پیشنهادهای پژوهش رشته رفتار حرکتی

raftarharakati

 

 home-1صفحه اصلی

1391

1392

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393 

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژهش

مقایسه تأثیر محیط تمرین رقابتی و غیررقابتی بر یادگیری مهارت
سرویس بلند بدمینتون در نوجوانان رقابت  جو و غیررقابت  جو

 در ورزشکاران دارای سطوح متفاوت مهارت ، بررسی شود.
2- در مهارتهای ورزشی متفاوت بررسی شود.
3- در مهارتهای ظریف و  درشت بررسی شود.
4- تاثیر تعامل ویژگی شخصیتی رقابتی در مهارتهای حرکتی متفاوت بررسی شود.

 تأثیر تمرین تعادلی تکلیف دوگانه بر تعادل و توجه زنان سالمند با سابقه افتادن

به دلیل اینکه یکی از صدمات جدی ناشی از افتادن، از دست دادن اعتماد به نفس می‌باشد.پیشنهاد می‌شود اثر تمرینات ارائه شده بر اعتماد به نفس زنان با سابقه افتادن نیز بررسی شود.
بر اساس شواهد موجود در اختلالات تعادلی و میزان زمین خوردن بین زنان و مردان تفاوت جنسی وجود دارد و این نارسایی‏ها در زنان سالمند نسبت به مردان بیشتر است. بر همین اساس پیشنهاد می‏شود اثر تمرینات ارائه شده در پژوهش حاضر بر تعادل و توجه مردان سالمند نیز بررسی شود.
از آنجایی که در تحقیقات پیشین تفاوت‏هایی در انجام آزمون‏های تعادل و توانایی اختصاص توجه بین سالمندان با و بدون سابقه افتادن دیده شده و در این پژوهش کلیه آزمودنی‏ها افراد سالمند با سابقه افتادن بودند. توصیه می‏شود پژوهشی مشابه جهت مقایسه اثرات این تمرینات بر تعادل و توجه سالمندان سالم و سالمندان با سابقه افتادن انجام شود.

تاثیر یک برنامه‌ی تمريني طناب زنی بر توانایی‌های ادراکی – حرکتی دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی

پیشنهاد می‌شود مشابه این تحقیق در میان دانش‌آموزان دختر پایه چهارم صورت گیرد و نتایج آن با نتایج تحقیق حاضر مقایسه شود.
2. پیشنهاد می‌شود مشابه این تحقیق در تحقیقات دیگر از خرده آزمون های دیگر بروینیکز-اوزرتسکی نیز استفاده شود.
3. پیشنهاد می‌شود مشابه این تحقیق در تحقیقات دیگر از ابزارهای سنجش دیگر نیز استفاده شود.

تأثیر تمرین ذهنی بر سرعت و دقت تکلیف هماهنگی دو دستی

نجام پژوهش با تأکید بر فراوانی تمرین ذهنی و جسمانی.
2. انجام پژوهش جهت بررسی تمرین ذهنی و جسمانی خود – کنترلی.
3. انجام پژوهش جهت بررسی اثر بخشی تمرین ذهنی بر یادداری تأخیری طولانی مدت.
4. انجام پژوهش جهت مقایسه اثر بخشی تمرین ذهنی در چند تکلیف حرکتی متفاوت.
5. انجام پژوهش جهت بررسی اثر بخشی تمرین ذهنی در افراد با توانایی‌های متفاوت در تصویر سازی.
6. انجام پژوهش جهت بررسی اثر بخشی ترکیب تمرین ذهنی و یادگیری مشاهده‌ای در یادگیری تکالیف حرکتی.
7. انجام پژوهش جهت بررسی اثر بخشی فراوانی ترکیب تمرین ذهنی و یادگیری مشاهده‌ای در یادگیری تکالیف حرکتی.

تأثير یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی برتعادل  و توجه بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

پیشنهاد می‌شود تحقیقی مشابه، در دوره هاي طولاني تر بر بيماران MS انجام شود.
2- پیشنهاد می‌شود تحقیقی مشابه، با اضافه کردن بارادراکی، شناختی و یا توجهی به صورت تکلیف ثانویه انجام‌‌شود.
3- پیشنهاد می‌شود تحقیقی مشابه، بر روي بيماران
MS با درجه بالاتر ناتواني  ( EDSS)انجام شود.
4- پیشنهاد می‌شود تحقیقی مشابه، بر ديگر بيماريهاي ناتون كننده عصبي و عضلاني اسلكتي انجام  شود.

