فیلتر
  • نشست مشترک مسئولین انجمن های علمی دانشجویان دانشگاه و مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

  • مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی جلسات قصه گویی برگزار می کند

  • برگزار می شود: آموزش تحلیل کیفی داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA

  • اطلاعیه