساختگاه سد چهچهه و پیشنهاد روش آب  بندی با توجه به خصوصیات زمین  شناسی مهندسی

در جناح چپ به علت نفوذپذیریهای بالا و همچنین احتمال حضور یک پهنه گسلی پیشنهاد می  گردد تا گمانه-های تزریق بصورت زاویه  دار طراحی شده  اند تا حداکثر شرایط تزریق در این جناح حاصل گردد.
- پیشنهاد می  گردد به منظور ارائه الگوی بهتری برای تزریق در نقاط حساس نظیر جناح چپ گمانه  های اکتشافی در حدفاصل گمانه  های قبلی حفر و نتایج در راستای تدقیق پهنه  بندی تزریق  پذیری مورد استفاده قرار گیرند.
- همانطور که در مطالب قبلی نیز عنوان گردید، حضور یک زون گسله در جناح چپ تا حدودی پیش  بینی می  گردد لذا پیشنهاد می  گردد به منظور شناسایی دقیق ابعاد، عمق، زونهای خرد شده و یا مستعد فرار آب از تکنیکهای جدید ژئوفیزیکی نظیر
GPR در راستای تدقیق شناساییهای تحت  الارضی استفاده و در طراحی پرده آب  بند استفاده گردد.
- همانطور که در مقطع ژئوتکنیک و هم  نفوذپذیری لوژن تهیه شده از محور سد نیز مشخص شده است، قشر سطحی توده  سنگ ساختگاه به لحاظ کیفیت و همچنین نفوذپذیری در رده پایینی قرار می  گیرد. لذا پیشنهاد می  گردد در صورت امکان نسبت به برداشت بخش هوازده اقدام و یا از دیوار آب  بند رسی یا بتنی در راستای مهار آبگذری استفاده گردد. بدین منظور خط برداشت زون هوازده در مقاطع یاد شده مشخص گردیده است.
- با توجه به اینکه درزه  داری توده  سنگ در نفوذپذیری این ساختگاه بسیار موثر بوده است لذا پیشنهاد می-گردد که ارتباط بین این پارامتر و نفوذپذیری در قالب یک طرح پژوهشی مورد بررسی بیشتر و دقیقتر انجام گیرد.

بررسی ویژگی  های زمین  شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد بار نیشابور

در این تحقیق در مورد نشت آب به صورت محدود اشاره شده است. پیشنهاد می  گردد در مورد نشت آب از مخزن سد مخصوصاً جناح چپ مخزن، تحقیق و بررسی بیشتری صورت گیرد.
در حاشیه چپ مخزن سد ، مارن  های میوسن (البته با فاصه و همچنین در عمق) واقع است. به منظور شناسایی دقیق  تر این مارن  ها و همچنین برای کسب اطمینان از عدم حضور لنزهای گچی در این مارن  ها، پیشنهاد می  گردد در این مورد تحقیق و بررسی بیشتری صورت گیرد.
در این تحقیق در مورد کانل انتقال آب و تأثیر مارن  های میوسن، درصد گچ در محل کانال انقال همراه با مارن و در نهایت تأثیر لنز گچی بر کانال انتقال آب بررسی نشده است ، پیشنهاد می-گردد در این مورد تحقیق و بررسی بیشتری صورت گیرد.
بند انحرافي سد ذخيره  اي بار در فاصله زيادي از مخزن سد احداث گرديده است و با توجه به شواهد صحرايي، خصوصيات زمين  شناسي، زمين شناسي مهندسي و ‍‍‍‍ژئوتكنيكي بسيار متفاوتي با محل مخزن سد دارد. در اين تحقيق به بررسي اين خصوصيات پرداخته نشده است، پیشنهاد می-گردد در این مورد تحقیق و بررسی بیشتری صورت گیرد.
كانال انتقال آب از بند انحرافي به مخزن سد از سازندها و ساختارهاي زمين شناسي مختلفي عبور مي  كند. در اين تحيق به بررسي اين ساختارها و سازندها پرداخته نشده است، پیشنهاد می-گردد در این مورد تحقیق و بررسی بیشتری صورت گیرد.

بررسی هیدروژئوشیمیایی آب دریاچه سد کارده و ارتباط هیدرولیکی آن با منابع زیرزمینی پایین دست سد

در نهایت پیشنهاد می‌شود که در ادامه مطالعات بر روی منابع آبی کارستی (سطحی و زیرزمینی) در منطقه مطالعه ایزوتوپ‌های پایدار (18O، 2H و (13C به صورت جدی و در یک بازه زمانی منظم صورت بگیرد. در ضمن در صورت تامین منابع مالی، اندازه گیری ایزوتوپ‌های ناپایدار (14C و 3H) در منابع آب زیرزمینی کارستی کمک بسیار بزرگی را در تفسیر و اختلاط منابع آب در محیط‌های کارستی و توسعه کارست بر عهده دارد.

بررسي خصوصيات زمين  شناسي مهندسي و ژئوتکنيکي ساختگاه سد کيار شرقي (سورک)

با توجه به پتانسيل بالاي يخبندان در منطقه ساختگاه، براي جلوگيري از فرسايش خاک  ، ايجاد پوشش گياهي متراکم توصيه مي  شود. همچنين براي جلوگيری از ريزش  هاي سنگي، بر روی سطوح سنگي خرد شده ترانشه حفر شده جهت سر ريز بتن پاشي انجام گردد.
- انجام آزمايشات رديابي به منظور تعيين هر گونه نشت احتمالي ناشي از حفرات انحلالي کارستي, قبل از احداث بدنه سد ضروري است.
- مقاطعي که نتايج
RQD و لوژن معکوس دارند، يعني با وجود درجه درزه  داري پايين, نفوذپذيري بالايي مشاهده مي  شود, جهت آب  بندي بايستي از دوغاب غليظ استفاده شود.
- در مقاطعي که در اثر اعمال پله  هاي فشار در آزمايش لوژن, رفتار آبشستگي و پرشدگي نشان مي  دهند, حتماً قبل از تزريق دوغاب بايد گمانه را شستشو داد تا عمل آب  بندي به بهترين نحو انجام پذيرد. بهتر است آب شستشوي گمانه  ها, تميز باشد.
- به منظور آب بندی پی آبرفتی از ديوار آب  بند استفاده گردد.
- به منظور کنترل نفوذ آب به پانل  های حفر شده جهت ديوار آب  بند و بهبود کيفيت بتن مورد استفاده، از چاه  های زهکشی استفاده شود.
- به منظور تعيين تأثير شيميايي آب منطقه بر بتن ديوار آب  بند، نمونه آب مورد بررسی شيميايي قرار گيرد.
- با توجـه به ضخـامت زياد بخـش آبرفتي، وزن زياد سد و ارتفاع ديوار آب  بند، توصيه مي  گردد ديوار آب-بند از جنس بتن پلاستـيک ساخته شود.
- با توجه به نتايج تزريق آزمايشي، پيشـنهاد مي-گردد پرده تزريق در دو رديف اجرا گردد و گمانه  های رديف دوم در بين گمانه  های رديف اول و با فاصله 6 متری از گمانه  های رديف اول قرار گيرند.
- عمق پرده تزريق در تکيه  گاه چپ حداکثر 100 متر بايد باشد، تا با لايه نفوذناپذير شيلي برخورد داشته باشد.

بررسي هيدروژئوشيمي و ایزوتوپ‌های پايدار (18O, 2H) دریاچه‌ی تالابي زریبار- مريوان

هر چند در این تحقیق تلاش گردیده است تا آب دریاچه و آب‌های زیرزمینی منطقه از نظر کیفی و ارتباط هیدرولیکی موجود بررسی گردد. اما با توجه به سازندهای زمین‌شناسی و نقش آنها در کیفیت آب‍های منطقه و آلاینده‌های انسان‌زاد که ناشی از فعالیت‌های کشاورزی، اقتصادی و سیستم‌ فاضلاب شهری و روستایی است. پیشنهاد می‌گردد بمنظور مطالعه و بهبود کیفیت آب دریاچه و رسیدن به توسعه پایدار مطالعات زیر در آینده صورت گیرد.
- مطالعه و بررسی غلظت کربن محلول غیر ارگانیکی (
DIC)، کربن محلول ارگانیکی (DOC) و ایزوتوپ‌های 13C-DIC و 13C-DOC و همچنین بررسی غلظت نیترات و ایزوتوپ‌های 15N-NO3- برای پی بردن به منشا کربن و نیترات موجود در آب‌های زیرزمینی و آب دریاچه بسیار ضروری می‌باشد.
- مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح در الگوی کشت مناسب، جلوگیری از احداث و توسعه فعالیت‌های انسانی فاضلاب زا، احداث شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای روستاهای اطراف
- اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ مصرف بهینه و اهمیت به ارزش ذاتی آب، احداث سد رسوب‌گیر بیشتر در مسیر رودخانه‌های فصلی خصوصاً رودخانه قزلچه سو و لایه روبی سالیانه آنها

بيواستراتيگرافی، پالئواکولوژی و تفسير  شرايط محيطی نهشته های بختياری در ناحيه شلمزار ( جنوب شهر کرد) با تاکيد بر
 رسوبات دريايی

با توجه به تنوع و فراوانی آثار  فسيلی دندان ماهی های استخوانی و غضروفی در نهشته های مورد مطالعه و اينکه بيشتر آنها در اين پايان نامه شناسايی نشده اند،  لذا پيشنهاد می شود که جهت تعيين جنس ها و گونه های نمونه ها، مطالعات سيستماتيکی بيشتر و دقيق تری بر روی آنها صورت گيرد.