تاثیر کانون توجه درونی و بیرونی بر اقتصاد دویدن افراد ماهر و مبتدی

 با توجه به اینکه در تحقیق حاضر از ورزشکاران دختر استفاده شده است، انجام اين پژوهش در بين ورزشکاران پسر، ممکن است تفاوتهای جنسی احتمالی را آشکار سازد.
2. انجام این پژوهش به صورت میدانی (با توجه به اینکه اطلاعات و بازخورد بینایی در کانون توجه بیرونی دارای اهمیت می‏باشد و حرکات روی تردمیل با شرایط واقعی ورزشکاران در حین مسابقه متفاوت است).
3. با توجه به اینکه فعالیت عضلانی یکی از مهمترین فاکتورهای دخیل در بهبود کارایی حرکت می‏باشد، انجام اين پژوهش با در نظر گرفتن دیگر شاخص
های فیزیولوژیکی نظیر میزان فعالیت عضلانی EMG و...
4. با توجه به اینکه دویدن با سرعت و شدت‌های مختلف، نیازمند سطحی متفاوت از توانمندی و مشارکت عوامل روانی و فیزیولوژیکی می‌باشد، انجام این پژوهش در شدت‌های مختلف دویدن، احتمالا قادر خواهد بود نتایج ارزشمندی را فراهم سازد.
5. انجام اين پژوهش با در نظر گرفتن شاخص‏های روانشناختی و ذهنی نظیر
EEG
6. با توجه به اینکه در تحقیق حاضر تفاوت هایی در میزان اکسیژن مصرفی، ضربان قلب و نسبت تبادل تنفسی در شرایط کانون توجه بیرونی و مقایسه با کانون توجه درونی وجود داشته است و احتمالا نمونۀ آماری محدود در تحقیق حاضر موجب شده است این تفاوت معنادار نباشد، انجام این پژوهش با نمونۀ آماری گسترده تر قادر خواهد بود اثرات این متغیر شناختی را دقیقتر مورد آزمون قرار دهد.

مقایسه عزت نفس و هوشبهر دانش آموزان پسر شطرنج باز مبتدی و حرفه ای مقطع ابتدایی شهرستان بجنورد

 با توجه به اینکه هوش و عزت نفس  دو عامل بسیار مهم در پیشرفت نوجوانان در عرصه های مختلف است لذا پیشنهاد می شود این دو متغییر در رشته های دیگر بین ورزشکاران مبتدی و حرفه ای مورد بررسی قرار گیرد.
2- رابطه متقابل هوش و عزت نفس در رشته های ورزشی  به عنوان  سوالی است که می تواند مورد بررسی قرار گیرد.
3- از آن جا که تحقیقات انجام شده در خصوص ورزشکاران فعال در رشته شطرنج در داخل کشور معدود است پیشنهاد می شود هوشبهر شطرنج بازان مبتدی و تاثیر آن بر روند رشد تکنیکی و تاکتیکی  و برد و باخت های آن ها مورد بررسی قرار گیرد.
4- بدلیل حساسیت گروه سنی کودک و نوجوان  عوامل تاثیر گذار برشاخص های روانشناختی مثل هوش و عزت نفس در این گروه سنی مورد بررسی قرار گیرد.
5- با توجه به انواع هوش از جمله هوش معنوی، هوش هیجانی و هوش حرکتی به ویژه هوش هیجانی که ارتباط نزدیکی با عزت نفس دارد و هوش حرکتی که با مهارت های ورزشی مرتبط است بهتر است پژوهش ها ی آینده در جستجوی رابطه این متغییر ها باشد.

تأثیر تصویرسازی بینایی و حرکتی بر عملکرد و یادگیری سرویس کوتاه بدمینتون

 پیشنهاد می‌شود که در پژوهش‌های آینده اثربخشی انواع تصویرسازی حرکتی و بینایی در تکالیف مربوط به سایر رشته‌های ورزش مورد بررسی قرار گیرد.
2- پیشنهاد می‌شود که در پژوهش‌های آینده اثربخشی انواع تصویرسازی حرکتی و بینایی در افراد با سطح مهارت متفاوت (مبتدی و ماهر) مورد بررسی قرار گیرد.
3- پیشنهاد می‌شود که در پژوهش‌های آینده تفاوت اثربخشی تصویرسازی حرکتی و بینایی در مهارت‌های با سطوح شناختی و حرکتی متفاوت مورد بررسی قرار گیرد.
4- پیشنهاد می‌شود که در پژوهش‌های آینده اثربخشی انواع تصویرسازی حرکتی و بینایی در بین ورزشکاران مرد و افراد با سنین مختلف نیز مورد بررسی قرار گیرد.
5- پیشنهاد می‌شود که در پژوهش‌های آینده از
MRI برای بررسی تفاوت تاثیرگذاری تصویرسازی حرکتی و بینایی بر میزان فعالیت عصبی در حین تمرین ذهنی استفاده شود.

