بازدید دانشجویانی 32 ملیت از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

photo 2017-02-05 08-12-51

ساعت 12:30 روز چهارشنبه 13 بهمن 95 تعداد 260 نفر از دانشجویان بین الملل خانم از 32 ملیت از کتابخانه مرکزی بازدید کردند. این گروه از بازدیدکنندگان که در قالب کاروان دختران آفتاب میهمان نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه فردوسی مشهد بودند از نزدیک امکانات مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی را بازدید کردند. بازدیدکنندگان با گرفتن عکس یادگاری کتابخانه را به قصد ادامه برنامه های اردو که شامل برنامه های فرهنگی، آموزشی تفریحی بود ترک کردند.

photo 2017-02-05 08-13-35

 

photo 2017-02-05 08-13-43

 

Comments are now closed for this entry