2-  انجام مطالعات نانوبيواستراتيگرافی بر روی رخساره های کربناته- سيليسی آواری نهشته های بختياری می تواند به عنوان ابزار بسياردقيقی در کنار مطالعات صورت گرفته بر روی فرامينيفرها، به صورت تکميلی در تعيين سن و احتمالاً زون بندی زيستی اين  رسوبات بکار رود. 

3-  با توجه به فراوانی خرده های آلی گياهی نظير چوب و ذغال در رسوبات دريايی، مطالعات پالينولوژی بر روی اسپوروپولن ها و داينوسيست ها می تواند داده های اکولوژيکی و محيطی  مانند دوری و نزديکی از ساحل و غيره را ارائه دهند.

4- با توجه به اينکه نهشته های بختياری در برش شلمزار از دو نوع رخساره کربناته- سيليسی آواری دانه ريز و رخساره دانه درشت عمدتاً کنگلومرايی تشکيل شده است، لذا می بايستی دو مدل رسوبگذاری را به طور جداگانه برای رسوبات دانه ريز و آواری های دانه درشت ارائه داد. با توجه به اينکه،  در اين پايان نامه، بازسازی و تفسير محيط و مدل رسوبگذاری ،  صرفاً با تاکيد بر گروه های فسيلی و  رخساره های کربناته –سيليسی آواری دانه ريز، صورت گرفته است، لذا پيشنهاد می گردد که مدل رسوبگذاری نهشته های کنگلومرايی و آواری دانه درشت توالی بختياری نيز بازسازی گردد. 

5-  بر اساس نوع مطالعات رسوب شناسی انجام شده در اين پايان نامه بر روی رخساره های کربناته- سيليسی آواری و کنگلومرايی نهشته های بختياری، و همچنين مطالعات رسوب شناسی قبلی صورت گرفته بر روی رخساره ها رسوبات تخريبی آن ( اسماعيلی، 1386)،  پيشنهاد می گردد که رسوبات توالی مزبور،  از نظر چينه نگاری سکانسی و فرايندهای دياژنزی  نيز مورد بررسی قرار گيرند.

6-  با توجه به نوع مرز های تحتانی و فوقانی توالی بختياری در برش شلمزار با توالی های رسوبی زيرين و بالايی خود و همچنين با در نظر گرفتن تغييرات رخساره ای و سنگ چينه ای متنوع در ستون سنگ چينه نگاری تعيين شده، پيشنهاد می گردد که به جای واژه سازند بختياری يا کنگلومرای بختياری، از عنوان نهشته ها يا توالی بختياری استفاده گردد. 

7-  با توجه به تنوع گروه های فسيلی و وجود فراوان خرده های چوبی گياهی و ذغال در رسوبات مطالعه شده، انجام آناليز های چينه نگاری ايزوتوپی مانند تعيين
C13/C12 يا O18/O16 می تواند در بازسازی شرايط آب و هوايی، تغييرات دمايی و تغييرات اکولوژيکی محيط رسوبگذاری مانند شوری آب محيط و غيره نتايج دقيقی را ارائه دهند.

8- انجام آناليزهای ژئوشيمی ايزوتوپی گوگرد S 34 و Fe بر روی کانی های پيريت و فسيل های پيريتی شده به منظور تفسير  هر چه بهتر و دقيق تر شرايط تشکيل پيريت های رسوبی و همچنين تأثير پيريتی شدن بر روی فون های زيستی بنتيک شناسايی شده.

9-  تعيين منشأ و ژنز کانی های کالکوپيريت در رخساره های کربناته- يليسی آواری و ماتريکس سنگ های کنگلومرايی نهشته های بختياری.

 

پالئواکولوژي، پالینوفاسیس و چینه نگاری سکانسی سازند خانگیران در شرق کپه داغ (برش ناودیس چهل کمان)

پیشنهاد می شود نظیر همین پژوهش با کمک دو گروه فسیلی دیگر، در سایر برش های ائوسن کپه داغ و به خصوص برش تیپ سازند خانگیران در درگز، انجام گردد.
لازم است داده های هر سه گروه فسیلی (فرامینیفریده ها، نانوپلانکتون های آهکی و داینوسیست ها) به صورت همزمان با استفاده از داده های آماری دسته بندی تحلیل و نتایج آن در مفهوم پالئواکولوژی تفسیر گردد. برای بازسازی بهتر رژیم های رسوبی - جریانی حاکم بر دریای ائوسن کپه داغ نیز می توان به صورت توأمان از داده های میکروفاسیس و پالینوفاسیس بهره برد

پترولوژی، کانی  سازی، ژئوشیمی و تفسیر داده  های ژئوفیزیکی IP/RS منطقه اکتشافی بوته  گز، استان خراسان رضوی
(شمال  شرق تربت  جام)

مطالعات سیالات درگیر در کانی  های کلسیت، کوارتز و باریت به منظور تعیین دما و شوری محلول کانه  دار.
مطالعات ایزوتوپ پایدار
S برای تعیین منشاء سولفور در محلول کانه  دار.
براساس داده  های
IP/RS  حفاری بر روی شبه مقطع DD8 که در محل تونل استخراجی و ترانشه شماره 2 بیشترین میزان شارژپذیری، کانی سازی، ژئوشیمی و  را نشان می دهد و همچنین دارای آلتراسیون سیلیسی کربناتی می باشد و مطالعه دقیق مغزه  ها.
تعیین سن دقیق توده  های نفوذی منطقه.

پترولوژی، کانی  شناسی و ژئوشیمی محدوده شمال  شرق منطقه اکتشافی تاریک  دره، تربت  جام

با توجه به نتايج مطالعات صورت گرفته در اين پايان نامه و جهت انجام مطالعات بيش  تر و دقيق  تر بر روی زون  های کانی  سازی در منطقه پيشنهاد مي  گردد که:
ü انجام مطالعات ژئوفیزیکی به روش ژئوالکتریک IP/RS جهت مشخص نمودن گسترش طرفین و عمق زون کانی-سازی در محدوده اصلی تاریک  دره ومحدوده شمالی آن.
ü طراحی و حفر گمانه  های اکتشافی بر روی آنومالی  های IP/RS.
ü با در نظر گرفتن ماهیت کانسارهای طلای مرتبط با توده  های نفوذی احیایی و وسعت آنها، منطقه اکتشافی به منظور کشف توده  های نفوذی،  باید در وسعت بیش  تری مورد مطالعه قرار گیرد.
ü مطالعات ایزوتوپ پایدار بر روی رگچه  ها به  منظور تعیین منشأ محلول کانه  دار.
ü اندازه گیری مقادیر 87Rb/87Sr  و  Sm/Nd  در توده  های نفوذی کمتر آلتره، جهت تعیین منشأ ماگما.
ü اندازه  گیری عناصر REE در توده  های نفوذی کمتر آلتره.
ü سن سنجی توده  های نفوذی آلتره و غیر آلتره به روش U-Pb در کانی زیرکون.
ü مدل  سازی، تخمین ذخیره و بررسی  های فنی و اقتصادی در منطقه تاریک  دره.

پترولوژي و ژئوشيمي تودة گرانيتوئيدي چاه‌يوسف گناباد

مطالعات ایزوتوپی، شامل  Sr87/Sr86 برای تکمیل مطالعات پتروژنز.
2) بررسی ساز و کار جایگیری و ارتباط توده نفوذی با سنگ‌های اطراف توسط روش های ژئوفیزیکی.
3) بررسی منطقه توسط متخصصین تکتونیک جهت برقراری ارتباط بین کانه‌سازی و گسل‌ها در منطقه.

پترولوژي و ژئوشيمي توده  هاي گرانيتوئيدي برماني و سرخر واقع در سنگان، خواف، خراسان رضوي

انجام مطالعات سیالات در  گیر بر روی سنگهای منطقه که می  تواند اطلاعات دقیق  تری از منطقه در اختیار قرار دهد.
- مطالعات ایزوتوپی
Sr 87 /Sr 86 به منظور تعیین منشا و پتروژنز
- بررسی ساز و کار جایگیری و ارتباط آنها با توده  های نفوذی اطراف آنها (توده گرانیتوئیدی سرنوسر) و همچنین ارتباط آنها با معدن سنگ آهن سنگان توسط روش  های ژئوفیزیکی
- مطالعات زمين  شناسي تكتونيكي دقيق و بررسي استرس  ها و نيرو  هاي كششي و فشارشي حاكم بر منطقه

پترولوژي و ژئوشيمي سنگ  های مافیک تا اسیدی در زون افيوليت ملانژهاي جنوب شرق سلطان  آباد سبزوار با نگرش ویژه بر توده  های گابرویی

 بررسي  هاي بيشتر ژئوشيميايي در اين منطقه مي  توان توسط آناليزهاي ICP-MS انجام بگيرد.
v انجام مطالعات سیالات درگیر و بررسی  های ایزوتوپی به ویژه ایزوتو  های پایدار بر روی سنگ  های منطقه می  تواند اطلاعات دقیق  تری از منطقه در اختیار قرار دهد.
v به علت مشاهده شدن آثار ماده معدنی در توده  های مورد مطالعه لازم است که مطالعات زمین شناسی اقتصادی لازم صورت گیرد.
v بررسی  های سن  سنجی دقیق بر اساس ایزوتوپ  های ناپایدار در منطقه  پیشنهاد می  گردد.

