پیشنهادهای پژوهش رشته باغبانی

baghbani

 

 home-1صفحه اصلی

1391

1392

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393 

عنوان پایان نامه

پیشنهادهای پژوهش

تاثیر کم‌آبیاری بر روی صفات ظاهری و رشدی چمن‌های بوفالوگراس، چمن آفریقایی و فستوکا

 استفاده از تنش‌های شدیدتر روی چمن Buffalograss
2. استفاده از چمن
Buffalograss در چمنهای مخلوط
3. بررسی پاسخ به بازگشت مجدد رشدی پس از اعمال تنشها مخصوصا روی چمن بوفالوگراس
4. انجام کارهای زراعی و باغی و نیز  اصلاحی به منظور افزایش مقاومت به سرما در رقم‌های
Buffalograss
5. بررسی مقاومت به تمامی تنش‌ها روی رقم‌های
Buffalograss
6. استفاده از پارامترهایی نظیر سوپر جاذب‌ها و ترکیبات موثر دیگر برای افزایش مقاومت به تنش و بررسی اثر آن‌ها

بررسی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و تیمار کائولین در ارتباط با ترکیدگی پوست سبز و میزان آفلاتوکسین میوه برخی از ارقام پسته طی دوره رشد

مهمترین زمینه‌های تحقیقاتی که می‌توان بر روی درخت و میوه پسته مورد بررسی قرار گیرد عبارت است از:
1- بررسی شرایط اقلیمی و سایر ارقام مختلف بر روی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی میوه پسته؛
2- بررسی روابط آبی و انتقال آن در قسمت‌های مختلف درخت و به ویژه سطح میوه طی دوره رشد و نمو میوه در ارتباط با ترکیدگی پوست سبز میوه پسته؛
3- بررسی تأثیر محلول‌پاشی عناصر غذایی و انواع پایه‌های مختلف بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه پسته؛
4- بررسی تأثیر محلول‌پاشی مواد تنظیم‌کننده رشدی مانند جیبرلین‌ها و اسید سالیسیلیک بر روی ترکیدگی پوست سبز و میزان آفلاتوکسین مغز پسته؛
5- بررسی نوع هرس، مدیریت آب آبیاری و سایر تیمارها بر روی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی میوه پسته؛
6- بررسی امکان‌سنجی ایجاد صنایع تبدیلی جهت بهینه‌سازی استخراج مواد موثره از ضایعات میوه پسته.

بررسی تاثیر اشعه مایکروویو وپرمنگنات پتاسیم
بر عمرانباری زردآلو (رقم نوری دیررس)

بررسی سایر ترکیبات طبیعی بر کیفیت و عمر انباری میوه ها
2- با توجه به وجود ارقام مختلف زردآلو در ایران، پیشنهاد می  شود آزمایش بر روی ارقام مهم صادراتی دیگر نیز صورت پذیرد.
3- بررسی اثر قدرت  های بالاتر اشعه مایکروویو و غلظت های بالاتر پرمنگنات پتاسیم بر کیفیت وعمر انباری میوه  ها.

بررسي تاثير محيط کشت هاي  تکميل شده  با ضايعات مختلف کشاورزي در توليد قارچ  دارويي گانودرما

 اندازه‌گیری گنودریک اسید
• استفاده از همین ضایعات کشاورزی در کشت مایع
• بررسی بیشتر دلایل افزایش و کاهش فاکتور‌های اندازه‌گیری شده
• تولید در فضای آزاد توسط نژاد‌های سازگار
• بررسی اثر اندازه‌ی خرده چوب درختان مختلف بر روی تولید قارچ گانودرما
• استفاده از ضایعات کشاورزی دیگر در کشت قارچ گانودرما

بررسی تاثیر تنش شوری بر ویژ  گی مورفولوژیک و فیزیولوژیک پنج جمعیت مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.)

 از آنجا که جمعیت  های بومی مرزه از اهمیت و تنوع زیادی برخوردارند، پیشنهاد می  شود از توده های بومی دیگر نیز جهت ارزیابی پاسخ این گیاهان نسبت به انواع تنش های محیطی استفاده شود.
- بررسی تنظیم کننده  های رشد و پیش تیمارهای بذری دیگر جهت کاهش اثرات نامطلوب انواع تنش  های شوری در این جمعیت  ها.
- اثرات تنش    های خشکی، سرما، گرما، آلودگی هوا و فلزات سنگین نیز در ارتباط با این جمعیت-های بومی و دیگر جمعیت  های بومی در مراحل مختلف رشدی بررسی و مطالعه گردد.
- اندازه  گیری فعالیت آنتی اکسیدانی و اسمولیت  ها از جمله گلایسین بتایین، قندهای الکلی (مانیتول و پینیتول) در این جمعیت  ها.
- بررسی اثر شوری در تنفس، هدایت روزنه  ای، ضخامت سلول  های اپیدرمی و بافت مزوفیل در جمعیت  های بومی مرزه.
- استفاده از نمک  های کلسیمی و یا محلول پاشی کلسیم به منظور جلوگیری و کاهش یا تعدیل آثار مخرب تنش  های سدیمی، موثر بوده که توصیه می  شود اثرات دقیق  تر مورد بررسی قرار گیرد.
- استفاده از مواد ریز مغذی از جمله آهن و روی در جهت کاهش اثرات شوری در این گیاهان مورد بررسی قرار گیرد.

بررسي تأثير تنش شوري بر برخي صفات مورفولوژي فيزيولوژي، و بيوشيميايي توده هاي مختلف گياه دارويي شنبليله

 با توجه به نقش تعیین کننده اجزاء عملکرد (همانند تعداد دانه و تعداد غلاف) در عملکرد نهایی شنبلیله و حساسیت هر یک به تنش شوری پیشنهاد می شود که با اتخاذ روشهای اصلاحی مناسب توده هایی انتخاب شوند که اجزاء مؤثر در عملکرد نهایی آنها حساسیت کمتری به شوری نشان دهد.
2- به گزینش ژرم پلاسم شنبلیله از لحاظ تحمل به شوری و مطالعه ژنوتیپ های حاصل از به گزینی می تواند در انتخاب ارقام مقاوم به شوری و استفاده از آن در مناطق شور مفید باشد.
3- بررسی توده های بومی دیگر جهت ارزیابی پاسخ های این گیاهان نسبت به انواع تنش های محیطی.
4- مطالعه بر روی اثرات تیمارهای تغذیه ای بر روی ماده مؤثره گیاه شنبلیله.
5- استفاده از سطوح بیشتر تراکم (افزایش تعداد گیاهان) در هر گلدان در آزمایش ها و تحقیقات احتمالی آینده.
6- بهتر است که در آزمایشات بعدی علاوه بر بررسی اثر تنش های محیطی روی خصوصیات مورفولوژی، فیزیولوژی و بیوشیمیایی این گونه ها، مقدار مواد مؤثره آنها نیز اندازه گیری گردد.
7- کشت توده های بومی طی چند سال متوالی و بدست آوردن متحمل ترین توده ها به شوری.

القاي پلي پلوييدي در بادمجان

از آنجا که امروزه توليد و تامين غذاي سالم امري ضروري است و بشر به اهميت مصرف محصولات با حداکثر اثرات مفيد آگاه‌تر از قبل شده است، پيشنهاد مي‌گردد تا با استفاده از ژنوتيپهاي موجود بادمجان محلي ايران، پروژه اي در جهت افزايش ميزان گليکوآلکالوييدها، بخصوص در شاخساره و جهت افزايش مقاومت گياهان به آفات و کاهش ضرورت بهره گيري از آفت کش‌ها انجام گيرد.

بررسي اثر عصاره قارچ تريکودرما هارزيانوم (Trichoderma harzianum) بر روي صفات رشدي و فيزيکوشيميايي دو رقم کاهو(Lactuca sativa L.) در کشت بدون خاک

مطالعه و بررسی اثر قارچ تریکودرما بر خصوصیات کمی و کیفی سایر گیاهان ازجمله گیاهان دارویی و زینتی و سبزیجات و...                               
مطالعه و بررسی اثر محلول پاشی عصاره ی سایر جدایه های قابل دسترس قارچ تریکودرما بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان.
بررسی و شناسایی هورمونها و یا شبه هورمونهای موجود در محیط کشت محلول قارچ تریکودرما.
بررسی اثر قارچ تریکودرما در افزایش مقاومت گیاهان دارویی و سبزیجات به تنشهای محیطی نظیر سرما، خشکی، شوری و...
مطالعه اثر عصاره ی جدایه های دیگر قارچ تریکودرما در افزایش عمر پس از برداشت محصولات باغی و...
شناسایی و کد کردن ژنهایی که در تریکودرما باعث تولید ترکیبات هورمونی و یا شبه هورمونی شده و انتقال ژن مربوط به گیاهان.
بررسی میزان تأثیر عصاره ی این قارچ بر کاهش تجمع مواد سرطانزا همانند نیترات در محصولاتی که مستعد هستند.

بررسی ریشه زائی قلمه های نیمه چوبی دو رگه هلو بادام تحت تاثیر غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید و دی اکسید کربن

 آبشویی قلمه ها برای شستشوی مواد بازدارنده ریشه زایی
• تاثیر کاربرد همزمان اسید بوریک و تیامین ( ویتامین ب 1 ) با ایندول بوتیریک اسید،
• نگه داشتن طولانی تر قلمه ها در بستر، مثل دوره های 90 روزه،
• تاثیر بسترهای مختلف کشت و قلمه قسمت های مختلف ساقه،
• آزمایش غلظتهای اکسین بالاتراز2000،
• مطالعه نقش دی اکسید کربن در کاهش تعرق برگ ها و در نتیجه کاهش ریزش برگ قلمه ها،
• مطالعه تاثیر افزایش دی اکسید کربن اتمسفر، بر تمام ویژگی های کمی و کیفی گیاهان مختلف.

بررسی اثر سمیت یون  های سدیم و کلر بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، جذب عناصر و فعالیت آنتی اکسیدانی در نعناع سبز (Mentha spicata)

 با توجه به کاربرد و مصارف مختلف نعناع سبز از جمله به عنوان سبزی و در صنایع غذایی، دارویی و آرایشی بهداشتی و این که تقریباّ کشت آن در سرتاسر کشور رایج می باشد و همچنین تنوع آب و هوایی در ایران، به نظر می رسد توده های متعددی از آن وجود داشته باشد. بنابراین مطالعات اساسی بر روی توده  های موجود در کشور  و شناسایی تیپ های شیمیایی برتر و مقاوم به تنش  های محیطی از جمله شوری که کاهش عملکرد کمتری نشان دهند و خالص سازی این توده ها صورت گیرد.
2. مطالعه بر روی دیگر عوامل تنش  زا (خشکی، گرما، سرما، عناصر سنگین) بر روی این گیاه توصیه می شود.
3. بررسی عوامل به زراعی بر رشد، نمو و عملکرد این گیاه در مناطق مختلف کشور توصیه می شود.
4. با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق در مورد عملکرد و درصد اسانس، چون اختلاف معنی داری بین تیمار شاهد و 30 میلی مولار وجود ندارد، می توان این گیاه را در مناطقی که دارای اندکی شوری در آب هستند (30 میلی مولار کلرید سدیم) کشت نمود.

بررسی اثر گونه و نوع بستر پوشاننده بذر بر صفات کمی و کیفی برخی چمنهای فصل سرد بومی و تجاری

با توجه به مطالعه صورت گرفته پیشنهادات ذیل جهت پژوهش‌های آتی ارائه می‌گردد:
1- بررسی و مقایسه اثر ورمی کمپوست در کشت چمن به‌صورت مخلوط با خاک (اصلاح‌کننده خاک) و به‌صورت بستر بذر پوش سطحی
2- بررسی قابلیت سایر مواد آلی و ضایعات بخش کشاورزی به‌عنوان اصلاح‌کننده خاک و به‌عنوان بستر پوشاننده بذر
3- بررسی قابلیت تولید چمن اسپورت با مخلوط سازی مناسب بذور چمن‌های بومی ایران

مطالعه خصوصیات مورفوفنولوژیک و تاثیر تیمارهای گرده‌افشانی بر عملکرد کمی و کیفی میوه عناب

مطالعه اثر دانه گرده (زنیا و متازنیا)
2- مطالعات سازوکار سقط جنین بررسی زمان‌های سقط و روشهای مقابله با آن.
3- بررسی فعالیت زنبور عسل در زمان حداکثر ترشح کلاله به منظور انجام گرده‌افشانی بهینه.
4- مطالعه اثر فاکتورهای محیطی و نیز ژنتیکی مربوط به ارقام گرده زا بر روند گل دهی و باروری ارقام مادری.
5- مطالعه اثر هرس، تغذیه، آبیاری، و .... بر بیولوژی گل‌دهی و عملکرد باغ.
6- معرفی اکوتیپ‌های برتر به عنوان ارقام عناب از طریق ساز و کارهای پیش‌بینی شده.
7- انجام مطالعات کشت رویان عناب.
8- پرداختن به علل ریزش میوه و مطالعه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دانه گرده

اثر سدیم نیتروپروسید بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی تاج خروس، همیشه بهار و آهار در شرایط تنش شوری

 بررسی پاسخ ارقام مختلف تاج خروس، همیشه بهار و آهار به سدیم نیتروپروسید در شرایط تنش شوری
2- بررسی نقش سدیم نیتروپروسید در افزایش تحمل گیاهان تاج خروس، همیشه بهار و آهار در دیگر تنش های محیطی نظیر خشکی، گرما و ... .
3- از دامنه غلظت های بیشتری از این ترکیب استفاده شود.
4- استفاده از سایر نمک ها مانند کلرور کلسیم و کلرور پتاسیم در کنار کاربرد سدیم کلرید و بررسی نقش نوع نمک در ایجاد آثار مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ناشی از تنش شوری و استفاده از سدیم نیتروپروسید در بهبود آثار منفی ناشی از این نوع نمک ها

بررسی تاثیر بیوفسفر و سطوح مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات رشد و میزان روغن  گل مغربی (Oenothera biennis L.)

تلقیح بذری با بیوفسفر قبل از کاشت بذرها
- استفاده از اسید هیومیک به صورت محلول پاشی روی خاک و یا همراه با آبیاری
- استفاده از باکتری های دیگر به عنوان کودهای بیولوژیک مانند باکتری های تثبیت کننده نیتروژن، بیوسولفور و ......
- استفاده از منابع دیگر فسفر بر روی این گیاه به علت کاهش عملکرد روغن آن با استفاده از بیوفسفر
- انجام کارهای اصلاحی بر روی گل مغربی به منظور بسته ماندن کپسولها در هنگام بلوغ، گل آذین محدود، عدم ورس، افزایش تعداد شاخه جانبی به دلیل تولید کپسول بیشتر، افزایش میزان گاما لینولنیک اسید و....

اثر تغییرات فصلی و تنک گل بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه انار رقم شهوار

ادامه مطالعات و شناخت روند گلدهی نوبت های مختلف در ارقام مختلف
مطالعه اثر عوامل محیطی بر روند گلدهی ارقام مختلف
بررسی عامل زمان آبیاری اول فصل، برای تعیین زمان شروع گلدهی نوبت های مختلف و نحوه اثر آن بر نوبت های مختلف گلدهی
مطالعه اثر تنک نوبت های مختلف گلدهی در شرایط مختلف و اثر آن بر تمایز و گلدهی سال آینده
بررسی عوارض فیزیولوژیکی میوه در تنک های مختلف و در تیمار های مختلف آبیاری
بررسی اثر تنش خشکی و نحوه اثر آن بر کیفیت و کمیت میوه
بررسی میزان انبارداری و کیفیت میوه ها پس از برداشت حاصل از تنک های مختلف گلدهی و همچنین تیمار های مختلف آبی
بررسی عوامل موثر بر تنک میوه و مکانیسم اثر آن

بررسی کاربرد سطوح مختلف روی و زئولیت معدنی بر کاهش تجمع کادمیم در گل راعی

 بررسی کاربرد سطوح بالاتری از سولفات روی(زیر حد بحرانی) نسبت به سطوح کادمیم مصرفی، به منظور آشکارتر شدن اثرات متقابل این دو عنصر
- بررسی اثرات کاربرد سولفات روی به روش محلول‌پاشی به منظور مشخص‌تر شدن اثر آن بر توزیع کادمیم در اندام هوایی گیاه
- بررسی کاربرد زئولیت و سولفات روی به منظور کاهش تجمع کادمیم در شرایط مزرعه‌ای
- اندازه گیری میزان کادمیم موجود در عصاره‌ی هیپریسین، به منظور تعیین غلظت کادمیم کلات شده در هیپریسین و مقایسه‌ی آن با استانداردهای کیفی مد نظر صنایع داروسازی
- بررسی کاربرد دیگر ترکیبات  طبیعی، فراوان و ارزان قیمت به منظور کاهش جذب و تجمع کادمیم از جمله اسیدهیومیک

مقایسه تأثير تيماركودهاي آلی و اوره بر روی برخی از خصوصیات کمی وکیفی اسفناج خوراكي (Spinacia oleracea L.)

بررسی تأثیر عوامل مختلف محیطی نظیر نور، دما، تغذيه و ... بر تجمع نیترات در اسفناج
2- بررسی سایر کودها و همچنین ارقام مختلف جهت معرفی بهترین تیمار از نظر تجمع کمتر نیترات و بهبود کمی و کیفی گیاه
 3- بررسی مقایسه اثر تلفیقی کود شیمیایی(پایین  ترین سطح) و کودهای آلی با اثر کود آلی به تنهایی بر خصوصیات رشدی و تجمع نیترات در اسفناج
4- بررسي ميزان جذب ساير عناصر غذايي در اندام مختلف در مراحل متفاوت رشد در اسفناج
5-پیشنهاد می  شود مقایسه  ای بین نحوه  ی کاربرد کود به صورت کاربرد در خاک و محلول پاشی برگی برای تعیین روش بهینه استعمال صورت گیرد.
6-بررسی اثر تاریخ کاشت وزمان برداشت(اسفناج های پاییزی و بهاری) بر روی صفات قابل  اندازه گیری درر اسفناج.

بررسی اثر زئولیت و ورمی کمپوست بر روی خصوصیات مورفولوژیکی و میزان اسانس گیاه دارویی شوید ( Anethum graveolens L.) تحت تنش خشکی

با توجه به اینکه  پژوهش حاضر در شرایط گلدانی انجام شده است پیشنهاد می شود برای آزمودن دقیق تر این گیاه، در شرایط مزرعه نیز کشت گردد.
5 - 2 - 2 - بررسی اثرات متقابل ورمی کمپوست و زئولیت بر روی صفات مورفولوژیکی و درصد اسانس رویشی و زایشی گیاه شوید صورت گیرد.
5 - 2 - 3 - اعمال تیمارهای دیگر دور آبیاری برای بدست آوردن مناسبترین دور آبیاری و بهترین عملکرد بذری و عملکرد اسانس در گیاه شوید استفاده شود.
5 - 2 - 4 - پیشنهاد می شود کاربرد زئولیت و ورمی کمپوست به تنهایی یا با بررسی اثرات متقابل آنها در شرایط تنش خشکی بر روی توده های مختلف شوید آزمایش گردد.
5 - 2  - 5 - تحمل توده های مختلف شوید به تنش های کم آبی و شوری بررسی گردد.
5 - 2 - 6 - بررسی اثر کاربرد زئولیت و ورمی کمپوست بر روی صفات مورفولوژیکی و درصد اسانس در شرایط تنش خشکی در سایر گیاهان دارویی انجام گیرد.

بررسی درصد اسانس و اجزای تشکیل دهنده آن، خاصیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنولی گیاه دارویی پونه سای انبوه
(
Nepeta glomerulosa Boiss.) در مراحل مختلف رشد فنولوژیک

مطالعه بر روی توده های مختلف این گونه در مناطق مختلف آب و هوایی و مورد مقایسه قرار دادن آن ها
5-2-2- بررسی روش های مختلف تکثیر اعم از تکثیر از طریق بذر و اندام های رویشی مانند قلمه و تقسیم بوته
5-2-3- کشت گیاه در شرایط مزرعه ای و یا گلخانه ای و مقایسه ی آن با گیاه برداشت شده از طبیعت
5-2-3- بررسی کموتایپ های این گیاه و مقایسه ی خصوصیات فنولوژیکی آن ها

بررسی برخی صفات کمی وکیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum.L) ( درپاسخ به کودهای آلی و بیولوژیک

 تأثیر کود های بیولوژیک وآلی در کشت پاییزه ماریتیغال به دلیل طولانی بودن دوره رشد و احتمالا اثر بیشتر این کودها بر خصوصیات کمی وکیفی گیاه بررسی شود.
2- اثر متقابل کودهای آلی، بیولوژیک و سطوح مختلف خشکی بر روی خصوصیات کمی و کیفی این گیاه بررسی گردد.
3- مکانیسم های تغذیه ای این گیاه در شرایط کمبود عناصر غذایی مورد بررسی قرار گیرد.
4- کاربرد تاثیر سطوح مختلف کود های آلی دیگر و کودزیستی مایکوریزا و تاریخ های مختلف کشت بر روی خصوصیات کمی و کیفی این گیاه مورد بررسی قرار می گیرد.

بررسی تاثیر تراکم و روش کاشت بر برخی خصوصیات کمی و کیفی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.)

 تاثیر سطوح دیگر تراکم بر عملکرد کمی و کیفی کدو بررسی گردد.
2- مقایسه سیستم های کاشت مزرعه ای و داربستی در سطوح تراکم مورد نظر بر روی عملکرد کمی و کیفی کدو بررسی گردد.
3- مقایسه دو روش کاشت نشایی و کاشت مستقیم بذر در دو سیستم کاشت مزرعه ای و داربستی بررسی گردد.
4- تاثیر تغییر فاصله بین ردیف ها و تاثیر آن بر خصوصیات کمی و کیفی کدو بررسی گردد.

بررسی اثر قارچ میکوریزا و ورمی‌کمپوست بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) تحت شرایط تنش شوری

 با توجه به اثر کاهنده‌ی شوری در فعالیت قارچ میکوریزا پیشنهاد می‌گردد اثر خشکی نیز در تقابل با قارچ میکوریزا و ورمی‌کمپوست در مرزه مورد بررسی قرار گیرد.
2- با توجه به شرایط گلدانی آزمایش جهت آزمون نتایج بدست‌ آمده توصیه می‌گردد در شرایط طبیعی و مزرعه نیز این آزمایش صورت گیرد و با توجه به خاصیت دارویی گیاه مرزه عملکرد و کیفیت اسانس آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.
3- توصیه می‌گردد مکانیزم قارچ میکوریزا در تقابل با تنش شوری در مراحل مختلف نمو مورد بررسی قرار گرفته و مقاومت آن در مراحل مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

مطالعه اثر محيط كشت و تنظيم كننده‌هاي رشد بر پرآوري و ريشه‌زايي ميروبالانC29

با توجه به اهمیت ریزازدیادی گیاهان در شرایط کنترل شده توجه روزافزونی به گسترش این صنعت شده است. با این وجود نتایج پژوهش حاضر که به منظور تعیین مناسب‌ترین شرایط برای مراحل مختلف کشت بافت ارقام آلو از مرحله‌ی نمونه‌گیری تا استقرار ریزنمونه و ازدیاد درون شیشه‌ای پایه میروبالانC29 انجام گرفت و با نظر به تخصصی بودن شرایط کشت بهینه برای هر رقم و پایه، می‌توان از نتایج آن برای تکثیر وسیع بهره برد به طور کلی پژوهش‌های زیر علاوه بر موارد فوق پیشنهاد می‌شود:
1- ساير سايتوكنين براي پرآوری پایه‌ی رویشی میروبالان
C29 بررسی شود.
2- از محیط های کشت دو قسمتی براي پرآوري و ريشه زايي میروبالان
C29 استفاده شود.
3-  تاثير
pHهاي مختلف در مرحله پرآوري و ريشه زايي میروبالانC29 بررسي شود.
4-  از ملاتنين براي پرآوري و ريشه زايي میروبالان
C29 استفاده شود.
5-  تاثير بسترهاي مختلف كشت در مرحله سازگاري بررسي شود.
6-  اثرات قارچ مايكوريزا در مرحله سازگاري گياهچه ميروبالان
C29 ارزيابي شود.

ارزیابی  پاسخهای مورفوفیزیولوژیکی ، بیوشیمیایی و مولکولی گیاه اطلسی به تنش خشکی

 پیشنهاد می شود رقم ایرانی بدلیل نشان دادن سازگاری بیشتر با شرایط اقلیمی و کارایی بهتر آن نسبت به شرایط کم آبیاری ، بیشتر در فضای سبز شهری استفاده شود.
2- زمینه های مهندسی ژنتیک و تولید گیاهان تراریخته  که صفات برتری در جهت تحمل خشکی داشته باشند فراهم گردد.
3- همانگونه که اصلاح اطلسی در زمینه صفات گل صورت گرفنه است ، زمینه های اصلاح ژنتیکی مقاومت به خشکی و سایر تنش های غیر زیستی ضروری می نماید.
4- تحقیق مشابه با سطوح آبیاری بیشتر و نزدیک به هم جهت دستیابی به آستانه تحمل گیاه به خشکی پیشنهاد می شود.
5- انجام تحقیقات بیشتر تنش خشکی  با رقم ها و ژنوتیپ های رایج دیگر اطلسی توصیه می گردد.
6- ارزیابی تخصصی صفات گل در ژنوتیپ های مختلف ، تحت تنش خشکی می تواند نتایج کاربردی زیادی بهمراه داشته باشد.
7- مطالعات ملکولی بیان ژن های دیگر موثر در ایجاد مقاومت به خشکی توصیه می گردد.

اثرات پوشش نازک کائولین فرآوری شده بر برخی خصوصیات مهم فیزیولوژیک و فنولوژیک پسته Pistacia vera و انار Punica granatum L

بطور کلی نتایج بدست آمده از تیمار کائولین بر پسته نشان داد که کائولین اثرات مثبتی بر کاهش تعداد میوه های ناسالم  و پوک در خوشه داشته و با کاهش دمای برگ و خوشه میوه و کاهش میزان تنفس و همچنین افزایش نفوذ نور فعال فتوسنتزی به داخل تاج، باعث بهبود کارآیی مصرف نور در گیاه شده است. نتایج اما نشان داد که اثرات کنترلی بر خسارت آفت پسیل به مقاومت رقم در برابر آفت و شدت بروز آفت در سال وابستگی زیادی دارد. بنابراین توصیه کائولین به عنوان یک روش کلی و دائمی برای مبارزه با پسیل پسته غیر منطقی است و اثرات جبران ناپذیری را می‌تواند دربر داشته باشد.
پیشنهاد می‌گردد که برای مطالعه دقیق تر کارآیی کائولین بر کنترل آفت، ترکیب استفاده از کائولین با سموم مختلف و یا اثر آن بر سایر آفات مهم پسته توسط متخصصان گیاهپزشکی مورد بررسی قرار گیرد.
نتایج نشان داد کائولین در انار بطور معنی داری می‌تواند با کاهش دمای میوه، موجب کاهش آسیب آفتاب سوختگی شده و میزان میوه های بازارپسند را از طریق کاهش اثرات نامناسب آفت کرم گلوگاه، ترکیدگی میوه و دانه سفیدی افزایش دهد.
با توجه با اثرات مثبت کائولین بر خصوصیات مختلف میوه انار، پیشنهاد می‌گردد به هدف تعیین اثر کائولین بر خصوصیات پس از برداشت محصول انار نیز، آزمایشاتی طراحی و اجرا گردد.
همچنین پیشنهاد می‌گردد تا با تغییر زمان اعمال تیمار به قبل از بازشدن جوانه ها و تشکیل میوه، سطح برگ، تعداد جوانه، درصد تشکیل میوه و سایر خصوصیات مهم فیزیولوژیک انار نیز در آزمایشات آتی مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به اینکه تا قبل از انجام این پژوهش نتایجی در مورد اثرات فیزیولوژیک کائولین بر پسته و انار منتشر نگردیده بود از تیمار آن قبل از بازشدن جوانه های گل و برگ خودداری شد. پیشنهاد می‌گردد در آزمایش های آتی، تیمار کائولین در این زمان نیز انجام گرفته و اثرات آن بررسی گردد.
با توجه به کمبود دسترسی به آب مناسب آبیاری در مناطق مهم تولید پسته و انار و فرضیات بسیاری که در مورد اثرات مثبت کائولین بر روابط آبی گیاه مطرح است؛ پیشنهاد می‌گردد اثرات کائولین بر تنش خشکی و روابط آبی در پسته و انار نیز در آزمایشاتی در آینده بررسی شود.