تاثیر بازخورد ویدئویی خودکنترل بر یادگیری مهارت شوت بسکتبال افراد ناشنوا و سالم

با توجه به این که در این تحقیق از بازخورد ویدئویی استفاده شده پیشنهاد میگردد که در تحقیقات آتی دستورالعمل نیز وارد شود تا مشخص شود که آیا افراد ناشنوا همانند افراد سالم از بازخورد ویدئویی و دستورالعمل سود میبرند یا خیر.
• با توجه به این که در این تحقیق افراد سالم بهتر از ناشنوا عمل کردند(علی رغم اینکه اطلاعات داده شده در ویدئو منحصراً دیداری بود نه شنیداری) پیشنهاد می
شود که در تحقیقات آتی به دلیل این تفاوت پرداخته شود، مثلاً بررسی شود که آیا افراد ناشنوا دیگر انواع اطلاعات بینایی (مانند اطلاعات بیولوژیکی یا نقاط نورانی) را مانند افراد سالم درک میکنند یا خیر.
• در این تحقیق از سنجش کیفی برای بررسی الگوی حرکت استفاده شد، پیشنهاد می
گردد در پژوهش بعدی از سنجشهای کمی مانند بررسی کینماتیکی استفاده شود.

تأثیر بازخورد خود کنترلی بر عملکرد و یادگیری سرویس بلند
بدمینتون با تأکید بر ویژگی های شخصیتی

پیشنهاد می شود تحقیقات مشابه و با کمک آزمون های شخصیتی متفاوت  انجام گیرد.
2)پيشنهاد مي شود تحقيقاتي مشابه در مهارت هايي که بعد شناختي آن بيشتر باشد انجام گيرد.
3) پيشنهاد مي شود تحقيق مشابهي روي ورزشكاران با سطوح مهارتي مختلف انجام شود.
4) پيشنهاد مي شود تحقيقاتي مشابه و با استفاده از بازخورد خودکنترلي
KP انجام گيرد.
5) پيشنهاد مي شود تحقيق مشابهي روي افرادي با سنين متفاوت صورت گيرد.
6) )پيشنهاد مي شود تحقيق مشابهي با جلسات تمرين و تعداد تلاش‌هاي تمريني بيشتري انجام شود.
7) پيشنهاد مي شود تحقيقاتي مشابه و با استفاده از  بازخودکنترلي
KR با محتوی کیفی انجام شود.
8) پيشنهاد مي شود در تحقيقات مشابه علاوه بربازخورد خود کنترلی از سایر اشکال بازخورد افزوده  نيز آزمون به عمل آيد.

تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یادداری مهارت یک خم کشتی

انجام این پژوهش در بین افراد با سطوح مهارتی مختلف
2-انجام این پژوهش بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار
3-انجام این پژوهش در سایر مهارت‌های ورزشی
4-انجام این پژوهش با دوره‌های تمرینی طولانی‌تر

تأثير آرايش تمريني فزاينده نظام دار بر يادکيري برنامه حرکتي تعميم يافته در افراد کم توان ذهني

 در این تحقیق آرایش تمرین روی اجرای افراد کم توان ذهنی (آموزش پذیر) گمارده شد، پیشنهاد میشود که این تحقیق در آینده بر روی گروه دیگری از جمله افراد بیش فعال نیز انجام شود.
2- به منظور کنترل بیشتر متغیر های تاثیرگذار در آزمایش از تکالیف آزمایشگاهی استفاده شود.
3- از آنجایی که این تحقیق تاثیر آرایش تمرین فزاینده نظام دار را در یادگیر برنامه حرکتی بررسی کرده، پیشنهاد می شود در آینده تاثیر آرایش تمرین در یادگیری پارامتر حرکتی نیز در این گروه از افراد برسی شود.
4- از آنجایی که تحقیق روی زنان انجام شده، می توان در آینده این تحقیق را در آزمودنی های مرد و در سنین مختلف انجام داد.
5- یکی از روش ها برای تغییر موقعیت تمرین در فرضیه نقطه چالش، تغییر آرایش تمرین می باشد. پیشنهاد می شود محققان بعدی این فرضیه را با تغییر موقعیت تمرینی یا شیوه های دیگر(بازخورد) به چالش بکشند.   

