برندگان مسابقه عكاسی با موضوع كتابخانه‌های شخصی

برندگان مسابقه عكاسی با موضوع كتابخانه‌های شخصی برای دانشجويان بومی و خوابگاهی اعلام شد. از بين شركت كنندگان در مسابقه 15 نفر انتخاب شده‌اند. دانشجویان عزیز می‌توانند برای دريافت جوايز خود كه شامل 100 صفحه پرينت رايگان می‌باشد، به طبقه اول كتابخانه مركزی، سركار خانم عبادی مراجعه فرمايند.

اشرف نادرزاده

اشرف نادر زاده

اعظم صادقی

اعظم صادقی1

آفرین کماندار

آفرین کماندار

حسین احسانی

حسین احسانی

 

داود صابری

داود صابری

 

زهرا کفشکنان

زهرا کفشکنان

 

سجاد محنتی

سجاد محنتی

 

طیبه رجبی

طیبه رجبی

 

علیرضا دوستی

علیرضا دوستی

 

فاطمه پهلوان

فاطمه پهلوان

 

فاطمه حسین پور

فاطمه حسین پور

 

فاطمه عظیمی تنکابنی

فاطمه عظیمی تنکابنی

 

مریم سیدنوزادی

مریم سید نوزادی

 

فرشته رحیمی

فرشته

 

منصوره میرسندسی

منصوره میر سندسی

 

نادیا رزقی

نادیا رزقی

 

Comments are now closed for this entry

آيكون مراجعه