بررسی اثر میکوریزا آربوسکولار بر برخی خصوصیات کمی و کیفی سبزی‌های برگی جعفری (Petroselinum crispum Mill.) و گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تنش شوری

 بررسی اثر گونه‌های دیگر این قارچ در تقابل با این دو گیاه و تنش‌ شوری.
2- بررسی اثر قارچ میکوریزا بر میزان اسانس و ترکیبات دارویی این دو گیاه به ویژه تحت شرایط شوری.
3- بررسی پاسخ ارقام مختلف جعفری و گشنیز به قارچ میکوریزا در شرایط تنش شوری.
4- بررسی اثر قارچ میکوریزا در شرایط غیر استریل مزرعه بر میزان مقاومت این دو گیاه در برابر شوری.
5- بررسی تغییرات ژنیتکی اثر قارچ میکوریزا بر ایجاد مقاومت به شوری در هر دو گیاه.

نقش اسید هیومیک بر خصوصیات مورفولوژیکی،فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد سه رقم تربچه
(
Raphanus sativus L.) در شرایط تنش شوری

مدیریت تلفیقی برای مقابله با تأثیر تنش شوری بر روی گیاه.
- سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی برای انجام پروژه  ای با نام زیست پالایی برای اصلاح خاک های شور مناطق مختلف ایران.
- اطلاع رسانی مردم و کشاورزان از طریق رسانه  های عمومی در مورد فواید بسیار فراوان استفاده از کودهای  آلی از جمله اسید  هیومیک که خوشبختانه در ایران با نام  های مختلف توسط شرکت  های کشاورزی تولید می  شوند.
- بر روی گیاهان تیره براسیکاسه به طور گسترده  تری با دید پتانسیل زیست  پالایی و گیاه  پالایی گیاهان این تیره از جمله گیاه تربچه تحقیقات به عمل آید.

بررسی تنوع مورفولوژیکی و فيتوشیمیایی برخي توده  هاي زيره سبز ايران (Cuminum cyminum L.) در شرایط مشهد

بررسی تنوع ژنتیکی توده  های مختلف این گیاه با استفاده از نشانگر  های مولکولی.
2- بررسی مقاومت به تنش  های محیطی از جمله شوری و خشکی در توده  های مختلف این گیاه و شناسایی توده  های مقاوم.
3- بررسی و شناسایی توده  های مقاوم به بیماری بوته میری.
4- بررسی امکان اصلاح این گیاه با استفاده از روش  های کلاسیک، نوین و مهندسی ژنتیک.
5- بررسی تنوع ژنتیکی، مورفولوژی و فیتوشیمیایی توده  های بیشتری از این گیاه در قالب برنامه اصلاحی.

ارزیابی بسترهای مختلف کشت و سطوح مختلف کلسیم بر خصوصیات کمی وکیفی بنفشه آفریقایی(Saintpaulia ionantha Wendl.)

 استفاده از نسبت های دیگر کوکوپیت و پرلیت به عنوان بسترکشت برای بنفشه آفریقایی
2- کاربرد بسترهای کشت دیگر در پرورش بنفشه آفریقایی که خصوصیات فیزیکی ایده آل و مشابه با بسترکشت کوکوپیت+پرلیت (1:1) دارند.
3- کاربرد غلظت های کمتر از 1 میلی مولار نیترات کلسیم در بستر بنفشه آفریقایی
4- کاربرد منابع دیگر کلسیم به عنوان کلسیم تکمیلی روی رشد بنفشه آفریقایی
5- کاربرد بسترکشت کوکوپیت+پرلیت (1:1) روی رشد سایرگیاهان گلدار آپارتمانی
6- کاربرد تیمارهای کلسیمی روی سایر گیاهان گلدار آپارتمانی

ارزیابی قابلیت‌های زینتی و شرایط جوانه  زنی چند گونه آلیوم (Allium spp)  بومی خراسان، کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد

مطالعه خصوصیت مختلف دیگر گونه  ها آلیوم بومی موجود در خراسان و مناطق دیگر ایران که در این تحقیق وجود نداشت.
2-انجام آزمایش در چند سال و مناطق دیگر و بررسی اثر سال و منطقه بر خصوصیات ارزیابی  شده
3-مطالعه اثر طول مدت  های سرمادهی بر پیاز  های آلیوم مورد بررسی قرار  گیرد.
4-مطالعات ژنتیکی و اصلاحی گونه  های بومی آلیوم
5-بررسی مقاومت به خشکی و شوری در گونه  های بومی آلیوم
6- ارزیابی جوانه  زنی گونه  های مختلف این جنس و معرفی بهترین تیمار جهت شکست خواب و جوانه  زنی بذر

بررسی رشد و تکثیر کرم ایزینیا فتیدا در بسترهای حاوی ضایعات مختلف کشاورزی و مقایسه کیفیت تولید دو رقم گل زینتی شب‌بو در انواع کود ورمی‌کمپوست

پیشنهاد می‌شود که از زباله (ضایعات) کشاورزی و صنعتی برای تولید ورمی‌کمپوست استفاده شود.
2- می‌توان به‌واسطه این روش، از بقایا و پسماندهای گوناگون استفاده بهینه نمود و در راستای افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی و صنعتی گام‌های مؤثر برداشت.
3- بتوان از ورمی‌کمپوست به عنوان یک محیط مناسب برای رشد گل شبو استفاده کرد
4- با اتکا به منابع داخلی در جهت رشد و تکثیر کرم‌خاکی برای تأمین احتیاجات غذایی دام، طیور و آبزیان اقدام نماییم.
5- پیشنهاد می‌شود در کارهای تحقیقاتی آینده پتانسیل هر کدام از انواع ضایعات به تنهایی برای تولید ورمی‌کمپوست مورد مطالعه قرار گیرد تا بدین وسیله مشخص شود چه نوع ضایعاتی قابلیت استفاده به عنوان ماده غذایی برای کرم‌های خاکی را دارا بوده است.

بررسی اثر IBA و Agrobacterium rhizogenes بر ریشه زایی قلمه های چوب سخت پایه‌های رویشی سیب و گلابی

 مقایسه نژادهای مختلف باکتری LBA 9402, A2, A4RSII و ... روی ریشه‌زایی
ü بررسی کاربرد آگروباکتریوم رایزوژنز در فصول مختلف سال و روی انواع قلمه مثل قلمه‌های علفی و خشبی، (به دلیل اینکه آمادگی گیاه در فصول مختلف متفاوت است).
ü کابرد آگروباکتریوم رایزوژنز روی گیاهانی که با سایر روش‌ها نتایج مطلوبی حاصل نکرده اند.
ü در پایه‌های این آزمایش، بافت‌های هدف با سن‌های متفاوت می‌توانند نتایج متفاوتی را نشان دهند.
ü کاربرد تنظیم کننده‌های رشدی محرک ریشه‌زایی، در طیف‌های گسترده تر می‌تواند کمک بسیار موثری به عملکرد باکتری بنماید.
ü به کار گیری کشت in vitro برای القای ریشه در پایه‌های این گیاهان
ü استفاده از مواد دیگری همراه با هورمون‌های ریشه‌زایی که اثر مثبت آنها بر افزایش تولید ریشه در قلمه‌ها گزارش شده است مانند اسید آسکوربیک
ü بررسی سایر عوامل تاثیر گذار در رشد ریشه‌های مویین از جمله pH، نور و انواع محرک‌ها

بررسی اثر محلول پاشی مواد هومیکی بر  برخیصفات کمی و کیفی توت فرنگی رقم کاماروسا

اثر این مواد را در ارقام دیگر توت فرنگی نیز مورد بررسی قرار دهند.
2-اثر این مواد را بر صفات دیگر توت فرنگی نیز مورد بررسی قرار دهند.
3-اثر این مواد را طی دو سال مورد بررسی قرار دهند چرا که تعداد گل  ها رابطه مستقیم با تعداد برگ  های پاییزه دارد.
4-اثر این مواد را در شرایطی که خاک مواد آلی کمتری دارد مورد بررسی قرار دهند.

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark  1392                                                                                        bazgasht

 

عنوان پایان نامه

پیشنهادهای پژوهش

تاثیر کودهای بیولوژیک بر شاخص های رشد و خصوصیات کمی و کیفی در سه توده بومی مرزه (Satureja hortensis L.) در دو حالت کشت

بررسی اثر انواع کود بیولوژیک بر محتوای عناصر غذایی در گیاه دارویی مرزه.
-واکنش ریشه مرزه به انواع و مقادیر مختلف کودهای بیولوژیک.
- بررسی تأثیر انواع کودهای بیولوژیک بر خصوصیات شیمیایی و تنوع میکروبی خاک در گیاه مرزه.
- بررسی اثر انواع کودهای بیولوژیک بر خصوصیاتی نظیردرصد جوانه زنی ، سرعت جوانه زنی و غیره در گیاه دارویی مرزه
- واکنش گیاه مرزه به انواع و مقادیر مختلف کودهای بیولوژیک در شرایط تنش شوری و خشکی.
- بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر مراحل فنولوژیک و خصوصیات کمی گیاه مرزه.

ازدیاد درون شیشه ای گیاه زینتی لیندا

 1- بررسی تاثیر سایر تنظیم کنندههای رشد و محیطهای کشت بر ریزازدیادی گیاه لیندا.
  2-
بررسی سایر عوامل موثر بر باززایی در کشت این ویتروی گیاه لیندا نظیر شرایط نوری، میزان pH محیط کشت و میزان اتیلن درون ظروف کشت.
  3-
بررسی و مطالعه در زمینه باززایی غیر مستقیم گیاه لیندا.
  4-
بررسی کشت درون شیشهای گیاه لیندا با سنین مختلف و مقایسه پاسخ آنها با روش ازدیاد برون شیشهای.
 5 -
انجام پژوهشهای بیشتر جهت ضدعفونی و تکثیر درون شیشهای بذرهای گیاه لیندا.
  6-
بررسیگستردهتر بهمنظور باززایی گیاه لیندا از طریق ریزنمونه برگ.

بررسی روش های کاربرد اسانس تعدادی از گیاهان دارویی بر کنترل بیماری قارچی پس از برداشت هلو ناشی از قارچ

مقایسه کاربردی مواد موثره گیاهان بخصوص اسانس های گیاهی و استفاده از سموم مهلک   شیمیایی
 شناسایی قوی ترین ترکیبات متابولیت های ثانویه بخصوص اسانس ها در کنترل بیماری های گیاهی
 استفاده از اسانس های گیاهان بومی کشور و کاربرد غلظت های مختلف اسانس
 کاربرد اسانس ها به صورت ترکیبی به منظور شناسایی اثرات تشدید­کننده آن ها
کاربرد تیمارها در زمان های مختلف در قبل از برداشت و در شرایط انبارها و سردخانه های نگهداری محصولات کشاورزی

بررسی اثر سالیسیلیک اسید و تیامین برکیفیت، کمیت و عمر گلجای ژربرا رقم Pink elegance

بررسی پاسخ ارقام مختلف ژربرا به محلول­پاشی سالیسیلیک اسید و تیامین
 بررسی امکان استفاده از سالیسیلیک اسید و تیامین همراه با سایر عناصر غذایی در سیستم آبیاری و تاثیر سالیسیلیک اسید و تیامین بر میزان جذب سایر عناصر غذایی
کاربرد تیامین و سالیسیلیک اسید به صورت مصرف خاکی (استفاده در ریشه) درگل­های پیازی و سایر محصولات باغبانی..
کاربرد دامنه وسیع­تری از غلظت­های تیامین در محلول­پاشی و دستیابی به بهترین غلظت .

بررسی تأثیر کاربرد  سوپر جاذب ها و موسیلاژهای گیاهی بر برخی خصوصیات رویشی، زایشی و مواد مؤثره ریحان اصلاح شده

کاربرد غلظتهای بالاتر (‹ 003/0) هر کدام از پلیمرهای استفاده شده در این تحقیق
- کاربرد سوپرجاذب ها و ترکیبات طبیعی در خاک هایی با بافت سنگین تر
- استفاده از سایر منابع گیاهی حاوی موسیلاژها، بعنوان پلیمرهای آبدوست طبیعی (خاکشیر، بارهنگ و.....)
- استفاده ترکیبی از سوپرجاذب های صنعتی و ترکیبات طبیعی و بررسی اثر متقابل پلیمرهای آبدوست
- تولید پودر خشک موسیلاژهای گیاهی، جهت تجاری سازی، تعیین غلظت و انجام مطالعات تکمیلی روی آنها
- بررسی میزان پایداری و ماندگاری ترکیبات موسیلاژی در خاک و پیشنهاد راهکارهایی برای افزایش ماندگاری آنها.

بررسی تاثير پرایمینگ بذر برخصوصيات مورفولوژيك ، عملكرد و مواد موثره گياه هميشه بهار تحت تنش شوری

 اثرات سایرتنش ها مانند خشکی، سرما، گرما و غیره در ارتباط با این گیاه دارویی در مراحل مختلف رشد بررسی و مطالعه گردد.
2-    از آنجایی که این طرح در شرایط گلدانی اجرا شده است جهت آزمون نتایج بدست آمده توصیه می گردد این تحقیق در شرایط مزرعه ای و در خاکهایی با شوری طبیعی نیز مورد بررسی و اجرا قرار گیرد
3- در این تحقیق سطوح شوری به کار برده شده نتوانست بر هیچ یک از صفات زایشی تاثیر معنی داری بگذارد، در نتیجه می توان چنین بیان کرد که همیشه بهار با رسیدن به فاز زایشی نسبت به شوری تا سطح
ds/m10 کاملاٌ مقاوم است
4-    می توان از رقم کم پر گیاه همیشه بهار جهت مطالعه بعدی استفاده گردد
5-    جهت پژوهشهای بعدی بر روی گیاه همیشه بهار از سطوح شوری بالاتر از
ds/m10 بر روی گیاه استفاده گردد
6-     بررسی دیگر فاکتورهای بیوشیمیایی و مواد موثره مانند میزان و ترکیبات اسانس همیشه بهار جهت پژوهشهای بعدی...