مقایسه منابع اعتماد به ‌نفس ورزشی
 جانبازان ورزشکار رشته‌های گروهی و انفرادی

منابع اعتماد به نفس ورزشکاران در رشته های مختلف ورزشی بر اساس جنسیت بررسی گردد.
منابع اعتما د به نفس ورزشکاران در رده های سنی مختلف بررسی گردد.
منابع اعتما د به نفس ورزشکاران در لیگ های معتبر مورد بررسی قرار گیرد
رابطه هر کدام از منابع اعتماد به نفس ورزشکاران را با جهت گیری ورزشی مورد بررسی قرار گیرد
رابطه هر کدام از منابع اعتماد به نفس ورزشکاران را با عملکرد ورزشی مورد بررسی قرار گیرد
رابطه هر کدام از منابع اعتماد به نفس ورزشکاران را با سابقه ورزشی ورزشکاران مورد بررسی قرار گیرد

تاثیر ترتیب تمرین دوطرفه بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت شوت و دریبل فوتسال در دانشجویان دختر

 انجام تحقیق مشابه در رده‏های سنی مختلف
2- انجام تحقیق مشابه در جامعه پسران
3- انجام تحقیق مشابه در مهارت‏های ورزشی دیگر

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                  bazgasht

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژهش

ارتباط فعاليت جسماني اوقات فراغت، نمایه توده بدني و مهارت‌هاي حركتي بنيادي

 پیشنهاد می شود که با ابزارهای دقیق تر (مانند دستگاه شتاب سنج/ سنجش کالری روزانه) رابطه بین فعالیت بدنی با رشد الگوهای بنیادی مورد بررسی قرار گیرد.
2- پیشنهاد می شود تاثیر فعالیت جسمانی اوقات فراغت بر رشد مهارتهای حرکتی بنیادی با تاثیر فعالیتهای هدفمند بر رشد مهارتهای حرکتی بنیادی مقایسه شود .  
3- پیشنهاد می‌شود رابطه مولفه‌های ترکیب بدن (چربی، فعالیت اوقات فراغت بویژه زمان صرف شده برای بازیهای رایانه‌ای و تلویزیون با رشد الگوهای بنیادی مورد بررسی قرار گیرد.

تاثیر تصویر سازی ذهنی مثبت و منفی بر اکتساب و یادداری سرویس والیبال

انجام آزمون سنجش هوش بر روی شرکت کنندگان قبل از انتخاب آن ها.
انجام پژوهش جهت بررسی اثر تمرینات تصویرسازی در ساعات مختلف روز.
انجام پژوهش جهت بررسی اثر تصویرسازی با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی.
انجام پژوهش مشابه برای افراد ورزشکار و غیر ورزشکار به صورت جداگانه.
انجام پژوهش جهت مقایسه اثرات تصویرسازی بر روی جنسیت های متفاوت.

ارتباط فعاليت جسماني اوقات فراغت، نمایه توده بدني و مهارت‌هاي حركتي بنيادي

پیشنهاد می شود که با ابزارهای دقیق تر (مانند دستگاه شتاب سنج/ سنجش کالری روزانه) رابطه بین فعالیت بدنی با رشد الگوهای بنیادی مورد بررسی قرار گیرد.
2- پیشنهاد می شود تاثیر فعالیت جسمانی اوقات فراغت بر رشد مهارتهای حرکتی بنیادی با تاثیر فعالیتهای هدفمند بر رشد مهارتهای حرکتی بنیادی مقایسه شود .  
3- پیشنهاد می  شود رابطه مولفه  های ترکیب بدن (چربی، فعالیت اوقات فراغت بویژه زمان صرف شده برای بازیهای رایانه  ای و تلویزیون با رشد الگوهای بنیادی مورد بررسی قرار گیرد.

تاثیر برنامه  های تصویرسازی ذهنی هدایت شده و تمرین منتخب هوازی بر بازتوانی افراد وابسته به مواد روان  گردان

به نظر مي  رسد بنابر اطلاعات مطالعه حاضر، تحقيق مشابه  اي:
 با افزايش زمان طول دورۀ درمان به انجام برسد
هورمون  هاي استرسي و ميزان اضطراب افراد وابسته به مواد مخدر با تداخل تمريني مورد بررسی قرار گیرد
سطوح سرمي سایر هورمون  هاي مربوط به سيستم پاداش مغزي تحقیقاتی صورت گيرد
با استفاده از انواع روش  هاي تصويرسازي ذهني بر سلامت و بهبودي افراد وابسته به مواد مخدر صورت پذيرد.
مدت زمان استفاده از روش  های تمرینی در هر جلسه مورد دستکاری قرار گیرد

تاثیر ترتیب مشاهده الگوی ماهر و تصویرسازی ذهنی براکتساب و یادداری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

تحقیقی مشابه جهت بررسی تفاوت های بینایی و قابلیت تصویرسازی  بر روی جنس مخالف انجام شود.
2- تحقیقی مشابه بر روی رده های سنی دیگر انجام شود.
3- تحقیقی مشابه با افزایش دو گروه به منظور تعیین تعامل هر کدام از متغیرها روی متغیرهای دیگر
4- این تحقیق در بین افراد با سطوح مهارتی مختلف انجام شود.

تاثیر تصویر سازی ذهنی مثبت و منفی بر اکتساب و یادداری سرویس والیبال

انجام آزمون سنجش هوش بر روی شرکت کنندگان قبل از انتخاب آن ها.
انجام پژوهش جهت بررسی اثر تمرینات تصویرسازی در ساعات مختلف روز.
انجام پژوهش جهت بررسی اثر تصویرسازی با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی.
انجام پژوهش مشابه برای افراد ورزشکار و غیر ورزشکار به صورت جداگانه.
انجام پژوهش جهت مقایسه اثرات تصویرسازی بر روی جنسیت های متفاوت

تاثیر تصویرسازی هیپنوتیزمی و غیر هیپنوتیزمی بر عملکرد و یادداری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

انجام این پژوهش با دوره  های تمرینی طولان   تر
2 - انجام این پژوهش در سایر مهارت  های ورزشی
3- انجام این پژوهش در بین افراد با سطوح مهارتی مختلف
4- انجام این پژوهش در بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار
5- انجام این پژوهش در افراد با سطوح هیپنوتیزم پذیری بالا وپایین

تأثیر تمرین آشکار و پنهان براکتساب و یادداری دریافت سرویس تنیس روی میز

 با توجه به مشخص شدن تاثیر یادگیری پنهان در دریافت سرویس تنیس روی میز، پیشنهاد می  شود تاثیر یادگیری پنهان در ورزش  های دیگر راکتی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
2- با توجه به تفاوت  های جنسیتی احتمالی و  این‌که این پژوهش بر روی خانم  ها انجام شده‌است، پیشنهاد می  شود تا پژوهشی مشابه در بین دانشجویان پسر و مقایسه آنها نیز صورت گیرد.
3- برای روشن‌تر شدن اثر یادگیری پنهان و با توجه به اینکه تعداد تحقیقات انجام شده در زمینه‌ی یادگیری پنهان در شرایط میدانی بسیار اندک است، پیشنهاد می‌شود مطالعات آینده، به ‌نحوی طراحی شوند که یادگیری پنهان و آشکاررا به صورت میدانی آزمون کنند‌.
4- انجام این پژوهش در بین رده‌های سنی متفاوت.

تاثیر تمرین با رنگ های زمینه منتخب بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت

 با توجه به این که این پژوهش بر روی مردان ورزشکار انجام شده است، و همچنین با توجه به تفاوت هایی که بین دید خانم ها و آقایان وجود دارد، پیشنهاد می شود تا پژوهشی مشابه بر روی زنان نیز انجام شود.
2. با توجه به این که این پژوهش در زمینه عملکرد و یادداری انجام شده است، پیشنهاد می  شود تا پژوهشی مشابه بر روی انتقال در زمینه رنگ نیز انجام شود.
3. با توجه به اینکه رنگ عامل مهمی در تمام زندگی انسان و اجراهای ورزشی است، پیشنهاد می-شود تاثیر رنگ محیطی بر سایر فاکتور  های اثرگذار دیگر در ورزش مانند تعادل، زمان عکس العمل و غیره مورد بررسی قرار گیرد.
4. با توجه به اینکه مهارت  های ورزشی را میتوان از نظر نیاز به سطح انگیختگی مطلوب در یک پیوستار از زیاد، متوسط و کم قرار داد لذا پیشنهاد می شود تحقیق دیگری با هدف بررسی اثر رنگ ها بر عملکرد رشته  های ورزشی مختلف (ورزش هایی با ریتم یکنواخت و ورزش های انفجاری) نیز صورت گیرد.
5. با توجه به اینکه این پژوهش بر روی یک تکلیف هدف گیری انجام شده است (پرتاب دارت) لذا پیشنهاد می  شود این کار در تکالیف هدف گیری دیگر مانند تیر وکمان نیز انجام شود.
6. تحقیقات نشان داده  اند که در مورد مسائل روانشناسی رنگ در بین افراد مختلف با افزایش سن تغییراتی به وجود می  آید؛ بنابر این شاید انجام تحقیق مشابه روی سنین بالاتر و سالمندان نتایج متفاوتی را نشان دهد.

