بازدید تیم فوتبال دانشجویان کشور افغانستان از کتابخانه مرکزی

000000

ساعت 11 روز دوشنبه 16 اسفند 95 اعضای تیم فوتبال دانشجویان افغانستان که برای بازی با تیم دانشجویان دانشگاههای مشهد به ایران سفر کرده اند از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی بازدید کردند. 25 نفر اعضای تیم نماینده افغانستان که ازاعضای آن از میان دانشجویان 4 دانشگاه دولتی این کشور انتخاب شده بودند، با دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بازدید خواهند داشت. بازدید کنندگان توسط آقای صلاحی از کارشناسان مدیریت تربیت بدنی همراهی می شدند.

Comments are now closed for this entry