کارگاههای آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگران برگزار شد.

acdc

 

 

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد یک دوره آموزشهای کتابخانه ای ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار کرد. روز چهارشنبه و پنج شنبه 11 و 12 بهمن ماه 96 تعداد 54 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی شاهد و ایثارگردر 6 عنوان کارگاه آموزشی به شرح مندرج در ذیل حضور پیدا کردند. این کارگاهها بنا به درخواست آقای دکتر حسین افخمی رئیس اداره امور دانشجویان شاهد و ایثار گر و توسط مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی در محل دانشکده مهندسی برگزاری شد.

عنوان کارگاه

مدرس

انتخاب مجله مناسب جهت انتشار مقاله های علمی

دکتر زهره عباسی (رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه)

آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی پایان نامه های فارسی و لاتین

دکتر زهره عباسی (رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه)

فنون نگارش مقاله فارسی

دکتر شعله ارسطوپور(هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه)

فنون نگارش مقاله لاتین

دکتر شعله ارسطوپور(هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه)

آشنایی و جستجو در پایگاههای استنادی اسکوپوس و WOS

فرزانه فرجامی (کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی دانشگاه)

آشنایی با منابع قابل دسترس در کتابخانه های دانشگاه و معرفی نرم افزار ENDNOTE

فاطمه هراتیان (کارشناس کتابخانه مرکزی دانشگاه)

 

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی این آموزشها را در طول ترم برای عموم دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، طی یک برنامه ریزی که از طریق سایت کتابخانه (صفحه دوره ها و کارگاهها ) و کانال اطلاع رسانی می شود، برگزار می کند

Comments are now closed for this entry