کارگاههای آموزشی اردیبهشت 97

 index2 resize

 

قابل توجه مراجعان محترم:

کارگاههای آموزشی اردیبهشت ماه 1397 کتابخانه مرکزی به شرح ذیل است .جهت دیدن جزئیات کارگاه لطفا روی عنوان کارگاه کلیک کنید.

1.آشنائی با مهارتهای جستجو با تاکید بر پایگاههای دامپزشکی (1397/2/22)

2. شبکه های اجتماعی و استفاده های آموزشی وپژوهشی ازآن (1397/2/23)

3. آشنایی با نرم افزار اندنوت (1397/2/25)  

4. مهارتهای جستجو در منابع قابل دسترس در دانشگاه با تاکید بر Scopusُ Web of Science & Scopus  

5. کارگاه آموزشی مقاله نویسی فارسی(1397/2/30)

 

 

Comments are now closed for this entry