مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی با همکاری انجمن کتابدارن برگزار می کند:

2019.40

از کتابداران علاقه مند در سراسر استان دعوت بعمل می آید شرکت فرمایند.

Comments are now closed for this entry