پهنه بندی خطر حرکات توده ای در مخزن سد خاکی پلرود

با توجه به اینکه مقدار زاویه اصطکاک و چسبندگی در امتداد سطح درزه در این کار محاسبه شده است.تحلیل پایداری  سه بعدی دو تکیه گاه با استفاده از نرم افزار 3DEC توصیه می گردد.
- در بررسی های آتی  توصیه می گردد که علاوه بر استفاده از متغییر بارش سالانه، از متغییر هایی همچون شدت و دوام بارش با توجه به  تاثیر زیاد در وقوع لغزش  استفاده گردد.
- از آنجایی که در تحلیل پایداری مقطع طاهر سرا از تصویر فرضی با توجه به نزدیکی مقطع به محل حفر گمانه ها استفاده شده است.توصیه می شود جهت بررسی های دقیق تر اقدام به حفر گمانه های جدید در این دامنه گردد.

پهنه‌بندی پارامترهای کمی و کیفی آبخوان دشت شهرکرد با استفاده از روش‌های زمین‌آمار

 نقشه‌های تخمین پارامترهای کمی و کیفی آب‌زیرزمینی در دوره‌های مختلف زمانی (مثلاً در یک دوره یک ساله یا دو دوره تر و خشک) برای منطقه مورد مطالعه تهیه شود تا علاوه بر بررسی مکانی تغییرات متغیرهای آب‌زیرزمینی دشت، تغییرات کمی و کیفی آب از بعد زمانی نیز تعین شود. 
• نتایج دیگر مدلهای نیم  تغییرنما نظیر مدل اثر قطعه  ای، اثر حفره، منشوری و ... با نتایج مدلهای ذکر شده در تحقیق مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد.
• تخمین مقادیر دیگر عناصر شیمیایی آب‌زیرزمینی در دشت مورد مطالعه با استفاده از روش‌های زمین آماری و معین انجام گیرد.
• اثر متغیرهای کمکی دیگر نظیر
TDS و یا عمق آب  زیرزمینی برای تخمین EC آب زیرزمینی دشت شهرکرد برای استفاده از کریجینگ باقیمانده و کوکریجینگ استفاده گردد.

پیش بینی و تأثیر توسعۀ بهره  برداری بر آبخوان دشت بجنورد با استفاده از کد GMS

عدم تشخیص صحیح مرزهای ورودی و خروجی در برخی از مناطق آبخوان، حساسیت آبخوان به لحاظ قرار گرفتن منطقه شهری برروی آن، بالا بودن سطح آب در زیر شهر بجنورد و نامشخص بودن وضعیت سطح آب در برخی از نقاط شهر، نشان دهنده نقص شبکه پیزومتری به لحاظ موقعیت و تعداد می  باشد. بنابراین توصیه می  شود چند چاه مشاهده  ای بخصوص در سطح شهر بجنورد و بخش  های مرزی شمال  شرق و شمال  غرب آبخوان حفر شوند تا بتوان وضعیت سطح آب زیرزمینی و مرزها را با دقت بیشتری بررسی کرد.
2- با توجه به حساسیت آبخوان به دلایل عنوان شده و عدم کفایت آزمایشات پمپاژ به لحاظ کمی و کیفی در تعیین قابلیت انتقال و ضریب ذخیره آبخوان، پیشنهاد می  شود تا چند آزمایش پمپاژ بخصوص در مرزهای ورودی و خروجی آبخوان جهت تهیه بیلان دقیق آب زیرزمینی منطقه انجام شود. همچنین چند چاه اکتشافی که تا سنگ کف حفر شده باشند در نقاط مختلف آبخوان مورد نیاز است.
3- به منظور مقابله با مشکل بالا آمدگی سطح آب زیرزمینی می  توان با توسعه بهره  برداری توام با مدیریت صحیح در آبخوان، با توسعه فضاهای سبز شهری، احداث میادین ورزشی در اطراف مناطق بحرانی در سطح شهر و همچنین تغییر الگوی کشت در مناطق کشاورزی، سطح آب زیرزمینی را کاهش داد.
4- منابع آب  های سطحی منطقه مانند آبراهه  های فیروزه و بازخانه سالانه حدود 7/4 میلیون متر مکعب، آبخوان آبرفتی را تغذیه می  نمایند. از طرفی منابع کارستی جنوب دشت منابع اصلی جریان آب زیرزمینی ورودی به آبخوان می  باشند که بر طبق مطالعات صورت گرفته سالانه حدود 5/4 میلیون متر مکعب، آبخوان آبرفتی را تغذیه می  نماید. بنابراین در صورت مدیریت صحیح از منابع آب  های سطحی و کارستی، مانند احداث سد یا بندهای انحرافی به منظور استفاده بهینه از منابع آب سطحی و برداشت از منابع کارستی جنوب دشت با اهداف تامین آب شرب شهری و کاهش حجم تغذیه دشت از سمت جنوب می  توان باعث کاهش سطح آب زیرزمینی در فصول پرباران شد.
5- با بررسی فاکتورهای شهرسازی و محاسبات دقیق تا فواصل معینی از مناطق بحرانی از توسعه شهر و ساخت و ساز به خصوص ساختمان  های بلند و انبوه سازی جلوگیری شود.
6- با توجه به کیفیت نامناسب آب زیرزمینی در آبخوان دشت بجنورد و منابع آلاینده که از طریق چاه  های جذبی می  تواند آینده آبخوان را به خطر اندازد، پیشنهاد می  شود مطالعاتی جهت بررسی کیفیت و نحوه انتشار آلودگی در آبخوان دشت بجنورد انجام شود.

تاریخچه رسوبگذاری و پس از رسوبگذاری سازند مزدوران در دشت گنبد، غرب حوضه رسوبی کپه داغ

در برش سطح‌الارضی چشمه‌خان دو قسمت وجود دارد که دارای پوشش بوده و نمونه‌برداری از آن‌ها انجام نشده است. گرچه سعی بر این بوده که در منطقه مورد مطالعه از عدم وجود گسل اطمینان حاصل شود، با این حال بهتر است در مطالعات آینده، منطقه از نظر تکتونیکی کاملاً مورد بررسی قرار گیرد.
* با توجه به ناکافی بودن اطلاعات از چاه قزل‌تپه2، مطالعه مغزه‌های حفاری در صورت وجود، برای داشتن درک بهتری از سن و محتوای فسیلی سازند می‌تواند بسیار مفید باشد.

تحلیل ساختاری پهنه  ی گسلی زندان- میناب (محدوده  ی باختری دهستان فاریاب)

با توجه به طول پهنه  ی گسلی زندان- میناب که نزدیک به 250 کیلومتر است، در این مطالعه تنها قسمت کوچکی از آن (چهارگوشی به مساحت تقریبی 50 کیلومتر) مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهاد می  گردد که مطالعات و بازدیدهای صحرایی کامل کننده در این راستا به صورت گسترده  تر در بقیه  ی طول پهنه نیز صورت پذیرد.
2- در این پروژه، با توجه به محدودیت  ها و کمبود امکانات، بحث مربوط به تقدم و تأخر تنش  ها بیش  تر بر روابط نسبی حاکم بود؛ پیشنهاد می  شود که با در دست داشتن امکانات سن  سنجی دقیق، و مطالعات پالئواسترس مربوط به انواع ساختارها، سابقه  ی فرآیندهای تکتونیکی ناحیه به  گونه  ای مطلق و دقیق به  دست آید.
3- انجام بررسی  های دور سنجی و
GPS در مورد این زون گسلی و تلفیق نتایج حاصله با داده  های میدانی، می  تواند شناخت بهتری را در مورد زمین ساخت منطقه ارائه دهد.
4- همان  طور که در این تحقیق مشخص شد، پهنه  ی گسلی مذکور از نوع راستالغز بوده و از نظر ساختاری چندان ارتباطی به تراست اصلی زاگرس ندارد، بهتر است به جای آن  که این زون گسلی را ادامه  ی تراست زاگرس بدانیم، پهنه  ی گسلی مجزایی به حساب آوریم.
5- با در نظر گرفتن وجود شواهدی مبنی بر جوان بودن فعالیت تکتونیکی این پهنه، بهتر است نسبت به ساخت  وسازها در این محدوده تجدید نظر شده و نسبت به مقاوم سازی سازه  ها و مناطق مسکونی نزدیک به منطقه اقدامات لازم صورت پذیرد.

تحلیل ساختاری محدوده نقشه مزرعه نقر (شرق گناباد)

 جهت تایید نتایج به دست آمده و دست یابی به نتایج قطعی‌تر در مورد تعیین سن گسل‌ها و برای مشخص شدن وضعیت دقیق پالئواسترس در منطقه، به بررسی گسل‌ها و شکستگی‌ها در سازند های جوانتر در مناطق مجاور نیاز می‌باشد.
2. با توجه به نقش گسل‌های پنهان پی سنگی در ایجاد عوارض ژئومورفولوژیکی در سطح زمین، شناخت این ساختارها نقش عمده‌ای در بررسی و تحلیل تکتونیک منطقه دارد.
3. جهت تکمیل کارهای انجام گرفته در این پژوهش به داده‌های زیر سطحی نیاز می‌باشد.