تاثير تمرينات نوروفيدبک بر تعادل ايستا و پويا در بيماران پارکينسون

 پيشنهاد مي شود براي طولاني تر شدن اثر دوره  ي تمرين نورفيدبک و ايجاد پلاستيسيته در سلول هاي مغزي ، اين تمرينات درتعداد جلسات بيشتري طراحي شوند.
2- پيشنهاد مي شود ماندگاري اثر تمرينات، در سري هاي زماني پس از اتمام دوره، مورد بررسي قرار گيرد.
3- از آنجا که در تحقيق حاضر پروتکل ويژه اي شامل سرکوب موج تتا و تقويت موج بتا 1 در نقاط
 
O1-O2 مورد بررسي قرار گرفت، پيشنهاد مي شود پروتکل هاي منتخب ديگر نيز هدف مطالعه قرار گرفته و با اين پروتکل مقايسه شود.
4- از آنجا که تحقيق حاضر بر حرکات درشت تنه و اندام ها تمرکز داشت پيشنهاد مي شود اثر بخشي اين دوره بر حرکات ظريف بررسي شود.

تاثير يك دوره تمرينات مداخله‏اي حس پيكري بر تعادل سالمندان سالم

طبق شواهد در تغييرات وابسته به افزايش سن در تعادل و ميزان زمين خوردن تفاوت جنسي وجود دارد و نارسايي‏هاي تعادلي زنان سالمند نسبت مردان بيشتر است. لذا پيشنهاد ميشود اثر تمرينات ارائه شده در اين پژوهش بر تعادل زنان سالمند نيز مورد بررسي قرار گيرد.
2 - در پژوهش حاضر اثر تمرينات حس پيكري بر تعادل سالمندان مرد سالم مورد بررسي قرار گرفت. توصيه ميشود سودمندي اين تمرينات برتعادل سالمندان زن يا مرد داراي اختلالات سيستم حس پيكري مثل بيماران پاركينسوني، ام اس، سكته مغزي و نوروپاتي ديابتي مورد بررسي قرار گيرد.
3 - در تحقيق حاضر اثر تمرينات حس پيكري بر تعادل سالمندان مرد سالم که فاقد سابقه زمین خوردن بودند مورد بررسي قرار گرفت. لذا پیشنهاد می شود اثر این تمرینات بر سالمندانی که سابقه ی زمین خوردن دارند مورد بررسی قرار گیرد .
4 - از انجا که در این پژوهش به بررسی اثر تمرینات تعادلی (راه رفتن) بر سطوح طرحدار بر تعادل سالمندان پرداخته است ،بنابراین بهتر است  اثر این تمرینات بر پارامتر های کینماتیک راه رفتن نیز مورد بررسی قرار گیرد .

تأثیر تمرین آشکار و پنهان براکتساب و یادداری دریافت سرویس تنیس روی میز

 با توجه به مشخص شدن تاثیر یادگیری پنهان در دریافت سرویس تنیس روی میز، پیشنهاد می  شود تاثیر یادگیری پنهان در ورزش  های دیگر راکتی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
2- با توجه به تفاوت  های جنسیتی احتمالی و  این‌که این پژوهش بر روی خانم  ها انجام شده‌است، پیشنهاد می  شود تا پژوهشی مشابه در بین دانشجویان پسر و مقایسه آنها نیز صورت گیرد.
3- برای روشن‌تر شدن اثر یادگیری پنهان و با توجه به اینکه تعداد تحقیقات انجام شده در زمینه‌ی یادگیری پنهان در شرایط میدانی بسیار اندک است، پیشنهاد می‌شود مطالعات آینده، به ‌نحوی طراحی شوند که یادگیری پنهان و آشکاررا به صورت میدانی آزمون کنند‌.
4- انجام این پژوهش در بین رده‌های سنی متفاوت.

تأثير تصویرسازی ذهنی سنتی و پتلپ، بر عملکرد و  یادداری مهارت سرویس ساده والیبال

اين پژوهش در بين دانشجويان پسر انجام شود و همچنین به دلیل وجود احتمالی اختلاف های جنسیتی  تصویرسازی ذهنی، در مقایسه با دختران نیز صورت گیرد.
اين پژوهش در بين افراد با سطوح مهارتي مختلف انجام شود.
اين پژوهش با تغيير در الگو و پارامترهای حركت انجام شود.
اين پژوهش در سایر مهارتهای ورزشی نیز انجام شود.

تاثيرفراواني بازخورد خود کنترلي پس از کوشش  هاي خوب وضعيف بر اکتساب و يادداري يک تکليف پرتابي در کودکان

از آنجا که در این تحقیق ازKR  خود کنترلی استفاده شد پيشنهاد مي شود تحقيقي با استفاده از KP خود كنترلي استفاده شود.
2-پیشنهاد می  شود که تحقیقات آینده مشابه تحقیق حاضر با استفاده از تكاليف حركتي ديگر انجام شود.

تأثیر یک دوره تمرینات نوروفیدبک بر توجه و قابلیت شناسایی خطا در تیراندازان ماهرز

تأثیر تمرینات نوروفیدبک با استفاده از پروتکل تمرینی دیگری مانند SMR بر روی تیراندازان ماهر بررسی شود.
مقایسه‌ای بین تیراندازان مبتدی و نخبه مورد بررسی قرار گیرد.
تحقیق مشابه با فاصله زمانی متفاوت بین جلسات تمرین نوروفیدبک و جلسات تمرینی مهارت در تیراندازان ماهر انجام شود.

تأثیر فراوانی بازخورد معلم‌مدار و آزمودنی‌مدار بر فراگیری و یادداری حافظه فضایی دختران 10 تا 11 ساله

 پژوهش مشابهی بر روی پسران انجام شود و نتایج با نتایج حاصل مقایسه شود.
2- پژوهش مشابهی در دامنه‌ی سنی دیگر صورت بپذیرد.
3-پژوهشی در مورد تأثیر انواع دیگر بازخورد برحافظه فضایی انجام شود.

تاثیر بازیهای رایانه ای بر تبحرحرکتی و زمان واکنش
کودکان 9 تا 11 سال

به محققان ديگر كه قصد دارند در رابطه با اين موضوع تحقيق كنند توصيه مي شود تحقيق را در نمونه‌هاي بزرگتري انجام دهند تا معرف بهتري براي جامعه باشد.
- بهتر است مقایسه زمان استفاده از بازی های رایانه ای و نوع بازی ها مورد بررسی قرار بگیرد.
- مي‌توان اين طرح را در مقاطع ديگر و با شرايط ديگر آزمايشي انجام داد

ارتباط بهره هوشی با حافظه کاری و زمان واکنش در کودکان دختر و پسر9-8ساله

 تحقیقی مشابه اما با ابزارهای اندازه گیری متفاوت با این تحقیق صورت گیرد زیرا ممکن است معنادار نشدن بعضی از رابطه ها به علت استفاده از ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق بوده باشد.

ارتباط رشد مهارت‌های حرکتی بنیادی با آمادگی هوازی و حافظه‌کاری دختران9 تا 11 ساله

انجام تحقیق مشابه بر روی پسران.
2- انجام تحقیق مشابه در دامنه سنی دیگر.
3- انجام تحقیق مشابه و در نظر گرفتن حرکات استواری یا فعالیت‌های بدنی دیگر
 4- انجام مطالعات طولی در این حوزه.
5- انجام تحقیقی مبتنی بر تفاوت‌های رفتاری و آمادگی هوازی.

تاثیر کانون توجه ترجیحی بر اکتساب، یادداری و انتقال پرتاپ آزاد بسکتبال

 پيشنهاد مي‏شود پژوهشي مشابه بر روی افرادي ماهر انجام شود.
ü پيشنهاد مي‏شود پژوهشي مشابه با استفاده از تکالیفی با سطوح مختلف دشواری انجام شود..
ü پيشنهاد مي‏شود پژوهشي مشابه درگروه‏هاي سني متفاوت انجام شود.

تأثیر برنامه تمرینی اسپارک  بر رشد مهارت‏های حرکتی درشت کودکان 7 تا 10 سال دارای نشانگان داون شهر مشهد

پیشنهاد می‏شود تأثیر برنامۀ اسپارک بر رشد مهارت‏های حرکتی ظریف و درشت این کودکان مورد بررسی قرار بگیرد.
- انجام تحقیق مشابه در پسران و یا هر دو جنس
- انجام مطالعات طولی در این زمینه
- در این تحقیق فعالیت‏های بدنی مورد استفاده بیشتر مبتنی بر سرگرمی و لذت آزمودنی از فعالیت بدنی طراحی شده بود، توصیه می‏شود در تحقیقات بعدی، ورزش‏های آبی همراه با بازی مورد استفاده قرار بگیرد.

