برگزار می شود: آموزش تحلیل کیفی داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی برگزار می کند کارگاه آموزشی:

MAXQDA

متقاضیان برای ثبت نام در این کارگاه به بخش آموزش کتابخانه به صورت حضوری مراجعه کنند.

 

 

Comments are now closed for this entry