تعیین حریم کیفی آبخوان فارسان- جونقان با استفاده از مدلDRASTIC  و مقایسه آن با مدل  های AHP، FUZZY-AHP و SINTACS بر اساس غلظت نيترات

با توجه به نتایج بدست آمده از نقشه های خطرپذیری آلودگی آبخوان پيشنهاد مي گردد در مناطق با پتانسيل خطرپذیری بالا موارد زیر جهت مدیریت کیفی آبخوان دشت در نظر گرفته شود:
- توجه به مناطق با خطر آلودگی بالا و پیشگیری از پیامدهای نامطلوب بر کیفیت آب
- دفع مناسب فاضلاب ها از مناطق و مجتمع های مسکونی 
- استفاده از سموم و کود هاي شیمیایی با مطالعه و رویه منطقی
- اعمال آبیاری تحت فشار جهت کاستن از ورود پساب کشاورزی به آبخوان
- توجه به نقشه پهنه بندی نیترات برای تعیین محل حفر چاه آب شرب جدید
- انجام مدلسازی سه بعدی انتقال آلاینده نیترات
- مطالعه ديگر آلاينده  ها آب زیرزمینی دشت و تهیه نقشه پتانسیل آلودگی نسبت به آن آلاینده  ها
- دور کردن صنایع از مناطق تغذیه آبخوانها، جمع آوري، انتقال و تصفیه پسابها، بررسی راهکارهاي کاهش تولید زباله و دفع بهداشتی و اصولی آنها، جایگزین کردن کودهاي شیمیایی با کودهاي گیاهی و حیوانی و استفاده از فن آوري هاي بیوتکنولوژي در صنایع و جهت دفع آفات از مهمترین راهکارهاي کاهش آلودگی منابع آبی است.

توزیع ژئوشیمیایی فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم، جیوه، سرب، روی و کروم درجنوب غرب مشهد و بررسی اثرات زیست محیطی آن

 بررسی غلظت آرسنیک وسایر فلزات سنگین در گیاهان ومحصولات کشاورزی خاک  های آلوده و    ارزیابی آلودگی آنها
ü بررسی تاثیرات آرسنیک و سایر فلزات سنگین بر سلامتی انسان در محدوده  ی مورد مطالعه
ü بررسی تاثیرات آرسنیک و سایر فلزات سنگین بر دام در محدوده  ی مورد مطالعه
ü بررسی بیماری  های محدوده  ی مورد مطالعه و ارتباط آنها با ناهنجاری  های فلزات سنگین و سمی
ü بررسی آلودگی محصولات کشاورزی تحت آبیاری با آب  های آلوده در محدوده  ی مورد مطالعه
ü بررسی گیاه پالایی در منطقه  ی مورد مطالعه
ü بررسی تحرک آرسنیک و سایر فلزات سنگین در خاک  های آلوده محدوده  ی مورد مطالعه
ü جایگزین کردن گیاهان غیر انباشته  گر در خاک  های آلوده در محدوده  ی مورد مطالعه
ü جایگزین کردن آب آشامیدنی تصفیه شده در محدوده  ی مورد مطالعه

توصیف ژئومکانیکی مخزن با استفاده از داده  های چاه جهت ارزیابی و طراحی، ایجاد و انتشار شکست هیدرولیکی، مطالعه موردی: یکی از چاههای نفت فلات قاره ایران

 به منظور مطالعات بیشتر و مقایسه نتایج در ارتباط با هندسه شکست در عملیات شکست هیدرولیکی پیشنهاد می‌گردد از مدل‌های دوبعدی، شبه سه‌بعدی و سه‌بعدی هندسه شکست استفاده گردد و نتایج آن‌ها با یکدیگر مقایسه شود تا نتایجی با دقت بالاتر حاصل شود.
2. برای افزایش میزان دقت در مدل‌سازی عملیات شکست هیدرولیکی پیشنهاد می‌گردد با استفاده از محاسبات عددی اثر شکل شکاف و زاویه شکاف ایجاد شده بر روی انتشار شکست بررسی گردد.
3. به منظور اطمینان از صحت روابط به دست آمده، پیشنهاد می‌شود از سایر روش‌های هوش مصنوعی نظیر شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک، منطق فازی، روش‌های خوشه‌بندی و غیره نیز می‌توان در امر تخمین سرعت موج برشی و پارامترهای ژئومکانیکی یاری گرفت. توانایی این روش‌ها در استنتاج روابط پیچیده‌ی غیرخطی انکارناپذیر است.
4. برای افزایش دقت در اندازه‌گیری پارامترهای ژئومکانیکی پیشنهاد می‌گردد در چاه‌هایی که در حال حفاری هستند نمودارها و آزمایش‌هایی از قبیل راندن چاه‌نگار
DSI، آزمون نشت و متراژهای بیشتری از مغزه تهیه گردد.

زمین  شناسی، آلتراسیون، کانی  سازی و ژئوفیزیک منطقه اکتشافی رود  گز، جنوب شرق گناباد

 تعیین نقاط جدیدتر و بیشتر جهت حفاری و تهیه نقشه زیر سطحی منطقه
ü مطالعه و چاه  نگاری دقیق مغزه  های برداشت شده از منطقه
ü تعیین دما و شوری محلول  های کانه  دار با استفاده از  مطالعه سیالات درگیر در منطقه
ü مطالعات ایزوتوپ پایدار بر روی رگچه  ها به   منظور تعیین منشأ محلول کانه  دار
ü تعیین مناطق جدید برای برداشت IP/RS  با توجه به گسترش زیاد زون گوسان در این منطقه و مناطق مجاور

 زمین  شناسی، آلتراسیون، کانی  سازی، پترولوژی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد

با توجه به نتايج مطالعات صورت گرفته در اين پايان نامه و جهت انجام مطالعات بيش  تر و دقيق  تر بر روی زون  های کانی  سازی در منطقه پيشنهاد مي  گردد که:
Œ با توجه به اینکه توده  های نفوذی نیمه عمیق در سطح منطقه منشأ کانی  سازی نمی  باشند از اینرو شناسایی توده-های نیمه عمیق زیرسطحی در منطقه با استفاده از حفاری پیشنهاد می  گردد.
 مطالعه دقیق لاگ  های حفاری به منظور تعیین عیار و ذخیره بمنظور مشخص کردن اقتصادی بودن کانی  سازی.
Ž با توجه به وجود کانی  های سولفیدی فراوان و زون گوسان وسیع در منطقه، پیشنهاد می  شود برداشت  های ژئوفیزیکی
IP/RS انجام شود.
 تعیین دما و شوری محلول  های کانه  دار با استفاده از  مطالعه سیالات درگیر در منطقه.
 مطالعات ایزوتوپ پایدار بر روی رگچه  ها به   منظور تعیین منشأ محلول کانه  دار.
 ‘اندازه گیری مقادیر 87
Rb/87Sr  و  Sm/Nd  در توده  های نفوذی کمتر آلتره جهت تعیین منشأ ماگما.
’ سن سنجی توده  های نفوذی آلتره و غیر آلتره به روش

زمین  شناسی، آلتراسیون، کانی  سازی، ژئوشیمی و پردازش تصاویر ماهواره  ای محدوده شرق چشمه  خوری (شمال  غرب بیرجند)

با توجه به وسیع بودن منطقه، مطالعات دقیق تر در مقیاس کوچکتر در نواحی امید بخش که دارای کانی  سازی و زون  های مهم آلتراسیون هستند انجام شود.
2)  به منظور تعیین نوع سیستم کانی  سازی، میزان مولیبدن و طلا به  طور دقیق آنالیز گردد.
3) با توجه به وجود کانی  های سولفیدی در منطقه (زون گوسان وسیع در سطح گویای وجود آنهاست)، پیشنهاد می-شود برداشت  های ژئوفیزیکی 
IP/RS انجام شود. هم  چنین به  منظور تعیین محل آلتراسیون پتاسیک، مگنتومتری نیز انجام گردد. 
4) حفاری  براساس ناهنجاریهای ژئوفیزیکی و مطالعه دقیق مغزه  ها و برداشت نمونه  های ژئوشیمیایی زیر سطحی. 5) سن سنجی توده  های نفوذی آلتره و غیر آلتره به روش
U-Pb در کانی زیرکن

 زمین  شناسی، کانی  شناسی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی جنوب  غرب تاریک  دره، شمال تربت-جام، خراسان رضوی

با توجه به نتايج مطالعات انجام گرفته در اين پايان نامه، جهت انجام مطالعات بيشتر و دقيق  تر بر روی زون  های کانی  سازی و کشف کاني  سازي  هاي احتمالي در منطقه پيشنهاد مي  گردد که:
1) با توجه به وجود کانی  های سولفیدی فراوان در منطقه (زون گوسان وسیع در سطح گویای وجود آن‌هاست) پیشنهاد می  شود یک کار ژئوفیزیکی
IP/RS  در محدوده تاریک  دره انجام شود.
2) با توجه به اینکه کانی  سازی منطقه اکثراً به صورت رگچه  ای می  باشد و همچنین کانی  سازی توسط زون  های گسلی کنترل می  شود از این رو پیشنهاد می  شود، یک کار دقیق تکتونیکی در منطقه صورت گیرد، با این رویکرد که ارتباط کانی  سازی را با زون  های گسلی پیدا کند و روند  های غالب کانی  سازی  را در منطقه شناسایی کند.
3)  انجام آنالیز عناصر
REE و فرعی بیشتر روی توده  های نفوذی کمتر آلتره جهت تعیین جایگاه تکتونوماگمایی توده  ها
4) تعیین سن دقیق توده  های نفوذی منطقه به روش
U-Pb بر روی کانی زیرکان
5)  بررسی ایزوتوپ پایدار بر روی رگچه  های کانی  سازی برای تعیین منشا محلول کانه  دار
6) حفاری براساس مطالعات ژئوفیزیکی
IP/RS 
7) مطالعه دقیق مغزه و نمونه برداری ژئوشیمیایی از آنها

ساختار، هندسه و نحوه تشکیل شکستگی  ها در لوکو گرانیت خواجه مراد، جنوب شرق مشهد، شمال شرق ایران

 از آنجاییکه نسل های متعددی از دایک  های پگماتیتی در این منطقه تشکیل شده اند، لذا به نظر می  رسد که تعیین تنش دیرینه حاکم بر این منطقه، از طریق مطالعه  ی دایک  ها، انجام پذیر باشد.

شناسایی و امکان  سنجی حذف آلاینده  های سرب، کروم و سلنیوم
در پساب های منطقه طرقبه و طرق

   با توجه به آلودگی  های شدید صنعتی در مناطق نفتی، توجه به رس  های دو منظوره که قـادر به جـذب همزمان فلزات سنگین و آلاینده  های آلی باشند یکی از ضروری  ترین موضوعات پژوهشی در زمینه محیط زیست می  باشد. این  رس  ها علاوه بر مناطق صنعتی می  توانند در از بین یردن آلودگی  های خانگی هم می  توانند موثر باشند.
   با پژوهش  های بیشتر در مورد ساختار این گونه رس  ها، دست یافتن به بهترین شرایط حذف در مورد عناصر سنگین و سایر عناصر و نیز مطالعات بیشتر در مورد مکانیسم جذب آلاینده  های آلی، این گونه رس  ها قادر به حذف انواع مختلف آلاینده  ها خواهند بود. به این منظور پیشنهاد می  گردد آزمایش  های جذب در شرایط مختلف
pH، دما، غلظت  های متفاوت محلول عنصر و غیره انجام گردد و ایزوترم  های جذب آن رسم گردد.
   مطالعات تکمیلی در مورد ساختار این رسها و نحوه جذب فلزات توسط آنها و نیز مکان  های اشغال شده در رس توسط فلزات، این امکان را به وجود می  آورد که فلزات جذب شده را در صورت امکان دوبار بازیافت و مورد استفاده قرار داد.

کانی شناسی و ژئوشیمی سنگهای آتش‌فشانی شمال شرق جاجرم و مقایسه عناصر کمیاب با منشاء اولیه بوکسیت منطقه

برای بررسی تکمیلی دایک و دیاباز و تعیین ژنز و سن دایک و دیاباز به روش ایزوتوپ سرب و استرانسیم سن سنجی شود.
2-مطالعات تکتونیکی و بررسی ارتباط بین گسل با فوران ماگما در منطقه پیشنهاد می  شود
3-بازالت های منطقه از نظر پتانسیل اقتصادی بررسی شود
4-با توجه به میزان فراوانی بعضی از عناصر کمیاب و نیاز کشور به این عناصر کمیاب جهت استحصال این عناصر از بازالت ها امکان سنجی شود.
5- اکثر پژوهش های علمی محتمل ترین منشاء برای بوکسیت ها را سنگهای الترامافیک عنوان کرده اند و در این پژوهش شواهد و بررسی عناصر کمیاب نیز منشاء مافیک بوکسیت کارستی را تایید نموده است، لذا –پیشنهاد میشود که رابطه بین بوکسیت زایی با سنگهای الترامافیک به صورت یک نقشه جامع تهیه و مورد بحث و بررسی قرار بگیرد

کانی  سازی، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر زیرسطحی مناطق  اکتشافی تاریک دره  و فیروز کوه ، تربت جام

با توجه به نتايج مطالعات صورت گرفته در اين پايان نامه و جهت انجام مطالعات بيش  تر و دقيق  تر بر روی زون  های کانی  سازی در هر دو منطقه پيشنهاد مي  گردد که:
o انجام مطالعات ژئوفیزیکی به روش ژئوالکتریک IP/RS جهت مشخص نمودن گسترش طرفین و عمق زون کانی  سازی در محدوده اصلی تاریک  دره ومحدوده شمالی آن .
o طراحی و حفر گمانه  های اکتشافی بیشتر بر روی آنومالی  های IP/RS.
o با در نظر گرفتن ماهیت کانسارهای طلای مرتبط با توده  های نفوذی احیایی و وسعت آنها، مناطق اکتشافی به منظور کشف توده  های نفوذی،  باید در وسعت بیش  تری مورد مطالعه قرار گیرد.
o مطالعات ایزوتوپ پایدار بر روی رگچه  های هر دو منطقه به   منظور تعیین منشأ محلول کانه  دار.
o اندازه گیری مقادیر 87Rb/87Sr  و  Sm/Nd  در توده  های نفوذی کمتر آلتره، جهت تعیین منشأ ماگما

کانی  سازی، ژئوشیمی و پترولوژی منطقه اکتشافی فیروزکوه، شمال شرق تربت جام

  با توجه به وجود کانی  سازی سولفیدی به شکل رگه  های کوارتزی حاوی کانی  سازی سولفیدی در منطقه، پیشنهاد می  شود مطالعات ژئوفیزیک به روش IP/RS در محدوده این زون  ها به منظور تعیین گسترش کانی  سازی در عمق و احیانا شناسایی کانی  سازی  های بیشتر در سایر نقاط منطقه که حاوی زون گوسان در سطح می  باشند، انجام شود.
  به دلیل وجود پیروتیت همراه کانی  های اولیه و به دلیل دقت، سرعت و هزینه کم مغناطیس نسبت به
IP/RS، بهتر است ابتدا مگنتومتری در محدوده زون  های گوسان و آنومالی  های ژئوشیمی انجام شود و سپس بر روی آنومالی  های حاصل از مگنتومتری، روش IP/RS به کار گرفته شود. حفاری باید بر روی آنومالی  های هم مکان ژئوشیمی، مغناطیس و IP/RS انجام شود.
  با توجه به اینکه کانی  سازی منطقه اکثراً به صورت رگه  ای می  باشد و توسط زون  های گسلی کنترل می-شود، از این رو پیشنهاد می  شود، یک کار دقیق تکتونیکی در منطقه صورت گیرد.
  تعیین دما و شوری محلول  های کانه  دار با استفاده از سیالات درگیر در منطقه.
  تعیین سن دقیق توده  های نفوذی منطقه به روش
U-Pb در کانی زیرکن.
  انجام حفاری بیشتر به منظور تعیین دقیق گسترش زون  های کانی  سازی در عمق

کانی  سازی،ژئوشیمی، مطالعه سیالات درگیر و ژئوفیزیک در محدوده اکتشافی بزوشک

 مطالعات ایزوتوپ پایدار بر روی رگچه  ها به  منظور تعیین منشأ محلول کانه  دار.
ü بر اساس مطالعات IP/RS در کمر بالای رگه  ها، حفاری صورت گرفته و مطالعه مغزه  ها و برداشت ژئوشیمیایی از آنها در دستور کار قرار گیرد.
براساس مشاهده آنومالی های بار پذیری و فاکتور فلز و هم   مکانی این آنومالی ها با بیرون زدگی رگه مس- طلا و ترانشه حفاری شده نقاط ذیل به ترتیب اولویت جهت حفاری پیشنهاد می شود:
 1-آنومالی بار پذیری منطبق بر ترانشه حفاری شده واقع در پروفیل 11 ایستگاه
D11-11.5  با مختصات UTM:
X= 718965
Y= 3996624
Z=1847
عمق حفاری 20 متر
2- آنومالی بارپذیری منطبق بر بیرون زدگی رگه معدنی واقع در پروفیل 7 ایستگاه،
 
D7-10 با مختصات UTM:
X= 718845
Y= 3996686
جهت حفاری:
N
زاویه حفاری نسبت به قائم:15 درجه
طول حفاری:50 متر
حفاری
BH2  با زاویه جنوب 70 درجه شرق انجام شود.
- آنومالی بارپذیری عمقی که در پروفیل های 8، 9، 10، 11 مشاهده شده و در فاکتور فلز پروفیل 11 به آنومالی پیشنهادی شماره 1 فوق می  پیوندد. پیشنهاد حفاری با زاویه جنوب 70 درجه شرق روی آنومالی عمقی می  شود. راستای جنوب  شرق - شمال غرب رگه به خوبی در فاکتور فلز پروفیل 11 مشهود است. در صورت موفقیت آمیز بودن نتایج حفاری های شماره 1 و 2 پیشنهاد شده میتوان با اطمینان بیشتر اقدام به حفاری (
BH1) پیشنهادی شماره 3 در پروفیل 11 ایستگاه D 11-6.5 با مختصات UTM ذیل نمود:
X= 718965
Y=3996715
جهت حفاری:
N
زاویه حفاری نسبت به قائم: 20 درجه
طول حفاری:50 متر
عمق پیشنهادی حفاری 50 متر

كاني  سازي، زمين  شناسي و مطالعات مغناطيس  سنجي در منطقه اكتشافي گزو، جنوب شرق طبس

 مطالعه سيالات درگير رگچه  ها به منظور تشخيص شرايط ترموديناميكي سيالات كاني  ساز.
2. مطالعات ايزوتوپ  هاي پايدار بر روي رگچه  ها به منظور تعيين منشأ محلول كانه  دار.
3. با توجه به اينكه منبع ناهنجاري شارژابيليته
B2، كاني  سازي سولفيدي (پیریت و کالکوپیریت به صورت افشان و نیز رگچه  ای) در توده هورنبلند كوارتز مونزوديوريت پورفيري و منبع ناهنجاري مغناطيسي A، كاني  سازي مگنتيت (در مقادير اندك) درون توده مذكور است و محل اين دو ناهنجاري با يكديگر هماهنگ مي  باشد پيشنهاد مي  گردد حفاري مغزه  اي درون توده و حفاري سطحي درمحل  آبراهه  ها صورت پذيرد.
4. از آنجايي كه منبع ناهنجاري شارژابيليته
A1، كاني  سازي سولفيدي (بصورت رگچه  ای) در برش هیدروترمالی است و منبع ناهنجاري مغناطيسي B مي  تواند ناشي از كاني  سازي مگنتيت در عمق باشد و محل اين دو ناهنجاري با يكديگر هماهنگ مي  باشد، پيشنهاد مي  گردد حفاري مغزه  اي در اين محل در چند نقطه صورت پذيرد.
5. بررسي زمين  شناسي ساختماني به منظور بازسازي كاني  سازي در منطقه مورد مطالعه.

لرزه زمین ساخت بخش غربی نوار چین  خورده کپه  داغ- شمال شرق ایران

برای بدست آوردن مقدار شیب و سوی شیب گسل  ها و سازوکار زمین لرزه  ها با دقت بالاتر در بخش باختری کپه  داغ و البرز خاوری نیازمند مطالعات دقیق  تر در منطقه می  باشد.
- در این منطقه لازم است، زمین لرزه  ها با دقت خوبی مکان یابی مجدد شوند. زیرا زمین لرزه  ها در این منطقه عموما توسط کاتالوگ  های جهانی مکان یابی شده  اند که از دقت بسیار بالایی برخوردار نمی  باشند.
- با مطالعات دقیق لرزه  ای، پروفیل  های عمقی دقیق زمین لرزه  ها در این منطقه بدست بیاید.
- البته همه موارد ذکر شده در بالا مستلزم وجود یک پوشش شبکه لرزه نگاری مناسب در منطقه می  باشد. که تا اکنون این منطقه فاقد پوشش شبکه لرزه نگاری می  باشد.   

محيط رسوبی، دياژنز و چينه نگاری سکانسی نهشتههای دونين ميانی- بالايی در شمال غرب کرمان

طرح پيش رو بدون ترديد دارای اشکالاتی است که نياز به مطالعه و بررسی جامع تر و کامل تری دارد. به منظور توصيف دقيق‌تر فرآيندهای دياژنتيکی آناليز XRD رسوبات نواحی مورد مطالعه پيشنهاد می شود.
- به منظور مطالعات جامع تر در زمينه چينه نگاری سکانسی مطالعه و بررسی رسوبات هم ارز با نهشته‌های مورد مطالعه و انطباق آنها با يکديگر در ساير نقاط ايران و جهان پيشنهاد می شود.
- در پايان اميد است که طرح پيش رو بتواند در بازسازي وضعيت ساختاري و جغرافياي ديرينه نهشته های دونين ميانی- بالايی در نواحی مورد مطالعه کمک نمايد.

مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی سنگ  های نفوذی کوه  میش کاشمر

 انجام مطالعات سیالات درگیر و بررسی  های ایزوتوپی به ویژه ایزوتو  های پایدار بر روی سنگ  های منطقه می  تواند اطلاعات دقیق  تری از منطقه در اختیار قرار دهد.
v از آنجای که ابهامات و ارتباط واحد  های متنوع منطقه عمدتاً ناشی از اطلاعات بسیار محدود تکتونیکی است، مطالعات دقیق ساختمانی و تکتونیکی بی شک حلال بسیاری از معما  ها خواهد بود. لذا بررسی-های دقیق تکتونیکی از منطقه پیشنهاد می  گردد.

مطالعات پترولوژی و ژئوشیمی مجموعه  های آتشفشانی منطقه ذوالفرخ
(جنوب غرب سبزوار) با نگرشی بر پتانسیل اقتصادی پرلیت منطقه

 لزوم بررسي هاي تفصيلي تر توسط زمین شناسان اقتصادی با نگرشي بر تيپ کاني سازي مس، در منطقه مي تواند به نتايج جديدي منجر گردد.
• استخراج و استحصال کم هزینه و ساده وجود ذخایر عظیم، نیروی کار مناسب و وجود دانش فنی جهت مطالعه و ساخت کارخانجات تولید و فراورد  های پرلیتی در کشور لزوم توجه جدی به این ماده معدنی در شرق کشور را توجیه می  کند. برای رسیدن به این هدف ایجاد یک مرکز تحقیقات پرلیت به منظور انجام مطالعات زمین  شناسی، فرآوری و کاربردی در یکی از مراکر دانشگاهی شرق کشور پیشنهاد می  گردد.

مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک سد قردانلو با تاکید ویژه بر آب بندی پی سد

با   توجه به اینکه دو پارامتر RQD و آزمایش لوژن به تنهایی نمی  توانند معرف نفوذپذیری توده سنگ باشند. بنابراین پیشنهاد می  شود که با بررسی دقیق لوگ گمانه  ها و ارزیابی دقیقی درزه داری در واحد طول، بازشدگی، پرشدگی و... به ارزیابی ارتباط این پارامترها و نفوذپذیری سنگ پرداخته شود.
* با توجه به وجود درزه های قائم و نزدیک به قائم در این ساختگاه پیشنهاد می  شود با انجام مطالعات بیشتر تاثیر این درزه  ها بر نفوذپذیری و تزریق پذیری مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
* با توجه به اینکه در این ساختگاه مجموعه ای از درزه  ها با بازشدگی کم و زیاد را در کنار هم داریم. بنابراین پیشنهاد می  شود که برای تزریق در مرحله اول از آمیزه تزریق رقیق استفاده شود تا درزه های با بازشرگی کم تزریق شوند. سپس از آمیزه تزریق غلیظ تر در گام بعدی برای بستن درزه  های باز استفاده شود.

مطالعات زمین  شناسی، کانی‌سازی و ژئوشیمی  با نگرشی ویژه بر کاربردهای صنعتی ذخایر خاک رس منطقه غرب چشمه خوری، بیرجند

با توجه به نتايج مطالعات صورت گرفته در اين پايان نامه و جهت انجام مطالعات بيش  تر و دقيق  تر بر روی زون  های کانی  سازی در منطقه پيشنهاد مي  گردد که:
1) با توجه به وسیع بودن منطقه، مطالعات دقیق تر در مقیاس کوچکتر در نواحی امید بخش که دارای کانی  سازی و زون  های مهم آلتراسیون هستند انجام شود.
2) با توجه به وجود کانی  های سولفیدی در منطقه (زون گوسان وسیع در سطح گویای وجود آنهاست) پیشنهاد می-شود برداشت  های ژئوفیزیکی
IP/RS انجام شود. هم  چنین به  منظور تعیین محل آلتراسیون پتاسیک، مگنتومتری نیز انجام گردد. 
3) حفاری بر اساس نتایج ژئوفیزیک و مطالعه دقیق مغزه‌ها و نمونه برداری ژئوشیمیایی آنها

مطالعات کانی شناسی، پتروگرافی و ژئوشیمیایی سنگ های آتشفشانی منطقه عبث آباد (شرق تربت حیدریه)

با توجه به تأثیر دگرسانی پروپلیتیک در قسمت ها ی شرقی منطقه بررسی های زمین شناسی اقتصادی لازم به نظر می رسد.
به دلیل تأثیر نیروهای تکتونیکی درمنطقه ، حضور درزه و شکستگی های فروان و واقع شدن منطقه در بالای گسل درونه بررسی تکتونیکی نیز در تعیین دقیق تر محیط تکتونیکی منطقه موثر واقع خواهد شد.

مطالعات کانی  شناسی و ژئوشیمی کانسار کرومیت کوهی واقع در افیولیت ملانژ رباط سفید(شمال شرق تربت  حیدریه)

 انطباق میان خطواره  های تکتونیکی و پراکندگی موقعیت جغرافیایی اندیس ها بیانگر تاثیر رویداد گسلش در جابجایی این کانسارها است و این انطباق می  تواند به عنوان یک نکته موثر در پیجوئی لنزهای کرومیتیت مورداستفاده قرارگیرد، لذا پیشنهاد می  شود که یک تحلیل دقیق ساختاری بر روی شکستگی و گسل  ها در این مجموعه انجام شود.
ü با توجه به اختلاف در وزن مخصوص عدسی  های کرومیتیت و سنگ میزبان آن استفاده از روش  های ژئوفیزیکی -(ثقل سنجی) جهت اکتشاف کرومیت پیشنهاد می  شود.

مطالعه الگوی شکستگی‌ها در سازند مزدوران- شمال باختری روستای مزدوران، شمال شرق ایران

احداث چاه‌های اکتشافی در منطقه مورد مطالعه جهت تطبیق وضعیت شکستگی‌های موجود در رخنمون سازند مزدوران با شکستگی‌های سنگ مخزن مزدوران با استفاده از تصاویر چاه پیمایی و مغزه های حفاری.
-     برداشت لرزه ای سه بعدی از سنگ مخزن مزدوران در منطقه مورد مطالعه جهت بررسی چگونگی وضعیت تاقدیس در عمق و شناسایی گسل‌های احتمالی و وضعیت شکستگی در سنگ مخزن مزدوران

مطالعه آزمايشگاهي تاثير روغن  موتورسوخته بر خصوصيات
ژئوتکنیکی خاك

 ويژگي  هاي ژئوتكنيكي خاك در اثر آلوده شدن با مواد نفتي تغييرات قابل ملاحظه  اي به صورت كاهشي دارند كه مي  توانند طراحي را دچار اشكال و سازه مرتبط با خاك را دچار خسارت غير قابل پيش  بيني كنند. به منظور بررسي و برآورد تغييرات مذكور لازم است نمونه  گيري  ها و آزمايشات دقيقي در سايت آلوده و آزمايشگاه انجام شود كه به كمك اين مطالعات ميداني و آزمايشگاهي مي  توان روش مناسب رفع آلودگي از خاك را به دست آورد.
v توصيه مي  شود كه اين نوع تحقيق بر روي خاك  هاي با دانه  بندي متفاوت و با مشتقات نفتي مختلف نفتي خصوصا گازوئیل به دلیل کاربرد و ماندگاری زیاد آن در طبیعت انجام گيرد.
v بهتر است آزمایش  های شیمی خاک هم بر روی نمونه  ها انجام شود. پیشنهاد می  شود تاثير زمان بر روي خصوصيات ژئوتكنيكي نمونه آلوده به ماده نفتي در خاک بررسی شود.
v مي  توان از ماسه آلوده براي احداث راه استفاده كرد. اما خاك مورد استفاده بايد پوشانيده شود تا از بي  خطر بودن آن براي محيط زيست اطمينان حاصل شود. روش ديگري كه توسط محققين ارائه گرديده است، دفن اين خاك  ها در يك سايت لندفيل بزرگ است. پیشنهاد می  شود مطالعاتی برای یافتن محلی برای دفن روغن  موتورسوخته انجام گیرد.
v با توجه به رشد میزان خشکسالی  های اخیر مشکل گردوغبار به طور گسترده در استان  های کشور وجود دارد. در ایران جهت بیابان  زدایی از روش  هایی مانند کاشت نهال، بادشکن  ها، عملیات مالچ  پاشی و ... استفاده می  شود. پیشنهاد می  شود مطالعاتی جهت استفاده از آلودگی  های نفتی ایجاد شده جهت تولید مالچ موجود در بیابان  زدایی انجام شود.

مطالعه آلودگی خاکهای دشت نیشابور و بررسی اثرات زیست محیطی آن

 بررسی میزان عناصر در آب مناطق مورد مطالعه
ü بررسی میزان عناصر در گیاهان مناطق مورد مطالعه و جداسازی گیاهان انباشتگر
ü بررسی ترکیب پساب شهرک صنعتی خیام و یافتن راهحلی علمی و عملی جهت تصفیهی آن
ü مکانیابی محلی مناسب ج هت دفع بهداشتی زبالههای شهرستان و رسیدگی به وضعیت نابسامان لندفیل فعلی
ü انجام پایاننامههای دانشگاهی در هر منطقه و برای هر عنصر به تنهایی، به منظور دستیابی به نتایج بهتر و کاربردی
ü تحقیق در مورد عوارض احتمالی عناصری که در منطقه بیشتر از حد مجازند بر روی انسانها، گیاهان و سایر موجودات
ü حفظ محیط زیست کشور توسط مدیران صنایع و اتخاذ روشی مناسب و دوستدار محیط زیست برای تصفیه و دفع پسابها و پسماندهای تولید شده در مرکز فعالیتشان

مطالعه آلودگی عناصر   و ترکیبات سمی مربوط به کانسار طلا در آبرفت های منطقه  کوه زر و بررسی اثرات زیست  محیطی

با توجه به بررسی  های انجام شده در این پروژه، به نظر می  رسد پیشنهادات زیر بتواند در کسب نتایج بهتر مفید واقع شود.
- - به منظور بررسی دقیق  تر روند کاهش غلظت سیانید، از داده  های به دست آمده از سد باطله در فصول مختلف در مدل  سازی ریاضی مد نظر قرار گیرد.
-  میزان تجزیه  ی زیستی سیانید در محلول پساب سد باطله  ی زرمهر در یک پروژه  ی مجزا بررسی شود.
- کاربرد روش
CYANISORB به عنوان روش پیشنهادی به طور دقیق  تر مورد بررسی قرار گیرد تا امکان بهره-گیری آن در کارخانه  ی فرآوری زرمهر توجیه اقتصادی داشته باشد.
- خطر بالقوه  ی وجود کمپلکس  های سیانید که در اثر عمل تبخیر غلظت آنها به تدریج در سد باطله افزایش می-یابد، برآورد شود.
- تاثیر فلزات سنگین روی منابع آب سطحی و زیرزمینی و خاک منطقه مورد بررسی قرار گیرد.
- به منظور اطمینان از حذف کمپلکس  های قوی حتی در مقدار ناچیز، شرایط  فرآیند بازیابی سیانید از طریق فرآیند 
CYANISORB در شرایط PH کمتر از 2 مورد بررسی قرار گیرد.
- روی بازیابی احتمالی کاتیون  های فلزی که به صورت هیدروکسیدهای فلزی در باطله  های خروجی از فرآیند
CYANISORB قابلیت استحصال دارند نیز تحقیقاتی می  تواند انجام شود.

مطالعه سنگ شناختي و ژئوشيميايي توده گرانيتوئيدي کوه‌ميش (جنوب سبزوار)

براي تكميل مطالعات پترولوژي موارد زير پيشنهاد مي‌گردد:
1- مطالعات ايزوتوپيبه ويژه راديوژنيک مي‌تواند بسياري از ابهامات را برطرف سازد.
2- بررسي ساز و كار جايگيري و ارتباط توده نفوذي با سنگ‌هاي اطراف توسط روش‌هاي ژئوفيزيكي.
5- بررسي پتانسيل اقتصادي منطقه توسط متخصصين زمين‌شناسي اقتصادي

مطالعه، شناسایی و بررسی تاثیرات زیست محیطی ریزگردهای رادیواکتیو ناشی از فعالیت  های معدنی اورانیوم ساغند (یزد)

با توجه به نتايج مطالعات صورت گرفته در اين تحقیق، جهت انجام مطالعات بيشتر و دقيق  تر بر روی ریزگردهای منتشره در درون معدن پیشنهادات زیر ارائه می  گردد.
- با توجه به اینکه معدن موردمطالعه از نوع اورانیوم  دار می  باشد و ریزگردهای منتشره در آن دارای ذرات رادیواکتیو می  باشند، از این رو پیشنهاد می  گردد که مطالعات دقیق از نقطه  نظر تعیین میزان رادیواکتیویته ریزگردهای این معدن صورت گیرد.
- با توجه به قابلیت تنفس ریزگردها و ورود آنها به داخل بدن و تأثیر مستقیم برروی بافت  های بدن، انجام مطالعات دوزیمتری داخلی توصیه می  گردد.
- نظر به وجود ریزگردهایی ازجمله اکسیدهای آهن، اورانیوم، سـیـلـیـس، گالـن و غیره پیشـنهاد می  گردد که مطالعات دقیقی برروی پرسنل معدن جهت بررسی بیماری  های قلبی-ریوی آنها در اثر مواجهه با این ریزگردها انجام پذیرد.
- با توجه به وجود گاز رادون در چنین معادنی، انجام مطالعات گسترده و دقیق جهت تعیین میزان غلظت این گاز و محصولات واپاشی آن در نقاط مختلف معدن پیشنهاد می  گردد.

مکانیابی لندفیل استاندارد شهر قوچان، بررسی آلودگی زیست محیطی و امکان سنجی حذف آلاینده ها در محل لندفیل کنونی

 جهت جلوگیری از آلودگی زیست  محیطی در مکان پیشنهادی جدید دفن مواد زاید شهری، بایستی اجزاء محل دفن به خوبی طراحی شوند و با توجه به حجم مواد زاید، عمر لندفیل نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
- کنترل آب  های سطحی از جمله اقدامات ضروری جهت جلوگیری از آلودگی های زیست  محیطی می-باشد که می  توان با زهکشی مناسب، آب را به اطراف محل دفن هدایت نمود. همچنین کیفیت آب  های سطحی و زیرزمینی بایستی دائماً مورد بررسی قرار گیرد.
- جهت جلوگیری از افراد متفرقه، حیوانات و پراکندگی مواد زاید سبک (نظیر پلاستیک)، محل کنونی دفن مواد زاید، بایستی حصار کشی شود.
- از دفن مواد زاید بیمارستانی همراه با مواد زاید شهری در یک مکان باید جلوگیری و زباله  های بیمارستانی در داخل پاکت  هایی ویژه و با رنگ مجزا در مکان دیگری دفن گردند.
- آموزش تفکیک مواد زاید خشک و تر در مدارس و اجرای آن در مکان  های آموزشی به کاهش مواد زاید و بازیافت آن کمک شایانی خواهد کرد.
- اجرای طرح تفکیک مواد زاید از مبدأ تولید و نهادینه کردن این فرهنگ در داشتن شهری سالم موثر خواهد بود.
- جایگاه  هایی جهت جمع  آوری مواد زاید خشک در سطح شهر قوچان تعبیه گردد تا زباله  های قابل بازیافت سامان  دهی شوند.
- ساخت ارگانوبنتونیت در مقیاس صنعتی و استفاده از آن جهت حذف مواد آلاینده نیز پیشنهاد می-گردد

میکرو بایواستراتیگرافی، میکروفاسیس و محیط رسوبگذاری  سازند سورگاه  بر مبناي فرامينيفرهاي پلانكتوlنيك در میادین نفتی سرکان (چاه شماره1) و ماله کوه (چاه شماره 1) در منطقه پلدختر استان لرستان

 با توجه به این که در بیشتر مناطق حد زیرین سازند سورگاه با سازند سروک به صورت ناپیوسته می باشد پیشنهاد می شود این مرز در میادین نفتی بیشتر مورد توجه و بررسی کامل تری قرار گیرد.

2) به علت حجم زیاد مطالب و کمبود وقت در این تحقیق مطالعه بر روی چینه نگاری سکانسی در دو چاه صورت نگرفته پیشنهاد می شود در مراحل بعدی مطالعه این میادین و با توجه به نمودارهای چاه پیمایی بررسی های دقیق تری انجام پذیرد.

هندسه  ی ساختاری و دینامیکی تاقدیس اشلر در شرقی  ترین گستره ایالت کپـه  داغ

 بررسی و کاوش  های لرزه  ای سه  بعدی از سنگ مخزن شوریجه در رخنمون اشلر جهت شناسایی و بررسی کامل چین  خوردگی در عمق و تعیین گسل  های عمقی احتمالی.
- مطالعات چینه‌نگاری سکانسی و لرزه‌ای (جهت شناسایی تله‌های چینه‌ای یا ساختمانی) برای شناسایی کامل چینه  شناسی منطقه برای پژوهشگران رشته چینه  شناسی.
- احداث چاه  های مطالعاتی و اکتشافی بیشتر در ناحیه مورد مطالعه جهت تطبیق وضعیت شکستگی  های موجود در رخنمون اشلر با وضعیت آن در عمق با بهره  گیری از لاگ    ها، تصاویر چاه  پیمایی و مغزه  های حفاری.

بایواستراتیگرافی و بررسی میکروفاسیس سازند کلات برمبنای فرامینیفرها در برش تنگ دو برادر و مقایسه آن با برش الگو(شمال شرق مشهد)

باتوجه به وجود سنگواره های دو کفه ای ها و گاستروپودهاو به خصوص وجود رودیست ها در بخش سنگ آهک فوقانی در منطقه مورد مطالعه ،پیشنهاد می گردد در جهت بررسی و شناسایی این گروه های فسیلی در این منطقه اقداماتی صورت گیرد .
2. در این پژوهش به دلیل کمبود وقت برروی چینه نگاری سکانسی منطقه مورد مطالعه کار نشد در نتیجه باتوجه به تنوع لیتولوژی منطقه مورد مطالعه پیشنهاد می گردد برروی چینه نگاری سکانسی این منطقه کار شود .

آنالیز حساسیت روابط کاهندگی در تحلیل خطر زمین  لرزه خراسان، مطالعه موردی در گستره  ای به شعاع 150 کیلومتری کاشمر

 با توجه به اهمیت روابط کاهندگی بهتر است تأثیر روابط کاهندگی دیگری نیز بر نتایج تحلیل خطر در گستره خراسان مورد بررسی قرار گیرد.
2- لازم است آنالیز حساسیت روابط کاهندگی بر نتایج تحلیل خطر برای سایر مناطق ایران نیز بررسی شود.
3- با توجه به اینکه پارامترهای دیگری نیز نظیر پارامترهای لرزه  خیزی،چشمه  های لرزه  زا در تحلیل خطر زمین-لرزه نقش دارند، پیشنهاد می  شود حساسیت آن پارامترها نیز بر نتایج تحلیل خطر بررسی شود.

تحلیل لرزه‌ای برج خنک‌کننده‌ی نیروگاه حرارتی

اعمال زلزله های بم و طبس بر روی ترازهای مختلف از برج خنک‌کننده‌ی شریعتی به عنوان مورد مطالعه‌ی این رساله، نشان داده است که اگر جهت اعمال بار زلزله را به عنوان مثال در جهت X فرض کنیم و مابقی درجات آزادی را ببندیم، میزان جابجایی ناشی از این زلزله‌ها برای ستون‌های قرار گرفته در صفحه‌ی Y-Z و یا به تعریف دیگر، ستون‌هایی که وجه کوچکتر آنها عمود بر جهت بار اعمالی می‌باشند، بیشتر از ستون‌هایی است که در صفحه‌ی X-Y قرار گرفته‌اند. از این رو، و با توجه به آنچه که در فصل 2 بدان اشاره شد و مطالعات سعید صبوری و فرهاد عابدی نیک [9] نشان می‌دهد، اضلاع سطح مقطع پایه‌های در برج های خنک کننده موثر و اثرگذار است. لذا ادامه ی بررسی‌ها در این زمینه برای برج مزبور، می‌تواند آنالیز دقیق‌تر و پیشنهادات سازنده‌تری را در این مورد ارائه دهد.
2. ارتفاع بلند سازه و همچنین حجم بسیار بالای مواد در آن، سبب شده است که این سازه عضوی از خانواده‌ی سازه‌های خاص و ویژه به شمار بیاید. از این رو، تغییرات احتمالی در آن با سازه‌های معمولی ساختمانی متفاوت خواهد بود. انتظار اینکه در تراز بالایی بیشتری جابجایی را داشته باشیم، الزام‌آور نیست. چرا که حرکات ناشی از پایه‌ها به علّت کمی ارتفاعشان در برابر ارتفاع پوسته، تغییرات را در پایه‌ها نشان می‌دهد و به علّت اینکه تنش‌ها در بالای پایه‌ها، به حداقل ممکن می‌رسند، لذا جابجایی‌ها در پوسته کاهیده شده و مقاومت بیشتری را در برابر جابجایی‌های احتمالی از خود نشان می‌دهند. از این‌رو، می‌توان گفت که استحکام بخشی پایه‌های
X شکل از مهمترین بخش‌های ساخت یک سازه‌ی برج خنک‌کننده در این ابعاد می‌باشد.
3. عدم اتصال پایه‌ها به یکدیگر، و همچنین متقارن بودن سازه، برخی از تفاوت‌های ناشی از زلزله را با سازه‌های معمولی نشان می‌دهد.
4. یکی از محدودیّت‌های بسیار بزرگ برای تحلیل و آنالیز این دسته از سازه‌های سنگین و پیشرفته، کمبودهای سخت‌افزاری می‌باشد. همانطور که در فصل 4 اشاره شد، برای اینکه بتوانیم این برج 110 متری را مورد تحلیل اجزاء محدود قرار دهیم، لاجرم بایستی از ساده‌سازی‌های خاص استفاده کرد. لذا، از قرار دادن شبکه‌های میلگردی در تمامی ستون‌های
X شکل و همچنین در طول پوسته‌ی 90 متری خودداری کرده و از برخی روش‌های خاص استفاده نمودیم. مطمئناً استفاده از تمامی خصوصیات واقعی این سازه، و تحلیل سازه تحت آن شرایط، می‌تواند در ارائه نتایج و پیشنهادات دقیق‌تر موفّق‌تر عمل کند. اگر سازه با تمام شرایط واقعی خود مدل شود، بیش از 2 میلیون المان خواهد داشت که با دستگاه‌های معمولی و حتّی پیشرفته نمی‌توان آن را مدل نمود و نیاز به گریدهای محاسباتی و ابررایانه برای این منظور می‌باشد. البتّه لازم به ذکر است که در این پروژه از یک دستگاه با قدرت پردازش اطلاعات 12G استفاده شد که در تحلیل‌ها کمک شایانی نمود.
5. آنچه که در این تحلیل انجام گرفت، فازهای الاستیسیته و پلاستیسیته است. مطمئناً مدل کردن ماده در فاز تخریب می‌تواند آنالیز واقعی‌تری از این سازه را نشان دهد.
6. با نصف شدن میزان شدت شتاب اعمالی و جابجایی‌های ناشی از این شتاب زلزله، در برخی از ترازها، سازه وارد فاز پلاستیسته می‌شود و در برخی از ترازها در همان محیط الاستیک باقی می‌ماند. لذا رفتار مادّه یکسان نیست و مشاهده‌ی رفتارهای کرنشی در ترازهای مختلف از این سازه، این امر را تأیید نموده است.
7. آنچه که در این رساله بدان پرداخته شده است، تحلیل دینامیکی صریح (
Explicit) می باشد که از سرعت بالایی در تحلیل‌های دینامیکی برخوردار است. اما دقّت محاسبات در این‌گونه از تحلیل به میزان مشخصی کاسته می‌شود. در مطالعات آتی می‌توان از تحلیل‌های ضمنی (Implicit) بهره برد و محاسبات دقیق‌تری را صورت داد و با داده‌های حاصل از این رساله مقایسه نمود و نتایج بهتری را ارائه کرد.
8. تحلیل معادل استاتیکی یکی از روش‌های قدیمی بوده است که همواره کاربرد داشته است. اما پیشرفت دستگاه‌های محاسباتی، استفاده از تحلیل دینامیکی را تسهیل بخشیده است. از این رو، برای این سازه‌ها از روش معادل استاتیکی استفاده نشده است. اما استفاده از این‌گونه‌ی تحلیل برای مقایسه با تحلیل‌های دینامیکی می‌توان میزان استفاده و حدود کاربرد از آن را مشخص سازد. چرا که تحلیل‌ها در این روش، ساده‌تر و حلّ معادلات دیفرانسیل خلاصه‌تر خواهد بود.


شبیه سازی عددی حرکات تکتونیکی در ایران با روش اجزاء محدود

یشنهاد می شود با استفاده از نقشه لرزه زمینساخت توکلی،1996 (شکل 4-1)، استانهای لرزه- زمینساخت ایران در یک مدل مشابه بازسازی شود و  شبیه سازی حرکات تکتونیکی داخل آنها انجام گردد. برای این منظور می توان با تعیین شرایط مرزی مناسب برای مدل  و تغییر مقدار و جهت تنشهای اعمال شده بر روی مدل و تغییر مدول یانگ صفحات تکتونیکی، شبیه سازی عددی حرکات تکتونیکی در مناطق مختلف لرزه زمینساختی ایران را انجام داد.  
     همچنین پیشنهاد می شود با استفاده از مدلهای الاستو- پلاستیک و ویسکوز رفتار های شکننده و خزش حرکات تکتونیکی بلند مدت در ایران شبیه سازی شود و نتایج حاصل از آن با مناطق لرزه خیز مقایسه گردد. شبیه سازی این حرکات با استفاده از مدل گرمایی نیز می تواند به عنوان یک کار جدید در این زمینه ارائه گردد.

                                                                                                                       

                                                                                                                          bazgasht


 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء