برگزاری جلسات هم اندیشی کتابخانه مرکزی با گروههای آموزشی

2019-43

با توجه به رویکردهای جدید ارائه خدمات به کاربران و تغییر نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان، مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دریافت نظرات استفاده کنندگان از کتابخانه و ارائه خدمات مناسب در راستای این نیازها را ضروری می داند. لذا شنیدن نقطه نظرات اعضای هیئت علمی می تواند کتابخانه را در رسیدن به اهدافش برای بهبود کیفیت خدمات ارائه شده و بهره وری بیشتر از منابع کمک نماید. پیرو همین نیاز، کتابخانه اقدام به برگزاری جلسات هم اندیشی با گروههای آموزشی دانشگاه نموده و تاکنون با بسیاری از اعضای هیات علمی، این جلسات برگزار شده است . از جمله گروههایی که مسئولین کتابخانه در تیرماه امسال به شنیدن انتظارات و نقطه نظرات و همچنین پیشنهادات آنها نشست عبارت بودند از اعضای هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، گروههای آموزشی حسابداری و حقوق از دانشکده علوم اداری و  اقتصاد، علوم پایه و بهداشت مواد غذایی و آبزیان از دانشکده دامپزشکی .
در این جلسات ابتدا گزارشی اجمالی از روند انجام فعالیتهای کتابخانه ای و امکانات و منابع موجود توسط خانم دکتر عباسی و کارشناسان کتابخانه ارائه و سپس شرکت کنندگان نظرات و پیشنهادات خود را در جهت بهبود فعالیتها مطرح  می نمایند.
در ادامه به برخی از انتظارات و پیشنهادات اعضای هیات علمی اشاره شده است :
1-  تعیین یک رابط (پیک) در دانشکده ها و ایجاد امکان عودت کتابهای امانی اعضای هیئت علمی از دانشکده ها به کتابخانه مرکزی
2-  درخواست اطلاع رسانی های بیشتر در خصوص منابع جدید هر رشته  و گروه آموزشی
3-  درخواست برگزاری کارگاههای آموزشی در محل کتابخانه به منظور آشنایی و استفاده بیشتر دانشجویان ازمنابع و امکانات کتابخانه و همچنین سایر آموزش های کتابخانه ای
4-  پیشنهاداتی در خصوص تامین برخی منابع خاص مورد نیاز گروههای آموزشی
5-  توجه ویژه کتابخانه به دانشجویان نوورود در هرسال و نیز دانشجویان خارجی و آشنا کردن آنها با امکانات موجود در کتابخانه و .....

2019-41

2019-44

2019-45

Comments are now closed for this entry

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء