دسترسی یک ماهه به مجموعه الکترونیکی انجمن مکانیک آمریکا ASME

Untitled22

دسترسی به مجموعه الکترونیکی انجمن مکانیک آمریکا ASME بمدت زمان یک ماه از طریق لینک ذیل:

 http://asmedigitalcollection.asme.org

 

 

Comments are now closed for this entry