پیشنهادهای پژوهش رشته آسیب شناسی ورزشی

asibshenasi

 


 home-1صفحه اصلی

1391

1392


Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

بررسی تناسب ارگونومی تجهیزات آموزشی مدارس با اندازه های آنتروپومتری
و رابطه آن با ناهنجاری های بالاتنه دانش آموزان

بررسی ارگونومی تجیهزات مورد استفاده کارمندان و رضایت آنها از این تجهیزات و تأثیر آن بر روی وضعیت بدنی آنها. 
2- بررسی تناسب ارگونومی تجهیزات آموزشی و ابعاد آنتروپومتری دانشجویان و تأثیر آن بر ناهنجاری های بالاتنه.
3- در این تحقیق به بررسی ناهنجاری های کیفوزیس، لوردوزیس، اسکولیوزیس و سر به جلو پرداخته شده در تحقیقات بعدی به سایر ناهنجاری های بالاتنه مانند پشت صاف، کج گردنی، شانه نابرابر پرداخته شود.
4-تحقیق مشابه بر روی پسران مقطع ابتدایی و مقایسه آن با دختران.
5- چنین تحقیقی با محوریت مقایسه وضعیت دانش آموزان مناطق شهری و روستایی صورت پذیرد.

بررسی ناهنجاری ها ي بالا تنه دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی مناطق مختلف شهري مشهد وارتباط آن با وضعيت اجتماعي -اقتصادي

پيشنهاد مي شود سنجش ناهنجاری های  دانش آموزان در همه ي مقاطع تحصيلي دختران و پسران اجرا گردد.
2- پيشنهاد مي شود سنجش ساختار قامتي دانشجويان در دانشگاه ها نيز اجرا گردد.
3-تحقیق حاضر بر روی مقطع راهنمایی تحصیلی انجام شده پیشنهاد می شود بر روی سایر مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه نیز انجام شود.
4-در این تحقیق جهت بررسی ناهنجاری ها از صفحه شطرنجی و خط شاقولی استفاده شده است ،پیشنهاد می شود از سایر ابزار ها مانند خط کش منعطف واسپاینال موس استفاده شود.
5- در این تحقیق به بررسی بالاتنه ی دانش آموزان پرداخته شده است پیشنهاد می شود اندام تحتانی نیز مانند زانوی پرانتزی و ضربدری نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
6- در این تحقیق به ارتباط بین ناهنجاری ها با وضعیت اجتماعی– اقتصادی پرداخته شده ،پیشنهاد می شود به بررسی رابطه با مسائل دیگر مانند وضعیت تحصیلی،روانی و بهداشتی نیز پرداخته شود.

اثیرحمل کیف های رایج مدرسه برفعالیت الکتریکی عضلات تنه دانش آموزان دختر

پیشنهاد می شود این تحقیق روی سایر رده های سنی در هر یک از مقاطع ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان روی دانش اموزان دختر انجام شود.
2-پیشنهاد می شود همین تحقیق روی سایر انواع کیف های مورد استفاده در دانش آموزان انجام شود.
3-پیشنهاد می شود این تحقیق با سایر متغیرهای موثر در آن از جنبه های بیومکانیکی و فیزیولوژیکی نیز ترکیب شود

تأثير برنامه تمرین در آب بر عملکرد جسمانی  و خستگي بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

تأثير برنامه تمرين در آب بر آمادگي قلبي عروقي و ديگر علائم ناتوان كننده بيماراي MS بررسي شود.
2) تأثير اين برنامه با ديگر برنامه هاي تمريني  در بيماران MS مورد مقايسه قرار گيرد.
3) تأثير پروتكل تمريني در دوره هاي كوتاه تر و يا طولاني تر بر بيماران MS بررسي شود.
4) تأثير برنامه تمرين در آب بر روي بيماران MS با درجه بالاتر ناتواني بررسي شود
5) تأثير برنامه تمرين در آب بر ديگر بيماريهاي ناتون كننده عصبي و عضلاني اسلكتي  بررسي شود.

تعیین میزان شیوع چاقی عمومی و شکمی و ارتباط آن با سطح فعالیت جسمانی  و برخی عوامل مرتبط در دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی شهر مشهد

تحقیق حاضر روی دانش آموزان مدارس ابتدایی انجام شده، پیشنهاد می شود که این تحقیق روی دانش آموزان دختر سایر مقاطع تحصیلی شهر مشهد نیز انجام شود.

 2- تحقیق حاضر روی دانش آموزان دختر انجام شده، پیشنهاد می شود روی دانش آموزان پسر و نیز در سایر مقاطع تحصیلی انجام شود.

3- در این تحقیق از بین تمام مناطق مشهد، 4 منطقه انتخاب شده و بررسی روی آنها انجام شده است، پیشنهاد می شود در دانش آموزان سایر مناطق مشهد نیز مورد بررسی قرار گیرد.

4- در این تحقیق به ارتباط بین چاقی و اضافه وزن با سطح فعالیت جسمانی پرداخته شده، پیشنهاد می شود به بررسی رابطه با مسائل دیگر مانند سطح آمادگی جسمانی، وضعیت تحصیلی، روانی، بهداشتی و ... نیز پرداخته شود.

5- پيشنهاد مي شود این تحقیق در دانشجويان دانشگاه های مختلف نيز بررسی گردد.

مقایسه راستای ستون فقرات، چربی زیر پوستی بدن و شاخص‌های اسپیرومتری جانبازان ضایعه نخاعی ورزشکار در رشته‌های مختلف ورزشی

 با توجه به اینکه تعادل برای انجام اکثر کارهای روزمره نیاز است و نظر به اینکه معلولین به خصوص معلولین ضایعات نخاعی بخشی از عناصر تعادل را از دست می  دهند، توصیه می  شود تحقیقاتی در مورد تعادل معلولین انجام گیرد.
v - از آنجا که در این تحقیق فقط جانبازان پاراپلژی مورد بررسی قرار گرفتند، پیشنهاد می-شود جانبازان تتراپلژی و همچنین دیگر گروه  های معلولین مورد مطالعه قرار گیرند.
v - پیشنهاد می  شود تحقیقی مشابه با سطوح و شدت  های مختلف ضایعه در گروه  های ورزشی دیگر و در دو جنس انجام و با هم مقایسه گردد.

مقایسه تاثیر تمرینات تعادلی و ثبات مرکزی بر عملکرد و تعادل افراد مبتلا  به اسپرین مزمن مچ پا

 مقایسه تاثیر تمرینات تعادلی و تمرینات ثبات مرکزی با برنامه تمرینی ترکیبی این دو بر عملکرد و تعادل افراد مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا
• مقایسه تاثیر تمرینات تعادلی و ثبات مرکزی بر آمادگی حرکتی و جسمانی افراد مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا
• مقایسه تاثیر تمرینات تعادلی، ثبات مرکزی و مقاومتی بر زمان واکنش و زمان حرکت ورزشکاران مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا
• مقایسه تاثیر تمرینات تعادلی و مقاومتی بر عملکرد و تعادل افراد مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا
• مقایسه تاثیر تمرینات ثبات مرکزی و مقاومتی بر  عملکرد و تعادل افراد مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا

رابطه ریسک فاکتورهابا آسیب‌های ورزشی هندبال در دانش‌آموزان دختر هنرستان فاضله مشهد

تحقیقی در زمینه رابطه ریسک‌فاکتورها با بروزآسیب‌های ورزشی در دامنه های سنی متفاوت انجام گیرد..
تحقیقی در زمینه مقایسه ریسک‌فاکتورهای مرتبط با آسیب های ورزشی در شرایط مختلف، از جمله شرایط مسابقه و شرایط تمرینی انجام گیرد
برای درک و فهم بهتر عوامل بوجود آورنده آسیب پیشنهاد می شود تحقیقاتی انجام شود که به طور ویژه به بخش های مختلف بدن بپردازند..
-پیشنهاد می شود که تحقیقاتی در این زمینه بر اساس سطوح تبحر افراد در رشته های گوناگون ورزشی انجام گردد.