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                           bazgasht

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژهش

تاثیر ترسیم الگوی حرکتی و تمرین ذهنی بر اکتساب و یادداری مهارت حرکتی منتخب

تاثیر ترسیم الگوی حرکتی را در اکتساب مهارت های حرکتی دیگراز نظر سادگی، پیچیدگی و دشواری مورد بررسی قرار دهند.
2. موضوع این تحقیق  در سایرگروه های سنی نیز بررسی شود.
3. تاثیر ترسیم الگوی حرکتی روی پسران انجام شود.
4. این تحقیق روی ورزشکاران حرفه ای و پیشرفته در مقایسه با افراد مبتدی انجام گیرد.
5. تاثیر ترسیم الگوی حرکتی در مورد تکالیف مجرد و مداوم به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
6. تاثیر ترسیم الگوی حرکتی بدون تمرین بدنی بررسی شود.

بررسی تأثير دستورالعمل  های کانون توجه درونی و بيروني (دور و نزدیک) بر عملكردو یادگیری تکلیف تعادلی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

 پيشنهاد مي  شود تحقيقی مشابه، با مداخلات شناختی دیگر انجام شود.
• پيشنهاد مي  شود در تحقيقی مشابه، به مقایسه زنان و مردان بپردازد.
• پیشنهاد می  شود در تحقیقی مشابه، فواصل مختلف مورد بررسی قرار گیرد یا همین فواصل در مورد توجه درونی و اعضایی که به مغز نزدیک  تر یا دورتر هستند انجام شود.
• پیشنهاد می  شود تحقیقی مشابه، با اضافه کردن بار ادراکی، شناختی و یا توجهی به  صورت تکلیف ثانویه انجام شود. 
• پيشنهاد مي  شود تحقيقی مشابه، افراد بیمار مبتلا به
MS را در سطوح مختلف بیماری با یکدیگر مقایسه کند.
• پيشنهاد مي  شود تحقيقی مشابه، با ارائه بازخورد انجام شود.

تاثیر تداخل زمینه ای بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر

تحقيق حاضر بر روی اجرای آزمودني  هاي مبتدي صورت گرفت، پيشنهاد مي  شود در تحقيقات آتي بر روی اجرای ورزشكاران ماهر نیز انجام شود.
2. از آنجايي كه اين تحقيق روي دخترها انجام گرفت، مي  توان در آينده اين تحقيق را در آزمودني  هاي مرد و با دامنه  هاي سني مختلف انجام داد.
3. ازآنجايي كه اين تحقيق به شيوه  هاي خاصي از لحاظ آرايش  هاي تمرين صورت گرفته است، مي  توان در آينده با تغيير دادن روش  هاي آرايش تمرين (ماننده تداخل نظام  دار فزاینده و ...) ، طول مدت تمرين و تعداد كوشش  ها زواياي ديگر اين حيطه را بررسي كرد.
4. تحقيق حاضر در حيطه تداخل زمينه  اي با کمک بازخورد به  عنوان شرایط کنترل صورت گرفته است ؛ مي  توان در آينده تلفيق با حیطه  های دیگر ماننده تمرين  هاي ذهني و غیره را هم به آن افزود.

مقایسه تاثیر دستورالعمل کانون توجه بیرونی دور و نزدیک بر تعادل زنان سالمند

 پیشنهاد می شود تحقیق حاضر بر روی زنان سالمند ورزشکار و غیرورزشکار انجام شده و به مقایسه این دو گروه پرداخته شود.
• پیشنهاد می شود تحقیق حاضر بر روی مردان سالمند ورزشکار و غیرورزشکار انجام شده و به مقایسه این دو گروه پرداخته شود.
• می توان تحقیق حاضر را نیز در شرایط واقعی و به شیوه میدانی انجام داد و با شرایط آزمایشگاهی مقایسه نمود.
• پیشنهاد می شود تحقیقی مشابه بر روی تکالیف حرکتی مشکل و پیچیده انجام شود.
• پیشنهاد می شود تحقیقی بر روی فواصل مختلف انجام شده و یا همین فواصل در مورد کانون توجه درونی و اعضایی که به مغز نزدیکتر یا از آن دورترند انجام شود.
• پیشنهاد می شود تحقیقی مشابه با اضافه کردن بار ادراکی، شناختی و یا توجهی به صورت تکلیف ثانویه انجام شود.
• پیشنهاد می شود تحقیق حاضر بر روی سالمندان بیمار و سالم انجام شده و به مقایسه این دو گروه پرداخته شود.

 

                                                                                                                       bazgasht

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء