بازدید مسئولین دانشگاه کوفه از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

photo 2017-02-11 11-13-44.jpgfhgh

ساعت 14 روز یکشنبه 17 بهمن ماه هیاتی مرکب از 7 نفر از مسئولین دانشگاه کوفه از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی بازدید کردند. در میان بازدید کنندگان که به منظور انجام مشاوره و ارتباطات فرهنگی به دانشگاه فردوسی مشهد آمده بودند، رئیس روابط بین الملل و روسای چند دانشکده از دانشگاه کوفه حضور داشتند. یکی از بازدیدکنندگان در توضیحاتی که پس از بازدید داد به این نکته اشاره داشت که در کشور عراق چون بسیاری از متون به زبان عربی ترجمه نشده دانشجویان ناگزیرند اغلب متون درسی را به زبانهای اصلی مطالعه کنند، این درحالی است که در ایران در این زمینه کارهای بسیار اساسی و کاملی انجام شده است. میهمانان همچنین سوالهایی در مورد منابع و خدمات کتابخانه ای داشتند که توسط کارشناسان و خانم دکتر عباسی رئیس کتابخانه توضیحات لازم ارئه گردید. بازدیدکنندگان توسط سه نفر از همکاران دانشگاه فردوسی مشهد همراهی می شدند.

photo 2017-02-11 11-13-24.jpg200photo 2017-02-11 11-13-38.jpg1

Comments are now closed for this entry