اثر هشت هفته تمرین تعادلی با استفاده از توپ فیزیوبال روی تعادل ایستا و پویای سالمندان

 تحقیقی مشابه تحقیق ما بر روی گروه زنان سالمند انجام گیرد.
- تحقیقی مشابه تحقیق ما بر روی دوگروه زنان و مردان سالمند انجام گیرد و نتایج آن با یکدیگر مقایسه شود.
- تاثیر پروتکل تمرینی انجام شده در این تحقیق در بازه های زمانی متفاوت از تحقیق حاضر انجام گیرد.
- تحقیقی مشابه تحقیق ما بر روی جامعه آماری افرادی که دچار بیماری اسکلتی عضلانی و نورولوژیکی (پارکینسون، رعشه، آلزایمر و...) هستند انجام گیرد به دلیل اینکه تعادل نقش مهمی در پیشگیری از این بیماری ها دارند.

بررسی ارتباط بین ریز فاکتورهای داخلی و خارجی اندام تحتانی بر بروز و نوع آسیب‌های زانو در فوتبالیست‌های نخبه

به محققین پیشنهاد می شود تا این کار تحقیقاتی را بر روی خانم های فوتبالیست انجام دهند.
2. به محققین پیشنهاد می شود تا این کار تحقیقاتی را بر روی ورزشکاران زن و مرد نخبه که در ورزش های پر طرفدار گروهی مانند هندبال و بسکتبال انجام دهند.
3. به محققین پیشنهاد می شود تا این کار تحقیقاتی را بر روی زنان و مردان فوتسالیست نخبه انجام دهند.
4. به محققین پیشنهاد می شود تا این کار تحقیقاتی را بر روی تیم های فوتبال پسر که در رده سنی جوانان و نوجوانان و نونهالان که در سطح بالایی در کشور قرار دارند انجام دهند.
5. به محققین پیشنهاد می شود تا این کار تحقیقاتی را بر روی فوتبالیست های مرد نخبه که در لیگ برتر ایران حضور دارند انجام دهند.

بررسي يک دوره حرکات اصلاحي بر نيروي عکس العمل زمين در حين راه رفتن و تعادل دانش آموزان داراي کف پاي صاف

علاوه بر تفاوت کنتيکي افراد داراي کف پاي صاف، بعد از يک دوره حرکات اصلاحي، تفاوت کينماتيکي اين افراد هم مورد بررسي قرار گيرد تا اطلاع کاملتري از اين ناهنجاري بدست آيد.
2. تحقيق حاضر بر روي کودکان دختر نيز انجام شود.
3. تحقيق حاضر بر روي بزرگسالان صورت گيرد.
4. مقايسه تمرين در آب و خشکي بر تاثير نيروي عکس العمل زمين و تعادل افراد داراي کف پاي صاف مورد ارزيابي قرار گيرد
5. تاثير حرکات اصلاحي بر روي تغييرات الکتروميوگرافي عضلات ضعيف شده افراد داراي کف پاي صاف مورد ارزيابي قرار گيرد.
6. تاثير رفلکسولوژي بر درمان ، بهبود تعادل و نيروي عکس العمل زمين اين افراد مورد بررسي قرار گيرد.
7. تاثير يک دوره حرکات اصلاحي بر نيروي عکس العمل افقي افراد داراي کف پاي صاف مورد ارزيابي قرار گيرد.
8. تاثير يک دوره حرکات اصلاحي بر گشتاور افراد داراي کف پاي صاف مورد اندازه گيري قرار گيرد

تاثير تمرينات تايي چي بر تعادل و پارامترهاي الكترونوروگرافی بيماران مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس

 تاثير تمرينات تايي چي برتعادل بيماران مرد مبتلا به MS مورد بررسي قرار گيرد.
2. تاثير برنامه تمريني تايي چي بر ديگر بيمارهاي ناتوان كننده عصبي و عضلاني اسكلتي بررسي شود.
3. تاثير برنامه تمريني تايي چي بر روي بيماران MS با درجه ناتوانی بالاتر بررسي شود.
4. تاثير پروتكل تمريني در دوره هاي طولاني  تر بر بيماران MS بررسي شود.
5. مقايسه بين برنامه ي تمريني تايي چي با ديگر برنامه هاي تمريني در بيماران MS مورد بررسي قرار گيرد.
6. تاثير برنامه تمريني تايي چي بر روي بيماران MS با گروه  هاي سني مختلف بررسي شود.
7. تاثير برنامه تمريني با اهداف مشابه اما با پروتكل  هاي تمريني متفاوت از نظر شدت وتعداد جلسات انجام گردد

تأثیر هشت هفته بازی‌های اصلاحی بر میزان انحنای کایفوز و کنترل پاسچر کودکان کم‌توان ذهنی

تأثیر بازی‌های اصلاحی بر رفع سایر ناهنجاری‌های وضعیتی در افراد کم‌توان ذهنی
2. مقایسه‌ی تأثیر بازی‌های اصلاحی بر رفع ناهنجاری‌های قامتی در کودکان سالم و ناتوانان ذهنی
3. تأثیر بازی‌های اصلاحی در آب برای کودکان سالم و عقب مانده ذهنی
4. تأثیر بازی‌های اصلاحی بر کودکانی با سایر پاتولوژی‌ها
5. اجرای تحقیق حاضر در کودکان پسر
6. تأثیر بازی‌های اصلاحی بر تغییرات الکترومیوگرافی عضلات ضعیف شده افراد داری ناهنجاری کایفوز

رابطه ومقایسه خصوصیات آنتروپومتریک وقدرت عضلات شکم با لوردوز کمری دختران 16ساله ورزشکار وغیرورزشکار

پيشنهاد مي شود رابطه بين قدرت عضلات اکستنسور پشت و لوردوزيس کمر در تحقيق ديگري مورد بررسي قرار گيرد .
2- پيشنهاد مي شود تحقيق ديگري با همين عنوان بر روي پسران انجام شود و اين گروها با هم مقايسه شوند .
3- پيشنهاد مي شود که رابطه ويژگيهاي ديگر آنتروپومتري با ميزان لوردوز کمري بررسي شود
4- پيشنهاد مي شود که تحقيقي در زمينه رابطه طول عضلات شکم با ميزان لوردوزکمري انجام شود .
5 -پیشنهاد می شود تحقیق دیگری در رابطه با ناهنجاریهای دیگر مانند اسکولیوز وارتباط آن با ریسک فاکتورها انجام شود.

مقايسه سه پروتكل ثبات دهنده، الكتروتراپي و تركيبي بر كاهش درد و بهبود عملكرد در زنان مبتلا به كمردرد مزمن

 توصیه می شود که اثرات این پروتکل های درمانی در دراز مدت نیز بررسی شود تا میزان ماندگاری این روش ها نیز با هم مقایسه گردد.
• پیشنهاد می شود تحقیقی مشابه این تحقیق بر روی مردان دارای کمردرد مزمن غیر اختصاصی انجام شود.
• پیشنهاد می شود مقایسه ای بین اثر بخشی این روش ها در بین مردان و زنان صورت گیرد.

مقايسه‌ي تمرينات ويليامز و پروتكل محقق ساخته بر كمردرد مكانيكال مزمن زنان ميانسال

 انجام تحقیق مشابه در جامعه هایی با گروه های سنی و جنسی  مختلف
• با توجه به گستردگی سبک های حرکت درمانی و ماساژ پیشنهاد می شود از سایر پروتکل هادر تحقیقات آتی استفاده شود
• برسی تاثیر استفاده طولانی مدت از پروتکل حاضر
• برسی تاثیر این پروتکل و پروتکل های مشابه در گروه های مختلف کمردردبا علل مختلف
• مقایسه تاثیر این پروتکل با سایر روش های درمانی مانند لیزر درمانی ، دارو درمانی و ...
• برسی تاثیر این پروتکل در افراد با سابقه درد بیشتر

بررسی شیوع انواع صدمات و بخش های آسیب پذیر بدن در مردان والیبالیست معلول نخبه

در رشته هاي ديگر ورزشي و در سطح حرفه اي، پژوهش هاي مشابهي انجام شود.
• این تحقیق  به تفکیک سن و جنس در سطوح دیگر انجام شود.
• با توجه به اينكه اكثر بازيكنان در ستهای پایانی دچار مصدوميت می شوند، پژوهشي در مورد ارتباط خستگي با ميزان آسيب پذيري انجام شود.
• در مورد توانبخشی بازیکنان آسیب دیده در والیبال نشسته تحقیقاتی را انجام دهند.
• تحقیقی در ارتباط با رابطه ریسک‌فاکتورهای داخلی با بروزآسیب‌های ورزشی در ورزشکاران معلول را نجام دهند.