اثر تیمارهای گرده‌افشانی بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه تعدادی از ارقام گلابی و بررسی خسارت سرمازدگی بهاره

 ادامه مطالعه روند گلدهی ارقام در سال‌های بعد
• مطالعه سازگاری و ناسازگاری بین ارقام ایرانی و همچنین بین ارقام ایرانی و ارقام مطلوب و سازگار خارجی و انتخاب بهترین گرده‌زا برای هر یک از آنها به خصوص ارقام تجاری و پراهمیت مثل رقم درگزی.
• پرداختن به علل ریزش میوه و تفاوت هورمونی موجود بین میوه‌های ریزشده و باقیمانده روی درخت.
• استفاده از ارقام مناسب ایران در دورگ گیریها و تولید ارقام جدید.
• مطالعه اثرات سایر عوامل در میزان باروری ارقام مثل اثر پایه، اثر فاصله از رقم گرده‌زا و نسبت             کاشت مختلط ارقام، اثر مواد غذایی و توازن هورمونی، اثر خاک و آب، اثر تربیت و هرس درختان           و اثر افزایش تعداد کندوی زنبور عسل.
• مطالعه چگونگی رشد لوله گرده در خامه گل در آزمایشگاه و محیط بیرون.
• مطالعه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دانه گرده و تأثیر آن در رشد لوله گرده.
• نتایج حاصل از تحقیق حاضر و تحقیقات انجام شده قبلی به طریق مقتضی توسط ترویج و                  آموزش کشاورزی به اطلاع کارشناسان، مروجین و باغداران رسانیده شود و توصیه‌های لازم به             عمل آید.
• بررسی میزان پرولین تولید شده توسط گیاه در زمان سرمازدگی

ارزیابی اثرات تنش آبی و ریز موجودات مفید بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی پایه  های رویشی بادام

 غلظت‌های متفاوت از ترکیب ریز موجودات بر روی پایه  های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد
2- زمان  های مصرف این مواد در پایه  های مختلف نیز  بررسی گردد.
3-  بررسی  های در خصوص تغییرات صورت گرفته در گیاه تحت تاثیر این ترکیب در سطح مولکولی نیز انجام گیرد.
4- بررسی در تغییرات بیولوژی خاک با غلظت  های مختلف از این ترکیب انجام شود.
5- به منظور میزان سازگاری پایه
H1 با سایر ارقام هلو و بادام لازم است بررسی  های در این خصوص صورت گیرد.
6- به منظور بررسی اثر پایه بر پیوندک درصفت افزایش مقاومت به خشکی پیشنهاد می  شود بررسی بر روی پایه
H1 با پیوند ارقام مختلف نیز انجام شود.

ارزیابی اثرات كائولين بر برخي خصوصيات فيزيولوژيك و مورفولوژیک ارقام پسته (Pistacia Vera L.)

 با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق، در افزایش خصوصیات فیزیولوژیک پیشنهاد می شود به منظور بررسی اثر پسیل پسته، دانهال های تیمار شده با کائولین به باغ منتقل شوند.
به منظور بررسی تاثیر کائولین پیشنهاد می‌شود بین پیوندک‌های پیوند شده روی پایه بادامی-زرند که با کائولین تیمار شده  اند با پیوندک  های پیوند شده روی دانهال  های تیمار نشده با کائولین از نظر پارامترهای فیزیولوژیک مقایسه انجام گیرد.
 پیشنهاد می‌شود تاثیر سطوح مختلف کائولین بر روی درختان پیوندی پسته اوحدی، اکبری و سفید مورد ارزیابی قرار گیرد.
 اثر کائولین روی میزان عملکرد، تعداد جوانه سال بعد، سال آوری، درصد مغز، ختدانی، و انس پسته ارزیابی شود.
 برای دستیابی به نتایج دقیق  تر پیشنهاد می  شود ارزیابی خصوصیات فیزیولوژیک در داخل باغ انجام گیرد.
.

بررسی اثر تاریخ کاشت و فاصله کاشت بر رشد، نمو، عملکرد و برخی خصوصیات کیفی گیاه دارویی چای ترش(Hibiscus sabdariffa L.) در شرایط آب و هوایی داراب

 بررسی میزان فلاونوئیدهای موجود در کاسبرگ چای ترش در تاریخ کاشت‌ها و تراکم‌های مختلف
 بررسی اثر نوبت‌های مختلف برداشت بر میزان مواد مؤثره و کیفیت کاسبرگ چای ترش
 بررسی تأثیر روش  های مختلف خشک کردن بر طعم، رنگ و کمیت و کیفیت مواد مؤثره
 بررسی تأثیر عناصر غذایی بر عملکرد و میزان مواد مؤثره با توجه به طولانی بودن دوره رویش این گیاه و نیاز به مواد غذایی در طول فصل رشد.

بررسی اثر متقابل غنی سازی دی‏‌اکسید‏‌کربن و تنش شوری بر روی برخي خصوصیات کمّی و کیفی گیاه ریحان

 بررسی سطوح مختلف گاز دی‌اکسیدکربن در دیگر سبزيجات برگي
 بررسی میزان اسانس و ترکیبات مختلف اسانس در اثر افزایش گاز دی  اکسیدکربن
 بررسی اثر افزایش گاز دی  اکسیدکربن بر دیگر تنش  های محیطی نظیر خشکی بر روي ريحان

بررسی امکان کشت و اهلی سازی کنگر وحشی Gundelia tournefortii L

 با توجه به اينكه كنگر وحشی يك گونه منوتايپ بوده و تنوع گونه  ای ندارد، مطالعات كروموزومی و انجام آزمون  های موتاسيون، تتراپلوئيدی و بررسی نتايج آن در بهبود صفات خوراكی و زراعی می  تواند در نظر گرفته شود.
2- انجام مطالعات به زراعی از قبيل خاكدهی ساقه  ها، كم كردن دور آبياری جهت رسيدن به صفات خوراكی بهبود يافته.
3- بررسی امكان كشت مخلوط كنگر با ساير گونه  های بهاره و يا تابستانه جهت ارائه الگوهای كشت با بازده بالا و افزايش سودمندی.
4- توليد و پرورش اين گياه در سيستم  های كم نهاده به منظور پايداری در توليد و ايجاد درآمد و اشتغال زايی.
5- بررسی راهكارهای موثر بر افزايش سرعت رشد و عملكرد.
6- بررسی امكان توليد خارج از فصل اين محصول با توجه به ارزش بالای غذایی آن.
7- معرفی اثرات سودمند غذایی و ترويج مصرف كنگر وحشی 

بررسی تاثیر تاریخ کاشت، كود هاي آلي، ترکیبات ضد تعرق و فواصل آبیاری بر‌روی خصوصیات کمی و کیفی سیاهدانه
(
Nigella sativa L.)

بررسی سایر تاریخ های کاشت و همچنین سایر ارقام جهت بهینه سازی شرایط تولید در شرایط آب و هوایی مشهد
2- بررسی تأثیر عوامل مختلف محیطی نظیر نور، دما، تغذيه و ... بر کیفیت روغن سیاهدانه
3- تعیین نیاز آبی سیاهدانه بر اساس مراحل فنولوژیک در این گیاه و تعیین میزان حساسیت هر مرحله
4- به منظور شناخت ارقام مقاوم به تنش و تعیین سازگارترین رقم، از ارقام مختلف استفاده شود.
     5-تولید پودر خشک از ترکیبات موسیلاژی و صمغ ها به منظور تعیین دقیق غلظت
6- بررسی میزان پایداری و ماندگاری ترکیبات موسیلاژی و صمغ ها بر سطح گیاه
7- بررسي اثر ميكروسكوپي تركيبات ضد تعرق بر روي روزنه ها 

بررسی تاثیر سطوح سوپر جاذب A 200 و بنتونیت بر روی پاسخ‌های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی کاهو تحت تنش خشکی

بررسی سایر مقادیر، انواع بنتونیت و روش  های به کارگیری این ترکیب معدنی
 بررسی پاسخ  های رشدی سایر گیاهان با به کار گیری بنتونیت در شرایط تنش خشکی
 بررسی پاسخ اندام  های مختلف گیاهی در محصولات برگی، میوه  ای، ریشه  ای، دانه  ای و مواد موثره  ی گیاهان دارویی 
 انجام آزمایشات در نقاط مختلف آب و هوایی کشور
. استفاده از بنتونیت در ترکیب با سایر بستر  های خاکی و غیر خاکی به عنوان اصلاح کننده و نگهدارنده رطوبت 
 اعمال سطوح مختلف از تنش خشکی و بررسی پاسخ  های ناشی از کاربرد ترکیب معدنی بنتونیت
 کاربرد بنتونیت در شرایط سایر تنش  ها نظیر تنش شوری 

بررسی تأثیر کاربرد  سوپر جاذب ها و موسیلاژهای گیاهی بر برخی خصوصیات رویشی، زایشی و مواد مؤثره ریحان اصلاح شده (Ocimum basilicum L . var. keshkeny levelu

بنابر نتایج بدست آمده از این پژوهش و بر اساس مشاهداتی که در اجرای این پایان نامه صورت پذیرفت؛ پیشنهاداتی در این راستا ارائه می گردد که امید است این نقطه نظرات گامی هرچند کوچک اما مؤثر در بهبود وضعیت تولید گیاهان دارویی و حفظ و افزایش بهره وری از منابع آبی، تولید فرآورده هایی سالم و غیرشیمیایی با هدف کشاورزی پایدار در ایران عزیز باشد.
- کاربرد غلظتهای بالاتر (‹ 003/0) هر کدام از پلیمرهای استفاده شده در این تحقیق
- کاربرد سوپرجاذب ها و ترکیبات طبیعی در خاک هایی با بافت سنگین تر
- استفاده از سایر منابع گیاهی حاوی موسیلاژها، بعنوان پلیمرهای آبدوست طبیعی (خاکشیر، بارهنگ و.....)
- استفاده ترکیبی از سوپرجاذب های صنعتی و ترکیبات طبیعی و بررسی اثر متقابل پلیمرهای آبدوست
- تولید پودر خشک موسیلاژهای گیاهی، جهت تجاری سازی، تعیین غلظت و انجام مطالعات تکمیلی روی آنها
- بررسی میزان پایداری و ماندگاری ترکیبات موسیلاژی در خاک و پیشنهاد راهکارهایی برای افزایش ماندگاری آنها.

بررسی تاثیر محلول  پاشی سورفکتانت و الکترواستاتیک کلات آهن بر خصوصیات کمی و کیفی پسته رقم کله قوچی
(
Pistachio vera cv.Kalle Ghoochi)

 بررسی محلول‌پاشی سورفکتانت و الکترواستاتیک بر روی گیاهان دیگر
2- بررسی محلول‌پاشی سورفکتانت و الکترواستاتیک  در سال
on درختان پسته
3- بررسی محلول‌پاشی دیگر عناصر، همراه با سورفکتانت و هد الکترواستاتیکی بر روی پسته
4- بررسی استفاده از دستگاه هد الکترواستاتیکی بر روی گرده  افشانی درختان میوه
5- اندازه گیری میزان تجمع نیترات در گیاه قبل از انجام آزمایش
6- استفاده از محلول  پاشی سورفکتانت همراه با هد الکترواستاتیک و با غلظت 5/1 در هزار کلات آهن برای برطرف کردن کمبودآهن در باغات پسته

بررسي تنوع سیتوژنتیکی و بیوشیمیایی چند گونه نعناع و امکان‌سنجی انگیزش پلی‌پلوئیدی و تاثیر آن بر خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی پونه کوهی  Mentha mozaffarianii Jamzad.

 بررسی تنوع بیوشیمیایی ترکیبات اسانس و اجزای ترکیبات فنلی جمعیت‌های نعناع و معرفی جمعیت‌های برتر
- بررسی ارتباط بین سطح پلوئیدی (سیتوتایپ) و خصوصیات فیزیومورفولوژیکی جمعیت‌های مختلف هر گونه
- بررسی تنوع سیتوژنتیکی و بیوشیمیایی جمعیت‌های دیگر پونه کوهی از استان هرمزگان و فارس
- امکان‌سنجی کشت و اهلی کردن پونه کوهی (یک گیاه اندمیک و در خطر انقراض) در سیستم‌های زراعی
-  امکان‌سنجی کشت و اهلی کردن برخی جمعیت‌های پونه وحشی و پونه آبی
- تفکیک و گروه‌بندی جمعیت‌ها، ارقام و هیبریدهای مختلف نعناع با استفاده از مارکرهای مولکولی، مورفولوژیک و بیوشیمیایی
- امکان‌سنجی انگیزش تتراپلوئیدی در پونه کوهی در محیط درون شیشه‌ای و با استفاده از سایر ترکیبات کم خطر مانند اریزالین
- بررسی عکس‌العمل نمونه‌های تتراپلوئید و دیپلوئید پونه کوهی در واکنش به تنش‌های محیطی
- بررسی خصوصیات رشدی و مواد موثره ژنوتیپ‌های دیپلوئید و تتراپلوئید پونه کوهی در چند منطقه مختلف در طی چندین سال
- بهینه‌سازی کشت درون شیشه‌ای ژنوتیپ‌های دیپلوئید و تتراپلوئید پونه کوهی

بررسی روابط فیلوژنتیکی و تنوع ژنتیکی گونه‌های زنبق (Iris spp.) خراسان رضوی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

 ارزیابی گونه‌های زنبق از لحاظ خصوصیات مورفولوژیکی و مقایسه آن با نتایج حاصل از آنالیز مولکولی در گروه‌بندی دقیق‌تر گونه‌ها مفید خواهد بود.
2- جهت بررسی رابطه الگوی تنوع ژنوتیپ‌ها با الگوی پراکنش جغرافیایی، استفاده از سایر نشانگرهای مولکولی مانند
RAPD، AFLP و SSR و غیره در مطالعه تنوع این گیاه توصیه می‌شود.
3- بررسی ژن‌های مقاومت به تنش‌های زیستی و غیرزیستی در گونه‌های زنبق جهت برنامه‌های اصلاحی آینده.

بررسی ریزازدیادی Rosa beggeriana، Rosa canina، Rosa foetida persiana  و Rosa foetida bicolor تحت شرایط مختلف درون شیشه ای

کاربرد غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد در مرحله شاخه زایی و ریشه زایی در ترکیب با هم و بررسی تأثیر آن ها بر سایر گونه های وحشی رز.
2- کاربرد سایر محیط های کشت مانند
White و بررسی اثر آن ها بر رشد گونه های وحشی رز مورد بررسی.
3- کاربرد کلرید جیوه در مرحله ضدعفونی و بررسی تأثیر آن بر رشد ریزنمونه ها و کنترل آلودگی به ویژه در ریزنمونه های زمستانه و پاییزه.
4- بررسی سایر عوامل مانند شدت نور، غلظت ساکارز، نسبت آمونیوم به نیترات بر کنترل زرد شدن ریزنمونه ها در گونه های وحشی رز مورد مطالعه در اوایل کشت.
5- بررسی اثر نوع تنظیم کننده رشد و اندازه ریزنمونه در گونه های وحشی رز مورد مطالعه در تولید گیاهان عاری از ویروس.
6- بررسی کشت درون شیشه ای سایر ارقام بازارزپسند رز و مقایسه پاسخ آن ها با روش ازدیاد برون شیشه ای.
7- اقتصادی نمودن کشت بافت ارقام و گونه های وحشی بازارپسند رز در جهت تجاری کردن ریزافزایی این گیاهان و امکان جایگزین کردن آن ها به عنوان پایه پیوند.
8- بررسی و مطالعه در زمینه باززایی مستقیم و  غیرمستقیم گونه های وحشی رز مورد مطالعه.

بررسی ریشه‌زایی و رفتار روزنه‌ای دو گونه فیکوس زینتیFicus benjamina) و (Ficus elastica تحت شرایط غنی‌سازی
دی‌اکسید کربن درگلخانه

  لازم به ذکر است که اثرات افزایش دی‌اکسید کربن در این تحقیق بدون درنظر گرفتن اثرات دما ناشی از افزایش غلظت دی‌اکسید کربن درنظر گرفته شد، بنابراین می‌توان پیشنهاد کرد که در تحقیقات آتی، این آزمایش بر روی چگونگی اثرات غنی‌سازی دی‌اکسید کربن بر سطح دما و رطوبت هوا برای رشد و کیفیت گیاهان متمرکز شود. همچنین می‌توان در این راستا از سطوح مختلف دی‌اکسید کربن نیز استفاده کرد تا بتوان غلظت مناسبتر را مشخص نمود.
         می‌توان در جهت سهولت ریشه‌زایی گونه فیکوس الاستیکا با توجه به سخت ریشه زا بودن نسبت به گونه بنجامین، از عوامل دیگری نظیر تنظیم‌کننده‌های رشد و سایر بستر  های کشت استفاده نمود.
         همچنین می  توان همراه با کاربرد غنی  سازی دی  اکسید  کربن سایر تنش‌های محیطی از جمله شوری و خشکی را اعمال کرد تا بتوان تغییرات در تعداد و اندازه روزنه  ها و همچنین میزان تعرق و کارائی مصرف آب گیاهان را در شرایط اعمال همزمان گاز دی‌اکسید کربن و تنش‌های محیطی مورد ارزیابی قرار داد.

بررسی سازگاری اقلیمی و اثر کم‌آبیاری تنظیم شونده بر توده‌های مختلف گراس‌های فصل سرد بومی ایران و مخلوط بذری آن  ها در مقایسه با مخلوط تجاری

 کار بر روی سایر گراس‌های بومی نقاط مختلف ایران
2. استفاده از تنوع و درصدهای مختلف ترکیب بذور در تهیه مخلوط‌های بومی
3. انجام کارهای اصلاحی در جهت کاهش سرعت رشد گراس‌های بومی مورد مطالعه
4. بررسی پاسخ‌های رشدی و ارزیابی کیفی گراس‌های بومی در شرایط تنش شوری و سرما
5. بررسی سایر روش‌های کاهش آبیاری در فضای سبز شهری از جمله استفاده از پلیمرهای سوپر جاذب
6. استفاده از کند کننده  های رشد

بررسي قابليت تركيب  پذيري لاين  هاي گوجه فرنگي براي صفات مهم زراعي

با توجه به اهمیت عمر انبارداری گوجه فرنگی پیشنهاد می  شود علاوه بر صفات مربوط به زودرسی و عملکرد، مقایسه عمر انباری میوه  های هیبرید نیز مورد بررسی قرار گیرد.
2- برای کاهش هزینه  ها و زمان، بهتر است از لاین  های نر عقیم به عنوان والد پدری به منظور تولید بذر هیبرید استفاده کرد.
3- بررسی مقاومت به تنش  های فیزیولوژیکی و محیطی در لاین  های برتر از نظر عملکرد و زودرسی صورت پذیرد.
4- تلاقی والد  های برتر از نظر عملکرد و زودرسی با لاین  های دارای ژن مقاومت به تنش  های مختلف که منجر به تولید لاین  های دارای عملکرد بالا و ژن مقاومت می  شود.
5- با توجه به انجام تحقیقات مختلف در زمینه اصلاح گوجه فرنگی، پیشنهاد می  شود با سرمایه گذاری و تاسیس مراکز تحقیقاتی جامع  تر، علاوه بر تولید بذر هیبرید با عملکرد بالا و مقاوم به آفات و بیماری  ها، بتوان از واردات بذور گوجه فرنگی اصلاح شده جلوگیری کرد.

بررسی ومقایسه اثر کودهای مختلف آلی بر خصوصیات مورفولوژی، فیزیولوژیکی وبیوشیمیایی فلفل شیرین و تند 

ترکیبات دوگانه و چندگانه تیمارهای بررسی شده مورد آزمایش قرار گیرد.
- سایر سطوح کودهای آلی (خصوصا سطوح پایین تر کودی)  نیز در گیاه فلفل شیرین و تند مورد تحقیق قرار گیرد.
-  روشهای مصرف دیگر کودهای آلی (نظیر روش محلول پاشی، استفاده از عصاره کودهای هوموسی و روش‌های تلفیقی) در فلفل شیرین و تند بررسی گردد.
- اثر متقابل كودهاي آلي و سطوح خشكي و شوری بر خصوصيات كمي و كيفي گیاه بررسي گردد.
- از نظر اقتصادی، مصرف کودهای مذکور با یکدیگر و یا با کودهای شیمیایی مقایسه گردد.
-  این آزمایش در مکانهای دیگر به منظور بررسی تاثیر شرایط آب وهوایی متفاوت مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی همبستگی بین صفات مرتبط با عملکرد و تخمین عملکرد شلیل رقم کیوتا

استفاده از کامپیتوتر و ریاضی یکی از شاخه های جدید کشاورزی می باشد ، که پیشنهاد می شود به این شاخه از کشاورزی بیشتر توجه شود .
استفاده بیشتر از مدل در شرکتهای بیمه و فروش محصولات باغبانی باغهای بزرگ در ایران .

برسی تکثیر جنسی، رویشی و ریزازدیادی گون گزی (Astragalus adscendens Boiss &Haussk)

 بررسی بیشتر بر روی امکان تکثیر این گیاه از طریق قلمه و سایر رو ش‌های تکثیر غیر‌جنسی (تاثیر بسترهای مختلف،  محل تهیه قلمه بر روی گیاه، سایر اکسین ها و غلظت‌های مختلف اکسین‌ها، محلول پاشی گیاهان مادری، پاگرمایی، شکاف دهی قاعده قلمه ها و ... مورد برسی قرار گیرد).
• بررسی بیشتر بر پرآوری از طریق ریزنمونه‌های دیگر مثل مریستم‌ جانبی
• مطالعات عمیق‌تر بر روی ریشه‌زایی شاخساره‌ها در محیط کشت با ترکیبات آلی و هورمونی مختلف
• استفاده از نژادهای مختلف اگروباکتریوم در ریشه‌زایی قلمه‌ها و شاخساره‌های تولید شده در شرایط کشت بافت
• استفاده از ریزنمونه‌ها و تنظیم کننده‌های رشدی مختلف با غلظت های‌کمتر در باززایی گیاه کامل
• بررسی میزان پاسخ ژنوتیپ‌های سایر مناطق و مقایسه آنها با یکدیگر
• تولید و پرورش گیاهان این گونه در شرایط کنترل شده مثل گلخانه جهت بررسی نحوه فعالیت حشره مولد

بهینه سازی فضای سبز شهری به منظور آسایش دمایی گرم ترین دوره سال با استفاده از روش‌‌های مدل‌سازی

 استفاده از پوشش‌های گیاهی با مساحت بیشتر مانند جنگل‌های شهری (Urban Forests) به کمک شبیه سازی با مدل ان‌وای‌مت و در فضاهایی که امکان ایجاد یا توسعه آن‌ها وجود داشته باشد.
2. استفاده از گونه‌های درختی با برگ‌ها و تاج گسترده‌تر و همچنین افزایش تراکم آن‌ها در سطح در شبیه‌سازی‌ها با مدل ان‌وای‌مت.
3. تعبیه و تعریف جایگاه‌هایی برای آب‌های ساکن و روان مانند دریاچه‌ها یا رودخانه‌های مصنوعی در مجاورت با فضای سبز در شبیه‌سازی‌ها با مدل ان‌وای‌مت.
4. شبیه‌سازی فضاهای سبز عمودی مختلف در سطح وسیعی از بام‌های شهری با ترکیب گونه‌های گیاهی متفاوت با مدل ان‌وای‌مت.
5. بررسی وضعیت آسایش دمایی در حضور و عدم حضور پوشش‌های گیاهی در دوره‌های سرد سال با کمک مدل ریمن و ان‌وای‌مت.
6. بررسی تاثیر گونه‌های مختلف پهن برگ و سوزنی برگ بر تغییرات ریز‌اقلیمی و همچنین آسایش دمایی افراد.
7. بررسی طراحی شهر یا شهرکی جدید با درصدهای مختلفی از پوشش گیاهی و سازه‌های شهری و مطالعه آن بر تغییرات ریز‌اقلیمی و آسایش دمایی افراد

تاثير تنش شوري بر خصوصيات مرفولوژيک و فيزيولوژيک ارقام انار شيشه کب و ملس ساوه در شرايط مزرعه و گلخانه

براي بهبود صنعت انار کشور لازم است تمامي ارقام موجود در سطح کشور مورد ارزيابي دقيق در شرايط شوري قرار گيرند و ارقامي انتخاب شوند که داراي جذب مقادير کم از عناصر تنش زاي کلر و سديم باشند؛
ب) اين مطالعات در بخش زايشي انار نيز بررسي شده و تاثير شوري بر کميت و کيفيت ميوه و همچنين عوارض انباري حاصل از شوري مطالعه شود؛
ج) از همان گام هاي اوليه براي تعيين و ايجاد ترکيبات پايه-پيوندک برنامه ريزي گردد؛ به عبارت ديگر، مي توان برخي ارقام کم کيفيت از لحاظ ميوه را بعنوان پايه مد نظر قرار داد.
د) سيستم هاي تدافعي ديگر از جمله سنتز هورمون ها و آنزيم ها نيز در بافت هاي مختلف انار بررسي و مطالعه گردند تا در صورت نياز در آينده شرايط انتقال ژن يا ژن هاي خاص فراهم گردد؛
ذ) با توجه به شدت کم آبي در کشورمان و همچنين کمبود آب هاي مناسب، لازم است برهمکنش شوري و دوره هاي آبياري در شرايط مزرعه و تاثير آن ها بر کميت و کيفيت محصول بررسي گردد و ارقام متحمل با کارايي مصرف بالاي آب انتخاب شوند.

تاثیر ریزموجودات مفید بر کاهش خسارات شوری در انار، رقم شیشه‌کپ (Punica granatum cv. Shishe kap)

 غلظت‌های متفاوت از ترکیب ریزموجودات مفید مورد ارزیابی قرار گیرد.
2- زمان‌های مصرف این مواد نیز بررسی گردد.
3- مقایسه‌ تاثیر ریزموجودات بین ارقام مختلف انار صورت گیرد.
4- تاثیر ریزموجودات مفید روی عملکرد انار مورد ارزیابی قرار گیرد.

تاثیر غلظت‌های مختلف پوترسین و اسید سالیسیلیک بر کیفیت و عمر انبارداری پسته تازه رقم های اکبری و سفید

بررسی سایر ترکیبات طبیعی بر کیفیت و عمر انباری میوه‌ها.
2- بررسی اثر اسید سالیسیلیک و پوترسین بر سایر ارقام پسته.
3- بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک و پوترسین بر سایر خصوصیات خوراکی میوه‌ها.
4- بررسی اثر سینرژیست اسید سالیسیلیک و پوترسین با یکدیگر و با سایر ترکیبات طبیعی موثر در نگهداری میوه‌ها.
5- بررسی اثر استفاده از اسید سالیسیلیک و پوترسین بر روی میزان افلاتوکسین در پسته تازه.
6- بررسی اثر استفاده از اسید سالیسیلیک و پوترسین بر روی میزان تولید اتیلن و تاثیر آنها در ماندگاری پسته‌تازه.

تعیین مراحل فنولوژیکی، میکروفنولوژی و دینامیک گل انار رقم اردستانی و سفید در شهرستان مه ولات

ادامه مطالعات و شناخت فنولوژی سالانه برای سایر درختان میوه مهم در ایران
2. مطالعه اثرات عوامل   محیطی و ژنتیکی بر روند گلدهی و باروری ارقام انار
3. تعیین درصد دقیق میزان گل  های زایا و نازا در هر 3 پیک گلدهی
4. مطالعه و تحقیق بر روی کرم گلوگاه انار و همپوشانی سکیل زندگی حشره کرم گلوگاه با روند گلدهی انار در هر رقم و منطقه
5. بررسی عامل زمان آبیاری اول فصل، برای تعیین زمان شروع گلدهی و درصد گل های زایا و نازا و تاثیر آن بر فعالیت حشره کرم گلوگاه انار
6. مطالعه  ی اثر شیوه های باغبانی چون هرس، تغذیه، آبیاری و.... بر روند گلدهی و عملکرد باغ
7 . مطالعه روی میوه  های تشکیل شده از  3 پیک گلدهی در ابعاد کمی وکیفی
8 . مطالعه تنک و حذف میوه های 1یا 2 پیک و تاثیر آن بر سایر میوه ها در ابعاد کمی وکیفی
9. مطالعه و تحقیق پیرامون درصد خود گشنی و دگر گشنی انار و نوع دگر گشنی در آن
10. بررسی تاثیر عوامل و مختلف بر دوره پخش  گرده و دوره فعالیت مادگی

مطالعه تاثير اسيد هيوميك و مخمر (Saccharomyces cerevisiae) بر خصوصيات مورفولوژيكي و فيتوشيميايي گل گاوزبان اروپايي (Borago officinalis L.) تحت دو سطح كود دامي

 با توجه به تاثير مثبت افزايش سطوح مخمر بر اكثر صفات اندازه گيري شده در اين آزمايش، توصیه می شود غلظت هاي بیشتری از تیمار مخمر مورد ارزيابي قرار گیرد.
2- پیشنهاد می شود مقایسه ای بین شيوه هاي کاربرد اسيد هیومیک نظير كاربرد در خاک و محلول پاشی برگی برای تعیین روش بهینه استعمال اسيد هومیک انجام شود.
3- همچنین به منظور كاهش هزينه ها و فعال سازي بيشتر مخمر، پيشنهاد مي شود بين مقادير شكر استفاده شده براي فعال سازي مخمر ساكارومايسس و مدت زمان فعال سازي مقايسه اي انجام گيرد و تاثير آن بر رشد مورد ارزيابي قرار داد.
4- با توجه به نقش موثر مخمر در سرکوب پاتوژن ها، پیشنهاد می گردد تاثیر محلول پاشی مخمر بر میزان بار میکروبی گیاهان دارویی مورد ارزيابي قرار گيرد.

تأثیر تنش خشکی بر روی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم وارداتی و یک توده بومی اسفناج

مقايسه ارقام وارداتي با همديگر و معرفي مقاوم‌ترين رقم به خشكي
2- مقايسه توده هاي بومي داخلي با همديگر و معرفي مقاوم‌ترين رقم به خشكي
3- پياده كرده آزمايش در شرايط بيروني و كشت خاكي و مقايسه صفات با شرايط گلخانه و كشت گلداني

: تأثیر سطوح مختلف شوری و سالیسیلیک اسید بر برخی صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیای چهار توده بومی ریحان

 از آنجا که توده‌های بومی دارای اهمیت می‌باشند و دارای تنوع زیاد می‌باشند. لذا پیشنهاد می  شود از توده‌های بومی دیگر نیز جهت ارزیابی پاسخ  های این گیاهان نسبت به انواع تنش  های محیطی استفاده گردد.
- بررسی اثر مواد تنظیم‌کننده رشد و پیش تیمار  های بذری دیگر جهت کاهش اثرات نامطلوب انواع تنش‌های شوری در این توده‌ها.
- اثرات تنش  های خشکی، سرما، گرما، آلودگی هوا و فلزات سنگین نیز در ارتباط با این توده‌های بومی و دیگر توده  های بومی در مراحل مختلف رشدی بررسی و مطالعه گردد.
- اندازه‌گیری فعالیت آنتی اکسیدانتی و اسمولیت‌ها از جمله گلایسین بتایین، قندهای الکلی (مانیتول و پینیتول) در این توده‌ها.
- بررسی اثر شوری در تنفس، فتوسنتز، هدایت روزنه‌ای، ضخامت سلول‌های اپیدرمی و بافت مزوفیل برگ در توده‌های بومی ریحان.
- جهت ارزیابی عملی و عینی این گیاهان در شرایط معمول بخش  هایی از کشت ریحان در شرایط کمی شور به ریحان شندآباد تبریز و ریحان سبز اصفهان اختصاص داده شود تا بتوان عملکرد آن‌ها را بهتر مطالعه نمود.
- استفاده از نمک کلسیمی و یا محلول پاشی کلسیم به منظور جلوگیری و کاهش یا تعدیل آثار مخرب تنش  های سدیمی، موثر بوده که توصیه می  شود اثرات دقیق  تر مورد بررسی قرار گیرد.
- استفاده از مواد ریزمغذی از جمله آهن و روی در جهت کاهش اثرات شوری در این گیاهان مورد بررسی قرا گیرد.
- اثرات برخی باکتری‌ها از جمله
Bacillus subtilis و قارچ‌ها Arbuscular Mycorrhizal در جهت کاهش اثرات نامطلوب تنش  های محیطی بررسی گردد.
- از آنجا که در برخی منابع گزارش شده است که قارچ تریکودرما در القای مقاومت در گیاهان نقش دارد. تأثیر تریکودرما در این گیاهان تحت شرایط تنش شوری نیز مورد بررسی قرار گیرد.

اثر سیلیکون و سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، مورفولوژیکی و کیفی
گونه چمن لولیوم پرنه (
Lolium perenne Lvar.fancy) تحت تنش شوری

 بررسی برهمکنش سالیسیلیک اسید و سیلیکون بر چمن لولیوم پرنه تحت تنش شوری در خارج از شرایط کنترل شده گلدان و گلخانه.
2- بررسی برهمکنش سالیسیلیک اسید و سیلیکون بر چمن لولیوم پرنه و چمن های مختلف تحت تنش های خشکی، سرما، سایه، نور آفتاب شدید، بیماری ها و آفات چمن و غیره.
3- بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید و سیلیکون بر ارقام دیگر چمن لولیوم پرنه، دیگرجنس های چمن و چمن های بومی به منظور بهبود مقاومت آن ها به تنش شوری.
4- کاربرد سالیسیلیک اسید و سیلیکون بر چمن لولیوم پرنه یا دیگر جنس های چمن با غلظت های دیگر.
5- بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید و سیلیکون بر چمن های پرورش یافته از مخلوط های بذری تجاری مورد مصرف در فضاهای سبز شهری.
6- بررسی کاربرد سالیسیلیک اسید و سیلیکون بر پرایمینگ بذرهای چمن لولیوم پرنه و دیگر جنس های چمنی با تحمل کم یا متوسط به تنش شوری، خشکی و سرما.
7- بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید و سیلیکون بر کیفیت بصری و کاربردی در چمن های مورد استفاده در زمین های گلف و ورزشی.
8- بررسی تخفیف دهنده های دیگر تنش شوری در چمن ها.

بررسی کمیت و کیفیت نور  LEDبر ویژگی های رشدی و مرفولوژیکی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

 اعمال تیمارهایی با شدت نورهای بالاتر برای دست یابی به نتایج متفاوت از لحاظ آماری
2- اعمال تیمارهای با کیفیت های متفاوت نوری به ویژه در زمینه طیف رنگی سبز
3- بررسی تغییر فرآیند آنزیمی در طول دوره رشد گیاه دارویی نعناع فلفلی تحت تاثیر تیمارهای نوری
4- بررسی سایر گیاهان دارویی به ویژه گیاهان دارای مواد موثره از نوع اسانس
5- بررسی سایر گیاهان خانواده نعناع
6- اعمال تیمارهای نوری به کاربرده شده روی گیاهان دارویی که برای جوانه زنی احتیاج به نور دارند.

مطالعه اثر اسید سالیسیلیک بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی نعنا فلفلی(Mentha piperita L.) درشرایط تنش شوري

با توجه به این که پژوهش حاضر در شرایط گلدانی انجام شده است پیشنهاد می گردد برای آزمودن دقیق تر، این گیاه در شرایط مزرعه با خاک‌های شور طبیعی نیز کشت شود.
2- استفاده از سایر نمک‌ها مانند کلرور‌ کلسیم و کلرور پتاسیم، در کنار کاربرد سدیم کلرید و بررسی نقش نوع نمک در ایجاد آثار مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ناشی از تنش شوری.
3- اعمال تیمار شوری با دزهای بالاتر از 125 میلی‌مولار و بررسی مقاومت گیاه دارویی نعنا فلفلی به شوری‌های شدیدتر.
4- پیشنهاد می شود محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک علاوه بر اعمال آن قبل از تنش، با فواصل معین تا پایان تنش شوری و مرحله گلدهی ادامه یابد.
5- بررسی اثرات متقابل شوری و اسید سالیسیلیک بر وضعیت روزنه‌ها و کرک‌های ترشحی دارای اسانس در گیاه دارویی نعنا فلفلی.
 6- استفاده از سایر ترکیبات مانند اسید هیومیک که در بهبود آثار ناشی از تنش مؤثر هستند در کنار کاربرد اسید سالیسیلیک.
7- بررسی تأثیر عوامل مختلف محیطی نظیر نور، دما، تغذيه و ... بر کیفیت اسانس گیاه دارویی نعنا فلفلی

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                                  bazgasht

 

عنوان پایان نامه

پیشنهادهای پژوهش

برآورد قابلیت ترکیب پذیری و هتروزیس برای صفات با ارزش زراعی در نه لاین گوجه فرنگی با استفاده از روش تلاقی دای آلل

 با تلاقی والدهای برتر از نظر زودرسی و عملکرد با لاین های دارای ژن مقاومت به تنش های فیزیولوژیکی و محیطی (شوری-خشکی و ...) می توان به لاین هایی دارای عملکرد بالا و دارای ژن های مقاومت دست یافت.
2- علاوه بر صفت عملکرد و زودرسی، با توجه به اهمیت عمر انبارداری گوجه فرنگی پیشنهاد می شود تا تحقیق فوق در خصوص مقایسه عمر انباری میوه های حاصل از 72 هیبرید بدست آمده نیز صورت پذیرد.
3- استفاده از لاین های نر عقیم به عنوان والد پدری در انجام طرح های تحقیقاتی به منظور تولید بذر هیبرید منجر به کاهش هزینه و زمان لازم جهت انجام عملیات اخته کردن و دورگ گیری خواهد شد.
4- استفاده از لاین های متنوع تر و بیشتر و تداوم انجام عملیات دورگ گیری به منظور دستیابی به لاین های والدی با صفات مطلوب زراعی. 
5- با توجه به انجام تحقیقات اصلاحی در زمینه هیبریدهای گوجه فرنگی، پیشنهاد می شود با سرمایه گذاری بیشتر در این زمینه مراکز تحقیقاتی جامع تری سازماندهی شود تا علاوه بر تولید بذر هیبرید با عملکرد بالا و مقاوم به آفات و بیماریها، بتوان از واردات بذر گوجه فرنگی اصلاح شده رهایی یافته و با ایجاد یک منبع ژنتیکی در تولید بذر هیبرید با صفات ویژه گامی در جهت بهبود اصلاح ارقام گوجه فرنگی برداشت.

بررسي برخی روشهای افزایش عمر انباری در گوجه فرنگی
 (
Solanum lycopersicum) رقم سیندا

 کاربرد ارقام مختلف که از لحاظ ژنتیکی کارآیی پس از برداشت بهتری داشته باشند در زمان کشت می تواند بهترین راه برای کاهش تلفات محصول و کاهش هزینه ها باشد.
2- استفاده از روشهای ارزان قیمت بسته بندی مانند بسته بندی در پلاستیک ضخیم یا شفاف که می تواند عمر انباری محصول را افزایش دهد.
3- بکار گیری کلرید کلسیم بعنوان تیمار کمکی قبل از انجام عمل بسته بندی که هزینه چندانی نخواهد داشت و موجب افزایش قیمت محصول نخواهد شد.
4- همچنین پیشنهاد می گردد در آینده کاربرد توام این روشهای بسته بندی با بکارگیری برخی جمع کننده های اتیلن در بسته بندی ها مانند پرمنگنات پتاسیم آزمایش شود.
5- انجام تیمارهای پر هزینه تر مانند
MAP نیز در صورت تامین امکانات و بودجه تحقیقاتی با توجه به نتایج ارائه شده توسط محققان مختلف باید انجام پذیرد.
6- بکارگیری سایر مواد مانند 1- متیل سیکلوپروپان بهمراه کلرید کلسیم در آزمایشهای آتی می تواند مورد بررسی قرار گیرد که با توجه به میزان کم مواد مورد استفاده هزینه بسیار کمتری در سطح وسیع نسبت به بسته بندی با پلاستیک ضخیم داشته و قابلیت اجرای آسانتری در مزرعه یا گلخانه برای تولید کنندگان دارد.
7- در پایان نیز پیشنهاد می گردد تا با توجه به افزایش هزینه های تولید محصولات کشاورزی، تحقیقات انجام شده در این زمینه با در نظر گرفتن سودی که برای تولید کننده ایجاد خواهد نمود انجام گردد تا امکان معرفی نتایج برای کاربردی شدن آنها در عمل و توسعه کشاورزی ایران اسلامی عزیز فراهم گردد.

بررسي تأثیر روش‌هاي مختلف خشك كردن بر خصوصيات ظاهري و بیوشیمیایی گياه دارويي نعناء فلفلي  Mentha × piperita L.

اعمال تيمارهاي تركيبي و بررسي تأثیر آنها بر خصوصيات ظاهري و بيوشيميايي گياه دارويي نعناء فلفلی
2- مقایسه خصوصیات ظاهری و بیوشیمیایی گیاه نعناء فلفلی تحت تیمارهای خشک کردن توسط روش انجماد سرد (فریز درایینگ) و تیمارهای حرارتی و ماکروویو
3- تاثیر تیمارهای فوق بر سایر گونه های جنس نعناء
4- تأثیر روش‌هاي مختلف خشك كردن بر ويژگيهاي تغذيه اي محصولات خشك شده
5- بررسی میزان تغییرات آنزیمی گیاه نعناء فلفلی طی فرآیند خشک کردن در تیمارهای مختلف
6- بررسی خصوصیات کرک های ترشحی و ذخیره ای اسانس طی فرآیندهای مختلف خشک کردن در گیاه نعناء فلفلی

بررسي تاثير سطوح مختلف آبياري و ترکیبات ضدتعرق بر رشد، نمو و میزان مواد موثره ریحان دارویی اصلاح شده (Ocimum basilicum L.)

بنابر نتایج بدست آمده و جمع بندی از مشاهدات صورت گرفته در اجرای این پایان نامه پیشنهاداتی چند در این راستا ارائه می  گردد و امید است این نقطه نظرات گامی هر چند کوچک اما موثر در بهبود وضعیت تولید در گیاهان دارویی و حفظ منابع آبی و همچنین تولید فرآورده‌های سالم و غیرشیمیایی در سرزمین‌مان باشد.
- بررسی اثر ترکیبات ضدتعرق طبیعی برروی گیاهان دارویی که از مقاومت نسبی در مقابل خشکی برخوردارند.
- بررسی اثر ترکیبات ضدتعرق بر گیاهان دارویی با مواد موثره از نوع آلکالوئید و بررسی مواد سنتز شده در ریشه این گیاهان.
- استفاده از سایر منابع گیاهی ترکیبات موسیلاژی و سایر مواد هیدروکلوئیدی گیاهی نظیر صمغ‌ها‌.
- بررسی تاثیر میکروسکوپی اثر ترکیبات ضدتعرق بر روی روزنه‌ها و همچنین کرک‌های سطحی که محل تجمع اسانس می‌باشند.
- شناسایی برخی از ترکیبات طبیعی که خاصیت درخشندگی داشته و استفاده از آن‌ها به عنوان ترکیبات براق پوشاننده سطح برگ که موجب جلوگیری از ورود تشعشعات نور خورشید به درون برگ می‌شوند.
- استفاده ترکیبی از انواع ترکیبات ضدتعرق با یکدیگر، نظیر ترکیبات درخشنده همراه با ترکیبات پوشاننده.
- بررسی میزان پایداری و ماندگاری ترکیبات موسیلاژی بر سطح گیاه و پیشنهاد راهکارهایی برای افزایش ماندگاری آن‌ها.
- تولید پودر خشک از ترکیبات موسیلاژی به منظور تعیین دقیق غلظت و انجام مطالعات و تحقیقات بیشتر برروی آن‌ها.

بررسي تغييرات فصلي در مقاومت به يخ زدگي و ارزيابي نياز سرمائي چهار رقم انگور در شرايط آزمايشگاهي

 تعیین قدرت مقاومت ارقام مختلف به یخ زدگی در طول فصل خواب.
ü تعیین نیازسرمائی ارقام کشت شده در مناطق گوناگون.
ü بررسی رابطه بین نیاز سرمائی و مقاومت به یخ زدگی در ارقام دیگر.
ü بررسی نیاز گرمایی ارقام مختلف و ارتباط آن با مقاومت به یخ زدگی.
ü پیدا کردن ژنتیک هایی از انگور که دارای نوسانات کمتری در مقاومت یخ زدگی می باشند.
ü مشخص کردن حساس ترین زمان رورارویی ارقام مختلف با پدیده ی یخ زدگی.
ü تصحیح مدیریّت کشت و استفاده از ارقام گوناگون بسته به محل کشت.

بررسی اثر اسانس‌ تعدادی از گیاهان دارویی‌ وپارابن‌ها‌ بر رشدونمو‌ و کنترل آلودگی‌های محیط‌کشت گیاهان سیب (Malus domestica) رقم گالا‌ و داوودی(Chrysanthemum marifolium)  رقم ایریدون در شرایط درون‌شیشه‌ای

پژوهش‌های مورد بررسی درکاهش آلودگی محیط‌کشت نشان داد، بیشتر ترکیب‌های ضد‌قارچی و ضدباکتریایی استفاده شده در گیاه ایجاد خاصیت فیتوتوکسی می‌کند. علاوه بر اینکه هر ترکیبی علیه همه قارچ‌ها وباکتری‌ها کار آمد نیست. درحال حاضر این‌طور به نظر می‌رسد جلوگیری از آلودگی محیط‌کشت‌ها (ضد عفونی دقیق ریز نمونه‌ها، استفاده از اتوکلاو، کار کردن زیر هود استریل و کنار شعله) به منظور حذف آلودگی اجتناب ناپذیر است. در تحقیقات آینده، شناسایی ترکیباتی با خصوصیات زیر حائز اهمیت است.
1- محدوده اثر بیشتری نسبت به قارچ‌ها وباکتری‌ها داشته باشد.
2- قابل اتوکلاو باشد (به منظور کاربرد راحتتر).
3-خاصیت فیتوتوکسی کمتری در گیاه ایجاد کند و یا فاقد آن باشد.
4-اثر ضد قارچی وباکتریایی آن پایدار باشد.
اخیراً یافته‌هایی مبنی بر استفاده موفقیت‌آمیز از ترکیبات نانو، در کاهش آلودگی محیط‌کشت‌بافت، گزارش شده است.

بررسی اثر اسید سالیسیلیک  بر روی برخی از خصوصیات فیزیکو شیمیایی و فعالیت آنتی  اکسیدانی سه رقم زردآلو

بررسی غلظت  های بالاتر اسید سالیسیلیک.
2. بررسی غلظت  های مختلف افزدون اسید سالیسیلیک به محلول غذایی.
3. بررسی اثر متقابل اسید سالیسیلیک با شرایط محیطی.
4. بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر روی سایر ارقام زردآلو.
5. بررسی اثر تغییر 
pH  در تاثیر اسید سالیسیلیک بر فاکتورهای کیفی.
6. بررسی میزان اتیلن.
7. بررسی فعالیت آنزیم  های مختلف مثل
LOX, CAT,POD, SOD, GR,APX, در دوره نگهداری.
8. کنترل پوسیدگی  های قارچی در دوره نگهداری با استفاده از اسید سالیسیلیک.

بررسی اثر تنش شوری بر خصوصیات فیزیومورفولوژیک گیاهان چهار کربنه گل تکمه‌ای (Gompherena globosa L.) و آمارانتوس زینتی (Amaranthus tricolor L.) تحت سطوح مختلف دی‌اکسید‌کربن

 در این پژوهش جهت بررسی اثر افزایش دی‌اکسید‌کربن فقط از گیاهان چهارکربنه استفاده شد. پیشنهاد می‌شود در مطالعات بعدی در کنار گیاهان چهارکربنه از گیاهان سه کربنه نیز در شرایط یکسان جهت مقایسه واکنش‌های فتوسنتزی و شرایط رشدی گیاهان سه کربنه و چهار کربنه استفاده شود.
2- اندازه گیری صفات بیوشیمیایی نظیر میزان کربوهیدرات، میزان پرولین و مقادیر سدیم و پتاسیم فقط در بخش هوایی انجام شد. در حالیکه پیشنهاد می‌شود در مطالعات بعدی این صفات در ریشه نیز اندازه گیری شده و حتی در بخش هوایی نیز میزان توزیع هر کدام از ترکیبات فوق در برگ، ساقه اصلی و ساقه‌های فرعی مورد بحث قرار گیرد.
3- بررسی اثر تغییر دما (ترجیحا افزایش دما) در شرایط افزایش غلظت دی‌اکسید‌کربن و نیز ایجاد سیستم 
OTC جهت مطالعه اثرات افزایش غلظت دی‌اکسید‌کربن در فضای آزاد لازم به نظر می‌رسد.
4-  با توجه به اینکه دو گیاه زینتی گل تکمه‌ای و آمارانتوس مقاومت با تنش شوری خوبی نشان دادند پیشنهاد می‌شود مقاومت به تنش خشکی و بر همکنش خشکی و شوری این گیاهان نیز با هدف کاربرد در فضای سبز و استفاده بهینه از آب‌های شور در دسترس مورد مطالعه قرار گیرد.

بررسی اثر جیبرلیک اسید و 2، 4-دی کلروفنوکسی استیک اسید بر تشکیل میوه بادمجان در شرایط عدم گرده‌افشانی

بررسی تأثیر طول مادگی در پاسخ به مواد تنظیم کننده رشد
• بررسی قوه‌ی نامیه بذر میوه‌های بذر دار
• بررسی تأثیر سایر مواد تنظیم ‌کننده رشد و سایر غلظت‌های مختلف آنها
• برسی اثر کشت گلدانی و کشت زمینی گیاه بادمجان
• بررسی اثر زمان‌های مختلف کاربرد مواد تنظیم‌ کننده قبل، بعد و هم‌زمان با شکوفایی گل
• بررسی اثر مواد تنظیم ‌کننده رشد بر اندازه میوه بعد از تشکیل میوه و تحقیق در ارتباط با افزایش وزن و اندازه میوه
• بررسی میزان تقسیم و طویل شدن سلولی تخمدان بعد از کاربرد مواد تنظیم کننده

بررسی اثر کاربرد ایندول بوتیریک اسید و نفتالین استیک اسید بر ریشه زایی قلمه های برخی ارقام هلو در سیستم مه افشان و پاگرما

مطالعه روی علت ریزش زود هنگام قلمه های برگدار در شرایط سیستم مه افشان.
پیش تیمار کردن قلمه ها مثل هرس شدید ، پرچین سازی ، تاریک رویی ، سپید سازی و حلقه برداری.
ایجاد شکاف هایی در انتهای قلمه (زخم زنی) و قرار دادن قلمه ها در آب جاری و شستشوی قلمه ها برای از بین رفتن مواد بازدارنده ریشه زایی.
نگه داشتن طولانی تر قلمه ها در بستر مثل دوره های 90 روزه یا بیشتر .
استفاده از پارافین یا چسب پیوند در قسمت برش خورده بالای قلمه جهت جلوگیری از اتلاف رطوبت درونی.

بررسی اثر نانو ذرات نقره و برخی ترکیبات طبیعی بر افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده ژربرا

استفاده از نانوذرات نقره تأثیر به سزایی در افزایش ماندگاری و حفظ طراوت و شادابی گل‌های شاخه بریده دارد. لذا توصيه مي‌شود تحقيقات گسترده‌تري روي اثرات آن بر صفات مورفولوژيكي، فيزيولوژيكي و بيوشيميايي گياه و نيز تاثير كاربرد غلظت‌هاي مختلف آن انجام پذيرد.
2-با توجه به تاثيرات مثبت نانوذرات نقره در بهبود خصوصيات پس از برداشت پيشنهاد مي‌شود اين تيمارها روي ديگرگل‌هاي شاخه بريده نيز اعمال گردد.
3-شناسايي انواع باكتري هاي موجود در محلول هاي نگهدارنده و تاثيرساير تركيبات ضد ميكروبي، بر كاهش جمعيت آنها پيشنهاد مي‌شود.
  4-استفاده از‍ ساير اسانس‌هاي گياهان دارويي به‌ويژه آنهايي كه علاوه بر داشتن تركيبات ضد ميكروبي، بومي ايران باشند، پيشنهاد مي‌شود.
5-کاربرد ساکاروز 4 درصد (به عنوان یک منبع غذایی ساده) برای افزایش عمر ماندگاری گل‌های شاخه بریده بسیار مؤثر است. اما بعلت تورم انتهاي ساقه‌ها و پوسيدگي آن پيشنهاد مي‌شود از غلظت‌هاي كمتر ساکاروز استفاده شود.
6-پيشنهاد مي‌شود از تركيبات نانو ذرات نقره با اسانس‌هاي گياهي به دليل اثرات مثبت هر دو تيمار بر خصوصيات پس از برداشت گل‌هاي شاخه بريده، به صورت تركيبي در محلول‌هاي نگهدارنده استفاده شود.
7-مي توان از نانوذرات نقره و اسانس‌هاي گياهان دارويي به روش كوتاه مدت (پالس) استفاده نمود.
8-در آزمايشات بعدي با كمك ميكروسكپ الكتروني مي توان به بررسي تاثيرات نانو ذرات نقره و اسانس‌هاي گياهان دارويي در ممانعت از تجمع و رشد باكتري ها و انسداد آوندي پرداخت.

بررسی اثر نیترات کلسیم و سالیسیلیک اسید بر روی ویژگی های کیفی و عمر انبارمانی میوه انار (رقم ملس یزدی)

 پیشنهاد مي شود که این آزمایش ها در چند سال تکرار شود تا بتوان به یک نتیجه قطعی رسید.
2- با توجه به وجود ارقام مختلف انار در ایران، پیشنهاد مي شود این آزمایش بر روی ارقام مهم دیگر صادراتی نیز انجام شود و خصوصیات کمی و کیفی آنها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی اثرات اسید سالیسیلیک و کلرید کلسیم روی عمرانباری و ویژگی    های کیفی میوه هلو رقم آمسدن و شلیل رقم شبرنگ

بررسی سایر ترکیبات طبیعی بر کیفیت و عمر  انباری میوه  ها
بررسی تاثیر کلرید کلسیم و اسید سالیسیلیک بر کیفیت خوراکی میوه‌ها
بررسی اثر اسید سالیسیلیک و کلرید کلسیم بر روی سایر ارقام هلو و شلیل
بررسی اثر زمان  های مختلف غوطه  وری بر میزان کیفیت و عمر  انباری میوه  ها
بررسی اثر غلظت  های بالاتر کلرید کلسیم و اسید  سالسیلیک بر کیفیت و عمر  انباری میوه  ها
بررسی محلول پاشی پیش از برداشت کلرید کلسیم و   اسید  سالسیلیک بر کیفیت و عمر  انباری میوه-ها
بررسی روند تغییرات کیفیت میوه در طی دوره   انباری تحت تأثیر کلرید کلسیم و اسید سالیسیلیک

بررسی اثرات ضد قارچی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی  و ادویه  ای در کنترل پوسیدگی  های پس از برداشت توت فرنگی ناشی از قارچ  های  Botrytis cinerea و Rhizopus stolonifer تحت شرایط In vitro و In vivo

اقبال عمومی به کاهش مصرف سموم، پژوهشگران را بر آن داشته تا درصدد دستیابی به ترکیبات طبیعی  تر و سازگار با محیط زیست برآیند، ترکیباتی که علی رغم کارایی به سرعت تجزیه شده و باقیمانده کم  تری در محصولات به جای گذارند. در این راستا لازم است ساختار دقیق شیمیایی و میزان بازدارندگی متابولیت  های ثانویه در گیاهان مختلف شناسایی و بررسی شود. 
- جایگزینی کاربرد مواد مؤثره عصاره و اسانس  های گیاهان دارویی به جای استفاده از سموم مهلک شیمیایی به منظور حفظ محیط زیست و تولید محصولات ارگانیک در قبل از برداشت در مراحل رشد نموی
- شناسایی قوی  ترین ترکیبات اسانس  ها در کنترل بیماری
- استفاده از اسانس  های گیاهان دارویی بومی کشور و کاربرد سایر غلظت  های اسانس
- کاربرد اسانس  ها به صورت ترکیبی
- تعیین بهترین زمان استفاده از اسانس  ها در قبل از برداشت و در انبارها و سردخانه  های نگهداری محصولات کشاورزی

بررسی اثرات غنی سازی دی اکسید کربن بر برخي صفات مورفوفيزيولوژيكي سوسن ارقام
(
Tresor و Ceb dazzle)

لازم به ذكر است كه اثرات افزايش CO2 در صفات مورد بررسي در اين تحقيق بدون در نظر گرفتن افزايش دماي ناشي از افزايش CO2 بود، بنابراين پيشنهاد مي  شود كه اين آزمايش در شرايط افزايش دما نيز انجام شود. شايد بتوان با اعمال تنش خشكي همراه با كاربرد غني سازي CO2 تغيير در تعداد و اندازه روزنه ها وميزان تعرق و كارايي مصرف آب را بيشتر مورد بررسي قرار داد.

بررسی اثرات نور و دی اکسیدکربن تکمیلی بر ریشه  زایی قلمه  ها و صفات کمی و کیفی گیاه برگ زینتی کروتون در شرایط گلخانه

بنابر نتایج بدست آمده و جمع بندی از مشاهدات صورت گرفته در اجرای این پایان نامه پیشنهاداتی چند در این راستا ارائه می  گردد و امید است این نقطه نظرات گامی هر چند کوچک اما موثر در راستای ارتقا بررسی اثرات افزایش نور و بخصوص دی اکسید کربن در گیاهان شود.
برای بررسی تاثیر غلظت  های مختلف دی  اکسیدکربن بر گیاهان زینتی توصیه می شود آزمایشات با غلظت  های دیگری از دی  اکسیدکربن انجام گیرد تا مناسبترین غلظت  ها مشخص گردد.
توصیه می  شود تاثیر شدت  های مختلف نور بر گیاهان زینتی دیگر انجام گیرد و موثرترین شدت نور برای رشد بهتر مشخص شود.
بررسی سایر عوامل موثر بر ریشه  زایی گیاه کروتون با توجه به مشکل بودن ریشه  زایی این گیاه از جمله بسترهای مختلف کشت، قلمه قسمت  های مختلف ساقه و غیره.
بررسی تاثیر غلظت  های مختلف دی  اکسیدکربن و شدت نور بر روی خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک دیگر این گیاه و گیاهان دیگر این خانواده.

بررسی اثر تنش کم آبی بر خصوصیات رشدی سه گونه نعناع تحت شرایط کنترل شده

بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی (فتوسنتز، فلورسانس کلروفیل و هدایت روزنه ای)  گونه های نعناع در شرایط تنش کم آبی.
- ارزیابی تغییرات بیوشیمیایی (پرولین، آنزیم های انتی اکسیدانی و ....) گونه های نعناع در شرایط تنش کم آبی.
- مطالعه ی تاثیر تنش کم آبی بر میزان اسانس و اجزاء اسانس گونه های نعناع.
- بررسی روابط موجود بین نتایج آزمایش در شرایط کنترل شده و شرایط مزرعه ای.
- مقایسه گونه های نعناع از نظر واکنش به تنش کم آبی در شرایط مزرعه.
- بررسی اثر روش های مختلف آبیاری بر رشد و عملکرد گونه های نعناع در شرایط مزرعه.
- مقایسه اکوتیپ ها و گونه های جنس نعناع از نظر پاسخ به سایر تنش های محیطی مانند تنش شوری . .....

بررسی امکان جنین زایی و ریز غده زایی زیره سیاه (Bunium persicum Boiss.) از طریق کشت درون شیشه ای

با توجه به اهمیت جایگاه زیره سیاه به عنوان یکی گیاه دارویی در حال انقراض کشورمان پیشنهاد می شود به روش های کشت درون شیشه ای و همچنین بیوتکنولوژی کشاورزی همچنین تولید متابولیت های ثانویه این گیاه با روش هایی همچون بیوراکتور بیشتر توجه شود.
پیشنهاد می شود جهت بهبود کیفیت ریز غده های تولید شده و غده های بزرگتر و فعال تر مطالعات تکمیلی جهت بهینه سازی محیط کشت از جمله تغییر در اجزا محیط کشت انجام پذیرد.
در برنامه های اصلاحی از ارقام دارای اسانس و ماده موثره مورد نظر (کیوتایپ) بیشتر، به منظور تهیه لاین و استفاده در تلاقی ها به منظور تهیه بذور هیبرید با راندمان تولید اسانس بیشتر استفاده شود.
همچنین پیشنهاد می گردد آزمایشات تکمیلی جهت مشخص شدن عوامل محیطی بر رشد ریز غده های زیره سیاه همچون  دما، نوع مواد قند موجود در محیط کشت، هورمون ها، طول روز و نوع منبع نور، انجام پذیرد تا بتوان غده های بهتر جهت ارائه به کشاورزان و در نتیجه افزایش تولید تجاری این محصول بدون آسیب به محیط زیست تولید کرد.

بررسی تاثیر تنظیم کننده  های رشد گیاهی و سیستم کشت بر خصوصیات رویشی و زایشی کدوی بذر برهنه (Cucurbita pepo L.)

جهت دستیابی به عملکرد بیشتر از غلظت  های  مختلف تنظیم کننده  های رشد گیاهی استفاده شود.
2- از سایر تنظیم کننده  های رشد گیاهی نیز در تحقیقات بعدی استفاده شود.
3- درسیستم کشت داربستی از تراکم  های مختلف استفاده شود تا تراکم بهینه تعیین شود.

بررسی تاثیر کاربرد روشهای ضدعفونی بر بار میکروبی و مواد موثره برخی گیاهان دارویی مهم

بررسی تاثیر دوز‌های بالاتر اشعه گاما بر خصوصیات کیفی و بار میکروبی گیاهان دارویی
۲-  بررسی تاثیر سایر روشهای ضدعفونی مانند تیمار حرارتی
۳- کاربرد الکترون های پر انرژی جهت ضدعفونی گیاهان دارویی و مقایسه آن با اشعه گاما و گاز ازون
۴- بررسی بار میکروبی گیاهان دارویی در مراحل مختلف بعد از برداشت تا زمان بسته بندی
۵- استفاده از تکنولوژی های جدید در حمل و نقل  گیاهان دارویی و فراورده های آنها
۶- مطالعه تاثیر ازون و اشعه گاما بر گیاهان دارویی که بسته بندی شدند و تاثیر آنها در مهاجرت مواد تشکیل دهنده ظروف بسته بندی

بررسی تاثیر کاربرد کود دامی و کمپوست شهری بر رشد، میزان اسانس و بار میکروبی نعناع فلفلی و سنبل الطیب

طبق نتایج این پژوهش، تاثیر مطلوب کودهای آلی در بهبود رشد و عملکرد نعناع فلفلی مشهود بود اما با توجه به اینکه برای توصیه آن نیاز تایید های مکرر بوده و از طرفی در این آزمایش به دلیل محدودیت زمانی سایر آلودگی های میکروبی بررسی نشد، لذا توصیه آنها منوط به انجام آزمایش های تکمیلی می باشد. با توجه به نتایج، استفاده از مالچ چیپس چوب برای کاهش آلودگی باکتریایی نعناع فلفلی مناسب به نظر می رسد. از آنجا که محصول برداشت اول هم از نظر میزان اسانس و هم به لحاظ استاندارد های میکروبی کیفیت مناسب تری داشت، پیشنهاد می شود برای صادرات از این محصول استفاده گردد. همچنین در مورد سنبل الطیب با توجه به نتایج کاربرد کود دامی و کمپوست شهری موجب افزایش میزان اسانس شد و کمپوست شهری در افزایش عملکرد اسانس نیز موثر بود، اما برای توصیه آن نیاز به آزمایشات تکمیلی وجود دارد. به جهت رفع آلودگی در تمامی تیمارها استفاده از یک روش مناسب ضدغفونی قابل توصیه خواهد بود.
بطور کلی استفاده از مایکروویو (با توان مورد استفاده در این پژوهش) هرچند موجب کاهش آلودگی میکروبی شد اما چون قادر به حفظ ماده موثره نبود، روش مناسبی به نظر نمی رسد. در مورد نعناع فلفلی، میزان اسانس در روش های سایه و آون و در سنبل الطیب در روش آون
oC 35 و سایه بهتر حفظ شد ولی این روش ها قادر به کاهش بار میکروبی در حد استاندارد به جز در مورد باکتری های کلیفرمی و مزوفیل های هوازی برای مصارف دم کردنی نبودند، و عملیات ضدعفونی برای آنها ضروری خواهد بود. در این مورد نیز بهتر است برای توصیه آن آزمایش های مکرری انجام شود.
جهت بررسی بیشتر انجام پژوهش های دیگری در این راستا پیشنهاد می شود:
1- بررسی تاثیر شستشوی ریشه در میزان اسانس و بارمیکروبی سنبل الطیب
2- بررسی تاثیر تجدید مالچ دهی در طول فصل رشد در کاهش آلودگی برداشت دوم نعناع
3- بررسی تاثیر روش های ضد عفونی کردن در کاهش موثر آلودگی گیاهان دارویی
4- بررسی میزان آلودگی در ارتفاع های متفاوت بوته نعناع
5- بررسی تاثیر کاربرد کمپوست شهری بر تجمع فلزات سنگین در گیاهان دارویی
6- بررسی تاثیر کاربرد کمپوست شهری و کود دامی بر جمعیت میکروبی خاک

بررسي روش  هاي ازدياد و توليد نهال در گونه
 دغدغک البرزي  (
Colutea buhsei Boiss.)به منظور استفاده در فضاي سبز

 ازدياد جنسي اين گونه، در فضاي باز مورد بررسي قرار گيرد.
2. ريشه  زايي قلمه  هاي نيمه  سخت و يا قلمه  هاي چوب  نرم برگدار دغدغک نيز در فصول مختلف، بررسي شود.
3. با توجه به مسئله آفات و قارچ  زدگي بذرها، بررسي بر روي آفات اين گونه و مبارزه با آن صورت گيرد.
4. استقرار نهال  هاي حاصل از ازدياد جنسي و غير جنسي در فضاي سبز مورد بررسي قرار گيرد.
5. ميزان مقاومت به خشکي و نياز آبي اين گونه، در فضاي سبز مورد بررسي قرار گيرد.
6. ساير گونه  هاي جنس دغدغک (
Colutea) از قبيل C. gifana، C. gracilis،C. porphyrogramma مي  توانند مورد بررسي قرار گيرند.
7. با توجه به تنوع بالاي گونه  هاي بومي در کشور، گونه  هاي مناسب از جمله گياهان مقاوم به خشکي، شناسايي شده؛ و روش  هاي ازدياد و بکارگيري آنها در فضاي سبز مورد بررسي قرار گيرد.

بررسی صفات مورفوفیزیولوژیکی دو رقم گلایول تحت تأثیر غلظت‌‌های مختلف دی‌اکسید‌کربن در محفظه‌های رو باز

پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آتی اثر عواملی مانند افزایش دما نیز به‌ صورت دقیق‌تر بررسی شود تا بتوان به نتایج مطمئن‌تری دست یافت.
2- پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آینده از یک خنک کننده جهت جلوگیری از افزایش دمای وسط روز استفاده گردد که در این صورت نتیجه بهتری حاصل خواهد شد.
3- پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آینده از تعداد بیشتری از ارقام گلایول وهمچنین گیاهان زینتی دیگر نیز استفاده شود.
3- همچنین پیشنهاد می‌شود به علت وجود باد و طوفان به جای استفاده از پوشش پلاستیکی از پلی کربنات که مقاومت بیشتری دارد استفاده شود.

پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آتی اثر عواملی مانند افزایش دما نیز به‌ صورت دقیق‌تر بررسی شود تا بتوان به نتایج مطمئن‌تری دست یافت.
2- پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آینده از یک خنک کننده جهت جلوگیری از افزایش دمای وسط روز استفاده گردد که در این صورت نتیجه بهتری حاصل خواهد شد.
3- پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آینده از تعداد بیشتری از ارقام گلایول وهمچنین گیاهان زینتی دیگر نیز استفاده شود.
3- همچنین پیشنهاد می‌شود به علت وجود باد و طوفان به جای استفاده از پوشش پلاستیکی از پلی کربنات که مقاومت بیشتری دارد استفاده شود.

بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی در این گیاه به روش های دیگر
بررسی خاصیت اکسیدانی در مراحل مختلف رشد
تأثیر نیتروژن و فسفر و اسیدهیومیک بر رشد و عملکرد در گیاه
بررسی اسید هیومیک به فرم جامد یا مایع به حالت محلول پاشی در این گیاه

بهینه سازی شرایط به منظور جلوگیری از قهوه‌ای شدن و القای کالوس در رقم شیرین پوست سفید انار(Punica granatum)

کاربرد سایر ارقام انار و مقایسه واکنش آنها به قهوه‌ای شدن ریزنمونه و محیط کشت و بهینه سازی شرایط القای کالوس.
2- بررسی اثر سطوح مختلف هورمون کینتین در ترکیب با نفتالین استیک اسید در القای کالوس و مقایسه آنها با هورمون بنزیل آدنین.
3- استفاده از ریزنمونه‌های دیگر مثل سرشاخه، گره و میان‌گره در بهینه سازی شرایط القای کالوس انار.
4- مقایسه تیمار تاریکی و روشنایی در القای کالوس، افزایش وزن خشک کالوس و ساختار کالوس.
5- مقایسه اثر محیط کشت‌های
MS و MS2/1 و  WPMو B5 در بهینه سازی القای کالوس انار.
6- بررسی اثر فصل بر میزان قهوه‌ای شدن ریزنمونه، درصد کالوس‌زایی و وزن خشک کالوس انار.
7- اندازه گیری کیفی مواد پلی فنول در ریزنمونه‌های برگ انار در ماه‌های فروردین تا شهریور.
8- استفاده از محیط کشت مایع در کنترل قهوه‌ای شدن ریزنمونه‌های مختلف انار.
9- تیمارهای سرمایی مختلف در میزان کالوس‌زایی و قهوه‌ای شدن.
10- باززایی مستقیم شاخساره‌های انار و سپس انتقال آنها به محیط کشت کالوس‌زایی.

بهینه سازی باززایی برخی از ارقام مهم گلابی ایران درشرایط درون شیشهای

  بررسی تیمارهای هورمونی مورد مطالعه با غلظت‌های متفاوت IBA و GA3 بر پرآوری و کنترل شیشه‌ای شدن
  بررسی اثر ترکیب غلظت‌های مختلف سایتوکنین‌های
BAP و TDZ در کنترل شیشه‌ای شدن
  آماده سازی گیاه مادری در مرحله صفر
  بررسی نوع و میزان کربوهیدرات‌ها، دمای اتاقک رشد، طول موج‌های مختلف نور، تعداد واکشت، غلظت‌های پایین اکسین‌ها، عناصر ریزمغذی بخصوص عنصر "روی" و استفاده از باکتری اگروباکتریوم رایزوژنز در ریشه زایی ریزقلمه‌ها

بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های زالزالک ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک و مولکولی بين ريزماهواره (ISSR)

با توجه به اینکه طبقه بندی جنس Crataegus بدلیل هیبریداسیون فراوان، آپومیکسی و پلی پلوئیدی، یکی از مشکل ترین جنس های برای تاکسونومیست هاست و با در نظر گرفتن اهمیت دارویی و باغبانی( از جنب خوراکی و به عنوان پایه برای سایر درختان دانه دار) این جنس لازم است که تحقیقات بیشتری در زمینه آناتومی، شیمیایی و مولکولی جهت روشن ساختن کامل روابط فیلوژنتیکی و تشخیص هیبریدها در میان گونه  های این جنس صورت گیرد که بتواند به طبقه بندی بهتر آنها کمک نماید.
2- از تعداد بیشتری آغازگر
ISSR برای بررسی کامل و دقیق تر ژنوم استفاده شود.
3- با توجه به وجود برخی معایب در نشانگر مولکولی استفاده شده، پیشنهاد می‌شود از سایر نشانگرهای اختصاصی مانند
SSR جهت مطالعه و بررسی تنوع ژنتیکی درون گونه ای و بین گونه ای جنس الزالک ایران استفاده شود.
4- ایجاد بانک اطلاعات جامع از خصوصیات مورفولوژیک، ژنتیکی و جغرافیایی گونه‌ها و زیر گونه های جنس زالزالک در ایران صورت گیرد.
5- با توجه به نتایج این تحقیق گونه های
C. azarolus var. pontica و C. azarolus var. assadii  جهت مصرف خوراکی و معرفی رقم جهت تولید میوه پیشنهاد می شود.
6- باتوجه به پراکنش گونه های این جنس در اکثر مناطق ایران، پیشنهاد می شود بر حسب شرایط منطقه از گونه های وحشی موجود در همان ناحیه جهت کاشت در فضای سبز شهری استفاده شود.

                                                                                                               bazgasht

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء