اعضای هیات علمی گروه های آموزشی زراعت و خاکشناسی میهمان کتابخانه مرکزی شدند

1

یکی از اقدامات کتابخانه مرکزی بعد از تجمیع کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد، دعوت از گروههای آموزشی برای برگزاری جلسات مشترک در کتابخانه می باشد. در هر جلسه اعضای یک گروه آموزشی با دعوت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی جلسه گروه را در کتابخانه برگزار می کنند. در این جلسات ابتدا خانم دکتر عباسی رئیس کتابخانه ضمن خیر مقدم گزارش مختصری از فعالیتهای کتابخانه بعد از انجام تجمیع ارائه می کنند و سپس خدمات کتابخانه  توسط ایشان و کارشناسان حاضر ارائه و به سوالات طرح شده پاسخ داده می شود، در پایان اعضای هیات علمی حاضر از برخی بخشهای کتابخانه بازدید بعمل می آورند. هدف کتابخانه از برگزاری این جلسات این است که شرایط را برای استفاده بهینه از امکانات کتابخانه ای فراهم شده در دانشگاه برای اعضای هیات علمی و دانشجویان فراهم نماید.تا ضمن انجام رسالت خود بتواند از فعالیتهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه حمایت نماید.تاکنون گروههای آموزشی از دانشکده مهندسی نیز در این نوع جلسات شرکت کرده اند و این برنامه برای کلیه گروههای آموزشی دایر در دانشگاه فردوسی در ظر گرفته شده که به مرور اجرا خواهد شد. در این گزارش تصاویری از جلسه مربوط به نشست مشترک گروه آموزشی زراعت که از ساعت 10 الی 12  روز یکشنبه 6آذر و همچنین گروه آموزشی خاکشناسی که روز دوشنبه 30 بهمن جلسه خود را در اتاق شورای کتابخانه مرکزی برگزار کردند ملاحظه می فرمائید.

Comments are now closed for this entry