مقایسه فعالیت الکتریکی عضلات قدامی و خلفی ساق پا و توزیع فشار کف پا در افراد مبتلا به شین اسپلینت و سالم

 تحقیق بر روی افراد و دانشجویان غیر ورزشکار انجام شود.
2- این تحقیق در رده های سنی مختلف انجام شود.
3- فشار کف پا در وضعیت های مختلف مانند دویدن، پریدن، فرود آمدن  و ... در افراد مبتلا به شین اسپلینت مورد بررسی قرار گیرد.
4- فعالیت EMG در هنگام دویدن و راه رفتن ثبت گردد.
5- ارتباط بین فعالیت الکتریکی عضلات ساق پا و میزان فشار کف پایی در وضعیت پویا بررسی شود.

تاثیر غوطه وری ساق و مچ پا در آب سرد بر ثبات پویای مچ پای افراد سالم

 بررسی تاثیر سرمادرمانی به روش غوطه وری در آب سرد بر ثبات پویای افراد آسیب دیده.
2. بررسی تاثیر سرمادرمانی به روش غوطه وری در آب سرد بر تعادل افراد آسیب دیده.
3. بررسی تاثیر سرمادرمانی به روش غوطه وری در آب سرد بر تاثیر خستگی در عملکرد افراد سالم.
4. بررسی تاثیر سرمادرمانی به روش غوطه وری در آب سرد بر مردان سالم
5. بررسی رابطۀ سن و میزان تاثیرگذاری سرمادرمانی به روش غوطه وری در آب سرد بر ثبات پویای افراد سالم.
6. بررسی تاثیر سرمادرمانی به روش غوطه وری در آب سرد بر ثبات پویای افرادی که دچار بی ثباتی مچ پا هستند.
7. بررسی تاثیر تمرینات فصلی بر تاثیر سرمادرمانی به روش غوطه وری در آب سرد در ورزشکاران سالم.
8. بررسی تاثیر سرمادرمانی به روش غوطه ور در آب سرد بر ثبات پویای مچ پای ورزشکاران.
9. بررسی تاثیر سرمادرمانی به روش غوطه وری در آب سرد بر عملکرد حس عمقی در افراد سالم.
10. بررسی تاثیر سرمادرمانی به روش غوطه وری در آب سرد بر عملکرد حس عمقی در افراد آسیب دیده.
11. در نهایت، تحقیقات بیشتری نیز  باید در گروه های سنی مختلف مانند گروه دبیرستانی و ورزشکاران حرفه ای انجام شود. این تحقیقات بیشتر نشان می دهد که نتایج حاصل از جمعیت در سن دبیرستانی مشابه نتایج حاصل از سایر گروه ها می باشد یا با آنها متفاوت است.

تأثیر پروتکل حرکت درمانی بر بهبود عملکرد  و کاهش دردهای ناشی از روماتیسم مفصلی زانوی زنان میانسال

یشنهاد می  شود در تحقیقات آینده، تأثیر این پروتکل حرکت درمانی بر دامنه حرکتی مفاصل دیگر در این افراد انجام شود.
• پیشنهاد می  شود در تحقیقات آینده، تأثیر این پروتکل حرکت درمانی بر قدرت سایر عضلات انجام شود.
• پیشنهاد می  شود در تحقیقات آینده، تحقیق مشابه  ای بر روی مردان انجام شود.
• پیشنهاد می  شود در تحقیقات آینده، تحقیق مشابه  ای در دامنه سنی دیگری انجام شود.
• پیشنهاد می  شود در تحقیقات آینده، پروتکل حرکت درمانی در مدت زمانی طولانی  تری انجام شود.
• پیشنهاد می  شود در تحقیقات آینده، این پروتکل در آب انجام شود.

بررسی ناهنجاریهای اندام تحتانی در افراد با اسپرین های مزمن مچ پا

 پیشنهاد می شود برای دریافت بهتر و روشن تر تاثیر عوامل مذکور بر یکدیگر طرح های مطالعاتی آینده نگر بلند مدت در همین راستا اجرا گردد.
2) از آنجا که در بعضی از ناهنجاری های اندام تحتانی ممکن است بین زن و مرد تفاوت وجود داشته باشد، لذا پیشنهاد می شود مطالعه ای مشابه روی مردان انجام گردد و نتایج با هم مقایسه شوند.
3) پیشنهاد می شود مطالعه ای مشابه در رده های سنی گوناگون انجام گرفته و با هم مقایسه شود.
4) پیشنهاد می شود از میان جمعیت های بزرگتر، نمونه های نسبتا مشابه از نظر مدت، نوع و شدت آسیب و با مشخصات آنتروپومتریکی نزدیک به هم انتخاب شوند.

مقایسه دو پروتکل تمرین مقاومتی در خشکی و آب  بر تعادل و خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

تأثیر این برنامه تمرینی با نمونه‌های بزرگتر بررسی شود.
• تأثیر این برنامه تمرینی بر روی مردان بررسی شود.
• تأثیر این برنامه تمرینی در گروه‌های مختلف سنی بررسی شود.
• تأثیر این پژوهش بر روی بیماران با ناتوانی‌های بالاتر بررسی شود.
• تأثیر این پژوهش بر دیگر بیماری‌های سیستم ایمنی بدن بررسی شود.
• تأثیر این پژوهش با شدت‌های مختلف تمرینی و تعداد جلسات متفاوت بررسی شود.
• تأثیر تمرینات ترکیبی بر روی بیماران مبتلا به ام.اس بررسی شود.
• تأثیر دیگر روش‌های تمرینی بر بیماران مبتلا به ام.اس بررسی شود.

بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات متقاطع کانسنتریک بر قدرت عضلات چهارسررانی مردان پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی

 اثر شدت  های مختلف و تعداد تکرارهای مختلف تمرینات متقاطع کانسنتریک روی افراد با پارگی ACL در مراحل اولیه توانبخشی بعد از بازسازی مورد بررسی قرار گیرد.
2- اثر انواع دیگر تمرینات(ایزومتریک) به صورت تمرینات متقاطع روی افراد با پارگی ACL در مراحل اولیه توانبخشی بعد از بازسازی مورد بررسی قرار گیرد.
3- اثر تمرینات متقاطع کانسنتریک بر روی فعالیت الکتریکی عضلات افرادی که دچار پارگی ACL شده اند را در مراحل اولیه توانبخشی بعد از بازسازی  مورد بررسی قرار گیرد.
4- اثر بی  تمرینی بعد از تمرینات متقاطع کانسنتریک روی افراد با پارگی ACL در مراحل مختلف توانبخشی بعد از بازسازی مورد بررسی قرار گیرد.
5- مقایسه تمرینات متقاطع کانسنتریک و اکسنتریک روی افراد با پارگی ACL در مراحل اولیه توانبخشی بعد از بازسازی مورد بررسی قرار گیرد.
6- اثر تمرینات متقاطع روی ضایعات ارتوپدیک یکطرفه مورد بررسی قرار گیرد.

مقایسه سه روش تمرینی کششی ایستا، پویا و PNF بر انعطاف پذیری و قدرت عضله همسترینگ دانش آموزان

در پژوهش هاي آينده عضله ي مورد بررسي كه در اين تحقيق همسترينگ بود ، را تغيير داد و عضله ي ديگري را مورد بررسي قرار داد.
• تحقيق مشابهي روي دامنه ي كشش و قدرت عضله ي همسترينگ دانش آموزان دختر انجام شود.
• تحقيق مشابهي روي روش هاي ديگر PNF نظير روش هاي CRAC و SRHR انجام شود.
• تحقيقات مشابهي روي ساير دامنه هاي سني انجام شود.

بررسی تأثیر و مقایسه‏ی دو نوع تِیپ (کنزیو و ریجید) بر ثبات و عملکرد والیبالیست‏های مرد نخبه با اسپرین مزمن مچ پا

 مقایسه تاثیر دو نوع تیپ کنزیو و ریجید بر افزایش حس عمقی در والیبالیست‌های با اسپرین مزمن مچ پا
§ مقایسه تاثیر دو نوع تیپ کنزیو و ریجید بر افزایش قدرت عضلات نازک نئی در والیبالیست‌های با اسپرین مزمن مچ پا
§ مقایسه تاثیر دو نوع تیپ کنزیو و ریجید در تغییرات دامنه حرکتی مفصل مچ پا در والیبالیست‌های با اسپرین مزمن مچ پا
§ مقایسه تاثیر دو نوع تیپ کنزیو و ریجید بر ثبات و عملکرد والیبالیست‌های با بی ثباتی عملکردی مچ پا
§ مقایسه تاثیر دو نوع تیپ کنزیو و ریجید بر ثبات و عملکرد والیبالیست‌های با بی ثباتی مکانیکی مچ پا
§ مقایسه تاثیر روش تیپنگ و بریس‌های نیمه سخت بر ثبات و عملکرد والیبالیست‌های با اسپرین مزمن مچ پا
 

بررسی و مقایسه دو پروتکل حرکت درمانی در آب بر ناتوانی و شدت درد مردان میان‌سال مبتلا به کمردردهای مزمن سیاتیکی

 اثرات این دو پروتکل درمانی در آب بر روی انواع دیگر کمردرد بررسی شود.
2. اثرات این دو روش درمانی بر روی بیماران زن مبتلا یه فتق دیسک کمری بررسی شود.
3. اثرات حرکت درمانی در آب بر روی فعالیت الکتریکی عضلات مبتلایان به کمردرد ناشی از فتق دیسک کمری بررسی شود.
4. مقایسه حرکات درمانی انجام شده در این تحقیق با تمرینات مشابه در خشکی در مبتلایان به فتق دیسک کمری بررسی گردد.
5. چگونگی اجراي حرکات در آب از جهت نوع انقباض، ست، تکرار و مدت مداخله مورد مطالعه قرار گیرد.

تجزیه و تحلیل حرکتی مردان ورزشکار مبتلا به شین اسپلینت

 تجزیه و تحلیل حرکتی ورزشکاران مبتلا به شین اسپلینت هنگام دویدن و راه رفتن روی زمین.
2. مقایسه پسران و دختران مبتلا به شین اسپلینت از نظر ویژگی های آناتومکیکی و بیومکانیکی.
3. تجزیه و تحلیل حرکتی افراد مبتلا به شین اسپلینت در سرعت های مختلف.
4. بررسی نیروی عکس العمل زمین در افراد مبتلا به شین اسپلینت.
5. بررسی ارتباط نیروی عکس العمل زمین و زوایای بدن در افراد مبتلا به شین اسپلینت.

تأثیر یک دوره تمرین در آب بر بهبود عارضه التهاب غلاف کف‌پایی

 تحقيق حاضر بر روي مردان نیز صورت گيرد.
2. مقایسه تأثیرپذیری زنان و مردان از تمرین در آب مورد ارزیابی قرار گیرد.
3. مقايسه تأثیر تمرين در آب و خشکي بر بهبود عارضه PF مورد ارزيابي قرار گيرد.
4. مقايسه تأثیر تمرين در آب و ماساژهای کف‌پایی بر بهبود عارضه PF مورد ارزيابي قرار گيرد.
5. مقايسه تأثیر تمرين در آب و تیپینگ بر بهبود عارضه PF مورد ارزيابي قرار گيرد.
6. مقایسه تأثیر تمرینات کششی و تمرینات تقویتی و ترکیب این دو بر بهبود عارضه PF مورد ارزيابي قرار گيرد.
7. تأثیر طولانی‌مدت آب‌درمانی بر بهبود عارضه PF مورد ارزیابی قرار گیرد.
8. بررسی تأثیر روش‌های سنتی و مرسوم در بهبود عارضه PF مورد ارزيابي قرار گيرد.
9. مقایسه تأثیر روش‌های سنتی و تمرین در محیط‌های مختلف در بهبود عارضه PF مورد ارزيابي قرار گيرد.

تأثیر تمرینات چی  رانینگ بردرد، دامنه حرکتی و تعادل افراد مبتلا به شین  اسپلینت

تأثیر تمرینات چی‌رانینگ بر سایر آسیب‌ها ی رایج در دویدن.
2. مقایسه روش چی‌رانینگ با روش‌های متداول برای کاهش درد شین‌اسپلینت
3. بررسی چگونگی قرارگیری زوایای بدن در چی  رانینگ
4. بررسی تجزیه و تحلیل حرکتی دویدن به سبک چی‌رانینگ با دویدن معمولی
5. تأثیر تمرینات چی‌رانینگ روی تغییرات الکترومیوگرافی عضلات ساق پا در افراد مبتلا به شین‌اسپلینت
6. بررسی میزان نیروی عکس‌العمل افراد مبتلا به شین‌اسپلینت با دویدن به سبک چی‌رانینگ
7. انجام پژوهش حاضر بر روی آزمودنی  های پسر

تأثیر برنامه تمرین در آب بر علائم بالینی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به واریس

 تحقیقی مشابه روی مردان مبتلا به واریس انجام شود.
2- با توجه به نقش سن در بروز واریس، تحقیقی مشابه بر سایر گروه‌های سنی انجام شود.
3- تحقیقی مشابه با مدت‌های تمرینی متفاوت انجام شود.
4- تأثیر برنامه تمرین در آب با برنامه تمرین در خشکی، در بیماران مبتلا به واریس مورد مقایسه قرار گیرد.
5- تأثیر برنامه تمرین در آب با دیگر برنامه‌های تمرینی در افراد مبتلا به واریس مورد بررسی قرار گیرد.
6- تأثیر پروتکل تمرینی بر نوع شدیدتر واریس انجام شود.
7- تأثیر برنامه تمرین در آب با آب درمانی به روش حمام آب سرد و گرم مورد مقایسه قرار گیرد.

مقایسه دو روش ماساژ و ترکیب ماساژ با حرکت درمانی بر شدت ، دفعات و طول مدت سردرد نوع تنشی

از آنجا که این پژوهش فقط بر روی مردان انجام شده است، به سایر محققین پیشنهاد می شود که با انجام چنین تحقیقی روی بانوان و حتی با در اختیار گرفتن نمونه های بیشتر، عوامل تعمیم هر چه بیشتر نتایج را فراهم نمایند.
2- از آنجایی که تحقیق حاضر تنها بر روی افراد مبتلا به سردرد تنشی مزمن انجام شده است و همان طور که بیان شد این بیماری توسط انجمن بین المللی سردرد به 13 نوع متفاوت تقسیم بندی شده است ، پیشنهاد می شود روش های درمانی بیان شده در این پژوهش بر روی سایر انواع سردرد همچون میگرن مورد آزمایش و بررسی قرار گیرد
3- با توجه به اینکه روش های درمانی مکمل شناخته شده به بیش از 100 نوع می رسد و تاکنون پژوهشی در مورد تاثیر سایر درمان های مکمل بر انواع مختلف سردرد صورت نگرفته است ، پژوهش در این زمینه نیز پیشنهاد می شود .

بررسی تأثیر ماساژ و حرکت درمانی بر کاهش درد ناشی از کوفتگی تأخیری عضلات اندام تحتانی

تحقیق مشابهی روی پسران با همین دامنه سنی انجام شود.
2. تحقیق مشابهی در دامنه سنی مختلف انجام شود.
3. تحقیق مشابهی در شیب‌های متفاوت روی تردمیل انجام شود.
4. تحقیق مشابهی بدون استفاده از تردمیل انجام شود

مقایسه یک دوره آب درمانی و رفلکسولوژی بر درد و دامنه حرکتی زنان مبتلا به آرتروز زانو

 انجام تحقیقی مشابه بر روی گروه  های سنی و جنسی متفاوت مبتلا به استئوآرتریت زانو
2) بررسی تاثیر آب درمانی بر فعالیت الکتریکی عضلات فلکسور زانو
3) مقایسه اثرات تمرین در آب و پیلاتس بر روی درد و دامنه حرکتی افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو
4) اثرات تمرین در آب و رفلکسولوژی بر خصوصیات بیومکانیکی بدن مانند راه رفتن در افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو
5) مقایسه اثرات تمرینات در آب و خشکی بر  فعالیت الکتریکی عضلات چهار سر رانی بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو مورد مطالعه قرار گیرد
6) بررسی روش  های مختلف آب  درمانی و شدت  های متفاوت بر فعالیت الکتریکی عضلات چهار سر رانی بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو مورد مطالعه قرار گیرد
7) اثرات این روش درمانی را بر سایر فاکتورها مانند ضخامت و اندازه‌ی عضلات چهارسررانی از طریق اولتراسونوگرافی در تحقیقات آینده مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد
8) بررسی سایر روش  های تمرینی بر فعالیت الکتریکی عضلات چهارسررانی بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو مورد مطالعه قرار گیرد.

مقایسه ی تاثیر تیپینگ و ارتز پری فابریک بر تعادل و درد زنان هندبالیست با اسپرین مزمن مچ پا

بررسی تاثیر انواع دیگری از تیپ ها وارتز ها بر  تعادل و درد ورزشکاران بااسپرین مزمن مچ پا
- بررسی روش های دیگر تیپینگ و مقایسه ی آنها با یکدیگر بر تعادل و درد ورزشکاران بااسپرین مزمن مچ پا
- بررسی اثرات منفی کاربرد ارتز های محافظتی مچ پا
- مقایسه اثرات بیومکانیکی تیپینگ و ارتز
- مقایسه فعالیت الکتریکی عضلات بعد از یک دوره استفاده از تیپینگ و ارتز

مقایسه تاثیر پروتکل حرکتی برپایه یوگا و تمرین کیگل، برقدرت عضلات کف لگن درزنان مبتلا به سندرم ضعف عضلات کف لگن

بررسی تاثیر یوگا برکیفیت زندگی مبتلایان به انواع دیگر بی‏اختیاری‏های ادراری
2 .بررسی تاثیر یوگا بر کاهش شدت بی‏اختیاری در مبتلایان به انواع دیگر بی‏اختیاری
2. بررسی تاثیر یوگا بربهبود عملکرد جنسی زنان
3. بررسی تاثیر یوگا برتقویت عضلات کف لگن درمردان مبتلا به بی‏اختیاری ادراری
4. بررسی تاثیر یوگا برتقویت عضلات کف لگن در مبتلایان بی‏اختیاری مدفوعی

تاثیر تمرینات تائی چی بر تعادل و عارضه سر به جلو در دانش آموزان پسر نابینا

 با توجه به تفاوت هاي ساختاري، آناتومیکی و تعادلی موجود میان پسران و دختران،  تحقیقات مشابه بر روي دختران انجام گیرد.
• تحقیقات مشابه بر روي گروه هاي سنی دیگر انجام گیرد.
• تحقیقات مشابه، به طور خاص، در رشته هاي ورزشی که نابینایان در آن شرکت می کنند انجام گیرد.
• تحقیقی مشابه بر روي آزمودنی هاي نابیناي آسیب دیده، از نظر عملکردي انجام شود.
• پیشنهاد می شود براي شناسایی میزان اثر تمرینات تائی چی بر تعادل و FHP ، تحقیقاتی روي کم بینایان و ناشنوایان به صورت مقایسه اي صورت گیرد.
• پیشنهاد می شود تحقیقاتی روي نابینایان در مقایسه با افراد سالم صورت گیرد.

تأثیر تمرینات یوگا بر تعادل و عارضه سر به جلو در دانش آموزان پسر نابینا

 با توجه به تفاوت هاي ساختاري، آناتومیکی و تعادلی موجود میان پسران و دختران،  تحقیقات مشابه بر روي دختران انجام گیرد.
• بررسی سایر رشته های ورزشی  بر تعادل و عارضه سر به جلو نابینایان
 بررسی تاثیر یوگا بر سایر معلولیت ها
• پیشنهاد می شود براي شناسایی میزان اثر تمرینات یوگا بر تعادل وFHP ، تحقیقاتی روي کم بینایان و ناشنوایان به صورت مقایسه اي صورت گیرد.
• مقایسه تاثیر تمرینات یوگا بر تعادل نابینایان و افراد سالم.

بررسی خصوصیات آنتروپومتریکی و ارتباط آن ها با ساختار    اسکلتی-  عضلانی معلمین تربیت بدنی شهر مشهد

پیشنهاد می  شود طی تحقیقی رابطه بین دیگر فاکتورهای آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی در معلمین تربیت بدنی و سایر معلمین مورد بررسی قرارگیرد.
2- پیشنهاد می  شود طی تحقیقی ساختار قامتی معلمین تربیت بدنی و سایر معلمین مورد بررسی و مقایسه قرارگیرد.
3- پیشنهاد می‌شود طی تحقیقی، میزان گرایش به فعالیت‌های ورزشی بعد از اطلاع‌رسانی در مورد سطح سلامت آزمودنی  ها، مورد بررسی قرار گیرد.
4- پیشنهاد می‌شود تحقیقی مشابه در نهادها و ادارات دیگر انجام شود.
5- پیشنهاد می‌شود تحقیقی مشابه، روی آزمودنی‌های زن، صورت گیرد.

مقایسه تاثیر خستگی بر انحنای لوردوز ،کایفوز و طول ستون فقرات بانوان ورزشکار رشته های پیلاتس و ایروبیک

انجام تحقیق مشابه در جامعه هایی با گروه های سنی مختلف
انجام تحقیق مشابه در جامعه های ورزشی مختلف
انجام تحقیق مشابه در گروه  مردان
مقایسه تاثیر خستگی  بر راستای ستون فقرات بین گروه مردان و زنان
بررسی تفاوت اثر خستگی بین گروه های ورزشکار و غیر ورزشکار
بررسی اثر خستگی بر فاکتورهای جسمی مختلف
بررسی  حرکات مختلف بر راستای ستون فقرات
مقایسه  اثردویدن با سرعت و شیب مختلف بر راستای ستون فقرات
مقایسه  راه رفتن و دویدن از لحاظ تاثیر بر راستای ستون فقرات

مقایسه تاثیر تمرین‌های مکنزی، ماساژ و رفلکسولوژی کف پا بر درد و عملکرد مردان مبتلا به کمردرد مزمن مکانیکال

 از آنجایی که این پژوهش فقط بر روی مردان و در بازه سنی محدودی انجام گرفته، پیشنهاد می‌شود که پژوهشی با همین موضوع برروی بانوان و در دامنه‌های سنی مختلف دیگری نیز صورت پذیرد.
2- پیشنهاد می‌شود که در صورت امکان از راه هم‌سان سازی زمان اجرای پروتکل‌های استفاده شده در این پژوهش، به بررسی تفاوت اثر آن‌ها در زمان اجرای یکسان پرداخته شود.
3- برای دستیابی به اینکه آثار این روش‌ها تا چه مدتی زمانی پا بر جا و باقی می‌ماند، بهتر است پژوهشی به صورت دنباله‌دار (پیگیری اثر هر گروه از پروتکل‌ها در فواصل زمانی بیشتر برای مثال 2 و 4 ماه پس از درمان) نیز انجام گیرد.
4- بررسی پارامترهای مختلف احتمالی تاثیر گذار در کمردرد مانند اندازه‌گیری لوردوز، BMI.

بررسی مقایسه تاثیر پروتکل  حرکت درمانی با و بدون ماساژ بر کمردرد مکانیکال مزمن زنان جوان بعد از زایمان طبیعی.

 اثرات حرکت درمانی با و بدون ماساژ بر فعالیت الکتریکی عضلات تنه زنان مبتلا کمردرد بعد از زایمان بررسی و مقایسه شود.
2. اثرات این دو روش درمانی بر گروه های سنی متفاوت از زنان مبتلا به کمردرد بعد از زایمان بررسی شود.
3. اثرات حرکت درمانی با و بدون ماساژ بر شاخص های فیزیولوژیکی و هورمونی زنان مبتلایان کمردرد بعد از زایمان بررسی شود.
5. مقایسه این دو روش درمانی بر روی زنان مبتلا به کمردرد مزمن بعد از زایمان سزارین نیز مطالعه شود.

مقایسه اثر ماساژ و بازیابی فعال بر عملکرد جودوکاران نخبه

 پیشنهاد می  گردد این تحقیق بر روی سایر گروههای سنی نیز اجرا گردد.
2- انجام تحقیق مشابه بر روی سایر رشته های ورزشی.
3- پیشنهاد می  گردد نوع ماساژ ورزشی انجام شده با سایر ماساژ های ورزشی مقایسه گردد.
4- پیشنهاد می  گردد تحقیق مشابه بر روی جامعه ورزشی زنان انجام شود.
5- تاثیر ماساژ بصورت کاربردی بر روی اندام مختلف در ورزش‌های گوناگون انجام شود.

بررسی موقعیت قرارگیری استخوان کتف و استقامت عضلات ریتراکتور  در شناگران نخبه زن مبتلا به درد شانه

ارتباط قرارگیری استخوان کتف و استقامت عضلات ریتراکتور با درد در شناگران قهرمانی کشور یا ملی با تعداد آزمودنی بیشتر انجام شود.
• تحقیق حاضر بر روی شناگران با تشخیص آسیب شناگران صورت گیرد.
• متغییر های دیگری که ممکن است در بروز درد موثر باشد مورد بررسی قرار گیرد.
• این تحقیق در سنین بالاتر انجام شود.
• این تحقیق درآقایان نیز انجام شود.
• ارتباط وضعیت قرارگیری کتف و استقامت عضلات در شناگران رشته مختلف که درد دارند انجام شود.
• ارزیابی ورزشکارانی که در ورزش حرکات بالای سر را انجام می دهند ممکن است در جلوگیری و درمان درد شانه موثر واقع شود.

مقایسه تاثیر تمرین‌های ثبات دهنده مرکزی، ماساژ و رفلکسولوژی کف پا بر درد و عملکرد مردان مبتلا به کمردرد مزمن مکانیکال

 از آنجایی که به علت مشکلات فرهنگی این پژوهش فقط بر روی مردان مبتلا به کمردرد مزمن مکانیکال انجام گرفته، پیشنهاد می‌شود که تحقیقی با همین موضوع برروی بانوان نیز صورت پذیرد.
2- بهتر است که روش‌های درمانی دیگر مانند تمرینات پیلاتس و یوگا که در درمان این عارضه کاربرد دارند نیز با یکدیگر و یا 3 روش یاد شده در تحقیق حاضر، مورد مقایسه و ارزیابی قرار گیرند.
3- برای دستیابی به اینکه آثار این روش‌ها تا چه مدتی زمانی پا بر جا و باقی می‌ماند، بهتر است تحقیقی به صورت دنباله‌دار (پیگیری اثر هر گروه از پروتکل‌ها در فواصل زمانی بیش‌تر برای مثال 2 و 4 ماه پس از درمان) نیز انجام گیرد.
4- بهتر است از روش تمرین درمانی در دوره زمانی 10 روزه نیز برای مقایسه استفاده گردد.
5- می‌شود هر سه روش درمانی را در دوره 2 ماه  بکار برد.
6- مقایسه تاثیر عواملی مانند شاخص توده بدنی، نسبت دور کمر به لگن وفعالیت هایی از قبیل نشستن طولانی و غیره بر کمر درد.

مقایسه تاثیر هشت هفته بازی های اصلاحی بر کایفوزیس، تعادل پویا و ایستای کودکان سالم و کم توان ذهنی

تحقیق حاضر بر کودکان پسر نیز اجرا شود.
2. بررسی و مقایسه تأثیر بازی‌های اصلاحی بر رفع سایر ناهنجاری‌های وضعیتی در افراد کم‌توان ذهنی و نیز سالم
3. تأثیر بازی‌های اصلاحی در آب بر رفع ناهنجاریهای وضعیتی در کودکان سالم و کم توانان ذهنی
4. مقایسه تأثیر بازی‌های اصلاحی در آب و خشکی بر رفع ناهنجاریهای وضعیتی در کودکان سالم و کم توان ذهنی
5. مقایسه تأثیر بازی‌های اصلاحی و تمرینات فیزیوبال بر رفع ناهنجاریهای وضعیتی در کودکان سالم و کم توان ذهنی
6. بررسی تاثیر بازی درمانی بر ناهنجاری کایفوز و تعادل در گروه های مختلف کودکان کم توان ذهنی      

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                            bazgasht

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

رابطه ریسک فاکتورهابا آسیب‌های ورزشی هندبال در دانش‌آموزان دختر هنرستان فاضله مشهد

تحقیقی در زمینه رابطه ریسک‌فاکتورها با بروزآسیب‌های ورزشی در دامنه های سنی متفاوت انجام گیرد..
تحقیقی در زمینه مقایسه ریسک‌فاکتورهای مرتبط با آسیب های ورزشی در شرایط مختلف، از جمله شرایط مسابقه و شرایط تمرینی انجام گیرد
برای درک و فهم بهتر عوامل بوجود آورنده آسیب پیشنهاد می شود تحقیقاتی انجام شود که به طور ویژه به بخش های مختلف بدن بپردازند..
-پیشنهاد می شود که تحقیقاتی در این زمینه بر اساس سطوح تبحر افراد در رشته های گوناگون ورزشی انجام گردد.

اثر هشت هفته تمرین تعادلی با استفاده از توپ فیزیوبال روی تعادل ایستا و پویای سالمندان

 تحقیقی مشابه تحقیق ما بر روی گروه زنان سالمند انجام گیرد.
- تحقیقی مشابه تحقیق ما بر روی دوگروه زنان و مردان سالمند انجام گیرد و نتایج آن با یکدیگر مقایسه شود.
- تاثیر پروتکل تمرینی انجام شده در این تحقیق در بازه های زمانی متفاوت از تحقیق حاضر انجام گیرد.
- تحقیقی مشابه تحقیق ما بر روی جامعه آماری افرادی که دچار بیماری اسکلتی عضلانی و نورولوژیکی (پارکینسون، رعشه، آلزایمر و...) هستند انجام گیرد به دلیل اینکه تعادل نقش مهمی در پیشگیری از این بیماری ها دارند.

بررسی ارتباط بین ریز فاکتورهای داخلی و خارجی اندام تحتانی بر بروز و نوع آسیب‌های زانو در فوتبالیست‌های نخبه

به محققین پیشنهاد می شود تا این کار تحقیقاتی را بر روی خانم های فوتبالیست انجام دهند.
2. به محققین پیشنهاد می شود تا این کار تحقیقاتی را بر روی ورزشکاران زن و مرد نخبه که در ورزش های پر طرفدار گروهی مانند هندبال و بسکتبال انجام دهند.
3. به محققین پیشنهاد می شود تا این کار تحقیقاتی را بر روی زنان و مردان فوتسالیست نخبه انجام دهند.
4. به محققین پیشنهاد می شود تا این کار تحقیقاتی را بر روی تیم های فوتبال پسر که در رده سنی جوانان و نوجوانان و نونهالان که در سطح بالایی در کشور قرار دارند انجام دهند.
5. به محققین پیشنهاد می شود تا این کار تحقیقاتی را بر روی فوتبالیست های مرد نخبه که در لیگ برتر ایران حضور دارند انجام دهند.

بررسي يک دوره حرکات اصلاحي بر نيروي عکس العمل زمين در حين راه رفتن و تعادل دانش آموزان داراي کف پاي صاف

علاوه بر تفاوت کنتيکي افراد داراي کف پاي صاف، بعد از يک دوره حرکات اصلاحي، تفاوت کينماتيکي اين افراد هم مورد بررسي قرار گيرد تا اطلاع کاملتري از اين ناهنجاري بدست آيد.
2. تحقيق حاضر بر روي کودکان دختر نيز انجام شود.
3. تحقيق حاضر بر روي بزرگسالان صورت گيرد.
4. مقايسه تمرين در آب و خشکي بر تاثير نيروي عکس العمل زمين و تعادل افراد داراي کف پاي صاف مورد ارزيابي قرار گيرد
5. تاثير حرکات اصلاحي بر روي تغييرات الکتروميوگرافي عضلات ضعيف شده افراد داراي کف پاي صاف مورد ارزيابي قرار گيرد.
6. تاثير رفلکسولوژي بر درمان ، بهبود تعادل و نيروي عکس العمل زمين اين افراد مورد بررسي قرار گيرد.
7. تاثير يک دوره حرکات اصلاحي بر نيروي عکس العمل افقي افراد داراي کف پاي صاف مورد ارزيابي قرار گيرد.
8. تاثير يک دوره حرکات اصلاحي بر گشتاور افراد داراي کف پاي صاف مورد اندازه گيري قرار گيرد

تاثير تمرينات تايي چي بر تعادل و پارامترهاي الكترونوروگرافی بيماران مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس

 تاثير تمرينات تايي چي برتعادل بيماران مرد مبتلا به MS مورد بررسي قرار گيرد.
2. تاثير برنامه تمريني تايي چي بر ديگر بيمارهاي ناتوان كننده عصبي و عضلاني اسكلتي بررسي شود.
3. تاثير برنامه تمريني تايي چي بر روي بيماران
MS با درجه ناتوانی بالاتر بررسي شود.
4. تاثير پروتكل تمريني در دوره هاي طولاني  تر بر بيماران
MS بررسي شود.
5. مقايسه بين برنامه ي تمريني تايي چي با ديگر برنامه هاي تمريني در بيماران
MS مورد بررسي قرار گيرد.
6. تاثير برنامه تمريني تايي چي بر روي بيماران
MS با گروه  هاي سني مختلف بررسي شود.
7. تاثير برنامه تمريني با اهداف مشابه اما با پروتكل  هاي تمريني متفاوت از نظر شدت وتعداد جلسات انجام گردد

تأثیر هشت هفته بازی‌های اصلاحی بر میزان انحنای کایفوز و کنترل پاسچر کودکان کم‌توان ذهنی

تأثیر بازی‌های اصلاحی بر رفع سایر ناهنجاری‌های وضعیتی در افراد کم‌توان ذهنی
2. مقایسه‌ی تأثیر بازی‌های اصلاحی بر رفع ناهنجاری‌های قامتی در کودکان سالم و ناتوانان ذهنی
3. تأثیر بازی‌های اصلاحی در آب برای کودکان سالم و عقب مانده ذهنی
4. تأثیر بازی‌های اصلاحی بر کودکانی با سایر پاتولوژی‌ها
5. اجرای تحقیق حاضر در کودکان پسر
6. تأثیر بازی‌های اصلاحی بر تغییرات الکترومیوگرافی عضلات ضعیف شده افراد داری ناهنجاری کایفوز

رابطه ومقایسه خصوصیات آنتروپومتریک وقدرت عضلات شکم با لوردوز کمری دختران 16ساله ورزشکار وغیرورزشکار

پيشنهاد مي شود رابطه بين قدرت عضلات اکستنسور پشت و لوردوزيس کمر در تحقيق ديگري مورد بررسي قرار گيرد .
2- پيشنهاد مي شود تحقيق ديگري با همين عنوان بر روي پسران انجام شود و اين گروها با هم مقايسه شوند .
3- پيشنهاد مي شود که رابطه ويژگيهاي ديگر آنتروپومتري با ميزان لوردوز کمري بررسي شود
4- پيشنهاد مي شود که تحقيقي در زمينه رابطه طول عضلات شکم با ميزان لوردوزکمري انجام شود .
5 -پیشنهاد می شود تحقیق دیگری در رابطه با ناهنجاریهای دیگر مانند اسکولیوز وارتباط آن با ریسک فاکتورها انجام شود.

مقايسه سه پروتكل ثبات دهنده، الكتروتراپي و تركيبي بر كاهش درد و بهبود عملكرد در زنان مبتلا به كمردرد مزمن

 توصیه می شود که اثرات این پروتکل های درمانی در دراز مدت نیز بررسی شود تا میزان ماندگاری این روش ها نیز با هم مقایسه گردد.
پیشنهاد می شود تحقیقی مشابه این تحقیق بر روی مردان دارای کمردرد مزمن غیر اختصاصی انجام شود.
پیشنهاد می شود مقایسه ای بین اثر بخشی این روش ها در بین مردان و زنان صورت گیرد.

مقايسه‌ي تمرينات ويليامز و پروتكل محقق ساخته بر كمردرد مكانيكال مزمن زنان ميانسال

 انجام تحقیق مشابه در جامعه هایی با گروه های سنی و جنسی  مختلف
با توجه به گستردگی سبک های حرکت درمانی و ماساژ پیشنهاد می شود از سایر پروتکل هادر تحقیقات آتی استفاده شود
برسی تاثیر استفاده طولانی مدت از پروتکل حاضر
برسی تاثیر این پروتکل و پروتکل های مشابه در گروه های مختلف کمردردبا علل مختلف
مقایسه تاثیر این پروتکل با سایر روش های درمانی مانند لیزر درمانی ، دارو درمانی و ...
برسی تاثیر این پروتکل در افراد با سابقه درد بیشتر

بررسی شیوع انواع صدمات و بخش های آسیب پذیر بدن در مردان والیبالیست معلول نخبه

در رشته هاي ديگر ورزشي و در سطح حرفه اي، پژوهش هاي مشابهي انجام شود.
این تحقیق  به تفکیک سن و جنس در سطوح دیگر انجام شود.
با توجه به اينكه اكثر بازيكنان در ستهای پایانی دچار مصدوميت می شوند، پژوهشي در مورد ارتباط خستگي با ميزان آسيب پذيري انجام شود.
در مورد توانبخشی بازیکنان آسیب دیده در والیبال نشسته تحقیقاتی را انجام دهند.
تحقیقی در ارتباط با رابطه ریسک‌فاکتورهای داخلی با بروزآسیب‌های ورزشی در ورزشکاران معلول را نجام دهند.

مقایسه فعالیت الکتریکی عضلات قدامی و خلفی ساق پا و توزیع فشار کف پا در افراد مبتلا به شین اسپلینت و سالم

 تحقیق بر روی افراد و دانشجویان غیر ورزشکار انجام شود.
2- این تحقیق در رده های سنی مختلف انجام شود.
3- فشار کف پا در وضعیت های مختلف مانند دویدن، پریدن، فرود آمدن  و ... در افراد مبتلا به شین اسپلینت مورد بررسی قرار گیرد.
4- فعالیت
EMG در هنگام دویدن و راه رفتن ثبت گردد.
5- ارتباط بین فعالیت الکتریکی عضلات ساق پا و میزان فشار کف پایی در وضعیت پویا بررسی شود.

تاثیر غوطه وری ساق و مچ پا در آب سرد بر ثبات پویای مچ پای افراد سالم

 بررسی تاثیر سرمادرمانی به روش غوطه وری در آب سرد بر ثبات پویای افراد آسیب دیده.
2. بررسی تاثیر سرمادرمانی به روش غوطه وری در آب سرد بر تعادل افراد آسیب دیده.
3. بررسی تاثیر سرمادرمانی به روش غوطه وری در آب سرد بر تاثیر خستگی در عملکرد افراد سالم.
4. بررسی تاثیر سرمادرمانی به روش غوطه وری در آب سرد بر مردان سالم
5. بررسی رابطۀ سن و میزان تاثیرگذاری سرمادرمانی به روش غوطه وری در آب سرد بر ثبات پویای افراد سالم.
6. بررسی تاثیر سرمادرمانی به روش غوطه وری در آب سرد بر ثبات پویای افرادی که دچار بی ثباتی مچ پا هستند.
7. بررسی تاثیر تمرینات فصلی بر تاثیر سرمادرمانی به روش غوطه وری در آب سرد در ورزشکاران سالم.
8. بررسی تاثیر سرمادرمانی به روش غوطه ور در آب سرد بر ثبات پویای مچ پای ورزشکاران.
9. بررسی تاثیر سرمادرمانی به روش غوطه وری در آب سرد بر عملکرد حس عمقی در افراد سالم.
10. بررسی تاثیر سرمادرمانی به روش غوطه وری در آب سرد بر عملکرد حس عمقی در افراد آسیب دیده.
11. در نهایت، تحقیقات بیشتری نیز  باید در گروه های سنی مختلف مانند گروه دبیرستانی و ورزشکاران حرفه ای انجام شود. این تحقیقات بیشتر نشان می دهد که نتایج حاصل از جمعیت در سن دبیرستانی مشابه نتایج حاصل از سایر گروه ها می باشد یا با آنها متفاوت است.

تأثیر پروتکل حرکت درمانی بر بهبود عملکرد  و کاهش دردهای ناشی از روماتیسم مفصلی زانوی زنان میانسال

یشنهاد می  شود در تحقیقات آینده، تأثیر این پروتکل حرکت درمانی بر دامنه حرکتی مفاصل دیگر در این افراد انجام شود.
پیشنهاد می  شود در تحقیقات آینده، تأثیر این پروتکل حرکت درمانی بر قدرت سایر عضلات انجام شود.
پیشنهاد می  شود در تحقیقات آینده، تحقیق مشابه  ای بر روی مردان انجام شود.
پیشنهاد می  شود در تحقیقات آینده، تحقیق مشابه  ای در دامنه سنی دیگری انجام شود.
پیشنهاد می  شود در تحقیقات آینده، پروتکل حرکت درمانی در مدت زمانی طولانی  تری انجام شود.
پیشنهاد می  شود در تحقیقات آینده، این پروتکل در آب انجام شود.

بررسی ناهنجاریهای اندام تحتانی در افراد با اسپرین های مزمن مچ پا

 پیشنهاد می شود برای دریافت بهتر و روشن تر تاثیر عوامل مذکور بر یکدیگر طرح های مطالعاتی آینده نگر بلند مدت در همین راستا اجرا گردد.
2) از آنجا که در بعضی از ناهنجاری های اندام تحتانی ممکن است بین زن و مرد تفاوت وجود داشته باشد، لذا پیشنهاد می شود مطالعه ای مشابه روی مردان انجام گردد و نتایج با هم مقایسه شوند.
3) پیشنهاد می شود مطالعه ای مشابه در رده های سنی گوناگون انجام گرفته و با هم مقایسه شود.
4) پیشنهاد می شود از میان جمعیت های بزرگتر، نمونه های نسبتا مشابه از نظر مدت، نوع و شدت آسیب و با مشخصات آنتروپومتریکی نزدیک به هم انتخاب شوند.

مقایسه دو پروتکل تمرین مقاومتی در خشکی و آب  بر تعادل و خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

تأثیر این برنامه تمرینی با نمونه‌های بزرگتر بررسی شود.
تأثیر این برنامه تمرینی بر روی مردان بررسی شود.
تأثیر این برنامه تمرینی در گروه‌های مختلف سنی بررسی شود.
تأثیر این پژوهش بر روی بیماران با ناتوانی‌های بالاتر بررسی شود.
تأثیر این پژوهش بر دیگر بیماری‌های سیستم ایمنی بدن بررسی شود.
تأثیر این پژوهش با شدت‌های مختلف تمرینی و تعداد جلسات متفاوت بررسی شود.
تأثیر تمرینات ترکیبی بر روی بیماران مبتلا به ام.اس بررسی شود.
تأثیر دیگر روش‌های تمرینی بر بیماران مبتلا به ام.اس بررسی شود.

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                                         bazgasht


                                                                                                                         

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

بررسی تناسب ارگونومی تجهیزات آموزشی مدارس با اندازه های آنتروپومتری
و رابطه آن با ناهنجاری های بالاتنه دانش آموزان

بررسی ارگونومی تجیهزات مورد استفاده کارمندان و رضایت آنها از این تجهیزات و تأثیر آن بر روی وضعیت بدنی آنها. 
2- بررسی تناسب ارگونومی تجهیزات آموزشی و ابعاد آنتروپومتری دانشجویان و تأثیر آن بر ناهنجاری های بالاتنه.
3- در این تحقیق به بررسی ناهنجاری های کیفوزیس، لوردوزیس، اسکولیوزیس و سر به جلو پرداخته شده در تحقیقات بعدی به سایر ناهنجاری های بالاتنه مانند پشت صاف، کج گردنی، شانه نابرابر پرداخته شود.
4-تحقیق مشابه بر روی پسران مقطع ابتدایی و مقایسه آن با دختران.
5- چنین تحقیقی با محوریت مقایسه وضعیت دانش آموزان مناطق شهری و روستایی صورت پذیرد.

بررسی ناهنجاری ها ي بالا تنه دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی مناطق مختلف شهري مشهد وارتباط آن با وضعيت اجتماعي -اقتصادي

پيشنهاد مي شود سنجش ناهنجاری های  دانش آموزان در همه ي مقاطع تحصيلي دختران و پسران اجرا گردد.
2- پيشنهاد مي شود سنجش ساختار قامتي دانشجويان در دانشگاه ها نيز اجرا گردد.
3-تحقیق حاضر بر روی مقطع راهنمایی تحصیلی انجام شده پیشنهاد می شود بر روی سایر مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه نیز انجام شود.
4-در این تحقیق جهت بررسی ناهنجاری ها از صفحه شطرنجی و خط شاقولی استفاده شده است ،پیشنهاد می شود از سایر ابزار ها مانند خط کش منعطف واسپاینال موس استفاده شود.
5- در این تحقیق به بررسی بالاتنه ی دانش آموزان پرداخته شده است پیشنهاد می شود اندام تحتانی نیز مانند زانوی پرانتزی و ضربدری نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
6- در این تحقیق به ارتباط بین ناهنجاری ها با وضعیت اجتماعی– اقتصادی پرداخته شده ،پیشنهاد می شود به بررسی رابطه با مسائل دیگر مانند وضعیت تحصیلی،روانی و بهداشتی نیز پرداخته شود.

اثیرحمل کیف های رایج مدرسه برفعالیت الکتریکی عضلات تنه دانش آموزان دختر

پیشنهاد می شود این تحقیق روی سایر رده های سنی در هر یک از مقاطع ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان روی دانش اموزان دختر انجام شود.
2-پیشنهاد می شود همین تحقیق روی سایر انواع کیف های مورد استفاده در دانش آموزان انجام شود.
3-پیشنهاد می شود این تحقیق با سایر متغیرهای موثر در آن از جنبه های بیومکانیکی و فیزیولوژیکی نیز ترکیب شود

تأثير برنامه تمرین در آب بر عملکرد جسمانی  و خستگي بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

تأثير برنامه تمرين در آب بر آمادگي قلبي عروقي و ديگر علائم ناتوان كننده بيماراي MS بررسي شود.
2) تأثير اين برنامه با ديگر برنامه هاي تمريني  در بيماران
MS مورد مقايسه قرار گيرد.
3) تأثير پروتكل تمريني در دوره هاي كوتاه تر و يا طولاني تر بر بيماران
MS بررسي شود.
4) تأثير برنامه تمرين در آب بر روي بيماران
MS با درجه بالاتر ناتواني بررسي شود
5) تأثير برنامه تمرين در آب بر ديگر بيماريهاي ناتون كننده عصبي و عضلاني اسلكتي  بررسي شود.

تعیین میزان شیوع چاقی عمومی و شکمی و ارتباط آن با سطح فعالیت جسمانی  و برخی عوامل مرتبط در دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی شهر مشهد

تحقیق حاضر روی دانش آموزان مدارس ابتدایی انجام شده، پیشنهاد می شود که این تحقیق روی دانش آموزان دختر سایر مقاطع تحصیلی شهر مشهد نیز انجام شود.

 2- تحقیق حاضر روی دانش آموزان دختر انجام شده، پیشنهاد می شود روی دانش آموزان پسر و نیز در سایر مقاطع تحصیلی انجام شود.

3- در این تحقیق از بین تمام مناطق مشهد، 4 منطقه انتخاب شده و بررسی روی آنها انجام شده است، پیشنهاد می شود در دانش آموزان سایر مناطق مشهد نیز مورد بررسی قرار گیرد.

4- در این تحقیق به ارتباط بین چاقی و اضافه وزن با سطح فعالیت جسمانی پرداخته شده، پیشنهاد می شود به بررسی رابطه با مسائل دیگر مانند سطح آمادگی جسمانی، وضعیت تحصیلی، روانی، بهداشتی و ... نیز پرداخته شود.

5- پيشنهاد مي شود این تحقیق در دانشجويان دانشگاه های مختلف نيز بررسی گردد.

مقایسه راستای ستون فقرات، چربی زیر پوستی بدن و شاخص‌های اسپیرومتری جانبازان ضایعه نخاعی ورزشکار در رشته‌های مختلف ورزشی

 با توجه به اینکه تعادل برای انجام اکثر کارهای روزمره نیاز است و نظر به اینکه معلولین به خصوص معلولین ضایعات نخاعی بخشی از عناصر تعادل را از دست می  دهند، توصیه می  شود تحقیقاتی در مورد تعادل معلولین انجام گیرد.
v - از آنجا که در این تحقیق فقط جانبازان پاراپلژی مورد بررسی قرار گرفتند، پیشنهاد می-شود جانبازان تتراپلژی و همچنین دیگر گروه  های معلولین مورد مطالعه قرار گیرند.
v - پیشنهاد می  شود تحقیقی مشابه با سطوح و شدت  های مختلف ضایعه در گروه  های ورزشی دیگر و در دو جنس انجام و با هم مقایسه گردد.

مقایسه تاثیر تمرینات تعادلی و ثبات مرکزی بر عملکرد و تعادل افراد مبتلا  به اسپرین مزمن مچ پا

 مقایسه تاثیر تمرینات تعادلی و تمرینات ثبات مرکزی با برنامه تمرینی ترکیبی این دو بر عملکرد و تعادل افراد مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا
• مقایسه تاثیر تمرینات تعادلی و ثبات مرکزی بر آمادگی حرکتی و جسمانی افراد مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا
• مقایسه تاثیر تمرینات تعادلی، ثبات مرکزی و مقاومتی بر زمان واکنش و زمان حرکت ورزشکاران مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا
• مقایسه تاثیر تمرینات تعادلی و مقاومتی بر عملکرد و تعادل افراد مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا
• مقایسه تاثیر تمرینات ثبات مرکزی و مقاومتی بر  عملکرد و تعادل افراد مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا

                                                                                                                          bazgasht

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء